Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання курсової роботи за фахом для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційний рівень: другий (магістр) рівень вищої освіти денної та заочної форми навчання

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання курсової роботи за фахом для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційний рівень: другий (магістр) рівень вищої освіти денної та заочної форми навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Економічний факультет

Кафедра статистики, обліку та економічної інформатики

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання курсової роботи за фахом

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

освітньо-кваліфікаційний рівень: другий (магістр) рівень вищої освіти

денної та заочної форми навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпро – 2018

 

УДК 657.1.011.56

 

Затверджено на засіданні кафедри статистики, обліку та економічної інформатики економічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (протокол №7 від 23 січня 2018р.) 

 

 

Укладачі: Єлісєєва О.К., доктор економічних наук, професор, завідувач  кафедри статистики, обліку та економічної інформатики ДНУ імені Олеся Гончара;

Гільорме Т.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри статистики, обліку та економічної інформатики ДНУ імені Олеся Гончара.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи за фахом для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційний рівень: другий (магістр) рівень вищої освіти денної та заочної форми навчання  / Уклад. О.К. Єлісєєва, Т.В. Гільорме. – Дніпро: ДНУ імені Олеся Гончара, 2018. – 46 с.

 

 

 

 

 

 

 

© О.К. Єлісєєва, Т.В. Гільорме,  2018

ЗМІСТ

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….….4

< >Загальні положення щодо сутності курсової роботи…….…………..…....5Основні етапи виконання наукової роботи………………………….……..5Процедура підбору та опрацювання літературних джерел………….……6Вимоги щодо змістовного наповнення структурних елементів курсової роботи…………………………………………………………………………….11Теоретична частина………………………………………………….…..22Аналітично-проектна частина…………………………………………22 

 

 

 

ВСТУП

 

 Навчальним планом університету передбачається написання студентами курсових робіт за фахом. При цьому теоретичні положення повинні висвітлюватися в тісному зв'язку із сучасною практикою в Україні.

Метою курсової роботи є:

< >Систематизація і закріплення теоретичних знань студентів по основних дисципліни, що вивчається студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційний рівень: другий (магістр) рівень вищої освіти.Придбання знань і практичних навичок п облікових операцій та процесів.Уміння робити обґрунтовані висновки, формулювати конкретні пропозиції.Цілком розкрити тему роботи на основі глибокого вивчення сучасної вітчизняної, а також, по можливості, закордонної (перекладної) економічної літератури.Самостійно провести внутрішній контроль (аудит) обраного сегменту обліку.Узагальнення зібраного матеріалу, короткого його аналізу.

 

1.Загальні положення щодо сутності курсової роботи

 

Метою курсової роботи є закріплення, поглиблення і узагальнення студентами нормативного рівня знань з профільних дисциплін; формування досвіду самостійної роботи з наукової та іншою літературою, статистичними даними та матеріалами практики державного управління; набуття вмінь пов’язувати свої знання з практикою. Курсова робота допомагає студенту систематизувати отримані теоретичні знання, перевірити якість цих знань, оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень. Вже на рівні курсової роботи можна виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння збирати, аналізувати та систематизувати літературні джерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета досліджень.

Тема курсової роботи вважається затвердженою, якщо, по-перше, вона погоджена з викладачем-керівником курсової роботи, а, по-друге, викладачу подано орієнтовний план з визначенням усіх структурних елементів.

 

< >Основні етапи виконання наукової роботиПроцедура підбору та опрацювання літературних джерел 

 

Починаючи роботу з науковою темою, студент має ознайомитися з літературою з наукової проблеми. Основна література на початку роботи рекомендується науковим керівником. Вона допоможе охопити коло тих питань, з якими доведеться працювати. Цієї літератури достатньо лише на початок роботи. В процесі ознайомлення із змістом досліджуваної проблеми буде виникати все більше питань, які недостатньо або зовсім не висвітлені в рекомендованій літературі. Крім того, темпи наукових досліджень зараз настільки великі, що потрібна інформація може бути опублікована за час виконання досліджень на тему наукової роботи. Тому перше, на що варто звернути увагу – це знаходження джерел, що містять необхідні відомості.

Знайомство з наявною за темою дослідження  літературою починається з розробки задуму наукового дослідження, яке знаходить  своє відображення у темі та робочому плані. Це обумовлює цілеспрямованість пошуку джерел інформації за обраною темою. Необхідно переглянути всі види джерел, пов’язаних зі змістом обраної теми. Рекомендується такий порядок підбору літературних джерел:

- вивчення фондів бібліотеки університету та інших бібліотек за тематичними каталогами;

- робота з періодичними виданнями фондів читального залу бібліотеки ВУЗу;

- користування послугами бібліотек з мережі INTERNET;

- ознайомлення з монографіями, навчальними посібниками, періодичними виданнями.

Монографія — наукова праця, присвячена глибокому викладу матеріалу в конкретній, зазвичай вузькій галузі науки. Це наукова праця одного або декількох авторів. Вона має достатньо великий обсяг. Монографія містить повне й вичерпне дослідження якоїсь проблеми чи теми. Її перевагами є, по-перше, те, що в ній розкриваються теоретичні положення, а також способи досягнення результатів. По-друге, вона, як правило, супроводжується детальними списками літератури за проблемами дослідження.

