Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

За напрямом підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" (Фінанси)

 

 

 

 

ЗМІСТ

 ВСТУП.. 4

1. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 6

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 7

3. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 9

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 11

5. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.. 16

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.. 26

ДОДАТКИ.. 31

 

 

1. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Четверта цифра в завданні контрольної роботи - варіант практичного завдання

Передостання цифра залікової книжки студента

 

Остання цифра залікової книжки студента

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 
 

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота має бути виконана друкованим способом. Робота оформлюється на одному боці аркушу формату А4 (210х297 мм) з дотриманням міжрядкового інтервалу 1,5 пт із розрахунку 28-30 рядків на сторінці, шрифтом Times New Roman, розміром – 14 пт. Текст розміщується на сторінці, залишаючи береги таких розмірів: верхній, нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, лівий – 30 мм.

Титульний аркуш роботи оформляється згідно з Додатком А. Після титульного аркушу розміщують послідовно основні структурні частини роботи: зміст,  основна частина контрольної роботи (теоретичні запитання та практичні завдання), список використаних джерел, слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці.

Кожну структурну частину контрольної роботи треба починати з нової сторінки, а їх тексти – з абзацу. Абзацний відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту роботи і дорівнювати п'яти знакам.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці зі збереженням наскрізної нумерації всього тексту. Титульний аркуш, зміст теж включають до загальної нумерації, але номер сторінки на них не проставляють.

Ілюстрації необхідно розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в роботі, у тому числі і на запозичені. Ілюстрації нумеруються арабськими цифрами та називаються “Рисунок ____.” і розміщується під зображенням з вирівнюванням по центру, наприклад: “Рисунок 1 – Схема розміщення...”. До ілюстрації та після позначення її назви відступають один рядок. Приклад оформлення ілюстрації наведений в додатку В.

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць. Таблицю слід розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті з послідовною нумерацією. У лівому верхньому кутку над таблицею розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Приклад оформлення таблиці наведений в додатку Д. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження таблиці” і вказують її номер.

При написанні контрольної роботи студент повинен робити посилання на джерела, матеріали, які використовуються в ній. Не рекомендується включати в список джерела, які стосуються досліджуваної теми, але не були опрацьовані. Складання списку використаних джерел здійснюється в один з таких способів: алфавітний (за прізвищами авторів джерел), хронологічний (у порядку появи посилання на джерела за текстом). Найбільш загальновживаним є алфавітний спосіб групування списку використаних джерел. Список використаних джерел обов’язково нумерується. Зразок його оформлення згідно бібліографічних вимог наведено у додатку Б.

При посиланні на джерело, включене в список використаної літератури, після згадки про нього або після цитати з нього в квадратних дужках зазначається номер, під яким він значиться в списку, наприклад: [25]. При посиланні на конкретну сторінку використаного джерела, в квадратних дужках наводять її номер – [14, С. 149].

 

3. ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Нормативне регулювання організації бухгалтерського обліку в Україні.
 2. Сутність, мета та значення бухгалтерського обліку.
 3. Завдання та вимоги до обліку.
 4. Функції бухгалтерського обліку.
 5. Внутрішні та зовнішні користувачі бухгалтерської інформації.
 6. Види обліку: оперативний, статистичний, бухгалтер­ський, фінансовий та управлінський облік.
 7. Вимірники, що застосовуються в обліку.
 8. Основні принципи бухгалтерського обліку.
 9. Загальна характеристика предмету бухгалтерського обліку.
 10. Визначення і  класифікація активів підприємства.
 11. Характеристика видів необоротних активів.
 12. Характеристика видів оборотних активів.
 13. Визначення і класифікація пасивів підприємства.
 14. Характеристика основних видів власного капіталу.
 15. Характеристика основних видів зобов’язань підприємства.
 16. Господарські процеси та їх результати.
 17. Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку.
 18.  Поняття документації, класифікація документів, характеристика основних видів документів.
 19. Вимоги до змісту і оформлення документів.
 20. Поняття та етапи документообігу. Графіки документообігу.
 21. Інвентаризація, її види та значення.
 22. Порядок проведення інвентаризації та виявлення її результатів.
 23.  Бухгалтерський баланс, його зміст і значення.
 24. Класифікація балансів.
 25.  Зміни в балансі під впливом господарських операцій, їх типи.
 26.  Рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова та зв'я­зок із балансом.
 27. Подвійний запис на рахунках. Контрольне і пізна­вальне значення подвійного запису.
 28. Синтетичні та аналітичні рахунки бухгалтерського обліку, взаємозв'язок між ними.
 29. Поняття та роль облікових  регістрів у бухгалтер­ському обліку.
 30. Способи виправ­лення помилок.
 31. Форми бухгалтерського обліку, їх суть, характе­ристика.
 32. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку
 33. Класифікація витрат виробництва
 34. Принципи побудови меморіально-ордерної форми обліку
 35. Сутність журнально-ордерної форми обліку, переваги та недоліки
 36. Поняття комп'ютерної форми обліку
 37. Поняття простої і спрощеної форм обліку
 38. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей
 39. Відображення результатів інвентаризації в обліку
 40. Оцінка як система вартісного виміру: поняття, значення, методи
 

4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ

ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Практична частина контрольної роботи містить два практичних завдання, які обираються студентом залежно від його номеру залікової книжки згідно з таблицею розподілу варіантів контрольної роботи.

Завдання 1 містить перелік активів і пасивів підприємства на підставі яких необхідно скласти баланс підприємства.

Бухгалтерський баланс призначений для відображення фінансового стану підприємства, тому він є однією з форм фінансової звітності, зміст і розкриття якої передбачений П(С)БО.

 Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. У Законі "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" звітним періодом є календарний рік, а складання балансу передбачається на кінець останнього дня кварталу.

Форма 1 "Баланс" містить: загальні відомості про підприємство; статті активу і пасиву. В активі балансу відображається те, що має підприємство, у пасиві – за рахунок яких джерел сформувався його актив і хто володіє майном. Елементами бухгалтерського балансу є активи, зобов'язання і власний капітал. У результаті можна сформулювати основне балансове рівняння:

Активи (А) = Зобов'язання (З) + Власний капітал (К).

Кожний окремий показник в балансі називається статтею, і їй привласнюється цифровий код. Балансова стаття відповідає показнику (на початок або кінець звітного періоду), що характеризує окремі види економічних ресурсів і джерел їх утворення.

Статті балансу об’єднанні в групи, а групи – у розділи і відображаються в грошовому вираженні у двох показниках: на початок і кінець звітного періоду.

Активи в українському балансі розташовуються в порядку підвищення рівня ліквідності. Під ліквідністю статей балансу розуміється їх здатність перетворення в грошові кошти без втрати вартості.

Саме тому в активі спочатку розташовуються менш ліквідні статті: нематеріальні активи, основні засоби, капітальні інвестиції і т.п., а в кінці – найбільш ліквідні: грошові кошти в національній і іноземній валюті.

Побудова статей активу впливає на порядок розташування статей пасиву балансу. Слід дотримувати правила, за яким статті активу повинні знаходиться напроти пасиву, джерелами утворення яких вони виступають.

Отже, можна визначити таку послідовність розташування статей пасиву: джерела власних засобів (власний капітал), довгострокові і короткострокові (поточні) зобов'язання.

Форма сучасного балансу побудована за принципом балансу-нетто, в якому основні засоби і нематеріальні активи відображаються за залишковою вартістю.

Підсумки за балансовими статтями активу або пасиву називаються валютою балансу. Рівність підсумків активу і пасиву обумовлена принципом подвійності господарських операцій. У результаті активів не може бути більше, ніж джерел, за рахунок яких вони утворені.

Таким чином, бухгалтерський баланс характеризує фінансовий стан підприємства на певну дату, складається з активу і пасиву, які внаслідок подвійного відображення об'єктів бухгалтерського обліку між собою рівні.

