Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ І ПЕРЕДДИЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (освітній ступінь "магістр")

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ І ПЕРЕДДИЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (освітній ступінь "магістр")

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ  ТА  АУДИТУ

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації з організації та проходження виробничої І ПЕРЕДДИЛОМНОЇ практики

 

 

 

 

для студентів освітнього ступеня «магістр»

за спеціальністю 073 «Менеджмент»

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Кваліфікація: магістр з менеджменту

1475.4 Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

Укладачі:

к.е.н., доц. Іващенко О.А.

ст. викладач Гринчак Н.А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2017

 

ЗМІСТ

 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ і переддипломної ПРАКТИКИ.. 3

2. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ і переддипломної ПРАКТИКИ.. 5

3. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ  ПРАКТИКИ.. 12

4. ПІДСУМКИ ПРАКТИКИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ. 13

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ.. 13

ДОДАТКИ.. 16

Додаток 1. Зразок оформлення листа про проходження практики. 16

Додаток 2. Зразок оформлення титульної сторінки звіту. 17


 

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ і переддипломної ПРАКТИКИ

 

Програма виробничої і переддипломної практики є складовою освітньо-професійної програми підготовки студентів другого (магістерського) ступеня вищої освіти і спрямована на засвоєння практичних  навичок та умінь відповідно до спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Метою виробничої і переддипломної практики є оволодіння студентами сучасними методами ведення бізнесу, розрахунково-аналітичними операціями, процедурами та технічними засобами управління у сфері зовнішньоекономічної діяльності. У процесі проходження практики на основі одержаних під час навчання знань формуються професійні уміння і навички для підготовки та прийняття відповідних організаційно-економічних рішень у реальних умовах функціонування господарських та управлінських структур, розвиваються потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і творчих здібностей студентів.

Головні завдання виробничої і переддипломної практики студентів полягають у:

 • систематизації теоретичних знань, здобутих під час навчання відповідно до вимог практичної діяльності;
 • оволодінні сучасними методами аналізу та оцінки стану зовнішньоекономічної діяльності у науково-технічній, виробничій, торговельній, інвестиційно-фінансовій сферах;
 • засвоєнні інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності на різних рівнях управління.

Під час виробничої і переддипломної практики студенти повинні:

1) визначити місце об'єкта виробничої та переддипломної практики у господарській та регулятивній структурі економіки України;ознайомитись з наявним інформаційним та методичним забезпе­ченням аналізу діяльності бази виробничої та переддипломної практики;

 1.  оволодіти практикою застосування сучасних методів дослідження і прикладного ретроспективного та поточного аналізу діяльності підприємств (організацій) на основі достовірної звітно-облікової документації;
 2.  проаналізувати тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності на базах виробничої та переддипломної практики;
 3.  оцінити конкурентні позиції об'єкта виробничої та переддипломної практики на внутрішньому та зовнішньому ринках;
 4.  сформулювати аналітичні висновки та обґрунтувати практичні рекомендації щодо шляхів підвищення ефективності функціонування об'єкта виробничої та переддипломної практики.

У процесі проходження виробничої практики студенти повинні отримати результати, які втілюються у набуття ними конкретних умінь та навичок у сфері менеджменту ЗЕД, науково-дослідної та педагогічної діяльності:

