Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з курсу «Менеджмент» для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” всіх форм навчання (денне, заочне відділення, післядипломна освіта)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з курсу «Менеджмент» для студентів спеціальності 7.050201 “Менеджмент організацій” всіх форм навчання (денне, заочне відділення, післядипломна освіта)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

з курсу «Менеджмент» 

для студентів спеціальності 7.050201

“Менеджмент організацій”

всіх форм навчання

 (денне, заочне відділення,

післядипломна освіта)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Менеджмент» для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» всіх форм навчання (денне, заочне відділення, післядипломна освіта) / Укл.: Т.О. Фоміних, Л.О. Кримська, І.А. Нечаєва – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. –  70 с.

 

 

Укладачі:                      Т.О.Фоміних, асистент

Л.О. Кримська, к.е.н., доц.

           І.А. Нечаєва, ст. викладач

 

Рецензенти:

Д.М. Стеченко, д.е.н., проф., зав. каф. міжнародної економіки Київського національного університету «Київська політехніка»,

А.М. Ткаченко д.е.н., проф. зав. каф. економіки і підприємництва ЗДІА

 

 

Відповідальний

за випуск:                     О.Б. Корякіна

 

                                                                       

 

 

 

                                                             Затверджено

на засіданні кафедри менеджменту

Протокол № 2  від 29.09.09 р.     

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП............................................................................4

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.....................6
 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…....8
 3. Зміст, структура та обсяги курсової роботи……………………..………………………………..13
 4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…..26
 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ….…...47
 6. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ РОБОТИ……..52
 7. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ..............59
 8. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.........................64

Додаток А.  Завдання на курсову роботу з календарним планом…………………………………..........….65

Додаток Б.   Приклад оформлення реферату....................68

Додаток В.  Типовий план курсової роботи на  тему: «Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління».........69

Додаток Д. Зразок оформлення титульного аркуша

курсової роботи..........................................70

 

 

вСТУП

 

Відповідно до навчальних планів підготовки фахівців зі спеціальності «Менеджмент організацій» студенти всіх форм навчання виконують курсову роботу з дисципліни “Менеджмент”.

Написання курсової роботи є різновидом науково-дослідної діяльності студентів і відіграє надзвичайно важливу роль в розвитку їх пізнавального інтересу та у формуванні професійної орієнтації. Під час виконання курсового дослідження та підготовки за його результатами тексту курсової  роботи виявляється  творчий потенціал студента, розвиваються, закріплюються навички самостійного вивчення та узагальнення наукової літератури, опановуються методи наукового пізнання, виховується здатність самостійного прийняття рішення при аналізі проблемної ситуації, що є особливо важливим в умовах сьогодення. Досвід самостійного наукового дослідження, добір найбільш ефективних методів та прийомів, аналіз отриманих результатів та їх критична оцінка розвивають в студентах вміння обстоювати власне бачення проблеми та формують здібності письмового її викладу.

Дані методичні рекомендації висвітлюють зміст курсової роботи, містять завдання щодо її виконання, визначають порядок опрацювання вихідної статистичної та економічної інформації досліджуваних підприємств, літературних джерел, власних спостережень, основні етапи виконання та вимоги до оформлення курсових робіт, структуру роботи, критерії її оцінювання тощо.

Методичні рекомендації розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівнів бакалавр та спеціаліст спеціальностей напряму підготовки 0502 "Менеджмент", зокрема «Менеджмент організацій».

Нормативною та методичною базою написання методичних вказівок стали:

ГСВО МОНУ "Засоби діагностики якості вищої освіти спеціаліста за спеціальністю 7.050201 "Менеджмент організацій";

ГСВО МОНУ "Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра за спеціальністю 6.050206 "Менеджмент організацій”.

ДСТУ 3008- 95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення;

ДСТУ  7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис, загальні вимоги та правила складання».

ДСТУ 3582-97. Інформація та документація, скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила;

ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.

 

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота з дисципліни «Менеджмент» – самостійне теоретико-прикладне дослідження актуальної управлінської проблеми.

Як один із видів самостійної навчальної та водночас науково-дослідної роботи студентів, курсова робота призначена, по-перше, засвідчити якість набутих студентами знань під час вивчення дисципліни «Основи менеджменту», по-друге, сформувати вміння використовувати їх при опрацюванні теоретичних і конкретних практичних питань у галузі управлінської діяльності, по-третє, розвинути аналітичні та дослідницькі навички  студентів та слухачів.

Як теоретико-прикладне дослідження курсова робота  повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної управ­лінської  проблеми, а також, по можливості,  заходи  щодо практичного її розв’язання, виконані на основі ретельно проведеного аналізу теоретичних  джерел, статистичних та фактичних даних для студентів денного відділення, а для студентів заочного відділення та факультету післядипломної освіти – аналізу практичних даних діяльності конкретної організації (місця роботи).

Метою написання курсової роботи є поглиблення студентом (слухачем) теоретичних і практичних знань з дисципліни «Основи менеджменту», вироблення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень в сфері менеджменту  та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем; підготовка студентів до самостійної практичної діяльності.

Основними завданнями підготовки курсової роботи є:

 • закріплення теоретичних знань, набутих студентами у процесі вивчення дисципліни “Основи менеджменту”;
 • розвинення у студентів навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою, довідниками, джерелами статистичної інформації, управлінською, фінансовою, статистичною звітністю тощо;
 • поглиблення знань з обраної теми дослідження;
 • вироблення вмінь узагальнювати теоретичні матеріали, самостійно формулювати висновки;
 • прищеплення навичок розробки пропозицій, обґрунтування та обстоювання власної точки зору з проблем, що досліджуються, вироблення  вміння застосовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних завдань;
 • формування  вмінь щодо презентації результатів курсового дослідження, навичок публічного виступу.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від теми курсової роботи, напряму дослідження, теоретичного або ж прикладного характеру роботи, сфери діяльності організації – об’єкта дослідження та її специфічних рис.

Працюючи над курсовою роботою студент, має засвоїти навики:

 • правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності,
 • формулювання мети, об’єкту, предмету  і завдань дослідження,  вибору методів та інструментарію дослідження;
 • побудови логічного плану і оптимальної структури;
 • роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, фактичними даними реальної організації, управлінською звітністю;
 • проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;
 • розробки та оцінки альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
 • обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу
 • аналізу та оцінки різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.
 • підготовки доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Написання курсової роботи має сприяти більш глибокому засвоєнню студентами програмних питань курсу. Це вимагає від них самостійного поглибленого вивчення не лише навчальної, але й спеціальної літератури, монографій, статей, що друкуються у періодичних виданнях, наукових збірниках тощо.

Курсова робота має містити елементи наукового пошуку, спрямованого на більш ефективне вирішення питань, які вивчаються. Для цього потрібно здійснити збір та провести порівняльний аналіз інформації з різних літературних джерел, відшукати та опрацювати відповідні статистичні матеріали, узагальнити ці вихідні дані та сформулювати власні висновки й пропозиції.

Студенти денної  форми навчання виконують курсову роботу на основі ретельного вивчення та узагальнення теоретичних положень з відповідних літературних джерел, а також використання фактичних даних, наведених у статистичних щорічниках, науковій літературі, періодичних виданнях.

Студентам заочної форми навчання та факультету післядипломної освіти при виконанні курсової роботи слід використовувати також інструктивні, нормативні матеріали, дані управлінської, статистичної  та фінансової звітності  підприємств або організацій, в яких вони працюють.

 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ  ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Кожному студентові кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту в його самостійній роботі над курсовою роботою. Науковий керівник проводить індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти календарний графік та план  курсової роботи, заповнити лист завдання на курсову роботу, а також контролює дотримання графіку виконання, перевіряє курсову роботу тощо.

На період виконання курсових робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників, згідно з яким забезпечується систематична співпраця студента і наукового керівника. Систематичні консультації допомагають студентові (слухачеві) у виборі методів дослідження, контролі дотримання вимог до змісту і оформлення курсової роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника є запорукою успішного її виконання та захисту.

Обов’язками наукових керівників є:

 • консультування студентів з питань розробки плану роботи, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів роботи;
 • контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки курсової роботи;
 • контроль якості курсової роботи;
 • підготовка відзиву на курсову роботу з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до визначених критеріїв оцінки.

Виконання курсової роботи складається з підготовчого та основних етапів. В межах підготовчого етапу студент вивчає дані методичні вказівки, обирає приблизну тему курсової роботи та здійснює загальне попереднє вивчення джерел, що допоможуть остаточно визначитись з темою курсової роботи. 

Виконання курсової роботи складається з таких основних етапів:

а) вибір і затвердження теми курсової роботи, заповнення бланку завдання на курсову роботу, складання календарного плану виконання. Даний етап є дуже важливим у співробітництві студента і керівника, оскільки пов’язаний із визначенням проблеми дослідження. Курсова робота неможлива без чіткого визначення проблеми дослідження, оскільки передбачає на основі якої теоретичної, нормативно-правової, статистичної та фактологічної джерельної бази студент зможе вирішити означену проблему.

Вдалий вибір теми є одним із найсуттєвіших моментів якісного виконання курсової роботи. Тему студенти обирають самостійно, керуючись переліком, який наведено у рекомендованій тематиці (див. розділ 7).Слід зазначити, що перелік тем щорік оновлюється та затверджується завідувачем кафедри менеджменту.  Якщо студент має бажання розробляти тему, яка не передбачена рекомендованою тематикою, він повинен написати заяву на ім’я завідувача кафедри менеджменту, в якій має бути сформульована ця тема та обґрунтовані причини, що зумовили її вибір.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку економічної науки і бізнес-практики.

Обираючи тему курсової роботи, студентам необхідно враховувати відповідність її спрямованості своїм науковим і практичним (особливо для студентів  заочної форм навчання та факультету післядипломної освіти) інтересам, розробкам, що вже маються, можливостям збирання первинної інформації тощо.

Заповнення бланку завдання на курсову роботу супроводжується обов’язковим  складанням календарного плану виконання роботи, який ухвалюється як студентом, так і науковим керівником (Додаток А), і є основою для організації та контролю поточного та кінцевого етапів виконання роботи.

У відповідності до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену курсову роботу на перевірку  науковому керівникові.

Порушення студентом календарного плану виконання фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри менеджменту  та декана факультету економіки  та управління;

б) формулювання об’єкту, предмету, мети  та завдань курсового дослідження, складання і затвердження плану курсової роботи. План курсової роботи складається студентом самостійно на основі ознайомлення з літературними джерелами щодо обраної теми. Планом передбачається:  лист завдання на курсову роботу; реферат; вступ; 2-3 ключових, взаємопов’язаних, розміщених у логічній послідовності розділи, в яких має бути розкрита сутність обраної теми; висновки; список використаних джерел, додатки. Складений студентом план обговорюється з науковим керівником, який його коригує (якщо у цьому є необхідність) та затверджує; 

в) опрацювання літературних джерел і збирання статистичного та фактичного матеріалу. На стадії добору літератури студент складає бібліографію, у чому йому своїми рекомендаціями надає допомогу науковий керівник; корисні поради у процесі добору літератури можна також отримати від працівників бібліотеки. Значно прискорить процес добору літератури використання алфавітних і систематичних каталогів літератури, реферативних журналів, бібліографічних довідників та інших джерел інформації, що є у бібліотеці, Інтернет-ресурів. Поглиблене вивчення підібраної літератури доцільно починати з розгляду найновіших публікацій, оскільки в них висвітлюються останні досягнення в галузі теорії та практики управління. Решту літератури вивчають у порядку, зворотному до хронологічного.