Збірник — видання, яке складається з окремих  робіт різних авторів, присвячених одному напряму, але з різних його галузей. У збірнику публікуються закінчені праці з рекомендацією їх використання. Перевагами збірника є можливість ознайомлення з різними напрямками та аспектами дослідження предмету.

Періодичні видання - це журнали, бюлетені та інші видання з різних галузей науки і техніки. В періодичних виданнях можуть друкуватись праці і їх результати. Виклад матеріалу, як правило, проводиться в популярній, доступній формі.

Спеціальні випуски видань – це документи інформаційного, рекламного плану, аналітичні, статистичні дані з проблеми.

Надруковані документи – це дисертації, звіти про науково-дослідну роботу, окремі праці. Це документи для студентів, які займаються науково-дослідною роботою: планові, звітні документи, статистичні та опубліковані доповіді, методичні та інструкційні матеріали.

Навчальна література – це підручники, навчальні посібники, навчально-методична література. В них наявні зведені у систему знання наукового та прикладного характеру.

Розглянуті вище джерела інформації створюють систему наукових документів та видань, для якої характерні певні закономірності, що відображають розвиток науки. Найважливішими з них є закономірності їхнього зростання, розпорошення та старіння.

З розвитком науки, подальшою інтенсифікацією наукової праці та залученням до неї більшої кількості наукових кадрів спостерігається безперервна тенденція до збільшення кількості документів, які є результатом творчої діяльності вчених та спеціалістів. Іншою закономірністю, характерною для системи документів є їхня концентрація та розпорошення.  Сучасний етап  розвитку науки, як відомо, характеризується, з одного боку, диференціацією наукових досліджень, а з іншого – інтеграцією наукових напрямів, міжсистемністю досліджень. Диференціація наукових досліджень обумовлює спеціалізацію наукових видань, коли у профільних, фахових виданнях розміщуються переважно статті за певними галузями знань.

Інтеграція ж зумовлює зворотній процес – обмін інформацією між різними науковими напрямами, що призводить до її розпорошення.

Третьою закономірністю є застарівання наукових документів. Це означає, зі збільшенням часу з моменту підготовки документів вони втрачають свою цінність, як джерела інформації. Особливо це стосується аналітичних, статистичних досліджень.

Аналіз джерел наукової інформації дає змогу сформувати відносно об’єктивну картину наявного стану і розвитку обраного наукового напрямку та науки в цілому.

Прискорити цілеспрямований відбір і вивчення літератури допоможе чітка орієнтація дослідника на тему та основні її питання (розділи і підрозділи). Етапи вивчення наукових джерел інформації можна поділити на:

- загальне ознайомлення з вирішенням наукової проблеми;

- побіжний перегляд відібраної літератури і систематизація її відповідно до змісту роботи і черговості вивчення, опрацювання;

- читання за послідовністю розміщення матеріалу;

- вибіркове читання окремих частин;

- виписування потрібного матеріалу для формування тексту науково-дослідної роботи;

- критичне оцінювання записаного, редагування і чистовий запис як фрагменту тексту наукової роботи.

Можна виокремити дві методики  вивчення зібраної наукової інформації. Перша з них передбачає, що дослідження наукової інформації розпочинається з найбільш фундаментальних праць, передусім монографій, в яких обрана тема освітлюється в контексті загальної парадигми науки, та рухатися далі, у напряму від загального до особливого, від базових положень до більш конкретних. Услід за фундаментальними роботами вивчаються наукові статті за темою у періодичних виданнях.

Більш продуктивною для студентської наукової роботи вважається інша методика, за якою від самого початку роботи свідомо обмежується коло джерел, а вивчення починається саме з тих, що мають безпосереднє відношення до теми наукового дослідження.

Існують практичні прийоми, які спрямовані на те, щоб записи в процесі читання відбирали найменше часу і щоб потім ними можна було легко скористатися. Якщо книга особиста, то записи можна робити прямо на полях, маючи при цьому власну систему умовних позначок.

Якщо ж книга чужа чи бібліотечна безумовно робити в ній якісь позначки є ознакою відсутності культури. Тут потрібно використовувати записи в робочих зошитах, а краще на окремих аркушах, чи картках. Зазвичай виписують лише найбільш суттєве для даної книги чи статті і те, що викликає певну професійну цікавість та особистий інтерес. Щоб уникнути повторень, записи треба проводити після ознайомлюючого «швидкого» читання.

При швидкому читанні книги можна робити паперові заставки в тих місцях, які здаються на перший погляд особливо цікавими.

Записи по ходу читання повинні бути зручними для використання і кваліфікованими.

В роботі з джерелами, накопиченні фактів з метою економії часу, потрібно прагнути до лаконізму, використовуючи різного виду скорочення. Система скорочення записів може бути індивідуальною, продуманою завчасно, виходячи з загальноприйнятих правил.

Велику економію часу дає також застосування умовних знаків.

Розташування записів допомагає з’ясуванню логічних зв'язків між окремими поняттями, їх ієрархію, виділення заголовків, ключових слів, поділ тексту на частини, підкреслювання, нумерація, різні кольори тощо.

