Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для заочної форми навчання Напрям підготовки 8.03040101 Правознавство Факультет заочного навчання цивільних осіб,

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для заочної форми навчання Напрям підготовки 8.03040101 Правознавство Факультет заочного навчання цивільних осіб,

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 

Кафедра філософії та соціально-економічних дисциплін

 

Релігієзнавство

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри філософії та соціально-економічних дисциплін

д.філос.н.,проф.

                         О.Я. Надибська

«      » ________  201_ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт для заочної форми навчання

 

Напрям підготовки   8.03040101 Правознавство

Факультет                            заочного навчання цивільних осіб,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 рік

Методичні вк азівки до контрольних робіт  з навчальної дисципліни «Релігієзнавство» для  студентів (слухачів) заочної форми навчання за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство»

«27» серпня 2015 року – 20 с.

 

Розробник: Гончарова Н.І., кандидат філософських наук, доцент

 

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри філософії та соціально-економічних дисциплін

Протокол  від  «27» серпня 2015 року № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт

 

Контрольна робота (індивідуальна робота) – це одна з форм контролю самостійної роботи слухачів. Мета контрольної роботи – закріплення знань з релігієзнавства, набуття слухачами навичок самостійної роботи з літературою релігієзнавчого спрямування, а також – визначення рівня засвоєння матеріалу слухачами.

Працюючи над контрольною роботою, слухач повинен продемонструвати навички роботи з спеціальною літературою, знання основних категорій релігієзнавства, вміння логічно формулювати та аргументувати власну точку зору з зазначених питань, використовуючи (в тому числі) конкретний матеріал з суспільних, загальноправових та спеціальних дисциплін (історії України, етики, історії та теорії держави і права, культурології тощо).

 

Вимоги до оформлення контрольної роботи.

Контрольна робота має містити:

-         титульний лист;

-         перелік запитань (практичних завдань);

-         відповіді на запитання (з висновками);

-         бібліографічний опис (список використаної літератури).

 

Найпоширеніші недоліки при виконанні контрольних робіт:

-         використання термінів, смисл яких не вповні зрозумілий слухачу;

-         неповна відповідь на питання (не розкриті всі аспекти поставленої проблеми);

-         відповіді на запитання механічно переписані з підручника;

-         теоретичний матеріал не підкріплено конкретними прикладами;

-         не подано власної оцінки поставленої проблеми, не сформульовані висновки.

Метою виконання наукового дослідження є вирішення проблеми, що ґрунтується на комплексному опануванні матеріалу і методів дослідження, послідовного викладання. У процесі виконання індивідуальної роботи студент у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити:

- вміння відбирати, аналізувати та систематизувати  інформацію у відповідності до цілей дослідження;

- вміння формулювати та аргументувати власну позицію із зазначених проблем

- вміння підбивати підсумки та робити аргументовані висновки.

Контрольна робота має характеризуватися логічністю, доказовістю, аргументованістю і відповідати таким вимогам:

- містити поглиблений аналіз досліджуваної теми;

- містити самостійні дослідження;

- містити обґрунтовані пропозиції;

 - мати належне оформлення;

- бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбаченийграфіком навчального процесу.

Основні етапи виконання контрольної роботи:

1. Опрацювання літературних джерел.

2. Написання першого варіанту тексту, формулювання висновків.

3. Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту.

4. Оформлення бібліографічного опису  індивідуальної роботи.

Темою контрольної роботи (предметом дослідження) є одна з  актуальних проблем релігієзнавства, яка відповідає завданням та умінням, передбаченим дисципліною.

 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел,

який наводять у науковій практиці.

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:  

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г.— К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 
Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).
 2. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

 
Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— (Джерела з історії науки в Україні).

     Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006—    .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

 

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с. 

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

Словники

 1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 2. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 3. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. 

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 

Каталоги

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1.  Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

Електронні ресурси

 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

 

Критерії оцінювання

Оцінка “зараховано” виставляється якщо студент  виявив достатньо повні знання курсу; вміє узагальнювати теоретичний матеріал, співвідносити загальні знання з конкретними ситуаціями, засвідчив уміння критично оцінювати варіативні підходи щодо сутності поставлених питань, дає правильні, хоча і не завжди повні відповіді на поставлені запитання; висловлює своє ставлення до варіантних теорій щодо сутності правових явищ; може допустити незначні неточності в розкритті окремих теоретичних положень; матеріал викладено логічно, послідовно і переконливо.

