Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання випускних кваліфікаційних робіт

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання випускних кваліфікаційних робіт

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Кафедра банківської справи

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою ФФБС

«_____»_________________2018 року

Декан __________________Т.В. Канєва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання випускних кваліфікаційних робіт

 

освітній ступінь            «магістр»

галузь знань                   07 «Менеджмент та адміністрування»

спеціальність                 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізації                         «Банківська справа»

«Фінансове брокерство»

«Фінансове посередництво»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

 

Автори:  Н. П. Шульга, д-р екон. наук, проф.,

Л. А. Гербич, канд. екон. наук, доц.;

Т. М. Гордієнко, канд.екон.наук, доц.;

Л. О. Нетребчук, ст. викладач

 

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри банківської справи від 27 червня 2018 р., протокол № 27

 

 

Навчально-методичне видання

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання випускних кваліфікаційних робіт

 

освітній ступінь            «магістр»

галузь знань                   07 «Менеджмент та адміністрування»

спеціальність                 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізації                         «Банківська справа»

«Фінансове брокерство»

«Фінансове посередництво»

 

Автори: ШУЛЬГА Наталія Петрівна,

ГЕРБИЧ Людмила Анатоліївна,

ГОРДІЄНКО Тетяна Миколаївна,

НЕТРЕБЧУК Лариса Олександрівна

 

                                             Редактор

          Комп’ютерна верстка

 

Підп. до друку  Формат 60х84/16. Папір письм.

Ризографія. Ум. Друк. Арк.  Ум. Фарбо-відб.

Обл.-вид. Арк.  Тираж    пр. Зам.

Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ

02156, Київ-156, вул. Кіото, 19

 

ЗМІСТ

 

 1. Загальні положення

4

 1. Рекомендації щодо вибору теми випускної кваліфікаційної роботи

 

7

 1. Основні етапи виконання випускної кваліфікаційної роботи

 

9

 1. Основні вимоги до змісту, структури та обсягу випускної кваліфікаційної роботи

 

11

 1. Основні вимоги до оформлення випускної кваліфікаційної роботи

 

15

 1. Організація захисту випускної кваліфікаційної роботи

22

 1. Рекомендована тематика випускних кваліфікаційних робіт

 

29

Додатки

36

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти  у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.

Державна атестація магістра передбачає захист випускної кваліфікаційної роботи, підготовка та захист якої є завершальним етапом навчання, що дає право на здобуття освітнього ступеня магістра.

Методичні рекомендації до написання випускних кваліфікаційних робіт призначені для студентів факультету фінансів та банківської справи галузі знань 07 «Менеджмент та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізацій «Банківська справа», «Фінансове брокерство», «Фінансове посередництво». Розроблені на підставі Закону України «Про вищу освіту», інструкцій Міністерства освіти і науки, галузевих стандартів вищої освіти України з різних напрямів підготовки магістрів, «Положення про організацію освітнього процесу студентів», «Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проект)», «Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами освіти», «Положення про інституційний репозитарій Київського національного торговельно-економічного університету», «Положення про проведення практики студентів у КНТЕУ», «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації у КНТЕУ» та накопиченого у КНТЕУ досвіду виконання випускних кваліфікаційних робіт і відповідно до навчальних планів.

Випускна кваліфікаційна робота здобувача освітнього ступеня магістра виконується з метою підтвердження рівня професійної та наукової підготовки випускника другого рівня вищої освіти. Основне завдання її автора - продемонструвати здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій (відповідно до восьмого рівня Національної рамки кваліфікацій) з використанням сучасного економіко-математичного інструментарію, статистичних методів аналізу та обробки даних.

Випускна кваліфікаційна робота виконується відповідно до напрямів наукових досліджень і має засвідчити: рівень професійної підготовки випускника; вміння застосовувати здобуті в університеті знання для розв’язання науково-практичних завдань; свідоме засвоєння знань та їх систематизацію; наявність у студента навичок наукової роботи; здатність критично й креативно мислити та вміння аргументувати власну точку зору.

Випускна кваліфікаційна робота містить результати дослідження стану вивчення проблеми (огляд та     аналіз), детально обґрунтовану та належним чином оформлену пропозицію, що передбачає впровадження (за можливості) певних змін (нововведень) у діяльність об’єкту дослідження та висновки.

Написання випускної кваліфікаційної роботи  передбачає виконання студентами таких завдань:

 • поглиблення, систематизацію та закріплення знань, набутих в процесі навчання;
 • розвиток навичок та умінь здійснення інформаційно-аналітичної, проектно-дослідницької діяльності для вирішення прикладних проблем тематики дослідження;
 • опанування теоретичними знаннями за темою випускної кваліфікаційної роботи (проекту) – на основі вивчення та систематизації сучасної спеціальної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів, проведення її критичного аналізу, узагальнення історичного та гносеологічного аналізу;
 • розвиток умінь вести науковий пошук, узагальнювати різні пропозиції (точки зору, методичні підходи, концепції), чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;
 • набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію, викладеного в спеціальній літературі, передового досвіду науковців та практиків до умов діяльності об’єкту дослідження;
 • закріплення практичних навичок проведення досліджень, формування його методичного забезпечення – з урахуванням сутності поставленої проблеми та обмежень, що мають тісний зв’язок з діяльністю об’єкту дослідження;
 • опанування навичками логічного, аргументованого та послідовного обґрунтування висловленої пропозиції стосовно проблеми, що вирішується, проведення планових і прогнозних розрахунків на базі сучасного методичного забезпечення, оцінювання ефективності висловленої пропозиції;
 • оволодіння системним підходом, сучасною методологією, методичним інструментарієм та технологічними прийомами обґрунтування власних пропозицій, оцінки їх наслідків, впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у практичну діяльність конкретної фінансової установи чи брокерської компанії.

У методичному плані зміст випускної кваліфікаційної роботи  базується на компетентностях студентів, сформованих в процесі теоретичного навчання, виконання ними науково-дослідної роботи, а також проходження виробничої (переддипломної) практики. – для студентів, які здобувають освітній ступінь магістра.

Закріплення теми випускної кваліфікаційної роботи, призначення наукового керівника затверджується наказом ректора за поданням декана та завідувача кафедри з урахуванням графіка освітнього процесу.

Науковим керівником випускної кваліфікаційної роботи  призначається науково-педагогічний працівник кафедри, який має науковий ступінь доктора або кандидата наук, і проводить наукові дослідження за відповідним напрямом.

До основних обов’язків наукового керівника випускної кваліфікаційної роботи відносяться:

–       допомога студенту в остаточному формулюванні теми дослідження, формування структури роботи та плану;

–       надання консультацій щодо вивчення окремих літературних джерел, збору та обробки інформаційних матеріалів діяльності фінансової установи – об’єкта написання випускної кваліфікаційної роботи, методичних аспектів використання окремих аналітичних, прогнозних, експертних розрахунків, застосування окремих методичних прийомів дослідження тощо;

–       забезпечення дотримання академічної доброчесності студентом;

–       консультування щодо змісту випускної кваліфікаційної роботи, відповідності підготовлених матеріалів вимогам, що висуваються до неї;

–       контроль за виконанням окремих етапів роботи, оформлення поетапних результатів дослідження;

–       підготовка студентів до проведення захисту випускної кваліфікаційної роботи;

–       складання відгуку про відповідність випускної кваліфікаційної роботи вимогам та оцінювання можливості її допуску до захисту.

За дані, викладені у випускній кваліфікаційній роботі, порядок використання фактичного матеріалу під час її виконання, обґрунтованість й достовірність висновків, положень відповідає студент і науковий керівник. Не допускається запозичення (плагіат) матеріалу без посилання у випускній кваліфікаційній роботі на автора та джерело інформації відповідно до затвердженого в КНТЕУ Плану заходів щодо виявлення та запобігання академічного плагіату, в якому чітко визначено його критерії оцінювання.

Випускна кваліфікаційна робота виконується державною мовою. Написання випускної кваліфікаційної роботи іншою, ніж державна, мовою можливе за поданням факультету та погодженням ректора. Студенти, які навчаються за освітніми програмами англійською мовою викладання (на ФФБС за спеціалізацією «Фінансове посередництво»), виконують випускну кваліфікаційну роботу англійською мовою.

Внесення змін та уточнень до тем / об’єктів випускних кваліфікаційних робіт можливе як виняток не пізніше першого тижня від початку проходження студентами виробничої (переддипломної) практики. Зміни здійснюються за наказом ректора, проект якого вносить декан факультету на підставі службової записки завідувача кафедри за обґрунтованою заявою студента, погодженою з науковим керівником та гарантом освітньої програми.

Випускна кваліфікаційна робота виконується відповідно до календарного графіку підготовки випускних кваліфікаційних робіт, що складається випусковою кафедрою, затверджується завідувачем кафедри, деканом та розміщується на інформаційних ресурсах кафедри.

 

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ТЕМИ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

Тематика й науковий рівень випускної кваліфікаційної роботи  повинні відповідати освітній програмі підготовки здобувачів відповідного освітнього ступеня.

Теми випускних кваліфікаційних робіт формуються відповідно до напрямів науково-дослідної тематики випускової кафедри, запитів роботодавців, сучасних досягнень у відповідній предметній галузі або суміжних сферах науки й техніки.

Орієнтовна тематика випускних кваліфікаційних робіт  розробляється випусковою кафедрою згідно з вимогами освітньої програми із зазначеної спеціалізації та відповідно до затверджених програм дисциплін, опанованих здобувачами відповідного освітнього ступеня, і відображає актуальну проблематику. Тематика щорічно переглядається, затверджується на засіданні кафедри, розміщується на інформаційних ресурсах кафедри.

Тему випускної кваліфікаційної роботи студент обирає із запропонованих кафедрою, погоджує її з науковим керівником. Якщо студент не мав змоги в визначені графіком освітнього процесу строки обрати тему випускної кваліфікаційної роботи  – це робить науковий керівник та гарант освітньої програми.

За погодженням із науковим керівником студент може запропонувати самостійно сформульовану тему дослідження за умови обґрунтування доцільності її розроблення, ознайомлення з аналітичними оглядами і статтями у спеціалізованих наукових виданнях, а також враховуючи свої наукові та професійні інтереси, що були проявлені під час написання курсових робіт, підготовки статей та конкурсних наукових робіт, у виступах на студентських наукових конференціях.

Випускна кваліфікаційна робота може виконуватися за тематикою, яку замовляють державні установи, підприємства та фінансові установи, що уклали з КНТЕУ договори про навчання (підготовку) або мають з університетом договори / меморандуми про співпрацю. Також кафедрою можуть передбачатися теми випускних кваліфікаційних робіт, які у майбутньому можуть трансформуватися у теми робіт на здобуття наступного ступеня вищої освіти.

Випускна кваліфікаційна робота може носити теоретичний характер. При цьому вона повинна містити фундаментальні дослідження, мати наукову новизну, теоретичну цінність.

Виконання випускної кваліфікаційної роботи на абстрактну тему, без використання й аналізу матеріалів, що характеризують діяльність об’єкту дослідження, не допускається. Якщо немає пропозицій студента щодо об’єкта дослідження, випускова кафедра призначає фінансову установу чи брокерську компанію, з якими КНТЕУ має відповідний договір / меморандум про співпрацю.

Назва теми повинна бути чіткою, лаконічною та не містити неоднозначного тлумачення. У темі зазначається об’єкт, який досліджується, або підприємство, організація тощо, за матеріалами якого виконується робота.

Після остаточного узгодження теми випускної кваліфікаційної роботи  з науковим керівником студент подає заяву на ім’я завідувача кафедри, в якій зазначає назву теми і повну назву об’єкта дослідження (зразок заяви наведено у дод. А).

У разі навчання студента на англомовній магістерській програмі, процес вибору теми має свою специфіку.

Після вибору студентом теми випускної кваліфікаційної роботи із встановленого списку тем українською мовою та підписання деканом факультету розподілу тем, закріплених за студентами, координатором програм у відділі міжнародних зв’язків здійснюється переклад тем та погодження перекладу із відповідальним викладачем кафедри іноземної філології та перекладу.

Науковий керівник для випускної кваліфікаційної роботи студента призначається на кафедрі із числа тих, що вільно володіють англійською мовою, викладають на освітньо-професійній програмі англійською мовою.

За згодою гаранта програми та завідувача кафедри керівник випускної кваліфікаційної роботи разом із студентом, який її виконує, можуть запропонувати винести на розгляд кафедри специфічну тему, яка обумовлюється використанням міжнародних управлінських, фінансових, економічних або математичних прийомів, підходів, методів, моделей, бізнес-стратегій, але не суперечить загальній тематиці випускних кваліфікаційних робіт кафедри. Процедура затвердження такої теми проходить в установленому порядку.

Випускна кваліфікаційна робота виконується на основі поглибленого вивчення законодавчих та інших нормативно-правових актів, спеціальної вітчизняної і зарубіжної наукової літератури, передового досвіду з обраної проблеми (бажано використовувати літературу за останні 5-7 років, винятки допустимі для базових видань з опрацьованої тематики), результатів власних досліджень з метою вирішення визначених професійних завдань, а також містить результати теоретичних, експериментальних досліджень.

 

3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

До основних етапів випускної кваліфікаційної роботи відносяться:

 • затвердження змісту випускної кваліфікаційної роботи;
 • отримання завдання на випускну кваліфікаційну роботу;
 • виконання наукової статті;
 • написання випускної кваліфікаційної роботи;
 • оформлення роботи та її реєстрація на кафедрі;
 • попередній захист роботи на кафедрі;
 • зовнішнє рецензування;
 • подання роботи до екзаменаційної комісії.

Затвердження змісту випускної кваліфікаційної роботи. Після опрацювання джерел студент складає план, який узгоджується з науковим керівником, гарантом освітньої програми, завідувачем випускової кафедри. Розгорнутий план зазначається у Завданні на випускну кваліфікаційну роботу студентові (далі – Завдання) (дод. Б), який, за погодженням наукового керівника, може корегуватися, про що робляться відповідні записи у затвердженому варіанті. Бланк завдання та порядок оформлення плану роботи для англомовної магістерської програми наведено в дод. В. Якщо вносяться зміни та уточнення до теми / об’єктів випускних кваліфікаційних робіт, – відповідно змінюється Завдання.

Важливим є дотримання основних вимог щодо рівня підготовки випускної кваліфікаційної роботи, її змісту, структури, форми викладення матеріалу, а також оформлення.

Отримання завдання на випускну кваліфікаційну роботу. Індивідуальні завдання на випускну кваліфікаційну роботу студент визначає разом з науковим керівником після затвердження теми, до початку проходження виробничої (переддипломної) практики та фіксує їх у щоденнику практики, де зазначається календарний план виконання кожної складової та завдання наукового дослідження за проблемами реального фінансової установи, брокерської компанії, галузі економіки / знань тощо.

Для отримання оцінки з виробничої (переддипломної) практики студент повинен, окрім відгуку та оцінки керівника від бази практики про роботу студента під час її проходження, отримати також оцінку наукового керівника, який визначає ступінь виконання поставлених індивідуальних завдань.

Виконання наукової статті. Основні наукові результати випускної кваліфікаційної роботи  освітнього ступеня магістра обов’язково повинні бути опубліковані в Збірнику наукових статей студентів КНТЕУ, що відображено у календарному графіку підготовки випускних кваліфікаційних робіт. Методичні рекомендації до написання наукової статті та приклад її оформлення наведено в дод. Г.

Написання випускної кваліфікаційної роботи. У процесі підготовки випускної кваліфікаційної роботи слід застосувати методичні й технічні прийоми наукової роботи.

Норми наукової комунікації суворо регламентують характер викладу інформації, передбачаючи відмову від висловлювання власної думки від першої особи. У зв’язку з цим вживаються мовні конструкції, в яких замість особового займенника «я» вживається займенник «ми», оскільки дослідження магістра здійснюється під постійним консультуванням з боку керівника.

Магістр повинен уміти оформлювати результати досліджень відповідно до вимог. Робота не повинна носити компілятивний характер та має відповідати вимогам Етичного кодексу здобувача вищої освіти КНТЕУ. Всі роботи проходять перевірку на академічний плагіат.

Випускна кваліфікаційна робота має бути написана українською літературною мовою, без зловживань (наприклад, запозичення наукових термінів, цитат зі статей, монографій, підручників та з мережі Інтернет без певних посилань на них). Написання випускної кваліфікаційної роботи іншою ніж державна мова можливе за поданням факультету та погодженням ректора.

Порядок оформлення роботи та її реєстрації на кафедрі, попереднього захисту роботи на кафедрі, зовнішнього рецензування та подання роботи до екзаменаційної комісії наведено в розділах 5 та 6 даних методичних рекомендацій.

 

4. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ, СТРУКТУРИ ТА ОБСЯГУ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Для якісного виконання випускної кваліфікаційної роботи у визначений строк треба враховувати складність процесу її написання.

Випускна кваліфікаційна робота має таку структуру:

 • Тема (титульна сторінка) (приклад титулу для різних спеціалізацій в межах спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» наведено у дод. Д);
 • Зміст (план роботи) (приклад змісту наведено у дод. Е;

·Перелік умовних позначень (у разі потреби);

·Вступ (приклад вступу наведено у дод. Ж);

·Основна частина;

·Висновки та пропозиції;

·Список використаних джерел (приклад формування та оформлення списку наведено у дод. М);

·Додатки.

Написання випускної кваліфікаційної роботи починається з пошуку та вивчення літературних першоджерел. Студенту рекомендується проаналізувати наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених з проблеми, ознайомитися з чинним законодавством України, міжнародними актами, нормативно-інструктивним матеріалом, діючими стандартами тощо. Після цього зробити аналітичний огляд літератури. Цитати із визначенням наукових понять/термінів, класифікаційних ознак, схем, таблиць та ін., які будуть наводитися у роботі, рекомендується виписувати на окремих аркушах із зазначенням джерела на певне посилання, а паралельно з цим формувати список використаних джерел.

В анотації, обсяг якої становить до 800 знаків, зазначається прізвище та ініціали студента, назва випускної кваліфікаційної роботи, основний зміст та результати дослідження, ключові слова (слова специфічної термінології за темою, які найчастіше зустрічаються у випускній кваліфікаційній роботі) наводяться у називному відмінку (приклад анотації наведено у структурі реферату у дод. Н). Кількість ключових слів – 5-7. Анотація наводиться українською та однією з іноземних мов (найчастіше – англійською).

У вступі розкривається суть та стан проблеми, актуальність теми, обґрунтовується необхідність її дослідження, вихідні дані для розроблення теми, мета, завдання, предмет, об’єкт, методи дослідження, елементи наукової новизни та практична цінність отриманих результатів, публікації, апробація результатів дослідження, структура роботи. Коротко зазначаються прізвища вчених (як вітчизняних, так і зарубіжних) і практиків, які розробляли проблему, що розглядається; зазначається відмінність отриманих результатів від існуючих вітчизняних та зарубіжних.

Актуальність теми подається у вигляді критичного аналізу та шляхів розв’язання проблеми, обґрунтовуючи значення роботи для розвитку певної галузі знань, діяльності.

Мета дослідження – запланований результат вирішення визначеної проблеми із використанням теоретичних, методологічних й практичних положень та методів дослідження.

Завдання дослідження визначаються поставленою метою і являють собою конкретні послідовні шляхи вирішення проблеми.