Великі переваги має картотечна форма запису, коли кожен запис робиться на окремій картці з міцного паперу або картону. Кожна така картка використовується для записів з одного питання, розглядається, як одиниця, що має своє місце в науковій роботі. Картки легко можна систематизувати в будь-якому порядку, робити вставки в тексті рукопису.

Практичною рекомендацією є ведення записів лише на одній стороні аркушу. При цьому прискорюється пошук і систематизація, дає можливість робити будь-які вставки в тексті використовувати записи при підготовці доповідей, наукових статей, тощо.

 

 

< >Вимоги щодо змістовного наповнення структурних елементів курсової роботи 

 

Незалежно від обраної теми курсової роботи вона складається з таких структурних елементів:

< >Титульний аркуш;Завдання;Зміст;Перелік умовних скорочень (у разі потреби);Вступ;Основна частина;Висновки;Список використаних джерел;Додатки (при необхідності).1.3.1.Титульний аркуш та завдання

 

 

Титульний аркуш оформлюється виключно згідно бланків випускової кафедри. Прізвище, ім’я та по-батькові студента та керівника роботи повинні зазначатись повністю.  Титульний аркуш та завдання на курсову роботу подано відповідно у Додатку А та Додатку Б.

 

1.3.2.План та зміст роботи

 

Важливим етапом написання роботи є складання плану, для правильної побудови якого потрібно проаналізувати наявну літературу по обраній темі.

План повинен бути логічно витриманий, послідовний, відображати коло окреслених питань, що будуть розглядатись при розкритті теми, з виділенням основних питань, яким підпорядковуються всі інші. Він має бути коротким, чітким та змістовним. Необхідно намагатися зробити так, щоб усі питання плану являли собою єдину структуровано-логічну систему, в якій кожний наступний пункт розвиває і доповнює попередні. План наукової роботи повинен послідовно містити назви всіх структурних елементів: вступ, основну частину, висновки, список використаної літератури, додатки.

Для курсової роботи на основі плану потрібно створити ЗМІСТ роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, зокрема вступу, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків та ін. Найбільш правильним засобом побудови змісту є використання спеціальних функцій у Microsoft Word. Зміст від плану відрізняється тим, що в ньому наводяться абсолютно всі структурні елементи роботи із зазначенням тієї сторінки, на якій вони розпочинаються.

 

1.3.3.Вступ

 

Вступ розкриває сутність і стан наукової проблеми та її значущість.

У вступі до Звіту студент повинен чітко і лаконічно висвітлити такі позиції:

< >Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу існуючої проблематики та останніх результатів наукових досліджень з обраної теми обґрунтовується актуальність і доцільність дослідження за обраною тематикою. Визначення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома абзацами висловити головне – сутність поставленого у курсовій роботі завдання;Мета і завдання дослідження. Формується мета роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети;Об’єкт та предмет дослідження. Методи дослідження. Наводиться перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Дані методи перераховуються не відірвано від Змісту. Слід коротко та змістовно визначити, що саме досліджувалось за допомогою того чи іншого методу. Розкрити, які джерела інформації використано, на матеріалах якого підприємства виконувалось дослідження.Апробація результатів дослідження. За наявності вказується, на яких наукових конференціях, симпозіумах оприлюднено результати дослідження, що викладені в курсовій роботі (копії всіх надрукованих статей та тез доповідей на конференціях з повними вихідними даними додаються  до у додатках).Елементи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел з _ найменувань та _ додатків. Робота містить _ таблиць та _ рисунків. Повний обсяг роботи становить _ сторінок.вирішення певних теоретичних питань, які входять у загальну проблему дослідження;всебічне дослідження практики вирішення даної проблеми, виявлення її стану, вад, типових особливостей передового досвіду;обґрунтування необхідних заходів щодо вирішення даної проблематики;експериментальна перевірка запропонованої системи заходів;розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження на практиці.методи наукового пізнання;загальнонаукові методи пізнання; наукові методи емпіричного дослідження; наукові методи теоретичного дослідження.аналіз та синтез;абстрагування та узагальнення;порівняння;дедукція та індукція;моделювання та аналогія;класифікація;логічний та історичний методи. 

 

 

 

 

1.3.4.Основна частина

 

В основній частині наукової роботи викладається сутність та зміст дослідження: базові теоретичні положення, що визначають сутність обраної теми, предмету дослідження, з урахуванням мети та завдань роботи; різноманітні концептуальні положення та підходи до зазначених проблем на основі аналізу спеціальної літератури; обґрунтовується та формулюється особиста точка зору з розглянутих проблем; здійснюється аналіз нормативного матеріалу за законодавством України, іноземних держав та міжнародно-правовими документами; пропонуються можливі шляхи вирішення виявлених проблем.

У роботі неприпустимим є плагіат, коли чужі пропозиції видаються автором за власні.

Основна частина Курсової роботи складається з 2 розділів: теоретично-дослідний,  аналітично- проектний.

 

< >Теоретична частина 

 

Перший розділ структурно складається з 3-4 підрозділів. У ньому слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди на ті чи інші аспекти, виявити питання, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані. Необхідно розглянути погляди науковців різних наукових шкіл, різних країн.

 

< >Аналітично-проектна частина 

 

Аналітично-проектна частина курсової роботи має два обов’язкових напрямів дослідження організації: обліку та аудиту відповідного об’єкту.

