Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні вказівки до вивчення дисципліни “НАУКОВИЙ СЕМІНАР” + КУРСОВА-ЕСЕ для спеціальності 6107 – “Економіка підприємства”

Методичні вказівки до вивчення дисципліни “НАУКОВИЙ СЕМІНАР” + КУРСОВА-ЕСЕ для спеціальності 6107 – “Економіка підприємства”

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

 

Кафедра економіки підприємств

 

 

 

 

Методичні вказівки до вивчення

дисципліни “НАУКОВИЙ СЕМІНАР” + курсова-есе

для спеціальності 6107 – “Економіка підприємства”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ КНЕУ 2009

 

Укладачі: к.е.н., доц.. Рєпіна І.М.

к.е.н., ст. викл. Капарулін І.С.

 

Навчальна дисципліна “Науковий семінар” вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за спеціальністю “Економіка підприємства” для всіх форм навчання

Проблемно-науковий семінар зі спеціальності “Економіка підприємства” – форма наукової роботи зі студентами бакалаврського рівня  у вигляді підготовки доповіді ЕСЕ з наступним  захистом на наукових секціях:

 • Наукова секція 1 - “Науково-методичні та прикладні засади забезпечення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємств” (керівник секції: проф. Гончарова Н.П.; відповідальний секретар: к.е.н., ст. викл. Капарулін І.С.).
 • Наукова секція 2 - “Методичні особливості визначення рівня конкурентоспроможності продукції (послуг), підприємства та його потенціалу” (керівник секції: к.е.н., доц. Олексюк О.І.; відповідальний секретар: асист. Вострякова В.Ю.).
 • Наукова секція 3 – “Результативність діяльності підприємств, шляхи та методи її підвищення” (керівник секції: доц.  Колот В.М.; відповідальний секретар: к.е.н., асист. Швидка О.П.).
 • Наукова секція 4 - “Антикризове управління підприємством” (керівник секції: к.е.н., доц. Приходько Л.М.; відповідальний секретар: асист. Данильченко С.С.).
 • Наукова секція 5 - “Економічна безпека підприємства та формування комплексної системи управління господарськими ризиками” (керівник секції: к.е.н., доц. Кужель В.М.; відповідальний секретар: асист. Царьов В.М.).
 • Наукова секція 6 - “Формування бізнес-моделі підприємства” (керівник секції: проф.  Швиданенко Г.О.; відповідальний секретар: асист. Кремень О.М.).

Метою проведення проблемно-наукового семінару є отримання студентами 4-го курсу спеціальності “Економіка підприємства” навичок виокремлення наукової проблеми, проведення аналізу існуючих точок зору з проблемних питань і формулювання власного підходу щодо їх вирішення.

 

 Самостійна робота студентів

Для більш поглибленого засвоєння навчального курсу, актуальних теоретичних, методичних і практичних проблем оцінки та управління ресурсними, виробничими і підприємницькими можливостями підприємств  у ринкових умовах господарювання, для оволодіння студентами сучасними методами і технологіями наукових досліджень як один із провідних елементів самостійної роботи є підготовка курсової роботи (ЕСЕ) та  доповіді.

Основною метою такого роду робіт є критичний аналіз наукових, методичних і прикладних підходів, обґрунтування особистих висновків і пропозицій щодо дискусійних аспектів актуальної проблематики дослідження механізму функціонування підприємства.

З урахуванням набутих в університеті навичок бібліографічної роботи і досвіду досліджень при виконанні подібних робіт студенти за допомоги наукових керівників формулюють тему наукової доповіді, складають перелік літератури з проблематики, що досліджується, і виокремлюють джерела (не менше трьох назв), які підлягають детальному вивченню і реферуванню.

