Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання курсових робіт із дисципліни “ФІНАНСИ”

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання курсових робіт із дисципліни “ФІНАНСИ”

Державний вищий навчальний заклад

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

Кафедра фінансів

 

 

 

МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання курсових робіт

із дисципліни “ФІНАНСИ”  

для студентів 3 курсу

 напряму підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»

галузі знань «Економіка і підприємництво»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ

 

2015

 

 

 

Ткачук І. Г.,  Криховецька З. М. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із дисципліни “ФІНАНСИ”  для студентів 3 для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка і підприємництво». – 4-е вид. перероб. і доп.  – Івано-Франківськ: ПП Бойчук, 2015. –  49 с.

 

 

Методичні рекомендації схвалені Вченою радою економічного факультету   ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

(протокол №  2 від 20 жовтня 2015 року)

 

 

 

Рецензенти:

Пилипів Н.І. – д.е.н., професор, завідувач кафедри теоретичної та прикладної економіки Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;

Гнатюк Т.М.  – к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника;

 

Методичні рекомендації містять загальні вимоги до курсової роботи, інформацію про етапи підготовки курсової роботи, вибір теми і складання плану, підбір літератури, статистичної  інформації та  інших матеріалів, структуру та зміст курсової роботи, оформлення , порядок рецензування і захисту курсової роботи, навчально-методичне забезпечення. В кінці подана тематика курсових робіт з  дисципліни, яка відповідає змісту навчальної програм дисципліни «Фінанси». Призначені для студентів 3 курсу напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка і підприємництво» усіх форм навчання.

ЗМІСТ

 

 1. Мета курсової роботи................................................

4

2. Загальні вимоги до курсової роботи.......................

3. Етапи підготовки курсової роботи.........................

4

4

4. Вибір теми курсової роботи і складання

плану.................................................................................

5. Підбір літератури, статистичної  інформації та 

          інших матеріалів..........................................................

 

4

 

5

6. Структура та зміст курсової роботи.....................

7. Оформлення курсової роботи..................................

6

7

8. Рецензування і захист курсової роботи.................

9. Навчально-методичне забезпечення..................

10. Тематика курсових робіт з  дисципліни

“Фінанси”.................................................................

Додаток А....................................................................

Додаток Б....................................................................

 

12

15

 

46

53

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 1.          Мета курсової роботи

Курсова робота — одна з ефективних форм самостійної роботи студентів. Вона підбиває підсумки опанування студентом теоретичного курсу й передбачає виконання індивідуального завдання.

Мета курсової роботи — допомогти майбутньому фахівцеві закріпити та поглибити здобуті теоретичні знання й сформовані в процесі вивчення курсу практичні навички.

При написанні роботи студент повинен виявити знання законів України, постанов і декретів уряду та інших нормативно-правових актів, спеціальної літератури.

Виконання курсової роботи дає можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, аналізувати матеріали періодичних видань.

 

2. Загальні вимоги до курсової роботи

У курсовій роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст обраної теми, показати знання літературних джерел.

Зміст    теоретичного    розділу    роботи     має     відповідати сучасному рівню розвитку економічної науки.

Іноді в економічній літературі немає єдиної точки зору з питання, яке досліджується. У цьому випадку слід навести думки кількох авторів, дати критичну оцінку їх точок зору та викласти власні погляди з даного питання. Це допоможе більш глибоко засвоїти матеріал.

Обсяг курсової роботи – 30 сторінок друкованого тексту. План роботи має відбивати суть теми, що розглядається, її внутрішню структуру й логіку дослідження. Матеріал треба викладати лаконічно, не припускаючи повторень та непотрібних відступів від основної теми, які перевантажують текст описами, довгими математичними поясненнями.

 

3. Етапи підготовки курсової роботи

Підготовка курсової роботи включає такі етапи: вибір теми, складання попереднього плану, підбір спеціальних літературних джерел і фактичного статистичного матеріалу; консультація з викладачем, подання роботи на кафедру фінансів для рецензування та захист.

 

4. Вибір теми курсової роботи і складання змісту

Підготовку   до   написання   курсової  роботи   починають   із вибору теми  відповідно до проблематики, визначеної кафедрою фінансів. Студент має також право запропонувати свою тему курсової роботи, погодивши її з  викладачем.

На основі вивчення нормативних документів, статистичних збірників, спеціальної літератури, консультацій із викладачем студент складає деталізований план курсової роботи, який протягом подальшої роботи може доповнюватись і уточнюватись.

План визначає структуру, логічний взаємозв'язок частин роботи. Він свідчить, наскільки глибоко студент вивчив матеріал обраної теми і зміг виділити головне, як він зрозумів проблему в цілому та окремі її частини.

План роботи та її основні положення необхідно узгоджувати з викладачем.

 

5. Підбір літератури, статистичної  інформації та інших матеріалів

Літературу студент підбирає самостійно. З цією метою рекомендується використовувати систематичний каталог наукової, навчальної та довідкової літератури — на абонементі та в читальному залі бібліотеки; періодичні видання — в читальному залі бібліотеки; нормативно-методичні видання — на  кафедрі фінансів. Крім того можна скористатися інформаційними ресурсами на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського в мережі Інтернет (http://www.nbuv.gov.ua). З законодавчою базою та іншими нормативно-правовими актами можна ознайомитись на офіційному порталі  Верховної Ради Україні в мережі Інтернет (http://zakon0.rada.gov.ua/laws).

Під час складання бібліографії необхідно фіксувати бібліотечні шифри кожного джерела, щоб не витрачати часу на повторний пошук.

З метою прискорення роботи з науковою періодикою доцільно використовувати річний перелік статей, який друкується в останньому (12) номері часопису.

Роботу з літературою треба починати зі складання правильного та повного списку книг, статей, статистичної інформації з посиланням на джерело.

Після складання бібліографії студент приступає до опрацювання літератури.

Для написання курсової роботи з „Фінансів” слід використовувати матеріали таких періодичних видань як „Фінанси України”, „Економіка України”, „Актуальні проблеми економіки”, „Економіка. Фінанси. Право”, „Економіст”, „Регіональна економіка”, „Ринок цінних паперів”, „Банківська справа”, “Економіка і прогнозування” “ Економічний простір” ,“ Економічний нобелівський вісник” ,“ Економічний часопис – ХХІ”,   “Європейський вектор економічного розвитку”, “Інноваційна економіка”, “Формування ринкової економіки”, ”Сталий розвиток економіки”, “Проблеми економіки”, ”Облік і фінанси”,  “Малий і середній бізнес (право, держава, економіка)”, “Економіка та підприємництво”, “Економіка. Менеджмент. Підприємництво”, “Економіка і управління”, “Вісник Української академії банківської справи”, “Формування ринкових відносин в Україні”, “ Фінанси, облік і аудит”, “Управління розвитком”, “Економіка АПК”,  ”Вісник Тернопільського національного економічного  університету”,Моніторинг біржового ринку”, “Вісник економічної науки України”,  “Вісник Інституту економіки та прогнозування”, “Вісник Київського національного торговельно-економічного університету” та інших, а також у газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Державної служби статистики України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби, Національного банку України.

 

6. Структура та зміст курсової роботи

При    написанні    курсової    роботи    слід    дотримуватися таких вимог:

-                           відповідність основних положень роботи Законам України, Указам Президента та Постановам Кабінету Міністрів України,  іншим нормативно-правовим актам;

-                           достатня повнота й комплексність фактичного матеріалу, що дозволяє аналізувати всі основні питання вибраної теми;

-                           економічна грамотність і достатня глибина аналізу матеріалу;

-                           наявність у роботі пропозицій і висновків щодо вдосконалення питань обраної теми;

-                           акуратність виконання роботи.

Робота повинна мати чітку й логічну структуру, складовими частинами якої є вступ, основна частина,  висновки, список використаних джерел, додатки.

У вступі (2 сторінки) висвітлюється актуальність обраної теми, її теоретична і практична значущість, а також мета і завдання курсової роботи,  методи дослідження, що використовувалися при її написанні.

В основній частині відповідно до плану глибоко і всебічно розкривається суть проблеми. Слід використовувати матеріали літературних джерел. Поряд із нормативними документами необхідно використовувати фактичні статистичні дані. На всі використані матеріали обов'язково робляться посилання за встановленою формою. Основна частина може складатися з 3-4 розділів, які в свою чергу можуть поділятися на підрозділи.

У першому розділі висвітлюються основні положення досліджуваної проблеми. Особлива увага звертається на викладення найповніших теоретичних розробок і критичний аналіз різних точок зору з теми дослідження.

У центральних розділах відповідно до поставлених завдань аналізується досліджувана проблема, а також її реалізація на практиці. Ці розділи мають зміст інформаційно-аналітичного характеру.

В останньому розділі висвітлюються невирішені проблеми, обґрунтовуються висновки щодо вдосконалення існуючої практики.

У висновках (3 сторінки) підводяться підсумки дослідження, даються рекомендації за всіма його аспектами, виходячи зі змісту роботи. Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно, так і  на підставі вивчення й узагальнення практичного  досвіду,   висвітленого   в  літературних   джерелах. Вони повинні бути обґрунтованими, реальними, мати теоретичну і практичну цінність.

Список використаних джерел повинен містити не менше 10 найменувань. Він складається відповідно до встановлених правил і містить перелік різних джерел, використаних при написанні роботи.

У додатки виноситься допоміжний матеріал, який неможливо чи недоцільно розміщувати в основному тексті і який необхідний для повноти сприйняття роботи. Кожен додаток повинен мати заголовок, який розміщується напівжирним шрифтом посередині рядка. Над заголовком посередині рядка малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток _" і ве­лика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абет­ки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д.

  Приклади оформлення додатків

Додаток А

Класифікація податків

 

(Ілюстрація, таблиця, текстовий матеріал)

 

7. Оформлення курсової роботи

Курсова робота повинна бути написана чітким розбірливим почерком, охайно,  пастою чорного або синього кольору чи грамотно  набрана на комп'ютері. Слід уникати книжкових  висловів і фраз, самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень, уважно стежити за тим, щоб у роботі не було протиріч між окремими її положеннями.

Результати проведеного дослідження необхідно викладати, додержуючись таких вимог:

1.  Змістовність і конкретність викладення.

2.  Системність і послідовність.

3. Виділення в тексті окремих абзаців, тому що занадто великі фрагменти не сприяють розумінню викладеного матеріалу.

4.  Завершеність викладення кожної думки.

5.  Виключення тавтології.

6.  Належне оформлення курсової роботи.

Папір для написання курсової роботи використовується лише білого кольору  стандартного формату 210 х 297 мм. Курсова робота повинна бути набрана на комп'ютері з використанням шри­фту TimesNewRoman текстового редактора Word розміру 14 через півтора міжрядкових ін­тервали. Текст слід розміщувати таким чином, щоб залишилися поля: зліва – 30 мм, справа – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Ширина абзацного відступу 1,25.

Між заголовком розділу і підрозділу, а також між заголовком і текстом  необхідно залишити вільним один рядок.

Нумерація    сторінок    починається    з    титульного    аркуша    і позначається арабськими  цифрами без знака № у верхньому правому кутку сторінки. Титульний аркуш   вважається   першою   сторінкою, номер   на   ньому не проставляється. Титульний аркуш оформляється відповідно до зразка (Додаток А). Зміст роботи подають на другій сторінці. У ньому   послідовно   перелічують   усі   частини   роботи   і   проти кожного найменування праворуч визначають номер сторінки, із якої вони починаються. Типовий зразок змісту подано в Додатку Б.

