Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВР (напрям підготовки 6.030509) З ОБЛІКУ І АУДИТУ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ БАКАЛАВР (напрям підготовки 6.030509) З ОБЛІКУ І АУДИТУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ

РОБОТИ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ

БАКАЛАВР (напрям підготовки 6.030509)

З ОБЛІКУ І АУДИТУ

 

 

 

 

Укладачі:   А. А. Пилипенко

Ю. Д. Маляревський

Л. В. Безкоровайна

Н. С. Пасенко

В. В. Іванієнко

Н. В. Курган

Г. С. Лучанінова

 

 

 

 

 

Відповідальний за випуск   А. А. Пилипенко

 

 

 

 

 

 

Харків, ХНЕУ, 2014

 

Затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку

Протокол № 13 від 08.07.2013 р.

Затверджено на засіданні кафедри економічного аналізу

Протокол № 3 від 10.10.2013 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр (напрям підготовки 6.030509) з обліку і аудиту  / укл. А. А. Пилипенко, Ю. Д. Маляревський, Л. В. Безкоровайна, Н. С. Пасенко, В. В. Іванієнко, Н. В. Курган, Г. С. Лучанінова / під заг. ред. д.е.н., проф. А. А. Пилипенка. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2014 –   130 с. (укр. мов.)

 

 

 

 

 

Розглянуто порядок написання та оформлення дипломної роботи бакалаврів, наведено перелік тем, що пропонуються до написання, вимоги до оформлення роботи, а також запропоновано приклади до оформлення основних структурних елементів роботи.

Рекомендовано для студентів факультету «Облік і аудит» напряму підготовки 6.030509.

 

Вступ

 

Дипломна робота, як індивідуальне завдання науково-практичного, творчого й дослідного характеру, яке студент виконує на завершальному етапі фахової підготовки, є однією з форм виявлення теоретичних і практичних знань, вміння їх застосовувати при вирішенні конкретних наукових, економічних, соціальних та  виробних завдань. За результата-ми захисту дипломної роботи Державною екзаменаційною комісією приймається рішення щодо присвоєння студенту кваліфікації бакалавра з обліку і аудиту.

Найважливішим етапом підготовки до написання дипломної роботи є вибір теми, який здійснюється на основі попереднього дослідження діяльності підприємства, що обране за базу практики. Також необхідною умовою вибору теми є попередній огляд літературних джерел та аналіз нормативно-правової документації.

Написанню дипломної роботи передує збір економічної і облікової інформації, що проводиться під час переддипломної практики.

 

 

 

Вагомою умовою написання дипломної роботи є розкриття її змісту в розрізі вимог щодо знань і вмінь відповідного рівня Національної рамки кваліфікацій, характеристика яких подана у табл. А.1 додатка А

 

 

У ході написання дипломної роботи студенти застосовують одер-жані ними в університеті знання в області діалектичного методу дослід-ження, економічної теорії, організації виробництва й праці, планування, облі-ку, контролю, економічного аналізу та аудиту, інформаційних систем і техно-логій у галузі обліку, аналізу й аудиту, фінансів підприємства та оподаткування економіко-математичних методів тощо; поповнюють й систематизують знання, необхідні для виконання дипломних робіт; оволодівають методикою і навичками вирішення конкретних фахових завдань в галузі обліку, контролю, аналізу та аудиту на рівні підприємства чи галузі.

При написанні дипломної роботи студентам необхідно дотримуватися встановлених правил щодо оформлення та стилю викладення інформації. Прийнята форма викладення дозволяє достатньо об’єктивно оцінити якість кваліфікаційного рівня підготовки студента як фахівця в певному колі професійних знань.

 

Дослідження студента в ході написання дипломної роботи здійснюються в декілька етапів:

 1.  Підготовка до написання.
 2.  Переддипломна практика.
 3.  Виконання дипломної роботи.
 4.  Підготовка документального оформлення роботи.
 5.  Проходження нормоконтролю.
 6.  Захист дипломної роботи.

Виконана дипломна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (далі – дипломна робота бакалавра) дає змогу зробити висновок про рівень його підготовки із бухгалтерського обліку, контролю, аудиту та аналізу і в цілому як фахівця.

Методичні рекомендації до написання та оформлення дипломної роботи надають допомогу студентам у процесі проходження цих етапів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Підготовка до написання дипломної роботи.

Загальні рекомендації до вибору теми дипломної роботи, об’єкту  дослідження та складання її плану

 

1.1. Мета і завдання дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівнів «Бакалавр»

 

Дипломна робота бакалавра є самостійним теоретико-прикладним дослідженням, що виконується студентом на завершальному етапі здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Метою написання бакалаврської дипломної роботи є демонстрація сформованих упродовж навчання в університеті навичок та компетенцій у розв’язанні складних спеціалізованих задач та практичних проблем у галузі обліку і аудиту, що передбачає застосування певних теорій та методів, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Дипломна робота бакалавра  являє собою дослідження сутності й особливостей функціонування систем обліку, контролю, аналізу та аудиту конкретного об'єкту, яке передбачає виявлення окремих проблемних питань та надання рекомендації щодо їх вирішення.

Розкриття змісту дипломної роботи бакалавра слід здійснювати у розрізі наведених у табл. 1  класів професійних завдань.

 

 

 

Таблиця 1

Узагальнені професійні завдання для написання дипломної роботи

Завдання

ОКР «Бакалавр»

1

2

Облікові

Організація первинного обліку господарських процесів (вести первинний облік господарських операцій та господарських процесів на основі уніфікованої системи первинної облікової документації)

Ведення облікових регістрів (знати форми облікових регістрів та відображати в них зведену інформацію)

Складання і подання звітності (знати звітні форми, їх елементи, основні статті та порядок складання і визнання)

Ведення обліку в кредитних, бюджетних установах, галузях виробництва і послуг, а також на суб’єктах малого бізнесу

Ведення управлінського обліку (знати основи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції)

Здійснювати обліковий процес на стадіях первинного, поточного і підсумкового синтетичного та аналітичного обліку у національній та іноземній валютах за об’єктами бухгалтерського обліку та в розрізі етапів облікового процесу

Організаційні

 

Знати теоретичні основи організації бухгалтерського обліку підприємницької та непідприємницької діяльності. Брати участь у розробці облікової політики

Аналітичні

Знати основні підходи до організації аналітичної роботи на підприємстві; вміти застосовувати різні методики та техніки аналізу; вміти застосовувати математичні методи. Володіти методикою розрахунку соціально-економічних показники  за даними обліку та звітності

Контрольні

Вміти здійснювати процес контролю та  узагальнювати результати контролю у звітах керівництва

Інформаційно-технологічні

Вміти ефективно використовувати сучасні інформаційні технології та різні джерела інформації

Науково-дослідницькі

Вміти обґрунтувати вибір теми та методи наукового дослідження, складати план дослідження обраної теми, розробляти теоретичну базу дослідження, узагальнювати і презентувати отримані результати дослідження

Інноваційно-проектні

Визначати доцільність застосування та використання економіко-математичних методів для аналізу і прогнозування діяльності підприємства

 Прогнозувати діяльність підприємства за даними фінансового та управлінського обліку

 

1.2. Вибір теми дипломної роботи

 

Вибір теми дипломної роботи бакалавра прерогативою студента. При цьому йому необхідно керуватися наступним:

• науковими інтересами та власними уподобаннями (результатами виконання індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень у минулому), можливостями розробки обраної теми на належному рівні;

• тематикою наукових досліджень, що веде кафедра, та актуальністю розглянутої в дипломній роботі проблеми з точки зору запитів ринку праці та вимог сьогодення;

• особливостями бази практики або місця постійної роботи, на матеріалах яких виконується робота (можливостями отримати необхідні матеріали для підготовки роботи).

Загальна логіка обґрунтування тематики дипломної роботи представлена на рис. 1, а приклад її реалізації – у додатку Б (рис. Б.1)

 

 

 

Рис. 1. Логіка обґрунтування тематики дипломних робіт

 

Теми дипломної роботи обираються на основі переліку тем, затвердженого кафедрою. Враховуючи вимогу щорічного оновлення тем, орієнтовний їх перелік наведено у додатку В. Також студент може запропонувати тему, що відсутня в затвердженому переліку, за умови обґрунтування важливості такого дослідження для обраного підприємства. Обов’язковим є дотримання вимоги відповідності обраного напряму підготовки, за яким він навчається.

Для затвердження теми дипломної роботи студент подає на ім’я завідувача кафедри заяву про закріплення за ним обраної теми дипломної бакалаврської роботи, анотацію, загальній план роботи, список використаних джерел (не менше 50 джерел). Форма заяви наведена у додатку Д. В анотації до дипломної роботи вказується актуальність обраної теми, об’єкт, предмет, мета, завдання, база практики, періоди дослідження. Окрім того до заяви додається згода про додержання професійної етики при написанні дипломної роботи  (додаток Е).

Закріплення за студентами тем дипломних робіт оформлюється наказом ректора ХНЕУ за поданням випускаючої кафедри. Цим же наказом також призначаються керівники дипломних робіт.

Після затвердження теми та керівника дипломної роботи,  студент отримує завдання на дипломну роботу (додаток Ж) та завдання до розділу «Охорона праці» у консультанта, затвердженого  рішенням кафедрі технології, екології та безпеки життєдіяльності. Метою складання завдання є розробка календарного плану роботи, складання змістового плану, переліку графічного матеріалу та визначення основних напрямів дослідження. Контроль за дотриманням календарного плану написання дипломної роботи покладається на керівника дипломної роботи.

Керівник дипломної роботи має:

надати консультації щодо уточнення теми дипломної роботи та написання її розгорнутого плану, визначення предмету та об’єкту дослідження;

зорієнтувати студента щодо збору необхідної для досягнення мети дипломної роботи інформації;

надати рекомендації щодо вибору джерел наукової, методичної та спеціальної літератури;

контролювати виконання окремих етапів роботи відповідно до затвердженого кафедрою графіка;

надавати консультації з приводу виконання розділів дипломної роботи, її оформлення, підготовки доповіді та презентації.

Консультант з охорони праці має:

видати студенту індивідуальне завдання щодо відповідного підрозділу роботи;

надати рекомендації щодо вибору джерел наукової, методичної та спеціальної літератури до підрозділу;

надати консультації щодо їх виконання;

контролювати виконання окремих етапів розділу відповідно до затвердженого кафедрою графіка.

 

1.3. Складання плану роботи

 

На підставі отриманого завдання, після узгодження графіка написання і оформлення роботи, складається план роботи, що відображає її структуру та логічний зв'язок складових частин.

План дипломної роботи повинен відобразити наявність вступу, основної частини (розділів та підрозділів), висновків, додатків та переліку використаних джерел. Кожний розділ має своє призначення і повинен закінчуватись висновками. План диплому може корегуватися у процесі написання роботи. Внесення змін до нього відбувається після погодження з керівником.

План дипломної роботи формується в ході ознайомлення із спеціальною економічною науковою літературою і її зміст залежить від обраної проблеми дослідження. Питання плану повинні передбачати послідовне, логічне, взаємопов’язане викладання результатів дослід-ження і концептуально відображати зміст роботи. Варіанти приблизного плану дипломних робіт бакалаврів за різними темами наведені у табл. В.1 та В.2 Додатку В.

План дипломної роботи є робочим документом і до дипломної роботи не додається. План є основою для складання такого структурного елементу дипломної роботи, як «Зміст».

 

1.4. Огляд літературних джерел

 

Підбір літератури доцільно починати з аналізу тих джерел, які є рекомендовані за базовими дисциплінами для напряму підготовки «Облік і аудит». З цієї літератури можна підібрати основні джерела. Для підбору додаткових видань до теми доцільно ознайомитися і з літературою, що подана у списках літератури у цих джерелах.

Ознайомлюватися з літературою доцільно у наступній послідовності:

1) нормативні документи (спочатку закони, після цього – підзаконні акти);

2) навчальні видання (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій);

3) наукові видання (монографії, наукові статті, тези доповідей на конференціях);

4) періодичні видання (економічно-аналітичні статті) та статистичні дані;

5) література іноземних авторів на мові оригіналу.

Ознайомлюватися з джерелами слід у порядку, зворотному хронологічному, тобто спочатку доцільно вивчити найсвіжіші публікації.

Під час пошуку нормативно-правових актів доцільно використати можливості тематичного пошуку документів у довідковій системі офіційного порталу Верховної Ради України – www.rada.gov.ua (www.rada.kiev.ua). Перевагами даного джерела є отримання документа з урахуванням численних змін, внесених до нього, і наявність посилань до інших нормативних актів.

Книги та статті слід підбирати з використанням систематичних покажчиків літератури в наукових бібліотеках ВНЗ і міста. При вивченні періодичних видань краще за все використовувати останні номери журналів за певний рік, де розміщується покажчик статей, що були опубліковані протягом року.

 

 

 

При підготовці дипломних робіт обов’язковим є використання навчальних та наукових праць співробітників ХНЕУ, наведення посилань на зарубіжну літературу, видану іноземною мовою, та звернення до статей в журналах «Економіка розвитку» й «Управління розвитком»

 

 

Під час підбору літератури не слід відбирати якомога більше джерел. Необхідно пам'ятати, що надлишок інформації так само небезпечний, як і її відсутність, – чим більше буде зібрано літератури, тим більшу частку серед неї будуть складати не дуже потрібні для роботи публікації. Ознайомлення з літературою дає можливість розібратися в найважливіших питаннях теми і розпочати планування своєї діяльності з написання роботи. Перед початком написання роботи, слід усвідомити, що від студента вимагається серйозна власна творча діяльність щодо вивчення та оцінки змісту літературних першоджерел.

Мета роботи з літературою – встановити існуючі уявлення про предмет дослідження. Критерієм оцінки прочитаного є можливість використання цього матеріалу в роботі. Вивчення матеріалу складається з: озна-  йомлення з текстом, його осмислення, запам'ятовування головних відомостей, оцінки прочитаного, синтезу нових ідей, формування кінцевих висновків.

Оскільки дипломна робота носить науково-практичний характер, то при вивченні літератури слід виявити дискусійні питання за темою, що вивчається. При знаходженні таких питань слід навести висловлювання ряду авторів, які базуються на різних позиціях, дати критичну оцінку їхнім точкам зору і висловити власне судження щодо даного питання. Викладення поглядів інших дослідників і формування власної позиції підвищують цінність роботи, сприяють більш глибокому засвоєнню обраної теми.

У результаті вивчення підібраної літератури доцільно скласти структурно-логічну схему майбутньої роботи, що представляє собою схематичне відображення взаємозв'язків її окремих частин. Відбиття структурно-логічної схеми в тексті дипломної роботи не обов'язково. Приклад структурно-логічної схеми наведено на рис. З.1 Додатку З.

 

2. Виконання дипломної роботи

 

2.1. Загальні рекомендації до структури та змісту дипломної роботи

 

Дипломна робота має відповідати наступним вимогам: наявність практичної значимості; комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження; наявності елементів творчості; використання наукових методів пізнання; теоретичного використання передової сучасної методології і наукових розробок; наявності елементів творчості.

Практична значимість дипломної роботи полягає в обґрунтуванні реальності її результатів для потреб практики.

Реальною вважається робота, яка виконана відповідно до наявних проблем бази переддипломної практики на основі її реальних даних за декілька років і результати якої після захисту повністю або частково можуть бути впроваджені в практику діяльності базового підприємства або аналогічних йому. Відповідність робіт вимогам реальності даних підтверджується наявністю відповідних довідок з бази практики (додаток К).

Комплексний системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, що предмет дослідження розглядається під різними кутами зору – з позицій теоретичної бази і практичних навичок, умов реалізації на підприємстві, аналізу, обґрунтування шляхів вдосконалення, вивчення ефективності тощо – у тісному взаємозв'язку і в єдиній логіці викладення.

Застосування сучасної методології полягає в тому, що при виконанні огляду літератури, аналізу діяльності підприємства і обґрунтуванні шляхів вдосконалення предмета дослідження студент повинен добре знати сучасні економічні теорії, володіти методами наукового пізнання і методикою проведення наукових досліджень, використати відомості про новітні досягнення техніки і технології, застосовувати економіко-математичне моделювання, в тому числі з використанням можливостей обчислювальної техніки.

У процесі виконання роботи поряд з теоретичними знаннями і практичними навичками за фахом, студент повинен продемонструвати здатності до науково-дослідницької роботи та вміння творчо мислити, навчитися вирішувати науково-прикладні актуальні завдання. Дипломна робота повинна містити, як правило, результати попередніх досліджень студента, здійснені в ході виконання курсових і науково-дослідних робіт. Єдність загальних вимог до робіт не виключає, а припускає широку ініціативу студентів у процесі виконання дипломної роботи Оригіналь-ність постановки і вирішення поставлених завдань дослідження – один з основних критеріїв оцінки якості робіт.

Під час написання роботи слід дотримуватись певної послідовності. Оскільки раніше було зазначено, що найбільш прийнятним є цілісний метод підготовки роботи, то необхідно більш докладно на ньому зупинитися. Найбільш розповсюджена послідовність написання і редагування розділів роботи в цьому випадку така: спочатку формується вступ, перший розділ і додатки до нього, другий розділ і додатки до нього, третій розділ і додатки до нього, висновок. Після цього редагується основна частина роботи – розділи і додатки до них. Після цього уточнюється зміст вступу і висновку. Наступним етапом є формування переліку використаних джерел, змісту та титульного аркуша. Після завершення остаточно редагуються вступ і висновок.

Перший варіант роботи слід писати в максимально короткий термін. Це пов'язано з тим, що, по-перше, написання роботи за короткий проміжок часу дозволить уникнути протиріч і повторень; по-друге, процес повернення до того, на чому автор зупинився минулого разу, дуже тривалий; по-третє, написання роботи впродовж тривалого часу призводить до високої емоційної напруги.

Наукове дослідження здійснюється за такою логічною схемою: обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети і конкретних завдань дослідження, вибір об'єкта і предмета дослідження, методики проведення пошукових робіт під час процесу дослідження, обговорення результатів дослідження, формулювання висновків та оцінка отриманих результатів.