 • визначати предмет та об'єкт зовнішньоекономічної діяльності;
 • досліджувати та аналізувати зовнішньоекономічну кон'юнктуру в цілому та на основних товарних ринках;
 • оцінювати відповідність стратегії розвитку підприємства (організації) сучасним тенденціям розвитку світового господарства; виявити фактори прямого і непрямого впливу на зовнішньоекономічну діяльність;
 • розробляти конкретні пропозиції щодо вдосконалення системи управління підприємством (організацією) з метою підвищення ефективності його (її) функціонування;
 • використовувати існуючий арсенал методів та інструментів аналізу і прогнозування макроекономічних показників зовнішньоекономічної діяльності;
 • розробляти нові методичні підходи до аналізу зовнішньоекономічної діяльності та розроблення прогнозних показників її розвитку на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу;
 • професійно орієнтуватися у сучасних інформаційно-комунікаційних системах, оволодівати новітніми технологіями обробки інформації;
 • визначати відповідність використання світових моделей і механізмів регулювання зовнішньоекономічної діяльності та адаптувати їх до реалій національної економіки;
 • брати участь у системах комунікації з вітчизняними і зарубіжними партнерами, засвоїти етику ділового спілкування з представниками країн різних структур для виявлення потенційних партнерів проектів, проводити їх попередню порівняльну оцінку і селекцію;
 • володіти теоретико-методологічними засадами аналізу зовнішньо­економічної політики України та визначати її пріоритети за різними напрямами реалізації;
 • застосовувати сучасні методи наукових досліджень світогосподарських процесів; знати процедури проведення аналітичного дослідження, класифікацію економічних показників. Вміти формулювати наукову проблему й обґрунтувати тему дослідження;
 • ідентифікувати об'єкт, предмет, мету і завдання наукового дослідження; складати попередній план роботи, викладати текст роботи, літературно оформляти наукову роботу. Знати вимоги до оформлення науково-дослідницької роботи;
 • володіти методикою наукового прогнозування, економіко-статистичними й економіко-математичними методами і моделями в економічних дослідженнях і економічному аналізі. Вміти застосовувати ці методи і моделі при вирішенні конкретних аналітичних завдань;
 • застосовувати в економічних дослідженнях основні поняття й категорії системного підходу, співвідношення системного підходу з комплексним і вузькоспеціалізованими критеріями. Вміти застосо­вувати методи системного підходу при проведенні економічних досліджень;
 • застосовувати синергетичну концепцію самоорганізації, ідеї й закони синергетики, синергетичну парадигму дослідження економічних процесів і явищ, основи економічної синергетики. Вміти застосовувати методи синергетики при вирішенні конкретних науково-дослідних завдань;
 • розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо вдосконалення чинних та формування нових освітньо-професійних програм; нормативно-правових та інституційних змін у сфері освітньо-професійної діяльності;
 • під керівництвом керівника практики від ВНЗ готувати лекції, методичне забезпечення для проведення практичних занять;
 • добирати та використовувати новітні прийоми, різноманітні дидак­тичні методи та інтенсивні технології викладання з урахуванням особливостей контингенту студентів та специфіки навчальних дисциплін.
 • виконувати такі види педагогічного навантаження, як проведення практичних та семінарських занять, консультування з самостійної роботи, здійснення поточної атестації, проведення заліків.

 

2. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ і переддипломної ПРАКТИКИ

 

Проходження виробничої і переддипломної практики передбачає глибоке і багатоаспектне (комплексне) дослідження об'єкта - підприємства (організації), обраного базою практики, за усіма ( напрямами його діяльності, виявлення проблем та перспектив його розвитку.

У процесі комплексного дослідження студенти-практиканти повинні:

• дотримуватися принципів аналітичної роботи, які забезпечують об'єктивну оцінку стану господарської діяльності установ, організацій, підприємств;

 • використовувати методики та правила аналізу показників господарської діяльності, які наведено у навчальній та спеціальній літературі, нормативних документах органів державного управління тощо;
 • використовувати в аналітичній роботі достовірні та надійні джерела інформації;
 • подавати максимально можливу конкретизацію факторів різного рівня, які вплинули на результати діяльності підприємства (організації).

Оцінювання перспектив подальшого розвитку підприємства (організації) передбачає врахування не тільки результатів аналітичної роботи, але й можливих заходів щодо більш раціонального викорис­тання усіх видів ресурсів і наявних резервів зростання ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (організації). Важливими умовами підвищення рівня обґрунтованості висновків та пропозицій за результатами практики є застосування теоретичних надбань, вітчиз­няного та закордонного досвіду організації роботи кращих підприємств, широке застосування сучасної обчислювальної техніки та інструментарію економічного моделювання.