При вивченні питання організації обліку об’єкта необхідно у курсовій роботи розглянути:

< >обґрунтувати чисельність персоналу бухгалтерської служби;визначити рівень децентралізації облікових робіт, розподіливши облікові роботи між центральною бухгалтерією і бухгалтерами виробничих підрозділів;скласти ОСУ бухгалтерії та штатний розклад працівників;дослідити  облікові операції, які необхідно виконувати на кожному етапі обліку (перевірка відсутності дублювання облікових операцій, що виконуються на різних етапах обліку; розподілити облікові операції на: технічні; логічні; аналітичні; творчі; організаційні; допоміжні);розробити графік документообороту на підприємстві (облікові операції: складання та передавання; виконання; обробка та узагальнення; збереження);скласти схему потоків облікових документів між підрозділами підприємства;побудувати оперограми первинних документів;побудувати технічну карту;визначити типові бухгалтерські проведення.чи існує самостійний структурний підрозділ служби внутрішнього господарського контролю (аудиту), які документи забезпечують його діяльність (Статут, Положення тощо) – привести у Додатках ці документи; побудувати організаційну структуру підрозділу служби внутрішнього господарського контролю (аудиту), визначити відповідність організаційної структури управління самого суб’єкту (ОСУ), групи, функціональні обов’язки (у Додатках привести Посадову інструкцію спеціаліста);побудувати оперограму руху документів структурного підрозділу служби внутрішнього господарського контролю (аудиту), графік документообороту, розкрити особливості автоматизації контрольних операцій, графіки проведення внутрішньогосподарського контролю (аудиту), приклади робочих документів та інші питання щодо організації системи внутрішньогосподарського контролю  (аудиту) на суб’єкті господарюванні.

 

ІІІ етап

Розробка рекомендацій і оформлення звіту

ІІ етап

Проведення перевірки

І етап

Планування перевірки

 

Етапи проведення аудиту витрат виробництва

  • ; оцінка аудиторського ризику і рівня суттєвості; складання плану та програми перевірвки.

 

 

 

 

 

 

проведення контрольнихпроцедур; збір доказів; оформлення робочих документів контролера; проведення аналітичних процедур.

узагальнення і оцінка результатів; розробка підсумкових документів за результатами переврки.

Рис. 1.  Алгоритм проведення перевірки витрат виробництва (приклад)

 

Провести перевірку обраного об’єкту обліку відповідно до побудованого алгоритму.  На підготовчому етапу (планування) Складання Плану (побудова таблиці та графіку) та Програми перевірки. Можливі приклади наведені у табл. 1-2.

 

Таблиця 1

Загальний план перевірки об’єкту обліку

з/п

Найменування запланованих робіт

Термін проведення

Виконавець

Примітки

 

 

 

 

 

Таблиця 2

Програма перевірки об’єкту обліку

 

з/п

Перелік об’єктів

Перелік контрольних процедур

Робочі документи контролера

Виконавець

Примітки

 

 

 

 

 

 

Наступним кроком курсової роботи є розробка програми контролю сегменту об’єкта обліку у частині застосування процедур перевірки по суті (табл. 3).

Таблиця 3

Контрольний лист застосування процедур перевірки по суті щодо сегменту «»

Критерій

Назва тесту

Виконавець

Результат дослідження

  1. Наявність

1.

2.

 

 

  1. Повнота

1.

2.

 

 

  1. Точність

1.

2.

 

 

  1. Відсічення

1.

2.

 

 

  1. Відображення

1.

2.

 

 

Планування вимагає достатнього рівня розуміння особливостей діяльності підприємства, цей рівень досягається в процесі формування анкети – «розуміння діяльності». Відповіді на дану анкету надає можливість контролеру всебічно розглянути та охарактеризувати підприємство, що в свою чергу дає змогу виявити позитивні та негативні чинники та оцінити аудиторський ризик.

Формула аудиторського ризику фінансової звітності необхідно визначити за формулою :

АР=ВР РК НР                                                (1)

де АР – аудиторський ризик;

ВР – властивий ризик;

РК – ризик контролю;

НР – ризик невиявлення помилок.

У міжнародному досвіді величину прийнятого аудиторського ризику зазвичай встановлюють у межах 5 %. Результати розрахунку загального аудиторського висновку фінансової звітності визначити за допомогою MS Excell та результати представити у табл. 4.

Таблиця 4

Розрахунок аудиторського ризику фінансової звітності

Елементи аудиторського ризику

Результати розрахунку

Властивий ризик (ВР), долі

 

Оцінка внутрішнього контролю (РК), долі

 

Ризик невиявлення помилок (НР), долі

 

Аудиторський ризик (АР),%

 

 

Розрахувати рівень властивого ризику (обрати 10 основних чинників), використовуючи розрахункову табл. 5.

 

 

 

 

 

Таблиця 5
Розрахунок властивого ризику

з/п

Чинник

Ступінь прояву чинників

Оцінка

Низький (5% або 0,05 )

Середній (50% або 0,5)

Високий (100%) або 1)

Ступінь прояву

(0,05, 0,5,1)

Ранг (1-10)

Розрахунок

(гр. 6гр.7)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

Усього по графі 7:

Усього по графі 8:

Рівень властивого ризику:

 

Розробити тест внутрішнього контролю за об’єктом обліку (приклад наведено у табл. 6).