Орієнтовними прикладами формулювання тем курсових робіт (ЕСЕ) можуть слугувати такі:

Наукова секція 1

“Науково-методичні та прикладні засади забезпечення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку підприємств”

 1. Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств
 2. Венчурний бізнес у сфері малого інноваційного підприємства і форми його забезпечення
 3. Вибір інвестиційної стратегії підприємства
 4. Вибір напрямків інвестиційної діяльності підприємства на базі багатоваріантного підходу
 5. Вибір та обґрунтування напрямків інвестування в розвиток інфраструктури підприємства.
 6. Вибір та обґрунтування напрямків інвестування в розвиток операційної системи підприємства.
 7. Вплив інноваційних мотиваційних методів на конкурентоспроможність підприємства
 8. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності
 9. Джерела фінансування інноваційного розвитку підприємств
 10. Економічна оцінка інноваційного продукту
 11. Економічне обґрунтування застосування у виробництві нових матеріалів.
 12. Економічне обґрунтування інноваційних проектів
 13. Економічний аналіз і оцінка проектів інноваційної реструктуризації
 14. Економічні методи активізації інвестиційної діяльності підприємств
 15. Економічні механізми інноваційної та інвестиційної діяльності підприємств
 16. Ефективність використання інвестиційного потенціалу промислових підприємств
 17. Засоби моделювання та підтримки прийняття інноваційних рішень щодо нематеріальних активів
 18. Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств
 19. Інвестиційне забезпечення діяльності підприємств
 20. Інвестиційний механізм конкурентоспроможності підприємств
 21. Інвестиційний процес на підприємстві в сучасних умовах: стадії розвитку
 22. Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств та система її фінансового забезпечення
 23. Інноваційна активність персоналу як джерело зростання конкурентних переваг підприємства
 24. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів
 25. Інноваційна діяльність фірми та напрямки підвищення її соціально-економічної ефективності.
 26. Інноваційна діяльність як напрям інвестиційної стратегії розвитку підприємства
 27. Інноваційна діяльність як передумова створення конкурентоздатних товарів і послуг в сфері малого бізнесу
 28. Інноваційні технології залучення інвестиційних ресурсів
 29. Кількісні методи в управлінні інвестиціями
 30. Маркетинг у залученні іноземних інвестицій
 31. Методи управління інвестиційними ризиками на підприємстві
 32. Механізм управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємства
 33. Обґрунтування інноваційної стратегії розвитку фірми.
 34. Обґрунтування масштабів та ефективності оновлення техніко-технологічної бази виробництва.
 35. Обґрунтування найбільш ефективних напрямків ресурсозбереження на підприємстві.
 36. Обґрунтування необхідного обсягу інвестицій та джерел їх фінансування.
 37. Обґрунтування необхідного обсягу та ефективності інвестиційних ресурсів у розвиток підприємства.
 38. Обґрунтування пріоритетних напрямків інноваційного розвитку підпри­ємства.
 39. Особливості аналізу і оцінки інвестиційних проектів в сучасних умовах
 40. Розробка заходів підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.
 41. Розробка комплексної програми ресурсозбереження на підприємстві.
 42. Розробка проекту використання на підприємстві вторин­них матеріальних і енергетичних ресурсів.
 43. Розробка та ефективність бізнес-плану організації виробництва нового продукту.
 44. Удосконалення системи управління технічним розвитком підприємства.

 

Наукова секція 2

“Методичні особливості визначення рівня конкурентоспроможності продукції (послуг), підприємства та його потенціалу”

 1. Визначення та оцінка конкурентоспроможності продукції
 2. Економічна оцінка використання ресурсного потенціалу підприємствами
 3. Економічний механізм формування технічного потенціалу підприємств
 4. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства: стратегічні аспекти
 5. Комплексний механізм зміцнення конкурентних позицій місцевих товаровиробників
 6. Конкурентоспроможність управлінського персоналу підприємств: методологія і методика оцінювання
 7. Маркетингове забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції
 8. Маркетингове забезпечення цінової конкурентоспроможності продукції
 9. Методи оцінки і аналізу конкурентоспроможності продукції
 10. Методи оцінки і шляхи підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства на ринку.
 11. Методичні підходи вимірювання інтелектуального потенціалу підприємства
 12. Напрямки досягнення конкурентоспроможності фірми та її структурних підрозділів.
 13. Обґрунтування заходів з підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства.
 14. Організаційно-економічне забезпечення конкурентоспроможності підприємств на основі вдосконалення систем управління якістю
 15. Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств
 16. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним потенціалом підприємства
 17. Організаційно-економічний механізм формування конкурентної стратегії підприємства
 18. Організаційно-економічні інструменти забезпечення конкурентоспроможності як фактора підвищення ефективності промислового виробництва
 19. Організація управління розробками конкурентоспроможної продукції
 20. Оцінка антикризового потенціалу підприємств
 21. Оцінка організаційно-економічних факторів формування конкурентоспроможності підприємства
 22. Оцінка та діагностика конкурентоспроможності підприємств
 23. Оцінка техніко-технологічного потенціалу високотехнологічного підприємства
 24. Оцінювання параметрів конкурентоспроможності торгової марки як елемента її потенціалу
 25. Оцінювання та розвиток конкурентоспроможності промислових підприємств
 26. Потенціал підприємства: формування та оцінка
 27.             Рейтингове управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств
 28. Розробка заходів з реалізації резервів зниження собівартості продукції.
 29. Синтез гнучких механізмів управління потенціалом у виробничому менеджменті економічних систем
 30. Удосконалення  управління якістю продукції на підприємстві.
 31. Управління експортним потенціалом підприємства
 32. Формування системи управління конкурентоспроможністю фірми (підприємства, організації).
 33. Формування стратегічного потенціалу підприємства
 34. Шляхи і резерви підвищення якості та конкурентоспроможності продукції.