Такі структурні частини роботи як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера, тобто не можна друкувати: “1.ВСТУП” або “6. ВИСНОВКИ”. Усі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини  роботи, нумерують звичайним чином. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Заголовки структурних частин роботи ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ друкують великими жирними літерами посередині тексту. Кожна вищезгадана структурна частина курсової роботи починається  з  нової сторінки.  Заголовки підрозділів подають жирним шрифтом з першої великої букви із абзацного відступу. Підрозділи курсової роботи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.”(третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Приклад оформлення розділу

                                               Розділ 1

    Теоретико-правові засади справляння    місцевих податків і зборів в Україні

 

1.1. Економіко-правові засади функціонування місцевих податків

 

Місцеві податки і збори……

 

Наведений у роботі цифровий матеріал супроводжують точним   посиланням   на   відповідні джерела. Таблиці та  ілюстрації (графічний    матеріал, схеми)   мають   окрему   нумерацію. Назви таблиць, ілюстрацій повинні відповідати змісту таблиць чи ілюстративного  матеріалу та вказувати на об'єкт і  період, до якого відносяться дані. У таблицях вказують одиниці виміру, у графіках та діаграмах — одиниці виміру чи масштаб. Таблицю чи ілюстрацію розміщують після першого посилання на них у тексті. Громіздкі таблиці й ілюстрації допоміжного чи довідкового характеру слід винести у додатки. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують посередині рядка напівжирним шрифтом. Над назвою справа з великої літери пишуть слово „Таблиця”, її порядковий номер. Знак "№" перед цифрою не ставиться.

Вертикальні колонки в таблиці нумерують у тих випадках, якщо таблицю частково переносять на наступну сторінку, а також при виконанні розрахунків за даними, розміщеними в різних графах. Назву заголовків граф пишуть із великої літери, а підзаголовки, якщо вони граматично пов'язані з назвою, — з малої, в інших випадках — з великої. Кожна таблиця повинна, як правило, розміщуватися на одній сторінці. Перенос її на наступну сторінку за необхідністю допускається, якщо в ній вміщуються взаємопов'язані характеристики об'єкта дослідження. При переносі таблиці у правому верхньому кутку слід писати "Продовження таблиці..." і вказувати її номер.

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер) __

Назва таблиці

Шапка

 

 

Рядки

 

 

 

Заголовки граф

Підзаго-

ловки граф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Боковик                                     Графи (колонки)

     (заголовки рядків)

Якщо всі показники таблиці мають однакові одиниці виміру, їх виносять у заголовок, якщо різні — вказують у боковику. Позначення одиниць виміру повинно відповідати стандартам. Якщо текст у таблиці повторюється і складається з двох або більше слів, при першому повторенні його замінюють словосполученням "те саме", а далі — лапками. Не дозволяється ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів. Якщо цифрові дані відсутні, то ставлять прочерк. Цифри в колонках таблиці належить проставляти так, щоб відповідні розряди чисел по всій колонці були розміщені один під одним. Кожна таблиця повинна мати посилання на джерело, на базі якого вона складена, має супроводжуватися аналізом її змісту та висновками. Якщо в тексті є посилання на таблицю, то вказують її номер і слово "таблиця" в скороченому вигляді. Напр.: табл. 1.

Наявність у роботі ілюстрацій, які називаються "рисунками" (схеми, діаграми, графіки), дає змогу викласти матеріал більш доказово, полегшує його сприйняття. Усі рисунки нумеруються послідовно арабськими цифрами і розміщуються після першого посилання на них у тексті. Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) позначають словом "Рис." і вказують їх порядковий номер. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. Слово „Рис.” , номер і назву ілюстрації подають посередині рядка напівжирним шрифтом і розміщують під самою ілюстрацією.

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад оформлення ілюстрації

 

Рис. 1. Довгострокові кредити банків, надані в економіку (за видами економічної діяльності) на 01.01.2010

 

Формули, на які є посилання в тексті, нумеруються арабськими цифрами. Номер формули слід взяти в дужки і розмістити на правому полі на рівні нижнього рядка формули, до якої він відноситься. Наприклад: (3) – третя формула. Над і під кожною формулою потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

Нумерація рисунків, таблиць, формул проводиться наскрізно в межах всієї роботи у порядку їх появи, незалежно від номера розділу. Номер позначається одним число. Наприклад, 1,2, .....12, 13 і.т.д.

Бібліографія в роботі складається відповідно до встановлених правил і містить перелік літератури та інших джерел, використаних при написанні роботи.

У списку використаної літератури треба подавати джерела в такій послідовності: закони України,

▪   укази Президента,

▪   постанови і декрети уряду України,

▪   інструктивні матеріали (у хронологічному порядку),

▪   спеціальна економічна література і публікації в періодичних виданнях в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора,

▪   матеріали, які були зібрані на підприємствах і в організаціях та використані при написанні роботи,

▪   інтернет-ресурси.

Книги і брошури слід записувати у такій формі: прізвище та ініціали автора, назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок у книзі. Міста Москва, Київ позначаються першими літерами (М., К.), а назви інших міст подаються повністю. Статті з часописів і газет оформляють так: прізвище та ініціали автора, назва статті, назва часопису чи газети, рік видання, номер часопису чи газети, сторінки, на яких розміщена стаття.

Приклади оформлення використаних джерел:

Нормативні акти

Закон України „Про загальнообов’язкове державне  соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” №2240-ІІІ від 18.01.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №14.

Закон України “Про промислово-фінансові групи в Україні” // Галицькі контракти. – 1996. – № 22. – С. 55–57.

Митний кодекс України. Прийнятий 11 липня 2002 р. – К. : Атіка, 2002. – 160 с.

Книги

1 автор

Крысоватый А. И. Моделирование векторов реформирования налоговой политики. Налогооб­ложение: проблемы науки и практики : монография / Крысоватый А. И. − Х. : ИД “ИНЖЕК”, 2006. – С. 90−108.

2 автори

Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / В. М. Гриньова, В. О. Коюда. – [3–тє вид. ] –  К . : Знання–прес, 2008. – 423 с.

Колош В. М. Підприємництво : навч-метод. по­сіб. [для самост. вивч. дисц.] / В. М. Колош, О. В. Щербина. – К: КНЕУ, 2003.– 160 с.

Василик О. Д. Державні фінанси України / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : НІОС, 2002. – 608 с.

3-4 автори

Лютий І. О. Податкова система : навч. посіб. / Лютий І. О., Демиденко Л. М., Ро­манюк М. В. – К. : Центр навчальної літератури, 2009. – 456 с.

5 і більше авторів

Історія економічних учень : підруч. : у 2 ч. / [Базилевич В. Д., Гражевська Н. І., Гайдай Т. В. та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. – [2-ге вид., випр.]. – К. : Знання, 2005. – Ч. 2. – 567 с.

Оформлення періодичних видань

Мельник В. М. Податок на додану вартість у податковій системі України / В. М. Мельник,  О. В. Сол­да­тенко // Фінанси України. – 2006. – № 9. – С. 82–86.

 

Матеріали Internet вказуються за назвою та адресою електронної пошти.

Гончаревич  Г. Загальний огляд впливу гармонізації податкової системи на міжнародну конкурен­тоспроможність [Електронний ресурс] / Г. Гончаревич. – Режим доступу : http: // www.kbuapa. kharkov.ua/e-book/n_1_2008/doc/3/07.pdf.

Бюджетний кодекс України вiд 21.06.2001  № 2542-III [Електронний ресурс] // Відомості Вер­ховної Ради України. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14.

Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості” від 18.12.2008 р. № 694-VI. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.

 

Цитати у роботі, які наведені дослівно, беруться в лапки. Якщо текст наводиться не дослівно, а викладається власними словами, обов'язково повинен бути збережений його зміст. Після закінчення цитати або цифрової інформації у квадратних дужках зазначається порядковий номер джерела у списку використаної літератури і через кому — сторінка, де вміщена цитата (наприклад, посилання [3, с. 16] означає, що цитату взято зі с. 16 джерела, зазначеного в списку літератури під номером  3).

При цитуванні текстів із газет, поточної та річної звітності підприємства або організації, невеликих за обсягом нормативних документів, посилання на сторінки не обов'язкове, наприклад, [25]. При повторному посиланні у дужках додатково зазначається "див. " (наприклад, [див: 3, с. 25]).

При перерахуваннях у тексті не дозволяється використовувати маркування у вигляді зірочок, кружечків, квадратиків, галочок типу:  ■  *  °   •  ▪ ▫ ۷.

Робота має бути зброшурована у твердій або м’якій обкладинці.  Завершену роботу студенти подають на кафедру фінансів згідно з терміном, визначеним кафедрою. Роботи, які не відповідають вказаним      вимогам, повертаються на доопрацювання.

 

8. Рецензування і захист курсової роботи

Курсову роботу рецензує викладач. У рецензії він повинен вказати позитивні сторони та недоліки роботи. Курсова робота, яка отримала позитивну оцінку, допускається до захисту. Робота з незадовільною оцінкою підлягає переробці протягом терміну, встановленого кафедрою.

Готуючись до захисту роботи, студент складає тези виступу, обмірковує відповіді на зауваження, вказані у рецензії керівника. Тривалість захисту курсової роботи не повинна перевищувати 10 хвилин. Для розкриття змісту курсової роботи студенту надається не більше 5 хвилин. У своєму виступі студент повинен відобразити: результати проведеного аналізу за обраною темою, конкретні пропозиції щодо вирішення проблеми або напрями удосконалення відповідних процесів з обґрунтуванням можливості їх реалізації в реальних умовах, при цьому можна робити посилання на ілюстративний матеріал, винесений на захист. У виступі не повинно бути загальних відомостей, теоретичних положень, що містяться у літературних або нормативних документах, оскільки вони не є предметом захисту. Особливу увагу необхідно сконцентрувати на власних розробках, висновках і рекомендаціях, відповідях на зауваження рецензента.

Після виступу студент відповідає на питання, задані присутніми викладачами на захисті.

Підсумкова оцінка за виконання курсової роботи виставляється за п’ятдесятибальною шкалою. Якщо курсова робота виконана на оцінку, яка не перевищує 30 балів, така робота не допускається до захисту і повертається на доопрацювання.

Результат захисту курсової роботи у комісії також оцінюється за п’ятдесятибальною шкалою.

Підсумкова оцінка за курсову роботу розраховується у стобальній шкалі як сума оцінки у п’ятдесятибальній шкалі за написання курсової роботи та оцінки у п’ятдесятибальній шкалі за захист курсової роботи.

Підсумкова оцінка за курсову роботу у стобальній шкалі переводиться у національну шкалу та шкалу ЄКТС за схемою:

Шкали оцінювання

Університетська

Національна

Шкала ЄКТС

90 – 100

5

відмінно

A

80 – 89

4

добре

B

70 –79

C

60 – 69

3

задовільно

D

50 – 59

E

26 – 49

2

незадовільно (з можливістю повторного складання)

FX

0 – 25

незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)

F

 

 Після захисту курсової студент отримує оцінку ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно"), яку викладач виставляє в екзаменаційну відомість. Студент, що отримав на захисті незадовільну оцінку, не допускається до іспиту з даного курсу.

Оцінку "відмінно" отримує студент, у якого акуратно і правильно оформлена курсова робота має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань обраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків. На захисті студент вільно володіє матеріалом, чітко і правильно відповідає на запитання викладача.

Оцінку "добре" одержує студент за роботу, у якій дотримані всі вказані вимоги, але є деякі недоліки у викладенні теоретичної частини або недостатньо аргументовані висновки й пропозиції. Робота повинна бути виконана правильно й акуратно. Під час захисту студент виявляє добре володіння матеріалом, але на деякі запитання дає не досить чіткі відповіді.

Оцінку "задовільно" отримує студент, в роботі якого недостатньо розкритий зміст теоретичної частини, недостатньо ґрунтовно проведений аналіз, нечітко аргументовані висновки і пропозиції, порушені вимоги до оформлення. На захисті студент відчуває труднощі при викладенні матеріалу

          Оцінку "незадовільно" отримує студент, який на захисті не володіє матеріалом, не дає відповідей на більшість із питань.        

