Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Методичні вказівки КНЕУ

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ фінансів

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи _________________________ А.М. Колот

 

«01» жовтня 2019 р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «ПУБЛІЧНИЙ СЕКТОР ТА МУЛЬТИРІВНЕВЕ УПРАВЛІННЯ[1]»

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

 

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

освітні програми/

спеціалізації

«Фінанси», «Митне адміністрування», «Страхування та ризик-менеджмент»

 

тип дисципліни

 вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________ Д.М. Котенок

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 3  від 27.09.2019 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

         

 

 

 

 

Київ 2019

 

Розробники:       Андре В. Хайнеманн — проф. д-р. Університету м. Бремен (Німеччина), Запрошений професор ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», andre.heinemann@uni-bremen.de

Степура Марина Михайлівна - к.е.н., доцент кафедри фінансів, кафедра фінансів, mstepura@ukr.net, cbvs_ms@kneu.edu.ua

Котіна Ганна Михайлівна – к.е.н., доцент кафедри фінансів, кафедра фінансів, akotina@ukr.net, cbvs_hk@kneu.edu.ua

Буряченко Андрій Євгенович — д.е.н., професор кафедри фінансів, кафедра фінансів, andrii.buriachenko@gmail.com

 

 

 

Навчальний план 2019 р.

                       

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1, 1-2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

Залік

Мова викладання

українська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© автор(и), 2019

© КНЕУ, 2019

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………………………………….

16

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ………………………………………………………………………..

16

Тема 1………………………………………………………………………………………………

16

Тема 2…………………………………………………………………………………...................

16

Тема 3………………………………………………………………………………………………

16

Тема 4……………………………………………………………………………………………….

16

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2…………………………………………………………………………

16

Тема 5………………………………………………………………………………………………

16

Тема 6.………………………………………………………………………………………………

16

Тема 7.………………………………………………………………………………………………

17

Тема 8……………………………………………………………………………………………….

17

Тема 9……………………………………………………………………………………………….

17

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

19

2.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………………………...

19

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………………..

24

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

28

3.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………………………

28

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………………..

34

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………….

37

4.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………….......................

37

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………………...

37

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……

38

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………….

38

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи………………………………………………………………………

44

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)………………………………

47

6.1. Структура контрольної (модульної) роботи……………………………………….

47

6.2. Критерії оцінювання підсумкової роботи студента……………………………….

47

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на залік………………………………

49

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………………….

50

7.1.      Основна література ……………………………………………………………...

50

7.2.      Додаткова література ……………………………………………………....……

50

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Публічний сектор та мультирівневе управління» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Дисципліна «Публічний сектор та мультирівневе управління» займає чільне місце серед дисциплін вільного вибору у підготовці магістрів за освітньо-професійними програмами «Фінанси», «Митне адміністрування» та «Страхування та ризик-менеджмент».

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна "Публічний сектор та мультирівневе управління" має теоретичниий і прикладний характер, вона розглядає публічний сектор як фрагментовану сферу колективного прийняття рішень. Поки теорія фіскального федералізму аналізує суб'єктів та їх формально незалежну компетенцію прийняття рішень, з концепцією багаторівневого управління можна проаналізувати реальні федеральні та унітарні системи з дуже складною мережею влади та відповідальності між кількома рівнями прийняття рішень. Таким чином, дисципліна дасть реальний погляд на взаємозалежність, а також "режими управління" та багаторівневу координацію у вертикальних фрагментованих державних організаціях для розуміння конкретних політичних рішень та економічних наслідків.

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення исципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління» засновується на знаннях, отриманих з базової фундаментальної дисципліни «Фінанси» і «Публічні фінанси» та прикладних дисципліни (наук) «Податкова система», «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Фінанси місцевого самоврядуввання». Значну роль в опануванні даної дисципліни мають знання з інших дисциплін (наук) магістерської програми: «Адміністрування податків» та «Митний менеджмент».

Мета вивчення дисципліни – формування знань з організації та функціонування публічного управління в багаторівневих системах на основі теорії фіскального федералізму та набуття практичних навичок з функціонування механізму бюджетного регулювання в різних системах  (Німеччина, Україна, Європейський Союз (ЄС)).

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 • вивчення теоретичних та організаційних основ фіскального федералізму та мультирівневого фінансового управління федеральних або децентралізованих систем.
 • вивчення основ теорії грантів та системи бюджетного регулювання в різних країнах;
 • отримання передових знань про реальні економічні проблеми в рамках німецького, українського та європейського федералізму в контексті європейської інтеграції
 • формування навичок щодо оцінки особливостей фінансових відносин в рамках декількох багаторівневих систем та існуючих варіантів реформування федералізму в європейському контексті

Предмет дисципліни це теоретичні та прагматичні аспекти мультирівневого управління в публічних фінансах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

1. Знання:

режимів публічного управління в багаторівневих системахта, зокрема, конкуренції між юрисдикціями, теорії бюджетного регулювання та систем фінансового вирівнювання в різних країнах,

2. Уміння:

вміти виокремлювати особливості організації багаторівневого управління в децентралізованих та федеральних системах; володіти навичками фінансового регулювання; розробляти пропозиції щодо вирішення проблем мультирівневого управління у контексті міжнародного досвіду; заходи щодо мінімізації зовнішніх та внутрішніх ефектів деціентралізації;напрями державної політики в бюджетно-податковій; заходи держави щодо підвищення ефективності виконання державного бюджету та місцевих бюджетів та забезпечення економічного добробуту. Ефективно використовувати сучасні інформаційні технології для: оптимізації фінансових потоків; формування масиву статистичної та оперативної інформації; здійснення контролю за ефективним використанням коштів держави.

3. Комунікація:

здатність працювати у міжнародному просторі застосовувати управлінські навички в публічному секторі, здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців; організовувати та координувати діяльність структурних підрозділів спеціалізованих органів державного фінансового управління, які відповідають за бюджетну політику

4. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність держави в цілому чи окремі її складові.

 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Тема  1 Вступ

Розкриваються основи фіскального федералізму та багаторівневого управління. На тлі того, що більшість націй у всьому світі організовані як децентралізовані системи, необхідно враховувати кілька різних структур децентралізації. Отже, глава присвячена основним питанням про призначення суверенітету та компетентності у багаторівневих системах. Теорія "Піраміди" та "Основна теорія", а також різні форми процесів призначення компетенції будуть обговорюватися з обраною економічною літературою. Студенти отримують деякі визначення, які необхідні для подальшого аналізу та обговорюють переваги багаторівневих систем з політичної точки зору. Крім того, глава вводить термін "інститут", а також термін "управління".

Тема 2 Основи теорії фіскального федералізму

Досліджує економічні переваги децентралізованих структур управління з точки зору переваг громадян. Мікроекономічні основи необхідні для аналізу соціального впливу централізованих та децентралізованих рішень з зміною надлишку споживачів. З іншого боку, фокус на виробничих витратах дає аргументи для централізації. Після нормативного обговорення тема 3 присвячена функціонуванню багаторівневих систем з позитивної точки зору. Досліджується фіскальна еквівалентність та інституційна відповідність. Проте аналізуватиметься наслідки впливу та його вплив у багаторівневій системі. Таким чином, студенти зможуть обговорити реальні проблеми в багаторівневих системах, викликані регіональними зовнішніми ефектами та наслідками для багаторівневого управління.

Тема 3 Основи мультирівневого управління

Увага зосереджується на режимах управління в багаторівневій системі, ієрархії, конкуренції, переговорах та наслідках для прийняття рішень щодо надання суспільних благ. Співпраця та координація є фундаментальними питаннями, особливо в так званому "Німецькому кооперативному федералізмі", і студенти отримують знання про підхід до управління багаторівневим урядом та можливості реальних децентралізованих систем. Розмежування  компетенції та їх вплив. Це буде основою для наступної теми, для аналізу грантів у багаторівневих системах.

Тема 4 Теорія грантів

Гранти від одного рівня влади до іншого є основним способом зміни фіскальних ресурсів у рамках федеральної системи. Тема 4 стосується нормативного та позитивного аналізу грантів. Нормативна теорія корисна для обговорення реалізації грантів для досягнення економічних та політичних цілей та аналізу впливу кількох інструментів на декілька цілей. Також буде обговорюватися позитивний аналіз впливу грантів. Принаймні, буде проаналізовано і обговорено явище так званого «ефекту липкого паперу».

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 5 Інституції та конкуренція між юрисдикціями

Тема 5 починається з короткого огляду основних інститутів з економічної точки зору. Студенти вивчатимуть основи економічної дискусії про міждержавну конкуренцію в неокласичній системі. Аналізуватиметься податкове регулювання та його наслідки. Розглядаються горизонтальні та вертикальні фіскальні зовнішні ефекти. Студенти одержуть знання про "режим конкуренції" в режимі управління в багаторівневій системі та зможуть обговорити різницю між конкуренцією між юрисдикціями, що ґрунтується на мобільності, а також міждержавної конкуренції на основі виміру ("критерій конкуренції"). На цьому тлі студенти одержують фахову літературу (наприклад, Tiebout 1956, Zodrow і Mieszkowski, 1986) та поточні вклади з емпіричними та теоретичними висновками.

Тема 6 Федеральна система фінансової вирівнювання Німеччини

У цьому розділі студенти отримають знання про компетенцію та призначення доходів у рамках федеральної системи Федеративної Республіки Німеччина. Тема присвячена фундаментальному розподілу компетенцій на основі Основного закону Німеччини. Оскільки Федеральна система фінансового вирівнювання складається з кількох етапів, студенти отримують інформацію про конституційну основу, економічному обгрунтуванні та проблемах деяких частин схеми фінансового вирівнювання. Студенти можуть використовувати знання від Теми 1 до Теми 5 для аналізу конкретних правил у рамках схеми фінансового вирівнювання, наприклад, Фінансові правила для міських держав, федеральних фондів для морських портів. Додаткові федеральні гранти будуть аспектами в обговоренні ефективності німецької системи фінансового вирівнювання.

Тема 7 Фіскальна децентралізація в Україні

У цьому розділі студенти отримають знання про компетентність та призначення доходів у децентралізованій системі України. Особливості реалізації реформи децентралізації в Укрїні. Система фінансового вирівнювання та бюджетнго регулювання. Особливості фіскальної децентралізація та зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування.

Тема 8 Система доходів та видатків Європейського Союзу

Тема 8 зосереджується розкритті особливостей системи доходів та видатків Європейського Союзу. Студенти отримають знання про систему фінансування ЄС (система власних ресурсів) та її проблеми. Студенти можуть обговорити економічне обґрунтування та наслідки різних європейських грантів країнам-членам ЄС.

Основними видами навчальних занять, на яких студентами-магістрами вивчається та засвоюється матеріал з дисципліни «Публічний сектор ма мультирівневе управління» є:

1) лекція;

2) практичне (семінарське) заняття;

3) контактне заняття.

4) консультація.

Лекція покликана формувати у студентів основи знань з «Публічний сектор ма мультирівневе управління», а також визначати напрям, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять і самостійної роботи студентів з цієї дисципліни.

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів і презентації на підставі індивідуально виконаних завдань. На практичному занятті з «Публічний сектор ма мультирівневе управління» викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень досліджуваної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань.

Для підвищення рівня підготовки і розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів –магістрів під час викладання дисципліни «Публічний сектор ма мультирівневе управління» застосовується індивідуальне навчальне заняття та консультації. Індивідуально-консультаційна робота проводиться для посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності та спрямування її в потрібному руслі. Індивідуально-консультаційна робота студентів проводиться в аудиторному режимі, згідно з розкладом консультацій. В аудиторії викладач надає методичні рекомендації з вивчення тем курсу, формулює питання по кожній темі, які має опрацювати студент. На кожному консультаційному занятті викладач робить опитування по темі з метою з’ясування, чи засвоєно студентом, той чи інший матеріал, чи займається студент, взагалі, самостійним вивченням курсу, чи виконав він завдання, надане на попередній консультації. На консультаційних заняттях розв’язуються задачі, з’ясовуються всі незрозумілі студенту питання. Окремі консультаційні заняття присвячуються підготовці до написання контрольної (модульної) роботи. Викладач знайомить з переліком питань, що виносяться на контрольну (модульну) роботу, з вимогами щодо викладення питань в контрольній роботі, узагальнює в цілому матеріал по логічно-завершеній частині курсу, яка виноситься на контрольну (модульну) роботу, ще раз звертає увагу на більш складні та важливі моменти.

Важливим завданням індивідуальних консультацій є забезпечення індивідуального підходу до навчання кожного студента, можливість врахувати та розкрити його особистісні риси та уміння.

Індивідуально-консультативна робота здійснюється у формі:

індивідуальних консультацій з питань дисципліни;

консультацій  щодо вимог до виконання та захисту завдань, що винесені для самостійної роботи студентів;

консультацій  щодо наукової роботи студентів.

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Публічний сектор ма мультирівневе управління» проводиться для денної форми навчання.

За складеним на початку семестру графіком індивідуально-консультативної роботи викладачем проводяться:

- обов'язкові консультації з самостійної роботи, на яких відбуваються перевірка ходу виконання індивідуальних завдань та захист завдань, що винесені на поточний контроль;

- цільові консультації перед виконанням письмової роботи в аудиторії, їх призначення у тому, щоб скоригувати роботу студентів при підготовці до написання письмової роботи у потрібному напрямку.

На розсуд викладача можуть проводитися активні консультації з метою підготовки та проведення ділової гри, роботи в малих групах або презентації результатів наукових завдань, складених лекцій чи аналітичних записок студентами.

Для заочної форми навчання передбачено проведення контактних занять, які передбачають гнучке поєднання (симбіоз) усіх сучасних форм проведення навчальних занять (лекцій, семінарських, практичних, індивідуальних) і методів викладання, таких як: інтерактивно-комунікативні заняття з використанням мультимедійних засобів, предметні і міждисциплінарні тренінги, кейси, ситуаційні вправи, ділові ігри, дистанційні форми навчання тощо. Контактні заняття роблять навчальний процес гнучким з огляду на місце і час його проведення, вибір матеріалу і доступність до нього; дозволяють враховувати індивідуальні запити та інтереси студентів.

Плани лекцій

Матеріал тем студенти засвоюють за результатами участі у лекції та самостійного опрацювання рекомендованих матеріалів і нормативних документів. Для засвоєння першої теми найкраще використовувати тематичну лекцію. При підготовці лекції можна використовувати поєднання тематичної, мотиваційної та проблемної лекції. Попередня робота із слухачами дисципліни повинна обов'язково використовувати підготовчі лекції.

Лекція.

