Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет

залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

 

 
 
 

Кафедра «Облік, аудит та інтелектуальна власність»

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки до виконання дипломних МАГІСТЕРСЬКИХ робіт на здобуття Освітнього ступеня «МАГІСТР»

 

Укладачі: В. В. Бобиль
О. А. Топоркова

                 Н. О. Божок
 

Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності

071 «Облік і оподаткування»

 

Дніпро 2018

 

 

УДК 657 (075.8)

ББК 65.052/053

М 54

 

Укладачі:

Бобиль Володимир Володимирович

Топоркова Олена Анатоліївна

Божок Наталія Олексіївна

 

 

 

Рецензенти:

канд. екон. наук, проф. П. Й. Атамас

(Дніпропетровського університету економіки і права),

докт. екон. наук, проф. О. М. Гненний (ДІІТ)

 

 

 

 

 

Методичні вказівки до виконання дипломних магістерських робіт на здобуття освітнього ступеня «магістр» [Текст] / уклад. В. В. Бобиль, О. А. Топоркова, Н. О. Божок; Дніпропетр. нац. ун-т. залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д.: Вив-во Дніпропетр. нац. ун-т. залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2018. – 44 с.

 

 

Методичні вказівки містять рекомендації щодо структури, оформлення, змісту дипломної магістерської роботи для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

 

ЗМІСТ

ВСТУП............................................................................................................... 4

1 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ........................................................................... 4

2 ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНИХ

МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ.............................................................................. 7

3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ДИПЛОМНОЇ

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

3.1. Структура дипломної магістерської роботи............................................. 8

3.2. Основні складові дипломної магістерської роботи................................... 9

3.3. Мова і стиль дипломної магістерської роботи........................................ 14

4. Етапи виконання ДИПЛОМНОЇ магістерської роботи

4.1. Збирання та обробка інформації............................................................. 16

4.2. Методи економічних досліджень............................................................. 18

5. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ.................. 19

6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

6.1. Процедура захисту................................................................................... 22

6.2. Критерії оцінювання дипломної магістерської роботи........................... 24

6.3. Призначення повторних термінів захисту робіт..................................... 25

6.4. Порядок зберігання дипломних  магістерських робіт............................ 25

ДОДАТКИ

Додаток А Рекомендована тематика дипломних магістерських робіт.......... 26

Додаток Б Зразок оформлення заяви на дипломну магістерську роботу.... 29

Додаток В Зразок оформлення завдання на дипломну магістерську роботу 30

Додаток Г Зразок оформлення титульного аркушу...................................... 32

Додаток Д Зразок оформлення змісту дипломної магістерської роботи...... 33

Додаток Е Зразок оформлення реферату....................................................... 35

Додаток Ж Приклади бібліографічного опису документів для оформлення

переліку посилань.......................................................................... 36

Додаток И Зразок оформлення таблиць......................................................... 39

Додаток К Зразок оформлення ілюстрацій.................................................... 40

Додаток Л Зразок оформлення розділу, підрозділу та висновків до

розділу дипломної магістерської роботи...................................... 41

Додаток М Зразок оформлення формул........................................................ 42

Додаток Н Зразок оформлення структурно-логічної схеми магістерської

роботи............................................................................................. 43

 

ВСТУП

 

Написання і захист дипломної магістерської роботи є заключним етапом підготовки студентів вищого навчального закладу за ступенем вищої освіти «магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Дипломна магістерська робота – це випускна кваліфікаційна робота, що призначена для об’єктивного контролю ступеня спеціальних знань, сформованості умінь вирішувати професійні завдання інноваційного характеру, які передбачені для первинних посад, зокрема у галузі залізничного транспорту.

Дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» повинна показати:

- спеціальну підготовку випускника в галузі обліку, аналізу та аудиту;

- уміння при вирішуванні професійних завдань інноваційного характеру: ставити проблеми й обґрунтовувати їх актуальність; формулювати мету й завдання дослідження; розробляти логіко-структурну схему роботи; працювати з літературними та іншими джерелами інформації; виконувати науково-дослідну роботу;

- уміння глибоко аналізувати й оцінювати різні аспекти діяльності з урахуванням світового досвіду;

- уміння всебічно обґрунтовувати власні узагальнення, висновки і пропозиції.

При написанні дипломної магістерської роботи необхідно використовувати як загальнонаукові методи (наприклад, методи діалектичної логіки), так і специфічні методи економічного дослідження (економіко-статистичні та економіко-математичні).

Дипломна робота на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» повинна відповідати таким вимогам:

 • виконуватися на конкретних матеріалах, зібраних студентом під час проходження практик протягом навчання в університеті;
 • містити розроблені студентом реальні пропозиції, які виражались би у вигляді  конкретних шляхів удосконалення, оптимізації обліку, аналізу, аудиту (контролю) та які екзаменаційна комісія (ЕК) могла б рекомендувати до впровадження;
 • з теми дипломної магістерської роботи студенту бажано мати публікацію або виступ на науково-практичній конференції.

1 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

Відповідальність за організацію підготовки випускниками дипломних робіт несе випускова кафедра, яка зобов’язана створити відповідні умови та методичне забезпечення.

Дипломну магістерську роботу студент виконує самостійно за консультаціями керівника роботи та керівників розділів.

Керівників дипломних магістерських робіт, із числа науково-педагогічних працівників університету або кваліфікованих фахівців підприємств, установ і організацій, призначає наказом ректор університету за поданням завідувачів випускових кафедр. Керівників розділів призначають завідувачі профільних кафедр за узгодженням із завідувачами випускових кафедр.

Нормоконтроль дипломних магістерських робіт здійснює завідувач випускової кафедри або працівник, призначений завідувачем кафедри. Склад рецензентів визначає випускова кафедра.

Студент для виконання дипломної магістерської роботи повинен:

 • в установлений термін обрати і узгодити тему з керівником дипломної магістерської роботи;
 • отримати завдання на дипломну магістерську роботу;
 • самостійно виконувати дипломну магістерську роботу, ґрунтуючись на матеріалах виробничих практик, методичного та інформаційного забезпечення;
 • систематично відвідувати консультації керівника дипломної магістерської роботи і керівників розділів;
 • сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки керівників;
 • згідно з графіком звітувань інформувати керівника про виконання завдання на дипломну магістерську роботу;
 • відповідно до запланованих термінів подати дипломну магістерську роботу на перевірку керівникам розділів;
 • відповідно до запланованого терміну подати дипломну магістерську роботу на перевірку керівникові;
 • отримати рецензію на дипломну магістерську роботу (за рішенням кафедри);
 • підготувати доповідь про основні результати дипломної магістерської роботи;
 • підготовити відповіді на зауваження керівника дипломної магістерської роботи, керівників розділів, рецензента;
 • відповідно до графіку представити роботу на засідання ЕК.

Керівник дипломної магістерської роботи повинен:

- запропонувати актуальну тему дипломної магістерської роботи, яка відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця напряму або спеціальності.

- видати завдання на дипломну магістерську роботу з визначеними термінами виконання розділів та подання роботи в ЕК. Форма бланку завдання наведена в додатку А;

 • управляти виконанням дипломної магістерської роботи;
 • скласти графік консультацій (не менш ніж дві на тиждень) та дотримуватись його;
 • скласти графік проміжних звітів та контролювати хід виконання завдання;
 • інформувати кафедру про хід виконання випускником календарного плану завдання;
 • при суттєвому відхиленні від календарного плану порушувати питання про призупинення дипломування;
 • перевірити диплому магістерську роботу;
 • написати аргументований відзив на дипломну магістерську роботу. У відзиві указати:
 • мету дипломного проекту (роботи);
 • актуальність теми;
 • клас задач, рівень та види умінь, що застосовані, їх відповідність чинним кваліфікаційним вимогам;
 • відповідність змісту дипломної магістерської роботи завданню;
 • оригінальність отриманих рішень;
 • практичне і наукове значення результатів;
 • ступінь самостійності виконання;
 • якість оформлення;
 • недоліки.
 • повернути студенту роботу не пізніше ніж за три дні до захисту;
 • здійснити підготовку студента до захисту дипломної магістерської роботи;
 • бути присутнім при захисті дипломної магістерської роботи на засіданні ЕК.

Керівник розділу повинен:

 • керувати виконанням розділу дипломної магістерської роботи;
 • скласти графік консультацій, погодити його з керівником дипломної магістерської роботи і дотримуватися його;
 • інформувати керівника дипломної магістерської роботи про стан виконання розділу;
 • перевірити розділ на:
 • відповідність змісту розділу програмі дипломної магістерської роботи;
 • оригінальність отриманих рішень;
 • практичне і наукове значення результатів;
 • ступінь самостійності виконання;
 • якість оформлення;
 • підписати дипломну магістерську роботу за умови відсутності зауважень.

Нормоконтролер повинен:

 • перевірити оформлення дипломної магістерської роботи відповідно до вимог чинних стандартів, нормативних документів, наявність та правильність посилань на них;
 • підписати дипломну магістерську роботу за умови відсутності зауважень.

Рецензент повинен ознайомитись з дипломною магістерською роботою та підготувати рецензію. Структура рецензії ідентична відгуку керівника дипломної магістерської роботи за винятком підпункту «ступень самостійності виконання», що вилучається. Рецензія оголошується після доповіді студента, його відповідей на запитання членів ЕК та оголошення відгуку керівника.

Завідувач кафедри повинен:

 • організувати методичне забезпечення виконання дипломних магістерських робіт;
 • контролювати виконання графіка консультацій науково-педагогічними працівниками кафедри;
 • розглядати на засіданнях кафедри стан виконання дипломних магістерських робіт;
 • надати допуск дипломних магістерських робіт до захисту.

2 ВИМОГИ ДО ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

Перелік тем дипломних магістерських робіт розробляє кафедра до початку поточного навчального року. Студент має право запропонувати на розгляд кафедри власну тему дипломної магістерської роботи.

Дипломна магістерська робота може бути комплексною (кафедральною, міжкафедральною, міжуніверситетською) і виконуватись декількома студентами. Для комплексних робіт призначається головний керівник і керівники частин.

