Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні вказівки щодо виконання міждисциплінарної курсової роботи для спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» напрям 0501 «Економіка підприємства»

Методичні вказівки щодо виконання міждисциплінарної курсової роботи для спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства» напрям 0501 «Економіка підприємства»

 
ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ    ІНСТИТУТ    ВОДНОГО    ТРАНСПОРТУ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні Вченої Ради ІІВТ

прот. № ___ від «____»______2011р.

Голова Вченої Ради 

доц.. Левченко В.В. ______________

 

 

 

 

Методичні  вказівки щодо виконання  міждисциплінарної  курсової  роботи для спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»

напрям 0501 «Економіка підприємства»

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                       на засіданні  кафедри

                                                                                              обліку і аудиту

 

                                                                                             Зав. кафедрою

                                                                                                                           ________________

 

 

 

 

 

Ізмаїл – 2011

 

 

 

 

 

 

Затверджено на  засіданні кафедри  обліку, аудиту та підприємництва  (протокол № 9 від 26 травня 2006 року).

Зав. кафедрою доц. Горохова Н.М._______________

 

Визначення  варіанту

 

 

Перша літера призвіща

А-И

К-Р

С-У

Ф-Я

Остання цифра залікової книжки

1

1

11

21

31

2

2

12

22

 

3

3

13

23

 

4

4

14

24

 

5

5

15

25

 

6

6

16

26

 

7

7

17

27

 

8

8

18

28

 

9

9

19

29

 

10

10

20

30

 

 

 

 ЗМІСТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА»

 

Тема 1 «Корпоративний портфельний  підхід в стратегічному плануванні.»

Тема 2 «Планування матеріально-технічного забезпечення.»

Тема 3 «Управління оборотним капіталом.»

Тема 4 «Процес стратегічного планування і  застосування його результатів.»

Тема 5 «Формування і розрахунок  показників прибутку  підприємства.»

Тема  Тема 6 «Планування постачання матеріальних ресурсів  і комунікацій в галузі  постачання.»

Тема 7 «Прогнозування розвитку  підприємства.»

Тема 8 «Управління інвестиційної  стратегії  підприємства.»

Тема 9 «Регулююча роль ціни.»

Тема 10 «Маркетинг  і визначення  оптимального об’єму  виробництва

і споживання  продукції.»

Тема 11 «Управління проектами  нововведень.»

Тема 12 «Моніторинг  управління банкрутством підприємства.»

Тема 13 «Управління потенціалом.»

Тема 14 «Фінансова  санація»

Тема 15 «Особливості фінансового менеджменту в комерційному банку.»

Тема 16 «Формування цінової  політики  підприємства.»

Тема 17 «Аналіз  ринку  товарів  виробничого призначення.»

Тема 18 «Функції і структура служби маркетингу фірми.»

Тема 19 Тема 19 «Організація  основних виробничих процесів  промислового виробництва.»

Тема 20 «Організація трудових процесів на підприємстві.»

Тема 21 «Управління фінансами і оцінка  фінансового стану  підприємства.»

Тема 22 «Маркетинг як  інструмент планування діяльності фірми.»

Тема 23 «Управління  трудовими  ресурсами.»

Тема 24 «Управління дебіторською заборгованістю.»

Тема 25 «Управління грошовими активами.»

Тема 26 «Управління  незворотними  активами.»

Тема 27 «Управління  капіталом підприємства.»

Тема 28 «Управління  банківськими  кредитами.»

Тема 29 «Управління  фінансовими ризиками.»

Тема 30 «Сучасні інформаційні технології, які використовуються в економіці.»

Тема 31«Політика управління позиковим капіталом підприємства.»

 

 

 

 

 

Вступ

 

Навчальним планом для студентів спеціальності на 5 курсі денної та заочної форм навчання передбачене виконання міждисциплінарної курсової роботи, її виконання заключний етап отриманих знань і придбання навичок з вивчених дисциплін економічної спеціальності.

Майбутній керівник і спеціаліст будь-якого рівня повинен володіти достатньою ерудицією в широкій галузі знань, що передбачено в тематиці міждисциплінарних курсових робіт. А понад все:

 • навички оцінки потенціалу підприємства і формування виробничої програми;
 • вміння оцінювати  конкурентоспроможність  продукції і розробляти на цій основі інвестиційну політику підприємства;
 • оволодіння методами аналізу цін і формування цінової політики підприємства на ринку збуту продукції;
 • навички маркетингових досліджень при формуванні товарного випуску;
 • уміння вивчати кон'юнктуру попиту на товари і досліджувати ринки збуту продукції;
 • уміння раціонально організовувати виробництво продукції та його матеріально-технічне забезпечення, вибирати відповідну до характеру діяльності організаційно-правову форму підприємства;
 • володіння навичками аналізу фінансових результатів діяльності, складання балансу підприємства;
 • уміння підбирати і раціонально використовувати засоби оргтехніки і комп'ютерної техніки в підприємницькій діяльності.

Метою курсової роботи є допомога студентам систематизувати, поширювати, поглиблювати і закріплювати отримані теоретичні знання шляхом застосування їх у сучасних підходах до рішення проблем, які пов'язані з прогнозуванням, конструюванням нової продукції; матеріально-технічним постачанням; управлінням зворотними і незворотними активами; управлінням власним і позичковим капіталом; управлінням інвестиційною діяльністю і банкрутством підприємства і з іншими проблемами.

А також при виконанні роботи студент повинен показати, як він володіє методами, прийомами економічного аналізу, наскільки глибоко може проаналізувати роботу підприємства, показуючи невикористані резерви і мобілізувати їх для прийняття визначених управлінських рішень.

