Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для заочної форми навчання Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» Факультет заочного навчання цивільних осіб Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для заочної форми навчання Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» Факультет заочного навчання цивільних осіб Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Кафедра державно-правових дисциплін

 

Історія держави і права України

                                                          (навчальна дисципліна)

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

                 Завідувач кафедри державно-

                 правових дисциплін             

                                      Д.П. Калаянов

                 «___»   __________  2015 р.

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт для заочної форми навчання

Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»

Факультет заочного навчання цивільних осіб Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 рік

 

Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни « Історія держави і права України» для студентів 2 курсу факультету заочного навчання цивільних осіб Навчально-наукового інституту заочного та дистанційного навчання за напрямом підготовки 6.030401  «Правознавство» (на базі загальної середньої освіти).

«___» ________ 201__ року - __ с.

 

Розробник:Македон В.В., старший викладач кафедри державно-правових дисциплін.

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін

Протокол  від «___» _________ 2015 року № ___

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методичні вказівки

 

Самостійна робота є найважливішою формою опанування навчального матеріалу студентами заочного відділення. Лекційний курс та курс семінарських занять з дисципліни  «Історія держави  і права України» невеликі за обсягом. Аудиторні заняття дають можливість висвітлити лише ключові для даного курсу поняття та категорії. Ознайомлення з багатим фактичним матеріалом, пов’язаним з історією розвитку держави та права, має бути самостійною справою. В цьому процесі важливу роль грає підготовка домашньої контрольної роботи, яку студенті мають надати за два тижні до початку сесії.

         Варіант контрольної роботи побудований таким чином, щоб: 1) охопити по можливості декілька тем і, таким чином, скласти за результатами перевірки роботи уявлення про рівень оволодіння матеріалом дисципліни в цілому; 2) перевірити знання фактичного матеріалу та вміння робити  теоретичні висновки; 3) виявити практичні навички застосування

Рекомендований такий порядок виконання роботи:

1.      Вказати варіант і завдання роботи;

2.      Використовуючи матеріал лекцій, підручників, словників, іншу джерельну базу, дати визначення відповідним термінам з зазначеної теми.

3.      Користуючись базовою, додатковою, спеціально-науковою літературою з історії держави і права України, ретельно вивчити питання;

4.      Ознайомившись і проаналізувавши відповідну літературу сформулювати чітку і повну відповідь;

5.      Розташувати відповіді у відповідності з завданнями контрольної роботи;

6.      Скласти список вивчених джерел та літератури у відповідності з правилами оформлення бібліографічного опису документів.

Обсяг роботи – 10-12 аркушів учнівського зошиту. Термін перевірки – 10 днів з моменту одержання роботи викладачем. Не будуть зараховані однакові роботи; роботи, замалі за обсягом; такі, що не відповідають варіанту та неправильно оформлені.

Робота завершується підписом студента і датою написання. Контрольна робота виконується з одного із запропонованих варіантів. Студенти, прізвища яких починаються з літер від:

«А» – 1 варіант;

«Б» – 2 варіант;

«В» – 3 варіант;

«Г» – 4 варіант;

«Д» – 5 варіант;

 «Е-Є» – 6 варіант;

«Ж-З» – 7 варіант;

«І» – 8 варіант;

«К» – 9 варіант;

«Л» – 10 варіант;

«М» – 11 варіант;

«Н» – 12 варіант;

«О» – 13 варіант;

«П» – 14 варіант;

«Р» – 15 варіант;

«С» – 16 варіант;

«Т» – 17 варіант;

«У» – 18 варіант;

«Ф-Х» – 19 варіант;

«Ц-Ч» – 20 варіант;

«Ш-Щ» – 21 варіант;

«Ю-Я» – 22 варіант.

 

Контрольні роботи, виконані не зі свого варіанту, а також компіляції робіт інших студентів, або переписані роботи заліку не підлягають. Належним чином виконана контрольна робота є умовою допуску студента до складання іспиту.

 

2. Критерії оцінки виконання контрольних робіт

з навчальної дисципліни «Історія держави і права України»

 

1. «Зараховано» виставляється студенту, який при виконанні контрольної роботи показав тверді знання матеріалу курсу в межах програми навчальної дисципліни «Історія держави і права України», засвоїв основну літературу, продемонстрував систематизований характер знань і здатність самостійно поповнювати та оновлювати їх у ході навчання.

 

2. «Не зараховано» виставляється студенту, який при виконанні контрольної роботи виявив незнання значної частини програмного матеріалу, припустив принципові помилки під час виконання завдання і не може продовжити навчання чи приступити до професійної діяльності по закінченні навчального закладу без додаткових знань з відповідної дисципліни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рекомендована література

Базова

Нормативні джерела і збірники документів

 

1.   Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

2.   Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст. 429.

3.   Документы об освободительной войне украинского народа 1648 – 1654 гг. – К.: Наукова Думка, 1965. – 807 с.

4.   Древнерусские княжеские уставы ХІ – ХV ст. / Под ред. Я.Н. Щапова. – М.: Наука, 1976. – 240 с.

5.   Законодательные акты Великого княжества Литовского XV – XVI вв. Сб. материалов / [Под ред. И.И. Яковкина]. – Ленинград: Соцекгиз, 1936. – 155 с.

6.   Збірник законів Української РСР і указів Президії Верховної Ради Української РСР, 1938 – 1973: в 2 т. / [За ред. Я.Я. Колотуха, Ф.Г. Бурчак]. – К.: Політвидав України, 1974. – Т.1. – 1974. – 740 с.; Т.2. – 1974 – 734 с.

7.   Конституція України: прийнята на V сесії ВР України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

8.   Литовская метрика. Книга 561. Ревізії українських замків 1545 р. / За ред. В. Кравченка. – К.: НТШ, 2005. – 599 с.

9.   Михайленко П.П. Історія міліції України у документах і матеріалах: у 3 т. / П.П. Михайленко, Я.Ю. Кондратьєв. – Т. 1: (1917 – 1925). – 1997. – 499 с.; Т. 2: (1926 – 1945). – 1999. – 407 с.; Т. 3: (1946 – 1990). – К.: Генеза, 2000. – 614 с.

10. Мірчук П. Українська повстанська армія. 1942 – 1952. Документи і матеріали / П. Мірчук. – Львів: Українське видавництво, 1991. – 456 с.

11. О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта: Манифест 19 февраля 1861 года // Изв. вузов. Правоведение. – 2011. – № 1. – С. 6-10.

12. Повість минулих літ. Літопис / [наук. керівник видання Д.С. Лихачов]. – К.: Веселка, 1989. – 222 с.

13. Постанова Верховної Ради Української РСР Про проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 38. – Ст. 502.

14. Права, за якими судиться малоросійський народ / [упоряд. К.А. Віслобоков; відп. ред. та авт. передм. Ю.С. Шемшученко]. – К.: Інститут держави та права ім. Корецького, 1997. – 547 с.