Безпосереднє ознайомлення з конкретним літературним джерелом розпочинають з перегляду змісту. Глави та параграфи, що викликали особливу зацікавленість, слід ретельно опрацювати. Ця робота має бути спрямованою на пошук ідей та пропозицій щодо вирішення проблемних питань обраної теми. Особливу увагу при цьому слід зосередити на виявленні дискусійних питань, аналізі протилежних або суперечливих позицій.

У процесі  вивчення літератури на окремих аркушах або картках роблять конспективні записи, виписки окремих даних, цитат тощо. Слід обов’язково записувати прізвище та ініціали автора книги (брошури, статті тощо), а також назву публікації, видавництво, місто та рік видання, номер сторінки. Все це стане до нагоди при використанні виписаних матеріалів у курсовій роботі, щоб зробити посилання на першоджерела згідно з чинними стандартами щодо бібліографічного опису;

г) написання та оформлення роботи. Зібраний на попередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та опрацьовується відповідно до послідовності пунктів плану курсової роботи; у разі необхідності підбирається додаткова інформація. До курсової роботи слід включати лише ретельно підібрані та цілеспрямовано опрацьовані матеріали. На цьому ж етапі проводяться розрахунки, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбираються ілюстрації (схеми, графіки, таблиці) та здійсняється редагування. У процесі редагування поліпшується стиль викладання матеріалу, переробляються окремі частини тексту, вдосконалюється формулювання фраз, перевіряються орфографія та пунктуація, усуваються архаїзми та мовні штампи. У тексті курсової роботи слід уникати частого повторення однакових слів, замінюючи їх синонімами. Даний  етап завершується оформленням курсової роботи згідно із вимогами, що перелічені у п’ятому   розділі цих методичних вказівок;

д) подання курсової роботи  на перевірку  науковому керівникові. Виконана курсова робота у встановлений термін здається студентами на кафедру менеджменту. Після реєстрації курсова робота передається науковому керівникові для перевірки та рецензування. У відзиві наукового керівника відмічаються позитивні сторони та недоліки курсової роботи, здійснюється попереднє оцінювання якості курсової роботи та робиться висновок про можливість допуску роботи до захисту. Узагальнені критерії оцінювання якості виконання курсової роботи та деталізовані бальні шкали наведено в 6 розділі цих методичних вказівок. Якщо курсова робота попередньо оцінюється в 0-40 балів, вона повертається студентові для доопрацювання. До переробленої курсової роботи, зданої на повторну перевірку, обов’язково додається первісна рецензія.

Якщо науковий керівник дає позитивний відзив, курсова робота допускається до захисту;  

е)  підготовка до захисту і захист курсової роботи. Терміни та графік захисту робіт встановлюються кафедрою менеджменту. Напередодні захисту студент отримує свою курсову роботу, щоб ознайомитися з відзивом та своєчасно підготуватися до відповідей на зауваження, які у ньому містяться.

Захист здійснюється на відкритому засіданні комісії, склад якої визначається навчальним навантаженням викладачів. Захист курсової роботи  складається з двох етапів – доповіді студента та відповідей студента на питання членів комісії.  До захисту студент готує доповідь, яка демонструє результати дослідження, основні висновки, узагальнення і пропозиції, та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії. Рекомендована тривалість доповідь студента 5-7 хвилин. Виступ студента має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу   (бажано мультимедійної презентації). Доповідь зазвичай містить такі елементи: назву, об’єкт, предмет, мету та завдання роботи, основні методи та інструменти дослідження, стислий зміст роботи, результати роботи, перспективи розробки теми, над якою працював студент.  

Головне призначення мультимедійної презентації детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

У процесі захисту курсової роботи оцінюється глибина знань студента в досліджуваній галузі менеджменту, його вміння вести дискусію, обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання.

Запитання викладачів можуть мати як теоретичний так і практичний характер. Студент повинен продемонструвати глибокі знання проблеми, над якою він працював, відмінно  володіти термінологією, яку використовував в курсовій роботі, розуміти та вміти пояснити смисл формул, рівнянь, рисунків, таблиць. 

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії здійснюється остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи за 100-бальною шкалою, що враховує, по-перше, попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником (в межах 0 – 75 балів), по-друге, оцінювання захисту курсової роботи (в межах 0 – 25 балів). Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS в порядку, поданому в табл.6.2 (6  розділ цих методичних вказівок).

Рішення комісії щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на її титульному аркуші та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

Задля забезпечення чіткості організації написання курсової роботи складається календарний графік виконання робіт, який затверджується на початку навчального року, контролюється науковим керівником і кафедрою. За порушення графіку студент може бути недопущений до захисту курсової роботи.

 

3 Зміст, структура та обсяги курсової роботи

 

Курсова робота як оригінальне теоретично-прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність. Загальний обсяг курсової  роботи має бути близько 50 сторінок друкованого тексту, не враховуючи список літератури і додатки.

Робота повинна бути виконана з урахуванням державних та галузевих стандартів. Мова курсової  роботи - державна, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок.

Рекомендується така структура курсової роботи:

 • титульний лист;
 • лист завдання на курсову роботу;
 • реферат;
 • зміст (план) роботи;
 • вступ;
 • перший (теоретичний ) розділ;
 • другий (аналітичний) розділ;
 • третій (рекомендаційний) розділ;
 • висновки (кінцева частина);
 • література;
 • додатки.

Лист завдання на курсову роботу (2 сторінки) є бланком встановленої форми, він  спільно заповнюється керівником та студентом та підписується. Зразок заповненого завдання на курсову роботу наводиться в додатку А.

У рефераті (1 сторінка) наводяться об’єкт, предмет  дослідження, мета роботи, методи дослідження, ключові слова. Об’єктом дослідження може бути будь яке підприємство або ж організація взагалі, окремий структурний підрозділ, галузь, регіон, національна економіка.  Вибір об’єкту  курсового дослідження студент здійснює самостійно, керуючись своїм досвідом,  знаннями, можливостями отримання необхідної інформації тощо. Цим забезпечується різноманітність підходів до розкриття однаково сформульованих тем та цілей курсової роботи. В якості об’єкта дослідження може бути обрана організація, в якій студент проходив загальноекономічну практику, або ж організація, з діяльністю якої  будуть пов’язані подальші розробки студента або ж його ділова кар’єра  (для студентів денного відділення), для студентів заочного відділення та слухачів факультету післядипломної освіти – організація,  в якій вони працюють. Ні галузева належність, ні розміри, ні організаційно-правова форма організації не повинні виступати    обмеженнями  при виборі об’єкта дослідження, ним можуть бути різні організації: промислові підприємства, торгові підприємства, банки, страхові агентства, навчальні, релігійні заклади тощо. Предметом дослідження курсової роботи з менеджменту є та чи інша проблемна ситуація в менеджменті, маркетингу, бізнесі, підприємництві.  Метод дослідження  - сукупність конкретних обчислювальних  та логічних процедур, що виконуються  над вихідними даними в певній встановленій послідовності з метою отримання результату рішення будь-якої проблеми чи завдання. Методика – це сукупність встановлених методів й прийомів, яким слід систематично керуватися при рішенні будь-якої задачі, проблеми.

Ключове слово – це слово або ж словосполучення, що найбільш повно та специфічно характеризують зміст наукового документа (в нашому випадку курсової роботи)  або ж його складової.   

 Приклад оформлення реферату наводиться в додатку Б.  

Зміст або план курсової  може займати 1 сторінки. В ньому записуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. План роботи має відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її.

У вступі до курсової роботи (2 сторінки) обґрунтовується  актуальність обраної  теми;  її новизна,  характеризується рівень опрацювання теми  у вітчизняній і зарубіжній літературі, виокремлюються дискусійні питання та невирішені проблеми, вказується інформаційна база дослідження;  висувається робоча гіпотеза, якщо курсова робота носить дослідницький характер; ставляться основні завдання, які слід вирішити під час написання курсової роботи; обґрунтовується її практичне значення тощо. Завдання курсової роботи – пошук та формулювання проблемної ситуації, висунення гіпотези щодо неї, розробка механізму вирішення проблеми або рекомендацій щодо її усунення.

Актуальність теми визначається важливістю, нагальністю теми для теорії та практики управління . Тобто  актуальність теми – це ступінь її  важливості в даний час в даній ситуації для рішення даної проблеми.  

Розробленість теми – інформаційно-аналітичний огляд  наукових робіт та публікацій, практичних рекомендацій та досвіду з обраного напрямку дослідження з відповідними висновками.

Із загальнонаукової точки зору,   об’єкт дослідження – це та частина реального світу, яка пізнається, вивчається, досліджується, аналізується або ж змінюється (перетворюється, перебудовується, реформується) дослідником. Це те в об’єктивній реальності, на що спрямована предметно-практична та пізнавальна діяльність суб’єкту, те, що протистоїть йому   як незрозуміле, у формі, що непридатна для безпосереднього використання. З однієї теми наукового дослідження може бути декілька об’єктів дослідження, адже тема дослідження ширше за об’єкт та предмет дослідження. Предмет дослідження – зафіксовані в досвіді властивості та відношення об’єктів, що включені до процесу практичної діяльності людини і досліджуються з певною метою в даних умовах та обставинах.

В межах курсового дослідження об’єкт   - система, процес або ж явище, що спричиняє проблемну ситуацію та обрано для  вивчення. Отримання знань щодо об’єкту, необхідних для вирішення конкретної проблеми, сформульованої в дослідженні, досягається шляхом вивчення результатів цілеспрямованого наукового  впливу на окремі частини об’єкту, що зазвичай називаються предметами дослідження.

Предмет дослідження – процеси, методи, властивості, закони, що використовуються при вивченні об’єкта дослідження. Предмет дослідження містить, зазвичай,  ті якості, властивості та складові об’єкту, які підлягають вивченню. Предмет визначає пізнавальні межі (кордони), адже один об’єкт може передбачати безліч предметів дослідження. Тобто предмет дослідження – це те, що знаходиться в межах об’єкту дослідження в певному аспекті розгляду.

Після обґрунтування  теми курсового дослідження, її актуальності та розробленості,  визначення об’єкта та предмета дослідження формулюється мета дослідження з даної теми. Мета дослідження виступає як певний механізм інтеграції різноманітних дій в систему «мета – засіб – результат». Тобто, ціль – це заздалегідь усвідомлений та плануємий результат. Основні елементи, що формуються зміст мети дослідження: кінцевий результат, об’єкт дослідження, шляхи досягнення  кінцевого результату.    Слід зазначити, що в наслідок більш детального ознайомлення зі станом досліджень з виявленої проблеми зазвичай проводиться остаточне формулювання теми та мети курсового дослідження. Одночасно формулюються і завдання дослідження.  Завдання курсової роботи - це 5-7 позицій, що відповідають змісту роботи та розкривають та конкретизують її мету. Завданнями дослідження  називаються питання, отримання відповідей на які необхідне для досягнення мети дослідження. Зазвичай, формулюються такі дослідницькі завдання: виявлення сутності, ознак, критеріїв, етапів вивчаємого процесу (системи, явища), основних його характеристик, проведення аналітичних розрахунків, обґрунтування основних шляхів (методів, засобів) рішення проблеми тощо.    

Наведена вище послідовність розміркувань поступово призводить до формулювання гіпотези дослідження.  Гіпотеза – наукове припущення, що висувається для пояснення будь-яких явищ чи процесів. Гіпотеза – наукове твердження, що є ймовірним рішенням проблеми.  Гіпотеза – це припущення, дійсність якого слід довести , що й робитися в курсовому дослідженні. 

