Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних магістерських робіт для здобувачів вищої освіти ступеню «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент»

Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних магістерських робіт для здобувачів вищої освіти ступеню «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент»

 заклад вищої освіти

Університет „КРОК”

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТУ

 ТА ОСВІТИ ДОРОСЛИХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО виконання та захисту дипломних МАГІСТЕРСЬКИХ РОБіТ для здобувачів

вищої освіти ступЕнЯ «магістр»

спеціальнОстІ 073 «менеджмент»

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ освіти»

 

Розроблено кафедрою управлінських технологій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2020

 

УДК

С 75

 

Ушакова Н.М., Чаюн Н.С. Пазєєва Г.М.

         Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних магістерських робіт для здобувачів вищої освіти ступеню «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління закладом освіти» / Н.М., Ушакова, Н.С. Чаюн. Пазєєва Г.М.– Київ: Університет «КРОК», ННІМППО, 2020. – 75 c.

 

Рецензенти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗГЛЯНУТО І СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри  управлінських технологій

(протокол  № 3 від „15” листопада 2020 р.)

завідувач кафедри _________ Алькема В.Г.

 

 

 

 

© Ушакова Н.М., Чаюн Н.С., Пазєєва Г.М. 2020

© Університет «КРОК», 2020

 

 

Зміст

ВСТУП

4

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

5

2. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

8

3. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

8

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

11

5. ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА СКЛАДАННЯ ПЛАНУ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

13

6. ЗМІСТ, ОБСЯГ ТА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

14

7. ВИКЛАД ТЕКСТУ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

22

8. ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

25

   8.1. Загальні вимоги

25

   8.2. Нумерація

27

   8.3. Оформлення ілюстрацій

28

   8.4. Оформлення таблиць

30

   8.5. Оформлення формул

32

   8.6. Посилання

33

   8.7. Додатки

35

9. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДЖЕРЕЛ

 

36

10. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ, перевірка на плагіат, Підготовка відгуку, рецензування і допуск до захисту дипломної МАГІСТЕРСЬКОЇ роботи

 

 

37

   10.1 Умови рецензування дипломної магістерської роботи

37

   10.2. Перевірка на плагіат та попередній захист дипломної магістерської роботи

 

39

   10.3. Оформлення роботи та передача на кафедру

40

   10.4. Рецензування дипломної роботи

42

11. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

 

43

   11.1. Підготовка студента до захисту дипломної магістерської роботи

43

   11.2. Захист дипломної магістерської роботи

45

   11.3. Критерії оцінювання якості дипломної магістерської роботи

47

12. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

50

ДОДАТКИ

59

 

 

 

Вступ

Методичні рекомендації розроблено відповідно до вимог написання дипломної роботи за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління закладом освіти».

Призначені для надання допомоги здобувачам вищої освіти у виконанні випускної кваліфікаційної роботи студента магістратури згідно з чинними стандартами України, містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення магістерської роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

У дипломній роботі відображуються набуті здобувачем вищої освіти ступеню «магістр» під час навчання знання з менеджменту освіти, інформаційних зв’язків та технологій в освіті, теорії і практики вищої професійної освіти в Україні, інтелектуальної власності, дидактичних систем та освітніх технологій, вміння оцінювати організацію навчального процесу та планувати діяльність у навчальному закладі.

Усі етапи та процедури підготовки та захисту дипломної роботи регламентуються засобами діагностики якості вищої освіти здобувача ступеня магістра галузі знань «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління закладом освіти» академічної кваліфікації «Магістр з менеджменту» та професійної кваліфікації 12 «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)»

Дипломна магістерська робота — це самостійне дослідження, виконане здобувачем на завершальному етапі навчання в Університеті. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Атестаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.

Як теоретико-прикладне дослідження, дипломна роботи повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної соціально-економічної проблеми, а також обґрунтований проект практичного розв'язання цієї задачі, виконаний на основі ретельно проведеного аналізу діяльності бази практики – закладу освіти.