У завданні 2 студенту необхідно визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій.

Здійснювані на підприємстві господарські операції зумовлюють зміни в статтях активу і пасиву балансу. Ці зміни називаються балансовими, оскільки будь-яка господарська операція впливає на розмір активів і пасивів.

При всьому різноманітті господарських операцій на підприємстві може бути чотири типи балансових змін.

Сутність першого типу змін в балансі полягає в тому, що зміни в результаті здійснення операції відбуваються тільки в статтях активу. При цьому одна стаття активу збільшується, а інша – зменшується. Оскільки відбувається перегруповування господарських засобів з однієї статті активу в іншу, то валюта балансу залишається незмінною.

Розглянемо цю ситуацію на прикладі.

Приклад 1. Витрачена сировина на виробництво продукції.

Оскільки сировина включається до складу виробничих запасів і її вартість має бути включена в собівартість вироблюваної продукції, то зміни відбуваються в таких статтях активу:

+ Незавершене виробництво;

– Виробничі запаси.

Сутність другого типу господарських операцій полягає в тому, що зміни відбуваються тільки в статтях пасиву. При цьому одна стаття пасиву збільшується, а інша – зменшується. Унаслідок перегруповування джерел господарських засобів підприємства з однієї статті в іншу валюта балансу залишається незмінною.

Приклад 2. За рахунок нерозподіленого прибутку поповнено резервний капітал АТ.

Зі змісту операції зрозуміло, що відбувається збільшення резервного капіталу та зменшення прибутку підприємства.

В результаті цієї операції відбуваються зміни в таких статтях:

+ Резервний капітал;

– Нерозподілений прибуток.

Сутність третього типу господарських операцій полягає в одночасному збільшенні статті активу і пасиву. При цьому валюта активу і пасиву балансу збільшується на одну й ту саму суму.

Приклад 3. Одержаний довгостроковий кредит банку і зарахований на поточний рахунок підприємства.

При одночасному надходженні грошових коштів у підприємства виникають довгострокові зобов'язання по поверненню одержаного кредиту. Відбуваються такі зміни в статтях балансу:

+ Грошові кошти в національній валюті;

+ Довгострокові кредити банків.

Сутність четвертого типу господарських операцій полягає в одночасному зменшенні статті активу і пасиву. При цьому валюта активу і пасиву балансу зменшується на одну і ту ж суму.

Приклад 4. Видана з каси заробітна плата працівникам.

Подвійність даної операції у тому, що відбувається одночасне зменшення грошових коштів і заборгованості з оплати праці. Зміни відбуваються в таких статтях активу і пасиву балансу:

 • Грошові кошти;
 • Поточні зобов'язання з оплати праці.

Схематично сутність типів балансових змін можна відобразити наступним чином (рис. 1).

Рисунок 1. Типи балансових змін

 

Таким чином, будь-яка господарська операція буде віднесена до одного з чотирьох типів балансових змін.

 

 

5. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Варіант 1

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

5373

14566

9193

2

Статутний капітал 

10146

3

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1100

4

Резервний капітал

2100

5

Виробничі запаси 

3054

6

Короткострокові кредити банків

2000

7

Незавершене виробництво

2580

8

Кредиторська заборгованість з розрахунків

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

- з учасниками

 

571

740

4000

300

9

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

650

7100

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Отримані кошти з поточного рахунку в касу на господарські потреби

 

 

2

Списані на виробництво матеріали

 

 

3

Нарахований знос на основні засоби виробничого призначення

 

 

4

Погашені короткострокові кредити банків з поточного рахунку

 

 

5

Виплачено з поточного рахунку дивіденди

 

 

6

Перераховано заборгованість постачальникам

 

 

7

Отримано в касу кошти за реалізовані товари

 

 

8

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим у виробництві

 

 

 

 

 