Вибір теми; студент вибирає одну з рекомендованих кафедрою тем, узгоджуючи її з керівником. До тем додаються відповідні практичні завдання з конструктивним рішенням аналогічних задач. При цьому в таблицях в графах із зірочкою містяться ті умови, які слід виконати.

Студент заочної форми навчання може виконати роботу з теми, яка не входить до рекомендованого переліку за замовленням підприємства і по узгодженню з завідуючим кафедрою.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Ізмаїльський інститут  водного транспорту

ФАКУЛЬТЕТУ  ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ТА ЕКОНОМІКИ

 

КАФЕДРА  ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

 

 

 

М І Ж Д И С Ц И П Л І Н А Р Н А

К У Р С О В А      Р О Б О Т А

 

на тему:

 

 

6.050100

 

 

 

 

 

____________

 

спеціальність

Факультет, група

залікової книжки

Порядковий номер варианта

 

Студент: 

                                                                  Викладач:  

 

 

 

Ізмаїл – 2011

 

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота з економічного аналізу, що виконується студентами спеціальності 7.050106 «Економіка підприємства» складається з:

• титульного листа;

• змісту;

• вступу;

• теоретичних основ аналізу з теми;

• організаційно-економічної характеристики об'єкту дослідження;

• змісту і результатів проведеного дослідження;

• висновків і пропозицій;

• списку використаної літератури;

• додатків.

Загальний об'єм курсової роботи повинен складати 30-35 сторінок друкованого тексту на стандартному аркуші, не враховуючи додатків.

Курсова робота повинна бути відповідним чином оформлена і скріплена в швидкозшивач.

Титульний лист оформляється відповідно до додатку А. Він повинен бути віддрукований або виконаний друкарським шрифтом.

Зміст курсової роботи включає вступ, заголовки всіх глав і параграфів,  висновки і пропозиції, список використаної літератури, додатки.

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження,  розкривається значення питань дослідження, обґрунтовується необхідність  виконання курсової роботи, вказуються її цілі, методи дослідження і використані матеріали. Об'єм вступу повинен складати 2-3 сторінки.

Теоретичні основи з аналізу обраної теми повинні розкривати цілі, зміст та задачі аналізу,  а також містити методику проведення дослідження за темою курсової роботи. Об’єм розділу повинен складати 8-10 сторінок.

Зміст і результати досліджень. Ця частина курсової роботи є основною і повинна повною мірою розкривати її ідею, включати методи і прийоми дослідження, містити результати розрахунків проведеного дослідження і їх аналіз. Результати дослідження повинні бути проілюстровані необхідними таблицями, графіками, діаграмами, схемами і т.д. Важливо, щоб курсова робота містила пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства, обґрунтовані висновки і пропозиції виявлених на підставі проведеного економічного аналізу.

При викладі змісту і результатів дослідження необхідно керуватися зразками схем курсових робіт, наведеними в даних методичних вказівках.

Висновки і пропозиції повинні відображати сутність курсової роботи, бути конкретними і корисними для практичного застосування. В них оцінюють в лаконічній формі результати проведеного дослідження, указують рекомендації виробництву і економічний ефект, який може бути отриманий при впровадженні.

Список використаної літератури містить літературні джерела, матеріал яких був використаний в курсовій роботі.

Додатки включають допоміжний до основного змісту матеріал курсової роботи, який необхідний для підвищення наочності розглянутих питань і  підтвердження окремих висновків і пропозицій.
Додаток 1

Додаткові дані для  розрахунку  трудових показників, для обґрунтування оборотних і необоротних активів.

         Розглядається двох факторна  мультиплікативна модель   N=R x λ де, N -  продаж продукції, R -  виробничий персонал, λ -  продуктивність праці.  Продаж першого  року склала  Nо=Rо x λо, т.б.  79700 тис. грн.. = 381 х 209186. продаж другого  року  відповідно  N1=R1 x λ1, т.б.  83610 тис. грн.. = 382 х 218874. відхилення продає  другого року від продажу першого року склало ΔN=N1 – No/

 

Таблиця

Розрахунок основних показників підприємства за 2 роки

Показники

Роки

Відхилення, %

1 (базовий) (0)

2 (звітний) (1)

А

1

2

3

1. Продукція (продаж в відпускних цінах без  прямих податків),  тис. грн..

79700

83610

 

2. А) виробничий персонал, осіб

381

382

 

    Б) оплата праці з нарахуванням, тис. грн..

11628

11900

 

3. Матеріальні витрати, тис. грн..

50228

52428

 

4. Амортизація,  тис. грн..

8311

8726

 

5. Основні  виробничі фонди, тис. грн..

74350

78581

 

6. Оборотні кошти в товарно-матеріальних цінностях, тис. грн..

16007

 

 

7а. Продуктивність праці (стр.1:стр.2а), грн.

7б. Продукція на 1 грн. оплати праці

      (стр.1: стр.2б), грн..

209186

 

 

8. Матеріаловіддача  (стр.1 : стр. 3), грн..

6,854

 

 

9. Амортизацієвіддача (стр.1 : стр.4), грн..

1,587

 

 

10. Фондовіддача  (стр.1 : стр.5), грн..

9,590

 

 

11. Зворотність  зворотних активів ( стр.1 :  стр. 6), число оборотів

1,072

 

 

12. Собівартість  продаж (стр.2б + стр. 3  + стр. 4), тис. грн.

4,979

 

 

13. Прибуток  від продаж  (стр. 1 – стр. 12), тис. Грн.

70167

 

 

 

9533

 

 

 

 

тематика та Практичні завдання до міждисциплінарної курсової роботи

Тема 1. Корпоративний портфельний  підхід в стратегічному плануванні.