Таблиця 6

Тест внутрішнього контролю з аудиту розрахунків з оплати праці (приклад)

з/п

Зміст питання

Варіанти відповіді

Примітки

Так

Ні

Інф.

відсутня

1

2

3

4

5

6

1

Особи, що нараховують заробітну плату, не виконують обов’язки з обліку кадрів та обліку праці

 

 

 

 

2

Доступ до комп’ютеризованого обліку заробітної плати мають тільки особи, яким необхідний такий доступ у межах службових обов’язків

 

 

 

 

3

Чи розроблені посадові обов’язки працівників, які здійснюють нарахування заробітної плати на підприємстві?

 

 

 

 

4

На підприємстві застосовуються системи оплати праці:

 

 

 

 

 

  • погодинна;

 

 

 

 

 

  • відрядна

 

 

 

 

5

Наявність колективного договору

 

 

 

 

6

Наявність затвердженого Штатного розкладу

 

 

 

 

7

Розцінки (при відрядній системі оплати праці), затверджені наказом

 

 

 

 

 

Продовження табл. 6

1

2

3

4

5

6

8

Застосовуються типові форми первинних документів щодо обліку особового складу

 

 

 

 

9

Застосовуються типові форми первинних документів щодо обліку та нарахування заробітної плати

 

 

 

 

10

Табелі обліку робочого часу ведуться щомісячно

 

 

 

 

11

Відрядна оплата нараховується на підставі нарядів

 

 

 

 

12

Наявність затвердженого Графіку відпусток

 

 

 

 

13

Облік наказів про прийом, звільнення, надання відпусток ведеться:

 

 

 

 

 

кадровою службою

 

 

 

 

 

бухгалтером

 

 

 

 

 

секретарем

 

 

 

 

 

керівником

 

 

 

 

14

Нарахування заробітної плати та здійснення утримань за неї відбувається автоматично

 

 

 

 

15

Розрахунок податків та внесків на обов’язкове страхування із заробітної плати здійснюється автоматизовано

 

 

 

 

16

Комісія (уповноважений) із соціального страхування створена (призначений)

 

 

 

 

17

Протоколи комісії (уповноваженого) з соціального страхування ведуться

 

 

 

 

 

Представити Робочі та звітні документи контролера по досліджуваному об’єкту обліку, розрахунок суттєвості.

Скласти перелік основних порушень об’єкта обліку, які можуть виникнути, та зазначити їх можливий вплив на достовірність фінансової звітності (приклад наведено у табл. 7).

Таблиця 7

Типові порушення в обліку оплати праці та їх вплив на достовірність фінансової звітності

з/п

Тип порушення

Вплив порушення на достовірність фінансової звітності

1

2

3

1

Відсутність колективного договору

Не врегульовані виробничі та економічні відносини трудового колективу та адміністрації підприємства

2

Умови колективного договору погіршують умови праці працівника

Даний колективний договір є недійсним

3

Сума нарахованої заробітної плати за даними первинних документів не відповідає даним облікових регістрів

Викривлення оборотів та залишків за рахунком 66. Недійсність рядка «Кредиторська заборгованість з оплати праці» Балансу

 

 

Продовження табл. 7

1

2

3

4

Суми утриманих та нарахованих податків і зборів за даними розрахункових відомостей

Невідповідність даних синтетичного та аналітичного обліку

5

Залишок на рахунках 64 та 65 за даними обліку не відповідає даним Балансу

Недостовірність даних рядків «Кредиторська заборгованість за соціальним страхуванням» та «Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом»

6

Заниження (завищення) сум нарахованих податків та зборів у зв’язку з невірним розрахунком оподаткованих баз та ставок

Викривлення даних рядків «Кредиторська заборгованість за соціальним страхуванням» та «Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом»

7

Порушення строків перерахування ЄСВ та ПДФО

Застосування до підприємства штрафних санкцій

8

Використання коштів ФССТВП не за призначенням або за непідтвердженими документами

Викривлення розрахунків з ФССТВП, недостовірність рядка «Кредиторська заборгованість за соціальним страхуванням»

9

Відсутність резерву з оплати відпусток

Невідповідність чинному законодавству бухгалтерського обліку на підприємстві

 

На заключному етапі аудитором проводиться формування пакету робочих документів щодо проведеної перевірки, а також складання Звіту. Виявлені зауваження, запитання, які з погляду контролера підлягають подальшому аналізу та обробці, формуються у вигляді робочого документу за встановленою формою. У звітних документах наводяться висновки та рекомендації щодо виявлених порушень та зауважень з обов’язковим зазначенням посилання на відповідний нормативний документ.

Після проведення перевірки на підприємстві контролер повинен перевірити себе для того, щоб оцінити якість проведення цієї перевірки (табл. 8).

