Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни Менеджмент та управлінський облік

Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни Менеджмент та управлінський облік

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Університет банківської справи»

Черкаський навчально-науковий інститут

 

Факультет управління та права

Кафедра менеджменту та інформаційних технологій

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри менеджменту та інформаційних технологій

______________ Кочума І.Ю

                           (підпис)

«___» __________ 2019 р.

 

 

Методичні вказівки

до виконання та захисту курсових робіт

з дисципліни

Менеджмент та управлінський облік

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»,

галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність:

073 «Менеджмент»

 

 

Укладач:

к.е.н., Кукса В.М.

 

РОЗГЛЯНУТО

та рекомендовано до затвердження

на засіданні кафедри Протокол № 9

від «21» січня 2019 р.

 

 

 

Зав. кафедри  _____ Кочума І.Ю.

         

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Науково-методичною радою

інституту

Протокол №_____

від «    »                    2019 р.

      Секретар  ______  Майстренко С.В.

 

 

Черкаси – 2019 р.

 

Методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт з дисципліни «Менеджмент та управлінський облік» спеціальності 073 «Менеджмент» / В.М. Кукса // Черкаський інститут банківської справи.ЧННІ ДВНЗ «УБС», (м. Київ), 2019 р. – 40 с.

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………

4

 1. Порядок та графік виконання роботи…………………………....

5

 1. Вимоги до змісту курсової роботи……………………………..

6

 1. Вимоги до оформлення курсової роботи………………………

7

 1. Тематика курсових робіт………………………………………..

10

 1. Рекомендовані плани даних курсових робіт……………………

11

 1. Захист курсової роботи………………………………………….

26

 1. Критерії оцінювання курсової роботи…………………………

26

Список рекомендованих джерел……………………………………….

28

Додатки…………………………………………………………………..

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Важливим заключним етапом вивчення дисципліни «Менеджмент та управлінський облік» є виконання курсової роботи, яка сприяє кращому опануванню студентами системи спеціальних знань з менеджменту, формування розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття вмінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень глибокого дослідження процесів менеджменту.

Навчальна дисципліна «Менеджмент та управлінський облік» базується на знаннях таких дисциплін, як: «Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А), «Міжнародна  та регіональна економіка (рівень А)», «Бухгалтерський облік (рівень А)», «Фінанси підприємств» та є базою для вивчення таких дисциплін, як: «Організація бухгалтерського обліку», «Аудит», «Облік в галузях», «Аналіз господарської діяльності», «Економічний аналіз», «Державне регулювання економіки», «Інвестиційна та інноваційна діяльність», «Управління  бізнес-проектами»

Виконуючи курсову роботу, студенти набувають певного досвіду науково-дослідної роботи, самостійного узагальнення і викладу матеріалу з питань певної проблеми. Разом з тим, курсова робота є однією з форм перевірки знань студентів. Вона допомагає виявити вміння того чи іншого студента підбирати та аналізувати фактичний матеріал, робити економічні висновки та застосовувати знання на практиці, крім цього студент набуває досвіду дослідницької і наукової роботи.

Метою курсової роботи є закріплення одержаних здобувачами в процесі навчання знань з теорії управління, менеджменту та суміжних дисциплін, вивчення та осмислення вітчизняного досвіду управління, а також поглиблення навичок самостійної роботи.

Завдання курсової роботи – закріпити знання, набуті при вивченні теоретичного курсу і на практичних заняттях з дисципліни «Менеджмент та управлінський облік», розвиток  навичок до самостійної наукової роботи, оволодіння сучасним методологічним апаратом та технологіями економічних досліджень.

         Тематика курсових робіт  охоплює основні питання, передбачені навчальною програмою з дисципліни «Менеджмент та управлінський облік»  для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності  073 «Менеджмент

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ПОРЯДОК ТА ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 

Основною формою ефективної організації самостійної роботи студента з підготовки курсової роботи є планування розподілу часу на виконання необхідних видів робіт з врахуванням їх трудомісткості та взаємозв’язку.

Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька етапів:

 • вибір теми курсової роботи;
 • підготовка до написання курсової роботи;
 • складання плану роботи;
 • формування тексту курсової роботи;
 • оформлення роботи;
 • захист курсової роботи.

Обов’язковим є додержання студентами орієнтовного графіка виконання курсової роботи, наведеного в таблиці 1, оскільки це забезпечує можливість своєчасного виявлення та усунення недоліків і помилок щодо її змісту та оформлення.

Таблиця 1

Графік виконання курсової роботи студентами денної форми навчання

Термін
виконання

Вид роботи

Контроль викладачем

 

2-3 тиждень

вибір теми

затвердження

 

3-4 тиждень

підбір літератури,
складання плану

затвердження плану

 

5-6 тиждень

написання вступу
та 1-го розділу

подання виконаної роботи викладачу, отримання рекомендацій щодо удосконалення

 

7-9 тиждень

написання
2-го розділу

подання виконаної роботи викладачу, отримання рекомендацій щодо удосконалення

 

10-11 тиждень

написання
3-го розділу

подання виконаної роботи викладачу, отримання рекомендацій щодо удосконалення

 

12-13 тиждень

формування висновків, оформлення роботи

подання виконаної роботи викладачу, отримання рекомендацій щодо удосконалення

 

14-15 тиждень

здача належним чином оформленої курсової роботи на кафедру
для реєстрації

лаборант кафедри реєструє роботу у журналі, проставляє дату надходження на кафедру на заповненому студентом бланку рецензії

16-17 тиждень

захист курсових робіт

члени комісії приймають роботи, підбивають підсумки проведеної  роботи за семестр, виставляють оцінку

         
 
 1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Робота повинна мати чітку та логічну побудову.

Складові частини курсової роботи повинні мати слідуючи співвідношення:

 • Вступ - 1,2сторінки;
 • І. Теоретична частина – 6-8 сторінок;
 • ІІ. Аналітична частина – 12-15сторінок;
 • ІІІ. Проектна частина – 8-10 сторінок;
 • Висновки;
 • Список використаних джерел – 1,2 сторінки;
 • Додатки – за наявності.

 

У вступі до курсової роботи має бути обґрунтована актуальність обраної теми, коротко охарактеризовані стан проблеми та питання, що вимагають вирішення, чітко сформульовані мета та завдання курсової роботи, визначена методологія дослідження, вказані джерела інформації, що була використана автором при підготовці та написанні курсової роботи.

Теоретична частина передбачає глибоке всебічне розкриття змісту обраної теми, її найважливіших питань та проблем. Головна вимога - показати як висвітлюються ті проблеми в літературі з питань теорії управління та менеджменту, викласти різні точки зору і зробити їх критичний аналіз. Виклад теорії має відповідати сучасному рівню розвитку науки управління. Рекомендується використовувати лише літературу останніх років видання. Кожну тему курсової роботи необхідно розглядати з позицій сучасності, теоретичні положення супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами з практики управлінської діяльності. Необхідно продемонструвати вміння самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, обробленого та узагальненого конкретного матеріалу.

 В аналітичній частині студент дає коротку характеристику роботи підприємства – основний вид діяльності, обсяги виробництва, перспективи розвитку; аналізує та дає оцінку техніко-економічному стану підприємства. Аналіз повинен показати становище справ на підприємстві (згідно з обраною темою), виявити недоліки на даній дільниці роботи підприємства та донести погребу розробки тих заходів, які будуть запропоновані. Аналіз необхідно провести за 3 роки діяльності підприємства або досліджуваного процесу чи явища. Наприкінці цього розділу роблять короткі висновки проведеного аналізу та пропонують перелік заходів з удосконалення організації та планування управлінської діяльності.

Основний розділ роботи – проектна частина. Характер та зміст запропонованих заходів визначається темою курсової роботи. Розробки повинні витекти з проведеного аналізу, відповідно з тими теоретичними положеннями, які були засвоєнні студентами при вивченні дисциплін учбового плану даної спеціальності. При розробці та опису запропонованих заходів, треба виконувати розрахунки, обґрунтування, приводити докази, використовуючи фактичні дані, нормативні та інші матеріали. При розрахунку ефективності запропонованих заходів, повинні бути показані технічні, технологічні, організаційні, економічні, соціальні та інші перевага прийнятих рішень порівняно з існуючими варіантами. Проектну частину треба закінчити короткими висновками, які уявляють собою положення та рішення з даної роботи. У висновках підводять підсумки проведених розробок, показують їх практичну цінність, указуючи область використання та можливості подальшого розвитку.