Робота включає наступні структурні елементи (у порядку їх розташування в роботі):

титульний аркуш;

типовий бланк завдання на роботу (додаток Ж);

подання (додаток Ф);

реферат (українською , російською, англійською мовами);

зміст;

вступ;

основну частину (три розділи, у тому числі підрозділ «Охорона праці»);

висновки;

список використаних джерел;

додатки.

Зазначені структурні елементи є обов'язковими для дипломної роботи. Узагальнене подання вимог до означених розділів дипломної роботи наведено у додатку У.

 

2.2. Титульний аркуш

 

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і слугує джерелом бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа. Він містить інформацію про належність роботи до університету, вид роботи, назву теми, керівника та студента.

Стандартне оформлення титульного аркуша наведене в додатку М.

 

2.3. Завдання до дипломної роботи

 

Завдання на дипломну роботу носить інформативний характер щодо підприємства, яке виступає об’єктом дослідження в дипломній роботі. В ньому наводиться прізвище, ім’я, по-батькові автора, тема дипломної роботи, короткі методичні рекомендації до теми та графік її виконання. Типовий бланк завдання до дипломної роботи розміщують безпосередньо після титульного аркуша. Типовий бланк завдання наведено в додатку И, приклад заповнення бланку завдання – в додатку Н.

 

2.4. Реферат

 

Реферат до дипломної роботи складається студентом після закінчення роботи повністю. Реферат складається трьома мовами – українською, російською та англійською і оформляється не у формі заповненого бланка (рукописно або друковано), а у формі тексту. У рефераті повинні бути висвітлені основні положення дипломної роботи, структуровані відповідно до наведеного на рис. 2 зразка.

 

2.5. Зміст

 

Зміст дипломної роботи розташовують безпосередньо після завдання на дипломну роботу. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів. Титульний аркуш, завдання, реферат, зміст та перша сторінка вступу не нумеруються, але включаються до загальної кількості сторінок в роботі

.

                                                 РЕФЕРАТ

 

Дипломна робота містить ___ сторінок, ___ таблиць, ___ рисунків, список джерел з ___ найменувань, ____ додатків.

 

(тема дипломної роботи)

 

Об’єктом дослідження є ____________________________________

_________________________________________________________

Предметом дослідження є __________________________________

_________________________________________________________

Мета дипломної роботи полягає _____________________________

________________________________________________________

Завданням роботи є _______________________________________

________________________________________________________

За результатами досліджень сформовані ______________________

________________________________________________________

Отримані результати можуть бути використані _________________

_________________________________________________________

 

Рис. 2. Зразок реферату до дипломної роботи

 

Останній номер сторінки проставляється на першому аркуші додатків, на додатках номери сторінок не проставляються.

Зміст включає:

вступ;

послідовно перераховані назви розділів і підрозділів; висновки;

список використаних джерел;

додатки;

номери відповідних сторінок.

Приклад оформлення змісту дипломної роботи за типовою темою наведений у підрозділі 4.2. Рекомендації щодо логіки зв’язування розділів роботи подано у підрозділі 2.7, а відповідні приклади змістів за  освітньо-кваліфікаційним рівнем «БАКАЛАВР» – у табл. К.1 Додатку К.

 

 

2.6. Вступ

 

Розробка кожного складового елементу дипломної роботи має свої особливості. Головна роль вступу – підготовка до сприймання основного тексту. У вступі слід розкрити актуальність теми, визначити мету і основні завдання роботи, визначити об'єкт і предмет дослідження, структуру, хронологічні рамки, інформаційну базу дослідження. Логіка написання вступу має відповідати вимогам та структурі, поданій у табл. 2.

 

Таблиця 2

 

Структурування вступу до дипломної роботи

Елемент

Змістовне наповнення

Обов’язкові елементи для робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Актуальність обраної тематики

Шляхом критичного аналізу досвіду провідних учених-економістів                    та емпіричного матеріалу визначається актуальність та доцільність виконання роботи на обрану тему

Мета та завдання

Слід звернути особливу увагу на відповідність мети та завдань                        як обраним предмету та об’єкту дослідження, так і темі дипломної роботи

Об’єкт дослідження

Може бути лише явище чи процес, що породжує проблемну ситуацію. В цілому для напряму підготовки узагальнений об’єкт можна визначити як «облік, аналіз та аудит витрат, доходів і результатів діяльності господарських організацій та установ»

Предмет дослідження

Міститься в рамках обраного об’єкта дослідження (визначає напрямок спрямування уваги студента при розкритті складових дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр)

Методи дослідження

Розкриття інформаційної бази та використаних методів дослідження. Обрані методи повинні сприяти реалізації завдань роботи. Бажано коротко та змістовно вказати, яке завдання вирішувалось за допо-могою якого методу

Висвітлення робіт відомих авторів

Надання переліку провідних вчених, які проводили дослідження згідно          з проблематикою дипломної роботи, та наведення їх внеску (можливо            з визначення невирішених питань) у обрану проблематику роботи. Наведені прізвища відомих вчених, які розробляли досліджувану проблему, повинні відповідати проаналізованим джерелам у списку літератури

Отримані результати

Розкриття наведених способів, методик, схем, алгоритмів означених в дипломній роботі під час реалізації її мети та завдань. Опис (за наявністю) відмінних результатів, отриманих особисто автором дипломної роботи

Практична значущість

Відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання

Апробація результатів

Наводять відомості про оприлюднення отриманих у дипломній роботі результатів у статтях, тезах доповідей тощо

 

 

 

 

Текст вступу рекомендується корегувати в останню чергу, коли робота практично готова, оскільки саме тоді легше обґрунтувати вибір теми, а також мету і завдання

 

 

З оглядом на важливість вступу, розглянемо детально його елементи:

Актуальність теми. Для обґрун-тування актуальності теми необхідно стисло викласти сучасний стан пробле-ми, що розглядається, її значення для економіки в цілому, означити необхід-ність подальших досліджень у цьому напряму. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями наукового завдання обґрунтовують актуальність та доцільність роботи. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність наукового завдання.

Мета і завдання дослідження. Мета роботи має полягати в рішенні проблемної ситуації шляхом її аналізу та пошуку нових закономірностей між економічними явищами. Правильне означення мети – процес не менш важливий, ніж формулювання висновків. Не можна формулювати мету як «дослідження...», «вивчення...» тощо, оскільки ці слова вказують на засоби досягнення мети, а не на саму мету.

Керуючись метою роботи, визначають завдання. Це зазвичай робиться у формі перерахування (проаналізувати..., розробити..., узагальнити..., виявити..., довести..., впровадити..., показати..., розробити..., знайти..., визначити..., описати..., встановити..., з'ясувати..., дати рекомендації..., встановити взаємозв'язок..., зробити прогноз... тощо). Формулювання завдань необхідно робити якомога більш ретельно, оскільки опис їхнього рішення має відобразити зміст складових частин роботи. Це важливо також і тому, що заголовки розділів і підрозділів досить часто формуються на основі завдань роботи. У подальшому, при написанні висновків доцільно їх будувати з точки зору досягнення мети і виконання поставлених завдань.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення. Предмет дослідження – вузька частина об'єкта дослідження, проблема (коло питань), що досліджується в роботі на прикладі бази переддипломної практики.

Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження, саме на нього спрямована увага студента, оскільки предмет дослідження визначає тему дипломної роботи.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

Інформаційна основа роботи – стисло вказуються прізвища і ініціали авторів (в алфавітному порядку), що внесли найбільш відчутний вклад у рішення проблеми, основні закони і нормативні акти, що згадуються в роботі (із зазначенням у квадратних дужках номерів джерел за переліком використаної літератури).

Інформація про базу переддипломної практики – дається стисла інформація про підприємство, з використанням даних якого виконується робота та на прикладі якого розглядається предмет дослідження: повна назва, форма власності, сфера діяльності, місце в галузі (велике, середнє, мале) тощо.

Практичне значення одержаних результатів. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо ступеня готовності або масштабів використання. Коротко характеризуються основні прикладні результати роботи, визначається можлива галузь їх впровадження та їх вплив на проблему, яка при цьому вирішується.

Апробація результатів роботи і публікації. Для дипломних робі ОКР «Бакалавр» при наявності наводиться інформація про наукові та науково-практичні конференції, семінари, наради, на яких оприлюднені результати роботи, а також вказується наявність публікацій основних результатів дослідження у статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, семінарів та ін.

 

2.7. Основна частина

 

Основна частина роботи складається із декількох розділів. Кожен розділ починають з нової сторінки. Розділи можуть поділятися на підрозділи. Кожен підрозділ повинен містити закінчену інформацію. Кількість розділів та підрозділів визначається студентом разом із керівником відповідної роботи. В основній частині роботи викладаються теоретичні та методологічні положення, проблемні питання, дискусійні і невирішені аспекти теми, науково-обґрунтовані, соціально-економічні, професійно-орієнтовані рішення. Наприкінці кожного розділу автором робляться висновки. Найчастіше дипломна робота містить три розділи основної частини, а також підрозділ «Охорона праці».

Об’єктивні відмінності між вимогами до змісту основної частини дипломних робіт освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» та «Магістр» (містяться в розрізі розбіжностей між поданими у табл. 1 класами професійних завдань) обумовило окреме висвітлення вимог до цієї частини роботи. Формуючи змістовне наповнення роботи перш за все слід врахувати вимоги шостого (для дипломної роботи ОКР «Бакалавр») кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій (затверджена постановою Кабінету Міністрів України № 1341 від 23 лис-топада 2011 р.), характеристика яких наведена у табл. А.1 Додатка А.

Окрім того, при підготовці бакалаврської дипломної роботи слід орієнтуватися на подане у табл. А.2 – табл. А.4 Додатка А обґрунтування особливостей висвітлення основних елементів дипломної роботи.

 

2.7.1. Основна частина дипломної роботи ОКР «Бакалавр»

 

При визначенні змістовного наповнення основної частини бакалаврської дипломної роботи за основу слід обрати подану у табл. 3 схему, яка може коригуватися за узгодженням з керівником роботи. Перший розділ дипломної бакалаврської роботи є теоретичним. У ньому обґрунтовується теоретична база обраного завдання, та виконується її макроекономічний і мікроекономічний аналіз, дається огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов'язаної з темою.

 

 

 

Перший розділ дипломної роботи ОКР «Бакалавр»  містить теоретичне узагальнення економічної природи явища, яке має отримати
відповідне обліково-аналітичне відображення

 

 

Теоретичний розділ розробляєть-ся на засадах вивчення спеціальної літератури, нормативно-законодавчої документації та офіційної статистичної інформації. В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової та практичної думки за обраною проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, варто акцентувати увагу на тих питаннях, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Використання літературних та нормативних джерел у роботі та наведення цитат з них супроводжується обов'язковим посиланням на відповідне джерело.

 

Таблиця 3

Варіант структурування дипломної роботи ОКР «Бакалавр»

Підрозділ

Формулювання назви

Характеристика

Розділ 1. Економічна сутність та характеристика об’єкту облікового спостереження

1.1

Розкриття економічної сутності об’єкта дослід-ження

Бакалавр з обліку і аудиту повинен мати фундаментальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкт діяльності (бути компетентним у основах економічної теорії, питаннях мікро- та макроекономіки, методах статистичних досліджень, менеджменту, маркетингу тощо)

1.2

Нормативно-правове регламен­тування діяльності об’єкта дослідження

1.3

Об’єкт дослідження у  світлі динаміки макро-економічних показників

1.4 або 2.1

Економічна характерис-тика об’єкта дослідження

Визначення динаміки розвитку та аналіз основних показників, що характеризують об’єкт дослідження. Розкриття базових технологічних операцій

Розділ 2. Розкриття технології обліку в рамках обраного об’єкту дослідження

2.1

Загальні питання облікового відображення (документаційного забезпечення) об’єкту дослідження

2.2

Організація синтетичного та аналітичного обліку в розрізі обраного об’єкту облікового спостереження

2.3

Розкриття впливу особливостей використовуваної технології чи видів діяльності об’єкту дослідження на його облікову політику та формування звітності

Розділ 3. Контрольно-аналітичні аспекти розкриття діяльності об’єкту дослідження

3.1

Практичне спрямування описаної технології облі-ково-аналітичного процесу

Змістовне наповнення даного параграфу міститься в розрізі: розкриття особливості ведення облікового процесу в умовах ЕОМ, визначення технології управлінського обліку чи технології формування звітності, представлення організаційного забезпечення технології облікового процесу тощо

3.2

Аналітичний аспект діяльності об’єкта облі-кового спостереження

Розкривається в розрізі визначення напрямків використання узагальненої в системі облікових рахунків та номенклатур інформації про об’єкт дослідження (визначає напрямки використання отриманих облікових та звітних даних)

3.3

Технологія проведення контролю та аудиту в розрізі об’єкта дослідження

Відображення можливості реалізації класу контрольних професійних задач (в аспекті методів перевірки правильності розкриття у другому розділі технології облікового відображення об’єкта дослідження

3.4

Охорона праці

Виконується відповідне завдання, затверджене  рішенням кафедрі технології, екології та безпеки життєдіяльності

Огляд повинен повно і систематизовано відображати стан предмета дослідження. Відомості, що містяться у ньому, повинні дозво-ляти об'єктивно оцінювати науково-прикладну значимість досліджуваної проблеми, правильно вибирати шляхи і засоби досягнення мети, поставленої в роботі.

Результатом теоретичного розділу повинна бути повна теоретико-методологічна концепція предмета дослідження, напрямки пошуку шляхів розв'язання проблеми, поставленої в дипломній роботі.

Цей розділ дипломної роботи також повинен включати загальну характеристику діяльності підприємства, на базі якого виконується робота, якісний та кількісний аналіз вирішення досліджуваного завдання в умовах діяльності підприємств, організацій та установ.

При описі характеристики підприємства необхідно з достатнім ступенем повноти подати наступні відомості про нього:

назва підприємства;

форма власності;

профіль його роботи;

стислі відомості з історії підприємства;

характеристика продукції, що випускається, або послуг, що надаються, їх специфіка;

становище підприємства на сегменті ринку, на якому воно діє;

коло наявних і потенційних споживачів;

особливості статуту;

механізм управління на підприємстві;

розмір підприємства, чисельність співробітників;

структура підприємства, взаємодія відділів, їхні функції;

особливості техніко-економічного рівня підприємства;

конкурентоспроможність на ринку технологій;

потенціал підприємства (загальногосподарський, технологічний, науковий, фінансовий, організаційний, кадровий);

ділові партнери підприємства, характер взаємовідносин із ними;

положення підприємства у правовій системі: взаємовідносини з державою, з монополіями, наявність пільг, привілей, особливого статусу;

напрями діяльності підприємства, наявність перспективних шляхів розвитку, та ін. За погодженням з керівником дипломної роботи, цей пункт може бути перенесений у другий розділ роботи.

Обсяг теоретичного розділу повинен складати до 30 сторінок машинописного тексту.

Теоретичну частину (перший розділ) рекомендується подати у вигляді трьох–чотирьох підрозділів за погодженням з керівником. Обсяг викладення матеріалу з кожного підрозділу має бути приблизно однаковим – в межах 7–9 сторінок, оформлених згідно вимог, наведених у розділі 4 цих методичних рекомендацій. Після розгляду проблем дипломної роботи в теоретичному аспекті та визначення й обґрунтування методологічної бази досліджень студент переходить до виконання обліково-дослідницького розділу роботи.

Обсяг теоретичного розділу повинен складати до 30 сторінок машинописного тексту.

Другий розділ дипломної роботи ОКР «Бакалавр» є обліково-дослідницьким. Метою цього розділу є оцінка технології обліку предмета дослідження, в умовах діяльності підприємств, організацій та установ, визначення при цьому позитивних моментів та недоліків, а також розробка й обґрунтування напрямків усунення виявлених недоліків.

Обліково-дослідницький розділ повинен містити аналіз облікової політики підприємства в рамках обраного питання дослідження, інформаційною основою якого виступає Наказ про облікову політику підприємства, дані первинного та поточного обліку, регістри синтетич-ного та аналітичного обліку, звітність.

Важливою складовою обліково-дослідницького розділу дипломної роботи є всебічний розгляд та оцінка ступеня вирішення досліджуваних проблем на підприємствах, установах, організаціях з метою виявлення позитивних сторін та існуючих недоліків.

 

 

 

Другий розділ дипломної роботи ОКР «Бакалавр» висвітлює особливості реалізації елементів методу бухгалтерського обліку відносно обраного об’єкта облікового спостереження

 

 

Студенту слід приділити значну увагу формулюванню висновків. Важли-вість цього завершального етапу здійс-нення аналізу облікової системи під-приємства зумовлюється тим, що його результати служать базою для виконання робіт на наступній стадії опрацювання теми дипломної роботи – при підготовці й обґрунтуванні рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків, а також удосконалення організації вирішення проблем дипломної роботи. Тому студент повинен звернути особливу увагу на чіткість визначення складу і формулювання висновків з аналізу. Подальші завдання дослідження другого розділу повинні бути направлені безпосередньо на комплексний аналіз предмета дослідження на прикладі підприємства, що було базою переддипломної практики. Тобто метою цього розділу роботи є обґрунтування резервів зростання кількісних і поліпшення якісних показників функціонування підприємства. Зміст і структура цієї частини роботи залежать від теми і основних завдань дослідження.

 Оскільки студент готує дипломну роботу до захисту за напрямом підготовки «Облік і аудит», саме облікові аспекти діяльності підприємства мають розглядатися, передусім. Дослідницька складова розділу базується на проведенні комплексних досліджень предмета та об'єкта дослідження, їх стану в різні періоди часу. Обов'язковою є власна оцінка автора щодо виявлених тенденцій та обґрунтування висновків і пропозицій, спрямованих на вирішення проблемних питань.

Обсяг обліково-дослідницького розділу повинен складати до                30 сторінок машинописного тексту.

У третьому, аналітичному розділі всі аспекти діяльності підприємства аналізуються на підставі звітних і планових даних фінансової, статистичної та податкової звітності підприємства. Повнота аналізу визначається залежно від назви теми дипломної роботи і ключового слова: «оцінка», «управління», «аналіз» тощо.