             

9. Навчально-методичне забезпечення

Нормативні акти

 1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010  № 2755-VI (зі змінами).  – Режим доступу  :  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 4. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
 6. Закон    України „Про інститути спільного інвестування від 05.07.2012 № 5080-VI. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5080-17.
 7. Закон    України „Про кредитні спілки” від 20.12.2001(зі змінами). – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 2908-14.
 8. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 №2121-111 (зі змінами) – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.
 9. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 р. №448/96-ВР (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр.
 10. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91  № 1560-XII (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
 11. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997.р. № 280/97 (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
 12. Закон України “Про фінансовий лізинг” від 11.12.2003 (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1381-15.
 13. Закон України „Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 р. N 1576-XII (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
 14. Закон України „Про загальнообов’язкове державне  соціальне страхування (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1105-14.
 15. Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
 16. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9.07.2003(зі змінами). – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
 17. Закон України „Про страхування” від 7.03.1996 №85/96-ВР   (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр
 18. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 р. N 3480-IV (зі змінами). – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
 19. Положення про Міністерство фінансів України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375. – Режим доступу :  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/375-2014-п.
 20. Наказ Мінфін України «Про затвердження Порядку здійснення Державною фінансовою інспекцією України контролю за станом внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах» від 31.07.2014 № 794. – Режим доступу :   http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1008-14
 21. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну фіскальну службу України» від 21 травня 2014 р. N 236.
 22. Закон України  «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 № 2673-XII. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2673-12.

Наукова та навчальна література

 1. Абрамчук М. Ю. Систематизація підходів до визначення економічної сутності поняття "фінансова стійкість підприємства" [Електронний ресурс] / М. Ю. Абрамчук, А. О. Сокур // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. - 2014. - № 3. - С. 102-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSU_ekon_2014_3_12.pdf
 2. Адаменко І. П. Фінансова політика як інструмент соціально-економічного розвитку країни [Електронний ресурс] / І. П. Адаменко // Бізнес Інформ. - 2014. - № 3. - С. 341-345. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2014_3_58.pdf
 3. Адамик Б. П. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Адамик Б. П.  – Тернопіль: Карт-бланш, 2007. – 393 с.
 4. Азаренкова Г. М. Забезпечення фінансової безпеки підприємства як основи його ефективної діяльності [Електронний ресурс] / Г. М. Азаренкова, І. Ю. Бондаренко, С. Г. Азаренков // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2014. - Вип. 1. - С. 168-176. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fkd_2014_1_22.pdf
 5. Азаренкова Г. М. Кредит як інструмент фінансування діяльності суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / Г. М. Азаренкова, І. Ю. Дудник // Сталий розвиток економіки. - 2014. - № 3. - С. 229-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2014_3_39.pdf
 6. Ангеліна І. А. Зовнішній державний фінансовий контроль незалежних органів-регулювальників: світовий досвід і Україна [Електронний ресурс] / І. А. Ангеліна // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 5. - С. 81-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vkhnau_ekon_2014_5_15.pdf
 7. Ангеліна І. А. Концептуальні основи розвитку внутрішнього державного фінансового контролю в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Ангеліна // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 6. - С. 389-396. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2014_6_48.pdf
 8. Андрусяк О. Фінансові ресурси підприємств – основи формування фінансової бази регіону / О.  Андрусяк // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів, 2009. – Вип. 19. – С. 130 – 134.
 9. Андрущенко В.Л. Податкова система / В.Л.Андрущенко. – К : Центр навчальної літератури, 2015. – 416 с.
 10. Апостолюк О. Ю. Інструменти реалізації державної фінансової підтримки малого підприємництва [Електронний ресурс] / О. Ю. Апостолюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 4(1). - С. 106-109. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchnu_ekon_2014_4(1)__20.pdf
 11. Басанцов І. В. Модернізація системи державного фінансового контролю України [Електронний ресурс] / І. В. Басанцов // Економiчний часопис-XXI. - 2014. - № 1-2(1). - С. 78-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecchado_2014_1-2(1)__21.pdf
 12. Башко В. Й. Шляхи досягнення збалансованості пенсійної системи в Україні / В. Й. Башко // Фінанси України. - 2015. – № 6 (235). – C. 97-107.
 13. Безбородова Т. В. Cутність та необхідність аналізу фінансового стану [Електронний ресурс] / Т. В. Безбородова. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_9.pdf
 14. Бердар М. М.Фінанси підприємств: навч. посіб. / Бердар М. М. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 350 с.
 15. Бечко П. К.  Місцеві фінанси : навч. посіб. / Бечко П. К.   – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 192 с.
 16. Білінський Д. О. Про місце публічного кредиту у складі фінансової системи: правовий аспект [Електронний ресурс] / Д. О. Білінський // Митна справа. - 2014. - № 4(2). - С. 186-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2014_4(2)__34.pdf
 17. Богданюк І. В. Державна фінансова інспекція України як елемент системи контролю [Електронний ресурс] / І. В. Богданюк // Митна справа. - 2014. - № 3(2). - С. 130-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2014_3(2)__24.pdf
 18. Боронос В. Г. Стійкість фінансової системи в контексті реалізації стабілізаційної фінансової політики в Україні [Електронний ресурс] / В. Г. Боронос, К. В. Савченко // Економічний форум. - 2014. - № 3. - С. 226-236. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_3_36.pdf
 19. Бугай Т. Система інституційного забезпечення бюджетного процесу в Україні [Електронний ресурс] / Т. Бугай // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 2. - С. 103–118.
 20. Буднік М. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Буднік М. М. – К. : Центр учбової літератури,  2009. –  336 с.
 21. Бурковський В. Регулюючий вплив податків на економічний розвиток  / В.Бюряковський, Я. Чабан // Економіст. – 2009. – №1. – С. 46 – 48.
 22. Буряченко О. Є. Пенсійна система України: еволюція розвитку [Електронний ресурс] / О. Є. Буряченко. // Демократичне врядування. - 2015. - Вип. 15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeVr_2015_15_6.pdf
 23. Васильченко Д. Р. Фінансовий лізинг як інструмент посилення інвестування підприємств [Електронний ресурс] / Д. Р. Васильченко // Управління розвитком. - 2014. - № 13. - С. 114-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_13_48.pdf
 24. Васьківська К. Теоретичні основи функціонування системи пенсійного забезпечення в Україні [Електронний ресурс] / К. Васьківська, О. Данилюк // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2014. - № 21(1). - С. 49-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnau_econ_2014_21(1)__13.pdf
 25. Верещака І. Формування та економічна сутність державного боргу як складової сфери державних фінансів [Електронний ресурс] / І. Верещака // Схід. - 2014. - № 5. - С. 10-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Skhid_2014_5_3.pdf
 26. Вершигора В. Г. Управління фінансовими ресурсами підприємств малого бізнесу [Електронний ресурс] / В. Г. Вершигора, Ю. З. Вершигора // Збірник наукових праць [Буковинського університету]. Економічні науки. - 2014. - Вип. 10. - С. 147-153. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpen_2014_10_21.pdf
 27. Вівчар О. Й. Власний капітал як фінансове джерело функціонування підприємства / О. Й. Вівчар, В. М. Саварин // Науковий вісник Національного Лісотехнічного Університету України : зб. наук.–тех. праць. – Львів, 2009. – Вип. 19.5. – С. 146 – 151.
 28. Вініченко І. І. Формування та використання фінансового потенціалу сільського господарства [Електронний ресурс] / І. І. Вініченко, Н. В. Трусова // Інноваційна економіка. - 2014. - № 6. - С. 262-268. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2014_6_48.pdf
 29. Вовчак О.Д. Гроші та кредит : навчальний посібник / О.Д.Вовчак. – К : Центр навчальної літератури, 2012. – 360 с.
 30. Гавкалова Н. Л. Фінансові аспекти стимулювання участі населення в операціях з цінними паперами [Електронний ресурс] / Н. Л. Гавкалова, О. Ю. Шутєєва // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 6. - С. 354-363. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2014_6_44.pdf
 31. Гаврущенко І. В. Модель фінансування охорони здоров’я в Україні: сучасність та перспективи [Електронний ресурс] / І. В. Гаврущенко // Митна справа. - 2014. - № 6(2.2). - С. 410-416. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2014_6(2.2)__30.pdf
 32. Гальків Л. І. Стан та перспективи банківського кредитування домогосподарств в Україні [Електронний ресурс] / Л. І. Гальків, М. Я. Демчишин, Р. А. Крамченко // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 3. - С. 328-334. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ape_2015_3_42.pdf
 33. Гамзаєва Е. М. Фінансовий результат як економічна категорія та об'єкт бухгалтерського обліку й економічного аналізу [Електронний ресурс] / Е. М. Гамзаєва // Управління розвитком. - 2014. - № 15. - С. 131-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_15_62.pdf
 34. Гасанов С. С. Реформування фіскальної системи України у контексті євроінтеграційних процесів / С. С.Гасанов, В. П.Кудряшов, Р. Л. Балакін // Фінанси України. – 2015. – № 5 (234). – C. 16-38.
 35. Гатаулліна Е. І. Державна фінансова політика як інструмент економічного зростання [Електронний ресурс] / Е. І. Гатаулліна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2014. - Вип. 3. - С. 220-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchtei_2014_3_27.pdf
 36. Герус Ю. В. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування і можливості його застосування в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Герус // Бізнес Інформ. - 2015. - № 4. - С. 224-232. Журавльова З. В.
 37. Герус Ю. В. Принципи та джерела фінансового забезпечення медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Герус // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 28. - С. 84-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2015_28_18.pdf
 38. Гетьман К. О. Принципи оподаткування як засоби реалізації фіскальної функції податку [Електронний ресурс] / К. О. Гетьман // Проблеми законності. - 2015. - Вип. 129. - С. 188-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pz_2015_129_25.pdf
 39. Гладченко Л. П. Державні фінанси в умовах інституційних трансформацій суспільства [Електронний ресурс] / Л. П. Гладченко // Фінанси, облік і аудит. - 2014. - Вип. 2. - С. 20-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Foa_2014_2_4.pdf
 40. Глібко В. М. Окремі питання фінансового контролю та ревізії [Електронний ресурс] / В. М. Глібко // Проблеми законності. - 2015. - Вип. 129. - С. 180-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pz_2015_129_24.pdf
 41. Глущенко Ю. А. Місцеві бюджети України в процесі реалізації фінансової децентралізації [Електронний ресурс] / Ю. А. Глущенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2015. - № 2. - С. 106-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzizvru_2015_2_21.pdf
 42. Гнатів О. А. Фінансовий ринок України: сучасний стан і напрями розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Гнатів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - 2014. - Вип. 40. - С. 82-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pprbsu_2014_40_11.pdf
 43. Гнєушева В. О. Методи та інструменти управління фінансовими ресурсами домогосподарств [Електронний ресурс] / В. О. Гнєушева // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 4. - С. 404-410. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2013_4_85.pdf
 44. Гнєушева В. О. Тенденції розподілу фінансових ресурсів у секторі домогосподарств у розвинених країнах світу та в Україні [Електронний ресурс] / В. О. Гнєушева // Держава та регіони. Сер. : Економіка та підприємництво. - 2013. - № 2. - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/drep_2013_2_16.pdf
 45. Гомон Д. О. Обов’язкове медичне страхування як альтернатива бюджетному фінансуванню сфери охорони здоров’я [Електронний ресурс] / Д. О. Гомон // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 1. - С. 102-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pupch_2014_1_34.pdf
 46. Гомон Д. О. Обов’язкове медичне страхування як альтернатива бюджетному фінансуванню сфери охорони здоров’я [Електронний ресурс] / Д. О. Гомон // Південноукраїнський правничий часопис. - 2014. - № 1. - С. 102-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pupch_2014_1_34.pdf