Дипломна магістерська робота може вважатися такою, що має практичне застосування при виконанні однієї з умов:

 • тема запропонована підприємством (установою), а результати прийняті до реалізації;
 • існують публікації автора, патент, раціоналізаторська пропозиція, рішення про публікацію;
 • до роботи прикладені документи про впровадження результатів.

При формуванні завдань до обраної випускником теми слід виходити з таких умов, що виробничі задачі магістра - інноваційна діяльність за складним алгоритмом, що містить процедуру конструювання нових рішень.

Тему дипломної магістерської роботи із вказівкою прізвища студента та керівника затверджує ректор. Терміни затвердження - за рік до дати захисту дипломної магістерської роботи у ЕК.

 

3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

3.1 Структура та обсяг дипломної магістерської роботи

 

Рекомендується наступна структура дипломної магістерської роботи:

- титульний аркуш;

- завдання;

- реферат (взамін анотації);

- зміст;

- перелік умовних позначок, символів, скорочень і термінів (за необхідності);

- основну частину:

- вступ;

- розділ 1 (теоретична частина);

- розділ 2 (аналітична частина);

- розділ 3 (дослідницька частина);

- розділ 4 (охорона праці);

- висновки;

- рекомендації (за необхідності);

- перелік посилань;

-додатки.

Відзив наукового керівника, зовнішня рецензія (за наявністю), копії статей та тез магістра за темою дослідження до складу дипломної магістерської роботи не включаються, але надаються державній комісії окремо.

Обсяг дипломної магістерської роботи має бути в межах 100 – 120 сторінок комп’ютерного тексту у чотирьох розділах. Розподіл дипломної магістерської роботи за обсягами наведений у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Орієнтовна структура дипломної магістерської роботи за обсягом

Назва частини роботи

Кількість сторінок

Титульний аркуш

1

Завдання

1

Реферат

1

Зміст

1

Перелік умовних позначок, символів, скорочень і термінів

1

Вступ

2 - 3

Розділ 1(теоретична частина)

20 - 25

Розділ 2 (аналітична частина)

28 - 32

Розділ 3 (дослідницька частина)

34 - 40

Розділ 4 (охорона праці)

8 - 10

Висновки 

3 - 5

Список використаних джерел

50 - 60 джерел

Додатки

Не обмежується

 

Необхідно рівномірно викладати матеріал по розділах, а в середині розділів – по параграфах. При цьому допускаються певні відхилення, проте не рекомендується, щоб обсяг одного розділу перевищував 30 відсотків загального обсягу роботи.

 

3.2 Основні складові дипломної магістерської роботи

 

Титульний аркуш. Форма титульного аркушу наведена в додатку Б. Підписи і дати підписання рекомендується виконувати чорними чорнилами, тушшю або пастою.

Реферат. Реферат необхідно розміщувати з нової сторінки. Він має бути стислим та інформативним.

Реферат повинен містити:

 • відомості про обсяг дипломної магістерської роботи, кількість його частин, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість літературних джерел;

- текст реферату, який необхідно давати в такій послідовності:

 • перелік ключових слів;
 • об’єкт дослідження;
 • мета кваліфікаційної роботи;
 • стисла характеристика роботи;
 • галузь застосування;
 • економічна ефективність.

Обсяг реферату - до 500 слів. Реферат має бути розташований на одній сторінці формату А4.

Зміст. Зміст починати з нової сторінки. До змісту включати: вступ; послідовно перелічені розділи, підрозділи; висновки; перелік посилань; назви додатків.

Перелік умовних позначок, символів, скорочень і термінів.  Усі прийняті в дипломній магістерській роботі малопоширені умовні позначення, символи, одиниці, скорочення і терміни пояснювати у переліку, який розташовують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки.

Незалежно від цього за першої появи цих елементів у тексті дипломної магістерської роботи необхідно наводити їх розшифрування.

Вступ роботи є початковою частиною тексту (пишеться, як правило, після того, як написана основна частина роботи).

У вступі  розкривають:

- актуальність теми,

- мету і завдання дослідження,

- об'єкт і предмет дослідження,

- методи дослідження та джерела інформації,

- практичне значення одержаних результатів,

- апробація та публікація одержаних результатів.

Актуальність теми. Обґрунтовують доцільність та важливість проведення даного дослідження для розвитку відповідної сфери науки чи економіки України. Розкривають сутність і стан наукової проблеми (задачі), а також ступінь вивчення (із зазначенням ініціалів і прізвищ науковців, що займалися даною проблемою), не вирішені питання.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне - сутність проблеми або наукового завдання, рівень її вивчення і які питання залишилися невирішеними в контексті вибраної теми дипломної магістерської роботи.

Мета і завдання дослідження. Виходячи із актуальності і недостатньої розробки теми, формулюють мету і завдання дипломної магістерської роботи, які потрібно вирішити для її досягнення. Не слід формулювати тему як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на засіб досягнення, а не на кінцеву мету написання дипломної магістерської роботи.

Наприклад, метою дослідження за темою «Оптимізація механізму управління та обліку необоротних активів на підприємствах залізничного транспорту» є визначення основних напрямів удосконалення методології й організації управління, обліку, контролю необоротних активів на підприємствах залізничного транспорту та виявлення резервів підвищення ефективності їх використання в сучасних умовах формування ринкової економіки.

Завданнями дослідження є:

1. Характеристика необоротних активів як обліково-економічної категорії, та дослідження методології й організації обліку необоротних активів на підприємствах залізничного транспорту;

 1. Економічний аналіз формування та ефективності використання необоротних активів на підприємствах залізничного транспорту;
 2.  Розробка основних напрямів удосконалення методології й організації управління, обліку, контролю необоротних активів на підприємствах залізничного транспорту та виявлення резервів підвищення ефективності їх використання.

Об'єкт і предмет дослідження. Об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Таким чином, об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. Зокрема, в об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього повинна бути спрямована основна увага магістра.

Наприклад, об’єктом дослідження за темою «Оптимізація механізму управління та обліку необоротних активів на підприємствах залізничного транспорту» є  сукупність господарських операцій, пов’язаних із формуванням та використанням необоротних активів на конкретному підприємстві залізничного транспорту або у його структурних підрозділах.

Предметом дослідження виступає теоретичні, методологічні та практичні  питання обліку, аналізу та контролю необоротних активів, які виникають в процесі господарської діяльності підприємства.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось відповідним методом.

Наприклад, при вивченні й узагальненні наукових розробок з обліку, аналізу та контролю необоротних активів використані методи діалектичного, історичного та системного пізнання, зокрема аналізу і синтезу, індукції і дедукції. Методи порівняння, групування, графічний, табличний,  середніх величин застосовані при оцінці рівня, тенденцій формування і розвитку, організації та методології обліку, аналізу та контролю необоротних активів підприємства залізничного транспорту.

Наукова новизна одержаних результатів. Подають стислий опис нових наукових положень (рішень), запропонованих особисто студентом. Необхідно показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, дістало подальший розвиток).

Сформульоване наукове положення повинно читатися і сприйматися легко й однозначно (без нагромадження дрібних деталей та уточнень).

Практичне значення одержаних результатів. В роботі, що має теоретичне значення, треба подати відомості чи рекомендації про можливе використання результатів досліджень в науковій діяльності, а в  роботі, що має прикладне значення, - відомості, або пропозиції про практичне застосування одержаних результатів.

Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, доцільно вказати на ступінь готовності їх до використання або можливих масштабів використання. Необхідно дати також короткі відомості по впровадженню результатів дослідження із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів.

Апробація результатів роботи. Вказується, на яких наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, нарадах оприлюднено результати досліджень.

Публікації. Вказують, у скількох статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, авторських свідоцтвах опубліковані результати дипломної магістерської роботи.

Основний текст дипломної магістерської роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, які узагальнюються у таких частинах: теоретична частина, аналітична частина, дослідницька частина. Основний текст викладати державною мовою. Особам, які не вивчали державну мову, дозволяється, за рішенням завідувача кафедри, викладати текст російською мовою.

Розділ 1 (теоретична частина). У цьому розділі (частині) обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд нормативно - правової бази та літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкривається історія розвитку наукової думки, ступінь вивченості проблеми в історичному аспекті, підходи різних авторів до її вирішення, показується у чому єдність, а у чому відмінність їх поглядів, а також обґрунтовується, яких поглядів на цю проблему і чому дотримується студент у своїй дипломній магістерській роботі.

Огляд літературних джерел доцільно групувати так:

 1. Роботи, в яких висвітлюється історія розвитку проблеми.
 2. Теоретичні роботи, які повністю присвячені темі.
 3.  Роботи, що розкривають тему частково, окремі її сторони.
 4. Роботи, у яких тема або окремі її сторони висвітлюються чи оцінюються неоднозначно, суперечливо.

Огляд закінчується коротким висновком про ступінь висвітлення в літературі основних аспектів теми.

Розглядаються також законодавчі та нормативні акти за проблемою роботи, подається аргументована оцінка використання теоретичної бази і впливу нормативно-законодавчої бази на динаміку розвитку об’єкта дослідження, наводяться (на основі теоретичних обґрунтувань вітчизняного чи зарубіжного досвіду, власних висновків тощо) шляхи розвитку  цього об’єкта, розкривається методологія і техніка дослідження.

Крім того, у розділі потрібно обґрунтувати актуальність дослідження обраної теми в сучасних умовах.

Результатом цієї частини має бути певна методологічна модель, яка буде використовуватись для аналізу предмета дослідження у наступних частинах роботи та при формуванні висновків.

Розділ 2 (аналітична частина).  В аналітичній частині на прикладі конкретної організації, використовуючи розроблену у теоретичній частині методологічну модель, подається аналіз стану досліджуваного об’єкта за останні чотири роки. Вихідними даними для аналізу можуть бути економічна, фінансова, статистична, управлінська та інші види документації цієї організації. Аналіз повинен здійснюватись з урахуванням різних чинників впливу на об’єкт дослідження. Аналізуючи об’єкт дослідження, встановлюється його стан.