Наприклад, об’єктом дослідження може бути академічна група ЗНТУ, що навчається на 3 курсі за спеціальністю «Менеджмент організацій» , предметом дослідження – успішність студентів даної академічної групи. Метою дослідження в даному випадку буде  розробка рекомендацій,   пропозицій  та практичних заходів щодо  підвищення академічної успішності студентів. А гіпотезою дослідження – припущення, що низька  успішність  групи є результатом поганого відвідування  занять студентами, не розробленості методичного забезпечення тощо.  Завданнями дослідження є: аналіз та оцінка успішності студентів  академічної групи; порівняння успішності даної групи з іншими групами 3 курсу спеціальності «Менеджмент організацій»;  виявлення можливих причин слабкої академічної успішності; розробка анкети для проведення опитувань серед студентів та викладачів; обробка результатів дослідження за застосуванням методів кореляційного аналізу; формулювання висновків та пропозицій, розробка рекомендацій щодо підвищення успішності. Приклади вдало сформульованих  елементів курсової роботи дивись в додатку  Б. 

Паралельно виявляються елементи  дослідження, оцінюється практична та теоретична цінність можливих результатів курсового дослідження.

Практична значущість – результати дослідження, що вже запровадженні автором або плануються до впровадження  в практику управління на об’єкті дослідження.

Апробація – форми та види реалізації дослідницької діяльності  автора (публікації, виступи на студентських наукових конференціях тощо).

В залежності від обраної теми вступ може містити і інші структурні елементи.  

Основна частина – це стрижень усієї курсової роботи, в ній глибоко та всебічно розкривається сутність обраної теми, її найважливіші питання та проблеми. В цій частині роботи необхідно показати, як досліджувана проблема з позицій сучасності висвітлена в літературі, викласти сутність існуючих підходів до її вирішення, здійснити їх критичний аналіз, провести порівняння та сформулювати власну точку зору. Виклад теоретичних положень має супроводжуватися  аналізом статистичної інформації, прикладами з практики управлінської діяльності. У цій частині курсової роботи студент повинен продемонструвати свої знання з питань, що досліджувалися, вміння узагальнювати матеріали, послідовно їх викладати, робити висновки, обґрунтовувати свої пропозиції.

Основну частину курсової роботи (загальним обсягом 30-40 сторінок) рекомендується структурно і пропорційно за обсягом сторінок поділити на два-три  розділи. Рекомендації щодо змістовного наповнення основної частини курсової роботи, що містить три розділи, наводяться нижче. Хоча залежно від специфіки обраної проблеми допускається інша побудова основної частини та змістовне наповнення кожного з розділів.

Курсова робота повинна бути написана грамотно та коректно.  Грамотність визначається дотримання правил, норм граматики та правопису, а коректність –  стилем написаного. Стиль визначається   жанром, структурою роботи, метою тощо. Особливу увагу слід звернути на стиль курсової роботи – науково-професійний, який конкретизується вмінням студента точно і обґрунтовано висловлювати свої думки, вміння розкривати на конкретних прикладах єдність теорії та практики, наявність в роботі понятійного апарату, висновку з кожного питання.

Наукове узагальнення носить особливий характер, воно відрізняється точністю, підкресленою логічністю, однозначним вираженням думки, яка строго аргументується, а хід логічних міркувань акцентується за допомогою спеціальних засобів зв'язку. Зазначимо деякі мовні засоби наукового стилю, на які слід орієнтуватись  при роботі над курсовою роботою:

 • слова узагальненої семантики (важливість, системність,  застосування, зростання, збільшення, зменшення тощо);
 • терміни, характерні для будь-якої  науки, і загальнонаукові поняття (закон, принцип, класифікація, інформація, вірогідність, гіпотеза і ін.);
 • слова, що  вказують  на закономірний характер описаних явищ (зазвичай, звичайно, завжди, регулярно, всякий, кожен, як правило і тому подібне);
 • дієслова теперішнього часу  в узагальнено-абстрактних  значеннях (мова ЙДЕ про проблеми..., звідси СЛІДУЄ висновок..., СЛІД  ЗАЗНАЧИТИ, що ..., обчислення (спостереження) ПРИЗВОДИТЬ до наступного результату ..., перейдемо  до наступного питання…, висновки  мають попередній характер…, зі сказаного виходить (витікає)…,   це дає   підстави стверджувати…, це свідчить… тощо); 
 • дієслова минулого і майбутнього часу використовуються в значенні теперішнього часу (ми отримаємо /отримали .., застосуємо ..., використовується, виражається, спостерігається і тому подібне); частіше використовуються дієслова недоконаного виду, як більш абстрактно-узагальнені; дієслова ж доконаного виду характерні для стійких зворотів (доведемо, що ..., розглянемо ..., виведемо ...);
 • переважають форми 3-ої особи  займенників і дієслів. Авторська думка    уживається у абстрактно-узагальненому значенні    - «Ми плюс особова  форма дієслова»  (ми вважаємо, стверджуємо…,  нами встановлено…).  Займенник  «Я» зазвичай не використовується.

На синтаксичному рівні зв'язок між реченнями здійснюється  за допомогою іменників і займенників, що повторюються. В близькому контексті не  повинні повторюватися слова ЦЕЙ, ЦЕ, їх  слід замінити синонімами. Наприклад, цей  -  вказаний вище, даний і тому подібне У реченнях  переважає прямий порядок слів (підмет – присудок – додаток).

Зв'язність наукового тексту підтримується спеціальними конструкціями  і стереотипними зворотами зв'язку, без яких мова курсової роботи   становиться уривчастою. Стисло зазначимо деякі з засобів організації  зв'язного викладу тексту, а саме -  лексичні засоби, що передають   смислові стосунки між окремими частинами речення та тексту:

 • причинно-наслідкові  відношення  між частинами інформації (тому, звідси, звідти, тим самим, в результаті,  отже, значить,  через це, внаслідок цього, в залежності  від цього, завдяки цьому, у зв'язку з цим; у такому разі, в цьому випадку, за цієї умови);
 • часове  співвідношення  частин інформації (спочатку, перш за все, в першу чергу, заздалегідь,  одночасно, в той же час, поряд з,  раніше, знову, ще (раз), потім, пізніше,  згодом, надалі, в подальшому, наприкінці, далі);
 • зіставлення частин інформації (таким чином,  абсолютно так, аналогічно; якщо... то, тоді як, в той час як, з одного боку, з іншого  боку; навпаки,  в протилежність (цьому), інакше,  але, проте,  напроти, у свою чергу, у зв'язку з цим,  аналогічним чином, для порівняння візьмемо ...);
 • доповнення і уточнення даної інформації (і, також; при цьому, причому, в той же час; крім того,  більш того, до речі, між іншим, зокрема);
 • ілюстрація, виділення окремого випадку, пояснення (наприклад; так, наприклад; саме; лише; навіть;  адже; особливо; іншими словами; інакше кажучи);
 • порядок перерахування інформації (по-перше, по-друге,  нарешті);
 • узагальнення, висновки, підсумок попередньої інформації (таким чином, отже,  взагалі, взагалі кажучи, отже, з цього слідує висновок, підсумовуючи вищесказане);
 • посилання на попередню і подальшу інформацію (у відповідності з цим,  як вже вказувалося; наголошувалося; як видно; розглядаємий, аналізуємий, вивчаємий, досліджуємий, приведений, вказаний, згаданий, описаний, названий, даний, шуканий, вищезазначений, вищеназваний…(процес, приклад, об’єкт); ще раз,  сказане раніше, як виявляється з попереднього викладу, в приведених вище думках, намічених вище, повернемося до …,   пізніше,  далі, надалі,  нижче наводяться, в наступному викладі ...);
 • авторська думка  (думається, що ..., на наш погляд, беремо сміливість стверджувати, ми вважаємо за краще говорити про .., автор вважає…, на нашу думку ...);
 • інформація,  що виділяється із загального ряду (звернемо увагу…, серед (чого), відмітимо…, що стосується…, слід виділити…, необхідно підкреслити…);
 • додаткова інформація (крім того, при цьому, додамо, слід додати,  на довершення до ...);
 • отримана з певних джерел (... писав (відзначав, вважав), на думку ..., як стверджує (повідомляє, вважає)..., услід за ...);
 • на початку розвитку теми або мікротеми (спочатку, перш за все, в першу чергу, почнемо з ..., почати необхідно з ...);
 • в середині розвитку теми або мікротеми (продовжимо, перейдемо до ..., потім, тепер, зараз, далі, тут, подальший хід міркувань ..., ще одна закономірність...); 
 • в кінці розвитку теми або мікротеми (на закінчення, нарешті, в останню чергу ... );
 • характеристика авторського викладення  інформації (автор наголошує,  аналізує, характеризує, розкриває  (недоліки, протиріччя, суть), розбирає, описує, називає, формулює, висуває (гіпотезу, питання), висловлює припущення,  відзначає, підкреслює, виділяє (особливе, спеціальне), стверджує, доводить...,  вважає,  відстоює (розділяє) точку зору...); автор порівнює, зіставляє, протиставляє... автор погоджується (згоден з…), заперечує,  спростовує, полемізує, критикує, розходиться в поглядах, висуває (приводить) заперечення, аргументи, докази...;  автор посилається, спирається, виходить, ілюструє, наводить  приклад, цитує, обґрунтовує, має на увазі; пояснює це тим, що; бачить причину цього в тому, що...);
 • оцінка викладеної  автором інформації (основна (головна) цінність роботи полягає…;  перевагою (недоліком) роботи є...; до переваг  (недолікам) роботи відносяться....;  заслуга автора полягає  в тому, що...,  робота має велике (теоретичне, практичне) значення,  з теоретичної (практичною) точки зору суттєвим є….;  не можна (не) погодитися з…;  викликає заперечення (сумніви); не зовсім ясно (спірно, дискусійно)...)  тощо.

В процесі роботи над повним текстом курсової роботи слід постійно звертатися  до найважливіших її компонент: мети, завдання, гіпотези,  об’єкта, предмета, теми. Вказані компоненти «пронизують» наскрізь весь текст, багаторазово (обов'язково варіативно) повторюються, виконуючи важливу текстотвірну роль. Ці розгорнуті варіативні повтори є   композиційним стрижнем роботи, забезпечують  його зв'язність і тематичну єдність.

У науковому тексті широко використовуються різні типи мови: міркування, тези, докази,  аргументи, аналогії тощо. Стисло зупинимось на деяких з них.  Міркування має наступну композицію: теза – ланцюг аргументів  (доказів, спростувань) – висновок. Слід зазначити,  що  текст курсової роботи є   розгорнутим міркуванням: мета, завдання, тема, гіпотеза – це так званні тези;  огляд літератури, опис процесу і результатів  аналізу та дослідження – це аргументи;  висновки  в кінці параграфів, глав,  наприкінці курсової роботи – це висновки із аргументів. 

Доказ – це сукупність логічних прийомів обґрунтування дійсності  будь-якого судження  за допомогою інших дійсних і пов'язаних з ним суджень. Він пов'язаний  з переконанням, але не тотожній йому: аргументація або доказ повинні ґрунтуватися на даних науки і суспільно-історичної практики, переконання ж можуть бути засновані на забобонах, непоінформованості людей в питаннях економіки і менеджменту, політики  тощо. Іншими словами, доказ або аргументація – це міркування, що використовує факти, дійсні думки, наукові дані і переконує  нас в істинності того, про що йде мова. Структура будь-якого доказу включає три складові: теза, аргументи і висновки. Теза – це положення (думка), яке потрібно довести. Аргументи – це категорії, якими користуються при доказі істинності тези. Висновки – це думки, засновані на аналізі фактів.  Аргументи зазвичай діляться на наступні групи: фактичний матеріал  або ж статистичні дані, визначення, наукові закони.