Складовою частиною курсової роботи являється список використаних джерел, який включає основні джерела, нормативні документи та інші матеріали, використанні в процесі роботи.

Курсова робота може мати в собі додатки, куди включають матеріали, звітність підприємства, положення, які підтверджують основні положення роботи підприємства. 

 

 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Загальне оформлення курсової роботи, написання формул, використання скорочень, цитат, посилань, виносок, оформлення таблиць, схем діаграм, додатків, списку літератури виконується відповідно до бібліографічних вимог і стандартів.

 Обсяг роботи: 35-40 друкованих пронумерованих сторінок (перша сторінка - титульний аркуш).

Текст оформлюють на аркушах формату А-4 (210x297), друкують 14 кегль через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм, ліве - 20 мм.

Курсова робота починається з титульного аркуша та змісту Вони не нумеруються, але враховуються. Нумерація аркушів здійснюється арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Нумерація проставляється зі вступу (третя сторінка).

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи та підрозділи, Заголовки розділів роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами ПО ЦЕНТРУ.

Кожен розділ починається з нового аркуша. Тексту кожного розділу передує його назва (заголовок), написана прописними (великими) літерами жирним шрифтом, з абзацу (вирівнювання по ширині). Перед назвою розділів арабськими цифрами проставляється порядковий номер розділу. Назви підрозділів пишуться як основний текст (Times New Roman, розмір 14пт) (не з нового аркуша). Крапки в кінці назв розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів не ставляться. Після назви розділу йде назва підрозділу, номер якого складається з двох цифр. Перша цифра - означає номер розділу, друга цифра – це наскрізна нумерація підрозділів в межах розділу. (Наприклад, перший підрозділ другого розділу нумерується як 1.2) Між розділом і підрозділом необхідно зробити пропуск в один рядок, між підрозділом і основним текстом також необхідно зробити пропуск в один рядок. Назва розділу орієнтується по центру, без абзацу. Назва інших структурних елементів  орієнтується як основний текст, з абзацу.

Наприклад:

РОЗДІЛ 1.

НАЗВА РОЗДІЛУ

 

1.1. Назва підрозділу

Текст підрозділу …

Посилання в тексті на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділенням двома квадратними дужками: наприклад, «... у працях [1 – 9] ...». Посилання оформлюються в основному тексті із визначенням номера джерела зі списку літератури і сторінки, з якої наводиться цитата, які поміщують у квадратні дужки, наприклад: [4, с. 32]; [11, с. 118].

Усі ілюстрації, таблиці і формули нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Нумерація складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації (таблиці, формули), відокремлених крапкою (наприклад, 2.2 - другий рисунок другого розділу). Номер і назву ілюстрації розміщують під ілюстрацією: «Рис. 2.2. - далі назва». Номер і назву таблиці розміщують над таблицею. Слово «Таблиця ___ » вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами тієї самої таблиці, розміщеної на наступних сторінках, пишуть «Продовження таблиці ___ » із зазначенням номера таблиці. Заголовки граф таблиці починаються з великої літери, а підзаголовки - з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

 Додатки оформляють як продовження наприкінці роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової роботи. Від загального тексту курсової роботи додатки відділяють окремим аркушем з написом “ДОДАТКИ” посередині великими літерами.

Кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. По центру над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток” і велика літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер ґ, Є, І, Ї,  Й, О, Ч, Ь, наприклад: Додаток А, Додаток Б і т.д. Один додаток позначається як Додаток А. Додатки повинні мати спільну з рештою матеріалу наскрізну нумерацію сторінок. На кафедру робота представляється у зброшурованому вигляді.

Щоб оформити список використаної літератури, необхідно виконати слідуючи процеси:

1. Описати зібрану літературу по темі.

2. Зробити відбір творів, які підлягають включенню до списку.

3. Правильно згрупувати матеріал.

Не рекомендується включати в список літературу, яка, хоч і відноситься до теми, але не була Вами прочитана, її зміст залишився для Вас невідомим. Як правило, в список використаних джерел включаються ті видання, які були вами вивчені та опрацьовані в процесі засвоєння теми. Не використовуйте літературу, що видавалась більше 10 років назад (крім випадків розширеного подання історіографії проблеми). У списку літератури обов’язково повинні бути публікації, видані у році написання курсової. Перелік літератури менше 25 джерел буде вважатись неповним. У тексті курсової обов’язково повинні бути посилання на інформаційні джерела (див. додаток Ж)

 Вибір способу групування (алфавітний, хронологічний, систематичний, тематичний) залежить від особливостей курсової роботи, специфіки літератури. Якщо список невеликий за обсягом і стосується вузького питання, найпростіший і найбільш поширений спосіб – алфавітний, коли описи групуються по алфавіту авторів чи назв, якщо видання описане під назвою. В кінці списку розміщується література, видана іноземними мовами. Нормативно-правова база в такому випадку подається на початку списку використаних джерел, а потім подається вся інша література в алфавітному порядку.

Список літератури обов’язково нумерується.

При посиланні на твір, включений в список використаної літератури, після згадки про нього або після цитати з нього в квадратних дужках зазначається номер, під яким він значиться в списку, наприклад:

П.Р. Клименко [14] та А.Г. Гаврилова [23] вважають ...

Цитати з творів авторів чи офіційних документів необхідно відтворювати точно, зберігаючи всі особливості оригіналу. Якщо видання виходило з друку декілька разів, його слід цитувати по останньому.

Цитовані фрази беруться в лапки. Замість пропусків у цитаті ставляться три крапки, розділові знаки перед чи після трьох крапок не беруться до уваги.

На початку речення перше слово цитати пишеться завжди з великої літери, навіть якщо в оригіналі ця фраза починається з малої. Якщо цитата органічно входить у текст фрази, її перше слово пишеться з малої літери, навіть якщо в оригіналі текст починається з великої.

Нумерація сторінок роботи – вверху справа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

1. Управління матеріально технічним забезпеченням підприємств та об’єднань в умовах ринкової економіки

2. Управління поточними витратами підприємства

3. Управління технічними ресурсами підприємства в умовах ринкової економіки

4. Управління трудовими ресурсами підприємства.

5. Управління фінансовими ресурсами на підприємстві в умовах ринкової економіки

6. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства

7. Інформаційне забезпечення процесів управління.

 8. Дослідження системи мотивації трудової діяльності робітників підприємства

9. Удосконалення організаційної структури управління підприємством

 10. Організація та управління основним виробництвом.

11. Організація управління реалізацією продукції

12. Вимоги до керівника та оцінка якісних характеристик управлінської праці.

13. Організація праці менеджера

14. Управління продуктивністю та ефективністю виробництва

15. Управління виробничими процесами

16. Вдосконалення процесів управління підприємством

17. Комунікації в системі управління

18. Управління стратегією диверсифікації виробництва

19. Управління розвитком трудового колективу

20. Розробка стратегії управління підприємством

21. Нормування та оплата праці менеджера

22. Організація праці в державних установах

23. Ефективність управління в малому бізнесі

24. Стилі керівництва

25. Управління та прогнозування технічного розвитку підприємства

26. Дослідження та розробка шляхів підвищення ефективності управлінського контролю

27. Стратегічне планування діяльності підприємства

28. Прогнозування фінансових результатів підприємства

29. Технологія розробки та прийняття управлінських рішень

30. Управління інвестиційними проектами

 

 

 

 

 

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ПЛАНИ ДАНИХ КУРСОВИХ РОБІТ

 

Запропоновані плани курсових робіт студент може використати при складанні свого плану з обраної теми.

 

1.Управління матеріально-технічним забезпеченням підприємств і об'єднань в умовах ринкової економіки.