Базовими підрозділами аналітичної частини повинні бути: аналіз техніко - економічних показників, фінансового стану та результатів діяльності об`єкту дослідження за попередні чотири роки, а також особливості обліку і контролю діяльності об`єкту дослідження.

Аналітичний розділ має бути закінчений  аргументованими висновками, де у стислій формі наводяться результати аналізу і розвитку проблеми та шляхи її розв’язання. Форма подання аналітичного матеріалу може бути довільною (графічна, таблична, у вигляді моделей, блок-схем  тощо).

Розділ 3 (дослідницька частина). Дослідницький розділ базується  на комплексному підході до аналізу об’єкта дослідження в динаміці за певний період часу. При цьому важливою умовою є дослідження чинників, які мають вплив на об’єкт дослідження. Вагомість тих чи інших чинників обґрунтовується за допомогою емпіричних і теоретичних методів, методів математичної статистики, моделювання тощо. Ця частина є логічним продовженням теоретичної та аналітичної частини. У ній наводяться результати вивчення можливих шляхів розв’язання виявлених проблем. Призначенням цього розділу є дослідити тенденції і закономірності зміни економічних показників, зокрема тих, значення яких вказано у завданні.

У дослідницькій частині також наводяться обґрунтування заходів щодо покращання діяльності об’єкта. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об’єкта. Конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) магістра повинні націлюватись на забезпечення показників економічного зростання підприємства.

Розділ 4 (охорона праці). Розділ з питань охорони праці виконується за необхідності, під керівництвом консультанта з кафедри «Безпека життєдіяльності», на підставі вимог цієї кафедри. Студенти, які одночасно виконують дві дипломні роботи (за різними спеціальностями), включають цей розділ тільки в одну дипломну роботу.

Висновки є логічним завершенням роботи. У них коротко і стисло викладаються основні результати, які одержали достатнє обґрунтування в основній частині тексту. Висновки подаються у вигляді окремих лаконічних положень, методичних рекомендацій. Надзвичайно важливим є те, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках зазначається не тільки те позитивне, що вдалось виявити у результаті вивчення теми, але й недоліки та проблеми, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення.

Спочатку у висновках зазначають актуальність досліджуваної проблеми (питання) та її важливість для науки і практики. Потім коротко оцінюють стан вивчення питання та існуючі проблеми. Далі розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової проблеми (завдання), а також результати аналізу. В кінці висвітлюються основні шляхи розв’язання досліджуваної проблеми.

У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Перелік посилань. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині дипломної магістерської роботи, наводити з нової сторінки. Бібліографічні джерела в переліку посилань подавати у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери джерел у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

Бібліографічні описи посилань у переліку наводити відповідно до стандартів з бібліотечної та видавничої справи ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Приклад бібліографічного опису наведений в додатку Ж.

Додатки. У додатках варто подавати матеріал, який є необхідним для повноти дипломної магістерської роботи і не може бути послідовно розміщений в основній частині через великий обсяг або спосіб відтворення.

Додатки позначати великими літерами, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Типи додатків:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- проміжні математичні докази, формули, розрахунки;

-  розрахунки економічного ефекту;

- методики;

- інструкції і методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання магістерської роботи;

Усі наведені в додатках форми документів і облікових регістрів, таблиць, відомостей тощо заповнюються цифровими даними, взятими з матеріалів досліджуваного (базового) підприємства. На всі додатки необхідні посилання у тексті магістерської дипломної роботи, а самі додатки розміщуються в послідовності посилань на них і нумеруються.

Першими позначаються обов’язкові додатки, які включають інформацію демонстраційного матеріалу (плакатів). Демонстраційний матеріал повинен в наочній формі характеризувати основні результати, висновки та рекомендації, мати певну логічну послідовність, а у своїй сукупності повністю розкривати тему і результати роботи студента. Оформлення демонстраційного матеріалу (формат, позначки, шрифти, компонування тощо) здійснюють відповідно до чинної системи стандартів та додаткових вимог кафедри.

 

3.3 Мова і стиль дипломної магістерської роботи

 

Оскільки дипломна магістерська робота є насамперед кваліфікаційною працею, її мові і стилю слід приділити дуже серйозну увагу.

Найхарактернішою ознакою писемної наукової мови є формально-логічний спосіб викладу матеріалу. Це знаходить своє відображення у всій системі мовних засобів. Матеріал дипломної магістерської роботи викладається за допомогою безособових конструкцій: «робиться», «виконується», «пропонується» тощо.

Для тексту дипломної магістерської роботи характерними є смислова завершеність, цілісність і зв'язність. Найважливішим засобом вираження логічних зв'язків тут є спеціальні функціонально-синтаксичні засоби зв'язку, що вказують на послідовність розвитку думки (спочатку, насамперед, потім, по-перше, по-друге, отже ), заперечення (проте, тимчасом, але, у той час як, тим не менше, аж ніяк), причинно-наслідкові відношення (таким чином, тому, завдяки цьому, відповідно до цього, внаслідок цього, крім того, до того ж), перехід від однієї думки до іншої (раніше ніж перейти до..., звернімося до..., розглянемо, зупинимось на..., розглянувши..., перейдемо до..., необхідно зупинитися на..., необхідно розглянути...), результат, висновок (отже, значить, як висновок, на закінчення зазначимо, все сказане дає змогу зробити висновок, підсумовуючи, слід сказати...)

Засобами логічного зв'язку можуть виступати займенники, прикметники і дієприкметники (даний, той, такий, названий, вказаний).

Текст дипломної магістерської роботи характеризується тим, що його складають лише точні, отримані в результаті дослідження відомості та факти. Це обумовлює і точність їх словесного вияву, і, таким чином, використання спеціальної термінології.

Завдяки науковим (спеціальним) термінам стає можливим у короткій та економній формі давати розгорнуті визначення і характеристики фактів, понять, процесів, явищ.

Зазначимо, що науковий термін - це не просто слово, а втілення сутності даного явища. Отже добирати наукові терміни і визначення необхідно дуже уважно. Не можна довільно змішувати в одному тексті різну термінологію, пам'ятаючи, що кожна галузь має свою, притаманну тільки їй, термінологічну систему.

Не використовується також замість прийнятих у даній галузі термінів професійна лексика. Професіоналізми - це не позначення наукових понять, а умовні, у вищому ступені диференційовані найменування реалій, які використовуються в середовищі вузьких фахівців і зрозумілі тільки їм.

У науковій мові, яка використовується при написанні дипломної магістерської роботи, дуже поширені вказівні займенники «цей», «той», «такий». Вони не тільки конкретизують предмет, але й визначають логічні зв'язки між частинами висловлювання (наприклад, «Ці дані служать достатньою підставою для висновку...»). Займенники «щось», «дещо», «що-небудь» через неконкретність їх значення в тексті дипломної магістерської роботи не використовуються.

Для тексту дипломної магістерської роботи, який потребує складної аргументації і виявлення причинно-наслідкових відносин, властиві складні речення різних видів з чіткими синтаксичними зв'язками. Звідси розмаїття складених сполучників підрядності «завдяки тому, що», «між тим як», «тому що», «замість того, щоб», «з огляду на те, що», «зважаючи на те, що», «внаслідок того, що», «після того, що», «в той час як» та ін. Особливо часто використовуються похідні прийменники «протягом», «відповідно до... », «у результаті», «на відміну від...», «поряд з...», «у зв'язку з» тощо.

Безособові  речення в тексті дипломної магістерської роботи вживаються при описі фактів, явищ та процесів. Називні речення використовуються в назвах розділів, підрозділів і пунктів, у підписах під рисунками, діаграмами, ілюстраціями.

Обов'язковою вимогою об'єктивності викладу матеріалу є також вказівка на джерело повідомлення, автора висловленої думки, чи якогось виразу. У тексті дипломної магістерської роботи цю умову можна реалізувати за допомогою спеціальних вставних слів і словосполучень («за повідомленням», «за відомостями», «на думку»,  «на нашу думку»).

Якостями, котрі визначають культуру наукової мови, є точність, ясність і стислість. Смислова точність - одна з головних умов забезпечення наукової та практичної значущості інформації, вміщеної в тексті дипломної магістерської роботи. Недоречно вжите слово може суттєво викривити сенс написаного, призвести до подвійного тлумачення тієї чи тієї фрази, надати всьому тексту небажаної тональності.

Поганою є звичка пересипати свою мову заплутаною книжковою лексикою, переобтяжувати її чужомовними словами.

Ще одна необхідна якість наукової мови - її ясність. Ясність - це вміння писати доступно і дохідливо. Практика показує, що особливо багато неясностей виникає там, де магістри замість точних кількісних значень використовують слова і словосполучення з невизначеним або занадто узагальненим значенням. У випадках, коли матеріал дипломної магістерської роботи обґрунтовується з посиленням на імовірні поняття, доцільно використовувати водні слова «як правило», «переважно» тощо.

Стислість - третя необхідна й обов'язкова якість наукової мови. Реалізація цієї якості означає вміння уникнути непотрібних повторів, надмірної деталізації. Кожне слово і вираз служать тут тій меті, яку можна сформулювати таким чином: якомога не тільки точніше, але й стисліше донести сутність справи. Тому слова і словосполучення, які не несуть жодного смислового навантаження, повинні бути повністю виключені з тексту дипломної магістерської роботи.

Багатослів'я або мовна надмірність найчастіше виявляється у вживанні зайвих слів. Наприклад: «З цією метою підприємства залізничного транспорту використовують наявні приміщення» (якщо приміщень немає, то й використовувати їх не можна); «Перевіркою було встановлено, що існуючі розцінки у багатьох торгових точках міста були значно завищені» (розцінки, які не існують, не можуть бути ні завищеними, ні заниженими).

 

4 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

4.1 Збирання та обробка інформації

 

Важливим етапом виконання дипломної магістерської роботи є збирання і систематизація фактичного матеріалу. Студенти збирають і систематизують інформацію за темою роботи, насамперед, під час практик, які вони проходять протягом  навчання в університеті.

Перед проходженням практики студентів консультує керівник: визначаються конкретні  напрями дослідження, методика збирання та обробки інформації, її джерела.