Для того, щоб розташувати тези і аргументи в логічній послідовності, необхідно знати способи їх взаємозв'язку. Зв'язок передбачає взаємодію тези і аргументу і може бути прямій, непрямий. Прямий доказ – доказ, при якому дійсність  тези безпосередньо обґрунтовується аргументом. Метод прямого доказу можна застосовувати, використовуючи техніку індукції, дедукції, аналогії і причинно-наслідкових зв'язків.

Індукція – процес, в результаті якого ми приходимо до висновків, що базуються на фактах. Ми рухаємося в своїх міркуваннях від окремого до загального, від припущення до твердження. Загальне правило індукції свідчить: чим більше фактів, тим переконливіше аргументація. Дедукція – процес міркування від загального до окремого, в якому висновок, зазвичай,  будується з опорою на дві передумови, одна з яких носить узагальнений  характер. Аналогія – засіб міркування, що будується на порівнянні. Аналогія передбачає, що якщо об’єкти А і Б  схожі по декількох напрямах, то вони повинні мати однакові властивості. Необхідно пам'ятати про деякі особливості даного виду аргументації: напрями порівняння повинні стосуватися найбільш значних рис, характеристик  двох порівнюваних об'єктів, інакше можна прийти до абсолютно абсурдного висновку.

Не можна забувати також, що дані, що стосуються суперечливих  питань, завжди беруться під сумнів. Від автора курсової не чекають остаточної відповіді,  необхідно зрозуміти суть фактичного матеріалу, пов'язаного з цим питанням та сформувати власне бачення.   При написанні курсової роботи  надзвичайно важливим є те, як використовуються емпіричні дані та  інші джерела. Всі (фактичні) дані співвідносяться з конкретним часом і місцем, тому перш, ніж їх використовувати, необхідно переконається в тому, що вони відповідають необхідному  для курсового дослідження часу і місцю.

Перший розділ основної частини. У цьому розділі обов’язково слід представити понятійно-категоріальний апарат дослідження, а саме, висвітлити існуючі різноманітні погляди дослідників на сутність основних понять, які стосуються обраної проблеми (із обов’язковим посиланням на джерело інформації), зробити їх критичний аналіз, здійснити їх критичне співставлення, узагальнення та викласти власний погляд. Наводиться еволюція розробок щодо предмету дослідження, здійснюється їх критичний аналіз. Також в даному розділі мають бути охарактеризовані існуючі підходи до класифікації та висвітлені фактори, що впливають на предмет дослідження, і визначені його роль та місце в загальній системі управління діяльністю підприємства.

Таким чином, в 1 главі містяться теоретико-методологічні аспекти досліджуємої теми, робиться огляд основних теоретичних положень  з обраної теми, наводяться основні поняття, категорії, дається їх  критичний аналіз. Наведемо визначення деяких з цих термінів.  Теорія – це система сучасних поглядів, уявлень, ідей закономірностей щодо якогось процесу, явища; це найбільш розвинена форма організації наукового знання, що дає цілісне уявлення відносно виявлених закономірностей та  найбільш вагомих зв’язків  у певній галузі /в нашому випадку в  менеджменті/. Складовими теорії є накопичений, узагальнений  та систематизований досвід рішення управлінської проблеми; поняття, терміни, категорії, принципи. Термін – точно сформульована назва будь-якого поняття, що виражена одними словом або ж сполученням слів, характерних для управлінської  галузі наукового  знання.  Поняття – логічно закінчена та узагальнена характеристика будь-якого явища, процесу, об’єкту, що відбиває  їх найбільш загальні та  суттєві ознаки. Тобто перша глава – це здебільшого узагальнений і логічно скомпонований автором теоретичний матеріал.

Перший розділ  структурно складається з 2–4 підрозділів. У ньому слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди (в тому числі власні) на ті чи інші аспекти, виявити невирішені проблеми, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані.

Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик аналізу визначених проблем, які будуть використовуватись у наступних частинах роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраного напряму дослідження.

Друга та третя глави курсової роботи  мають на відмінну  від першої більш прикладний характер, що однак залежить від обраної теми та орієнтації курсової роботи – теоретична чи практична. Як правило друга глава – це аналіз об’єкту дослідження. На основі проведеного  аналізу в третій главі розробляється механізм вирішення проблеми, рекомендації щодо її усунення

Другий розділ основної частини. Цьому розділу роботи обов’язково повинен бути притаманний аналітичний характер. Залежно від характеру обраної проблеми висвітлюються існуючі методики аналізу її дослідження, їх переваги та недоліки. Зокрема, у цьому розділі здійснюється аналіз системи показників, які дозволяють оцінити різні сторони предмету дослідження (рівень, сутність, властивості, особливості, характер змін, співвідношення складових). При написанні цього розділу курсової роботи бажано використовувати не лише знання, набуті студентами у процесі вивчення дисципліни “Основи  менеджменту”, а й знання з таких дисциплін: “Мікроекономіка”, “Макроекономіка”, “Теорія ймовірності та математична статистика”, “Економіка підприємства”, “Статистика”, “Фінанси”, “Бухгалтерський облік”.

У другому розділі  студент повинен виконати ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми, бажано  на матеріалах конкретної організації.

У цьому розділі можна виділити 2-3  відносно самостійних підрозділів, що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об’єкта дослідження. Описувати історію виникнення і розвитку організації недоцільно.

Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності організації за останніх 3–5 років.

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів організації, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.

Розділ завершується оцінкою одержаних результатів

Третій розділ основної частини. Цей розділ повинен бути максимально насиченим фактологічною інформацією, представленою у вигляді таблиць, діаграм, графіків, схем тощо. Залежно від специфіки обраної теми особливу увагу слід надати висвітленню особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств (зокрема, залежно від їхньої галузевої належності або організаційно-правової форми), широко використовуючи аналіз статистичної інформації щодо предмету дослідження. Інформаційну базу мають складати публікації у періодичних виданнях, статистичні щорічники, монографії, спеціальна література з обраної проблематики.

Також в цьому розділі обґрунтовується доцільність застосування у діяльності вітчизняних підприємств найбільш ефективних теорій (або їх елементів) з теми дослідження, пропозиції щодо можливих шляхів вирішення проблем та удосконалення управлінської діяльності.

Завданням рекомендаційних параграфів є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій управління параметрами розвитку одного з напрямів господарської діяльності організації на базі основних теоретичних положень, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків проведеної в аналітичних параграфах роботи.

Розділи основної частини мають бути логічно пов’язаними між собою та пропорційні за обсягом сторінок. Теоретичні положення повинні виступати основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації, а висновки та пропозиції мають базуватися на викладених теоретичних положеннях та проведеному аналізі. В кінці кожного з розділів основної частини студент повинен зробити загальний висновок щодо викладеного в даному розділі матеріалу та зробити логічний перехід до матеріалу, що представлений у наступному розділі.

З метою підтвердження набутих навичок роботи на ПК та  умінь з інформаційних технологій кожен студент у курсовій  роботі має використати програмне забезпечення, пакети прикладних програм для аналізу баз даних, моделювання чи прогнозування економічних процесів. В курсовій  роботі слід  використовувати  стандартні програми для аналізу рядів динаміки, основних статистичних (економічних та фінансових) показників під час стислої характеристики об'єкта дослідження, програми-редактора для друку і оформлення тексту та ілюстрацій, стандартної програми для спрощення трудомістких розрахунків у аналітично-рекомендаційному розділі, програм, що забезпечать презентацію доповіді  студента на захисті курсової роботи.

При цьому у самій роботі під час опису цього етапу бажано зазначити:

 • поставлену задачу;
 • програму, за якою вона буде вирішуватися;
 • базу даних (бажано у додатку навести реальні документи, які є джерелами первинної інформації - баланс, інші форми звітності);
 • формули розрахунку;
 • результат - у формі підсумкової таблиці, діаграм, графіків тощо;
 • коментар до результату.

Використання ПК слід обов'язково зазначити у назві відповідного пункту плану: “...із застосуванням ПК”. Серед найбільш поширених та вживаних в процесі підготовки спеціалістів у ВНЗ є наступні програми: MS Word, MS Excel, Statistica, MS Project, CRM Парус “Менеджмент і маркетинг”, Project Expert, Market Expert тощо

У висновках (3-4 сторінки) потрібно стисло викласти основні результати проведених досліджень.  Ознайомлення з текстом висновків повинно сформувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором курсової  роботи поставленої мети і завдань.

Список використаних джерел повинен включати складений за чинними правилами перелік усіх використаних літературних джерел. Рекомендована навчальна література для виконання курсової роботи наведена у 8 розділі  цих методичних вказівок, перелік спеціальної літератури залежить від обраної студентом теми. Інформаційною базою висвітлення практичних засад розв’язання обраної проблеми є спеціальна монографічна література та періодичні видання, які пропонує бібліотека ЗНТУ.

У додатки, обсяг яких не обмежується, виносяться громіздкі таблиці, схеми, рисунки, пояснення тощо.

Приклад структури курсової роботи  наведено в Додатку В.

 

4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Важливим етапом у роботі над курсовою  роботою є її оформлення. Від того, наскільки відповідально віднесеться автор до оформлення своєї роботи, багато в чому буде залежати її якість і підсумкова оцінка. Курсова  робота повинна бути виконана з дотриманням усіх вимог, що ставляться до наукових праць, які підлягають опублікуванню.

Курсова  робота має бути написана державною мовою.

Робота має бути написана розбірливим почерком або надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210x297 мм). У друкованому варіанті текст розташовується через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп'ютерний набір - 14-й кегль, 1,5 інтервалу, шрифт - Times New Roman. Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату АЗ (не більше за 40 рядків на сторінку).

Текст курсової  роботи розміщується на аркуші з дотриманням таких розмірів берегів: з лівого боку - 30 мм, з правого - 10 мм, зверху — 20 мм, знизу - не менш за 20 мм.

У друкований текст курсової роботи   вписувати окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення, роботи виправлення   можна чорнилом, тушшю, пастою лише чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту. Роздруковані на ПК програмні документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок курсової роботи  і розміщуватися, як правило, у додатках.

Як вже зазначалось матеріал курсової  роботи слід подавати  у такій послідовності:

 • титульна сторінка;
 • бланк завдання;
 • реферат;
 • зміст;
 • перелік умовних позначень - символів, одиниць, скорочень і термінів (у разі потреби);
 • вступ;
 • перший (теоретичний) розділ;
 • другий (аналітичний) розділ;
 • третій (рекомендаційний) розділ;
 • висновки;
 • список використаних джерел;
 • додатки.

Кожну структурну частину курсової  роботи слід починати з нової сторінки

Титульна сторінка курсової роботи  (Додаток Д) містить такі елементи: назви - Міністерство освіти та науки України, Запорізький національний технічний університет, кафедра менеджменту;  тему курсової  роботи з посиланням на об'єкт дослідження, прізвище, ім'я та по-батькові, номер академічної групи, прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік, а також підписи:

 • виконавця-студента;
 • наукового керівника курсової  роботи;

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової  роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.  Завершену і оформлену належним чином роботу обов'язково підписує автор на титульній сторінці.

Завдання на курсову  роботу розміщується відразу ж після титульної сторінки і є документом, що визначає обсяги і порядок виконання роботи (Додаток А). На бланку завдання заповнюється календарний план виконання роботи, що складається керівником роботи зі студентом. Завдання і календарний план  підписує студент і науковий керівник.