Таблиця 8

Оцінка якості проведення аудиту витрат операційної діяльності

 

з/п

 

Зміст питання

відповіді

«так»,

«ні»

 

Примітки

1

2

3

4

1

Я перевірив документи з планування, та вважаю обсяг програми достатнім

 

 

2

Я перевірив всі робочі документи стосовно витрат виробництва

 

 

 

 

 

Продовження табл. 7

1

2

3

4

 

3

Я перевірив виконану програму перевірки  та підтверджую, що перевірка була проведена згідно з діючими нормативами, про що свідчать переглянуті мною робочі документи

 

 

 

4

Я перевірив періодичність віднесення витрат на формування фінансових результатів

 

 

 

5

Я перевірив наявність необхідних документів, що підтверджують витрати (акти, накладні тощо)

 

 

 

6

Я перевірила висновок аудитора та відмічаю, що він належним чином відображає нашу думку у відповідності з загальноприйнятими стандартами

 

 

 

7

Я схвалюю надання нашого висновку стосовно витрат на виробництво

 

 

 

При проведенні власного дослідження необхідно використовувати пакет MS Project. Наприклад, побудувати Програму проведення програми перевірки об’єкта обліку (приклад на рис. 2).

 

Рис. 2  Побудова програми перевірки витрат на виробництво у MS Project.

Після кожної таблиці та рисунку, зроблених розрахунків необхідно надати локальні висновки.

Пропозиції щодо вдосконалення  обліку відповідного об’єкту повинен включати такі етапи:

< >відокремлення класифікаційної ознаки;удосконалення аналітичного обліку;формування кореспонденції за запропонованими рахунками;розробка внутрішнього документу;зміни у звітності.1.3.5. Висновки

 

 

Основною метою висновків є підсумки проведеної роботи. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим меті та  завданням. Тут не слід повторювати зміст вступу чи основної частини, а потрібно коротко, логічно та аргументовано сформулювати основні положення роботи.

Вступу та висновкам потрібно приділити особливу увагу, але ці елементи роботи варто писати лише після того, як буде завершено основну частину.

 

2.Загальні вимоги щодо оформлення текстової частини курсової роботи

 

Звіт з практики оформлюється українською мовою із застосуванням комп’ютерної техніки на аркуші формату А4 (210х297 мм).

Шрифт текстового редактора Word - Times New Roman розміром 14 через 1,5 (півтора) міжрядкових інтервали. Абзацні відступи розміром 1,25см (стандартні для Word ).

Текст звіту з практики необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 3 см, правий – 2,0 см, верхній – 2 см, нижній – 1,5 см.

Заголовки структурних частин звіту з практики «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Кожний розділ звіту з практики слід розпочинати з нової сторінки.

Нумерація сторінок – суцільна на усіх аркушах крім титульного листа, який входить до суцільної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер сторінки не проставляється.

Сторінки нумерують у правому верхньому куті листа без крапки.

Нумерація структурних частин звіту.

Структурні частини які мають назву «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не мають номера структурної частини. Інші структурні частини поділяються на розділи та підрозділи, які мають свою нумерацію.

Розділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах основної частини звіту з практики (між Вступом та Висновками). Перед назвою розділу вказується слово «РОЗДІЛ» та його номер.

(Наприклад - РОЗДІЛ 1 Організаційно-економічна характеристика базового суб’єкта господарювання - перший розділ основної частини).

Підрозділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. Перед назвою підрозділу ставиться номер розділу та номер підрозділу. Між номером розділу та номером підрозділу ставиться крапка. (3.1 Первинна документація та документообіг з обліку грошових коштів суб’єкта господарювання – перший підрозділ третього розділу).

Цифровий матеріал у роботі необхідно подавати у вигляді таблиці. Таблиця має мати назву та номер. Нумерують таблиці послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. В правому верхньому куті над заголовком таблиці вказують «Таблиця» та її номер. У наступному рядку, по центру, вказують назву таблиці. Посилання на таблиці вказують скорочено, наприклад, «… подано в табл. 3.1 « (перша таблиця третього розділу).

Таблицю бажано розміщати на одній сторінці.

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку у верхньому правому куті вказується «Продовження табл. 3.1». Крім того, верхній рядок таблиці має містити заголовки стовпців.

Ілюстрації позначають словом «Рис.», нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. Назву подають під ілюстрацією. Посилання на ілюстрацію вказують скорочено, наприклад, «… наведено на рис. 2.1» (перший рисунок другого розділу)

Посилання на використані джерела вказують між двома квадратними дужками, наприклад, «… в роботі [7, с. 12-14]». Номер має відповідати номеру зі списку використаних джерел.

До Списку використаних джерел слід включати тільки ті джерела, на які є посилання у тексті. Обов’язково посилання на зарубіжні видання. Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів:

1) у порядку появи посилань у тексті;

2) в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Україні діють два затверджені Національні стандарти, що відповідають за оформлення бібліографічної інформації в науковій роботі.

1. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с. 

Це регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо.

2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 17 с. (Додаток К).

Цей стандарт є регламентуючим документом для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах. Він установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання й розміщення в документах. Стандарт поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. "Список використаної літератури" (як частини довідкового апарату) наводять у формі бібліографічного запису (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).

Відомості про джерела, включені до списку та зазначені у виносках, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

Додатки оформлюють як продовження звіту з практики на наступних після списку використаних джерел сторінках і розміщують їх у порядку появи посилань у тексті звіту. Кожний додаток починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок. У правому верхньому куті рядка над заголовком друкується «Додаток» і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, Додаток А, Додаток Б тощо.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. Якщо додаток займає більше ніж одну сторінку, то на наступній обов’язково має бути зазначено «Продовження додатку ___».