 

Наукова секція 3

“Результативність діяльності підприємств, шляхи та методи її підвищення”

 1. Виявлення і використання внутрішніх резервів зростання продуктивності праці на підприємстві.
 2. Економічна ефективність господарювання суб'єктів підприємництва у ринковій економіці:
 3. Економічна результативність діяльності підприємств
 4. Економічна суть і особливості формування статичних показників результативності і продуктивності
 5. Економічний механізм підвищення ефективності діяльності підприємств
 6. Ефективність використання лізингу в діяльності підприємства.
 7. Ефективність використання мотиваційних механізмів у сфері підприємництва
 8. Забезпечення ефективності функціонування підприємств в умовах невизначеності
 9. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень
 10. Методологічні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства
 11. Механізм оцінки результативності діяльності підприємств з корпоративним управлінням
 12. Механізм регулювання результативності господарської діяльності
 13. Напрями підвищення ефективності управління результатами діяльності підприємств
 14. Обґрунтування заходів з підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства
 15. Обґрунтування заходів з підвищення ефективності зовнішньоеконо­мічної діяльності підприємства.
 16. Обґрунтування найбільш ефективних напрямків ресурсозбереження на підприємстві.
 17. Обґрунтування напрямків і резервів підвищення ефективності фінансової  діяльності підприємства.
 18. Обґрунтування та оцінка ефективності різних форм відтворення ос­новних виробничих фондів підприємства.
 19. Організаційно-економічний механізм ефективної операційної діяльності підприємства
 20. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності діяльності промислових підприємств
 21. Організація контролю витрат і стимулювання економії ресурсів на підприємстві.
 22. Оцінка ділової активності та механізм забезпечення результативної діяльності підприємств
 23. Оцінка ефективності використання основних фондів підприємств та визначення резервів її підвищення.
 24. Оцінка і прогнозування ефективності використання оборотного капіталу підприємства
 25. Оцінка, шляхи та резерви підвищення соціально-економічної ефек­тивності природоохоронної діяльності підприємства.
 26. Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств
 27. Розробка заходів з реалізації резервів зниження собівартості продукції.
 28. Розробка проекту створення (підвищен­ня ефективності діяльності) інтеграційного утворення.
 29. Сучасні напрямки вдосконалення системи управління витратами на підприємстві.
 30. Удосконалення мотиваційного механізму високоефективної праці персоналу підприємства.
 31. Удосконалення системи управління ефективністю діяльності підприємства.
 32. Управління результативністю функціонування підприємств
 33. Формування та ефективність використання нематеріальних активів фірми.
 34. Формування та оцінка витрат і результатів виробничої діяльності підприємства
 35. Шляхи і резерви підвищення прибутковості (дохідності) підприємства.
 36. Шляхи мінімізації поточних витрат на виробництво продукції (надання послуг).