Реферат призначений для загального ознайомлення з курсовою  роботою. Він повинний бути стислим, інформативним і містити дані, що дозволяють розкрити сутність  роботи. Реферат містить такі складові:

 • дані про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел у переліку посилань;
 • текст реферату;
 • перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відображати інформацію, подану у роботі, у певній послідовності:

 • об'єкт дослідження;
 • предмет дослідження;
 • мета роботи;
 • гіпотеза дослідження;
 • методи дослідження;
 • результати та їх новизна;
 • основні положення роботи;
 • економічна ефективність;
 • значимість роботи та висновки.

Частини реферату, з яких відсутні дані, опускають.

Ключові слова, істотні для розкриття суті роботи, формують на основі тексту роботи і поміщають наприкінці реферату. Перелік ключових слів включає 5-7 слів (словосполучень), надрукованих прописними буквами в називному відмінку в рядок через коми. Реферат необхідно виконувати обсягом не більш 500 слів і розміщати на одній сторінці формату А4 (див. Додаток Б).

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та параграфів роботи. Зміст має включати усі заголовки, які є в роботі, починаючи зі вступу і закінчуючи додатками:

 • перелік умовних позначень - символів, одиниць скорочень і термінів (за потребою);
 • вступ;
 • найменування всіх розділів, підрозділів;
 • висновки;
 • список використаних джерел;
 • найменування додатків;

Приклад написання змісту наведено у Додатку В.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи згідно з планом, затвердженим у завданні на виконання роботи.

Заголовки структурних частин курсової  роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", „ВИСНОВКИ”, "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3–4 інтервалам основного тексту.

У роботі повинні бути чіткі, не розпливчасті лінії, букви, цифри й інші знаки. Помилки, описки і графічні неточності допускається виправляти чи підчищенням зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці чи між рядків виправленого зображення машинописним способом чи від руки.

Абзаци в тексті починають відступом, рівним 15 мм. Кожен пункт, підпункт і перерахування записуються з абзацного відступу.

Кожен розділ текстового документа варто починати з нової сторінки. Переноси слів у заголовку не допускаються.

Ілюстрації. Зміст ілюстрацій має доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора, і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення тексту, що викладається.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше, або на наступній  сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більші за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, “Рис. 1.2 Організаційна структура управління промисловим підприємством” (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією (див. рис. 4.1).

При необхідності під ілюстрацією розміщують пояснюючі дані (текст під рисунком) шрифтом не менш 10 пунктів.

Якщо ілюстрації, що розміщено в роботі, створені не автором, необхідно, подаючи їх у роботі, вказати використовуване джерело.

Рис.3.2 Розподіл покупців (%) за рівнем щоденних витрат (грн.)

у супермаркеті „Фуршет”

 

Рисунок 4.1 - Зразок оформлення рисунку

Допускається поміщати в роботу ілюстрації, виконувані методом ксерокопії. При посиланнях на ілюстрації варто писати “...відповідно до рисунка 1.2”  при нумерації в межах розділу.

Таблиці, формули, посилання. Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у вигляді таблиці. Таблиці застосовують для кращої наочності і зручності порівняння показників. Кожна таблиця повинна мати назву, яка повинна відбивати її зміст, бути точною, короткою.

Назву та слово “Таблиця” починають з великої літери. Слово "Таблиця" розміщують у правому кутку рядка. Назву таблиці розміщують над таблицею симетрично до тексту і наводять жирним шрифтом.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, "Таблиця 2.3 Динаміка приватних інвестицій у розвиток Запорізького регіону протягом 2007-2010 рр. (млн. грн.)" (третя таблиця другого розділу).

Кожна таблиця має власну структуру (див. рис. 4.2). Заголовки граф (колонок) починаються з великих літер, підзаголовки - з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих — якщо вони є самостійними. Наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставляться. Розділяти заголовки і підзаголовки діагональними лініями не допускається.

Горизонтальні і вертикальні лінії, що розмежовують рядки таблиці, допускається не наводити, якщо їх відсутність не затрудняє користування таблицею. Заголовки граф, як правило, записують паралельно рядкам таблиці.

При необхідності допускається перпендикулярне розташування заголовків граф. Висота рядків таблиці повинна бути не менш 8 мм. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині. Голівка таблиці повинна бути відділена від іншої частини таблиці

Якщо наприкінці сторінки таблиця переривається та її продовження буде на наступній сторінці, у першій частині таблиці нижню горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не проводять. Якщо рядки чи графи таблиці виходять за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою чи поруч або переносячи частину таблиці на наступну сторінку. Приклад побудови типової структури із змістовним наповнення наведено на рис. 4.3.

 

Таблиця 1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Назва таблиці)

   

     

     

 

Заголовки граф

  

 

Голівка

Боковик (графа для  заголовків строк)

Графи (колонки)

                     
   
  Подпись: Голівка
     

Підзаголовки граф

     
 
 
 
   
     

Рядки (горизонтальні ряди)

 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 - Структура побудови типової таблиці

                                                                       

Таблиця 2.2

Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища організації

Назва фактора прямої дії

Оцінка впливу фактора X, бали

Вага (значимість) фактора для

Організації, Qпд

Вплив

фактора, Rпд

1

2

3

4

Постачальники

 

 

 

Споживачі

 

 

 

Державні органи влади

 

 

 

Законодавчі акти

 

 

 

Система економічних відносин

 

 

 

Конкуренти

 

 

 

Громадські організації

 

 

 

 

            Рисунок 4.3 - Приклад  оформлення таблиці

 

 

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, “Продовження табл. 2.3”. Замість повного перенесення назви структурних елементів голівки таблиці у такому разі записується строчка із зазначенням порядкових номерів усіх граф таблиці. Приклад оформлення розриву таблиці наведено на рис.4.4.

Таблиця 2.3

Розрахунок ціни акцій корпорації

Курс, дол.

Надійшло пропозицій про продаж за встановленою ціною і вище

Надійшло пропозицій про покупку за встановленою ціною і вище

550

1000

165

525

820

255

500

655

355

 

Продовження табл. 2.3

Курс, дол.

Надійшло пропозицій про продаж за встановленою ціною і вище

Надійшло пропозицій про покупку за встановленою ціною і вище

475

485

485

450

340

635

425

230

745

400

140

865

Не продано чи не куплено

515

380

 
Рисунок 4.4 - Приклад оформлення розриву таблиці

 

У таблицях слід обов'язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися у відповідності до стандартів. Числові величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків.

Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено: наприклад, “у табл. 1.2”. У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово “дивись”: наприклад, “див. табл. 1.2”.

Таблиці з невеликою кількістю граф допускається поділяти на частини і поміщати одну частину поруч з іншої на одній сторінці. При цьому повторюють голівку таблиці відповідно до рис. 4.4. Рекомендується розділяти частини таблиці подвійною лінією (див.рис.4.5).

Таблиця 3.2

Набори товарів Z і X, що мають для споживачів

однакову сумарну корисність, одиниць

Набір

Кількість

товару Z

Кількість

товару X

Набір

Кількість

товару Z

Кількість

товару X

A

B

C

30

18

13

5

10

15

D

E

F

10

8

7

20

25

30

 

Рисунок 4.5 - Приклад оформлення поділу таблиці на дві частини

 

Графу “порядковий номер” у таблицю включати не допускається. Нумерація граф таблиці арабськими цифрами допускається в тих випадках, коли в тексті курсової роботи  маються посилання на них, при розподілі таблиці на частини, а також при перенесенні частини таблиці на наступну сторінку. За необхідності допускається нумерацію показників, параметрів чи інших даних, порядкові номери вказувати у першій графі таблиці безпосередньо перед їх найменуванням.

Правила оформлення таблиць сугубо специфічного характеру варто робити відповідно до ДСТУ 2.105-95.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без обертання тексту або з обертанням за годинниковою стрілкою.

Формули в курсовій  роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: “(3.1)” (перша формула третього розділу).

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне - з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Приклад оформлення формули наведено на рис.4.6.

 

Інвестиційна вартість конвертованої облігації визначають за формулою:  

                                                 (2.1)

            де  – розмір річних дивідендів, що сплачуються на конвертовану облігацію;

             – номінал конвертованої облігації;

           – купонна ставка аналогічної конвертованої звичайної облігації;

 – термін “життя” конвертованої облігації.

Подпись: Інвестиційна вартість конвертованої облігації визначають за формулою:  
                         (2.1)
	де  – розмір річних дивідендів, що сплачуються на конвертовану облігацію; 
	 – номінал конвертованої облігації; 
	 – купонна ставка аналогічної конвертованої звичайної облігації; 
 – термін “життя” конвертованої облігації.
Рис. 4.6 - Приклад оформлення формули

 

Формули можуть бути виконані комп'ютерним чи креслярським шрифтом висотою не менш 2,5 мм. Застосування комп'ютерних і рукописних символів в одній формулі не допускається. Рекомендується застосування редактора формул Microsoft Equation. Формули, що подаються одна за іншою, і не розмежовані текстом, відокремлюють комою.

Приклад:

                                                                                                                                    Загальний індекс фізичного обсягу виробництва продукції визначають за формулами середньоарифметичного та середньогармонійного індексів:

 ,                                                           (4.1)

 

 ,                                                       (4.2)

де  - загальний індекс фізичного обсягу виробництва продукції;

 - ціна продукції базисного періоду;

 - індивідуальний індекс фізичного обсягу виробництва продукції;

 - кількість виробленої (реалізованої) продукції в поточному і базисних періодах.

Посилання на формули у курсовій  роботі оформлюють порядковим номером формули: наприклад, “у формулі (3.1)”.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Перерахування,  елементна (структурна) композиція тексту,   за необхідності, може бути наведена усередині пунктів чи підпунктів. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Перед кожною позицією перерахування варто ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою або нумерувати.

Приклад:

< >споживчий ринок;ринок організацій:ринок продукції виробничо-технічного призначення;ринок перепродажів;ринок державних установ. текст цитати треба починати і закінчувати лапками і наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи авторське написання;цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Їх ставлять у будь-якому місці цитати ( на початку, всередині, на кінці);кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело.закони України (у хронологічній послідовності);укази Президента, постанови уряду (у хронологічній послідовності);директивні матеріали міністерств (у хронологічній послідовності);монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);статті з журналів (абетковий порядок);інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);іншомовні джерела;електронні джерела. 

 

Книги

Одного  автора

< >Василій Великий. Гомілії / Василій Великий; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів; Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики IV—V ст.; № 14).Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д.Г. — К.; ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України; т. 59).Матюх Н.Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К.; Асамблея діл. кіл: Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України; т. 1).Шкляр В. Елементал: [роман] / Василь Шкляр. —Львів: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).Матяш І.Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині; історія, спогади, арх. док / І.Матяш, Ю.Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична"; вип. 1).Ромовська 3.В. Сімейне законодавство України / 3.В. Ромовська, Ю.В. Черняк. — К.: Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).Суберляк О.В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П.І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Зддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — ХІЛІ, 265 с.Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. — К.; НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. Для учнів проф -техн. навч. закл.] / О.В. Гвоздєв, Ф.Ю. Ялпачик, Ю.П. Рогач, М. М. Сердюк. — К.: Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).Психология менеджмента / [ Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М, и др.]; лод ред. Г.С. Никифорова. — [3-є изд.]. — X.: Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод, посіб. Для працівників соц. служб для сім'ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар: О. Г, Карпенко, Д.М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. —(Серія "Формування здорового способу життя молоді": у 14 кн., кн. 13).Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В Клос]. — К.: Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упорядкує., от., пер. і прим. В.О. Шевчук]. — К.: Грамота, 2007. — 638, [1] с.Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця XIX — початку XX століття: [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К.: Грані-Т: 2007. — 190, [1] с.Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук, ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці: Рута, 2007. — 310 с.Багатотомний документ

 

< >Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л.М. Яременко та ін.]. — К.: Нац. б-ка України їм. В.І. Вернадського. 2007—. — (Джерела з історії науки в Україні).- Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1 ] с.Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л]. — Львов: НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—. — (Серия "Нормативная база предприятия"). - Т. 1. —2005. —277 с.Дарова А. Т. Неисповедимьі пути Господни...: (Дочь врага народа): трилогия / А. Дарова. — Одесса: Астропринт, 2006—.— (Сочинения: в 8 кн./А. Дарова; кн 4).Кучерявенко Н.П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н.П. Кучерявенко.— X.: Право, 2002 - Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.Реабілітовані історією. Житомирська область: [у 7 т.] — Житомир: Полісся, 2006—.— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією": у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П.Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І.М. (голова) та ін.]. — 2006. —721, [2] с.Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В.Г. Бондаренко, І.Ю. Канівська, С.М. Парамонова. — К.: НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с. 