Науковий керівник дипломної магістерської роботи проводить консультації та контролює виконання (відповідно до графіку) окремих розділів та роботи в цілому.

Збирання інформації за визначеною проблематикою здійснюється, здебільшого, протягом двох етапів. Студенти знайомляться зі статистичними виданнями та літературними джерелами на попередніх етапах науково-дослідної роботи - написанні роботи бакалавра. Детальним вивченням документів обліку, фінансової та статистичної звітності найбільш доцільно займатися у ході виробничої та науково-дослідної практик.

Як свідчить практика, написання роботи викликає у магістрів значні труднощі організаційного характеру, зокрема при пошуку і відборі необхідної літератури та в роботі з літературними джерелами, при компонуванні опрацьованого матеріалу, виборі методу викладення тексту та при формуванні висновків.

Пошук і відбір необхідної літератури – один з першочергових кроків практичної реалізації поставлених завдань магістром при підготовці роботи. Для повнішого виявлення основних літературних джерел, а за необхідності архівних документів, статистичних даних тощо з теми виконуваної роботи, використовують каталоги чи картотеки кафедр та бібліотек вищого навчального закладу, провідних та спеціалізованих бібліотек міста, області, бібліотечні спеціальні видання,  виноски та посилання у підручниках, монографіях, словниках тощо. Основну частину списку використаних джерел доцільно складати під час огляду нормативно - правових та літературних джерел.

Складену з теми роботи список джерел бажано показати керівникові, який може порекомендувати додаткові джерела, дати певні поради щодо першочерговості їх опрацювання, необхідності та доцільності використання тих чи інших джерел.

Вивчення та конспектування літератури за темою роботи. Вивчення літератури рекомендується розпочинати з тих робіт, у яких досліджувана проблема висвітлюється загалом, а пізніше перейти до джерел, в яких відображаються окремі питання. Починати ознайомлення з виданням потрібно з титульної сторінки, щоб з’ясувати, де, коли, ким було воно видано, переглянути зміст, прочитати анотацію чи передмову, де розкрито призначення видання, завдання, які ставив автор у ньому.

Необхідні цитати, цифри, факти, висновки, які мають відношення до теми дипломної магістерської роботи, виписують на окремому аркуші паперу стандартного розміру, що сприяє кращій орієнтації у накопиченому матеріалі, систематизації його за розділами, проблемами. Після кожної цитати, прикладу чи іншого виписаного матеріалу потрібно точно описувати джерело з позначенням сторінок, на яких опублікований цей матеріал. Це необхідно для забезпечення вимог правильного оформлення, якщо такий матеріал буде використовуватись у тексті дипломної магістерської роботи.

Під час збирання фактичного матеріалу необхідно враховувати такі основні вимоги до інформації: повноту, періодичність, порівнянність та достовірність.

Повнота  полягає в тому, що магістр повинен повністю охопити явище або елементи досліджуваного процесу, розглянути всі сторони проблеми: зібрати дані за максимально можливий безперервний термін.

Збирання інформації для дипломної магістерської роботи здійснюється за допомогою вибіркового спостереження.

Періодичність полягає в тому, щоб зібрані в процесі вибіркового обстеження факти були взаємопов`язані в динаміці не менше ніж за 4 роки.

Порівняність фактів дасть змогу підсумувати їх та зробити загальні висновки, внести пропозиції.  Цю вимогу слід враховувати при виборі об`єкта для збирання матеріалу та інформації.

Достовірність пов’язана з необхідністю отримання в результаті дослідження обґрунтованих висновків. Достовірною вважається інформація, яка відображає дійсні, правдиві параметри явищ.

Вимірювання можуть бути неточними через помилки реєстрації, обчислення та вибіркові спостереження. Можуть бути допущені також помилки в арифметичних розрахунках при обробці зібраної інформації, які можна виявити за допомогою повторних розрахунків та логічного контролю. Повторний розрахунок необхідно виконати на підставі всіх розрахунків, а логічний контроль можливий тільки між взаємопов`язаними показниками.

Найбільш типовим недоліком дипломної магістерської роботи є описовий виклад другого та третього розділів, що зумовлено:

- механічним перенесенням до роботи основних положень діючих інструктивно-нормативних документів;

- запозиченням прикладів з організації обліку, економічного аналізу, ревізії та контролю на підприємствах, в організаціях та установах тільки з літературних джерел без їх критичного огляду та аналізу;

- поверхневим аналізом фактичних звітних даних, статистичної  інформації, відсутністю практичних навичок застосування статистичних та економіко-математичних методів, обчислювальної, комп’ютерної техніки та недостатнім зв’язком аналітичних даних з пропозиціями, що розробляються.  

Уникнути зазначених недоліків можна, проілюструвавши всі викладені положення регулятивних та інструктивно-нормативних документів реальними прикладами за результатами досліджень під час практики, вивчивши загальні показники діяльності аналогічних об`єктів за ряд років, визначивши їх динаміку, тенденції та перспективи, виконавши, у першу чергу, порівняльний аналіз (аналіз тренду) за чотири роки.

 

4.2 Методи економічних досліджень

 

При виконанні дипломної магістерської роботи студенти повинні використовувати як загальнонаукові, так і специфічні методи економічних досліджень.

До загальнонаукових відносяться методи діалектичної та формальної логіки (порівняння, аналіз та синтез, індукція та дедукція, аналогія, розвиток від абстрактного до конкретного).

До специфічних інструментів економічного дослідження відносять статистичні та економіко-математичні методи. Статистичні методи будуються на групуванні досліджуваних об`єктів, узагальненні економічних показників, складанні статистичних таблиць і графіків.

Для повноти та ефективності використання економіко-математичних методів рекомендується застосування комп’ютера. При цьому можуть бути використані як стандартне програмне забезпечення (для обробки зібраного студентом статистичного матеріалу), так і власні розробки та побудови моделей, макетів, програм тощо. При викладі матеріалу необхідно додержуватися таких вимог:

- змістовність і конкретність викладання;

- системність і послідовність;

- завершеність викладення кожної думки;

- виключення тавтології;

5 ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Дипломну роботу оформлювати згідно з вимогами ДСТУ 3008-95 машинним способом (за допомогою комп’ютерної техніки) і роздруковувати з використанням друкувальних і графічних пристроїв на аркушах білого паперу формату А4 з однієї сторони, через полуторний міжрядковий інтервал (до тридцяти рядків на сторінці), шрифт Times New Roman – 14; абзац – 1,27; поля не менш: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, нижнє та верхнє – 20 мм.

Дипломну роботу переплітати в твердій обкладинці з палітурного картону.

Скорочення слів і словосполучень в дипломній роботі приводити відповідно до ДСТУ 3582-97.

Розділи і підрозділи дипломної роботи повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів дипломної роботи («РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ») і заголовки розділів розташовувати посередині рядка (без абзацу) і друкувати великими літерами без крапки в кінці. Слід використовувати шрифт Тіmеs New Roman, розмір 14, нарис напівжирний. Перенесення частини слова не допускати.

Заголовки підрозділів розміщувати з абзацу, рівняння по ширині. Слід використовувати шрифт Тіmеs New Roman, розмір якого 14, нарис напівжирний. Перенесення частини слова не допускати. Крапку наприкінці не ставити.

Між заголовком та подальшим текстом слід пропустити один рядок, як і між заголовком і останнім рядком попереднього тексту (для тих випадків, коли кінець одного і початок іншого підрозділу розташовуються на одній сторінці). Між заголовками розділу та підрозділу рядки не пропускаються.

Нумерація має бути наскрізною, причому першою сторінкою є титульний аркуш. Номер сторінки проставляють арабськими цифрами у правому верхньому куті. На титульному аркуші, аркушах реферату та змісту номер не ставиться. Якщо в тексті є рисунки і таблиці, виконані на окремих сторінках, їх необхідно включати в загальну нумерацію. Сторінки із переліком посилань та всі перші сторінки додатків також нумерують.

Зразки оформлення розділів наведено у дод. Л. Кожний розділ повинен починатися з нової сторінки.

Текст розділів роботи повинен поділятися на підрозділи, пункти, підпункти. Підрозділи, пункти та підпункти слід нумерувати арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер підрозділу повинен складатися з номера розділу та порядкового номеру підрозділу, розділених крапкою. У кінці номера підрозділу крапка не ставиться, наприклад, «2.1» (перший підрозділ другого розділу). Номер пункту має складатися з номера розділу, підрозділу і пункту, розділених крапками, в кінці крапка не ставиться наприклад «2.1.3» (третій пункт першого підрозділу другого розділу). Між заголовком пункту та подальшим та попереднім текстом рядки не пропускаються. Назва пунктів набирається (Тіmеs New Roman 14) напівжирним з абзацу. Розділи, підрозділи та пункти які відображають зміст і результати роботи, повинні мати змістовні заголовки. Якщо заголовок складається з двох речень, їх розділяють крапкою. Наприкінці заголовка крапку не ставлять. Підкреслювати заголовки і переносити слова в заголовках не допускається.

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми, діаграми) розміщувати відразу після посилання на них в тексті або на наступній сторінці. Ілюстрацію слід розміщувати так, щоб її можна було розглядати без повороту дипломного проекту (роботи). Якщо таке розміщення неможливе, то ілюстрацію розташовувати так, щоб для її розгляду достатньо було повернути пояснювальну записку на чверть обороту за рухом годинникової стрілки.

Рисунки, графіки, схеми, діаграми в дипломній роботі мають відповідати вимогам стандартів СПДБ, ЕСПД, ЕСТД та іншим нормативно-методичним документам. Зразок оформлення ілюстрацій наведено у додатку К.

Ілюстрації можуть мати назву, яку слід розташовувати під ілюстрацією. За необхідності під ілюстрацією можна розміщувати пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрації позначати словом «Рисунок», яке разом із номером та підписом розміщувати після пояснювальних даних, наприклад, «Рисунок 4.2 – Схема формування доходів і витрат локомотивного депо у 2009-2011 роках».

