Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної роботи

___________________А. М. Колот

«      »                         2018р.

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ (МІЖПРЕДМЕТНОГО ТРЕНІНГУ)

для студентів ІV курсу заочної форми навчання

галузь знань «Економіка та підприємництво»

спеціальність «Фінанси і кредит»

спеціалізація 6508 «Фінанси»

 

 

 

 

 

 

 

 

УХВАЛЕНО:

на засіданні кафедри фінансів

протокол № 4 від 17.10.2018 р.

Завідувач кафедри фінансів

_______________ В. Федосов

 

 

                                                                                                 

                                                                                                

ПОГОДЖЕНО:

Начальник навчально-методичного відділу_______________ Т.В. Гуть

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Київ 2018

 

 

 

Укладачі:

 

Сибірянська Ю.В.             к.е.н., доцент кафедри фінансів

Пислиця А.В.                       к.е.н., доцент кафедри фінансів

Кривошлик Т.Д.                 к.е.н., доцент кафедри страхування

Парандій О.В.                      к.е.н., доцент кафедри фінансові ринки 

Соколова О.Б.                     старший викладач кафедри корпоративних

фінансів і контролінгу

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

1. Вступ ……………………………………………………………………………………………..3

2. Мета і завдання міжпредметного тренінгу………………………………………………….....4

3. Тематичний план міжпредметного тренінгу …………………………………………………..7

4. Плани  проведення міжпредметного тренінгу………………………………………………....9

4.1. Організація міжпредметного тренінгу……………………………………..…………..9

4.2. Технологія проведення міжпредметного тренінгу……………………….…………..10

4.3. Плани роботи студентів у міжсесійний період………….……………………...…….20

4.3.1. Самостійна робота студентів…………………………….………....20

4.3.2. Індивідуально-консультативна робота студентів .………….…….24

5. Критерії оцінювання результатів міжпредметного тренінгу……………….…………..……27

6. Інформаційно-методичне забезпечення………………………………….……………..……..31

 

1. Вступ

 

Підготовка бакалаврів зі спеціальності «Фінанси» потребує ретельного дотримання вимог щодо практичного наповнення навчального процесу. Тренінг є формою навчання, яка максимально наближена до практичної діяльності і надає реальну базу знань та навичок для подальшого використання  у практичній роботі в фінансових установах на рівні держави, фінансових служб суб’єктів господарювання та учасників фінансового ринку

Практична підготовка студентів здійснюється на основі передових знань і технологій, з використанням сучасних інформаційних можливостей, створених на фінансово-економічному факультеті при кафедрах фінанси, фінансових ринків, страхування, корпоративних фінансів і контролінгу, навчально-консультативного пункту, комп’ютерного класу.

Тренінг охоплює основні дисципліни, що формують фахівців бакалаврського рівня, а саме:

 • Фінанси
 • Макрофінансовий аналіз
 • Податкова система;
 • Фінансовий аналіз підприємств
 • Корпоративні фінанси;
 • Фінанси підприємств
 • Страхові послуги
 • Фінансові ринки
 • Похідні фінансові інструменти
 • Торгівля цінними паперами

Міжпредметний тренінг проводиться в умовах професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом кваліфікованого викладача. Призначення між предметного тренінгу (практики) - закріпити знання та практичні навики, набуті під час вивчення профілюючих дисциплін, ознайомити із сучасним станом фінансової системи держави та її складових, оцінити фінансову стійкість держави, стійкість суб’єктів господарювання, здійснити макрофінансову оцінку фінансового та страхового секторів. На тренінг-практиці студенти ознайомлюються з механізмами вирішення фінансово-економічних та управлінських проблем й завдань на прикладі конкретних матеріалів.

Міжпредметний тренінг є невід’ємною складовою навчального процесу і важливим засобом підготовки кваліфікованих фахівців для фінансових і фіскальних органів держави, страхових, аудиторських компаній, підприємств, логічним продовженням навчальних курсів та складовою частиною процесу підготовки майбутніх фахівців з фінансів.

Міжпредметний тренінг «Фінансова політика держави та її вплив на соціально-економічний розвиток» структурно складається з ІV частин, які проводять профільні кафедри фінансово-економічного факультету, зокрема:

І частина «Оцінювання фінансового стану держави» проводить кафедра фінансів;

ІІ частина «Оцінка діяльності суб’єктів господарювання» – кафедра корпоративних фінансів і контролінгу;

ІІІ частина «Макрофінансова оцінка фінансового сектору» – кафедра фінансових ринків;

ІV частина "Макрофінансова оцінка страхового сектору» - кафедра страхування.

 

 

 

2. Мета і завдання міжпредметного тренінгу

 

Мета міжпредметного тренінгу полягає у закріпленні й поглибленні студентами набутих під час навчання знань з теоретико-методичних аспектів функціонування фінансової системи держави та набутті практичного досвіду в різних сферах фінансової системи держави, формування у студентів знань теоретичних основ аналізу та практичних навичок по використанню кількісних методів та прийомів при дослідженні та оцінці економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макрорівні і мікрорівнях, набутті вмінь щодо економічної інтерпретації отриманих результатів та розробки своєчасних та обґрунтованих управлінських рішень.

Метою проведення І частини тренінгу є поглиблення знань щодо особливостей функціонування фінансової системи держави та формування професійних компетенцій в сфері державного фінансового менеджменту

Метою проведення ІІ частини тренінгу є закріплення отриманих теоретичних знань та формування професійних компетенцій в сфері управління корпоративними фінансами

Метою проведення ІІІ частини тренінгу є поглиблення знань щодо функціонування фінансового ринку та набуття вмінь та навичок роботи на ньому.

Метою проведення ІV частини тренінгу є закріплення і поглиблення знань, отриманих в процесі вивчення теоретичних курсів за дисциплінами фахового спрямування та  здобуття навичок практичної роботи в страховій сфері.

Основними завданнями тренінгу є:

За частиною І «Оцінювання фінансового стану держави»

- у теоретичному аспекті – це розширення знань з теоретико-методичних засад особливостей функціонування фіскальної та боргової політик України; удосконалення вмінь щодо роботи з нормативно-правовими актами залежно від поставлених завдань, роз’яснення окремих положень податкового законодавства, вирішення дискусійних питання, набуття вмінь обґрунтовувати  висновки та пропозиції щодо динаміки аналізованих показників з врахуванням специфіки діяльності державних органів влади;

- у прикладному аспекті – це набуття практичних навичок по використанню кількісних методів та прийомів при дослідженні та оцінюванні економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макрорівні, щодо економічної інтерпретації отриманих за наслідками проведеного аналізу результатів та розробки управлінських рішень з питань державної фінансової політики; нарахування податків, зборів та інших обов’язкових платежів на прикладі оподаткування юридичної особи, оптимізації податкових платежів; приймати рішення щодо управління державними фінансами за результатами  аналізу.

За частиною ІІ: Оцінка фінансової діяльності суб’єктів господарювання

- у теоретичному аспекті – це розширення знань з теоретико-методичних засад здійснення аналізу фінансового стану та результатів фінансово-господарської діяльності підприємства; удосконалення навичок вибору та застосування різних методичних підходів до оцінки вартості підприємства; набуття вмінь обґрунтовувати  висновки та пропозиції щодо динаміки оціночних показників з врахуванням специфіки діяльності конкретного суб’єкта господарювання;

- у прикладному аспекті – це набуття студентами практичних навичок щодо застосування методів та прийомів фінансового аналізу, розрахунку та аналізу динаміки показників ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності; формування вмінь оцінювати вартість  бізнесу за різних методичних підходів та приймати рішення щодо управління фінансами конкретного суб’єкта господарювання за результатами  такої оцінки.

За частиною ІІІ. Макрофінансова оцінка фінансового сектору:

- у теоретичному аспекті – – це розширення знань щодо здійснення технічного та фундаментального аналізу, оцінки параметрів діяльності емітентів та особливостей біржових торгів, вирішення дискусійних питань, набуття вмінь обґрунтування зроблених висновків щодо перспектив діяльності корпорацій

- у практичному аспекті – набуття студентами практичних навичок щодо макроекономічного, галузевого аналізу та аналізу діяльності корпорації, визначення внутрішньої вартості її акцій, формування вмінь здійснення технічного аналізу та створення оптимального портфелю цінних паперів за заданих обмежень.

За частиною ІV. Макрофінансова оцінка страхового сектору:

- у теоретичному аспекті – це розширення знань страхового законодавства, удосконалення вмінь щодо роботи з нормативно-правовими актами залежно від поставлених завдань, пов’язаних зі страховою діяльністю; набуття вмінь робити обґрунтовані висновки та пропозиції щодо розвитку страхового сектору економіки України;

- у прикладному аспекті – це набуття студентами практичних навичок щодо розрахунку та аналізу показників розвитку страхового ринку в цілому, а також  діяльності окремих його суб’єктів (страхових компаній, страхових посередників та інших учасників ринку).

Результатом тренінгу є закріплення теоретичних знань і здобуття практичного досвіду, апробація професійних здатностей та відпрацювання навичок  щодо функціонування складових фінансової системи держави та оцінки їх ефективності.

Глобальні компетентності виробничої практики:

 1. Набути  практичних навичок по використанню кількісних методів та прийомів при дослідженні фінансової політики держави та оцінці та її впливу на соціально-економічний розвиток.
 2. Набути практичних вмінь щодо економічної інтерпретації отриманих за наслідками проведеного аналізу результатів та розробки управлінських рішень з питань фінансової політики держави та її складових
 3. Критично мислити і генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Загальні компетентності виробничої практики (інструментальні, міжособистісні та системні):

 1. Набуття навиків управління інформацією публічних звітів державних органів влади, суб’єктів господарювання на мікрорівні, суб’єктів страхового і фінансового ринків (уміння знаходити, систематизувати та аналізувати інформацію з різних джерел).
 2. Навчитися приймати науково-обґрунтовані та виважені управлінські рішення за результатами застосування економіко-математичних методів аналізу.
 3. Навчитись оцінювати вплив факторів на повноту та своєчасність формування доходів і здійснення видатків, залучення кредитних ресурсів різними суб’єктами господарювання на макро і мікрорівнях, виявляти тенденції та  прогнозувати основні параметри фінансової системи на середньострокову та довгострокову перспективу; оцінювати ефективність та результативність діяльності органів управління різних рівнів і підпорядкування,
 4. Використовувати сучасні інформаційні технології для розрахунку обґрунтованих параметрів аналізованих показників; оптимізації фінансової діяльності на макро і на мікрорівні; ведення моніторингу рівня виконання аналізованих показників нарізних  рівнях управління;
 5. Взаємодія (робота в команді).
 6. Вміння синтезувати цілісний результат із різних джерел та видів інформації, здатність орієнтуватися в міжнародному середовищі.
 7. Уміння враховувати суб’єктивні чинники при прийнятті рішень у фінансовій сфері за наслідками аналізу.
 8. Здатність застосовувати отримані знання на практиці для прийняття виважених управлінських рішень.
 9. Здатність породжувати нові ідеї (креативність).