Необхідні аналітичні, планово-розрахункові та оціночні таблиці для звіту про практику студент складає самостійно, виходячи з конкретних умов та особливостей фінансово-господарської діяльності підприємства (організації).

Початковим етапом комплексного обстеження підприємства (організації) під час проходження практики є загальне ознайомлення зі структурою установи чи підприємства (організації), організацією їх діяльності.

На цьому етапі студент повинен ознайомитися з напрямами господарської діяльності підприємства (організації), його організа­ційною структурою, загальними засадами організації праці.

Для цього студенту-практиканту необхідно:

 • охарактеризувати статус підприємства (організації) (термін створення, юридичну адресу, форму власності, належність до визначеної орга­нізаційно-правової форми, основні цілі та обмеження діяльності);
 • ознайомитися зі статутом підприємства (організації) та виявити ступінь його відповідності чинному законодавству, дотримання державних вимог щодо державної реєстрації та діяльності підпри­ємства (організації); ознайомитися з правами власників, складом і повноваженнями органів управління та контролю, що створені на підприємстві;
 • ознайомитися з характером господарської діяльності (спеціалізацією підприємства (організації) та іншими видами його діяльності) та організаційною структурою підприємства (організації);
 • ознайомитися із внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства (організації), соціально-економічними показниками сфери діяльності та проаналізувати конкурентні переваги даного підприємства (організації);
 • ознайомитися з організацією праці - розподілом обов'язків, посадо­вими інструкціями працівників, які займаються аналітичною та плановою роботою у сфері економіки та фінансів підприємства (організації).
 • ознайомитися з формами обліку, наявністю та використанням обчислювальної техніки, документообігом, порядком зберігання документів;
 • ознайомитися з основними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства (організації).

Після загального ознайомлення з базою практики студент виконує завдання, що відповідають спеціалізації «Менеджмент ЗЕД».

 

Завдання 1. Визначити стратегію та вивчити організаційні засади менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

 • розглянути мету та завдання менеджменту ЗЕД, його функції та механізм прийняття управлінських рішень;
 • ознайомитися зі стратегією ЗЕД підприємства, її змістом та особливостями розробки;
 • виявити внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на стратегію ЗЕД підприємства;
 • проаналізувати  кон'юнктуру зовнішнього ринку та  оцінити ефективність цінової стратегії підприємства; 
 • дослідити стратегію прийняття інвестиційних рішень на підпри­ємстві при здійсненні ЗЕД;
 • визначити  можливі ризики зовнішньоекономічної  діяльності підприємства та розробити заходи щодо їх мінімізації;
 • ознайомитися з організаційною структурою відділу ЗЕД;
 • визначити конкретні функції працівників відділу, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність;
 • ознайомитися з первинною технічною документацією та формами звітності;
 • ознайомитися з організаційними формами проведення зовнішньо­економічної діяльності на підприємстві;
 • визначити особливості управління технологічними процесами з організації та проведення міжнародних переговорів, пошуку партнерів на зовнішньому ринку, порядку укладання та виконання міжнародних контрактів;
 • визначити особливості управління технологічними процесами з організації та проведення міжнародних перевезень, страхування вантажів, порядку їх приймання, зберігання та проходження митного контролю;
 • ознайомитися з особливостями управління персоналом відділу ЗЕД, його кількістю, складом, продуктивністю праці та її стимулю­ванням.

 

Завдання 2. Визначити економічні засади управління зовнішньоторговельним обігом підприємства та дати оцінку його ефективності:

 • охарактеризувати систему управління зовнішньоторговельним обігом підприємства:
 • розглянути асортиментну структуру зовнішньоторговельного обігу, механізм її формування та планування;
 • охарактеризувати динаміку зовнішньоторговельного обігу, його товарну та географічну структуру, виявити фактори, що обумовили зміни зовнішньоторговельного обігу;
 • проаналізувати стан виконання умов зовнішньоторговельних угод, розглянути аналіз виконання зобов'язань за умови комерційного кредиту (обсяг заборгованості підприємства за комерційним кредитом, вартість кредиту, додержання термінів погашення кредиту);
 • дослідити механізм ціноутворення на підприємстві, розглянувши при цьому структуру та базис ціни, засіб її фіксації у зовнішньоторговельному контракті, рівень та порядок розрахунку, умови отримання знижок та надбавок;
 • зробити аналіз накладних витрат підприємства, пов'язаних з базисними умовами поставки, виявити фактори, що обумовили їх зміни;
 • дати оцінку ефективності виконання зовнішньоторговельних угод підприємства, визначивши фактори, що вплинули на її рівень;
 • дати порівняльну характеристику рівня ефективності різних видів зовнішньоекономічних операцій підприємства;
 • дослідити процес обігу обігових коштів при здійсненні зовнішньо­торговельних операцій;
 • розглянути процес планування обсягів та структури зовнішньо­торговельного обігу підприємства та механізм реалізації цього плану;
 • ознайомитися з механізмом нормування та планування товарних запасів на підприємстві при здійсненні ЗЕД;
 • проаналізувати систему надходжень товарів та виявити резерви щодо забезпечення ритмічності їх постачання та оптимізації товарних партій на підприємстві,при здійсненні ЗЕД;
 • оцінити стан та можливості збільшення реінвестування прибутку, отриманого від реалізації прямих іноземних інвестицій;
 • розробити пропозиції щодо напрямів активізації інвестиційної діяльності підприємства та залучення інвестицій з-за кордону в прогнозному періоді.

 

Завдання 3. Здійснити аналіз фінансових результатів від зовнішньоекономічної діяльності підприємства та дати оцінку його фінансового стану:

 • проаналізувати стан управління доходами підприємства від зовнішньоекономічної діяльності, визначити види та джерела доходів, механізм їх планування;
 • дослідити механізм управління^ витратами обігу підприємства при здійсненні ЗЕД, проаналізувати склад витрат обігу та фактори, що вплинули на їх формування, а також процес їх планування на підприємстві;
 • визначити обсяг реалізації товарів, що забезпечують беззбитковість зовнішньоекономічної діяльності та зону безпеки підприємства;
 • розглянути механізм управління прибутком від ЗЕД підприємства, визначити склад та динаміку балансового прибутку його розподіл та використання;
 • проаналізувати рентабельність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, визначити рентабельність від виробничої діяльності та продажу, охарактеризувати фактори, що обумовили її зміну;
 • на підставі виявлення резервів зростання прибутку та рентабельності здійснити їх планування;
 • проаналізувати склад експортних та імпортних активів підприємства та визначити їх активність, принципи формування;
 • дослідити механізм управління обіговими, позаобіговими активами підприємства при здійсненні зовнішньоторговельних операцій; проаналізувати структуру пасиву балансу від зовнішньоторговельних операцій підприємства та дати оцінку його ринкової стійкості;
 • здійснити аналіз взаємозв'язку активу та пасиву балансу від зовнішньоторговельних операцій підприємства та дати оцінку його фінансової стійкості;
 • визначити структуру капіталу підприємства та джерела його формування;
 • визначити ефективність та інтенсивність використання капіталу, оцінити ділову активність підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • оцінити ефективність використання власного та запозиченого капіталу, визначити ефект фінансового важеля;
 • визначити стан розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами;
 • оцінити платоспроможність підприємства, визначити резерви її покращання;
 • проаналізувати стан кредитоспроможності та оцінити запас фінансової стійкості підприємства.