Тема. Вступ до публічного сектору та мультирівневого управління

 1. Основні завдання курсу.
 2. Теорія публічних фінансів та фіскальний федералізм.
 3. Інституційні засади розежування фіскальних повноважень в мультирівневій системі.
 4. Публічне управління в теорії нового інституціоналізму.

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на лекції: Лекція-диспут, використання слайдів,. розгляд дискусійних питань

Кількість годин: 2 години

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Публічний сектор та мультирівневе управління»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізації: «Фінанси», «Митне адміністрування», «Страхування та ризик-менеджмент»

 

Номер заняття

Вид та тема навчаьного заняття

Максимальна

кількість балів

 

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1. Вступ до публічного сектору та мультирівневого управління

4

 

2-3

Семінарське заняття 2-3. Основи теорії фіскального федералізму

6

 

4

Семінарське заняття 4. Основи мультирівневого управління

4

 

5-6

Семінарське заняття 5-6. Теорія грантів

6

 

7

Контрольна (модульна) робота №1

10

 

Змістовий модуль №2

8-9

Семінарське заняття 8-9. Інституції та конкуренція між юрисдикціями

4

 

10-11

Практичне заняття 10-11. Федеральна система фінансового вирівнювання Німеччини

6

 

12-13

Практичне заняття 12-13. Фіскальна децентралізація в Україні

6

 

14

Семінарське заняття 14. Система доходів та видатків Європейського Союзу

4

 

15

Контрольна (модульна) робота №2

10

 

Усього балів за роботу на заняттях:

60

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітична записка стосовно практичної ситуації за обраною темою наукового дослідження

20

 

2. Побудова структурованого, схематичного конспекта-презентації з проблемними аспектами обраного питання дисципліни

20

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

40

 

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

         

 

Плани семінарських (практичних занять)

Для денної форми навчання з дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління» передбачено проведення семінарських та практичних занять згідно навчального плану та розкладу занять. Метою семінарського заняття є організація обговорення зі студентами тих тем дисципліни, які винесені на семінарські заняття. Семінарські заняття з дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління»  проводяться у формі співбесіди студентів з викладачем, обговорення та розв’язку проблемних питань. Практичні заняття мають на меті організацію викладачем детального розгляду студентами окремих теоретичних положень дисципліни ««Публічний сектор та мультирівневе управління»  та формування навичок їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань у вигляді вирішення ситуаційних задач та розгляду їх результатів, роботи з кейсами, підготовки аналітичних записок, тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захисту результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, презентації, дискурсу, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіуму тощо.

 Глобальні компетентності дисципліни: систематизувати інформацію про державні фінансові ресурси та відносини, які виникають в процесі управління публічними фінансами, правильно інтерпретувати її; вміти оцінювати фіскальну політику та особливостями бюджетного регулювання в мультпрівневих системах; володіти навичками з публічного управління; критично мислити, генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Загальні компетентності дисципліни:

 • інструментальні
 1. Здатність проводити розрахунки показників міжбюджетних трансфертів;
 2. Вміння виокремлювати, аналізувати та оцінювати ефективність розподілу повноважень між різними рівнями влади;
 3. Володіння навичками  управління в мультирівневій системі;
 4. Навики пошуку інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).
 5. Прийняття рішень про розподіл фінансових ресурсів держави.
 • міжособистісні
 1. Здатність до організації і планування аналітичної роботи щодо отримання максимальних результатів від публічного фінансового управління.
 2. Взаємодія (робота в команді).
 3. Здатність працювати в міжнародному середовищі (із закордонними класифікаторами інформації).
 • системні
 1. Уміння враховувати суб’єктивні чинники при прийнятті рішень в публічному управлінні в мультирівневій системі
 2. Навички до розробки та Здатність використовувати положення і методи дослідження інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері митного контролю та митного консалтингу Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 3. Здатність обирати пріоритети фіскальної політики та бюджетного регулювання.
 4. Володіння сучасними технологіями управління публічними фінансами та його вдосконалення.

 

Заняття 1.

Тема. Вступ до публічного сектору та мультирівневого управління

Фахові компетентності:

- виокремлювати та правильно інтерпретувати теорії публічних фінансів;

- розуміти інституційні засади розежування фіскальних повноважень в мультирівневій системі;

- знати переваги багаторівневих систем з політичної точки зору.

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті Розгорнута бесіда/дискусія з елементами аналізу/розв’язання проблемних питань, виконання ситуаційних завдань

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Основні завдання курсу.
 2. Теорія публічних фінансів та фіскальний федералізм.
 3. Інституційні засади розежування фіскальних повноважень в мультирівневій системі.
 4. Публічне управління в теорії нового інституціоналізму.

 

Практичні та ситуаційні завдання.

З неекономічної точки зору федеративні системи можуть характеризуватися рядом подібних особливостей. Назвіть і обґрунтуйте п'ять загальних рис федеративних систем.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [1, 2, 4, 5, 10, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25]

 

Заняття 2-3.

Тема. Основи теорії фіскального федералізму

 

Фахові компетентності:

- знати особливості теорій фіскального федералізму;

- вміти застосовувати на практиці різні ефекти розмежування повноважень між різними рівнями влади і управління.

- розуміти інституціональну організація децентралізованої публічної діяльності;

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар - конференція з презентаціями виконаних завдань/колоквіум

 Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Економіка теорії фіскального федералізму (перша генерація)
 2. Організаційні засади фіскального фелералізму
 3. Фіскальний федералізм та преференції
 4. Фіскальний федералізм та виробнича функція.
 5. Інституціональна організація децентралізованої публічної діяльності.

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Розкрийте зміст "Теорії децентралізації"? - Поясніть основні припущення та теоретичні узагальнення, зважаючи на відмінності у собівартості продукції. Чому "Теорема децентралізації" не має справу з чистими суспільними благами?
 2. Що таке "Spillover" (переплив) і які економічні проблеми викликають позитивні перепливи? Наведіть приклади економічних переливів і обґрунтуйте їх, включаючи інтернальні стратегії.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, конспект лекцій, [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Заняття 4.

Тема: Основи мультирівневого управління.

Фахові компетентності:

- знати взаємозв’язок між різними рівнями влади і управління в мультирівневій системі.  

- розуміти особливості німецького корпоративного федералізму;

- вміти обґрунтувати, потребу в розподілі компетенцій в контексті багаторівневого управління.

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning)

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Режими управління в багаторівневій системі,
 2. Ієрархія, конкуренція та якість переговорів в управління публічними фіннсами
 3. Німецький кооперативному федералізм і його особливості
 4. Підходи до управління багаторівневим урядом та можливості реальних децентралізованих систем. Розмежування  компетенцій та їх впливи

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Розкрийте зміст терміну "державне управління" і які режими управління ви знаєте. Відповідь обґрунтуйте.
 2. Яка різниця між "розділеними компетенціями" та "спільними компетенціями"?
 3. Обґрунтуйте, чи існує потреба в розподілі компетенцій в контексті багаторівневого управління.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, конспект лекцій,  [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Заняття 5-6.

Тема: Теорія грантів

 

Фахові компетентності:

- знати позитивну та нормативну теорію міжбюджетних відномин;

- розуміти економічну сутність і призначення різних типів грантів;

- вміти обгрунтовувати практику використання «умовних» та «безумовних» міжбюджетних грантів

- знати сутність та наслідки «ефекту липкого паперу» (flypaper effect) в мультирівневій бюджетній системі;

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар - прес-конференція.  Ділова гра, робота в малих творчих групах

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Нормативний та позитивний аналіз теорії грантів
 2. Поняття та види та типи міжбюдетних трансфертів в різних децентралізованих системах
 3. «Ефект липкого паперу» (flypaper effect) в мультирівневій бюджетній системі

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Покажіть різницю в нормативній та позитивній теорії грантів.
 2. Охарактеризуйте особливості різних типів грантів.
 3. За яких обставин безумовні та умовні гранти мають однаковий кількісний ефект?

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  конспект лекцій, конспект лекцій,  [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Заняття 7. Контрольна (модульна) робота №1

 

Заняття 8-9.

Тема: Інституції та конкуренція між юрисдикціями

 

Фахові компетентності:

- знати теорії нової інституційної економіки;

- розуміти організацію системи мультирівневого управління та конкурентних переваг; різних рівнів міцевого самоврядування

 - вміти обгрунтовувати оптимально децентралізований розподіл публічних благ на місцевому рівні (за моделлю Тібу);

- оцінювати економічні наслідки конкуренція між юрисдикціями.

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – колоквіум, робота в малих творчих групах.  Вирішення ситуаційних кейс-вправ

Кількість годин: згідно тематичног плану

 

План заняття:

 1. Мультирівневе управління в теорії нової інституційної економіки
 2. Конкурентні переваги окремих адміністративно-територіальнимих утворень.
 3. Оптимально децентралізований розподіл публічних благ на місцевому рівні (модель Тібу)
 4. Економічні наслідки конкуренція між юрисдикціями (ефекти оподаткування та алокація факторів виробництва).

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Охарактеризуйте різницю між "конкуренцією між юрисдикціями на основі мобільності" та " конкуренцією між юрисдикціями на основі критеріїв".
 2. Обґрунтуйте вплив податків на мобільні фактори на мобілізацію доходів юрисдикції з використанням графічного зображення.
 3. Чому податкова конкуренція може призвести до неефективності?

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій,  [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Заняття 10-11.

Тема: Федеральна система фінансової вирівнювання Німеччини

 

Фахові компетентності:

- розуміти організацію федерального устрою Німеччини;

- орієнтуватись в особливостях організації системи бюджетного регулювання та фінансового вирівнювання, знати різницю між "Загальними додатковими федеральними грантами" та "Додатковими федеральними грантами на особливі потреби" в Німецькій системі фінансового вирівнювання

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – розгорнута бесіда, ділова гра. «Мозковий штурм» - тренінг вправи, дискусія

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Основи федерального устрою Німеччини
 2. Система міжбюджетних відносин в федеральному устрої Німеччини
 3. Організаційні засади системи фінансового вирівнювання в Німеччині.
 4. Вторинна система вертикального фінансового вирівнювання
 5. Ефекти федеральної схеми фінансового вирівнювання

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Розкрийте зміст чотирьох етапів німецької системи фінансового вирівнювання.
 2. Охарактеризуйте "Індекс фінансової спроможності" та "Індекс вирівнювання". Поясніть, чому населення міст-штатів є ваговим.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій,  [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Заняття 12-13.

Тема: Фіскальна децентралізація в Україні

Фахові компетентності:

- розуміти організацію системи міжбюджетних відносин та бюджетного устрою в Україні

- знати переваги і недоліки реформи децентралізації в Україні

- розуміти особливості системи фінансового вирівнювання та бюджетного регулювання в Україні;

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – «мозковий штурм». Дискусія з елементами аналізу

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Особливості розподілу повноважень між різними рівнями влади в децентралізованій унітарній державі.
 2. Система бюджетного регулювання та міжбюджетних відносин в Україні.
 3. Особливості провадження реформи децентралізації місцевого самоврядування.
 4. Ефекти фіскальної децентралізації в Україні

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Охарактеризуйте етапи реформи децентралізації в Україні
 2. Особливості системи фінансового вирівнювання в Україні. Види міжбюджетних відносин
 3. Фінанси місцевого самоврядування: проблеми та перспективи в Україні

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  конспект лекцій, [1,6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 25]

 

Заняття 14.

Тема: Система доходів та видатків Європейського Союзу

      

Фахові компетентності:

- знати історію створення ЄС

- орієнтуватись у розподілі управлінських функцій між Інституціями ЄС

- вміти орієнтуватися в міжнародному нормативному просторі та оцінювати доцільність використання міжнародних вимог до формування та використання бюджету ЄС

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – розгорнута бесіда, дискусія з елементами аналізу.Робота в малих творчих групах, міні - конференція

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Історія становлення ЄС.
 2. Країни-члени ЄС.
 3. Інституції ЄС, їх завдання та розмежування повноважень.
 4. Бюджет ЄС: особливості формування та використання.

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Обґрунтуйте, чи Європейський Союз є федеральною або конфедеративною державою?
 2. Охарактеризуйте чотири види "власних ресурсів" Європейського Союзу. Наведіть приклад суспільного блага, який має фінансуватись та забезпечуватись європейським бюджетом.
 3. Чому складно призначити податкові повноваження Європейському Союзу?

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  конспект лекцій, [1,6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 25]

 

 

Заняття 15. Контрольна (модульна) робота №2

 

 

2.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою програмою.

У студентів денної форми навчання завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів, з них 20 балів захисту індивідуальних видів робіт, що передбачені робочою програмою, та 20 балів за наукову роботу. За відповіді (виступи, участь в роботі міні-груп) на аудиторних заняттях повинно виставлятись не менше 40 балів для денної форми навчання, 20 балів за написання контрольних (модульних) робіт.

При контролі виконання завдань, передбачених картою самостійної роботи, для студентів денної форми навчання оцінці підлягають:

 1. рівень знань, продемонстрований при виконанні завдання (25%);
 2. рівень проведеного аналізу (25%);
 3. правильність проведеного аналізу (25%);
 4. відповідність змісту завдання висновкам студента щодо нього (25%).

При контролі відповідей (виступів) на аудиторних заняттях оцінці підлягають:

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях (35%);
 • активність при обговореннях (дискусіях) проблемних питань, що винесені на практичні заняття (консультації) (35%);
 • конструктивна участь у діловій грі або мозковому штурмі з питань поставленої проблеми (30%).

Оцінювання поточної успішності студентів проводиться в балах, які виставляються до журналу.

Оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються: üобов’язкові завдання – максимум 60 балів, ü вибіркові завдання – максимум 40 балів.

Критерії оцінювання поточної систематичності та активності роботи студента:

Рівень знань

Критерії оцінювання

Бали

Оперативний контроль

Схематичний контроль

Пілотне опитування

Відмінний

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • здатність до аргументації, вміння проводити порівняльний аналіз,
 • знання актуальних фактичних даних відповідно до теми

4

3

3

Добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • у цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки,
 • деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • значні помилки з фактичними даними

3

2

2

Задовільний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є значні помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

2

1

1

Мінімальний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є грубі помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • значні труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

1

1

1

Незадовільний

 • підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття, на рівні ознайомлення з матеріалом,
 • нерозуміння змісту програмного матеріалу
 • нездатність до порівняльного аналізу та аргументації,
 • необізнаність з фактичними даними

0

0

0

 

Презентація індивідуальних завдань – 0-20 балів

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання*

Відмінний

20

Чітка постановка актуальної проблеми, високий рівень систематизації матеріалів, висока якість аналізу, вагома аргументація, обґрунтованість і конкретність висновків

Дуже добрий

18

Недостатній рівень (у незначній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Добрий

16

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Задовільний

14

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання декількох з вищеназваних критеріїв

Мінімальний

10

Нечітко поставлена проблема, низька якість систематизації матеріалів, описовий характер фактичних даних, невагома аргументація, недостатня обґрунтованість висновків

Незадовільний

0-10

Відсутність чіткої постановки проблеми, несистематизований матеріал, описовий характер даних, відсутність аргументації, необґрунтованість і неконкретність висновків

* Під час оцінювання викладач обов’язково враховує (1) самостійність проведення дослідження, (2) якість представлення результатів дослідження, вміння самостійно викладати текст (без зачитування)

 

Виконання 1 контрольного (модульного) завдання0-10 балів.