 47. Гончар Г. П. Основні напрями забезпечення ефективного управління муніципальними фінансами [Електронний ресурс] / Г. П. Гончар // Сталий розвиток економіки. - 2014. - № 1. - С. 247-253. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2014_1_35.pdf
 48. Горбач Л. М. Страхування : навч. посіб. / Л. М. Горбач, О. Б. Каун. – К. : Кондор, 2010. – 520с.
 49. Гром В. Теоретичні підходи до обґрунтування сутності національних фінансових систем в умовах європейської інтеграції [Електронний ресурс] / В. Гром, А. Кулай // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2015. - № 3. - С. 67-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/echcenu_2015_3_14.pdf
 50. Гуленко Г. П. Аналіз підходів до формування механізму забезпечення фінансової безпеки підприємства [Електронний ресурс] / Г. П. Гуленко // Управління розвитком. - 2014. - № 10. - С. 12-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_10_6.pdf
 51. Дамірчиєв М. І. Формування доходів місцевих бюджетів як об’єкту публічної фінансової діяльності [Електронний ресурс] / М. І. Дамірчиєв // Митна справа. - 2014. - № 4(2). - С. 190-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2014_4(2)__35.pdf
 52. Дем’янчук О. І. Складові фінансового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці [Електронний ресурс] / О. І. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 25. - С. 95-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2014_25_18.pdf
 53. Діденко Л. В. Місцеві позики як джерело залучення фінансових ресурсів до місцевих органів влади [Електронний ресурс] / Л. В. Діденко, І. П. Головенко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. - 2014. - № 2. - С. 57-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znpnudps_2014_2_7.pdf
 54. Довгалюк В. В. Розвиток фінансового ринку як передумова активізації інвестування в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Довгалюк // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. - 2014. - Вип. 1. - С. 110-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ptmbo_2014_1_12.pdf
 55. Долот В. Д. Лікарняні каси як оптимальне позабюджетне джерело фінансування медичної допомоги та перспективний напрям реформування системи охорони здоров’я [Електронний ресурс] / В. Д. Долот // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2014. - Вип. 1. - С. 92-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvamu_upravl_2014_1_14.pdf
 56. Дуднік І. М. Неоінституціональний підхід до аналізу фінансової системи [Електронний ресурс] / І. М. Дуднік // Економічний простір. - 2014. - № 85. - С. 125-132. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2014_85_15.pdf
 57. Дяченко С. А. Модернізація системи управління місцевими запозиченнями в контексті фінансової децентралізації [Електронний ресурс] / С. А. Дяченко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Управління. - 2014. - Вип. 3. - С. 62-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvamu_upravl_2014_3_9.pdf
 58. Еш С. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. / С. М. Еш – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 526 с.
 59. Еш С.М. Ринок фінансових послуг : підручник / С.М. Еш. – К : Центр навчальної літератури, 2015. – 420 с.
 60. Євтушенко Г. І. Удосконалення фінансового забезпечення розвитку гуманітарної сфери: методологічні аспекти управління [Електронний ресурс] / Г. І. Євтушенко, В. І. Куценко // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2014. - № 1. - С. 155-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvnudpsu_2014_1_23.pdf
 61. Жаворонкова Г. В. Управління інвестиціями та інноваціями : навч. посіб. / Жаворонкова Г. В., Сівашенко Т. В., Скібіцька Л. І., Туз О.І – К. : Кондор, 2010. – 184с.
 62. Жилєнко С. М. Управління державним боргом як складова системи антикризового регулювання економіки [Електронний ресурс] / С. М. Жилєнко // Часопис економічних реформ. - 2014. - № 2. - С. 39-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Cher_2014_2_10.pdf
 63. Забедюк М. С. Особливості формування та функціонування фінансових систем зарубіжних країн [Електронний ресурс] / М. С. Забедюк // Економічний форум. - 2015. - № 1. - С. 202-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2015_1_35.pdf
 64. Захаркіна Л. С. Підвищення рівня фінансової грамотності населення України [Електронний ресурс] / Л. С. Захаркіна, М. П. Катериніна // Економічний форум. - 2014. - № 4. - С. 200-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_4_34.pdf
 65. Захарченков С. П. Обґрунтування концепції дослідження сутності фінансів  /  С. П. Захарченков // Фінанси України. – 2009. – №9. –  С. 108 – 114.
 66. Золотарева Н. В. Узагальнення підходів до визначення сутності поняття "фінансове планування на підприємстві" [Електронний ресурс] / Н. В. Золотарева // Управління розвитком. - 2014. - № 10. - С. 23-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_10_10.pdf
 67. Зухба О. М. Домогосподарство в різних типах економічного порядку: еволюція теоретичних моделей [Електронний ресурс] / О. М. Зухба // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - № 3. - С. 48-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvd_2013_3_10.pdf
 68. Іванов Ю. Функції податків та податкове регулювання/ Іванов Ю. зб. наук. пр. – Львів, 2009. – Вип. 19. – С.36 – 43.
 69. Івахненков С.В., Мелих О.В. Фінансовий контролінг: методи та інформаційні технології. – К. : Знання, 2009. — 319 с.
 70. Ігнатишин М. В. Фінансова стійкість підприємства як гарантія забезпечення платоспроможності [Електронний ресурс] / М. В. Ігнатишин, О. В. Алтухова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Вип. 2. - С. 104-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvmdue_2014_2_21.pdf
 71. Каламбет С. В. Місцеві фінанси в умовах трансформації економіки України [Електронний ресурс] / С. В. Каламбет, С. В. Іванов, О. Г. Ярош // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2014. - № 8. - С. 46-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2014_8_11.pdf
 72. Кальченко М. М. Формування та використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / М. М. Кальченко // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2014. - Вип. 2. - С. 65-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2014_2_13.pdf
 73. Карлін М. І. Фінансові системи країн Західної Європи : навч. посіб. / Карлін М. І. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 320 с.
 74. Квасницька Р.С. Домогосподарство як інститут фінансового ринку України [Електронний ресурс] / Р.С. Квасницька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2013. - Вип. 9(2). - С. 235-240. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/aprer_2013_9(2)__45.pdf
 75. Кваша О. С. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями – аналіз та перспективи взаємодії [Електронний ресурс] / О. С. Кваша, С. А. Циганов // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 5.3. - С. 65-71. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvmduce_2014_5.3_17.pdf
 76. Кисельова О. І. Становлення та тенденції розвитку соціального страхування в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Кисельова, Н. С. Андрійченко // Право і суспільство. - 2015. - № 2. - С. 109-116. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2015_2_20.pdf
 77. Кізима Т. О. Доходи і витрати домогосподарств в системі показників рівня життя населення [Електронний ресурс] / Т. О. Кізима // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 4. - С. 343-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2013_4_74.pdf
 78. Кізима Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку : монографія / Т.О. Кізима. — К. : Знання, 2010. — 431 с.
 79. Кіпа М. О. Дослідження теоретичних аспектів фінансової безпеки підприємства [Електронний ресурс] / М. О. Кіпа // Управління розвитком. - 2014. - № 10. - С. 31-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_10_13.pdf
 80. Кірова М. Фінансові механізми державного управління охороною здоров’я: зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / М. Кірова, Л. Мельник, Я. Радиш // Державне управління та місцеве самоврядування. - 2014. - Вип. 1. - С. 184-195. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/dums_2014_1_22.pdf
 81. Клименко К. В. Напрями реформування фінансової системи України в контексті антикризового регулювання [Електронний ресурс] / К. В. Клименко // Фінанси України. - 2015. - № 7. - С. 75-85.
 82. Клименко О. В. Розвиток системи регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Клименко // Економіка України. - 2014. - № 5. - С. 58-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2014_5_5.pdf
 83. Ключник Л. В. Заощадження домогосподарств у формуванні інвестиційного ресурсу національної економіки [Електронний ресурс] / Л. В. Ключник // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2013. - Вип. 10(5). - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2013_10(5)__12.pdf
 84. Коваленко Д. І. Гроші та кредит : теорія і практика. [2-ге видання] : навч. посіб. / Коваленко Д. І. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 342 с.
 85. Коваленко Д.І.  Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика : навчальний посібник / Д.І.  Коваленко. – К : Центр навчальної літератури, 2013. – 578 с.
 86. Коваленко М. А. Шляхи поліпшення фінансового забезпечення діяльності територіальних громад [Електронний ресурс] / М. А. Коваленко, Г. М. Швороб, Т. О. Мацієвич. // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ttpdu_2014_1_23.pdf
 87. Ковтун В. Інститути спільного інвестування на ринку фінансового посередництва [Електронний ресурс] / В. Ковтун // Ринок цінних паперів України. - 2014. - № 3-4. - С. 69-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rcpu_2014_3-4_11.pdf
 88. Ковтун О. А. Актуальні питання соціально-економічної сутності фінансової діяльності домогосподарств [Електронний ресурс] / О. А. Ковтун // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер. : Економіка і менеджмент. - 2013. - № 2. - С. 132-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsuem_2013_2_19.pdf
 89. Козак Ю.Г.Міжнародні фінанси: кредитно-модульний курс. - 4-те видання : навчальний посібник / Ю.Г.Козак. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 288 с.
 90. Козаченко Ю. П. Місцеві фінанси як важливий ресурс місцевого самоврядування: теоретичний підхід [Електронний ресурс] / Ю. П. Козаченко // Актуальні проблеми державного управління. - 2014. - № 1. - С. 124-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdy_2014_1_18.pdf
 91. Козенко О. А. Міжбюджетні трансферти як інструмент вертикального фінансового вирівнювання [Електронний ресурс] / О. А. Козенко // Економічний форум. - 2014. - № 2. - С. 194-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_2_35.pdf .
 92. Колодій А. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / А. Колодій // Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія : Економіка АПК. - 2014. - № 21(1). - С. 71-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vlnau_econ_2014_21(1)__17.pdf
 93. Коломийчук Н. М. Удосконалення організації державного внутрішнього фінансового контролю в бюджетному процесі [Електронний ресурс] / Н. М. Коломийчук // Наука й економіка. - 2014. - Вип. 3. - С. 11-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2014_3_3.pdf
 94. Колосова В. Кредити міжнародних фінансових інституцій у системі бюджетного планування [Електронний ресурс] / В. Колосова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2014. - № 4. - С. 106-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vknteu_2014_4_10.pdf
 95. Колосова В. П. Cпівробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями: сучасний стан та перспективи розширення [Електронний ресурс] / В. П. Колосова, І. М. Іванова // Фінанси України. - 2014. - № 11. - С. 33-47.
 96. Коляда Т. А. Джерела фінансування дефіциту бюджету: тенденції у застосуванні та виклики для стабільності державних фінансів України [Електронний ресурс] / Т. А. Коляда // Бізнес Інформ. - 2015. - № 2. - С. 215-222. Фінансово-господарська діяльність акціонерних товариств [Електронний ресурс] // Ринок цінних паперів України. - 2014. - № 5-6. - С. 55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rcpu_2014_5-6_17.pdf
 97. Компанець М. О. Аналіз фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / М. О. Компанець // Управління розвитком. - 2014. - № 15. - С. 138-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_15_65.pdf
 98. Косаріна В. П. Економічна природа й сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування / В. П. Косаріна , О. В.  Тимошенко // Фінанси України. – 2010. – №5. – С. 118 – 125.
 99. Костирко Р. О. Внутрішній контроль в системі управління фінансовою стійкістю господарюючих суб’єктів [Електронний ресурс] / Р. О. Костирко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2014. - № 8. - С. 94-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2014_8_20.pdf
 100. Котенко С. Л. Особливості становлення та розвитку державної фінансової політики [Електронний ресурс] / С. Л. Котенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2014. - № 2. - С. 25-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadu_2014_2_6.pdf
 101. Коцюрубенко Г. М. Витрати домогосподарства та їх класифікація [Електронний ресурс] / Г. М. Коцюрубенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2010. - Вип. 26(1). - С. 186-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2010_26(1)__40.pdf
 102. Кощенко К. В. Фінансові ресурси домогосподарств як інвестиційне джерело розвитку економіки [Електронний ресурс] / К. В. Кощенко // Формування ринкових відносин в Україні. - 2012. - № 12. - С. 75-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/frvu_2012_12_20.pdf