Оцінка “не зараховано” виставляється якщо студент  виявив слабкі  знання (відсутність знань) теоретичного програмного матеріалу; не зміг дати визначення основних провідних категорій та явищ; відсутні навички адекватної оцінки правових норм і теорій; виклад матеріалу непослідовний, нелогічний, фрагментарний, неточний; повна відсутність переконливості в викладенні матеріалу.

 

3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (чинна редакція).
 2. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1996 р.
 3. Академічне релігієзнавство. Підручник для студентів./ За наук. ред. А.Колодного. – К.: Наукова думка. 2000. – 420 ст.
 4. Буряк Г. В., Євсєєв С. Л., Петпуніна О. О. Релігієзнавство: Лекції. Контрольні завдання. Тексти: Навч.-метод, посів. / Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". — Xарків: НТУ "ХШ", 2007. – 342 с.
 5. Вандишев В. М. Релігієзнавтсво. – К.: Кондор  2009. – 248 с.
 6. Голованова Н. О. Релігієзнавство: Курс лекцій. — К.: АПСВ, 2005. – 388 с.
 7. Данильян О. Л, Тараненко В. М. Релігієзнавство: Підручник. — Xарків: Прапор, 2006. – 394 ст.
 8. Докаш В. Релігієзнавство: навчальний посібник / за ред.. В Докаша, К. Коцур та ін.. – Чернівці: Рута, 2008. – 288 с.
 9. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник / За ред. А. М. Колодного, П.Л. Яроцького. – К.: Кондор, 1999. – 342 с.
 10. Калінін Ю.А., Харьковщенко С.А. Релігієзнавство: Підручник. -К.: Наукова думка, 2000. – 382 ст.
 11. Кислюк К. В. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Кондор. 2005. – 636 ст.
 12. Кислюк К.В., Кучер О.М. Релігієзнавство: Підручник / народ. Укр.. акад.. – К.: Кондор, 2007. – 636 с.
 13. Колодний А. Основи релігієзнавства: Курс лекцій. - К., 2006.
 14. Лубський В.І., Лубська М.В. Історія релігій: Підручник. — К.: Центр навч. літ., 2004. – 462 ст.
 15.  Лубський В.І., Теремко В.І., Лубська М.В. Релігієзнавство: Підручник. — К.: Академвидав, 2006. – 456 ст.
 16. Мизак Н. Політологія релігії: Навчальний посібник. -  Чернівці: Рута, 2010. – 200 с.
 17.  Основи релігієзнавства. Навчальний посібник для вузів. /Тарасова О. та інш. – Харков., Прапор. 2000. – 404 ст.
 18. Присухін СІ. Релігієзнавство: Навч. посіб. / Київ. нац. екон. ун-т. — К.: КНЕУ, 2005. – 358 ст.
 19. Религиоведение: Хрестоматия: Пер. с англ., нем., фр. / Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова. — М.: Книжный дом: Университет, 2002. – 302 ст.
 20. Релігієзнавство: Навч. посіб. / A.M. Колодний, В.М. Скиртач, Л.І. Мозговий та ін.; Слов'янський держ. пед. ун-т. — К.: Центр навч. літ., 2006. – 358 ст.
 21.  Релігієзнавство: Навч. посіб. / А. Г. Баканурський та ін. -К.: ВД Професіонал, 2004. – 344 ст.
 22.  Релігієзнавство: Навч. посіб. / За ред. С.А. Бублика. — К.: Юрінком Інтер, 2001. – 289 ст.
 23. Рижкова С.А Типологія релігій: Навчальний посібник. – к.: Кондор, 2005. – 448 с.
 24. Титов В. Релігієзнавство: Підручник. – Х.: Право, 2004. – 272 с.
 25. Ходкова Л.П. Релігієзнавство: Підручник. — Львів: Афіша, 2001. – 266 ст.
 26. Черній А. Релігієзнавство: Підручник. – К.: Академвидав, 2008. – 400 с.
 27. Шевченко ВМ. Словник-довідник з релігієзнавства. — К.: Наук, думка, 2004. – 522 ст.
 28. Юрій М.Ф. Релігієзнавство: Навч. посіб. — К.: Дакор, 2006. – 286 ст.
 29. Яроцький ПЛ.Релігієзнавство: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2004. – 310 ст.