 1. Основні напрямки  стратегічного планування.
 2. Поняття “матриці часткового росту”.
 3. Практичне завдання: Формування  продуктивної стратегії  підприємства.

 

Практичне завдання до теми 1.

Формування продуктивності підприємства

Види продукції

Об’єм реалізації по рокам, тис. ГО

Частина ринку

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

Підприєм-

ства

*умови до викон. Прак.завд.

Конку-

рента

* конкурента

Фотоапарати для Росії та

 ближнього зарубіжжя

2400

2900

2900

2500

34

27

17

14

Фотоапарати для

розвиваючихся країн

510

550

590

649

33

24

21

15

Фотоапарати для

Західної Європи

 

 

90

130

6

5

7

7

Кінокамери для Росії

і ближнього зарубіжжя

1650

1700

1850

2405

11

8

9

6

Кінокамери для

розвиваючих ся країн

200

240

280

448

15

12

10

7

Відеокамери для Росії і

ближнього зарубіжжя

 

 

60

100

1

1

7

6

Оптичні пристрої для армії

та флоту

900

600

580

348

40

45

18

19

Оптичні пристрої

для медичних організацій

1000

1000

980

686

16

14

16

12

Оптичні пристрої для

підприємств оборонної

промисловості

1600

1200

900

400

2

1

4

3

                     

Постановка задачі 1.1

 

 

Підприємство спеціалізується  на виробництві фотоапаратів, кінокамер та високоточних  оптичних пристроїв. В останні роки підприємство розпочало випускати відеокамери. Продукція підприємства має споживачів в Росії, ближньому зарубіжжі, розвиваючихся країнах, а також в Західній Європі. Основними споживачами оптичних пристроїв  є медицина, сільське господарство та  оборонна промисловість. Об’єм реалізації продукції в грошових одиницях (ГО) за останні чотири роки, частка ринку підприємства  і сильнішого конкуренту з кожного виду продукції подаються в таблиці 1.1.

 

* Зміст  до виконання практичного завдання.

                                                                                     Таблиця 1.1

 

Характеристика портфелю пропозицій підприємства

 

Задача 1.2

Використовуючи матрицю БКГ (Бостонської консультативної групи, США), сформуйте продуктивну стратегію  підприємства.

Рекомендації до рішення задачі

 1. В якості критеріїв при формуванні двомірної матриці БКГ розглядаються: темпи росту ринку (об’ємів продаж) підприємства і відносна частка ринку.
 2. Розрахувати темпи росту ринку (РР). Вони характеризують рух продукції на ринку, тобто зміни об’ємів реалізації  (об’ємів продажу), і можуть бути визначені по кожному продукту через індекс темпу їх росту за останній розглядаємий період (2002 – 2203 рр.) або через середньорічні темпи їх змін.

Індекс темпу росту з кожного виду продукції визначається як співвідношення об’єму  реалізації продукції за 2003 р. (текучій) до об’єму її реалізації за 2003 р. (попередній) і виражається у відсотках або в коефіцієнтах росту. Наприклад, РР для продукції № 1 = 2500 : 2900 = 0,86.

Середньорічний темп зміни об’ємів реалізації з кожного виду продукції визначається як співвідношення одного рівня часового ряду до іншого, взятого  за базу порівняння, і виражається у відсотках або у коефіцієнтах росту. Середньорічний темп росту за n  років розраховується за формулою:

Тр =

 

Де Y  - значення об’єму реалізації       за n – й (текучій 2003 р. або 1 – й (базовий 2000 р.) рік.

 1. Розрахувати відносну частку, яку займає підприємство на ринку (ВЧР), по кожному виду продукції. Відносна частка ринку визначається співвідношенням частки підприємства на ринку до частки ведучої конкуруючої фірми. Частки ринку підприємства або сильнішого конкуренту знаходяться як співвідношення об’єму реалізації до місткості  ринку  даної продукції підприємством або сильнішим конкурентом.

Наприклад, ВДР для продукту № 1 = 34: 17 = 2. Це значить, що об’єм реалізації підприємством №1 перебільшує реалізацію аналогічного продукту сильнішою конкуруючою фірмою вдвічі.

 1. Розрахуйте частку (в %) кожного виду виробів в загальному об’ємі реалізації підприємства до 2003 р.

 

Усі розрахунки рекомендується представити у виді таблиці (див. форму в табл..1.2).

Таблиця 1.2

Вихідні данні для побудови матриці БКГ

 

№ виробу

Показник

 

 
 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Темпи росту ринку

0,86

 

 

 

 

 

 

 

 

Відносна частка ринку

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Частка виробу в загальному об’ємі реалізації підприємства, %

33,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Побудуйте матрицю БКГ. В якості масштабу оцінки окремих видів виробів (середнє значення в матриці) застосовуються: середній індекс темпів росту ринку, рівний одиниці, тобто об’єм продаж постійний, і відносна частка ринку – середня величина в діапазоні від мінімального до максимального значення відносної частки на ринку. Діаметр кола для відображення виробу обирається пропорційно частці об’єму виробів в загальному об’ємі реалізації підприємства. (Наприклад з зазначенням виробу № 1 див. Табл. 1.1)
 2. На основі аналізу матриці БКГ сформувати  виробничу стратегію підприємства

 

РР

Високий

Низький

Дикі кішки

Зірки

Собаки

1.

Дійні корови

0,6

1,2

1,8

2,4

ОДР

0,75

1,0

1,25

Іноватор

 

Імітатор

Низький

Високий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл.1.1 Матриця БКГ

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Планування матеріально-технічного забезпечення.