103.Кравчук О. М. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посіб. / Кравчук О. М. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 504с.

 1. Крамченко Р. А. Інтерпретація змісту та принципи організації фінансів домогосподарств [Електронний ресурс] / Р. А. Крамченко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2013. - Вип. 23.16. - С. 254-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2013_23.16_41.pdf
 2. Крамченко Р. А. Споживчі кредити як джерело формування фінансових ресурсів домогосподарств [Електронний ресурс] / Р. А. Крамченко, Г. В. Миськів // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 4(1). - С. 114-118. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchnu_ekon_2014_4(1)__22.pdf
 3. Кремень О.І. Фінанси : навчальний посібник / О.І.Кремень. – К : Центр навчальної літератури, 2012. – 412 с.
 4. Крупа В. Р. Формування заощаджень домогосподарств та їх вплив на соціально-економічний розвиток країни [Електронний ресурс] / В. Р. Крупа // Вісник Одеського національного університету. Економіка. - 2013. - Т. 18, Вип. 1(1). - С. 178-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vonu_econ_2013_18_1(1)__41.pdf

108.Круш П. В. Гроші та кредит : навч. посіб. / Круш П. В.  – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 216 с.

 1. Кузнецова С.А. Банківська система : навчальний посібник / С.А.Кузнецова. – К : Центр навчальної літератури, 2013. – 400 с.
 2. Кузнецова С.А. Фінансовий менеджмент / С.А.Кузнецова. – К : Центр навчальної літератури, 2014. – 124 с.

111.Кузнєцов О. В. Особливості сучасної британської податкової системи  / О. В. Кузнєцов // Фінанси України. – 2010. – №4. –    С. 102 – 113.

 1. Кузьміна В. В. Фінансовий стан як економічна категорія [Електронний ресурс] / В. В. Кузьміна // Управління розвитком. - 2014. - № 10. - С. 43-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_10_17.pdf
 2. Кулай А. В. Механізми та стан гармонізації системи непрямого оподаткування в ЄС / А. В.  Кулай // Фінанси України. –  2015. – № 7 (236). – C. 98-114.
 3. Курінна О. В. Теоретичні аспекти управління фінансовим потенціалом підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Курінна // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 1. - С. 161-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvamu_ekon_2014_1_18.pdf
 4. Куслій В. О. Сутність поняття "фінансового результату" як економічної категорії [Електронний ресурс] / В. О. Куслій // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. - 2014. - Вип. 3. - С. 194-199. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ptmbo_2014_3_16.pdf

116.Лекарь С. І. Еволюція плати за землю в Україні та її фіскальна ефективність /  С. І. Лекарь  // Фінанси України. – 2010. – №2. – С. 58 – 64.

 1. Лисьонкова Н. М. Напрями вдосконалення процесу формування місцевих бюджетів в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Лисьонкова, А. К. Резніченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2014. - Вип. 45. - С. 259-262. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vetp_2014_45_59.pdf

118.Луніна І. О. Проблеми й перспективи розвитку системи державних фінансів в Україні  / І. О. Луніна  // Фінанси України. – 2010. – №2. – С. 3 – 12.

119.Любенко Н. М. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Любенко Н. М. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

120.Лютий І. О. Теоретико-методологічні засади бюджетної політики держави  / І. О.  Лютий  // Фінанси України. – 2009. – №12. –     С. 13 – 19.

121.Лютий І. О., Крівцов О. О. Досвід індивідуального прибуткового оподаткування у США  / І. О. Лютий, О. О.  Крівцов // Фінанси України. – 2009. – №9. – С. 12 – 25.

122. Макаренко В. О., Прищепчук І. О. Побудова моделі фінансової системи України на основі системного підходу  /  В. О. Макаренко, І. О. Прищепчук // Фінанси України. – 2010. – №5. – С. 31 – 38.

 1. Макаренко М.І. Міжнародні фінанси : навчальний посібник / М.І.Макаренко. – К : Центр навчальної літератури, 2013. – 548 с.
 2. Маліновська О. Я. Перспективи розвитку кредитних спілок як необхідного інструменту надання фінансових послуг [Електронний ресурс] / О. Я. Маліновська // Технологический аудит и резервы производства. - 2014. - № 5(3). - С. 59-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Tatrv_2014_5(3)__17.pdf
 3. Мальований М. Демографічні чинники формування фінансового забезпечення соціального захисту населення [Електронний ресурс] / М. Мальований // Україна: аспекти праці. - 2014. - № 8. - С. 43-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uap_2014_8_9.pdf
 4. Маргіта Н. О. Теоретико-методологічні засади регулювання бюджетного дефіциту [Електронний ресурс] / Н. О. Маргіта, М. В. Маргіта // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.1. - С. 238-243. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnltu_2014_24.1_43.pdf
 5. Маринкевич І. С. Оцінка стану державного боргу України та його вплив на фінансову безпеку [Електронний ресурс] / І. С. Маринкевич // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2014. - Вип. 200(3). - С. 248-254. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_econ_2014_200(3)__41.pdf
 6. Мартюшева Л. С. Ресурсне забезпечення підвищення фінансового потенціалу адміністративно-територіальних одиниць [Електронний ресурс] / Л. С. Мартюшева, І. І. Алексеєнко // Фінансовий простір. - 2014. - № 2. - С. 70-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2014_2_11.pdf
 7. Мартюшева Л. Управління фінансовими ресурсами підприємств у залежності від стадії їх життєвого циклу [Електронний ресурс] / Л. Мартюшева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 36(1.2). - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2014_36(1.2)__13.pdf
 8. Маслічук С. А. Фінансові аспекти реформування пенсійних систем [Електронний ресурс] / С. А. Маслічук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 25. - С. 119-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2014_25_22.pdf
 9. Меглаперидзе А.С. Фінанси : навчальний посібник / А.С.Меглаперидзе. – К : Центр навчальної літератури, 2013. – 420 с.
 10. Мельник В. М., Пенякова Г. Л. Механізм прямого оподаткування у фінансовій теорії / В. М. Мельник, Г. Л.  Пенякова // Фінанси України. – 2009. – №5. – С. 66 – 77.
 11. Мельниченко С. І. Фінансова система як складова економічного розвитку [Електронний ресурс] / С. І. Мельниченко // Економічний вісник університету. - 2015. - Вип. 24(1). - С. 143-148.
 12. Мещеряков А. А. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової безпеки [Електронний ресурс] / А. А. Мещеряков, С. В. Сопотян // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. - 2014. - № 1. - С. 40-45. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsue_2014_1_8.pdf
 13. Микитюк І. С. Бюджетне планування як елемент управління бюджетом [Електронний ресурс] / І. С. Микитюк // Економічний вісник університету. - 2014. - Вип. 22(1). - С. 230-234. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2014_22(1)__43.pdf

136.Миргородська Л. О. Фінансові системи зарубіжних країн. – [2-ге видання.] – : навч.  посіб. / Миргородська Л. О. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.

 1. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. — 9-те вид., стер. Рекомендовано МОН / Козик В.В., Панкова Л.А. — К.  : Знання, 2013. — 469 с.
 2. Мінкович В. Т. Реформування податкової системи України як необхідна умова для розбудови провідної держави [Електронний ресурс] / В. Т. Мінкович, В. В. Свадеба // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2015. - Вип. 1(1). - С. 224-226. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuuec_2015_1(1)__55.pdf
 3. Мостовенко Н. А. Основні завдання фінансової системи в умовах трансформації фінансового середовища [Електронний ресурс] / Н. А. Мостовенко, М. С. Забедюк // Економічний форум. - 2014. - № 4. - С. 236-241. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_4_39.pdf
 4. Мостовенко Н. А. Функціональне призначення фінансової системи [Електронний ресурс] / Н. А. Мостовенко, Т. І. Коробчук // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2014. - Вип. 11(1). - С. 113-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2014_11(1)__18.pdf
 5. Мосьпан Н. В. Тенденції розвитку державного фінансування вищої освіти в Європейському Союзі [Електронний ресурс] / Н. В. Мосьпан // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2014. - Вип. 4. - С. 72-75. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pptp_2014_4_18.pdf
 6. Мураховський О. О. Методичне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / О. О. Мураховський // Управління розвитком. - 2014. - № 10. - С. 59-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_10_23.pdf
 7. Набока Т. С. Оптимізація структури видаткової частини бюджету [Електронний ресурс] / Т. С. Набока // Економіка України. - 2014. - № 1. - С. 51-62. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/EkUk_2014_1_5.pdf
 8. Нагайчук Н. Г. Уточнення змісту поняття "фінанси домогосподарств" у розрізі навчальної дисципліни "фінанси" [Електронний ресурс] / Н. Г. Нагайчук // Фінансовий простір. - 2014. - № 2. - С. 100-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2014_2_14.pdf
 9. Нагайчук Н. Г. Уточнення змісту поняття "фінанси домогосподарств" у розрізі навчальної дисципліни "фінанси" [Електронний ресурс] / Н. Г. Нагайчук // Фінансовий простір. - 2014. - № 2. - С. 100-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2014_2_14.pdf
 10. Насіров Р. М. Реформування податкової системи України / Р. М. Насіров // Фінанси України. - 2015. - № 3 (232) . – C. 7-17.

147.Науменкова С. В., Міщенко С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / С. В. Науменкова, С. В. Міщенко – К. : Знання, 2010. – 532 с.

148.Немченко В. В. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / В. В. Немченко – К. : Центр учбової літератури,  2009. –  474 с.

 1. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: підручник / О.О.Непочатенко. – К : Центр навчальної літератури, 2013. – 504 с.
 2. Нечаюк І. Б. Шляхи подолання негативних наслідків бюджетного дефіциту в державі [Електронний ресурс] / І. Б. Нечаюк // Економічний форум. - 2014. - № 1. - С. 209-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_1_39.pdf
 3. Никифоров А. Є. Організаційні форми інноваційного підприємництва / А. Є.  Никифоров // Проблеми науки. – 2010. – №2. – С. 15 – 26.
 4. Николишин І. Ю. Роль та значення фінансового ринку в фінансовій системі України [Електронний ресурс] / І. Ю. Николишин, Н. В. Зізяк // Молодий вчений. - 2014. - № 7(2). - С. 53-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/molv_2014_7(2)__14.pdf
 5. Ніколаєва О.М. Місцеві фінанси : навчальний посібник / О.М.Ніколаєва. – К : Центр навчальної літератури, 2013. – 354 с.
 6. Новосьолова О. С. Сучасний стан пенсійного страхування в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / О. С. Новосьолова, А. В. Кличановська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2014. - Вип. 3. - С. 255-261. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchtei_2014_3_31.pdf
 7. Оверчук А. В. Теоретичні аспекти фінансового планування [Електронний ресурс] / А. В. Оверчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - № 1. - С. 99-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vzhdtu_econ_2014_1_15.pdf
 8. Омелянчук Т. М. Особливості проведення аудиторської оцінки у процесі діагностики фінансового стану підприємств [Електронний ресурс] / Т. М. Омелянчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - 2014. - № 794. - С. 305-312. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VNULPM_2014_794_44.pdf
 9. Онікієнко О. В. Сутність фінансового ринку, його роль у фінансовій системі та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Онікієнко, С. О. Пєрєдєрієва // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2014. - № 8. - С. 127-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2014_8_25.pdf

158.Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія) : навч. посіб. / Опарін В. М. – [2–е вид., доп. і перероб. ] – К. : КНЕУ, 2005. – 240 с.

 1. Осадчук Ю. М. Види та роль фінансових посередників на сучасному етапі розвитку фінансової системи України [Електронний ресурс] / Ю. М. Осадчук // Наука й економіка. - 2014. - Вип. 2. - С. 17-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2014_2_4.pdf
 2. Павелко А. Бюджетна політика економічного розвитку [Електронний ресурс] / А. Павелко, І. Чугунов // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2015. - № 2. - С. 64–73.
 3. Павленко О. П. Інвестиційна політика як складова розвитку фінансової системи України в глобалізаційних умовах [Електронний ресурс] / О. П. Павленко. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_80.pdf
 4. Павлюк К. В. Медичне страхування як форма фінансування медичних послуг [Електронний ресурс] / К. В. Павлюк, О. В. Степанова // Наука й економіка. - 2014. - Вип. 3. - С. 162-171. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2014_3_26.pdf
 5. Павлюк К. В. Підвищення ефективності бюджетних видатків у сфері охорони здоров’я на основі механізмів державно-приватного партнерства [Електронний ресурс] / К. В. Павлюк // Наука й економіка. - 2014. - Вип. 1. - С. 281-289. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2014_1_47.pdf
 6. Пастухова А. О. Фінансовий ринок України: сутність, структура, проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / А. О. Пастухова // Управління розвитком. - 2014. - № 13. - С. 128-130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_13_54.pdf
 7. Пасько К. О. Основні засоби як відтворення фінансового джерела амортизаційних відрахувань на підприємстві [Електронний ресурс] / К. О. Пасько // Управління розвитком. - 2014. - № 3. - С. 109-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2013_3_46.pdf

166.Пепа Т. В. Біржова діяльність : навч. посіб. / Пепа Т. В. – К. : Кондор, 2008. – 540с.