 

Матеріали конференцій, з’їздів

< >Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу: матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["МолодьУкраїни і  аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. — X.: Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2000. — 167 с.Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік, міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.Матеріали IX з'їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. Інформ. бюл. — К.: Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В.Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, XIII, [2] с — (Ресурс 2000).Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій: зб. наук праць / наук. ред. В.І. Моссаковський. —Дніпропетровськ: Навч кн., 1999. — 215 с.Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук, праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К.: КНЕУ: Акад. ДПС України, 2001. —452 с. 

 

Препринти

< >Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/АNL USА с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б.А., Воєводин В.Н.— X. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19с— (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. Центр "Харьк. физ.-техн. ин-т"; ХФТИ 2006-4).Панасюк М.і. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М.І., Скорбун А.Д., Сплошной Б.М. — Чорнобиль; Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с.  — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС; 06-1). 

 

Депоновані наукові праці

< >Социологическое исследование малых групп населення / В.И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации,  Финансовая академия. — М., 2002. — 110 с. — Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев. — М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

 

Словники

< >Географія: словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В.Л.). — X.: Халімон, 2006. — 175, [1]с.Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч, процесу у вищ. навч. закл. / З.І. Тимошенко, О.І. Тимошенко. — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с. 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К.: Карпенко, 2007. — 219 с.4. Європейський Союз; словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко] — 2-ге вид., оновл. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с. 

 

Атласи

< >Україна: екол.-геогр. атлас: присвяч. всесвіт. дню науки в ім'я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук, редкол.: С. С. Куруленко та ін.]; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С.С. Куруленко та ін.]. — К.: Варта, 2006. — 217, [1] с.Анатомія пам'яті: атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам'яті: посіб. для студ. та лікарів / О.Л. Дроздов, Л.А. Дзяк, В.0. Козлов, В.Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.Куерда X. Атлас ботаніки / Хосе Куерда; [пер. з ісп, В.Й. Шовкун]. — X.: Ранок, 2005. — 96 с. 

 

Законодавчі та нормативні документи

< >Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).Медична статистика статистика: зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В.М. Заболотько. — К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ. 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К.: ГРІФРЕ: М-во палива та енергетики України, 2007. — VI, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). 

 

Стандарти

< >Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ІSО 7000:2004, IDТ): ДСТУ ІSО 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — IV, 231 с. — (Національний стандарт України).Якість води. Словник термінів: ДСТУ ІSО 6107-1:2004 — ДСТУ ІSО 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних  центрифуг (ЕN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ ЕN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).Каталоги

 

< >Межгосударственные стандарты: каталог: в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Павлюкова В.А.; ред. Иванов В.Л.]. — Львов: НТЦ "Леонорм-стандарт", 2006—.— (Серия "Нормативная база предприятия").Пам'ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів: Новий час, 2003. — 160 с.Університетська книга: осінь, 2003: [каталог]. — [Суми: Унів. кн., 2003]. — 11 с.Горницкая И.П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И.П., Ткачук Л.П. — Донецк: Лебедь, 2005. — 228 с. 

 

Бібліографічні показчики

< >Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів: Укр. технології, 2007. — 74 с.Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б.О., Потлань О.С]. — Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники; вип. 2).Дисертації

 

< >Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Петров Петро Петрович. — К., 2005. — 276 с.Автореферати дисертацій

 

< >Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І.Я. Новосад. — Тернопіль, 2007 —20, [1]с.Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та прогрес, інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. —20 с. 

 

Авторські свідоцтва

< >А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). — №3360585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

 

Патенти

< >Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исcлед. ин-т связи. — № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. №23 (IІ ч.). 

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

< >Козіна Ж.Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж.Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. —2006. — №6. — С. 14—17.Валькман Ю.Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологій / Ю.Р. Валькман, В.С Быков, А.Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.Ма Шуін. Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.Регіональні особливості смертності населення України /Л.А. Чепелевська, Р.О. Моісеєнко, Г.І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.Валова І. Нові принципи угоди Базель II / І.Валова; пер. з англ. Н.М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С 13—20.Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка: (нариси з новітнього укр письменства): статті / Микола Зеров. —Дрогобич, 2007. — С. 245—291.Третьяк В.В. Возможности использования баз  знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В.В. Третьяк, С.А. Стадник, Н.В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности: междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г.: тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д.М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України: (кінець XIX—початок XX ст./Д.М. Чорний. — X., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202. 

 

Електронні ресурси

< >Богомольний Б.Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ]: навч. посіб. для студ. мед. вузів ІІІ —IV рівнів акредитації / Б.Р. Богомольний, В.В. Кононенко, П.М. Чуєв. — 80 Міn / 700 МВ. — Одеса: Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (СD-RОМ); 12 см. — Систем. вимоги: Pentium; 32 MB RАМ; Windows 95, 98, 2000, ХР; МS Word 97-2000,— Назва з контейнера.Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України; ред. О.Г. Осауленко. — К.: СD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон, опт. диск (СD-RОМ): кольор.; 12 см. — (Всеукр. Перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266; 32 МB RАМ; СD-RОМ Windows 98/2000/NT/ХР. — Назва з титул. екрану.Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003") [Електронний ресурс] / Л.Й. Костенко, А.О. Чекмарьов, А.Г. Бровкін, І.А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.:http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.реальні документи підприємства;рекламні матеріали;проміжні математичні доведення, формули, розрахунки;таблиці допоміжних цифрових даних;інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ПК, що розроблені в процесі виконання курсової  роботи;ілюстрації допоміжного характеру.5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  КУРСОВОЇ  РОБОТИ

 

 

Критеріями оцінки курсової  роботи виступають:

а) сутнісні аспекти роботи:

< >актуальність обраної теми;чіткість формулювання мети і задач дослідження;відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і задачам;спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми;якість критичного огляду літературних джерел, наявність наукової аргументації;системність аналізу практики на фактичних матеріалах, наявність і переконливість узагальнень і висновків по аналізу;адекватність методологічного і діагностичного апарату поставленим цілям;наявність альтернативних підходів до розв’язання визначених проблем;актуальність і обґрунтованість заходів, що пропонуються для підвищення економічної ефективності;розвиненість мови викладення роботи і її якість оформлення;уміння стисло, послідовно і чітко викласти у доповіді сутність і результати дослідження;наявність і якість демонстраційного матеріалу для захисту курсової  роботи;здатність аргументовано, логічно послідовно відстоювати свою точку зору, захищати пропозиції і рекомендації;якість відповідей на питання членів  комісії; володіння культурою презентації. 

 

Таблиця 5.1. - Параметри та критерії оцінювання курсової роботи

Параметри

оцінювання

Діапазон оцінки, балів

Критерії оцінювання

за бальною шкалою

Оцінювання якості курсової роботи

0 - 75

 

 1. Відповідність змісту курсової роботи темі та затвердженому плану

0-15

0 – зміст жодного з параграфів курсової роботи не відповідає затвердженому плану

5 - зміст одного параграфу курсової роботи відповідає затвердженому плану

10 - зміст двох параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану

15 - зміст усіх параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану

 1. Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження, та коректність використання понятійного апарату, науковість стилю курсової роботи

0-15

0 – понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти проблеми не розкриті

5 – понятійний апарат сформовано, але теоретичні аспекти проблеми не розкриті

10 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті частково

15 - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті

 

Продовження табл.5.1

 1. Наявність критичних співставлень та узагальнень різних точок зору та підходів до постановки та розв’язання проблеми

0-15

0 – критичні співставлення та узагальнення відсутні

10 - критичні співставлення наявні, але узагальнення відсутні або некоректні

15 - критичні співставлення наявні та супроводжені коректними узагальненнями

 1. Ступінь використання фактологічного матеріалу; висвітлення особливостей прояву та розв’язання досліджуваної проблеми у практиці вітчизняних підприємств, використання аналітичного інструментарію

0-10

0 – фактологічний матеріал не використаний

5 - залучений фактологічний матеріал, особливості прояву та розв’язання проблеми на вітчизняних підприємствах не висвітлені

10 - залучений фактологічний матеріал, досвід вітчизняних підприємств висвітлений

 1. Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань

0-10

0 – залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана

5 - залучені матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (11-15 джерел), етика посилань дотримана частково

10 – залучені матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних видань та мережі Internet (більше 15 джерел), етика посилань дотримана

 

Продовження табл.5.1

 1. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам, ілюстративність роботи

0-10

0 – текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог

5 - текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог

10 - текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог

Параметри

оцінювання

Діапазон оцінки, балів

Критерії оцінювання

за бальною шкалою

Оцінювання

захисту курсової роботи

 

0 – 25

 

 1. Вміння чітко та стисло викласти основні результати дослідження

0-10

0 – студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження

10 – студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

 1. Використання роздаткового ілюстративного матеріалу

0-5

0 - роздатковий ілюстративний матеріал не використано

5 – доповідь супроводжена роздатковим ілюстративним матеріалом

 1. Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання

0-10

0 – студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання

5 - студент надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання

10 – студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання

 

Крім того (на розсуд наукового керівника) бали можуть зніматися, якщо доведено   несамостійність виконання курсової роботи, плагіат  тощо.    

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні комісії здійснюється остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи за 100-бальною шкалою, що враховує.

< >попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником – 0 – 75 балів;оцінювання захисту курсової роботи – 0 – 25 балів.Таблиця 5.2 - ECTS , національна та університетська шкали

 

оцінювання курсової роботи

Оцінка курсової роботи

за шкалою ECTS

Оцінка курсової роботи

за національною шкалою

 

Оцінка курсової роботи

за бальною шкалою,

що використовується в ЗНТУ

A

5 (відмінно)

91 – 100

B

5 ( дуже добре)

81-90

C

4 (добре)

65 – 80

D

3 (задовільно)

55-64

E

3 (достатньо)

50 – 54

FX

2 (незадовільно) з можливістю повторного захисту курсової роботи

40 – 49

F

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним виконанням курсової роботи

0 – 39

 

Рішення комісії щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.

До залікової екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в балах за 100 – бальною шкалою, 4-х бальною національною шкалою та за шкалою ECTS.

 

6 ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВОЇ  РОБОТИ

 

1Історія менеджменту: огляд основних наукових  шкіл менеджменту.

2Завдання менеджменту в 21-му сторіччі. Нова парадигма менеджменту.

3Менеджмент в Україні: стан, проблеми і перспективи розвитку.

4Формування нової генерації управлінців в Україні як основна вимога часу.    

