Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні рекомендації до оформлення дипломних та магістерських робіт для студентів спеціальності 7.03040101 та 8.03040101 «Правознавство»

Методичні рекомендації до оформлення дипломних та магістерських робіт для студентів спеціальності 7.03040101 та 8.03040101 «Правознавство»

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПРАВА ТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

декан економіко-правового факультету

 

______________д.ю.н, проф. Л. М. Ніколенко

 

      «___»  ______________ 2016 р.

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ

ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

для студентів спеціальності

7.03040101  «ПРАВОЗНАВСТВО»

8.03040101  «ПРАВОЗНАВСТВО»

денної та заочної форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні

вченої ради ЕПФ МДУ

Протокол № ___ від «___»  __________ 2016 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

Маріуполь – 2016


Методичні рекомендації щодо оформлення дипломних та магістерських робіт для студентів спеціальності 7.03040101 та 8.03040101 «Правознавство»денної та заочної форм навчання. – Маріуполь: МДУ, 2016. – 39 с.

 

 

 

Методичні рекомендації до оформлення дипломних та магістерських робіт для студентів спеціальності 7.03040101 та 8.03040101 «Правознавство» складено на підставі державного стандарту України № 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення» та відповідних методичних рекомендацій Маріупольського державного університету.

Наведені основні вимоги щодо написання дипломних та магістерських робіт. Особлива увага присвячена вибору теми дослідження, роботі з джерелами та літературою, побудові, структурі та оформленню роботи, підготовці до попереднього захисту та захисту магістерської роботи в Державній екзаменаційній комісії. У додатках подано довідкові матеріали. Вимоги подаються з урахуванням існуючих на момент виходу рекомендацій та вимог Міністерства освіти і науки України, Фахової Атестаційної Комісії України для оформлення магістерських наукових робіт.

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, основні етапи виконання магістерської роботи, правила оформлення та захисту магістерської роботи, додатки, а також список літератури.

 

 

Укладачі:   д.ю.н., професор Ніколенко Л. М.,

к.ю.н., доцент кафедри Годованик Є.В.,

к.ю.н., доцент кафедри Іванюта Н.В.,

              к.ю.н., доцент кафедри Хоббі Ю.С.

 

 

Рецензенти: д.ю.н., професор Філонов О.В.,

          к.ю.н., доцент Черних Є.М.

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   © МДУ, 2016 рік

 

ЗМІСТ

 

1. Пояснювальна записка……………………………………………………...….…4

2. Основні етапи виконання дипломної (мігастерської) роботи……………..…...4

3. Затвердження тем дипломних (магістерських) робіт……………………..…….4

4. Використання літератури, основні вимоги до змісту ………..………………...5

5. Структура дипломної (магістерської) роботи………………………………......6

6. Правила оформлення роботи………………………………………………........11

7. Правила цитування та посилання на використані джерела…………………..13

8. Оформлення списку використаних джерел……………………………….......14

9. Захист роботи……………………………………………………………………15

10. Додатки………………………………………………………………………….17

 

 

ОСНОВНІ  ЕТАПИ  ВИКОНАННЯ  ДИПЛОМНОЇ

(МАГІСТЕРСЬКОЇ)  РОБОТИ

 

Увесь перебіг наукового дослідження, який триває під час підготовки і написання дипломної, магістерської роботи, можна представити у вигляді такої логічної схеми:

• Виявлення і обґрунтування актуальності обраної теми через проблемні питання.

• Постановка мети і конкретних завдань дослідження.

• Визначення об’єкта і предмета дослідження.

• Вибір методів проведення дослідження.

• Пошук літератури і робота з нею.

• Написання основного змісту роботи.

• Формулювання висновків.

• Оформлення результатів дослідження в письмовій формі.

• Попередній захист роботи, доопрацювання (за необхідності) та

   передача роботи на зовнішнє рецензування;

• Захист роботи.

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМ ДИПЛОМНИХ

(МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ

 

Теми дипломних та магістерських робіт пропонуються кафедрами щорічно до 15 вересня навчального року.

Для затвердження теми студент подає до 25 вересня на кафедру заяву встановленої форми (Додаток 1).

Затвердження теми завершується оформленням Завдання (Додаток 3).

В Завданні вказується мета дослідження. Вимоги до оформлення мети дослідження вказані у розділі «Стуктура дипломної (магістерської) роботи», де описується Вступ роботи.

Термін здачі роботи це термін представлення на кафедру завершеної і оформленої роботи підписаної науковим керівником.

У графі «Робота виконується на базі…» вказується найменування підприємства, установи, організації, практика яких аналізується і узагальнюється в роботі, або за замовленням яких виконується робота – за наявності таких обставин.

«Теоретичне завдання» включає вказівку на основні напрями (завдання) дослідження теми, наукові і практичні джерела, нормативно-правові акти, які підлягають обов’язковому вивченню при виконанні роботи.

У рядку «Результати дослідження» мають бути визначені конкретні плановані результати дослідження за темою, що підтверджують досягнення. При цьому можуть використовуватися наступні слова: «Обґрунтування…», «Підготовка…», «Розробка»..., «Конкретизація…», «Уточнення..» і тому подібне. Наприклад, «Уточнення визначення державного підприємства шляхом внесення змін до Господарського кодексу України», «Обґрунтування доцільності скорочення терміну і внесення відповідних пропозицій до Цивільного кодексу України» і тому подібне.

У рядку «Сфера застосування» вказується сфера (вид) діяльності, в якій можуть використовуватися результати дослідження. Для цього можна використовувати, наприклад, вирази: «Практична діяльність суб’єктів господарювання», «Діяльність слідчих органів прокуратури», «Законодавча практика», «Науково-дослідна робота» і тому подібне.

Після складання завдання студент спільно з науковим керівником розробляє робочий план.

Робочий план є чернеткою змісту роботи і повинен визначати в основних рисах характеристику предмета і завдань дослідження. Зазвичай він складається з переліку розділів і підрозділів, пов’язаних логікою дослідження теми.

Наступним етапом підготовки роботи є підготовка календарного плану. У календарному плані дається перелік робіт, які передбачається здійснити в ході виконання роботи. Наприклад, аналіз наукової літератури, законодавства і практики його застосування; вибір концепції, гіпотези та методів дослідження; узагальнення зібраних практичних, статистичних та інших матеріалів; проведення порівняльного аналізу законодавства України та інших країн; підготовка розділу або підрозділу роботи; підготовка публікації; оформлення роботи та ін. Виконання окремих етапів можна планувати паралельно.

Завдання і робочий план необхідно погоджувати з завідувачем профільної кафедри.

Якщо студент не обрав тему дипломної (магістерської) роботи і не зареєстрував її на профільній кафедрі до 10 жовтня, тема роботи закріплюється і реєструється кафедрою самостійно.