Варіант 2

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Статутний капітал 

25500

2

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

13200

16200

3000

3

Резервний капітал

2100

4

Виробничі запаси 

1400

5

Готова продукція

3350

6

Короткострокові кредити банку

700

7

Кредиторська заборгованість за товари

2910

8

Незавершене виробництво

4800

9

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

2700

10

Кредиторська заборгованість з розрахунків:

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

 

1150

540

1350

11

Інша дебіторська заборгованість

1000

12

Грошові кошти:

- в касі

 - на поточному рахунку

 

300

7500

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

На поточний рахунок зарахований короткостроковий кредит банку

 

 

2

Оприбутковані на склад запчастини. Рахунок постачальника не сплачено

 

 

3

Оплачений рахунок постачальника з поточного рахунку в  банку

 

 

4

З виробничого цеху оприбуткована на склад готова продукція

 

 

5

За рахунок резервного капіталу покрито збиток підприємства

 

 

6

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим у будівництві складу

 

 

7

Оприбутковано на склад товари від постачальника

 

 

8

Перераховано в бюджет заборгованість по податкам

 

 

Варіант 3

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

6900

7800

900

2

Статутний капітал

10000

3

Виробничі запаси 

3700

4

Інша дебіторська заборгованість

1200

5

Кредиторська заборгованість за товари

7400

6

Незавершене виробництво

5400

7

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

700

11000

8

Поточна кредиторська заборгованість з розрахунків :

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

 

2000

700

1800

9

Прибуток

7000

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Надійшли в касу грошові кошти від підзвітної особи

 

 

2

Видано з каси в підзвіт підзвітній особі

 

 

3

Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва

 

 

4

Видана з каси заробітна плата

 

 

5

Списані запаси на основне виробництво

 

 

6

Утримано із заробітної плати єдиний соціальний внесок

 

 

7

З поточного рахунку оплачений рахунок постачальника

 

 

8

На поточний рахунок  зарахований короткостроковий кредит банка

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4

 

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

87000

90500

3500

2

Статутний капітал 

109530

3

Інший додатковий капітал

5400

4

Виробничі запаси 

100

5

Незавершене виробництво

2750

6

Кредиторська заборгованість за товари

920

7

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

17400

8

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

500

9600

9

Цільове фінансування

1240

10

Заборгованість по оплаті праці

60

11

Заборгованість по розрахунках з бюджетом

3200

12

Незавершене будівництво

3000

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Нарахована зарплата робітникам основного виробництва

 

 

2

Оприбутковані запчастини від постачальника. Рахунок не оплачений.

 

 

3

З поточного рахунку перераховано  в касу для виплати зарплати

 

 

4

Списані запаси на основне виробництво

 

 

5

Отримані грошові кошти з поточного рахунку в касу

 

 

6

Видано з каси в підзвіт підзвітній особі

 

 

7

Використані в основному виробництві сировина і матеріали

 

 

8

Видана з каси заробітна плата

 

 

 

 

 

Варіант 5

 

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Статутний капітал 

10146

2

Виробничі запаси

2354

3

Готова продукція

5780

4

Резервний капітал

2100

5

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

5243

14566

9323

6

Незавершене виробництво

2836

7

Забезпечення виплат персоналу

1977

8

Короткострокові кредити

740

9

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1100

10

Грошові кошти на поточному рахунку

650

11

Заборгованість підзвітних осіб

800

12

Прибуток

3800

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Нарахована зарплата робітникам основного виробництва

 

 

2

Здійснено утримання ПДФО із заробітної плати

 

 

3

Списані на виробництво запчастини

 

 

4

Нарахований знос на основні засоби виробничого призначення

 

 

5

Оприбутковано паливо від постачальника. Рахунок не оплачено

 

 

6

Оплачений рахунок постачальника за одержане паливо з рахунку у  банку

 

 

7

Виданий вексель постачальнику

 

 

8

Оприбутковано з виробничого цеху готову продукцію

 

 

 

 

 

Варіант 6

 

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

13200

16200

3000

2

Статутний капітал 

25500

3

Резервний капітал

2100

4

Векселі видані

1300

5

Виробничі запаси 

3700

6

Готова продукція

3350

7

Кредиторська заборгованість за товари

 

