Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка (поглиблений рівень)»

Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка (поглиблений рівень)»

Приватний вищий

навчальний заклад

«МІЖНАРОДНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ФІНАНСІВ»

 

Private institution of

higher education

«INTERNATIONAL

UNIVERSITY

OF FINANCE»

 

Кафедра фінансів та кредиту

 

 

 

 

 

Методичні вказівки до написання контрольних робіт з дисципліни «Макроекономіка (поглиблений рівень)»

 

 

 

студентів спеціальностей

051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування»,

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2017

 

Контрольна робота є однією із форм перевірки знань студентів заочної та дистанційної форм навчання які були отримані ними шляхом самостійного вивчення дисципліни «Макроекономіка».

Кожне завдання контрольної роботи включає в себе теоретичні питання та практичні завдання (задачі).

Варіант контрольної роботи студент обирає за двома останніми цифрами залікової книжки.

Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, не зараховується.

Контрольна робота повинна бути належним чином оформлена. На титульному листі необхідно вказати дисципліну, з якої виконана контрольна робота; курс, групу, прізвище та ініціали студента.

У тексті контрольної роботи три питання плану повинні бути обов'язково виділені.

Відповіді на питання повинні мати посилання на відповідні літературні джерела або матеріали практичного характеру, а також містити чітке розмежування параграфів, що допомагає студентові розділити матеріал на логічні частини, бачити зв'язок між ними, не допустити повторів, краще засвоїти матеріал теми.

Теоретичні питання контрольної роботи слід висвітлювати лаконічно, чітко і зрозуміло. Не зараховуються відповіді на питання, які повністю цитують відповідні теми з підручників або навчальних посібників, електронного конспекту лекцій з дисципліни.

У кінці контрольної роботи студент повинен надати список використаної літератури, якою він користувався для написання даної контрольної роботи. Список використаної літератури обов'язковий і повинен містити не менше семи використаних джерел. Оформлення списку літературних джерел повинно відповідати вимогам вищої школи.

Обсяг контрольної роботи не повинен перевищувати 20-25 сторінок формату А4.

Своєчасно виконану контрольну роботу студент надсилає на перевірку до дистанційної системи Віртуальний МУФ. Уразі негативної рецензії вона повертається на доопрацювання, після чого виконується повторно і знову подається на перевірку.

До здачі екзамену з дисципліни «Макроекноміка» студент допускається лише за умови зарахування контрольної роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вимоги до оформлення контрольної роботи

 

Текстовий матеріал контрольної роботи друкується комп’ютерним способом на одному боці білого аркуша паперу формату А4 через 1,5 інтервал з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим – 30 мм, правим – 10 мм, верхнім – 20 мм, нижнім – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15-20 мм. Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, через 1,5 інтервал, масштаб 100%, звичайний, абзац 1,0 – 1,25 см. Текст вирівнюється «по ширині».

Зміст має включати всі заголовки, які є у роботі, починаючи із вступу і закінчуючи додатками та номери початкових сторінок усіх розділів і підрозділів.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи і підрозділи (якщо необхідно). Заголовки структурних частин контрольної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» пишуться великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться. Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 1-2 інтервалам основного тексту.

Нумерація, ілюстрації, таблиці, формули, посилання, додатки

 

Нумерація сторінок. Першою сторінкою контрольної роботи є титульна сторінка, другою – зміст, третьою – вступ і т.д., але номери сторінок починають проставляти тільки із вступу. Нумерація сторінок курсової роботи здійснюється арабськими цифрами в правому верхньому кутку без крапки в кінці, зі збереженням наскрізної нумерації усього тексту, але на титульному аркуші номер не проставляють.

Таблиці, графічний матеріал, формули. Рисунки, таблиці розташовують після першого посилання на них у тексті, або не далі як на наступній сторінці. На рисунки та таблиці у тексті роблять посилання скороченням слів та порядковим номером – табл. 1.2 (друга таблиця першого розділу), рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). На всі таблиці та рисунки повинні бути посилання в тексті. У разі повторного посилання вказують у скороченому вигляді – «див. табл. 1.3».

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць для уточнення та зручності порівняння показників. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту, як показано на рис. 2. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть: «Продовження таблиці ___» із зазначенням номера таблиці. Назва таблиці розміщується по центру. Заголовки  граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Назва таблиці має точно і стисло відображати її зміст, а також умови часу (роки, півріччя, квартали, місяці) та місця (конкретна організація, галузь, економічна сфера тощо).

 

 

Таблиця   ____   –   _______________________________

  (номер)                           (назва таблиці)

 

 

Заголовки стовпців

 

 

 

 

Підзаголовки стовпців

А

1

2

3

4

Нумерація стовпців

 

 

 

 

 

Рядки

 

 

 

 

 

Рисунок 2. –  Макет таблиці

 

 

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки стовпців – з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині.

У заголовках стовпців і рядків обв’язково зазначаються одиниці вимірювання, у яких наведено відповідну до них цифрову інформацію. Для одиниць вимірювання може бути окремо передбачений рядок (стовпчик), який розміщується безпосередньо поряд з рядком (стовпчиком) із заголовками. Якщо всі дані таблиці мають одну одиницю вимірювання, її вказують один раз, відокремлюючи комою після назви, або праворуч, над верхньою обмежувальною лінією в дужках чи без них. Одиниці вимірювання слід зазначати, дотримуюючись загальноприйнятих правил скорочення слів.

Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці. Але за необхідності допускається їх перпендикулярне щодо рядків розміщення.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша, тобто використовувати функцію альбомного комп’ютерного друку. За таких умов, назва таблиці повинні розміщуватись з боку брошурування сторінки.

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю ділять на частини, які розміщують на наступних сторінках, позначають як «Продовження таблиці __», повторюючи при цьому її форму.

У разі поділу таблиці на частини допускається її боковик заміняти відповідно номерами стовпців і рядків. При цьому, обв’язково нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.

Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. При цьому номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» – перша таблиця другого розділу. Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою літери позначення додатка. Наприклад, «Таблиця В.1» – перша  таблиця у додатку В.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які містять слово «таблиця» із зазначенням її номера. Наприклад, «За даними, наведеними у табл. 3.2».

В таблиці використовують шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1.

У разі необхідності по тексту чи до таблиць оформлюють примітки, в яких наводять довідкові та пояснювальні дані. Примітки нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток декілька на одному аркуші, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

   Примітки:

   1. ...

   2. ...

Якщо примітка одна, її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

Графічний матеріал. Графічний матеріал – рисунки (схеми, діаграми і т. ін.) розміщують у курсової роботі з метою ілюстрації властивостей або характеристик об’єкта, а також для ліпшого розуміння змісту тектовового викладення того чи іншого питання.

На графічний матеріал обов’язково мають бути посилання в тексті роботи. Розміщувати графічний матеріал треба безпосередньо після тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку.

За наявності у роботі таблиць, які доповнюють графічний матеріал, їх слід розміщувати одразу (або на наступній сторінці) після графічного матеріалу.

Графічний матеріал повинен мати тематичну назву, яку розміщують під ним. За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані (примітки, посилання на джерела інформації тощо).

Графічний матеріал позначають словом «Рисунок ___». Наприклад, «Рисунок 1.2. – Крива сукупного попиту.

Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній сторінці. Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки з зазначенням пояснювальних даних на кожній сторінці: «Рисунок ___, аркуш ___».

Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер рисунка складається з номерів розділу та порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою, наприклад, «Рисунок 3.2.» – другий рисунок третього розділу.

Приклад оформлення графічного матеріалу представлено у додатку В.

Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Наприклад, «Рисунок В.3» – третій графічний матеріал у додатку Б.

Допускається виконання великих рисунків на аркушах формату А3, відповідно згорнувши їх для брошурування роботи. Але звичайно такі рисунки виносять у додатки.

Формули. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, посередині сторінки. Формули за винятком тих, які є в додатках, мають нумеруватися арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою: (2.3) означає, що це 3-тя формула 2-го розділу. Номер зазначають на рівні формули або рівняння в круглих дужках, у крайньому правому положенні на рівні відповідної формули.

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою літери позначення додатка. Наприклад: «…відповідно до формули (В.1) додатка В ...».

Символи (умовні позначення) величин, які є складовими формул, слід використовувати відповідно встановленим стандартам або загально прийнятним скороченням.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом «де» без двокрапки після нього.

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою. Підставляти чисельні значення в початковий аналітичний вираз категорично забороняється. Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак на початку наступного рядка повторюють. При перенесенні формули на знаку множення застосовують знак «х».

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

Приклад:

Валовий внутрішній продукт за витратами розраховується за формулою (1.2):

ВВП (Y) = С + І + G + NЕ,                                      (1.2)

де С - приватне споживання;

І - валові приватні інвестиції;

G - державні закупівлі товарів та послуг;

- чистий експорт [3, с. 12].

Посилання в тексті на порядкові номери формули дають у дужках. Наприклад: «Розрахуємо ВВП згідно формули (1.2)».

Додатки. Матеріал, що доповнює положення роботи, допускається розміщувати в додатках. Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого розміру, розрахунки, опис алгоритмів і програм задач, що розв’язуються на ПК і т. ін. Додатки необхідно вказувати в порядку появи посилань на них у тексті.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, Є, З, И, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують  літеру, що позначає його послідовність. Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І, О.

Кожний додаток слід починати  з нової сторінки із зазначенням вгорі посередині сторінки слова «Додаток» і його позначенням. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

У разі потреби текст додатка можна поділити на розділи, підрозділи і пункти (наприклад, А 4.1. – пункт 4.1. додатка А). Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння необхідно нумерувати в межах кожного додатка (наприклад, рисунок Е.3, таблиця Б, формула А.1).

Правила цитування та посилання на використані джерела.

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на  джерела, матеріали з яких наводяться у роботі. Такі посилання дають змогу, за необхідності, відшукати ті чи інші документи і перевірити як достовірність наведених у роботі відомостей, так і отримати необхідну інформацію щодо змісту і обсягу опрацьованого автором першоджерела. Посилатися слід переважно на останні (свіжі) видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

З метою підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору доцільно наводити цитати.

Загальні вимоги до цитування наступні:

а) текст цитати варто починати і закінчувати лапками та наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи особливості авторського написання. Наукова термінологія, що вживається іншими авторами, не виділяється лапками, крім тієї, яка викликала загальну дискусію. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора;

в) після кожної цитати обов’язково необхідно вказати посилання на джерело;

г) у разі непрямого цитування (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), варто точно викладати думки автора, бути коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

д) у разі необхідності виявлення ставлення автора праці до окремих слів або думок з цитованого тексту варто після них у круглих дужках ставити знак оклику або знак питання.

Посилання даються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку використаних джерел та відповідна сторінка джерела (наприклад, [3, с. 18]) – означає, що використано інформацію з джерела під номером 3 у списку використаних джерел, яка знаходиться на сторінці 18).

 

Завершену контрольну роботу студенти здають згідно із встановленим терміном.

Студент, який отримав незадовільну оцінку, не допускається до заліку з даної дисципліни.

Роботи, які не відповідають встановленим нормативам, повертаються на до опрацювання.

 

Оцінювання контрольної роботи: за правильну відповідь на теоретичне питання студент отримує мах 20 балів, за правильно розраховану задачу – 10 балів. Також бали знімаються за неякісно оформлену роботу.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ЗА ВАРІАНТАМИ

 

ВАРІАНТ 1(11)

І. Теоретичні питання

1. Історія розвитку макроекономіки як науки.

2. Зовнішньоекономічна політика України.

ІІ. Практичні завдання

Задача 1. У таблиці наведені дані, що характеризують економіку країни:

Рахунок

млрд. грн.