Реєстрація двох і більше робіт за однією темою дослідження не допускається.

 

ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРИ, ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ

 

Вивчення літератури за обраною темою потрібно починати з основних наукових джерел, щоб одержати загальне уявлення про основні питання.

Вивчення наукових публікацій бажано проводити поетапно: загальне ознайомлення з роботою в цілому відповідно до її змісту; швидкий перегляд  усього змісту; читання в порядку послідовності розташування матеріалу; вибіркове читання певної частини роботи; виписка найважливіших матеріалів; включення фрагменту тексту до майбутньої роботи.

Робота не повинна складатися цілком із запозиченного матеріалу. Головне з того, що оцінюється, це авторські погляди, розробки, аналітика і результати з елементами оригінальності, новизни.

 

За необхідності в науковій роботі використовуються цитати для того, щоб передати важливі для дослідження ідеї без перекручувань першоджерела. Але цитатами не слід зловживати.

Поширеною помилкою є зловживання переказом запозичений ідей, поглядів. За відсутності авторської інтерпретації, переосмислення та їнього розвитку це є свідченням плагіату, від якого не рятують навіть сумлінні посилки на джерела. Слід пам’ятати, що наукова робота не повинна за змістом виглядати як літературно-справочний посібник, який дає інформацію про те, хто і що сказав за певним питанням.

Аналіз літератури з проблеми повинен бути не описовим, не констатуючим, а критичним; орієнтованим на ознайомлення з існуючим станом розробки проблематики, а також на з’ясування невирішених питань, на пошук оригінальних шляхів розв’язання проблеми, і, що вкрай важливо, повинен репрезентувати власну позицію автора стосовно позиції інших дослідників. У разі виявлення випадків плагіату робота не допускається до захисту.

 

СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ (МАГІСТЕРСЬКОЇ) РОБОТИ

 

Обов’язковими частинами роботи є: титульний аркуш, завдання та календарний план; відгук керівника; зовнішня рецензія; зміст; вступ; основна частина (розділи і підрозділи); висновки; список використаних джерел; реферат (тільки для магістерських робіт); анотація на двох мовах (тільки для магістерських робіт).

Перераховані частини (окрім відгуку керівника, зовнішньої рецензії та реферату) прошиваються в роботу з дотриманням вказаної послідовності:

 1. Титульний аркуш (Додаток 2);
 2. Завдання та календарний план оформляється з урахуванням рекомендацій згідно з Додатком 3;
 3. Зміст (Додаток 6);
 4. Вступ;
 5. Основна частина роботи;
 6. Висновки;
 7. Список використаних джерел;
 8. Додатки (у разі наявності);

Відгук керівника, зовнішня рецензія, реферат (для магістерських робіт), анотація (для магістерських робіт) додаються до прошитої роботи.

Відгук керівника є аналізом якості роботи за критеріями рейтингової оцінки роботи. Відгук складається об'ємом не менше 1,5 2 сторінок, з обов’язковим письмовим обґрунтуванням оцінки, з посиланнями на текст роботи згідно з Додатком 11.

Зовнішня рецензія дається фахівцем за спеціальністю, якій відповідає тема наукової роботи, і який не є робітником Маріупольського державного університету. Зовнішня рецензія оформлюється згідно з Додатком 10.

Реферат на магістерську роботу оформляється згідно з Додатком 4.

Структура реферату містить: відомості про кількість сторінок, додатків і використаних в роботі джерел, перелік ключових слів, об’єкт і предмет дослідження, мету роботи, отримані результати та їх новизну, сферу застосування отриманих результатів.

Об’єкт та предмет досліджененя, мета роботи вказуються відповідно до Вступу дипломної або магістерської роботи.

Графа «Результати дослідження» містить інформацію про отримані в процесі дослідження конкретні результати, сукупність яких дозволяє судити про досягнення поставленої мети і завдань дослідження. Названі результати підтверджуються Додатками до роботи (за їх наявності), наприклад, у вигляді проектів законів про внесення змін і доповнень у відповідний закон з пояснювальною запискою, рекомендацій по застосуванню законодавства, проектів локальних актів, ксерокопії титульного аркуша друкарського видання і тексту опублікованих тез, статей, тексту наукової доповіді та ін. При публікації в матеріалах періодичного друку в графі мають бути вказані повні бібліографічні реквізити джерела.

Сфера застосування результатів дослідження залежить від їх характеру. Розробки, запропоновані студентом, можуть бути розглянуті і застосовані або рекомендовані до застосування в практичній діяльності якого-небудь підприємства, організації, установи. Це також може бути наукова або навчальна діяльність (виступ з доповіддю на науковій конференції, публікація тез або наукової статті). Сферою застосування результатів у вигляді проектів законів може бути законодавча практика.

При цьому необхідно враховувати, що застосування результатів, отриманих при написанні роботи, має бути підтверджене відповідними документами.

Використання отриманих результатів може підтверджуватися:

1. Довідками, оформленими в установленому порядку (дотримана форма, є підпис керівника, дата, печать, вихідний реєстраційний номер довідки і так далі) про впровадження або про готовність впровадження розробок практичного характеру з вказівкою яких саме (Додаток 9);

2. Копією публікації і титульного аркуша відповідного видання, або текстом підготовлених тез (статті) і випискою із засідання профільноїю кафедри про рекомендацію до публікації результатів теоретичного характеру (Додаток 10);

3. Пояснювальною запискою і текстами проектів законів про внесення змін і доповнень у відповідні закони і документами, що підтверджують їх напрям у відповідні органи або відповідну структуру факультету, при впровадженні пропозицій про зміну, доповнення законодавства).

Анотації оформляються на двох мовах, що відрізняються від мови підготовки магістерської роботи, наприклад, до магістерської роботи, що написана українською мовою, анотація надається російською та англійською мовами. У тексті анотації необхідно відобразити інформацію про зміст і результати магістерської роботи. Об’єм анотації до 0,5 сторінки комп’ютерного тексту. Тексти анотацій різними мовами мають бути ідентичними за змістом (Додаток 5).

У Змісті відбивається структура роботи з вказівкою її частин: вступ; нумерація і назви розділів, підрозділів (підпунктів); список використаних джерел і додатки. В змісті вказуються тільки перші сторінки перерахованих частин (Додаток 6). Бажано коротко і чітко формулювати назви розділів, підрозділів (підпунктів). Назви розділів повинні відповідати завданням дослідження і формулюватися з урахуванням рекомендацій.

Вступ розкриває сучасний стан наукової проблеми (завдання), її значення, підстави і початкові дані для розробки теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження, його основні цілі, завдання, а також шляхи їх досягнення, методологію.