 

Допоміжна

 1. Абу Аля Алмаудуд. Принципи ісламу. – Львів: Свічадо, 1995. – 346 с.
 2. Арестов В. М. Мудрик І. О. Нетрадиційні релігії: Суть і спрямування. – К.: Наукова думка. 1990. – 288 с.
 3. Бабій М.Ю. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче осмислення. – К.: Свічадо. 1994. – 342 с.
 4. Беленький М.С. Иудаизм. -М.Политиздат, 1974. – 239 с.
 5. Беленький М.С. Что такое Талмуд. – М.: Наука, 197-. – 216 с.
 6. Белицкий М. Забытый мир шумеров. – М.: Наука. 1980. – 310 с.
 7. Біблія, або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту. – К.: Українське Біблійне Товариство, 1993. – 824 с.
 8. Брайчевский М. Утверждение христианства на Руси. – К.: Наукова думка. 1991. – 406 с.
 9. Буддизм и государство на Дальнем Востоке: Сб. статей. – М.: Наука. 1987. – 346 с.
 10. Булашов Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космологічні українські народні погляди та вірування. – К.: Наукова думка. 1992. – 402 с.
 11. Васильєв Л. С. Истории религий Востока. – М.: 1988. – 452 с.
 12. Вебер М. Избранные произведния. – М.: Прогрес. 1990. – 506 с.
 13. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму – К.: Основи, 1994. – 2261 с.
 14. Волконский А. Католичество и священное предание Востока. – М.: ПЛ. 1992. – 384 с.
 15. Всемирное писание: сравнительная онтология священних текстов. – М.: узд. МГУ. 1995. – 408 с.
 16. Гече Г. Библейские истории. -М.: Прогрес.1998. – 560 с.
 17. Григулевич И. Р. Инквизиция. – М.: Политическая литература. 1985. – 388 с.
 18. Григулевич Й. Р. Папство. Століття ХХ. – К.: Наукова думка. 1988. – 390 с.
 19. Грюнебаум Г. Ф. Классический ислам: почерки истории. – М.: ПЛ. 1986. – 344 с.
 20. Губман Б.Л. Современная католическая философия. –М: Высш. школа, 1988. - 190 c.
 21. Гуревич П. С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные нетрадиционные культы. – М.: Политическая литература. 1985. – 380 с..
 22. Джеймс В. Многообразие религиозного опыта. - М.: Прогрес. 1999. – 308 с.
 23. Донини А. У истоков християнства. 2-е изд. М.: ПЛ. 1999. – 456 с.        
 24. Ерасов Б. С. Культура, религия и цивилизация на Востоке. – М.: Наука. 1990. – 488 с.
 25. Еремеев Д. Е. Ислам: образ жизни и стиль мышления. – М.: Наука. 1990. – 444 с.
 26. Іванишин В. Українська церква і процес національного відродження. – Дрогобич: Чин. 1990. – 288 с.
 27. Іванченко М.Г. Дивосвіт прадавніх слов’ян. – К.: Світоч. 1991. – 244 с.
 28. Історія і теорія релігії та вільнодумства. – К.: Наукова думка. 1996. – 542
 29. Історія християнської церкви на Україні. – К.: Наукова думка. 1992. – 446 с.
 30. Калинин Ю.А. Модернизм русского православия. -К.: Политиздат Украины, 1988. – 75 с.
 31. Каниткар В.П., Оуэн К.У. Индуизм. - М.: АСТ. 1999. – 406 с.
 32. Карев А.В. Сомов К.В. История христианства. – М.: АСТ. 1990. – 452 с.
 33. Карнев В. Й. Буддизм – религия Востока. – М.: Прогрес. 1998. – 354 с.
 34. Кимелев Ю.А. Современная западня философия религии. – М.: Наука. 1989. – 348 с.
 35. Кін М. Релігії світу. – Xарків: Глобус. 2003. – 346 с.
 36. Климович Л. И. Ислам. – М.: Политическая литература. 1973. – 342 с.
 37. Книга притч Соломона. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. – 322 с.
 38. Колодний А.М. Історія релігії в Україні. – К.: Генеза. 1999. – 588 с.
 39. Конигин О. Нові релігії. – Львів, Свічадо. 2004. – 200 с.