Видатки на особисте споживання

928

Видатки на валові приватні внутрішні інвестиції

246

Урядові закупівлі товарів та послуг

288

Чистий експорт

- 3

Чисті надходження доходів на фактори від решти світу

15

Амортизація

140

Непрямі податки на бізнес

134

Визначити за даними таблиці: Валовий внутрішній продукт (ВВП), Валовий національний продукт (ВНП), Чистий національний продукт (ЧНП), Національний дохід (НД).

 

Задача 2. Національний дохід країни становить 300 млрд. грн., використовуваний дохід - 270 млрд. грн., перевищення непрямих податків над субвенціями у підприємницькому секторі - 35 млрд. грн., споживання домашніх господарств - 210 млрд. грн., дефіцит торгівельного балансу (перевищення імпорту над експортом) дорівнює 8 млрд. грн.

Визначити: суму прямих податків (Тпрямі); державні витрати (G), якщо дефіцит державного бюджету складає 10 млрд. грн; чисті інвестиції (Iч).

 

Задача 3. Ринок благ характеризується наступними даними: функція споживання має  вигляд С = 0,8 Yv + 100, інвестиції дорівнюють 220 млрд. грн., ставка податку – 18%, трансфертні виплати становлять 10 млрд. грн. Визначте, як зміниться національний дохід при окремому та одночасному збільшенні інвестицій на 20 % і збільшенні заощаджень на 30 млрд. грн.

 

Задача 4. Чисельність населення країни становить 42 млн. осіб. Частка робочої сили у населенні дорівнює 65%. Один зайнятий створює за рік продукції на 110 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 2530 млрд. грн. Природна норма безробіття – 5%. Визначте рівень безробіття і ВВП-розрив.

 

Задача 5. Природний обсяг виробництва становить 800 одиниць, криву сукупного попиту (AD) описує рівняння Y = 1 700 15 P0. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 30 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 2540 20 P1. На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?

Задача 6. У таблиці наведені дані про величину ВВП країни в поточних цінах та про рівень інфляції:

Показники

2014 р.

2015 р.

2016 р.

ВВП у поточних цінах, млрд. грн.

1 000

1 010

1 200

Рівень інфляції, % до попереднього року

107

105

110

ВВП у цінах 2014 р., млрд. грн.

 

 

 

ВВП у цінах 2015 р., млрд. грн.

 

 

 

ВВП у цінах 2016 р., млрд. грн.

 

 

 

Заповніть таблицю та визначте, якою буде інфляція за весь період і на скільки відсотків змінився ВВП у наведених цінах за 2014 2016 рр.?

 

ВАРІАНТ 2(12)

І. Теоретичні питання

1. Фіскальна політика в макроекономічному регулюванні. Крива Лаффера.

2. Модель Солоу в поясненні економічного зростання.

ІІ. Практичні завдання

Задача 1. Розрахувати обсяг ВВП за методом його обчислення в СНР України, якщо задані такі дані:

Рахунок

Млрд. грн.

Заробітна плата

280

Продуктові податки

170

Субсидії на продукти

100

Валовий корпоративний прибуток

60

Змішаний дохід

15

 

Задача 2

ВНП країни становить 1500 млрд. грн., обсяг валових інвестицій дорівнює 150 млрд. грн., обсяг чистих інвестицій складає 100 млрд. грн., обсяг споживання домашніх господарств = 900 млрд. грн.; непрямі податки = 15 млрд. грн.; державні витрати = 210 млрд. грн.; надлишок державного бюджету дорівнює 10 млрд. грн.

Визначити: 1. Національний дохід (НД). 2. Чистий експорт (NE). 3. Використовуваний дохід домашніх господарств (Yv) та обсяг їх заощаджень.

 

Задача 3. Визначте рівень безробіття у національній економіці за таких умов: чисельність населення країни становить 43 млн. осіб; населення у віці до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції11,5 млн. осіб; особи, що вибули зі складу робочої сили12 млн. осіб; природний ВВП дорівнює 2560 млрд. грн., природна норма безробіття складає 5%; фактичний ВВП становить 85% природного ВВП.

 

Задача 4. Природний обсяг виробництва становить 1100 одиниць, криву сукупного попиту (AD) описує рівняння Y = 2000 – 30 P0. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 20 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 2500 20 P1. На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?

 

Задача 5. У таблиці наведені економічні параметри країни:

Роки

Грошова маса, млн. грн. (М)

Швидкість обігу грошей, обертів / рік (V)

Індекс цін, % (Р)

20Х1

1 200

6,0

100

20Х2

1 440

6,2

120

Визначте реальний та номінальний ВВП, темпи приросту номінального ВВП у кожному році.

 

Задача 6. Споживання домогосподарств характеризується наступними даними: функція споживання С = 20 + 0,8 Yv, ставка податку знаходиться на рівні 10 %, загальний дохід становить 500 млрд. грн., дотації 50 млрд. грн. Визначити обсяг заощаджень та середню норму споживання.

 

ВАРІАНТ 3(13)

І. Теоретичні питання

1. Циклічні коливання і кризи в економіці.

2. Сучасні тенденції розвитку інфляційних процесів та їх макроекономічне регулювання.

ІІ. Практичні завдання

Задача 1. Обчислити темп зростання та приросту ВВП у 2016 р. порівняно з 2015 р., якщо обсяг виробництва у 2016 р. становив 2772 млрд. грн., а в 2015 р.2520 млрд. грн.

 

Задача 2. За наступними даними млрд. грн.) розрахувати показники ВВП та особистого доходу у розпорядженні: трансфертні виплати5,0, валові інвестиції15,5, непрямі податки8,0, особисті прибуткові податки3,6, чистий експорт1,5, нерозподілений прибуток корпорацій1,8, амортизація6,5, особисті споживчі витрати75,0, податок на прибуток корпорацій1,2, внески на соціальне страхування 0,3, державні закупівлі товарів та послуг 7,5.