15. Про голодомор 1932-1933 рр. в Україні: Закон України від 28.11.2007 р. - № 376-V // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 50. – Ст. 504.

16. Российское законодательство Х – ХХ веков (тексты и комментарии): в 9 т. / [Под ред. О.И. Чистякова]. – М.: Юридическая литература, 1984 – 1994.

17. Русская Правда. Примечания. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://hist.msu.ru./ER/Etext/RP/prp.htm

18. Статути Великого князівства Литовського: у 3 т. / [За ред. С. Ківалова, П. Музиченка, А. Панькова]. – Одеса: Юридична література, 2002 – 2004.

19. Текст та рукопис конституції Пилипа Орлика: фото сторінок. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/articles/history/1710cnst.htm

20. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России. – М.: Проспект, 2007. – 464 с.

21. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали в 2 т. / [Ред. кол.: В.А. Смолій, В.Ф. Верстюк, Ю.М. Гамрецький та ін.; Ін-т історії України НАН України]. – Т.1. 4 березня – 9 грудня 1917 р. – К.: Наукова думка, 1996. – 590 с.; Т.2. 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К.: Наукова думка, 1997. – 424 с.

22. Універсали Б. Хмельницького. (1648 – 1657) / [Упоряд.: І. Крип’якевич, І. Бутич]– К.: Вид. дім «Альтернативи», 1998. – 383 с.

23. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657 – 1687) / [упоряд. І. Бутич та ін.]. – Київ – Львів.: НТШ, 2004. – 1088 с.

 

Підручники і навчальні посібники

 

1.   Багацький В. В. Історія України: підруч. / В. В. Багацький, Л. І. Кормич. – [3-тє вид., переробл. і доповн.]. – К.: Алерта, 2010. – 388 с.

2.   Брайчевський М. Конспект історії України / М. Брайчевський. – К.: Наукова думка, 1993. – 208 с.

3.   Бойко І.Й. Держава і право Гетьманщини: навч. посібник / І.Й. Бойко. – Л.: Світ, 2000. – 118 с.

4.   Бойко О.Д. Історія України: навч. посібник / О.Д. Бойко. – К.:Академвидав, 2004. – 656 с.

5.   Грицак Я.Й. Нарис історії України. Формування модерної української нації. ХІХ – ХХ ст.: навч. посібник / Я.Й. Грицак. – К.: Генеза, 2000. – 356 с.

6.   Заруба В.М. Історія держави і права України: навч. посібник / В.М. Заруба. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

7.   Захарченко П.П. Історія держави і права України: підручник / П.П. Захарченко. – К.: Атика, 2004. – 368 с.

8.   Іванов В.М. Історія держави і права України: навч. посібник / В.М. Іванов. – К.: Атика, 2007. – 728 с.

9.   Історія держави і права України: підручник: у 2 т. / [За ред. В.Я. Тація, А.Й. Рогожина, В.Д. Гончаренка]. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2003. – Т.1. – 2003. – 656 с.; Т.2. – 2003. – 580 с.

10. Історія державності України: експериментальний підручник / [За заг. ред. О.М. Бандурки, О.Н. Ярмиша]. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 608 с.

11. Кульчицький В.С. Історія держави і права України: підручник / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 624 с.

12. Лащенко Р.М. Лекції з історії українського права / Р.М. Лащенко. – К.: Україна, 1998. – 254 с.

13. Музыченко П. История государства и права Украины: учебник / П.П. Музыченко. – К.: Вид-во «Знання», КОО, 2008. – 588 с.

14. Музыченко П. История государства и права Украины в вопросах и ответах. Ч. 1 / П.П. Музыченко, Н.И. Долматова. – Харьков: «Одиссей», 2009. – 288 с.

15. Музыченко П. История государства и права Украины в вопросах и ответах. Ч. 2 / П.П. Музыченко, М.В. Крумаленко. – Харьков: «Одиссей», 2009. – 368 с.

16. Середа А.М. Історія держави і права України: навч. посібник. / А.М. Середа. – Запоріжжя: ФОП Зеленкевич Л.П.; Суми: Університетська книга, 2010. – 332 с.

17. Терлюк І.Я. Історія держави і права України: навч. посібник / І.Я. Терлюк. – К.: Атіка, 2011. – 944 с.

18. Трофанчук Г.І. Історія держави та права України: навч. посібник / Г.І. Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

19. Хрестоматія з історії держави і права України / за ред.  В. Д. Гончаренка. – К., 2003. – 800 с.

20. Шевчук В. Д. Історія української державності: курс лекцій / В. Д. Шевчук, М. Г. Тараненко. – К.: Либідь, 2004.

 

Допоміжна

1.      Аврех А. П.А. Столыпин и судьбы реформ в России [Електронний ресурс] / А. Аврех. – М.: Политиздат, 1991. – 286 с. – Режим доступу: http://scepsis.ru/library/id_1349.html

2.      Аксютин В.В. Хрущевская оттепель и общественное настроение в СССР в 1953 – 1964 гг. / В.В. Аксютин. – Москва, 2004. – 488 с.

3.      Антонович В. Б. Коротка історія Козаччини / В. Б. Антонович. – К.: Україна, 2004.  Журавель М. В. Основні риси та принципи судового процесу в Гетьманщині другої половини XVII століття / М. В. Журавель // Бюл. М-ва юстиції України. – 2012. – № 1. – С. 33-40. 

4.      Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі / О. Апанович. – К.: Генеза, 1993. – 156 с.

5.      Апанович О. Українсько-російський договір 1654 року. Міфи і реальність / О. Апанович. – К.: Варта, 1994. – 96 с.

6.      Аппатов С.Й. Українсько-румунські відносини: історія та сучасність / С.Й. Аппатов, І.М. Макан // Український історичний журнал. – 1999. – № 5. – С. 45–56.

7.      Агбунов М.В. Путешествие в загадочную Скифию / М.В. Агбунов. – М.: Наука, 1989. – 192 с.

8.      Баран В. Україна у 1950 – 1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи / В. Баран. – Львів: Світ, 1996. – 448 с.

9.      Бах М. Війна втрачених надій: український самостійницький рух у 1935 – 1945 рр. / М. Бах, А. Залевський // Український історичний журнал. – 1992.– № 6. – С. 42–47.

10.    Биркович О.І. Судова система Української держави (Гетьманщини) 1648 – 1657 рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / О.І. Биркович; Національна академія внутрішніх справ України. – К. – 2004. – 19 с.

11.    Білас І. Г. Міжнародний історико-правовий аналіз Переяславського договору 1654 року / І. Г. Білас // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2009. –  Вип. 86. – Ч. 1. – С. 129-144.

12.    Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917 – 1953: суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: у 2-х кн. / І. Білас. – К.: Либідь, 1994. – Кн.1. – 432 с.; Кн. 2. – 688 с.