 40. Коран. – М.: Центрпол. 1997. – 652 с. \
 41. Корнев В. Й. "Невидимые" парадоксы религии и культуры. – М.,: ПЛ. 1992. – 302 с.
 42. Косидовский 3. Библейские сказання. –М: Политиздат, 1978. – 455 с.
 43. Костомаров М.І. Слов’янська міфологія. – К.: Генеза. 1994. – 488 с.
 44. Кочетов А. Н. Буддизм. – М.: Наука. 1999. – 468 с.
 45. Кочетов А. Н. Ламаизм. – М.: изд. Восточная литература. 1973. – 346 с
 46. Крещение Руси // Истоки. – М.: ЭКСМО: Алгоритм, 2004. – 388 с.
 47. Кристиан Ж. Египет великих фараонов. – М.: Прогрес. 1992. – 254 с.
 48. Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. – М.: Эксмо. 1989. – 534 с.
 49. Лаоцзы. Обрести себя в Дао. – М.: Восточная литература. 1999. – 488 с.
 50. Левицький Ю. Коротка історія Української (Київської церкви). – Львів: Свічадо. 1993. – 242 с.
 51. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. – М.: Наука. 1991. –  602 с.
 52. Лукашевич Н. Л. Социология религии: Учеб. пособие. – К.: МАУП. 1999. – 248 с.
 53. Любащенко B. Історія протестантизму в Україні: Курс лекцій. – К.: Генеза. 1996. – 344 с.
 54. Максуд Р. Ислам. – М.: Прогрес. 1999. – 432 с.
 55. Мельник В. Історія протестантизму. Курс лекцій. – К.: Світ. 1996. – 348 с.
 56. Митрохин Л. Н. Религии «нового века». –  М., Политическая литература. 1983. – 244 с.
 57. Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность. – СПб.: Нева. 1997. – 342 с.
 58. Мюллер М.,Вунд В. От слова к вере. Миф и религия. – М.: Экс-мо; СПб.: Terra Fantаstica, 2002. – 466 с.
 59. Огієнко І. Українська церква. – К.: Наукова думка. 1993. – 242 с.
 60. Панова В.Ф., Вахтин Ю. Б. Жизнь Мухаммеда. – М.: Политическая литература., 1990. – 242 с.
 61. Переломов Л.С. Слово Конфуция. – М.: ТПО Фабула, 1992. – 192 с.
 62. Петрик В., Сьомій С., Ліхтенштейн Є. та ін.. Нетрадиційні релігійні та містичні культи України: Навчальний посібник. – К.: Росава, 2003. – 336 с.
 63. Попова AM. и др. Современный ислам, человек и общество. – М., Политическая литература. 1991. – 348 с.
 64. Порублев Н.В. Культы и мировые религии. – М.: Наука. 1990. – 312 с. 
 65. Рамна Т. й др. Третий глаз: О религии, культуре и быте тибетцев. – Л.: Нева. 1991. – 348 с.
 66. Религии Древнего Востока. – М.: Прогресс. 1995. – 646 с.
 67. Релігія в духовному житті українського народу. – К.: Наукова думка. 1994. – 466 с.
 68. Ренан Э. История первых веков христианства: Жизнь Иисуса.  Апостолы. – М.: Прогрес. 1991. – 348 с.
 69. Рыбаков Б.А. Культура древней Руси. – М.: Наука. 1987. – 462 с.
 70. Свенцицкая И.С. Раннее христианство. – М.: 1989. – 432 с.
 71. Свобода віросповідання. Церква і держава в Україні. – К.: Кондор. 1996. – 288 с.
 72. Сучасна релігійна ситуація в Україні /За ред. П.І. Косухи. – К.: Наукова думка. 1994. – 340 с.
 73. Токарев С.А. Религия в истории народов мира. -М.: Политиздат, 1986. – 456 с.
 74. Тора (с русским переводом). – М.: Шамир, 2005.
 75. Угринович Д.М. Введение в религиеведение. -М.: Мысль-Язык, 1985. – 273 с.
 76. Українська церква між Сходом і Заходом. – К.: Дух і Літера. 1996. – 402 с.
 77. Фрезер Д. Д. Фольклор в Ветхом Завете. – М., Прес. 1985. – 578 с.
 78. Фрезер Д.Д. Золотая ветвь. – М., Прогресс. 1980. – 524 с.
 79. Хоббард Р. Саентология. Основы мысли. – М.: Прогрес. 1998. – 444 с.
 80. Эрикер К. Буддизм. – М.: Прогрес. 2000. – 456 с.
 81. Юнг. К. Архетип и символ. - М.: Прогрес. 1991. – 408 с.