Слово «Рисунок», номер і підпис повинні бути поза ілюстрацією, мати шрифт Тіmеs New Roman, розмір якого 14, нарис звичайний, вирівнювання по ширині з абзацу. Ілюстрації нумерувати послідовно в межах розділу арабськими цифрами. Номер складається із номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті. При посиланні слід вказувати повний номер ілюстрації. Повторні посилання варто давати зі скороченими словами «дивись рисунок», наприклад: див. рис. 2.3. Назву рисунка від подальшого тексту відокремлювати інтервалом у 1 рядок.

Таблицю розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. Форма таблиці показана у дод. И. На всі таблиці мають бути посилання в тексті. Таблиці нумерують арабськими цифрами у межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номеру таблиці, розділених крапкою. Виконувати таблицю допускається 12 шрифтом Тіmеs New Roman, інтервалом 1,0-1,5.

Таблиця повинна мати стислу змістовну назву, яка відображає зміст таблиці. Назву таблиці і заголовки граф починати з великої літери, підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великої, якщо вони самостійні. У кінці заголовків і підзаголовків таблиці крапки не ставити. Заголовки і підзаголовки граф указувати у однині.

При переносі частини таблиці на наступну сторінку головку таблиці не повторювати, а над таблицею ліворуч (без абзацу) поміщати слова «Продовження таблиці» з указівкою номера. Заголовок таблиці не повторювати. Останній рядок таблиці відокремлювати від наступного тексту інтервалом у 1 рядок.

Формули та рівняння розміщувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, окремими рядками, посередині сторінки. Після формул ставити той розділовий знак, який необхідний, виходячи з побудови фрази. Розділові знаки ставити безпосередньо за формулами до номера.

Переносити формулу чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконування операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Знак множення при цьому записувати у виді «×».

У формулах та рівняннях застосовувати позначення, які встановлені державними стандартами.

Пояснення позначень і числових коефіцієнтів, які входять до формули чи рівняння наводити безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені в формулі або рівнянні. Пояснення значення кожного символу і числового коефіцієнта давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починати з абзацу словом «де» без двокрапки.

Цифри у формулах повинні мати прямий шрифт. Літерні позначення розмірів (символи), для яких застосовуються букви латинського алфавіту, повинні мати курсивний шрифт.

Скорочені математичні терміни (наприклад, sin, arcsin, lg, lim, const, max) у формулах та рівняннях записувати прямим шрифтом. Скорочені найменування фізичних і технічних одиниць виміру, метричних мір і похідних від них, які позначені буквами українського алфавіту, приводити курсивним шрифтом без крапок. Скорочення в індексах повинні мати прямий шрифт.

Розмірність одного і того ж параметру в межах дипломної роботи має бути однаковою. Позначення одиниць застосовувати тільки після числового значення розмірів та в заголовках граф і найменуваннях рядків таблиць. У тексті (без числового значення розмірів) приводити повне найменування одиниць. Не застосовувати різні позначення однакових фізичних величин.

Позначення одиниць, які входять у добуток, розділяти на середній лінії крапкою, як знаком множення, наприклад: Н·м (ньютон·метр). У позначеннях одиниць, які утворені діленням одних одиниць на інші, застосовувати косу риску. При цьому всі позначення складної одиниці розміщувати в один рядок.

Формули нумерують в межах розділу арабськими цифрами. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, розділених крапкою, наприклад: «(1.2)» (друга формула першого розділу). Номер формули, як показано вище, слід брати в круглі дужки і розташовувати праворуч на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується. Посилаючись на формулу в тексті, необхідно подати її повний номер у дужках, наприклад: «у формулі (1.2)…». Зразок оформлення формули наведено у дод. М.

У ході написання дипломної роботи студент повинен давати посилання на літературні джерела. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання. Посилання даються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела в списку літератури та відповідна сторінка джерела, наприклад: «… [4, с. 35].», або під текстом цієї сторінки у вигляді виноски, в якій зазначають прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік видання та сторінку.

Примітки наводити, якщо необхідні пояснення або довідкові дані до змісту тексту, таблиць або графічного матеріалу. Примітку розташовувати безпосередньо після матеріалу, до якого вона відноситься. Примітку друкувати шрифтом Тіmеs New Roman, розмір якого 12, нарис звичайний, вирівнювання за лівим краєм з абзацним відступом, інтервали перед приміткою дорівнює 6 пунктів і після – 12 пунктів. Слово «Примітка» набирати розрідженим шрифтом із розрядкою 1 пункт.

 

6 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

6.1 Процедура захисту

 

Захист дипломної магістерської роботи відбувається на відкритому засіданні екзаменаційної комісії (ЕК) за участю не менше половини її складу за обов’язкової присутності голови комісії. Склад ЕК визначається і затверджується у встановленому порядку та регламентується «Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженим наказом Міністерства освіти України.

На захист можуть бути запрошені спеціалісти або працівники підприємств, робота яких пов’язана з тематикою дипломної магістерської роботи.

До захисту в установлений деканатом термін студент подає секретареві ЕК такі матеріали:

- завершену дипломну магістерську роботу з усіма підписами;

- відгук керівника;

- рецензію на роботу (за наявністю).

Перед початком засідання деканат подає у ЕК:

- наказ (витяг з наказ) вищого навчального закладу про затвердження складу ЕК зі спеціальності;

- розклад роботи комісії;

- наказ про затвердження списків студентів за навчальними групами, допущених до захисту робіт;

- зведену відомість (студентську картку), затверджену деканом факультету, про виконання студентами, які захищають роботи, усіх вимог навчального план і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик та з державних екзаменів.

У ЕК можуть бути подані також інші матеріали, які характеризують наукову чи практичну цінність проведеного дослідження (документи, що підтверджують практичне застосування результатів дослідження, наукові статті за темою роботи, макети, моделі тощо)

До захисту дипломної магістерської роботи студенти зобов`язані підготувати коротку доповідь. Доповідь розраховується на 8-10 хвилин. На початку рекомендується коротко охарактеризувати актуальність теми, мету, завдання та об`єкт дослідження. Після цього доцільно перейти до викладення  основного змісту роботи. При цьому необхідно вибрати 2-3 головних питання, які доповідають за такою схемою: сучасне становище (недоліки, виявлені в ході дослідження та аналізу), заходи, що пропонуються для усунення недоліків, вірогідна ефективність пропонованих рекомендацій.

Доповідь повинна супроводжуватися демонстраційним матеріалом. Показ демонстраційних матеріалів здійснюється, як правило, за допомогою мультимедійної техніки – проектору, тому вони повинні бути заздалегідь підготовлені у електронному виді і передані на кафедру. Оскільки для оформлення дипломної роботи використовується пакет Microsoft Office, то презентацію демонстраційних матеріалів необхідно підготувати в програмі PowerPoint, яка теж входить до складу цього пакету. Рекомендується використовувати версію Microsoft Office PowerPoint 2003.

Додатково студенти друкують демонстраційні матеріали у вигляді роздавального матеріалу у форматі А4, який пропонується кожному члену Державної екзаменаційної комісії.

Можливе також використання демонстраційних матеріалів на листах формату А1 у вигляді плакатів.

Після доповіді магістр відповідає на запитання членів комісії, а також всіх присутніх на захисті.

Рішення приймається ДЕКом після захисту усіх дипломних магістерських робіт, які планувались до захисту на цей день (не більше 12 робіт). ЕК на своєму закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю членів комісії, які брали участь у її засіданні, приймають рішення про оцінку захисту роботи кожного студента (результати захисту визначаються оцінками «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо», «незадовільно»); присвоєння магістрам-випускникам відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня та видачу їм державних документів про вищу освіту. При однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

 

6.2 Критерії оцінювання дипломної магістерської роботи

 

Таблиця 6.1 – Критерії оцінювання знань студентів

 

Національна

ECTS

Визначення

1

2

3

5 – відмінно,

90-100

A

Студентом творчо викладена тема, дана критична оцінка основних проблем, розглянуті різні засоби і варіанти їх вирішення, надані практичні рекомендації. Дипломна магістерська робота бездоганно оформлена по відношенню до тексту, таблиць, ілюстрацій, списку літератури, а також демонстраційного матеріалу. Доповідь студента є логічною, грамотною, аргументованою, відповідно до теми дипломної магістерської роботи. На всі питання членів ДЕК надані чіткі, повні відповіді. Особлива увага звертається на наявність актів про впровадження розробок або висновків провідних фахівців підприємств щодо доцільності їх практичного застосування; опублікованих статей, затверджених методичних розробок, запропонованих студентом. Враховується також участь студентів у науково-дослідних роботах, конференціях, конкурсах за фахом.

Для претендентів на диплом з відзнакою участь у науковій роботі, конференціях, конкурсах за фахом є обов’язковою.

4 – дуже добре,

82-89

B

Студент повністю розкрив тему дослідження, показав всебічне і глибоке знання програмного матеріалу, досконало володіє методами дослідження та знає основну літературу, а також вказівки та інші офіційні положення і матеріали з обліково-аналітичних дисциплін. Проявив творчі здібності та здатність до критичної оцінки інформації. Дає грамотні і логічні відповіді на запитання, але з незначними недоліками

4 – добре,

75-81

C

Студентом цілковито розкритий зміст теми, наведені практичні рекомендації, що заслуговують на увагу, однак неповністю висвітлені деякі питання, або окремі положення носять описовий характер. Студент добре володіє проблемою і знається на теоретичних і практичних питаннях з теми. Оцінка може бути знижена за наявності в рецензії несуттєвих зауважень, недоліків в оформленні тексту, ілюстрацій, а також при нечітких і невпевнених відповідях на окремі питання, поставлені членами ДЕК під час захисту

3 – задовільно,

67-74

D

Студентом в основному розкрита сутність теми, але в рецензії і відгуках наявні істотні зауваження, помилки у тексті й оформленні  ілюстрацій, безсистемність роботи, неточний виклад окремих розділів і питань, нечітке формування окремих положень, недостатня кількість розрахунків. Вимагають коригування висновки і пропозиції автора дипломної магістерської роботи. Відповіді на питання неповні і невпевнені.