 

Наукова секція 4

“Антикризове управління підприємством”

 1. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій
 2. Антикризове управління промисловим підприємством в умовах перехідної економіки України.
 3. Антикризове управління та управлінські рішення - проблеми підприємств малого бізнесу.
 4. Антикризове управління фінансами підприємств
 5. Антикризовий менеджмент персоналом на основі використання ресурсу знань
 6. Антикризовий менеджмент підприємства
 7. Аутсорсинг як інструмент підвищення ефективності антикризового управління
 8. Вибір варіантів реструктуризації й антикризове управління підприємством
 9. Вибір стратегії антикризового управління
 10. Діагностика фінансового стану підприємства в системі антикризового управління
 11. Економіко-математичні моделі і методи антикризового управління підприємством
 12. Інформаційні технології антикризового управління
 13. Концептуальні підходи до проведення антикризового моніторингу підприємства
 14. Критерії економічної ефективності роботи підприємства в умовах антикризового управління
 15. Менеджмент персоналу організації у системі антикризового управління
 16.             Моделювання процесів антикризового управлінння підприємством
 17. Обґрунтування системи заходів запобігання банкрутству підприємства.
 18. Обґрунтування шляхів виходу підприємства із кризового стану.   
 19. Оперативне управління активами як інструмент антикризового менеджменту
 20. Проблеми антикризового управління промисловим підприємством
 21. Розробка заходів адаптації підприємства до ринкових умов господа­рювання.

 

Наукова секція 5

“Економічна безпека підприємства та формування комплексної системи управління господарськими ризиками”

 1. Економічна безпека фірми: сучасна характеристика, оцінка і напрямки забезпечення її належного рівня.
 2. Економічна оцінка ризику діяльності промислових підприємств
 3. Економічний ризик та методи його вимірювання
 4. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємств
 5. Кількісна оцінка рівня економічної безпеки підприємства
 6. Методика оцінки різних видів ризиків та їх урахування у бізнесовій діяльності фірми.
 7. Механізм адаптації підприємств до ризику
 8. Механізм досягнення і підтримки економічної безпеки підприємства
 9. Механізм забезпечення економіко-екологічної безпеки господарських систем
 10. Обґрунтування напрямків і методів забезпечення економічної безпе­ки підприємства.
 11. Обмеження економічного ризику в діяльності підприємств
 12. Оцінка економічної безпеки підприємства та її планування
 13. Оцінка підприємницьких ризиків і мінімізація їх негативного впливу на діяльність фірми.
 14. Оцінка та управління виробничим ризиком підприємства
 15. Планування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки
 16. Ризик та прийняття управлінських рішень
 17. Ризик-менеджмент: теорія та практика
 18. Тактичне і стратегічне планування економічної безпеки підприємства
 19.  Теоретико-методичні основи аналізу та врахування господарського ризику в діяльності підприємств
 20. Удосконалення системи управління господарськими ризиками на підприємстві.
 21. Удосконалення системи управління економічними ризиками на виробничому підприємстві.
 22. Управління маркетинговим ризиком підприємства
 23. Управління ризиками та забезпечення економічної стабільності підприємств
 24. Фінансово-економічний механізм ризик-менеджменту підприємства
 25. Формування комплексної системи управління господарськими ризиками
 26. Формування систем управління підприємством на засадах ризик-менеджменту

 

Наукова секція 6

“Формування бізнес-моделі підприємства”

 1. Електронні бізнес-моделі просування продукції промислових підприємств
 2. Контролінг у системі управління інтегрованим утворенням: ефективність та напрямки вдосконалення.
 3. Логістичні аспекти оптимізації бізнес-процесів
 4. Методологія дослідження та бізнес-моделі розвитку підприємств
 5. Моделі і технології реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві
 6. Моделювання бізнес-процесів як інструмент управління підприємством
 7. Організація та ефективність системи контролінгу на підприємстві.
 8. Особливості розробки бізнес-плану створення нового виробничого підприємства (окремого його виробничого підрозділу).
 9. Оцінка бізнес-процесів та управлінських орієнтацій підприємств
 10. Реінжиніринг бізнес-процесів підприємств сфери послуг
 11. Реінжиніринг бізнес-процесів у сучасному менеджменті
 12. Реінжиніринг бізнес-процесів шляхом інформатизації управління на підприємствах України
 13. Розробка і впровадження системи стратегічного контролінгу на великій фірмі.
 14. Розробка та ефективність бізнес-плану організації виробництва нового продукту.
 15. Розробка та обґрунтування проекту реструктуризації підприємства
 16. Роль бізнес-моделювання у побудові систем управлінського обліку
 17.      Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування транснаціональних корпорацій
 18. Формування бізнес-моделі підприємства
 19. Функціонально-структурне моделювання бізнес-процесів організації
 1.  