План

Вступ

Теоретична частина

Матеріально-технічне забезпечення - важливий фактор виробництва. Його специфіка в сучасних умовах. Надходження і розподіл матеріальних ресурсів. Інформаційна база аналізу матеріально-технічного забезпечення і шляхи його вдосконалення.

Аналітична частина

Загальні відомості про підприємство. Забезпечення підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз узагальнюючих показників матеріаломісткості продукції. Формування матеріальних ресурсів.

Проектна частина.

Розробка заходів щодо економії матеріальних ресурсів в умовах вдосконалення матеріально-технічного забезпечення. Розрахунок економічної ефективності від впровадження розроблених заходів.

Висновки

Список використаних джерел

 

2.Управління поточними витратами підприємства

План.

Вступ

Теоретична частина

Економічна сутність поточних витрат. Методи аналізу поточних витрат. Дослідження взаємозв'язку витрат, обсягу виробництва та прибутку підприємства. Концепція умовно-змінних та умовно-постійних витрат. Аналіз методів обліку накладних витрат та складання калькуляції витрат.

Аналітична частина.

Техніко-економічна характеристика підприємства. Аналіз і оцінка динаміки поточних витрат на підприємстві. Дослідження складу та динаміки змінних постійних витрат підприємства. Система управління поточними витратами на підприємстві. Функції та посадові обов'язки менеджера з управління витратами. Основні напрямки зростання прибутку на підприємстві.

Проектна частина

Розробка шляхів, направлених на підвищення ефективності виробництва. Техніко-економічне обґрунтування розроблених шляхів підвищення ефективності виробництва на основі раціонального управління поточними витратами.

Висновки

 Список використаних джерел

 

 1. Управління технічними ресурсами підприємства в умовах ринкової економіки

План

Вступ

Теоретична частина

Технічні ресурси підприємства - основа ефективної господарчої діяльності. Склад та структура технічних ресурсів підприємства. Джерела фінансування технічних ресурсів. Показники ефективності використання основних фондів в сучасних умовах. Показники якості технічних ресурсів. Інформаційна база науково - технічних ресурсів. Організаційно-технічний розвиток виробництва.

Аналітична частина

Загальна характеристика підприємства. Забезпеченість підприємства основними фондами. Аналіз технічного стану основних фондів (оновлення, фондоозброєність, віковий склад). Вилив використання основних фондів на випуск продукції. Визначення показників, які характеризують організаційно-технічне управління виробництвом (показних технічного рівня виробництва,  рівня організації виробництва, праці та управління). Функції та посадові обов'язки менеджера з управління технічними ресурсами.

Проектна частина.

Розробка заходів по поліпшенню використання основних фондів. Розрахунок економічної ефективності від впровадження розроблених заходів.

Висновки

Список використаних джерел

 

 1. Управління трудовими ресурсами
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Трудові ресурси підприємства - важливий фактор ефективності виробництва. Склад трудових ресурсів промислового підприємства, (кваліфікаційна структура, професійна, посадова). Методологічні аспекти визначення потреби у трудових ресурсах: (трудомісткість обсягів робіт, види робіт по кваліфікаційним признакам). Планування потреби трудових ресурсів (методичні основи планування). Оцінка ефективності використання трудових ресурсів. Джерела покриття потреб трудових ресурсів.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства (форма власності, галузева приналежність, динаміка техніко-економічних показників роботи підприємства). Органи управління трудовими ресурсами. Характеристика трудових ресурсів підприємства (склад та структура працівників по розрядах, професіям, функціям управління, посадами). Аналіз рівня професійної освіти керівників, спеціалістів, робочих. Зовнішні та внутрішні джерела покриття потреб трудових ресурсів. Організація роботи по забезпеченню потреб трудових ресурсів. Оцінка ефективного використання трудових ресурсів (динаміка, продуктивності праці, співвідношення кваліфікаційних робіт, витрати на робітника, динаміка прибутку на 1-го робітника, співвідношення основних та допоміжних робітників, співвідношення керівників та спеціалістів). Аналіз використання робочого часу (по групам і по категоріям працюючих). Витрати на трудові ресурси (зарплата, підготовка робочого місця, охорона праці, спец, одяг, підвищення кваліфікації і т.д.).

Проектна частина.

Розробка заходів по реалізації резервів використання трудових ресурсів.

 •  

Список використаних джерел

 

5. Управлінні фінансовими ресурсами підприємства в умовах ринкової економіки

План

Вступ

Теоретична частина

Фінансові ресурси підприємства, як частіша фінансової діяльності підприємства. Утворення, та використання фонду грошових коштів. Склад фінансових ресурсів підприємства. Склад показників, які характеризують стан фінансових ресурсів. .Якісні характеристики, при досягненні яких можливе фінансове благополуччя підприємства.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Структура фінансової служби підприємства. Функції, задачі, посадові обов'язки менеджера по управлінню фінансовими ресурсами. Інформаційне забезпечення процесу управління фінансовими ресурсами. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Аналіз кредитоспроможності підприємства ліквідності балансу. Аналіз фінансових результатів підприємства.

Проектна частина

Розробка заходів по поліпшенню управлінні фінансовими ресурсами на підприємстві та їх економічне обґрунтування.

 •  

Список використаних джерел

 

6.Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства

 •  
 •  

Теоретична частина

Інноваційно-інвестиційні ресурси - основа ефективної діяльності підприємства. Сутність та характеристика інноваційно-інвестиційних ресурсів. Структура інноваційно-інвестиційної діяльності. Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності.

Аналітична частина

Загальна характеристика підприємства. Динаміка показників технічного та інвестиційних ресурсів підприємства. Органи управління інноваційно-інвестиційними ресурсами. Функції, задачі та посадові обов'язки менеджера. Динаміка витрат на нововведення і їх ефективність. Інформаційне забезпечення процесу Управління, інноваційноінвестиційними ресурсами Вплив інноваційних змін на фінансову стабільність підприємства

Проектна частина

Розробка заходів по ефективному використанню інноваційно-інвестиційних ресурсів, план розвитку підприємства. Економічне обґрунтування заходів.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Інформаційне забезпечення процесів управління

План

Вступ

Теоретична частина

Роль інформації у роботі керівника. Інформація та проблеми документального забезпечення управлінської праці. Працездатність роботи керівника з документацією. Технологія роботи керівника з документами Документування управлінського рішення.

Аналітична частина

Загальна характеристика, підприємства. Організація документообігу на базовому підприємстві Схема руху різних типів документів. Аналіз сприймання текстової інформації документа.

Проектна частина

Основні напрями удосконалення діловодства та організації документообігу на підприємстві.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Дослідження системи мотивації трудової діяльності робітників підприємства
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Мотивація трудової діяльності як важливий фактор підвищення ефективності праці. Цілі та мета управління мотивацією. Види мотивацій та їх характеристика.

Аналітична частина

Загальна характеристика підприємства. Аналіз органів управління на підприємстві. Характеристика джерел інформації для аналізу продуктивності праці та оплати праці. Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та заробітної шати. Аналіз впливу факторів на оплату праці окремих категорій робітників.

Проектна частина

Розробка заходів по росту продуктивності праці і більш економного розходу витратна оплату праці. Визначення економічної ефективності розроблених заходів.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Удосконалення організаційної структури управління підприємством
 2.  

Вступ

Теоретична частина.

Поняття організаційної структури. Характеристика елементів організаційної структури. Основні принципи формування організаційної структури. Типи організаційних структур управління. Методика оцінки раціональності організаційних структур управління. Основні вимоги організаційної структури. Визначення рівнів лінійного та функціонального управління. Особливості формування організаційних структур підприємств з різними формами власності.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Склад організаційної структури управління підприємством та її характеристика. Показники оцінки ефективності організаційної структури управління.

Проектна частина

Проект заходів щодо удосконалення організаційної структури на підприємстві.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Організація та управління основним виробництвом
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Поняття та характеристики виробничих процесів. Вимоги до організації основного виробничого процесу. Фактори, які впливають на організацію основного виробничого процесу. Типи виробництва. Методи розрахунку основних виробничих процесів та показники їх ефективного протікання.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Сутність організації основного виробництва. Етапи організації основного виробництва. Облік та аналіз організації виробництва. Показники які характеризують виробничим процес. Функції підрозділів, які займаються організацією та управлінням основним виробництвом. Інформаційна база організації та управління основним виробництвом.