Слід чітко формулювати мету роботи, лаконічно викладати завдання, які необхідно виконати для її досягнення. Доцільно виділити нові наукові положення або практичні рекомендації, які запропоновані у дослідженні студентом особисто, а також види їх апробації. Виклад змісту кожного питання випускної кваліфікаційної роботи має бути доказовим, пояснюваним та науково аргументованим. Теоретичні положення повинні ґрунтуватися на конкретних матеріалах реальної дійсності, а приклади бути типовими. Якщо за результатами дослідження студент виступав на студентських наукових конференціях, брав участь в інших наукових заходах, має публікації в наукових виданнях, це слід зазначити у вступі.

Об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предметом дослідження випускної кваліфікаційної роботи є одна з актуальних проблем, яка потребує вирішення професійних завдань, передбачених освітньо-кваліфікаційною характеристикою магістра відповідного напряму підготовки. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Методи дослідження – це спосіб набуття достовірних наукових знань, умінь та практичних навичок у різних сферах діяльності.

Наукова новизна передбачає стислий виклад нових наукових положень або рішень.

Практична цінність – це відомості про практичне впровадження одержаних результатів або рекомендацій щодо їх використання.

Структура роботи – це опис, в якому зазначається загальна кількість сторінок на яких викладено зміст роботи, в т.ч. основна частина, а також кількість таблиць, рисунків, формул, додатків та літературних джерел.

Основна частина роботи складається з трьох розділів та підрозділів, які мають бути пов’язані між собою, а матеріал викладений послідовно та логічно, із критичним аналізом теоретичних положень/статистичних даних/інформації різноманітного характеру та джерел.

У першому розділі (до 8 сторінок) наводиться огляд літератури за темою, вибір напрямів дослідження, визначається сутність предмета досліджень. В аналітичному огляді літературних джерел щодо напряму наукового дослідження студент відзначає основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Слід звернути увагу на те, що цитуючи будь-яке джерело інформації, необхідно обов’язково робити посилання на нього, оскільки це є предметом інтелектуальної власності. Стисло, критично висвітлюючи публікації, необхідно вказати ті проблеми, які потребують дослідження. Cтудент має обґрунтувати, якої точки зору він дотримується стосовно досліджуваної проблеми або навести власну інтерпретацію. Залежно від теми випускної кваліфікаційної роботи та об’єкта дослідження можуть бути наведені порівняльні оцінки різних методів дослідження, методик розрахунків певних показників тощо.

У другому розділі (до 16 сторінок) необхідно провести дослідження існуючої практики, провести аналіз статистичних даних, визначити проблеми за темою дослідження. В ньому викладаються програма (схема, послідовність) дослідження, загальні методики та основні методи дослідження, які використано; алгоритм розрахунків основних показників, аналіз законодавчо-нормативної бази теми, зібраного статистичного матеріалу, результати експериментальних досліджень. Рекомендується проаналізувати дані, опубліковані у відповідних енциклопедіях, монографіях, довідниках, різних джерелах, зарубіжних виданнях, у т.ч. з наукометричної бази Scopus.

Бажано навести результати анкетування, інших методів збору інформації, проведених студентом.

Студент на основі аналізу всієї зібраної інформації та відповідних розрахунків робить узагальнення результатів власних досліджень, а також окреслює пропозиції щодо вирішення проблемних питань.

У третьому розділі (до 16 сторінок), який повинен мати рекомендаційний характер, наводяться пропозиції стосовно перспективи розвитку та удосконалення діяльності обраного об’єкта дослідження. Такі пропозиції повинні супроводжуватися конкретними даними, розрахунками, що спираються на об’єктивну, статистичну інформацію (з посиланням на її джерело), обґрунтованим формулюванням тверджень і мати реалістичний характер. Студент може зазначити, які економіко-математичні методи, моделі, програмні засоби при цьому використано або доцільно використати у майбутньому.

У висновках та пропозиціях рекомендується підвести підсумки проведеного дослідження, викласти основні наукові та практичні результати, що одержано, рекомендації щодо їх науково-практичного використання.

Формулювання висновків повинно базуватися відповідно до поставлених завдань на матеріалах основної частини роботи.

Рекомендований обсяг висновків – 2-3 стор., а його зміст повинен послідовно розкривати основні положення теоретичних й практичних досліджень (з врахуванням основних цифрових значень) та містити чітко сформульовані рекомендації та пропозиції стосовно об’єкту досліджень.

Для формулювання висновків та ґрунтовних пропозицій рекомендується апробація основних положень дослідження на наукових заходах.

До списку використаних джерел слід включати джерела, на які у тексті є посилання, а також ті, які використано при викладі тих чи інших наукових положень. Список складається із законодавчих актів, нормативних матеріалів, вітчизняної та зарубіжної наукової, навчально-методичної та спеціальної літератури, фахових видань, ресурсів Інтернет (приклад наведено у дод. М).

У додатках наводяться допоміжні матеріали у вигляді: копій документів, витягів із законодавчо-нормативних документів, звітів, окремих інструкцій/положень/правил, результатів соціологічних опитувань, громіздких таблиць, рисунків тощо.

Рекомендований обсяг випускної кваліфікаційної роботи – 50 сторінок (у т.ч. титульна сторінка – 1 сторінка, зміст – 1 сторінка, перелік умовних позначень – 1 сторінка, вступ – 3 сторінки, перший розділ – 8 сторінок, другий розділ – 16 сторінок, третій розділ – 16 сторінок, висновки та пропозиції – 4 сторінки). До загального обсягу не включають список використаних джерел та додатки. Допускається відхилення в межах ± 10%. Обсяг додатків не повинен перевищувати 50 % обсягу випускної кваліфікаційної роботи.

Студенти пишуть реферат, який містить загальну характеристику випускної кваліфікаційної роботи (інформацію щодо структури, кількості додатків, ілюстрацій, таблиць, використаних джерел; обсяг роботи у сторінках) та стислий виклад основного змісту (за розділами), висновків та анотації українською і англійською мовами.

Обсяг реферату – 4 сторінки з одиничним інтервалом та нумерацією сторінок окремо від нумерації сторінок випускної кваліфікаційної роботи. Першою сторінкою реферату є його титульний аркуш, який не нумерується. У дод. Н наведено приклад реферату та зразок оформлення титулу для україномовних та англомовних магістерських програм (студенти англомовної магістерської програми пишуть реферат англійською мовою). Реферат випускної кваліфікаційної роботи не потрібно підшивати разом з роботою у тверду палітурку.

 

5. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

Оформлення випускної кваліфікаційної роботи має відповідати загальним вимогам до наукових робіт згідно з державним стандартом ДСТУ 3008:2015 «Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання».

Набір тексту випускної кваліфікаційної роботи здійснюється на комп’ютері через 1,5 міжрядкових інтервали (29–30 рядків на сторінці), друк – на принтері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210´297 мм); шрифт текстового редактора – Word Times New Roman чорного кольору. Висота шрифту – 14 мм. Поля: зліва – не менше 30 мм, справа – не менше 10 мм, зверху і знизу – не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, щільність тексту – однаковою.

Кожну структурну частину роботи починають з нової сторінки. Заголовки структурних частин роботи: «Зміст», «Вступ», «Розділ», «Висновки ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «Список використаних джерел», «Додатки» друкують великими літерами симетрично до тексту по центру сторінки (без крапки).

Зміст має відповідати плану роботи. На сторінці зі змістом зазначається номер початкової сторінки кожної складової роботи. Якщо у роботі наводяться маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік надається перед вступом і вноситься до змісту як «Перелік умовних позначень».

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами (без знака №) у правому верхньому куті аркуша.

Першою сторінкою роботи є титульна, яка враховується в нумерацію, але не нумерується. На титульному аркуші зазначають повну назву навчального закладу, факультет, кафедру, на якій виконана робота, тему роботи, дані про студента, наукового керівника, місто та рік подання роботи до захисту. Скорочення в назві навчального закладу та теми роботи не допускаються. Приклад оформлення титульного аркуша для всіх спеціалізацій наведено в дод. Д.

Текст основної частини випускної кваліфікаційної роботи поділяють на розділи та підрозділи. Кожний розділ починають з нової сторінки.

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують.

Номер розділу ставлять після слова «Розділ», без крапки, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Наприкінці номера підрозділу ставиться крапка. Наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу), за якою у тому ж рядку зазначають заголовок підрозділу. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Наприкінці заголовка крапки не ставлять. Приклад оформлення окремих частин роботи наведено в дод. И.

Оформлення посилань. При опрацюванні літератури, періодичних видань та складанні записів, слід звернути увагу на те, що вони можуть бути повними і точними (дослівно) або скороченими (короткий виклад). Так, наприклад, можна зробити: детальний запис основних положень робіт, фактичного матеріалу тощо; короткі записи зі своїми роздумами або без них; виписки у вигляді цитат.

Під час роботи з різними джерелами (наукова та навчальна література, періодичні видання) студент виписує цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення може спотворити зміст, викладений автором. У теоретичній частині на одній сторінці тексту можна наводити 2–3 цитати різних авторів.

Загальні вимоги до цитування такі:

1) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

2) цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні авторського тексту позначається трьома крапками, які можуть ставитися на початку, всередині та в кінці цитати;

3) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. Посилання в тексті на джерела наводять у квадратних дужках із зазначенням джерела та сторінки (крім газетних статей і випадків, коли посилаються на джерело в цілому). Перша цифра у квадратних дужках відповідає номеру джерела у списку використаних джерел, друга цифра – номеру сторінки (наприклад, [32, с. 85]).

4) при непрямому цитуванні (переказ, виклад думок інших авторів своїми словами) слід бути максимально точним щодо думок автора, коректним в оцінюванні його результатів і робити відповідні посилання на джерела;

5) цитування повинно бути оптимальним, враховуючи, що надмірне цитування створює враження компілятивності, а недостатнє – знижує наукову цінність викладеного матеріалу.

Рекомендується робити посилання на останні видання авторів, публікації, з яких запозичені матеріали або окремі результати. На більш ранні видання можна посилатися у тих випадках, коли праці, в яких міститься необхідний матеріал, не перевидавалися.

При використанні відомостей, матеріалів з монографій, оглядових статей, інших джерел, що мають велику кількість сторінок, в посиланні слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, на які є посилання в роботі.

Наприкінці випускної кваліфікаційної роботи наводиться список використаних джерел. Рекомендована кількість назв – приблизно 60. До цього списку включаються всі публікації вітчизняних і зарубіжних авторів, на які є посилання в роботі. Всі джерела вказуються тією мовою, якою вони видані. Неприпустимим є переклад іншомовних видань українською мовою.

При складанні списку використаних джерел необхідно дотримуватися національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні правила та вимоги складання». Він прийнятий для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації.

Список використаних джерел формується за алфавітом у такому порядку: спочатку літературні джерела українською мовою (за прізвищем автора, назви нормативного акту чи твору), а потім мовою країн ЄС чи іншою мовою;

Основними елементами бібліографічного опису є інформація про: автора (-ів); назву твору; вид видання (за потреби – про перевидання чи переклад); місце видання; видавництво; рік видання; обсяг публікації. Праці авторів з однаковими прізвищами подають у списку за їх ініціалами в алфавітному порядку, одного автора – за першою літерою назви його праці. Праці декількох авторів подають за прізвищем першого з них, додаючи «та ін.», а потім після назви роботи через / вказують всі автори.

Якщо у випускній кваліфікаційній роботі використано праці, які розповсюджено на правах рукопису (кандидатські, докторські дисертації, автореферати дисертацій), то при бібліографічному описі використовують інформацію, подану на титульному аркуші.

Журнальні статті описують за схемою: прізвище автора, назва статті, назва журналу, рік видання, номер журналу, сторінки, на яких надрукована стаття.

Газетні статті описуються за схемою: прізвище автора, назва статті, назва газети, рік видання, число і місяць, сторінки, на яких надрукована стаття.

Статті, опубліковані в наукових збірниках, описують за схемою: автор, назва статті, назва збірника, дані про наукового редактора, місце видання, видавництво, рік видання, сторінки.

У списку можуть бути наведені посилання на публікації з мережі Інтернет. Бібліографічний опис таких джерел передбачає запис джерела (відповідно до вимог бібліографічного опису книги, статей періодичних видань), після якого у квадратних дужках зазначають [Електронний ресурс] та Режим доступу і вказують повну адресу сторінки. Приклади бібліографічного опису використаних джерел наведено у дод. М.

До допоміжних матеріалів відносять: ілюстрації (схеми, діаграми, графіки, креслення тощо), формули, таблиці, додатки.

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу та порядкового номера ілюстрації через крапку.

Номер, назва ілюстрації та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією по центру. Наприклад, другий рисунок першого розділу:

 

Рис. 1.2 __________________

назва

 

Ілюстрації слід наводити безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації, розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрацію, розміри якої більше формату А4, рекомендується розміщувати у додатках. За потреби, ілюстрації доповнюють або поясненнями, або коментарем. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)

Назва таблиці

 

Головка

 

 

 

Заголовки граф

 

 

 

 

Підзаголовки граф

 

 

 

 

 

Рядки (горизонтальні)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боковик (заголовки рядків)

Графи (колонки)

 

 

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. При цьому слово «таблиця» пишуть скорочено, наприклад: «... у табл. 2.1». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації скорочено пишуть слово «дивись», наприклад: «див. табл. 3.2».

Таблиці нумерують арабськими цифрами наскрізною нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1 – перша таблиця другого розділу.

Назву таблиці друкують жирним шрифтом малими літерами (крім першої великої) і розміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. Потрібно уникати повторів тематичного заголовка у заголовках граф. Лаконічності потребують і назви боковика. Слова, що повторюються, слід виносити до узагальнюючих заголовків, об’єднувальних рубрик.

Слово «Таблиця __» вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть: «Продовження табл. __» із зазначенням номера таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за межі формату сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під одною, або поруч, або переносячи частину таблиці на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і боковик.

При поділі таблиці на частини допускається її головку або боковик заміняти відповідно номерами граф чи рядків, нумеруючи їх арабськими цифрами у першій частині таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

У таблиці слід обов’язково зазначати одиницю виміру (відповідно до стандартів); числові величини повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Фактичні та статистичні дані наводяться в однакових одиницях виміру: абсолютних (грн, дол США, т, шт, інші) або відносних (%).

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не наводяться, то в ньому ставиться прочерк (–).

Приклади оформлення таблиць, рисунків, посилання на них у тексті та на джерела інформації для їх побудови наведено в дод. Л.

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в розділі, відокремлених крапкою. Номери формул пишуть біля правого поля сторінки на рівні відповідної формули у круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу). Посилання на формули зазначають порядковим номером формули в дужках, наприклад: «... у формулі (2.1)». Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули наводять під нею в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Кожна формула відокремлюється від тексту одним вільним рядком. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знаків: (=), (+), (-), (´), (:).

Додатки оформлюються як продовження наукової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

До додатків рекомендується включати матеріал, який:

 • є необхідним для повноти звіту, але включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;
 • не може бути послідовно розміщений в основній частині звіту через великий обсяг або способи відтворення; може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.

Наприклад, додаткові ілюстрації або таблиці; проміжні математичні доведення, формули та розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; анкети, тести, програми; інструкції і методики; опис комп’ютеризованих алгоритмів і програм, які розроблені у процесі роботи над дослідженням; ілюстрації допоміжного характеру.

Кожний додаток друкується з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки (дод. К). З правого боку рядка малими літерами курсивом з першої великої друкується слово «Додаток __» (але без знака №) і велика літера, що позначає додаток. Наприклад: Додаток А.

Додатки позначаються великими літерами української абетки, за винятком Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А, Додаток Б.

Текст кожного додатка, може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому випадку перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку. Наприклад: А.2 – другий розділ дод. А; В.3.1 – перший підрозділ третього розділу дод. В.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка. Наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого розділу дод. Д; формула (А.1) – перша формула дод. А.

У разі якщо зміст додатка не вміщується на одну сторінку, то на наступній сторінці у верхньому правому кутку зазначається «Продовження дод. …».

 

 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

6.1. Підготовка випускної кваліфікаційної роботи до захисту та його організація

 

Атестація магістра передбачає захист випускної кваліфікаційної роботи, яка є підсумком навчання за спеціальністю. Захист випускної кваліфікаційної роботи завершує навчання студента в університеті.

До захисту випускної кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які успішно виконали вимоги навчального плану / індивідуального навчального плану студента, склали заліково-екзаменаційну сесію, пройшли виробничу та переддипломну практику та захистили її.

Випускна кваліфікаційна робота подається науковому керівникові для перевірки змісту та структури у строки, визначені у завданні на виконання роботи, але не пізніше 30 днів до засідання екзаменаційної комісії (ЕК) із захисту випускних кваліфікаційних робіт. Про відхилення від календарного графіку подання окремих розділів роботи студентом науковий керівник звітує на засіданні кафедри з відображенням у протоколі засідання кафедри. У випадку неподання роботи за 30 календарних днів до захисту, науковий керівник готує службову записку про це і разом з протокол засідання кафедри передає декану факультету, який, в свою чергу, складає службову записку на ім’я ректора КНТЕУ та проект наказу про відрахування студента з університету.

Науковий керівник також перевіряє відповідність оформлення роботи встановленим вимогам (див. розділ 2) та надає відгук про випускну кваліфікаційну роботу, в якому визначається:

 • актуальність дослідження;
 • ефективність використаної методології та її сучасність;
 • рівень використання набутих у процесі навчання теоретичних знань, підготовки до виконання наукових досліджень;
 • вміння самостійно вирішувати наукові та практичні проблеми;
 • вміння логічно, послідовно, аргументовано викладати матеріал і робити висновки;
 • участь студента у експериментальних дослідженнях, теоретичній обробці отриманих результатів, формулюванні наукового положення / ідеї / методики;
 • повноти розкриття теми;
 • перспективність запропонованих рекомендацій і висновків;
 • недоліки роботи та зауваження;
 • рекомендація до захисту.

Випускна кваліфікаційна робота обов’язково має бути рецензована. Передбачається отримання двох рецензій – зовнішньої та внутрішньої. Рецензентами можуть бути висококваліфіковані фахівці КНТЕУ (при внутрішньому рецензуванні) та фахівці-практики, науковці, викладачі інших закладів вищої освіти (при зовнішньому рецензуванні). Як правило, при написанні випускної роботи на макроекономічну тему, де не визначено один об’єкт дослідження, або у разі підготовки роботи, коли об’єкт дослідження на момент захисту визнано неплатоспроможним / у стадії ліквідації, подається зовнішня рецензія.

Рецензенти призначаються випусковою кафедрою. Склад внутрішніх рецензентів затверджується деканом факультету за поданням завідувача кафедри.

Випускна кваліфікаційна робота замість зовнішньої рецензії може мати відгук від установи (організації), за матеріалами якого проведено дослідження. Відгук завіряється підписом його керівника і підтверджує достовірність наведених у випускній кваліфікаційній роботі матеріалів щодо діяльності об’єкта дослідження (приклад у дод. П).

При рецензуванні випускної кваліфікаційної роботи рекомендується визначати:

 • новизну постановки і розроблення проблеми;
 • використання наукових методів дослідження;
 • аргументованість висновків і обґрунтованість пропозицій;
 • вміння магістранта чітко, грамотно й аргументовано викладати матеріал, правильно оформлювати його;
 • недоліки та зауваження щодо змістової частини роботи, оформлення;
 • висновок про можливість допуску до захисту.