Контрольна (модульна) робота може здійснюватись шляхом виконання модуля у письмовій формі, який проводиться в аудиторії під час практичних занять під контролем викладача;

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

Відмінний

10

90-100%

Дуже добрий

8

80-89 %

Добрий

6

70-79 %

Задовільний

4

60-69%

Мінімальний

2

50-59 %

Незадовільний

0

0-49 %

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля)

Оцінки поточної успішності студента виставляються до журналу з кратністю з кратністю до 1 бала .

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач, який проводить семінари.

Результати поточного контролю вносяться до відомості, яка зберігається в деканаті до кінця наступного семестру.

Підсумковий контроль з дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління»    проводиться у формі заліку. Викладач виставляє залік за результатами набраних студентом балів за семестр.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Бали переводяться в 4-бальну шкалу та шкалу за системою ЕСТS у такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Результати фіксуються у відомості та при позитивній оцінці – в заліковій книжці студента.

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Публічний сектор та мультирівневе управління»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізації: «Фінанси», «Митне адміністрування», «Страхування та ризик-менеджмент»

 

Номер заняття

Вид та тема навчаьного заняття

Максимальна

кількість балів

 

Змістовий модуль №1

1

Контактне заняття 1. Вступ до публічного сектору та мультирівневого управління

4

 

2-3

Контактне заняття 2-3. Основи теорії фіскального федералізму

6

 

4

Контактне заняття 4. Основи мультирівневого управління

4

 

5

Контактне заняття 5. Теорія грантів

6

 

Змістовий модуль №2

6

Контактне заняття 6. Інституції та конкуренція між юрисдикціями

4

 

7-8

Контактне заняття 7-8. Федеральна система фінансового вирівнювання Німеччини

6

 

9-10

Контактне заняття 9-10. Фіскальна децентралізація в Україні

6

 

11

Контактне заняття 11. Система доходів та видатків Європейського Союзу

4

 

12

Контрольна (модульна) робота

20

 

Усього балів за роботу на заняттях:

60

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітична записка стосовно практичної ситуації за обраною темою наукового дослідження

20

 

2. Побудова структурованого, схематичного конспекта-презентації з проблемними аспектами обраного питання дисципліни

20

 

3. Підготовка розрахункових завдань за заданою тематикою

10

 

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

40

 

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

         

 

Плани Контактних (практичних занять)

 

Для заочної форми навчання з дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління»  передбачено проведення семінарських та практичних занять у формі контактних занять згідно навчального плану та розкладу занять. Контактні заняття, передбачені для заочної форми навчання, проводяться згідно з навчальним планом та розкладом. Метою контактного заняття є  організація обговорення зі студентами базових положень тем дисципліни з метою засвоєння необхідних теоретичних понять, та обговорення проблемних практичних питань. які студентам щойно були розказані на лекції упродовж контактного заняття. Контактні заняття з дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління»  проводяться переважно у формах: міні-лекцій різних видів, співбесіди студентів з викладачем, дискусії з елементами аналізу, опрацювання практичного матеріалу, мозкового штурму, обговорення результатів їхньої самостійної наукової роботи.

Робота студента на контактних заняттях включає виконання практичних завдань у вигляді вирішення ситуаційних задач та розгляду їх результатів, роботи з кейсами, підготовки аналітичних записок, розв’язання проблемних завдань, вирішення ситуаційних вправ, розгорнутої бесіди тощо.

Глобальні компетентності дисципліни: систематизувати інформацію про державні фінансові ресурси та відносини, які виникають в процесі управління митними ризиками, правильно інтерпретувати її; вміти оцінювати митні ризики держави; володіти навичками з ризик-менеджменту в митній справі; володіти методами та формами контрольної роботи фіскальних органів держави та правильно інтерпретувти; критично мислити, генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Глобальні компетентності дисципліни: систематизувати інформацію про державні фінансові ресурси та відносини, які виникають в процесі управління публічними фінансами, правильно інтерпретувати її; вміти оцінювати фіскальну політику та особливостями бюджетного регулювання в мультпрівневих системах; володіти навичками з публічного управління; критично мислити, генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Загальні компетентності дисципліни:

 • інструментальні
 1. Здатність проводити розрахунки показників міжбюджетних трансфертів;
 2. Вміння виокремлювати, аналізувати та оцінювати ефективність розподілу повноважень між різними рівнями влади;
 3. Володіння навичками  управління в мультирівневій системі;
 4. Навики пошуку інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).
 5. Прийняття рішень про розподіл фінансових ресурсів держави.
 • міжособистісні
 1. Здатність до організації і планування аналітичної роботи щодо отримання максимальних результатів від публічного фінансового управління.
 2. Взаємодія (робота в команді).
 3. Здатність працювати в міжнародному середовищі (із закордонними класифікаторами інформації).
 • системні
 1. Уміння враховувати суб’єктивні чинники при прийнятті рішень в публічному управлінні в мультирівневій системі
 2. Навички до розробки та Здатність використовувати положення і методи дослідження інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері митного контролю та митного консалтингу Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 3. Здатність обирати пріоритети фіскальної політики та бюджетного регулювання.
 4. Володіння сучасними технологіями управління публічними фінансами та його вдосконалення.

 

Контактне заняття 1.

Тема. Вступ до публічного сектору та мультирівневого управління

Фахові компетентності:

- виокремлювати та правильно інтерпретувати теорії публічних фінансів;

- розуміти інституційні засади розежування фіскальних повноважень в мультирівневій системі;

- знати переваги багаторівневих систем з політичної точки зору.

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті Розгорнута бесіда/дискусія з елементами аналізу/розв’язання проблемних питань, виконання ситуаційних завдань

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Основні завдання курсу.
 2. Теорія публічних фінансів та фіскальний федералізм.
 3. Інституційні засади розежування фіскальних повноважень в мультирівневій системі.
 4. Публічне управління в теорії нового інституціоналізму.

 

Практичні та ситуаційні завдання.

З неекономічної точки зору федеративні системи можуть характеризуватися рядом подібних особливостей. Назвіть і обґрунтуйте п'ять загальних рис федеративних систем.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [1, 2, 4, 5, 10, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25]

 

Контактне заняття 2-3.

Тема. Основи теорії фіскального федералізму

 

Фахові компетентності:

- знати особливості теорій фіскального федералізму;

- вміти застосовувати на практиці різні ефекти розмежування повноважень між різними рівнями влади і управління.

- розуміти інституціональну організація децентралізованої публічної діяльності;

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар - конференція з презентаціями виконаних завдань/колоквіум

 Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Економіка теорії фіскального федералізму (перша генерація)
 2. Організаційні засади фіскального фелералізму
 3. Фіскальний федералізм та преференції
 4. Фіскальний федералізм та виробнича функція.
 5. Інституціональна організація децентралізованої публічної діяльності.

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Розкрийте зміст "Теорії децентралізації"? - Поясніть основні припущення та теоретичні узагальнення, зважаючи на відмінності у собівартості продукції. Чому "Теорема децентралізації" не має справу з чистими суспільними благами?
 2. Що таке "Spillover" (переплив) і які економічні проблеми викликають позитивні перепливи? Наведіть приклади економічних переливів і обґрунтуйте їх, включаючи інтернальні стратегії.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, конспект лекцій, [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Контактне заняття 4.

Тема: Основи мультирівневого управління.

Фахові компетентності:

- знати взаємозв’язок між різними рівнями влади і управління в мультирівневій системі.  

- розуміти особливості німецького корпоративного федералізму;

- вміти обґрунтувати, потребу в розподілі компетенцій в контексті багаторівневого управління.

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning)

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Режими управління в багаторівневій системі,
 2. Ієрархія, конкуренція та якість переговорів в управління публічними фіннсами
 3. Німецький кооперативному федералізм і його особливості
 4. Підходи до управління багаторівневим урядом та можливості реальних децентралізованих систем. Розмежування  компетенцій та їх впливи

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Розкрийте зміст терміну "державне управління" і які режими управління ви знаєте. Відповідь обґрунтуйте.
 2. Яка різниця між "розділеними компетенціями" та "спільними компетенціями"?
 3. Обґрунтуйте, чи існує потреба в розподілі компетенцій в контексті багаторівневого управління.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, конспект лекцій,  [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Контактне заняття 5.

Тема: Теорія грантів

 

Фахові компетентності:

- знати позитивну та нормативну теорію міжбюджетних відномин;

- розуміти економічну сутність і призначення різних типів грантів;

- вміти обгрунтовувати практику використання «умовних» та «безумовних» міжбюджетних грантів

- знати сутність та наслідки «ефекту липкого паперу» (flypaper effect) в мультирівневій бюджетній системі;

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар - прес-конференція.  Ділова гра, робота в малих творчих групах

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Нормативний та позитивний аналіз теорії грантів
 2. Поняття та види та типи міжбюдетних трансфертів в різних децентралізованих системах
 3. «Ефект липкого паперу» (flypaper effect) в мультирівневій бюджетній системі

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Покажіть різницю в нормативній та позитивній теорії грантів.
 2. Охарактеризуйте особливості різних типів грантів.
 3. За яких обставин безумовні та умовні гранти мають однаковий кількісний ефект?

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  конспект лекцій, конспект лекцій,  [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Контактне заняття 7-8.

Тема: Інституції та конкуренція між юрисдикціями

 

Фахові компетентності:

- знати теорії нової інституційної економіки;

- розуміти організацію системи мультирівневого управління та конкурентних переваг; різних рівнів міцевого самоврядування

 - вміти обгрунтовувати оптимально децентралізований розподіл публічних благ на місцевому рівні (за моделлю Тібу);

- оцінювати економічні наслідки конкуренція між юрисдикціями.

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – колоквіум, робота в малих творчих групах.  Вирішення ситуаційних кейс-вправ

Кількість годин: згідно тематичног плану

 

План заняття:

 1. Мультирівневе управління в теорії нової інституційної економіки
 2. Конкурентні переваги окремих адміністративно-територіальнимих утворень.
 3. Оптимально децентралізований розподіл публічних благ на місцевому рівні (модель Тібу)
 4. Економічні наслідки конкуренція між юрисдикціями (ефекти оподаткування та алокація факторів виробництва).

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Охарактеризуйте різницю між "конкуренцією між юрисдикціями на основі мобільності" та " конкуренцією між юрисдикціями на основі критеріїв".
 2. Обґрунтуйте вплив податків на мобільні фактори на мобілізацію доходів юрисдикції з використанням графічного зображення.
 3. Чому податкова конкуренція може призвести до неефективності?

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій,  [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Контактне заняття 7-8.

Тема: Федеральна система фінансової вирівнювання Німеччини

 

Фахові компетентності:

- розуміти організацію федерального устрою Німеччини;

- орієнтуватись в особливостях організації системи бюджетного регулювання та фінансового вирівнювання, знати різницю між "Загальними додатковими федеральними грантами" та "Додатковими федеральними грантами на особливі потреби" в Німецькій системі фінансового вирівнювання

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – розгорнута бесіда, ділова гра. «Мозковий штурм» - тренінг вправи, дискусія

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Основи федерального устрою Німеччини
 2. Система міжбюджетних відносин в федеральному устрої Німеччини
 3. Організаційні засади системи фінансового вирівнювання в Німеччині.
 4. Вторинна система вертикального фінансового вирівнювання
 5. Ефекти федеральної схеми фінансового вирівнювання

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Розкрийте зміст чотирьох етапів німецької системи фінансового вирівнювання.
 2. Охарактеризуйте "Індекс фінансової спроможності" та "Індекс вирівнювання". Поясніть, чому населення міст-штатів є ваговим.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій,  [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Контактне заняття 9-10.

Тема: Фіскальна децентралізація в Україні

Фахові компетентності:

- розуміти організацію системи міжбюджетних відносин та бюджетного устрою в Україні

- знати переваги і недоліки реформи децентралізації в Україні

- розуміти особливості системи фінансового вирівнювання та бюджетного регулювання в Україні;

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – «мозковий штурм». Дискусія з елементами аналізу

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Особливості розподілу повноважень між різними рівнями влади в децентралізованій унітарній державі.
 2. Система бюджетного регулювання та міжбюджетних відносин в Україні.
 3. Особливості провадження реформи децентралізації місцевого самоврядування.
 4. Ефекти фіскальної децентралізації в Україні

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Охарактеризуйте етапи реформи децентралізації в Україні
 2. Особливості системи фінансового вирівнювання в Україні. Види міжбюджетних відносин
 3. Фінанси місцевого самоврядування: проблеми та перспективи в Україні

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  конспект лекцій, [1,6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 25]

 

Контактне заняття 11.

Тема: Система доходів та видатків Європейського Союзу

     

Фахові компетентності:

- знати історію створення ЄС

- орієнтуватись у розподілі управлінських функцій між Інституціями ЄС

- вміти орієнтуватися в міжнародному нормативному просторі та оцінювати доцільність використання міжнародних вимог до формування та використання бюджету ЄС

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – розгорнута бесіда, дискусія з елементами аналізу.Робота в малих творчих групах, міні - конференція

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Історія становлення ЄС.
 2. Країни-члени ЄС.
 3. Інституції ЄС, їх завдання та розмежування повноважень.
 4. Бюджет ЄС: особливості формування та використання.

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Обґрунтуйте, чи Європейський Союз є федеральною або конфедеративною державою?
 2. Охарактеризуйте чотири види "власних ресурсів" Європейського Союзу. Наведіть приклад суспільного блага, який має фінансуватись та забезпечуватись європейським бюджетом.
 3. Чому складно призначити податкові повноваження Європейському Союзу?

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  конспект лекцій, [1,6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 25]

 

Заняття під час екзаменаційної сесії

 

Контактне заняття 12

Тема: Написання контрольного (модульного) завдання. Захист виконаних між сесіями самостійних індивідуальних робіт.

Фахові компетентності:

- визначати сутність і зміст публічного фінансового управління в мультирівневій системі;

- виокремлювати та правильно інтерпретувати режими управління, типи і види державних і місцевих компетенцій тощо;

- розрізняти типи, форми і види міжбюджетних відносин в різних системах;

 • виконувати практичні завдання із публічного управління. навики управління інформацією щодо макрофінансових процесів та явищ (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).
 • розв’язання проблем при управлінні в публічному секторі.
 • прийняття рішень про напрями реформування системи бюджетного регулювання та фінансового вирівнювання в контексті міжнародних принципів та вимог позитивної теорії.