 

Завдання 4. Дослідити механізм управління інвестиціями при здійсненні підприємством зовнішньоекономічної діяльності:

 • визначити мету та основні завдання інвестиційного менеджменту на підприємстві при здійсненні ЗЕД;
 • розглянути систему організаційного та інформаційного забез­печення інвестиційного менеджменту;
 • розглянути систему та методи інвестиційного аналізу, планування та контролінгу на підприємстві;
 • дослідити фактори зовнішнього інвестиційного середовища та кон'юнктуру інвестиційного ринку;
 • розглянути процес формування  інвестиційної політики підприємства за основними аспектами інвестиційної діяльності;
 • розглянути механізм управління реальними інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • визначити  особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • розглянути   механізм   управління   фінансовими   інвестиціями підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • оцінити ефективність та ризик застосування фінансових інструментів;
 • розглянути систему формування та оперативного управління портфелем фінансових інвестицій підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • охарактеризувати стан залучення та використання прямих іноземних інвестицій на підприємстві:
 • проаналізувати обсяг і струкуру прямих іноземних інвестицій на підприємстві у звітному періоді;
 • оцінити ризики, що виникають при прямому іноземному інвесту­ванні;
 • оцінити ефективність інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві з використанням іноземних інвестицій;
 • оцінити стан та можливості збільшення реінвестування прибутку, отриманого від реалізації прямих іноземних інвестицій;
 • розробити пропозиції щодо напрямів активізації інвестиційної діяльності підприємства та залучення інвестицій з-за кордону в прогнозному періоді.

 

Завдання 5. Розглянути механізм проведення міжнародних розрахунків і платежів, фінансування і страхування зовнішньоторговельних операцій, які здійснює підприємство в рамках зовнішньоекономічної діяльності, та охарактеризувати:

 • систему нарахування податків, митних платежів, санкцій, штрафів тощо, що застосовуються при перетинанні товарами митного кордону України;
 • особливості нарахування та сплати платежів з акцизного збору і податку на додану вартість при розмитненні вантажу;
 • специфіку проведення розрахунків при розмитненні вантажів через митний склад;
 • порядок нарахування та сплати платежів при експорті та імпорті товарів;
 • порядок нарахування та сплати платежів при здійсненні товаро­обмінних операцій (операцій з давальницькою сировиною, бартерних операцій);
 • порядок проведення розрахунків і платежів при здійсненні підприємством інвестиційної діяльності;
 • платіжні умови зовнішньоекономічних угод та виявити можливості запобігання валютним ризикам при їх виконанні;
 • механізм застосування банківських засобів розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та дати їх порівняльну характе­ристику (розрахунок за відкритим рахунком, акредитив, інкасо);
 • механізм застосування кредитних засобів розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та дати їх порівняльну характе­ристик чеки, платіжні картки);
 • механізм застосування вексельної форми розрахунку при здійсненні зовнішньоекономічних операцій та особливості її реалізації;
 • систему фінансування на основі факторингу, форфейтингу, лізингу тощо;
 • документи міжнародного платіжного обігу;
 • механізм страхування зовнішньоторговельних угод.

 

Завдання 6. Розглянути механізм здійснення міжнародних перевезень та:

 • ознайомитись з організаційною структурою транспортно-експедиторського підприємства, що здійснює міжнародні перевезення;
 • визначити функції персоналу підприємства, що здійснює міжнародні перевезення;
 • розглянути практику здійснення міжнародних морських перевезень вантажів на основі коносаменту та угод про фрахтування судна;
 • розглянути   практику  здійснення  контейнерних  перевезень та документи, що в них використовуються;
 • розглянути практику здійснення міжнародних авіаційних перевезень та їх документальне оформлення;
 • розглянути практику здійснення міжнародних перевезень залізничним, транспортом та документи, що в них використовуються;
 • розглянути практику проведення міжнародних перевезень автомобільним транспортом та документи, що в них використовуються.

 

Завдання 7. Розглянути маркетингові аспекти зовнішньоекономічної діяльності підприємства:

 • охарактеризувати систему управління маркетингом на підприємстві при здійсненні ЗЕД;
 • проаналізувати діючу маркетингову стратегію та маркетинговий план функціонування підприємства на зовнішньому ринку;
 • охарактеризувати маркетингову інформаційну базу підприємства (внутрішня інформація, результати маркетингових досліджень, моніторинг зовнішніх ринків);
 • розглянути систему контролю в маркетингу підприємства;
 • ознайомитися з організаційною структурою відділу міжнародного маркетингу;
 • визначити конкретні функції працівників підприємства, що здійснюють міжнародну маркетингову діяльність;
 • вивчити маркетингове мікро- (постачальники, посередники, клієнти, конкуренти) та макросередовище (економічне, культурне, політичне, науково-технічне, природне середовище) підприємства   при здійсненні ЗЕД;
 • оцінити ступінь ризику при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності та витрати на адаптацію маркетингового комплексу;
 • проаналізувати можливості міжнародного ринку та мотиви й технологію прийняття рішення щодо виходу на зовнішній ринок (на прикладі конкретного товару);
 • розглянути форми виходу підприємства на зовнішні ринки;
 • охарактеризувати особливості поведінки споживачів у різних країнах;
 • проаналізувати зовнішній ринок, на який виходить підприємство (тип ринку, його структуру, кон'юнктуру, ємність);
 • дослідити становище підприємства на зовнішньому ринку на основі його сегментування та позиціонування;
 • розглянути канали розповсюдження інформації підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • визначити чинники й ознаки міжнародної конкурентоспроможності продукції підприємства;
 • визначити можливі конкурентні переваги товару (ціна, якість, можливість   термінової  доставки,   умови  реалізації,   наявність ринкової інфраструктури);
 • дослідити можливі переваги аналогічного товару, що виробляється конкурентами;
 • розробити пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності підприємства на зовнішньому ринку;
 • розглянути процес проведення маркетингових досліджень на підприємстві при здійсненні ЗЕД щодо виміру та прогнозування попиту;
 • охарактеризувати товарну політику підприємства та механізм прийняття рішень щодо товарного асортименту, товарної номенклатури, використання торгових марок, пакування та маркування товарів у міжнародній торгівлі;
 • розглянути систему маркетингових комунікацій підприємства при здійсненні ЗЕД;
 • визначити особливості формування рекламного бюджету, розробки рекламної стратегії, вибору засобів розповсюдження реклами при проведенні підприємством рекламної кампанії на зовнішньому ринку;
 • розглянути мету, програму та засоби стимулювання збуту підприємством при здійсненні ЗЕД;
 • розглянути процес ціноутворення та охарактеризувати цінову політику підприємства при здійсненні ЗЕД;

 

 

3. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ  ПРАКТИКИ

 

Після завершення виробничої і переддипломної практики студент подає для перевірки керівнику практики від кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності таку документацію:

 1. щоденник проходження практики;
 2. звіт про проходження практики (обсяг не більше 30 друкованих сторінок);

У звіті про проходження практики результати проведеної роботи викладаються за такою структурою:

 • загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що пропонується здійснити);
 • обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного ефекту (за можливості);
 • стан готовності підприємства до введення пропозиції (нововведення);
 • план організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження даної  пропозиції.

Звіт повинен бути конкретний і стислий, обов’язково мати графічний матеріал (схеми, таблиці, рисунки, діаграми, графіки), що наочно розкриває суть виконаної роботи і результати управлінського та економічного дослідження.

Додатками до звіту можуть бути зразки зібраних первинних документів (організаційних, господарських, ділових та ін.), великі за обсягом аналітичні таблиці, складні схеми, зразки інших матеріалів, що характеризують господарську діяльність організації.

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші повинні бути зшиті.

Звіт перевіряється і затверджується керівниками практики від бази практики і кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

 

4. ПІДСУМКИ ПРАКТИКИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ

 

Керівництво бази практики організовує обговорення підсумків роботи студентів і оцінює її за чотирибальною системою.

Основні документи про практику (щоденник, звіт про роботу студента, характеристика на кожного студента) мають бути підписані керівником бази практики та завірені її печаткою.

Документи передаються викладачеві — керівнику виробничої практики.

Захист результатів звіту практики проводить і оцінює викладач — керівник практики від кафедри.

Керівник практики звітує на засіданні кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності про результати практики студентів.

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

 

Підсумки практики підводяться у процесі складання студентами диференційованого заліку керівнику практики від кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та завідувачу кафедри. Оцінка за практику вноситься в залікову-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії.