Рецензія надається письмово і повинна містити загальний висновок щодо рекомендації до захисту (рекомендовано або не рекомендовано).

Негативний письмовий відгук наукового керівника або негативна рецензія щодо змісту випускної кваліфікаційної роботи та отриманих результатів дослідження не є підставою недопущення її до захисту.

За наявності рукопису з відгуком наукового керівника, зовнішньої рецензії та відгуку з установи - об’єкту дослідження випускна кваліфікаційна робота реєструється на кафедрі, але не пізніше, ніж за 15 календарних днів до захисту. У разі виявлення формальних невідповідностей, у тому числі в формулюванні теми, назві установи, підприємства (організації), за матеріалами якого виконано дослідження тощо, випускна кваліфікаційна робота не реєструється, на рецензування не приймається і до захисту не допускається.

Наступним етапом підготовки випускної кваліфікаційної роботи є попередній захист.

Попередній захист випускної кваліфікаційної роботи студент проходить на кафедрі. Він організовується з метою визначення якості роботи та ступеня готовності студента до захисту.

Попередній захист випускної кваліфікаційної роботи здійснюється спеціально сформованою комісією із залученням профільних фахівців кафедри, члена проектної групи (голови комісії з попереднього захисту) та регламентується розпорядженням по кафедрі з представленням графіку, який оприлюднюється у встановленому порядку.

Комісія робить узагальнений висновок про готовність випускної кваліфікаційної роботи до захисту, про що ставить відповідну позначку в Завданні. Крім того, студент повинен отримати на роботу внутрішню рецензію КНТЕУ у визначеного кафедрою викладача.

Після успішного проходження попереднього захисту випускна кваліфікаційна робота передається на розгляд завідувачу кафедри, який робить висновок про рекомендацію її до захисту на засіданні ЕК.

Студенти, випускні кваліфікаційні роботи яких на попередньому захисті і розгляді завідувачем випускової кафедри були оцінені позитивно, допускаються деканом до захисту на засіданні ЕК не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку її роботи (відповідно до «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації у КНТЕУ»). У такий же термін студент подає на кафедру переплетену випускну кваліфікаційну роботу.

Подана до захисту робота повинна мати на титульній сторінці підписи студента, наукового керівника та гаранта освітньої програми.

Захист випускної кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на засіданні екзаменаційної комісії, склад якої затверджується у встановленому порядку. Для захисту студентів, які навчаються на англомовній магістерській програмі формується екзаменаційна комісія, у якій і Голова, і її члени вільно володіють англійською мовою.

Студент готує виступ-презентацію з використанням комп’ютерних технологій на 7–10 хвилин, який доповнює необхідним ілюстративним матеріалом – наочною ілюстрацією відповідних тверджень під час доповіді (таблиць / графіків / слайдів / формул) – зміст та якість якого перевіряє та підписує науковий керівник. Кількість примірників роздаткового матеріалу повинна відповідати кількісному складу комісії. Приклад побудови доповіді та зразок оформлення презентації й ілюстративного матеріалу наведено у дод. Р, дод. С та дод. Т. Титул ілюстративного матеріалу для англомовної програми наведено в дод. У.

Захист випускної кваліфікаційної роботи може відбуватися як у вищому навчальному закладі, так і безпосередньо в банках чи інших фінансових установах, а також регуляторах чи асоціаціях, з якими в університеті підписані угоди. У разі проходження виїзного захисту кількість примірників роздаткового матеріалу повинна враховувати і представників установи, де проходитиме захист.

У разі навчання студента на англомовній програмі всі документи з захисту випускної кваліфікаційної роботи та сам захист повинні бути англійською мовою. При цьому у додатку до диплома про вищу освіту у пункті «Мова навчання» буде заначено, що студент здобув освіту англійською мовою.

Після захисту випускних кваліфікаційних робіт секретар відповідної екзаменаційної комісії передає їх електронні копії в бібліотеку КНТЕУ для подальшого поповнення репозитарію випускних кваліфікаційних робіт (проектів), а друковані – в архів КНТЕУ.

 

6.2. Загальні критерії оцінювання випускної кваліфікаційної роботи

 

Автор випускної кваліфікаційної роботи має продемонструвати: вміння логічно та аргументовано викладати матеріал, коректно використовувати статистичні, математичні та інші методи наукового дослідження, проводити експерименти; володіння навичками узагальнення, формулювання висновків; вміння працювати з літературними джерелами.

Критеріями оцінювання випускної кваліфікаційної роботи:

 • чіткість, повнота та послідовність розкриття кожного питання плану і теми роботи в цілому;
 • рівень розв’язання сформульованих завдань і досягнення поставленої мети дослідження;
 • рівень наукового обґрунтування результатів проведеного дослідження;
 • ступінь самостійності проведення дослідження та наявність власних міркувань, узагальнень, висновків, результатів;
 • широта та доцільність застосування методичного апарату дослідження;
 • науковість стилю викладання;
 • відсутність орфографічних і синтаксичних помилок;
 • правильне оформлення роботи відповідно до державних стандартів (при значних відхиленнях від встановлених вимог робота може бути взагалі недопущена до захисту або це суттєво вплине на загальну оцінку).

Випускна кваліфікаційна робота, яка має невідповідності у в формулюванні теми, назві підприємства, установи (організації), за матеріалами якого виконано дослідження, не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів дослідження реального та фінансового секторів економіки / організації за обраною темою і обґрунтованих пропозицій, виконана з порушенням затвердженого графіку підготовки випускної кваліфікаційної роботи, а також не має відгуку наукового керівника, внутрішньої рецензії, зовнішньої рецензії або відгуку з фінансової установи (за наявності), до захисту не допускається, і за поданням витягу з протоколу засідання випускової кафедри, студент відраховується з КНТЕУ (відповідно до Правил внутрішнього розпорядку та «Положення про організацію освітнього процесу студентів»). 

Випускна кваліфікаційна робота з ознаками плагіату рішенням екзаменаційної комісії знімається з розгляду, виставляється незадовільна оцінка, а захист нової (на іншу тему) можливий не раніше ніж через рік. Плагіатом вважається:

 • перефразування частин тексту інших авторів без посилання на джерело;
 • оприлюднення твору, написаного третьою особою на замовлення студента;
 • копіювання письмових робіт інших студентів, викладачів, аспірантів, наукових співробітників;
 • компіляції частин запозиченого тексту без введення їх у цитати.

ЕК оцінює рівень якості презентації основних результатів досліджень та відповідей на запитання під час захисту випускної кваліфікаційної роботи – уміння стисло і чітко викласти результати дослідження, аргументовано відповісти на поставлені запитання, якісно презентувати результати дослідження.

При оцінюванні випускної кваліфікаційної роботи ЕК враховує не лише якість самого наукового дослідження, його наукову новизну, практичну значущість, вміння захистити сформульовані положення та висновки, але і його оформлення відповідно до встановлених вимог.

Результати захисту випускних кваліфікаційних робіт оцінюються за 100-баловою шкалою КНТЕУ, яка відповідно переводиться в шкалу ЄКТС.

Випускна кваліфікаційна робота, в якій, крім виконання основних вимог, зроблено власний критичний аналіз різних літературних джерел, представлено результати власних досліджень з використанням економіко-математичних методів, побудовано формалізовану модель проблеми, розрахунки і на їх основі – аргументовано висновки та обґрунтовано пропозиції, а при її захисті студент показує глибокі знання з питань теми, оперує даними дослідження, вносить пропозиції по темі дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, впевнено і докладно відповідає на поставлені запитання, може бути оцінена на 90-100 балів.

Випускна кваліфікаційна робота, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до випускних кваліфікаційних робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними висновками, має незначні мовні погрішності, а при її захисті студент показує знання з питань теми, оперує даними дослідження, під час доповіді вміло використовує презентацію, без особливих труднощів відповідає на поставлені запитання, може бути оцінена на 82-89 балів.

Випускна кваліфікаційна робота, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до випускних кваліфікаційних робіт, матеріал викладено логічно і послідовно з відповідними, але недостатньо аргументованими висновками; у структурі, мові і стилі роботи є лише незначні погрішності, а при її захисті роботи студент показує знання з питань теми, оперує даними дослідження, під час доповіді використовує презентацію, відповідає на поставлені запитання, може бути оцінена на 75-81 балів.

Випускна кваліфікаційна робота, в якій розкрито тему, прореферовано необхідні літературні джерела, проаналізовано відповідні інформаційні та статистичні бази даних, проведено експеримент, але яка має поверхневий аналіз та містить значну кількість суттєвих помилок, матеріал викладено непослідовно, сформульовано висновки без необхідного їх обґрунтування, а при її захисті студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень роботи за допомогою членів ЕК, може бути оцінена на 69-74 балів.

Випускна кваліфікаційна робота, яка носить дослідницький характер, оформлена за вимогами, які пред’являються до кваліфікаційних робіт, але має недостатньо критичний аналіз, матеріал викладено непослідовно та необґрунтовано, має значні зауваження  рецензента щодо змісту; основні тези роботи розкриті, але недостатньо обґрунтовані, нечітко сформульовано висновки, пропозиції і рекомендації, а при її захисті  ілюстративний матеріал студент не коментує, виявляє невпевненість, показує слабкі знання питань теми, не дає вичерпні аргументовані відповіді на запитання, може бути оцінена на 60-68 балів.

Випускна кваліфікаційна робота, яка не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не відповідає вимогам, не має висновків або вони носять декларативний характер; у відгуках наукового керівника і рецензента є критичні зауваження, під час захисту студент при відповіді припускається грубих помилок, а також відсутня презентація доповіді, – може бути оцінена на 35-59 балів.

Випускна кваліфікаційна робота, яка не носить дослідницького характеру, не має аналізу і не відповідає вимогам, не має висновків або вони носять декларативний характер; у відгуках наукового керівника і рецензента є критичні зауваження, а при її захисті відсутня презентація доповіді, студент не може відповісти на жодне поставлене запитання,  студент не знає теорії – може бути оцінена на 1-34 балів.

Рішення щодо підсумкового оцінювання приймається більшістю голосів членів ЕК за результатами захисту з урахуванням висновків наукового керівника та рецензентів.

КНТЕУ на підставі рішення ЕК присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму, ступінь вищої освіти «магістр» та присвоює кваліфікацію магістра з відповідної освітньої програми.

Студент, який не захистив з поважних причин у встановлений строк випускну кваліфікаційну роботу, має право на повторну атестацію протягом наступних трьох років під час роботи ЕК за тією ж спеціалізацією. Дата повторного захисту визначається наказом ректора КНТЕУ.

Якщо захист випускної кваліфікаційної роботи визнається незадовільним, ЕК визначає, чи може студент подавати на повторний захист ту ж роботу з доопрацюванням, чи він повинен підготувати випускну кваліфікаційну роботу за новою темою.

Захист випускної кваліфікаційної роботи за іншою темою можливий не раніше ніж через рік.

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 

Рекомендована тематика випускних кваліфікаційних робіт

для спеціалізації «Банківська справа»

 

 1. Антикризове управління банком
 2. Валютна політика центрального банку
 3. Виведення неплатоспроможних банків з ринку
 4. Діагностика зовнішнього середовища банку
 5. Емісійна політика центрального банку
 6. Забезпечення фінансової стабільності банківської системи України
 7. Збутова політика банку та напрями її удосконалення
 8. Злиття та поглинання як фактор зростання вартості банку
 9. Ідентифікація та ризики бізнес-моделей банків
 10. Інвестиційна політика банку
 11. Іноземний капітал та його роль в банківській системі України
 12. Інструменти грошово-кредитної політики центрального банку
 13. Інформаційне забезпечення управління вартістю банку
 14. Інформаційно-аналітична та організаційна підтримка ризик-менеджменту в банках
 15. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління активами та пасивами банку
 16. Капітал банку та методи його оцінювання
 17. Капіталізація банків в Україні: стан та перспективи розвитку
 18. Комунікаційна політика банку та напрями підвищення її ефективності
 19. Конкурентоспроможність  банку на ринку депозитних послуг
 20. Конкурентоспроможність  банку на ринку кредитних послуг
 21. Концентрація та централізація капіталу банківської системи України
 22. Корпоративний бренд банку
 23. Кредитна поведінка банків
 24. Кредитна політика банку
 25. Лімітна політика банку в процесі управління кредитним ризиком
 26. Лімітна політика банку та напрями її удосконалення
 27. Методи оцінки вартості банку
 28. Методи оцінки забезпечення за іпотечними кредитами банку
 29. Методи оцінки забезпечення за кредитами банку
 30. Методи оцінки ліквідаційної вартості банку
 31. Методи управління ризиками та перспективи їх розвитку в Україні
 32. Методичні засади та інструментарій діагностики банків-контрагентів
 33. Методичні засади та інструментарій діагностики фізичних осіб-позичальників банку
 34. Методичні засади та інструментарій діагностики юридичних осіб-позичальників банку
 35. Механізм рефінансування банків
 36. Міжбанківський кредитний ринок та перспективи його розвитку
 37. Монетарна політика центрального банку в умовах високої волатильності ринків
 38. Моніторинг кредитного ризику банку
 39. Моніторинг процентного ризику банку
 40. Нагляд за проблемними банками
 41. Напрями реформування банківської системи України
 42. Нетрадиційні інструменти монетарної політики центрального банку
 43. Оптимізація ресурсної бази банку
 44. Особливості управління ризиками банку в умовах глобальних дисбалансів
 45. Оцінювання конкурентної позиції банку
 46. Оцінювання бізнес-сегментів банку
 47. Оцінювання дохідності та ризиків інвестиційного портфеля банку
 48. Оцінювання економічної привабливості клієнтів банку
 49. Оцінювання ефективності кредитної діяльності банку
 50. Оцінювання фінансової стійкості банку як індикатор його конкурентоспроможності
 51. Оцінювання якості депозитного портфеля банку
 52. Оцінювання якості кредитного портфеля банку
 53. Перспективи використання електронних грошей в Україні
 54. Планування та прогнозування ресурсного потенціалу банку
 55. Проактивне управління витратами банку
 56. Продуктова стратегія банку та їх роль у досягненні корпоративних цілей
 57. Процентна політика центрального банку
 58. Регулювання діяльності системно важливих банків
 59. Регулювання достатності капіталу банку
 60. Регулювання ліквідності банків
 61. Рейтингова система оцінки діяльності банків
 62. Рекламна діяльність банку та шляхи підвищення її ефективності
 63. Рентабельність інвестованого капіталу та напрями її зростання в банку
 64. РЕПО як інструмент монетарної політики центрального банку
 65. Реструктуризація кредитної заборгованості банку як фактор зміцнення його платоспроможності
 66. Розвиток ринку міжбанківського кредитування в Україні
 67. Розвиток системи гарантування вкладів в Україні
 68. Система виміру та розподілу ризикового капіталу в банку
 69. Система внутрішнього контролю в банках та напрями її удосконалення
 70. Система контролю за витратами банку та її удосконалення
 71. Системні ризики банківського сектору та шляхи їх запобігання
 72. Ситуаційне управління доходами банку
 73. Стан та перспективи використання електронних платіжних засобів в Україні
 74. Стратегічний аналіз діяльності банку
 75. Стратегія розвитку банківського нагляду в Україні
 76. Стратегія розвитку ринку банківських послуг в Україні
 77. Стратегія формування портфеля цінних паперів банку
 78. Стресостійкість банківської системи України
 79. Стрес-тестування достатності капіталу банків
 80. Стрес-тестування ліквідності банку
 81. Сучасні інструменти виміру кредитного ризику банку
 82. Транспарентність діяльності банків та шляхи підвищення її рівня
 83. Управління валютним ризиком банку
 84. Управління дохідністю та ризиками кредитного портфеля банку
 85. Управління залученими коштами в банку
 86. Управління інвестиційною діяльністю банку
 87. Управління індивідуальним кредитним ризиком в банку
 88. Управління каналами збуту банку на роздрібному (корпоративному) ринку
 89. Управління клієнтською базою банку
 90. Управління ліквідністю банку в умовах кризи
 91. Управління портфельним кредитним ризиком банку
 92. Управління прибутковістю банківських послуг
 93. Управління прибутковістю банку
 94. Управління проблемними кредитами банку
 95. Управління регіональною мережею банку
 96. Управління ринковим ризиком банку
 97. Управління фінансовими потоками клієнтів банку
 98. Управляння репутацією банку
 99. Фінансова стратегія банку та її аналітичне забезпечення
 100. Фінансові ризики банку та їх оптимізація
 101. Формування бренда в банку та напрями підвищення його ефективності
 102. Формування і розвиток ринку іпотечного кредитування в Україні
 103. Формування резервів за активними операціями банку
 104. Кредитна поведінка банків в умовах невизначенності

 

Рекомендована тематика випускних кваліфікаційних робіт

для спеціалізації «Фінансове брокерство»

 

 1. Брокерська діяльність на валютному ринку: зарубіжний та вітчизняний досвід
 2. Брокерська діяльність на страховому ринку та напрями її удосконалення
 3. Діяльність вітчизняних емітентів на зарубіжних фондових ринках
 4. Збутова політика брокерських компаній та напрями її удосконалення
 5. Кредитний брокеридж на ринку фінансових послуг України.
 6. Методичні засади оцінювання кредитоспроможності фізичної особи-підприємця
 7. Методичні підходи оцінювання кредитоспроможності юридичних осіб
 8. Механізм функціонування брокерських компаній в Україні
 9. Оптимізація кредитної пропозиції для клієнта
 10. Оцінювання ефективності діяльності брокерської компанії
 11. Оцінювання інвестиційної привабливості компанії
 12. Оцінювання кредитоспроможності фізичної особи-підприємця
 13. Перспективи розвитку послуг з інтернет-трейдингу на фондових ринках світу
 14. Регулювання ринку брокерських послуг
 15. Рекламна діяльність фінансового брокера та шляхи підвищення її ефективності
 16. Ринок агентських послуг
 17. Розвиток брокерської діяльності на ринку цінних паперів України
 18. Стратегії формування інвестиційного портфеля приватного інвестора
 19. Сучасні методи оцінювання кредитоспроможності позичальника - фізичної особи
 20. Управління каналами збуту страхового брокера на ринку фінансових послуг
 21. Управління ризиками брокера на ринку валютних послуг
 22. Управління ризиками брокера на ринку інвестиційних послуг
 23. Управління ризиками брокера на ринку кредитних послуг
 24. Управління ризиками брокера на ринку страхових послуг
 25. Управління якістю брокерських послуг

 

Рекомендована тематика випускних кваліфікаційних робіт

для спеціалізації «Фінансове посередництво»

 