167.Пепа Т. В., Пішеніна Т. І., Лавринович В. В. Біржова діяльність : підруч.  / Пепа Т. В., Пішеніна Т. І., Лавринович В. В. – К. : Ліра-К, 2008. – 540 с.

 1. Петрик О. Фінансові програми Міжнародного валютного фонду для надання фінансової допомоги країнам [Електронний ресурс] / О. Петрик, В. Батковський // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 6. - С. 11-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbu_2014_6_8.pdf
 2. Петрук О. Ф. Забезпеченість фінансовими ресурсами регіону – основа соціально-економічного розвитку (на прикладі Чернівецької області) [Електронний ресурс] / О. Ф. Петрук // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. - 2014. - Вип. 26. - С. 298-306. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvbdfa_2014_26_39.pdf
 3. Петрушевська В. В. Адаптація фінансової політики України до умов глобалізаційних і євроінтеграційних процесів [Електронний ресурс] / В. В. Петрушевська // Проблеми економіки. - 2014. - № 2. - С. 131-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pekon_2014_2_19.pdf
 4. Петрушевська В. В. Напрями державного регулювання фінансової політики в періоди глобальної економічної нестабільності [Електронний ресурс] / В. В. Петрушевська // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2014. - № 5. - С. 128-133.
 5. Петрушевська В. В. Трансформація фінансової політики України в умовах глобалізації та євроінтеграції [Електронний ресурс] / В. В. Петрушевська // Економiчний часопис-XXI. - 2014. - № 1-2(1). - С. 34-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecchado_2014_1-2(1)__10.pdf
 6. Петрушевська В. В. Фінансова політика держави та її вплив на економічну активність суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / В. В. Петрушевська // Економічний простір. - 2014. - № 85. - С. 82-93. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2014_85_11.pdf
 7. Пєнська І. О. Вплив міжнародних фінансових організацій на економічний розвиток України [Електронний ресурс] / І. О. Пєнська // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2014. - № 2. - С. 18-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/uazt_2014_2_5.pdf
 8. Пєтухова О.М. Інвестування / О.М.Пєтухова. – К : Центр навчальної літератури, 2014. – 336 с.
 9. Письменна Т. В. Теоретичні основи функціонування механізму державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / Т. В. Письменна // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2014. - Вип. 2. - С. 244-250. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2014_2_40.pdf

177.Піскунова О. В. Моделювання розвитку малого підприємства за різних форм державної фінансової підтримки / О. В. Піскунова // Фінанси України. – 2010. – №8. – С. 115 – 124.

 1. Піхоцький В. Ф. Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми нормативно-правового забезпечення [Електронний ресурс] / В. Ф. Піхоцький // Регіональна економіка. - 2014. - № 4. - С. 194-204. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/regek_2014_4_24.pdf

179. Піхоцький В. Ф. Ефективність бюджетної політики як інструмент соціально-економічного розвитку України  / В. Ф. Піхоцький // Фінанси України. – 2010. – №3. – С. 30 – 37.

180.Поддєрьогін А. М. Податок на додану вартість та його вплив на діяльність суб’єктів підприємництва / А. М. Поддєрьогін // Фінанси України. – 2010. – №5. – С. 48 – 57.

 1. Пожуєва Т. О. Фінансова безпека — необхідна умова функціонування підприємства [Електронний ресурс] / Т. О. Пожуєва // Вісник економічної науки України. - 2014. - № 1. - С. 95-97. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Venu_2014_1_23.pdf
 2. Поколодний В. В. Податкові новації 2015 року [Електронний ресурс] / В. В. Поколодний, О. В. Поколодна, Я. В. Камаєва // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2015. - Вип. 50. - С. 164-168. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vetp_2015_50_7.pdf
 3. Полінкевич О. М. Управління формуванням фінансових ресурсів підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Полінкевич, П. В. Коноваленко // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2014. - Вип. 11(1). - С. 178-183. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnof_2014_11(1)__25.pdf
 4. Попович І. В. Сучасний стан фінансування розвитку медичного страхування у страхових компаніях [Електронний ресурс] / І. В. Попович // Інноваційна економіка. - 2015. - № 1. - С. 186-193.
 5. Приступа Т. В. Європейська валютно-фінансова інтеграція: проблеми і перспективи для України [Електронний ресурс] / Т. В. Приступа // Фінансовий простір. - 2014. - № 2. - С. 137-141. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2014_2_19.pdf
 6. Приходько Б. Стратегічні напрями підвищення рівня фінансової грамотності населення України [Електронний ресурс] / Б. Приходько // Вісник Національного банку України. - 2014. - № 2. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnbu_2014_2_5.pdf

187.Прядко В. В., Сайко М .М. Історія грошей і кредиту : підруч. / В. В. Прядко, М .М. Сайко – К. : Кондор, 2009. – 508 с.

 1. Пшик Б. І. Шляхи вдосконалення амортизаційної політики та посилення її ролі у розвитку фінансово–кредитних відносин України.  / Б. І. Пшик – 2010. – №1. – С. 115 – 122.
 2. Радіонов Ю. Д. Державні фінанси в системі забезпечення соціально-економічного розвитку України [Електронний ресурс] / Ю. Д. Радіонов // Наукові праці НДФІ. - 2014. - Вип. 2. - С. 34-43. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npndfi_2014_2_5.pdf

190.Рева Т. В., Ковальчук К. Ф, Кучкова Н. В. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Т. В. Рева, К. Ф. Ковальчук, Н. В. Кучкова – К. : Центр навчальної літератури, 2007. –  208 с.

 1. Рега В. Податки в Україні з найдавніших часів до середини 50–х ХХ  / В. Рега // Наукові записки Інст. Народозн. НАН України Івано–Франк. краєзн. музею. – Ів–Франківськ, 2003. – Вип. 7-8. – С. 74 – 78.

192.Рожко О. Д. Еволюція теоретичних концепцій державних фінансів / О. Рожко // Фінанси України. – 2009. – №12. – С. 56 – 65.

 1. Рожко О. Д. Роль державних фінансів у забезпеченні макроекономічної стабілізації [Електронний ресурс] / О. Д. Рожко. // Наукові вісті Далівського університету. - 2014. - № 11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvdu_2014_11_6.pdf
 2. Розпутенко І. В. Бюджетне фінансування соціально-гуманітарної сфери України: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / І. В. Розпутенко, С. О. Москаленко // Ефективність державного управління. - 2014. - Вип. 38. - С. 415-423. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/efdu_2014_38_52.pdf
 3. Руденко В. В. Місцевий бюджет – основа фінансової бази органів місцевого самоврядування  / В. В. Руденко // Наше право. – 2009. № 1, Ч.2. – С. 87 – 92.
 4. Рудницька О. В. Економічна природа та роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі країни [Електронний ресурс] / О. В. Рудницька // Економічний вісник університету. - 2013. - Вип. 20(1). - С. 173-178. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecvu_2013_20(1)__36.pdf
 5. Руснак Ю.І. Перевірки, що здійснюються податковими органами Державної фіскальної служби України. Види, порядок проведення, строки, оскарження : практичний посібник / Ю.І. Руснак. – К : Центр навчальної літератури, 2015. – 248 с.
 6. Рябинина Л.М. Деньги и кредит : навчальний посібник / Л.М.Рябинина. – К : Центр навчальної літератури, 2014. – 608 с.
 7. Савчук Н. В. Міжбюджетні відносини в бюджетній системі України [Електронний ресурс] / Н. В. Савчук // Економіка розвитку. - 2014. - № 1. - С. 116-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecro_2014_1_23.pdf
 8. Садовніков О. А. т Вибіркові і суцільні нагляди у фінансово – господарському контролі і аудиті [Електронний ресурс] / О. А. Садовніков, Г. В. Сировой // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2014. - № 1. - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2014_1_29.pdf
 9. Салига С. Я. Теоретичні підходи щодо визначення сутності фінансових ресурсів домогосподарств [Електронний ресурс] / С. Я. Салига, В. О. Гнєушева // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 1. - С. 87-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sre_2013_1_20.pdf
 10. Салямон–Міхєєва  К. Д. Міжбюджетні відносини, як фінансовий механізм держави / К. Д. Салямон-Міхєєва   // Економіка. Фінанси. Право. – № 3. – С. 19 – 25.
 11. Сараєва І. М. Проблеми розвитку кредитно-фінансових механізмів підтримки малого підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Сараєва, Н. І. Носова // Економічні інновації. - 2014. - Вип. 57. - С. 348-360. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecinn_2014_57_37.pdf
 12. Свиридовська А. Проблеми та перспективи розвитку пенсійної системи України [Електронний ресурс] / А. Свиридовська // Ринок цінних паперів України. - 2014. - № 8. - С. 39-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rcpu_2014_8_7.pdf
 13. Селезень Ю. Ю. Недержавне пенсійне забезпечення як напрям розширення системи соціального захисту населення в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Селезень // Управління розвитком. - 2014. - № 2. - С. 163-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_2_65.pdf
 14. Сергієнко О. Заробітна плата як елемент первинних доходів домогосподарств: сучасний стан і тенденції формування [Електронний ресурс] / О. Сергієнко // Україна: аспекти праці. - 2011. - № 5. - С. 15-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uap_2011_5_5.pdf
 15. Сєрікова А. А. Теоретичні підходи до визначення категорії "фінансова безпека підприємства" [Електронний ресурс] / А. А. Сєрікова // Управління розвитком. - 2014. - № 10. - С. 84-87. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_10_32.pdf
 16. Сиволап Л. А. Аналіз фінансової безпеки України [Електронний ресурс] / Л. А. Сиволап // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2015. - № 1(1). - С. 61-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/piprp_2015_1(1)__13.pdf
 17. Сінанович Д. Е. Теоретичні підходи до визначення економічної сутності поняття "фінансові ресурси" [Електронний ресурс] / Д. Е. Сінанович // Управління розвитком. - 2014. - № 10. - С. 87-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_10_33.pdf
 18. Сінанович Д. Е. Теоретичні підходи до визначення економічної сутності поняття "фінансові ресурси" [Електронний ресурс] / Д. Е. Сінанович // Управління розвитком. - 2014. - № 10. - С. 87-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Uproz_2014_10_33.pdf
 19. Сіташ Т. Д. Непрямі податки в податковій системі України [Електронний ресурс] / Т. Д. Сіташ // Економічний форум. - 2015. - № 2. - С. 313-317. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2015_2_51.pdf
 20. Сіташ Т. Д. Фінансова політика держави: прагматика та проблематика [Електронний ресурс] / Т. Д. Сіташ // Академічний огляд. - 2015. - № 1. - С. 29-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ao_2015_1_6.pdf
 21. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств : підручник. — К. : УБС НБУ: Знання, 2010. — 550 с.
 22. Сльозко О. О. Нові тенденції ТНК як приклад розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Сльозко, Є. В. Вакуленко // Інтелект XXI. - 2014. - № 3. - С. 87-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/int_XXI_2014_3_13.pdf

215.Смолянська О. Ю.Фінансовий ринок : навч. посіб. / О. Ю. Смолянська – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 384 с.