 Методичні вказівки розроблені у відповідності до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців ступеню "магістр" спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої програми «Управління закладом освіти», призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної роботи згідно до чинних стандартів України і містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Самостійна атестаційна письмова робота, що виконується здобувачем, є складовою підсумкової атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціалізацією (освітньої програми).

 

  1. Мета і завдання дипломної МАГІСТЕРСЬКОЇ роботи

 

Дипломна магістерська робота є підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу виявити рівень засвоєння здобувачем теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи на посадах відповідно до узагальненого об'єкта діяльності.

Дипломна робота як теоретично-прикладне дослідження повинна містити глибоке осмислення актуальної організаційно-управлінської або навчально-методичної проблеми, а також обґрунтований та аргументований проект її практичного розв’язання, виконаний на основі самостійно проведеного аналізу теоретичних джерел та дослідження діяльності конкретної навчальної установи або реального педагогічного процесу.

Виконання кваліфікаційної роботи здобувачем вищої освіти ступеню «магістр» є заключним етапом магістерської підготовки і має за мету:

- систематизацію, закріплення і поглиблення теоретичних та практичних знань за відповідним напрямком вищої освіти і формування навичок застосування цих знань під час вирішення конкретних наукових, організаційних та навчально-методичних задач;

- розвиток навичок самостійної науково-дослідної роботи і оволодіння методами наукових досліджень;

- набуття досвіду аналізу отриманих результатів досліджень, формулювання нових висновків і положень та їх прилюдного захисту.

Метою написання дипломної роботи є демонстрація набутих здобувачем теоретичних знань та вміння використовувати їх у практичній діяльності при вирішенні конкретних професійних завдань; показ здатності аналізувати та узагальнювати результати наукових досліджень у галузі освіти і застосовувати їх для вирішення прикладних проблем. Дипломна робота має показати також ступінь розвитку самостійного та творчого мислення здобувача, його вміння нестандартно розв’язувати реальні проблеми.

Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти ступеню «магістр» є закінченим самостійним дослідженням, вона повинна мати внутрішню єдність та свідчити про підготовленість автора до виконання самостійної наукової або творчої професійної роботи з використанням теоретичних знань і практичних навичок. Кваліфікаційна робота є важливим підсумком магістерської підготовки, у зв'язку з чим зміст роботи та рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв для оцінки якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми. Кваліфікаційна робота здобувача вищої освіти ступеню «магістр» повинна продемонструвати уміння автора стисло, логічно, аргументовано і філологічно коректно викладати матеріал.

Протягом роботи над дослідженням здобувач має показати вміння чітко формулювати проблеми, визначати їхню актуальність та значення для сучасного навчально-виховного процесу, розробляти мету та завдання дослідження, логічно будувати структуру роботи, працювати із літературними та інформаційними джерелами, реальними документами, обґрунтовувати та відстоювати власні пропозиції, робити висновки та узагальнення, бачити нові, альтернативні шляхи вирішення проблем.

Основними завданнями дипломної роботи є:

  • формулювання актуальної проблеми для дослідження;
  • вивчення науково-теоретичного обґрунтування проблеми з метою поглиблення знань про неї;
  • аналіз сучасного стану розгляду та рішення обраної проблеми, діагностика ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;
  • пошук, аналіз та оцінка нових, альтернативних рішень визначених проблем;
  • обґрунтування нових рішень та доведення їх на практиці або методом ситуаційного аналізу;
  • підготовка текстового матеріалу із викладенням здобутих результатів;
  • публічний захист дипломної роботи.

 

 

Вимоги до дипломної роботи

Системний аналіз проблеми предмету

Самостійні дослідження, узагальнення, наявність новизни

Реальні обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення  предмету

Належне оформлення

Наявність всіх супровідних документів

Виконання і здача роботи у встановлені терміни