У Вступі дається загальна характеристика роботи. Почати слід з актуальності теми дослідження. Треба підкреслити, що, як і будь-який вид наукової роботи, дипломна або магістерська робота починаються з усвідомлення актуальності її предмету (теми). Актуальність теми вказує на доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки або суспільних відносин. Але треба звернути увагу на те, що актуальність виявляється не тільки у її теоретичній або практичній важливості, але, головним чином, у проблемних моментах, питаннях теоретичного або практичного характеру, які містить предмет дослідження (тема). Важливо розуміти, що саме ці проблемні питання обумовлюють необхідність досліджень та визначають подальшу постановку мети і завдань дослідження.

Потрібно кратко але чітко сформулювати сутність проблемних питань або моментів, що визначають актуальність тематики. Є помилкою використання загальних формулювань, що не розкривають конкретну проблему.

Важливо вказати аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочаті вирішення зазначеної проблеми і на які спирається автор, а також законодавства і проектів нормативно-правових актів.

У Вступі формулюють об’єкт і предмет дослідження, мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію та відповідні теоретичні погляди (тобто фактична та теоретична складові). Це вся сфера, яка служить джерелом необхідної для дослідника інформації.

Предмет дослідження – складає частину об’єкту дослідження і точно відповідає назві теми дипломної або магістерської роботи. Дослідження не повинно виходити за межі свого предмету.

Мета роботи повинна відповідати предмету дослідження. Мета повинна формулюватися конкретно і знаходити своє вираження в описі того прогнозованого стану, в якому бажано бачити предмет дослідження, тобто мета виступає як якісно новий стан результат подолання розбіжності між належним і сущим. Не слід формулювати мету як  «Дослідження…», «Аналіз...», «Вивчення...» тому, що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету. Мета роботи пов’язана з об’єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхами його досягнення. Метою дослідження є кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано дослідження, вирішення проблем і усунення недоліків. При формулюванні мети можуть використовуватися слова: «обґрунтувати новий підхід…», «уточнити порядок..», «конкретизувати положення про…», «аргументувати необхідність…», «розробити правила…», «підготувати пропозиції…» і тому подібне.

Мета роботи не формулюється як «Підготувати пропозиції з вдосконалення законодавства…», оскільки повинна вказувати на зміст таких пропозицій. Не може бути метою роботи і підготовка тез наукової доповіді, виступи на конференції, оскільки вони є апробацією результатів роботи.

Завдання повинні відповідати структурі основної частини (алгоритму змісту), а відповіді на завдання повинні знайти своє відображення у Висновках і відповідати кількості визначених завдань. Завдання, так само, як і мету, не слід формулювати в словах, що вказують власне на шлях або на спосіб досягнення бажаного, наприклад «дослідити», «проаналізувати», «розглянути» тощо. Потрібно використовувати ті терміни, що відображують кінцевий намір автора відносно досліджуваної проблеми, наприклад, «встановити», «визначити», «порівняти», «обґрунтувати» тощо.

Методи наукового дослідження, за допомогою яких автор зміг вирішити поставленні завдання. Окрім загального зазначення використаних методів дослідження необхідно кратко демонструвати їх конкретне застосування за текстом роботи, тобто позитивний эфект використання цих методів.

Практичне значення одержаних результатів є обов’язковою складовою Вступу, має бути чітко сформульоване і є одним з критеріїв оцінювання наукової роботи. Будь-яка наукова робота має містити наукове чи прикладне значення, тому у цьому структурному підрозділі мають бути відображені відомості про теоретичне чи практичне використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання. Практичне значення має містити результати власних досліджень, що можуть бути упроваджені в діяльність підприємств, організацій чи установ. Відзначаючи практичну цінність отриманих результатів, необхідно подати інформацію про ступінь готовності до використання або надати короткі відомості про впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.

Після цього обовязково зазначається апробація дослідження із зазначенням конкретної форми такої апробації (наприклад, тези доповіді, стаття, тощо) та вихідних даних.

Закінчувати Вступ бажано обґрунтуванням структури роботи і послідовності викладу матеріалу із зазначенням загального обсягу роботи (без врахування списку використаних джерел) та кількості використаних джерел.

Рекомендований об’єм вступу 23 сторінки комп’ютерного тексту або 710 тис. знаків.

Основна частина роботи складається з розділів (як правило, трьох), які містять пункти та підпункти. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати передмова з коротким описом обраного напряму, обґрунтуванням використаних методів тощо. У кінці кожного розділу обов’язково формулюють висновки з коротким викладом приведених в розділі наукових і практичних результатів. Ці висновки не повинні буквально співпадати з загальними Висновками наприкінці роботи.

Основними моментами змісту розділів основної частини є:

 • огляд літератури з даного питання, основні етапи розвитку наукової думки, короткий, критичний аналіз робіт попередників з вказівкою на ті питання, які залишилися невирішеними;
 • аналіз законодавства з даного питання, обґрунтування наявних в ньому недоліків і необхідності його вдосконалення, пропозиція форм і шляхів такого вдосконалення з урахуванням законодавства інших країн;
 • аналіз практики застосування законодавства з даного питання на прикладі конкретних підприємств, об’єднань, організацій, установ, державних органів; власні висновки про наявність невирішених практичних проблем, шлях їх розв’язання;
 • опис і результати власних досліджень автора, обов’язкова їх аргументація, з вказівкою того нового, що він вносить в розробку проблеми (у кожній главі мають бути сформульовані проблеми наукового і практичного характеру, пропозиції за рішенням виявлених проблем з вказівкою форми реалізації таких пропозицій, наприклад, пропозиції щодо вдосконалення правозастосовної діяльності або законодавства).

Кількість розділів (підрозділів) узгоджується з науковим керівником. Виклад матеріалу повинен відповідати головній ідеї, чітко визначеній автором.

Рекомендований об’єм основної частини роботи, включаючи Вступ та Висновки:

для магістерських робіт – 100120 сторінок;

для дипломних робіт – 80100 сторінок.

У Висновках об’ємом до 5 сторінок для магістерських робіт та 23 сторінки для дипломних робіт викладають наукові і практичні результати, отримані в роботі, які повинні містити формулювання розв’язаної проблеми (завдання), обґрунтування шляху вирішення наукової проблеми, значення отриманих результатів для науки і практики.

Слід пам’ятати, що висновками є лаконічно викладені кінцеві результати дослідження, тобто відповіді на поставлені завдання. Вони не повинні виглядати як продовження роздумів автора, або бути простою констатацією того, що було зроблено, наприклад, не правильно формулювати висновок як: «було проаналізовано (досліджено) стан законодавства…». При описі отриманих результатів слід уникати наступних формулювань: «був проведений аналіз…», «вивчено…», «зроблений порівняльний аналіз…» і тому подібне.