 1. Антикризове управління фінансовою установою
 2. Бюджетування як інструмент управління діяльністю фінансової установи
 3. Злиття та поглинання як засіб зростання вартості фінансової установи
 4. Інвестиційна діяльність фінансової установи
 5. Інвестиційна політика та шляхи її оптимізації у фінансовій установі
 6. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління активами та пасивами фінансової установи
 7. Інформаційне забезпечення оцінки вартості фінансової установи
 8. Конкурентоспроможність фінансової установи та напрями її забезпечення
 9. Методичні підходи до адміністрування недержавних пенсійних фондів
 10. Механізм функціонування фондів фінансування будівництва в Україні
 11. Механізм функціонування фонду приватних інвестицій
 12. Модернізація фінансового ринку в контексті євроінтеграції
 13. Оцінювання ефективності діяльності фінансової  установи
 14. Оцінювання ефективності факторингової діяльності в Україні
 15. Оцінювання інвестиційної привабливості компанії та шляхи її підвищення
 16. Оцінка конкурентної позиції фінансової установи
 17. Оцінювання результативності діяльності фінансової установи
 18. Регулювання діяльності глобальних системноважливих фінансових установ
 19. Регулювання ринку лізингових послуг в Україні
 20.  Регулювання ринку страхових послуг
 21.  Регулювання фондового ринку
 22.  Розвиток ринку лізингових послуг в України
 23.  Розвиток ринку факторингових послуг в Україні
 24.  Розвиток фінансування ринку житлової нерухомості в Україні
 25.  Система збалансованих показників як інструмент управління фінансовою установою
 26. Система ризик-менеджменту фінансової установи
 27. Стратегічні переваги фінансового посередника та засоби їх досягнення
 28. Стратегія формування портфеля цінних паперів фінансової установи
 29. Управління активами недержавного пенсійного фонду
 30. Управління вартістю фінансової установи
 31. Управління грошовими потоками  фінансової установи
 32. Управління каналами збуту фінансових послуг на корпоративному ринку
 33. Управління каналами збуту фінансових послуг на роздрібному ринку
 34. Управління капіталом фінансової установи
 35. Управління ліквідністю фінансової установи
 36. Управління платоспроможністю фінансової установи
 37. Управління портфелем цінних паперів фінансової установи
 38. Управління прибутковістю фінансової установи
 39. Управління фінансовими ризиками фінансової установи
 40. Фінансове забезпечення інвестиційних програм у фінансових установах
 41. Забезпечення фінансової рівноваги лізингової компанії
 42.  Фінансова стійкість та надійність фінансової установи
 43. Фінансова стратегія фінансової установи
 44. Фінансові посередницькі послуги на страховому ринку та перспективи їх розвитку в Україні
 45. Фінансові посередницькі послуги на фондовому ринку та перспективи їх розвитку в Україні
 46. Формування клієнтоорієнтованої системи управління фінансовою установою
 47. Формування конкурентних стратегій розвитку фінансових установ
 48. Перспективи розвитку ринку страхових послуг в Україні
 49. Перспективи розвитку ринку кредитних послуг в Україні
 50. Формування і розвиток ринку нерухомості в Україні

 

 

 

Додаток А

 

 

 

 

Завідувачу кафедри ____________________________________

ПІБ зав. кафедри

 

 

 

____________________________________

ПІБ студента

гр.___, _________________________ курс, ____________________________________

____________________________________

спеціальність, спеціалізація, факультет

 

 

 

 

Заява

 

Прошу затвердити тему випускної кваліфікаційної роботи:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

за матеріалами

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

повна юридична назва підприємства/організації/установи

 

та призначити науковим керівником випускної кваліфікаційної роботи (проекту)

 

________________________________________________________________

 

 

______                                                                                   _____________

дата                                                                                  підпис студента

 

 

Додаток Б

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Факультет________________________ Кафедра _______________________

________________________________________________________________

Освітній ступінь__________________________________________________

Спеціальність ____________________________________________________

Спеціалізація ____________________________________________________

 

 

                                                                                              Затверджую

 

                                                                           Зав. кафедри _____________

                                                                           ________________________                                                                                   «___» ________201__ р.

 

Завдання

на випускну кваліфікаційну роботу (проект) студентові  ________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 1. Тема випускної кваліфікаційної роботи (проекту) 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Затверджена наказом ректора від «___» _____________ 201__ р. № ______

2. Строк здачі студентом закінченого роботи (проекту)_________________

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи (проекту)

Мета роботи (проекту)___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Об’єкт дослідження ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Предмет дослідження ___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Консультанти по роботі (проекту) із зазначенням розділів, за якими здійснюється консультування:

 

Розділ

Консультант

(прізвище, ініціали)

Підпис, дата

 

Завдання видано

Завдання виконано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Зміст випускної кваліфікаційної роботи (проекту) (перелік питань за кожним розділом)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

6. Календарний план виконання роботи (проекту)

 

пор.

Назва етапів випускної кваліфікаційної роботи (проекту)

Строк виконання етапів роботи

за планом

фактично

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання  «___»_______________201__ р.

 

8. Науковий керівник випускної кваліфікаційної роботи (проекту)

 ________________________________________________________________

(прізвище, ініціали, підпис)

 

 

9. Керівник проектної групи

      (гарант освітньої програми) _____________________________________

   (прізвище, ініціали, підпис)

 

 

10. Завдання прийняв до виконання студент __________________________

                                                                                 (прізвище, ініціали, підпис)

 

11. Відгук наукового керівника випускної кваліфікаційної роботи (проекту)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Науковий керівник випускної кваліфікаційної роботи (проекту)__________

                                                                                                         (підпис, дата)

Відмітка про попередній захист ____________________________________

                                                                                               (ПІБ, підпис, дата)

12. Висновок про випускну кваліфікаційну роботу (проект)

 

Випускна кваліфікаційна робота (проект) студента ____________________

                                                                                            (прізвище, ініціали)

може бути допущена до захисту екзаменаційній комісії.

 

Керівник проектної групи

(гарант освітньої програми) _______________________________________

   (прізвище, ініціали, підпис)

 

Завідувач кафедри ________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

«_____»_________________201 ___ р.

 

Додаток В

Kyiv National University of Trade and Economics

 

Faculty ____________________________________ Department ___________

________________________________________________________________

Specialty ________________________________________________________

Specialization ____________________________________________________

 

 

Approved by

Head of the Department__________

_____________________________

on ________________, ____, 20___

 

 

Task

for a final qualifying paper (project)

___________________________________________________________

(student’s last name, first name)

1. Topic of a final qualifying paper (project)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Approved by the Rector’s order from ____________, ___, 20___, No. _____

2. Term of submitting by a student his/her terminated paper (project) ____________

3. Initial data of the final qualifying paper (project)

Purpose of the paper (project) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Object of the research ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Subject of the research___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Consultants of the research and titles of subsections which were consulted:

Section

Consultant (last name and initials)

Date and signature

 

The task given

The task fulfilled

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Contents of a final qualifying paper (project) (list of all the sections and subsections)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Time schedule of the paper (project)

No.

Stages of a final

qualifying paper (project)

Terms of a final

qualifying paper (project)

 

 

de jure

de facto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Date of receiving the task _____________, ____, 20___.

 

8. Scientific adviser of the final qualifying paper (project)

_______________________________________________________________

                                                            (last name, initials, signature)

 

9. Manager of the educational program     _______________________________

                                                                                                                                (last name, initials, signature)

 

10. The task received by the student                    ________________________

                                                                                                                                (last name, initials, signature)

 

11. Resume of a scientific adviser of a final qualifying paper (project)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Scientific adviser of a final qualifying paper (project) _____________________

                                                                                                                            (last name, initials, signature)

 

Note about preliminary paper (project) defence      ________________________

                                                                                                                            (last name, initials, signature)

 

12. Resume about a final qualifying paper (project)

A final qualifying paper (project) of the student  _________________________                                                                                                                       (last name, initials)

can be admitted to defence in the Examination Board.

 

Manager of the educational program             _____________________________

                                                                                                                                (last name, initials, signature)

 

Head of the Department                   _______________________________

                                                                               (last name, initials, signature)

_______________, _____, 20__ .

 

Закінчення дод. В

 

APPROVED

                                                                          Head of the Department____________________________

prof. _________________________________________

on _______________, „ ____”  20___

 

CONTENTS

of the final qualifying paper

student _______________________________________________________________

(last name ,first name)

of the ___ academic year, group ____, full-time student, faculty____________, specialization_______________

on the topic„_____________________________________________________

_______________________________________________________________”

 

based on the data of__________________________________________________________

(enterprise title and the city (town) where it is situated)

Introduction

Part 1.

1.1.

1.2.

 

Part 2.

2.1.

2.2.

 

Part 3.

3.1.

3.2.

 

Conclusions

References

Appendices

 

Student                                       ___________________                         ______________________

                                                                                       (signature)                                                              (last name,  first name)

Scientific adviser

academic degree,

academic title                              ___________________                         ______________________

   (academic degree, academic title)                                        (signature)                                                              (last name and initials)

 

Додаток Г

 

 

Методичні рекомендації до підготовки статті за результатами наукового дослідження здобувачами освітнього ступеня «магістр»

 

Підготовка наукової статті студентами КНТЕУ здійснюється відповідно до наказу КНТЕУ «Про запровадження у навчальний процес підготовки наукових статей студентами, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» від 21 листопада 2007 р. № 3222.

1. Наукова стаття повинна містити виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлювати конкретне окреме питання за темою випускної кваліфікаційної роботи.

2. Архітектоніка наукової статті ґрунтується на логічному розкритті наукової проблеми, комплексному розкритті фактів, об'єднанні їх у певну систему.

3. Для написання наукової статті необхідно ознайомитись з існуючими матеріалами за даною темою (монографіями, статтями), що дасть можливість визначити рівень розробки досліджуваної теми. Достовірність результатів, висвітлених у статті, посилюється системним використанням різноманітних джерел інформації: законодавчої та нормативної бази, статистичних даних, вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, Інтернет-ресурсів, фінансової та статистичної звітності підприємства галузі.

4. Наукова стаття, як форма апробації результатів випускної кваліфікаційної роботи, повинна складатись з таких структурних елементів:

- назва статті, яка стисло відображає головну ідею наукового дослідження;

- прізвище та ініціали автора;

- анотація (українською та англійською мовами) – коротка характеристика змісту статті;

- постановка наукової проблеми, її актуальність, зв'язок з найважливішими завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі науки або практичної діяльності;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; сучасні погляди на проблему; виділення невирішених питань у межах загальної проблеми, яким присвячена стаття;

- формулювання мети статті, яка випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з теми; постановка завдань;

- виклад результатів досліджень шляхом висвітлення основних положень, особистих ідей, думок, отриманих наукових фактів, виявлених закономірностей, зв'язків, тенденцій, методик отримання та аналізу фактичного матеріалу, особистого внеску автора у досягнення і реалізацію основних висновків тощо;

- загальний висновок, який містить узагальнення досліджень і рекомендації, їх значення для теорії і практики, суспільна, соціально-економічна значущість;

- список використаних джерел – складають безпосередньо за друкованим твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.д. Джерела необхідно розміщувати в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків згідно з ДСТУ;

- прізвище, ініціали, науковий ступінь та вчене звання керівника випускної кваліфікаційної роботи, який здійснював наукове редагування статті.

5. Рукопис наукової статті, яка надходить від студента на кафедру, повинен мати висновок наукового керівника щодо відсутності текстових запозичень у рукописі. 

6. У випадку виявлення академічного плагіату у науковій статті здобувача ступеня вищої освіти «магістр» робота направляється на доопрацювання з повторною перевіркою на плагіат.

7. Підготовлена відповідно до встановлених вимог наукова стаття, підписана автором та науковим керівником, передається відповідальному за випуск, яким є гарант освітньої програми. Наукова стаття, яка подається відповідальному за випуск, публікується в авторській редакції. За зміст поданої статті відповідальність несе автор.

8. Рукопис збірника, підписаний відповідальним за випуск, разом із супровідними документами та електронним варіантом подається до Центру підготовки навчально-методичних видань. Термін подання до Центру підготовки навчально-методичних видань та тираж збірника зазначено в плані видання збірок статей студентів, які здобувають освітній ступінь магістра. План видання збірок статей студентів щорічно затверджується вченою радою КНТЕУ на навчальний рік.

9. Наукова стаття не повинна перевищувати 5 сторінок та має бути оформлена відповідно до таких вимог:

 

 

Times New Roman, 14, ж

2 см

Подпись: 2 см 

 

 

 

Times New Roman, 12, ж

Скругленная прямоугольная выноска: Times New Roman, 12, жЗМІНА ДИЗАЙНУ ПРОЦЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 

 

Times New Roman, 12, курсив

Скругленная прямоугольная выноска: Times New Roman, 12, курсивАНДРЕЙЧЕНКО Т., 1 курс (ОС «магістр») ФФБС КНТЕУ,

спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»,

спеціалізація «Банківська справа» 

 

Статтю присвячено дослідженню впливу процентної політики Національного банку України на економічні процеси. Проаналізовано зміни основних показників процентної політики. Визначено переваги та недоліки застосування облікової ставки в ситуації фінансової нестабільності.

 

The article discusses the impact of interest rates policy the National Bank of Ukraine on economic processes. It analyses the changes in key indicators of interest rates policy. The advantages and disadvantages of the use of the discount rate in a situation of financial instability are defined.

 

Times New Roman, 12

 
  Скругленная прямоугольная выноска: Times New Roman, 12
 

 

 

Актуальність теми. Вагоме місце в економічній політиці держави належить грошово-кредитній політиці. Вона забезпечує досягнення низки цільових орієнтирів в економіці, для забезпечення яких використовуються інструменти грошово-кредитного регулювання: мінімальні резервні вимоги, рефінансування, операції на відкритому ринку тощо. Особливе місце з-поміж названих інструментів відводиться обліковій ставці Національного банку України.  Вона є орієнтиром щодо вартості залучених та розміщених грошових ресурсів, який встановлює Національний банк України для банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку. Облікова ставка є базовою процентною ставкою, початковим пунктом формування процентних ставок за іншими операціями з рефінансування банків В умовах стагнації української економіки утримання облікової ставки на високому рівні стає дискусійним питанням, що й зумовлює актуальність дослідження даної теми.

Постановою Правління Національного банку України № 277 від 21 квітня 2016 року прийняте рішення про надання обліковій ставці статусу де-факто ключової, зміна якої впливає на короткострокові процентні ставки на міжбанківському грошово-кредитному ринку та через дію монетарного трансмісійного механізму – і на економіку країни в цілому.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема процентної політики є предметом дослідження багатьох зарубіжних та вітчизняних авторів: Дж. Сінкі, П. Роуза, Б. Едвардса, К. Редхерда, Е. Xeлфepтa, C. М. Лобозинської, Н. Г. Заболотної, Л. О. Примостки, Л. В. Сердюк, А. А. Логвінової, Т. Є. Унковської, М. О. Джус та інших. Проте на сьогодні чимало аспектів процентної політики залишаються малодослідженими, зокрема – питання причино-наслідкового зв’язку між грошово-кредитною політикою Національного банку України та ситуацією на грошовому ринку країни. Вивчення праць вказаних науковців дозволяє ґрунтовно підійти до дослідження даної теми.

Метою статті є проведення аналізу процентної політики НБУ та визначення її впливу на стимулювання ділової активності в економіці України.

Об’єктом дослідження є процес використання облікової ставки НБУ як основного інструмента грошово-кредитної політики центрального банку.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні аспекти реалізації процентної політики центрального банку.

Головною метою процентної політики Національного банку як основного інструмента впливу на грошово-кредитний ринок є забезпечення цінової стабільності в середньостроковій перспективі [1].

……

 

 

Times New Roman, 12, к

Times New Roman, 12, ж

       
    Скругленная прямоугольная выноска: Times New Roman, 12, к
  Скругленная прямоугольная выноска: Times New Roman, 12, ж
 
 

Таблиця 1

Визначення поняття «монетарна політика» у роботах науковців

Автор

Визначення

Закон України «Про Національний банк

України» [1]

комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України через використання визначених цим Законом засобів та методів

Коваленко Д.І. [2]

один із елементів економічної політики держави, який являє собою сукупність заходів, спрямованих на зміну грошової маси в обороті, обсягів кредитів, рівня відсоткових ставок та інших показників грошового обороту і ринку позичкових капіталів

 

 

 

 

 

Times New Roman, 10–11

Скругленная прямоугольная выноска: Times New Roman, 10–11

……..

Період, протягом якого НБУ активно використовує процентну ставку як основний інструмент монетарної політики, є достатньо коротким, що обмежує можливості кількісного моделювання рівня чутливості ринкових процентних ставок до змін ключової процентної ставки. Низька ефективність процентного каналу монетарного трансмісійного механізму до 2015 року пояснюється більше символічною роллю облікової ставки на грошово-кредитному ринку, що було однією з основних причин обмежених можливостей НБУ щодо формування кривої дохідності на фінансовому ринку та в подальшому впливу на інфляцію [6] (рис. 1).

 

Рис. 1. Динаміка облікової ставки НБУ, інфляції та курсу гривні щодо долару США в Україні у 2005-2016 роках*

* побудовано автором за даними [3, 5, 8]

 

Times New Roman, 11, курсив

Скругленная прямоугольная выноска: Times New Roman, 11, курсив 

 

 

…..

Висновок. Отже, оцiнюючи ефективність процентної політики, варто відзначити, що вона є досить гнучким інструментом регулювання. Запровадження нового дизайну процентної політики НБУ спрямований на підвищення ефективності процентного каналу механізму грошово-кредитного регулювання в Україні. Аналіз динаміки рівня процентних ставок за період 2005-2016 рр. свiдчить, що в діях центрального банку чітко простежувалася тенденція до здешевлення кредитних ресурсів до 2013 року. Національний банк України в цей період зменшував облікову ставку як головного індикатора на грошово-кредитному ринку для стимулювання кредитної діяльності банків. У зв’язку з нинішньою нестабільною політичною та соціально-економічною ситуацією в Україні, перші прояви якої відстежуються з 2014 року, облікова ставка значно зростала до березня 2015 року та сягнула 30%, а починаючи з серпня того ж року мала тенденцію до зниження, встановившись нині на позначці 14%. За нового дизайну процентної політики зміни облікової ставки як орієнтиру вартості грошей та процентних ставок на міжбанківському ринку будуть транслюватися в зміни процентних ставок за іншими фінансовими активами. До того ж вони будуть впливати на ставки банків за кредитами та депозитами. Перевагою цього режиму монетарної політики є посилення можливості НБУ управляти інфляційними процесами за рахунок вищої чутливості ринку до змін облікової ставки. Виявляється доречним впровадження процентної політики НБУ через «оптимальний коридор» для всієї структури процентних ставок в економіці, передбачуваність змін яких буде сприяти формуванню ефективного монетарного трансмісійного механізму.