13. Бедрій М.М. Основні ознаки українських копних судів (XIV – XVIII ст.) / М.М. Бедрій // Часопис Київського ун-ту. – 2009. – № 1. – С. 30 – 35.

14. Берге И.В. Историческое недоразумение?: «Холодная война», 1917 – 1990.: Пер. с гол. / И.В. Берге. – М.: Междунар. отношения, 1996. – 304 с.

15. Блаватский В.Д. Пантикапей. Очерки истории столицы Боспора / В.Д. Блаватский. – М., 1964. – 232 с.

16. Блануца А. В. Привілеї на магдебурзьке право містам Великого князівства Литовського та регламентація в них питань торгівлі (друга половина XV – перша третина XVI ст.) / А. В. Блануца // Історія торгівлі, податків та мита; за ред. О. О. Дячко. –  Д.: Акад. митної служби України, 2007. –  С. 72-78.

17. Бойко І. Джерела права Галицько-Волинської держави (1199-1349 рр.) / І. Бойко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2006. – Вип. 42. – С. 59-65.

18. Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349-1569 рр.): моногр. / І. Й. Бойко. – Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 628 с.

19. Бондаренко-Зелінська Н.Л. До питання про виникнення та розвиток інституту апеляції в Україні / Н.Л. Бондаренко-Зелінська // Університетські наук. записки; Хмельниц. ун-т управління та права. – 2007. – № 1. – С. 117-130.

20. Ботушанський В. Історичний центр Буковинського краю / В. Ботушанський // Пам’ять століть. – 2010. – № 3. – С. 52-62.

21. Бровар О. Особливості розвитку правової системи України в умовах тоталітарного режиму в 20-30 рр. ХХ століття /  О. Бровар // Правничий часопис Донец. ун-ту. – 2008. – № 2 (20). – 2008. – С. 94-100.

22. Бутирін Є.О. Місцевий адміністративно-судовий апарат в українських губерніях наприкінці ХІХ – ХХ ст. / Є.О. Бутирін // Вісник Луганського державного ун-ту. – 2009. – № 3. – С. 23–28.

23.    Васюта І.К. Національно-визвольний рух в Західній Україні (1918 – 1939 рр.) / І.К. Васюта // Український історичний журнал. – 2001. – № 5, 6. – С. 67 – 71.

24.    Винниченко І.І. Україна 1920 – 1980-х: депортації, заслання, вислання / І.І. Винниченко. – К.: Видавництво «Рада», 1994. – 126 с.

25.    Вінцковський Т.С. Політичні діячі України: 1917 – 2004 / Т.С. Вінцковський. – Харків: Видавнича група «Основа», 2005. – 112 с.

26.    Вовк Ю. Вищий судовий орган та Київський апеляційний суд в добу Директорії / Ю. Вовк // Право України. – 1999. – №11. – С. 128–130.

27.    Вовк О. Й. Формування системи литовсько-руського права другої половини XV – початку XVI ст. / О. Й. Вовк // Бюл. М-ва юстиції України. – 2008. – № 9. – С. 115-126.

28.    Волков С.В., Емельянов Ю.В. До и после секретных протоколов. / С.В. Волков, Ю.В. Емельянов. – М.: Воениздат, 1990. – 221 с.

29.    Гавриленко О.А. Право античних держав Північного Причорномор’я / О.А. Гавриленко. – Харків, 2004. – 111 с.

30.    Гавриленко О.А. Античні держави Північного Причорномор’я: біля витоків вітчизняного права (кінець VII ст. до н.е. – перша половина VI ст. н.е.). Монографія / О.А. Гавриленко. – Харків: Парус, 2006. – 352 с.

31.    Гавриленко О.А. Судові органи античних полісів Північного Причорномор’я / О.А. Гавриленко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 32. – С. 157–162.

32.    Гаврилова Н. Ю. Формирование законодательной базы торгового предпринимательства при переходе к НЭПУ (1921- 1922 гг.) / Н. Ю. Гаврилова // История государства и права. – 2012. – № 1. – С. 2-4. 

33.    Гончаренко В. Декларація про державний суверенітет України  (1990 р.) та її роль в історії творення незалежної Української держави / В. Гончаренко // Вісн. акад. прав. наук України. –  2010. – № 2 (61). – Х.: Право, 2010. – С. 85-95.

34.    Гончаренко В. Д. Історико-правові аспекти місцевого самоврядування в Україні / В. Д. Гончаренко // Пробл. реформування місцевого самоврядування України в контексті наближення до європейських стандартів: матеріали міжнар. наук.- практ. конф., м. Харків, 28 жовт. 2009 р. – Х.: НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування АПрН України, 2009. – С. 88-89.

35.    Гончаренко В. Д. Правовой статус Президиума Верховного Совета УССР по Конституции Украинской ССР 1978 года / В. Д. Гончаренко // Ежегодник украинского права. – 2012. – № 4. – Х.: Право, 2012. – С. 11-22.

36.    Гончаренко В. Д. Правовий статус Президії Верховної Ради УРСР за Конституцією УРСР 1937 р. / В. Д. Гончаренко // Пробл. законності. – Вип. 100. – Х.: Нац. юрид. акад. України  ім. Ярослава Мудрого, 2009. – С. 42-52.

37.    Горская Н. И. Правовое положение российского земства второй половины XIX в. / Н. И. Горская // История государства и права. – 2009. – № 6. – С. 23-25.

38.    Гошуляк І. Українська Центральна Рада: 16 березня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. (до 90-річчя від часу заснування) /  І. Гошуляк // Світогляд. – 2007. – № 4. – С. 3-5

39.    Гошко Т.Д. Нариси з історії магдебурзького права в Україні (XVI – початок XVII ст.) / Т.Д. Гошко. – Львів: Афіша, 2002. – 253 с.

40.    Греченко В. Україна в добу раннього тоталітаризму (20-ті роки ХХ ст.) / В. Греченко, О. Ярмиш. – Х.: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000. – 229 с.

41.    Грошевий Ю. М. Судове слідство за Статутом кримінального судочинства 1864 р. / Ю. М. Грошевий // Вибрані праці. – Х., 2011. – С. 265-270.

42.    Грушевський М. С. Хто такі українці і чого вони хочуть / М. С. Грушевський // Антологія україн. юрид. думки. – [у 10 т.]. – Т. 4. Конституційне (державне) право. – К.: Юрид. кн., 2003. –  С. 381-401.

43.    Грушевський М. Історія України-Руси [Електронний ресурс] / М. Грушевський. – К., 1994. – Режим доступу: http://litopys.org.ua/hrushrus/iur.htm

44.    Гураль П. Волосна територіальна громада – організаційно-правова основа самоврядування в Україні (історико- правовий аспект) / П. Гураль // Влада в Україні: шляхи до ефективності. – К.: Ін Юре, 2010. – С. 553-576.