Найбільш прийнятні для опису результатів слова «класифіковано…», «конкретизовано…», «допрацьовано…», «уточнено…», «визначено…», «встановлено…», «обґрунтовано (аргументовано)…» і тому подібне, а для вказівки міри новизни – «вперше», «отримало подальший розвиток…», «вдосконалено…».

Далі формулюють рекомендації відносно наукового і практичного значення отриманих результатів.

Завершується висновки вказівкою на перспективи подальших розробок досліджуваної теми.

Додатки оформляють як продовження роботи після списку використаних джерел. В якості додатків можуть бути тільки матеріали, що підтверджують отримані результати по темі дослідження. Нумерації підлягає тільки перша сторінка додатків. Таблиці, данні практики, статистика, інші матеріали, використовувані при підготовці роботи, розміщуються в додатках до роботи.

Кожний окремий матеріал додатків слід починати з нової сторінки з вказівкою в правому верхньому кутку слова «Додаток». Якщо таких матеріалів більше одного, їх нумерують послідовно арабськими цифрами без знаку № (Додаток 1).

У тексті роботи посилання на наявність додатка відзначається в круглих дужках, наприклад, «Складені рекомендації по укладенню договору (Додаток 2)».

До роботи обов’язково додаються тези наукової доповіді, що відбивають основні результати дослідження і підтверджують оволодіння студентом уміння виявляти наукову проблему і аргументувати варіанти її рішення.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

 

Роботу друкують за допомогою комп’ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм) через півтора міжрядкового інтервалу до тридцяти рядків на сторінці з використанням шрифту Times New Roman 14 розміру текстового редактора Word.

Поля в тексті роботи таких розмірів: ліве 30 мм, праве 15 мм, верхнє 20 мм, нижнє 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні позначки можна чорнилом тільки чорного кольору.

Друкарські помилки можна виправляти підчищенням або зафарбуванням коректором, наносячи на ці місця правильний текст або фрагмент рисунка. Допускається не більше двох виправлень на одній сторінці.

Не можна виділяти текст роботи чи окремі його фрагменти курсивом або жирним шрифтом, окрім назв структурних частин роботи (ЗМІСТ, РОЗДІЛ, ПІДРОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, ДОДАТКИ). Текст основної частини роботи поділяють на розділи, та підрозділи.

Заголовки структурних частин роботи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту жирним шрифтом. Заголовки структурної частини «РОЗДІЛ» також друкують великими літерами симетрично до тексту жирним шрифтом.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка великими літерами симетрично до тексту жирним шрифтом друкують заголовок розділу.

Крапку в кінці заголовка розділу не ставлять. Відстань між заголовком розділу і текстом (або заголовком підрозділу) повинна становити 2 строки.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу жирним шрифтом. У кінці заголовка підрозділу крапка не ставиться. Відстань між заголовком підрозділу та текстом повинна становити 1 строку.

Нумерація розділів та підрозділів виконується арабськими цифрами. Нумерація заголовка підрозділу складається із двох цифр розділених крапкою, перша з яких відповідає номеру розділу, а друга є порядковим номером підрозділу.

Кожну структурну частину роботи (розділ) треба починати з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші, листі завдання та змісті номер сторінки не ставлять. На наступних сторінках (починаючи із першої сторінки вступу) номер ставлять у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Лист завдання не враховують запереліку сторінок.

Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад: Рис. 1.2. Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). У разі переносу частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

 

ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ

НА ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

 

У роботі необхідно давати посилання на кожну цитату, запозичену думку, наведені цифри або інші дані, приклади з досвіду роботи тощо. Наявність цитування у роботі чужих думок без посилання на них неприпустиме і як наслідок спричиняє відмову у прийнятті роботи до захисту. Посилатися слід на останні видання публікацій. Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з відповідного джерела.

Цитування чи переказ використаного джерела (документів, наукової літератури, періодики) здійснюється українською мовою, а сам бібліографічний опис використаних матеріалів – мовою оригіналу, тобто тією мовою, якою вони написані або надруковані.

Посилання в тексті на джерела слід робити одним з трьох наступних способів (обирається студентом за погодженням із керівником):

1. Посторінкові (рекомендований варіант) – нумерація повинна починатися з кожної нової сторінки. Зноски друкуються тим самим шрифтом, що і основний текст роботи (Times New Roman, 12) вкінці тексту на тієї ж сторінці, на якої робиться посилання. Посторінкова зноска виконується автоматично через меню «Вставка→Ссылка→Сноска» (Word 2003), або через меню «Ссылки→Сноска» (Word 2007, 2010).

При першому посиланні необхідно обов’язково давати повну назву роботи. Наприклад: «Дубинин Э. Г. Право и мораль / Эльдар Григорьевич Дубинин. – Алатырь: «Мысль», 1979. – С. 300.». У подальшому може використовуватися скорочений варіант посилання:  «Дубинин Э. Г. Вказана праця – С. 312.».

Список використаних джерел в цьому випадку оформлюється в алфавітному порядку.

2. Наскрізна нумерація – у цьому випадку література нумерується та записується в список використаних джерел у порядку першого посилання на неї в тексті роботи (без повторів). Такий спосіб оформлення передбачає виділення посилання двома квадратними дужками, наприклад: «...у працях  [1–7]...». Посилання оформляються в основному тексті із зазначенням номера джерела зі списку літератури і сторінки, з якої наведено цитату, яку записують у квадратних дужках, наприклад: [3, с. 42].

3. Нумерація за бібліографічним описом джерел. В цьому випадку список використаних джерел виконується в алфавітному порядку, а в посиланні указується відповідний порядковий номер літератури та сторінка (аналогічно із попереднім способом).

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого тексту слід наводити цитати. Цитата має бути точною, жодні виправлення в запозичених словах та реченнях не допускаються.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками («») і наводиться в тій граматичній формі, в якій він наданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців у цитаті позначається трьома крапками. Вони ставляться в будь якому місці цитаті (на початку, всередині, вкінці);

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) у разі непрямого цитування слід бути абсолютно точним у викладенні думок автора і також давати відповідні посилання на джерело.

 

ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

Список використаних джерел розміщується після висновків. Список літератури має самостійну нумерацію. Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту. Зокрема, потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна одержати із таких стандартів: 1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)»; ГОСТ 7.1­84 «Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582­97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12­93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила».

Джерела можна розміщувати у списку одним із таких способів:

А) у порядку появи посилань у тексті (кожне джерело записується в список джерел лише один раз);

Б) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Складаючи список використаних джерел в алфавітному порядку, необхідно врахувати такі умови:

1. На перше місце у списку виносяться: Конституція України, закони України, укази Президента України; постанови Верховної Ради України; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України.