 

Задача 3. У 2014 р. економіка країни розвивалась в умовах повної зайнятості при рівні безробіття 5%. Визначити:

1. За даними 2015 р. різницю між фактичними і потенційними обсягом ВВП (у абсолютному і відносному вираженні).

2. Використовуючи закон Оукена, визначити рівень безробіття у 2016 р. (β = 2,5).

Роки

Потенційний ВВП, млрд. грн.

Фактичний ВВП, млрд. грн.

2014

2 310

2 420

2015

2 415

2 340

2016

2 540

2 450

Задача 4

Природний обсяг виробництва становить 8000 одиниць, криву сукупного попиту (AD) описує рівняння Y = 8200 – 2 P. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 50 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 12 350 – 2 P. На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?

 

Задача 5. Обчислити агрегатну структуру та визначити частку в грошовій масі за наведеними в табл. 1 даними.

Показники

На початок звітного року (І квартал) млрд. грн

На кінець звітного року (IV квартал)

млрд. грн

Готівка поза банками

112,3

162,4

Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання

76,8

71,3

Валютні заощадження (поточні та строкові)

103,6

160,7

Кошти у строкових депозитах

130,3

133,4

Цінні папери, крім акцій

6,2

4,5

 

Результати записати у таблиці

На початок звітного року, млрд. грн

На кінець звітного року, млрд. грн

Агрегати грошової маси

Частка в грошовій масі

Агрегати грошової маси

Частка в грошовій масі

М0

 

 

М0

 

 

М1

 

 

М1

 

 

М2

 

 

М2

 

 

М3

 

 

М3

 

 

 

Задача 6. Визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила 760 млрд. грн, при чому вона здійснила 1,6 обороту, фізичний обсяг ВВП становив 800 млрд. од. Протягом звітного року грошова маса зросла на 50%, її оборотність знизилась на 0,1 обороти, фізичний обсяг ВВП порівняно з попереднім роком зріс на 20%.

 

ВАРІАНТ 4(14)

І. Теоретичні питання

1. Політика зайнятості на сучасному етапі.

2. Сутність та особливості функціонування грошового ринку України.

ІІ. Практичні завдання

Задача 1. У 2015 р. номінальний ВВП країни становив 2317 млрд. грн., реальний ВВП 2294 млрд. грн. Розрахуйте величину реального ВВП у 2016 р., якщо відомо, що дефлятор ВВП збільшиться на 12%, а номінальний ВВП очікується одержати обсягом 2335 млрд. грн.

 

Задача 2. За даними таблиці розрахувати обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого національного продукту (ЧНП), Національного доходу (НД), сальдо державного бюжету:

Рахунок

млрд. грн.

Особисті споживчі витрати

1215

Особисті заощадження

115

Державні закупівлі товарів та послуг

125

Чисті приватні інвестиції

120

Амортизація

18

Експорт товарів та послуг

16

Імпорт товарів та послуг

14

Чисті непрямі податки

15

 

Задача 3. В економіці країни зайнято 15720,5 тис. осіб. Кількість безробітних становить 1120 тис. осіб. Через деякий час із загальної чисельності зайнятих 500 тис. осіб втратили роботу, а 50 тис. осіб припинили пошук роботи. Визначте за цих умов чисельність зайнятих (працюючих), кількість безробітних та рівень безробіття.

 

Задача 4. Споживання домогосподарств характеризується такими даними: функція споживання має вигляд С = 50 + 0,6 Yv, ставка податку складає 20 %, загальний дохід – 1 000 млрд. грн. Визначити, на скільки зміниться обсяг заощаджень, якщо автономне споживання зросте на 5 млрд. грн.

 

Задача 5. Економіка країни характеризується такими витратами (млрд. грн.):

- обсяг державних запівель на початку року становив 350 млрд. грн.; річний темп зростання державних запівель = 20%;

- споживчі витрати описуються рівнянням С = 140 + 0,8 (Y T);

- функція інвестиційних витрат залежно від відсоткової ставки має вигляд:  , де r відсоткова ставка;

- чистий експорт описується рівнянням NE = 10 0,05 Y.

Розрахуйте ВВП на кінець року, якщо відсоткова ставка дорівнює 25 %, а ставка податків дорівнює 20 % від ВВП.

 

Задача 6. Розрахуйте темп інфляції, якщо порівняно з минулим роком грошова маса зросла на 20%, швидкість обігу грошей сповільнилась на 10%, а приріст фізичного обсягу валового внутрішнього продукту становив 2%.

 

ВАРІАНТ 5(15)

І. Теоретичні питання

1. Інвестиційна політика в Україні.

2. Економічні та соціальні наслідки безробіття в Україні.

ІІ. Практичні завдання

Задача 1. У 2016 р. в країні номінальний обсяг ВВП становив 1502,6 млрд. грн., індекс цін (грудень до грудня попереднього року) дорівнює 147%, 2015 р.базовий. Визначити реальний обсяг ВВП 2016 р. з урахуванням індексу цін.

 

Задача 2. За даними таблиці розрахувати обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого національного продукту (ЧНП), Національного доходу (НД), сальдо державного бюжету:

Рахунок

Млрд. грн.

Особисті споживчі витрати

1450

Особисті заощадження

138

Державні закупівлі товарів та послуг

150

Чисті приватні інвестиції

144

Амортизація

6

Експорт товарів та послуг

22

Імпорт товарів та послуг

14

Чисті непрямі податки

18

 

Задача 3. Рівень фактичного безробіття становить 10%, а природного – 5%. Фактичний ВВП дорівнює 2480 млрд. грн. Визначте за цих умов втрати ВВП від циклічного безробіття.

 

Задача 4. За наведеними даними (млрд. грн.) розрахуйте рівноважний ВВП за витратами для країни, у базовому році, якщо: С = 20 + 0,8 (Y – T + TR); I = 25 + 0,15 Y; G = 100; ЕХ = 210; ІМ = 120; T = 250; TR = 50.