 

Times New Roman, 12, ж

Скругленная прямоугольная выноска: Times New Roman, 12, ж 

 

 

Список використаних джерел

< >Про затвердження Положення про основи процентної політики Національного банку України: постанова НБУ від 21.04.2016 №277 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0277500-16.Коваленко, В. В.Центральний банк і грошово-кредитна політика  [Текст] :  навч.-метод.  посіб. /  В.  В.  Коваленко,  К.  Ф.  Черкашина  ;  ДВНЗ  «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2010. – 138 с. Аналіз ефективності монетарної політики Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/08/FEAO_Analysis-of-the-NBU-Monetary-Pollicy-Effectiveness_A5_03.pdf.Архів основних тенденцій валютного ринку. Показники валютного ринку. Статистика зовнішнього сектору. Офіційний сайт НБУ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=40823. Заболотна Н. Г. Відсоткова політика центрального банку та її вплив на економічні процеси / Н. Г. Заболотна // Науковий вісник Мукачівського державного університету. – 2016. – №3. – С. 388-393.Індекс інфляції (Україна). Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/index/infl/.Інфляційний звіт Національного банку України. – 2016. – Жовтень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=38926387. Робота виконана під науковим керівництвом (вказати науковий ступінь, вчене звання, ПІБ)

 

 

Додаток Д

ТИТУЛ (приклад)

 

для СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «БАНКІВСЬКА СПРАВА»

 

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Кафедра банківської справи

 

 

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА робота

                                  на тему:

Управління мережею банку

 

Cтудента 2 курсу 3м групи

спеціальності 072 «Фінанси,

банківська справа та страхування» спеціалізації «Банківська справа»

 

 

 

Загоскіна Станіслава Володимировича

Науковий керівник
канд. екон. наук,

доцент

 

Плісак Тетяна Олександрівна

 

Гарант освітньої програми

д-р екон. наук,

професор

 

 

Шульга Наталія Петрівна

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Продовження дод. Д

для СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ФінансовЕ посередництвО»

 

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Кафедра банківської справи

 

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА робота

                                  на тему:

Організація ризик-менеджменту в лізинговій компанії

 

 

Cтудентки 2 курсу 4м групи

спеціальності 072 «Фінанси,

банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінансове посередництво»

 

 

 

 

Кремень Ольги Петрівни

Науковий керівник
канд. екон. наук,

доцент

 

Аванесова Ірина Анатоліївна

 

Гарант освітньої програми

канд. екон. наук,

доцент

 

 

Недеря Людмила Володимирівна

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Продовження дод. Д

для СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ФінансовЕ посередництвО» (АНГЛОМОВНОЇ)

Kyiv National University of Trade and Economics

Banking department

 

 

FINAL QUALIFYING PAPER

on the topic:

 

Organization of risk-management in leasing company

 

 

 

 

Student of the 2nd year, group 5am,

specialty 072 «Finance, banking and insurance»

specialization «Financial intermediation»

 

 

 

____________

(student’s signature)

Kremin Olga

 

Scientific adviser

PhD in Economics,

Associate Professor

 

 

____________

(signature of a scientific adviser)

 

 

Avanesova I.A.

 

Manager of the educational program

PhD in Economics

 

 

 

____________

(signature of the (Manager of the educational program)

 

 

 

Gordiienko T.M.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyiv, 20__

 

Закінчення дод. Д

для СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ФінансовЕ БРОКЕРСТВО»

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Кафедра банківської справи

 

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА робота

                                  на тему:

Брокерські послуги на ринку цінних паперів

 

 

 

 

Cтудента 2 курсу 7м групи

спеціальності 072 «Фінанси,

банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінансове брокерство»

 

 

 

 

 

Петренка Івана Кириловича

Науковий керівник
канд. екон. наук,

доцент

 

Серажим Юліан Віталійович

 

Гарант освітньої програми

канд. екон. наук,

доцент

 

 

Гербич Людмила Анатоліївна

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

 

Додаток Е

Орієнтовні плани випускної кваліфікаційної роботи

для спеціалізації «Банківська справа»

 

Інтегроване управління ризиками банку

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ПОГЛЯДИ НА ІНТЕГРОВАНУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКАХ

РОЗДІЛ 2. СТАН СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В

АТ «УКРЕКСІМБАНК»

2.1. Аналіз чутливості банківської системи до основних видів ризику

2.2. Аналіз організаційного, інформаційного та аналітичного забезпечення

управління банківськими ризиками в АТ «Укрексімбанк»

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В БАНКУ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ

3.1. Розробка моделі оцінки загального рівня ризикованості діяльності

АТ «Укрексімбанк» та її апробація

3.2. Вдосконалення організаційного та інформаційно-аналітичного

забезпечення управління ризиками в АТ «Укрексімбанк»

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Розвиток ринку платіжних карток в Україні

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАУКОВА ПОЛЕМІКА ЩОДО ЗМІСТУ ТА СТРУКТУРИ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ

  2.1.Тенденції розвитку ринку платіжних карток України та фактори, що їх визначають

  2.3.Оцінка конкуренції банків на ринку платіжних карток в Україні

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК В УКРАЇНІ

3.1.Концептуальна модель розвитку ринку платіжних карток

3.2.Обгрунтування необхідності створення в Україні єдиного національного платіжного простору

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Продовження дод. Е

Орієнтовні плани випускної кваліфікаційної роботи
для спеціалізації «Фінансове посередництво»

 

Оцінювання ефективності факторингової діяльності в Україні

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. НАУКОВА ДИСКУСІЯ ЩОДО СУТНОСТІ ФАКТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАКТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

2.1 Аналіз стану вітчизняного ринку факторингу

2.2 Аналіз індикаторів ефективності факторингової діяльності

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФАКТОРИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1 Напрями удосконалення оцінки ефективності застосування факторингу компаніями - факторантами

3.2 Оновлена методика оцінки ефективності факторингової діяльності компаній-факторів

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

Оцінювання інвестиційної діяльності компаній з управління активами

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУА ТА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУА В УКРАЇНІ

2.1 Аналіз інвестиційної діяльності компаній з управління активами

2.2 Оцінка ефективності управління портфелем ІФ «УкрСибФонд Капітал»

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КУА

3.1 Світовий досвід оцінки інвестиційної діяльності КУА та можливість його імплементування в Україні

3.2 Розробка  пропозицій щодо  удосконалення інвестиційної діяльності КУА в Україні

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Продовження дод. Е

 
Орієнтовні плани випускної кваліфікаційної роботи

для спеціалізації «Фінансове посередництво» (за англомовною програмою)

 

The mechanism of functioning of private equity funds

 

INTRODUCTION

PART I. FUNDAMENTALS OF PRIVATE EQUITY FUNDS (PE) FUNCTIONING AND THEIR ROLE IN CAPITAL MARKET DEVELOPMENT

PART II. DIAGNOSTICS OF PRIVATE EQUITY FUNDS PERFIMANCE AND REAL-LIFE PROBLEMS OF THEIR REGULATION IN FOREIGN COUNTRIES

2.1. Analysis of private equity performance

2.2. Analysis of the European and Anglo-Saxon regulation standards of private equity proceedings

PART III. FORMATION OF PREREQUISITES FOR THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF DOMESTIC PRIVATE EQUITY MODEL IN UKRAINE

3.1. Rational for the prerequisites necessary for the functioning of private equity in Ukraine

3.3. Roadmap for implementing proposed model of private equity in Ukraine

CONCLUSIONS AND RECCOMENDATIONS

REFERENCES

APPENDICES

 

Development of factoring services in Ukraine

INTRODUCTION

PART I. THEORETICAL PRINCIPLES OF FACTORING ACTIVITY

PART II. ANALYSIS OF FACTORING SERVICES MARKET

2.1. Analysis of world trends of factoring services market development

2.2. Analysis factoring services national market state in Ukraine

PART III. THE WAYS OF PROVIDING DEVELOPMENT OF FACTORING SERVICES IN UKRAINE

3.1. Estimation the efficiency of factoring services in Ukraine

3.2. Using international experience of stimulation of factoring services development

CONCLUSIONS AND RECCOMENDATIONS

REFERENCES

APPENDICES

 

Закінчення дод. Е

 

Орієнтовний план випускної кваліфікаційної роботи

для спеціалізації «Фінансове брокерство»

 

Механізм функціонування брокерських компаній в Україні

 

Вступ

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БРОКЕРСЬКИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ: ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПРАКТИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БРОКЕРСЬКИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

2.1 Дослідження механізму функціонування брокерської компанії (вказати якої)

2.2 Аналіз обсягів та ефективності діяльності брокерської компанії (вказати якої)

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ БРОКЕРСЬКИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

3.1 Порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду організації та функціонування брокерської діяльності

3.2 Шляхи удосконалення механізму функціонування брокерських компаній в Україні

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток Ж
                                                                                                     

ВСТУП (приклад)

Актуальність дослідження. Світова фінансова криза призвела до незадовільного стану ринку банківських послуг та посилення до банків недовіри клієнтів та інших зацікавлених осіб, які не володіють достатньою та достовірною інформацією, що унеможливлює прийняття ними виважених управлінських рішень. У зв’язку з цим, гостро постає важлива науково-практична проблема – забезпечення достатнього рівня транспарентності банківської діяльності в цілому та кредитної, зокрема. Банки, що не забезпечують фінансову транспарентність кредитної діяльності, наражаються на значні ризики, які пов’язані з втратами клієнтської бази та формуванням репутації «закритого» банку. Наукова та практична значущість цієї проблеми обумовлює необхідність проведення даного наукового дослідження.

Концептуальні положення діяльності банків на кредитному ринку висвітлені у роботах таких авторів, як: Е. Долана [вказується номер зі списку використаних джерел], О. Вовчак [], О. Дзюблюка [], М. Звєрякова [], Л. Кузнєцової [], В. Міщенко [] та інших. Дослідженню теоретичних та практичних проблем транспарентності діяльності банків присвячені наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених: Дж. Акерлофа [], Е. Ніра [], Я. Андрєєвої [], Л. Алексеєнко [], С. Науменкової [], О. Чуб [], В. Івасіва [], І. Мігус [], К. Мельник [], О. Пластун [], Н. Шульги [] та інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених з питань транспарентності діяльності банків, до сих пір залишаються дискусійними та недостатньо дослідженими теоретичні, методичні та практичні аспекти саме фінансової транспарентності кредитної діяльності банків. Пріоритетність діяльності банку на кредитному ринку вимагає більш глибокого вивчення фінансової транспарентності кредитної діяльності, зокрема: визначення терміну «фінансова транспарентність кредитної діяльності банку»; виявлення впливу індикаторів кредитної діяльності банку на рівень його інформаційної прозорості; розробки форматів публічного представлення якісної та кількісної інформації про кредитну діяльність банку. Актуальність вищевикладених проблем, а також теоретично-прикладна цінність їхнього вирішення зумовили вибір теми даного наукового дослідження, визначили його мету та завдання.

Метою дослідження є розкриття теоретичних та методичних положень щодо фінансової транспарентності кредитної діяльності банків, а також розробка пропозицій щодо її підвищення.

Для досягнення цієї мети були сформульовані такі завдання:

§ провести огляд літературних джерел та обґрунтувати необхідність і сутність транспарентності діяльності банку в цілому та фінансової, зокрема;   

§ провести аналіз рівня фінансової транспарентності кредитної діяльності банків України;

§ здійснити емпіричне дослідження впливу показників кредитної діяльності банку на індекс його інформаційної прозорості;

§ розробити рекомендації щодо підвищення рівня фінансової транспарентності кредитної діяльності банків України.

Об’єктом дослідження є процес оприлюднення банками фінансової звітності стосовно їхньої кредитної діяльності, а предметом дослідження – теоретико-методичні засади забезпечення фінансової транспарентності кредитної діяльності банку.

Методи дослідження. Теоретико-методологічну основу дослідження становлять наукові праці, рекомендації Базельського комітету та нормативні документи НБУ з питань транспарентності діяльності банків. В основу дослідження покладено загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: абстрактно-логічний – для аналізу фахової літератури, теоретичного узагальнення й формування висновків щодо сутності фінансової транспарентності кредитної діяльності банку та напрямків її розширення; декомпозиції – для розкриття мети дослідження та постановки завдань; методи аналізу та синтезу – для дослідження рівня транспарентності банків України; тести Фішера, Бреуша-Пагана та Хаусмана – для встановлення залежності між рівнем транспарентності банку та результатами його кредитної діяльності.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативні акти з питань регулювання кредитної діяльності банків; офіційні дані Національного банку України; аналітичні огляди рейтингових агентств Standard&Poor’s, IBI-Rating, Кредит-Рейтинг; рекомендації Базельського комітету, фінансова звітність банків; монографічні дослідження та наукові публікації з досліджуваної проблеми.

Наукова новизна[1] одержаних результатів полягає у наступному (вказати одну з наведених нижче позицій):

вперше сформульовано наукову гіпотезу щодо впливу результатів кредитної діяльності на рівень транспарентності банку, а також проведено її емпіричну перевірку на основі просторово-динамічних моделей панельних даних за допомогою тестів Фішера, Бреуша-Пагана та Хаусмана;

отримало подальший розвиток: систематизація видів транспарентності діяльності банку, відповідно до якої запропоновано виокремити зовнішню (фінансову та соціальну прозорість) та внутрішню (технологічну прозорість та прозорість кредитного менеджменту), кожна з яких на кредитному ринку проявляє свої властивості;

удосконалено: методичні положення щодо підвищення транспарентності кредитної діяльності банків шляхом публічного розкриття якісної та кількісної інформації.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати можуть бути використані Національним банком України при внесенні змін та доповнень до Постанови №373 «Про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України» від 24.10.2011 р. Зокрема, запропоновано внесення змін до приміток №9 «Кошти в інших банках», №10 «Кредити та заборгованість клієнтів», №39 «Управління фінансовими ризиками» річного фінансового звіту банку. Практичні рекомендації стосовно форматів представлення кількісної та якісної інформації про кредитну діяльність можуть бути корисними для банків при формуванні ними власних сайтів.

Особистий внесок магістра. Випускна кваліфікаційна робота є самостійним завершеним дослідженням автора.

Публікації. Окремі результати дослідження знайшли відображення в науковій статті: Провотар В. А. Регулювання кредитного ризику в зарубіжних банках //Банківська система в умовах глобальних фінансових дисбалансів: зб. наук. ст. студ. денної форми навчання / відп. ред. Н.П. Шульга. – К.: Київ. нац. торг. - екон. ун-т, 2018. – 363 с. (C.144-151).

Обсяг та структура роботи. Робота складається з 3 розділів, вступу, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг роботи складає 50 сторінок. В роботі представлено 5 таблиць, 5 рисунків, 17 додатків та використано 80 наукових джерел.

 

 

Додаток И

ПРИКЛАДИ РОЗМІЩЕННЯ ТЕКСТУ РОБОТИ

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ КЛІЄНТІВ БАНКУ

 

 

За своєю сутністю та механізмом впливу на процес суспільного відтворення кредит є однією з найскладніших економічних категорій. Щодо цього він поступається хіба що тільки категорії грошей. Тому в економічній теорії протягом кількох століть ведуться дискусії навколо питань, пов’язаних із сутністю та роллю кредиту. Ці дискусії тривають і досі. Найбільш поширеними в економічній літературі є два підходи до визначення сутності кредиту:

—ототожнення кредиту з цінністю, яка передається одним економічним суб'єктом іншому в позичку. При такому підході увага дослідника зміщується на саму позичку, її правову форму, що зумовлює втрату кредитом його економічного змісту;

—ототожнення кредиту з певним видом економічних відносин, які формуються в суспільстві. Такий підхід дає можливість глибше дослідити економічні аспекти кредиту, економічні чинники його існування, основи та закономірності його руху. Тому цей підхід у сучасній літературі переважає.

Поняття кредит тісно пов’язане з поняттям кредитна заборгованість. Після видачі кредиту виникає кредитна заборгованість. Сукупність усієї кредитної заборгованості банку складає його кредитний портфель [28, с. 241].

……………………………………

 

Продовження дод. И

         Проблемні кредити – це кредити, за якими не проведено один чи кілька платежів, значно знизилась ринкова вартість забезпечення, виникли обставини, за яких банк має сумніви щодо повернення кредиту [53, c.113]. У сучасних періодичних виданнях є багато нових визначень тих самих проблемних активів. Трапляються назви «токсичні» активи, «сміттєві» активи тощо [29; 21]. ……..

Отже, підсумовуючи вищесказане, можна сказати, що існує багато напрямів класифікації кредитної заборгованості, хоча визначення того чи іншого виду кредитної заборгованості не є уніфікованим, стандартизованим та загальноприйнятим. Важливе місце в класифікації кредитної заборгованості займають проблемні кредити, що включають у себе недіючі та прострочені кредити. На сьогодні проблема виникнення таких кредитів і значне збільшення їх частки в кредитних портфелях банків є особливо актуальною, що пов’язане із кризою, яка спіткала банківський сектор.

……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закінчення дод. И

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

У випускній кваліфікаційній роботі було розглянуто вплив на реструктуризація кредитної заборгованості клієнтів на платоспроможність банку ……

За результатами досліджень, проведених в роботі, можна зробити наступні висновки.

1) Кредитна заборгованість банку – це заборгованість за всіма кредитами, наданими банком. Це поняття тісно пов’язане з такими поняттями як кредит і кредитний портфель. Кредитна заборгованість виникає після видачі банком кредиту позичальнику. Сукупність усієї кредитної заборгованості банку складає його кредитний портфель.

2) Існують різні підходи до класифікації кредитної заборгованості, які розподіляють її на багато різних видів. Проте, з огляду на ситуацію з активами банків на період кризи, найбільш актуальною становиться поділ кредитної заборгованості на стандартну та нестандартну, виділення такої групи як проблемні кредити (або непрацюючі чи токсичні). …..

З метою удосконалення процесу реструктуризації кредитної заборгованості в ПАТ «ОТП Банк» були розроблені наступні пропозиції:

1) Скоординувати чітко процеси, які відбуваються в різних підрозділах…..

2) Впровадити нові методи реструктуризації, такі як консолідація заборгованості за різними кредитами одного позичальника та прийняття відступних від позичальника – юридичної особи в якості пакету акцій компанії. Це дозволить розшири набір інструментів реструктуризації, за допомогою яких банк зможе зміцнювати свою платоспроможність…….

 

 

Додаток К

Приклад оформлення додатку до випускної кваліфікаційної роботи

 

Літери Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь не використовують!

 

Додаток А

Порівняння особливостей антикризового регулювання в банківському секторі та в секторі небанківських фінансових послуг*

Категорія

Антикризове регулювання діяльності небанківських фінансово-кредитних установ

Антикризове регулювання діяльності банківських установ

Рівні антикризового регулювання

Державне антикризове управління, антикризове регулювання з боку Нацкомфінпослуг

Державне антикризове управління, антикризове регулювання з боку НБУ, антикризове управління проблемними й нежиттєздатними банками з боку ФГВФО [89]

Інструменти антикризового регулювання

Адміністративні (обмежувальні заходи превентивного характеру у вигляді нормативів та лімітів діяльності, наведених в НПА), організаційні (трансформаційні заходи, організаційна перебудова ринку, його інфраструктури та інститутів)

Адміністративні (обмежувальні заходи превентивного характеру), фінансові (рефінансування, гарантійні відшкодування), організаційні (трансформаційні заходи щодо організаційної перебудови), реструктуризаційні (заходи щодо структурної перебудови банківської системи)  [89]

Об’єкти антикризового управління

Небанківські ФКУ: страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, ФФБ та ФОН, фінансові компанії, НПФ та ін.

Банки

Суб’єкти антикризового управління

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

Міністерства та відомства України

Національний Банк України,

ФГВФО, Міністерства та відомства України

Мета

Попередження виникнення кризових ситуацій або подолання (ліквідації) наслідків шляхом розробки та реалізації антикризових програм та/або програм розвитку

*Розроблено автором за джерелом: [91]

 

 

 

Додаток Л

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ РИСУНКІВ, ТАБЛИЦЬ ТА ПОСИЛАНЬ НА НИХ У ТЕКСТІ

 

На рис. 1.1. наведена основні характеристики кредитного портфеля банку.

Рис. 1.1 Основні характеристики кредитного портфеля банку*

*Примітка: складено автором за джерелами [26; 28, с.12]

 

 

 

 

Продовження дод. Л

Основні функції НКЦПФР наведено на рис.1.2.