Проектна частина

Розробка заходів по удосконаленню організації та управління основним виробництвом.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Організація управління реалізацією продукції
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Поняття та роль матеріально-технічного забезпечення та збуту в виробничій та фінансовій діяльності підприємства. Основні задачі органів управління реалізацією продукції. Функції відділу організації управління реалізацією продукції. Планування реалізації продукції. Організація реалізації продукції. Планування, облік, аналіз ринків продукції. Правове регулювання та забезпечення реалізації продукції.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Структура відділу по організації реалізації продукції. Функції, задачі, посадові обов'язки менеджера по реалізації продукції. Аналіз випуску продукції на підприємстві. Аналіз реалізації продукції підприємства. Аналіз основних конкурентів та споживачів продукції. Розрахунки економічного ущербу підприємства. при порушенні договірних поставок продукції.

Проектна частина

Запроектувати заходи по поліпшенню управління реалізацією продукції. Техніко-економічне обґрунтування запроектованих заходів.

 •  

Список використаних джерел

 

 12.Вимоги до керівника та оцінка якісних характеристик управлінської праці

 •  
 •  

Теоретична частина

Характеристика факторів, які впливають на управлінську діяльність. Підготовка та підвищення кваліфікації управлінського персоналу. Ділова кар'єра: планування та реалізація. Оцінка та підбір управлінського персоналу. Діагностика стилю керівництва.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Фотографія робочого часу керівника. Аналіз структури витрат робочого часу. Аналіз відповідальності рівня завдань рівню кваліфікації виконавців. Компетенція та можливості персоналу управління. Участь працівників відділу в розробці стратегічних планів. Оцінка рівня самостійності прийняття управлінських рішень. Аналіз ефективності управління.

Проектна частина

Розроблення заходів щодо вдосконалення управління підприємством. Економічне обґрунтування розроблених рекомендацій.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Організація праці менеджера
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Поняття наукової організації праці. Складові частини наукової організації праці управлінського персоналу. Оцінка ділових якостей менеджера. Планування робочого часу менеджера. Аналіз організації праці в апараті управління. Наукова організація праці на робочому місці керівника.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Організація праці керівника відділу. Плани робот, регламент роботи керівника, робота з документами, схема документозвороту. Необхідні якості менеджера. Порядок розробки управлінські» рішень згідно з посадовими обов'язками керівника. Показники ефективності результатів діяльності (стимулювання праці).

Проектна частина

Розробити професійно-кваліфікаційну модель керівника. Проект робочого місця менеджера та оснастка його необхідними засобами оргтехніки. Склад інформаційного забезпечення керівника. Витрати на впровадження проекту робочого місця та їх обґрунтування.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Управління продуктивністю та ефективністю виробництва
 2.  
 3.  

Теоретична частика

Сутність, критерії та соціальна ефективність виробництва. Загальна економічна ефективність витрат. Основні напрямки підвищення ефективності виробництва. Нововведення як об'єкт інноваційного менеджменту. Ефективність використання інвестиційних проектів. Ефективність використання матеріальних ресурсів. Ефективність використання трудових ресурсів.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Аналіз техніко-економічних показників підприємства. Аналіз використання основних та обігових коштівв підприємства. Аналіз оновлення асортименту продукції, якості, конкурентоспроможності. Аналіз процесів технічного переозброєння, оновлення нової техніки та технології. Аналіз маркетингового середовища. Аналіз інвестиційних проектів.

Проектна частина

Розробка заходів щодо підвищення ефективності виробництва. Техніко-економічне обґрунтування заходів.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Управління виробничими процесами
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Склад та сутність виробничих процесів. Типи виробництва і їх організаційно-економічна характеристика. Проектування виробничих процесів. Інженерне - організаційне забезпечення виробничих процесів: Організація робочих місць. Організація виробничих бригад. Організація матеріально-технічного забезпечення робочого місця. Організація системи планування і обліку виробничих завдань. Організація контролю якості. Організація трудового процесу.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Види продукції підприємства і її характеристика. Виробнича структура підприємства. Аналіз системи організації основного виробництва. Аналіз системи планування, обліку виробничих процесів на підприємстві. Аналіз організації трудового процесу (чисельності працюючих, організація заробітної плати).

Проектна частина

Проект закладів щодо удосконалення виробничого процесу. Технікоекономічне обґрунтування практичних заходів.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Вдосконалення процесів управління підприємством
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Процес управління, його зміст та основні характеристики. Управлінські процедури. Особливості процесу управління. Теоретичні основи проектування процесу управління: Розподіл праці по рівням. Розподіл праці по функціям. Розподіл труда по складності.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Статут підприємства. Форма власності підприємства. Функції, задачі та повноваження керівників підприємства. Управлінські процеси на підприємстві та фугкціональні задачі відділів та структурних підрозділів. Стратегічний план підприємства.

Проектна частина

Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень з розробки плану стратегічного розвитку підприємства Техніко-економічне обґрунтування процесу прийняття управлінських рішень.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Комунікації в системі управління
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Управлінська інформація в організаціях. Види організаційних комунікацій. Основні інформаційні потоки на підприємстві. Класифікація управлінської документації. Склад вхідних та вихідних документів по підрозділам. Культура підприємства та процес комунікації. Комунікації та делегування повноважень.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Комунікації і організаційна структура управління підприємством. Аналіз взаємозв'язків структурних підрозділів по строкам, по відповідальності, по джерелам утворення, по направленню, по призначенню, по спеціалізації.

Проектна частина

Запроектувати раціональну структуру документозвороту на підприємстві.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Управління стратегією диверсифікації виробництва
 2.  
 3. п

Теоретична частина

Поняття диверсифікації виробництва Необхідність і можливість диверсифікації. Напрямки диверсифікації: - нові сфери діяльності; - неоднорідні сфери діяльності. Конкурентні переваги різних стратегій диверсифікації. Джерела фінансування диверсифікації.

Аналітична частина

Технічно-економічна характеристика підприємства. Спеціалізація підприємства і її ринкові можливості. Конкурентне середовище продукції підприємства. Аналіз технічних та технологічних нововведень. Аналіз фінансового стану підприємства і необхідність його поліпшення.

Проектна частина

Розробка стратегії диверсифікації підприємства. Вибір привабливості нових видів діяльності.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Управління розвитком трудового колективу
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Поняття трудовою колективу. Принципи побудови трудових колективів. Зміст процесу управління людьми. Методи управління трудовим колективом. Соціальні методи управління трудовим колективом. Визначення потреби в персоналі ( кількісні та якісні характеристики).

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Структура управління трудовим колективом. Характеристика трудових ресурсів підприємства. Нормування та облік чисельності персоналу. Аналіз та планування показників трудової діяльності. Динаміка витрат на утримання персоналу. Аналіз факторів які впливають на показники трудової діяльності. Соціальний розвиток трудового колективу підприємства.

Проектна частина

Проект заходів з удосконалення процесу управління трудовими ресурсами. Розрахунок економічної ефективності заходів, що проектуються.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Розробка стратегії управління підприємством
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Процес стратегічного управління (місія, цілі, стратегія, реалізація стратегії, оцінка діяльності) Задачі утворення стратегії (формулювання стратегічного бачення, встановлення цілей, розробка стратегії). Складові економічної стратегії (зони господарювання, позиція в конкуренції, управління стратегічним набором). Стратегія ціноутворення (цінова політика, методи визначення цін, цінова стратегія підприємства). Стратегія взаємодії підприємства з ринками виробничих ресурсів (принципи ефективного розподілу ресурсів).

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Динаміка аналізу техніко-економічних показників роботи підприємства. Стратегія розвитку підприємства: Стратегія технічного розвитку; Стратегія диверсифікації виробництва; Стратегія зниження виробничих витрат; Стратегія ціноутворення; Стратегія інвестиційної діяльності: Стратегія стимулювання персоналу підприємства.