8

Незавершене виробництво

4800

9

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

400

11900

10

Векселі одержані

1500

11

Короткострокові  кредити

4000

12

Заборгованість по оплаті праці

3040

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Отримані кошти від покупців за реалізовану продукцію

 

 

2

Списані на будівництво матеріали

 

 

3

Нарахований знос на основні засоби в будівництві

 

 

4

Погашені довгострокові кредити банків з поточного рахунку

 

 

5

Виплачено з поточного рахунку заробітну плату

 

 

6

Перераховано заборгованість постачальникам за матеріали

 

 

7

Отримано в касу кошти від підзвітних осіб

 

 

8

Нараховано заробітну плату робітникам, зайнятим у будівництві

 

 

 

 

 

Варіант 7

 

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Статутний капітал 

12000

2

Кредиторська заборгованість за товари

5100

3

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

6530

7800

1270

4

Поточна кредиторська заборгованість з розрахунків :

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

 

2000

700

1250

5

Виробничі запаси 

510

6

Інша дебіторська заборгованість

590

7

Незавершене виробництво

9670

8

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

750

6000

9

Емісійний дохід

3000

10

Додатково вкладений капітал

2000

11

Фінансові інвестиції

2000

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Повернено короткостроковий кредит банку

 

 

2

Оприбутковані на склад запаси. Рахунок постачальника не сплачено

 

 

3

Оплачений рахунок постачальника з каси

 

 

4

З виробничого цеху оприбуткована на склад готова продукція

 

 

5

Поповнено резервний капітал за рахунок прибутку

 

 

6

З нарахованої заробітної плати утримано ПДФО

 

 

7

Реалізовано запаси покупцям

 

 

8

Перераховано в бюджет заборгованість по податкам

 

 

 

 

 

Варіант 8

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Незавершене виробництво

11150

2

Інший додатковий капітал

5400

3

Статутний капітал

109530

4

Виробничі запаси 

900

5

Кредиторська заборгованість за товари

1220

6

Векселі одержані

300

7

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

87000

90500

3500

8

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

12100

9

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

3700

10400

10

Кредиторська заборгованість з розрахунків

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

 

1240

60

7100

11

Короткострокові кредити

1000

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Надійшли в касу грошові кошти з бюджету

 

 

2

Видано з каси підзвітній особі кошти

 

 

3

Витрачено паливо на виробництво готової продукції

 

 

4

Видана з каси заробітна плата

 

 

5

Списані запаси на основне виробництво

 

 

6

Нараховані відпускні за рахунок резерву на забезпечення виплат відпусток

 

 

7

З поточного рахунку оплачений рахунок постачальника

 

 

8

Отримано довгостроковий кредит банку

 

 

 

 

Варіант 9

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Резервний капітал

2000

2

Короткострокові кредити банків

100

3

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

5253

14566

9313

4

Статутний капітал 

10146

5

Виробничі запаси 

1500

6

Кредиторська заборгованість з розрахунків

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

- з учасниками

 

571

740

4000

300

7

Незавершене виробництво

3700

8

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1100

9

Грошові кошти:

- в касі

- на поточному рахунку

 

4750

1000

10

Фінансові інвестиції

500

11

МШП

54

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Отримано  цільове фінансування грошовими коштами на поточний рахунок

 

 

2

Оприбутковано паливо. Рахунок не оплачений.

 

 

3

З поточного рахунку перераховано в пенсійний фонд

 

 

4

Нараховано амортизацію на основні засоби виробничого призначення

 

 

5

Отримані грошові кошти з поточного рахунку в касу

 

 

6

Видано з каси в підзвіт підзвітній особі

 

 

7

Використані в основному виробництві сировина і матеріали

 

 

8

Видана з каси заробітна плата

 

 

 

 

Варіант 10

Завдання 1. На підставі даних про склад активів і пасивів підприємства скласти баланс на початок звітного періоду

Склад активів  і пасивів підприємства

№ пор.