 

 

Продовження табл. 6.1

3 – достатньо,

60-66

E

Студент у цілому розкрив тему дослідження, має знання тільки основного навчального матеріалу в обсязі, який необхідний для подальшої роботи за професією. Ознайомлений з основною літературою.  Допускає помилки у відповідях на питання

2 – незадовільно з повторним складанням контрольного заходу,

35-59

FX

Студент не розкрив деякі питання з теми дослідження, показав незнання основного навчально-програмного матеріалу. Виявляє невміння орієнтуватися в основній літературі і нормативних даних. Допускає принципові помилки у відповідях на запитання

2 – незадовільно з повторним вивченням дисципліни,

0-34

F

Студент повністю не розкрив теми дослідження. Допускає принципові помилки у відповідях на запитання

 

6.3 Призначення повторних термінів захисту робіт

 

Студент, який при захисті дипломної магістерської роботи отримав незадовільну оцінку, підлягає відрахуванню як такий, що закінчив теоретичний курс навчання за відповідною програмою підготовки і не захистив кваліфікаційної роботи з видачею йому академічної довідки встановленого зразка.

Державна комісія встановлює, чи може цей студент подавати на повторний захист цю саму роботу з доопрацюванням або він зобов’язаний опрацювати нову тему. При встановленні плагіату повторний захист роботи без змін її теми не допускається.

При недостатньому рівні дипломної магістерської роботи ЕК може в окремих випадках рекомендувати доопрацювати цю роботу і подати її до повторного захисту на наступній сесії засідань ЕК і студенту видається витяг з цього протоколу.

Студентам, які не захищали роботи з поважних причин (документально підтверджених), ректором може бути продовжений термін навчання до наступного терміну роботи державної комісії із захисту роботи, але не більше ніж на один рік.

 

6.4. Порядок зберігання дипломних  магістерських робіт

 

Дипломна магістерська робота зберігається в університеті протягом п’яти років. Після закінчення терміну зберігання дипломні магістерські роботи знищують, про що складається відповідний документ (акт).

Демонстраційні матеріали, відзиви та рецензії зберігаються на кафедрі протягом одного року. Після закінчення терміну зберігання демонстраційні матеріали, відзиви та рецензії знищують, про що складається відповідний документ (акт).

Демонстраційні матеріали можуть використовуватись в навчальному процесі.

 

 

Додаток А

Рекомендована тематика дипломних  магістерських робіт

1. Удосконалення системи обліку та аналізу виробничих запасів на підприємствах залізничного транспорту.

2. Оптимізація фінансових результатів залізниці в умовах сучасних економічних відносин.

3. Удосконалення методики ціноутворення на послуги підприємств транспорту.

4. Удосконалення контролю, обліку та стану основних засобів на залізницях України.

5. Удосконалення механізму кредитування підприємств залізничного транспорту на прикладі сучасного банку.

6. Удосконалення системи контролю та обліку витрат на підприємствах транспорту.

7. Оптимізація системи обліку та контролю запасів на промислових підприємствах.

8. Оптимізація структури доходів та витрат залізниці.

9. Удосконалення ефективності аудиту в державному секторі економіки.

10. Удосконалення економічної безпеки інноваційної діяльності підприємств транспорту.

11. Шляхи удосконалення обліку розрахунків з дебіторами та кредиторами на підприємствах промисловості.

12. Оптимізація інвестиційної діяльності залізниці.

13. Оптимізація фінансової діяльності залізниці.

14. Удосконалення механізму управління трудовими ресурсами та обліку праці на підприємствах залізничного транспорту.

15. Удосконалення системи обліку та контролю грошових потоків на підприємствах промисловості.

16. Оптимізація видатків бюджетних установ.

17. Удосконалення кошторису бюджетних установ.

18. Управлінські та фінансові аспекти обліку та аналізу доходів і витрат підприємств транспорту.

19. Удосконалення обліку та аналізу грошових коштів, доходів і видатків місцевих бюджетів.

20. Сучасні концепції обліку та контролю в бюджетних установах.

21. Оптимізація системи податкового обліку і звітності  на підприємстві.

22. Роль і місце фінансового обліку в мезанізмі контролінгу на підприємстві.

23. Організація та впровадження управлінського обліку і звітності на підприємствах промисловості.

24. Удосконалення інформаційних систем обліку, контролю і аудиту.

25. Удосконалення обліку і контролю амортизації необоротних активів та аналізу їх технічного стану на підприємствах промисловості.

26. Удосконалення обліку, контролю і аналізу фінансових інвестицій.

27. Удосконалення обліку, контролю і аналізу касових операцій.

28. Удосконалення обліку, контролю і аналізу операцій з акціями на підприємствах промисловості.

29. Удосконалення обліку, контролю і аналізу вексельних операцій на підприємствах промисловості.

30. Організація і шляхи вдосконалення обліку, аудиту і аналізу формування власного капіталу підприємства.

31. Удосконалення обліку, контролю і аналізу забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання.

32. Удосконалення обліку, контролю і аналізу розрахунків за виплатами працівникам.

33. Удосконалення обліку, контролю і аналізу фонду оплати праці на підприємствах промисловості.

34. Удосконалення обліку, контролю і аналізу розрахунків з бюджетом за прямими податками і зборами.

35. Удосконалення обліку, контролю і аналізу операцій по операційній оренді на підприємствах промисловості.

36. Удосконалення обліку, контролю і аналізу операцій по фінансовій оренді на підприємствах промисловості.

37. Удосконалення обліку, контролю і аналізу лізингових операцій.

38. Удосконалення обліку, контролю і аналізу готової продукції на підприємствах промисловості.

39. Удосконалення обліку, контролю і аналізу допоміжних виробництв підприємств промисловості.

40. Удосконалення обліку, контролю і аналізу довгострокових (поточних) зобов'язань підприємств промисловості.

41. Удосконалення обліку, контролю і аналізу дебіторської заборгованості підприємств промисловості.

42. Удосконалення обліку, контролю і аналізу кредиторської заборгованості підприємств промисловості.

43. Удосконалення обліку, контролю і аналізу стану розрахунків з покупцями та з постачальниками.

44. Удосконалення обліку, контролю і аналізу витрат на виробництво за центрами відповідальності на підприємствах промисловості.

45. Удосконалення обліку, контролю і аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

46. Удосконалення обліку, контролю і аналізу показників фінансової звітності підприємств промисловості.

47. Удосконалення обліку, контролю і аналізу доходів промислового підприємства за видами діяльності.

48. Організація і методика обліку і аудиту податків та їх оптимізація.

49. Методологічні аспекти обліку, аналізу та контролю діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.

50. Облік, аналіз та контроль вексельних операцій у системі розрахунків на промисловому підприємстві.

51. Організаційні аспекти обліку, аналізу та контролю за центрами витрат.

52. Організаційні аспекти обліку, аналізу та контролю за центрами прибутків.

53. Організаційні аспекти обліку, аналізу та контролю за центрами інвестицій.

54. Міжбюджетні відносини, розмежування видатків між бюджетами різних рівнів.

55. Надходження та витрати місцевих бюджетів в сучасних умовах.

56. Аналіз формування системи закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти та шляхи її удосконалення в розрізі проблем сьогодення.

57. Система оподаткування суб`єктів малого підприємства. Вплив на формування дохідної частини бюджету міста.

58. Організаційні аспекти обліку, аналізу та контролю суб`єктів малого підприємництва.

59. Удосконалення обліку та контролю грошових потоків суб`єктів малого підприємства.

60. Удосконалення обліку, контролю та аналізу необоротних активів суб`єктів малого підприємства.

61. Удосконалення обліку, контролю і аналізу розрахунків з дебіторами та кредиторами на підприємствах залізничного транспорту.

62. Удосконалення обліку, контролю і аналізу грошових потоків на підприємствах залізничного транспорту.

63. Удосконалення системи управлінського обліку і звітності на підприємствах залізничного транспорту.

64. Удосконалення системи обліку і контролю довгострокових (поточних) зобов'язань підприємств залізничного транспорту.

65. Удосконалення системи обліку і контролю дебіторської заборгованості підприємств залізничного транспорту.

66. Удосконалення системи обліку і контролю кредиторської заборгованості підприємств залізничного транспорту.

67. Удосконалення системи обліку і контролю показників фінансової звітності підприємств залізничного транспорту.

68. Удосконалення обліку, аналізу та контролю вексельних операцій на підприємствах залізничного транспорту.

69. Удосконалення обліку та контролю розрахунків з дебіторами та кредиторами на підприємствах залізничного транспорту.

70. Удосконалення обліку, аналізу та контролю кредитування підприємств залізничного транспорту.

 

Додаток Б

Зразок оформлення заяви на дипломну магістерську роботу

                                                                      Завідуючому кафедрою  «Облік і оподаткування»

                                                                      Дніпропетровського національного університета

                                                                       залізничного транспорту ім. ак. В.Лазаряна

                                                                      професору  Бобилю В. В.

                                                                      студента (ки) групи__________________

                                                                       за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

 факультету___ЦБО_________________________

                                                                        _________Ковальчук Оксани Петрівни________

                                                                                             ( прізвище, ім′я, по батькові печатними літерами)

 

ЗАЯВА

 

            Прошу Вас

 

 1. Затвердити мені тему дипломної магістерської  роботи__ «Удосконалення механізму організації та оплати праці на залізничному транспорті»___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Дозволити здійснити збір вихідних даних на підприємстві ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод»_____________________

__________________________________________________________________________

                          (повна назва підприємства без скорочень з вказівкою адміністративної підлеглості - при її наявності)

 

     «__»_____квітня___2018 р.                                          ________________________

                                                                                                                                 (підпис студента)

 

 

          Кафедра призначає:

 

 1. Керівником дипломної

          магістерської  роботи___________________ к.е.н., доц. Топоркову О.А.

                                                     (підпис керівника дипломної роботи)

 1. Консультантом дипломної

     магістерської  роботи_______________________ к.е.н., доц. Шило Л.А.

                                                        (підпис консультанта дипломної роботи)

 

     Завідуючий кафедрою «Облік і оподаткування»

     д.е.н., професор________________________________________Бобиль В. В.