45.    Гурбик А. Копні суди на українських землях у XIV – XVI ст. / А. Гурбик // Український історичний журнал. – 1990. – № 10. – С. 110–116.

46.    Гуржій О. Право української козацької держави / О. Гуржій. – К.: Дніпро, 2002. – 56 с.

47.    Дмитришин Ю. Л. Хелмінське право як джерело “Зібрання малоросійських прав 1807 р.” / Ю. Л. Дмитришин // Держ. буд. та місц. самоврядування: зб. наук. пр.; Нац. акад. правов. наук України, Науково-дослідний ін-т держ. буд. та місц. самоврядування. – Х.: Право, 2011. – Вип. 21. – С. 200-208.

48.    Дністрянський С. Конституція Західно-Української Народної Республіки (Проект, 1920). – У кн.: Стецюк П. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. – Львів, 1999. – С. 183–184.

49.    Другий Універсал Української Центральної Ради // Україна: антологія пам’яток державотворення X – XX ст. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. – К.: Вид. Соломії Павличко “Основи”, 2008. – [у 10 т.]. – Т. 7: Відродження української державності. – С. 267-268.

50.    Дубровина А.Б. Государственный строй Киевской Руси / А.Б. Дубровина // Советское государство и право. – 1982. – № 6. – С. 64–75.

51.    Заруба В. М. Козацька старшина гетьманської України: огляд джерел літератури / В. М. Заруба // Право і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 30-35.

52.    Закони про тимчасовий державний устрій України // Україна: антологія пам’яток державотворення X – XX ст. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. – [у 10 т.]. – К., 2008. – Т. 7: Відродження української державності. – С. 320-323.

53.    Захарченко П.П. Київська Русь: державний устрій, суспільний лад та основні риси права / П.П. Захарченко // Історія України. – № 7 (лютий). – 2002. – С. 8–9.

54.    Захарченко П.П. Суспільно-політичний лад і право на землях України у складі Великого князівства Литовського / П.П. Захарченко // Історія України. – 2002. – № 33. – С. 4–12.

55.    Заява делегації Радянської України на пленарному засіданні мирної конференції в Бересті з вимогою возз’єднання всіх українських земель // Україна: антологія пам’яток державотворення X – XX ст. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. – К., 2008. –  [у 10 т.]. – Т. 7: Відродження української державності. –  С. 426-427.

56. Єрмолаєв В. М. Історія вищих представницьких органів влади в Україні / В. М. Єрмолаєв. – Х.: Право, 2007. – 280 с. 

57. Єрмолаєв В. М. Органи влади і управління Української держави (друга пол. ХVІІ – XVIII ст.) / В. М. Єрмолаєв, А. І. Козаченко. – X.: Право. 2002.

58. Єрмолаєв В. Про українське представництво в Державній думі Російської імперії третього та четвертого скликань /  В. Єрмолаєв // Вісн. Акад. прав. наук України. – № 1 (44). – Х.: Право, 2006. – С. 53-60.

59. Єфремова Н. В. Проблеми кодифікації права у Великому князівстві Литовському кінця XVI ст. / Н. В. Єфремова // Держава і право. Юрид. і політ. науки. – Вип. 39. – К.: Ін-т  держави і права НАН України, 2008. – С. 139-147.

60.    Історія МВС [Електронний ресурс] / П. Михайленко, В. Довбня. – Режим доступу: http://mvs.gov.ua

61.    История Польши с древнейших времен до наших дней / Под ред. А. Сухени-Грабовской, Э. Цезары Круля, А. Дыбковской. – Варшава: Науч. изд-во ПВН, 1995. – 380 с.

62.    Калинин А. Ю.  Историческая эволюция представительной власти в России и особенности правообразования / А. Ю. Калинин // История государства и права. – 2009. – № 16. – С. 28-30.

63.    Кампо В.М. Проблеми унітаризму в проекті нової Конституції України / В.М. Кампо // Розбудова держави. – 1992. – № 2. – С. 41–46.

64.    Капелер А. Національний рух українців у Росії та Галичині: спроба порівняння / А. Капелер //Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 1. – К., 1992. – С. 104–119.

65.    Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 – 1980-х рр. / Г.В. Касьянов. – К., 1995. – 246 с.

66.    Киричук Ю. Історія УПА / Ю. Киричук. – Тернопіль, 1991. – 89 с.

67.    Киян М. Ш. Из практики деятельности депутатов от украинских губерний и городов в Государственной думе Российской империи (1906-1917 гг.) / М. Ш. Киян // Пробл. законності. – Вип. 52. – 2002. – С. 21-27. 

68.    Кеня И. А. Исторические аспекты правового регулирования местного самоуправления / И. А. Кеня // История государства и права. – 2008. –  № 11. – С. 36-38.

69.    Клименко  О. В. Історико-правовий аналіз перекладів Литовського Статуту / О. В. Клименко // Вісн. Акад. праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2003. – № 5 (24). – 2003. – С. 168-171.

70.    Кобилецький М. Правовий статус міського населення за магдебурзьким правом / М. Кобилецький // Вісник Львівського ун-ту. Сер. юридична. – 2009. – № 49. – С. 34–41.

71.    Кондратюк С.В. Конституція Пилипа Орлика: її зміст та значення для утвердження демократичних засад у сучасному державотворенні України / С.В. Кондратюк // Науковий вісник Львівського державного ун-ту внутрішніх справ. Сер. Юридична. – 2009. – № 4. – С. 22–33.

72.    Коник О. Селянські депутати з України в I і II Державних думах Російської імперії / О. Коник // Український історичний журнал. – 1995. – № 1. – С. 45–51.

73.    Кондратюк О. Правовий статус Галичини у складі Австро-Угорщини (1867-1918 рр.) / О. Кондратюк // Вісн. Львів. ун- ту. Серія юрид. – Вип. 40. – 2004. – С. 130-136.

74.    Кондратюк С. В. Українська Національна Рада – вищий представницький орган ЗУНР / С. В. Кондратюк // Право і суспільство. – 2009. – № 1. – С. 30-36.

75.    Копиленко О. Л. Держава і право України 1917-1920 рр. / О. Л. Копиленко, М. Л. Копиленко. – К.: Либідь, 1997. – 208 c.

76.    Корнєєв А. Створення Конституції України (етапи становлення) / А. Корнєєв // Вісн. Конституц. Суду України. – 2005. – № 3. – С. 53-62.

77.    Конституційні акти України 1917 – 1920: Невідомі конституції України. – К.: Філософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с.

78.    Костюк С. Злука УНР і ЗУНР: уроки для сучасної України / С. Костюк // Віче. – 2010. – № 2. – С. 12-14.

79.    Косяченко М. І. Потік та пограбування як покарання в українському законодавстві часів Київської Русі / М. І. Косяченко // Право XXI століття: становлення та перспективи розвитку. – Миколаїв, 2006. – С. 342-344.