Активи і пасиви

Сума, тис. грн.

1

Виробничі запаси 

2300

2

Готова продукція

4350

3

Статутний капітал 

25500

4

Резервний капітал

2100

5

Основні засоби

- залишкова вартість

- первісна вартість

- знос

 

13200

16200

3000

6

Короткострокові кредити банку

4700

7

Кредиторська заборгованість за товари

3610

8

Незавершене виробництво

3800

9

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

2700

10

Інша дебіторська заборгованість

1000

11

Кредиторська заборгованість з розрахунків

- із страхування

- із бюджетом

- з оплати праці

 

1150

1350

540

12

Грошові кошти:

 

 

- в касі

300

 

- на поточному рахунку

11300

 

 

Завдання 1 оформити у вигляді таблиці:

Актив

Сума, тис. грн.

Пасив

Сума, тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНС

 

БАЛАНС

 

 

Завдання 2. Визначити типи балансових змін з наведеного переліку господарських операцій. Завдання 2 оформити у вигляді таблиці:

Перелік господарських операцій

Тип балансових змін (наприклад: 1 тип А+А-)

Назви статей балансу що змінюються

1

Нарахована зарплата робітникам основного виробництва

 

 

2

Здійснені нарахування на зарплату соціального єдиного внеску робітникам основного виробництва

 

 

3

Списані на виробництво запчастини

 

 

4

Нарахований знос на основні засоби виробничого призначення

 

 

5

Прийнято в експлуатацію завершену будівлю

 

 

6

Оприбутковані основні засоби від постачальників, рахунок не оплачено.

 

 

7

Отримано вексель від покупців

 

 

8

Заборгованість власників за внесками в статутний капітал погашена запасами

 

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

 1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 2. Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків [Електронний ресурс] : Інструкція Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.  – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 3.  Інструкція із статистики заробітної плати [Електронний ресурс] :  Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 № 5. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів [Електронний ресурс] : Наказ МФУ від 30.09.2003р. № 561– Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 6. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004 : у 2 т. / ред. С.Ф. Голова – К. : Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. – 1232 с.
 7. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116.  – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 8. Порядок заповнення податкової накладної [Електронний ресурс] : Наказ Державної податкової адміністрації України від 30.05.97 р. № 165. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 9. Порядок застосування типових форм первинного обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів [Електронний ресурс] :  Наказ МФУ від 22.11.2004 р. № 732.– Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст] : Закон України від 16.07.99 № 996-X1Y (зі змінами та доповненнями) // Спец. додаток «Нова бухгалтерія» до тижневика «Дебет-Кредит». – 2000. – № 1.
 11. Про відпустки [Електронний ресурс] : Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 12. Про господарські товариства [Електронний ресурс] : Закон України від 19.09.1991 № 1576-ХІІ. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 13. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій [Електронний ресурс] : Інструкція Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291– Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 14. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» [Електронний ресурс] : Наказ МФУ від 27.04.2000 № 92. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 15. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» [Електронний ресурс] : Наказ МФУ від 18.10.1999 № 242. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.. – Назва з домашньої сторінки
 16. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [Текст] : Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 (зі змінами та доповненнями) // Спец. Додаток «Нова бухгалтерія» до тижневика «Дебет-Кредит». – 2000. – № 1.
 17. Про затвердження типових форм первинного обліку [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства статистики України № 352 від 29.12.95 р. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 18. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням [Електронний ресурс] : Постанова КМУ від 26.09.2001  № 1266. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки
 19. Про оплату праці [Електронний ресурс] : Закон України від 24.03.1995 № 108/95-ВР. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. – Назва з домашньої сторінки

 

Додаткова література

 1. Бухгалтерський фінансовий облік: навчальний посібник / [Бутинець Ф. Ф., Герасимович А. М., Кірейцев Г. Г. та інш.] ; під ред. Ф.Ф. Бутинця [Текст] – [2-е вид.]. – Житомир : Рута, 2000. – 723, [12] с.
 2. Бухгалтерський фінансовий облік. Конспект лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця [Текст] . – Житомир, ЖІТІ, 2001. – 288 с.
 3. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / О. В. Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2003 р. – 523 с.
 4. Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення [Текст] : навч. посіб. / Кім Г., Сопко В. В., Кім С. Г. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 436 [1] с.
 