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

 
 1. встановлює вимоги до діяльності учасників депозитарної системи України та взаємовідносин між ними;
 2. встановлює вимоги до порядку відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, а також порядку проведення операцій та їх видів, що здійснюються Центральним депозитарієм, Національним банком України та депозитарними установами на рахунках у цінних паперах;
 3. встановлює порядок, строки та форми звітування професійними учасниками депозитарної системи України про свою діяльність перед НКЦПФР;
 4. встановлює вимоги до форми, змісту та порядку розкриття професійними учасниками депозитарної системи України інформації про свою діяльність;
 5. встановлює вимоги до порядку зарахування цінних паперів до системи депозитарного обліку при емісії, а також списання цінних паперів у зв’язку з їх погашенням та/або анулюванням.

Рис. 1.2 Функції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з державного регулювання депозитарної системи України [4]

 

Якщо розглядати детально по роках (рис.2.1), то ми не помітимо єдиної тенденції у зміні обсягів кредитних портфелів.

Рис. 2.1. Динаміка залишків та темпи приросту наданих кредитів, їх частки в активах банків України протягом 31.12.2013 – 30.09. 2017 рр.*

*Примітка: розраховано та побудовано автором на основі джерел [68; 81]

Продовження дод. Л

На рис. 2.1 зображено динаміку обсягу кредитної заборгованості клієнтів за роки діяльності банку.

Таблиця 2.1

Динаміка складових кредитного портфеля банків України у 2012 – 2017 рр., млн грн*

№ з/п

Показники

Значення станом на 31.12:

2012

2013

2014

2015

2016

2017**

1

Активи банків

1269663

1412061

1516116

1589476

1772461

1794346

2

Кредити надані

842839

931941

1058190

1023210

1031255

1020850

 

з них:

 

 

 

 

 

 

2.1

кредити резидентам

838997

929553

1032977

989130

1003858

976485

2.1.1

міжбанківські кредити

23854

18771

12310

7503

5176

2770

2.1.2

кредити клієнтам

815143

910782

1020667

981627

998682

973715

 

з них:

 

 

 

 

 

 

а)

кредити суб`єктам господарювання***

626223

716341

809060

807441

837295

811530

б)

кредити фізичним особам

183117

188533

206681

170822

159957

161128

в)

кредити сектору загальнодержавного управління   

5803

5908

4926

3364

1430

1058

2.2

кредити нерезидентам

3842

2388

25213

34080

27397

44365

Примітки:

* складено автором на основі джерел [68; 81]

** значення станом на 30.09 (через відсутність даних на кінець року)

*** кредити суб`єктам господарювання включають кредити фінансовим корпораціям (крім банків), нефінансовим корпораціям, ФОП, некомерційним організаціям, що обслуговують домашні господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження дод. Л

 

Таблиця 2.7

Регламент процесу «Робота з проблемною заборгованістю фізичних осіб» ПАТ «Місто»

з/п

Найменування процесу

Значення,

в год.

Етап І. Складання плану заходів по роботі з проблемною заборгованістю

1

1.1 Ознайомлення з інформацією. Призначення відповідального співробітника по проведенню роботи з проблемним кредитом

24

2

1.2 Направлення запиту в підрозділ кредитного адміністрування регіонального управління для підготовки розрахунку заборгованості та необхідного пакету документів

24

3

1.3 Складання розрахунку заборгованості та формування документів

72

4

1.4 Складання плану заходів

72

5

1.5 Розгляд запропонованих заходів та прийняття рішення

24

6

1.6 Затвердження плану заходів та передавання їх в роботу

 

Етап 2. Отримання виконавчого напису

1

2.1 Підготовка та направлення письмових вимог боржнику

48

2

2.2 Підготовка та подання нотаріусу заяви про здійснення виконавчого напису

72

3

2.3 Складання документів на оплату держмита та послуг нотаріуса

8

4

2.4 Передавання меморіального ордеру про оплату послуг нотаріуса та отримання виконавчого напису

48

5

2.5 У випадку неправомірної відмови, підготовка скарги до суду. У випадку правомірної відмови – визначення подальшого плану дій

72

Етап 3. Отримання рішення суду

1

3.1 Складання документів на оплату держмита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу

8

2

3.2 Подання заяви про оскарження рішення. Складання документів на оплату держмита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення

48

3

3.3 Підготовка касаційної скарги та складання документів на оплату держмита та витрат на інформаційно-технічне забезпечення

72

4

3.4 Подання касаційної скарги. Передача копій необхідних документів в Департамент по роботі з особливими активами центрального офісу (ЦО) для здійснення представництва в касаційній інстанції

72

Етап 4. Укладання договору про задоволення вимог заставодержателя

1

4.1 Визначення іншого можливого механізму стягнення та внесення змін до затвердженого плану заходів

48

2

4.2 Підписання договору з боржником

4

3

4.3 Здійснення операцій по обліку майна на баланс банку. Корегування суми заборгованості. Повідомлення відділу по роботі з проблемними активами регіонального управління (РУ) про залишки заборгованості

72

4

4.4 Визначення подальшого плану заходів

48

5

4.5 Підписання договору купівлі-продажу предмету застави з покупцем

4

 

Закінчення дод. Л

 

Закінчення табл. 2.7

з/п

Найменування процесу

Значення,

в год.

6

4.6 Повідомлення підрозділу кредитного адміністрування РУ про надходження грошових коштів від реалізації предмету застави

8

7

4.7 Корегування суми заборгованості та повідомлення відділу по роботі з проблемними активами РУ про залишки непогашеної заборгованості

48

Етап 5. Супроводження виконавчих дій

1

5.1 Корегування суми заборгованості та повідомлення відділу по роботі з проблемними активами РУ про залишки непогашеної заборгованості

48

2

5.2 Визначення подальшого плану дій

48

3

5.3 Розгляд пропозицій та прийняття рішення

24

4

5.4 Проведення операцій по обліку майна на балансі банку. Корегування суми заборгованості

48

Етап 6. Ініціювання порушення кримінальної справи

1

6.1 Підготовка заяви про порушення кримінальної справи та направлення її в прокуратуру

72

2

6.2 Визначення подальшого плану заходів

48

Етап 7. Проведення роботи по поверненню заборгованості з спадкоємцями боржника

1

7.1 Направлення листа в нотаріальну контору з вимогою повідомлення про спадкоємців, які прийняли спадок боржника

48

2

7.2 Визначення подальшого плану заходів

48

3

7.3 Процедура примусового стягнення. Внесення змін в план заходів

48

4

7.4 Перевірка факту відсутності заборгованості в кредитній підсистемі. Повідомлення відділу по роботі з проблемними активами РУ про погашення заборгованості

48

Етап 8. Перевірка застави

1

8.1 Перевірка застави та складання акту

24

2

8.2 Прийняття рішення щодо засобу забезпечення зберігання застави

24

3

8.3 Визначення подальших дій та внесення змін у план дій

48

4

8.4 Перевірка фактів відсутності заборгованості в кредитній підсистемі. Повідомлення відділу по роботі з проблемними активами РУ про погашення заборгованості

48

Етап 9. Визнання заборгованості безнадійною та списання за рахунок резерву

1

9.1 Підготовка висновків та їх направлення в підрозділ кредитного адміністрування. Сканування кредитної справи.

72

2

9.2 Вимога висновків від підрозділів банківської безпеки

24

3

9.3 Підготовка висновків та їх передача в підрозділ кредитного адміністрування регіонального управління

48

4

9.4 Відправка від сканованих документів та висновків у відділ по роботі з проблемними активами, підрозділу банківської безпеки регіонального управління та підрозділ кредитного адміністрування центрального офісу

24

5

9.5 Формування запитів в Департамент економіки та фінансів, Генеральний операційний департамент, Генеральний департамент ризик-менеджменту, Департамент по роботі з особливими активами щодо визнання заборгованості безнадійною та її списання.

24

6

9.6 Підготовка висновків

72

7

9.7 Передавання пакету документів з висновками служб до Генерального департаменту роздрібних продуктів та сегментів ЦО для винесення питання на Малий кредитний комітет ЦО

24

8

9.8 Інформування секретаря Малого кредитного комітету ЦО про необхідність включення питання про визнання заборгованості безнадійною та її списання в порядок денний засідання комітету

24

9

9.9 Розгляд питання та прийняття рішення

2

10

9.10 Підписання виписки з протоколу засідання комітету та сканування її

24

11

9.11 Інформування секретаря Правління про необхідність внесення питання про списання заборгованості на розгляд Правління

24

12

9.12 Затвердження рішення Малого кредитного комітету ЦО

2

13

9.13 Підписання виписки з протоколу з рішенням та сканування її

24

14

9.14 Надсилання відсканованої виписки до регіонального управління

24

 

 

Додаток М

 

ПРИКЛАДИ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні : Постанова Правління НБУ від 28.08.2001 № 368 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01.
 2. Аналіз банківської діяльності: підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; за ред. А. М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2004. – 598 с.
 3. Аналітичний огляд банківської системи України за 2017 рік [Електронний ресурс] // Національне рейтингове агентство «Рюрік». – Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/bank_system_4_kv_2017.pdf.
 4. Болгар Т. М. Науково-методичні засади побудови моделі оцінки якості кредитного портфеля банку / Т. М. Болгар // Академічний огляд. – 2016. – № 1 (44). – С. 50-59.
 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови : 170 000 слів / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К., Ірпінь : Перун, 2001. – 1427 с.
 6. Гаряга Л. О. Управління кредитним портфелем у контексті реформування банківської системи України [Електронний ресурс] / Л.О. Гаряга. – Режим доступу :  http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika.
 7. Квартальна фінансова звітність АТ «Райффайзен Банк Аваль» за 2012-2016 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  https://www.aval.ua /ru/about/bank_reports/
 8. Колодізєв О. М. Оптимізація кредитного портфеля банку за критеріями прибутковості, ризику та ліквідності / О. М. Колодізєв, В. С. Буряк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2015. – Вип. 1. – С. 19–27.
 9. Кредитна діяльність банків України : проблеми та перспективи розвитку : монографія / за ред. В.В. Коваленко. – Одеса : Атлант, 2015. – 218 с.

Закінчення дод. М

 1. Рукавець Є. В. Система банківського контролю за поверненням кредитів : дис. … канд. екон. наук. : 08.00.08 / Евген Володимирович Рукавець. – Харків, 2018. – 204 с.
 2. Статистика індикаторів фінансової стійкості  [Електронний ресурс].  – Режим доступу : https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id= 44575.
 3. Управління ризиками банку : навч. посіб. / Н. П. Шульга, Т. М. Гордієнко, М. В. Мельничук та ін.; за ред. Н.П. Шульги. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 628 с.
 4. Про банки і банківську діяльність : Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page.
 5. Про споживче кредитування : Закон України від 15.11.2016 № 1734-VIII (зі змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1734-19.
 6. Modelling credit losses of a retail portfolio [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pubdocs.worldbank.org/pubdocs/publicdoc/2015/3/26341142 6611971220/Deyan-Ivanov-Modelling-credit-losses-of-a-retail-portfolio.pptx.
 7. Paul Kupiec. Stress-testing in a value at risk framework [Електронний ресурс] /  Kupiec Paul.– Режим доступу : https://www.cfapubs.org/doi/full/ 10.2469/dig.v29.n2.483.
 8. Raymond Anderson. The Credit Scoring Toolkit: Theory and Practice for Retail Credit Risk Management and Decision Automation – NY: Oxford University Press Inc. – 2007. – 731 p.
 9. Virolainen K. Macro Stress Testing with a Macroeconomic Credit Risk Model for Finland / K. Virolainen // Bank of Finland Discussion Paper. – 2004. – No. 18. – 48 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Н

 

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Кафедра банківської справи

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ роботИ

                                на тему:

Управління проблемною кредитною заборгованістю фізичних осіб

 

Студентки 2 курсу 4м групи

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізації «Банківська справа» 

 

 

Тромси Людмили

Олександрівни

 

Науковий керівник
канд. екон. наук,                                                                 

доцент

Лазепка Валентин Ігорович

 

 

 

 

Гарант освітньої програми

д-р екон. наук,

професор

 

 

 

Шульга Наталія Петрівна

 

 

 

Київ – 2018

 

Продовження дод. Н

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Структура та обсяг роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел (50 найменувань) та 3 додатків. Повний обсяг роботи становить 54 сторінки, у т.ч. список використаних джерел − 4 сторінки, додатки − 3 сторінки. Робота містить 20 таблиць, 20 рисунків.

Апробація результатів дослідження. Результати наукового дослідження стали основою для доповіді на науковій конференції «Стратегія фінансових установ в умовах глобалізації» (м. Київ, 23 березня 2018 р.) на тему «Реструктуризація як метод управління кредитною заборгованістю». (вказують ті, хто приймав участь у конференціях)

Публікації. За результатами виконання випускної кваліфікаційної роботи опубліковано 1 статтю: «Методи роботи банків з проблемною заборгованістю фізичних осіб» // Зб. наук. ст. студ. «Банківська система в умовах волатильності ринків» ― К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 365 с. (С.15-19). Обсяг статті становить 0,4 д.а. (вказати всі статті і тези доповідей)

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність теми наукового дослідження, визначено мету та завдання, наведено дані про об’єкт та предмет дослідження.

У першому розділі «Теоретичні засади управління проблемною кредитною заборгованістю фізичних осіб» розкрито сутність проблемної заборгованості та основні причини її появи, розглянуто оcoбливocтi механізму yпpaвлiння проблемною кредитною заборгованістю фізичних осіб в сучасних умовах.

У другому розділі «Діагностика управління проблемною кредитною заборгованістю фізичних осіб у банку» здійснено оцінку організаційних та методичних аспектів управління проблемною заборгованістю за кредитами фізичних осіб та проведено аналіз розмірів проблемних кредитів і ефeктивнocтi застосування методів управління заборгованістю на прикладі ПАТ «ПУМБ».

У третьому розділі «Шляхи удосконалення управління проблемною кредитною заборгованістю фізичних осіб» визначено шляхи покращення оцінки кредитоспроможності фізичних осіб за допомогою удосконалення систем кредитного скорингу, а також систематизовано сучасні методи роботи банку з проблемною заборгованістю.

 

ВИСНОВКИ

         Наявність негативних тенденцій у діяльності позичальників обумовлюється впливом макроекономічних та мікроекономічних чинників.

 

Продовження дод. Н

Виникнення проблемних позик у банках з вини його співробітників можливе при неправильній оцінці фінансових можливостей клієнта, помилковому визначенні забезпечення позики, неврахуванні у кредитному договорі можливої зміни його умов тощо.

При виникненні у банку проблемної заборгованості необхідно вживати термінових заходів щодо її повернення. При роботі з проблемними кредитами фізичних осіб, можливі два шляхи покращення якості кредитного портфелю: ліквідація проблемного кредиту та його реструктуризація.

Дослідження проблемної кредитної заборгованості ПАТ «ПУМБ» показує, що значну частину вкладень банку становлять прострочені та реструктуризовані кредити, при чому вагома частка таких позик припадає на 2011-2012 рр.(більше 60%). В подальшому переважають реструктуризовані позики (59%). В банку існує достатня кількість як методичних матеріалів, так і підрозділів, які приймають участь в управлінні проблемною заборгованістю. Тому у 2016-2017 рр. ситуація з якістю кредитного портфеля банку суттєво покращилася.

Найпоширенішими схемами, що використовуються в ПАТ «ПУМБ» при здійсненні управління проблемною заборгованістю фізичних осіб є реструктуризація проблемних боргів та купівля валюти на пільговому валютному аукціоні НБУ для погашення клієнтами кредитів або зміна валюти кредитування. Ліквідація проблемного кредиту здійснюється шляхом списання з балансу банку за рахунок реалізації заставленого майна або за рахунок сформованого резерву.

Для покращення стану управління проблемною заборгованістю фізичних осіб можна запропонувати наступне:

 1. Банкам доцільно проводити більш збалансовану політику кредитування, розширюючи залучення до кредитування першокласних позичальників.
 2. Для розширення діяльності банків, спрямованої на здійснення заходів по поверненню низькоякісних активів було б доцільно створити відокремлені самостійні установи, наприклад дочірні лізингові чи факторингові компанії, до яких передавати проблемні кредити.
 3. На рівні держави нарешті визначитися з питанням створення в Україні «токсичних» банків, до яких банки могли перевести свої проблемні активи.
 

Продовження дод. Н

Анотація

Тромса Л.О. «Управління проблемною кредитною заборгованістю фізичних осіб (за матеріалами ПАТ «ПУМБ», м. Київ)».− Рукопис.

Випускна кваліфікаційна робота за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізацією «Банківська справа». − Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2018.

Випускну кваліфікаційну роботу присвячено теоретичним, методичним і практичним засадам управління банком проблемною заборгованістю. Представлена робота дозволяє дослідити причини виникнення проблемних боргів, оцінити найбільш ефективні методи управління проблемною заборгованістю фізичних осіб, а також визначити шляхи вдосконалення методів управління проблемними кредитами в сучасних кризових умовах.

Ключові слова: проблемна заборгованість, борг, скоринг, кредитоспроможність, реструктуризація, ліквідація, колекторське агентство.

 

 

ABSTRACT

L.O. Tromsa «Management of problem credit indebtedness of individuals» (based on the data of PJSC «FUIB», Kiev). - Manuscript.

Final qualifying paper of 072 «Banking» speciality. - Kiev National Trade-Economics University. - Kiev, 2018.

The final qualification paper is devoted to the theoretical, methodological and practical principles of bank management of problem indebtedness. The presented work allows investigating the reasons of problem debts occurring, evaluating the most effective methods of management of individuals’ problem indebtedness and optimizing the methods of management of problem credits in modern crisis conditions.

Key words: bad debt, debts, scoring, solvency, restructuring, liquidation, collection agency.

 

 

Закінчення дод. Н

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ РЕФЕРАТУ ДЛЯ АНГЛОМОВНИХ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 

Kyiv National University of Trade and Economics

_______________________________________________________________

(department)

 

 

 

 

 

SUMMARY

 

TO THE FINAL QUALIFYING PAPER

on the topic:

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

(topic)

 

 

 

 

 

 

Student of the __nd year, group ___,

specialty (code, title),

specialization (title)

 

 

 

____________

student’s signature

 

 

Last name, first name

 

 

 

Scientific adviser

academic degree,

academic title

 

 

____________

signature of a scientific adviser

 

 

  Last name, initials

 

 

 

 

 

 

 

Kyiv, 20__

Додаток П

ВІДГУК

на випускну кваліфікаційну роботу

студентки Київського національного торговельно-економічного університету

 2 курсу 4м групи спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Банківська справа» Заболотної К.В.

на тему «Методичні засади та інструментарій діагностики фізичних осіб-позичальників банку».

 

Випускну кваліфікаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних, практичних та методичних аспектів розвитку і удосконалення методології діагностики фізичних осіб-позичальників з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду.

У випускній кваліфікаційній роботі розкрито економічну сутність поняття кредитоспроможності фізичної особи та її безпосереднє місце в методиці оцінки позичальників банку. Наведено методи оцінки за різними критеріями. Окремо розглянуто методику оцінки кредитоспроможності фізичної особи-підприємця.