У наступному році планується збільшити державні закупівлі  на 60%, податки на 100 млрд. грн., трансферти на 20 млрд. грн., чистий експорт на 19 млрд. грн. Визначте, до яких наслідків призведуть ці заходи держави. Як зміниться величина ВВП та рівень цін в умовах пожвавлення економіки?

 

Задача 5. У таблиці наведені економічні параметри країни:

Роки

Грошова маса, млн. грн. (М)

Швидкість обігу грошей, обертів / рік (V)

Індекс цін, % (Р)

2015

1 400

5,0

100

2016

1 440

5,2

110

Визначте реальний та номінальний ВВП, темпи приросту номінального ВВП у кожному році.

 

Задача 6. Розрахуйте величину агрегатів грошової маси України, якщо: готівка поза банками – 135 млрд. грн.; готівка в касах юридичних осіб – 32 млрд. грн.; депозити до запитання – 73 млрд. грн.; строкові вклади – 168 млрд. грн.; валютні заощадження – 121 млрд. грн.; кошти за трастовими операціями – 2 млрд. грн.; вартість облігацій державного займу  - 1,8 млрд. грн.

 

 

Результати записати у таблиці

На початок звітного року, млрд. грн

На кінець звітного року, млрд. грн

Агрегати грошової маси

Частка в грошовій масі

Агрегати грошової маси

Частка в грошовій масі

М0

 

 

М0

 

 

М1

 

 

М1

 

 

М2

 

 

М2

 

 

М3

 

 

М3

 

 

 

ВАРІАНТ 6(16)

І. Теоретичні питання

1. Механізм функціонування грошового ринку: попит, пропозиція та урівноваження.

2. Моделі економічного кругообігу.

ІІ. Практичні завдання

Задача 1. Розрахувати потенційно можливе збільшення грошової маси, що може бути забезпечено виключно діяльністю банківської системи країни протягом року, якщо на банківських депозитах на 1 січня 2016 р. нараховувалося 60 млрд. грн, а через рік на 1 січня 2017 р. – 70 млрд грн. Норма банківського резервування депозитів при цьому дорівнює 4 %.

 

Задача 2. За наступними даними млрд. грн.) розрахувати показники ВВП та особистого доходу у розпорядженні: трансфертні виплати5,0, валові інвестиції15,5, непрямі податки8,0, особисті прибуткові податки3,6, чистий експорт1,5, нерозподілений прибуток корпорацій1,8, амортизація6,5, особисті споживчі витрати75,0, податок на прибуток корпорацій1,2, внески на соціальне страхування 0,3, державні закупівлі товарів та послуг 7,5. Особистий дохід у розпорядженні дорівнює особистому доходу за вирахуванням прибуткових податків: 86,7 3,6 = 83,1 млрд. грн.

 

Задача 3. У 2014 р. економіка країни розвивалась в умовах повної зайнятості при рівні безробіття 5%. Визначити:

1. За даними 2015 р. різницю між фактичними і потенційними обсягом ВВП (у абсолютному і відносному вираженні).

2. Використовуючи закон Оукена, визначити рівень безробіття у 2016 р.

(β = 2,5).

 

Роки

Потенційний ВВП, млрд. грн.

Фактичний ВВП, млрд. грн.

2014

2 310

2 420

2015

2 415

2 340

2016

2 540

2 450

 

Задача 4. У 2016 р. автономні інвестиції країни становили 1 000 млрд. грн., коефіцієнт еластичності інвестицій до реальної відсоткової ставки дорівнює 0,4, реальна відсоткова ставка становить 20 %. У 2017 р. автономне інвестування збільшилося на 50 млрд. грн., а реальна відсоткова ставка зменшилася на 5 %. Обчисліть приріст інвестицій у 2017 р.

 

Задача 5. Природний обсяг виробництва становить 8000 одиниць, криву сукупного попиту (AD) описує рівняння Y = 8200 – 2 P. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 50 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 12 350 – 2 P. На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?

 

Задача 6. Визначте очікуваний темп цінової інфляції звітного року, якщо в попередньому році середня маса грошей в обороті становила 760 млрд. грн, при чому вона здійснила 1,6 обороту, фізичний обсяг ВВП становив 800 млрд. од. Протягом звітного року грошова маса зросла на 50%, її оборотність знизилась на 0,1 обороти, фізичний обсяг ВВП порівняно з попереднім роком зріс на 20%.

 

ВАРІАНТ 7(17)

І. Теоретичні питання

1. Монетарна політика у макроекономічному регулюванні.

2. Інфляція: сутність, методи вимірювання та види.

ІІ. Практичні завдання

Задача 1. У 2015 р. номінальний ВВП країни становив 2317 млрд. грн., реальний ВВП 2294 млрд. грн. Розрахуйте величину реального ВВП у 2016 р., якщо відомо, що дефлятор ВВП збільшиться на 12%, а номінальний ВВП очікується одержати обсягом 2335 млрд. грн.

 

Задача 2. За даними таблиці розрахувати обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого національного продукту (ЧНП), Національного доходу (НД), сальдо державного бюжету:

Рахунок

Млрд. грн.

Особисті споживчі витрати

1215

Особисті заощадження

115

Державні закупівлі товарів та послуг

125

Чисті приватні інвестиції

120

Амортизація

18

Експорт товарів та послуг

16

Імпорт товарів та послуг

14

Чисті непрямі податки

15

 

Задача 3. В економіці країни зайнято 15720,5 тис. осіб. Кількість безробітних становить 1120 тис. осіб. Через деякий час із загальної чисельності зайнятих 500 тис. осіб втратили роботу, а 50 тис. осіб припинили пошук роботи. Визначте за цих умов чисельність зайнятих (працюючих), кількість безробітних та рівень безробіття.