< >Соціальна відповідальність підприємства та етика бізнесу в економіці України.Соціальна відповідальність: нові вимоги до бізнесу в постіндустріальну епоху.Взаємовідносини менеджменту та маркетингу. Зовнішнє середовище (мікро-  та макрооточення) в бізнесі, його значення для організації. Турбулентність зовнішнього середовища організації  як виклик 21 сторіччя менеджменту організації.Системний та ситуаційний підхід в менеджменті. Рівні управління в організації:  їх взаємозв’язок,  функції, права,  обов’язки, сфери впливу.  Корпоративний клімат та корпоративна культура (український бізнес).Становлення ефективного менеджменту  в Україні.  Ефективність та результативність як основні показники менеджменту. Лідерство: основні концепції та сучасний підхід.  Менеджмент організації: американський та японський підходи. Можливості використання  в національній управлінській практиці. Конфлікти в організації: типи, джерела (причини). Управління конфліктом  та загальні принципи вирішення конфліктів. Проектування організацій “епохи без закономірностей”.Моделі  мотивації та їх  практичне застосування. Групова динаміка та природа неформальних організацій. Проблеми влади та політика організації. Проблеми делегування влади та участі в управлінні. Природа керівництва та стилі управління. Механізм зміни “приростного” типу управління на “підприємницьке”.Основні складові та чинники проектування організації.  Вплив технологій  на проектування організації та її менеджмент.Основні функції менеджменту.  Парадокси бізнес-успіху.Сінергетичний      ефект  у менеджменті.Стратегічний менеджмент: можливості та проблеми застосування на українських підприємствах. Створення культу удосконалення у корпоративній культурі.Управлінське консультування: можливості та перспективи розвитку в Україні. Лідерство та практичні навички менеджерів. Мистецтво управління в організації  майбутнього.Уроки засновників менеджменту та управлінська практика. Основоположні ідеї  в менеджменті.Управління віртуальною організацією.Управління організацією, що заснована на знаннях. Особливості  управління організацією, що розвивається.    Класична теорія менеджменту  (школа наукового управління та адміністративна школа управління).Неокласична (поведінкова) теорія   менеджменту: школа людських стосунків та школа організаційної поведінки.Інтегровані (синтетичні) підходи до управління: процесний підхід, системний підхід,  ситуаційний підхід. Сучасні напрямки розвитку менеджменту. Аналіз сучасних концепцій та моделей менеджменту.Сфери та особливості застосування різних методів обґрунтування управлінських рішень.Методи та інструменти  обґрунтування управлінських рішень.Вдосконалення методів управління групами як засіб підвищення ефективності діяльності організації. Способи координації і регулювання діяльності неформальних груп в рамках формальної організації.Дослідження ролі керівника в ефективному управлінні неформальними групами і організаціями. Шляхи  підвищення продуктивності праці в організації за рахунок вдосконалення процесу  мотивації працівників.Шляхи  підвищення продуктивності праці в організації за рахунок вдосконалення методів  мотивації працівників.Дослідження стилів комунікації в організаціях.Дослідження проблеми делегування повноважень в українських  організаціях.Проблема балансу відповідальності і  делегування  повноважень в сучасних організаціях.Дослідження можливостей  підвищення ефективності управління комунікаціями  в організації.Дослідження досвіду організаційного розвитку в українських компаніях. Дослідження організаційного розвитку  як ефективного способу управління процесом змін. Вдосконалення процесу запобігання конфліктам в організації.Вдосконалення системи оплати праці  як чинник підвищення продуктивності праці. Вдосконалення процесу управління групами як засіб підвищення ефективності діяльності організації.Аналіз впливу якості (ефективності) управлінських рішень на діяльність організації. Вдосконалення системи контролю як чинник підвищення ефективності діяльності організаціїДослідження впливу поведінкових аспектів  на ефективність контролю в організації. Дослідження особливостей впливу чинників зовнішнього середовища на організації в Україні.Розробка механізму  ефективної взаємодії організації із зовнішнім середовищем бізнесу. Аналіз ефективності застосування  різних типів організаційних  структур. Аналіз ефективності діючої організаційної структури.Проектування організаційної структури організації.Аналіз ефективності системи планування. Дослідження впливу  процесу постановки (обґрунтування, формування)) цілей організації на результати її діяльності. Вдосконалення процесу  планування як чинник підвищення ефективності діяльності організації Дослідження взаємозв'язку між системою мотивації і ефективністю роботи груп в організації.Дослідження практики застосування   базових теорій мотивації  в практиці українських підприємств  та організацій. Дослідження впливу етики ділового спілкування менеджера на результати його діяльності.Дослідження проблеми етики в менеджменті і розробка етичного   кодексу організації.Розробка прогнозу зміни зовнішнього середовища організації.Дослідження впливу стилю керівництва менеджера на продуктивність його праці (організаційну  ефективність).Механізм вибору ефективного стилю керівництва менеджера.Дослідження впливу іміджу менеджера на ефективність його діяльності. Дослідження  впливи корпоративної культури на діяльність організації. Оптимізація процесу прийняття і реалізації управлінських рі- шень в організації. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення менеджменту.Дослідження впливу міжособистісних  комунікацій на ефективність роботи  організації.Оптимізація комунікацій усередині організації в цілях підвишення  ефективності управління. Невербальні комунікації: значення, способи і ефективність використання в сучасних організаціях.Аналіз комунікацій як інформаційних каналів і організації.  Роль керівника в сучасній організації. Роль лідера в сучасній організації. Керівник і підприємець в сучасній організації. Взаємодія керівників вищого, середнього і низового рівнів управління при ухваленні стратегічних (оперативних, тактичних) організаційних рішень. Хто є хто (українські (іноземні) керівники). Стереотип українського (іноземного) керівника. Визначальні чинники успіху української (іноземною) організації. Історія розвитку менеджменту в Україні (інша країна). Етапи формування організаційної культури в Україні (інша країна). Порівняльна характеристика європейських (американських, українських, російських і ін. ) шкіл менеджменту. Розвиток менеджменту в 19 (20) столітті. Проблеми розвитку менеджменту в 19 столітті (на початку (середині, кінці) 20-го століття, в третьому тисячолітті). Перспективи розвитку менеджменту в третьому тисячолітті. Розробка місії організації. Розробка дерева цілей організації. Порівняльна характеристика структур управління. Аналіз структури управління організації. Історія розвитку технологій в 20 столітті (в середні віки, в 18-19 століттях і ін.) Вплив індивідуальних характеристик людини на його поведінку в групі. Характеристика чинників зовнішнього середовища організації (регіону, країни). Історія розвитку системного підходу в менеджменті. Сучасні тенденції розвитку системного підходу. Вітчизняний (зарубіжний) досвід застосування системного підходу в менеджменті. Сучасні тенденції розвитку ситуативного підходу. Вітчизняний (зарубіжний) досвід застосування ситуативного підходу в менеджменті. Порівняльна характеристика організаційних моделей і концепцій. Застосування теорій психоаналізу в менеджменті. Влада, авторитет і вплив на прикладі керівника (історичній особі). Портрет лідера (український, зарубіжний). Порівняльний аналіз теорій лідерської поведінки. Порівняльний аналіз стилів керівництва. Конфлікт і його вирішення (на прикладі організації, відділу і ін.).Порівняльний аналіз типів поведінки в стресовій ситуації. Управління конфліктами. Історія конфлікту (на прикладі організації, відділу, групи і ін.). Порівняльна характеристика видів комунікацій в організації. Комунікації в організації (на прикладі організації, відділу, групи і ін.). Розробка комунікаційного процесу (на прикладі організації, відділу, групи і ін.). Роль невербальних засобів комунікації в діяльності організації (групи і ін.). Роль вербальних засобів комунікації в діяльності організації (групи і ін.). Мистецтво спілкування в роботі менеджера. Аналіз можливостей подолання шуму в каналі комунікації при виконанні управлінських дій. Аналіз сучасного технічного забезпечення комунікаційних процесів в організації. Порівняльний аналіз сучасних інформаційних систем управління. Процедура розробки стратегічного (оперативного, тактичного) плану організації. Порівняльна характеристика місій організацій (на прикладі українських або зарубіжних організацій). Стратегія компанії (на прикладі української або зарубіжної організації). Відповідальність, повноваження і влада в українській історії. Порівняльна характеристика апаратів управління. Порівняльна характеристика типів організаційних структур. Українська бюрократія. Бюрократична структура управління: теорія і практика. Порівняльна характеристика адаптивних організаційних структур управління. Співвідношення внутрішньої і зовнішньої винагороди при мотивації співробітників. Порівняльна характеристика традиційних (сучасних) способів (теорій) мотивації. Розробка процедури контролю в організації. Розробка стандарту контролю для організації. Порівняльна характеристика видів контролю. Проблема вимірювання результатів при контролі діяльності організації. Характеристика негативних наслідків контролю. Порівняльна характеристика типових організаційних рішень планування (організації, мотивації, контролю). Порівняльний аналіз підходів до ухвалення рішень. Діагностика як інструмент ухвалення рішення. Характеристика чинників ухвалення рішення (на прикладі конкретної ситуації). Опис середовища ухвалення рішення (на прикладі конкретної ситуації). Вплив культури на організаційну ефективність. Національні риси української (європейської, американської і ін.) організаційної культури. Характеристика організаційної культури організації (на конкретному прикладі). Порівняльна характеристика моделей організаційних культур. Консультування як інструмент управління організаційними змінами.