Дослідження здійснене з урахуванням досвіду проведення діагностики кредитоспроможності фізичних осіб у АТ «Райффайзен банк Аваль», на основі якого банку запропоновано удосконалення окремих елементів цієї методики.

В роботі визначено шляхи удосконалення процесу оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб та відповідного інструментарію.

Висновки, викладені в роботі, обґрунтовані шляхом проведення відповідних розрахунків та узагальнень і проілюстровані значною кількістю таблиць та рисунків.

До недоліків роботи слід віднести недостатнє розкриття аспектів оцінювання кредитоспроможності фізичних осіб за скоринговою методикою.

У цілому випускна кваліфікаційна робота Заболотної К.В. відповідає вимогам щодо написання кваліфікаційних робіт, ґрунтується на проведенні власних досліджень з використанням публічної звітності та інших матеріалів банку і заслуговує високої позитивної оцінки. Рекомендації, зазначені в випускній кваліфікаційній роботі можуть бути використані в практичній діяльності банку.

 

 

 

Начальник Дарницького відділення №4

АТ «Райффайзен банк Аваль            _______________         Плетень А. П.

 

 

 

 

 

Закінчення дод. П

REVIEW

of the final qualifying paper  by a

student of the English Speaking Master Program of the

__nd academic year, group ___

___________________Faculty

Specialization (title)

LAST NAME, FIRST NAME

 

Topic: “__________________________________________________

 

________________________________________________________”

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

Reviewer:

title of the department,

academic degree,

academic title                                                                         Last name, initials

 
Додаток Р

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ВИСТУПУ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

Шановні голово та члени екзаменаційної комісії, дозвольте представити вашій увазі випускну кваліфікаційну роботу на тему «Механізм рефінансування банків»,  що виконана за матеріалами Національного банку та АТ «Укрсиббанк».

За результатами досліджень, проведених в роботі, можна зробити наступні висновки.

Слайд 2

1) Операції рефінансування розглядають з двох сторін. У широкому розумінні як отримання банками позичок від різних суб’єктів та у вузькому – як кредитування Регулятором банків (рис.1).

2) Авторське визначення рефінансування наведено на слайді.

3) На основі вивчення літературних джерел та власних напрацювань пропонується класифікація операцій рефінансування банків центральним банком, яка представлена в табл. 2.

4) Еволюція системи рефінансування банків України згідно  нормативної бази включає 6 етапів, характеристика яких наведена у табл. 3.

5) Узагальнено визначення механізму рефінансування банків, як процесу передачі змін від НБУ до банків з подальшим впливом на економічний та соціальний розвиток економіки країни, її окремих галузей за допомогою використання системи фінансових методів, форм та важелів на основі правового, нормативного, інформаційного забезпечення. Методичний підхід до інтерпретації механізму рефінансування та його складових представлено на рис.2.

Слайд

За результатами дослідження проведеного у роботі виявлено наступні тенденції:

Обсяги рефінансування залежать від політичної та економічної ситуації в країні та політики центрального банку. Пік  використання кредитів рефінансування припав на кризові 2008 – 2009 рр. та 2014 рік (рис. 3). Це пояснюється тим, що розвиток системи рефінансування банків України тісно пов'язаний  із поширенням світової фінансової кризи на банківський сектор України, падінням курсу гривні, суттєвим зниження платоспроможності банків та їх клієнтів.

Структура та обсяги в розрізі різних кредитів центрального банку в значній мірі залежать від стану ліквідності банківської системи, а також зміни пріоритетів використання окремих інструментів центральним банком. У кризові періоди переважають кредити овернайт та довгострокові кредити овернайт та стабілізаційні кредити, а в періоди економічного відновлення та фінансової стабілізації – кредити через операції прямого репо та надані тендерним шляхом (табл. 4).

Наявність структурного профіциту ліквідності. У другій половині 2015 року внаслідок дій НБУ зі стабілізації фінансового ринку, розпочався структурний профіцит ліквідності, який виявився у тому що, банки, які мають надлишкову ліквідність, нарощують свою присутність на кредитному ринку, а дрібні й середні банки змушені згортати свою ділову активність. Спостерігається глибока сегментація вітчизняного банківського ринку. Найбільша частка в загальному обсязі отриманої кредитної підтримки НБУ за 2015 – 2016 рр. припадає на ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (45,6%), що свідчить про недиверсифікованість політики рефінансування НБУ.

Зміна підходів до забезпечення рефінансування залежить від політики центрального банку. (рис. 5-6, табл. 5). Так, неефективна політика НБУ призвела до значної частки неліквідної застави. Лідером серед банків, що запозичували під неліквідне забезпечення є АТ «ПРИВАТБАНК».

Стійка тенденція до скорочення обсягів взяття неліквідного забезпечення у заставу кредитів НБУ спостерігається починаючи з 2016 року до абсолютного переважання кредитів НБУ під заставу іноземної валюти, застави державних облігацій України. Ліквідна застава використовувалась переважно державними банками. З червня 2015 року Регулятор встановив жорсткіші вимоги відносно забезпечення і, надалі, рефінансування надавалось виключно під ліквідне забезпечення.

Відсутність рівнонапружених умов до отримання рефінансування різними банками., що призводить до значної концентрації рефінансування по великим банкам, зокрема державним. Лідерами є ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ "ОЩАДБАНК", АБ «УКРГАЗБАНК» та АТ «Укрексімбанк». (табл. 6). Трійка останніх, використовувала у забезпечення  ОВДП, що може свідчити про латентне кредитування уряду., (табл. 7). Виникають додаткові ризики, які беруть на себе держава та бюджет у разі неповернення ними коштів або їх банкрутства. Слід звернути увагу на позитивну тенденцію щодо зменшення частки кредитів рефінансування НБУ в зобов’язаннях державних банків (табл. 8).

Відсутність виваженої політики НБУ щодо банків потенційних-банкрутів (недієздатних) при наданні рефінансування. З 75 банків, які отримали кредити рефінансування Національного банку за 2014 – 2016 рр. діючими нині є лише 34 банки. Термін між датою останнього траншу та датою початку процедури ліквідації у яких від 100 до 150 днів.

Недостатність інвестиційного ресурсу в банківській системі. Системний дефіцит довгих ресурсів більше 5-10 років що позбавляє банки властивостей інвестиційного кредитора. (табл. 11).

Слайд

Вищеперераховане обумовлює необхідність зміни механізму рефінансування. З цією метою було побудовано модель впливу окремих індикаторів на облікову ставку НБУ, як ключову ставку банківської системи, інтерпретація якої відображена у табл. 12 – 16. Виявлено, що найсильніший вплив на облікову ставку справляє інфляція, середньозважений курс міжбанківського валютного ринку та сальдо платіжного балансу. Значення індексу інфляції, грошової маси, середньозваженого курсу на міжбанківському валютному ринку України, валового зовнішнього боргу – здійснюють прямий вплив.  Залишки моделі було перевірено на відсутність автокореляції за допомогою тесту Бройша-Годфрі. Точність прогнозів є високою, особливо на ближчий період. Подібне прогнозування облікової ставки є особливо актуальними, в умовах зміни операційного дизайну монетарної політики.

 

Слайд

Виявлено, що у світовій практиці кредити центральних банків спрямовують не тільки для забезпечення ліквідності банків, але й  активізації реального сектору економіки країни. (табл. 17 - 20)). Кредитування овернайт в ЄС, на відміну від України, займає досить незначне місце. 

ФРС надає рефінансування через: первинний кредит, вторинний кредит, сезонний кредит та надзвичайний кредит. З 2008 року і до 2016 року її значення близькі до нуля (0.50-0.75%), що свідчить про зацікавленість ФРС у стимулюванні реального сектору (рис. 6).

 

Слайд

З метою удосконалення рефінансування банків України розроблені наступні пропозиції:

Деталізувати класифікацію інструментів в рамках механізмів основних операцій з надання ліквідності за прикладом ЄЦБ.  

Акцентувати увагу на ролі рефінансування у стимулюванні ділової активності і надати перевагу довгостроковому рефінансуванню з метою активізації підприємств аби змінити характер економіки України, оновити виробничі потужності, створювати конкурентоздатні товари.

Зважаючи на те, що  у структурі експорту України переважають товари з низькою часткою доданої вартості, що свідчить про сировинний характер економіки України, адже найбільша частка експорту спостерігається  по продовольчим товарам та сировині для їх виробництва і постійно зростає (т. 21-22) для нарощування обсягів та збільшення частки високотехнологічних товарів у структурі експорту необхідні інвестиції в оновлення технологій. Тож, доцільно аби НБУ як регулятор фінансового ринку зробив кроки на зустріч економічному розвитку країни.

Інвестиційною підтримкою можуть стати кредитні програми банків в рамках спеціалізованих програм рефінансування НБУ направлених на довгострокове зростання економіки України. Строк таких кредитів рефінансування доцільно встановити від 2 до 3 років за пільговою процентною ставкою НБУ, що  дорівнює обліковій чи встановлена на 2-3% нижче за ключову ставку.

Доступ до таких кредитів доцільно надати банкам, які відповідають критеріям щодо фінансової стійкості та надійності, транспарентності власності й результатів діяльності, здійснюють активне кредитування підприємств в стратегічно важливих галузях народного господарства.

Необхідно прийняти відповідні нормативно-правових актів, зокрема, щодо  захисту прав кредиторів, а для формування позитивних очікувань учасників ринку доцільно розмістити поетапний графік проведення заходів з модифікації системи рефінансування на офіційному сайті Регулятора.

 

 

 

Слайд

Проведення подібного роду реформ механізму рефінансування надасть ряд переваг для усіх учасників фінансового ринку:

 • розширить сутнісне розуміння ролі рефінансування у становленні та розвитку економіки України;
 • можливість прогнозувати ставку рефінансування;
 • забезпечення  прибутковості і стабільності банківської системи, забезпечення вільного доступу всіх банків до рефінансування на основі прозорих критеріїв, ефективний перерозподіл капіталу в економіці та розвиток промисловості, підвищення рівня добробуту населення, відновлення авторитету НБУ.

 

Слайд

Наукова новизна дослідження:

 • Вперше: здійснено періодизацію і виділено шість етапів розвитку рефінансування банків України, що розширило сутнісне розуміння ролі рефінансування у становленні та розвитку економіки України;
 • удосконалено тлумачення терміну «рефінансування»;
 • отримало подальший розвиток обґрунтування моделі визначення ключової ставки НБУ на основі найбільш значних макроекономічних та монетарних індикаторів, що в умовах нового дизайну процентної політики дозволить прогнозувати ставку рефінансування.

 

Слайд

Апробація результатів дослідження здійснена на трьох студентських конференціях.

Публікації – надрукована  одна стаття та три тези доповіді.

 

Слайд

Дякую за увагу!

Доповідь завершено. Дякую за увагу!

 

Додаток С

 

ПРИКЛАД ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДО ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Додаток Т

Київський національний торговельно-економічний університет

 

Кафедра банківської справи

 

 

 

 

ІлюстративнИЙ матеріал

до ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ роботи

на тему:

 

Механізм рефінансування банків

 

 

 

 

 

Cтудента 2 курсу 5м групи

спеціальності 072 «Фінанси,

банківська справа та страхування» спеціалізації «Банківська справа»

 

Гальченко Катерини Олександрівни

 

 

Науковий керівник
д-р екон. наук,

професор

 

Шульга Наталія Петрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Київ 2018

Сек’юритизація активів

Організаційна форма рефінансування в широкому сенсі

Кредитування ЦБ комерційних банків

Міжбанківське кредитування

Конвертація облігацій

- Мета: забезпечення ліквідними засобами

- Учасники: центральний банк, комерційні банки

- Інструмент: кредит, операції репо

- Забезпечення: права вимог по кредитних угодах, цінні папери

- Мета: забезпечення ліквідними засобами

- Учасники: комерційні банки

- Інструмент: кредит, операція репо

- Забезпечення: активи банку-позичальника

- Мета: забезпечення ліквідними засобами, зниження ризиків

- Учасники: фінансові компанії, комерційні банки

- Інструмент: цінні папери

- Забезпечення: права вимог за кредитними договорами

- Мета: додатковий прибуток

- Учасники: емітент, комерційні банки

- Інструмент: цінні папери

- Забезпечення: облігації старого випуску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Основні види рефінансування в широкому сенсі*

*Примітка: складено автором за джерелом [23]

 

Таблиця 1

Принципи рефінансування банків зі сторони Національного банку України*

№ з/п

Принцип

Пояснення принципу

 1.  

Рефінансування в межах визначених монетарних параметрів

 

 • обсяг регулюючих операцій визначається на підставі аналізу ринкової ситуації;
 • індивідуальні рішення ухвалюються лише за наявності висновку про відповідність цільовим монетарним параметрам.
 1.  

Рефінансування лише платоспроможних банків

 • у банку не має бути простроченої заборгованості за кредитами НБУ.
 1.  

Рефінансування  під надійне забезпечення (окрім – бланкового овернайту)

 • перевагу мають ДОУ та інструменти з урядовою гарантією;
 • залежно від ліквідності об’єкту застави визначається можливий розмір кредиту.
 1.  

Рефінансування  на платній основі

 • ставка рефінансування має бути не нижчою  за облікову.
 1.  

Рефінансування для стимулювання розвитку економіки

 • кредитні кошти Регулятора надаються з врахуванням цілей щодо стимулювання ділової активності та розвитку економіки через трансмісійний механізм.

*Примітка: складено автором за джерелом [34]

 

Таблиця 2

Класифікація операцій рефінансування*

1.

Залежно від наявності забезпечення

Бланковий кредит

ломбардний кредит

2.

Залежно від методів надання

прямі кредити

кредитні аукціони (тендерний метод)

3.

Залежно від терміну надання

короткострокові, які надаються на 1 або декілька днів (кредит «овернайт»);

середньострокові, до 1 року (ломбардне кредитування);

довгострокові, більше  року (стабілізаційні кредити);

4.

Залежно від способів рефінансування банків

проведення операцій на відкритому ринку (операції репо);

проведення операцій на міжбанківському ринку (ломбардне кредитування).

5.

Залежно від призначення механізму рефінансування у рамках якого реалізуються операції

 

Механізм: постійнодіючі монетарні інструменти

Операції: овернайт, щотижневі тендери

Механізм: монетарні інструменти тонкого налаштування

Операції: пряме репо,

позачергові тендери

Механізм: стабілізаійні кредити

Операції: стабілізаійний кредит

Механізм: екстренні механізми

Операції: оперативного підтримання ліквідності, кредити для збереження ліквідності

             

*Примітка: складено автором за джерелами [34; 39]

Таблиця 3

Характеристика етапів еволюції системи рефінансування банків України *

Назва етапу

Термін

Ключові ознаки

I етап

1992 – 1998 рр.

 • кредитування цільових програм виробничого характеру;
 • рефінансування на підставі окремих рішень уряду;
 • розподіл ресурсів переважно серед державних банків;
 • відсутність єдиного підходу для позичальників.

II етап

1999 – 2007 рр.

 • стимулювання ділової активності підприємств;
 • застосуванням нових інструментів рефінансування;
 • в якості забезпечення за кредитами НБУ широко залучалися державні цінні папери та зобов’язання підприємств;
 • встановлення більш жорстких вимог до банків.

III етап

2008 – 2009 рр.

Кредитна підтримка розвитку сільського господарства  та розбудова інфраструктури країни за європейським зразком.

IV етап

2010 – 2013 рр.

Широке використання стимулюючого кредиту як рушія відродження економіки України.

V етап

2014р.– вересень 2015р.

Кошти рефінансування спрямовуються тільки на підтримку ліквідності банків.

 

VI етап

вересень 2015 р. – донині.

*Примітка: складено автором за джерелами [48-56; 62-66; 68-75]

 

Механізм  рефінансування

Функціональна підсистема

 

Організація

Планування

Контроль

Мотивація

Регулювання

Забезпечувальна підсистема

Правове забезпечення

Нормативне забезпечення

Інформаційне забезпечення

Важелі впливу

Фінансові

Економічні

Інфраструктурне забезпечення

Овернайт

Щотижневі тендери

Пряме репо

Позачергові тендери

Стабілізаційні кредити

Кредити для збереження ліквідності

Типи забезпечення

 

Ліквідне

Низьколіквідне

Методи

Регулюючі

Специфічні

Оперативне підтримання ліквідності

Форми

Кредити

Операції з  ЦП

Ва-лютні свопи

Рис. 2 Схематичне зображення складових механізму рефінансування банків*

*Примітка: розроблено автором за джерелами [78-82]

 

Рис. 3 Динаміка обсягу наданих банкам кредитів рефінансування НБУ  за період 2001 – 10 міс. 2017 рр., млрд. грн.*

*Примітка: складено автором за джерелами [48-56; 62-67; 76-77; 87]

Таблиця 4

Частка окремих видів рефінансування банків НБУ у загальному їх обсязі за період  31.12. 2007  р. – 1.10. 2017 р.,%*

Види кредитів рефінансування

Роки

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10 місяців

2017

Кредити овернайт, надані через постійно діючу лінію рефінансування

16,0

54,2

19,7

3,8

7,3

29,4

27,7

48,1

54,1

92,9

 

99,7

 

Кредити, надані шляхом проведення тенедера

80,0

9,0

1,9

9,6

11,1

12,0

19,3

20,3

4,3

7,1

 

0,3

 

Кредити через опе-рації прямого репо

0,0

13,6

0,8

1,9

81,7

58,1

50,3

8,7

3,1

0,0

0,0

Довгострокові кредити

0,0

0,0

2,6

19,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Стабілізаційні кредити

0,0

21,7

72,8

65,4

0,0

0,5

2,7

12,7

15,6

0,0

0,0

Кредити через операції СВОП

0,0

1,5

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Кредити під заставу майнових прав на кошти вкладу, розміщеного в НБУ

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Кредит для збере-ження ліквідності

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,4

0,0

0,0

0,0

Усього

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

*Примітка: складено автором за джерелами [66; 87; 90]

Рис. 5 Динаміка обсягу наданого НБУ рефінансування під ліквідне забезпечення за період 2010 – 10 місяців 2017 рр., млн. грн.*

*Примітка: складено автором за джерелом [87]

 

 

 

 

 Рис. 6  Динаміка обсягу наданого НБУ рефінансування під неліквідне забезпечення за період 2010 – 10 місяців 2017 рр., млн. грн.*

*Примітка: складено автором за джерелом [87]

 

Таблиця 5

Структура рефінансування НБУ на строк більше 30 календарних днів за типами забезпечення  протягом 2010- 10 місяців 2017 рр, % *

Тип забезпечення

Рік

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

10m2017

Ліквідне забезпечення (застава іноземної валюти, застава Державних облігацій України)

0,0

100,0

53,9

42,2

57,9

32,1

100,0

100,0

Низьколіквідне забезпечення (облігації підприємств,застава майнового комплексу, застава корпоративних прав, порука, застава транспорту, застава судно / літак, іпотека нерухомості)

100,0

0,0

46,1

57,8

42,1

67,9

0,0

0,0

 Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

*Примітка: розраховано автором за джерелом [87]

 

Таблиця 6

Топ-10 банків за обсягами отриманих кредитів рефінансування на строк більше 30 календарних днів у 2014 – 2016 рр.*

№ з\п

Назва банку

Обсяг,

тис. грн.