Студенти, які не виконали програму практики без поважних причин і отримали незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляються на практику вдруге. Студент, який в останнє отримав негативну оцінку з практики в комісії, відраховується з вищого навчального закладу.

Критерії оцінювання результатів практики студентів згідно з вимогами модульно-рейтингової і кредитно-модульної системи:

 • ступінь виконання студентами завдань виробничої практики;
 • якість знань, проявлених під час практики та їх відображення у звітній документації;
 • рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів як майбутніх фахівців.

Студент допускається до складання диференційованого заліку з виробничої і переддипломної практики у разі виконання програми практики в повному обсязі.

У підсумку студент може отримати максимум 100 балів, з них: максимум 70 балів за виконаний відповідно до вимог звіт та максимум 30 балів за захист звіту з практики иперед комісією.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Звіт

з практики

Захист

 роботи

Сума

до 70

до 30

100

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Зміст критеріїв оцінювання результатів виробничої і переддипломної практики:

Оцінка «відмінно» - всі завдання практики виконано в повному обсязі, виявлено вміння студента творчо застосовувати отримані з фахових предметів знання, пов’язані з особливостями професійної діяльності. Звіт подано у встановлений термін, він містить  всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та академії завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «відмінно».

Оцінка «дуже добре» - завдання виконані правильно, але недостатньо повно. Студент виконував завдання керівників практики, удосконалював на практиці свої теоретичні знання. Звіт подано у встановлений термін, який містить  всі структурні елементи, але є незначні невідповідності. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та академії завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «дуже добре».

Оцінка «добре» - завдання практики виконано, але неповно, в ході виконання завдань, була допущена певна кількість не дуже грубих помилок. Звіт подано у встановлений термін, який містить  всі структурні елементи, але є певні невідповідності. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та академії завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «добре».

Оцінка «задовільно» - завдання практики виконано в неповному обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник не вірно оформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно».

Оцінка «достатньо» - завдання виконано з помилками. Виконано не всі завдання, але значна їх частина, або були допущені неточності. Документація оформлена неповно, з помилками. Щоденник недоооформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно».

Оцінка «незадовільно» - більшість завдань невиконані. Звітна документація оформлена з помилками. Відсутній щоденник, характеристика-відгук.

 

Зразки оформлення документів для проходження практики наведено в додатках.

 

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

Зразок оформлення листа про проходження практики

 

Ректору НАСОА

Осауленку О.Г.

 

_________________________________

                                                              (прізвище та ініціали студента)

Групи ______________

Спеціальності 073 «Менеджмен»

 

 

 

Прошу дозволити проходження виробничої практики у термін з “__” _______ по “__” _______ на базі ______________________________________

                                                              (повна назва підприємства)

 

Керівник практики від ___________________________________________      

                                              (повна назва бази практики)

______________________________________________________________

                                        (прізвище та ініціали, посада)

 

Погоджено:

________________________________                _____________________

(підпис керівника практики від бази практики)   (прізвище, ініціали)

“_____” _____________________

(дата)

МП

________________________________               _____________________

(підпис керівника навчального закладу)               (прізвище, ініціали)

“_____” _____________________

(дата)

МП

__________________________

(підпис студента)

“_____” __________________

(дата)

 

* Лист надсилається на ім’я ректора Академії за 1,5–2 місяці до початку практики.

 

 

Додаток 2

Зразок оформлення титульної сторінки звіту

 

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

 

 

 

 

 

ЗВІТ

про виконання програми виробничої і переддипломної практики

 

 

 

 

 

Студента(ки)__________________________

            (прізвище, ім’я, по батькові)

групи  ____________________________

спеціальності 073 «Менеджмен»

спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльнгості»

 

База практики  _____________________

             (повна назва установи)

 

 

Керівник практики від бази практики

_______________________________

   (посада, прізвище, ініціали)

Керівник практики від випускної кафедри

_______________________________

   (посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищено

“___” __________201_ р.

________________________

Підпис

 

Київ – 201_