80.    Коротких М.Г. Самодержавие и судебная реформа 1864 г. в России / М.Г. Коротких. – Воронеж, 1989. – 232 с.

81.    Кравчук М. Юридичне оформлення Гетьманату та організація його військових структур / М. Кравчук // Підприємництво, госп-во і право. – 2008. – № 11. – С. 117-120.

82.    Кривцун І. С. Організація Запорізького козацтва – формування основ самоврядування в Україні / І. С. Кривцун // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – Х., 2005. – Вип. 29. – С. 241-247.

83.    Кришина Н. Державна розбудова часів Гетьманату Павла Скоропадського / Н. Кришина, Н. Литвин // Вісн. держ. служби України. – 2007. – № 4. – С. 54-62.

84.    Крип'якевич І.П. Галицько-Волинське князівство / І.П. Крип’якевич. – К.: Наукова думка, 1984. – 176 с.

85.    Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький / І.П. Крип’якевич. – Львів: Світ, 1991. – 425 с.

86.    Кульчицький В.С. Галицько-Волинська держава (1199 – 1349) / В.С. Кульчицький, Б.Й. Тищик, І.Й. Бойко. – Львів: Бібльос, 2005. – 280 с.

87.    Кульчицький В.С. Кодифікація права на Україні у XVIII ст. / В.С. Кульчицький. – Львів: Світ, 1958. – 189 с.

88.    Купрійчук В. Політика культурного розвитку в історії українського державотворення (1917-1920 рр.) / В. Купрійчук // Зб. наук. праць НАДУ при Президентові України. – 2011. – № 1. – С. 197-204. 

89.    Кучевський П. В. Процесуальне становище потерпілого і його представника за Уставом кримінального судочинства 1864 року / П. В. Кучевський // Актуальні проблеми зміцнення державності і національної єдності України: матеріали наук.- практ. конф., м. Київ, 24 серп. 2010 р. – К., 2010. – С. 23–26.

90.    Логвиненко І. А. Гетьманат в українській державі: сутність та особливості / І. А. Логвиненко // Право і безпека. – 2010. – № 5. – С. 42-44.

91.    Лукашевич О.А. Конституція Пилипа Орлика – історико-правова пам’ятка ХVІІІ ст. / О.А. Лукашевич, К.В. Манжул. – Х.: Основа, 1996. – 156 с.

92.    Любченко Д.І. Розвиток кримінального права Гетьманщини у другій половині XVII – XVIII ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / Д.І. Любченко; Національна академія внутрішніх справ України. – К, 2006. – 19 с.

93.    Магновський І. Адміністративно-територіальний поділ українських земель у період козацького державотворення XVII – XVIII ст. / І. Магновський // Право України. – 2010 . – № 4. – С. 343–349.

94.    Майкут Х. В. Литовські статути та їх застосування в Україні / Х. В. Майкут // Наук. вісн. Львів. держ. ун-ту внутр. справ. Сер. юрид. – Вип. 2. – 2008. – С. 34-42.

95.    Матейко Р. Галицькі лицарі волі. Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900 – 1920 років у контексті історії України [Електронний ресурс] / Р. Матейко. – Тернопіль: Принтер-Інформ, 2002. – 151 с. – Режим доступу: http://www.library.tane.edu.ua

96.    Мацькевич М. М. Етапи юридичного оформлення об’єднання УНР І ЗУНР / М. М. Мацькевич // Бюл. М-ва юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 25-29.

97.    Мацькевич М. Конституційне законодавство Австро-Угорщини другої половини XIX ст. і правова платформа українського національного руху / М. Мацькевич // Право України. – 2009. – № 5. – С. 161-168.

98.    Мацькевич  М. Зміна судової системи в Галичині в складі Австро-Угорщини / М. Мацькевич  // Юрид. Україна. – 2009. – № 4. – С. 15-17.

99.    Мироненко О. Представницькі органи Литовсько-Руської держави в контексті еволюції українського парламентаризму / О. Мироненко // Академія правових наук України. – Харків, 1997. – Вип. 2. – С. 38–49.

100.  Мисяковський М. Становлення інституту прокуратури в Галичині у складі Австрії та Австро-Угорщини / М. Мисяковський // Пробл. державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІІ регіон. наук.-практ. конф. (9-10 лют. 2006 р.). –  Л.: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 91-92.

101.  Михайленко П. Народний комісаріат внутрішніх справ УРСР у період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) /  П. Михайленко, В. Довбня // Міліція України: Часопис М-ва  внутр. справ України. – 2005. – № 8. – С. 20-21.

102.  Мельниченко О. Кодифікація звичаєвих норм на землях України (від найдавніших часів до кінця XVI ст.) / О. Мельниченко // Сучасний вимір держави та права. – Миколаїв, 2008. –  С. 94-95.

103.  Момотов В. В. Формирование русского средневекового права в IX – XIV вв. / В. В. Момотов. – М.: Зерцало-М, 2003. – 416 с.

104.  Монолатій І. С. Інституційні процеси у сфері етнополітики Австро-Угорської імперії: фактор етнічних політичних акторів Галичини і Буковини / І. С. Монолатій // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. – К. : Ін-т держави і права  ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – Вип. 53. – С. 602-609.

105.  Моряк-Протопопова Х. Правовий статус та повноваження Галицького намісництва (1849-1918 рр.) / Х. Моряк-Протопопова // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. – Л. : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2011. – Вип. 52. –  С. 96-103.

106.  Музиченко П.П. Магдебурзьке право в Україні / П.П. Музиченко // Юридический вестник. – Одеса, 1994. – № 3. – С. 17–21.

107.  Мурзин В.Ю. Происхождение скифов: основные этапы формирования скифского этноса / В.Ю. Мурзин. – К., 1990. – 88 с.

108.  Німченко В. Військові суди в Україні у 1917-1919 роках (історико-правовий аспект) / В. Німченко // Право України. – 2000. – № 6. – С. 112-116.

109.  Никифорак М.В. Буковина в державно-правовій системі Австрії (1774 – 1918 рр.) / М.В. Никифорак. – Чернівці: Рута, 2004. – 384 с.

110.  Никифорак М.В. Державний лад і право на Буковині в 1774 – 1918 рр.: автореф. дис. на здобуття ступеня д-ра юрид. наук: спец. 12.00.01 / М.В. Никифорак; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2004. – 37 с.

111.  Обрусна С.Ю. Суд присяжних у суспільно-політичній думці другої половини ХІХ ст. та у світлі судової реформи  1864 року / С. Ю. Обрусна // Університетські наук. записки; Хмельниц. ун-т управління та права. – 2009. – № 1. – С. 34-37.

112.  Остапенко Т. О. “Книга Статут та інші права малоросійські” як важливий напрямок проведення кодифікації права України-Гетьманщини другої половини XVIII ст. / Т. О. Остапенко // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: тези міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2009 р. – Миколаїв: Іліон, 2009. – С. 56-57.