 

< >Визначення потреб  в матеріальних ресурсах.Управління запасами. Метод АВС.Практичне завдання: Аналіз і контроль запасів. 

 

Практичне завдання до теми 2.

 Аналіз і контроль запасів

Постановка задачі

На складі підприємства знаходяться шість груп запасів комплектуючих для виробництва продукції, на випуску яких спеціалізується підприємство. Кількість продукції за рік,  яка виробляється, тобто об’єм виробництва в  шт.., характеризує щорічний рівень використаних запасів. Данні про вироби наведені в табл.. 2.1.

 

групи

запасів

Код виробу

Ціна виробу Ц,

ГО

Об’єм виробництва К,

шт.

* Умови  до виконання прак.завд.

1

И – 1

220

13400

15800

2

И – 2

75

8000

10000

3

И – 3

1830

1800

3000

4

И – 4

30

12900

16000

5

И – 5

340

7100

9000

6

И – 6

250

50

100

Завдання

Класифікуйте запаси підприємства за трьома категоріями з використанням методу АВС – аналіз. Дайте графічне представлення.

* Умови до виконання  практичного завдання

Річна виробнича програма підприємства

Рекомендації до рішення

< >Відомо, що дешеві вироби на потребують жорсткого контролю. Основа методу АВС – аналізу – характеристика співвідношення: “кількість” – “витрати”. В цій задачі “кількість” – це щорічний рівень використання запасів, тобто об’єм виробництва, а “витрати” – коштовна оцінка вживання запасів. АВС – аналіз включає виконання слідуючи кроків:визначити коштовність (К) щорічного вживання кожної групи запасів (К = Ц х К) і сумарну коштовність виробничої програми;ранжировка виробів за К у порядку зменшення;розрахувати кумулятивні (наростаючим підсумком) коштовність і кількість  по ранжированому ряду виробів;розрахувати частку (у%) кумулятивних коштовності та кількості виробів в сумарній коштовності та загальній кількості виробляємих підприємством виробів;класифікувати вироби за трьома категоріями: А,В,С. Критерієм класифікації виробів є частка (в %) кумулятивної коштовності:Категорія А – до 80 %

 

Категорія В – от 80 % до 90 – 95 %

Категорія С – от 95 % до 100 %

< >побудувати графік.Графік відображений на малюнку 2.3.Розрахунки рекомендується проводити у табличній формі.АВС – аналіз складає основу для застосування різноманітних ступенів контролю відносно коштовності виробів.

Вартість

100%

80

60

40

20

0

20

40

60

80

100%

А

В

С

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 2.1  АВС – аналіз запасів комплектуючих підприємства

Вироби категорії В замовляються згідно точки допустимого мінімального рівня запасів. Вони потребують обліку, частого спостереження за кількістю.

Вироби категорії С належать до простого контролю.

Рішення задачі

< >Розрахунки наведені в таблиці 2.2,2.3, 2.4.Таблиця 2.2

 

 

 

Розрахунок коштовності щорічного вживання запасів

групи запасів

Об’єм виробництва К,

шт.

Ціна виробництва Ц, ГО

Коштовність вживання  запасів К = (Ц х К)

1

12500

220

2750000

2

8000

75

600000

3

2600

1830

4758000

4

14500

30

435000

5

7100

340

2414000

6

500

250

125000

7

2000

1460

2920000

47200

-

14002000

                                                                                     

 

 

Таблиця 2.3

 

Класифікація виробів за категоріями

 

Ранг

№ групи запасів

Коштовність вживання запасів К

Кумулятивна коштовність Кк

% Кк від ∑к

Категорія

1

3

4758000

4758000

34,0

А

2

7

2920000

7678000

54,8

А

3

1

2750000

10428000

74,5

А

4

5

2414000

12842000

91,7

В

5

2

600000

13442000

96,0

С

6

4

435000

13877000

99,1

С

7

6

125000

14002000

100

С

 

 

14002000

 

 

 

                                                                                                 

Таблиця 2.4

 

Аналіз окремих категорій за об’ємом виробництва

 

Ранг

№ групи запасів

Об’єм виробництва К, шт.

Кумулятивний об’єм виробництва Кк

% Кк від ∑к

Категорія

1

3

2600

2600

 

А

2

7

2000

4600

 

А

3

1

12500

17100

 

А

4

5

7100

24200

 

В

5

2

8000

32200

 

С

6

4

14500

46700

 

С

7

6

500

47200

 

С

 

 

47200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Управління оборотним капіталом.

 

1. Склад і структура  оборотних коштів підприємства.

< >Розрахунок і оцінка  показників,  які характеризують  ефективність  використання оборотного капіталу.Практичне завдання: Аналіз взаємозв’язку  прибутку, руху оборотного капіталу і потоку  грошових  коштів. 

 

Практичне завдання до теми 3.

Управління оборотним капіталом

Склад та структура оборотних коштів за ступеню ризику вкладень капіталу

 

Склад та структура джерел оборотних коштів

Таблиця 3.2

Джерела оборотних коштів

власний

позичковий

 

Назва

рахунку

Назва

рахунку

Назва

рахунку

1

2

3

4

5

6

Уставний капітал

40

Довгострокові кредити банків

501

Кредиторська заборгованість:

 

Добав очний капітал

42

Довгострокові займи

505

поставникам і підрядчикам

63

Резервний капітал

431

Короткострокові кредити банків

601

по оплаті праці

66

Резервні фонди

432

Кредити банків для працівників

601

за страхування

65

Нерозподілений прибуток

44

Короткострокові займи

607

з бюджетом

64

Фонд накопичення

44

Комерційні кредити

62

з іншими кредиторами

685

Фонд коштів соціальної сфери

49

Інвестиційний податковий кредит

64

Фонди споживання

44

Цільові фінансування і надходження з бюджету, з галузевих і міжгалузевих позабюджетних  фондів

48

Інвестиційний вклад працівників

40

Резерви наступних  витрат та платежів

39

 

 

 

 

Резерви по сумнівним боргам

38

 

 

 

 

Інші короткострокові

обов’язки

685

 

 

 

 

Благодійні та інші надходження

746

DZ – грошові надходження від дебіторів;

N – виручка від реалізації виробів без податку на додаткову коштовність, акцизів та спец податку;

∆RA  - зміна  залишків дебіторської заборгованості за обліковий період.