Проектна частина

Розробити проект бізнес-плану реструктуризації підприємства Обґрунтувати організаційну структуру управління та визначиш витрати на утримання управлінського персоналу.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Нормування та оплата праці менеджера
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Мотивація трудової діяльності важливий фактор підвищення ефективності праці. Цілі та мета управління мотивацією. Організація праці управлінського персоналу. Ефективність праці управлінського персоналу. Визначення рівня організації управлінської праці. Оцінка результатів колективної та індивідуальної праці в апараті управління. Показники ефективності праці керівників.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Аналіз структури апарату управління: чисельність, кваліфікація, посада. Аналіз методики розрахунку чисельності управлінського персоналу. Персонал управління (показники, характеристика персоналу). Методи нормування праці управлінського персоналу та керівників. Нормативи часу, чисельності, централізації робіт, норм керованості та обслуговування на підприємстві. Інформаційне та документальне заперечення інженерно-технічних працівників та керівників.

Проектна частина

Проектування комплексу регламентів організації праці інженерно-технічних працівників та керівників. Розрахунок економічної ефективності комплексної регламентації інженерно-управлінської праці.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Організація праці в державних установах
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Поняття самоменеджменту. Організація робочого місця менеджера. Умови праці менеджера. Облік та аналіз витрат робочого часу менеджера. Планування менеджером своєї роботи.  Підготовка та проведення засідань та нарад. Організація прийому відвідувачів.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Характеристика управлінського складу підприємства. Аналіз організації праці керівників одного рівня. Аналіз витрат робочого часу. Аналіз регламенту праці. Планування керівником своєї роботи.

 Проектна частина

Розробка рекомендацій по удосконаленню праці керівника та підлеглих в державній установі.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Ефективність управління в малому бізнесі
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Сутність та критерії ефективності управління. Необхідність управління. Ефективність управління та фактори, які його визначають. Показники ефективності управління. Основні напрямки ефективності управління в малому бізнесі. Зміст управлінської діяльності на малих підприємствах. Мале підприємство як об'єкт управління. Планування як основа ефективності управління. Задачі організаційної структури управління малим підприємством та її ефективність. Мотивація трудової діяльності на малому підприємстві. Місце та роль керівника малого підприємства в системі організації його діяльності.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика малого підприємства. Характеристика управлінського складу малого підприємства. Планування керівником своєї роботи. Аналіз організації праці керівника. Аналіз техніко - економічних показників роботи малого підприємства.

Проектна частина

Розробка заходів щодо удосконалення організації управління малим підприємством.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Стилі керівництва
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Сутність та характеристика стилів управління. Елементи управління. Порівняльна характеристика стилів керівництва в рамках управлінської практики менеджера. Ситуаційні підходи до ефективного керівництва Делегування повноважень керівництва.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Практика підбору спеціалістів на керівну посаду. Система підготовки та перепідготовки керівників підприємства. Професії керівників підприємства. Аналіз показників роботи підприємства при умові використання різних стилів керівництва. Аналіз причини конфліктів та плинності кадрів.

Проектна частина

Розробка рекомендацій по підбору керівників з різними типами керівництва на базовому підприємстві. а) анкетування підлеглих різних структурних підрозділів з метою розробки моделей керівництва; б) вибір і опрацювання методики визначення ділових якостей керівника; в) розробка рекомендацій по вибору керівників з різними діловими характеристиками.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Управління та прогнозування технічного розвитку підприємства
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Зміст та завдання планування технічного розвитку підприємства. Показники технічного та організаційного рівня підприємства. Планові техніко-економічні нормативи. Планування заходів по вдосконаленню управління наукової організації праці. Управління плануванням впровадження нової техніки та технології. Планування заходів з модернізації обладнання, ефективного використання основних фондів, з ефективного проведення ремонтних робіт.

Аналітична частина

Аналіз технічного розвитку базового підприємства. Аналіз управління та планування діяльності підприємства. Аналіз впровадження нової техніки на підприємстві.

Проектна частина

Розробка заходів по поліпшенню технічного розвитку підприємства. Розрахунок економічної ефективності від впровадження розроблених заходів.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Дослідження та розробка шляхів підвищення ефективності управлінського контролю
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Сутність та механізм здійснення контролю в управлінні. Етапи контролю. Характеристика ефективності контролю.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Завдання контролю виробничої діяльності підприємства. Види контролю, які використовуються на підприємстві. Методика здійснення функції контролю. Ефективність контролю на підприємстві.

Проектна частина

Заходи по вдосконаленню функції контролю на підприємстві. Економічна ефективність від впровадження розроблених заходів.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Стратегічне планування діяльності підприємства
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Склад та зміст стратегічних планів. Методичне забезпечення розробки стратегічних планів. Інформаційне та правове забезпечення розробки стратегії підприємств. Організація реалізації стратегічних планів. Типові операції і процедури прийняття управлінських рішень в стратегічному плануванні.

Аналітична частина

Технічно-економічна характеристика підприємства. Аналіз планів підприємства Аналіз виконання техніко-економічних показників роботи підприємства. Аналіз методичного забезпечення розробки планів (норм, нормативів, методичних вказівок, методик розрахунків показників, обґрунтовування показників. Аналіз організації розробки планів (наказ, склад робочої групи, час виконання). Стимулювання якості розробки планів.

Проектна частина

Проект заходів щодо удосконалення складання стратегічних планів.

 •  

Список використаних джерел

 

28.Прогнозування фінансових результатів підприємства

 •  
 •  

Теоретична частина

Фінансова звітність, як інформаційна база для прийняття фінансових рішень. Стратегія та тактика прийняття фінансових рішень. Інвестиційна стратегія підприємства та аналіз інвестиційних проектів. Класифікація методів, моделей фінансового аналізу. Поняття фінансової стійкості. Показники фінансової стійкості. Фактори впливу на фінансову стійкість підприємства. Значення фінансового прогнозування з умовах ринку.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Структура фінансової служби підприємства. Інформаційне забезпечення процесу управління фінансовими ресурсами. Аналіз джерел фінансів підприємства.  Аналіз власного капіталу (аналіз статутного капіталу, балансового прибутку, резервного та допоміжного капіталу). Аналіз показників фінансової стійкості підприємства. Методика оцінки фінансової стійкості підприємства.

Проектна частина

Проект заходів щодо підвищення рівня фінансової стійкості підприємства.

 •  

Список використаних джерел

 

 1. Технологія розробки та прийняття управлінських рішень
 2.  
 3.  

Теоретична частина

Характеристика та особливості змісту управлінської праці. Сутність управлінської праці. Склад управлінських задач. Вимоги до якості управлінської праці Сутність та класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень. Вимога та етапи прийняття управлінських рішень. Методи аналізу та індивідуальні стилі прийняття рішень.

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Процес прийняття управлінських рішень на прикладі керівника. Посадові обов'язки, функції та задачі керівника. Індивідуальність прийняття управлінських рішень (перелік завдань, які приймаються). Організація розробки та контроль управлінських рішень. Структура та оптимізація управлінських рішень

Проектна частина

Розробка заходів щодо підвищення ефективності організації розробки прийняття управлінських рішень. Техніко - економічне обґрунтування ефективності управлінських рішень.

 •  

Список використаних джерел

 

30. Управління інвестиційними проектами

План

Вступ

Теоретична частина

Економічна сутність та форми інвестицій. Джерела фінансування інвестиційних проектів. Сутність, ціль та задачі інвестиційних проектів. Функції, задачі та посадові обов'язки менеджера по управлінню інвестиціям. Правове регулювання інвестиційної діяльності

Аналітична частина

Техніко-економічна характеристика підприємства. Органи управління інвестиційними проектами. Функції, задачі та посадові обов'язки менеджера Склад та структура інвестиційних ресурсів підприємства. Інформаційне забезпечення процесу управління інноваційними проектами. Аналіз показників ефективного використання інвестиційних ресурсів підприємства. Динаміка обсягів інвестування підприємства.