 

 

 

Задача 4. Економіка країни характеризується такими витратами (млрд. грн.):

- обсяг державних запівель на початку року становив 350 млрд. грн.; річний темп зростання державних запівель = 20%;

- споживчі витрати описуються рівнянням С = 140 + 0,8 (Y T);

- функція інвестиційних витрат залежно від відсоткової ставки має вигляд:  , де r відсоткова ставка;

- чистий експорт описується рівнянням NE = 10 0,05 Y.

Розрахуйте ВВП на кінець року, якщо відсоткова ставка дорівнює 25 %, а ставка податків дорівнює 20 % від ВВП.

 

Задача 5. Уряд просить фахівців дати прогноз зростання ВНП на наступний рік. Провідні економісти вважають, що споживчі витрати складуть 70 % ВНП, сума інвестицій і державних витрат досягне 2 млрд. грн., обсяг чистого експорту буде дорівнювати нулю.

  1. Який прогноз дадуть економісти щодо можливого обсягу ВНП?
  2. Якщо прогнозні оцінки щодо рівня споживчих витрат виявилися заниженими і у дійсності вони склали 0,75 ВНП, то яка буде різниця між фактичним і прогнозованим обсягами ВНП?
  3. Прогнозні оцінки щодо рівня споживчих витрат і суми інвестиційних і державних витрат виявилися помилковими. У дійсності їхнє значення становило 0,75 ВНП і 10,5 млрд. грн. відповідно. Розрахуйте різницю між фактичним і прогнозованим обсягами ВНП.

 

Задача 6. Розрахуйте темп інфляції, якщо порівняно з минулим роком грошова маса зросла на 20%, швидкість обігу грошей сповільнилась на 10%, а приріст фізичного обсягу валового внутрішнього продукту становив 2%.

 

ВАРІАНТ 8(18)

І. Теоретичні питання

1. Інфляція та безробіття. Крива Філіпса у короткостроковому та довгостроковому періодах: математична та графічна інтерпретація.

2. Трансформація заощаджень у інвестиції на фінансових ринках. Роль фінансових посередників.

ІІ. Практичні завдання

Задача 1. Розрахуйте максимально можливий та реальний рівень грошово-кредитної мультиплікації за такими даними: норма обов’язкових резервів становить 5%, готівка поза банками – 380 млрд. грн, банківські резерви – 420 млрд. грн, загальна сума депозитів банківської системи – 580 млрд. грн.

 

Задача 2. Національний дохід країни становить 300 млрд. грн., використовуваний дохід - 270 млрд. грн., перевищення непрямих податків над субвенціями у підприємницькому секторі - 35 млрд. грн., споживання домашніх господарств - 210 млрд. грн., дефіцит торгівельного балансу (перевищення імпорту над експортом) дорівнює 8 млрд. грн.

 

Визначити: 1. Суму прямих податків (Тпрямі). 2. Державні витрати (G), якщо дефіцит державного бюджету складає 10 млрд. грн. 3. Чисті інвестиції (Iч).

 

Задача 3. Чисельність населення країни становить 42 млн. осіб. Частка робочої сили у населенні дорівнює 65%. Один зайнятий створює за рік продукції на 110 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 2530 млрд. грн. Природна норма безробіття – 5%. Визначте рівень безробіття і ВВП-розрив.

 

Задача 4. Природний обсяг виробництва становить 800 одиниць, криву сукупного попиту (AD) описує рівняння Y = 1 700 15 P0. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 30 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 2540 20 P1. На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?

 

Задача 5. Економіка країни характеризується такими даними: фактичний ВВП становить 4 000 млрд. грн.; потенційний – 4 200 млрд. грн.; гранична схильність до споживання дорівнює 0,8.

1. На скільки повинні змінитися державні закупівлі для досягнення економікою країни рівноважного стану за умови, що інші показники залишаться незмінними?

2. На скільки повинна змінитися величина податкових надходжень, щоб економіка країни досягла рівноважного стану?

 

Задача 6. У 2015 р. номінальний ВВП країни становив 2317 млрд. грн., реальний ВВП 2294 млрд. грн. Розрахуйте величину реального ВВП у 2016 р., якщо відомо, що дефлятор ВВП збільшиться на 12%, а номінальний ВВП очікується одержати обсягом 2335 млрд. грн.

 

 

ВАРІАНТ 9(19)

І. Теоретичні питання

1. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва.

2. Сучасна грошово-кредитна політика в Україні.

ІІ. Практичні завдання

Задача 1. Знайдіть значення грошового мультиплікатора за агрегатом М1, якщо обсяг готівки поза банками становить 180 млрд. грн, а розмір банківських резервів, що сформувався за короткостроковими позиками – 85 млрд. грн, величина грошового агрегату М1 = 380 млрд. грн.

 

Задача 2. За даними таблиці розрахувати обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого національного продукту (ЧНП), Національного доходу (НД), сальдо державного бюжету:

Рахунок

Млрд. грн.

Особисті споживчі витрати

1450

Особисті заощадження

138

Державні закупівлі товарів та послуг

150

Чисті приватні інвестиції

144

Амортизація

6

Експорт товарів та послуг

22

Імпорт товарів та послуг

14

Чисті непрямі податки

18

 

Задача 3. Розрахуйте величину агрегатів грошової маси України, якщо: готівка поза банками – 135 млрд. грн.; готівка в касах юридичних осіб – 32 млрд. грн.; депозити до запитання – 73 млрд. грн.; строкові вклади – 168 млрд. грн.; валютні заощадження – 121 млрд. грн.; кошти за трастовими операціями – 2 млрд. грн.; вартість облігацій державного займу – 1,8 млрд. грн.

 

Результати записати у таблиці

На початок звітного року, млрд. грн

На кінець звітного року, млрд. грн

Агрегати грошової маси

Частка в грошовій масі

Агрегати грошової маси

Частка в грошовій масі

М0

 

 

М0

 

 

М1

 

 

М1

 

 

М2

 

 

М2

 

 

М3

 

 

М3

 

 

 

Задача 4. Рівень фактичного безробіття становить 10%, а природного – 5%. Фактичний ВВП дорівнює 2480 млрд. грн. Визначте за цих умов втрати ВВП від циклічного безробіття.