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»

Кафедра бухгалтерського обліку та оподаткування

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

 

 

 

Виконав(ла):

 

студент___________________

курс

 

___________________

група

 

___________________

П.І.Б.

 

Номер залікової книжки:

___________________

 

Перевірив(ла):

 

__________________

ступінь, вчене звання

 

__________________

П.І.Б.

 

 

 

 

Суми – 20__

 

Додаток Б

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літератури

Книга одного автора

Савченко, В. Я. Аудит [Текст] : навч. посіб. /

В. Я. Савченко; Мін-во освіти і науки України, КНЕУ. – К. : КНЕУ, 2005. – 322 с. – ISBN 966-574-423-2.

 

Шкляр, В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] c. – (Першотвір). – ISBN 966-663-178-4.

 

Книга двох авторів

Павловская, Т. А. C/C++. Структурное программирование [Текст] / Т. А. Павловская, Ю. А. Щупак. – СПб. : Питер, 2005. – 239 c. – ISBN 5-94723-967-1.

 

Ромовська, З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). — ISBN 966-8062-37-Х.

 

Книга трьох авторів

Федотова, Д. Э. CASE-технологии [Текст] / Д. Э. Федотова, Ю. Д. Семенов, К. Н. Чижик. – М.: Горячая линия - Телеком, 2005. – 160 c. – ISBN   5-93517-121-Х

 

Книга чотирьох авторів

Бухгалтерский учет [Текст] / Е. П. Козлова, Н. В. Парашутин, Т. Н. Бабченко, Е. Н. Галанина. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 431 с. – ISBN 5-279-01935-6.

 

Книга п’яти і більше авторів

(якщо автори  вказані на титульній сторінці)

Риск-менеджмент инноваций [Текст] : монография / Т. А. Васильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов [и др.]. –  Сумы : Деловые перспективы, 2005. – 260 с. – ISBN 966-96545-0-5.

 

Книга п’яти і більше авторів 

(якщо автор  вказані на обороті титульної  сторінки)

Психология менеджмента [Текст] / [Власов П. К., Липницький А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – Х. : Гуманитарний центр, 2007. – 510 с. – ISBN 5-86476-063-3.

Книга видана без автора

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] : навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України, Одеський держ. економ. ун-т ; ред. Ю. Г. Козак. – 2-е вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2006. – 792 с. – ISBN 966-96545-1-3.

Тематичний збірник

"Бюджет розвитку" як засіб стимулювання підприємницької активності в Україні [Текст] : збірник наукових статей / ред. Я. А. Жаліло. – К. : Сатсанга, 2001. – 107с. – ISBN 966-96545-2-1.

Словники, довідники

Україна у цифрах у 2007 році [Текст] : статистичний довідник / Держ. комітет статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : Консультант, 2007. – 240 с. – ISBN 966-566-142-6.

 

Інформаційно-пошуковий тезаурус [Текст] : словник / Мін-во культури та мистецтв України; Нац. парламентська біб-ка України; укл.           Т. І. Вилегжаніна. – Донецьк : Альфа-Прес, 2004. – 1104 с. – ISBN 966-7952-38-Х.

 

Багатотомні видання

Багалій, Д. І. Вибрані праці [Текст] : у 6 т. Т. 1 : Автобіографія. Ювілейні матеріали. Бібліографія / Д. І. Багалій. – Х. : ХГІ “НУА” : Золоті сторінки, 1999. – 600 с. – ISBN 8-6334-9215-4

 

Олійник, Б. Вибрані твори [Текст] : у 2 т. Т. 2 . Переклади. Публіцистика / Б. Олійник ; уклад. А. Я. Слободяник та ін. ; ілюстр. В. Є. Перевальського, М. І. Омельчук. – К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2006. – 605 с. : фотоілюстр. – (Бібліотека Української Літературної Енциклопедії : вершини письменства). – ISBN 9-6674-9235-4.