Інтернет-ресурси

 1. http://uars.info/ Українське релігієзнавство: Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім.. Г. Сковороди НАН України
 2. http://lib.ru/RELIGION/  релігійна література на сайті «Бібліотека Максима Мошкова»
 3. http://mar.in.ua/ru/ сайт Молодіжної асоціації релігієзнавців
 4. http://www.religion.in.ua/ сайт «Релігія в Україні»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 

Тематика контрольних робіт з навчальної дисципліни

Студент виконує контрольну роботу по з курсу “Релігієзнавство” згідно із запропонованою тематикою. Контрольна має бути виконана по одному з нижченаведених варіантів, обраному відповідно до першої літери прізвища студента.

Літера

прізвища

АБВ

ГДЕ

ЄЖЗ

І Ї К

ЛМН

ОПР

СТУ

ФХЦ

ЧШЩ

ЮЯ

Варіант

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Варіант № 1

Теоретичні питання

1. Визначте та проаналізуйте  основні етапи розвитку релігії як суспільного феномену.

2. Дайте загальну характеристику християнства як світової монотеїстичної релігії.

 

Практичне завдання

«Господи, кому дано побувати у шатрі Твоєму? Проживати на святій горі Твоїй”? «1. Тому, чиї шляхи непорочні; 2. хто чинить справедливо; 3. і не бреше самому собі; 4.у кого на устах немає обмови; 5.хто другові не чинить зла, не образить ближнього; 6.хто зневажає негідників; 7. а богобоязливих поважає; 8. якщо присягнувся – нехай навіть на шкоду собі – клятви не порушить; 9. не дає грошей під відсотки; 10. не бере хабара; 11. хто не підкупний – ніколи не засудить невинного».  (Цар Давид)

Проаналізуйте основні етичні принципи іудаїзму, порівняйте їх з етичними концепціями інших релігій. Висловіть своє ставлення до наведених принципів  та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 2

Теоретичні питання

1. Визначте і проаналізуйте умови та причини виникнення релігії..
2. Дайте загальну характеристику ісламу як світової монотеїстичної релігії

 

Практичне завдання

Хтось спитав Конфуція: «Чи можна відповідати на зло добром?» - «А чим же відповідати на добро? - у свою чергу спитав Конфуцій. – На зло слід відповідати справедливістю, а на добро – добром.»

Зробіть висновки щодо морально-етичної концепції конфуціанців, порівняйте їх погляди з вимогами християнської моралі. Висловіть своє ставлення до наведеної думки.

 

Варіант № 3

Теоретичні питання

1. У чому полягає регулятивна функція релігії? Наведіть приклади.

2. Дайте загальну характеристику буддизму як світової монотеїстичної релігії.

 

Практичне завдання

Азбукою сучасного розуміння релігійної свободи є те, що обмеження цієї свободи повинні бути обумовлені законом і застосовуватися лише в тих випадках, коли такі обмеження необхідні для захисту громадської безпеки, здоров’я або моралі, а також фундаментальних прав і свобод інших людей. (В. Єленський)

Як співвідноситься наведена думка із сучасною практикою заборони діяльності окремих релігійних організацій? Наведіть приклади відповідних заборон. Висловте своє ставлення до такої практики.

 

Варіант № 4

Теоретичні питання

1. У чому полягає комунікативна функція релігії? Наведіть приклади.

2. Охарактеризуйте основні риси нерелігійних культів, причини та умови їх виникнення та існування.