Проектна частина

Керування розробкою бізнес-планів інвестиційного проекту підприємства. (Розробка структури бізнес-плану, організація механізму розробки бізнес плану, організація комунікацій, проведення координаційних зборів, орган контролю якості складання бізнес-плану)

 •  

Список використаних джерел

6.ЗАХИСТ РОБОТИ

 

Основна мета захисту курсової роботи – виявлення рівня узагальнення і закріплення знань студентів з даної дисципліни та здатність застосовувати їх при вирішенні конкретних фахових завдань. Захист курсової роботи відбувається після її виконання на основі пояснювальної записки за умови повного додержання вимог до її оформлення.

Оцінка курсової роботи виставляється під час співбесіди викладача та студента. Процедура захисту є відкритою. Регламент захисту включає коротку доповідь студента та серії з 3-5 питань викладача, які стосуються практичної сторони виконання роботи. На захист роботи відводиться до 15 хвилин. Оцінка доводиться студенту одразу після захисту і проставляється в рецензії на курсову роботу.

Виконана курсова робота у встановлений термін здається на кафедру й після реєстрації передається науковому керівнику для рецензування. У своїй рецензії викладач зазначає позитивні сторони й недоліки курсової роботи, оцінює ступінь самостійності формулювання основних положень та висновків, наявність елементів творчого пошуку й новизни, обсяг опрацьованої інформації, дотримання вимог щодо змісту й оформлення роботи, а також робить висновок щодо допуску до захисту. Викладач оцінює якість виконання курсової роботи, вказує кількість балів за зміст та її оформлення та за правильність оформлених документів.

У разі незадовільної оцінки робота повинна бути перероблена з урахуванням зауважень викладача.

 

7.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Оцінювання виконання курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою (Додаток Б).

«Відмінно» ставиться, якщо надані студентом матеріали та усні пояснення свідчать, що завдання виконано ним в повному обсязі, студент правильно трактує проміжні та кінцеві результати роботи, аргументовано пояснює доцільність запропонованих рішень.

«Добре» – надані студентом матеріали свідчать, що завдання виконано ним в повному обсязі, студент правильно трактує проміжні та кінцеві результати роботи, але непереконливо пояснює доцільність прийнятих рішень.

«Задовільно» – надані студентом матеріали свідчать, що курсова робота виконана студентом в повному обсязі, але студент з помилками трактує проміжні результати роботи та не може аргументовано пояснити доцільність запропонованих рішень.

«Незадовільно» – ставиться, якщо надані студентом матеріали та усні пояснення свідчать, що поставлене завдання виконано не в повному обсязі або студент неправильно трактує результати роботи та не може пояснити доцільність запропонованих рішень.

Здача оформленої за вимогами ДСТУ 3008-95 та ДСТУ 7.1 – 2006 роботи на кафедру - 3 бали.

Зміст курсової роботи оцінюється у:

60 балів – за умови повної відповідності роботи встановленим вимогам до її змісту. Вищий бал ставиться за умови, якщо студентом розширено рекомендовані матеріали та результати завдяки навичкам та вмінням самостійної організації праці. При цьому до автора висуваються ряд обов’язкових вимог: на високому рівні бути обізнаним з науковою літературою за досліджуваною проблемою, вміти аналізувати, аргументувати, порівнювати й узагальнювати, логічно викладати матеріали дослідження, лаконічно й переконливо формулювати висновки, викладати зміст згідно з нормами наукового стилю;

40 балів – за умови повної відповідності роботи встановленим вимогам до її змісту, при наявності несуттєвих помилок;

20-10 балів – за умови відповідності роботи встановленим вимогам до її змісту, при допущенні помилок, при частковому розв’язанні поставлених завдань;

0 балів – якщо зміст роботи не розкриває тему та не відповідає висунутим до нього вимогам.

Захист курсової роботи відбувається шляхом відповідей на поставлені викладачем питання і оцінюється у:

40 балів – за умови, якщо студент вільно володіє матеріалом, відповіді на поставлені питання змістовні та повні;

30-20 балів – за умови, якщо студент володіє матеріалом, відповіді на поставлені питання змістовні, але неповні, наявні незначні неточності;

20-10 балів – за умови, якщо студент має загальну уяву щодо поставленого питання, але відповідь неповна;

0 балів – при неправильній відповіді або за її відсутності.

Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних проблем, що розглядалися в курсовій роботі, та їх вирішення, відповіді на питання. До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться з рецензією й готується аргументовано відповісти на зауваження й питання. У процесі захисту оцінюється глибина знань студентом теми, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на поставлені питання. За рішенням кафедри захист може відбуватись перед комісією викладачів. Остаточна оцінка вноситься у відомість та залікову книжку студента.

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основна література

 1. Бізнес-діагностика підприємства : Навч. посіб. / Швиданенко Г.О., Дмитренко А.І., Олексюк О.І. – К. : КНЕУ, 2008 . – 344 с.
 2. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003р.
 3. Ізюмцева Н.В. Менеджмент: Конспект лекцій – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2009. – 140с.
 4. Інформаційний менеджмент: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Матвієнко О.В., Цивін М.Н. – К. : Слово, 2007. – 200 с.
 5. Керівництво організацією : Навч. посіб. для студ. економ. спец. / Кузьмін О.Є., Мала Н.Т., Мельник О.Г., Процик І.С. – Львов : Львів. політехніка, 2008 . – 244 с.
 6. Командний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Аблязов Р.А., ПадурецьГ.І., Чудаєва І.Б. – К. : Профессионал, 2008 . –352 с.
 7. Менеджмент в організації : Навч. посіб. для студ. ВНЗів зі спец. "Менеджмент організацій" всіх форм навч. / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова . – 2-е вид., перероб. і доп. –К. : Кондор , 2002 . – 652 c.
 8. Менеджмент для магистров : Учеб. пособ. для студ. вузов / А.А. Епифанов, И.А. Бокун, А.Ф. Бондаренко и др. ; Под ред. А.А. Епифанова, С.Н. Козьменко . –  Сумы : Университет. книга , 2003 . –а 762 c.
 9. Менеджмент організацій : Підручник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напр. "Менеджмент" / Л.І. Федулова, І.В. Сокирник, В.В. Стадник и др. ; За заг. ред. Л.І. Федулової . – К. : Либідь , 2003 . – 448 c.
 10. Менеджмент персоналу: навч. посібник / авт. кол. – К.: УБС НБУ. - 2011. - 381 с.
 11. Менеджмент підприємства: Навч. посіб. для студ вузів /Хомяков В.І.-К.:Кондор, 2005.-434с.
 12. Менеджмент якості : Підручник / М.І. Шаповал. - К. : Знание, 2003. – 475 c.
 13. Менеджмент-освіта в Україні [Текст] : ун-ти, акад., ін-ти, каф. ; проф.-викл. склад ; нові дослідж. ; пед. інновації / Наук.-метод. рада М-ва освіти і науки України, Наук.-метод. коміс. з "Менедж. і адміністрування", Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; [упоряд. : Н. М. Гуляєва, Т. І. Ткаченко, С. І. Бай] ; за заг. ред. : А. А. Мазаракі. – 2-ге вид., допов. - К. : КНТЕУ, 2010. – 757 с.
 14. Мескон M.X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента.: Пер. с англ. - М.: Дело, - 2002. – 702с.
 15. Механізми забезпечення якості рішень щодо реінжинірінгу бізнес-процесів банку: монографія / авт. кол.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф.  Г.М. Азаренкової. – К.: УБС НБУ, 2012. – 334 с.
 16. Нападовська Л. В. Управлінський облік: [підручник для вузів] / Л. В. Нападовська. – [2-ге вид., доопрац. та допов.]. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 648 с.
 17. Основи менеджменту [Текст] : [баз. підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / [А. А. Мазаракі, С. І. Бай, В. Я. Брич та ін.] ; за ред. А. А. Мазаракі. - Харків : Фоліо, 2014. – 846 с.
 18. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: підручник. - К.: Кондор, 2006.- 664 с.
 19. Підприємництво і менеджмент: Навч. посіб. для студ. неекономіч. спец. / Коваль З.О., Тивончук О.І. - Львов : Львів. політехніка, 2009. – 172 с.
 20. Практикум з менеджменту організацій : Навч. посіб. / Хміль Ф.І. - Львов : Магнолія плюс, 2005. – 333 с.
 21. Ризик-менеджмент: теорія та практика: Навч.посіб. /Старостіна А.О., Кравченко В.А. – К. : Вид-во "Політехніка", 2004. – 200 с.
 22. Ситуаційний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Василенко В.О., Шостка В.І., Клейменов О.М. – К. : ЦНЛ, 2005 . – 372 с.
 23. Управління діловими проектами: Навч. посіб. для студ. вузів / Кучеренко В.Р., Маркітан О.С. – К. : ЦНЛ, 2005 . – 280 с.
 24. Управління фінансовою санацією підприємства : Навч. посіб. для студ. ВНЗ / Салига С.Я., Дацій О.І., Нестеренко Н.В., Серебряков О.В. – К.: ЦНЛ, 2005. – 240 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Верховна рада України– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.rada.gov.ua/ - Верховна рада України