При виконанні аналітичної частини дипломної роботи бакалавра обов’язковим є посилання на форми бухгалтерської звітності, внутрішні аналітичні документи підприємства, які є інформаційною основою. Студент має визначити: склад інформації; джерела її отримання; методи збирання, запису та зберігання.

Обов’язковим елементом виконання аналітичного розділу  є застосування економічних моделей та економіко-математичних методів для вирішення економічної задачі.

Усі результати розрахунків треба представляти в дипломні роботі в стислій формі, бажано у вигляді таблиць, діаграм тощо.

За результатами аналізу студент повинен сформулювати обґрунтовані рекомендації щодо вирішуваної проблеми. Запропонований комплекс організаційно-економічних заходів повинен бути спрямованим, перш за все, на розкриття теми роботи аналітичними засобами, на покращення фінансово-економічних показників та результатів господарської діяльності підприємства: покращення фінансового стану, підвищення прибутковості та ефективності використання економічного потенціалу та інші.

У аналітичні частині роботи мають бути наведені розрахунки, які підтверджували б наукову достовірність та точність зроблених на їх основі висновків. Інакше кажучи, основний зміст цього розділу повинні складати аналітичне обґрунтування з використанням формул, розрахунків, схем, графіків тощо. Студент повинен продемонструвати свої знання та вміння не тільки проаналізувавши конкретну проблему, але й ретельно розкрити найбільш прийнятні шляхи її вирішення для конкретного підприємства. Обов’язковим елементом виконання даного розділу, обґрунтування пропозицій та рекомендацій, є застосування сукупності розрахункових та евристичних методів аналізу, сучасний аналітичний інструментарій.

Таким чином, у аналітичному розділі мають вирішуватися наступні завдання:

- визначення основних напрямків розкриття теми аналітичними методами;

 - за результатами аналізу студент повинен сформулювати обґрунтовані рекомендації щодо вирішуваної проблеми (реалізація резервів, оптимізація структури або планів, досягнення нормативних або конкурентних рівнів, активізації або нейтралізації факторів виробництва, формування позитивної динаміки, обґрунтування організаційно-економічних заходів,  щодо вирішення поставленого в межах дипломної роботи бакалавра завдання  та інше);

- розробка рекомендацій щодо впровадження нових методів, технології, методик, показників аналітичного забезпечення  в аспекті досліджуваної проблеми (теми дипломної роботи бакалавра).

Закінчується розділ висновками, де викладаються результати аналізу відповідно до обраної теми та запропоновані напрямки удосконалення проблеми розгляду.

Загальний обсяг проектного розділу не повинен бути менше 40% обсягу дипломної роботи бакалавра.

Виконання цього розділу сприяє формуванню компетенцій аналітичного напрямку.

Динаміку основних показників досліджують за даними за попередні 2–3 роки. Для оцінки впливу різноманітних чинників, виявлення резервів – за плановими і фактичними даними за звітний рік або фактичними даними за попередній рік. Методичною основою аналізу є різноманітні методики, які студент може знайти в літературі, скористатися методиками з лекційних і практичних занять.

 

 

 

Третя частина дипломної роботи  ОКР «Бакалавр» орієнтована на:

• розрахунок базових аналітичних коефіцієнтів та використання існуючих підходів до здійснення аналізу;

• систематизацію об’єктів аудиту;

• висвітлення особливостей використання облікової інформації

 

 

Підставою для виконання досліджень з теми роботи є, як правило, дані, зібрані способом спеціальних вибірок з докумен-тів підприємства під час про-ходження переддипломної прак-тики. У дослідженнях, що вико-нуються при написанні диплом-них робіт, найбільш широко застосовуються економіко-математичні засоби: кореляційного і регресійного аналізу, тощо.

Типовими помилками, що допускаються студентами в аналітич-ному розділі роботи, є: відсутність чітких висновків після побудованих таблиць, графіків, рисунків; відсутність структурно-логічного зв'язку між підрозділами; надання теоретичної інформації без її подальшого аналізу. Кожен підрозділ третьої частини дипломної роботи  ОКР «Бакалавр» повинен закінчуватися висновком з проведеного аналізу.

Вживати назву підприємства, що аналізується, необхідно тільки в назві розділу. У назві підрозділу слід вживати слово «підприємство». Наприклад, розділ називається «Аналіз ліквідності і платоспроможності ВАТ «Турбоатом», а підрозділ – «Аналіз ліквідності балансу підприємства».

Третій розділ рекомендується представити чотирма підрозділами. За бажанням студента третій розділ можна присвячувати не лише аналізу, а й питанням використання облікової інформації в системі оцінки майна, управління або проведення аудиту. У такому випадку перший та другий підрозділи будуть присвячені аналізу діяльності підприємства, а третій – обраному напрямку розкриття змісту дипломної роботи.

Підрозділ «Охорона праці» є останнім у третьому розділі роботи і виконується згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 969/922/216 від 21.10.2010 р. У підрозділі «Охорона праці» викладаються теоретичні й прикладні аспекти охорони праці на підприємстві згідно отриманого завдання від консультанта (кафедра технології, екології та безпеки життєдіяльності).

Приклад означеного структурування змісту бакалаврських дипломних робіт наведено на рис. 3.

 

«ТЕХНОЛОГІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ»

«ТЕХНОЛОГІЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ
ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ»

Вступ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи формування витрат промисло-вого підприємства

1.1. Динаміка і структура витрат національних підприємств та класифікація витрат виробництва

1.2. Економічна сутність витрат та їх роль у забезпеченні ефективності функціонування підприємств

1.3. Економічна характеристика об'єкта дослідження

 

Розділ 1. Теоретичні основи формування витрат комерційного банку

1.1. Сутність, класифікація і види витрат комерцій-ного банку

1.2. Теоретичні аспекти відображення в обліку витрат комерційного банку

1.3. Економічна характеристика об’єкта дослід-

ження – Харківська філія ПАТ КБ «_________»

Розділ 2. Технологія обліку витрат виробництва на ПАТ «_________»

2.1. Формування собівартості продукції у відповідності                       до П(С)БО та згідно з обліковою політикою підприємства

2.2. Організація зведеного обліку витрат на виробництво

2.3. Особливості обліку загальновиробничих витрат

Розділ 2. Діюча система обліку витрат об’єкта дослідження

2.1. Організація обліку витрат комерційного банку

2.2. Облік процентних і комісійних витрат банку

2.3. Облік загальних адміністративних витрат комерційного банку

Розділ 3.  Аналіз витрат й обґрунтування напрямків удосконалювання системи управління витратами

3.1. Облік витрат у системі управління підприємством

3.2. Факторний аналіз витрат за елементами й статтями калькуляції та аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції

3.3. Технологія аудиту витрат виробництва промислового підприємства

3.4. Охорона праці

Розділ 3. Аналіз та аудит витрат ПАТ КБ «________»

3.1. Коефіцієнтний аналіз витрат комерційного банку

3.2. Структурний аналіз витрат банку

3.3. Технологія внутрішнього аудиту витрат комер-ційного банку

3.4. Охорона праці

Висновки

Висновки

 

Рис. 3. Приклад змісту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

 

За бажанням у третьому розділі студент може відобразити аспекти використання облікової інформації в системі управління підприємством (висвітлити зв’язок функції обліку з іншими функціями управлінського циклу) або представити матеріал у розрізі будь-якої з тем навчальної дисципліни «управлінський облік».

У разі використання аудиторської складової у бакалаврській дипломній роботі (враховуючи вимоги табл. А.4) слід висвітлити  використану студентом-дипломником методику аудиторської перевірки предмету дослідження, відобразивши: послідовність дій аудитора, програму аудиторської перевірки, тест системи обліку базового підприємства та інші елементи. Далі, ґрунтуючись на опис обраної методики аудиту слід навести перелік порушень, які можуть бути виявленими в ході аудиторської перевірки та навести результати такої перевірки, якщо вона проводилася на базі практики.

 

2.7.2. Наслідування авторських матеріалів у дипломних роботах різних освітньо-кваліфікаційних рівнів

 

Розкриваючи можливість наслідування авторських матеріалів у дипломних роботах різних освітньо-кваліфікаційних рівнів слід визначити ряд принципових моментів. Головні з них міститься в рамках вимоги підтримки достатнього рівня унікальності тексту дипломної роботи, який перевіряється відповідним програмним забезпеченням, та агрегованого представлення логіки розкриття змісту дипломної роботи ОКР «Бакалавр». Отже, дипломні роботи, навіть за умови їх підготовки за однаковою назвою, мають містити повну текстуальну розбіжність.

 

 

 

Можливість допуску до захисту підготовленої дипломної роботи визначається, у тому числі, відсутністю запозиченого тексту без відповідних посилань та достатньо високим рівнем унікальності тексту

 

 

 

     

Агреговане представ-лення логіки розкриття змісту дипломної робо-ти ОКР «Бакалавр», наведено в табл. 4.

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4

 

Агреговане представлення логіки розкриття змісту

дипломної роботи

 

Елемент дипломної роботи

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

 
 

Вступ

 

 

1-й розділ

Теоретична частина

(економічна та правова природа об’єкта облікового спостереження)

 

2-й розділ

Розкриття технології обліку (висвітлення елементів методу бухгалтерського обліку).

Облік для цілей оподаткування та оцінки майна

 

3-й розділ

Реалізація технології обліку та розкриття її контрольних й аналітичних аспектів та оцінки майна.).

Місце обліку, аналізу та аудиту  в управлінні об’єктом облікового спостереження та оцінці майна.

Охорона праці

 

Висновки

 

 

 

 

2.8. Висновки

 

Дипломна робота бакалавра містить лише загальні висновки у роботі в цілому.

Загальний висновок усієї роботи розпочинають з нової сторінки безпосередньо після викладу основної частини роботи.

Висновки і пропозиції містять перелік основних напрямків розвитку об’єкта і предмета дослідження. Також у висновку повинні знайти відображення: теоретичні пропозиції щодо тенденції розвитку об’єкта дослідження; результати експериментальних досліджень і моделювання, їх відповідність первісній гіпотезі; вплив різних факторів на зміну об’єкта і предмета дослідження. У висновку також наводиться визначення позитивних і негативних сторін питань, що розглядаються, можливість практичного використання отриманих результатів.

 

2.9. Список використаних джерел

 

Список джерел повинен бути наведений після висновків з нової сторінки. Список використаних джерел розташовують з окремої сторінки. Приклад оформлення літературних та інших джерел наведено в Додатку П.

2.10. Додатки

 

Після переліку використаних джерел з нової сторінки розташовують додатки, які містять матеріал, що:

є необхідним для повноти дипломної роботи, але його включення в основну частину роботи може змінити упорядковане і логічне уявлення про роботу;

через великий обсяг не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи.

У додатки можуть бути включені:

додаткові ілюстрації або таблиці;

матеріали, що через великий обсяг, специфіку викладу або форми представлення не можуть бути внесені в основну частину (первинні документи, зведені документи, звітність);

формули, розрахунки, вироблені при розробці економіко-математичної моделі і при здійсненні автоматизації облікових робіт і т. ін.).

 

3. Документальне оформлення роботи

 

Повністю готову роботу студент подає на розгляд керівнику дипломної роботи. Розглянувши пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства, керівник від бази практики видає довідку студенту про можливість використання результатів дослідження в діяльності досліджуваного підприємства чи галузі в цілому. Довідка складається у формі, наведеній в додатку Л, і повинна містити наступні відомості:

кутовий штамп підприємства та номер вихідної реєстрації (якщо довідка оформлена не на фірмовому типографському бланку підприємства);

прізвище, ім'я і по батькові студента;

тему роботи;

повна назва підприємства;

корисність теоретичних і практичних висновків, зроблених в результаті виконання роботи, для організації діяльності самого підприємства і аналогічних йому суб'єктів господарювання;

прізвище, ініціали, посада особи, що підписала довідку;

печатка, підпис, з чіткими реквізитами.

Перед поданням дипломної роботи керівнику студент повинен поставити на титульному аркуші свій підпис. Усі підписи проставляються чорним чорнилом. Після перевірки дипломної роботи керівник підписує титульний аркуш дипломної роботи, графічні матеріали і пише відгук на роботу.

Відгук керівника містить:

розгорнуту оцінку дипломної роботи з переліком основних рішень, наукових і практичних досягнень студента;

рекомендації з використання теоретичних і практичних результатів роботи;

характеристику рівня загальної економічної підготовки, системності і самостійності в роботі, уміння творчо вирішувати поставлені завдання і приклади конкретного прояву цього уміння, схильності студента до теоретичної або практичної роботи;

відповідність виконаної роботи завданню на дипломну роботу:

ступінь відповідності роботи вимогам до змісту і оформлення.

У відгуку керівник оцінює роботу згідно рекомендації щодо формування бально-рейтингової оцінки виконання дипломних робіт (проектів)  (Додаток Ж) з стислим обґрунтуванням поставленого балу і дає рекомендації до захисту роботи у ДЕК та присвоєння йому кваліфікації бакалавра за напрямом підготовки «Облік і аудит».

Для підтвердження необхідності впровадження рекомендацій дипломної роботи та можливості застосування пропозицій у роботі аналогічних підприємств досліджуваної галузі для захисту дипломної роботи потрібно також отримати зовнішню рецензію.

У письмовій рецензії на дипломну роботу відзначається:

актуальність теми дипломної роботи;

використання в роботі останніх досягнень у галузі економіки,             в прийнятті управлінських рішень, економіко-математичного моде-лювання, обчислювальної техніки та інших галузях науки і техніки;

оригінальність, новизна, глибина та обґрунтованість рішень;

можливість практичного використання отриманих результатів,

недоліки роботи;

якість оформлення роботи і мови викладення.

Письмова рецензія завершується загальним висновком про позитивну (негативну) оцінку роботи та можливість (неможливість) присвоєння студенту кваліфікації бакалавра за спеціальністю «Облік і аудит».

Рецензент повинен підписати рецензію і вказати повну свою посаду (якщо рецензент має науковий ступінь та/або вчене звання, їх також необхідно вказати). Підпис рецензента засвідчується печаткою організації, в якій він працює.

Приклад оформлення рецензії поданий у додатку Р.

Таким чином, до готової дипломної роботи додають:

довідку про актуальність теми (додаток К);

довідку про впровадження результатів дослідження (додаток Л);

відгук керівника;

зовнішню рецензію (додаток Р).

Ці документи не підшиваються до дипломної роботи, а вкладаються в окремий конверт, що приклеюється на внутрішню сторону обкладинки переплетеної роботи.

 

4. Нормоконтроль

 

 1. Порядок проходження нормоконтролю

 

Повністю готову роботу (у непереплетеному вигляді), комплект уже зазначених документів студент представляє на нормоконтроль. Графік нормоконтролю і персональний склад контролерів затверджують завідувачі кафедр.

Рекомендується до проходження нормоконтролю нумерувати сторінки в правому верхньому кутку олівцем, зважаючи на можливі зміни тексту роботи. Потім їх можна проставити чорною ручкою. Також рекомендовано до проходження нормоконтролю виконувать  контроль на плагіат. Бажано, проведення контролю за програмою «Антиплагиат» доручати відповідальним за бакалаврську програму на кафедрі. Відмітка про проходження перевірки на плагіат проставляється на листку-завданні до роботи.

Контролер у присутності студента перевіряє на відповідність роботи вимогам до змісту і оформлення.

Відмітка про проходження нормоконтролю проставляється на листку-завданні до роботи. Якщо зауваження не істотні, контролер ставить відмітку одразу, якщо істотні – після їх усунення.

У роботі після її можливого доопрацювання проставляються сторінки і далі вона зшивається у тверду обкладинку.

До подання на підпис завідувачу кафедри для допуску до захисту робота повинна бути переплетена, на титульному аркуші роботи повинні знаходитися підписи виконавця, керівника роботи, а на листку-завданні – підпис контролера. Документи (довідки з бази переддипломної практики, рецензія і відгук керівника) повинні бути покладені в конверт. Також               у конверт необхідно вкласти електронний варіант роботи на диску. Дипломна робота в електронному варіанті повинна бути набрана в одному файлі. Назва файлу на електронному носії повинна відповідати прізвищу студента. В окремих файлах можуть міститися документи, що додаються до роботи та графічний матеріал.

Перед подачею на підпис завідувачу кафедри студент повинен ще раз уважно вичитати роботу і перевірити усунення недоліків, виявлених контролером, оскільки у випадку, якщо завідувач кафедри не підпише роботу, її необхідно буде розшивати, усувати недоліки і переплітати ще раз.

Після підпису завідувача кафедри сама робота, графічний матеріал і всі документи залишаються на руках у студента та подаються секретарю державної екзаменаційної комісії безпосередньо перед захистом.

 

4.2. Вимоги до оформлення

 

         Дипломна робота бакалавра повинна мати обсяг 80100 сторінок рукописного (машинописного) тексту.

Студентські дипломні роботи повинні бути оформлені:

чорним чорнилом від руки або надруковані на комп’ютері з використанням середовища Windows з одного боку аркуша білого паперу форматом А4 (210 х 297 мм) у вигляді суцільного тексту, ілюстрацій і таблиць.

Гарнітура шрифту типу Times New Roman розміром (кеглем) 14 пт. Міжрядковий інтервал – полуторний (множина 1,5).

Допускається використання аркушів форматом A3 (297 х 420 мм), коли це необхідно.

Текст слід набирати (писати), дотримуючись наступних полів: верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, ліве – не менше 2025 мм.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і рівним 1,25 см (або 5 символам).

При виконанні роботи необхідно дотримувати рівномірну щільність, контрастність і чіткість зображення по всій роботі.

Усі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути чіткими й однаково чорними по всій роботі.

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються в текст, повинні бути чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближеною до щільності основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білим кольором і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого від руки.

Заголовки структурних елементів роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП»,  «РОЗДІЛ ...», «ВИСНОВКИ», «ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА», «ДОДАТ-КИ» друкують великими літерами, розташовуючи в центрі рядка.