 

 

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ-ЕСЕ

Титульний аркуш (Додаток А)

Рецензія наукового керівника

Зміст

Доповідь ЕСЕ

УДК

Прізвище І.П.

ЗАГОЛОВОК

Анотація(2-3 речення)

Summary

1 інтервал

Текст (2-3 стор.)

 

Змістові розділи:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Загальний обсяг курсової ЕСЕ  20-25 стор. на форматі паперу А4. Поля – 2 см, з лівого краю – 3 см, шрифт - Times New Roman Cyr, розмір 14. Міжрядковий інтервал – 1,5.

_________________________________________________________________

Таблиця  Критерії оцінювання курсових-ЕСЕ

Елемент оцінки

Кількість балів

1. Своєчасність подання завершеної роботи на кафедру :

 • невчасно
 • вчасно

 

0 балів

5 балів

2. Якість написання (оцінюється науковим керівником):

 • Мінімум (для одержання позивної рецензії)
 • Максимум

 

25 балів

50 балів

3. Якість презентації результатів дослідження в процесі прилюдного захисту доповіді ЕСЕ на засіданні секції(оцінюється комісією):

 • низький рівень
 • середній рівень
 • високий рівень

 

 

5-10 балів

15-30 балів

35- 45балів

Загальна оцінка

100 балів

 

 

 

Додаток А

Зразок оформлення титульного аркушу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»

Факультет економіки та управління

Кафедра економіки підприємств

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА-ЕСЕ

 

на тему: “________________________________________________________”

 

 

 

 

Студента ___________________________

                                                          прізвище, ім¢я, по батькові

                                                          курс, група

 

 

                      Науковий

                      керівник   ____________________________

                                                прізвище, ім¢я, по батькові

                                                         науковий ступінь, звання

 

 

Курсова-ЕСЕ захищена на засіданні наукової секції

“____________________________________________________________________________”

“____”  ____________ 2009 року

 

Критерії

Оцінка, бал

 

Підписи членів комісії

1. Своєчасність :

 

 

 

2. Якість написання:

 

 

 

3. Якість презентації:

 

 

 

Підсумкова оцінка:

 

 

 

Оцінка за шкалою ЕСТS:

 

 

 

Оцінка за чотирибальною шкалою:

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ-2009

 

ствуйте, нужна работа по курсовой, предмет Экономика предприятия, тема любая из файла "курсова" . Ниже задание из четырех частей и в приложении файлы с описанием к каждому заданию. Скажите, пожалуйста, сроки и стоимость.

есть в контакте, Алена Семенчук (Бацевичус). Я добавлена в вашу группу

1)   

“НАУКОВИЙ СЕМІНАР” + курсова-есе

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ-ЕСЕ

Титульний аркуш (Додаток А)

Рецензія наукового керівника

Зміст

Доповідь ЕСЕ 

УДК

Прізвище І.П.

ЗАГОЛОВОК

Анотація(2-3 речення)

Summary

1 інтервал

Текст (2-3 стор.)

 

Змістові розділи:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Загальний обсяг курсової ЕСЕ  20-25 стор. на форматі паперу А4. Поля – 2 см, з лівого краю – 3 см, шрифт - Times New Roman Cyr, розмір 14. Міжрядковий інтервал – 1,5. 

 

***************************

2)     

ТРЕНІНГОВЕ ЗАВДАННЯ 

«ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ»

***************************

3)     

ТРЕНІНГОВЕ ЗАВДАННЯ «БІБЛІОГРАФІЯ»

Завданняскласти бібліографію не менше ніж з 50 джерел з обраної проблематики дослідження.

***************************

4)     

Тренінгове завдання «Дослідження економічної категорії»

Завданняв межах обраної проблематики дослідження   визначити 2-3 ключові економічні категорії та дослідити їх сутність. Результати дослідження представити в табличній формі (приклад: Додаток А).

***************************

 

-- 

Best regards, Elena.

 

 

Теги курсовая на заказ нархоз курсовая написание реферата КНЕУ помощь помощь КНЕУ заказать дипломную работу написание курсовой заказать курсовую заказать диплом написание диплома написание контрольной курсовая КНЕУ