Методику аналізу змін прибутку, оборотного капіталу та грошових коштів розглянемо на прикладі слідуючи вихідних даних (таблиця 4.8).

*Умови до виконання  практичного завдання

Таблиця 3.3

Аналіз, зміни прибутку, оборотного капіталу та грошових коштів

 

Показники

Сума

тис. грн.

*Умови до виконання  практичного завдання

Джерело інформації

Стан на початок облікового періоду

Запаси

Дебітори

Кредитори

Основні кошти

 

600

85

160

1137

 

700

100

180

1200

 

Ф. №1

Ф. №1

Ф. №1

Ф. №1

Операції за обліковий період

Реалізація

Розрахунки з поставниками

Витрати по оплаті праці

Придбання основних коштів

Нарахована амортизація

 

4137

438

1950

889

969

 

4500

540

2300

1450

1270

 

Ф. №2

Ф. №2

Ф. №2

Ф. №2

Ф. №2

Стан на кінцевий період

Запаси

Дебітори

Кредитори

Основні кошти

 

653

94

284

1304

 

810

125

320

1650

 

Ф. №1

Ф. №1

Ф. №1

Ф. №1

Користуючись наведеними вище формулами, розрахуємо:

< >Об’єм закупок матеріалів:562 = 438 + (284 – 160);

 

< >Об’єм матеріальних витрат, які включаються  в собівартість продукцій:509 = 562 – (653 – 600);

 

< >Грошові надходження від дебіторів:4128 = 4137 – (94 – 85).

 

В таблиці 3.4  наведені результати балансування руху грошових коштів.

Підсумки чистих надходжень коштів балансуються між собою наступною системою розрахунків:

789 = 709 + 969 – 889

*Визначити показники  графіку  № 3, 5, 7 та провести наступний аналіз

Таблиця 3.4

Аналіз взаємозв’язку руху прибутку, оборотного капіталу і грошових коштів

 

Прибутки

та збитки

Визна

чити

Оборотний капітал

Визнач.

Грошові кошти

Визнач.

1. Надходження коштів реалізація продукції

приріст запасів

грошові кошти

 

4137

-

-

 

 

 

 

 

4137

53

-

 

 

 

 

 

-

-

4128

 

 

 

 

2. Витрати:

матеріальні витрати

закупівля матеріалів

оплата матеріалів

оплата праці

придбання основних засобів

амортизація

 

509

-

-

1950

-

969

 

 

 

 

 

 

 

 

-

562

-

1950

889

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

438

1950

889

-

 

 

 

 

 

 

 

3. Чісті надходження

(витрати) коштів

709

 

789

 

851

 

В розглянутому прикладі приток оборотного капіталу є результатом отриманого прибутку – 709 тис. грн. Плюс нарахованої амортизації 969 тис.грн.,  мінус витрати на придбання основних засобів в сумі 889 тис.грн.

Чистий приток грошових  коштів в сумі 851 тис.грн.. утворився в результаті сальдування сум притоку та відтоку коштів. Приток коштів утворився за рахунок прибутку (709 тис.грн..), амортизації (969 тис.грн..), росту кредиторської заборгованості (9124 = 284 – 160).

Відтік грошових коштів був викликаний придбанням основних коштів (889 тис.грн..), ростом запасів на суму 53 тис.грн. (653 – 600), ростом дебіторської заборгованості на суму 9 тис.грн.. (94 – 85).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Процес стратегічного планування і  застосування його результатів.

< >Зміст  процесу стратегічного планування.Основні  види  різниці  стратегічного планування в малому бізнесі і  у великих фірмах.Практичне завдання:  Оцінка  стратегічних зон господарювання підприємства.Практичне завдання до теми 4.

 

Оцінка стратегічних зон господарювання підприємства

Постановка задачі

На підприємстві виділені шість потенційних стратегічних зон господарювання або видів бізнесу (СЗГ). Економічна характеристика кожної СЗГ представлена у таблиці 4.1

Завдання

< >Співставити та оцінити розглянуті  СЗГ, використовуючи матрицю БКГ.Зробити вибір перспективних СЗГ і дати стратегічні рекомендації підприємству.Побудувати матрицю БКГ і оцінити позиції розгляданих СЗГ. В якості критеріїв оцінки СЗГ розглядаються: темпи росту ринку в галузі в розмірі 10% і відносна частка ринку в галузі на рівні 1,0, тобто об’єми продажу підприємства та сильнішого конкуренту рівні. На матриці помічені об’єми реалізації з кожної СЗГ зображуються у вигляді  кола різної величини, а покриття витрат – сегментом в цих колах.Обґрунтування вибору перспективних СЗГ здійснюється на основі аналізу матриці БКГ. Стратегічні рекомендації підприємству з окремих СЗГ можуть містити:зміни об’ємів реалізації: ціни та кількості;зниження рівня постійних витрат;зниження рівня змінних витрат та ін.Таблиця 4.1