2. Решта літератури розміщується в алфавітному порядку прізвищ авторів чи перших слів назви. Авторів, які є однофамільцями розміщують за алфавітом їх ініціалів, а праці одного автора - за алфавітом заголовків його видань чи згідно з хронологією написання робіт.

Назви використаних робіт перекладу не підлягають, їх подають мовою оригіналу (Додаток 8).

Необхідно мати на увазі, що у списку використаних джерел обов’язково вказуються джерела, на які автор посилався в роботі, а також ті, на які немає посилань, але їх опрацювання допомогло авторові більш змістовно написати ті чи інші розділи.

 

ЗАХИСТ РОБОТИ

 

Надрукована робота у непереплетеному вигляді подається науковому керівникові для написання відгуку і допуску роботи на попередній захист. Після успішного попереднього захисту та виправлення зауважень робота разом із відгуком наукового керівника подається на зовнішнє рецензування.

Рецензент повинен бути фахівцем права та мати високий рівень компетенції в тому напрямі наукової або практичної діяльності, за яким написана дипломна робота, бажано, але не обов’язково, щоб він мав науковий ступінь і вчене звання. Рецензент не повинен працювати в навчальному закладі, в якому захищається дипломна робота. Після отримання рецензії робота може бути переплетена. Відгук керівника і рецензія не підшиваються, не підклеюються до роботи, а подаються секретарю державної комісії разом із переплетеною роботою за тиждень до захисту роботи в ДЕК.

Виступ на захисті роботи є надзвичайно важливим завершальним етапом, від якого значною мірою залежить її загальна оцінка. Для успішного захисту необхідно заздалегідь підготувати виступ (доповідь), що містить обґрунтування актуальності обраної тематики, мету і завдання дослідження, методологію, а також ґрунтовно опрацьовані висновки роботи. У доповіді основна увага повинна приділятися власним результатам дослідження, авторським розробкам та самостійно отриманим науковим результатам.

Рекомендована тривалість доповіді 1015 хвилин. Успішна доповідь на захисті передбачає дотримання певних правил, зокрема:

• упевнено й системно розповідати про свою роботу, користуючись текстом виступу за необхідністю, а не просто читати його, що передбачає належну підготовку до виступу та його репетицію;

• не використовувати під час виступу довгі складні фрази й словосполучення, а намагатися застосовувати короткі речення;

• не перевантажувати виступ цифрами і фактами;

• надавати чіткі та по суті справи відповіді на питання та зауваження;

• суворо дотримуватися регламенту.

Захист роботи проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії, тобто процедура захисту є максимально публічною із можливою присутністю всіх бажаючих. Дата захисту визначається згідно з графіком засідань, що затверджується ректором університету і доводиться до відома голів і членів ДЕК, викладачів і студентів.

Процедура захисту містить:

• представлення роботи головою ДЕК;

• виступ автора роботи;

• відповідь автора на питання членів ДЕК і присутніх;

• оголошення відгуку наукового керівника та рецензії на роботу;

• відповідь автора на зауваження наукового керівника і рецензента;

• виступ наукового керівника (факультативно);

• загальна дискусія (факультативно);

• завершальний виступ автора роботи (факультативно);

• підбиття підсумків захисту роботи на закритому засіданні ДЕК;

 • публічне оголошення результатів захисту (здійснюється в день захисту після оформлення протоколу засідання ДЕК).

Оцінювання роботи здійснюється з урахуванням таких вимог до неї:

1. Логічна обґрунтованість структури (плану) роботи з урахуванням викладених у вступі мети й завдань, коректна послідовність викладу матеріалу.

2. Широта охоплення, глибина й коректність використання літератури. У роботі повинні використовуватися основні чинні нормативно-правові акти, присвячені проблемі дослідження, основна монографічна література, публікації в наукових і науково-практичних виданнях. Перевагою роботи є наявність аналізу, узагальнення вітчизняного і закордонного досвіду розв’язання відповідної проблеми, обґрунтування доречності й правомірності його використання в конкретних умовах. Найважливішою вимогою є дотримання правил посилання на використану літературу, запобігання плагіату.

3. Самостійність проведених досліджень, наявність очевидного власного внеску в розв’язання досліджуваної проблеми.

4. Обґрунтованість пропозицій і рекомендацій, висновків з роботи, їх зв’язок з проведеними дослідженнями і викладеним матеріалом, конкретність практичних рекомендацій. Слід уникати безадресних порад загального характеру («поліпшити», «поглибити», «удосконалити»). У роботі треба запропонувати конкретні міри правового, організаційного, ідеологічного характеру для поліпшення досліджуваної ситуації та розв’язання проблеми.

5. Коректна мова і стиль викладу матеріалу. Робота повинна бути написана українською мовою без помилок, ретельно відредагована.

6. Якість оформлення роботи відповідно до рекомендованих норм і стандартів.

7. Якість презентації роботи під час її захисту із застосуванням ілюстративних матеріалів, переконливість відповідей на додаткові питання.


ДОДАТКИ

Додаток 1

ЗРАЗОК

 

                   Зав. кафедри права та публічного адміністрування

Маріупольського державного університету

    студента спеціальності

7.03040101 «Правознавство»

(8.03040101 «Правознавство»)

          економіко-правового факультету

 

_____________________________

                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

заява.

 

Прошу затвердити мені наступну тему дипломної (магістерської) роботи: «_____________________________________________________________».

(назва теми роботи)

 

Призначити науковим керівником д.ю.н., професора (к.ю.н., доцента) __________________________________________________________________

(ПІБ керівника)

 

 

 

 

 

 

«____» ______________ 2015 р.                                                  _________________

                                                                                                    Підпис  

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

ЗРАЗОК

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПРАВА ТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

 (спеціаліста / магістра)

 на тему: «Міжнародний договір як джерело муніципального права:

проблеми теорії та практики»

 

Виконав: студент ОС «Спеціаліст»  («Магістр»),

спеціальності  7.03040101 «Правознавство»

                       (8.063040101 «Правознавство»)

 

Іванов І.І.

Керівник: д.ю.н., професор

Ніколенко Л.М.

_______________ «____»___________ 2015 р.

Рецензент: начальник юридичного управління

Маріупольської міської ради

Ремпель А.В.

_______________ «____»___________ 2015 р.

 

Маріуполь – 2015 року
Додаток 3

ЗРАЗОК

 

Маріупольський державний університет

Кафедра   _________________________________________________________

Освітній ступінь___________________________________________________

Напрям підготовки_________________________________________________

(шифр і назва)

Спеціальність _____________________________________________________

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри __________________

 

«____» ____________ 20___ року

 

 

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема роботи_____________________________________________________

_________________________________________________________________

керівник роботи _________________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від «__»_________ 20__ року №___

2. Строк подання студентом роботи___________________________________

3. Вихідні дані до роботи____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу  (плакати,  схеми,  презентації)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання  «____» __________ 20__ року.