 

 

не менше 20 мм

Абзацний відступ – 1,25 см

Приблизно 20 мм

(два рядки з заданим полуторним міжрядковим інтервалом)

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

    ¶

                            ¶

Тільки заробітна плата відображає в певному розумінні різнобічні результати діяльності підприємств та організацій, які виступають предметом

 

           
   
 
   

не менше 10 мм

 

не менше 20–25 мм

 
 

 

 

 

 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу не розташовуючи в центрі рядка.

Крапка в кінці заголовків структурних елементів роботи не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Кожен структурний елемент роботи (розділ) слід починати з нової сторінки.

Переноси слів у заголовку не допускаються. Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути в межах 20 мм, однакова по всій роботі.

 

 

 

Найменування розділу

Не менше 20 мм

Не менше 20–25 мм

Не менше 10 мм

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 1

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

    ¶

    ¶

 

Найменування підрозділу

Скругленная прямоугольная выноска: Найменування підрозділу1.1. Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її удосконалення

Приблизно 20 мм (дві строки з заданим полуторним міжрядковим інтервалом)

 

Заробітна плата є одною з найбільш складних економічних категорій. Увагу вчених-економістів не випадково привертає дослідження саме даного поняття, а

 

 
 

Абзацний відступ – 1,25 см

 

 

 

 

 

Заголовок наступного підрозділу та початок його тексту розташовують на тій же самій сторінці, де закінчується попередній підрозділ.

Сторінки робіт варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки наприкінці.

Титульний лист, завдання, подання, реферат, зміст та першу сторінку вступу включають у загальну нумерацію сторінок, але номер на цих сторінках не проставляють.

 

Текст підрозділу 1.1

 
 
 

громадян є основним джерелом прибутків і, отже, стимулом до поліпшення виробничих результатів.

 

Приблизно 20 мм (дві строки з заданим полуторним міжрядковим інтервалом)

 

1.2. Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин

 

Текст підрозділу 1.2

Скругленная прямоугольная выноска: Текст підрозділу 1.2

Абзацний відступ – 1,25 см

В умовах становлення ринкових відносин поняття про заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила

 

 

 

 

 

 

Номер розділу

Номер сторінки

 
 
 

 

 

 

 6

 

 
 
 

РОЗДІЛ 1

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

 

Номер підрозділу

 

 

Текст підрозділу 1.1

Скругленная прямоугольная выноска: Текст підрозділу 1.11.1. Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її удосконалення

¶¶

Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних категорій. Увагу вчених-економістів, не

 

 
 
 

Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок робіт. Номер на цих сторінках проставляється.

 

 

 

 

1.2. Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин

 

В умовах становлення ринкових відносин поняття про

 

Не можна розміщувати після заголовку підрозділу лише 1 рядок тексту

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно – залишати після заголовку підрозділу не менше, ніж 2 рядки тексту

 

 

 

 

 

1.2. Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин

 

Текст підрозділу 1.2

Скругленная прямоугольная выноска: Текст підрозділу 1.2

В умовах становлення ринкових відносин поняття про заробітну плату принципово змінюється, оскільки

 

 

Не менше 20 мм

 
 
 

 

 

 

 

Розділи та підрозділи робіт слід нумерувати арабськими цифрами.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка посередині друкують заголовок розділу. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу ставлять крапку, наприклад: 1.1., 1.2., 1.3. і т. ін. Інші структурні елементи роботи («ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА», «ДОДАТКИ») не нумерують.

Не допускається розміщати заголовок підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту.                   У такому випадку підрозділ слід починати з наступної сторінки.

З нової сторінки друкуються тільки вступ, розділи, висновки (заключні), список використаних джерел, додатки. Підрозділи та висновки після кожного розділу друкуються в тексті.

 

 

 
 
 

 

Абзацний відступ – 1,25 см

процесів необхідно брати до уваги матеріально-речовинний та інформаційно-інтелектуальний прояви інноваційної діяльності.

Не менше 20 мм

Висновки по 1 розділу

1. За сучасних умов становлення «нової економіки», ринкові позиції лідера отримують інноваційні підприємства, які підпорядковують свою діяльність

 

 
 
 

 

 

 

Ілюстрації (рисунки, креслення, діаграми, фотознімки, графіки, схеми) варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці.

Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації.

На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого запозичена ілюстрація.

Назви схем, рисунків, графіків, діаграм, креслень розташовують під ілюстрацією не розташовуючи в центрі рядка. При необхідності під ілюстрацією розташовують роз’яснювальні дані.

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою.

Відстань від тексту до ілюстрації і від ілюстрації до тексту – один рядок (приблизно 10 мм), якщо ілюстрація вбудовується у структуру тексту, тобто розташована не на окремій сторінці.

Оформлення ілюстрацій необхідно виконувати з розрахунком на те, що вони повинні бути достатньо простими для сприйняття, з одного боку, та нести максимум інформації – з іншого.

 

 

не більше ніж 10 мм

 
 

Динаміку витрат на виробництво продукції представлено на рис. 3.1.

 

10

20

30

40

тис. грн.

0

                                       
 
 
   
     

31,7

 
     
     

21,8

       

18,6

     

17,3

 
       
 
         
 
     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2004

2005

2006

2007

роки

 

 

Рис. 3.1. Динаміка витрат на виробництво продукції за період з 2004 р. по 2007 р.

абзацний відступ

 
 
 

 

 

 

 

Виходячи із рис. 3.1, можна зробити висновок, що підприємство доволі вдало використовувало свої ресурси

 

абзацний відступ

               
   
 
 
   

не більше ніж 10 мм

   

перший рисунок третього розділу

 
 
 

 

 

 

 

 

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці/сторінках, якщо таблиця надто завелика для її вбудовування у структуру тексту.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою.

 

 
 
 

посилання на джерело

Динаміка випуску продукції та витрат підприємства за 2000–2003 рр. подана на рис. 3.2 [14, с. 53].

 

не більше 10 мм

2000

2001

0

40

30

20

10

тис. грн.

39,9

26,7

18,3

23,4

21,6

15,5

35,4

18,1

                       
 
 
   
 
     

роки

     

2002

 

2003

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не більше 10 мм

Динаміка випуску продукції

Динаміка витрат

 

Рис. 3.2. Динаміка витрат та випуску продукції за період з 2000 р. по 2003 р.

не більше 10 мм

 

 

 

 

 

 

 

роз’яснювальні дані

Виходячи із рис. 3.2, можна зробити висновок,  що в галузі  доволі  вдало  використовувались  ресурси протягом тривалого періоду часу

 

 
 
 

 

 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують безпосередньо над таблицею і друкують посередині рядка. Слово «Таблиця» друкується курсивом маленькими літерами, крім першої великої, і розташовується над назвою таблиці. Назва таблиці друкується напівжирним шрифтом маленькими літерами, крім першої великої. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.

У випадку, коли розмір таблиці виходить за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, які переносять на наступну сторінку/сторінки. При цьому в кожній частині таблиці вказується, що це її продовження (наприклад, «Продовження табл. 3.1»). Над останньою частиною таблиці вказується про закінчення таблиці (наприклад, «Закінчення табл. 3.1»).

Перенесення таблиці на наступну сторінку допускається при написанні не менше двох рядків після «шапки» таблиці.

Наприкінці назв таблиць крапки не ставлять. Відстань від тексту роботи до таблиці – один рядок (але не більш 10 мм).

Якщо в таблиці наведені дані, які мають декілька різних одиниць виміру, то необхідно внести до таблиці окрему графу щодо одиниць виміру.

У цілому таблиця повинна відображати необхідну у межах цієї таблиці інформацію, тобто вона не повинна бути перенасиченою. Якщо необхідно привести багато інформації, то краще викласти її за допомогою декількох таблиць.

Текст усіх таблиць та ілюстрацій (схем, рисунків, діаграм), що містяться у роботі, повинен бути набраний з дотриманням однакових параметрів (наприклад, шрифт Times New Roman розміром (кеглем)             12 пт, міжрядковий інтервал – одинарний, абзацний відступ – не має або шрифт Times New Roman розміром (кеглем) 14 пт, міжрядковий інтервал – полуторний (множина 1,5), абзацний відступ – не має).

За необхідності, всередині розділів і підрозділів можуть бути приведені перерахування. Перед перерахуванням ставлять двокрапку.

Для першої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою. Наприкінці ставиться крапка з комою або двокрапка, якщо є подальша деталізація.

Перед кожною позицією подальшого перерахування другого рівня деталізації можна ставити малу літеру української або російської абетки з дужкою або, не нумеруючи, абзацний відступ без геометричних прикрас. Наприкінці ставиться крапка з комою. Після останнього пункту перерахування ставиться крапка.

 

 
 
 

та динаміка витрат на виробництво продукції наведені в               табл. 3.1.

 

Не більше 10 мм

 
 
 

Таблиця 3.1

 

Структура та динаміка елементів витрат в ВАТ «Дніпро»

 

Елементи витрат на виробництво

2006 р.

2007 р.

Зміна частки,

%

Абсолютне значення,

тис. грн.

Частка,

%

Абсолютне значення,

тис. грн.

Частка,

%

1. Матеріальні витрати

70 291

67,7

217 495

61,64

-6.06

2. Витрати на оплату праці

27 280

26,3

87 602

24,8

-1,5

3. Відрахування на соціальні заходи

1 300

1,25

2 230

0,64

+1,93

 

         
   
 
 
 
 

Не менше 20 мм

 

 

 

 

32

 

 
 

Не більше 10 мм

 

Продовження табл. 3.1

 

Елементи витрат на виробництво

2006 р.

2007 р.

Зміна частки,

%

Абсолютне значення,

тис. грн.

Частка,

%

Абсолютне значення,

тис. грн.

Частка,

%

4. Амортизація

894

0,86

9 851

2,79

+6,2

5. Інші витрати

4 066

3,92

35 704

10,13

 

Разом витрат

103 831

100,0

352 882

100,0

 

 З табл. 3.1 видно, що підприємство, в цілому, додержувалось чіткої

 

Назви стовбців таблиці необхідно повторювати на кожній сторінці продовження

 
 
 

 

 

 

Перерахування нумерують з абзацного відступу.

Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.

 

 

 

Елементи витрат включають:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці:

а) витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати;

б) виплати за невідпрацьований на підприємстві час;

в) витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів.

 

абзацний відступ

       
   
 
 
 

 

 

 

 

Елементи витрат включають:

1) матеріальні витрати;

2) витрати на оплату праці:

витрати на оплату основної та додаткової заробітної плати;

виплати за невідпрацьований на підприємстві час;

витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів;

3) відрахування на соціальні заходи;

4) амортизація основних засобів та нематеріаль-них активів;

 

 

Невеликі нескладні формули та рівняння, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту. Довгі та громіздкі формули і рівняння розміщують на окремих рядках. Перший рядок починають з абзацного відступу.

Для економії місця кілька коротких формул, що випливають одна з іншої і не розділені текстом, можна подати в одному рядку, а не одну під однією. Формули і рівняння в роботах (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою, наприклад, формула (3.6) – шоста формула третього розділу.

 

 

Не менше 20–25 мм

Не менше 10 мм

 
 
 

 

 

 

 

підрозділам і категоріям працівників.

 

 
 
 

            ΔФОП абс = ФОПф – ФОПпл,                                (3.6)

 

 
 
 

 

приблизно 10 мм

де   ΔФОП абс – абсолютне  відхилення Фонду оплати    

        праці на підприємстві, тис. грн.;

        ФОПф – фактичний Фонд оплати праці, тис. грн.;

        ФОПпл – плановий Фонд оплати праці, тис. грн.

 

        Згідно  статистичних  даних,  у  ВАТ  «Дніпро»   було

на початок  періоду

 

       
 
 
   

абзацний відступ

 

 

 

 

 

 

Dxx = ² – ,   Dn = ² –  ,

 

Dxy =  –  .                                                    (1.4)

 

 

 

Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі або рівнянні. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного відступу словом «де», без двокрапки. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка, пояснювальні символи повинні бути написані на однаковій відстані від краю аркуша, рівняючись по першому символу.

 

 

 
 
 

посилання

На думку деяких економістів зростання цін можливе також без інфляції при зниженні вартості благородних металів, підвищення цін монополіями, переважно попиту над пропонуванням в силу зміни кон’юнктури ринку і при циклічних коливаннях виробництва [12, с. 43].

 

абзацний відступ

 
 
 

 

 

 

 

 

Чприйн.

                                     Кпр =                            .                     (3.1) [17, с. 21]

   СОЧ

 

     
 
 
 
 

 

 

 

Виходячи із табл. 3.2, можна зробити висновок, що

 

     
 
 
 
 
 
 

 

 

Коефіцієнт плинності кадрів на підприємстві можна визначити за формулою (3.5).

 

 
 
 

 

 

Що стосується переносу формул або рівнянь на наступний рядок, то перенос допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак «´». Нумерацію формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою нумерацією в межах розділу.

Відстань від тексту до формули і від формули або/і розшифровки формули до тексту – один рядок (приблизно 10 мм).

У тексті допускається робити посилання на джерела в квадратних дужках із вказівкою порядкового номера джерела в переліку використаних джерел та номера сторінки, звідки взяті дані.

Також можна посилатися на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, формули, рівняння, додатки, вказуючи при цьому їхні номери.

Якщо посилання наводяться в тексті, можна писати:

«...   у розділі 2   ...»;

«...   відповідно до підрозділу 2.3   ...»;

«...   на рис. 1.5   ...», або „...   як це видно з рис. 3.1   ...”;

«...   у табл. 3.2   ...»;

“...   згідно з табл. 3.2   ...” або “...   виходячи із табл. 3.2   ...”;

«...   за формулою (3.5)   ...»;

«...   у рівняннях (1.9) – (1.12)   ...»;

«...   у додатку Б   ...» або “...   (додаток Б).”

Після останньої сторінки списку використаних джерел перед додатками необхідно розмістити чистий аркуш паперу, на якому в центрі великими літерами (розміром (кеглем) 32 пт) написати «ДОДАТКИ». У змісті роботи треба вказувати першу сторінку додатків.

Кожен додаток починається з нової сторінки. При цьому він повинен мати заголовок, написаний угорі аркуша маленькими літерами з першою великою, симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком маленькими літерами з першою великою повинно бути написане слово “Додаток» і велика літера його нумерації.

Додатки варто позначати послідовно великими літерами української або російської абетки, за винятком літер Г, Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч Ь,  наприклад «Додаток А», «Додаток Б». Кожному додатку надається назва.

Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, «Рис. А.3», «Таблиця Б.2», Формула (Д.5)

Якщо додаток має продовження, то продовження додатку пишуть з першої великої літери, вказуючи номер таблиці, рисунка або формули. Наприклад, «Продовження табл. А.4», «Продовження рис. К.2».

 

 

 

 

Додаток А

Узагальнення результатів наукових досліджень з окремих аспектів управління інноваційною діяльністю

 

Таблиця А.1

 

Визначення сутності поняття «інновація»

в роботах українських та іноземних науковців

№ з/п

Автор

Трактування поняття «інновація»

Джерело

1

Золотарьов В. Ф.

Інновація – результат творчої діяльності, спрямований на розробку, створення й поширення нових видів виробів, технологій, впровадження нових організаційних форм

[71]

2

Молчанов І. М.

Результат наукової праці, спрямований на процес вдосконалення суспільної практики і призначений для безпосередньої реалізації в суспільному виробництві

[128]

 

 

     
 
 
 
 

 

 

 

     Продовження додатка А

Продовження табл. А.1

№ з/п

Автор

Трактування поняття «інновація»

Джерело

8

Шумпетер Й.

Інновація – це нова науково-організаційна комбінація виробничих факторів, мотивована підприємницьким духом

[245]

9

Ніксон Ф.

Інновація – це сукупність технічних, виробничих і комерційних засобів, які призводять до появи на ринку нових промислових процесів й устаткування

[24]

 

Над останньою частиною таблиці вказується про закінчення таблиці (наприклад, «Закінчення табл. К.2»). Над останньою сторінкою додатка вказується про його закінчення (наприклад, «Закінчення додатка В»).

 

 

 

Закінчення додатка К

Таблиця К.2

Анкета експертного опитування для визначення

основних характеристик інформаційно-інтелектуального компоненту інноваційного потенціалу підприємства

№ з/п

Характеристики сукупних можливостей підприємства

щодо досягнення нефінансових цілей інноваційного розвитку

Ранг

1.

Характеристики інтерфейсної складової інноваційного потенціалу підприємства

1.1

Імідж торгівельної марки (підприємства)

 

1.2

Якість поточного маркетингу інновацій

 

1.3

Задоволеність споживачів

 

 

 

 

 

 

 

Перед початком виконання дипломної роботи треба узгодити найменування всіх розділів та підрозділів з керівником роботи.

При написанні основної частини роботи мають бути наведені джерела, звідки запозичений фактичний матеріал. Вони вказуються у відповідних посиланнях та в бібліографічному списку.

Список використаних джерел повинен бути наведений після висновку із нової сторінки.

Список джерел розташовують в наступній послідовності:

спочатку літературні джерела українською та російською мовами за абеткою (у тому числі закони, укази, кодекси, облікові стандарти, положення, інструкції міністерств та відомств, доповіді й виступи державних діячів України, посилання на ресурси мережі Інтернет);

потім літературні джерела на іноземній мові за абеткою.

Відомості про літературу, яка включена до списку, необхідно давати згідно з вимогами державних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв.