113.  Павлюк О. Від Злуки — до розриву: взаємини урядів УНР і ЗУНР у 1919 р. / О. Павлюк // Наука і суспільство. – 1994. – № 4 – 8.

114.  Падалка С.С. Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60 – 80 рр. XX ст.) / С.С. Падалка. – К.:Наукова думка, 2003. – 233 с.

115.  Падох Я. Ґрунтове судочинство на Лівобережній Україні у другій пол. XVII – XVIII ст. / Я. Падох. – Львів, 1994. – 187 с.

116.  Падох Я. Суди і судовий процес старої України / Я. Падох; Записки НТШ. – Нью-Йорк, Париж, Сідней, Торонто, Львів, 1990. – 128 с.

117.  Полонська-Василенко Н. Історія України: у 2 т. [Мюнхен, 1972 – 1976] / Н. Полонська-Василенко. – К.: Либідь, 1993. – Т.1. – 640 с.; Т.2. – 608 с.

118.  Постанова Української Національної Ради: проголошення Української держави на українських областях Австрії і Угорщини // Україна: антологія пам’яток державотворення X – XX ст. / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.]. – К., 2008. – [у 10 т.]. –  Т. 7: Відродження української державності. – С. 430.

119.  Правова система України: історія, стан та перспективи: в 5 т. / [Битяк Ю.П., Воронова Л.К., Гетьман А.П. та ін.]. – Т. 1 – 5. – Х.: Право, 2008.

120.  Правовий звичай як джерело українського права IX-XIX ст. / за ред. І.Б. Усенка. – К., 2006. – 280 с.

121.  Пріцак О. Пилип Орлик, його конституція і бачення проблем тогочасної України / О. Пріцак //Дзвін. –1990. – № 2. – С. 45 – 56.

122.  Прохоров В.В., Л.Л. Цинцинар – начальник головміліції Кримської АРСР у 1921 – 1924 рр. / В.В. Прохоров // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 3. – С. 46 – 50.

123.  Ричка В.М. Про адміністративно-територіальний устрій древньоруських земель ХІ – ХІІ ст. / В.М. Ричка // Український історичний журнал. –1983. – № 2. – С. 28–36.

124.  Рум’янцев В. О. Право в період Української революції(1917-1921 рр.): [підрозд. 2.5] / В. О. Рум’янцев // Правова система України: історія, стан та перспективи. – [у 5 т.]. – Т. 1.: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України. – Х., 2008. – С. 373-399.

125.  Рум’янцев В. Третій Універсал Центральної Ради – курс на побудову української держави / В. Рум’янцев // Вісн. Акад. прав. наук України. –2007. – № 4 (51). – Х.: Право, 2007. – С. 92-100.

126.  Салтовський О. Концепції української державності в історії вітчизняної політичної думки [Електронний ресурс] / О. Салтовський. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – 396 с. – Режим доступу: http://www.litopys.org.ua.

127.  Самойленко О. О. Реалізація судової реформи 1864 року в Україні: етапи і проблеми / О. О. Самойленко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2011. – № 4. – С. 23-27.  – Х., 2010. – № 4 (51), ч. 1. – С. 91-98.

128.  Саппа М. М. Національно-визвольна революція в Україні 1989-1991 рр. як продукт соціального руху з багатовекторною мережною структурою / М. М. Саппа // Вісн. Харків. нац. ун-ту внутр. справ: зб. наук. пр. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2011. – Вип. 2 (53): Спец. вип. “Незалежній Україні – 20 років”. – С. 64-69.

129.  Сапрыкин С.Ю. Боспорское царство на рубеже двух епох / С.Ю. Сапрыкин. – М.: Наука, 2002. – 271 с.

130.  Сворак С.Д. Князь в структурі державної влади Київської Русі / С.Д. Сворак // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2010. – № 1.

131.  Севрюков В. В. Щодо періодизації становлення та розвитку конституційних гарантій забезпечення прав національних меншин та корінних народів в Україні / В. В. Севрюков // Держава і право. Юрид. політ. науки. – Вип. 39. – К.: Ун-т держави і права НАН України, 2008. – С. 268-276. – С. 233-250.

132.  Сеньків Ю. В. Кодифікація права у першій половині ХVIII століття на території Гетьманщини / Ю. В. Сеньків // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: матеріали ІІІ Всеукр. наук. конф. молодих науковців, асп. і студ., присвяч. пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О. В. Сурілова, В. В. Копєйчикова, Львів, 4-5 берез. 2005 р. – О.: Юрид. л-ра, 2005. – С. 157-161.

133.  Середа О. В. Законодавче регулювання добору присяжних засідателів у Російській імперії за судовою реформою 1864 р. /  О. В. Середа // Право і безпека. – 2010. – № 4. – С. 56-60.

134.  Середа А. Становлення судової системи в Україні (1917 – 1918 рр.) / А. Середа, О. Середа // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №9. – С. 17–20.

135.  Сідак В.С. Діяльність спецслужб Російської імперії на землях Австро-Угорщини / В.С. Сідак // Український історичний журнал. – 1998. – № 3. – С. 67–78.

136.  Сокальська О.В. Інститут судового представництва у Великому князівстві Литовському / О.В. Сокальська // Південноукраїнський правничий часопис. – 2008. – № 4. – С. 236–238.

137.  Сокальська О.В. Нариси з історії українського судочинства (XVI –початок XVII ст.) / О.В. Сокальська – Одеса.: Інтерпрінт, 2010 – 210 с.

138.  Сокальська О.В. Юридична освіта в Українській державі// Матеріали IV міжнародної наукової конференції «Революції в Україні ХХ – ХХІ ст.: співзвуччя епох» / О.В. Сокальська. – Одеса, 2008. – С. 87–91.

139.  Солдатенко В.Ф. Становлення української державності і проблема збройних сил (березень 1917 – квітень 1918 рр.) / В.Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 1992. – № 5.

140.  Софроненко К.А. Общественно-политический строй Галицко-Волынской Руси ХI – XIII вв. / К.А. Софроненко. – М.: Госюриздат, 1955. – 139 с.

141.  Степанков В. Формування української державницької ідеї 1648 – 1649 років [Електронний ресурс] / В. Степанков. – Режим доступу: http://www.litopys.org.ua.

142.  Стерчо П. Карпато-Українська держава: до історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919 –1939 рр. / П. Стерчо. – Л.: Світ, 1994. – 233 с.

143.  Суд і судочинство на українських землях в XIV – XVI ст. / [За заг. ред. П.П. Музиченка]. – Одеса.: АстроПринт, 2000. – 180 с.

144.  Стецюк Б. Р. Особливості розгляду цивільних справ у мирових та окружних судах у пореформенний період / Б. Р. Стецюк // Там же. – 2011. – № 2. – С. 38-41.