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

з/п

Назва етапів дипломного роботи

Строк  виконання етапів роботи

Примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент                 __________  _______________________

                                    ( підпис )                              (прізвище та ініціали)

Керівник  роботи _____________  ______________________

                                       ( підпис )                             (прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

ЗРАЗОК

РЕФЕРАТ

 

на роботу студента ОС «Магістр» Іванова І. П.

 

Тема роботи: Правовий статус державного підприємства

 

Загальний обсяг магістерської роботи 109 с., використано джерел 122.

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: державне підприємство, створення державного унітарного підприємства, казенне підприємство, право оперативного управління, господарська компетенція, господарські договори, орган державної влади, припинення, відповідальність.

 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: суспільні відносини, що виникають в процесі створення, функціонування і припинення державних підприємств.

 

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: правовий статус державних підприємств.

 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: розробити пропозиції з вдосконалення правового статусу державного підприємства.

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. Розроблені пропозиції з вдосконалення правового статусу державних підприємств, а саме:

уточнений порядок створення державного підприємства;

конкретизована господарська компетенція державних підприємств;

допрацьований зміст права оперативного управління державних підприємств;

запропонований алгоритм укладення і виконання державним підприємством господарських договорів;

підготовлені пропозиції по внесенню змін і доповнень до Господарського кодексу України;

розроблені Рекомендації по укладенню і виконанню державним підприємством господарських договорів.

 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ. Підготовлені тези доповіді на тему «До питання про правовий статус державного підприємства» (Матеріали студентської наукової конференції Маріупольського державного університету. Секція господарського і господарсько-процесуального права (м. Маріуполь, березень 2016 р.). Маріуполь: МДУ, 2016. С. 9596.

 

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. Основні отримані в роботі висновки та положення можуть бути використані у науковій діяльності,законодавчій практиці та у практичній діяльності державних підприємств.

 

Додаток 5

 

АНОТАЦІЯ

 

Іванов І. П. Правовий статус державного підприємства. Магістерська робота. Кафедра права публічного адміністрування економіко-правового факультету МДУ. Маріуполь, 2015.

У роботі досліджено історію функціонування державних підприємств, розглянуто поняття та види таких підприємств, систематизована правова основа їх статусу; проведено аналіз створення, функціонування та припинення державних підприємств; приділено увагу особливостям господарської компетенції державних підприємств та правового режиму їх майна; представлено аналіз практики діяльності таких підприємств в України та інших країнах, проведено порівняльно правовий аналіз законодавства України та зарубіжних країн (Франція, Німеччина, Російська Федерація, Швейцарія, Великобританія, США).

Розроблено пропозиції із вдосконалення правового статусу державних підприємств, рекомендації щодо укладання та виконання такими підприємствами господарських договорів.

 

SUMMARY

 

I.P. Ivanov. The legal status of the public undertaking. The Master's Thesis. Economic, Civil and Labor Law Chair of Economics and Law Faculty of Mariupol State University, Mariupol, 2015

The history of public undertakings' functioning, its notion and types has been scrutinized in the paper. The author has systematized legal basis regulating legal status of public undertakings, analyzed the establishment, functioning and termination of public undertakings, specific features of commercial competence of  these undertakings and legal regime of their property. The study of public undertakings practice in Ukraine and other countries has been made. The comparative analysis of Ukrainian and foreign legislation has been conducted (France, Germany, Russian Federation, Grate Britain, USA).

The author has developed proposals on modification of public undertakings' legal status. Recommendations as to conclusion and execution of commercial contracts by the given undertakings have been made.


Додаток 6

ЗРАЗОК

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………………….……..3

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ …………………..………………...6

1.1.        Історико-правовий аналіз процесів формування та розвитку апарату державних органів України………………..…………………………………………………………....6

1.2.         Законодавство України про адміністративно-правовий статус апарату державних органів……………….……………………………………………………………….....….16

РОЗДІЛ 2. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ТА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ АПАРАТУ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ………………....24

2.1. Теорія адміністративно-правового статусу апарату державних органів…………24

2.2. Зміст адміністративно-правового статусу апарату державних органів………......31

2.3. Реалізація адміністративно-правового статусу апарату державних органів…….39

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОКРЕМИХ ОГРАНІВ ДЕРЖАВНОГО АПАРАТУ………………...……………...47

3.1. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України  в умовах адміністративної реформи…………………………………………………………..…..47

3.2. Особливості адміністративно-правового статусу правоохоронних органів….....63

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………….…..70

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….….74

ДОДАТКИ..........................................................................................................................78

 

 


Додаток 7

                                                                                                                 ЗРАЗОК

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

Бібліографічний опис документів здійснюється за :

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)». К. : Держстандарт України, 2007.

 

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:

1. ДСТУ 3582-97 «Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги і правила». К. : Держстандарт України, 1998.

2. ГОСТ 7.12.93» Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила».

 

Приклади оформлення бібліографічного опису

у списку джерел до наукової роботи:

 

Книги

 

Однотомний документ

Один автор

 

1. Василій Великий Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. Львів : Свічадо, 2006. 307 с. (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІVV ст. ; № 14). Переклад за вид.: Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI (Paris : J.P.Migne, 1857-66). Бібліогр. в підрядк. прим.

 

2. Коренівський  Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. ; НАН України, Ін-т математики. К. : Ін-т математики, 2006. 111 с. (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). Бібліогр.: с. 97106 (93 назви) та в підрядк. прим.

 

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота = That is more expensive than silver and gold : [розповідь про 70-річний шлях Київ. ювелір. з-ду] / Наталія Дмитрівна Матюх ; [ред. рада: Цюпко С. В. (голова) та ін.]. К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. 311 с. : іл., портр. (Ювеліри України ; т. 1).

 

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. Львів : Кальварія, 2005. 196, [1] с. : портр. (Першотвір = Individual).

 

Два автори

 

5. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. К. : Києво-Могилян. акад., 2005. 397, [1] с. : іл., портр. — (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1). Бібліогр. в кінці розд. та в тексті.

 

6. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. К. : Прецедент, 2006. 93 с. (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

 

7. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти.   Львів : Растр-7, 2007. 375 с. : іл., табл., портр. Бібліогр.: с.  358362.

 

Три автори

 

8. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование : как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. XLIII, 265 с. : ил. Предм. указ.: с. 263265. Бібліогр. в кінці розділу.

 

Чотири автори

 

9. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.] ; Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. 106 с. : табл. (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). Бібліогр.: с. 106. 

