Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ щодо підготовки та захисту курсової роботи з правових навчальних дисциплін

МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ щодо підготовки та захисту курсової роботи з правових навчальних дисциплін

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВНИЧИХ НАУК

 

 

 
 


 

 

 

 

О. П. ГОРОХ

 

 

МЕТОДИЧНІ ВИМОГИ

щодо підготовки та захисту курсової роботи

з правових навчальних дисциплін

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2011

ББК

Г 70

 Рекомендовано до видання Вченою радою Національного університету

«Києво-Могилянська академія» (протокол № 9 від 25 листопада 2010 р.)

 

 

Схвалено на засіданні Ради факультету правничих наук (протокол № 4-10/11 від 19 листопада 2010 р.)

 

Укладач: доцент кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», кандидат юридичних наук Олексій Петрович Горох.

 

Рецензенти:

Савченко А. В. – начальник кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор

Тростюк З. А. – завідувач кафедри кримінального права та процесу Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, доцент

 

 

 

Горох О. П. Методичні вимоги щодо підготовки та захисту курсової роботи з правових навчальних дисциплін / О. П. Горох. – К. : ВПЦ Національного університету «Києво-Могилянська академія», 2011. – 16 с.

 

Методичні вимоги щодо підготовки та захисту курсової роботи з правових навчальних дисциплін містять вимоги щодо обрання і затвердження теми курсової роботи, організації її написання та оформлення, підготовки до захисту та захисту.

Призначені для студентів факультету правничих наук за спеціальністю «Правознавство».

 

© Горох О. П., 2011

© НаУКМА, 2011

 

ISBN

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Курсова робота – одна з форм самостійної роботи студента. Її виконання важливий етап в опануванні студентом навчальної дисципліни, написанні дипломної, магістерської та інших науково-дослідних робіт, самостійної професійної діяльності.

Мета написання та захисту курсової роботи:

 • поглиблене вивчення окремого питання з певної правової навчальної дисципліни;
 • оволодіння навичками самостійної роботи з законодавчими документами, науковими публікаціями, матеріалами судової практики, статистичними даними;
 • опанування вмінням юридично грамотно й аргументовано довести свою позицію та коректно дискутувати зі спірних питань.

Належне дотримання наведених нижче положень дасть змогу студенту якісно написати та успішно захистити курсову роботу з правової навчальної дисципліни.

Методичні вимоги щодо підготовки та захисту курсової роботи складаються із вступу, семи розділів та додатків.

Розділ 1 «Обрання і затвердження теми курсової роботи» висвітлює процес вибору і затвердження теми курсової роботи на кафедрі.

У розділі 2 «Організація написання курсової роботи» розглянуто основні етапи написання дослідження.

У розділі 3 «Керівництво курсовою роботою» визначено роль керівника курсової роботи у її виконанні.

У розділі 4 «Структура курсової роботи» розкрито вимоги щодо структури дослідження.

Розділ 5 «Вимоги до оформлення курсової роботи» містить основні вимоги до оформлення дослідження з урахуванням чинних норма­тивних положень. У ньому наведено також структурні елементи курсової роботи, представлені рекомендації щодо їх розкриття, складання додаткового матеріалу, дано зразки оформлення необхідних заголовків і назв.

Розділ 6 «Підготовка до захисту та захист курсової роботи» окреслено порядок підготовки завершеного дослідження до за­хисту, описано критерії оцінювання та процедуру захисту роботи.

У розділі 7 наведено приклади оформлення джерел, використаних у курсовій роботі.

 Додатки містять зразки титульного аркушу, змісту курсової роботи та плану-виконання курсової роботи.

 

 

 

 

 

 

 

1. ОБРАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

1.1. Перший етап у написанні курсової роботи – вибір теми дослідження. Слід пам’ятати, що від правильного її обрання та складеного плану залежить якість виконаної роботи.

1.2. Тематику курсових робіт, роз­роблену викладачами, затверджують на кафедрах факультету не пізніше ніж через місяць від початку навчального року.

1.3. Тему дослідження студент обирає самостійно або за порадою викладача кафедри із переліку запропонованих тем курсових робіт з навчальної дисципліни. Водночас перелік тем курсових робіт не є вичерпним. Студент може виконувати курсову роботу на тему, яка не зазначена в переліку, але актуальна, від­повідає спеціальності і становить для нього науковий інтерес. Після обрання теми курсової роботи студент має звернутися до свого наукового керівника за порадою.

1.4. Студент, обравши тему курсової роботи, повинен звернутися на відповідну кафедру з проханням затвердити йому обрану тему дослідження. Обрані студентами теми курсових робіт затверджуються наказом по факультету правничих наук. Після затвердження теми курсової роботи внесення будь-яких змін до її назви, як правило, не допускається.

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

2.1. Студент, починаючи роботу над дослідженням, має спланувати роботу з написання курсової і втілювати її готуючись водночас до  занять.

Для організації своєчасної підготовки дослідження, визначення термінів його виконання студенту важливо скласти і дотримуватися плану-графіку виконання курсової роботи, який затверджує науковий керівник (див. додаток 3). План-графік виконання курсової роботи дисциплінує студента, лімітує термін, відведений для добору й опрацювання матеріалу, зокрема законодавчих документів, наукової літератури та судової практики з теми дослідження, для здійснення аналізу та обробки отриманих даних, для оформлення роботи, підготовку її до захисту тощо.

2.2. Після складання плану-графіку виконання курсової роботи студент протягом двох тижнів повинен самостійно розробити план дослідження та узгодити його з керівником, добре обміркувати й уявити хід виконання курсової роботи. Це надасть можливість керівникові курсової роботи зважити і врахувати здібності студента, його підготовленість до проведення дослідження, дійти висновків, якої допомоги потребує студент під час написання курсової роботи.

2.3. Розробивши план курсового дослідження, студент має скласти список нормативно-правових актів, постанов Пленуму Верховного Суду України, наукової літератури та інших джерел, які планує використати з обраної теми. Для вибору літератури рекомендується користуватися бібліографічними довідниками, довідниками літератури в навчальних посібниках та монографіях, бібліотечними каталогами тощо. Цей список необхідно показати та узгодити з керівником курсової роботи.

2.4. На початку виконання курсової роботи студент повинен уважно вивчити всі нормативно-правові акти, які стосуються теми дослідження. Корисно також ознайомитися із законодавством окремих зарубіжних держав. Треба пам’ятати, що у дослідженні можуть бути задіяні лише останні редакції нормативно-правових актів. Водночас положення законів, що вже втратили чинність, а також проекти законів України та законодавство зарубіжних країн можуть бути використані в історичному та порівняльному аспектах.

2.5. Розглянувши нормативно-правові акти, студент має дослідити відповідні рішення Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України. Обов’язково також вивчити практику застосування законодавства у відповідній сфері: постанов Пленуму Верховного Суду України, узагальнень судової практики, відповідних архівних справ (наприклад, кримінальні, цивільні, господарські) тощо. Ознайомитися з архівними справами можна у вісниках Верховного Суду України або за допомогою єдиного державного реєстру судових рішень на офіційному веб-порталі «Судова влада Україна» (Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua),

2.6. Під час написання курсової роботи потрібно опрацювати тему за підручниками, навчальними посібниками та дослідити наукові публікації з обраної теми: науково-практичні коментарі до кодексів, дисертації, монографії, публікації у фахових виданнях, статті і тези доповідей на науково-практичних конференціях. 

2.7. Викладаючи свою думку, потрібно навчитися коректно полемізувати з авторами публікацій. Висловлювати свою точку зору на аналізовані проблеми необхідно аргументовано. Важливо також вміти робити відповідні теоретичні та практичні узагальнення, дійти обґрунтованих висновків.

2.8. Дослідження виконується самостійно. У курсовій роботі студент повинен обов’язково посилатися на праці авторів та інші джерела, з яких запозичено відповідні положення або окремі результати. За наявності плагіату курсова робота до захисту не допускається.

 

3. КЕРІВНИЦТВО КУРСОВОЮ РОБОТОЮ

 

3.1. Керівництво написанням курсової роботи здійснює керівник з науково-педагогічного складу відповідної кафедри.

3.2. Керівник надає поради щодо обрання теми курсової роботи; корегує та погоджує план дослідження; систематично контролює виконання студентом індивідуального плану-графіку виконання курсової роботи; надає рекомендації стосовно використання у дослідженні певних джерел та застосування методів дослідження; консультує у складних теоретичних і прикладних питаннях; перевіряє курсову роботу на предмет її завершеності та готовності до захисту.

3.3. Після завершення написання курсової роботи керівник курсової роботи, ознайомившись з дослідженням (попереднє рецензування), може повернути роботу студенту на доопрацювання, вказавши недоліки і висловивши зауваження. Студент зобов’язаний усунути недоліки та зауваження керівника.

 

4. СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

4.1. Курсова робота повинна містити титульний аркуш, зміст, перелік умовних скорочень (за необхідності), вступ, основну частину, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності).

4.2. На титульному аркуші має бути вказано (див. додаток 1):

 • назва навчального закладу, в якому здійснено дослідження;
 • назва факультету та кафедри, на якій виконано роботу;
 • назва (тема) дослідження;
 • прізвище, ім’я та по батькові автора, номер групи, в якій він навчається;
 • прізвище, ім’я та по батькові, посада, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника роботи;
 • місто, рік написання.

4.3. Зміст розміщують відразу після титульного аркушу курсової роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок вступу, переліку умовних скорочень, усіх розділів і підрозділів дослідження, висновків, списку використаних джерел, додатків.

4.4. Перелік умовних скорочень наводять за необхідності. Якщо в дослідженні вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути виокремлений у праці списком, який розміщують перед вступом. Перелік необхідно друкувати двома колонками, в яких ліворуч за абеткою наводять скорочення, праворуч – їх розшифровку. Якщо в роботі умовні позначення повторюються менше ніж тричі, то у перелік їх не вводять і подають повністю.

4.5. Вступ до курсової роботи повинен розкривати актуальність наукової проблеми, її значимість та ступінь наукової розробки теми. У вступі зазначають вибір об’єкта і предмета дослідження, формулюють мету, визначають завдання дослідження. Відсутність перелічених компонентів вступу – суттєвий недолік в оформленні роботи.

З’ясовуючи об’єкт, предмет і мету дослідження, необхідно врахувати, що об’єктом дослідження є процес або явище, що породжує проблемну ситуацію та обране для вивчення. Своєю чергою, предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу пов’язані між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, що становить предмет дослідження. Саме на нього спрямована основна увага автора, оскільки предмет дослідження визначає тему праці, зазначену на титульному аркуші як її назва.         

Під час формулювання завдань відображаються ступінь розв’язання певних теоретичних питань, що належать до загальної проблеми та вивчення практики її розв’язання, усунення типових недоліків.

4.6. Основна частина курсової роботи складається з розділів та підрозділів, в яких власне розгорнуто наукове дослідження теми.

4.7. У висновках до курсової роботи викладають найважливіші наукові та практичні результати дослідження.

4.8. Список використаних джерел формує автор роботи у порядку появи посилань у тексті, тобто за логікою посилань. Це найзручніший для користування спосіб, який рекомендований під час написання курсової роботи. При цьому в списку використаних джерел повинні отримати відображення тільки фактично використані студентом джерела.

4.9. Допоміжні або додаткові матеріали, що переобтяжують текст основної частини роботи, але потрібні для повноти її сприйняття, доцільно вносити до додатків (графіки, ілюстрації, схеми, таблиці).

 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

5.1. Курсова робота виконується лише українською мовою. При цьому її текст має бути ретельно відредагований, цитати та статистичні дані повинні містити посилання на відповідні джерела, сторінки тексту – пронумеровані.

5.2. Курсову роботу готують за допомогою комп’ютерної програми MS Word. При цьому необхідно використовувати шрифт – Times New Roman, кегель (розмір шрифту) – 14, інтервал між рядками – 1,5. Відступи від краю аркуша зверху та знизу – 2 см, зліва – 2,5 см, справа – 1,5 см. Номер сторінки зазначається у правому верхньому кутку аркуша.

5.3. Курсова робота друкується на стандартних аркушах формату А4, які повинні бути зшиті відповідним чином (оправлені у палітуру або в м’яку обкладинку). На останній сторінці студент ставить свій підпис і вказує дату закінчення роботи.

5.4. Обсяг курсової роботи повинен становити не менше 25 і не більше 30 сторінок друкованого тексту. Перелік використаних джерел та додатки не враховують до основного обсягу роботи.

5.5. Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який належить до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер зазначають у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

5.6. Оформляючи зміст курсової роботи, необхідно мати на увазі, що такі структурні частини, як: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» – не мають порядкового номера. Всі аркуші, на яких розміщено згадані структурні частини, нумеруються звичайним чином.

5.7. Розділи мають бути послідовно пронумеровані арабськими цифрами, починаючи з «1». Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять.  Заголовок розділу друкують з нового рядка.

5.8. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу двома цифрами: перша позначає номер розділу, до якого належить підрозділ, а друга – порядковий номер підрозділу усередині розділу. Наприклад, «1.3.» – третій підрозділ першого розділу (див. додаток 2). Потім у тому самому рядку розміщують заголовок підрозділу.

5.9. Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту, вирівнявши по центру. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовків не ставиться. В кінці заголовку надрукованому в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком та текстом повинна становити 3–4 інтервали.

5.10. Рисунки (графіки, схеми, діаграми, фотографії та інший ілюстративний матеріал) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Якщо рисунки і таблиці розміщено на окремих сторінках, то їх доцільно подати у додатках.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток ___» і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки (наприклад, Додаток А, Додаток Б).

5.11. Структурні частини курсової роботи «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» мають починатися з нової сторінки. Відстань між підрозділами курсової роботи має становити 3–4 інтервали.

5.12. Використовуючи посилання на монографічну та спеціальну літературу потрібно дотримуватися таких правил:

 • у разі дослівно запозиченого тексту його потрібно взяти у лапки;

НАПРИКЛАД:

«… українському кримінальному законодавству притаманні і кумулятивні санкції – такі, що містять і основне, і додаткове покарання» [1, с. 74].

         1. Музика А. А. Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів : Монографія / А. А. Музика, О. П. Горох. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2010. – 256 с.

 • У випадку недослівного запозичення тексту (викладення думки автора) та перекладі з іноземних мов, текст у лапки брати не треба, але потрібно зробити відповідне посилання;

НАПРИКЛАД:

Кримінально-правова теорія надає у застосуванні кримінального права достатньо обґрунтовані рекомендації. Оскільки єдності поглядів з низки питань не спостерігається, чимало залежить від наукового напряму, обраного практиком [2, с. 503].

2. Благов Е. В. Применение уголовного права (теория и практика) / Е. В. Благов. – СПб. : Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 505 с.

 •  Посилаючись на закони, інші нормативно-правові акти, постанови Пленуму Верховного Суду України необхідно робити такі самі посилання. Тобто текст у лапки брати не треба, але обов’язково зазначаємо з якого документа;

НАПРИКЛАД:

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання (ст. 116 КК), або матір’ю своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК), або при перевищенні меж необхідної оборони чи в разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця (ст. 118 КК), кваліфікується тільки за цими статтями КК, навіть якщо воно й мало ознаки особливої жорстокості [3, с. 255].

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров’я» № 2 від 7 лютого 2003 р. // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. Верховний Суд України ; За заг. ред. В. Т. Маляренка. – К. : Юрінком Інтер,        2005. – 368 с.

 

6. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

6.1. Виконану курсову роботу студент повинен подати та зареєструвати на відповідній кафедрі не пізніше 10 березня відповідного року. Якщо студент без поважних причин не надав курсову роботу у визначений термін, то він не допускається до її захисту та іспиту з навчальної дисципліни.

6.2. Після здачі курсової роботи на кафедру її рецензує керівник. У рецензії зазначають ступінь завершеності дослідження, здатність студента вести наукову полеміку та інші здібності. Потребують оцінки також вміння дослідника працювати з нормативно-правовими актами, літературними джерелами, матеріалами судової практики, його здатність до узагальнень дослідженого матеріалу. Окремо оцінюють ступінь самостійності виконаної роботи. У рецензії зазначають також вади оформлення курсової роботи.

6.3. За результатами рецензування керівник (або інший викладач) може ухвалити одне з таких рішень:

1. «Курсова робота не допущена до захисту».

2. «Курсова робота допущена до захисту».

Курсова робота не допускається до захисту, коли мають місце численні порушення вимог щодо її оформлення; теоретичний рівень викладу занадто низький; тема дослідження не висвітлена; наявний плагіат. Причини, через які робота не допущена до захисту, мають бути зазначені у рецензії.

У випадку недопущення роботи до захисту, студент повинен виконати її наступного року. Захист такої роботи здійснюється в індивідуальному порядку.

Робота допускається до захисту тоді, коли відповідає вимогам щодо її оформлення; виконана на належному теоретичному рівні; в ній чітко простежується аргументована позиція автора і використано матеріали судової практики.

6.4. Графіки захисту курсових робіт затверджуються на засіданні кафедри у лютому поточного року. Захист курсової роботи відбувається за графіком, складеним відповідною кафедрою з 15 по 30 березня відповідного року.

6.5. Комісія кафедри під час проведення захисту курсової роботи заслуховує доповідь студента про виконану курсову роботу та ознайомлюється з рецензією її керівника. Під час захисту роботи, окрім зауважень, які містяться у рецензії, викладачі можуть ставити й інші запитання за темою роботи. Відповіді на додаткові запитання також впливають на остаточну оцінку.

6.6. За результатами захисту курсової роботи комісія формує оцінку, яку  голова комісії відповідної кафедри заносить до іспитової відомості та залікової книжки згідно з чинними правилами.

Оцінки «відмінно» (91–100 балів, «А» за ECTS) заслуговують у тих випадках, коли курсова робота змістовна, завершена та бездоганно оформлена. При її захисті студент продемонстрував вільне володіння матеріалом, правильно відповідав на поставлені запитання, дав повну й аргументовану відповідь на зауваження.

Оцінку «дуже добре» (81–90 балів, «В» за ECTS) ставлять тоді, коли курсова – змістовна, завершена та бездоганно оформлена праця. Під час захисту студент продемонстрував вільне володіння матеріалом, правильно, однак не достатньо впевнено і аргументовано відповів на поставлені запитання.

На оцінку «добре» (71–80 балів, «С» за ECTS) заслуговують курсові роботи, тема яких в цілому розкрита, але зафіксовано окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині недостатньо глибоко проаналізовано джерела; не повною мірою враховано новітні наукові дослідження. Доповідь логічна, виголошена вільно; відповіді на запитання під час захисту курсової роботи переважно аргументовані; роботу оформлено відповідно до вимог.

На «задовільно» (66–70 балів, «D» за ECTS) оцінюються роботи, коли тема курсової в основному розкрита, однак наявні недоліки змістовного характеру: аргументація автора на дискусійні питання не переконлива; замало прикладів з судової практики; не всі відповіді на запитання викладача/викладачів під час захисту курсової роботи аргументовані та повні; є зауваження до оформлення роботи.

Оцінку «достатньо» (60–65 балів, «Е» за ECTS) отримують у тому разі, коли наукова полеміка у курсовій роботі майже відсутня; аргументація автора не переконлива; в аналітичній частині надлишок елементів описового характеру; майже відсутні приклади з судової практики; рецензія містить багато зауважень; доповідь прочитана, а не виголошена; не всі відповіді на запитання під час захисту курсової роботи аргументовані та повні; є зауваження до оформлення роботи.

 «Незадовільно» (30–59 балів, «F» за ECTS) фіксують тоді, коли тема курсової роботи недостатньо розкрита; наукова полеміка майже відсутня на сторінках дослідження; відсутні приклади з судової практики; рецензія містить багато зауважень; доповідь прочитано; не всі відповіді на запитання під час захисту аргументовані й повні; є змістовні зауваження до оформлення роботи.

Оцінки «неприйнятно» (0–29 балів, «Х» за ECTS) варті ті дослідження, в яких нечітко сформульована мета роботи; відсутні складові елементи вступу; порушена логіка у структурі роботи; немає аналізу наукових джерел. Огляд літератури виконано поверхнево, у викладі переважає описовий характер, відсутні системність і глибина. Мають місце значні недоліки в оформленні роботи. Доповідь прочитано. Відповіді на запитання під час захисту неточні або неповні.

6.7. Захищені курсові роботи зберігаються на відповідній кафедрі протягом двох років.

6.8. Студенти, які через низький рівень підготовки не змогли захистити курсову роботу, виконують її в наступному навчальному році в індивідуальному порядку.

 

7. ОФОРМЛЕННЯ ВИКОРИСТАНИХ

У КУРСОВІЙ РОБОТІ ДЖЕРЕЛ

  7.1. Для оформлення використаних у курсовій роботі джерел необхідно керуватися «Правилами оформлення списку використаних джерел» (форма 23) [затвердженими наказом ВАК України № 342 від 29 травня 2007 р., зі змінами та доповненнями, внесеними наказом ВАК України № 6 від 26 січня 2008 року; ДСТУ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання, що чинний від 1 липня 2007 року].

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення джерела

 

Законодавчі та

нормативні

документи

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996.– № 30. – Ст. 141.

 

 

Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

 

 

 

Закон України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо гуманізації кримінальної відповідальності» (реєстраційний № 270-VI) // Відомості Верховної Ради України. – 2008. – № 24. – Ст. 236.

 

Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та пре-курсорів на 2011–2015 роки. – Офіційний вісник України. – 24 вересня 2010 р. – № 70. – стор. 41. – Стаття 2533.

 

Уголовный кодекс Швеции / Науч. ред. проф. Н. Ф. Кузнецова и канд. юрид. наук С. С. Беляев. Пер. на рус­ский язык С. С. Беляева. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 320 с.

 

Підручники та навчальні посібники

Основи конституційного права України : Підручник / Авт. кол. : М. І. Козюбра, А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков (кер.) та інші; [За ред. В. В. Копєйчикова]. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 288с.

 

Антонович М. М. Міжнародне публічне право / М. М. Антонович. – К. : Вид. дім «КМ Академія» ; Алерта, 2003. – 308 с.

Науково-практичні коментарі до кодексів України

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України [за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка]. – 6-те вид., переробл. та доповн. – К. : Юридична думка, 2009. – 1236 с.

Автореферати дисертацій

 

 

Ханик-Посполітак Р. Ю. Договори на проведення аудиту: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Роксолана Юріївна Ханик-Посполітак. – К., 1997. – 21 с.

Дисертації

 

Горох О. П. Покарання за злочини у сфері обігу наркотичних засобів: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Олексій Петрович Горох. – К., 2007. – 304 с.

Монографії та навчальні посібники

один автор

 

Азаров Д. С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінально-правове дослідження) : Монографія / Д. С. Азаров. – К. : Атіка, 2007. – 304 с.

два автори

 

 

Музика А. А. Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів: монографія / А. А. Музика, О. П. Горох. – Хмельницький : Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2010. – 256 с.

три і більше авторів

 

 

Бабаян Э. А. Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров / Э. А. Бабаян, А. В. Гаевский, Е. В. Бардин. – М. : МЦФЭР, 2000. – 400 с.

Багатотомні видання

Курс уголовного права. Общая часть. Том 2 : Учение о наказании. Учебник для вузов [под ред. докт. юрид. наук, проф. Н. Ф. Кузнецовой и канд. юрид. наук, доц. И. М. Тяжковой]. – М. : ИКД Зерцало. – М, 2002. – 464 с.

Статті в енциклопедії

 

Музика А. А. Змішана форма вини / А. А.Музика // Юридична енциклопедія : В 6 т. / Редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 1999. – Т. 2. – С. 627–628

Тези доповідей на конференціях, симпозіумах, круглих столах

Горох О. П. Шляхи вдосконалення законодавства про спеціальну конфіскацію / О. П. Горох // Актуальні проблеми розкриття та розслідування злочинів у сучасних умовах. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 30 жовтня 2009 р.). – Запоріжжя : Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – Ч. 2. – C. 152–155.

Статті у журналах

 

 

Мелешевич А. А. Партії влади та партійні системи в пострадянських країнах / А. А. Мелешевич // Вибори та демократія. – 2006. – № 1. – С. 72–80.

Електронний ресурс

 

Довідка про чисельність спецконтингенту в установах виконання покарання станом на 1 січня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kvs.gov.ua/punish/control/uk/publish/article?art_id= 59402&cat_id=45687. – Назва з екрана.

Матеріали судової практики

 

постанова Пленуму Верховного Суду України

 

 

 

 

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» від 16 квітня 2004 р. № 5 // Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах / [за заг. ред. В. Т. Маляренка]. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – С. 265.

Узагальнення судової практики

Розгляд судами справ про злочини, вчинені організованими групами (за матеріалами статистичного аналізу) // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 1.

Архівна кримінальна справа

 Архів Печерського районного суду м. Києва. Справа № 1 – 823/2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВНИЧИХ НАУК

 

кафедра ____________наук

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з _______________________

на тему:

________________________________________________

________________________________________________

(назва теми)

 

 

 

Виконав:

студент __________ курсу  

(курс)

__________________групи  

             (номер групи)

                     

_______________________

(П. І. П.)

Керівник курсової роботи:

_______________________

 (П.І.П. посада, науковий ступінь, вчене звання)

 

  

 

 

 

Київ 2010

 

 

Додаток 2

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

ЗМІСТ

ВСТУП .................................................................................................................. 2

РОЗДІЛ 1. Поняття, ознаки та значення об’єктивної сторони складу злочину

1.1. Поняття та значення об’єктивної сторони складу злочину ...................... 4

1.2. Дія та бездіяльність у кримінальному праві: поняття та ознаки .............. 8

1.3. Вплив непереборної сили, фізичного або психічного примусу на кримінальну відповідальність ................................................................................ 12

РОЗДІЛ 2. Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину та їх кримінально-правове значення

2.1. Суспільно небезпечні наслідки та їх види ................................................ 16

2.2. Причинний зв’язок та його види ...................................................... ..........18

2.3. Інші факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину .......... 22

2.4. Кримінально-правове значення факультативних ознак об’єктивної сторони складу злочину .......................................................................................... 25

ВИСНОВКИ ...................................................................................................... 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...................................................... 31

ДОДАТКИ .......................................................................................................... 33

 

 

Додаток 3

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Захід

Термін виконання

1.

Вибір та затвердження теми курсової роботи

 

2.

 

Підготовка календарного плану-графіку виконання курсової роботи і затвердження його науковим керівником

 

3.

Підготовка та узгодження плану дослідження

 

4.

Підготовка списку нормативно-правових актів, наукових публікацій та матеріалів судової практики за темою дослідження; затвердження цього списку керівником

 

5.

Ознайомлення з нормативно-правовими актами за темою дослідження

 

6.

Ознайомлення з науковими публікаціями

за темою дослідження

 

7.

Ознайомлення з матеріалами судової практики за темою дослідження

 

8.

Підготовка «робочого» варіанту курсової роботи для першого читання керівником

 

9.

Усунення зауважень та врахування рекомендацій наукового керів­ника

 

10.

Остаточне оформлення роботи

 

11.

Подання курсової роботи на кафедру

 

12.

Доопрацювання курсової роботи з урахуванням зауважень, висловлених у рецензії

 

13.

Підготовка до захисту курсової роботи

 

14.

Захист курсової роботи

 

 

Навчально-методичне видання

 

 

  

 

 

 

 

В авторському редагуванні

 

 

 

 

 

 

 

Надруковано у  Видавничо-поліграфічному центрі НаУКМА

(Свідоцтво № 3631)

Україна, 04070, м. Київ,

вул. Сковороди, 2, корп. 3

 

тел. (044) 425-60-64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наклад 300 примірників