 1. Сніжко О. Методологічний еклектизм у трактуванні сутності фінансової системи [Електронний ресурс] / О. Сніжко // Міжнародна економічна політика. - 2014. - № 2. - С. 99-119. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Mep_2014_2_7.pdf
 2. Сова О. Ю. Напрями вдосконалення механізму управління фінансовою безпекою підприємств [Електронний ресурс] / О. Ю. Сова // Вчені записки університету "КРОК". Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 37. - С. 97-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vzuk_2014_37_16.pdf
 3. Соколова Е. О. Проблеми застосування фінансового лізингу як способу фінансування оновлення необоротних активів в Україні [Електронний ресурс] / Е. О. Соколова // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2014. - Вип. 28. - С. 245-249. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpdetut_eiu_2014_28_32.pdf
 4. Соколовська А. М. Реформа єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні / А. М. Соколовська // Фінанси України. – 2015. – C. 7-23.
 5. Сокольська Т. В. Фінансове забезпечення сільськогосподарського виробництва [Електронний ресурс] / Т. В. Сокольська // Економіка та управління АПК. - 2014. - № 1. - С. 140-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecupapk_2014_1_29.pdf
 6. Солошкіна І. В. Поняття та ознаки фінансових послуг [Електронний ресурс] / І. В. Солошкіна // Право.ua. - 2014. - № 1. - С. 100-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pravo_2014_1_19.pdf
 7. Сочка К. Основні фінансові проблеми діяльності пенсійного фонду України [Електронний ресурс] / К. Сочка, М. Кіяк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2014. - Вип. 36(2.1). - С. 103-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Znpchdtu_2014_36(2.1)__17.pdf
 8. Степанова Г. М. Фінансова політика як інструмент економічного розвитку країни [Електронний ресурс] / Г. М. Степанова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2014. - Вип. 3. - С. 271-281. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchtei_2014_3_33.pdf
 9. Степура В. В. Удосконалення методичного інструментарію фінансового планування [Електронний ресурс] / В. В. Степура // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2014. - № 1. - С. 138-144. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2014_1_30.pdf
 10. Стеценко В. Ю. Добровільне медичне страхування: правові засади регулювання [Електронний ресурс] / В. Ю. Стеценко // Публічне право. - 2015. - № 1. - С. 197-202. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2015_1_29.pdf
 11. Стеців Л. П. Теоретико-методичні аспекти управління фінансовим станом підприємства [Електронний ресурс] / Л. П. Стеців // Наукові записки [Української академії друкарства]. - 2014. - № 1-2. - С. 44-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nz_2014_1-2_9.pdf
 12. Стецюк Т. І. Сутність страхування життя: значення, функції, ризики [Електронний ресурс] / Т. І. Стецюк // Наука й економіка. - 2015. - Вип. 1. - С. 154-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2015_1_27.pdf
 13. Стоян В.І. Казначейська система : підручник / В.І.Стоян. – К : Центр навчальної літератури, 2014. – 868 с.
 14. Страхування : підруч. / за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 1019 с.

230.Сунцова С. О. Місцеві фінанси України. – [3-є видання] – : навч.  посіб. / С. О. Сунцова – К. : Центр учбової літератури,  2010. – 488 с.

 1. Сурай Д. До питання сутності фінансових посередників та їх функцій [Електронний ресурс] / Д. Сурай // Ринок цінних паперів України. - 2014. - № 7. - С. 29-34. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/rcpu_2014_7_4.pdf
 2. Сусіденко О.В. Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, практика / О.В.Сусіденко. – К : Центр навчальної літератури, 2015. – 128 с.
 3. Танклевська Н. С. Фінансовий потенціал аграрних підприємств [Електронний ресурс] / Н. С. Танклевська, В. О. Мірошніченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2014. - Вип. 200(3). - С. 109-115. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvnau_econ_2014_200(3)__18.pdf
 4. Тарасюк М. В. Роль та особливості функціонування фінансів домогосподарств у ринковій економіці [Електронний ресурс] / М. В. Тарасюк // Інноваційна економіка. - 2013. - № 9. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/inek_2013_9_3.pdf
 5. Телишевська Л. І. Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Л. І. Телишевська, О. В. Птащенко, А. В. Бєлоус // Бізнес Інформ. - 2014. - № 8. - С. 273-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2014_8_51.pdf
 6. Тимошенко О. В. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України [Електронний ресурс] / О. В. Тимошенко // Проблеми економіки. - 2014. - № 2. - С. 154-160. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pekon_2014_2_22.pdf
 7. Тищенко В. М. Пріоритетні напрямки податкової політики держави [Електронний ресурс] / В. М. Тищенко // Водний транспорт. - 2015. - Вип. 1. - С. 148-152. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vodt_2015_1_26.pdf
 8. Ухналь Н. М. Фінансова безпека України в контексті сучасних трансформаційних процесів [Електронний ресурс] / Н. М. Ухналь // Наукові праці НДФІ. - 2014. - Вип. 2. - С. 126-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npndfi_2014_2_15.pdf
 9. Федоров В. А. Державний борг та формування фінансової політики держави [Електронний ресурс] / В. А. Федоров // Право і суспільство. - 2014. - № 6.1(2). - С. 256-260. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pis_2014_6.1(2)__50.pdf
 10. Федосов В.М. Бюджетна система : підручник / В.М. Федосов. – К : Центр навчальної літератури, 2012. – 871 с.
 11. Філімонова О. Б. Доходи місцевих бюджетів як фінансова основа розвитку місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. Б. Філімонова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Економіка. - 2014. - Т. 243, Вип. 231. - С. 34-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchduec_2014_243_231_8.pdf
 12. Філонова І. Б. Нові підходи до фінансування вітчизняної сфери охорони здоров’я [Електронний ресурс] / І. Б. Філонова // Економіка України. - 2015. - № 3. - С. 76-83.
 13. Фінанси : підручник. / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. — [2-ге вид. переробл. і доповн.] — К. : Знання, 2012. — 687 с.
 14. Фінанси домогосподарств: Сучасна парадигма та домінанти розвитку : монографія / Кізима Т.О. — К. : Знання, 2010. — 431 с.

245.Фінанси підприємств :  підруч. / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – [7- е вид., перероб. та доп.] – К. : КНЕУ, 2014. – 552 с.

 1. Фонд соціального страхування України: погляд крізь призму фінансово-правового регулювання [Електронний ресурс] / З. В. Журавльова // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. - 2015. - № 1. - С. 256-264. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvdduvs_2015_1_36.pdf
 2. Фондовий ринок: підручник : у 2 кн. — Кн. 1 / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, В.В. Вірченко та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Знання, 2015. — 621 с.
 3. Форкун І. В. Бюджетна система - вагома складова фінансової системи України [Електронний ресурс] / І. В. Форкун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 5(1). - С. 168-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchnu_ekon_2014_5(1)__35.pdf
 4. Царук О. В. Оцінка боргового фінансування дефіциту державного бюджету України / О. В. Царук // Фінанси України. – 2010. – №4. –  С. 98 – 101.
 5. Цінні папери : підручник / В.Д. Базилевич, В.М. Шелудько, Н.В. Ковтун та ін. ; за ред. В.Д. Базилевича. — К. : Знання, 2011. — 1094 с.
 6. Чайка В. В. Фінансово-правова природа податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки [Електронний ресурс] / В. В. Чайка // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). - 2014. - № 2. - С. 48-54. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvnudpsu_2014_2_9.pdf
 7. Чеберяко О. В. Економічна сутність та призначення фінансових посередників в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Чеберяко, А. Б. Лобода // Бізнес Інформ. - 2014. - № 3. - С. 334-340. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2014_3_57.pdf
 8. Чеберянко О. Міжбюджетні відносини в Україні: вплив на вирівнювання розвитку території / О.  Чеберянко // Часопис української історії : збірник наукових статей / Київський національний ун–т ім.. Т. Шевченка; кафедра української історії та етнополітики. – К. : 2006. – Вип. 4. – С. 145 – 152.
 9. Черемісова Т. А. Фінанси європейського союзу та особливості їх організації [Електронний ресурс] / Т. А. Черемісова // Економічний форум. - 2014. - № 2. - С. 29-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfor_2014_2_7.pdf
 10. Черничко Т. В. Аналіз фінансових результатів як база для прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / Т. В. Черничко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2014. - Вип. 1. - С. 162-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvmdue_2014_1_33.pdf
 11. Черничко Т. В. Вплив стабілізації фінансової системи на розвиток реального сектору економіки України [Електронний ресурс] / Т. В. Черничко. // Економіка. Управління. Інновації. - 2014. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/eui_2014_1_108.pdf
 12. Чернявська М. К. Аналіз основних джерел фінансування інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / М. К. Чернявська // Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного університету]. Економічні науки. - 2014. - Вип. 26. - С. 395-404. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvbdfa_2014_26_51.pdf
 13. Чечуліна О. О. Світові тенденції та перспективи розвитку державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. О. Чечуліна // Фінанси України. - 2014. - № 2. - С. 44-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fu_2014_2_6.pdf
 14. Чкан І. О. Тенденції розвитку добровільного медичного страхування в Україні [Електронний ресурс] / І. О. Чкан // Фінансовий простір. - 2015. - № 1. - С. 292-297. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2015_1_39.pdf
 15. Чугунов І. Я., Лисяк Л. В. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства  / І. Я. Чугунов, Л. В. Лисяк // Фінанси України. – 2009. – №11. – С. 3 – 11.
 16. Шаманська О. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, мотиви, види та чинники [Електронний ресурс] / О. Шаманська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2014. - Вип. 2. - С. 104-111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vtneu_2014_2_12.pdf
 17. Шаховалова Є. О. Фінансові методи збільшення прибутку [Електронний ресурс] / Є. О. Шаховалова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 2(2). - С. 128-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchnu_ekon_2014_2(2)__27.pdf
 18. Шваб П. В. Витрати і доходи домогосподарств України в період економічної кризи [Електронний ресурс] / П. В. Шваб // Облік і фінанси. - 2012. - № 2. - С. 96-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Oif_apk_2012_2_20.pdf
 19. Шевцова С. А. Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств [Електронний ресурс] / С. А. Шевцова // Економічний простір. - 2014. - № 86. - С. 224-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecpros_2014_86_24.pdf
 20. Шевчук Н. В. Основні засади формування ефективного фінансового забезпечення пенсійної системи в Україні [Електронний ресурс] / Н. В. Шевчук // Економіка. Фінанси. Право. - 2014. - № 2. - С. 31-33.
 21. Шелудько В.М. Фінансовий ринок : підручник / В.М. Шелудько. — 3-те вид., стер. — К. : Знання, 2015. — 535 с.
 22. Шемаєв В. В. Оцінка фінансової ефективності інвестиційних проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями [Електронний ресурс] / В. В. Шемаєв, О. О. Ромодан // Фінанси України. - 2014. - № 5. - С. 96-105. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fu_2014_5_10.pdf
 23. Шеремет О.А. Фінанси для фінансистів : підручник / О.А.Шеремет. – К : Центр навчальної літератури, 2013. – 612 с.
 24. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Л. О. Шкварчук. — К.: Знання, 2013. — 382 с.
 25. Шлапак О. В. Державні фінанси України в сучасних умовах: проблеми стабілізації та антикризового управління [Електронний ресурс] / О. В. Шлапак // Фінанси України. - 2014. - № 4. - С. 7-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fu_2014_4_3.pdf
 26. Шматковська Т. О. До проблематики організації системи внутрішнього контролю фінансових результатів діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Т. О. Шматковська, В. В. Ярош // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Економіка. - 2014. - Вип. 25. - С. 200-205. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoa_2014_25_35.pdf
 27. Шрамко О. О. Проблеми фінансування освіти на сучасному етапі [Електронний ресурс] / О. О. Шрамко, Е. В. Бахчеван // Вісник соціально-економічних досліджень. - 2014. - Вип. 2. - С. 289-293. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vsed_2014_2_47.pdf
 28. Щетинін А. І. Гроші та кредит. –[4–те видання] – :  підруч. / А. І. Щетинін– К. : Центр учбової літератури, 2010. – 438 с.
 29. Язгор Л. Планування – основний елемент фінансового менеджменту підприємств в Україні / Л.  Язгор // Формування ринкової економіки в Україні : зб. наук. пр. – Львів, 2009. – Вип. 19. – С. 219 – 223.
 30. Ярошевич Н. Б. Фінанси підприємств : навч. посіб. / Н. Б. Ярошевич. — К. : Знання, 2012. — 341 с.
 31. Яфіменко Н. А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємств / Н. А. Яфіменко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 74 – 84.
  1. Соціально-економічна суть і функції фінансів.
  2. Фінансова політика та її вплив на соціально-економічний  розвиток країни
  3. Суть фінансів та їх необхідність в умовах товарно-грошового господарства.
  4. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин.
  5. Фінансовий механізм, його вплив на ефективність економіки та напрями вдосконалення.
  6. Фінансова система України та перспективи її розвитку.
  7. Суть і роль механізму реалізації фінансової політики.
  8. Еволюція та сучасні риси фінансових систем країн з розвиненою ринковою економікою.
  9. Формування та розвиток фінансової науки в Україні.
  10. Теоретичні засади світової фінансової науки.