 

10. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. К. : Вища освіта, 2006. 478, [1] с. : іл., табл. (ПТО: Професійно-технічна освіта). Бібліогр.: с. 472473.

 

 

П’ять і більше авторів

 

11. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. [3-е изд.]. Х. : Гуманитар. центр, 2007. 510 с. : ил., табл. Авт. зазначено на звороті тит. арк.  Бібліогр.: с. 504510.

 

12. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. 115 с. : іл., табл. (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн. ; кн. 13). Авт. зазначено на звороті тит. арк. Бібліогр.: с. 8485 та в підрядк. прим.

 

Без автора

 

13. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. К. : Грані-Т, 2007. 119 с. : іл., табл., портр. (Грані світу).

 

14. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. К. : Грамота, 2007. 638, [1] с. Бібліогр. в прим. в кінці розд.

 

15. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. К. : Грані-Т, 2007. 190, [1] с. : іл. Бібліогр.: с. 190.

 

16. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології = Problems of Typological and Quantitative Lexicology : [зб. наук. пр. / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. Чернівці : Рута, 2007. 310 с. : іл., табл. Текст: укр., рос., англ. Бібліогр. в кінці ст.

 

Багатотомний документ

 

17. Історія Національної академії наук України, 19411945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С. Грушевського. К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007     . (Джерела з історії науки в Україні). Бібліогр. в підрядк. прим.

      Ч. 2 : Додатки. 2007. 573, [1] c. : іл., табл. Бібліогр.: с. 346370 (2046 назв). Імен. покажч.: с. 529554. Геогр. покажч.: с. 555565.

 

18. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.].   Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005     . (Серия «Нормативная база предприятия»).

      Т. 1. 2005. 277 с.

 

19. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / Алиса Дарова. Одесса : Астропринт, 2006     . (Сочинения : в 8 кн.; кн. 4).

      Ч. 1 : Старый двор (Та Одесса). 2006. 369, [1] с. : портр.

 

20. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н.П. Кучерявенко. Х. Право, 2002     . I

      Т. 4: Косвенные налоги. 2007. 534 с. Бібліогр. в підстроч. прим.

 

21. Реабілітовані історією. Миколаївська область / обл. редкол.: Гаркуша О.М. (голова) [та ін.]. К. : Світогляд ; Миколаїв : [б. в.], 2006     . (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) та ін.).

      Кн. 3. 2007. 655 с. : іл., портр. Текст: укр., рос. Бібліогр. в тексті.

 

22. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». К. : НТУУ «КПІ», 2006. 125 с. : іл.

 

Матеріали конференцій, з’їздів

 

23. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф.  молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 1113 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. Х. : Харків. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. 167 с. : іл., табл. Бібліогр. в кінці доп.

 

24. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. К. : ІСОА, 2002. 147 с. : іл., табл.

 

25. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 69 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. С. 559956, ХІІІ, [2] с. (Ресурс 2000). Текст парал.: укр., рос., англ. Бібліогр. в кінці доп.

 

26. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of mechanics and strength of structures : зб. наук. пр. / наук. ред. В. І. Моссаковський. Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. 215 с. : іл., табл. Текст: укр., рос. Бібліогр. в кінці ст.

 

27. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 2728 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.] ; редкол.: О. Д. Шарапов (голов. ред.) [та ін.]. К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. 452 с. Текст: укр., рос. Бібліогр. в кінці ст. ISBN 966-7257-60-6.

 

Препринти

 

28. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. : ННЦ ХФТИ, 2006. 19 с. : ил., табл. (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьков. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4). Бібліогр.: с. 1819 (23 назв.).

 

29. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. 7, [1] с. : іл., табл. (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). Бібліогр.: с. 8.

 

Словники

 

30. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. Х. : Халімон, 2006. 175, [1] с. : табл. Алф. покажч. ст.: с. 166175.

 

31. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : слов.-довід. основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. К. : Європ. ун-т, 2007. 57 с. : табл.

 

32. Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches Wцrterbuch : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. К. : Карпенко, 2007. 219 с.

 

33. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. 2-ге вид. К. : К.І.С., 2006. 138 с. : іл., табл.

 

Атласи

 

34. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розв. згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. К. : Варта, 2006. 217, [1] с. : іл., табл., портр., карти.

 

35. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провід. шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О.Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. 2-ге вид., розшир. та доповн. Дніпропетровськ : Пороги, 2005. 218 с. : іл., табл. Бібліогр.: с. 217218.

 

36. Куерда, Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. Х. : Ранок, 2005. 96 с. : іл. Алф. покажч.: с. 9496.

 

Законодавчі та нормативні документи

 

37. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI: за станом на 1 груд. 2013 р. // Ввідомості Верховної Ради України. 2013. - № 9-10, № 11-12, № 13. - ст.88.

 

38. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько ; М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ.  міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. 459 с. : табл. (Нормативні директивні правові документи).

 

39. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. Офіц. вид. К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. VІ, 74 с. : іл., табл. (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). Бібліогр.: с. 73.

 

40. Україна. Верховна Рада. Кабінет Міністрів. Державний бюджет України на 1997 рік : (уточнений) / Кабінет Міністрів України. – К. : [б.в.], 1996. 10 с.

 

Стандарти

 

40. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006–01–01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. : табл. — (Національний стандарт України).

 

41. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107–9:2004. – [Чинний від 2005–04–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. : табл. – (Національні стандарти України). – Текст: нім., англ., фр., рос., укр.

 

42. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010–2–020:2005. – [Чинний від 2007–01–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. : табл. – (Національний стандарт України).

 

Каталоги

 

43. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-стандар», 2006–    . – (Серия «Нормативная база предприятия»). – ISBN 966-7961-77-Х.

      Т. 5. – 2007. – 264 с. – ІSBN 966-7961-75-3.

      Т. 6. – 2007. – 277 с. : табл. Бібліогр.: с. 277 (6 назв.)

 

44. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт. – упоряд. М. Зобків та ін.] ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. : іл., табл.

 

45. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с. : іл.

 

46. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. ; Донец. ботан. сад НАН Украины. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с., [4] л. ил. : табл. Бібліогр.: с. 226227 (28 назв.). Алф. покажч. рос. і латин. назв. рослин: с. 181192. 

 

Бібліографічні покажчики

 

47. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році : спец.: 24.00.01 олімп. і проф. спорт, 24.00.02 фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення, 24.00.03 фіз. реабілітація / О. Куц, О. Вацеба ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. — Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. : табл. Текст: укр., рос., англ.

 

48. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997–2005 роки / М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

 

 

 

Автореферати дисертацій

 

49. Новосад І. Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с., включ. обкл. : іл. Бібліогр.: с. 1718.

 

50. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології» / Нгуен Ші Данг ; Нац. техн. ун-т України «Харків. політехн. ін-т». – К., 2007. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17–18.