7 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

< >Афонин И.В. Управление развитием предприятия. Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены: Учеб. Пособие. – М.: Изд. – торг. Корпорация “Дашков и К”, 2002. – 380 с.Абчук В.А. Менеджмент: Учеб. пособие для студ. вузов. - 2-е изд. - СПб: Издательство Михайлова В.А., 2004. - 463 с.Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента: пер. с англ. /Под ред. Ю.Н. Каптуревского. - СПб: Издательство “Питер”, 1999. - 816 с.Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 396 с.Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник для студ.вузов. - М.: Элит-2000, 2003. - 546 с.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд. - М.: Гардарики, 2002. - 528 с.Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Гардарики, 2003. - 296 с.Володькина М.В. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - 2-е изд., испр. - К.: Знання, 2004. - 149 с.Гапоненко А.Л., Панкрутин А.П. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Омега-Л, 2004. – 472 с.Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 501 с.Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник для студ. вищих закладів освіти. - Л.: Магнолія плюс, 2004. - 352 с.Грiфiн Р.В., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. - Л.: БаК, 2001. – 624 с.Гуняр Франсис Ж., Келин Джеймс Н. Преобразование в организации: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. - 376 с.Дафт Р.Л. Менеджмент. - СПб.: Издательство “Питер”, 2000. - 832 с.Дмитренко Г.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организаций: Учебное пособие.- 2-е изд.,испр.- К: МАУП, 2002.- 186 с.Зобов А.М., Наумов А.И., Филинов Н.Б. Как работать с модульной программой: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 1. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.Иванов А.П. Менеджмент: Учебник. - СПб.: Издательство Михайлова В.А., 2002. - 440 с.Классики менеджмента / Под ред. М.Уорнера / Пер. с англ. под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб.: Издательство “Питер”, 2001. - 1168 с.Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: Навч. Посібник. – К.: Знання, 2006. – 366 с.Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. – М.: ООО Издательско-Консалтинговое Предприятие “ДеКА”, 2004. – 896 с.Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии. Как создать, завоевать и удержать рынок. Пер. с англ. – М.: АСТ, 2000. – 272 с.Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / пер. с англ. Под ред. Л.А. Волковой, Ю.Н. Каптуровского. – СПб: Питер, 2002. – 752 с.Кондратьев В.В., Краснова В.Б. Реструктуризация управления компанией: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 6. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.Коротков Э.М. Исследование систем управления: Учебник. - М.: ДеКА, 2000. - 288 с.Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 416 с.Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 128 с.Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери. Кн. 1.- К.: Олексія Капусти, 2002.- 300 с.Минцберг Г., Куинн Д.Б., Гошал С. Стратегический процесс: Учеб. Пособие: Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 684 с.Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник. - К.: Каравелла, 2003. - 494 с.Менеджмент: Навч. посібник/ Ред. В.И. Крамаренко. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 248 с.Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 2000. - 704 с.Мильнер Б.З. Теория организаций. - М.: “ИНФРА-М”, 1998. - 336 с.Одегов Ю.Г. Управление персоналом: оценка эффективности: Учеб. пособие для вузов.- М.: ЭКЗАМЕН, 2004.- 256 с.Охріменко А.Г. Основи менеджменту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.:Центр навч. літератури, 2006.-130 с.Основы менеджмента: Учеб. пособие/ Ред. В.С. Верлока. - Х.: ИНЖЭК, 2004. - 352 с.Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: Кондор, 2003. - 556 с.Осовська Г.В., Фіщук О.Л., Жалінська І.В. Стратегічний менеджмент: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2003. - 196 с.Панов А.И. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 240 с.Подсолонко О.А. Менеджмент: теорія та практика: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 370 с.Попов С.А. Стратегическое управление: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 4. - М.: “ИНФРА- М”, 1999.Переверзев М.П. Менеджмент: Учебник для студ. вузов/ М.П.Переверзев, Н.А.Шайденко, Л.Е.Басовский; Под общ. ред. М.П.Переверзева.- М.: ИНФРА-М, 2005.- 288 с.Ременников В.В. Разработка управленческого решения: Учеб. пособ. - М., 2000. - 140 с.Румянцева З.П., Филинов Н.Б., Шрамченко Т.Б. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 3. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.Смирнов Н.Н. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - СПб.: Питер, 2002. - 128 с.Смирнова В.Г., Мильнер Б.З., Латфуллин Г.Р., Антонов В.Г. Организация и ее деловая среда: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 2. - М.: “ИНФРА-М”, 1999.Соболь С.М., Багацький В.М. Менеджмент: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2005. – 225 с.Соловьев В.С. Стратегический менеджмент: Учебник. - Новосибирск: Сибирское соглашение; Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 444 с.Соснін О.С. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник/ О.С.Соснін, В.В.Казарцев.- 2-ге вид.- К.: Європ.ун-т, 2002.- 147 с.Слиньков В.Н. Управление персоналом: Практические рекомендации.- К.: Алерта, 2004.- 240 с.Соловьев В.С. Стратегический менеджмент.: Учебник. – Новосибирск: Сибирское соглашение; Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 448 с.Стеценко І.Т. Основи менеджменту: Хто такий менеджер: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.- К.: А.С.К., 2005.- 224 с.Стадник В.В., Йохна М.А. Менеджмент: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 464 с.Тараненко В. Управление персоналом, корпоративный мониторинг, психодиагностика: Тесты для отбора персонала,- К: Ника-Центр, 2002.- 240 с.Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов/ Пер. с англ. под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.Томпсон А.А. (мл.), Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: Концепции и ситуации: Учебник для вузов: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 412 с.Турусин Ю.Д., Ляпина С.Ю., Шаламова Н.Г. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 232 с. Управление качеством, персоналом и логистика в машиностроении: Учеб. пособие для вузов  Р.Л.Биктимиров, В.А.Гречишников, С.П.Дырин, А.Ф.Гумеров.- СПб.: Питер, 2005.-  256 с.Управление организацией: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. “Менеджмент” / Ред. А.Г. Поршнев. - 3-е изд. перераб. и доп. - М.: “ИНФРА-М”, 2003. - 716 с.Управление персоналом на производстве: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. Н.И.Шаталовой, Н.М.Бурносова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.- 381 с.Управление персоналом организации: Учебник для студ. вузов/ Под. ред. А.Я.Кибанова,- 3-е изд., доп. и перераб.- М.: ИНФРА-М, 2005.- 638 с.Филонович С.Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организации”. Модуль 9. - М.: “ИНФРА М”, 1999.Хажински А. Гуру менеджмента / Пер. с англ.; Под ред. Ю.Н.Каптуревского. - СПб: Питер, 2002. - 480 с.Хмиль Т.М., Василик С.К., Шишмарева Л.О. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. - Х.: ИНЖЭК, 2004.Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 608 с.Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент/ Р.Б .Чейз, Н.Д. Эквилайн, Р.Ф. Якобс.- М: Вільямс, 2001.- 704 с.Шейн Э. Организационная культура и лидерство: построение, эволюция, совершенствование. Пер с англ. – СПб.: Питер, 2002. – 335 с.Шифрин М.Б. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с.Шелдрейк Дж. Теория менеджмента: от тейлоризма до японизации / Пер. с англ.; Под ред. В.А.Спивака. - СПб: Питер, 2001. - 352 с.Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. - 2-ге вид., перероб. І доп. - К.: КНЕУ, 2004. - 699 с.Янчевский В.Г. Основы менеджмента: Учеб. пособие. - Минск: Тетра Системс, 2004. - 224 с.Антикризисный менеджмент. (журнал).Менеджмент і менеджер. (журнал).Методы менеджмента качества. (журнал).Персонал. (журнал).Проблемы теории и практики управления. (журнал).Маркетинг в Україні. (журнал).Маркетинг и реклама (журнал).Новый маркетинг (журнал).Отдел маркетинга (журнал).Бизнес (газета).Компаньйон (журнал).Управление компанией (журнал).Актуальні проблеми економіки. (журнал).Бизнес. (газета).Економіст. (журнал).Урядовий кур’єр (газета).Инвестиционная газета (газета).Голос України (газета).Менеджмент в России и за рубежом (журнал).Маркетинг в России и за рубежом (журнал). 

 

 

8  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій» /Укл.Л.О.Кримська,Т.О.Фоміних. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2001. – 15 с.

2 Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни “Основи менеджменту” для студентів спеціальностей 6201 усіх форм навчання / Укл. С.М.Соболь, Т.В.Омельяненко. - К.: КНЕУ, 2005. - 36 с.

3  Дипломна робота: підготовка, написання, захист. Методичні-вказівки / Укл.. Ґудзь П.В., Прушківський В.Г., Кримська Л.О., Пуліна Т.В. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 73 с.

4 Манаков Н.А.  Ваша первая научная работа [Текст]: методические указания / Н.А. Манаков, Г.Г. Москальчук. – Оренбург: ОЦДНТТ, 2006. - 33 с.

 

Додаток А

 

 

 

Завдання на курсову  роботу з календарним планом

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра: менеджменту________________________________________

 Дисципліна:  Основи менеджменту______________________________

Спеціальність: 6.050201 “Менеджмент організацій”

 

 

         

З А В Д А Н НЯ

на курсову  роботу студента

 

____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

1. Тема  роботи_______________________________________________ ____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Термін здачі  студентом завершеної роботи________      20___ р.___

3. Вихідні дані до роботи ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

4. Зміст  роботи, перелік питань, що їх належить розробити ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________5. Перелік графічного матеріалу ________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________6.  Дата видачі завдання _______________________________________

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

                                                                                                                          

№ п/п

Найменування етапів курсової             роботи

Термін виконання етапів роботи

За планом

Фактично

1.

Вибір теми

 

 

2.

Затвердження теми  на кафедрі.

 

 

4.

Огляд та опрацювання наукової та спеціальної літератури з теми (оформлення попереднього списку літератури)

 

 

5.

Видача завдання до курсової роботи

 

 

6.

Розробка робочого плану курсової  роботи за узгодженням з науковим керівником

 

 

7.

Визначення об’єкту, предмету, мети та завдань курсового дослідження, оформлення вступу

 

 

8.

Написання І розділу та представлення його на кафедру в друкованому вигляді

 

 

9.

Написання ІІ розділу та представлення його на кафедру в друкованому вигляді

 

 

10.

Написання ІІІ розділу та представлення його на кафедру в друкованому вигляді  та чорнового варіанту роботи в цілому.

 

 

11

Проведення узагальнення за курсовою роботою: оформлення висновків, реферату

 

 

12.

Подання роботи на кафедру в остаточному чистовому оформленні

 

 

13

Підготовки до захисту (написання доповіді, презентації в PowerPoint )

 

 

12.

Захист курсової  роботи перед комісією

 

 

         

 

      8. Дата здачі курсової роботи ____________  20___ р.____________

 

Керівник  роботи    _____________  (прізвище, ініціали)_____________

 

Завдання прийняв до виконання________ студент__________ _______

(прізвище, ініціали)

 

 

Додаток Б

 

Приклад оформлення реферату

 

 

РЕФЕРАТ

 

Курсова  робота “Формування корпоративної культури в  Запорізькому  представництві парфумерного  концерну  Брокар ”: с.49, рис.5, табл.4, 30 джерел.

Об’єктом дослідження є процес управління  корпоративною культурою компанії.

Предметом дослідження є  механізм формування і управління корпоративною культурою.

Мета даної роботи: дослідження механізму формування і вдосконалення  корпоративної культури на фірмі.

Основні положення роботи.  Визначена  концепція організаційної культури;      проаналізовані  чинники і умови, що впливають на  процес формування корпоративної культури і методи управління ними; проаналізувати проблеми і перспективи розвитку фірми Brocard, охарактеризована корпоративна культура Brocard, визначено її тип згідно існуючих класифікацій,   розроблені рекомендації щодо  поліпшення стану корпоративної культури в  даній компанії.

Методи дослідження: загальнонаукові методи – аналізу, синтезу,  дедукції,  індукції, методи експертного оцінювання, статистичні методи, метод групування, табличний,   порівняльний метод, соціометричний тощо.

Ключові слова: КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА, ЛІДЕР, МЕНЕДЖЕР, КОРПОРАТИВНИЙ КЛІМАТ, ЦІННОСТІ, АДАПТАЦІЯ, ПРОЦЕС УДОСКОНАЛЕННЯ, УПРАВЛІННЯ.

 

Додаток В

 

Типовий план курсової  роботи на  тему: «Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»

 

ЗМІСТ

Завдання на курсову роботу

Реферат

Перелік умовних позначень

Вступ

 

Розділ 1 Комунікаційний процес в організації

1.1 Сутність  та типи комунікацій в організаціях

1.2 Особливості міжособистісних  організаційних комунікацій  

1.3 Методи забезпечення  ефективного  комунікаційного процесу в організації

 

Розділ 2 Аналіз впливу ефективності комунікаційного процесу на діяльність організації (на прикладі компанії  «Прогрес»)

2.1 Аналіз сильних та слабких сторін процесу комунікацій  в компанії

2.2 Виявлення комунікаційних бар’єрів в компанії

2.3 Визначення  домінуючих стилів міжособистісного спілкування в компанії

 

Розділ 3  Шляхи підвищення ефективності комунікаційного процесу в організації

3.1 Створення системи ефективного зворотного зв’язку

3.2 Забезпечення інформаційної  повноти

3.3 Вдосконалення механізму міжособистісного  спілкування

 

Висновки

Перелік використаних джерел

Додатки

 

 

 

 

Додаток Д

 

Зразок оформлення титульного аркуша курсової  роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

КУРСОВА  РОБОТА

на тему:  ”Оптимізація комунікацій в організації як засіб підвищення ефективності управління»

 

 

 

 

Виконала:

студентка гр. ФЕУ-519

спеціальність:

6.050201 “Менеджмент організацій”_______ Афоніна Олена Олегівна

 

 

 

Керівник:

канд. екон. наук, доц. _______________________    Кримська Л.О.   

 

 

 

 

 

 

Запоріжжя – 2010