145.  Тацій В. Я. “Від Богдана до Івана не було гетьмана”: до 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького / В. Я. Тацій, А. Й. Рогожин // Вибрані статті, виступи, інтерв’ю. – Х.: Право, 2010. – С. 772-778.

146.  Терлюк І.Я. Окупаційний режим в Україні 1941 – 1945 рр. і проблеми творення української національної державності: історія держави і права / І.Я. Терлюк. – Л.: Каменяр, 2009. – 128 с.

147.  Терлюк І.Я. Особливості державотворення в Україні в період «другої УНР» (Директорії) / І.Я. Терлюк // Науковий вісник Львівського ун-та внутр. справ. Серія Юридична. – 2008. – № 2. – С. 3–8.

148.  Тимощук О.В. Охоронний апарат Української держави (квітень – грудень 1918 р.). / О.В. Тимощук. – Харків: Видавництво Університету внутрішніх справ, 2000. – 462 с.

149.  Тимцук В. Програма КПРС 1961 року: утопізм ідеології / В. Тимцук // Вісн. Укр. акад. держ. управління при Президентові України. – 2004. – № 4. – С. 68-75.

150.  Тихомирова Г. В. Исторический опыт Земской реформы 1864 г. / Г. В. Тихомирова // История государства и права. – 2006. – № 10. – С. 28-30.

151.  Тищик Б.  Актуальні проблеми української державності в сучасній російській історіографії / Б. Тищик, Н. Лешкович // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. – Вип. 48. – 2009. – С. 66-76.

152.  Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України / А.П. Ткач. – К.: Вид-во Київського університету, 1968. – 170 с.

153.  Толочко О.П. Київська Русь / О.П. Толочко, П.П. Толочко. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 1998. – 352 с.

154.  Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология / А.П. Толочко.  – К.: Наукова думка, 1992. – 224 с.

155.  Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / [За ред. О.М. Мироненка]. – К.: Либідь, 1997. – 560 с.

156.  Український парламентаризм: минуле і сучасне / [За ред. Ю.С. Шемшученка]. – К.: Парламентське вид-во, 1999. – 368 с.

157.  Усенко И. Б. Первая кодификация законодательства Украинской ССР / И. Б. Усенко. – К.: Наук. думка, 1989. Бондарев В. Е. Двойственный характер НЭПа в отношении частника / В. Е. Бондарев // История государства и права. – 2002. – № 1. – С. 15-21.

158.  Федоренко В.Л. Конституція гетьмана Пилипа Орлика 1710 року: 300 років досвіду розвитку українського конституціоналізму / В.Л. Федоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 3. – С. 6–12.

159.  Харченко І. Спадковий гетьман в Україні у ІІ половині XVII століття / І. Харченко // Київська старовина. – 1999. – № 4. – С. 12–20.

160.  Цвілюк С.А. Трагедія нескореної нації. Політичний і національний терор України в період сталінського тоталітаризму: монографія / С.А. Цвілюк. – Одеса: Астропринт, 2008. – 264 с.

161.  Цецик Я.П. Зародження та початок діяльності руху українських націоналістів на Волині наприкінці 1920-х – першій половині 1930-х рр. [Електронний ресурс] / Я.П. Цецик // Південний архів. Історичні науки. – Херсон: Херсонський держ. ун-т, 2007. – Вип. XXIV. – С. 123–126. – Режим доступу: http://istvolyn.info/index.php?option=com_content&task=view&id=376&Itemid=5

162.  Чайковський А. Чорні рядки. Спогади комісара ЗУНР / А. Чайковський. – Львів: Дзвін, 1993. – 34 с.

163.  Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах / М.А. Чельцов-Бебутов. – СПб.: Альфа, 1995. – 846 с.

164.  Черноморец С. А. Ограничения частнопредпринимательской инициативы в первые годы нэпа / С. А. Черноморец // Изв. вузов. Правоведение. – 2003. – № 5. – С. 213-221.

165.  Черниченко С. А. Законодательное регулирование частного предпринимательства в Украине в первые годы НЭПа (1921-1924 гг.) / С. А. Черниченко // Пробл. законності. – Вип. 93. – Х.: Нац. юрид. акад., 2008. – С. 24-32.

166.  Чоповський М.Ю. Голгофа Західної України: Злочинна діяльність окупаційних режимів проти населення західноукраїнських земель та його боротьба за волю і незалежність 1920 – 1953 рр. / М.Ю. Чоповський. – Львів, 1996. – 141 с.

167.  Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского / Ф.М. Шабульдо. – К.: Наукова думка, 1987. – 183 с.

168.  Шаповал Ю. ЧК – ГПУ – НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, В. Золотарьов. – К.: Абрис, 1997. – 506 с.

169.  Швагуляк М.М. Суспільно-політична ситуація на Західній Україні на початку  30-х років XX ст. / М.М. Швагуляк // Записи наукового товариства ім. Т. Шевченка: праці історико-філософської секції. – Т. ССХХІІ. – Львів, 1991. – С.110–145.

170.  Швагуляк М.М. Українська карта: Українське питання у міжнародній політиці напередодні і на початку Другої світової війни / М.М. Швагуляк // Дзвін. – 1990. – № 7. – С. 43–49.

180.  Шевченко А.Є. Організаційно-правові заходи радянського уряду й органів внутрішніх справ щодо боротьби з дитячою безпритульністю у 40-і рр. XX ст. / А. Є. Шевченко // Пробл. правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 45-54.

181.  Щербак В.О. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина ХV– середина ХVII ст. / В.О. Щербак. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 300 с.

182.  Щербина П.Б. Судебная система на Правобережной Украине в конце XVIII – XIX ст. / П.Б. Щербина. – К.: Наук. думка, 1977. – 156 с.

183.  Шигаль Д. А. Специфіка освітнього цензу, встановленого Судовими статутами 1864 р. для мирових суддів // Пробл. законності. – 2010. – Вип. 108. – С. 29-35.

184.  Шигаль  Д. А.  Геополітичний аспект українського державотворення на початку XX ст. / Д. А. Шигаль // Публічна влада в Україні та конституційно-правовий механізм її реалізації : матеріали наук.-прак. конф., (м. Харків, 28 верес. 2011 р.), Нац. акад. правов. наук України, Нац. ун-т “Юрид. акад. України  ім. Я. Мудрого”, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування  НАПрН України. – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2011. – С. 86-88.

185.  Юшков С. В. Русская Правда: происхождение, источники, ее значение / С. В. Юшков // Антологія укр. юрид. думки. – [у 10 т.]. – К., 2002. – Т.2: Історія держави і права України: Руська Правда. – С. 521-550.

186.  Якименко В.В. Правовые основы возрождения частной собственности в годы НЭПа (историко-правовой аспект) /  В. В. Якименко // История государства и права. – 2011. – № 3. – С. 26-27.

187.  Якубовський В. Мобілізаційна політика радянської влади і командування Червоної армії на території України в 1943- 1945 роках / В. Якубовський // Вісн. Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2005. – № 4. – С. 275-277.