 

 

 

Показники

СЗГ

 

 

 

 

 

1

*

2

*

3

*

4

*

5

*

6

*

Ріст ринку

12

12

20

20

2

2

15

15

7

7

5

7

Відносна частка на ринку

2

2

0,2

0,2

1,8

1,8

3,0

3,0

2,2

2,2

0,7

0,7

Об’єм реалізації, тис. ГО

20

3

8

10

50

60

30

40

45

50

5

10

Покриття витрат, тис. ГО

10

20

4

6

20

30

3

10

15

25

1

5

Прибуток, тис. ГО

5

5

2

2

10

10

2

2

10

10

1

1

 

Рішення задачі

< >Розрахунок частки покриття витрат (= покриття витрат / об’єм реалізації, характеристика показника дана)  наведений в таблиці 4.2Таблиця 4.2

 

 

 

Показники

СЗГ

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Частка покриття витрат

0,5

0,5

0,4

0,1

0,3

0,2

 

< >Матриця БКГ представлена на малюнку

 

2

4

6

1

5

3

0,5

1,0

2,0

3,0

4,0

5

10

15

20

РР

ОРД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Формування і розрахунок  показників прибутку  підприємства.

< >Економічні фактори, які впливають на  величину  прибутку  і оцінка якості  прибутку.Прогнозування прибутку  в системі “Директ-Костинг”.Практичне завдання: Розрахунок  фінансових  показників діяльності підприємства.Визначити  значення показників на наступний рік:При досягненні  тієї ж величини покриття  витрат Пз = 1500При зберіганні постійних витрат  на том же рівні  Зс = 850При зниженні  частки  покриття  витрат Дпз = 0,210Обґрунтувати  розрахунки  і пояснити взаємозв’язок показників.Практичне завдання до теми 5.

 

Розрахунок показників діяльності підприємства

Постановка задачі

Результати діяльності підприємства за текучій рік характеризуються показниками, представленими в табл.. 5.1

Завдання

< >Визначити потрібні значення показників на наступний рік:при досягненні тієї ж величини покриття витрат (П3 = 1500)4при збереженні постійних витрат на тому ж рівні (Зс = 850);при зниженні частки покриття витрат (Dn3 = 0?210)Обґрунтуйте розрахунки та поясніть взаємозв’язки  показників * Умови до виконання  практичного завдання

 

Рекомендації до рішення

Виручка від реалізації (Vp) характеризує прибуток підприємства в грошовій формі від реалізації виробленої продукції (Vp = Пз + 3). Розраховується таким чином:

Ціна (ГО/шт..) х Об’єм реалізації (шт.)

Змінні витрати (ЗV) – витрати, які залежать від об’єму виробництва (ЗV = Vp – Пз). До них відносяться витрати на покупку сировини, матеріалів, торгові витрати (наприклад, комісійні торговим агентам), заробітна плата виробничому персоналу.

Таблиця 5.1

Показники діяльності підприємства

оказник

Одиниця  виміру

Значення

*

Виручка від реалізації  Vp

тис. ГО

6000

8000

Змінні витрати  ЗV

тис. ГО

4500

5000

Покриття витрат Пз

тис. ГО

1500

?

Частка покриття витрат Dnз

 

0,25

?

Фактор ціни Фц

ВР/змінні витрати

1,333

?

Постійні витрати Зс

тис. ГО

850

1200

Точка без збитку ВЕ

тис. ГО

3400

?

 

Таблиця 5.2

Потрібні значення показників на наступний рік

Показник

Одиниця виміру

Значення

*

Розрахунок

Виручка від реалізації Vp

тис. ГО

7143

?

Пз / Dnз

Змінні витрати ЗV

тис. ГО

5643

?

Vp - Пз

Покриття витрат Пз

тис. ГО

1500

?

 

Частка покриття витрат Dnз

 

0,210

0,21

 

Фактор ціни Фц

 

1,266

?

Vp / ЗV

Постійні витрати Зс

тис. ГО

850

1200

 

Точка без витрат ВЕ

тис. ГО

4048

 

Зс / Dnз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. Планування постачання матеріальних ресурсів  і комунікацій в галузі  постачання.

 

< >Умови і  планування постачання  матеріальних ресурсів.Вибір  постачальника і проведення його рейнингу.Практичне завдання:  вибір  постачальника  при плануванні закупок. 

 

Практичне завдання до теми 6.

Вибір поставника при плануванні закупок

Постановка задачі

Менеджер з постачання має пропозиції від трьох  поставників про поставку комплектуючих деталей (див. табл. 6.1). Якість комплектуючих однакова. Строки постачання  - тиждень. Усі поставники надають різноманітні знижки. Оплата готівкою потребує отримання кредиту. Процентна ставка за кредит – 9%.

Завдання

Визначити найбільш вигідну пропозицію.

*Умови  до виконання  практичного завдання

Рекомендації до вирішення

При порівнянні пропозицій недостатньо порівняти тільки закупочні ціни.

В 1-ій і 2–ій пропозиції строк оплати поставки 14 днів, але в 2–ій пропозиції для передплати необхідно брати кредит у розмірі закупочної ціни на ці 14  днів і платити проценти, тобто ціна пропозиції буде рівнятися сумі закупочної ціни  і величині проценту на неї. Величина проценту розраховується за формулою:

Де К – величина кредиту, ГО;

Д – кількість днів в році, на які отримується кредит;

С – процентна ставка за кредит.