Вид заняття: Контрольна (модульна) робота. Дискусія.

Види робіт: Робота в малих творчих групах. Захист досліджень.

 

 

3.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою програмою.

У студентів заочної форми навчання завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів, з них 20 балів захисту індивідуальних видів робіт, що передбачені робочою програмою, та 20 балів за наукову роботу. За відповіді (виступи, участь в роботі міні-груп) на аудиторних заняттях повинно виставлятись не менше 40 балів для денної форми навчання, 20 балів за написання контрольних (модульних) робіт.

При контролі виконання завдань, передбачених картою самостійної роботи, для студентів денної форми навчання оцінці підлягають:

 1. рівень знань, продемонстрований при виконанні завдання (25%);
 2. рівень проведеного аналізу (25%);
 3. правильність проведеного аналізу (25%);
 4. відповідність змісту завдання висновкам студента щодо нього (25%).

При контролі відповідей (виступів) на аудиторних заняттях оцінці підлягають:

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях (35%);
 • активність при обговореннях (дискусіях) проблемних питань, що винесені на практичні заняття (консультації) (35%);
 • конструктивна участь у діловій грі або мозковому штурмі з питань поставленої проблеми (30%).

Оцінювання поточної успішності студентів проводиться в балах, які виставляються до журналу.

Оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються: üобов’язкові завдання – максимум 60 балів, ü вибіркові завдання – максимум 40 балів.

Критерії оцінювання поточної систематичності та активності роботи студента:

Рівень знань

Критерії оцінювання

Бали

Оперативний контроль

Схематичний контроль

Пілотне опитування

Відмінний

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • здатність до аргументації, вміння проводити порівняльний аналіз,
 • знання актуальних фактичних даних відповідно до теми

4

3

3

Добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • у цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки,
 • деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • значні помилки з фактичними даними

3

2

2

Задовільний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є значні помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

2

1

1

Мінімальний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є грубі помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • значні труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

1

1

1

Незадовільний

 • підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття, на рівні ознайомлення з матеріалом,
 • нерозуміння змісту програмного матеріалу
 • нездатність до порівняльного аналізу та аргументації,
 • необізнаність з фактичними даними

0

0

0

 

Презентація індивідуальних завдань – 0-20 балів

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання*

Відмінний

20

Чітка постановка актуальної проблеми, високий рівень систематизації матеріалів, висока якість аналізу, вагома аргументація, обґрунтованість і конкретність висновків

Дуже добрий

18

Недостатній рівень (у незначній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Добрий

16

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Задовільний

14

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання декількох з вищеназваних критеріїв

Мінімальний

12

Нечітко поставлена проблема, низька якість систематизації матеріалів, описовий характер фактичних даних, невагома аргументація, недостатня обґрунтованість висновків

Незадовільний

0-10

Відсутність чіткої постановки проблеми, несистематизований матеріал, описовий характер даних, відсутність аргументації, необґрунтованість і неконкретність висновків

* Під час оцінювання викладач обов’язково враховує (1) самостійність проведення дослідження, (2) якість представлення результатів дослідження, вміння самостійно викладати текст (без зачитування)

 

Виконання 1 Контрольної (модульної) роботи0-20 балів.

Контрольна (модульна) робота може здійснюватись шляхом виконання модуля у письмовій формі, який проводиться в аудиторії під час практичних занять під контролем викладача;

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

Відмінний

20

90-100%

Дуже добрий

18

80-89 %

Добрий

16

70-79 %

Задовільний

14

60-69%

Мінімальний

12

50-59 %

Незадовільний

0-10

0-49 %

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля)

Оцінки поточної успішності студента виставляються до журналу з кратністю з кратністю до 1 бала .

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач, який проводить семінари.

Результати поточного контролю вносяться до відомості, яка зберігається в деканаті до кінця наступного семестру.

Підсумковий контроль з дисципліни «Державний кредит»  проводиться у формі заліку. Викладач виставляє  залік за результатами набраних студентом балів за семестр.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Бали переводяться в 4-бальну шкалу та шкалу за системою ЕСТS у такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Результати фіксуються у відомості та при позитивній оцінці – в заліковій книжці студента.

 

 
 1. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Для лисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління» дистанційної форми навчання не передбачено навчальним планом

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідної фахової літератури, нормативно-правових документів, публічної офіційної інформації стосовно управління ризиками в митній справі. У ході самостійної роботи студент повинен за допомогою рекомендованої літератури вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу з відповідної теми, виконати навчальні завдання. Це сприяє засвоєнню навчального матеріалу в повному обсязі згідно з програмою, та послідовному формуванню у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Для врахування особливостей сприйняття кожного студента, під час опрацювання лекційного матеріалу, та навчальної і навчально-методичної літератури, застосовуються методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління»: підготовка проблемних лекцій, семінари-конференції, семінари-дискусії, ділова гра, мозковий штурм, моделювання.

Самостійна робота студентів з дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління» передбачає  такі форми:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу: навчальної та навчально-методичної літератури, додаткової фахової літератури з питань управління митними ризиками;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- переклад іноземних публікацій за темами дисципліни під час підготовки до занять;

- виконання домашніх завдань;

- підготовка до семінарських (практичних) занять у відповідності з їх видами, в т.ч. до колоквіумів;

- підготовка до опитувань та контрольних робіт як форм поточного контролю;

- вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

- виконання наукового завдання з елементами пошукової роботи та розрахунків за обраною темою дисципліни;

- виконання інших індивідуальних завдань;

- участь у наукових студентських конференціях, олімпіадах, семінарах та гуртках.

- систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням контрольних (модульних) робіт та екзаменом.

 

5.1.Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Індивідуальні завдання студент виконує, попередньо ознайомившись з їх переліком у карті самостійної роботи, з вимогами до них, узгодивши тему з викладачем та отримавши консультацію щодо виконання індивідуального завдання.

 

Проведення колоквіумів з дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління»

 

Проведення колоквіуму передбачає самостійну підготовку студентів до визначеної теми, виходячи з переліку питань для самостійного вивчення програмного матеріалу.

Для підготовки до усного обговорення запропонованих тем, студент повинен використовувати спеціальну літературу, яка стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях та на офіційних сайтах Служби статистики України та інших держав та профільних міністерств, Національного банку України, науково-дослідних інституцій, звітах про фінансово-господарську діяльність бюджетних установ, підприємств і фінансово-кредитних установ. Слід користуватися іншомовними джерелами, офіційними Інтернет-сторінками державних органів та вишів інших країн, он-лайн бібліотеками, матеріалами Інтернет-конференцій. Однак, інформацію слід критично опрацьовувати та перевіряти на актуальність.

 

Виконання індивідуального наукового завдання з елементами пошукової роботи та розрахунків за обраною темою дисципліни

 

Виконання індивідуального наукового завдання з елементами пошукової роботи та розрахунків за обраною темою дисципліни — одна з основних форм індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління». Мета виконання завдання полягає у закріпленні, систематизації та поглибленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом упродовж вивчення окремих тем. Для цього студенти самостійно обирають тему роботи відповідно до бази проходження переддипломної практики, і разом з викладачем формулюють тему роботи за заразком, наведеним нижче При цьому конкретні аспекти робіт не повинні повторюватись у одній групі студентів.

Виконання завдання дає можливість студентові навчитися самостійно працювати з різними інформаційними джерелами, узагальнювати матеріали періодичної літератури, виявляти взаємозв’язок із теоретичними основами дисципліни та практичними ситуаціями, обирати способи аналізу фінансових показників при плануванні. Захист завдання дозволить глибше зрозуміти особливості макрофінансового планування як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Студент також набуває навичок обробки і логічного викладу матеріалу, проведення критичного аналізу за темою дослідження тощо.

В процесі підготовки дослідження студент повинен вивчити законодавчі акти, літературні джерела, статистичні та інші матеріали в яких розглядаються питання обраної теми.

Вимоги до змісту дослідження

Підготовка дослідження включає такі етапи: вибір теми дисципліни та формулювання напряму дослідження, складання плану дослідження, , консультація з викладачем, вивчення літературних джерел за темою, добір і вивчення спеціальних (прагматичних) матеріалів за темою, добір фактичного і статистичного матеріалу та його обробка, оформлення списку літератури, захист/презентація перед групою або передання його викладачеві для оцінювання.

В захисті/презентації студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст дослідження, показати чіткі результати аналізу статистичних та інших матеріалів, зробити на його основі обґрунтовані висновки.

Для оформлення дослідження студент надає:

1. письмову роботу (обсягом не більше 15 -20 сторінок А4);

2. презентацію в програмі PowerPoint ( бажано на ноутбуку або планшеті).

Письмова робота повинна містити: титульний аркуш, зміст (узгоджений з викладачем), основну частину, список використаних джерел.

Титульний аркуш роботи містить: найменування вищого навчального закладу і кафедри, де виконана робота; назву роботи; прізвище, ім’я та по батькові студента з назвою факультету, якого курсу, шифром і найменуванням спеціальності; науковий ступінь, вчене звання або посада, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника; місто і рік.

Зміст подають на початку доповіді. Він повинен відповідати плану і відображати суть теми, що розглядається. Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, якщо вони мають заголовок.

Основна частина доповіді складається з розділів, які визначені в завданні  з обов’язковим посиланням на літературні джерела.

Другий теоретичний розділ – пошуковий стосовного наявного (сучасного) стану справ за напрямком дослідження. В кінці роботи  формулюють висновки із стислим викладенням наукових і практичних результатів.

Зміст теоретичних розділів основної частини доповіді має відповідати сучасному рівню розвитку економічної дисципліни. У текстовій частині повинні бути систематизовані всі питання, передбачені планом теми доповіді. Особливо слід звернути увагу на викладення матеріалу у схемах.

Всі розділи повинні бути пов’язані між собою. Висвітлення питань плану дослідження слід супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами з діючої практики. Необхідно також показати уміння співставляти різні підходи до вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, обробленого і узагальненого фактичного матеріалу.

Письмова робота повинна бути грамотно та охайно надрукована або написана чітким розбірливим почерком. Виправлення, закреслювання, вставлення, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому (чистовому) тексті не дозволяються.

Слід уникати в роботі дублювання тексту підручника або іншого джерела. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень і суперечностей між окремими положеннями роботи. Студент повинен повною мірою виявити свої знання, узагальнити теоретичні знання та досвід практичної роботи. У той же час не рекомендується давати однозначні відповіді без належних пояснень. Доповіді, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються на доопрацювання або оцінюються аж до «незадовільно» за рішенням викладача.

Презентація повинна наочно, чітко, зрозуміло пояснювати логіку розрахунків другого та третього розділів дослідження. Презентація повинна містити слайд-заголовок, систематизовану інформацію та коротко сформульовані висновки за дослідженням. Обсяг – не більше 10 слайдів.

 Вибір напрямку дослідження

Вибір напрямку дослідження студенти здійснюють самостійно з урахуванням прагматичної складової дисципліни та можливостей використання практичних матеріалів для підготовки дипломної роботи, але за тематикою дисципліни «Управління ризиків в митній справі». Тема обов’язково попередньо, на початку семестру, узгоджується з викладачем, тоді ж визначається терміни виконання дослідження та його захисту/перевірки за рішенням викладача.

Підбір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальну та спеціальну літературу з напряму дослідження студент підбирає самостійно, використовуючи для цього список літератури, наведений в кінці робочої програми та бібліотечний каталог, нормативну базу з місця проходження переддипломної практики.

5.2.4. Рецензування і захист письмової роботи та презентації

Письмову роботу рецензує викладач кафедри фінансів, який веде семінарські та практичні заняття по науці. Якщо рецензія схвальна, то письмова робота допускається до захисту.

Якщо письмова робота та/або презентація виконана з порушенням наведених вище вимог, її повертають для доопрацювання. До другого варіанту студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

Дату і час захисту наукового дослідження встановлює викладач, який веде семінарські та практичні заняття. Письмова робота зараховується та виставляється відповідна оцінка тільки за підсумками виступу перед групою або співбесіди її автора з викладачем.

 

v19Приклад типових Індивідуальних Завдань

з дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління».

Міні-група 1 (3 особи)

 1. З неекономічної точки зору федеративні системи можуть характеризуватися рядом подібних особливостей. Назвіть і обґрунтуйте п'ять загальних рис федеративних систем.
 2. Яка різниця між "Теорією піраміди" та "Основною теорією" щодо трактування "суверенітету"?
 3. Охарактеризуйте різні способи призначення державних компетенцій в унітарних державах, федеральних та конфедеративних державах за Альбертом Бретоном. Розкрийте зміст терміну "Унітарна федеративна держава" Конрада Гессе?

Міні-група 2 (3 особи)

 1. Охарактеризуйте роль державного сектору та роль вертикального розподілу державної влади за Уоллесом Е. Оутсом.
 2. Розкрийте зміст "Теорії децентралізації"? - Поясніть основні припущення та теоретичні узагальнення, зважаючи на відмінності у собівартості продукції. Чому "Теорема децентралізації" не має справу з чистими суспільними благами?
 3. Що таке "Spillover" (переплив) і які економічні проблеми викликають позитивні перепливи? Наведіть приклади економічних переливів і обґрунтуйте їх, включаючи інтернальні стратегії.

Міні-група 3 (3 особи)

 1. Розкрийте зміст терміну "державне управління" і які режими управління ви знаєте. Відповідь обґрунтуйте.
 2. Яка різниця між "розділеними компетенціями" та "спільними компетенціями"?
 3. Обґрунтуйте, чи існує потреба в розподілі компетенцій в контексті багаторівневого управління.

Міні-група 4 (3 особи)

 1. Покажіть різницю в нормативній та позитивній теорії грантів.
 2. Охарактеризуйте особливості різних типів грантів.
 3. За яких обставин безумовні та умовні гранти мають однаковий кількісний ефект?

Міні-група 5 (3 особи)

 1. Охарактеризуйте різницю між "конкуренцією між юрисдикціями на основі мобільності" та " конкуренцією між юрисдикціями на основі критеріїв".
 2. Обґрунтуйте вплив податків на мобільні фактори на мобілізацію доходів юрисдикції з використанням графічного зображення.
 3. Чому податкова конкуренція може призвести до неефективності?