2. Міністерство Фінансів України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.minfin.gov.ua/ -

3. Державна податкова адміністрація України– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   http://www.sta.gov.ua/  -

4. Пенсійний Фонд України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.pfu.gov.ua/  -

6. Державний комітет статистики – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  України http://www.ukrstat.gov.ua/

7. Агенство Сміда – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://smida.gov.ua

8.Кабінет Міністрів України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.kmu.gov.ua

9.Мінекономіки України– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.me.gov.ua

10Мінфін.України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.minfin.gov.ua

11.Національний банк України– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.bank.gov.ua

12.Національна бібліотека України ім.В.Вернадського – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua

13.Нац.Інстиут стратегічних досліджень– [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  www.niss.gov.ua

 

ДОДАТКИ

ДОДАТОК А

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи

Форма № Н-6.01

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Університет банківської справи»

Черкаський навчально-науковий інститут

 

 

_____________________________________________________________

(повна назва кафедри)

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

Студента (ки) ______ курсу _______ групи

спеціальності      __________________________

____________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник    ______________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Національна шкала     _____________________

Кількість балів: ________Оцінка:  ECTS _____

 

                                      Члени комісії:     ______________  ________________

                                                                                                                             (підпис)  (прізвище та ініціали)

                                                                  ______________  ________________

                                                                                                                             (підпис)  (прізвище та ініціали)

                                                                  ______________  __________

 

м. Черкаси - 20 __ рік

ДОДАТОК Б

Зразок рецензії на курсову роботу

 

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад

«Університет банківської справи»

Черкаський навчально-науковий інститут

 

 

 

_____________________________________________________________

(повна назва кафедри)

 

РЕЦЕНЗІЯ

на курсову роботу з навчальної дисципліни «Менеджмент та управлінський облік»

Студента (ки)________________________________________групи__________

На тему___________________________________________________________

 

№ п/п

Критерії оцінки

Шкала оцінювання

Результат оцінювання

 1.  

Правильність написання вступу

1-4

 

 1.  

Дослідження теоретичної частини

1-10

 

 1.  

Дослідження аналітичної частини

1-20

 

 1.  

Виконання проектної частини

1-15

 

 1.  

Якість висновків, відповідність одержаних результатів щодо поставлених завдань

1-4

 

 1.  

Оформлення списку використаної літератури відповідно до вимог ДСТУ 7.1 – 2006.

1-4

 

 1.  

Загальна якість оформлення роботи оформленої за вимогами ДСТУ 3008-95.

1-3

 

Бали за виконану роботу

60

 

8.

Захист курсової роботи

40

 

Підсумковий бал роботи

100

 

 

Рецензент   ________________________

 (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)     „_____” ______________20__ р.

ДОДАТОК В

Зразок оформлення змісту курсової роботи

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОПЛАЄНС-КОНТРОЛЮ В БАНКУ.. 5

1.1 Сутність та методичні основи побудови системи комплаєнс контролю в банку  5

1.2 Світовий досвід впровадження комплаєнс контролю в банківських установах  11

РОЗДІЛ 2 Аналіз системи комплаєнс-контролю комерційного банку (на прикладі ПАТ «Перший Інвестиційний Банк») 15

2.1. Особливості управління комплаєнс-ризиками комерційного банку на прикладі ПАТ «Перший Інвестиційний Банк». 15

2.2. Аналіз основних проблем функціонування системи комплаєнс-контролю ПАТ «Перший Інвестиційний Банк». 19

РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ КОМПЛАЄНС КОНТРОЛЮ В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ (на прикладі ПАТ «Перший Інвестиційний Банк») 22

ВИСНОВКИ.. 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 30

ДОДАТКИ..

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок оформлення вступу курсової роботи

ВСТУП

 

Процеси глобалізації фінансових ринків та посилення макроекономічної нестабільності актуалізують завдання забезпечення стійкості та конкурентоспроможності банківських установ, що зумовлює необхідність їх переходу до нової парадигми управління ризиками, насамперед, нефінансовими. В умовах сьогодення, коли значною мірою підірвано довіру суспільства до вітчизняної банківської системи, а значна кількість українських банків  несе величезні фінансові та репутаційні втрати в результаті невиконання законодавчих актів та недотримання вимог, норм та нормативів Національного банку України саме комплаєнс є тим інструментом, який здатен значною мірою вирішити вищезазначені проблеми. (актуальність та чому необхідно дослідити дані проблему)

Окремі проблемні питання впровадження комплаєнсу та його елементів в банку висвітлені у працях вітчизняних науковців, зокрема О.М. Бережного, О.І. Барановського, Т.А. Васильєвої, В.В. Вітлінського, С.О. Дмитрова, Я.А. Омельчука, М.Е. Хуторної та ін. Однак, узагальненого дослідження проблем провадження комплаєнс-контролю та управління комплаєнс-ризиками в Україні на прикладі окремої банківської установи поки що не було здійснено (автори які досліджували дану проблему).

Метою курсової  роботи є дослідження теоретичних та методичних засад організації системи комплаєнс у банку, визначення основних проблем її функціонування в ПАТ «Перший інвестиційний банк» та розробка на цій основі практичних рекомендацій щодо вдосконалення внутрішньобанківської системи контролю нефінансових ризиків.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання курсової роботи (згідно плану курсової роботи):

- дослідити;

- проаналізувати:

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних аспектів організації системи комплаєнс  в банківській установі.

Об’єктом дослідження є процес організації системи комплаєнс у ПАТ «Перший інвестиційний банк».

У процесі дослідження використано методи економічного аналізу, порівняння, групування, узагальнення, та системного аналізу. На базі узагальнених емпіричних даних було охарактеризовано сучасні тенденції розвитку комплаєнс у світі.

Інформаційною базою дослідження є нормативні документи Національного банку України, результати досліджень міжнародних аудиторських компаній, наукові статті, звітність банківської установи ПАТ «Перший інвестиційний банк».

Курсова робота містить 35 сторінок, 7 таблиць, 5 рисунків, список літератури з 20 найменувань, 2 додатки.

