Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Методичні вказівки до ДКР


Завдання 1. Теоретична частина (подано перелік як орієнтовний, кінцевий варіант обраних тем необхідно узгодити з викладачем).

 

1.     Сформулюйте головні причини міжнародної конкурентоспроможності.

2.     Приведіть основні чинники, що визначають місце підприємства на міжнародному рівні

3.     Охарактеризуйте підходи, що використовуються у світовій практиці для комплексного оцінювання конкурентоспроможності національної економіки

4.     Сформулюйте цілі, які переслідують підприємства-імпортери та підприємства-експортери при виході на зовнішні ринки

5.     Охарактеризуйте сутність понять «якість», «якість продукції (робіт, послуг)», «управління якістю продукції (робіт, послуг)».

6.     Приведіть підходи до визначення інтегрального показника якості продукції (робіт, послуг)

7.     Розкрийте сутність середовищ досконалої конкуренції, монополістичної конкуренції, олігополістичної конкуренції, середовища чистої монополії

8.     Сформулюйте головні принципи, на яких ґрунтується розроблена Є. Демінгом «Концепція Загального Управління Якості (TQM)»

9.     Визначте критерії та показники конкурентоспроможності підприємства

10.                        Охарактеризуйте шість стратегічних можливостей визначають діяльність підприємства на міжнародному ринку

11.                        Дайте характеристику конкурентної стратегії підприємства, яка діє у сфері масового виробництва.

12.                        Надайте характеристику конкурентної стратегії диверсифікованого підприємства

13.                        Приведіть варіанти поведінки, що обирають малі та середні підприємства для того, щоб вижити в конкурентній боротьбі

14.                        Опишіть показники, що визначається фінансове положення підприємства

15.                        Приведіть перелік методів оцінювання конкурентних позицій підприємства

16.                        Опишіть метрологію як важливий інструментарій забезпечення якості продукції (робіт, послуг)

17.                        Сформулюйте поняття «глобальної конкуренції» та «глобальної конкурентоспроможності».

 

Кожному студенту обрати по 3 завдання. Повторення завдань у студентів не допускається. Завдання можна змінювати та уточнювати за згодою викладача.

 

Завдання 2. Вирішити задачу

Умова:

Підприємство країни А, де знаходиться головний офіс ТНК виготовляє складову а товару Т.

Собівартість виробництва складової а товару Т в країні А становить С1.

Підприємство реалізує складову а філії ТНК в країні Б.

Ціна реалізації може приймати такі значення Ц1, Ц2, Ц3.

Мито країни А становить МА% (приймається однакове значення для експортного та імпортного мит).

Мито країни Б становить МБ% (приймається однакове значення для експортного та імпортного мит).

У країні Б здійснюється виготовлення товару Т на основі складової а.

Собівартість виготовлення становить С2.

Ринкова ціна товару Т становить. ЦРин, однакова для країн А і Б.

Виготовляється 10 одиниць товару Т.

Реалізація у країні А здійснюється в обсязі К одиниць готового товару після його експорту в цю країну.

Реалізація товару здійснюється у країні Б у кількості 10–К одиниць товару.

Експорт з країни Б в країну А здійснюється за виробничою собівартістю з врахуванням всіх мит.

Податок на прибуток дорівнює нулю.

 

Розрахуйте при кожному значенні ціни реалізації складової а:

 

1) ПА – прибуток підприємства країни А;

2) БА – надходження до бюджету країни А;

3) ПВ – прибуток підприємства країни Б;

4) ББ – надходження до бюджету країни Б;

 

Варіант обрати за третьою та четвертою цифрами залікової книжки.

Варіант

С1

Ц1

Ц2

Ц3

МА

МБ

С2

ЦРин

К

1

3

2

3

6

5

10

12

35

4

2

5

4

5

8

10

5

14

40

5

3

7

5

7

9

15

10

16

45

6

4

2

1

2

4

20

10

18

30

4

5

4

3

4

7

5

5

11

35

5

6

7

6

7

9

10

5

13

40

6

7

5

4

5

6

15

10

15

45

4

8

7

6

7

9

20

5

17

30

5

9

4

3

4

7

5

10

12

35

6

10

3

2

3

5

10

10

14

40

4

 

 

Результати представити у вигляді математичних розрахунків, графічного представлення процесу виробництва, експорту, імпорту, реалізації. Кінцеві результати представити у вигляді таблиці:

 

Таблиця 1– Результати розрахунків використання трансфертної ціни

Варіант

Прибуток ТНК

в країні А

Надходження до бюджету країни А

Прибуток ТНК

в країні Б

Надходження до бюджету країни Б

Ц1

 

 

 

 

Ц2

 

 

 

 

Ц3

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Вирішити задачу

Умова:

Країна А споживає NА одиниць продукції за ціною СА. Рівновага попиту та пропозиції становить NАР одиниць продукції за ціною САР. У Країні Б випуск продукції становить NБ за ціною СБ. Внутрішній попит Країни Б становить NБР одиниць продукції за ціною СБР. Країна В виготовляє продукцію у кількості NВ за ціною СВВнутрішній попит Країни В становить NВР одиниць продукції за ціною СВР. Нахил кривої попиту та пропозиції приймається однаковим для всіх країн. Умови торгівлі Країн Б і В з Країною А одинакові до створення митного союзу. Податки в Країнах А, Б, В становлять P %. Ставка мита становить М %.

 

 

Розрахуйте:

Витрати споживачів на придбання продукції, обсяги споживання продукції та надходження до бюджету держави:

а) при відсутності міжнародної торгівлі;

б) при можливості міжнародної торгівлі;

в) при створенні митного союзу.

 

Варіанти

 

Варіант

NА

СА

NАР

САР

NБ

СБ

NБР

СБР

NВ

СВ

NВР

СВР

П %

М %

1

200

18

300

30

250

20

300

45

100

15

300

25

10

10

2

40

15

60

20

20

50

40

60

60

50

80

70

20

20

3

50

15

200

20

175

10

200

15

150

35

200

40

25

5

4

250

100

400

200

220

550

400

700

500

120

600

200

25

10

5

600

20

700

25

400

15

600

17

400

44

500

45

10

20

6

400

200

600

300

400

140

500

150

300

360

500

550

20

10

7

70

15

100

30

200

138

250

150

250

30

300

60

10

30

8

40

15

80

20

100

40

120

60

20

15

40

25

10

20

9

350

35

400

50

370

30

400

40

50

300

60

400

5

10

10

20

17

35

30

25

35

35

39

15

7

35

10

10

25

 

 

 

Список використаних джерел

 

1.     Герасимчук В. Г., Войтко С. В. Міжнародна економіка: Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 302 с.

2.     Войтко С.В. Транснаціональні корпорації: навч. посіб. / С.В. Войтко, О.А.  Гавриш, О.О. Корогодова, Т.Є. Моісеєнко. – К.: КПІ ім. ІгоряСікорського, Видавництво "Політехніка", 2016. – 208 c.

3.     Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Кредитно-модульний курс: Навч. посіб. / За ред. І. Ю. Сіваченка, Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової. 3-тє вид. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 312 с.

4.     Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : конспект лекцій / С. В. Тютюнникова, Л. О. Мельнік ; Харк.  держ. ун-т харч. та торг. – Х. : ХДУХТ, 2010. – 186 с.