 

Казьмин, В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские бо-лезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503, [1] с. : ил. . – ISBN 5-17-011143-6.

 

Законодавчі та нормативні документи

Господарський кодекс України [Текст] : за станом на 20 січня 2007 р. – Х. : Одіссей, 2007. – 240 с. – ISBN 9-3634-5235-4

 

Екологічне законодавство України [Текст] : зб. нормат. док. / Мін-во екології та природних ресурсів України ; ред. Заєць І. О. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 416 с. – ISBN 9-6564-4235-4

 

Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг : указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6.

 

Дисертації, автореферати

Пластун, О. Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб`єктів підприємництва сфери матеріального виробництва : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Пластун Олексій Леонідович. – Суми, 2007. – 250 с.

Савченко, Т. Г. Трансфертне ціноутворення у комерційних банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Савченко Тарас Григорович. – Суми, 2007. – 246, [1] с.

 

Складова частина книги

Пачома, Л. Перші українські гроші / Л. Пачома // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: погляд у майбутнє : зб. тез доповідей за матеріалами Восьмої науково-практичної конференції студентів (18-22 квітня 2005 р.) та Дев`ятої науково-практичної конференції студентів (27 квітня 2006 р) / Українська академія банківської справи Національного банку України. – Суми, 2006. – С. 21–24.

 

Бусыгин, А. В. Предпринимательский договор [Текст] / А. В. Бусыгин // Бусыгин А. В. Предпринимательство. – М., 1997. – С.401-457

Стаття з газети чи журналу

Алпатова, Н. Бухгалтерський і податковий облік вексельних операцій [Текст] / Н. Алпатова, Н. Єрмакова // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 16. – С. 71–84.

Ібрагімова, І. Вибір влади - відкритість [Текст] / І. Ібрагімова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2007. – № 3. – С. 347–355.

 

Електронні ресурси

УкрМАРК. Національний формат представлення бібліографічних данних [Електронний ресурс] : / НБУ ім. Вернадського, НПБ України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Електрон. дан. (13 файлів). – 2002-2003. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/library/ukrmarc.html. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 

Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной математики - процессов управления. – Режим доступа : http://www. apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/onapr.html/ – 10.12.2004. – Загл. с экрана.

 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.

 

Додаток В

 

Зразок оформлення рисунку

 

Прямі матеріали

Пряма заробітна плата

Загальновиробничі витрати

Процес комплексного виробництва

Точка розподілу

Витрати на продукт В

Витрати на продукт Б

Витрати на продукт А

Спільний продукт В

Спільний продукт Б

Спільний продукт А

Побічний продукт

Спільні витрати

Відокремлені витрати

Готова продукція

Рисунок 1 – Процес калькулювання собівартості комплексного виробництва

 

Додаток Д

Зразок оформлення таблиці

 

Таблиця 1 – Динаміка і приріст основних економічних показників діяльності ЗАТ «Альфа», тис. грн.

№ з/п

Показник

Звітний рік

Минулий рік

Динаміка

Приріст

1

Виручка від реалізації

385,2

412

93,50

-26,8

2

Загальна сума витрат

412,4

441,6

93,39

-29,2

3

Дебіторська заборгованість

6,7

11,7

57,26

-5

4

Кредиторська заборгованість

37,9

40,3

94,04

-2,4

 

-розрив сторінки-

Продовження таблиці 1

№ з/п

Показник

Звітний рік

Минулий рік

Динаміка

Приріст

6

Оборотні активи

40,6

95

42,74

-54,4

7

Запаси

32,5

74,7

43,51

-42,2

8

Грошові кошти

1,4

8

17,50

-6,6

9

Власний капітал

11,1

70,9

15,66

-59,8

11

Прибуток від основної діяльності

-14,7

-17

86,47

2,3