Міні-група 6 (3 особи)

 1. Розкрийте зміст чотирьох етапів німецької системи фінансового вирівнювання.
 2. Охарактеризуйте "Індекс фінансової спроможності" та "Індекс вирівнювання". Поясніть, чому населення міст-штатів є ваговим.
 3. Яка різниця між "Загальними додатковими федеральними грантами" та "Додатковими федеральними грантами на особливі потреби" в Німецькій системі фінансового вирівнювання?

Міні-група 7 (3 особи)

 1. Обґрунтуйте, чи Європейський Союз є федеральною або конфедеративною державою?
 2. Охарактеризуйте чотири види "власних ресурсів" Європейського Союзу. Наведіть приклад суспільного блага, який має фінансуватись та забезпечуватись європейським бюджетом.
 3. Чому складно призначити податкові повноваження Європейському Союзу?

Спільне завдання для всіх міні-груп:

 1. Охарактеризуйте етапи реформи децентралізації в Україні
 2. Особливості системи фінансового вирівнювання в Україні. Види міжбюджетних відносин
 3. Фінанси місцевого самоврядування: проблеми та перспективи в Україні

Вимоги до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління»:

Склад міні-груп визначається студентами самостійно. Індивідуальна робота виконується протягом семестру і презентується в готовому вигляді на консультаційному занятті визначеному викладачем, який читає курс «Публічний сектор та мультирівневе управління». Індивідуальна робота має бути представлена у текстовому вигляді (обсяг - до 10 сторінок) (вимоги до оформлення: Times New Roman 14; інтервал – 1,5; поля – з усіх боків 2 см. Сторінки мають бути пронумеровані, список використаних джерел є обов’язковим), а також презентована як  міні-презентація PowerPoint, Prezi і.т.д.  (10-12 слайдів).

Індивідуальна робота захищається міні-групою у повному складі. Готові роботи підлягають публічному захисту не пізніше ніж за два тижні до завершення семестру.

Підготовка презентації за заданою тематикою наукового дослідження.

            Написання наукового дослідження створює для студента можливість навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, реформувати та узагальнювати їх матеріали, вивчати та оцінювати основні проблеми і шляхи їх подолання, які стосуються організації бюджетного процесу в Україні, формулювати пропозиції з метою їх подолання.

Загальні вимоги до написання наукового дослідження.

            Обсяг має бути в межах 10-15 сторінок стандартного формату А4.  Текст друкується через півтора міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт. Текст слід розміщувати таким чином, щоб залишилися поля: з лівого боку - 20 мм, з правого - 10 мм, від верхньої межі аркуша до першого рядка – 15-20 мм, знизу – 15-20 мм. Зміст реферату повинен відповідати сучасному рівню розвитку економічної дисципліни. У разі наявності декількох точок зору на те чи інше питання, необхідно висвітлити їх усі. При використанні статистичних даних, студент повинен орієнтуватися на їх достовірність та відповідність часовим параметрам.

Етапи підготовки наукового дослідження.

Робота над науовим дослідженням поділяється на наступні етапи:

 • Вибір теми.
 • Самостійне складання попереднього плану.
 • Підбір літературних джерел та фактичного матеріалу згідно плану.
 • Узгодження з викладачем плану реферату та внесення необхідних змін до нього та до списків джерел інформації.
 • Безпосередня робота над написанням.
 • Презентація.

Оформлення наукового дослідження.

Слід уникати в роботі книжкових висловів та фраз. Необхідно самостійно формулювати свої думки, не допускати протиріч між її частинами та в тексті взагалі. Кожне питання, що зазначене в плані, повинно мати свій заголовок. Нумерація сторінок починається з титульного аркуша арабськими цифрами у верхньому правому куті зверху. На титульному аркуші номер не проставляється.

Зміст роботи подається на другій сторінці. Цифровий матеріал, що застосовується в роботі, супроводжується точним посиланням на відповідні джерела. Окремо нумеруються таблиці та графічний матеріал. Заголовки таблиць, графіків, діаграм повинні відповідати змісту матеріалу та вказувати на об'єкт та період до якого відносяться дані. В таблицях вказують одиниці виміру, а в графіках та діаграмах - масштаб (за необхідності). Заголовки розміщують справа над таблицею та її тематичним заголовком. Використану літературу та законодавчі акти рекомендується наводити в наступній ієрархічній послідовності:

1.Закони України.

2.Укази Президента України.

3.Постанови Кабінету Міністрів України.

4.Положення, накази, інструкції та інші нормативні документи.

5.Спеціальна література і статті в періодичних виданнях (в алфавітному порядку).

На останній сторінці студент ставить свій підпис і дату закінчення роботи.

Обсяги презентації до 10 слайдів в електронному або друкованому вигляді.

Вона складається з наступних структурних частин:

1. Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства,

2. Аналіз фінансової проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання.

3. Заключення  Заключення містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.

4. Література

Критеріями оцінки міні-лекції є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність.

Наукове дослідження оцінюється за результатами захисту письмової роботи. Під час захисту оцінюється вміння студента розкрити поставлену в завданні проблему, глибина висновків та обґрунтованість результатів дослідження. Важливим для результатів захисту є самостійні висновки студента.

Для денної форми навчання захист робіт проводиться на консультації, яка призначається викладачем згідно розкладу та графіку індивідуально-консультаційної роботи на початку семестру.

Студентами заочної форми навчання письмові наукові дослідження можуть залишатися на кафедрі для наступної перевірки викладачем у терміни, встановлені графіком індивідуально-консультативної роботи. Захист індивідуальних робіт проводиться згідно розкладу консультацій упродовж семестру.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою.

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою формує навички самостійної науково-дослідної та практичної роботи, дозволяє студенту навчитися самостійно працювати з інформаційними джерелами, узагальнювати їх матеріали, сприяє розвитку та поглибленню наукових і практичних інтересів до майбутньої професійної діяльності.

Результати проведеної роботи оформлюються студентом згідно з вимогами до оформлення реферату.

Контроль за виконанням індивідуальних завдань  здійснюється шляхом обговорення (захисту) робіт під час аудиторних занять, розгляду підготовлених матеріалів, виявлення та розбору спірних або незрозумілих моментів, перевірки правильності виконання завдань.

Систематизація та опрацювання матеріалу за темами дисципліни

Метою систематизації та опрацювання матеріалу за темами дисципліни є:

  • підготовка до практичних і семінарських занять, контрольних (модульних) робіт, до екзамену;
  • набуття знань для виконання індивідуальних завдань.

Під час систематизації та опрацювання матеріалу за темами дисципліни студенти можуть виконувати індивідуальне завдання - структуровано-схематичний конспект за питаннями тем дисципліни: у вигляді структурно-логічних блок-схем, презентації, структурованих тез. При підготовці такого конспекту можна використовувати такі методи систематизації матеріалу як інтелект-карта, дерево цілей, графічний аналіз, табличний аналіз тощо.

Структура конспекту: титульна сторінка, опрацьований конспект за темою і питаннями до неї, список потрібної літератури.

Конспект за обраною тематикою, презентація аналітичного огляду наукових публікацій та інших матеріалів за темою готується на те заняття (той семінар), на якому розглядається відповідна тема. Якщо тема на семінарських заняттях не розглядається, тоді студент має здати конспект викладачу, який проводить семінари та практичні заняття, не пізніше ніж за 3 тижні до закінчення семестру.

Критеріями оцінки є якість систематизації матеріалу: глибина, правильність, методи подання інформації, кількість опрацьованих літературних джерел.

Участь у наукових студентських конференціях, олімпіадах, семінарах та гуртках

Кафедра фінансів та інші підрозділи КНЕУ імені Вадима Гетьмана організовують наукову роботу студентів фінансово-економічного факультету у різній формі. Участь у науковій роботі є добровільною і передбачає наступні форми роботи:

 • підготовку і представлення доповіді;
 • участь у дискусії, обговорення проблемних питань;
 • вислуховування доповідей та їх обговорення, отримання нової інформації та формування на цій основі своєї думки, власних висновків.

Також заохочується і оцінюється наукова робота студентів у формах, передбачених іншими вузами, за спеціальністю «Фінанси» та спорідненими спеціальностями.

Участь у науковій роботі дає студенту можливість сформувати низку важливих навичок:

 • навчитися виступати перед аудиторією;
 • навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її;
 • обґрунтовувати і відстоювати свою позицію;
 • вислуховувати думку інших людей;
 • розширити свій професійний світогляд;
 • отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях.

Для виступу на щорічних наукових студентських конференціях студент самостійно обирає фінансову проблему і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, обраного з колективу кафедри фінансів).

 

  1. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

При контролі виконання і захисту завдань самостійної роботи студента денної форми оцінці підлягають:

 • загальний рівень підготовки завдання: відповідність змісту дисципліни, правилам оформлення завдання, якість і кількість використаних літературних джерел, якість використаних методів аналізу та дослідження;
 • глибина дослідження, правильність та обґрунтованість висновків;
 • рівень підготовки презентації та захисту при необхідності тощо.

Індивідуальна робота оцінюються разом в діапазоні від 1 до 20 балів, які пропорційно розподіляються за індивідуальними завданнями (1. Аналітична записка стосовно практичної ситуації за обраною темою наукового дослідження; 2. Побудова структурованого, схематичного конспекта-презентації з проблемними аспектами обраного питання дисципліни; 3.Підготовка розрахункових завдань за заданою тематикою). Такою кількістю балів можуть бути оцінені завдання, які повністю за своїм змістом і оформленням відповідає встановленим вимогам. Зменшення кількості балів проводиться відповідно до критеріїв оцінювання, викладених у табл. 1 нижче. 

Таблиця 1

Критерії оцінювання індивідуальних робіт

пп

Критерії оцінювання індивідуальних завдань

Бали, що знімаються

1

2

3

1.

Оформлення індивідуальних завдань не відповідає вимогам:

(значне перевищення обсягу (більше 5 стор.) текстової частини, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація сторінок, відсутні заголовки пунктів, неправильне оформлення цифрового та графічного матеріалу тощо)

2

2.

Несвоєчасна реєстрація індивідуальних завдань

2, 4

3.

В будь-якому індивідуальному завданні відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладу

2

4.

Викладення теоретичної частини індивідуального завдання (аналітичної записки) не відповідає вимогам: (відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не вказані автори тексту, відсутні посилання на джерела тощо )

2, 4

5.

Практична розрахункова частина доповіді не відповідає вимогам: (відсутній табличний  та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані „застарілі дані”, наведені дані не пов’язані зі змістом тексту, відсутній аналіз поданого практичного матеріалу або його динаміка тощо)

2, 4, 6, 8

6.

Проблемна частина (структурована презентація) не відповідає вимогам:

(не виявлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем, не зазначено шляхів вдосконалення, відсутня власна точка зору чи її аргументація тощо)

2, 4, 6, 8

7.

Висновки не відповідають вимогам: (не мають зв”язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях, не визначені шляхи і напрями вирішення проблемних аспектів теми тощо)

2, 4, 6, 8

8.

Список літератури не відповідає вимогам: (неправильно оформлений, відсутня законодавча та інформаційна бази, застаріла періодична література тощо).

2, 4

Викладач має право додатково знімати бали за такими критеріями (див. Табл. 2):

Таблиця 2

Додаткові критерії зменшення балів

пп

Критерії оцінювання захисту індивідуальних завдань

Бали, що додатково знімаються при захисті 

1.

Нерозуміння теоретичних основ даної теми

2, 4

2.

Нерозуміння тенденцій розвитку сучасних технологій та особливостей системи управління митними ризиками

2, 4, 6

3.

Неспроможність аргументувати власну точку зору щодо висновків дослідження

2, 4, 6, 8

                                                                                                  

До навчальної роботи студента заочної форми навчання у міжсесійний період належать виконання завдань, передбачених картою в електронному вигляді, в тому числі і у дистанційному курсі (за його наявності) згідно з розкладом викладача.

5.3.1 Підготовка розрахункових завдань за заданою тематикою.

Цей вид роботи виконується студентами у міжсесійний період. Завдання для виконання вони отримують упродовж установчої сесії. Виконані в електронному вигляді розрахункові завдання висилаються на пошту викладачеві у встановлений ним термін. Захист завдань проводиться на контактних заняттях у екзаменаційну сесію.

5.3.2 Індивідуальне завдання за дистанційним курсом (тестовий контроль)

Цей вид завдання виконується студентами у встановлений викладачем термін у міжсесійний період, і може включати два варіанти:

а) складання студентами тестів із їх одночасним вирішенням, за вимогами та темами, доведеними до відома викладачем – тести відсилаються кожним студентом викладачеві на електронну пошту.

б) складання тестів у середовищі дистанційного курсу (за його наявності) із автоматичним оцінюванням результатів.

5.3.3. Виконання індивідуальних завдань на вибір в електронному вигляді з їх наступним захистом на контактних заняттях у екзаменаційну сесію.

До індивідуальних завдань належать:

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Аналітичний звіт власних наукових досліджень

3. Підготовка презентації

Теми та вимоги до індивідуальних завдань всі студенти отримують у викладача на установчій сесії, також отримують матеріали та орієнтування для пошуку матеріалів для виконання цих завдань.

Завдання виконуються за графіком, встановленим викладачем та відсилаються на його електронну пошту у встановлені терміни. При перевірці завдань викладач має право повертати завдання на доопрацювання або сприймати його як таке, що оцінюється у нуль балів.

При контролі виконання і захисту завдань самостійної роботи студента оцінці підлягають:

 • загальний рівень підготовки завдання: відповідність змісту дисципліни, правилам оформлення завдання, якість і кількість використаних літературних джерел, якість використаних методів аналізу та дослідження;
 • глибина дослідження, правильність та обґрунтованість висновків;
 • рівень підготовки презентації та захисту при необхідності тощо.

При контролі виконання і захисту завдань самостійної роботи студента оцінці підлягають:

 • загальний рівень підготовки завдання: відповідність змісту дисципліни, правилам оформлення завдання, якість і кількість використаних літературних джерел, якість використаних методів аналізу та дослідження;
 • глибина дослідження, правильність та обґрунтованість висновків;
 • рівень підготовки презентації та захисту при необхідності тощо.

Індивідуальна робота оцінюються разом в діапазоні від 1 до 20 балів, які пропорційно розподіляються за індивідуальними завданнями (1. Аналітична записка стосовно практичної ситуації за обраною темою наукового дослідження; 2. Побудова структурованого, схематичного конспекта-презентації з проблемними аспектами обраного питання дисципліни; 3.Підготовка розрахункових завдань за заданою тематикою). Такою кількістю балів можуть бути оцінені завдання, які повністю за своїм змістом і оформленням відповідає встановленим вимогам.