Частка,%

1

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

30509140

22,3

2

АТ «ОЩАДБАНК»

24158922

17,7

3

АТ «Дельта Банк»

10166289

7,4

4

АБ «УКРГАЗБАНК»

9366185

6,8

5

ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

8358000

6,1

6

АТ «Укрексімбанк»

7520000

5,5

7

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

5535039

4,0

8

ПАТ «АЛЬФА-БАНК»

4142822

3,0

9

ПАТ «КБ «Надра»

3300000

2,4

10

ПАТ «Промінвестбанк»

2999152

2,2

Загальна сума рефінансування наданого на строк більше 30 днів, що припадає на ТОП-10 банків протягом 2014-2016 рр.

106055550

 

77,5

 

Загальна сума рефінансування наданого на строк більше 30 днів протягом 2014-2016 рр.

136854232

100,0

*Примітка: розраховано автором за джерелом [87]

 

 

Таблиця 7

Частка державних банків у загальному обсязі наданого НБУ рефінансування строком більше ніж на 30 днів за період 2014 – 2016 рр.,%

Назва державного банку

Роки

2014

2015

2016

АТ «ОЩАДБАНК»

20,9

0,0

0,0

АБ «УКРГАЗБАНК»

5,4

3,0

66,9

АТ «Укрексімбанк»

4,4

13,9

0,0

*Примітка: розраховано автором за джерелом [87]

 

Таблиця 8

Обсяги зобов’язань перед НБУ АТ «ОЩАДБАНК»,

АБ «УКРГАЗБАНК» та АТ «УКРЕКСІМБАНК» за період 2014 – 2016 рр.*

Показник

2014 рік

2015 рік

2016 рік

АТ «ОЩАДБАНК»

Заборгованість перед НБУ, млрд. грн.

19,584

14,059

2,559

Загальні зобов'язання банку, млрд. грн.

105,328

151,792

194,867

Частка заборгованості перед НБУ у зобов'язаннях банку,%

18,59

9,26

1,31

АБ «УКРГАЗБАНК»

Заборгованість перед НБУ, млрд. грн.

5,180

4,284

0,575

Загальні зобов'язання банку, млрд. грн.

19,343

37,263

48,692

Частка заборгованості перед НБУ у зобов'язаннях банку,%

26,781

11,497

1,181

АТ «УКРЕКСІМБАНК»

Заборгованість перед НБУ, млрд. грн.

5,249

2,980

0,007

Загальні зобов'язання банку, млрд. грн.

111,954

144,413

155,044

Частка заборгованості перед НБУ у зобов'язаннях банку,%

4,688

2,063

0,004

*Примітка: розраховано автором за джерелами [93 – 95]

 

Таблиця 9

Рефінансування НБУ банків, по яких період між датами останнього кредитного траншу та початку ліквідації є меншим за рік, а суми останнього траншу кредитів рефінансування найбільші,  протягом 2014–2016 рр. *

№ з/п

Назва банку

Дата початку процедури ліквідації

Дата останнього траншу

Сума траншу, тис. грн.

1

АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

11.06.2014

12.02.2014

2000000

2

ПАТ «ВіЕйБі Банк»

20.03.2015

10.10.2014

1200000

3

АТ «Дельта Банк»

05.10.2015

11.09.2014

960000

4

АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

18.12.2015

10.06.2015

750000

5

ПАТ «БАНК ФОРУМ»

16.06.2014

26.12.2013

422000

6

АТ «ІМЕКСБАНК»

27.05.2015

27.11.2014

300000

7

ПАТ «ДІАМАНТБАНК»

24.06.2017

07.12.2016

251357,131

8

ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

здійснення тимчасової адміністрації з 24.06.2015

12.11.2014

202500

9

АТ «ЄВРОГАЗБАНК»

18.11.2014

31.03.2014

200000

10

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»

06.06.2016

24.02.2016

190000

 

Загальна сума останніх траншів наданих по ТОП-10 банкам з проміжком між датою останнього траншу та початком ліквідації менше року 

6475857

*Примітка: розраховано автором за джерелом [87]

 

Таблиця 10

Банки, що отримали рефінансування НБУ та в подальшому збанкрутували протягом 2014–2016 рр.  *

Термін між датою останнього траншу рефінансування  і початком ліквідації

Кількість банків

Назва банку

Загальна сума  останнього траншу, тис. грн.

100-150 днів

2

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»

2 190 000

 

150 – 200 днів

11

АТ «ЗЛАТОБАНК», ПАТ «ВіЕйБі Банк», ПАТ «БАНК КАМБІО», ПАТ «АКБ Банк», ПАТ «БГ БАНК», ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК», ПАТ «БАНК ФОРУМ», АТ «ІМЕКСБАНК», АТ «БАНК«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», АТ «Банк «Демарк», ПАТ «ДІАМАНТБАНК».

3 207 757

 

200 – 250 днів

4

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», АТ «ЄВРОГАЗБАНК»           

664 000

 

250 – 300 днів

3

ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», ПАТ «ТЕРРА БАНК», АБ «ПОРТО-ФРАНКО»

190 000

 

300 – 400 днів

5

ПАТ «УКРІНБАНК», ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ», ПАТ «ПтБ», ПАТ «Легбанк», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «АВАНТ-БАНК», АТ «Дельта Банк»

1 365 821

 

400 – 500 днів

3

ПАТ «КБ «Надра», ПУАТ «ФІДОБАНК», ПАТ «УКРКОМУНБАНК»

2 651 000

 

Більше 500 днів

11

ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ», ПАТ «ВБР», ПАТ «УПБ», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», АТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», АТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна», ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», ПАТ «Банк «Софійський», ПАТ «КБ «ІНВЕСТБАНК», АТ «Фортуна-Банк»

839 262

 

*Примітка: розраховано автором за джерелом [87]

 

 

 

 

Таблиця 11

Структура кредитів, наданих банками нефінансовим корпораціям, за видами економічної діяльності станом на кінець жовтня 2017 року, %*

№ з/п

Вид економічної діяльності

Обсяг, млн. грн.

Частка,%

1.

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотр. зас. і мотоциклів

269 385

33,3

2.

Переробна промисловість

194 169

24

3.

Операції з нерухомим майном

74 272

9,2

4.

Сільське, лісове та рибне господарства

60 542

7,5

5.

Професійна, наукова та технічна діяльність

51 863

6,4

6.

Постачання електроенергії, газу, пари, кондиційованого повітря

49 453

6,1

7.

Будівництво

43 994

5,4

8.

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

35 786

4,4

9.

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

9 038

 

1,1

10.

Інше (в т.ч. добувна промисловість, інформація та телекомунікації)

30 605

 

2,6

*Примітка: розраховано автором за джерелом [89]

 

 

Таблиця 12

Інтерпретація результативної ознаки та залежних факторів моделі

Показник

Позначення

Облікова ставка НБУ,%

y

ВВП у поточних цінах, млн. грн.

x1

Прямі іноземні інвестиції, млн. грн.

x2

Індекс інфляції, %

x3

Грошова маса, млн. грн.

x4

Середньозважений курс на міжбанківському валютному ринку України (грн. за 100 доларів США)

x5

Сальдо платіжного балансу, млн. дол. США

x6

Валовий зовнішній борг, млн. дол. США

x7

Залишок коштів на кореспондентських рахунках банків, млн. грн.

x8

Загальний обсяг залучених коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів, млн.грн.

x9

Загальний обсяг наданих кредитних ресурсів міжбанківського кредитного ринку, млн. грн.

x10

Загальна сума розміщення ОВДП, млн грн

x11

Обсяг продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, млн. дол. США

х12

 

 

 

 

 

 

Таблиця 13

Модель впливу значень досліджуваних індикаторів на облікову ставку Національного банку України 2008 р. – І квартал 2017 р.

Позначення

Коефіцієнт

Ст. Похибка

t-статистика

p-значення

const

−0,74222

0,0926361

−8,0122

<0,0001***

Перші різниці ВВП

−2,8021e-05

1,66174e-05

−1,6862

0,0956*

Перші різниці ВВП_1

5,27035e-05

2,68008e-05

1,9665

0,0527*

Перші різниці ВВП_2

−5,77691e-05

2,73419e-05

−2,1128

0,0377**

Перші різниці ВВП_3

4,20424e-05

2,13658e-05

1,9677

0,0525*

Перші різниці для індексу інфляції

0,13126

0,102706

1,2780

0,2049

Перші різниці для індексу інфляції_3

0,124313

0,0214857

5,7859

<0,0001***

Перші різниці для грошової маси_1

2,96637e-05

5,91385e-06

5,0160

<0,0001***

Перші різниці для грошової маси_2

1,9433e-05

2,79699e-06

6,9478

<0,0001***

Перші різниці курсу  міжбанківського валютного ринку України

0,00606577

0,000735178

8,2508

<0,0001***

Перші різниці курсу  міжбанківського валютного ринку України_1

0,00290746

0,00155932

1,8646

0,0659*

Перші різниці курсу  міжбанківського валютного ринку України _3

0,00392608

0,00109656

3,5804

0,0006***

Перші різниці для валового зовнішнього боргу

0,000750568

0,000290841

2,5807

0,0117**

Перші різниці для валового зовнішнього боргу_1

−0,00100484

0,000429519

−2,3394

0,0218**

Перші різниці для валового зовнішнього боргу_2

0,00170473

0,000468277

3,6404

0,0005***

Перші різниці для валового зовнішнього боргу_3

−0,00084224

0,000342277

−2,4607

0,0160**

Перші різниці для залишку коштів на кореспондентських рахунках банків_1

−5,75105e-05

1,48466e-05

−3,8737

0,0002***

Перші різниці для залишку коштів на кореспондентських рахунках банків_2

−7,17792e-05

2,28042e-05

−3,1476

0,0023***

Перші різниці для залишку коштів на кореспондентських рахунках банків_3

−7,68502e-05

2,43846e-05

−3,1516

0,0023***

Сальдо платіжного балансу_1

−0,00072036

0,000167874

−4,2911

<0,0001***

Сальдо платіжного балансу_2

0,0012773

0,000257096

4,9682

<0,0001***

Сальдо платіжного балансу_3

−0,00089984

0,000150912

−5,9627

<0,0001***

Загальна сума розміщення ОВДП_1

−1,89268e-05

4,97901e-06

−3,8013

0,0003***

Загальна сума розміщення ОВДП_2

1,26964e-05

3,15155e-06

4,0286

0,0001***

Загальна сума розміщення ОВДП_3

2,1985e-05

5,14823e-06

4,2704

<0,0001***

Перші різниці облікової ставки НБУ_3

0,282122

0,0386638

7,2968

<0,0001***

*Примітка: побудовано автором

 

 

 

 

 

Таблиця 14

Показники якості моделі впливу значень досліджуваних індикаторів на облікову ставку Національного банку України 2008 р. – І квартал 2017 р.

Показник

Значення

Показник

Значення

Середнє зал. змін.

0,018692

Ст. Відх. зал. змін.

1,419084

Сума кв. залишків

29,04647

С.П. регресії

0,598831

R-квадрат

0,863927

Скориг. R-квадрат

0,821929

F(25, 81)

102,8832

Р-значення (F)

3,42e-51

Лог. Правдоподібн.

−82,06606

Крит. Акайке

216,1321

Крит. Шварца

285,6257

Крит. Хеннана-Куїнна

244,3039

Параметр rho

−0,097182

Стат. Дарбіна-Уотсона

2,174730

*Примітка: побудовано автором

Таблиця 15

Показники точності прогнозів моделі впливу значень досліджуваних індикаторів на облікову ставку НБУ за ІІ квартал 2017 року

Спостереження

Значення облікової ставки НБУ

Фактичні

Прогнозні

Січень 2017

14,0

13,4

Лютий 2017

14,0

13,6

Березень 2017

14,0

14,1

Квітень 2017

13,0

12,7

Травень 2017

13,0

13,1

Червень 2017

12,5

12,8

середня похибка

-0,020354

средня абсолютна похибка

0,2419

середня відсоткова похибка 

-0,18816

средня абсолютна  відсоткова похибка

1,8923

U-cтатистика Тейла 

0,63919

*Примітка: побудовано автором

 

Таблиця 16

Показники точності прогнозів моделі впливу значень досліджуваних індикаторів на облікову ставку НБУ за ІІІ квартал 2017 року

Спостереження

Значення облікової ставки НБУ

Фактичні

Прогнозні

Січень 2017

14,0

13,4

Лютий 2017

14,0

13,6

Березень 2017

14,0

14,1

Квітень 2017

13,0

12,7

Травень 2017

13,0

13,1

Червень 2017

12,5

12,8

Липень 2017

12,5

11,2

Серпень 2017

12,5

11,9

Вересень 2017

12,5

12,0

середня похибка

0,39888

средня абсолютна похибка

0,53001

середня відсоткова похибка 

3,1784

средня абсолютна  відсоткова похибка

4,2186

U-cтатистика Тейла 

3,2859

*Примітка: побудовано автором

Таблиця 17

Параметри операцій на відкритому ринку, що здійснює ЄЦБ*

Операції на відкритому ринку

Типи транзакцій

Дата погашення

Частота здійснення

Метод

 

Основні операції рефінансування (main refinancing operations)

Зворотні транзакції

Один тиждень

Щотижнево

Стандартні тендери

 

Довгострокові операції рефінансування (longer-term refinancing operations)

Зворотні транзакції

Три місяці

Щомісячно

Стандартні тендери

 

Операції точного налаштування (fine-tuning operations)

 

 

Зворотні транзакції

Немає стандартизованого строку

Нерегулярно

 

 

Термінові тендери

 

Обмін валюти

 

Двостронні процедури

 
 

Структурні операції (structural operations)

 

Зворотні транзакції

Стандартизований/Не стандартизований термін

Регулярно\не регулярно

Стандартні тендери

 

Пряма покупка

-

Нерегулярно

Двостронні процедури

 

*Примітка: розраховано автором за джерелом [105]

 

Таблиця 18

Параметри проведення довгострокових операцій рефінансування ЄЦБ за період 22.12.2011 – 30.11.2017 рр.*

Дата розрахунку

Тип операції

Виділена сума, млрд. євро

Кількість учасників

Ставка, %

Тривалість, дні

1

2

3

4

5

6

30.11.2017

LTRO

2,88

21

0

91

26.10.2017

LTRO

2,5

18

0

98

28.09.2017

LTRO

2,53

22

0

84

29.03.2017

TLTROII

233,47

474

0

1456

21.12.2016

TLTROII

62,160

200

0

1456

28.09.2016

TLTROII

45,269

249

0

1463

29.06.2016

TLTROII

399,288

514

0

1456

29.06.2016

LTRO

6,723

25

0

819

30.03.2016

LTRO

7,342

19

0

910

16.12.2015

LTRO

18,303

55

,05

1015

30.09.2015

LTRO

15,548

88

0,05

1092

24.06.2015

LTRO

73,789

128

0,05

1190

25.03.2015

LTRO

97,848

143

0.05

1281

17.12.2014

TLTROs

129,840

306

0.15

1379

24.09.2014

TLTROs

82,601

255

0.15

1463

01.03.2012

LTROII

529,530

800

1092

22.12.2011

LTROI

489,190

523

1134

*Примітка: складено автором за джерелом [105]

Таблиця 19

Обсяги наданого рефінансування за консолідованим бухгалтерським балансом Євросистеми за період 2010 – 2016 рр., млн. євро*

Тип операції з

 підтримання ліквідності

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Основні операції  рефінансування

227865

144755

89661

168662

156129

88978

39 131

Довгострокове  рефінансування

298217

703894

1035771

583325

473285

469543

556 570

Зворотні  операції тонкої настройки

20 623

0

0

0

0

0

0

Структурні зворотні операції

0

0

0

0

0

0

0

Маржинальне кредитування

25

14823

587

301

924

468

172

Кредити, пов’язані з маржинальними викликами

17

97

0

0

2

0

0

Сума

546747

863568

1126019

752288

630341

558989

595 873

*Примітка: складено автором за джерелом [105]

 

Таблиця 20

Структура наданого рефінансування за консолідованим бухгалтерським балансом ЄС за період 2010 – 2015 рр., %,*

Тип операції з

 підтримання ліквідності 

Роки

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Основні операції  рефінансування

41,68

16,76

7,96

22,42

24,77

15,9

6,57

Довгострокове  рефінансування

54,54

81,51

91,99

77,54

75,08

84,0

93,40

Зворотні  операції тонкої настройки

3,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Структурні зворотні операції

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Маржинальне кредитування

0,00

1,72

0,05

0,04

0,15

0,1

0,03

Кредити, пов’язані з маржинальними викликами

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сума

100

100

100

100

100

100

100

*Примітка: розраховано автором на основі [105]

 

 

Рис. 6 Динаміка ставки за федеральними фондами (federal funds rate) протягом 1990- 11 місяців 2017 рр.*

*Примітка: складено автором за джерелом [113]

 

Таблиця 21

Динаміка та структура експорту України в 2015 – 2016 рр.

Показник

 

2015 рік

2016 рік

Обсяг, млн. дол. США

Частка, %

Обсяг, млн. дол. США

Частка, %

Усього

35420,00

100,00

33571,00

100,00

Продовольчі товари та сировина для їх виробництва

14478,54

40,88

15253,28

45,44

Мінеральні продукти

2672,02

7,54

2390,18

7,12

Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

2435,89

6,88

1832,55

5,46

Деревина та вироби з неї

1540,27

4,35

1510,92

4,50

Промислові вироби

503,17

1,42

463,27

1,38

Чорні й кольорові метали та вироби з них

9165,93

25,88

8098,74

24,12

Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади

3342,66

9,44

2748,23

8,19

Різне (з урахуванням неформальної торгівлі)

1281,52

3,62

1273,84

3,79

*Примітка: розраховано автором за джерелом [99]

 

Таблиця 22

Динаміка і структура імпорту України в 2015–2016 рр.

Показник

 

2015 рік

2016 рік

Обсяг, млн. дол. США

Частка, %

Обсяг, млн. дол. США

Частка, %

Усього

38875,00

100,00

40364,00

100,00

Продовольчі товари та сировина для їх виробництва

3407,17

8,76

3862,34

9,57

Мінеральні продукти

11179,92

28,76

8064,12

19,98

Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості

7534,54

19,38

8293,98

20,55

Деревина та вироби з неї

934,95

2,41

1032,54

2,56

Промислові вироби

1748,85

4,50

1957,39

4,85

Чорні й кольорові метали та вироби з них

1896,71

4,88

2190,01

5,43

Машини, устаткування, транспортні засоби та прилади

7508,97

19,32

10352,95

25,65

Різне (з урахуванням неформальної торгівлі)

4663,89

12,00

4610,66

11,42

*Примітка: розраховано автором за джерелом [99]

 

 

 

 

Додаток У

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDOUTS

 

TO THE FINAL QUALIFYING PAPER

on the topic:

 

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(topic)

 

 

 

 

 

 

 

Student of the __nd year, group ___,

specialty (code, title)

specialization (title)

 

 

 

____________

student’s signature

 

 

Last name, first name

 

 

 

Scientific adviser

academic degree,

academic title

 

 

____________

signature of a scientific adviser

 

 

Last name, initials

 

 

 

 

 

 

 

Kyiv, 20___

 

 

[1] Випускна кваліфікаційна робота, що претендує на оцінку 90-100 балів (А), повинна мати наукову новизну. Тут зазначено приклади формування новизни, залежно від 3 варіантів – «вперше», «отримало подальший розвиток», «удосконалено»