Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні рекомендації з написання звіту про проходження переддипломної практики для студентів V курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»

Методичні рекомендації з написання звіту про проходження переддипломної практики для студентів V курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАПИСАННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

для студентів V курсу

денної та заочної форми навчання

спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»

 

 

 

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку та аудиту,

протокол № 1 від 27 серпня 2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРНОПІЛЬ – 2015

 

Методичні рекомендації з написання звіту про проходження переддипломної практики для студентів V курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» / О.І. Павликівська, Л.І. Марущак. – Тернопіль: ТНТУ, 2015. – 47 с.

 

 

 

У методичних вказівках на основі діючого законодавства та освітньо-професійної програми з підготовки спеціалістів, розкрито принципи організації переддипломної практики, а також зміст та методика написання звіту з практики.  Метою переддипломної практики – є формування у студентів практичних навичок у сфері бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту та вміння самостійно вирішувати конкретні практичні завдання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кіляр Олександра Романівна, кандидат економічних наук, доцент  кафедри бухгалтерського обліку та аудиту

 

 

Рецензенти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

1.

Вступ

4

2.

Мета та зміст практики

5

3.

Організація проведення переддипломної практики

5-7

4.

Бази практики

7

5.

Керівництво практикою

7-8

6.

Програма переддипломної практики та рекомендації щодо змісту теоретичної частини звіту

8-17

6.1.

Тематичний план переддипломної практики для студентів спеціальності 7.03050901 „Облік і аудит”

8

6.2.

Рекомендації щодо змісту теоретичної частини:

9-17

 

Ознайомлення з підприємством, технологією та організацією виробництва.

9

 

Організація роботи бухгалтерської служби на підприємстві.

9

 

Облік основних засобів і нематеріальних активів та контроль за ними.

9-10

 

Облік фінансових інвестицій

10

 

Облік і контроль виробничих запасів.

110-11

 

Облік праці та її оплати.

  11-12

 

Облік грошових коштів та розрахункових операцій

  12-13

 

Облік витрат виробництва і організація контролю за ними.

  13-14

 

Облік готової продукції, товарів та їх реалізації.

  14-15

 

Облік доходів і результатів діяльності

15

 

Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань.

15

 

Звітність підприємства

  15-16

 

Організація аналітичної роботи та аналіз господарської діяльності підприємства.

16

 

Ревізія (аудит) господарської діяльності підприємства.

  16-17

7.

Оформлення результатів переддипломної практики

  17-25

7.1.

Загальні вимоги

  17-18

7.2.

Оформлення таблиць та ілюстрацій

  19-21

7.3.

Написання формул

21

7.4.

Список використаних джерел

  21-25

7.4.1.

Приклади оформлення літературних джерел

  21-24

7.4.2.

Посилання на використані джерела

  24-25

7.5.

Додатки

25

8.

Критерії оцінювання звіту з переддипломної практики

  25-26

9.

Додатки

  27-46