Оформлення змісту проводиться наступним чином:

 

 
 
 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

Стор

 

4

РОЗДІЛ 1. Економічна сутність заробітної плати та шляхи ЇЇ удосконалення в ринкових умовах

 

8

1.1. Заробітна плата як економічна категорія

8

1.2. Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу України до ринкових відносин

 

15

1.3. Економічні реформи. Значення і задачі обліку фонду оплати праці

22

 

 

РОЗДІЛ 2. Існуюча система обліку фонду оплати праці на підприємстві та напрямки її удосконалення

 

29

2.1. Техніко-економічна характеристика підприємства

29

2.2. Організація облікового процесу щодо оплати праці на підприємстві

 

36

2.3. Синтетичний облік заробітної плати і розрахунків із працівниками підприємства

 

43

2.4. Удосконалення обліку заробітної плати із застосуванням ПЕОМ

50

 

 

РОЗДІЛ 3. Аналіз формування і використання фонду оплати праці

 

57

3.1. Організація аналітичного процесу на підприємстві

57

3.2. Аналіз динаміки чисельності працівників і складу персоналу

64

3.3. Аналіз структури фонду оплати праці

71

3.4. Застосування економіко-математичного моделювання в аналізі фонду оплати праці

 

77

3.5. Охорона праці

84

Список використаних джерел

91

Додатки

95

 

 

 

 

 

 

 

Не менше 20–25 мм

Не менше 10 мм

 

 

 

                 69

 

Список використаних джерел

 

 

 

       1. Ансофф  И. Стратегическое управление  /  И.  Ансофф ;  [сокр.

пер. с англ. Л. И. Евенко]. – М. : Экономика, 1989. – 520 с.

       2. Закон України  «Про бухгалтерський облік та фінансову  звіт-

ність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV  [Електронний ресурс]. –

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14

       3. Лучанінова Г. С. Управління витратами промислового підприє-

мства на засадах процесного підходу / Г. С. Лучанінова // Управління

 розвитком. – 2011. – № 4 (101). – С. 211–213.

       4. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Пла-

ну рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосува-

ння»          [Електронний ресурс].          –        Режим         доступу       :

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99

       5. Пилипенко А. А. Формування обліково-аналітичного забезпе-

чення управління  витратами підприємств та  їх об’єднань : моногра-

фія  /  А. А.  Пилипенко,  І.  П. Дзьобко,  О.  В.  Писарчук. – Х. : Вид.

ХНЕУ, 2011. – 344 с.

       6. Статистична інформація [Електронний ресурс]. – Режим досту-

пу : http://www.ukrstat.gov.ua/

 

абзацний відступ

       
   
 
 
 

 

 

 

     

 

Приклади оформлення літературних джерел наведені в додатку П.

Рекомендована загальна кількість позицій у списку має бути не меншою, ніж 70 джерел.

 

     

 

 
 
 

 

 

  67. Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности                         / Г. Эмерсон. – М. : БИЗНЕС-ИНФОРМ, 1997. – 150 с.

  68. Ястремська О. М. Особливості стратегічного управління інноваційними процесами промислового підприємства / О. М. Яст-ремська // Управління розвитком : зб. наук. статей. – 2004. – № 2. –           С. 8–11.

  69. A more research-intensive and integrated European Research Area : Science, Technology and Competitiveness. Key figures report 2008/2009 [Electronic resourse] / European Research Area : Knowledge-based economy. – Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2008. – 169 p. – Available from : http://ec.europa.eu/research/era/pdf/key-figures-report 2008-2009_en.pdf

  70. Abernathy W. J. Patterns of industrial innovation. / W. J. Aber-nathy, J. Utterback // Technology Review. – 1998. – Vol. 80 (June-July). – pp. 40–47.

 

 
 
 

 

 

 

5.  Графічний матеріал до захисту

 

Графічний матеріал до захисту дипломної роботи готується у вигляді презентації за допомогою редакторів PowerPoint або Microsoft Word у загальній кількості 6-10 плакатів.

Вимоги до графічного матеріалу:

титульний лист, який має містити прізвище студента, тему випускної роботи, прізвище керівника, об’єкт та предмет дослідження;

наявність загального заголовку плакату, що виконується літерами висотою 25-40 мм не більше ніж у два рядки;

таблиці, графіки, діаграми (якщо їх на листі кілька) повинні мати окремі заголовки, які виконуються літерами висотою 15-25 мм.

Графічний матеріал готується також як ілюстративний у шести екземплярах на аркушах формату А4.

 

6. Захист дипломної роботи

 

При підготовці до захисту дипломної роботи студент повинен скласти тези доповіді або доповідь і погодити її з керівником роботи.

Доповідь має включати:

повне найменування теми дипломної роботи і обґрунтування її актуальності;

мету і завдання, визначені студентом при розробці дипломної роботи

результати проведених аналітичних досліджень;

виявлені напрямки і можливості оптимізації предмета дослідження на прикладі бази переддипломної практики;

висновок про можливість реалізації пропозицій дипломної роботи і їх подальший розвиток.

На виступ студента дипломника відводиться до 10 хвилин.

Виступ має бути пов'язаний з наведеними графічними матеріалами, на які необхідно посилатися під час доповіді.

Перед захистом секретар ДЕК оголошує прізвище, ім'я, по батькові студента і керівника, а також тему дипломної роботи і передає дипломну роботу голові комісії.

Після цього слово для доповіді надається студенту. Доповідь рекомендується почати: «Шановні члени Державної екзаменаційної комісії, шановні присутні! До вашої уваги пропонується дипломна робота на тему ...». Доповідь доцільно завершувати фразою; «Доповідь закінчена. Дякую за увагу».

Доповідь доцільно будувати не шляхом викладення змісту роботи за розділами, а розкриваючи логіку отримання найбільш значущих результатів. Студенту необхідно врахувати наступні поради при підготовці тексту своєї доповіді: використовувати прості слова і прості стверджувальні речення; повторювати іменники, уникати займенників; не зловживати цифрами – наводити їх рівно стільки, скільки вимагається для об'єктивного погляду на проблему; записувати цифри, відділяючи кожні три знаки з правого боку крапкою; уникати непотрібних цитат – слід викладати, передусім, власні судження. Якщо захист відбувається через тривалий час після здачі роботи, то перед захистом необхідно ще раз ретельно вивчити всі матеріали, бо деякі положення і логічні міркування можуть виявитися забутими.

Слід підготувати необхідний ілюстративний матеріал для проведення доповіді. Ілюстрації повинні, по-перше, відбивати основні результати, що досягнуті в роботі, і, по-друге, бути погоджені з матеріалом, що викладається.

При використанні схем важливо забезпечити їх візуальне сприймання членами комісії. Ілюстративний матеріал повинен мати титульний аркуш з відповідними підписами (додаток С), містити нумерацію плакатів і мати назви. Приклад оформлення ілюстративного матеріалу наведено в додатку Т. Недбало оформлені, погано розроблені схеми, наявність помилок в них, погіршують враження від захисту та впливають на комісію негативно.

Ознайомившись з відгуком і рецензією, доцільно письмово відповісти на поставлені в цих документах запитання. Письмова форма підготовки відповідей необхідна для того, щоб під час захисту миттєве заворушення не змогло завадити правильній і спокійній відповіді на запитання.

Перед захистом доцільно провести тренувальний виступ. Якщо виявиться, що підготований текст, прочитаний за більш тривалий, ніж встановлено, час, то не слід робити висновку про те, що читати його потрібно вдвічі швидше, доцільно скоротити текст, залишивши в ньому найбільш значущі результати.

Після завершення підготовки доповіді необхідно погодити текст виступу з керівником.

На захисті студент повинен показати не тільки знання теми, але і ступінь опанування науковим засобом мислення, логічним і статистичним аналізом проблем, що досліджуються, спроможність до самостійної наукової праці, уміння чітко і ясно викладати свої думки та висновки.

На захисті роботи необхідно виступати із заздалегідь підготованими тезами доповіді і демонструвати ілюстрації, що обґрунтовують логіку викладення матеріалу і отримані висновки. Бажано, щоб доповідь викладалася без безпосереднього читання самого тексту. Промова повинна бути ясною, граматично точною, впевненою, що зробить її зрозумілою і переконливою.

У ході доповіді слід звернути увагу на правильну вимову слів. У мові економістів є біля двох-трьох десятків слів, що найчастіше вимовляються з помилкою в наголосі.

При виступі з доповіддю слід прагнути до виразності, що залежить від темпу, гучності і інтонації промови. Якщо говорити квапливо, ковтаючи кінцівки слів, або дуже тихо, якість виступу від цього дуже сильно знизиться. Спокійна, неспішна манера викладення завжди імпонує членам комісії. У ході доповіді необхідно повернутися до комісії обличчям.

Слід використовувати заздалегідь підготовані ілюстрації. До ілюстрацій необхідно посилатися тільки тоді, коли цього вимагає послідовність доповіді, уникаючи недоцільного звернення до них.

Після закінчення доповіді дипломнику задаються питання, на які він зобов'язаний дати повні й вичерпні відповіді, демонструючи уміння швидко орієнтуватися в різноманітних питаннях і рівень професійної підготовки, при цьому студенту дозволяється користуватися самою роботою і графічними матеріалами. Питання можуть бути задані як членами ДЕК, так і присутніми на захисті. Відповіді на питання повинні бути стислими і складатися, як правило, з двох-трьох речень. На питання слід відповідати впевнено і чітко. Слід давати найкоротшу з всіх можливих відповідей і не повторювати фрагменти доповіді.

Після відповідей на питання голова ДЕК інформує, що на роботу надійшла рецензія і зачитує її. Дипломнику надається прикінцеве слово, в якому він відповідає на зауваження рецензента.

Після закінчення захисту Державна екзаменаційна комісія на закритому засіданні обговорює результати захисту.

ДЕК оцінює роботу за 100-бальною системою згідно рекомендацій щодо формування бально-рейтингової оцінки виконання дипломних робіт проектів), наведених у Додатку Х.

ДЕК приймає рішення про присвоєння студенту-дипломнику кваліфікації бакалавра за напрямом підготовки «Облік і аудит», після чого відбувається оголошення результатів захисту з стислим обґрунтуванням поставленого балу.

У тих випадках, коли захист дипломної роботи визнаний незадовільно, ДЕК встановлює можливість допуску студента до повторного захисту з цією ж роботою з доопрацюванням, або зазначає, що він повинен написати нову роботу на іншу тему.

Для студента, що не подав або не захистив дипломну роботу з поважної причини, в терміни, встановлені для роботи ДЕК, може бути призначене спеціальне засідання комісії впродовж того періоду, на який затверджено персональний склад ДЕК.

Захищені дипломні роботи і один примірник графічного матеріалу здаються в архів ХНЕУ.

 

Використана література

 

< >Довідник здобувача наукового ступеня. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації /За редакцією ВАК України Р. В. Бойко. – К.: Вид. „Толока”, 2003. – 70 с.ДСТУ 3008–95. документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.. – К.: Держстандарт України, 1995. – 36 с.Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів спец. 8.050114 «Оподаткування» всіх форм навчання / Укл. Ю.Б. Іванов, О.В. Грачов, К.В. Петросянц. – Х.: ХНЕУ, 2007. – 96 с.Методичні рекомендації до виконання магістерських дипломних робіт для студентів спец. 8.050104 денної форми навчання / Укл. Л.С. Мартюшева, В.А. Смоляк, В.О. Калишенко. – Х.: ХНЕУ, 2007. – 72 с.Методичні рекомендації до оформлення курсових, дипломних та науково-дослідних робіт для студентів усіх спеціальностей усіх форм навчання /Укл. Г.Е. Яковлева. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 36с. Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи для студентів спец. 8.050106 спеціалізація «Облік і аудит підприємницької діяльності» / Укл. Маляревський Ю.Д., Басова І.О. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2008. – 60 с. Положення про порядок здачі та проходження рукопису від його підготовки до видання. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2004. – 44 с.Як правильно оформити дисертацію та документи атестаційної справи: Зб. нормат. док. з питань атестації наук. кадрів вищої кваліфікації / Упоряд. Ю.І. Цеков. – К.: Ред. «Бюл. Вищої атестац. коміс. Укр.»: Вид. „Толока”, 2006. – 80 с. 

 

 

Додатки

Додаток А

Вимоги до дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Таблиця А.1

Опис кваліфікаційного рівня Національної рамки кваліфікацій

Рівень

Знання

Уміння

Комунікація

Автономність

і відповідальність

1

2

3

4

5

6

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Концептуальні знання, набуті у процесі навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень

розв'язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів

 

 

донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду в га-лузі професійної діяльності

управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах

Критичне осмис-лення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності

здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію

відповідальність за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб

 

здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності

 

Таблиця А.2

Розкриття логіки дипломної роботи

Визначення

відмінностей

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

1

2

Метафора

«Бухгалтер»; «Бухгалтер-аналітик»; «Бухгалтер-аудитор»;

«Бухгалтер-оцінщик майна»

Розкриття/ви­ко­рис­тання рівнів пізнавальних навичок студентів

1-й рівень – знання: вміння визначати, давати визначення, перераховувати.

2-й рівень – розуміння: вміння класифікувати, пояснювати, визначати різницю.

3-й рівень – застосування: демонструвати, прогнозувати, вирішувати, вносити зміни, визначати співвідношення.

Логіка викладення та орієнтованість положень дипломної роботи

Переважне орієнтування на  розкриття технології обліково-аналітичного процесу та висвітлення його особливостей на базі практики

Продовження додатка А

Закінчення табл. А.2

1

2

Науково-методична проблема

Теоретичне узагальнення економічної природи явища, яке має отримати відповідне обліково-аналітичне відображення та на яке спрямовано контрольно-аналітичну та оціночну діяльність

Спрямованість змісту роботи

Зміст роботи носить кваліфікаційно-атестаційний характер

Характеристика наукової новизни очікуваних результатів

Розробка рекомендацій і пропозицій методичного і практичного характеру щодо окремих аспектів вирішуваної науково-методичної проблеми (наприклад, обґрунтування доречності використання вже відомих процедур,  інструментів та елементів методу обліку, контролю та аналізу, які раніше не використовувалися на підприємстві, чи надання порівняльної характеристики окремим складовим технології обліку, контролю та аналізу для бази практики) 

Оприлюднення результатів

Бажане обговорення окремих аспектів досліджуваної науково-методич­ної проблеми на конференціях

Методи дослід-ження (переважне використання методів)

За виключенням методів дослідницької та/або інноваційної діяльності

Література

Виконується на підставі вивчення нормативно-правової бази та вітчизняної фахової літератури (підручників, навчальних посібників, періодичних видань тощо)

Формулювання суджень

Представляються на загальнотеоретичному рівні (на основі вивчення та узагальнення суджень, отриманих при вивченні спеціальної літератури) та орієнтуються на викладення особливостей конкретного підприємства (бази для написання дипломної роботи)

 

 

 

Продовження додатка А

Таблиця А.3

Характеристика складових дипломної роботи

Визначення

відмінностей

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

1

2

Теоретична складова

Дослідити історію розвитку об’єкта облікового спостереження, визначити економічну і правову сутність досліджуваних операцій на підґрунті аналізу нормативної бази та розрахунку динаміки певних показників

Облікова складова

(обов’язкова)

Студент висвітлює технологію (елементи методу) бухгалтерського обліку відносно обраного об’єкта облікового спостереження

Аналітична складова (обов’язкова, але може входити як складова до аудиторської складової, де має відображатися аналітичний підхід до оцінки основних економіч-них показників за темою дослід-ження)

Розрахунок базових аналітичних коефіцієнтів з використанням у якості аналізованого періоду показників поточного та минулого років.

Розкриття сутності аналізу як поняття чи як функції управління. Теоретичне обґрунтування сутності та складових організаційного та методичного забезпечення аналітичного процесу. Використання лише існуючих методик аналізу

Контрольно-аудиторська складова (за бажанням, але з обов’язковим застосуванням аналітичного під-ходу до оцінки основних економічних показників)

Аудит: опис послідовностей (програм) проведення аудиторської перевірки. Систематизація об’єктів та параметрів аудиту. Висвітлення джерел нормативної та фактографічної інформації. Розкриття способів отримання аудиторських доказів та способів узагальнення результатів аудиту

 

Контроль: висвітлення загальних питань організації системи внутрішнього контролю. Розкриття теоретико-методологічних основ контролю, а саме: поняття, мету, завдання, структуру, види, суб’єкти, об’єкти, параметри контрою, сам процес реалізації контрольних дій

 

 

 

 

Продовження додатка А

Таблиця А.4

Розширена характеристика облікової

складової дипломної роботи

Визначення

відмінностей

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

1

2

Нормативне регламентування облікового процесу

Аналіз/дослідження/характеристика) нормативно-правової бази та регламентного забезпечення щодо регулювання обраної сфери дослідження

Документування та документообіг

Систематизація використовуваних документів. Наведення графіків документообігу. Вивчається оцінка та документальне оформлення господарських операцій, пов’язаних з рухом об’єктів дослідження та їх відображення в регістрах синтетичного і аналітичного обліку

Класифікація

Наведення існуючих класифікаційних ознак обраного для облікового спостереження явища чи об’єкта

Відображення господарських операцій

Типові схеми відображення господарських операцій

Звітність

Огляд типових форм звітності (переважно фінансової) та використання звітних даних для аналітичних розрахунків

Розкриття технології обліку в умовах автоматизації

 

Обґрунтувати необхідність автоматизації, відобразити своє бачення постановки задачі з обліку об’єкта дослідження в умовах автоматизації, подати результати вивчення ринку комп’ютерних програм із бухгалтерського обліку, навести загальну характеристику програмних продуктів, оцінити їх переваги та недоліки      

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Логіка обґрунтування тематики дипломних робіт

 

 

Рис. Б.1. Розкриття логіки обґрунтування тематики дипломних робіт

Додаток В

Орієнтована тематика дипломних робіт

Таблиця В.1

Базова частина тематики дипломних робіт для ОКР «Бакалавр»

Напрям

тематики

База практики

Підприємство

Бюджетна установа

Фінансово-кредитна установа

1

2

3

4

1.Облік, аналіз і аудит необоротних активів

Обґрунтування технологій обліку, аналізу та аудиту основних засобів щодо ефективного їх використання

Розробка технології обліку та контролю руху необоротних активів бюджетної установи

Обґрунтування технологій обліку, аналізу та аудиту основних засобів та нематеріальних активів комерційного банку

Визначення особливостей обліку, аналізу та аудиту біологічних активів

Методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту необоротних активів бюджетної установи

Дослідження впливу результатів переоцінки основних засобів та нематеріальних активів на фінансовий результат банку

Організація обліку і контролю нематеріальних активів підприємства та аналіз їх використання в умовах конкурентного середовища