Характеристика пропозицій

Умови постачання

Значення, ГО

 

1 - пропозиція

 

 

Форма оплати  - безготівкова

Строк оплати 14 днів

Транспортні витрати враховані

Прейскурантна ціна

 • мінус 5% скидки за об’єм поставки 

Цільова закупочна ціна

 • мінус 2% скидки за комплектність поставки

Закупочна ціна

 

 

 

340,00 – 17,00 =

 

 

323,00 – 6,46 =

 

 

 = 316,54

 

 

 

420 - ?

 

 

?

 

 

?

2 - пропозиція

 

 

Форма оплати – передплата за готівку

Строк оплати 14 днів

Транспортні витрати враховані

Закупочна ціна

 

 

 

316,25

 

 

 

?

3 - пропозиція

 

 

Форма оплати  - без готівка

Строк оплати 14 днів

При оплаті протягом 14 днів надається  знижка

Прейскурантна ціна

 • мінус 2 % знижки за об’єм  поставки

Закупочна ціна при оплаті готівкою

 • плюс фрахт транспортних засобів

Закупочна ціна

 

 

 

 

310,00 – 6,20 =

 

 

303,80 = 13,00 =

 

 

 = 316,80

 

 

 

 

380-?

 

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Прогнозування розвитку  підприємства.

< >Довгострокове і поточне планування.Цільові  показники, які використовують при довгостроковому плануванні.Практичне завдання: Розробити прогноз варіантів зміни цільових показників підприємства з використанням двох напрямків: зміна за середньорічними  темпами і зміна  показників за часом.Практичне завдання до теми 7.

 

Прогнозування розвитку підприємства

Постановка задачі

Стратегія розвитку підприємства описується системою цільових показників,  які характеризують кінцеві результати його діяльності в області:

< >об’ємів реалізації продукції;політики оновлення продукції;політики зміни якості продукції;технічної політики виробництва.Розробити прогноз варіантів зміни цільових показників підприємства на три роки з використанням двох підходів:по середньорічним темпам зміни показників (1 – й варіант);на основі виявлення основних тенденцій (тренду) зміни показників в часі.Порівняти результати прогнозу цільових показників і обґрунтувати вибір стратегії розвитку підприємства.Характеристика цільових показників.Показник “Оновлення продукції” (Ко) характеризує частку нової продукції (в%) в загальному об’ємі  реалізації продукції підприємством (Vp).

 

                                                                                                  Таблиця 7.1

Цільові показники діяльності підприємства

Показники

Значення по рокам

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Об’єм реалізації продукції Vp, тис. ГО

12006

14300

12819

13100

13615

13800

14673

17300

17796

16900

18951

17200

20500

20400

Оновлення продукції Ко, %

1

1

3

5

6

8

11

Якість продукції КК, %

3

4

7

10

8

10

12

Ріст виробляє мості праці Кт, тис. ГО/люд.

13

15

15

16

20

24

31

Собівартість одиниці продукції Кс, ГО

97

96

96

95

92

89

89

Показник “Якість продукції” (КК) характеризує частку (в %) конкурентоспроможності продукції, тобто відповідає кращім закордонним та вітчизняним аналогам, в загальному об’ємі реалізації продукції підприємством (Vp).

Показник (Ріст виробності праці” (Кт) характеризує об’єм реалізованої продукції, яка приходиться на одного середньоперелічного промислово – виробничого робітника підприємства.

< >Розрахунок середньорічних темпів зміни цільових показників для визначення їх прогнозних значень на три роки (2003 – 2004 рр.) здійснюється за формулою:

 

Де Y – значення цільового показника відповідно за n – й (останній рік часового ряду – 2002 р.) і 1 – й (базовий – 1996 р.) рік.

< >В другому підході до прогнозування час (t) є узагальнюючим показником, який відображає сукупність основних факторів, які впливають на цільові показники. Для виявлення  основних тенденцій (тренду) зміни показників в часі необхідно по кожному цільовому показнику:провести сгладжування даних динамічного (часового ряду). Сгладжування можна виконати двома методами – по трьох або п’яти точкам;зробити підбір функції, яка описує закономірність зміни рівня цільового показника від часу. В загальному виді функція має наведену нижче форму:Yі = fi (t)

 

де Yі  - значення цільового показника в році t.

Аналітична форма функції ƒ1... ƒn  визначається на основі аналізу статистичного матеріалу апаратом регресивного аналізу. Для розрахунку коефіцієнтів регресивних рівнянь рекомендується метод найменших квадратів при гіпотезі лінійної залежності значень цільових показників від часу.

Розрахунок параметрів регресивної моделі здійснюється за стандартними формулами методу найменших квадратів. Розрахунок може виконуватися вручну (рекомендується в формі таблиці) та за допомогою ПЕОМ по стандартним програмам кореляційно – регресивного аналізу.

Після закінчення всього циклу розрахунків обґрунтовується вибір варіанту прогнозних значень цільових показників на наступні три роки. При виборі варіанту прогнозу розвитку підприємства необхідно пам’ятати, що цільові показники взаємопов’язані,  і слід  враховувати слідуючи: ріст оновлення продукції частіше пов’язаний з звеличенням її якості, при цьому неможливо досягти високих темпів росту виробності праці і зниження собівартості; важко досягти однаково високих темпів росту об’ємів реалізації продукції та її оновлення та ін. Результати розрахунків надаються у формі таблиці.

Рішення задачі

< >Рішення розглянемо на прикладі одного з цільових показників – оновлення продукції (Ко).Середньорічні темпи зміни цільових показників Трі наведені нижче:Vо               Ко                   КК                  Кс                   Кт

 

1,09             1,49                 1,26                 1,15                 0,98

< >Аналіз представлених статистичних даних дозволяє вибрати лінійний вид функції для описання закономірності зміни цільових показників від часу.Розрахунок параметрів регресивної моделі здійснюється за стандартними формулами методу найменших квадратів. 