Після проходження міжпредметного тренінгу студенти отримують такі фахові компетентності:

 • володіння технікою визначення показників оцінки ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності; застосування трендового, структурного, порівняльного та інших методів та прийомів фінансового аналізу;
 • здатність порівнювати фактичні показники з базисним їх рівнем, з аналогічними показниками конкурентів, тощо; вміння оцінювати тенденції та причини змін показників, визначати їх наслідки для фінансового положення підприємства та перспектив його розвитку;
 • вміння виявляти основні напрямки пошуку резервів зміцнення фінансового стану підприємства та підвищення ефективності його фінансового менеджменту;
 • визначення доступності та  прогнозної вартості джерел коштів; оцінка можливості та доцільності їх мобілізації; визначення потреб підприємства в джерелах фінансування.
 • вміння оцінювати вартість  підприємства за різних методичних підходів та приймати рішення щодо управління фінансами за результатами  такої оцінки
 • здійснювати порівняння отриманих результатів фінансово-господарської діяльності з іншими періодами функціонування підприємства та показниками конкурентів;
 • вивчати та оцінювати тенденції змін досліджуваних показників, виявляти причини цих змін та визначати їх вплив на фінансовий стан підприємства, а також перспективи його розвитку;
 • кваліфіковано прогнозувати і планувати роботу щодо залучення та розміщення фінансових ресурсів на рівні держави та суб’єкта господарювання;
 • оцінювати фінансовоі ризики на макро і на мікрорівнях;
 • систематизувати та формалізувати інформацію для прийняття оптимальних управлінських рішень на різних рівнях управління .
 • аналізувати показники та перспективи діяльності компанії; інформацію, що надходить на фондовий ринок; поведінку учасників торгів на фондовому ринку;
 • вибирати оптимальну стратегію досягнення торгівельних цілей з урахуванням дій інших учасників;
 • здійснювати самоаналіз та контроль за власними діями.
 • обчислювати та аналізувати  показники, що характеризують  розвиток страхового ринку;
 • обчислювати та аналізувати показники діяльності страхових компаній, страхових посередників та інших суб’єктів страхового ринку;
 • опрацьовувати обґрунтовані висновки та пропозиції щодо активізації розвитку страхового ринку України та діяльності окремих його суб’єктів (страховиків , страхових посередників та інших учасників);
 • аналізувати  інформацію з різних джерел; складати та аналізувати аналітичні таблиці та діаграми;
 • вирішувати дискусійні питання.
 • визначати необхідні вихідні дані та формулювати основні показники оцінки результативності і ефективності фінансової політики держави;
 • ранжувати результати оцінки та інтерпретувати їх, враховуючи їхню вагу в загальному результаті;
 • приймати управлінські рішення за результатами аналізу;
 • опрацьовувати статистичні звіти та звіти про виконання бюджетів;

оволодіння сучасним економіко-математичним інструментарієм для комплексної оцінки економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макрорівні

 • набуття вмінь щодо: оцінки ефективності та результативності діяльності органів державного управління та виявлення резервів їх покращення; виявлення закономірностей, причинно-наслідкових взаємозв’язків, що обумовлюють розвиток фінансової системи держави та її складових; економічної інтерпретації отриманих результатів та розробки управлінських рішень з питань фінансової політики держави;
 • заповняти податкову звітність суб’єктів господарювання
 • аналізувати ступінь виконання макрофінансових показників з застосуванням сучасних економіко-математичних методів аналізу;
 • здійснювати фінансовий моніторинг руху бюджетних потоків, виконання фіскальної та боргової політик держави
 • оцінювати закономірності, причинно-наслідкові взаємозв’язки, що обумовлюють розвиток фінансової системи на макрорівні та її складових; ризики фінансової діяльності держави.
 • розробляти пропозиції щодо удосконалення боргової та фіскальної політики держави;
 • використовувати сучасні інформаційні технології для розрахунку обґрунтованих параметрів аналізованих макрофінансових показників; оптимізації фінансової діяльності держави на макрорівні;

Міжпредметний тренінг використовується студентом для виявлення практичних проблем з метою формування напрямів подальшої наукової роботи та написання кваліфікаційних робіт. Усі техніко-економічні розрахунки та дослідження, передбачені програмою, студенти виконують самостійно у міжсесійний період, під час тренінгу вирішують кейси під керівництвом керівників від кафедр.

 

 

3. Тематичний план міжпредметного тренінгу

Міжпредметний тренінг для студентів заочної форми навчання розрахований на 180 годин, у т.ч. 32 год – контактних занять, 18 год – ІКР, 130 год – СРС. Відведений на тренінг час пропорційно розподіляється між кафедрами фінансів, фінансових  ринків, страхування та корпоративних фінансів і контролінгу. Детальніше загальна схема проведення тренінгу наведена в табл. 3.1, деталізований план роботи студентів наведено в табл. 3.2 

Таблиця 3.1

Назва етапу

Всього по кафедрам

у т.ч. у розрізі кафедр

Фінансів

Корпоративних фінансів і контролінгу

Фінансових  ринків

Страхування

у т.ч.

КЗ

ІКР

СРС

КЗ

ІКР

СРС

КЗ

ІКР

СРС

КЗ

ІКР

СРС

КЗ

ІКР

СРС

VII семестр

 

 

І. Підготовчий етап тренінгу

8

6

16

2

2

4

2

2

4

2

-

4

2

2

4

Міжсесійний період

ІІ. Виконання завдань тренінгу

-

8

100

-

2

25

-

2

24

-

2

24

-

1

23

VIII семестр

 

 

ІІІ. Виконання і презентація завдань тренінгу під час контактних занять

24

4

18

6

1

4

6

1

4

6

2

4

6

1

6

Разом годин за тренінг                            

32

18

130

8

5

33

8

5

32

8

4

32

8

4

33

 

де, КЗ — контактні заняття, ІКР — індивідуально-консультативна робота, СРС — самостійна робота студента.

Таблиця 3.2

кафедра

Зміст основних завдань

КЗ

ІКР

СРС

Разом

VII семестр

І. Підготовчий етап тренінгу

фінансів

Ознайомлення студентів з цілями та завданнями тренінгу, вихідною інформацією, формами і методами роботи, порядком оцінювання активності та результативності роботи студентів, інформаційним забезпеченням тренінгу.

2

2

4

8

фінансові ринки

Ознайомлення студентів з цілями та завданнями тренінгу, вихідною інформацією, формами і методами роботи, порядком оцінювання активності та результативності роботи студентів. Ознайомлення з інформаційним забезпеченням тренінгу.

2

-

4

6

корпоративних фінансів і контролінгу

Формулювання мети та завдань тренінгу, інформаційно-методичне забезпечення

2

2

4

8

страхування

   Ознайомлення студентів з метою, завданнями, формами та методами роботи, порядком оцінювання та інформаційним забезпеченням міжпредметного тренінгу за частиною ІV. «Макрофінансова оцінка страхового сектору». Надати студентам завдання для самостійної та індивідуальної роботи у міжсесійний період. 

2

2

4

8

ІІ. Виконання завдань тренінгу у міжсесійний період

фінансів

Фіскальна і боргова політики держави та оцінювання їх результативності

-

2

25

27

фінансові ринки

Галузевий аналіз показників діяльності та ринкових мультиплікаторів обраних емітентів

-

1

12

13

Технічний аналіз 

-

-

6

6

Формування портфеля цінних паперів

-

1

6

7

корпоративних фінансів і контролінгу

Моніторинг фінансової звітності та діагностика фінансової стійкості суб’єкта господарювання

-

2

24

26

страхування

 Моніторинг страхового ринку України

 Моніторинг фінансової звітності страхових компаній

-

1

23

24

VIII семестр

ІІІ. Виконання і презентація завдань тренінгу під час контактних занять

фінансів

Податкова оптимізація та її вплив на державу і платників

4

1

2

7

Презентація управлінських рішень щодо оптимізації бюджетно-податкової політики України

2

-

2

4

фінансові ринки

Презентація сформованих портфелів

6

2

4

11

корпоративних фінансів і контролінгу

Оцінка вартості бізнесу

4

-

2

6

Презентація управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності підприємства

2

1

2

5

страхування

      ІІІ.1. Виконання завдань тренінгу під час контактних занять:     

 Страховий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи його розвитку

2

--

2

4

    ІІІ.2. Презентація завдань тренінгу під час контактних занять:

 Презентація висновків і пропозицій щодо подальшого розвитку страхового ринку України та страхового захисту майнових інтересів населення та суб’єктів господарювання  

4

1

4

9

 

Загальна кількість годин

32

18

130

180

 

4. Плани  проведення міжпредметного тренінгу

 

4.1. Організація міжпредметного тренінгу

 

Цільовою аудиторією тренінгу є студенти четвертого курсу бакалаврського рівня заочної форми навчання. Тренінгові завдання є обов'язковими до виконання студентами в академічних групах за участю викладачів (тренерів), проте важливим елементом тренінгу є самостійна, творча робота кожного студента у міжсесійний період. На тренінг студент повинен прийти з матеріалами, які передбачені програмою тренінгу по кожній кафедрі у плані міжпредметного тренінгу.

Під час проходження тренінгу студент має поглибити знання щодо функціонування фінансової системи держави, фінансового ринку в цілому, страхового ринку, зокрема, управління корпоративними фінансами та сформувати професійні компетенції в сфері державного фінансового менеджменту, управління корпоративними фінансами, фінансовим та страховим ринками. Узагальнюючим результатом міжпредметного тренінгу – є здійснення комплексної оцінки впливу фінансової політики держави на соціально-економічний розвиток. Для досягнення поставленої мети, тренінг складається з чотирьох структурних частин:

Частина 1. Тренінг «Оцінювання фінансового стану держави» проводиться кафедрою фінансів (розрахований на 8 контактних, 5 індивідуально-консультаційних годин та 33 години самостійної роботи студента) і складається з трьох етапів: «Фіскальна і боргова політики держави та оцінювання їх результативності», «Податкова оптимізація та її вплив на державу і платників», «Управлінські рішення щодо оптимізації бюджетно-податкової політики України»

Частина 2. Тренінг «Оцінка фінансової діяльності суб’єктів господарювання» проводиться кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу  (розрахований на 8 контактних, 5 індивідуально-консультаційних годин та 32 години самостійної роботи студента) і складається з двох етапів: «Моніторинг фінансової звітності та діагностика фінансового стану підприємства», «Оцінка вартості бізнесу»

Частина 3. Тренінг «Макрофінансова оцінка фінансового сектору» проводиться кафедрою фінансових ринків  (розрахований на 8 контактних, 4 індивідуально-консультаційних годин та 32 годин самостійної роботи студента) і складається з етапу «Особливості портфельного інвестування на фондовому ринку»

Частина 4. Тренінг «Макрофінансова оцінка страхового сектору» проводиться кафедрою страхування  (розрахований на 8 контактних, 4 індивідуально-консультаційних годин та 33 годин самостійної роботи студента) і складається з трьох етапів: «Підготовчий етап тренінгу (вступне організаційно - методичне заняття)»; «Виконання завдань тренінгу у міжсесійний період», «Виконання і презентація завдань тренінгу під час контактних занять», який поділяється на під етапи: 4.1. «Страховий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи його розвитку»; 4.2. «Презентація висновків і пропозицій щодо подальшого розвитку страхового ринку України та страхового захисту майнових інтересів населення та суб’єктів господарювання»

Для виконання завдань тренінгу під час контактних занять студенти можуть об’єднуватись у міні-групи. Необхідність поділу студентів на міні-групи передбачається програмою тренінгу по кожній частині окремо.

Під час проведення тренінгу  використовуються інтерактивні методи роботи зі студентами, зокрема міні-лекція, робота у малих групах, аналіз ситуацій, мозковий штурм, дискусія, спільне обговорення роботи, індивідуальна робота студентів. 

 За результатами виконання завдань тренінгу студент має надати: заповнені форми звітностей, декларацій, блок-схеми, розрахунки, презентації та інші матеріали, визначені кожною частиною тренінгу. Крім того, за кожним структурним напрямом практичного тренінгу мають бути виявлені основні недоліки роботи та розроблені напрями підвищення ефективності діяльності відповідних органів управління. Результати розрахунків, виконані студентами у міжсесійний період і безпосередньо під час тренінгу (передбаченого розкладом контактних годин), підлягають обов’язковому захисту у формі презентації  та/або дискусії. 

Виконання кожного етапу (частини) тренінгу оцінюється відповідними  балами, які виставляються у відомість із подальшим їх  підсумовуванням  по кафедрам і переведенням у національну шкалу оцінок.

                                                                                                          Таблиця 3.3

Розподіл балів між кафедрами здійснюється згідно наступної шкали:

Кафедра

фінансів

корпоративних фінансів і контролінгу

фінансові ринки

страхування

Разом

Частина тренінгу

І

ІІ

ІІІ

ІV

бали

25

25

25

25

100

 

По закінченню тренінгу студенту виставляється загальна оцінка («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яка характеризує сумлінність виконання програми тренінгу та обсяг знань і навичок, отриманих студентом за час проходження міжпредметного тренінгу.

Студенти, які активно проявляли себе у науковій діяльності (брали активну участь у конференціях (з отриманням призового місця), конкурсах наукових робіт (зайняли призове місце), ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад і показали високий рівень фахової підготовки (зайняли призове місце) та інших видах наукових робіт із отриманням призового місця), мають можливість проходити тренінг за індивідуальною програмою. 
Студенти, які публікували тези доповіді під керівництвом викладачів кафедри, статті у наукових фахових виданнях у співавторстві з викладачами кафедри, подавали роботи на конкурси наукових робіт (показали високий рівень знань, але не отримали призового місця), зайняли призові місця у І етапі Всеукраїнських олімпіад, мають можливість зарахувати відповідні види наукових робіт в рахунок проходження певних етапів тренінгу (залежно від напрямку досліджень і виду наукової роботи). Рішення приймається відповідною кафедрою по кожному студенту окремо.   
Для отримання права на індивідуальний графік проходження тренінгу чи зарахування наукової роботи в рахунок проходження етапів тренінгу, студент має подати заяву на кафедру фінансів і підтверджуючі документи про участь в науковій роботі не пізніше першого дня тренінгу. Рішення приймається спеціальною комісією кафедри і затверджується керівником відповідної кафедри з погодженням, за потреби, з іншими кафедрами фінансово-економічного факультету.       