Процес обліку та контролю стану збереження, надходження і вибуття основних засобів

Організація обліку та контролю формування первісної вартості об’єктів нематеріальних активів банківської установи

Удосконалення  системи обліку та аналізу в амортизаційній політиці підприємства

Формування в системі обліку бюджетної установи інформації про ефективність використання основних засобів

Обґрунтування облікового забезпечення аналізу та аудиту необоротних активів комерційного банку

Організація обліку, контролю і аналіз необоротних активів підприємства в умовах конкурентного середовища

 

 

Організація обліку, контролю і аналізу орендованих основних засобів та їх використання

 

 

Продовження додатка В

Продовження табл. В.1

1

2

3

4

1.Облік, аналіз і аудит необоротних активів

Удосконалення системи обліку, аналізу та аудиту основних засобів з метою підвищення ефективності використання матеріально-технічної бази підприємства

Дослідження системи обліку необоротних активів бюджетної установи та оцінка її контрольно-аналітичних можливостей

Визначення змін облікової оцінки основних засобів та нематеріальних активів в обліковій політиці фінансово-кредитної установи

Формування в системі обліку та  аналізу основних засобів інформації про ефективність їх використання

 

Дослідження відповідності методів нарахування амортизації основних засобів економічним вигодам банку

Особливості обліку та аналізу основних засобів в умовах технічного переозброєння

 

 

Визначення методичних підходів до обліку, контролю  і аналізу амортизації, ремонту і модернізації основних засобів підприємства

 

Формування в системі обліку, аналізу та аудиту основних засобів фінансово-кредитної установи інформації щодо ефективності їх використання

Організація обліку і контролю наявності, стану і руху основних засобів та аналіз їх використання

 

 

2. Облік, аналіз і аудит запасів

Розробка облікової політики підприємства в системі управління запасами підприємства

Методичні аспекти обліку, аналізу і аудиту запасів бюджетної установи

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту запасів матеріальних цінностей комерційного банку

Організація обліку, контролю і аналіз оборотних матеріальних активів підприємства в умовах конкурентного середовища

Процес обліку і ревізії операцій з надходження і витрачання запасів

 

Формування в системі обліку та  аналізу виробничих запасів інформації про ефективність їх використання

Обґрунтування методичних підходів щодо обліку та аналізу надходження й витрачання запасів бюджетної установи

Формування обліково-аналітичної інформації про майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя

 

Продовження додатка В

Продовження табл. В.1

1

2

3

4

2. Облік, аналіз і аудит запасів

Технологія обліку та аудиту запасів підприємства

 

 

Розробка облікової політики підприємства в системі управління оборотними активами

Формування в системі обліку бюджетної установи інформації про ефективність використання запасів

Обґрунтування теоретичних та практичних засад обліку, контролю та аналізу запасів фінансово-кредитної установи

Визначення впливу моделі обліку запасів на діяльність підприємства, її аналіз та  аудит

Методичні підходи обліку та контролю наявності, стану та використання запасів бюджетної установи

 

3. Облік, аналіз і аудит грошових коштів

Розробка облікового забезпечення для оптимізації грошових потоків підприємства

Розробка технології обліку та аналізу грошових коштів загального фонду бюджетної установи

Формування технології обліку, аналізу та аудиту руху грошових коштів на рахунках клієнтів

Організація обліково-аналітичного забезпечення руху грошових коштів в управлінні діяльністю підприємства

Облік операцій з руху коштів на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства: методичні підходи та організація

Обґрунтування теоретичних та практичних засад обліку, контролю та аналізу безготівкових розрахунків у системі управління грошовими потоками комерційного банку

Визначення методичних підходів до обліку, контролю грошових коштів та аналіз грошових потоків підприємства

Організація обліку та ревізії касових операцій

Організація обліку, контролю і аналізу пасивів комерційного банку

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту фінансових активів підприємства

Формування  облікової інформації в системі контролю і аудиту ефективного використання бюджетних коштів

Формування обліково-аналітичної інформації в розрахунково-касовій роботі комерційного банку

 

Облік та казначейський контроль виконання місцевих бюджетів за видатками

Організація обліку, контролю і аналіз активів комерційного банку

Продовження додатка В

Продовження табл. В.1

1

2

3

4

 

Визначення методичних підходів до обліку, контролю та аналізу фінансової діяльності та фінансового стану підприємства в управлінні підприємством.

Визначення методичних підходів до обліку, контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності бюджетної установи (освіти, охороні здоров’я та інших)

Формування технології обліку, аналізу та аудиту розрахункових і касових послуг банку

Організація обліку і контролю пасивів підприємства та аналіз впливу їх структури на фінансовий стан підприємства

Організація обліку та казначейського контролю бюджетних асигнувань

Визначення особливостей обліку, аналізу та аудиту операцій з банківськіми металами

 

 

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту наявних грошових коштів банку

4. Облік, аналіз і аудит розрахунків та дебіторської заборгованості

Облік та аналіз дебіторської заборгованості підприємств: методичні підходи та організація

Розробка організаційної моделі обліку розрахунків бюджетних установ

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту міжбанківських розрахунків

Облік, аналіз та аудиту розрахункових операцій і визначення їх вплив на фінансові результати діяльності підприємства

Обґрунтування технології обліку, аналізу і аудиту дебіторської заборгованості бюджетної установи

Формування в системі управління грошовими потоками комерційного банку технології обліку, контролю та аналізу його безготівкових розрахунків

Обґрунтування методичних підходів щодо обліку, аналізу та аудиту дебіторської заборгованості підприємства з метою її реструктуризації

Формування в системі обліку бюджетної установи інформації про ефективність проведення розрахунків

Формування технології обліку, аналізу та аудиту міжбанківських розрахунків при використанні прямих кореспондентських відносин

Формування  обліково-аналітичної  інформації в управлінні дебіторської заборгованістю підприємства

 

 

Продовження додатка В

Продовження табл. В.1

1

2

3

4

 

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту дебіторської заборгованості підприємства та визначення її впливу на фінансовий стан підприємства

Формування облікової інформації щодо ефективності розрахунків з кредиторами  бюджетної установи

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні дебіторською заборгованістю за операціями з банками

Організація обліку і аналізу розрахунків з дебіторами та кредиторами та аналіз впливу їх структури на фінансовий стан підприємства

 

 

Технологія обліку та аудиту дебіторської заборгованості підприємства

 

 

5.Облік, аналіз і аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань

Облік та аналіз власного капіталу підприємства: методичні підходи та організація

Формування облікової інформації щодо стану власного капіталу бюджетної установи

Обґрунтування методичних підходів щодо обліку та аналізу власного та регулятивного капіталу банку

Облікове забезпечення аналізу та аудиту власного капіталу підприємства

Розкриття методичних підходів з обліку та аналізу кошторису бюджетної установи

Дослідження шляхів вдосконалення обліку, аналізу та внутрішнього аудиту операцій з формування статутного капіталу банку

Обґрунтування методичних підходів щодо обліку, аналізу та аудиту статутного капіталу публічного товариства.

Розробка організаційної моделі обліку результатів виконання кошторису бюджетної установи

Розробка організаційної моделі обліку та аналізу фінансового результату діяльності банку

Обґрунтування впливу облікової політики підприємства на фінансовий результат його діяльності.

Обґрунтування методики складання кошторису бюджетної установи, його аналіз і аудит

Обґрунтування методичних підходів до визначення бухгалтерської оцінки капіталу банку.

Формування інформаційної бази з обліку фінансових результатів, їх аналіз та аудит

Організація обліку та контролю капіталу підприємства

Обґрунтування впливу облікової політики комерційного банку на фінансовий результат його діяльності

Продовження додатка В

Продовження табл. В.1

1

2

3

4

5.Облік, аналіз і аудит власного капіталу та забезпечення зобов'язань

 Особливості організації обліку фінансових результатів та аналіз перспектив покриття фінансових збитків (на збиткових підприємствах)

Процес обліку та ревізії виконання загального фонду кошторису бюджетної установи

Особливості обліку, аналізу та внут-рішнього аудиту операцій за розрахунками з акціонерами комерційного банку

Визначення методичних підходів до обліку, контролю та аналізу власного капіталу підприємства

Технологія обліку та ревізії формування та використання спеціального фонду бюджетної установи

 

Організація обліку, аналізу та аудиту формування статутного капіталу підприємства та його використання

 

 

Дослідження особливостей обліку, аналізу та аудиту забезпечень майбутніх витрат і платежів підприємства.

 

Розробка організаційної моделі обліку, аналізу і аудиту поточних зобов'язань фінансово-кредитної установи

Облік, аналіз та аудит прибутку промислового підприємства: методичні підходи та організація

 

 

Організаційна модель обліку власного капіталу та аналіз змін у його структурі

 

 

Організація обліку, аналізу та аудиту доходів суб’єкта господарювання та їх використання

 

 

6. Облік, аналіз і аудит поточних зобов'язань

Формування облікової інформації про податкові зобов'язання підприємств та оцінка її контрольно-аналітичних можливостей

Дослідження особливостей обліку,  контролю та аналізу поточних зобов’язань бюджетної установи

Визначення шляхів вдосконалення обліку, аналізу та внутрішнього аудиту кредиторської заборгованості за операціями з банками

 

Продовження додатка В

Продовження табл. В.1

1

2

3

4

6. Облік, аналіз і аудит поточних зобов'язань

Визначення методичних підходів до обліку, контролю і аналізу реалізації продукції та розрахунків з покупцями і замовниками

Організація обліку та ревізії поточної заборгованості бюджетної установи

Технологія обліку та аудиту кредитних операцій банку

Формування в системі управління діяльністю підприємства технології обліку та аналізу кредиторської заборгованості

 

Визначення шляхів вдосконалення обліку, аналізу та аудиту кредиторської заборгованості за господарською діяльністю банку

Організація обліку, контролю і аналіз випуску готової продукції та її реалізації

 

Технологія обліку та аудиту депозитних операцій банку

Розробка організаційної моделі обліку та аналізу розрахунків з різними кредиторами

 

Визначення впливу субординованого боргу на фінансовий результат банку: обліково-аналітичний аспект

Дослідження особливостей обліку, контролю та аналізу кредитних зобов'язань підприємств

 

Обґрунтування методичних підходів щодо обліку та аналізу зобов’язань банку за фінансовими інструментами

Розробка організаційної моделі обліку та аналізу зобов'язань підприємств

 

Організація обліку та аудиту касових операцій банку

7. Облік, аналіз і аудит праці та її оплати

Формування обліково-аналітичної інформації в управлінні ефективністю використання фонду оплати праці на підприємстві

Розробка організаційної моделі обліку праці, заробітної плати і стипендій бюджетних установ

Дослідження шляхів вдосконалення обліку, аналізу та аудиту особового складу працівників та використання робочого часу в установі банку

Визначення шляхів вдосконалення обліку та аналізу використання робочого часу на підприємстві

Формування обліково-аналітичної інформації про оплату праці в бюджетних установах

Дослідження особливостей обліку, аналізу та аудиту витрат з оплати праці в банківській установі

Організація обліку та аудиту розрахунків з оплати праці

Технологія обліку та ревізії праці та ії оплати

 

Продовження додатка В

Продовження табл. В.1

1

2

3

4

 

7. Облік, аналіз і аудит праці та її оплати

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту розрахунків з оплати праці

Дослідження особливостей обліку,  контролю та аналізу оплати праці в бюджетних установах

Обґрунтування методичних підходів до побудови обліку праці та її оплати в комерційному банку

 

Дослідження особливостей обліку, аналізу та аудиту використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві

Розробка технології обліку розрахунків з персоналом в системі контролю і аналізу використання фонду заробітної плати бюджетної установи

Формування та оцінка контрольно-аналітичних можливостей облікової інформації про оплату праці в фінансово-кредитній установі

 

Визначення методичних підходів до обліку, контролю та аналізу трудових ресурсів підприємства

Організація обліку та ревізії розрахунків з оплати праці

 

 

Розробка організаційної моделі обліку та аналізу оплати праці і розрахунків з органами соціального страхування

 

Визначення шляхів удосконалення фінансової звітності як передумови стабільності функціонування банківської системи

 

8. Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом

Обґрунтування вибору моделі оподатковування та визначення її впливу на фінансовий результат діяльності підприємства

Формування облікової інформації про розрахунки бюджетної установи з бюджетом

Методичні підходи до обліку та аналізу розрахунків з бюджетом комерційного банку і шляхи їх оптимізації

 

Технологія обліку та податкового аудиту нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку

 

 

 

Технологія обліку та податкового аудиту розрахунків з податку на додану вартість

 

 

 

Обґрунтування підходів щодо технології обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість

Дослідження особливостей обліку розрахунків бюджетної установи з бюджетом

 

 

Продовження додатка В

Продовження табл. В.1

 

1

2

3

4

 

 

 

 

Формування технології обліку, аналізу та аудиту податків та інших обов’язкових платежів в установі банку (ПДВ, податок на землю, відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб)

 

9.Фінансова звітність (фінансовий стан)

Організація обліку та податкового аудиту діяльності підприємств

 

 

 

Обґрунтування підходів щодо технології обліку, аналізу та аудиту розрахунків з бюджетом за податком на прибуток підприємства

Організація обліку та податкового аудиту у сфері оподаткування працівників бюджетних установ

 

 

Формування інформаційної бази для аналізу та аудиту фінансового стану підприємства

Обґрунтування методики складання балансу бюджетної установи, його аналіз і аудит

Обґрунтування методики складання балансу комерційного банку, його аналіз та аудит

 

Визначення обліку, контролю та аналізу фінансових результатів діяльності підприємства

Технологія обліку та ревізії бюджетної звітності установи

Технологія обліку та аудиту фінансової звітності банку

 

Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану

Теоретичні та практичні аспекти оцінки та аналізу фінансового стану бюджетної установи

Методика формування консолідованої фінансової звітності комерційного банку, аналіз її показників

 

Обґрунтування підходів щодо методики складання Звіту про фінансові результати, його аналізу та аудиту

Обґрунтування методики складання Звіту про результати фінансової діяльності бюджетної установи, його аналіз і аудит

Визначення та вплив змін оцінки фінансових інструментів на фінансові результати і стан капіталу банку

 

Формування інформаційної бази для аналізу грошових потоків підприємства

Обґрунтування методики складання Звіту про рух грошових коштів бюджетної установи, його аналіз і аудит

Обґрунтування методики складання Звіту про рух грошових коштів комерційного банку, його аналіз та аудит

Продовження додатка В

Закінчення табл. В.1

1

2

3

4

9.Фінансова звітність (фінансовий стан)

Формування інформаційної бази для управління грошовими потоками підприємства

Технологія обліку та ревізії стану бухгалтерського обліку та фінансової звітності в бюджетній установі

Обґрунтування технології формування Звіту про фінансові результати комерційного банку, його аналіз та аудит

Організація обліку та аудиту стану бухгалтерського обліку

 

Обґрунтування методики складання статистичної звітності комерційного  банку, її аналіз та аудит

 

 

Планування та контроль за використанням грошових потоків банку

 

 

Розробка аналітичних процедур в управлінському обліку банку

 

 

Формування облікової інформації для оцінки фінансового стану комерційного банку

 

 

Формування управлінського обліку банку як джерела інформаційного забезпечення аналізу банківської діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця В.2

Додатковий перелік тематики дипломних робіт з урахуванням специфіки баз практики

 

 

ДОДАТКОВА ЧАСТИНА (для промислових підприємств та суб’єктів малого бізнесу)

 

Напрямок

База практики – промислове підприємство чи СМП

Х

Х

 

1

2

3

4

 

Облік, аналіз і аудит фінансових інвестицій

Формування обліково-аналітичної інформації про фінансові інвестиції підприємства

 

 

 

Визначення методичних підходів до обліку, контролю та аналізу інвестиційної діяльності підприємства

 

 

 

Формування в системі управління діяльністю підприємства технології обліку та аналізу фінансових інвестицій

 

 

 

Підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства: обліковий та аналітичний аспект

 

 

 

Дослідження особливостей організації обліку і аудиту  фінансових інвестицій на промисловому підприємстві

 

 

 

Облік, аналіз і аудит витрат основної діяльності і калькулювання собівартості продукції

Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління витратами підприємства

 

 

 

 

Визначення методичних підходів до обліку, контролю та аналізу прямих витрат на виробництво

 

Технологія обліку та аудиту витрат на виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг

 

Визначення методичних підходів до обліку витрат на виробництво та аналізу собівартості продукції в умовах конкурентного середовища

 

Організація обліку, контролю та аналізу матеріальних витрат на виробництво в умовах конкурентного середовища

 

Визначення методичних підходів до обліку, контролю  і аналізу непрямих витрат на виробництво

 

Організація обліку, контролю і аналізу витрат на оплату праці в управлінні підприємством

 

Методичні підходи до обліку, аналізу та аудиту витрат на виробництво і формування собівартості продукції

 

Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності підприємства і формування собівартості нововведень

 

Методичні підходи до калькулювання собівартості інтелектуальної продукції підприємництва

 

Визначення методичних підходів до обліку, контролю, аналізу матеріальних ресурсів підприємства та ефективності їх використання

 

Організація обліку, аналізу та аудиту витрат суб’єкта господарювання та їх ефективності

 

 

Продовження додатка В

Продовження табл. В.2

 

1

2

3

4

 

Облік, аналіз і аудит зобов’язань за облігаціями

та з фінансової оренди

Розробка організаційної моделі обліку, аналізу та аудиту зобов'язань за облігаціями на підприємстві

 

 

 

 Дослідження обліково-аналітичних аспектів фінансової оренди на підприємстві

 

Організація обліку та аудиту орендних операцій підприємства

 

Облік, аналіз і аудит доходів, витрат і результатів діяльності

Визначення методичних підходів до оцінки та оптимізації фінансових результатів діяльності підприємства

 

 

 

Організація облік і аналізу фінансових результатів та використання нерозподіленого прибутку підприємства

 

Організація обліку, контролю та аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства та їх доходності

 

Визначення методичних підходів до обліку, контролю і аналізу імпортних операцій підприємства та їх доходності

 

Визначення методичних підходів до обліку, контролю і аналізу експортних операцій підприємства та їх доходності

 

Організація обліку, контролю і аналізу прибутку підприємства та оцінка його рентабельності

 

Обґрунтування впливу облікової інформації на оцінку результатів діяльності підприємства

 

Облік і аналіз витрат підприємства: управлінський аспект

 

Обґрунтування технології обліку, аналізу та аудиту доходів підприємства

 

Розробка облікової політики підприємства в системі управління витратами підприємства

 

Формування технології обліку, аналізу та аудиту  фінансових результатів діяльності підприємства

 

Обґрунтування підходів щодо обліку, аналізу та аудиту витрат операційної діяльності підприємства

 

Формування технології обліку, контролю та аналізу витрат в системі управління діяльністю підприємства

 

Облікова політика та суб’єкти малого бізнесу

Організація обліку діяльності та її аналіз на підприємствах – суб'єктах малого підприємництва.