 

10. Тематика курсових робіт із  дисципліни “Фінанси”

11.Державні фінанси в системі забезпечення соціально-економічного розвитку України.

12.Державний бюджет як фактор макроекономічного регулювання: вплив на сукупний попит, споживання, інвестиції і виробництво.

13.Державний бюджет як основний фінансовий план держави.

14.Економічна природа та склад доходів Державного бюджету України.

15.Місцеві   бюджети   України:  особливості становлення та роль   у соціально-економічному розвитку регіонів.

16.Особливості формування та функціонування фінансових систем зарубіжних країн

17.Механізм регулювання міжбюджетних відносин в Україні.

18.Економічна природа, склад і структура видатків Державного бюджету України.

19.Правові засади функціонування фінансової системи, їх особливості в Україні.

20.Сфери фінансових відносин: державні, міжнародні, фінансів підприємств.

21.Місце та роль бюджету в загальній системі фінансових відносин.

22.Економічний зміст  і роль фінансового планування.

23.Система фінансових планів в економіці держави та їх взаємозв’язок.

24.Пенсійна система та пенсійна політика (вітчизняний та зарубіжний досвід).

25.Роль Державного бюджету у фінансовому забезпеченні економічного й соціального розвитку України.

26.Роль місцевих фінансів у забезпеченні економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин.

27.Суть і класифікація видатків бюджетів.

28.Економічна природа та види доходів бюджетів.

29.Становлення та розвиток бюджетної системи України.

30.Місцеві фінанси в умовах трансформації економіки України

31.Інституційне забезпечення бюджетного процесу в Україні.

32.Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку України.

33.Місцеві бюджети України в процесі реалізації фінансової децентралізації.

34.Формування доходів та видатки місцевих бюджетів як об’єкту публічної фінансової діяльності.

35.Інвестиційна політика як складова розвитку фінансової системи України. 

36.Кредитне забезпечення діяльності підприємства.

37.Становлення та розвиток державного фінансового контролю в Україні.

38.Види, форми та методи фінансового контролю.

39.Органи державного фінансового контролю в Україні, їх функції.

40.Система державного фінансового контролю: вітчизняний і зарубіжний досвід.

41.Аудиторський контроль, його зміст, принципи,  організація і розвиток в Україні.

 1. Державна фінансова інспекція України як елемент системи контролю.
 2. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.

44.Фінансові аспекти створення, реорганізації та ліквідації підприємств.

45.Фінансовий лізинг як інструмент фінансового забезпечення підприємств.

46.Фінансові аспекти діяльності  спільних    підприємств.

47.Фінансові ресурси підприємств малого бізнесу.

48.Фінансове забезпечення розвитку освіти в Україні.

49.Фінансова грамотність населення України та напрями її підвищення

50.Проблеми банкрутства підприємств та фінансові джерела їх санації.

51.Фінансова санація підприємств: економічний зміст та порядок проведення.

52.Державна фінансова підтримка малого підприємництва.

53.Формування та використання фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств.

54.Внутрішній контроль в системі управління фінансовою стійкістю господарюючих суб’єктів.

55.Фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання.

56.Особливості формування та використання прибутку на підприємствах.

57. Амортизаційна політика та шляхи посилення її ролі у розвитку фінансово–кредитних відносин. 

58.Аналіз фінансового стану підприємства: необхідність проведення, інформаційна база та основні показники.

59.Доходи і витрати підприємства.

60.Фінансове планування як основний елемент фінансового менеджменту підприємств.

61.Фінансове забезпечення формування та функціонування основних засобів на підприємстві.

62.Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства.

63.Державне регулювання підприємницької діяльності в Україні.

64.Проблеми функціонування та перспективи розвитку  малого бізнесу в Україні.

65.Іноземні інвестицій та їх роль у відтворювальному процесі в Україні.

66.Оцінка стану й ефективності використання основних засобів на підприємстві.

67.Фінансування капітальних вкладень на підприємстві.

68.Фінансування інноваційної діяльності підприємств.

69.Фінансові аспекти формування та використання  оборотних засобів підприємства.

70.Оборотні засоби підприємства та шляхи забезпечення ефективності їх використання.

71.Фінансовий результат як економічна категорія та об'єкт фінансового аналізу.

72.Методичні підходи до оцінки фінансового стану підприємства.

73.Бюджетна система та бюджетний устрій зарубіжних країн (США, Франція, Німеччина).

74.Бюджетне планування як елемент управління бюджетом.

75.Пріоритетні напрямки податкової політики держави.

76.Теоретичні підходи до визначення сутності та функцій податків.

77.Податок на додану вартість та його вплив на діяльність суб’єктів підприємництва

78.Прямі податки в системі державного регулювання економіки.

79.Акцизний податок: призначення та організація справляння.

80.Непрямі податки в податковій системі України.

81.Митна  політика України на сучасному етапі.

82.Система оподаткування підприємств  в Україні.

83.Місцеві податки і збори: їх сутність, особливості справляння.

84.Економіко-правові засади оподаткування прибутку підприємств.

85.Оподаткування  доходів  фізичних  осіб  в Україні.

86.Фіксований сільськогосподарський податок : історія та перспективи застосування .

 1. Історія зародження та розвитку податків.
 2. Фінансово-правова природа податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
 3. Місцеві позики як джерело залучення фінансових ресурсів до місцевих органів влади.
 4. Державна фіскальна служба  України: структура, функції, аналіз діяльності.

91.Державний кредит: економічна сутність, призначення і роль.

92.Формування та економічна сутність державного боргу як складової сфери державних фінансів.

93.Державний борг України та його вплив на фінансову безпеку.

94.Бюджетний дефіцит як економічне явище: причини, наслідки, джерела покриття.

95.Управління державним боргом, його роль і методи.

96.Податковий менеджмент: організаційно-правові  аспекти.

97.Податкова система України: становлення, розвиток та шляхи удосконалення.

98.Основи побудови системи оподаткування в Україні.

99.Страхування життя: значення, функції, ризики, перспективи розвитку в Україні.

 1.   Міжбюджетні відносини в Україні та шляхи їх вдосконалення.
 2. Зміст та принципи організації фінансів домогосподарств.
 3. Міжбюджетні трансферти як інструмент вертикального фінансового вирівнювання.
 4. Управління місцевими фінансами.
 5. Домогосподарство як інститут фінансового ринку України.
 6. Витрати домогосподарства та їх класифікація.
 7. Формування заощаджень домогосподарств та їх вплив на соціально-економічний розвиток країни.
 8.  Формування фінансових ресурсів домогосподарств.
 9. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, мотиви, види та чинники.
 10.  Фінансова безпека України в контексті сучасних трансформаційних процесів.
 11. Державне регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
 12. Особливості фінансово-господарської діяльності промислово-фінансових груп в Україні.
 13. Економічна природа та роль страхування.
 14. Медичне страхування: необхідність, суть, шляхи розвитку в Україні.
 15. Фінансового забезпечення медичного страхування в Україні.
 16. Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні.
 17. Роль цільових фондів у забезпеченні суспільних потреб.
 18. Становлення та тенденції розвитку соціального страхування в Україні
 19. Фінансування охорони здоров’я в Україні.
 20. Еволюція плати за землю в Україні та її фіскальна ефективність.
 21. Система соціального захисту населення: стан, проблеми, розвиток.
 22. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні.
 23. Фінансовий потенціал адміністративно-територіальних одиниць.
 24. Організаційно-правові засади пенсійної системи  в Україні.
 25. Пенсійний фонд України: формування, використання, управління.
 26. Фонд соціального страхування: основи організації, джерела формування та напрямки витрачання коштів.
 27. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
 28. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
 29. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.
 30. Структура вітчизняного страхового ринку та напрями його розвитку.
 31. Сутність та функціональне призначення міжнародних фінансів.
 32. Особливості фінансових відносин у сфері страхування.
 33. Особливості функціонування ринків боргових цінних паперів: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 34. Становлення та розвиток ринку цінних паперів в Україні.
 35. Основи організації та функціонування фондових бірж в Україні.
 36. Спеціалізовані небанківські кредитні установи: організаційні засади та характеристика їх діяльність на фінансовому ринку.
 37. Посередницька діяльність на фондовому ринку.
 38. Розвиток фінансового ринку як передумова активізації інвестування в Україні.
 39. Інститути спільного інвестування на ринку фінансового посередництва.
 40. Сутність фінансового ринку та його роль у фінансовій системі.
 41. Фінансові послуги на фінансовому ринку.
 42. Економічна сутність та призначення фінансових посередників в Україні.
 43. Суть та структура ринку цінних паперів України.
 44. ВЕЗ: особливості функціонування та розвитку в Україні.
 45. Стан і перспективи розвитку валютного ринку в Україні.
 46. Особливості організації кредитного ринку.
 47. Банки як основні учасники фінансового ринку.
 48. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні.
 49. Цінні папери як інструмент фінансового ринку.
 50. Особливості інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Україні.
 51. Вторинний ринок цінних паперів: особливості організації та роль.
 52. Організаційно-правові основи формування акціонерного капіталу.
 53. Фінансовий менеджмент та його місце в управлінні організаційно-господарськими процесами підприємств.
 54. Інвестиції та інвестиційна діяльність в ринкових відносинах.
 55. Організація та особливості функціонування ринку фінансових послуг.
 56. Організаційно-правові основи та аналіз стану функціонування банківської системи України.
 57. Особливості страхування відповідальності та ризиків.
 58. Організаційно-правові засади майнового страхування.
 59. Механізм функціонування деривативів  на фінансовому ринку.
 60. Інструменти грошового ринку та особливості їх обігу.
 61. Суть, види та роль кредиту в економіці держави.
 62. Суть та структура грошового обороту.
 63. Кон’юнктура грошового ринку та фактори, що її визначають.
 64. Платіжний баланс, його значення у системі фінансових балансів країни.
 65. Організаційно-правові основи та особливості функціонування центральних банків.
 66. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями – аналіз та перспективи взаємодії.
 67. Грошово-кредитна політика НБУ та інструменти її реалізації.
 68. Забезпечення фінансової безпеки підприємства як основи його ефективної діяльності.
 69. Фінанси Європейського Союзу та особливості їх організації.
 70. Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову систему держави.

Додаток А

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

Кафедра фінансів

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни “Фінанси”

на тему:_______________

______________________

                           ______________________

 

 

                                                            Студента(ки) ___ курсу _____ групи

                                                          напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

____________________________________________

                (прізвище та ініціали студента)

Науковий керівник  ___________________________                       

                   (посада, вчене звання, науковий ступінь)

_____________________________________

                (прізвище та ініціали)

 

 

Національна шкала __________________________

Університетська шкала: ______________________

Оцінка:  ECTS ______________________________

 

                                      Члени комісії          ________________  ___________________________

                                                                                (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                       ________________  ___________________________

                                                                                (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                       ________________  ___________________________

                                                                                (підпис)                        (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ – 20___рік

 

Додадок Б

Приклад складання змісту роботи на тему

«Фінансування охорони здоров’я в Україні»

 

             Зміст                                

  ст.

Вступ

Розділ 1. Суть І роль фінансування охорони здоров’я

1.1. Особливості національної системи охорони здоров’я

1.2. Необхідність фінансування сфери охорони здоров’я в умовах ринкових відносин.

Розділ 2. Аналіз використання бюджетних коштів закладами охорони здоров’я

2.1. Аналіз стану фінансового забезпечення освіти в регіоні.

2.2. Економічна суть та основні принципи складання кошторису установ охорони здоров’я.

2.3. Структура доходів та основні напрями використання коштів установами охорони здоров’я.

Розділ 3. Напрями удосконалення фінансового забезпечення охорони здоров’я В УКРАЇНІ

3.1. Суть та принципи обов’язкового та добровільного медичного страхування в Україні.

3.2. Напрями впровадження медичного страхування в Україні.

3.3. Шляхи реформування сфери охорони здоров’я та підвищення ефективності використання фінансових ресурсів у цій сфері.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки