Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні рекомендації щодо організації виробничої практики студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит професійного спрямування «Банківська справа»

Методичні рекомендації щодо організації виробничої практики студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.030508 Фінанси і кредит професійного спрямування «Банківська справа»

Міністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

ХАРКІВСЬКий навчально-науковий інститут

 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

щодо організації виробничої практики

студентів 4-го курсу

напряму підготовки  6.030508 Фінанси і кредит

професійного спрямування «Банківська справа»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харків 2017
Методичні рекомендації щодо організації виробничої практики студентів 4-го курсу напряму підготовки  6.030508 «Фінанси  і кредит» -  Харків,  ДВНЗ «УБС» ХННІ, 2017. –  24 с.

 

 

 

 

Розробники:: Вядрова І.М., к.е.н., професор кафедри фінансів,  банківської

справи та страхування, доцент кафедри фінансів,  банківської справи та страхування  Добровольська  І.О.

 

 

 

 

Методичні рекомендації схвалено на засіданні кафедри фінансів,  банківської справи та страхування

Протокол від 29 листопада 2017 року  №3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри фінансів,

 банківської справи та страхування _______________ Г.М. Азаренкова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………….4

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ………………………….............................................................4

ІІІ. БАЗИ ПРАКТИКИ.……………………………………………………...4

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ……………………6

V. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ В БАНКУ ЗА ТЕМАМИ………….8

V. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ……………………………….………….12

VI. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ…………..14

ДОДАТКИ.…………………………………………………………………17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Навчально-методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачів вищої освіти розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів України», затверджене наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93.

У навчально-методичних рекомендаціях визначено загальні питання організації, проведення, керівництва та підведення підсумків виробничої практики, розкрито мету, зміст, завдання практики, вимоги до звітної документації.

Виробнича практика є однією з форм адаптації студентів до умов та характеру їх майбутньої роботи в банках. Виробнича практика дає можливість студентам засвоїти методи роботи банків з клієнтами, оволодіти необхідними практичними навичками виконання банківських операцій та їх відображення в звітності.

 

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 

Метою проходження виробничої практики є закріплення і поглиблення теоретичних знань і практичних навичок, які студенти одержали у процесі навчання.

Завдання виробничої практики:

 • навчити студентів використовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності;
 • оволодіти сучасними методами і формами організації конкретної роботи в банківських установах;
 • застосовувати сучасні інформаційні та банківські технології, найновіші методи та прийоми здійснення операцій;
 • аналізувати чинники, що впливають на розвиток банківської установи;
 • оволодіти навичками ділового спілкування з клієнтами;
 • ознайомитися з діловою документацією банківської установи;
 • психологічно адаптуватись до умов фахової діяльності;
 • підвищувати ділову кваліфікацію шляхом самостійного оволодіння новими знаннями та творчо застосувати їх у практичній діяльності.

Студенти проходять виробничу практику згідно терміну визначеному у навчальному плані.

Програма виробничої практики розроблена як продовження програми навчальної практики і забезпечує підготовку студентів відповідно до вимог професійної компетентності бакалавра зі спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації «Банківська справа».

 

 

ІІІ. БАЗИ ПРАКТИКИ

        Виробнича практика студентів, які навчаються зі спеціальності 6.030508«Фінанси і кредит», напряму підготовки «Банківська справа», проводиться в банківських установах.

За попередньо укладеними угодами з банківськими установами завідувач практики інституту формує перелік баз практики. Кожний студент має право обрати базу практики зі списку запропонованого переліку баз практики або самостійно обрати місце проходження практики. Якщо студент самостійно обирає базу практики, то він зобов’язаний за два місяці до початку практики принести лист-дозвіл на проходження практики від установи банку на кафедру банківської справи відповідальному за проходження виробничої практики. Зміна бази практики можлива лише з поважних причин і лише до початку виробничої практики. Рішення про можливість зміни бази практики приймає завідувач практики разом із завідувачем кафедри банківської справи.

Установи, які є базами практики:

 • організовують і проводять практику відповідно до програми проходження практики;
 • створюють належні умови та забезпечують високу ефективність проходження практики відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;
 • призначають загального керівника практики від установи із числа кваліфікованих спеціалістів для загального керівництва практикою та фахівців для повсякденного керівництва роботою практиканта на конкретних ділянках;
 • контролюють дотримання календарно-тематичного плану проходження практики;
 • надають студентам-практикантам можливість користуватися комп’ютерами, нормативно-правовими документами, необхідними для виконання програми практики;
 • забезпечують студентам умови безпечної роботи, проводять обов’язкові інструктажі з організаційних питань проходження практики, з охорони праці, техніки безпеки, дотримання фінансової таємниці, правил поведінки в установах;
 • контролюють дотримання студентами-практикантами правил внутрішнього розпорядку даної установи. Про всі порушення трудової дисципліни та правил поведінки в установах повідомляють інститут;
 • несуть повну відповідальність за нещасні випадки зі студентами, які проходять практику в установі;
 • надають допомогу студентам у виконанні індивідуальних завдань, науково-пошукових робіт, доборі фактичного матеріалу для курсової роботи;
 • дають письмову характеристику кожному студенту-практиканту після завершення практики (Додаток Д).

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

 

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює завідувач практики інституту та відповідальний за проходження виробничої практики на кафедрі банківської справи. Керівництво і контроль за виконанням студентом програми проходження виробничої практики здійснює керівник практики від інституту.

 

Завідувач практики інституту та керівники практики від кафедри:

 

 • забезпечують проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на практику: інструктаж з організаційних питань проходження практики (з техніки безпеки, дотримання фінансової таємниці, правил поведінки в установах, організаціях, на підприємствах), надання студентам необхідних документів (відрядження, програму практики, індивідуальних завдань тощо);
 • повідомляють студентів про порядок представлення звітності за результатами проходження практики, яка затверджена кафедрою;
 • здійснюють контроль за своєчасним прибуттям студентів на бази практики;
 • у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечують високу якість її проходження згідно з програмою, спостерігають за професійним становленням студента як суб’єкта діяльності під час практики;
 • контролюють забезпечення нормальних умов праці студентів, виконання ними внутрішнього трудового розпорядку;
 • здійснюють навчально-методичне керівництво і контроль за виконанням студентом програми проходження практики та оформленням звіту;
 • приймають звіти студентів з практики.

 

Керівник практики від бази практики:

 

 • здійснює безпосереднє керівництво практикою;
 • забезпечує проведення обов’язкового інструктажу з охорони праці загального та на робочому місці, ознайомлює студентів із правилами внутрішнього розпорядку;
 • забезпечує необхідні умови для проходження студентами практики відповідно до змісту програми;
 • у тісному контакті з керівником практики від кафедри організує й контролює виконання студентом програми і графіка проходження практики;
 • контролює виходи на роботу студентів-практикантів; повідомляє керівника практики від кафедри або безпосередньо завідувача кафедри про всі порушення трудової дисципліни та внутрішнього розпорядку;
 • контролює підготовку звітів студентів-практикантів;
 • після закінчення практики складає характеристику на кожного студента-практиканта, в якій виставляє оцінку за якість пройденої практики та підготовленого студентом звіту (Додаток Д).

 

Студент, що проходить практику:

 

 • до початку практики проходить інструктаж з організаційних питань проходження практики, одержує  методичні вказівки, програму проходження практики, індивідуальне завдання, посвідчення про відрядження, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
 • своєчасно прибуває на базу практики;
 • дотримується правил охорони праці й техніки безпеки;
 • ознайомлюється з правилами внутрішнього розпорядку установи та іншими нормативними документами, які регламентують роботу працівника і суворо їх дотримується;
 • разом із загальним керівником практики від бази практики складає календарно-тематичний план відповідно до програми проходження практики, з урахуванням специфіки і конкретних умов установи, підприємства чи організації (Додаток А);
 • у повному обсязі виконує всі завдання, передбачені програмою практики, а також індивідуальні завдання керівників від кафедри та від бази практики;
 • максимально використовує наявні можливості бази практики;
 • заповнює документацію щодо проходження практики на відповідному рівні та забезпечує її доступність для перевірки в будь-який час (Додатки Б і В);
 • несе відповідальність за виконану роботу;
 • своєчасно готує звіт про виконання програми практики та індивідуальні завдання;
 • вчасно захищає звіт про практику згідно з розкладом роботи комісії.

 

  Тематичний план виробничої практики в установі банку складається студентом разом із загальним керівником практики від банківської установи відповідно до організаційної структури банку – бази практики.

Зміст виробничої практики студентів визначається переліком і тематикою навчальних дисциплін, які є обов’язковими для спеціальності, а також тих, які вибрані для вивчення студентом. Кількість часу, відведеного на опрацювання питань з кожного розділу програми виробничої практики, встановлюється керівником практики від банку разом з студентом-практикантом відповідно до напрямів діяльності банківської установи та кількості банківських продуктів, кваліфікації персоналу тощо.

 

V. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ В БАНКУ ЗА ТЕМАМИ

 

Назва тем

Питання для вивчення і ознайомлення

1. Організаційна структура  банків та організація обліково-операційної роботи

1.1. Організаційна структура банку

Процес створення і державної реєстрації установ банку. Організація керівних органів банку і функції його структурних підрозділів. Види операцій, які має право виконувати банк згідно ліцензій НБУ. Клієнти банку. Організація і правила документообігу.

1.2. Організація операційної діяльності в банках України

Організація та нормативно-правове забезпечення операційної діяльності банків. Документування операцій у банках. Основні вимоги до організації роботи з ведення рахунків. Формування та зберігання документів. Регістри аналітичного та синтетичного обліку. Взаємоперевірка документів аналітичного та синтетичного обліку.

Здійснення внутрішнього контролю у процесі операційної діяльності банків. Контроль за системою автоматизації обліку в процесі операційної діяльності банків.

2. Організація роздрібного бізнесу в банківській установі та обслуговування фізичних осіб

2.1.Організація обслуговування роздрібного бізнесу в банківських установах.

Організація залучення та обслуговування фізичних осіб. Організація  маркетингового дослідження потреб клієнтів. Нові методи управління відносинами банків з клієнтами. Стратегія банку щодо продажу банківських продуктів.

2.2.Організація розрахункових відносин з клієнтами роздрібного бізнесу.

Нормативно-правове забезпечення роздрібного бізнесу. Порядок відкриття поточних рахунків, операції за ними та їх облік. Інформаційні та консультативні послуги. Особливості відкриття депозитних рахунків фізичним особам, операції за ними та їх облік. Картковий бізнес. Розрахунково-касові операції банків з пластиковими картками для фізичних осіб та їх облік.

2.3.Організація процесу кредитування в обслуговуванні роздрібного бізнесу.

Організація роботи з структурними підрозділами банку при наданні кредиту. Аналіз кредитних заявок, порядок визначення кредитоспроможності клієнта, терміну та ціни кредиту, прийняття рішення про надання позики структурним підрозділом та кредитним комітетом банку. Етапи кредитування.

3. Організація корпоративного бізнесу в банківській установі

 

3.1. Організація обслуговування корпоративного бізнесу в банківських установах.

Нормативно-правове забезпечення корпоративного бізнесу. Організація залучення та обслуговування корпоративних клієнтів, методи комунікацій з корпоративними клієнтами. Вивчення поточних потреб корпоративних клієнтів, маркетингові дослідження. Розробка концепцій нових банківських продуктів для корпоративних клієнтів відповідно до ринкових потреб. Методи і способи продаж, канали розповсюдження банківських продуктів для корпоративних клієнтів.

3.2. Організація розрахункових відносин з корпоративними клієнтами

Особливості відкриття та ведення поточних рахунків корпоративних клієнтів. Специфіка відкриття карткових рахунків для корпоративних клієнтів. Види платіжних карток, що використовуються корпоративними клієнтами та особливості їх обслуговування.

3.3. Організація роботи банку з управління ризиками, що притаманні в роботі з корпоративними клієнтами, моніторинг та контроль.

3.4. Організація банківського фінансового та кредитного моніторингу при роботі з корпоративними клієнтами.

3.5. Взаємодія структурних підрозділів банку при роботі з корпоративними клієнтами.

3.6. Організація роботи з VIP-клієнтами. Особливості продуктів і послуг для VIP-клієнтів. Різниця між звичайними банківськими продуктами та продуктами для VIP-клієнтів. Вимоги до персоналу по роботі з VIP-клієнтами в банківській установі.

4. Організація касової діяльності банку

4.1. Організація касової роботи

Нормативно-правове забезпечення організації касової роботи в банку. Порядок здійснення операцій в прихідних, видаткових і вечірніх касах, касах перерахунку. Облік і контроль касових операцій банків. Порядок завершення дня в операційній касі. Ревізія каси. Оформлення і облік нестач і надлишків. Організація роботи сховищ. Порядок перевірки відповідності банкнот і монет вимогам обігу. Організація роботи банку з складання касової звітності.

5. Операції банків з іноземною валютою

5.1. Операції банків з іноземною валютою.

Нормативно-правове забезпечення операцій банків з іноземною валютою. Поняття і суть національної грошової одиниці та іноземної валюти. Сутність валютного курсу та крос-курсу. Валютна позиція банку. Види валютних курсів у банку. Види операції банків з іноземною валютою. Фінансовий результат банку від проведення обмінних валютних операцій з готівковою та безготівковою роботою. Валютне регулювання та валютний контроль в банках. Операції банків на міжбанківському валютному ринку. Валютний дилінг в банках. Порядок переміщення валюти через митний кордон України резидентами та нерезидентами. Переказ іноземної валюти за межі України.

6. Операції банків з цінними паперами

6.1. Операції банків з цінними паперами

Нормативно-правове забезпечення операцій банків з цінними паперами. Активні операції з цінними паперами: вкладення в торговий портфель у портфелі на продаж і до погашення, вкладення в асоційовані та дочірні компанії, облік цих операцій. Операції з власними акціями та цінними паперами власного боргу, облік цих операцій. Поняття премії та дисконту при операціях з цінними паперами. Операції банків з цінними за дорученням клієнтів. Процедура та механізм проведення трастових операцій банків. Брокерські та дилерські послуги банків. Андеррайтинг в банківській установі.

7. Внутрішньобанківські операції

7.1. Облік основних засобів і нематеріальних активів банків України.

Нормативно-правове забезпечення обліку основних засобів і нематеріальних активів. Критерії визначення необоротних активів. Придбання основних засобів і нематеріальних активів та підтримання їх в робочому стані. Порядок переоцінки нематеріальних активів. Нарахування амортизації основних засобів і нематеріальних активів. Ліквідація основних засобів і нематеріальних активів. Облік малоцінного інвентаря та господарських матеріалів. Порядок проведення інвентаризації.

8.2. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами

Облік розрахунків з різними кредиторами, облік розрахунків з підзвітними особами і різними дебіторами. Облік збитків, заподіяних установам банків. Порядок нарахування та обліку зарплати працівників банку.

8. Результати діяльності банку. Звітність банку.

 

9.1. Результати діяльності банку

Нормативно-правове забезпечення аналіз фінансового результату діяльності банку. Основні джерела доходів банку. Витрати банку та їх класифікація. Облік процентних доходів і витрат банку за принципом нарахування. Облік комісійних та інших доходів та витрат банку. Порядок визначення фінансового результату діяльності банку і його розподіл.

9.2. Фінансова звітність банку

Нормативно-правове забезпечення оформлення фінансової звітності банку. Види і форми звітності банку. Склад фінансової звітності банку. Характеристика структури балансу та порядок його складання. Звіт про фінансові результати та порядок його складання. Звіт про рух грошових коштів банку. Інші форми періодичної бухгалтерської звітності і статистичної звітності.

9.Культура обслуговування клієнтів

10.1.Етика та взаємини в банківській установі

Корпоративна культура в банківській установі (Кодекс корпоративної етики в банку: принципи ведення бізнесу, діяльність працівників поза банком, конфіденційність інформації та банківська таємниця, конфлікт інтересів, подарунки та послуги, тощо).

Правила ділового етикету, як невід’ємна складова корпоративної культури (характеристики ділових манер (поведінка, стиль та імідж ділової людини).

10.2. Створення команди, робота в команді

Соціально–психологічний клімат в банківській установі: рівень взаємодовіри співробітників; рівень конфліктності взаємовідносин у колективі; рівень відкритості співробітників; рівень взаємної терпимості; рівень взаємодопомоги у колективі.

10.3.Маркетингова та рекламна діяльність банку

Маркетингова стратегія та рекламна діяльність банку. Особливості реклами банківських продуктів та послуг.

 

 

VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

 

Практикант складає звіт про проходження виробничої практики, у якому висвітлює всі питання програми проходження практики. Звіт складається з текстової інформації та практичного матеріалу, підібраного за час проходження практики.

Звіт про виконану роботу практикант формує у відповідній послідовності за розділами, що передбачені змістом проходження практики. Обсяг звіту не повинен перевищувати 50 сторінок (додатки не входять до переліку сторінок). Текст звіту друкують, використовуючи шрифт Times New Roman з інтервалом – 1,5 залишаючи поля таких розмірів: верхній і нижній – 20 мм, правий – 10 мм, лівий – 30 мм. Розділи, підрозділи, а також пункти підрозділів, як правило, мають заголовки. Заголовки структурних елементів звіту “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ”, а також саме слово “РОЗДІЛ” друкують великими літерами симетрично до тексту, тобто розташовують посередині рядка, без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки підрозділів друкують з абзацного відступу, маленькими літерами, за винятком першої великої, без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Звіт повинен містити найповнішу, але лаконічну характеристику самостійної роботи практиканта в банку, з посиланням на копії відповідних документів. Переказ у звіті матеріалів, що викладені в інструкціях, навчальних посібниках і лекціях не допускається. Якщо у відділенні, де студент проходить практику не виконуються операції наведені у програмі проходження практики, то студент самостійно опрацьовує дані теми по нормативній та навчальній літературі..

Із бланків документів, заповнених практикантом, форм бухгалтерської та фінансової звітності, рекламного матеріалу формуються додатки до звіту, які впорядковуються відповідно до тем практики. Посилання у текстовій частині звіту на додатки дається з вказівкою на номер додатку. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки за винятком літер Г, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Нумерація сторінок здійснюється у верхньому правому куті сторінки, без крапки в кінці.

У висновках студент подає характеристику бази практики, відомості про загального і безпосередніх керівників практики, аналізує повноту і якість проходження тем виробничої практики, ступінь самостійності в оформленні операцій, обслуговування клієнтів, пропозиції щодо покращення організації практики.

Студент-практикант веде щоденник, у якому коротко описує зміст виконаної роботи за кожний день. Записи у щоденнику ведуться від першої особи. Крім цього, у щоденнику практики повинні міститись записи про участь практиканта у нарадах, семінарах, технічному навчанні, екскурсіях та інших заходах, що проводяться в банківській установі.

Загальний керівник практики проводить зі студентом співбесіду з кожної закінченої теми практики, враховуючи обсяг і якість роботи, наявність і правильність оформлення додатків. Оцінка з кожної теми виставляється у календарно-тематичному плані з відміткою дати проведення співбесіди.

Звіт практиканта про практику перевіряє і підписує загальний керівник практики від банку. Звіт завіряється печаткою банківської установи – бази практики.

Звіт має бути зброшурований в окрему папку у такій послідовності:

 • титульна сторінка;
 • календарно-тематичний план, підписаний загальним керівником практики, завірений підписом керівника банківської установи та печаткою;
 • щоденник з виставленою підсумковою оцінкою проходження практики, підписаний студентом, керівником практики і завірений печаткою банківської установи;
 • інформація про проходження практики відповідно до тематичного плану проходження виробничої практики;
 • висновок;
 • додатки (підбір заповнених студентом бланків документів, копій документів, форм бухгалтерської та фінансової звітності, рекламний матеріал).

Разом із звітом студент представляє характеристику від банківської установи із зазначенням оцінки проходження практики підписану керівником банківської установи, загальним керівником практики та завірену печаткою.

Після перевірки звіту керівником практики та членами комісії від інституту та його захисту  виставляється оцінка.

Студент, який одержав незадовільну оцінку за проходження виробничої практики, не допускається до здачі комплексного державного екзамену із дисциплін за фаховим спрямуванням і відраховується з інституту.

 

VII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

 

З метою об’єктивної оцінки знань і вмінь, набутих студентом під час проходження виробничої практики, захист звітів про практику проводиться з урахуванням критеріїв, які наведено нижче.

Оцінка проходження виробничої практики складається із суми балів, які виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту про практику та за підсумком усного захисту основних положень, які входять до програми практики, а також враховується загальна оцінка, яку отримав студент-практикант в установі банку.

Підсумкова оцінка знань, умінь та навиків студента, набутих під час проходження виробничої практики, встановлюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням її у традиційну оцінку.

Шкала балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки за виробничу практику, наведена нижче:

 

Критерії оцінювання результатів виробничої практики

 

№ п/п

Критерії оцінювання

Максимальна кількість балів

1.

Повнота і якість представлення тем програми виробничої практики в звіті

40

2.

Рівень знань при захисті звіту про практику

30

3.

Оцінка, виставлена загальним керівником практики від банку

30

Разом

100

 

Повнота і якість представлення тем програми виробничої практики в звіті оцінюється в 40 балів, якщо:

 • зміст звіту та щоденника проходження практики відповідає вимогам програми проходження виробничої практики;
 • у звіті наведено конкретні приклади здійснення операцій в установі банку, з оформленням всіх необхідних документів, їх облік та відображення у фінансовій звітності;
 • сформовані додатки за темами проходження практики (копії документів, фінансові звіти, статистичні та аналітичні дані), які заповнені та оформлені належним чином.

Рівень знань при захисті звіту про практику оцінюється у 30 балів, якщо мають місце:

 • вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці;
 • знання нормативно-законодавчих та інструктивних документів, які регламентують банківську діяльність;
 • уміння студента відповідати на проблемні питання, пов’язані зі змістом роботи на ділянках, передбачених програмою практики.

Оцінка, виставлена загальним керівником практики від банку чотирибальною системою переводиться в бали наступним чином:

 • оцінка “5” – 30 балів;
 • оцінка “4” – 20 балів;
 • оцінка “3” – 10 балів.

Підсумкова оцінка проходження виробничої практики студентом визначається шляхом сумування отриманих балів за кожним критерієм оцінювання знань, умінь і практичних навичок студента за шкалою:

 

Шкала переведення рангу за ECTS з навчальної дисципліни в бали за 100-бальною та національною шкалами оцінювання:

 

 

Позначення рангу за ECTS-рейтингом

Значення балу, що використовують для переведення ECTS-рейтингу в оцінку за 100-бальною шкалою

Діапазон балів 100-бальної шкали, що відповідає рангу за ECTS-рейтингом

 

Значення балу, національної шкали, що відповідає рангу (рангам) ECTS-рейтингу

A

95

90 – 100

відмінно (5)

B

87

85 – 89

добре (4)

C

80

75 – 84

D

70

65 – 74

задовільно (3)

E

62

60 – 64

FX

35 – 59

незадовільно (2)

F

1 – 34

 

Сума балів

оцінка за національною шкалою

диференційований залік

залік

90-100

відмінно

зараховано

74-89

добре

60-73

задовільно

1-59

незадовільно

не зараховано

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

Додаток А 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________

__________________________

(підпис і посада керівника банку)

МП    

 “____” _____________ 20__ р.

 

Календарно-тематичний план

проходження виробничої практики

студента (-ки) IV курсу Харківського навчально-наукового інституту банківської справи

ДВНЗ «Університет банківської справи»

напряму підготовки 6.03050802 «Фінанси і кредит»,

 професійного спрямування “Банківська справа”

____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

у _____________________________________________________

(повна назва банківської установи)

 

 

 

№ пор.

Назва теми

Місце проходження практики

(відділ)

К-сть днів

Термін

прохо- дження

Прізвище, ім`я,

по батькові керівника практики

Оцінка керівника практики

 1. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

Загальний керівник практики                                    _________________________

                                                                                                  (посада, підпис)

 

Додаток Б

   

                  Місце кутового штампа

вищого навчального закладу    

                                                                                  ________________________________

                                                                       ________________________________

                                                                                  ________________________________

                                                                                                                     

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

/є підставою для зарахування на практику/

            Згідно з угодою від „___” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

направляємо на практику здобувачів вищої освіти  IV курсу, які навчаються за спеціальністю __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

            Назва практики ___________________________________________________________________

            Строки практики з „___” ________________________________________   20___ року

                                     по „___” ________________________________________   20 ___ року

 

Керівник практики від кафедри ___________________________________

__________________________________________________________________________________

                                               (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Прізвища, імЕНА та по батькові ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

М.П.           Директор Харківського навчально-наукового

                    інституту банківської справи

ДВНЗ «Університет банківської справи»  ________________   ______________

                                                                            (підпис)          (прізвище та ініціали)

 

Додаток В

 

Міністерство освіти і науки україни

 ДВНЗ «Університет банківської справи»

Харківський навчально-науковий інститут

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

___________________________________________________________________

(вид і назва практики)

здобувача вищої освіти  ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут Харківський навчально-науковий інститут

 

Кафедра фінансів,  банківської справи та страхування

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень бакалавр______________________________________

 

напрям підготовки ___________________________________________________

 

професійне спрямування__ ____________________________________________________

                                                                (назва)

_________ курс,  група _______________

 

 

Здобувач вищої освіти______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

прибув на підприємство, організацію, установу

 

Печатка

підприємства, організації, установи         „___” ____________________ 20___ року

 

____________     ________________________________________________

    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи

 

Печатка

Підприємства, організації, установи           “___” ____________________ 20___ року

 

_____________     ________________________________________________

                (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

                       

 

 

 

 

 

Додаток Г

 

 

 

 

Календарний графік проходження практики

 

 № з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

                                                                              (підпис)   (прізвище та ініціали)

      від підприємства, організації, установи ______  _____________

                                                                                                      (підпис)     (прізвище та ініціали

 

 

 

 

 

Додаток Д

 

Робочі записи під час практики  (лише для бакалаврів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток К

 

 

 

Відгук і оцінка роботи здобувача вищої освіти  на практиці

_______________________________________________________

(назва підприємства, організації,  установи)

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

 ______________ _____________________

    (підпис)                              (прізвище та ініціали)

 

 

 

Печатка

                                         «______» __________________  20 __ року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Л

 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року 

Оцінка:

за національною шкалою____________________

                                                                  (словами)

кількість балів _________________________________

                                         (цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________      

Керівник практики від  вищого навчального закладу

____________ ______________________

        (підпис)                (прізвище та ініціали)

           

 

 Додаток М

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКДАД

«УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

 

у___________________________________________________

(повна назва банківської установи)

 

студента групи____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

 

 

 

 

 

Керівники практики:

від ХННІ ДВНЗ «УБС»  

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

від установи банку

 

              МП                                                     ______________________________

банківської установи                                                                           (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

Харків 20..