 

 

 

Формування облікової інформації при складанні та аналізі звітності суб'єкта малого підприємництва.

 

Оптимізація побудови бухгалтерського та податкового обліку на підприємствах – суб'єктах малого підприємництва

 

Удосконалення організації обліку витрат  на підприємствах – суб'єктах малого підприємництва

 

Продовження додатка В

Продовження табл. В.2

 

1

2

3

4

 

Облікова політика та суб’єкти малого бізнесу

Розробка організаційної моделі обліку розрахунків суб'єктів малого підприємництва

 

 

 

Організація торговельної діяльності малого підприємства: її облік та аналіз

 

Розробка облікової політики малого підприємства та визначення її впливу на фінансовий результат його діяльності

 

Проблеми організації та напрямки вдосконалення облікової політики та системи аналізу і контролю діяльності малого підприємства.

 

Дослідження проблем обліку доходів, витрат та результатів діяльності фізичної особи – підприємця

 

Удосконалення облікової політики підприємства та оптимізація на цій основі аналізу його діяльності

 

 

Облік, аналіз і аудит доходів і видатків за-гального

фонду

Технологія формування кошторису доходів і видатків бюджетної установи

 

 

 

Технологія обліку та ревізії виконання кошторису бюджетної установи

 

Технологія формування дохідної частини загального фонду, її облік, аналіз і аудит

 

Розробка технології обліку, аналізу і аудиту виконання кошторису за загальним фондом

 

Розробка технології обліку та аналізу доходів і грошових коштів загального фонду бюджетної установи

 

Формування обліково-аналітичної підтримки виконання кошторису доходів і видатків бюджетної установи

 

Формування облікової інформації, щодо касових видатків установи, її аналіз та аудит  

 

Формування облікової інформації, щодо фактичних видатків установи, її аналіз та аудит

 

Облік, аналіз і аудит доходів і видатків спеціального фонду

Технологія формування дохідної частини спецфонду, її облік, аналіз і аудит

 

 

 

Розробка технології обліку, аналізу і аудиту виконання кошторису за спеціальним фондом

 

Розробка організаційної моделі обліку доходів і видатків бюджетних установ

 

Ідентифікація облікової інформації при формуванні та використанні кошторису доходів і витрат в бюджетній установі

 

Облік, аналіз і аудит асигнувань установ органами

Дослідження технології виконання державного бюджету Державним казначейством України

 

 

 

Формування обліково-аналітичного забезпечення, щодо коригування розміру бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів

 

Облік, аналіз і аудит використання бюджетних асигнувань розпорядниками коштів

 

Продовження додатка В

Продовження табл. В.2

 

1

2

3

4

 

Держказначейства

Технологія формування обліку доходів державного бюджету в органах Державного казначейства

 

 

 

Розробка організаційної моделі обліку і контролю асигнувань та видатків Державного казначейства

 

 

 

Облік, аналіз і аудит виконання місцевих бюджетів

Технологія формування кошторису доходів і видатків місцевого бюджету

 

 

 

Формування дохідної частини місцевого бюджету, облік, аналіз і аудит її виконання 

 

Облік, аналіз і аудит видатків розпорядника коштів

 

Особливості застосування програмно-цільового методу при аналізі, аудиті та обліку виконання бюджетних програм місцевих бюджетів

 

ДОДАТКОВА ЧАСТИНА (для фінансово-кредитних установ)

 

Облік, аналіз і аудит

кредитно-депозитних

операцій

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій банку

 

 

 

Формування технології обліку, аналізу та аудиту депозитних операцій банку

 

Визначення ефективності депозитної політики комерційного банку: обліково-аналітичні аспекти

 

Формування в системі обліку, аналізу та аудиту кредитної діяльності комерційного банку інформації про ефективність її реалізації

 

Формування в системі обліку, аналізу та аудиту депозитних операцій банку інформації щодо ефективності їх реалізації

 

 

 

Розробка порядку оцінювання та відображення в обліку комерційного банку споживчого кредитування

 

Формування обліково-аналітичного забезпечення управління ефективністю кредитної діяльності комерційного банку

 

Моделювання системи обліку кредитних операцій банку

 

Обґрунтування порядку відображення кредитних операцій банку у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності

             

 

Облік, аналіз і аудит валютних операцій

Обґрунтування вибору методичного підходу до відображення в обліку операцій банку в іноземній валюті

 

 

 

Обґрунтування технології обліку, аналізу та аудиту операцій банку з іноземною валютою

 

 

 

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту зовнішньоекономічних операцій (діяльності) комерційного банку

 

 

 

Розробка аналітичного інструментарію оцінки ефективності діяльності банку в роботі з іноземною валютою

 

 

 

Формування технології обліково-аналітичної роботи банку з платіжними документами та готівковою в іноземній валюті

 

 

 

Продовження додатка В

Закінчення табл. В.2

 

1

2

3

4

 

Облік, аналіз і аудит

операцій за безготів-ковими розрахунками

Формування технології обліку, аналізу та аудиту безготівкових розрахунків банку

 

 

 

Розвиток технології обліку, аналізу та аудиту операцій комерційного банку з використанням платіжних карток

 

 

 

Обґрунтування вибору методу оцінки вартості та визначення взаємозв'язку дохідності і ризику операцій з цінними паперами в комерційному банку

 

 

 

Технологія формування обліку, контролю та аналізу безготівкових розрахунків в системі управління грошовими потоками комерційного банку

 

 

 

Методика формування організаційної моделі обліку аналізу та аудиту операцій комерційного банку з обслуговування платіжного обороту підприємств і організацій

 

 

 

Відображення в обліку комерційного банку фінансових інструментів згідно до МСФО

 

 

 

Облік, аналіз і аудит доходів, витрат та фінансових результатів

Обґрунтування порядку визнання та відображення доходів комерційного банку, їх облік, аналіз та аудит

 

 

 

Оцінка, аналіз та аудит результатів діяльності поточного року комерційному банку та розподіл його прибутку

 

 

 

Розробка технології обліку, аналізу та аудиту доходів і витрат комерційного банку

 

 

 

Оцінка впливу облікової інформації банку на прийняття управлінських рішень

 

 

 

Технологія формування обліку, аналізу та аудиту фінансової та інвестиційної діяльності комерційного банку

 

 

 

Обґрунтування вибору методу обліку та аналізу фінансових результатів діяльності банку та шляхи їх оптимізації

 

 

 

Обґрунтування порядку визнання та відображення доходів комерційного банку в системі бухгалтерського обліку, їх аналіз та аудит

 

 

 

Розробка порядку розподілу витрат на собівартість банківських послуг

 

 

 

Розробка організаційної моделі обліку витрат та калькулювання собівартості банківських продуктів

 

 

 

Формування облікової політики комерційного банку в системі підтримки управлінських рішень

 

 

 

 

Додаток Д

Заява на затвердження теми дипломної роботи

 

Завідувачу кафедри

бухгалтерського обліку

 проф. Пилипенку А. А.

 

студента (ки) 4 курсу 1 групи

факультету «Облік і аудит»

Іванова Івана Івановича

 

 

З а я в а

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр: «Розробка організаційної моделі обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу підприємства»

 

25.02.2014 р.                                                           Підпис студента

 

 

Узгоджено:

 

Керівник програми

підготовки бакалавра

підпис

проф. Ю. Д. Маляревський

проф. П. С. Тютюнник

 

 

Керівник роботи:

підпис

доц. О. В. Писарчук

 

Додатки:

 

1. Розгорнутий план

2. Анотація

3. Схема логіки дослідження

4. Перелік літератури

Продовження додатка Д

 

Заява на затвердження теми дипломної роботи

 

Завідувачу кафедри

економічного аналізу

проф. Отенко І. П.

студента (ки) 4 курсу 1 групи

факультету «Облік і аудит»

Іванова Івана Івановича

 

 

З а я в а

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр: «Розробка організаційної моделі обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу підприємства»

 

25.02.2014 р.                                                           Підпис студента

 

 

Узгоджено:

 

Керівник програми

підготовки бакалавра

підпис

доц. В. В. Іванієнко

 

 

Керівник роботи:

підпис

доц. Г. Г. Хмеленко

 

Додатки:

 

1. Розгорнутий план

2. Анотація

3. Схема логіки дослідження

4. Перелік літератури

 

Продовження додатка Д

 

Заява на затвердження теми дипломної роботи

 

Завідувачу кафедри

контролю і аудиту

проф. Дікань Л. В.

 

студента (ки) 4 курсу 1 групи

факультету «Облік і аудит»

Іванова Івана Івановича

 

 

З а я в а

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр: «Розробка організаційної моделі обліку, аналізу і аудиту формування статутного капіталу підприємства»

 

25.02.2014 р.                                                           Підпис студента

 

 

Узгоджено:

 

Керівник програми

підготовки бакалавра

підпис

 

доц. Н. В. Синюгіна

 

Керівник роботи:

підпис

доц. Т. В. Мултанівська

 

Додатки:

 

1. Розгорнутий план

2. Анотація

3. Схема логіки дослідження

4. Перелік літератури

Додаток Е

 

Заява на дотримання професійної етики

при написанні дипломної роботи

 

 

 

Заява про дотримання професійної етики при написанні

дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

 

 

 

Я,_____________________________, студент (ка) бакалаврату факультету «Облік і аудит» ХНЕУ, заявляю, що у моїй бакалаврській роботі на тему: «__________________________
___________________________________________________», яка подається у Державну атестаційну комісію для публічного захисту, дотримані правила професійної етики, які не дозволяють наявності плагіату, фальсифікації даних та хибного цитування при написанні випускних кваліфікаційних робіт.

Я ознайомлений (на) з діючим в Харківському національному економічному університеті Положенням про підготовку та захист дипломної роботи бакалавра, згідно з яким наявність плагіату, фальсифікації даних та хибного цитування є підставою для зниження оцінки дипломної роботи або її незадовільного оцінювання.

_____________________                                         ___________

                  (П.І.П.)                                                                                                           (підпис)

                                                                                   ___________

                                                                                                                         (дата)

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Ж

Зразок завдання на дипломну роботу

                                                    

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                 Завідувач кафедри

бухгалтерського обліку

д. е. н, проф. Пилипенко А. А.

_________________________

«____»______________20__ р.

 

 

 

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

_______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема роботи_______________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи_____________________________________________________,

     (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”________ 20__ року № _

2. Строк подання студентом роботи             “___”________ 20__ року

3. Вихідні дані до роботи ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Продовження додатка Ж

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти підрозділів роботи

 

Підрозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання                                   “___”________ 20__ року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

з/п

Назва етапів дипломної роботи

Строк  виконання етапів роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Студент    _________  __________________

                                                                                                                                                              ( підпис )                           (прізвище та ініціали)

Керівник роботи  _________  __________________

                                                                                                         ( підпис )                             (прізвище та ініціали)

Керівник програми підготовки бакалавра   ________   _________________

                                                                                                         ( підпис )                             (прізвище та ініціали) 

Продовження додатка Ж

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра економічного аналізу

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                 Завідувач кафедри

економічного аналізу

д. е. н, проф. Отенко І.П.

_________________________

«____»______________20__ р.

 

 

 

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

_______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема роботи_______________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи_____________________________________________________,

     (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”________ 20__ року № _

2. Строк подання студентом роботи             “___”________ 20__ року

3. Вихідні дані до роботи ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Продовження додатка Ж

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти підрозділів роботи

 

Підрозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання                                   “___”________ 20__ року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

з/п

Назва етапів дипломної роботи

Строк  виконання етапів роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Студент    _________  __________________

                                                                                                                                                              ( підпис )                           (прізвище та ініціали)

Керівник роботи  _________  __________________

                                                                                                         ( підпис )                             (прізвище та ініціали)

(Іванієнко В.В.)

Керівник програми підготовки бакалавра   ________   _________________

                                                                                                         ( підпис )                             (прізвище та ініціали) 

Продовження додатка Ж

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра контролю і аудиту

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                 Завідувач кафедри

контролю і аудиту

к. е. н, проф. Дікань Л.В.

_________________________

«____»______________20__ р.

 

 

 

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

_______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема роботи_______________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи_____________________________________________________,

     (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”________ 20__ року № _

2. Строк подання студентом роботи             “___”________ 20__ року

3. Вихідні дані до роботи ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Продовження додатка Ж

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти підрозділів роботи

 

Підрозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання                                   “___”________ 20__ року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

з/п

Назва етапів дипломної роботи

Строк  виконання етапів роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Студент    _________  __________________

                                                                                                                                                              ( підпис )                           (прізвище та ініціали)

Керівник роботи  _________  __________________

                                                                                                         ( підпис )                             (прізвище та ініціали)

(Синюгіна  Н. В. )

Керівник програми підготовки бакалавра   ________   _________________

                                                                                                         ( підпис )                             (прізвище та ініціали)    

Продовження додатка Ж

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра економіки та оцінки майна підприємств

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                 Завідувач кафедри

контролю і аудиту

к. е. н, доц. Сердюков К. Г.

_________________________

«____»______________20__ р.

 

 

 

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

_______________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема роботи_______________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник роботи_____________________________________________________,

     (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”________ 20__ року № _

2. Строк подання студентом роботи             “___”________ 20__ року

3. Вихідні дані до роботи ______________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Продовження додатка Ж

 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти підрозділів роботи

 

Підрозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання                                   “___”________ 20__ року

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

з/п

Назва етапів дипломної роботи

Строк  виконання етапів роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Студент    _________  __________________

                                                                                                                                                              ( підпис )                           (прізвище та ініціали)

Керівник роботи  _________  __________________

                                                                                                         ( підпис )                             (прізвище та ініціали)

(Єфремова Л. В.)

Керівник програми підготовки бакалавра   ________   _________________

                                                                                                         ( підпис )                             (прізвище та ініціали)   

Продовження додатка Ж

Зразок завдання на дипломну роботу

(на російській мові для іноземних студентів)

                                                    

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИСТЕТ

Факультет учета и аудита

Кафедра _________________________

 

Образовательно-квалификационный уровень «бакалавр»

Направление подготовки 6.030509 «Учет и аудит»

 

УТВЕРЖДАЮ

                                                                                 Заведующий кафедрой

__________________________

__________________________

_________________________

«____»______________20__ г.

 

 

ЗАДАНИЕ

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТУ

 

_______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

1. Тема работы _______________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель работы ________________________________________________,

     (фамилия, имя, отчество, научная степень, ученое звание)

утвержденные приказом высшего учебного заведения от “__”_______ 20__ года № _____

2. Срок представления студентом работы  “___”________ 20__ года

3. Исходные данные к работе __________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Закінчення додатка Ж

 

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые нужно разработать) ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

5. Перечень графического материала

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанты подразделов работы

 

Подраздел

Фамилия, инициалы и должность

консультанта

Подпись, дата

задание выдал

задание принял

 

 

 

 

 

7. Дата выдачи задания                                   “___”________ 20__ года

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

 

п/п

Название этапов дипломной работы

Срок выполнения этапов работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Студент    _________  __________________

                                                                                                                                                              (подпись)                         (фамилия и инициалы)

Руководитель работы  _________  __________________

                                                                                                                                                              (подпись)                         (фамилия и инициалы)

Руководитель программы подготовки бакалавра ________   _________________

                                                                                                        (подпись)                             (фамилия и инициалы) 

 

 

Задачі дослідження

Зміст роботи

Методи дослідження

Отримані результати

розглянути сутність грошових коштів, їх функції

згрупувати види факторів руху грошових коштів за різними ознаками

проаналізувати нинішній стан ТОВ «УПЕК Трейдинг»

розглянути організацію обліку грошових коштів ТОВ «УПЕК Трейдинг»

привести основні положення аудиту грошових коштів

розробити методику оптимізації грошових коштів підприємства

1. Теоретичні основи обліку грошових коштів

1.3. Роль організації обліку грошових коштів в умовах ускладнення конкурентної боротьби

 

1.1. Економічна сутність грошових коштів, джерела їх формування

1.2. Фактори руху грошових коштів

3.3. Планування та прогнозування руху грошових коштів на підприємстві

 

3. Удосконалення організації управління грошовими коштами ТОВ «УПЕК Трейдинг»

1.4. Техніко-економічна характеристика підприємства

2. Технологія обліку грошових коштів ТОВ «УПЕК Трейдинг»

2.3. Методика та організація проведення аудиту грошових коштів

2.1. Облік грошових коштів в касі

2.2. Облік грошових коштів на рахунках у банку

3.2. Оптимізація руху грошових потоків

3.1. Аналіз та регулювання грошових коштів підприємства

 

критичний аналіз використаних джерел

 

графічний

 

порівняння

 

групування

 

узагальнення

 

балансовий

 

економічний аналіз

розглянуто економічну сутність грошових коштів, їх функції

згруповані фактори руху грошових коштів за різними ознаками

проаналізовані зміни основних показників діяльності ТОВ «УПЕК Трейдинг», що сталися за 2008 –  2010 рр.