 

3. Порядок підготовки до захисту та критерії оцінювання курсової роботи

 

Курсова робота має бути зброшурована та подана на кафедру не менш ніж за два тижні до захисту. Вона попередньо розглядається науковим керівником, який готує Рецензію та приймає рішення про допуск курсової роботи до захисту. Під час підготовки до захисту курсової роботи студент має ознайомитися з відгуком наукового керівника. У Додатку Л подано Рецензію на Звіт з переддипломної практики. Обов’язково в рецензії розкриваються дані щодо: унікальності тексту, публікація тез на конференції.

Дату й час захисту курсової роботи визначає кафедра. До захисту студент має підготувати доповідь на 5-7 хв. за результатами дослідження. У доповіді обов’язково мають бути відображено актуальність, предмет та об’єкт дослідження, мета та задачі, отримані результати та головні висновки по проблемі, перспективність подальшого розвитку обраного напрямку дослідження, відповіді на зауваження наукового керівника. При написанні комплексної курсової роботи зі спеціалізації, студент повинен обов’язково показати зв'язок обраної теми з дисциплінами профілюючої кафедри.  Під час виступу для унаочнення результатів дослідження студент може використовувати оргтехніку та ілюстративні матеріали.

Доповідь будується по наступній схемі: актуальність або науковий інтерес; об’єкт та предмет дослідження в роботі; мета та завдання, які необхідно розв’язати.

Це та інформація, яка береться зі вступ до роботи. Далі у доповіді має міститися інформація про те, що було зроблено у кожному із розділів та висновки по кожному з них, основне із загальних висновків та загальний висновок по роботі.

Закінчивши доповідь, студент відповідає на запитання членів комісії, а також присутніх на захисті.

Підсумки захисту та оцінку курсової роботи оголошує голова комісії після обговорення на закритому засідання. Оцінювання виконання курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням даних 100-бальної шкали оцінювання в чотирьохбальну шкалу та шкалу за системою ECTS.          Об’єктами оцінки є п’ять основних елементів:

< >Знання та розуміння  теоретичних та правових засад, глибина розкриття актуальності досліджуваної теми;Інформаційний діапазон та якість його аналізу;Структурна логічність, обґрунтованість та самостійність висновків та пропозицій;Оформлення роботи та якість ілюстративного матеріалу;Презентація результатів роботи, доповідь, відповіді на запитання членів комісії.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

< >Блакита Г. В. Бухгалтерський облік : практикум / Г. В. Блакита. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 152 с.Бондар М.І., Калюга Є.В., Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я. Облік і аудит: практикум дистанційного тестування: Навч. посібник / за заг. ред. М. І. Бондаря. – К.: «Алерта», 2013. – 448 с.Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : Навчальний посібник / Р. Ф. Бруханський, О. П. Скирпан – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2014. – 444 с.Бухгалтерський облік : навч. посібник / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 424 с.Верига Ю. А. Облікова політика підприємства : навч. посіб. / Ю. А. Верига. – К. : Центр учбової літератури, 2015. – 315 с.Виноградова М. О. Аудит : навчальний поcібник / М. О. Виноградова. – К. : ЦУЛ, 2014. – 500 с.Іванієнко В. В. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / В. В. Іванієнко, В. І. Отенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Інжек, 2012. – 300 с.Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення / Ю. Г. Кім. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 600 с.Кужельний М. В. Організація обліку : підручник / М. В  ужельний. – К. : ЦУЛ, 2010. – 350 с.Лень В. С. Фінансовий облік: навчальний посібник / В. С. Лень. –  К. : Академія, 2011. – 608 с.Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами : навчальний посібник / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2013. – 608 с.Серпенінова Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. / Ю. С. Серпенінова, С. М. Гольцова, І. О. Макаренко; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми : Університетська книга, 2015. – 336 с.Смоляр Л. Г. Облік і аудит : навч. посіб. / Л. Г. Смоляр, Р. Ю. Овчарик, О. В. Кам’янська. – К. : Ліра-К, 2013. – 616 с.Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 688 с.Шара Є. Ю. Звітність бюджетних установ : навч. поcіб. / Є. Ю. Шара. –  К. : Центр учбової літератури, 2014. – 360 с.Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В. Г. Швець. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2015. – 572 с.Юрчишена, Л. В. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / Л. В. Юрчишена, О. А. Материнська, А. В. Драбаніч. – Вінниця : Балюк І. Б., 2014. – 311с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

Додаток А

Титульний лист курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Економічний факультет

Кафедра  статистики, обліку та економічної інформатики

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

за фахом спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

 

на тему:  «_____________________________________________________» 

 

Студента (ки) ____ курсу ЕО-_____ групи

 

спеціальності 071 «облік і оподаткування»

 

______________     

                       (прізвище та ініціали)

 

Керівник ______________________________________________________________________

 (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

 

 

Кількість балів____________ 

 

Національна шкала ________

 

Оцінка  ECTS _____________

 

Члени комісії :                   _________               ____________________________

                                                                                        (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали)

                                 _________               ____________________________

                                                                                     (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали)

                                            _________               ____________________________

                                                                                        (підпис)                                                                         (прізвище та ініціали)

                                                                                                    

 

                                                                                                     

 

                                                                                                    

                                                               

м. Дніпро, 2018 р.