Презентація індивідуальних завдань – 0-20 балів

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання*

Відмінний

20

Чітка постановка актуальної проблеми, високий рівень систематизації матеріалів, висока якість аналізу, вагома аргументація, обґрунтованість і конкретність висновків

Дуже добрий

18

Недостатній рівень (у незначній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Добрий

16

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Задовільний

14

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання декількох з вищеназваних критеріїв

Мінімальний

10

Нечітко поставлена проблема, низька якість систематизації матеріалів, описовий характер фактичних даних, невагома аргументація, недостатня обґрунтованість висновків

Незадовільний

0-10

Відсутність чіткої постановки проблеми, несистематизований матеріал, описовий характер даних, відсутність аргументації, необґрунтованість і неконкретність висновків

* Під час оцінювання викладач обов’язково враховує (1) самостійність проведення дослідження, (2) якість представлення результатів дослідження, вміння самостійно викладати текст (без зачитування)

 

 
 1. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)

 

Результатом вивчення дисципліни «Публічне сектор та мультирівневе управління» є залік з дисципліни.

Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної фінансової проблеми.

Залік з дисципліни оформлюється в термін, визначений кафедрою фінансів. Підсумкова оцінка записується у залікову відомість. Якщо за результатами поточного та підсумкового контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно» з дисципліни.

Студенти на залік приходять із заліковими книжками та студентськими квитками. Ті студенти, які з об’єктивних причин їх не мають, можуть пред’явити паспорт чи інший документ, що підтверджує його особу.

Студенти денної форми навчання виконують дві контрольні (модульні) роботи протягом семестру, заочної - одну. Контрольні (модульні) роботи виконуються упродовж семестру у терміни, встановлені викладачем. Зміст контрольної (модульної) роботи, її структуру, зразки типових завдань викладач наводить студентам перед написанням контрольної (модульної) роботи.

Максимальна сума балів за контрольні (модульні) роботи – 20 балів. Бали вказані в Карті СРС.

За використання недозволених джерел і підказок, невчасне або неправильне виконання контрольних (модульних) робіт, студент отримує 0 балів. Критерії оцінювання доводяться до студентів перед виконанням роботи.

 

6.1. Структура контрольної (модульної) роботи

 

Залік з дисципліни « Публічне сектор та мультирівневе управління» складається сумарно з балів за поточну успішність та контрольних (модульних) робіт. На контрольну (модульну) роботу виносяться вузлові питання, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішення аналітичних завдань, задачі тощо.

Контрольна (модульна) робота складається з 5 завдань. Перші два завдання носять теоретичний характер щодо особливостей предмету вивчення. Третє завдання - це структурно-схематичне зображення явища чи процесу управління макрофінансовими ризиками, останні два завдання є ситуаційно-розрахунковими (типові приклади наведені в пункті 6.3).

 

6.2. Критерії оцінювання роботи студента

 

Кожне завдання контрольних (модульних) робіт оцінюється за шкалою від 0 до 2 балів залежно від рівня знань з кроком як зазначено в таблиці  нижче.

 

Кількість балів за

шкалою

Рівень повноти й

коректності відповіді

2

Відмінний, добрий

1

задовільний

0

незадовільний

 

Для переведення результатів роботи до 100-бальної шкали, набрані бали додаються до поточної успішності.

Повна відповідь на питання, яка оцінюється у 2 бали, повинна відповідати таким вимогам:

1) наведені визначення основних понять питання;

2) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми або аспекту;

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання класифікацій та характеристик;

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз та самостійно робити логічні висновки й узагальнення;

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання під час розкриття питань, які того потребують;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) знання точних назв та функцій бюджетних установ та їх ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) результати знань після засвоєння матеріалу основної та додаткової літератури;

 1. вільно володіє категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 2. демонструє практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 3. демонструє креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Відповідь на питання оцінюється у 1 бали, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) одночасно присутні три чи чотири типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 6 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, частково обґрунтовані.

Відповідь на питання оцінюється у 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 0 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супроти нього аргументами, зазначеними у відповіді;

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді ї тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

Виконання студентами як контрольної (модульної) роботи має здійснюватися виключно самостійно. Тому, за використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.) чи підказок студент знімається з екзамену й одержує нульову оцінку. По завершенні роботи разом з білетами і заліковими книжками приймаються від кожного студента викладачем на перевірку. Перевірка проводиться в приміщенні університету.

Результати поточної успішності студентів є показником рівня засвоєння ними робочої програми та виконання вимог Карти самостійної роботи студентів. Результати поточного та підсумкового контролю є рівноцінними показниками рівня засвоєння студентом знань, набуття умінь та сформованості навичок, що визначені відповідною робочою програмою.

Студенти, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі екзамену набиратимуть від 21 до 59 балів (включно), після належної підготовки матимуть право повторно скласти екзамен. Перескладання дисципліни дозволяється двічі. У загальному підсумковому оцінюванні рівня результатів навчальної діяльності цих студентів враховується результат поточного контролю рівня знань, умінь та навичок.

Студент, який під час опанування дисципліни понад обсяги встановлені навчальним планом за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи набрав менше 20 балів (включно), не допускається до повторного складання дисципліни і вважається таким, що має академічну заборгованість.

Оцінювання знань студентів, що складають екзамен, здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється у такому порядку:

 

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

А

80-89

добре

В

70-79

С

66-69

задовільно

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Результати заліку фіксуються в відомості та, при позитивній оцінці, – в заліковій книжці студента.

 

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на залік

 1. Використовуючи припущення за моделлю Тібу пояснити взаємозвязок між децентралізацією фіскальних повоноважень в мультирівневій системі та ефективністю забезпечення публічних благ. Чи можливо досягти оптимального рівня децентралізаці?

 

 1. Яка різниця між "розділеними компетенціями" та "спільними компетенціями"?
 2. Охарактеризуйте чотири види "власних ресурсів" Європейського Союзу. Наведіть приклад суспільного блага, який має фінансуватись та забезпечуватись європейським бюджетом.
 3. Дайте визначення:

Мультирівневе управління – це

Спілловер ефект – це

 1. Назвіть і охарактеризуйте основні загрози реформи децентралізації в України.

 

 

 

7. Рекомендовані інформаційні джерела

7.1 Основна література

 1. Бюджетний кодекс України, 2018. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
 2. Длугопольський О.В. Теорія економіки державного сектора: Навчальний посібник. – К.: «ВД «Професіонал», 2007. – 592 с. – ISBN 978-966-370-074-8
 3. Податковий кодекс України, 2018. URL:  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 4. Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Віктора Банаха, Олександра Сосніна, Пранаса Жукаускаса, Йоліти Ввайнхардт, Регіни Андрюкайтене; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя: ЗДІА, 2016. – 606 с. ISBN 978-617-685-027-4
 5. Фінансовий потенціал регіонального розвитку: монографія/А.Є.  Буряченко; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 342 c. – ISBN 978-966-483-737-5
 6. Ahmad, Ehtisham and Giorgio Brosio (2015), Handbook of Multilevel Finance. Edward Elgar Publishing, Northampton, MA, USA.
 7. Oates, Wallace E. (2005) Toward a Second-Generation Theory of Fiscal Federalism, International Tax and Public Finance 12 (4), 349-373.
 8. Rosen, Harvey S. and Ted Gayer (2014), Public Finance. 10th Global edition, McGraw-Hill (Chap. 22), Maidenhead, UK.
 9. Tresch, Richard W. (2015), Public Finance: A Normative Theory. 3rd edition, Academic Press (Chap. 26, 27, 28).
 10. Wellisch, Dietmar (2004), Theory of Public Finance in a Federal State. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

7.2 Додаткова

 1. Бюджетна система: підручник / за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 871 с. –  ISBN 978-617-674-088-0
 2. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні: кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Скрипниченко М.І. ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2015. – 544 с.  – ISBN 978-966-02-7506-5
 3. Розвиток державних фінансів в умовах глобалізації в Україні: кол. моногр. / за ред. д-ра екон. наук Луніної І.О. ; НАН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». – К., 2014. – 296 с.  – ISBN 978-966-02-7365-8
 4. Breton Albert (1987), Expenditure Harmonization in Unitary, Confederal and Federal States, European Journal of Political Economics 3 (1+2), 199-218.
 5. Buchanan, James M. (1950), Federalism and Fiscal Equity, American Economic Review 40 (4), 583-599.
 6. Coase, Ronald (1984), The New Institutional Economics, Journal of Institutional and Theoretical Economics 140, 229-231.
 7. Coase, Ronald (1998), The New Institutional Economics, American Economic Review 88 (2), 72-74.
 8. Cottarelli, Carlo (2016), A European Fiscal Union: The Case for a Larger Central Budget, Economia Politica 33 (1), 1-8.
 9. Döring, Thomas and Jan Schnellenbach (2011), A Tale of Two Federalisms: Germany, the United States and the Ubiquity of Centralization, Constitutional Political Economy 22 (1), 83-102.
 10. Enderlein, Henrik et al. (2010), Handbook on Multi-level Governance. Edward Elgar Publishing, Northampton, MA, USA.
 11. Laffan, Brigid and Pierre Schlosser (2016), Public Finances in Europe: Fortifying EU Economic Governance in the Shadow of the Crisis, Journal of European Integration 38 (3), 237-249.
 12. Levin, Jonathan (1991), Measuring the Role of Sublevel Governments, in Prud’homme, Rémy (ed.), Public Finance with Several Levels of Government. Proceedings of the 46th Congress of the international Institute of Public Finance, The Hague/Koenigstein, 21-36.
 13. Musgrave, Peggy B. (1991), Merits and Demerits of Fiscal Competition, in Prud’homme, Rémy (ed.), Public Finance with Several Levels of Government. Proceedings of the 46th Congress of the international Institute of Public Finance, The Hague/Koenigstein, 281-297.
 14. Oates, Wallace E. (1972), Fiscal Federalism. Harcourt Brace Jovanovich, New York, USA.
 15. Oates, Wallace E. (1991), Fiscal Federalism: An Overview, in Prud’homme, Rémy (ed.), Public Finance with Several Levels of Government. Proceedings of the 46th Congress of the international Institute of Public Finance, The Hague/Koenigstein, 1-18.
 16. Oates, Wallace E. (1997), On the Welfare Gains from Fiscal Decentralization, Journal of Public Finance and Public Choice 15 (2-3), 83-92.
 17. Williamson, Oliver E. (1998), The Institutions of Governance, American Economic Review 88 (2), 75-79.
 

[1] Українською мовою дисципліна розроблена відповідно до курсу Університету м. Бремен “Public Sector and Multilevel Governance”

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ фінансів

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Проректор з науково-педагогічної роботи _________________________ А.М. Колот

 

«01» жовтня 2019 р.

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 «ПУБЛІЧНИЙ СЕКТОР ТА МУЛЬТИРІВНЕВЕ УПРАВЛІННЯ[1]»

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

 

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

освітні програми/

спеціалізації

«Фінанси», «Митне адміністрування», «Страхування та ризик-менеджмент»

 

тип дисципліни

 вибіркова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________ Д.М. Котенок

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 3  від 27.09.2019 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

         

 

 

 

 

Київ 2019

 

Розробники:       Андре В. Хайнеманн — проф. д-р. Університету м. Бремен (Німеччина), Запрошений професор ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», andre.heinemann@uni-bremen.de

Степура Марина Михайлівна - к.е.н., доцент кафедри фінансів, кафедра фінансів, mstepura@ukr.net, cbvs_ms@kneu.edu.ua

Котіна Ганна Михайлівна – к.е.н., доцент кафедри фінансів, кафедра фінансів, akotina@ukr.net, cbvs_hk@kneu.edu.ua

Буряченко Андрій Євгенович — д.е.н., професор кафедри фінансів, кафедра фінансів, andrii.buriachenko@gmail.com

 

 

 

Навчальний план 2019 р.

                       

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

1, 1-2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

Залік

Мова викладання

українська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© автор(и), 2019

© КНЕУ, 2019

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ………………………………….

16

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 ………………………………………………………………………..

16

Тема 1………………………………………………………………………………………………

16

Тема 2…………………………………………………………………………………...................

16

Тема 3………………………………………………………………………………………………

16

Тема 4……………………………………………………………………………………………….

16

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2…………………………………………………………………………

16

Тема 5………………………………………………………………………………………………

16

Тема 6.………………………………………………………………………………………………

16

Тема 7.………………………………………………………………………………………………

17

Тема 8……………………………………………………………………………………………….

17

Тема 9……………………………………………………………………………………………….

17

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

19

2.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………………………...

19

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………………..

24

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

28

3.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………………………

28

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………………..

34

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………….

37

4.1. Карта навчальної роботи студента…………………………………………….......................

37

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………………...

37

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ……

38

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………….

38

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для             самостійної роботи………………………………………………………………………

44

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — залік)………………………………

47

6.1. Структура контрольної (модульної) роботи……………………………………….

47

6.2. Критерії оцінювання підсумкової роботи студента……………………………….

47

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на залік………………………………

49

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА…………………………………….

50

7.1.      Основна література ……………………………………………………………...

50

7.2.      Додаткова література ……………………………………………………....……

50

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Публічний сектор та мультирівневе управління» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Дисципліна «Публічний сектор та мультирівневе управління» займає чільне місце серед дисциплін вільного вибору у підготовці магістрів за освітньо-професійними програмами «Фінанси», «Митне адміністрування» та «Страхування та ризик-менеджмент».

Анотація навчальної дисципліни. Дисципліна "Публічний сектор та мультирівневе управління" має теоретичниий і прикладний характер, вона розглядає публічний сектор як фрагментовану сферу колективного прийняття рішень. Поки теорія фіскального федералізму аналізує суб'єктів та їх формально незалежну компетенцію прийняття рішень, з концепцією багаторівневого управління можна проаналізувати реальні федеральні та унітарні системи з дуже складною мережею влади та відповідальності між кількома рівнями прийняття рішень. Таким чином, дисципліна дасть реальний погляд на взаємозалежність, а також "режими управління" та багаторівневу координацію у вертикальних фрагментованих державних організаціях для розуміння конкретних політичних рішень та економічних наслідків.

Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення исципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління» засновується на знаннях, отриманих з базової фундаментальної дисципліни «Фінанси» і «Публічні фінанси» та прикладних дисципліни (наук) «Податкова система», «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент», «Фінанси місцевого самоврядуввання». Значну роль в опануванні даної дисципліни мають знання з інших дисциплін (наук) магістерської програми: «Адміністрування податків» та «Митний менеджмент».

Мета вивчення дисципліни – формування знань з організації та функціонування публічного управління в багаторівневих системах на основі теорії фіскального федералізму та набуття практичних навичок з функціонування механізму бюджетного регулювання в різних системах  (Німеччина, Україна, Європейський Союз (ЄС)).