 

Задача 5. За наведеними даними (млрд. грн.) розрахуйте рівноважний ВВП за витратами для країни, у базовому році, якщо: С = 20 + 0,8 (Y – T + TR); I = 25 + 0,15 Y; G = 100; ЕХ = 210; ІМ = 120; T = 250; TR = 50.

У наступному році планується збільшити державні закупівлі на 60%, податки на 100 млрд. грн., трансферти на 20 млрд. грн., чистий експорт на 19 млрд. грн. Визначте, до яких наслідків призведуть ці заходи держави. Як зміниться величина ВВП та рівень цін в умовах пожвавлення економіки?

 

Задача 6. У таблиці наведені економічні параметри країни:

Роки

Грошова маса, млн. грн. (М)

Швидкість обігу грошей, обертів / рік (V)

Індекс цін, % (Р)

2015

1 400

5,0

100

2016

1 440

5,2

110

Визначте реальний та номінальний ВВП, темпи приросту номінального ВВП у кожному році.

 

ВАРІАНТ 10(20)

І. Теоретичні питання

1. Модель економічного зростання Домара-Харрода.

2. Неокласична та кейнсіанська моделі ринку праці: умови функціонування та механізм урівноваження.

ІІ. Практичні завдання

Задача 1. Розрахувати обсяг ВВП за методом його обчислення в СНР України, якщо задані такі дані:

                                    Рахунок

Млрд. грн.

Заробітна плата

280

Продуктові податки

170

Субсидії на продукти

100

Валовий корпоративний прибуток

60

Змішаний дохід

15

 

Задача 2. ВНП країни становить 1500 млрд. грн., обсяг валових інвестицій дорівнює 150 млрд. грн., обсяг чистих інвестицій складає 100 млрд. грн., обсяг споживання домашніх господарств = 900 млрд. грн.; непрямі податки = 15 млрд. грн.; державні витрати = 210 млрд. грн.; надлишок державного бюджету дорівнює 10 млрд. грн.

Визначити: 1. Національний дохід (НД). 2. Чистий експорт (NE).

3. Використовуваний дохід домашніх господарств (Yv) та обсяг їх заощаджень.

 

Задача 3. Визначте рівень безробіття у національній економіці за таких умов: чисельність населення країни становить 43 млн. осіб; населення у віці до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції11,5 млн. осіб; особи, що вибули зі складу робочої сили12 млн. осіб; природний ВВП дорівнює 2560 млрд. грн., природна норма безробіття складає 5%; фактичний ВВП становить 85% природного ВВП.

 

Задача 4. Природний обсяг виробництва становить 1100 одиниць, криву сукупного попиту (AD) описує рівняння Y = 2000 – 30 P0. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 20 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 2500 20 P1. На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?

 

Задача 5. У закритій економіці обсяг приватних інвестицій дорівнює 50 млрд. грн., а функція заощадження має вигляд: S = 0,2 Y – 100.

В умовах повної зайнятості економіка країни може досягти рівноваги за умови, що потенційний ВВП становить 1 000 млрд. грн.

1. Як за допомогою держави можна досягти повної зайнятості економічних  ресурсів, за якої потенційний ВВП дорівнюватиме 1 000 млрд. грн.?

2. На скільки збільшиться валовий національний дохід країни, якщо зовнішніх доходів із-за кордону немає?

 

Задача 6. У таблиці наведені економічні параметри країни:

Роки

Грошова маса, млн. грн. (М)

Швидкість обігу грошей, обертів / рік (V)

Індекс цін, % (Р)

2015

1 200

6,0

100

2016

1 440

6,2

120

Визначте реальний та номінальний ВВП, темпи приросту номінального ВВП у кожному році.

 

 

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ

 

 

Кафедра фінансів та кредиту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

 

з дисципліни: «Макроекономіка (поглиблений рівень)»

 

ВАРІАНТ № ___

 

 

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

 

ККерівник Михайлик О.М., к.е.н., доц. кафедри фінансів та кредиту

 

Національна шкала ________________   

Кількість балів: ________Оцінка:  ECTS _____

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ - 20 __рік

 

Додаток Б

Приклад оформлення змісту контрольної роботи

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………...

2

І. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ………………………………………………………

3

1. Система національних рахунків ……………………………………………….

3

2. Сучасна грошово-кредитна політика в Україні………………………………

6

ІІ. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ……………………………………………………..

8

Задача 1……………………………………………………………………………..

8

Задача 2……………………………………………………………………………..

9

Задача 3……………………………………………………………………………..

10

Задача 4……………………………………………………………………………..

11

Задача 5……………………………………………………………………………..

12

Задача 6……………………………………………………………………………..

13

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………

14

 

Додаток В

Приклад оформлення рисунків у контрольній роботі

 
 

 

 

                 е

Валютний курс,       D                                                                          S

гривня/долар                                                 надлишок

 

              8,0

 

              7,91

 

               7,5

 

                                                дефіцит

                                S                                                             D

 

 

кількість іноземної

валюти, доларів

 

Рисунок 1.2. – Регулювання рівноважного курсу національної валюти шляхом валютної інтервенції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Г

Приклад оформлення таблиці в контрольній роботі

Таблиця 1.2. Макроекономічні та макросоціальні наслідки циклічного безробіття

Макроекономічні наслідки

Макросоціальні наслідки

1) втрата частини потенційного ВВП;

2) втрата частини потенційних доходів, які мали б отримати безробітні, якби працювали;

3) збільшення навантаження на бюджет в частині додаткових витрат у звязку з безробіттям,

4) гальмування економічного зростання;

5) втрата кваліфікації працездатними, що, у свою чергу, спричиняє втрату виробничого потенціалу.