 

 

Додаток Б

Зразок завдання до курсової роботи

 

Дніпровський національний університет ім. О. Гончара

Кафедра___________________________________________________________________

Дисципліна________________________________________________________________

Спеціальність______________________________________________________________

Курс______________ Група______________ Семестр___________________

 

ЗАВДАННЯ

до курсової роботи студента

_____________________________________________________________________________

(П.І.Б. студента)

Тема курсової роботи_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Строк здачі студентом закінченої курсової роботи___________________________________

Вихідні дані до курсової роботи__________________________________________________

Зміст питань, які підлягають розробці в курсовій роботі__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Керівник курсової роботи______________________________________________________

(підпис, П., І., Б. вчене звання та посада керівника)

Завдання прийнято до виконання_______________________________________________

(підпис студента, дата)

 

 

 

 

 

Календарний план підготовки курсової роботи

№ з/п

Найменування робіт

Строки

виконання

Відмітка

про

виконання

1

Вибір теми

 

 

2

Складання і затвердження плану курсової роботи

 

 

3

Вивчення літератури за темою роботи

 

 

4

Визначення завдань і методів дослідження

 

 

5

Організація і проведення власних досліджень

 

 

6

Написання розділів курсової роботи

 

 

7

Формулювання висновків

 

 

8

Оформлення курсової роботи

 

 

9

Подання курсової роботи керівнику на перевірку

 

 

10

Доопрацювання курсової роботи студентом (у разі потреби)

 

 

11

Подання курсової роботи на її захист

 

 

 

Студент_____ курсу __________________________________ групи_________________

                                           (підпис, П., І., Б. студента)

Керівник_____________________________________________________________________

                                                (підпис, П., І., Б., вчене звання та посада керівника)

 

Додаток В

Орієнтована тематика курсових робіт за фахом 071 «Облік і оподаткування»

 

< >Організація обліку та аудиту основних засобів підприємства в умовах законодавчих змін. Організація обліку та нематеріальних активів основних засобів підприємства в умовах законодавчих змін.Організація обліку та аудиту розрахунків з контрагентами підприємства в умовах законодавчих змін.Організація обліку та аудиту запасів підприємства в умовах законодавчих змін.Організація обліку та оподаткування виплат персоналу підприємства в умовах законодавчих змін.Організація обліку та аудиту банківських операцій підприємства в умовах законодавчих змін.Організація обліку та оподаткування фінансових результатів підприємства в умовах законодавчих змін.Організація обліку та аудиту власного капіталу підприємства в умовах законодавчих змін.Організація обліку та аудиту грошових коштів підприємства в умовах законодавчих змін.Організація обліку та аудиту інвестицій підприємства в умовах законодавчих змін.Організація обліку та аудиту розрахунків з бюджетом  в умовах законодавчих змін.Організація обліку та аудиту витрат підприємства в умовах законодавчих змін.Організація обліку та аудиту доходів підприємства в умовах законодавчих змін.

Додаток Г

Приклад Змісту курсової роботи на тему:

«Організація обліку та аудиту основних засобів підприємства в умовах законодавчих змін»

 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Основні засоби як елемент облікової політики

1.2. Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту основних засобів

1.3. Проблемні аспекти обліку та аудиту основних засобів

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Особливості організації бухгалтерського обліку основних засобів

2.2. Організація аудиту основних засобів на підприємстві

< > Пропозиції щодо удосконалення обліку основних засобів після проведення аудиторської перевірки

Додаток Д

Міністерство освіти і науки України

 

ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

кафедра статистики, обліку та економічної інформатики

 

 

 

 

 

 

 

 

Ілюстративний матеріал

до захисту курсової роботи

на тему .................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

студента (ки)   -го курсу  спеціальності 

 

..............................................................................................................................

(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Науковий керівник

..............................................................................................................................

                (Науковий ступінь, звання)                                                                                          (Прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро — 20____рік

 

Додаток Ж

 

Рецензія

на курсову роботу за фахом на тему___________________________________

студента (ки) ____курсу спеціальності 071 Облік і оподаткування

__________________________________________________________________

 (прізвище, імта по батькові)

Рейтингова оцінка  виконання курсової роботи за фахом

 

Елементи рейтингової оцінки

Максимально можлива кількість балів

Кількість отриманих балів

Виконання курсової роботи за фахом

Оформлення роботи

10

 

Своєчасність подання окремих елементів звіту роботи керівнику

10

 

Якість виконання теоретичної частини

10

 

Якість виконання практичної частини 

10

 

Відповідність вимогам унікальності тексту

10

 

Наукова публікація

10

 

Загальна оцінка виконання звіту

60

 

 

Загальний висновок керівника ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Рейтингова оцінка курсової роботи за фахом

 

Елементи рейтингової оцінки

Максимально можлива кількість балів

Кількість отриманих балів

Захист курсової роботи: якість та інформативність презентації, аргументованість відповідей на поставлені питання

40

 

 

Загальна рейтингова оцінка звіту  _______ балів.

 «___»_______________2018 р.

 

 

                  Члени комісії:  ___________

                                           

                                            ___________

      

                                             ___________