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

 • вивчення теоретичних та організаційних основ фіскального федералізму та мультирівневого фінансового управління федеральних або децентралізованих систем.
 • вивчення основ теорії грантів та системи бюджетного регулювання в різних країнах;
 • отримання передових знань про реальні економічні проблеми в рамках німецького, українського та європейського федералізму в контексті європейської інтеграції
 • формування навичок щодо оцінки особливостей фінансових відносин в рамках декількох багаторівневих систем та існуючих варіантів реформування федералізму в європейському контексті

Предмет дисципліни це теоретичні та прагматичні аспекти мультирівневого управління в публічних фінансах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

1. Знання:

режимів публічного управління в багаторівневих системахта, зокрема, конкуренції між юрисдикціями, теорії бюджетного регулювання та систем фінансового вирівнювання в різних країнах,

2. Уміння:

вміти виокремлювати особливості організації багаторівневого управління в децентралізованих та федеральних системах; володіти навичками фінансового регулювання; розробляти пропозиції щодо вирішення проблем мультирівневого управління у контексті міжнародного досвіду; заходи щодо мінімізації зовнішніх та внутрішніх ефектів деціентралізації;напрями державної політики в бюджетно-податковій; заходи держави щодо підвищення ефективності виконання державного бюджету та місцевих бюджетів та забезпечення економічного добробуту. Ефективно використовувати сучасні інформаційні технології для: оптимізації фінансових потоків; формування масиву статистичної та оперативної інформації; здійснення контролю за ефективним використанням коштів держави.

3. Комунікація:

здатність працювати у міжнародному просторі застосовувати управлінські навички в публічному секторі, здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців; організовувати та координувати діяльність структурних підрозділів спеціалізованих органів державного фінансового управління, які відповідають за бюджетну політику

4. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність держави в цілому чи окремі її складові.

 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1

Тема  1 Вступ

Розкриваються основи фіскального федералізму та багаторівневого управління. На тлі того, що більшість націй у всьому світі організовані як децентралізовані системи, необхідно враховувати кілька різних структур децентралізації. Отже, глава присвячена основним питанням про призначення суверенітету та компетентності у багаторівневих системах. Теорія "Піраміди" та "Основна теорія", а також різні форми процесів призначення компетенції будуть обговорюватися з обраною економічною літературою. Студенти отримують деякі визначення, які необхідні для подальшого аналізу та обговорюють переваги багаторівневих систем з політичної точки зору. Крім того, глава вводить термін "інститут", а також термін "управління".

Тема 2 Основи теорії фіскального федералізму

Досліджує економічні переваги децентралізованих структур управління з точки зору переваг громадян. Мікроекономічні основи необхідні для аналізу соціального впливу централізованих та децентралізованих рішень з зміною надлишку споживачів. З іншого боку, фокус на виробничих витратах дає аргументи для централізації. Після нормативного обговорення тема 3 присвячена функціонуванню багаторівневих систем з позитивної точки зору. Досліджується фіскальна еквівалентність та інституційна відповідність. Проте аналізуватиметься наслідки впливу та його вплив у багаторівневій системі. Таким чином, студенти зможуть обговорити реальні проблеми в багаторівневих системах, викликані регіональними зовнішніми ефектами та наслідками для багаторівневого управління.

Тема 3 Основи мультирівневого управління

Увага зосереджується на режимах управління в багаторівневій системі, ієрархії, конкуренції, переговорах та наслідках для прийняття рішень щодо надання суспільних благ. Співпраця та координація є фундаментальними питаннями, особливо в так званому "Німецькому кооперативному федералізмі", і студенти отримують знання про підхід до управління багаторівневим урядом та можливості реальних децентралізованих систем. Розмежування  компетенції та їх вплив. Це буде основою для наступної теми, для аналізу грантів у багаторівневих системах.

Тема 4 Теорія грантів

Гранти від одного рівня влади до іншого є основним способом зміни фіскальних ресурсів у рамках федеральної системи. Тема 4 стосується нормативного та позитивного аналізу грантів. Нормативна теорія корисна для обговорення реалізації грантів для досягнення економічних та політичних цілей та аналізу впливу кількох інструментів на декілька цілей. Також буде обговорюватися позитивний аналіз впливу грантів. Принаймні, буде проаналізовано і обговорено явище так званого «ефекту липкого паперу».

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2

Тема 5 Інституції та конкуренція між юрисдикціями

Тема 5 починається з короткого огляду основних інститутів з економічної точки зору. Студенти вивчатимуть основи економічної дискусії про міждержавну конкуренцію в неокласичній системі. Аналізуватиметься податкове регулювання та його наслідки. Розглядаються горизонтальні та вертикальні фіскальні зовнішні ефекти. Студенти одержуть знання про "режим конкуренції" в режимі управління в багаторівневій системі та зможуть обговорити різницю між конкуренцією між юрисдикціями, що ґрунтується на мобільності, а також міждержавної конкуренції на основі виміру ("критерій конкуренції"). На цьому тлі студенти одержують фахову літературу (наприклад, Tiebout 1956, Zodrow і Mieszkowski, 1986) та поточні вклади з емпіричними та теоретичними висновками.

Тема 6 Федеральна система фінансової вирівнювання Німеччини

У цьому розділі студенти отримають знання про компетенцію та призначення доходів у рамках федеральної системи Федеративної Республіки Німеччина. Тема присвячена фундаментальному розподілу компетенцій на основі Основного закону Німеччини. Оскільки Федеральна система фінансового вирівнювання складається з кількох етапів, студенти отримують інформацію про конституційну основу, економічному обгрунтуванні та проблемах деяких частин схеми фінансового вирівнювання. Студенти можуть використовувати знання від Теми 1 до Теми 5 для аналізу конкретних правил у рамках схеми фінансового вирівнювання, наприклад, Фінансові правила для міських держав, федеральних фондів для морських портів. Додаткові федеральні гранти будуть аспектами в обговоренні ефективності німецької системи фінансового вирівнювання.

Тема 7 Фіскальна децентралізація в Україні

У цьому розділі студенти отримають знання про компетентність та призначення доходів у децентралізованій системі України. Особливості реалізації реформи децентралізації в Укрїні. Система фінансового вирівнювання та бюджетнго регулювання. Особливості фіскальної децентралізація та зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування.

Тема 8 Система доходів та видатків Європейського Союзу

Тема 8 зосереджується розкритті особливостей системи доходів та видатків Європейського Союзу. Студенти отримають знання про систему фінансування ЄС (система власних ресурсів) та її проблеми. Студенти можуть обговорити економічне обґрунтування та наслідки різних європейських грантів країнам-членам ЄС.

Основними видами навчальних занять, на яких студентами-магістрами вивчається та засвоюється матеріал з дисципліни «Публічний сектор ма мультирівневе управління» є:

1) лекція;

2) практичне (семінарське) заняття;

3) контактне заняття.

4) консультація.

Лекція покликана формувати у студентів основи знань з «Публічний сектор ма мультирівневе управління», а також визначати напрям, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять і самостійної роботи студентів з цієї дисципліни.

Семінарське заняття – це форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів і презентації на підставі індивідуально виконаних завдань. На практичному занятті з «Публічний сектор ма мультирівневе управління» викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень досліджуваної дисципліни і формує вміння та навички їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань.

Для підвищення рівня підготовки і розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів –магістрів під час викладання дисципліни «Публічний сектор ма мультирівневе управління» застосовується індивідуальне навчальне заняття та консультації. Індивідуально-консультаційна робота проводиться для посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності та спрямування її в потрібному руслі. Індивідуально-консультаційна робота студентів проводиться в аудиторному режимі, згідно з розкладом консультацій. В аудиторії викладач надає методичні рекомендації з вивчення тем курсу, формулює питання по кожній темі, які має опрацювати студент. На кожному консультаційному занятті викладач робить опитування по темі з метою з’ясування, чи засвоєно студентом, той чи інший матеріал, чи займається студент, взагалі, самостійним вивченням курсу, чи виконав він завдання, надане на попередній консультації. На консультаційних заняттях розв’язуються задачі, з’ясовуються всі незрозумілі студенту питання. Окремі консультаційні заняття присвячуються підготовці до написання контрольної (модульної) роботи. Викладач знайомить з переліком питань, що виносяться на контрольну (модульну) роботу, з вимогами щодо викладення питань в контрольній роботі, узагальнює в цілому матеріал по логічно-завершеній частині курсу, яка виноситься на контрольну (модульну) роботу, ще раз звертає увагу на більш складні та важливі моменти.

Важливим завданням індивідуальних консультацій є забезпечення індивідуального підходу до навчання кожного студента, можливість врахувати та розкрити його особистісні риси та уміння.

Індивідуально-консультативна робота здійснюється у формі:

індивідуальних консультацій з питань дисципліни;

консультацій  щодо вимог до виконання та захисту завдань, що винесені для самостійної роботи студентів;

консультацій  щодо наукової роботи студентів.

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни «Публічний сектор ма мультирівневе управління» проводиться для денної форми навчання.

За складеним на початку семестру графіком індивідуально-консультативної роботи викладачем проводяться:

- обов'язкові консультації з самостійної роботи, на яких відбуваються перевірка ходу виконання індивідуальних завдань та захист завдань, що винесені на поточний контроль;

- цільові консультації перед виконанням письмової роботи в аудиторії, їх призначення у тому, щоб скоригувати роботу студентів при підготовці до написання письмової роботи у потрібному напрямку.

На розсуд викладача можуть проводитися активні консультації з метою підготовки та проведення ділової гри, роботи в малих групах або презентації результатів наукових завдань, складених лекцій чи аналітичних записок студентами.

Для заочної форми навчання передбачено проведення контактних занять, які передбачають гнучке поєднання (симбіоз) усіх сучасних форм проведення навчальних занять (лекцій, семінарських, практичних, індивідуальних) і методів викладання, таких як: інтерактивно-комунікативні заняття з використанням мультимедійних засобів, предметні і міждисциплінарні тренінги, кейси, ситуаційні вправи, ділові ігри, дистанційні форми навчання тощо. Контактні заняття роблять навчальний процес гнучким з огляду на місце і час його проведення, вибір матеріалу і доступність до нього; дозволяють враховувати індивідуальні запити та інтереси студентів.

Плани лекцій

Матеріал тем студенти засвоюють за результатами участі у лекції та самостійного опрацювання рекомендованих матеріалів і нормативних документів. Для засвоєння першої теми найкраще використовувати тематичну лекцію. При підготовці лекції можна використовувати поєднання тематичної, мотиваційної та проблемної лекції. Попередня робота із слухачами дисципліни повинна обов'язково використовувати підготовчі лекції.

Лекція.

Тема. Вступ до публічного сектору та мультирівневого управління

 1. Основні завдання курсу.
 2. Теорія публічних фінансів та фіскальний федералізм.
 3. Інституційні засади розежування фіскальних повноважень в мультирівневій системі.
 4. Публічне управління в теорії нового інституціоналізму.

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на лекції: Лекція-диспут, використання слайдів,. розгляд дискусійних питань

Кількість годин: 2 години

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Публічний сектор та мультирівневе управління»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізації: «Фінанси», «Митне адміністрування», «Страхування та ризик-менеджмент»

 

Номер заняття

Вид та тема навчаьного заняття

Максимальна

кількість балів

 

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1. Вступ до публічного сектору та мультирівневого управління

4

 

2-3

Семінарське заняття 2-3. Основи теорії фіскального федералізму

6

 

4

Семінарське заняття 4. Основи мультирівневого управління

4

 

5-6

Семінарське заняття 5-6. Теорія грантів

6

 

7

Контрольна (модульна) робота №1

10

 

Змістовий модуль №2

8-9

Семінарське заняття 8-9. Інституції та конкуренція між юрисдикціями

4

 

10-11

Практичне заняття 10-11. Федеральна система фінансового вирівнювання Німеччини

6

 

12-13

Практичне заняття 12-13. Фіскальна децентралізація в Україні

6

 

14

Семінарське заняття 14. Система доходів та видатків Європейського Союзу

4

 

15

Контрольна (модульна) робота №2

10

 

Усього балів за роботу на заняттях:

60

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітична записка стосовно практичної ситуації за обраною темою наукового дослідження

20

 

2. Побудова структурованого, схематичного конспекта-презентації з проблемними аспектами обраного питання дисципліни

20

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

40

 

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

         

 

Плани семінарських (практичних занять)

Для денної форми навчання з дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління» передбачено проведення семінарських та практичних занять згідно навчального плану та розкладу занять. Метою семінарського заняття є організація обговорення зі студентами тих тем дисципліни, які винесені на семінарські заняття. Семінарські заняття з дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління»  проводяться у формі співбесіди студентів з викладачем, обговорення та розв’язку проблемних питань. Практичні заняття мають на меті організацію викладачем детального розгляду студентами окремих теоретичних положень дисципліни ««Публічний сектор та мультирівневе управління»  та формування навичок їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань у вигляді вирішення ситуаційних задач та розгляду їх результатів, роботи з кейсами, підготовки аналітичних записок, тестування, бліц-опитування, контрольна (модульна) робота, Case study, захисту результатів виконання групових або індивідуальних аналітично-розрахункових робіт, презентації, дискурсу, тренінг-PBL (Problem-Based Learning), есе, колоквіуму тощо.

 Глобальні компетентності дисципліни: систематизувати інформацію про державні фінансові ресурси та відносини, які виникають в процесі управління публічними фінансами, правильно інтерпретувати її; вміти оцінювати фіскальну політику та особливостями бюджетного регулювання в мультпрівневих системах; володіти навичками з публічного управління; критично мислити, генерувати креативні ідеї та вирішувати важливі проблеми на інноваційній основі.

Загальні компетентності дисципліни:

 • інструментальні
 1. Здатність проводити розрахунки показників міжбюджетних трансфертів;
 2. Вміння виокремлювати, аналізувати та оцінювати ефективність розподілу повноважень між різними рівнями влади;
 3. Володіння навичками  управління в мультирівневій системі;
 4. Навики пошуку інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел).
 5. Прийняття рішень про розподіл фінансових ресурсів держави.
 • міжособистісні
 1. Здатність до організації і планування аналітичної роботи щодо отримання максимальних результатів від публічного фінансового управління.
 2. Взаємодія (робота в команді).
 3. Здатність працювати в міжнародному середовищі (із закордонними класифікаторами інформації).
 • системні
 1. Уміння враховувати суб’єктивні чинники при прийнятті рішень в публічному управлінні в мультирівневій системі
 2. Навички до розробки та Здатність використовувати положення і методи дослідження інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері митного контролю та митного консалтингу Здатність породжувати нові ідеї (креативність).
 3. Здатність обирати пріоритети фіскальної політики та бюджетного регулювання.
 4. Володіння сучасними технологіями управління публічними фінансами та його вдосконалення.

 

Заняття 1.