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

51. Ярошенко Т. О. Електронна інформація для бібліотек України / Т. О. Ярошенко, О. В. Васильєв, О. І. Сегін // Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире : новые технологии и новые формы сотрудничества = Libraries and Associations in the Transient World : New Technologies and New Forms of Cooperation = Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється : нові технології та нові форми співробітництва : матеріали 10-ї ювіл. міжнар. конф., м. Судак, Автономна Республіка Крим, Україна, 7–15 черв. 2003 р. – М., 2003. – Т. 3. – С. 1118–1124 .

 

51. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15–18, 35–38. – Бібліогр.: с. 38.

 

52. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14–17.

 

53. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61. – Бібліогр.: с. 5961.

 

54. Бруй О. Каталогізація електронних ресурсів : досвід Наукової бібліотеки Національного університету «Києво–Могилянська академія» / О. Бруй // Бібл. форум України. – 2005. – № 3. – С. 24–28.

 

55. Ярошенко Т. О. Електронний журнал у дзеркалі публікацій у професійній пресі / Тетяна Ярошенко // Вісн. Кн. палати. – 2006. – № 5. – С. 29–32.

 

56. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29. – Бібліогр.: с. 29.

 

57. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20. – Бібліогр.: с. 20.

 

58. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291.

 

59. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 35 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33.

 

60. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець ХІХпочаток ХХ ст.) / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137–202.

 

Електронні ресурси

 

60. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій : навч. посіб. для студ. мед. вузів IIIIV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П.М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика = Medical student’s library : започатк. 1999 p.) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97–2000. – Назва з контейнера.

 

61. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : Інфодиск, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукраїнський перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium–266 ; 32 Mb RAM ; CD–ROM Windows 98/2000/NT/XP. –Назва з титул. екрану.

 

62. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. «Крим2003») / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.:            http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

63.  CrossRef [Electronic Resource]. – Mode of access : URL : http://www. crossref.org./– Title from the screen.

 

64. Інформаційно-аналітична довідка про стан книговидання та книгорозповсюдження в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL: http://www.kniga.gov.ua/index.php?7901200200000000010. – Назва з екрану.

 

65. Статистичні дані про друковані засоби масової інформації в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : http://comin.kmu.gov.ua/control/ uk/publish/article?art_id=33731&cat_id=33727. – Назва з екрана.

 

Елементи, віділені напівгрубим курсивом, є факультативними і вводяться в бібліографічний запис залежно від теми наукової роботи. Проміжки між знаками та елементами запису є обов’язковими і використовують для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

 

Додаток 8

ЗРАЗОК

 

Штамп підприємства

 

 

 

 

 

 

ДОВІДКА ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ

 

Довідка підтверджує, що результат магістерської роботи студента Іванова І. П. спеціальності «Правознавство» Маріупольського державного університету на тему «Правовий статус державних підприємств»,  представлений як «Рекомендації по укладенню і виконанню державними підприємствами господарських договорів» використовується державним підприємством «Шахтерскантрацит» Донецької області згідно з наказом № 29 від 20 березня 2015 р.

 

 

 

 

 

Директор                                                                   І. П. Петренко

 

 

Печатка

 

 

Додаток 9

Маріупольський державний

університет

Економіко-правовий

факультет

ВИПИСКА з протоколу № 9

від 19 травня 2015 року

засідання кафедри права та публічного адміністрування

 

СЛУХАЛИ: доцента Р.В. Колосова про доцільність використання в учбовому процесі результатів дослідження, що містяться в магістерській роботі на тему «Агентський договір в господарських відносинах» студента денного відділення ОС Магістр, спеціальності «Правознавство» І. П. Іванова, представлених у вигляді порівняльної таблиці «Агентський договір в Україні і Росії: поняття; правова природа договору; укладення, зміни, виконання і розірвання».

 

УХВАЛИЛИ:

1. Рекомендувати до використання в учбовому процесі при читанні учбового курсу «Господарське право» і в організації НДР студентів спеціальності «Правознавство» усіх форм навчання результат магістерської роботи Іванова І.П. у вигляді порівняльної таблиці «Агентський договір в Україні і Росії: поняття; правова природа договору; укладення, зміни, виконання і розірвання».

2. Внести відповідні зміни  в робочу програму курсу «Господарське право».

 

 

 

Зав. Кафедрою                                                                              Н.В. Іванюта

 

Секретар

 

Додаток 10

 

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну (магістерську) роботу

студента МДУ _________________________________________________________________

(П.І.П.)

на тему____________________________________________________________

 1. Актуальність теми____________________________________________

 

 1. Якість проведеного дослідження теми____________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

        3. Наукова новизна отриманих результатів___________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.  Практична цінність виводів і рекомендацій _______________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5.  Наявність недоліків____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

        6. Загальний висновок і рекомендована оцінка магістерської роботи ___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рецензент                                                                         __________________

                                               (підпис)                                                                 (ініціали, прізвище)

___________________________________________________________________

                                      (посада і місце роботи)

 

Підпис завіряю:

Нач. відділу кадрів ________________________П.І.Б.

Печатка                   «____»  ___________ 2015 р.


 

Додаток 11

ЗРАЗОК

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ВІДГУК

керівника на дипломну (магістерську) роботу

 

студента___________________________________________________________

Тема магістерської роботи  ___________________________________________

 __________________________________________________________________

Науковий керівник  _________________________________________________

 __________________________________________________________________

Актуальність теми __________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

 __________________________________________________________________

Об’єкт дослідження ________________________________________________ 

  _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Характеристика теоретичного рівня, наявності самостійних розробок та практичної значимості роботи ________________________________________

 __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Зауваження та недоліки _____________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальний висновок керівника ________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Науковий керівник _______________________  «____» __________20__ р.

Дипломна (магістерська) робота переглянута.

Студент__________________________________________

допускається до захисту магістерської роботи в Державній екзаменаційній комісії.

 

Завідувач кафедри

права   та публічного адміністрування                                       Б.М. Свірський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАХИСТУ

ДИПЛОМНИХ (МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ

для  студентів  спеціальності

7.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»,

8.03040101 «ПРАВОЗНАВСТВО»

 денної та заочної форм навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробники:

Ніколенко Л.М.,  Годованик Є.В,

Іванюта Н.В,  Хоббі Ю.С.

 

Виготовлення оригінал-макету

 

Підписано до друку                        р. Формат 60х84 1/8

Друк-Rizo. Гарнітура Times New  Roman-12

Обсяг – ____ др. арк. Наклад  ______  прим.

Замовлення № 

 

 

 

Маріупольський державний університет

Адреса університету:

м.Маріуполь, пр. Будівельників, 129-а