                               (підпис завідуючого кафедрою)

 

 

 

Додаток В

Зразок оформлення завдання на дипломну магістерську роботу

ЗАВДАННЯ

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту

імені академіка В. Лазаряна

Факультет__ЕГ_(ЦБО)___Кафедра__Облік і оподаткування_______

Спеціальність  «Облік і оподаткування»                                                                                               

 З а т в е р д ж у ю :

                                                                                                                          Зав. кафедрою

                                                                                                          _____________________

                                                                                                          "___" _________ 20___р.

З А В Д А Н Н Я

 на дипломну магістерську роботу студента

Ковальчук Оксани Петрівни

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботи «Удосконалення обліку праці та її оплати у регіональній філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» _________________

затверджена наказом по університету від "__20__" __вересня_2018 р. № _608ст__

2. Термін подання студентом закінченої роботи _______10 грудня  2018 р._

3. Вихідні дані до дипломної магістерської роботи _Статут регіональної філії «Придніпровська залізниця»; Баланс підприємства (форма № 1) за 2014 - 2017 рр.; Звіт про фінансові результати підприємства (форма № 2) за 2014 - 2017 рр.; Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) підприємства за 2014 - 2017 рр.; Звіт про доходи і витрати підприємств основної діяльності залізничного транспорту України за 2014 - 2017 рр.; Пояснювальна записка до річного звіту філії за 2014 - 2017 рр. Звіт з праці (форма № 1-ПВ) за 2014 - 2017 рр.; Зведений звіт про чисельність працівників і фонд оплати праці за видами робіт на підприємстві (форма № 1-Т (ЦТО) за 2014 - 2017 рр._______

4. Зміст дипломної магістерської роботи (перелік підлеглих розробці питань) ___

Вступ__________________________________________________________________

1. Управління трудовими ресурсами та оплата праці як предмет дослідження______

2. Характеристика економічного розвитку служби локомотивного господарства___

3. Шляхи удосконалення використання трудових ресурсів та системи оплати праці в службі локомотивного господарства_______________________________________

4. Дії працівників в аварійних та надзвичайних ситуаціях______________________

Висновки_______________________________________________________________

Перелік посилань________________________________________________________

Додатки________________________________________________________________

5. Перелік демонстраційного матеріалу_ 1. Структурно-логічна схема магістерської роботи; 2. Техніко-економічні показники роботи локомотивної служби за 2014 - 2017 рр; 3. Динаміка економічних показників служби локомотивного господарства за 2014 - 2017 рр; 4. Форми оплати праці робітників; 5. Класифікація витрат на оплату праці; 6. Кореспонденція рахунків з обліку заробітної плати; 7. Методи визначення та показники рівня продуктивності праці; 8. Шляхи  підвищення ефективності праці та її оплати на залізниці 9. Резерви оптимізації кадрового потенціалу залізниці_________________

 

6. Розділи та консультанти

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Дії працівників в аварійних та надзвичайних ситуаціях

Музикіна С. І.

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

Найменування етапів дипломної магістерської роботи

Термін виконання

Обсяг роботи, %

Вступ

 

 

1. Управління трудовими ресурсами та оплата праці як предмет дослідження

 

 

1.1. Огляд нормативно - правової бази та літературних

джерел з питань праці та її оплати

 

 

 

1.2. Основні етапи розвитку наукової думки стосовно

питань праці та її оплати

 

 

 

1.3. Дослідження  підходів  до  оцінки ефективності управління трудовими  ресурсами

 

 

Висновки  до  розділу 1

05.11.18 р.

 (30 %)

2. Характеристика економічного розвитку служби локомотивного господарства

 

 

2.1. Особливості роботи служби локомотивного господарства в умовах сучасної  ринкової економіки

 

 

2.2. Аналіз показників фінансового стану та результатів діяльності господарства

 

 

2.3. Особливості організації обліку і контролю праці та

її оплати на залізниці

 

 

 

Висновки  до  розділу  2

26.11.18 р.

 (60 %)

3. Шляхи удосконалення використання трудових ресурсів та системи оплати праці в службі локомотивного господарства

 

 

3.1. Аналіз стану та використання трудових ресурсів

на залізниці

 

 

 

3.2. Аналіз стану та використання фонду оплати праці

 

 

3.3. Резерви  підвищення  ефективності  використання праці та її оплати на залізниці

 

 

Висновки  до  розділу 3

 

 

4. Дії працівників в аварійних та надзвичайних ситуаціях

 

 

Висновки  до  розділу 4

 

 

Висновки

 

 

Перелік посилань

 

 

Додатки

10.12.18 р.

 (100 %)

 

7. Дата видачі завдання __________________________________________

                                                                                 

Студент - дипломник ____________________________________________

 

Керівник роботи ________________________________________________

 

Додаток Г

Зразок оформлення титульного аркушу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТи І НАУКИ УКРАЇНИ

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна

 

Кафедра _____________«Облік і оподаткуання»__________

(повна назва)

 

                                                                                                         «ДО ЗАХИСТУ»

                                                                                                      Завідувач кафедри

                                                                                          _________       проф. Бобиль В. В.

                                                                           (підпис)                  (ПІБ)

                                                                                                    20____р. ________ «____»

 

ДИПЛОМНА РОБОТА

на здобуття освітнього ступеня «магістр»

 

Галузь                       07       «Управління та адміністрування»

                            (шифр)                                   (назва)

 

Спеціальність                     071     «Облік і оподаткування »

                                      (код)                       (повна назва)

 

 

Тема      Удосконалення обліку праці та її оплати у регіональній філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця»

 

 

Theme    The improvement of accounting work and pay in regional branch «Prydniprovska Railway» JSC «Ukrainian Railway»

 

 

Керівник дипломної роботи       ____доцент____         _______        Бобиль В. В.

                                                        (посада)                  (підпис)                     (ПІБ)

 

Керівник розділу з БЖД              __  доцент____           _______        Музикіна .С .І

                                                        (посада)                  (підпис)                     (ПІБ)

 

Нормоконтролер                           ___доцент____           _______        Топоркова О. А.

                                                        (посада)                  (підпис)                     (ПІБ)

 

Студент  групи                               ______________              _______      Іванов А.М.

                                                                                 (підпис)                        (ПІБ)

 

Student                                             _______________Ivanov Anatolii_____________

                                                                  (Family name)

 

Дніпро

2018

 

 

Додаток Д

Зразок оформлення змісту дипломної магістерської роботи

ВСТУП............................................................................................................... 5

1....... УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ЯК ПРЕДМЕТ  ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1.... Огляд нормативно-правової бази та літературних джерел з питань

праці та її оплати..................................................................................... 8

1.2.... Основні етапи розвитку наукової думки стосовно питань праці та її

Оплати.................................................................................................... 15

1.3.... Дослідження  підходів  до  оцінки ефективності управління трудовими  ресурсами................................................................................................................ 21

Висновки  до  розділу 1................................................................................... 25

2....... ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЛУЖБИ ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА

2.1.... Особливості роботи служби локомотивного господарства в умовах

сучасної  ринкової економіки................................................................ 26

2.2.... Аналіз показників фінансового стану та результатів діяльності

Господарства......................................................................................... 34

2.3     Особливості організації обліку і контролю праці та її оплати на

Залізниці................................................................................................. 41

Висновки  до  розділу  2................................................................................. 50

3....... ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ

РЕСУРСІВ ТА СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СЛУЖБІ ЛОКОМОТИВНОГО  ГОСПОДАРСТВА

3.1     Аналіз стану та використання трудових ресурсів на залізниці.......... 51

3.2     Аналіз стану та використання фонду оплати праці............................. 72

3.3     Резерви  підвищення  ефективності використання праці та її оплати

на залізниці............................................................................................ 81

Висновки  до  розділу 3.................................................................................. 96

4....... ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ В АВАРІЙНИХ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ

СИТУАЦІЯХ.......................................................................................... 97

Висновки  до  розділу 4.................................................................................. 98

ВИСНОВКИ.................................................................................................. 104

Перелік ПОСИЛАНЬ................................................................................. 107

ДОДАТКИ

Додаток А Структурно-логічна схема магістерської роботи...................... 109

Додаток Б Техніко-економічні показники роботи локомотивної

служби за 2012 - 2015 рр............................................................ 110

Додаток В Динаміка економічних показників служби

локомотивного господарства за 2012 - 2015 рр........................ 111

Додаток Г Форми оплати праці робітників.................................................. 112

Додаток Д Класифікація  витрат на оплату праці........................................ 113

Додаток Е Кореспонденція рахунків з обліку заробітної  плати................ 114

Додаток Ж Методи визначення та показники рівня  продуктивності праці 115

Додаток И Шляхи підвищення ефективності  праці та її оплати на

залізниці........................................................................................ 116

Додаток К Резерви оптимізації кадрового потенціалу залізниці................ 117

Додаток Л Баланси (форма № 1) на 31.12.2012, 2013, 2014, 2015 рр....... 118

Додаток М Звіти про фінансові результати (форма № 2) за 2012-2015 рр 119

Додаток Н Звіти з праці (ф. 1-ПВ) за 2012-2015 рр.................................... 120

 

 

Додаток Е

Зразок оформлення реферату

 

РЕФЕРАТ

 

Ключові слова: локомотивне господарство, заробітна плата, трудові ресурси, собівартість, фонд заробітної плати, продуктивність праці, динаміка, мотивація, програма розвитку.

В дипломній магістерській роботі проведено аналіз сучасного стану і перспективи розвитку підприємств залізничного транспорту України. На прикладі служби локомотивного господарства Придніпровської залізниці розглянуто механізм обліку та контролю за системою оплати праці. Запропоновані шляхи підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

Метою дослідження є детальне вивчення та розробка науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення механізму організації та оплати праці на підприємствах залізничного транспорту та виявлення резервів підвищення ефективності їх використання в сучасних умовах ринкової економіки.

Об’єктом дослідження є сукупність господарських операцій, пов’язаних із формуванням та регулюванням витрат на оплату праці в локомотивному господарстві регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Предметом дослідження виступають теоретичні та практичні питання обліку та формування витрат на оплату праці з урахуванням технологічної специфіки залізничної галузі.

Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг основного тексту – 110 сторінок, у тому числі 15 таблиць, 10 рисунків. Крім того, вступ на 3 сторінках, висновки на 8 сторінках, список використаних джерел, який включає 80 найменувань, та 12 додатків.

 

Додаток Ж

Приклади бібліографічного опису документів для оформлення переліку посилань

Законодавство

 1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во юстиції України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5.
 2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність [Текст]: Закон України від 16 липня 1999 року № 996 – XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. –    № 40. – ст. 365.
 3. Господарський кодекс України [Текст]: офіц. текст: станом на 20 січня   2007 р. – Х.: Одіссей, 2007. – 240 с. – ISBN 966-7613-56-9.
 4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: офіц. текст: станом на  23 грудня 2010. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17
 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Текст]: Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 17(805). – С. 3-54.

Книги

6 Один автор

Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. – М.: Высш. шк., 2005. – 479 с.

7 Два автори

Соколов М. М. Архитектоника грузовых вагонов [Текст] / М. М. Соколов, А. В. Третьяков. – М.: ИБС-Холдинг, 2006. – 405 с.

8 Три автори

Пшінько О. М. Екологія житла. Радіоактивність житла [Текст]: навч. посіб. для вузів / О. М. Пшінько, Л. Ф. Долина, О. М. Пристинська. – Д.: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2007. – 176 с.

9 Чотири і більше авторів

Проблеми гуманізації освіти в контексті трансформації вищої школи України [Текст]: монографія / І. О. Вакуленко, М. І. Мальков, А. В. Радкевич та ін. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2008. – 232 с.

Статті журналів

10 Один автор

Яновський П. О. Дослідження впливу факторів на час перебування поїздів на дільницях [Текст] / П. О. Яновський // Залізн. трансп. України. – 2008. – № 3. – С. 25-29.

11 Два автори

Бубнов В. М. Повышение грузоподъемности вагонов-платформ [Текст] / В. М. Бубнов, С. В. Мямлин // Вагоны и вагонное хоз-во (прил. к ж-лу «Локомотив»). – 2008. – № 2. – С. 43-44.

12 Три автори

Вучечич И. И. Оценка остаточного ресурса грузовых вагонов железных дорог [Текст] / И. И. Вучечич, Б. А. Дерекач, А. Д. Кочнов // Вестн.
ВНИИЖТа. – 2008. – № 2. – С. 14-18.

13 Чотири автори і більше

Розвиток процесів руйнування осі колісної пари при циклічному навантаженні [Текст] / І. О. Вакуленко, М. І. Мальков, А. В. Радкевич та ін. – (Техніка та технології. Ресурсні дослідження) // Залізн. трансп. України. – 2008. – № 3. – С. 47-48.

Стаття газети

14 Букреева А. Дорогой студенческих отрядов [Текст] / А. Букреева // Вісті Придніпров’я. – 2008. – 22 лип. – С. 4.

Електронні ресурси

15 Колесникова Т. О. Екологія житла очима діітівців [Електронний ресурс] / Т. О. Колесникова, С. І. Юрков. – Д.: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2008. – DVD, 96 МБ.

16 Шеперс В. Повышение тяговой способности рудничных локомотивов при футеровании колес пластмассой [Електронний ресурс] / В. Шеперс // Глюкауф. – 1986. – № 6. – Режим доступа: http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/ fema/pavlijchuk /library/2.htm.

17 Мазур В. А. Металлические конструкции гражданских зданий и инженерных сооружений: учебно-методическое пособие [Электронний ресурс] / В. А. Мазур; Харьковская нац. акад. городского хоз. – Х., 2003. – Режим доступа: http://eprints.ksame.kharkov.ua/1001/

 

Додаток И

Зразок оформлення таблиць

 

Показники середньомісячної заробітної плати працівників локомотивного депо за виробничими групами у співвідношенні з продуктивністю праці наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1 –Аналіз середньомісячної заробітної плати працівників локомотивного депо за виробничими групами за 2014-2017 роки

Виробничі групи та показники продуктивності праці

Звіт 2014 року

Звіт 2015 року

Звіт 2016 року

Звіт 2017 року

Відхилення звітного року до попереднього

Абсолютне

Відносне,

відсотків

Середньомісячна заробітна плата по депо, грн.

1245

1763

2146

2910

764

135,6

- локомотивні бригади, грн.

2118

2359

2885

3861

976

133,8

- технічне обслуговування локомотивів, грн.

1975

2081

2088

2659

571,0

127,3

- екіпіровка, грн.

1094

1104

1357

1873

516

138,0

- ремонт основних засобів, грн.

1256

1313

1572

2231

659

141,9

- інші види професій, грн.

1321

1469

1968

2706

738

137,5

Обсяг перевезень всього, млн. ткм брутто

25365,2

26282,7

28466,8

26667,3

- 1799,5

93,7

Продуктивність праці, тис. грн.

101,3

104,3

113,1

151,9

38,8

134,3

Продуктивність праці, млн. ткм брутто

14,5

15,0

16,0

14,8

- 1,2

92,5

 

 

За даними табл. 4.1 можна зробити висновки, що…

Таблиця 4.2 – Склад і структура фонду оплати праці локомотивного депо за 2014-2015 роки

Вид діяльності

Звіт 2014 року

Звіт 2015 року

Сума, тис. грн.

Питома вага, відсотків

Сума, тис. грн.

Питома вага, відсотків

1

2

3

4

5

1.ФОП депо, усього, в тому числі:

45744,5

100,0

62708,6

100,0

- основна заробітна  плата

23726,1

51,9

30423,2

48,5

- додаткова заробітна плата

19570,5

42,8

28134,0

44,9

- інші заохочувальні та компенсаційні

  виплати

2447,9

5,3

4151,4

6,6

 
 

Продовження табл. 4.2

1

2

3

4

5

2. У тому числі постійна частина фонду оплати праці

34848,2

76,2

46267,8

73,8

3. У тому числі змінна частина фонду оплати праці

10896,3

23,8

16440,8

26,2

 

 

Аналізуючи показники табл. 4.2, слід відмітити зростання загальної суми фонду оплати праці локомотивного депо протягом досліджуваного періоду. Це пояснюється, насамперед, підвищенням тарифних ставок та індексацією заробітної плати. Аналізуючи структуру фонду оплати праці, слід зазначити, що вона є досить типовою для структурних підрозділів залізничного транспорту.

 

Додаток К

Зразок оформлення ілюстрацій

 

Аналіз структури фонду оплати праці депо наведено на рис. 4.1.

Рисунок 4.1 – Структура фонду оплати праці локомотивного депо за 2012-2013 роки

 

Аналізуючи дані рис. 4.1, можна зробити висновок, що…

 

 

Додаток Л

Зразок оформлення розділу, підрозділу та висновків до розділу

дипломної магістерської роботи

 

1 УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ ТА ОБЛІК ПРАЦІ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Огляд нормативно - правової бази та літературних джерел з питань праці та її оплати

 

Достатня забезпеченість підприємства потрібними трудовими ресурсами, їх раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва.

 

1.3 Дослідження підходів до оцінки ефективності управління трудовими ресурсами

 

Достатня забезпеченість підприємства працівниками, що мають необхідні знання і навички, раціональне використання їх, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва.

 

Висновки до розділу 1

 

При виконанні завдань основної діяльності у складі експлуатаційних витрат структурних підрозділів залізниць, витрати пов’язані із нарахуванням заробітної плати та відрахувань до фондів соціального страхування займають значну питому вагу.

 

 

Додаток М

Зразок оформлення формул

 

Відносну зміну фонду заробітної плати з урахуванням виконання плану з виробництва продукції, можна визначити за формулою:

                                 (4.1)

де  - фонд заробітної плати фактичний у даному періоді;

      - фонд заробітної плати плановий (попереднього періоду),

                  скорегований на коефіцієнт виконання плану з випуску продукції;

      - змінна сума планового (попереднього періоду) фонду оплати

                     праці;

     - постійна сума планового (попереднього періоду) фонду оплати

                     праці;

      - коефіцієнт виконання плану з виробництва.

Коефіцієнт обороту з прийому характеризує питому вагу прийнятих робітників за період та розраховується за формулою:

                                    (4.2)

 

 

 

Додаток Н

Зразок оформлення структурно-логічної схеми магістерської роботи

 

Структурно-логічна схема магістерської роботи

 

Мета дослідження – узагальнення теоретичних положень і розробка науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення методики обліку праці та її оплати на підприємствах залізничного транспорту

Задачі дослідження:

 1. Характеристика праці та її оплати як обліково-економічної категорії, об’єкта обліку і звітності;
 2. Оцінка дільності локомотивного господарства за допомогою системи показників;
 3. Дослідження методології та організації обліку і контролю праці та її оплати на підприємствах залізничного транспорту;
 4. Вивчення праці, як обєкта економічного аналізу, пошук резервів оптимізації кадрового потенціалу;
 5. Розробка основних напрямів удосконалення методології обліку і контролю господарських операцій з оплати праці;
 6. Пошук шляхів підвищення ефективності оплати праці на залізничному транспорті.

Об’єкт дослідження – процес організації обліку і контролю праці та її оплати у локомотивному господарстві

Предмет дослідження – теоретичні, методологічні та практичні  питання обліку та контролю праці та  її оплати з урахуванням технологічної специфіки локомотивного господарства.

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

 

 

 

 

Бобиль Володимир Володимирович

Топоркова Олена Анатоліївна

Божок Наталія Олексіівна

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки до виконання дипломних МАГІСТЕРСЬКИХ робіт на здобуття Освітнього ступеня «МАГІСТР»

 

 

 

Редактор О.О. Котова

Комп`стерна верстка Т.В. Шевченко

 

 

 

 Формат 60´84 1/16. Ум. друк. арк. …..Обл. – вид. арк. …

Тираж 200 пр. Зам. № ….

Видавництво Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна.

Свідоцтво суб`єкта видавничої справи ДК № 1315 від 31.03.2003

Адреса видавництва та дільниці оперативної поліграфії:

вул. Лазаряна, 2, Дніпропетровськ, 49010; www.diitrvv.dp.ua