Тема. Вступ до публічного сектору та мультирівневого управління

Фахові компетентності:

- виокремлювати та правильно інтерпретувати теорії публічних фінансів;

- розуміти інституційні засади розежування фіскальних повноважень в мультирівневій системі;

- знати переваги багаторівневих систем з політичної точки зору.

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті Розгорнута бесіда/дискусія з елементами аналізу/розв’язання проблемних питань, виконання ситуаційних завдань

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Основні завдання курсу.
 2. Теорія публічних фінансів та фіскальний федералізм.
 3. Інституційні засади розежування фіскальних повноважень в мультирівневій системі.
 4. Публічне управління в теорії нового інституціоналізму.

 

Практичні та ситуаційні завдання.

З неекономічної точки зору федеративні системи можуть характеризуватися рядом подібних особливостей. Назвіть і обґрунтуйте п'ять загальних рис федеративних систем.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, [1, 2, 4, 5, 10, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 25]

 

Заняття 2-3.

Тема. Основи теорії фіскального федералізму

 

Фахові компетентності:

- знати особливості теорій фіскального федералізму;

- вміти застосовувати на практиці різні ефекти розмежування повноважень між різними рівнями влади і управління.

- розуміти інституціональну організація децентралізованої публічної діяльності;

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар - конференція з презентаціями виконаних завдань/колоквіум

 Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Економіка теорії фіскального федералізму (перша генерація)
 2. Організаційні засади фіскального фелералізму
 3. Фіскальний федералізм та преференції
 4. Фіскальний федералізм та виробнича функція.
 5. Інституціональна організація децентралізованої публічної діяльності.

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Розкрийте зміст "Теорії децентралізації"? - Поясніть основні припущення та теоретичні узагальнення, зважаючи на відмінності у собівартості продукції. Чому "Теорема децентралізації" не має справу з чистими суспільними благами?
 2. Що таке "Spillover" (переплив) і які економічні проблеми викликають позитивні перепливи? Наведіть приклади економічних переливів і обґрунтуйте їх, включаючи інтернальні стратегії.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, конспект лекцій, [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Заняття 4.

Тема: Основи мультирівневого управління.

Фахові компетентності:

- знати взаємозв’язок між різними рівнями влади і управління в мультирівневій системі.  

- розуміти особливості німецького корпоративного федералізму;

- вміти обґрунтувати, потребу в розподілі компетенцій в контексті багаторівневого управління.

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Презентація, дискурс, тренінг-PBL (Problem-Based Learning)

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Режими управління в багаторівневій системі,
 2. Ієрархія, конкуренція та якість переговорів в управління публічними фіннсами
 3. Німецький кооперативному федералізм і його особливості
 4. Підходи до управління багаторівневим урядом та можливості реальних децентралізованих систем. Розмежування  компетенцій та їх впливи

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Розкрийте зміст терміну "державне управління" і які режими управління ви знаєте. Відповідь обґрунтуйте.
 2. Яка різниця між "розділеними компетенціями" та "спільними компетенціями"?
 3. Обґрунтуйте, чи існує потреба в розподілі компетенцій в контексті багаторівневого управління.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій, конспект лекцій,  [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Заняття 5-6.

Тема: Теорія грантів

 

Фахові компетентності:

- знати позитивну та нормативну теорію міжбюджетних відномин;

- розуміти економічну сутність і призначення різних типів грантів;

- вміти обгрунтовувати практику використання «умовних» та «безумовних» міжбюджетних грантів

- знати сутність та наслідки «ефекту липкого паперу» (flypaper effect) в мультирівневій бюджетній системі;

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар - прес-конференція.  Ділова гра, робота в малих творчих групах

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Нормативний та позитивний аналіз теорії грантів
 2. Поняття та види та типи міжбюдетних трансфертів в різних децентралізованих системах
 3. «Ефект липкого паперу» (flypaper effect) в мультирівневій бюджетній системі

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Покажіть різницю в нормативній та позитивній теорії грантів.
 2. Охарактеризуйте особливості різних типів грантів.
 3. За яких обставин безумовні та умовні гранти мають однаковий кількісний ефект?

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  конспект лекцій, конспект лекцій,  [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Заняття 7. Контрольна (модульна) робота №1

 

Заняття 8-9.

Тема: Інституції та конкуренція між юрисдикціями

 

Фахові компетентності:

- знати теорії нової інституційної економіки;

- розуміти організацію системи мультирівневого управління та конкурентних переваг; різних рівнів міцевого самоврядування

 - вміти обгрунтовувати оптимально децентралізований розподіл публічних благ на місцевому рівні (за моделлю Тібу);

- оцінювати економічні наслідки конкуренція між юрисдикціями.

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – колоквіум, робота в малих творчих групах.  Вирішення ситуаційних кейс-вправ

Кількість годин: згідно тематичног плану

 

План заняття:

 1. Мультирівневе управління в теорії нової інституційної економіки
 2. Конкурентні переваги окремих адміністративно-територіальнимих утворень.
 3. Оптимально децентралізований розподіл публічних благ на місцевому рівні (модель Тібу)
 4. Економічні наслідки конкуренція між юрисдикціями (ефекти оподаткування та алокація факторів виробництва).

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Охарактеризуйте різницю між "конкуренцією між юрисдикціями на основі мобільності" та " конкуренцією між юрисдикціями на основі критеріїв".
 2. Обґрунтуйте вплив податків на мобільні фактори на мобілізацію доходів юрисдикції з використанням графічного зображення.
 3. Чому податкова конкуренція може призвести до неефективності?

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій,  [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Заняття 10-11.

Тема: Федеральна система фінансової вирівнювання Німеччини

 

Фахові компетентності:

- розуміти організацію федерального устрою Німеччини;

- орієнтуватись в особливостях організації системи бюджетного регулювання та фінансового вирівнювання, знати різницю між "Загальними додатковими федеральними грантами" та "Додатковими федеральними грантами на особливі потреби" в Німецькій системі фінансового вирівнювання

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – розгорнута бесіда, ділова гра. «Мозковий штурм» - тренінг вправи, дискусія

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Основи федерального устрою Німеччини
 2. Система міжбюджетних відносин в федеральному устрої Німеччини
 3. Організаційні засади системи фінансового вирівнювання в Німеччині.
 4. Вторинна система вертикального фінансового вирівнювання
 5. Ефекти федеральної схеми фінансового вирівнювання

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Розкрийте зміст чотирьох етапів німецької системи фінансового вирівнювання.
 2. Охарактеризуйте "Індекс фінансової спроможності" та "Індекс вирівнювання". Поясніть, чому населення міст-штатів є ваговим.

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: конспект лекцій,  [1-3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19-24]

 

Заняття 12-13.

Тема: Фіскальна децентралізація в Україні

Фахові компетентності:

- розуміти організацію системи міжбюджетних відносин та бюджетного устрою в Україні

- знати переваги і недоліки реформи децентралізації в Україні

- розуміти особливості системи фінансового вирівнювання та бюджетного регулювання в Україні;

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – «мозковий штурм». Дискусія з елементами аналізу

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Особливості розподілу повноважень між різними рівнями влади в децентралізованій унітарній державі.
 2. Система бюджетного регулювання та міжбюджетних відносин в Україні.
 3. Особливості провадження реформи децентралізації місцевого самоврядування.
 4. Ефекти фіскальної децентралізації в Україні

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Охарактеризуйте етапи реформи децентралізації в Україні
 2. Особливості системи фінансового вирівнювання в Україні. Види міжбюджетних відносин
 3. Фінанси місцевого самоврядування: проблеми та перспективи в Україні

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  конспект лекцій, [1,6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 25]

 

Заняття 14.

Тема: Система доходів та видатків Європейського Союзу

      

Фахові компетентності:

- знати історію створення ЄС

- орієнтуватись у розподілі управлінських функцій між Інституціями ЄС

- вміти орієнтуватися в міжнародному нормативному просторі та оцінювати доцільність використання міжнародних вимог до формування та використання бюджету ЄС

 

Вид інноваційних технологій навчання, що використовується на занятті: Семінар – розгорнута бесіда, дискусія з елементами аналізу.Робота в малих творчих групах, міні - конференція

Кількість годин: згідно тематичного плану

 

План заняття:

 1. Історія становлення ЄС.
 2. Країни-члени ЄС.
 3. Інституції ЄС, їх завдання та розмежування повноважень.
 4. Бюджет ЄС: особливості формування та використання.

 

Практичні та ситуаційні завдання.

 1. Обґрунтуйте, чи Європейський Союз є федеральною або конфедеративною державою?
 2. Охарактеризуйте чотири види "власних ресурсів" Європейського Союзу. Наведіть приклад суспільного блага, який має фінансуватись та забезпечуватись європейським бюджетом.
 3. Чому складно призначити податкові повноваження Європейському Союзу?

 

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:  конспект лекцій, [1,6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 20, 22, 23, 25]

 

 

Заняття 15. Контрольна (модульна) робота №2

 

 

2.2 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • результати виконання і захисту інших видів робіт, що передбачені робочою програмою.

У студентів денної форми навчання завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів, з них 20 балів захисту індивідуальних видів робіт, що передбачені робочою програмою, та 20 балів за наукову роботу. За відповіді (виступи, участь в роботі міні-груп) на аудиторних заняттях повинно виставлятись не менше 40 балів для денної форми навчання, 20 балів за написання контрольних (модульних) робіт.

При контролі виконання завдань, передбачених картою самостійної роботи, для студентів денної форми навчання оцінці підлягають:

 1. рівень знань, продемонстрований при виконанні завдання (25%);
 2. рівень проведеного аналізу (25%);
 3. правильність проведеного аналізу (25%);
 4. відповідність змісту завдання висновкам студента щодо нього (25%).

При контролі відповідей (виступів) на аудиторних заняттях оцінці підлягають:

 • рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях (35%);
 • активність при обговореннях (дискусіях) проблемних питань, що винесені на практичні заняття (консультації) (35%);
 • конструктивна участь у діловій грі або мозковому штурмі з питань поставленої проблеми (30%).

Оцінювання поточної успішності студентів проводиться в балах, які виставляються до журналу.

Оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються: üобов’язкові завдання – максимум 60 балів, ü вибіркові завдання – максимум 40 балів.

Критерії оцінювання поточної систематичності та активності роботи студента:

Рівень знань

Критерії оцінювання

Бали

Оперативний контроль

Схематичний контроль

Пілотне опитування

Відмінний

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • здатність до аргументації, вміння проводити порівняльний аналіз,
 • знання актуальних фактичних даних відповідно до теми

4

3

3

Добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • у цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки,
 • деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • значні помилки з фактичними даними

3

2

2

Задовільний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є значні помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

2

1

1

Мінімальний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є грубі помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • значні труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

1

1

1

Незадовільний

 • підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття, на рівні ознайомлення з матеріалом,
 • нерозуміння змісту програмного матеріалу
 • нездатність до порівняльного аналізу та аргументації,
 • необізнаність з фактичними даними

0

0

0

 

Презентація індивідуальних завдань – 0-20 балів

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання*

Відмінний

20

Чітка постановка актуальної проблеми, високий рівень систематизації матеріалів, висока якість аналізу, вагома аргументація, обґрунтованість і конкретність висновків

Дуже добрий

18

Недостатній рівень (у незначній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Добрий

16

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання хоча б одного з вищеназваних критеріїв

Задовільний

14

Недостатній рівень (у значній мірі) виконання декількох з вищеназваних критеріїв

Мінімальний

10

Нечітко поставлена проблема, низька якість систематизації матеріалів, описовий характер фактичних даних, невагома аргументація, недостатня обґрунтованість висновків

Незадовільний

0-10

Відсутність чіткої постановки проблеми, несистематизований матеріал, описовий характер даних, відсутність аргументації, необґрунтованість і неконкретність висновків

* Під час оцінювання викладач обов’язково враховує (1) самостійність проведення дослідження, (2) якість представлення результатів дослідження, вміння самостійно викладати текст (без зачитування)

 

Виконання 1 контрольного (модульного) завдання0-10 балів.

Контрольна (модульна) робота може здійснюватись шляхом виконання модуля у письмовій формі, який проводиться в аудиторії під час практичних занять під контролем викладача;

Розподіл балів відповідно до рівня знань студента:

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

Відмінний

10

90-100%

Дуже добрий

8

80-89 %

Добрий

6

70-79 %

Задовільний

4

60-69%

Мінімальний

2

50-59 %

Незадовільний

0

0-49 %

За використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів (без права повторного виконання модуля)

Оцінки поточної успішності студента виставляються до журналу з кратністю з кратністю до 1 бала .

Кількість балів, отриманих студентами на кожному семінарському занятті, сумується і включається в загальну суму балів поточної успішності разом з балами за контрольні (модульні) роботи.

У разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час та порядок складання визначає викладач, який проводить семінари.

Результати поточного контролю вносяться до відомості, яка зберігається в деканаті до кінця наступного семестру.

Підсумковий контроль з дисципліни «Публічний сектор та мультирівневе управління»    проводиться у формі заліку. Викладач виставляє залік за результатами набраних студентом балів за семестр.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Бали переводяться в 4-бальну шкалу та шкалу за системою ЕСТS у такому порядку:

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальноюшкалою

Шкала EСTS

90 – 100

відмінно

A

80 – 89

добре

B

70 – 79

C

66 – 69

задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Результати фіксуються у відомості та при позитивній оцінці – в заліковій книжці студента.

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (вибіркової) «Публічний сектор та мультирівневе управління»

для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізації: «Фінанси», «Митне адміністрування», «Страхування та ризик-менеджмент»

 

Номер заняття

Вид та тема навчаьного заняття

Максимальна

кількість балів

 

Змістовий модуль №1

1

Контактне заняття 1. Вступ до публічного сектору та мультирівневого управління

4

 

2-3

Контактне заняття 2-3. Основи теорії фіскального федералізму

6

 

4

Контактне заняття 4. Основи мультирівневого управління

4

 

5

Контактне заняття 5. Теорія грантів

6

 

Змістовий модуль №2

6

Контактне заняття 6. Інституції та конкуренція між юрисдикціями

4

 

7-8

Контактне заняття 7-8. Федеральна система фінансового вирівнювання Німеччини

6

 

9-10

Контактне заняття 9-10. Фіскальна децентралізація в Україні

6

 

11

Контактне заняття 11. Система доходів та видатків Європейського Союзу

4

 

12

Контрольна (модульна) робота

20

 

Усього балів за роботу на заняттях:

60

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Аналітична записка стосовно практичної ситуації за обраною темою наукового дослідження

20

 

2. Побудова структурованого, схематичного конспекта-презентації з проблемними аспектами обраного питання дисципліни

20

 

3. Підготовка розрахункових завдань за заданою тематикою

10

 

4. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

40