розглянута організація обліку грошових коштів  ТОВ «УПЕК Трейдинг»

наведені основні положення аудиту грошових коштів

проведено аналіз грошових потоків ТОВ «УПЕК Трейдинг»

розроблена методика синхронізації та вирівнювання грошових потоків підприємства

проаналізувати стан охорони праці на підприємстві

3.4. Охорона праці

узагальнено результати аналізу стану охорони праці на підприємстві

Рис. З.1.  Структурно-логічна схема дослідження на тему дипломної роботи «Організація обліку, аналізу та аудиту грошових коштів в умовах ускладнення конкурентної боротьби»

 

Додаток З

Приклад представлення структурно-логічних схем дослідження

 

 

 

 

Додаток К

Приклади  змісту дипломних робіт ОКР «Бакалавр»

Таблиця К.1

Приклади тематики дипломних робіт з базової частини переліку, виконаних на базі підприємств

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Тема дипломної роботи «Організація обліку та аналізу основних засобів в умовах технічного переозброєння»

 1. Економічна сутність основних засобів в умовах технічного переозброєння
  1.  Макроекономічні показники стану основних засобів в Україні
  2.   Економічна сутність основних засобів

1.3.   Фінансове забезпечення процесу технічного переозброєння

1.4.   Економічна характеристика об’єкта дослідження

 1. Існуюча технологія обліку основних засобів в умовах технічного переозброєння
  1. Розкриття особливостей обліку основних засобів в обліковій політиці підприємства
  2. Організація обліку основних засобів в умовах технічного переозброєння

2.3.   Розробка заходів щодо удосконалення обліку основних засобів в умовах технічного переозброєння

 1. Аналіз ефективності використання основних засобів в умовах технічного переозброєння
  1. Аналіз структури, динаміки та технічного стану основних засобів на підприємстві

3.2.   Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства

3.3.  Удосконалення аналізу ефективності використання основних засобів за допомогою економіко-математичного моделювання

3.4.  Охорона праці

Тема дипломної роботи «Формування в системі обліку та аналізу виробничих запасів

інформації про ефективність їх використання»

 1. Теоретичні основи формування інформації про виробничі запаси
  1. Динаміка і структура виробничих запасів в Україні
  2. Економічна сутність виробничих запасів та їх роль у забезпеченні ефективності діяльності підприємства
  3. Класифікація виробничих запасів підприємства

Економічна характеристика об’єкта дослідження

2. Існуюча технологія обліку виробничих запасів об’єкта дослідження

2.1. Розкриття особливостей обліку виробничих запасів в обліковій політиці підприємства

2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку виробничих запасів

2.3. Розробка заходів щодо удосконалення обліку виробничих запасів

3.1.Аналіз виробничих запасів підприємства та ефективності їх використання

3.2. Аналіз структури і динаміки виробничих запасів підприємства

3.3. Аналіз ефективності використання виробничих запасів підприємства

3.4. Аудит виробничих запасів

3.5. Охорона праці

 

Продовження додатка К

Продовження табл. К.1

«Облікове забезпечення аналізу та аудиту власного капіталу підприємства»

1. Теоретичні основи формування власного капіталу промислового підприємства

1.1. Динаміка і структура власного капіталу на підприємствах в Україні

1.2. Економічна сутність власного капіталу та його роль у забезпеченні ефективності функціонування підприємств

1.3. Складові власного капіталу підприємства

1.4. Економічна характеристика об'єкта дослідження

2. Існуюча технологія обліку власного капіталу об’єкта дослідження

2.1. Розкриття особливостей обліку власного капіталу в обліковій політиці підприємства

2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку власного капіталу підприємства

2.3. Удосконалення технології обліку власного капіталу

3. Економічний аналіз власного капіталу

3.1. Аналіз динаміки та структури  власного капіталу підприємства

3.2. Факторний аналіз прибутку

3.3. Методика проведення аудиту власного капіталу

3.4.  Охорона праці

 

 Тема «Теоретичні та практичні аспекти складання фінансової звітності підприємства для оцінки його фінансового стану»

1. Загальні вимоги до фінансової звітності, її значення

1.1. Поняття фінансової звітності, її склад, елементи та якісні характеристики

1.2. Існуючі підходи до оцінки фінансового стану підприємства

1.3. Економічна характеристика діяльності об'єкта дослідження

2. Методичні підходи до складання фінансової звітності

2.1. Обробка облікової інформації на підприємстві для підготовки фінансової звітності

2.2. Порядок складання  Баланса та Звіту про фінансові результати

2.3. Послідовність складання інших форм фінансової звітності

3. Аналіз показників фінансової звітності

3.1. Загальна характеристика майна підприємства

3.2. Аналіз фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності

3.3. Аналіз грошових потоків

3.4. Аналіз прибутковості та ділової активності підприємства

3.5.  Охорона праці

 

Продовження додатка К

Таблиця К.2

Приклади тематики дипломних робіт з додаткової частини переліку, виконаних на базі підприємств

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

«Oсобливості організації облікової політики та системи аналізу діяльності малого підприємства»

1. Тeoрeтичнi засади діяльності суб'єктів малого підприємництва  в Укрaїнi

1.1. Oргaнiзaцiйнi oснoви мaлoгo пiдприємництвa

1.2. Особливості спрoщeнoї систeми oпoдaткувaння, oблiку i звітності малого підприємства

1.3. Oсoбливoстi вeдeння oблiку тa склaдaння фiнaнсoвoї звiтнoстi суб'єктa мaлoгo пiдприємництвa

 

2. Вивчення дiючoї систeми oргaнiзaцiї oблiкoвoї пoлiтики нa підприємстві

2.1. Екoнoмiчнa хaрaктeристикa підприємства

2.2. Oргaнiзaцiя oблiкoвoї пoлiтики підприємства

2.3. Oргaнiзaцiя oблiку aктивiв тa зoбoв’язaнь підприємства

 

3. Система aнaлiзу діяльності підприємства

3.1. Aнaлiз фiнaнсoвoго стaну підприємства

3.2. Aнaлiз рeнтaбeльнoстi тa дiлoвoї aктивнoстi підприємства

3.3. Удосконалення oргaнiзaцiї oблiкoвoї пoлiтики тa систeми aнaлiзу діяльності підприємства

3.4. Охорона праці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка К

Таблиця К3

Приклади тематики дипломних робіт з базової частини

переліку, виконаних на базі бюджетних установ

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

«Обґрунтування технологій обліку, аналізу та аудиту основних засобів бюджетної установи щодо ефективного їх використання»

1. Теоретичні основи формування основних засобів бюджетної установи

1.1. Економічна сутність основних засобів та їх роль у забезпеченні ефективності функціонування бюджетних установ

1.2. Класифікація основних засобів

1.3. Законодавча база, що регулює питання обліку основних засобів

1.4. Економічна характеристика об’єкта дослідження

2. Існуюча технологія обліку основних засобів об’єкта дослідження

2.1. Розкриття особливостей обліку основних засобів бюджетної установи

2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку основних засобів

2.3. Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів

3. Аналіз та аудит основних засобів

3.1. Факторний аналіз основних засобів

3.2. Особливості внутрішнього аудиту основних засобів бюджетної установи

3.3. Особливості державного фінансового контролю за наявністю та ефективним використанням основних засобів бюджетної установи

3.4. Охорона праці

 «Облік та аналіз надходження й витрачання запасів бюджетної установи»

1. Теоретичні основи формування запасів бюджетної установи

1.1. Економічна сутність запасів та їх роль у забезпеченні ефективності функціонування бюджетних установ

1.2. Класифікація запасів

1.3. Документальне оформлення операцій за рухом запасів

1.4. Економічна характеристика об’єкта дослідження

2. Існуюча технологія обліку запасів об’єкта дослідження

2.1. Розкриття особливостей обліку запасів бюджетної установи

2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку запасів

2.3. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, а також продуктів харчування

3. Аналіз та аудит основних засобів

3.1. Факторний аналіз запасів

3.2. Особливості внутрішнього аудиту запасів бюджетної установи

3.3. Особливості державного фінансового контролю за наявністю та ефективним використанням запасів бюджетної установи

3.4. Охорона праці

 

Продовження додатка К

Закінчення табл. К.3

«Облік та аналіз грошових коштів загального фонду бюджетної установи»

1. Теоретичні основи формування грошових коштів загального фонду бюджетної установи

1.1. Економічна сутність грошових коштів державного бюджету бюджетних установ

1.2. Економічна сутність грошових коштів місцевого бюджету бюджетних установ

1.3. Документальне оформлення операцій грошових коштів загального фонду

1.4. Економічна характеристика об’єкта дослідження

2. Існуюча технологія обліку грошових коштів загального фонду об’єкта дослідження

2.1. Розкриття особливостей обліку грошових коштів загального фонду бюджетної установи

2.2. Розкриття особливостей обліку грошових коштів державного бюджету бюджетних установ

2.3. Розкриття особливостей обліку грошових коштів місцевого бюджету бюджетних установ

3. Аналіз та аудит грошових коштів загального фонду

3.1. Особливості проведення аналізу грошових коштів держаного бюджету

3.2. Особливості проведення аналізу грошових коштів місцевого бюджету

3.3. Особливості проведення аудиту грошових коштів загального фонду бюджетної установи

3.4. Охорона праці

«Дослідження особливостей обліку, контролю та аналізу оплати праці в бюджетних установах»

1. Теоретичні основи формування оплати праці в бюджетних установах

1.1. Економічна сутність праці та її оплати

1.1. Форми та системи оплати праці бюджетних установ

1.3. Документальне оформлення операцій з оплати праці

1.4. Економічна характеристика об’єкта дослідження

2. Існуюча технологія обліку оплати праці в бюджетних установах

2.1. Розкриття особливостей обліку оплати праці в бюджетних установах

2.2. Організація синтетичного та аналітичного обліку оплати праці в бюджетних установах

2.3. Особливості обліку розрахунків з державними фондами соціального страхування

3. Аналіз та аудит оплати праці в бюджетних установах

3.1. Особливості проведення аналізу оплати праці в бюджетних установах

3.2. Особливості внутрішнього аудиту оплати праці в бюджетних установах

3.3 Особливості державного фінансового контролю за наявністю та ефективним використанням коштів на оплату праці в бюджетних установах

3.4. Охорона праці

 

 

Продовження додатка К

Таблиця К.4

Приклади тематики дипломних робіт, виконаних на базі фінансово-кредитних установ

Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

«Розробка технології обліку, аналізу та аудиту кредитних операцій банку»

1. Теоретичні основи формування кредитних операцій банку

1.1. Дослідження тенденцій розвитку кредитного ринку України

1.2. Економічна сутність кредитування і його роль в розвитку економіки України

1.3. Класифікація кредитних операцій банку та номенклатура рахунків, призначених для їх обліку

1.4. Економічна характеристика об’єкта дослідження

2. Діюча система обліку кредитних операцій банку

2.1. Бухгалтерський облік наданих кредитів

2.2. Облік забезпечення кредитних операцій

2.3. Відображення в обліку погашення заборгованості за наданими кредитами

3. Технологія проведення аналізу та аудиту кредитних операцій банку

3.1. Структурний аналіз кредитних операцій банку

3.2. Аналіз кредитоспроможності позичальника

3.3. Формування технології проведення аудиту кредитних операцій

3.4. Охорона праці

 

 «Обґрунтування технології обліку, аналізу та аудиту операцій банку з іноземною валютою»

1. Розвиток банківської системи України та вплив валютного контролю на стабілізацію валютного ринку держави

1.1. Характеристика валютного ринку та діяльності банків на ньому

1.2. Дослідження курсової політики в умовах припливу іноземного капіталу в Україну

1.3. Види валютних операцій комерційних банків

1.4. Економічна характеристика об'єкта дослідження

2. Існуюча система обліку валютних операцій банку та її вдосконалення

2.1. Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються за дорученням клієнтів банку

2.2. Облік операцій з міжнародними пластиковими картками та дорожніми чеками

2.3. Облік інших операцій банку з іноземною валютою

2.4. Обґрунтування методики відображення резервів за валютними операціями банку у фінансовій звітності комерційного банку

3. Існуюча система аналізу валютних операцій банку та шляхи її удосконалення

3.1. Методика проведення комплексного аналізу валютних операцій банку

3.2. Аналіз масштабів, динаміки та структури валютних операцій

3.3. Аналіз валютної позиції банку

3.4. Визначення та оцінка валютного ризику в діяльності банку

3.5. Охорона праці

 

Закінчення додатка К

Закінчення табл. К.4

«Розробка технології обліку, аналізу та аудиту доходів і витрат комерційного банку»

1. Особливості формування фінансових результатів банківської діяльності

1.1. Розгляд сучасного стану банківської  системи України та Харківської області

1.2. Економічний зміст доходів і витрат комерційного банку

1.3. Види та класифікація доходів і витрат банку за напрямами діяльності

1.4. Економічна характеристика об'єкта дослідження

2. Діюча система обліку доходів і витрат банку, напрямки її удосконалення

2.1. Облік процентних та комісійних доходів і витрат банку

2.2. Облік торговельних доходів і витрат банку

2.3. Облік інших банківських та небанківських операційних доходів і витрат банку

2.4. Вибір методу визнання процентних доходів від банківських операцій

3. Аналіз доходів і витрат комерційного банку та шляхи його удосконалення

3.1. Аналіз обсягів, динаміки та структури доходів і витрат

3.2. Аналіз і оцінка рівня дохідності банку

3.3. Застосування трендового методу аналізу при прогнозуванні процентних доходів банку

3.4. Охорона праці

«Формування технології обліку, аналізу та аудиту безготівкових розрахунків банку»

1. Теоретичні основи формування безготівкових розрахунків банку

1.1. Економічна сутність і динаміка розвитку безготівкових розрахунків в Україні

1.2. Класифікація та загальні принципи бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків банку

1.3. Розгляд законодавчо-нормативної бази безготівкових розрахунків в Україні

1.4. Економічна характеристика об'єкта дослідження

2. Діюча система обліку безготівкових розрахунків банку, напрямки її удосконалення

2.1. Документальне відображення безготівкових розрахунків банку

2.2. Облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями та платіжними вимогами-дорученнями

2.3. Облік операцій при розрахунках чеками та акредитивами

3. Діюча система аналізу та аудиту безготівкових розрахунків банку, шляхи її удосконалення

3.1. Аналіз структури безготівкових операцій за групами клієнтів, способами надання розрахункових документів, видами платіжних інструментів

3.2. Аналіз операцій банку із банківськими платіжними картками

3.3. Внутрішньобанківський аудит за безготівковими операціями банку

3.4. Охорона праці

 

Додаток Л

 

Зразок довідок про актуальність теми дослідження та використання результатів у діяльності підприємства

 

 

 

 
 

Штамп підприємства з зазначенням номеру довідки та дати її видачі

 

 

 

 

 
ДОВІДКА

Дана студенту(ці) 4 курсу факультету «Облік і аудит»  ХНЕУ _________________________________ у тому, що обрана тема дипломної роботи «_________________________________» є актуальною і буде виконуватися на основі даних діяльності підприємства «_______________________».

 

Головний бухгалтер                    М.П.                              (П.І.П.)

         (заступник директора)

 

 

 

 

 
 

Штамп підприємства з зазначенням номера довідки та дати її видачі

 

 

 

 
 
ДОВІДКА

Дана студенту(ці) 4 курсу факультету «Облік і аудит»  ХНЕУ _________________________________ у тому, що виконана дипломна робота на тему: «___________________________» має практичний інтерес та її результати можуть бути використані у господарській діяльності підприємства «_______________________».

 

Головний бухгалтер                    М.П.                              (П.І.П.)

         (заступник директора)

Додаток М

 

Зразки пояснювальної записки

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

                БАКАЛАВР             

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «_______________________________________________________»

 

 

 

 

 

Виконав(ла): студент(ка)  ___  курсу,

групи ___________, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

 __________________

         (Прізвище та ініціали)

Керівник: _____, _______    _______________

                 (ступінь)      (звання)          (Прізвище та ініціали)

Рецензент: _____, _______    _______________

                  (ступінь)      (звання)         (Прізвище та ініціали)

 

                                                                                                                                                                   

 

Харків, 20__

 

Продовження додатка М

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

                       БАКАЛАВР                    

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «Визначення методичних підходів до обліку та аналізу фінансових  результатів діяльності підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

Виконала: студентка 4 курсу,

групи 6.01.31.09.01, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

О. О. Гавриленко

Керівник: к.е.н, доцент С. В. Лабунська

Рецензент: П. Р. Бондар

 

                                                                                                                                                                   

 

 

Харків, 2014

 

Продовження додатка М

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

                БАКАЛАВР             

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «_______________________________________________________»

 

 

 

 

 

Виконав(ла): студент(ка)  ___  курсу,

групи ___________, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

 __________________

         (Прізвище та ініціали)

Керівник: _____, _______    _______________

                 (ступінь)      (звання)           (Прізвище та ініціали)

Рецензент: _____, _______    _______________

                  (ступінь)      (звання)          (Прізвище та ініціали)

 

                                                                                                                                                                   

 

 

Харків, 20__

 

 

Продовження додатка М

 

         ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

                       БАКАЛАВР                    

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «Визначення методичних підходів до обліку та аналізу фінансових  результатів діяльності підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

Виконала: студентка 4 курсу,

групи 6.01.31.09.01, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

О. О. Гавриленко

Керівник: к.е.н, доцент В.В.Іванієнко

Рецензент: П. Р. Бондар

 

                                                                                                                                                                   

 

 

Харків, 2014

 

 

Продовження додатка М

 

         ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра КОНТРОЛЮ І АУДИТУ

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

                БАКАЛАВР             

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «_______________________________________________________»

 

 

 

 

 

Виконав(ла): студент(ка)  ___  курсу,

групи ___________, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

 __________________

         (Прізвище та ініціали)

Керівник: _____, _______    _______________

                 (ступінь)      (звання)           (Прізвище та ініціали)

Рецензент: _____, _______    _______________

                  (ступінь)      (звання)          (Прізвище та ініціали)

 

                                                                                                                                                                   

 

 

Харків, 20__

 

 

Продовження додатка М

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра КОНТРОДЮ І АУДИТУ

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломної роботи

                       БАКАЛАВР                    

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему: «Визначення методичних підходів до обліку, аналізу  та аудиту фінансових  результатів діяльності підприємства»