188.  Ященко О. Розвиток інституту співучасті в деяких “державних злочинах” у період від “Руської правди” до Литовських Статутів / О. Ященко // Підприємництво, госп-во і право. – 2011. – № 9. – С. 135-138.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 

Варіант № 1 (А).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: кіммерійці, скіфи, сармати, еклесія, міста-поліси, метеки, магістратура.

2.    Історіографія курсу «Історія держави і права України». Характеристика діяльності Київської історичної школи права.

3.         Перші спроби утворення державності на півдні України.

 

Варіант № 2 (Б).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: предмет та методологія історії держави і права України.

2.    Захист права власності, договірне право за Руською правдою.

3.    Причини та передумови Визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.

Варіант № 3 (В).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: двірцево-вотчинна система управління, Руська правда, мінорат, звід, послухи, видоки, віра, продаж, рота.

2.    Розкрийте загальні закономірності та особливості становлення класового суспільства на території України

3.    Конституція УРСР 1937 р.: суперечності між декларованими положеннями і реаліями життя.

 

Варіант № 4 (Г).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: венеди, полюддя, верв, вотчина, закупи, смерди, холопи.

2.    Суспільно-політичний лад на українських землях у складі Великого князівства Литовського та речі Посполитої.

3.    Встановлення радянської влади в Україні.

 

Варіант № 5 (Д).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: лавники, волочна реформа, війт, фільварок, кріпосне право, копний суд, підкоморій.

2.    Суспільний лад Стародавньої Pyci.

3.    Структура та функції органів влади Запорізької Січі.

 

Варіант № 6 (Е, Є).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: магдебурзьке право, магнати, шляхта, люстрації, воєводство, привілеї, повіт, унії, возний.

 

2.    Держава і право України у XVIII – ХIХ ст.: загальний історико-правовий аналіз.

3.    Держава та право Української РСР в умовах “розвинутого” соціалізму. Конституція УРСР 1978 р.

 

Варіант № 7 (Ж, З).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: військовий суддя, військовий писар, військовий обозний, військовий осавул, полково-сотенний устрій, «козацька демократія».

2.    Особливості державного устрою Галицько-Волинської держави.

3.    Відродження української державності та розвиток права у 1917 – 1920 рр.: історико-правовий аналіз.

 

Варіант № 8 (І).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: дике поле, паланка, курінь, генеральна рада, полкова рада, кошовий отаман, військовий осавул.

2.    Розкрийте особливості формування феодальної державності у слов’ян

3.    Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР).

 

Варіант № 9 (К).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: Гетьманщина, Малоросійські колегії, Слобожанщина, приватні кодифікації в Україні.

2.    Боротьба політичних партій за українську державність. Проголошення незалежності Прикарпатської України.

3.    Зміни в державному ладі та праві в роки Другої світової війни.

 

Варіант № 10 (Л).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: Руїна, гетьман, наказний гетьман, старшинська рада, знатне військове товариство, гетьманські статті.

2.    Входження Західної України до складу СРСР (УРСР).

3.    Історико-правовий огляд змін в суспільно-політичному ладі України в 1945 – 1991 рр.

 

Варіант № 11 (М).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: Королівство Галични і Лодомерії, становий сейм, патент, цісар, циркули, дистрикти, мандат ори, пленопотенти.

2.    Правове оформлення входження Кримської області та міста Севастополя до складу УРСР.

3.    Здобуття Україною незалежності: досвід, надбання, проблеми.

 

Варіант № 12 (Н).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: Терезіана, комітати, діаспора, пленопотенти, «Весна народів».

2.    Прихід до влади гетьмана Павла Скоропадського. Зовнішня політика гетьманської влади.

3.    Прийняття нової Конституції України. Принцип розподілу влади - основа нової системи державної влади.

 

Варіант № 13 (О).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: тимчасовозобов’язані, маніфест, міські думи, мировий суд, «фабричне законодавство».

2.    Наведіть приклади рецепції права в Київській Русі. Прокоментуйте.

3.    Відродження державності України. Проголошення Української Народної Республіки.

 

Варіант № 14 (П).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: намісництво, губернія, генерал-губернаторство, градоначальництво, сенат, маніфест, земства, контрреформа.

2.    Редакції, списки, структура Руської правди.

3.    «Права, за якими судиться малоросійський народ» – видатна пам’ятка українського права.

 

Варіант № 15 (Р).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: міські думи, буржуазні реформи, земства, міські думи, дворяни, Центральна рада.

2.    Основні риси кримінального права в Давньоруській державі.

3.    Розпад СРСР та відродження незалежної України.

 

Варіант № 16 (С).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: Товариство українських поступовців, Генеральний секретаріат, Тимчасовий уряд, Директорія, Трудовий конгрес.

2.    Судовий процес за Руською правдою.

3.    Проголошення Організацією українських націоналістів Акту відновлення Української держави.

Варіант № 17 (Т).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: Українська Національна Рада, Державний секретаріат, Варшавський договір, Ризький мир.

2.    Охарактеризуйте основні риси козацького звичаєвого права

3.    Зовнішньополітична орієнтація ЗУНР. Акт злуки.

 

Варіант № 18 (У).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: Раднарком, більшовики, Центральний Виконавчий Комітет, диктатура пролетаріату, есери, НЕП, українізація.

2.    Державний лад Великого князівства Литовського та Польщі.

3.    Західноукраїнська народна республіка (1918 – 1923 рр.): історико-правовий аналіз суспільно-політичного ладу.

 

Варіант № 19 (Ф, Х).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: колективізація, голодомор, тоталітаризм, воєнний комунізм, НЕП, громадянська війна, декрети.

2.    Правовий статус українських земель за Польсько-литовськими уніями. Утворення Речі Посполитої.

3.    Кодифікація права УРСР у 1960-х роках. Основні риси цивільного, сімейного, трудового, кримінального права.

 

Варіант № 20 (Ц, Ч).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: хрущовська «відлига», культ особи, період «застою», дисиденти, русифікація, перебудова.

2.    Правовий статус Козацької держави у складі Речі Посполитої за Зборівським та Білоцерківським договорами.

3.    Утвердження радянського типу державності та соціалістичного права в Україні (1917 – 1939 рр.)

 

Варіант № 21 (Ш, Щ).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: пацифікація, Карпатська Україна, депортація, колабораціонізм, операція «Вісла».

2.    Поділ України і боротьба гетьманів за збереження її самостійності.

3.    Державно-правові інститути в період правління Директорії УНР.

 

Варіант № 22 (Ю, Я).

1.    Дайте визначення історико-правових термінів: перебудова, державний суверенітет, референдум, Конституційний договір, Верховна Рада, Кабінет Міністрів.

2.    Конституція Пилипа Орлика.

3.    Нормативно-правові акти уряду Директорії.