1погіршення психічного та фізичного стану безробітного населення;

2) втрата довіри до уряду;

3політична та соціальна нестабільність

 

 

 

 

Додаток Д

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку використаних джерел відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

 

Книги

Однотомний документ

Один автор

1.    Сорокіна Л. В. Моделі і технології управління ринковою вартістю будівельних підприємств : [монографія] / Л. В. Сорокіна. – К. : [Лазурит-Поліграф], 2011. – 541 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 511–529. – Загол. обкл. : Моделі і технології в управлінні ринковою вартістю будівельних підриємств. – ISBN 978-966-1543-18-7.

Два автори

2.    Фесенко І. А. Фінанси : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Фесенко, І. Є. Алфьорова ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ : [ДонДТУ], 2012. – 334 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 331-334. – ISBN 978-966-310-277-1.

Три автори

3.    Докієнко Л. М. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Докієнко Л. М., Клименко В. В., Акімова Л. М. – К. : Академвидав, 2011. – 408 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 401–405. – (Серія “Альма-матер”) – ISBN 978-617-572-013-4.

Чотири автори

4.    Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. М. Штангрет, В. В. Шляхетко, О. Б. Волович, І. В. Зубрей. – К. : Знання, 2012. – 374, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 288-294. – ISBN 978-966-346-715-3.

П’ять і більше авторів

5.    Фінансове забезпечення розвитку підприємств : монографія / [І. О. Бланк, Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєва та ін.] ; за ред. І. О. Бланка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К. : [КНТЕУ], 2011. – 344 с. – Бібліогр.: с. 329-343. – ISBN 978-966-629-518-0.

Без автора

6.    Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [за ред. В. Фещенка]. – К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2011. – 392 с. – ("Фінансові операції". Бібліотека фахівця). – 1000 (1-й з-д 500) экз. – ISBN 978-966-96819-8-0.

 

Багатотомний документ

7.    Докиенко Л. Н. Финансы предприятия : учеб. пос. [курс подготовки магистров учебной спец. «Финансы»] : в 2 т. / Л. Н. Докиенко. – К. : Банковский институт «Высокая школа», 2009 – (Навчально-методична серія «Європейська освіта). – ISBN 978-80-7265-167-2. Т. 2. – 2009. – 240 с. – Бібліогр.: с. 78-83. – ІSBN 978-80-7265-167-Х.

8.    Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2002 –  ISBN 966-95754-6-Х. Т. 4 : Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ІSBN 966-8467-91-4.

 

Матеріали конференцій, з’їздів

9.    Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, (Київ, 20 квіт. 2012 р.) / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів ; редкол.: Л. Г. Смоляр [та ін.]. – К. : УВОІ «Допомога» УСІ», 2012. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.

10.  Фінансово-економічні та інноваційні аспекти управління підприємством в умовах глобалізації світової економіки : матеріали ІІ наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, (Київ, 27 трав. 2010 р.) / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів ; редкол.: К. А. Андрющенко (голов. ред.) [та ін.]. – К. : УВОІ «Допомога» УСІ», 2010. – 295 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.

 

Препринти

11.  Школьник І. О. Фінансовий стан підприємств України: аналітичний статистичний огляд / Школьник І. О., Лєонов С. В. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. – 69 с. : іл., табл. (Препринт / Національний банк України, Держ. вищ. навч. заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ; ДВНЗ «УАБС НБУ» 2012-002). – Библиогр.: с. 68 (6 назв.).

 

Словники

12.  Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довідник / [за ред. В. Фещенка]. – [К.] : Українське агентство фінансового розвитку, 2011. – 392 с. : порт. – ("Фінансові операції") (Бібліотека фахівця). – ISBN 978-966-96819-8-0.

13.  Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. : іл., табл. – ISBN 966-8039-97-1.

 

Законодавчі та нормативні документи

14.  Податковий кодекс України / Держ. податк. адмін. України, Держ. п-во "Інформ.-вид. центр ДПА України". – Офіц. вид. – К. : ІВЦ ДПА України, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-1609-21-0.

15.  Про цінні папери та фондовий ринок : Закон № 3480-15 від 23 лютого 2006 року / Україна. Закон // Офіційний вісник України. – 2006. – № 13. – C. 61-84.

 

Стандарти

16.  Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – Чинний з 1996-01-01. – К. : Держстандарт України, 1996. – 38 с. : іл. – (Державний стандарт України).

17.  Природне і штучне освітлення : Інженерне обладнання будинків і споруд : ДБН В.2.5-28.2006. – Чинний з 2006-10-01. – К. : Мінбуд України, 2006. – 76 с. : іл. – (Державні будівельні норми України).

 

Каталоги

18.  Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006 –. – (Серия «Нормативная база предприятия»). – ISBN 966-7961-77-Х. Т. 5. – 2007. – 264 с. – ІSBN 966-7961-75-3. Т. 6. – 2007. – 277 с. : табл. – Библиогр.: с. 277 (6 назв.). – ІSBN 966-7961-76-1.

 

Бібліографічні покажчики

19.  Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / [упоряд.: Боровенська К. О., Українцева О. А.] ; Наукова бібліотека ДонДТУ, Довідково-бібліографічний відділ. – Алчевськ : ДонДТУ, 2011. – 20 с.

 

Автореферати дисертацій

20.  Овчар О. С. Інноваційно-інвестиційне забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Овчар Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ "КПІ ". – К., 2012. – 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17–18.

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

21.  Щербина О. В. Облігаційні позики: сутність, види, особливості емісії та розміщення облігацій // Управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва / О. В. Щербина. – К. : МУФ, 2009. – С. 233-246. – Бібліогр.: с. 269.

22.  Савкова О. М. Ринок офісної нерухомості: інвестиційно-фінансові аспекти функціонування // Формування ринкових відносин в Україні – 2011. – Вип. 9 (124). – С. 94-99. – Бібліогр.: с. 99.

 

Електронні ресурси

23.  Овчар О. С. Концептуальні засади реалізації організаційно-економічного механізму активізації інноваційно-інвестиційного забезпечення стратегії розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. С. Овчар // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – Вип. 4. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_4/Ovchar_411.htm. – Назва з екрану.