Загальний контроль за ходом міжпредметного тренінгу здійснюють завідувачі кафедр, а також декан фінансово-економічного факультету. Індивідуально-груповий контроль здійснює керівництво кафедри та керівники тренінгу. Кінцевою формою контролю є підведення підсумків міжпредметного тренінгу.

 

4.2. Технологія проведення міжпредметного тренінгу

           

Міжпредметний тренінг проходить у VII та VIIІ семестрах, а також передбачає підготовку студентів у міжсесійний період. Структурно міжпредметний тренінг проходить у три етапи;

- у VII семестрі передбачено проведення підготовчого етапу по кожній частині міжпредметного тренінгу.

- у міжсесійний період студенти самостійно виконують індивідуальні завдання (розрахунковий етап) по кожній частині.

- у VIIІ семестрі, під час сесії, безпосередньо поводиться тренінг та презентація його результатів (заключний етап )

 

VII семестр 

І. Підготовчий етап тренінгу

 

Частина І. Оцінювання фінансового стану держави

Тренінг проводить – кафедра фінансів

Тривалість – 2 години

Завдання: Ознайомити студентів з метою, основними завданнями І частини тренінгу, висвітлити особливості її проходження. Вказати джерела інформації для здійснення аналізу та виконання аналітичних завдань у міжсесійний період.

Хід роботи тренера: Тренер розкриває зміст завдань, які виносяться на тренінг по частині І «Оцінювання фінансового стану держави» у формі міні-лекції. Під час цього етапу тренер має:

- пояснити студентам необхідність і призначення міжпредметного тренінгу, важливість набуття компетентностей фінансиста за результатами тренінгу за  всіма аспектами спеціальності „Фінанси”;

- розкрити технологію проведення етапів І частини тренінгу під час контактних занять та у міжсесійний період;

- інформувати щодо критеріїв оцінювання за частиною І тренінгу в цілому та за окремими етапами;

- розподілити завдання (теми аналітичних проектів), які студенти повинні виконати у міжсесійний період (етап «Фіскальна і боргова політики держави та оцінювання їх результативності»), для підготовки управлінських рішень щодо оптимізації бюджетно-податкової політики України та до захисту результатів розрахунків (теми аналітичних проектів, які студенти повинні підготувати у міжсесійний період згідно з етапом 1.1, наведені у пп. 4.2.2.1 програми тренінгу);

- акцентувати увагу студентів на окремих аспектах аналізу макрофінансових показників у межах обраних індивідуальних тем аналітичних досліджень, що потребують більш пильного дослідження;

- наголосити на необхідності самостійної підготовки до тренінгу в міжсесійний період, а також ознайомлення та опрацювання нормативних документів для підготовки до виконання кейсів під час контактних занять (виконання етапу 1.2 тренінгу);

- повідомити про можливості отримання студентами консультацій у викладача з приводу незрозумілих моментів чи спірних питань, які можуть виникнути під час виконання  завдань тренінгу у міжсесійний період;

- наголосити, що за виконання аналітичного проекту до етапу «Фіскальна і боргова політики держави та оцінювання їх результативності» студент може отримати до 5 балів за представлені результати розрахунків. Підготовлені індивідуальні аналітичні проекти підлягають обов’язковому захисту під час етапу «Презентація управлінських рішень щодо оптимізації бюджетно-податкової політики України», за що кожен студент може отримати до 7 балів. Захист проходитиме у формі презентації отриманих результатів, участі у дискусії та дебатах.  

Хід роботи студента:

- ознайомитись із особливостями проходження І частини тренінгу, сформувати чітке розуміння завдань Частини І тренінгу та порядку її проведення;

- розподілити індивідуальні завдання для виконання у міжсесійний період, ознайомитись із їх змістом, вимогами до оформлення, джерелами отримання інформації; узгодити незрозумілі та дискусійні питання;

- отримати файли із масивом базових показників для аналізу та виконання аналітичного дослідження відповідно до отриманої теми, формування бази даних за даними публічної звітності органів державної влади і управління. 

Організація і забезпечення: для забезпечення проведення етапу необхідним є наявність ноутбуку та проектору, Internet,  бажаним  є наявність ноутбуку у кожного учасника тренінгу.

Оцінювання етапу не оцінюється.

 

Частина ІІ. Оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання

Тренінг проводить – кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Тривалість – 2 години

Завдання: висвітлити особливості проходження Частини ІІ тренінгу, акцентувати увагу на меті та завданнях вказаної частини тренінгу, розглянути форми організації проходження тренінгу. Всі завдання тренінгу виконуються на матеріалах публічної звітності конкретного підприємства. Критеріями відбору підприємств є потенціал росту капіталізації компаній, диверсифікація представлених галузей, провідні позиції на внутрішньому ринку збуту. Перелік підприємств надається окремо. Інформація щодо підприємства - об’єкта  дослідження надається викладачем-тренером. Студенти з метою формування більш ґрунтовних висновків щодо факторів, які вплинули на діяльність об’єкта дослідження  можуть використати дані сайту підприємства чи інформацію зі сторінки підприємства на http://smida.gov.ua/db/emitent.

Хід роботи тренера: інформування студентів щодо цілей, завдань та критеріїв оцінювання тренінгу в цілому та за окремими етапами; надання інформації щодо підприємства-об’єкта дослідження; акцентування уваги студентів на окремих блоках інформації про підприємство, що потребують більш пильного дослідження; конкретизація вимог до структурування даних підприємства для полегшення роботи;  формування у студентів чіткого розуміння алгоритму виконання завдань розрахункової частини тренінгу; складання графіку індивідуально-консультативної роботи

Хід роботи студента:

 • ознайомлення з особливостями проходження Частини ІІ тренінгу;
 • формування чіткого розуміння завдань Частини ІІ тренінгу та порядку його проведення;
 •  ознайомлення з особливостями діяльності підприємства - об’єкта дослідження;
 • формування бази даних визначеної форми з використанням  публічної звітності конкретного підприємства;
 • ознайомлення з вимогами щодо виконання розрахункових завдань в міжсесійний період.

Організація і забезпечення:  для забезпечення проведення етапу необхідним є наявність проектору, ноутбуку, Internet

Оцінювання етапу не оцінюється

 

Частина ІІІ. Макрофінансова оцінка фінансового сектору

Тренінг проводить – кафедра фінансові ринки

Тривалість – 2 години

Завдання:  висвітлити особливості проходження ІІІ частини тренінгу, вказати джерела інформації для її виконання

Хід роботи тренера:

 • надати інформацію щодо цілей, завдань та порядку проходження ІІІ частини тренінгу
 • проінформувати студентів про завдання тренінгу та форми його виконання
 • акцентувати увагу студентів на основних моментах виконання завдань тренінгу
 • надати інформацію щодо оцінювання результатів роботи студентів
 • вказати джерела інформації для аналізу
 • сформувати графік індивідуально-консультативної роботи зі студентами

Хід роботи студента:

- ознайомитись із особливостями проходження ІІІ частини тренінгу;

- ознайомитись із інформаційним забезпеченням ІІІ частини тренінгу

- сформувати чітке бачення алгоритму виконання завдань тренінгу

- ознайомитись із вимогами та критеріями оцінювання тренінгу

Організація і забезпечення: для проведення етапу необхідна лекційна аудиторія з проектором

Оцінювання етапу не оцінюється

 

Частина ІV. Макрофінансова оцінка страхового сектору

Тренінг проводить – кафедра страхування

Тривалість – 2 години

Завдання:  ознайомити студентів з метою, завданнями, формами та методами роботи  міжпредметного тренінгу за частиною ІV «Макрофінансова оцінка страхового сектору»; надання студентам завдань для самостійної та індивідуальної роботи у міжсесійний період.

Хід роботи тренера: Викладач-тренер ознайомлює студентів з метою та завданнями міжпредметного тренінгу за частиною ІV  «Макрофінансова оцінка страхового сектору»: вихідною інформацією, формами і методами роботи, порядком оцінювання активності та результативності роботи студентів під час тренінгу; видає завдання для самостійної та індивідуальної роботи у міжсесійний період.

До відома студентів доводиться перелік основних нормативних документів та інформаційних матеріалів, необхідних для виконання цієї частини тренінгу,  які вони повинні знайти в Інтернеті (й інших джерелах) та попередньо опрацювати.

Студентам пропонується взяти на контактні заняття - тренінги, які відбудуться у VIIІ семестрі, ноутбуки, планшети, айфони та підготувати в них закладки необхідних електронних адрес фінансових установ, нормативних документів та інших інформаційних матеріалів, потрібних для виконання тренінгових завдань.

Хід роботи студента: Ознайомитися з правилами тренінгу за частиною ІV «Макрофінансова оцінка страхового сектору»; взяти участь в обговоренні питань за цією частиною тренінгу; з’ясувати незрозумілі питання; отримати завдання для самостійної та індивідуальної роботи для виконання у міжсесійний період.

Організація і забезпечення: Організація – обговорення правил проведення тренінгу.   Забезпечення – лекційна аудиторія.

Оцінювання етапу не оцінюється.

 

ІІ. Виконання завдань тренінгу у міжсесійний період

(вимоги до цього етапу детальніше див. п.п. 4.2.2. «Методичних рекомендацій»)

 

VIIІ семестр

ІІІ. ВИКОНАННЯ І ПрезентаціЯ ЗАВДАНЬ тренінгу ПІД ЧАС КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ

 

Частина І. Оцінювання фінансового стану держави

Тренінг проводить – кафедра фінансів

Тривалість – 6 годин

Етап 1.1.

Податкова оптимізація та її вплив на державу і платників

(Тривалість – 4 години)

Завдання: Ознайомити учасників  із проблемами податкової оптимізації. специфікою ухилення та уникнення сплати податків, їх наслідками, розглянути схеми ухилення, виявити їх ризикові аспекти, навчитися оцінювати ефекти оптимізації, розробляти пропозиції щодо внесення змін в законодавство для попередження бюджетних втрат та незаконної мінімізації податкових платежів; ознайомлення з ризиковими категоріями платників податків, із проблемами трансферного ціноутворення і навчитися розробляти управлінські рішення щодо мінімізації втрат від нього. 

Підготовча робота для тренера та учасників:

 • попередити студентів про необхідність самостійної підготовки до практики в частині ознайомлення та опрацювання нормативних документів, ознайомлення із завданнями;
 • попередити студентів про необхідність мати з собою папір, Податковий кодекс України, бланк податкової декларації про майновий стан і доходи з додатками, калькулятори.

Хід роботи тренера: Тренер розкриває зміст етапу у формі міні-лекції з елементами дискусії. Міні-лекція розкриває основний зміст оподаткування податком на доходи фізичних осіб, декларування доходів фізичних осіб, можливостей отримання ними податкової соціальної пільги та податкової знижки, повернення частини сплаченого податку з бюджету. Міні-лекція супроводжується презентацією, відеороликами з проблематики ухилення та уникнення оподаткування, дискусійними завданнями та кейсами для студентів щодо розрахунку ефектів від легальної оптимізації податкових платежів, а також щодо опрацювання схем ухилення від сплати податків (ознайомлення з їх змістом, виявлення сильних та слабких сторін, а також розробка рекомендацій щодо внесення змін в податкове законодавство з метою попередження виникнення типових схем в майбутньому). Тривалість міні-лекції з урахуванням дискусії – 1 година.

Студенти працюють в міні-групах, сформованих на початку тренінгу (4 міні-групи по 4-5 студентів). Під час участі в дискусії оцінюється участь кожного студента окремо, його активність. Для цього тренер може видавати фішки активним учасникам, які потім переводяться в бали. В міні-групах студенти будуть працювати під час виконання аналітичних завдань і роботи із оптимізаційними схемами.

Хід роботи студента:

Прослухати міні-лекцію  (1 година).

Активно брати участь у дискусії, відповідати на питання, які ставляться під час міні-лекції. Засвоїти теоретичні засади податкової оптимізації та її складових, розуміти критерії і обмеження податкової оптимізації. Виявити ефекти легальних методів оптимізації, ознайомитись з причинами невдалого впровадження оптимізаційних схем. Зрозуміти основний зміст оподаткування податком на доходи фізичних осіб, декларування доходів фізичних осіб, можливостей отримання ними податкової соціальної пільги та податкової знижки, повернення частини сплаченого податку з бюджету.  Обговорити наведені у лекції приклади оптимізації, встановити іх законність, виявити ризики і ефекти їх застосування  (0,5 години).

Виконати кейс щодо податкової оптимізації податку на доходи фізичних осіб платником-фізичною особою, працюючи у міні-групах. (1 година).

За результатами, отриманими внаслідок вирішення кейсу, заповнити податкову декларацію про майновий стан доходи з усіма необхідними додатками (0,5 години).

Після цього кожна міні-група презентує свої результати (по-черзі виступають всі міні-групи). За підсумками виступів можна організувати дискусію щодо сформульованих висновків та рекомендацій (1 год).

Організація і забезпечення: проектор, ноутбуки, Internet, папір, Податковий кодекс України, бланки податкової декларації про майновий стан і доходи з додатками, калькулятори.

Оцінювання етапу завдання оцінюється від 0 до 13 балів (у т.ч. за активну участь в обговоренні під час та після міні-лекції – до 1 балу; за правильність проведених розрахунків – до 4 балів; за правильно заповнену податкову звітність – до 3 балів; за захист результатів розрахунку, їх презентацію та участь у дискусії під час контактного заняття по даному етапу до 5 балів).

 

Етап 1.2.

Презентація управлінських рішень щодо оптимізації бюджетно-податкової політики України

(Тривалість – 2 години)

Завдання: Презентація результатів розрахунків за аналітичними проектами. Дискусія щодо ефективності функціонування  бюджетно-податкової  сфери та чинників, що на неї впливають. Генерування ідей та розробка управлінських рішень щодо оптимізації бюджетно-податкової політики України на сучасному етапі розвитку.

Хід роботи тренера: попереджає студентів про необхідність мати з собою ноутбуки, планшети з виходом в Інтернет та аналітичні проекти, які вони мали підготувати за індивідуальними темами у міжсесійний період

Робота над презентацією результатів індивідуальних проектів проводитиметься у міні-групах. Результати презентуватимуться кожною командою під час міні-конференції.

1.Тренер організовує поділ учасників на міні-групи залежно від спільних аспектів тем аналітичних проектів. Можливі такі варіанти міні-груп:

1 – Група аналізу ефективності окремих видів податкових надходжень (теми 8, 9, 15)

2 - Група аналізу доходів бюджету та ефективності податкової політики (теми 6, 7, 10, 14, 21)

3 - Група аналізу динаміки і структури ВВП (теми 2, 17, 20)

4 – Група аналізу ефективності видаткової політики (теми 12, 18, 19)

5 – Група аналізу фінансової та боргової безпека держави (теми 1, 5, 16, 24)

6 – Група аналізу проблем бюджетного дефіциту (теми  11,13)

7 – Група аналізу самостійність органів місцевого самоврядування (теми 3, 4, 22)

8 -  Група аналізу ефективності функціонування державних органів управління (теми 23, 25, 26, 27, 28)

Кількість міні-груп і учасників у кожній з них може коригуватись.

2. Пояснює вимоги до міні-конференції (порядок подачі матеріалу під час виступу). Допомагає студентам розподілити роботу у міні-групі та організувати обговорення, а також сформувати цілісну картину щодо розподілу функціональних повноважень в системі органів державного фінансового управління.

3. Слідкує за підготовкою до міні-конференції кожної міні-групи. Коригує роботу студентів в межах міні-груп упродовж етапу. Поки студенти працюють над презентацією, викладач перевіряє аналітичні проекти кожного із студентів і ставить відмітки щодо якості підготовленої індивідуальної роботи за шкалою 0-5 балів.

4. Організовує міні-конференцію і координує дискусію студентів за результатами виступів капітанів кожної міні-групи. Учасники міні-групи мають відповідати на запитання, які ставляться іншими командами. Під час участі в дискусії оцінюється участь кожного студента окремо, його активність.

5. Підводить підсумки роботи команд. Оцінює роботу студентів.

Хід роботи студента: студенти розподіляються на міні-групи, уважно слухають вимоги щодо роботи в міні-групах над презентацією досліджень, обирають капітана команди, який представлятиме інтереси команди під час міні-конференції  (15 хв)

Студенти працюють в межах своїх міні-груп: обмінюються отриманими результатами розрахунків, систематизують виявлені проблеми, формулюють спільні пропозиції та генерують управлінські рішення щодо удосконалення управління об’єктом аналізу, готують спільну презентацію результатів дослідження, уточнюють спірні і дискусійні моменти у тренера (30 хв)

За результатами роботи кожна команда приймає участь в міні-конференції, під час виступу в якій презентує свої результати. Виступ має включати такі структурні елементи:

 • Сучасний стан, виявлені особливості та проблеми функціонування об’єкта аналізу. Кожну проблему слід підтверджувати конкретними числовими показниками
 • Причинно-наслідкові зв’язки виявлених проблем чи специфічних особливостей функціонування об’єкта аналізу
 • Управлінські рішення щодо вирішення виявлених проблем. Пропозиції мають бути конкретними і реалістичними. Студенти мають відстоювати сформовану на основі результатів дослідження позицію

 Під час презентації викладач, що проводить тренінг та представники інших міні-груп задають запитання. Тривалість обговорення виступу кожною групою 5-10 хвилин (1 год)

Організація і забезпечення: для забезпечення проведення етапу необхідним є наявність ноутбуку, проектору, Internet,  наявність у кожної міні-групи  ноутбуку чи планшету,  аналітичного проекту у кожного учасника тренінгу.

Оцінювання етапу аналітичний проект оцінюється від 0 до 12 балів (у т.ч. за розрахункову частину, підготовлену студентами самостійно у міжсесійний період згідно отриманої теми – від 0 до 5 балів, за захист результатів розрахунку, їх презентацію та участь у дискусії під час контактного заняття по етапу «Презентація управлінських рішень щодо оптимізації бюджетно-податкової політики України» - від 0 до 7 балів).

 

Частина ІІ. Оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання

Тренінг проводить – кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Тривалість – 6 години

Завдання: тренер окреслює коло завдань та  інформує студентів щодо регламенту роботи. Кожен студент має провести оцінку вартості бізнесу та презентацію результатів  дослідження, здійснивши:

 • розрахунок вартості власного капіталу;
 • визначення вартості залученого капіталу;
 • визначення середньозваженої вартості капіталу;
 • оцінку вартості бізнесу;
 • обґрунтування вибору методів оцінки бізнесу;
 • підготовку загальних висновків та рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства;
 • презентацію результатів проведеного дослідження.

Хід роботи тренера: акцентування уваги студентів на необхідності дотримання конкретного алгоритму розрахунку показників, нагадування вказаного алгоритму (засвоєння теоретичних знань та практичних навичок мало місце при вивченні науки «Корпоративні фінанси»). Викладач виступає як модератор при проведенні студентами розрахунку показників.  Викладач надає консультації при виконанні завдань презентаційного етапу тренінгу. Для оптимізації роботи студентам видається комплект методичного забезпечення (папка з  файлами: рекомендовані алгоритми розрахунку та стандарти оформлення, корисні посилання). Організація проведення презентацій студентами та оцінювання якості проведеного дослідження та ґрунтовності висновків і рекомендацій.

Хід роботи студента:                                                           

 • з’ясувати  мету та завдання етапу тренінгу, порядок  його проведення та іншу необхідну інформацію для участі в тренінгу;
 • ознайомитись із  завданнями тренінгу даного етапу, а також вимогами до їх виконання та оформлення результатів роботи;
 • здійснити розрахунок відповідних показників  за алгоритмом, наведеним викладачем-тренером або обраним в результаті дискусії;
 • унаочнити результати розрахунків у вигляді діаграм та графіків для полегшення сприйняття інформації та презентації результатів роботи;
 • оформити результати етапу тренінгу, підготувати висновки;
 • провести презентацію результатів дослідження здійсненого в міжсесійний період та доповненого висновками щодо динаміки вартості підприємства.

Відповідно до поставлених завдань кожен студент виконує однаковий обсяг роботи згідно переліку завдань до етапу  з використанням даних про конкретне підприємство, а саме:

 • досліджує структуру капіталу, деталізовано розглядає склад та структуру довго- та короткострокових позикових коштів.
 • здійснює  розрахунок вартості залученого капіталу з врахуванням наявних платних та безпроцентних джерел. В разі наявності у підприємства кредитних коштів,  інформацію про вартість  таких ресурсів необхідно отримати на http://smida.gov.ua/. (0,5 годин).
 • розраховує вартість власного капіталу досліджуваного підприємства. Вартість власного капіталу пріоритетно розраховують  за допомогою моделі оцінки капітальних активів  (САРМ). За використання САМР слід скористатися інформацією щодо значення бета-коефіцієнта, безризикової процентної ставки та середньої дохідності на ринку. Для розрахунку бета-коефіцієнту доцільно враховувати дані http://markets.ft.com/ . Якщо бета-фактор розрахувати неможливо, вартість власного капіталу пропонується визначати на рівні дохідності депозитів у державних банках або дохідності державних облігацій (1 година).
 • проводить розрахунок середньозваженої вартості капітулу досліджуваного підприємства, коментує динаміку WACC (0,5 годин).
 • обґрунтовує вибір методичного підходу до оцінки  вартості бізнесу (ринковий підхід, метод капіталізації нетто, метод капіталізації брутто, метод DCF) (0,5 годин).
 • здійснює оцінку вартості підприємства з використанням двох методичних підходів, надає коментарі щодо отриманих результатів (1,5 години).
 •  проводить підготовку до презентації результатів роботи та публічний захист роботи (2 години).

Організація і забезпечення: ноутбук, проектор для викладача, ноутбук для кожної міні-групи. Форма організації:

 • міні-лекція, дискусія – при розрахунку показників;
 • мозковий штурм – при виборі методичних підходів оцінки бізнесу та оцінки ефективності управління;
 • презентація – при проведенні публічного обговорення результатів проведеної роботи.

Оцінювання етапу – 25 балів, в тому числі:

- за самостійну роботу у міжсесійний період  - максимум 10 балів,

- за захист (презентацію результатів дослідження, активну участь в ділових іграх, дискусіях на контактних заняттях) - максимум 15 балів.

Додатково, за використання знань, що виходять за межі курсів для виконання поставлених у міжпредметному тренінгу завдань або за активну участь в роботі над завданнями тренінгу на контактних заняттях студент може отримати додатково 5 балів, але не більше 25 балів загальної оцінки етапу тренінгу.

 

Частина ІІІ. Макрофінансова оцінка фінансового сектору

Тренінг проводить – кафедра фінансові ринки

Тривалість – 6 години

Завдання:  презентувати результати роботи на попередньому етапі

Хід роботи тренера: організувати проведення презентації сформованих портфелів цінних паперів студентів; виступити модератором при обговоренні, оцінити роботу студентів

Хід роботи студента:

 • уважно вивчити критерії формування портфелю
 • здійснити первинний вибір емітентів за допомогою інструменту Finviz Screener
 • провести SWOT-аналіз галузей отриманих емітентів, вибрати найбільш перспективні для включення у портфель
 • провести фундаментальний аналіз емітентів за порівняльним підходом
 • провести технічний аналіз емітентів, визначивши тренди та скориставшись 1-3 індикаторами (інформація по індикаторам доступна на сайті Finviz)
 • здійснити ранжування емітентів
 • сформувати портфель цінних паперів. Для визначення часток емітентів можна скористатись експертним методом або ж інструментом «Пошук рішень» MS Excel та історичними даними про динаміку вартості акцій обраних компаній
 • представити сформованих портфель цінних паперів.

Організація і забезпечення:  аудиторія з комп’ютерами з виходом у мережу Інтернет

Оцінювання етапу: 25 балів

 

Частина ІV. Макрофінансова оцінка страхового сектору

Тренінг проводить – кафедра страхування

Тривалість – 6 години

ЕТАП 4.1 «Страховий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи його розвитку»

(Тривалість – 3 години)

Завдання: ознайомлення з регламентом роботи третього етапу тренінгу; формування міні-груп; видача міні-групам тренінгових завдань; пояснення специфіки виконання тренінгових завдань, їх оформлення та оцінювання.

Підготовча робота: підготувати тренінгові завдання для міні-груп (постановка завдання, вимоги, терміни виконання, додаткові матеріали інформаційно-методичного забезпечення).   

Хід роботи тренера:

- оприлюднення регламенту роботи студентів під час контактного заняття;

- формування складу міні-груп та реєстрація їх складу;

- видача тренінгових завдань, пояснення специфіки їх виконання та оформлення;

- допомога щодо налагодження комунікацій у малих групах;

- підтримка роботи міні-груп, їх консультування;

- контроль за виконанням завдань;

- оцінювання ступеня участі кожного студента в роботі   малої групи; оцінювання активності малої групи  в цілому.

            Хід роботи студента: усвідомити мету, завдання, порядок проведення цього етапу тренінгу; взяти участь у формуванні міні-груп; ознайомитися з тренінговими завданнями та вимогами щодо їх виконання; активна участь у роботі міні-групи відповідно до отриманих завдань; виконання пошуково-дослідницької  та аналітичної роботи.

Виконати тренінгові завдання, за якими необхідно: обчислити та проаналізувати частку страхування у ВВП України; проаналізувати динаміку кількості фінансових установ на ринку небанківських фінансових послуг України та визначити частку страхових компаній;  обчислити та проаналізувати коефіцієнт концентрації та коефіцієнт Герфіндаля-Гіршмана за першими десятьма страховими  компаніями Україні за страховими преміями;  проаналізувати динаміку та обчислити структуру валових і чистих страхових премій і страхових виплат за видами страхування в цілому, в т. ч. за видами страхування життя і загального страхування, а також за добровільною та обов’язковою формами проведення страхування;  проаналізувати динаміку та обчислити структуру договорів страхування за всіма видами страхування, в т.ч. за договорами страхування життя, укладеними зі страхувальниками-юридичними особами та страхувальниками-фізичними особами;  проаналізувати діяльність страхових (перестрахових) брокерів. 

На основі звітних даних та за результатами проведених розрахунків слід оцінити сучасний стан страхового ринку України й обґрунтувати висновки та пропозиції, підготувати презентаційні матеріали (в електронній формі та /або у роздрукованих формах на паперових носіях).

За результатами виконання тренінгових завдань кожна міні-група має підготувати аналітичні таблиці (їх зразок наведено у додатках, таблиці 4.1-4.4), з текстовими поясненнями, які слід залучити до презентаційних матеріалів (в електронній формі та /або у роздрукованих формах на паперових носіях).

       Таблиця 4.1

СПІВВІДНОШЕННЯ ЧИСТИХ СТРАХОВИХ ПРЕМІЙ ТА ВВП

В УКРАЇНІ В … - …. РР.*

Показники

2008

2009

2010

2011

2012

поточний рік

Валовий внутрішній продукт, млн. грн.

 

 

 

 

 

 

Темпи зростання ВВП до відповідного періоду попереднього року, %

 

 

 

 

 

 

Чисті страхові премії, млн. грн.

 

 

 

 

 

 

Темпи зростання чистих страхових премії до відповідного періоду попереднього року, %

 

 

 

 

 

 

Співвідношення страхових премій та ВВП, %

 

 

 

 

 

 

*Джерело: складено на основі  [__, __,__].

                                                                                                                      Таблиця 4.2

КІЛЬКІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ НА РИНКУ НЕБАНКІВСЬКИХ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ В 2010-2012 РР.*

Показники

2010

2011

2012

поточний рік

Кількість фінансових установ на ринку небанківських фінансових послуг України, од.

 

 

 

 

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року, %

 

 

 

 

Кількість страхових компаній, од.

 

 

 

 

Темпи зростання до відповідного періоду попереднього року, %

 

 

 

 

Частка страхових компаній на ринку небанківських фінансових послуг України, %

 

 

 

 

*Джерело: складено на основі  [__, __,__].

                                                                                                                  Таблиця 4.3

РОЗПОДІЛ  СТРАХОВИКІВ  ПО  РЕГІОНАХ  УКРАЇНИ  В 2010-2012 РР.*

                    Регіон

    Рік

Центральний

Східний

Південний

Західний

ВСЬОГО

(по регіонах)

     2008

 

 

 

 

 

Структура розподілу  страховиків  по  регіонах  України в 2008 р., %

 

 

 

 

 

     2009

 

 

 

 

 

Структура розподілу  страховиків  по  регіонах  України в 2009 р., %

 

 

 

 

 

    2010

 

 

 

 

 

Структура розподілу  страховиків  по  регіонах  України в 2010 р., %

 

 

 

 

 

     2011

 

 

 

 

 

Структура розподілу  страховиків  по  регіонах  України в 2011 р., %

 

 

 

 

 

    2012

 

 

 

 

 

Структура розподілу  страховиків  по  регіонах  України в 2012 р., %

 

 

 

 

 

поточний рік

 

 

 

 

 

Структура розподілу  страховиків  по  регіонах  України в …  р., %

 

 

 

 

 

*Джерело: складено на основі  [__, __,__].

         Таблиця 4. 4

ЧИСТІ СТРАХОВІ ПРЕМІЇ ТА СТРАХОВІ ВИПЛАТИ

НА ОДНОГО СТРАХОВИКА В УКРАЇНІ В 2009-2012 РР.*

Показники

2008

2009

2010

2011

Темп зростання, %

Кількість страхових компаній, од.

 

 

 

 

 

 

Чисті страхові премії, млн грн

 

 

 

 

 

 

Чисті страхові премії на одного страховика, млн грн

 

 

 

 

 

 

Чисті страхові виплати, млн грн.

 

 

 

 

 

 

Чисті страхові виплати на одного страховика, млн грн

 

 

 

 

 

 

*Джерело: складено на основі  [__, __,__].

Організація і забезпечення: Формування від 7 до 10 міні-груп (по 3 студенти у кожній), залежно від кількості студентів в академічній групі.  Кожен студент повинен брати активну участь в обговоренні та виконанні  завдань своєї міні-групи.

Прохання до студентів –  користуватися планшетами, айфонами, ноутбуками з підготовленими заздалегідь закладками необхідних  електронних адрес фінансових установ, нормативних документів та інших інформаційних матеріалів.

Забезпечення: достатньо великі аудиторії для роботи 7-10 міні-груп.

Оцінювання – від 0 до 5 балів.  

           

ЕТАП 4.2 «Презентація завдань тренінгу під час контактних занять»

«Презентація висновків і пропозицій щодо подальшого розвитку страхового ринку України та страхового захисту майнових інтересів населення та суб’єктів господарювання»

(Тривалість – 3 години)

Завдання: кожній міні-групі представити у формі презентації (в електронному вигляді та /або у роздрукованих формах на паперових носіях) результати виконаної роботи за тренінговим завданням.

            Хід роботи тренера: за результатами проходження тренінгу через презентацію викладач-тренер здійснює перевірку виконання студентами тренінгових завдань, зокрема, правильність здійснених розрахунків, отриманих результатів, їх аналіз  та обґрунтованість висновків.

      Під час презентації студентам задаються усні запитання, які дозволяють оцінити розуміння ними певних аспектів виконаних завдань.

            Після оцінювання презентацій викладач-тренер визначає загальний підсумковий бал (від 0 до 25) за ІV частиною міжпредметного тренінгу «Макрофінансова оцінка страхового сектору», який складається з суми балів за результатами контролю роботи студента за третім етапом (від 0 до 5 балів) та четвертим етапом (від 0 до 20 балів)  міжпредметного тренінгу. Загальний бал виставляється у відповідні документи як підсумкова оцінка за четвертою частиною міжпредметного тренінгу «Макрофінансова оцінка страхового сектору».

Хід роботи студента: Кожна міні-група представляє результати виконання тренінгових завдань у формі презентації, при цьому кожний учасник міні-групи доповідає про результати саме своїх частин  завдань.

     Під час презентації студенти відповідають на усні запитання викладача-тренера.

     Презентаційні матеріали мають бути надані в електронній формі та /або у роздрукованих формах на паперових носіях.

Організація і забезпечення.

Організація - студентам слід користуватися ноутбуками, планшетами, айфонами із заздалегідь  підготовленими  презентаційними матеріалами.

Забезпечення – аудиторія з технічним обладнанням, необхідним для проведення презентацій.

Оцінювання етапу - 20 балів, за шкалою 20; 15; 10; 0 балів. Критерії оцінки презентації матеріалів тренінгу див у п. 5 «Методичних рекомендацій».

 

4.3. Плани роботи студентів у міжсесійний період

 

4.3.1. Самостійна робота студентів

 

Самостійна робота призначена для вивчення навчального матеріалу, поглиблення знань з окремих питань, а також напрацювання навичок практичного застосування отриманих теоретичних знань з використанням даних конкретного суб’єкта господарювання.

 

Частина І. Оцінювання фінансового стану держави

Самостійна робота над завданнями частини І тренінгу включає:

 1. Опрацювання лекційного матеріалу з дисципліни «Макрофінансовий аналіз», зокрема теми: «Методи оцінки зміни макрофінансових показників у часі», «Пропорційність розвитку та оцінка ступеня впливу факторів на макрофінансової показники», «Індексний та факторний аналіз при оцінці макрофінансових показників», а також базується на знаннях з дисциплін, які вивчались у попередніх семестрах: «Фінанси», «Бюджетна система», «Статистика».

2. Виконання аналітичного проекту, завдання по частині І тренінгу, що виносяться на міжсесійний період.

Тема роботи обирається за номером студента в журналі.

Перелік тем для проекту:

 1. Макрофінансова оцінка рівня фінансової безпеки України
 2. Макрофінансова оцінка динаміки та структури ВВП.
 3. Аналітична оцінка динаміки і структури доходів місцевих бюджетів
 4. Макрофінансова оцінка динаміки і структури видатків місцевих бюджетів
 5. Макрофінансовий аналіз державного боргу України.
 6. Оцінка фіскальної ефективності податкових надходжень Зведеного бюджету
 7. Оцінка ролі неподаткових надходжень у Зведеному бюджеті України.
 8. Оцінка ролі прибуткових податків у формуванні доходів Зведеного бюджету
 9.  Оцінка ролі майнових податків у формуванні доходів бюджету в Україні
 10.  Оцінка динаміки і структури доходів Зведеного бюджету України
 11.  Макрофінансова оцінка бюджетного дефіциту
 12.  Аналітична оцінка видатків на соціальну сферу.
 13.  Бюджетний дефіцит та його вплив на рівень фінансової безпеки України
 14.  Макрофінансова оцінка втрат бюджету від функціонування тіньової економіки.
 15.  Роль податків на споживання у формуванні доходів бюджету
 16.  Макрофінансовий аналіз ефективності управління державним боргом
 17. Макрофінансова оцінка наслідків нераціональної структури ВВП для фінансової системи країни.
 18. Макрофінансовий аналіз ефективності видатків бюджету за функціональною класифікацією в Україні
 19.  Макрофінансовий аналіз ефективності видатків бюджету за економічною класифікацією в Україні
 20.  Макрофінансовий аналіз рівня життя населення в Україні
 21.  Фіскальний потенціал податкової системи та напрямки його підвищення.
 22.  Фінансові ресурси місцевого самоврядування: сучасний стан та напрямки підвищення
 23.  Оцінка ефективності податкової політики держави
 24.  Макрофінансова оцінка ефектів державного боргу в економіці України в короткостроковому і довгостроковому періодах
 25.  Оцінка ефективності бюджетної політики держави
 26.  Оцінка ефективності функціонування Державної податкової служби України
 27.  Оцінка ефективності функціонування органів системи Міністерства фінансів України
 28.  Оцінка ефективності функціонування Державної казначейської служби України

Вимоги до виконання аналітичного проекту:

По кожній з тем студенти мають:

1. зібрати і систематизувати масив вхідних даних за період не менше 5 останніх років

2. оцінити динаміку зміни об’єкта аналізу в абсолютних та відносних показниках, врахувати вплив інфляції на аналізовані в проекті показники; 

3. розрахувати коефіцієнти виконання плану, планового завдання, покриття, зростання, випередження, координації, структурних зрушень, еластичності, локалізації, концентрації, кореляції. По кожному із зазначених коефіцієнтів оцінити динаміку зміни та надати економічну інтерпретацію отриманим результатам (встановити причинно-наслідкові зв’язки виявлених тенденцій).

4. унаочнити результати розрахунків у вигляді діаграм та графіків для полегшення сприйняття інформації та презентації результатів роботи. Побудувати рівняння тренду, криву Лоренца, визначити основну тенденцію розвитку аналізованого показника та побудувати трендовий прогноз.

5. на основі факторного аналізу оцінити вплив факторів на аналізовані показники (і їх ефективність)

6. виявити резерви покращення показників та підвищення ефективності управління об’єктом аналізу в цілому. Формування загальних висновків щодо ефективності функціонування об’єкта аналізу у формі аналітичної записки (обсягом до 2 сторінок) та підготовка презентації розрахункової частини тренінгу.

8. оформити результати етапу тренінгу (презентація результатів).

 Вимоги до оформлення проекту: Студент по обраній ним темі повинен підготувати два документи (аналітичний проект має бути виконаний в редакторі Word, оформлений згідно вимог до письмових робіт, включати передбачені вимогами до структури проекту складові частини, аналітичну записку з розробленими пропозиціями і рекомендаціями та в редакторі Excel – безпосередні розрахунки.

Всі розрахунки потрібно робити в одному листі Excel у різних вкладках для різних моделей. В додатки до проекту вставити вікно Excel з розрахунками (за допомогою PrintScreen).

3. Підготовка до виступу (презентації) на контактному занятті з метою висвітлення результатів індивідуального дослідження.

 

Частина ІІ. Оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання

Самостійна робота над завданнями частини ІІ  тренінгу включає:

 1. Опрацювання лекційного матеріалу з дисциплін «Фінансовий аналіз підприємств», «Фінанси підприємств», «Корпоративні фінанси». Орієнтовний зміст питань:

1. Критичний огляд напрямів оцінювання фінансового стану, видів фінансового аналізу та груп показників, наведених в   різних джерелах.

2. Проблеми інформаційного забезпечення фінансового аналізу діяльності

3. Критичний огляд методичної послідовності оцінки основних засобів і нематеріальних активів, що пропонується вітчизняними та зарубіжними дослідниками.

4. Аналіз причин  іммобілізації оборотних коштів.

5. Оцінка середньозваженої вартості капіталу.

6. Оцінка вартості залученого капіталу .

7. Порівняльна характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел формування власного капіталу підприємства.

8. Аналіз впливу господарських операцій на власний оборотний капітал підприємства.

9. Оцінка ймовірності втрати підприємством платоспроможності.

10. Система внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на здатність підприємства генерувати позитивні грошові потоки.

11. Обґрунтування логіки розрахунку показників покриття запасів ТМЦ джерелами їх формування.

12. Визначення ознак фінансової стійкості та їх відображення в системі оціночних показників.

13. Аналіз ефективності використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів підприємства. Визначення резервів їх підвищення.

14. Аналіз резервів збільшення суми прибутку та рентабельності.

15. Призначення основних компонентів фінансової звітності

16. 3віт про рух грошових коштів (Cash-flow) та його місце в системі фінансової звітності підприємств

17. Класифікація грошових потоків підприємства за видами діяльності.

18. Методи оптимізації грошових потоків

19. Методичні підходи до оцінки вартості підприємства

20. Прибуток підприємства за видами діяльності. Планування і розподіл прибутку.

21. Вартість капіталу підприємства: економічний зміст та порядок визначення.

22. Ставка дисконтування: сфера застосування та порядок визначення.

23. Ціна залучення капіталу підприємств на ринках, що розвиваються.

24. Визначення бета-фактора для підприємств, корпоративні права яких не мають обігу на фондовому ринку.

25. Модель оцінки капітальних активів (САРМ) та її практичне застосування.

2. Виконання завдань по частині ІІ тренінгу, що виносяться на міжсесійний період

 • здійснити розрахунок показників ліквідності, платоспроможності, ділової активності, рентабельності, грошового потоку за алгоритмом, наведеним викладачем-тренером або обраним в результаті дискусії при індивідуально-консультативній роботі;
 • сформулювати висновки щодо відповідності розрахованих показників нормативним значенням та/або здійснити оцінку їх динаміки;
 • унаочнити результати розрахунків у вигляді діаграм та графіків для полегшення сприйняття інформації та презентації результатів роботи;
 • виявити резерви покращення показників та підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому;
 • оформити результати етапу тренінгу ( презентація результатів).

Відповідно до поставлених завдань кожен студент виконує однаковий обсяг роботи і здійснює:

 • дослідження  загальних даних про діяльність підприємства;
 • горизонтальний та вертикальний аналіз балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів за останні три роки, вивчає показники звіту про власний капітал для формування уявлення про розподіл чистого прибутку підприємства. Доцільним є формування агрегованих звітів для полегшення роботи. Кожен студент проводить оцінку тенденцій змін показників звітності, структури активів, джерел формування майна, динаміки фінансових результатів та грошових потоків  за видами діяльності
 • розрахунок коефіцієнтів поточної ліквідності, швидкої ліквідності, абсолютної ліквідності, маневреності ВОК, частки ВОК у покритті запасів, а також показників відновлення/втрати платоспроможності та індексу ліквідності.
 • аналіз ліквідності балансу. Для цього необхідно розділити активи пасиви на групи. Активи розподіляють за рівнем ліквідності (А1-найбільш ліквідні, А2- швидко реалізовувані, А3 – активи, що повільно реалізуються, А4 – важко реалізовані активи). Джерела формування майна розподіляють залежно від строковості (П1 – найбільш термінові, П2 – середньострокові зобов’язання, П3 – довгострокові зобов’язання, П4- постійні пасиви). Після проведення вказаного розподілу і здійснення розрахунку платіжного надлишку чи нестачі коштів, роблять висновок щодо тенденцій в структурі балансу та його ліквідності .
 • з метою оцінки ефективності використання оборотних активів досліджує показники оборотності окремих їх складових та визначає величину економії ( додаткового залучення) коштів в обороті та зміну обсягів реалізації продукції за рахунок прискорення (уповільнення) оборотності ОА окремо за кожним аналізованим періодом.
 • розрахунок показників фінансової стійкості (коефіцієнтів автономії, стабільності та фінансового левериджу), формування висновків щодо структури капіталу .
 •  встановлення типу фінансової стійкості шляхом визначення рівня забезпечення підприємства джерелами фінансування.  Визначення шляхів забезпечення фінансової  стійкості.
 • розрахунок та аналіз динаміки коефіцієнтів рентабельності. Формування висновків щодо рівня рентабельності діяльності підприємства, окреслення резервів зростання рентабельності .
 • визначення обсягів грошових потоків за видами діяльності, чистого грошового потоку та FCF. Оцінка ефективності управління грошовими потоками.
 • розрахунок тривалості фінансового циклу, виділення факторів, що вплинули на величину досліджуваного показника; порівняння величини робочого капіталу - брутто та нетто.
 • формування загальних висновків щодо фінансового стану підприємства та підготовку презентації розрахункової частини тренінгу.

3. Підготовка до виступу (презентації) на контактному занятті з метою висвітлення результатів самостійного дослідження.

 

Частина ІІІ. Макрофінансова оцінка фінансового сектору

  Самостійна робота над завданнями частини ІІІ тренінгу включає підбір емітентів, проведення фундаментального та технічного аналізу, формування інвестиційних портфелів

Завдання для студентів:

 • провести відбір акцій за заданими критеріями
 • здійснити галузевий аналіз обраних емітентів
 • здійснити аналіз показників діяльності обраних емітентів та результатів торгів їх акціями
 • провести технічний аналіз обраних емітентів
 • за результатами аналізу сформувати інвестиційний портфель

 

Частина ІV. Макрофінансова оцінка страхового сектору

Самостійна робота над завданнями частини ІV розрахована на 38 академічних годин.

Завдання: організувати у міжсесійний період самостійну роботу студентів (СРС) через систему обов’язкових домашніх завдань, виконання яких має оцінити викладач-тренер під час контактних занять у VIIІ семестрі; визначення видів самостійної роботи студентів, форми контролю та  терміни їх виконання; самостійне опрацювання студентом навчального та іншого матеріалу в час, вільний  від аудиторних занять; підготовка і виконання студентом  завдань, визначених для самостійної роботи.

Самостійна робота студента у міжсесійний період забезпечується:

- системою навчально-методичних засобів, зокрема: підручниками, навчальними посібниками, законодавчо-нормативними актами та іншими інформаційними матеріалами;

- матеріально-технічними засобами: бібліотеками, в т. ч. із читальними залами; комп’ютерними класами з можливістю роботи в мережі Інтернет.

            Конкретні види завдань для самостійної роботи студенти мають отримати на вступному організаційно – методичному занятті (у VII семестрі).

Завдання  самостійної роботи можуть виконуватися студентом у бібліотеці університету, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах та в домашніх умовах.

            Хід роботи тренера:

- керівництво самостійною роботою студента;

- надання студентам окремих роздаткових матеріалів, необхідних для виконання завдань самостійної роботи;

- надання студентам методичної  допомоги (порад) щодо виконання завдань самостійної роботи;

- проведення групових та індивідуальних консультацій для студентів щодо виконання ними завдань самостійної роботи; 

- контроль (перевірка) виконання студентами завдань самостійної роботи, здійснюваний під час консультацій та індивідуальних занять (визначених навчальним розкладом і в позанавчальний час), з використанням інформаційних комп'ютерних технологій. Оцінка результатів виконання завдань самостійної роботи студентів буде зарахована до оцінки результатів  виконання тренінгових завдань, які реалізуються на основі отриманих знань в результаті напрацювань, набутих під час самостійної роботи.

Хід роботи студента: у міжсесійний період підготуватися до контактних занять-тренінгів, які відбудуться у VIIІ семестрі, здійснивши такі види самостійної роботи:

   • пошук та опрацювання окремих законодавчо-нормативних актів, які регулюють страхову діяльність, статистичних джерел, а також спеціальної навчальної, наукової та іншої  літератури з економіки, фінансів та страхування;

• повторення (вивчення) навчальної та додаткової літератури зі страхових дисциплін;

• пошук і групування статистичної інформації щодо розвитку різних сегментів страхового ринку та діяльності страховиків, страхових посередників та інших його суб’єктів;

 •      • пошук та опрацювання системи показників, які характеризують розвиток страхового ринку в цілому та діяльність окремих його суб’єктів;
 •    • складання аналітичних таблиць за статистичними даними щодо сучасного стану страхового ринку, виявлення тенденцій його розвитку та опрацювання висновків і пропозицій;
 •             • пошук рекомендованих та додаткових сайтів (зробити електронні закладки (та/або скопіювати) інформаційні матеріали, необхідні для виконання тренінгових завдань);
 • • пошук та підготовка  в ноутбуках (планшетах, айфонах) закладок окремих електронних адрес фінансових установ, нормативних документів та інших інформаційних матеріалів, потрібних для виконання тренінгових завдань під час контактних занять.

 

4.3.2. Індивідуально-консультативна робота студентів

 

Частина І. Оцінювання фінансового стану держави

Індивідуальна робота студентів охоплює виконання комплексного аналітичного завдання (аналітичного проекту) та підготовку до етапу 1.2 тренінгу (опрацювання нормативно-правових актів, друк податкової звітності, ознайомлення з її структурою). Дані види робіт студент виконує самостійно у міжсесійний період.  

Контроль якості виконання та консультації з питань, що виникають при виконанні індивідуальних завдань, можуть здійснюватись у формі інтерактивного спілкування або очно під час «днів заочника» чи за графіком консультації викладачів-тренерів. Результати виконання індивідуальних завдань обов’язково мають бути презентовані на контактному занятті та підлягають обговоренню.

Виконання індивідуального завдання студентом передбачає наступні цілі:

            - оволодіння сучасним економіко-математичним інструментарієм для комплексної оцінки економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макрорівні

            - набуття вмінь щодо :

 • оцінки ефективності та результативності діяльності органів державного управління та виявлення резервів їх покращення
 • виявлення закономірностей, причинно-наслідкових взаємозв’язків, що обумовлюють розвиток фінансової системи держави та її складових
 • економічної інтерпретації отриманих результатів та розробки управлінських рішень з питань фінансової, бюджетної та податкової політики;

Реалізація даної форми організації навчального процесу передбачає:

1. Виконання розрахункових, графічних робіт згідно алгоритму, рекомендованого викладачем-тренером.

2. Підготовка до презентації результатів проведеного дослідження на контактних заняттях.

 

Частина ІІ. Оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання

Студенти заочної форми навчання виконують індивідуальні завдання наведені в пп.4.2.2.1 в міжсесійний період. Контроль якості виконання та консультації з питань, що виникають при виконанні  індивідуальних завдань здійснюється під час “Дня заочника” та за графіком консультації викладачів-тренерів. Завдання на виконання індивідуальної роботи щорічно оновлюються і будуть доведені до відома студентів при проведенні контактних занять  підготовчого етапу тренінгу (див. пп. 4.2.1). Захист індивідуального завдання є обов'язковим і відбувається під час проведення презентаційного етапу тренінгу. 

            Виконання індивідуального завдання студентом передбачає наступні цілі:

 • оволодіння методами і прийомами діагностики фінансового стану підприємства та оцінювання окремих фінансових операцій;
 • придбання навичок оцінки фінансового стану та виявлення резервів поліпшення діяльності підприємств;
 • набуття навичок оцінки вартості окремих складових капіталу підприємства.

Реалізація даної форми організації навчального процесу передбачає:

1.Виконання розрахункових, графічних робіт згідно алгоритму, рекомендованого викладачем-тренером.

2. Підготовка наукової доповіді та оприлюднення результатів під час роботи наукового семінару; конференції або публікація матеріалів дослідження ( за бажанням студента).

3. Підготовка до презентації результатів проведеного дослідження на контактних заняттях.

 

Частина ІІІ. Макрофінансова оцінка фінансового сектору

  Опрацювання спірних та дискусійних питань, вирішення проблем, які виникли під час проходження тренінгу

 

Частина ІV. Макрофінансова оцінка страхового сектору

 • Завдання: виконання студентами індивідуальних тренінгових завдань; проведення кафедрою страхування індивідуальних занять та консультацій, спрямованих на розвиток активної пізнавальної діяльності кожного студента та поглиблення їх знань; відвідування студентами індивідуальних занять та консультацій у міжсесійний період; отримання студентами конкретних роз'яснень та рекомендацій щодо різних питань та проблем, які виникають під час підготовки та виконання завдань, передбачених на самостійне опрацювання; контроль викладачами-тренерами роботи студентів щодо виконання отриманих тренінгових завдань.

Хід роботи тренера:

- надавати роз'яснення та рекомендації щодо виконання студентами, отриманих тренінгових завдань;

- пояснення специфіки теоретичних та прикладних питань за науками (дисциплінами) «Страхування», «Страхові послуги» і «Фінанси страхових організацій» та їх використання для виконання завдань тренінгу;

- рекомендації щодо використання необхідних джерел інформації при виконанні завдань тренінгу;

- роз’яснення методики розв’язування розрахунково-аналітичних і ситуаційних задач;           

- рекомендації щодо підготовки презентаційних матеріалів за результатами виконання тренінгових завдань та  виступу під час презентації;

- контролювання роботи студентів щодо виконання отриманих завдань тренінгу.

Хід роботи студента:

- на основі самостійного пошуку та вивчення законодавчо-нормативних актів, спеціальної літератури, сайтів фінансових установ, організацій та інших джерел, виконання індивідуальних завдань, зокрема:

 •  опрацювання окремих законодавчо-нормативних актів, які регулюють страхову діяльність та інших матеріалів зі страхових наук (дисциплін);
 • опрацювання системи показників, які характеризують розвиток страхового ринку в цілому та діяльність окремих його суб’єктів;
 • формування таблиць за статистичними даними щодо сучасного стану страхового ринку, виявлення тенденцій його розвитку, опрацювання висновків та пропозицій;регулярне  відвідування індивідуальних занять з метою підвищення рівня підготовки та розвитку творчих здібностей;відвідування  консультацій з метою отримання відповідей на конкретні запитання та/або пояснення окремих аспектів щодо виконання тренінгових завдань;формування електронних закладок та/або копіювання інформаційних матеріалів, необхідних для виконання тренінгових завдань.

Організація і забезпечення. 

  Організація.  Індивідуально-консультативна робота є формою позааудиторної роботи викладача та студента. За частиною ІV «Макрофінансова оцінка страхового сектору» індивідуально-консультативна робота здійснюється у вигляді: індивідуальних занять, консультацій та виконання індивідуальних тренінгових завдань.

 • Індивідуальні заняття проводяться у формі:
 • 1) діалогу з різних питань та проблем, які виникають під час підготовки та виконання завдань, які були відведені на самостійне опрацювання;
 • 2) перевірки виконання завдань з СРС, зокрема:
 •      - опрацювання законодавчо-нормативних актів;
 •      - опрацювання системи показників, які характеризують розвиток страхового ринку в цілому та діяльність окремих його суб’єктів;
 •      - формування таблиць та статистичними даними розвитку страхового ринку, виявлення тенденцій, опрацювання висновків та пропозицій;

Консультації проводяться з метою надання студентам методичної допомогти  при самостійному опрацюванні матеріалу, необхідного для виконання тренінгових завдань.

Індивідуальні заняття та консультації проводяться відповідно до навчального плану.

Індивідуальні заняття та консультації проводяться у час, визначений деканатом фінансово-економічного факультету і затверджений кафедрою  страхування. Графік проведення індивідуальних занять та консультацій для студентів розміщується на сайті кафедри страхування.

Забезпечення – аудиторія для проведення індивідуальних та консультативних занять.

 

 

5. Критерії оцінювання результатів міжпредметного тренінгу

 

Оцінювання знань студентів за результатами міжпредметного тренінгу здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань.

Поточний контроль знань студентів здійснюється викладачем-тренером, який проводить відповідну частину тренінгу.

За підсумками кожної з частин проходження тренінгу студентам виставляється відповідна кількість балів, яка залежить від якості та обґрунтованості здійснених розрахунків, правильності та повноти заповнення форм документів, глибини проведеного аналізу, якості презентації отриманих результатів дослідження та чіткості сформульованих управлінських рішень, а також активності участі окремого студента в обговорені дискусійних питань.

За результатами проходження міжпредметного тренінгу (заповнення всіх необхідних документів та здійснення розрахунків) міні-група (студент) оформляє результати тренінгу:

За частиною І: у формі презентації розрахунків аналітичного проекту та управлінських рішень, індивідуальної роботи (в межах міні груп) з виконання кейсу,  заповнених форм документів.

За частиною ІІ: у формі індивідуальної роботи з виконанням комплексного завдання. На захист студенти мають надати електронний варіант виконаних завдань в файлі формату *.xls, *.xlsx та презентацію власних пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства. Захист роботи здійснюється особисто кожним студентом. Захист приймає комісія у складі двох викладачів (по одному з кожної науки).

За частиною ІІІ: у формі презентації матеріалів результатів торгівлі, сформованих інвестиційних портфелів

За частиною ІV: у формі презентації (електронній формі та /або у роздрукованих формах на паперових носіях), при цьому кожний учасник міні-групи доповідає про результати саме своїх частин  у виконанні тренінгових завдань.

Підсумковим результатом міжпредметного тренінгу є результати розрахунків за кожною частиною, які захищаються (презентуються) студентом або міні-групою в залежності від умов завдань, визначених кожною частиною тренінгу. Захист є ОБОВ’ЯЗКОВИМ.

Результати розрахунків подаються на перевірку викладачу, який проводить відповідний етап тренінгу в межах кожної структурної частини. Оцінка загальних результатів роботи під час захисту здійснюється з урахуванням: якості матеріалу та правильності відповідей на поставлені запитання.

Сумарна оцінка за міжпредметний тренінг складається з суми балів, яку отримують студенти за кожною із чотирьох частин тренінгу і не може перевищувати 100 балів.

Результати міжпредметного тренінгу за кожною частиною оцінюються в діапазоні від 0 до 25 балів (табл. 3.3).

                                                                                                                      Таблиця 3.3

Назва частини міжпредметного тренінгу

Максимальна кількість балів

Частина І «Оцінювання фінансового стану держави»

25

Частина ІІ «Оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання»

25

Частина ІІІ «Макрофінансова оцінка фінансового сектору»

25

Частина ІV «Макрофінансова оцінка страхового сектору»

25

Разом балів

100

Зокрема:

За частиною І «Оцінювання фінансового стану держави» 25 балів розподіляються між етапами тренінгу наступним чином:

1. За аналітичний проект і його захист студент може отримати від 0 до 12 балів, у т.ч.:

- за розрахункову частину, підготовлену студентом самостійно у міжсесійний період згідно отриманої теми – від 0 до 5 балів,

- за захист результатів розрахунку, їх презентацію та участь у дискусії під час контактного заняття по етапу «Презентація управлінських рішень щодо оптимізації бюджетно-податкової політики України» - від 0 до 7 балів

2. За етап «Податкова оптимізація та її вплив на державу і платників» і презентацію його результатів студент може отримати від 0 до 13 балів, у т.ч.:

- за активну участь в обговоренні під час та після міні-лекції – від 0 до 1 бала,

- за виконання кейсу – від 0 до 4 балів,

- за правильність заповнення податкової звітності – від 0 до 3 балів,

- за захист результатів розрахунку, їх презентацію та участь у дискусії під час контактного заняття по даному етапу від 0 до 5 балів.

Детальні критерії розподілу балів наступні:

- якість виконання завдань, що виносяться на тренінг

 • 100% балів, передбачених завданням - завдання виконано в повному обсязі, студент надає розгорнутий коментар щодо його виконання.
 • 50% балів – завдання виконано частково або при виконанні допущено окремі неточності, студент надає коментар щодо виконання завдання.
 • 0% балів – завдання не виконано або виконано з суттєвими помилками.

2) якість захисту (презентації) завдань, що виносяться на тренінг:

 • 100% балів, передбачених завданням – студент повністю виконав завдання аудиторної частини тренінгу, дає повну розгорнуту відповідь щодо порядку розрахунку показників, трактування їх значень, в ході дискусії обґрунтовує зроблені висновки та пропозиції, презентація в повній мірі відображає результати проведеного студентом дослідження;
 • 70% балів - студент повністю виконав завдання аудиторної частини тренінгу, але при наданні  відповіді щодо порядку розрахунку показників, трактування їх значень допускає окремі неточності або не може вести дискусію щодо коректності зроблених висновків та пропозицій, або презентація не в повній мірі відбиває результати проведеного дослідження;
 • 40% балів - студент повністю виконав завдання аудиторної частини тренінгу, але не може надати відповідь щодо порядку розрахунку показників, трактування їх значень, якість презентації низька;

0 балів – завдання не виконано в повному обсязі.

За частиною ІІ «Оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання» 25 балів розподіляються за наступними критеріями:

1) якість виконання завдань, що виносяться на тренінг в міжсесійний період (10 балів):

 • 10 балів - завдання виконано в повному обсязі, студент надає розгорнутий коментар щодо його виконання.
 • 5 балів – завдання виконано частково або при виконанні допущено окремі неточності, студент надає коментар щодо виконання завдання.
 • 0 балів – завдання не виконано або виконано з суттєвими помилками.

2) якість захисту завдань, що виносяться на тренінг (15 балів):

 • 15 балів – студент повністю виконав завдання аудиторної частини тренінгу, дає повну розгорнуту відповідь щодо порядку розрахунку показників, трактування їх значень, в ході дискусії обґрунтовує зроблені висновки та пропозиції, презентація в повній мірі відображає результати проведеного студентом дослідження;
 • 10 балів - студент повністю виконав завдання аудиторної частини тренінгу, але при наданні  відповіді щодо порядку розрахунку показників, трактування їх значень допускає окремі неточності або не може вести дискусію щодо коректності зроблених висновків та пропозицій, або презентація не в повній мірі відбиває результати проведеного дослідження;
 • 5 балів - студент повністю виконав завдання аудиторної частини тренінгу, але не може надати відповідь щодо порядку розрахунку показників, трактування їх значень, якість презентації низька;
 • 0 балів – завдання не виконано в повному обсязі.

3) використання знань, що виходять за межі курсів для виконання поставлених завдань (додатково до 5 балів, але не більше 25 сумарних).

Оцінювання тренінгу за ІІІ частину здійснюється, виходячи з таких критеріїв:

100% передбачених завданням балів – студент виконав усі вимоги тренінгу: вірно склав усі передбачені умовами тренінгу форми фінансової звітності;  брав активну участь у підготовці матеріалу; вільно володіє питаннями фінансової звітності; відмінно відповідав у процесі поточного опитування та аргументовано відстоював свою думку під час презентації результатів тренінгу і обґрунтував ефективні управлінські рішення за результатами аналізу.

80%  передбачених завданням балів – студент виконав усі вимоги тренінгу: вірно склав усі передбачені умовами тренінгу форми фінансової звітності;  брав активну участь у підготовці матеріалу;  у процесі поточного опитування відповідав добре, але під час захисту невпевнено аргументував свої висновки

60% передбачених завданням балів - студент виконав більшість вимог тренінгу,  але наявні неточності в розрахунках, не виконані певні етапи аналітичних завдань, у процесі поточного опитування відповідав добре, але під час захисту невпевнено аргументував свої висновки та управлінські рішення за результатами аналізу.

40% передбачених завданням балів – у процесі поточного опитування студент відповідав задовільно, є помилки у представлених аналітичних, фінансових, податкових звітах та розрахунках; не зміг відстояти свою думку  під час презентації результатів тренінгу.

20% передбачених завданням балів – при складанні аналітичних, фінансових, податкових звітів, в розрахунках допущені суттєві помилки; не проявляв активності у процесі поточного опитування; не приймав участі у роботі міні-групи під час контактних занять.

0 балів – студент не брав участі у тренінгу під час контактних занять або не виконав індивідуальну розрахункову роботу у міжсесійний період.

За частиною ІV «Макрофінансова оцінка страхового сектору» 25 балів розподіляються за наступними критеріями:

1) за виконання етапу 4.1 – від 0 до 5 балів. Критерії оцінки етапу 4.1 такі:

5 балів – студент бере активну участь у роботі міні-групи: виконує пошуково-дослідницьку роботу; здійснює розрахунки за визначеними завданнями; складає таблиці з текстовими поясненнями; готує презентаційні матеріали в межах своїх частин завдань;

            2 бали – студент бере часткову участь у роботі міні-групи, виконує лише окремі види вищезазначених робіт;

0 балів – студент практично не бере участі у роботі міні-групи; його частину завдань виконують, переважно, інші учасники міні-групи; відсутність студента на контактному занятті.

2) за презентацію під час етапу 4.2 студент може отримати від 0 до 20 балів. Критерії оцінки презентації матеріалів тренінгу такі:

20 балів – завдання виконані правильно, в повному обсязі; презентаційна доповідь студента є аргументованою, логічною, повною, відповідно до результатів завдань; студент вільно володіє матеріалом презентації; правильно відповідає на поставлені питання; у презентації відображено глибоке розуміння та усвідомлення поставлених задач; презентаційні матеріали виконані самостійно, без помилок; таблиці, діаграми та інші ілюстрації – у кількості, виправданій змістом завдань; презентація характеризується оригінальністю, що відображає наполегливу працю міні-групи та творчий, нестандартний підхід до вирішення поставлених завдань; 

15 балів – завдання виконані недостатньо повно  (70-85% охоплення визначених завдань) або з незначними помилками; презентаційна доповідь студента - на рівні вимог, наведених вище, але ним були допущені незначні помилки у використанні цифрового матеріалу, розрахунках, оцінці показників, формулюванні висновків та пропозицій; результати завдання представлені недостатньо глибоко, в надто стислій формі; презентаційні матеріали виконані самостійно, але мають місце незначні помилки; таблиці, діаграми та інші ілюстрації – у кількості, виправданій змістом завдань;

 10 балів – завдання виконані неповно  (50-70% охоплення визначених завдань), або зі значними помилками; презентаційна доповідь студента на рівні вимог, наведених вище, але ним були допущені значні помилки у використанні цифрового матеріалу, обчисленні показників, їх аналізі, формулюванні висновків та пропозицій; результати завдання представлені недостатньо глибоко, в занадто стислій формі; презентаційні матеріали містять значні помилки, сприймаються важко.

0 балів  – завдання виконані неповно  (менше 50% охоплення визначених завдань), або зі значними помилками; презентаційна доповідь студента містить грубі помилки, він не відповідає на поставлені питання або відповідає неправильно; зроблені висновки (пропозиції), не відповідають загально прийнятим, є помилковими; презентаційні матеріали мають незакінчений вигляд, містять грубі помилки, сприймаються  важко.

            Після оцінювання презентацій викладач-тренер визначає загальний підсумковий бал (від 0 до 25) за ІV частиною «Макрофінансова оцінка страхового сектору», який складається з суми балів за результатами контролю роботи студента за третім етапом (від 0 до 5 балів) та четвертим етапом (від 0 до 20 балів)  міжпредметного тренінгу.

Додатково, за використання знань, що виходять за межі курсів для виконання поставлених у між предметному тренінгу завдань або за дуже активну участь в роботі над завданнями тренінгу (в межах міні групи), в обговоренні, студент може отримати додатково 5 балів, але не більше 25 балів в сумі за кожну з частин тренінгу

Загальний результат виконання міжпредметного тренінгу оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в наступному порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

Студент, котрий не виконав програму практики або отримав незадовільну оцінку по практиці, направляється на практику повторно або відраховується з університету.

 

 

 

6. Інформаційно-методичне забезпечення

 

Для частини І. Оцінювання фінансового стану держави

 1. Економіко-математичні методи та моделі в фінансах: навч. посібник / Бережна Л.В., Снитюк О.І.  – К.: Кондор, 2009. - 301 с.
 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту: (методологія і практика прикладної статистики): навч. посібник / [А. В. Головач, В. Б. Захожай, І. Г. Манцуров, Н. А. Головач] - К. : КНЕУ, 2010. - 260 с.
 3. Податковий кодекс України: чинне законодавство станом на 15 січня 2014 року. – К.: Правова Єдність, 2014. – 624 с.
 4. Податковий кодекс України від 12.2010 р //// Режим доступу до матеріалів:  www.rada.gov.ua
 5. Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи : Наказ Міндоходів України від 11.12.2013 № 793.
 6. Статистичне забезпечення управління економікою. Прикладна статистика з використанням аналітичних можливостей програмного середовища Microsoft Excel: навч посібник / А.В.Головач, В.Б.Захожай, І.Г.Манцуров, Н.А.Головач. – К.: КНЕУ, 2006. – 328с.
 7. Фінансова статистика: практикум / А. А. Шустіков - К. : КНЕУ, 2011. - 223 с.
 8. Офіційний сайт Державної казначейської служби України: http://www.treasury.gov.ua
 9. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України: http://www.minrd.gov.ua
 10. Офіційний сайт Міністерства фінансів України: http://www.minfin.gov.ua
 11. Офіційний сайт Державної служби статистики України: http://www.ukrstat.gov.ua/
 12.  Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально економічних досліджень http://www.ibser.org.ua

 

Для частини ІІ. Оцінка фінансової стійкості суб’єктів господарювання

 1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV //// Режим доступу до матеріалів:  www.rada.gov.ua
 2. Закон України «Про акціонерні товариства» вiд 17.09.2008 р. № 514-VI // Режим доступу до матеріалів: www.rada.gov.ua

3.Закон України “Про захист економічної конкуренції” від 11 січня 2001 року,   №2210-ІІІ      //Режим доступу до матеріалів:  www.rada.gov.ua

 1. Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 року, № 2658-ІІІ // Режим доступу до матеріалів:  www.rada.gov.ua
 2. Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації, затв. наказом Міністерства фінансів України, Фонду державного майна України від 26 січня 2001 р,  № 49 /121       // Режим доступу до матеріалів:  www.rada.gov.ua
 3. Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затверджено Постановою Правління НБУ № 23 від 25.01.2012 р. // www.rada.gov.ua
 4. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства, затв. Наказом Міністерства економіки України від 19.01.2006 р №14 у редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 р. № 1361 
 5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затв. Наказом Міністерства Міністерства фінансів України07.02.2013  №// Режим доступу до матеріалів:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
 6. Азарова, А. О. Математичні моделі та методи оцінювання фінансового стану  підприємства / А. О. Азарова, О. В.  Рузакова. — Вінниця : ВНТУ, 2010. — 172 с.
 7. Фінансовий аналіз: Навч. посібник / М.Д.Білик, О.В.Павловська, Н.М.Притуляк, Н.Ю.Невмержицька. – Вид. 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2009. – 588 с.
 8. Фінансовий аналіз. Практикум : навч.посіб./ [М.Д.Білик (кер. кол.авт.), О.В.Павловська, Н.М. Притуляк  та ін.]; за заг. та наук. ред. д.е.н., проф. М.Д. Білик. – К.: КНЕУ. 2014. – 474 с.
 9. Фінанси підприємств: підручник / [Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д. та ін.]; кер. кол.авт. і наук. ред. проф.А.М.Поддєрьогін. – Восьме вид., перероб. і доп.. – К.: КНЕУ, 2013. – 219 с.
 10. Терещенко О.О. Фінансовий контролінг : навч. посіб. / О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк . – К.: КНЕУ, 2013. – 407 с.
 11. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібн. - К.: КНЕУ, 2003. – 554 c.
 12. Офіційний сайт Національного банку України http://bank.gov.ua/control/
 13. Офіційний сайт АРІФРУ http://smida.gov.ua/
 14. http://markets.ft.com/
 15. http://bank-ua.com/discount_rate/
 16. http://investfunds.kz/markets/indicators/

 

Для частини ІІІ. Макрофінансова оцінка фінансового сектору

    У процесі проходження тренінгу студенти використовують публічно доступну в мережі Інтернет інформацію щодо фінансових показників діяльності компаній та результатів торгів їх акціями. Конкретні ресурси вказуються під час проходження підготовчого етапу тренінгу та інші джерела:

 1. http://finviz.com/
 2. https://www.google.com/finance
 3. http://finance.yahoo.com/
 4. http://www.marketwatch.com/
 5. Баффетт, У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями : пер. с англ. / Уоррен Баффетт ; сост., авт. введения Лоренс Каннингем ; [науч. ред. В. Ионов]. – 4-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 268 с.
 6. Сорос, Дж. Новая парадигма финансовых рынков / Джордж Сорос ; пер. с англ. Кристофа Вагнера ; [под ред. Ольги Гурудэва]. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2008. – 186 с.
 7. Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бейли Дж. В. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М., 1997.
 8. Швагер, Дж. Технический анализ : полный курс / Джек Швагер ; [пер. С англ. А. Куницына, Б. Зуева ; ред. А. Дзюра]. – 6-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 804 с.

 

Для частини ІV. Макрофінансова оцінка страхового сектору

      Для виконання вищезазначених завдань за частиною ІV «Макрофінансова оцінка страхового сектору» варто використовувати такі інформаційні ресурси:

 1. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” від 4 жовтня 2001 р. №2745-ІІІ (зі змінами та доповненнями). /  [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.zakon.rada.gov.ua
 2. Закон України  "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III (зі змінами та доповненнями). / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.zakon.rada.gov.ua
 3. Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 01 липня 2004 р. № 1961-ІV (зі змінами та доповненнями). / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.zakon.rada.gov.ua
 4. Страхування: [підручник] / керівник авт. кол. і наук. ред. С.С.Осадець.- [вид.3-тє, без змін] . - К.: КНЕУ, 2006.- 599 с.
 5. Страхові послуги: [підручник] / [С.С.Осадець, Т.М.Артюх, О.О.Гаманкова та ін.]: кер. авт. кол. й наук. ред. проф. Осадець С.С. і доц. Т.М.Артюх. - К.: КНЕУ, 2007.- 464 с.
 6. Гаманкова О.О. Фінанси страхових організацій: [Навч. посіб.] / О.О.Гаманкова. - К.: КНЕУ, 2007. - 328 с.
 7. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: [монографія]/ О.О.Гаманкова. – К.:КНЕУ, 2009.- 283 с.
 8. http://www.dfp.gov.ua/ - Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
 9. http://www.ukrstat.gov.ua   – Офіційний сайт Державної служби статистики України
 10. http://uainsur.com - Офіційний сайт Ліги страхових організацій України
 11.  http://forinsurer.com/ -  журнал про страхование и перестрахование в Украине
 12.   http://www.gks.ru/bgd/regl/B13_16/  – Официальный сайт   БГД - Федеральной службы государственной статистики России  («Демографический ежегодник России - 2013 »  → «Численность населения на 1 января»)
 13.  http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/population.php – Официальный сайт   Национальный статистический комитет Республики Беларусь («Численность и естественный прирост населения»)
 14.  http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=insurance_industry#QA_analytics  – Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации (рынок страховых услуг)
 15.  http://www.minfin.gov.by/supervision/stat/ – Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь («Статистическая информация о состоянии рынка страховых услуг Республики Беларусь»)

Фінансова звітність страхових компаній:

 1.  Страхова компанія «Інго Україна»: http://www.ingo.ua/ru/company/annual-reports; http://www.ingo.ua/sites/default/files/godovoy_otchet_2012_ukr.pdf
 2. Страхова компанія «Провідна»: http://www.providna.ua/uk/content/annual-reports-ua
 3. Страхова компанія «ПЗУ»: http://www.pzu.com.ua/admin/upload/file/quick/audit_pzu_ukraina_life_2012.pdf
 4. Страхова компанія «Альянс»: http://allianz.ua/logos_files/zvit_1_2012.pdf
 5. Страхова компанія «Оранта»: http://oranta.ua/files/form1_2012.PDF
 6. Страхова компанія «АСКА»: http://www.aska.com.ua/rus/financial_2012.php/
 7. Страхова компанія «АXA»: http://axa-ukraine.com/upload/press-center/AXA_strahuvannya_otchet_strahovschika-2012.pdf
 8. Страхова компанія «Українська страхова група»

http://www.ukringroup.com.ua/ukr/about/finance-info/annual_reports/

 1. Страхова компанія «Грант-Авто»: http://ua.garant-auto.ua/view.about_financial_zvit/
 2.  Страхова компанія «ТАС»

http://www.tas-insurance.com.ua/uk/about/financial/financial-statements/

Інші джерела інформації

 1.  http://forinsurer.com/ - сайт електронного журналу про страхування і перестрахування в Україні - Фориншурер 
 2.  Журнал «Insurance Top» рейтинг страхових компаній
 3.  Довідник «Страхування в Україні». Аналітичний звіт  2011, 2012, 2013