 

Зразок оформлення висновків курсової роботи

ВИСНОВКИ

 

У курсовому дослідженні проведено аналіз підходів щодо вирішення завдання, яке полягає в комплексному дослідженні особливостей застосування сучасних концепцій управління персоналом в організації та обґрунтування основних напрямів та інноваційних методів управління персоналом ПАТ КБ «Приватбанк». За результатами проведеного дослідження сформульовано такі висновки: (висновки робляться по кожному пункту плану курсової роботи)

 1. Досліджено еволюція наукових поглядів, принципи та напрями управління персоналом організації та з’ясовано різнобічність поглядів науковців на сутність поняття «управління персоналом», класифікацію принців та напрямів управління персоналом. Нині персонал відіграє вирішальну роль у процвітанні організації, коли матеріальні ресурси достатні та загальнодоступні, а технологія та методи управління ними не становлять особливо складної системи. Професіоналізм, якості працівника і визначають цінність і результативність прийнятих рішень.
 2. Проаналізовано основні теорії та концепції управління персоналом, серед них: класичні концепції: (наукове управління, НОП, соціальна інженерія, комплексний підхід до організації праці й ін., адміністративне управління, бюрократична  організація, концепція людських ресурсів і школа поведінкових наук (концепції Х і Y управління; концепція Z ), концепції ситуаційного підходу, концепції системного підходу (управління за цілями, концепція «7S»; сучасне підприємство як відкрита й закрита система), концепції інституціонального підходу, сучасні концепції: теорія людського капіталу, компетентісно-орієнтований підхід.
 3. Визначено…
 4. Узагальнено….
 5. Проведено аналіз…
 6.  Надоно пропозиції щодо…

ДОДАТОК Г

Зразок оформлення рисунку

 

Внесені до статутного
капіталу підприємства

Виготовлені
власними силами

Придбані за плату

Отримані безоплатно

Придбані в результаті
обміну на подібні активи

Малоцінні та швидкозношувані предмети

Первісна вартість

Фактичні витрати

Справедлива вартість, погоджена
між засновниками

Справедлива вартість на дату отримання

Визначається за ПСБО 16 «Витрати»

Балансова вартість переданих запасів.
Якщо балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість,
то первісною є їх справедлива

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Визначення первісної вартості малоцінних
швидкозношуваних предметів

ДОДАТОК Д

Зразок оформлення таблиць

 

Таблиця 2.2

 Первинні документи з переміщення МШП

Типова форма

Назва документа

Примітки

1

2

3

МШ-1

Відомість
на поповнення
(вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)

Застосовується для обліку зміни запасів інструментів
у роздавальних коморах на підприємствах, де облік
ведеться за принципом встановлення постійного
оборотного (обмінного) фонду. На підставі даних відомості вносяться зміни до картки складського обліку матеріалів (типова форма МШ-12) інструментально-роздавальної комори

МШ-2

Картка обліку
малоцінних
та швидкозношуваних предметів

Застосовується для обліку МШП предметів, виданих під розписку робітнику чи бригадиру із роздавальної комори цеху для тривалого користування

МШ-3

Замовлення
на ремонт
або заточування
інструментів

Застосовується для обліку інструментів переданих
на заточування або ремонт. Використовується на тих
підприємствах, де заточування та ремонт відбуваються у централізованому порядку

 

 

– розрив сторінки –

 

Продовження таблиці 2.2

1

2

3

МШ-4

Акт вибуття малоцінних
та швидкозношуваних предметів

Застосовується для оформлення псування
та витрат інструментів та інших малоцінних
та швидкозношуваних предметів

 

ДОДАТОК Е

Зразок оформлення формул

 

Транспортний запас сировини розраховується за формулою:

Zтр = q1 * Тзр                                                     (2.4)

де  Zтр – транспортний запас сировини, кг;

q1 – денна потреба сировини, кг;

Тзр – середній період зриву поставки сировини (середнє відхилення фактичних строків поставки від передбачених договором), днів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Ж

Зразки оформлення бібліографічного опису курсової роботи

 

Книга одного
автора

Савченко, В.Я. Аудит [Текст] : навч. посіб. / В.Я. Савченко. – К. : КНЕУ, 2014. – 322 с. –
ISBN 966-574-423-2

Книга двох
авторів

Павловская, Т.А. C/C++. Структурное
программирование [Текст] / Т.А. Павловская,
Ю.А. Щупак. – СПб. : Питер, 2012. – 239 c. – ISBN 5-94723-967-1

Книга трьох
авторів

Федотова, Д.Э. CASE-технологии [Текст] / Д.Э. Федотова, Ю.Д. Семенов, К.Н. Чижик. – М.: Горячая линия-Телеком, 2012. – 160 c. – ISBN 5-93517-121-Х

Книга чотирьох
авторів

Бухгалтерский учет [Текст] / Е.П. Козлова, Н.В. Парашутин, Т.Н. Бабченко,
Е.Н. Галанина. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 431 с. – ISBN 5-279-01935-6

Книга п’яти
і більше авторів

(якщо автори
вказані на титульній сторінці)

Риск-менеджмент инноваций [Текст] :
монография / Т.А. Васильева, О.Н. Диденко,
А.А. Епифанов [и др.]. – Сумы : Деловые
перспективы, 2010. – 260 с. – ISBN 966-96545-0-5

Книга п’яти
і більше авторів
(якщо автори
вказані на звороті
титульної
сторінки)

Психология менеджмента [Текст] / [Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М. и др.] ;
под ред. Г.С. Никифорова. – Х. :
Гуманитарный центр, 2011. – 510 с. –
ISBN 5-86476-063-3

Книга, видана
без автора

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] : навч. посіб. / Мін-во освіти
і науки України, Одеський держ. економ. ун-т ; ред. Ю. Г. Козак. – 2-ге вид., перероб. і доп. –
К. : ЦНЛ, 2009. – 792 с. – ISBN 966-96545-1-3

Тематичний
збірник

«Бюджет розвитку» як засіб стимулювання
підприємницької активності в Україні [Текст] : збірник наукових статей / ред. Я. А. Жаліло. – К. : Сатсанга, 2011. – 107 с. – ISBN 966-96545-2-1

Словники,
довідники

Україна у цифрах у 2011 році [Текст] :
статистичний довідник / Держ. комітет
статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : Консультант, 2011. – 240 с. – ISBN 966-566-142-6.

Інформаційно-пошуковий тезаурус [Текст] :
словник / Мін-во культури та мистецтв України ; Нац. парламентська біб-ка України ;
укл. Т. І. Вилегжаніна. – Донецьк :
Альфа-Прес, 2010. – 1 104 с. – ISBN 966-7952-38-Х

Законодавчі
та нормативні

документи

Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV зі змінами та доповненнями. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Екологічне законодавство України [Текст] :
зб. нормат. док. / Мін-во екології та природних ресурсів України ; ред. Заєць І. О. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 416 с. – ISBN 9-6564-4235-4.

Про Концепцію ціноутворення у сфері
житлово-комунальних послуг [Текст] :
указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий кур’єр. – 2008. –
9 січня. – С. 6

Дисертації,
автореферати

Пластун, О.Л. Розвиток системи фінансової
безпеки суб’єктів підприємництва сфери
матеріального виробництва [Текст] : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08 / Пластун Олексій
Леонідович. – Суми, 2007. – 250 с.

Савченко, Т.Г. Трансфертне ціноутворення у комерційних банках [Текст] : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / Савченко
Тарас Григорович. – Суми, 2007. – 246, [1] с.

Складова
частина книги

Пачома, Л. Перші українські гроші / Л. Пачома // Проблеми і перспективи розвитку банківської
системи України: погляд у майбутнє : зб. тез
доповідей за матеріалами Восьмої науково-практичної конференції студентів (18-22 квітня 2005 р.) та Дев’ятої науково-практичної конференції студентів (27 квітня 2006 р) / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2006. – С. 21–24.

 

Бусыгин, А. В. Предпринимательский договор [Текст] / А. В. Бусыгин // Бусыгин А. В.
Предпринимательство. – М., 2007. – С. 401–457

Стаття з газети чи журналу

Алпатова, Н. Бухгалтерський і податковий облік вексельних операцій [Текст] / Н. Алпатова,
Н. Єрмакова // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – № 16. – С. 71–84.

Ібрагімова, І. Вибір влади – відкритість [Текст] / І. Ібрагімова // Вісник Національної академії державного управління при Президентові
України. – 2014. – № 3. – С. 347–355

Електронні
ресурси

УкрМАРК. Національний формат представлення бібліографічних даних [Електронний ресурс] / НБУ ім. Вернадського, НПБ України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту
ім. Т. Г. Шевченка. – Електрон. дан. (13 файлів). – 2002-2003. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/library/ukrmarc.html. –
Назва з домашньої сторінки Інтернету.

 

Основные направления исследований, основанные на семантическом анализе текстов [Электронный ресурс] / С.-Петерб. гос. ун-т, фак. прикладной
математики – процессов управления. –
Режим доступа : http://www. apcp.apmath.spbu.ru/ru/staff/tuzov/ onapr.html/ – 10.12.2004. – Загл. с экрана.

 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см