 

Практичне завдання

Не бажає народ цей ані з грецькою, ані з латинською церквою бути однаковим, але відмінний від тієї й іншої, таїнства жодної з  них не розділяє». (Послання єпископа краківського  Матвея Бернарду Клевроському «про навернення руських» / ХІІ ст./)

Як характеризує висловлена в посланні думка релігійну ситуацію на українських землях у ХІІ ст..? З чим це пов’язано? Як історично вирішилась ця ситуація? Висловіть своє ставлення до наведеної оцінки та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 5

Теоретичні питання

1. У чому полягає інтегративна (дезінтегративна) функція релігії? Наведіть приклади.

2. Дайте загальну характеристику іудаїзму як пізньої національної (національно-державної релігії)

 

Практичне завдання

Ти маєш право лише виконувати свій обов’язок, але наслідки твоїх дій не належать тобі. Ніколи не вважай себе причиною наслідків твоєї діяльності і не намагайся ухилитись від виконання свого обов’язку (Бхагаватгіта).

Які релігійні течії вважають висловлену думку священною істиною? Що могло породити такий погляд на світ і дії людини в цьому світі? Висловіть своє ставлення  до наведеної думки та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 6

Теоретичні питання

1. У чому полягає ілюзорно-компенсаторна функція релігії? Наведіть приклади.

2. Проаналізуйте та визначте що є спільного і відмінного православній та католицькій версії християнства.

 

Практичне завдання

Хоча пересічна людина бачить свободу в можливості не звертати уваги на існуючі закони, чинити довільно, але саме в цьому і криється причина несвободи (Г.В.Ф. Гегель)

Висловіть своє ставлення до наведеної думки та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 7

Теоретичні питання

1. У чому полягає світоглядна функція релігії? Наведіть приклади.

2. Проаналізуйте основні засади феномену «двовір’я», наведіть приклади з історії давньослов’янської та української культури.

 

Практичне завдання

Кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу совісті. Це право включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або переконання за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання.

Ніхто не може встановлювати обов'язкових переконань і світогляду. Не допускається будь-яке примушування при визначенні громадянином свого ставлення до релігії, до сповідання або відмови від сповідання релігії, до участі або неучасті в богослужіннях, релігійних обрядах і церемоніях, навчання релігії. (Закон України про свободу совісті та релігійні організації)

Порівняйте положення українського законодавства із міжнародними стандартами  щодо забезпечення принципу свободи совісті.  Висловіть своє ставлення до наведених положень та обґрунтуйте його.

Варіант № 8

Теоретичні питання

1. Визначте та проаналізуйте основні елементи структури релігії.

2. Проаналізуйте уніатство як специфічний релігійний феномен української історії.

 

Практичне завдання

Немає примусу у вірі! (Коран)

Як трактувалась  наведена вимога у різні часи існування ісламу? Як вона співвідноситься із діяльністю сучасних мусульманських організацій? Висловіть своє ставлення до наведеної вимоги та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 9

Теоретичні питання

1. Визначте і проаналізуйте сучасні міжнародні та державні стандарти щодо забезпечення свободи совісті і протидії проявам релігійної дискримінації.

2. Охарактеризуйте основні риси давньослов’янського язичництва як ранньої національної релігії.

 

Практичне завдання

Ви чули, що було сказано: люби ближнього твого і ненавидь ворога твого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного, бо Він сонцем Своїм осяває злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних.» (Новий Заповіт. Мф 5,43-45.)

Як трактувалась  наведена вимога у різні часи існування християнства? Як вона співвідноситься із діяльністю сучасних християнських організацій? Висловіть своє ставлення до наведеної вимоги та обґрунтуйте його.

 

Варіант № 10

Теоретичні питання

1. Законодавство України про свободу совісті та діяльність релігійних організацій.

2. Розкрийте сутність протестантизму як реформаторської течії в християнстві.

 

Практичне завдання

«Все є страждання. Народження – страждання, хвороба – страждання, смерть – страждання.  З’єднання з нелюбим є страждання, і розлука з коханим – страждання...» (Будда)

Що могло породити такий погляд на світ? Які висновки з цього постулату робить буддизм? Висловіть своє ставлення  до наведеної думки та обґрунтуйте його.