 

Де у – значення показника уі в році t;

t – порядковий номер року: t = 1...n;

n – число значень динамічного ряду.

Проміжкові значення  для розрахунку коефіцієнтів  рівняння регресії для показника Ко наведені у таблиці 7.3

                                                                                              Таблиця 7.3

Значення проміжних розрахунків коефіцієнтів рівняння регресії

t

Yіt

*

Yіt  . t

*

t 2

*

1

1

 

1

 

1

 

2

1

 

2

 

4

 

3

3

 

9

 

9

 

4

5

 

20

 

16

 

5

6

 

30

 

25

 

6

8

 

48

 

36

 

7

11

 

77

 

49

 

Σ = 28

Σ = 35

 

Σ = 187

 

Σ = 140

 

Коефіцієнти регресії: а1 = 1,68, ао = -1,71.

Рівняння регресії для визначення прогнозних значень показника Ко має наступний вигляд:

Коt = - 1,71 = 1,68 .  t

Де t – рік, на який робиться прогноз: t = 8 (1997 р.); t = 9 (1998 р.); t = 10 (1999 р.)

< >Результати розрахунків варіантів прогнозних значень показника Ко на три роки подані в таблиці 7.4Таблиця 7.4

 

Вибір варіанту прогнозу розвитку підприємства

Показник

Варіант прогнозу

2003

*

2001

*

2005

*

Ко, %

1

16,4

 

24,4

 

36,6

 

2

11,7

 

13,4

 

14,3

 

Прогноз

11,7

 

13,4

 

14,3

 

< >Кінцевій вибір варіанту прогнозних значень розвитку підприємства робиться при наявності прогнозних значень по всім цільовим показникам, описуючим стратегію розвитку підприємства.Тема 8. Інвестиційна  стратегія  підприємства.

 

< >Основні  характеристики інвестиційного процесу.Фінансовий ринок  інвестицій.Практичне завдання: Планування потреб в інвестиціях (розрахунок потреби в інвестиціях).Практичне завдання до теми 8.

 

Інвестиційна стратегія підприємства

Оцінка організаційних проектів

Постановка задачі

Керівництву підприємства запропоновані два проекти організації  виробництва газонокосарки. Характеристика проектів подана в таблиці  8.1.

                                                                             

Таблиця 8.1

 

Показники

Варіанти попиту

А

*

В

*

Об’єм попиту, шт./рік

1200

1300

5000

5200

Ціна, ГО

10000

10100

10000

9500

Постійні витрати, ГО:

 1. витрати на НІОКР
 2. обслуговування та ремонт
 3. загальнозаводські витрати
 4. витрати на реалізацію

 

2000000

500000

1000000

1000000

 

2000000

500000

1000000

1000000

 

 

 

 

4500000

1000000

2500000

2000000

 

4500000

1000000

2500000

2000000

 

 

 

Змінні витрати за одиницю продукції, ГО:

 1. сировина, основні матеріали
 2. інші матеріали
 3. заробітна плата робітників
 4. енергія на технологічні потреби

 

 

2000

1000

3700

5000

 

2000

1000

3700

5000

 

 

 

 

2500

800

3000

400

 

2500

800

3000

400

 

 

 

Завдання

Порівняти і вибрати найбільш ефективний варіант організаційного проекту виробництва газонокосарок.

Рекомендації до вирішення

Для оцінки ефективності проектів використати метод розрахунку точки беззбитку. Опис методу подано в розд. 4.1.

Рішення задачі

1. Розрахувати точку без збитку (ВЕ) по кожному проекту. ВЕ = постійні витрати / (ціна – змінні витрати на од. продукції).

Тема 9. Регулююча роль ціни.

< >Цінова система.Критерії  диференціації цін.Цінові методи, які приймає підприємство.Практичне завдання: Планування і обґрунтування ціни на продукцію підприємства. 

 

Практичне завдання до теми 9.

Планування та обґрунтування ціни на продукцію підприємства

 

Постановка задачі

 

 

Відділ продажу АТ “Електрод” оцінив місткість ринку одного з видів своєї продукції до кінця року в 52 млн. ГО. Частка ринку АТ “Електрод” складає приблизно 45%,  інша рівномірно  належить двом конкурентам. Характеристика продажу наведена в таблиці 9.1.

       * для виконання практичного завдання.

       * визначити V  продаж (гр..5) на підставі  гр..7.

       * в таблиці 9.2.  змінюється   У продаж, а собівартість і в т.ч. витрати  залишаться на том  же рівні.

Таблиця 9.1

 

Рік

Ціна за 1 кг ваги (тис. ГО)

Об’єм продажу

*

Місткість ринку,

млн. ГО

*

АТ «Електрод»

Конкуренти

1

2

3

4

5

6

7

Текучій

6

5

23

 

52

 

Минулий

5

5

24

 

49

 

2 роки тому

5

5

23

 

44

 

3 роки тому

5

5

17

 

38

 

 

 

При призначені ціни на наступний рік спеціалісти АТ розділилися в думках: знизити ціну до 5 тис. ГО або залишити 6 тис. ГО.

Менеджер з продажу вважає, що АТ повинно знизити ціни. Спеціалісти з продажу провели маркетингові дослідження які показали, що місткість ринку на наступний рік складе приблизно 54 млн. ГО, а частка АТ – 21 млн. ГО при збережені цін АТ і конкурентами, і 55 млн. ГО, а частка АТ – 27 млн. ГО, якщо АТ вирішить знизити ціну, як диктує конкуренція. Якщо конкуренти звеличать свої ціни до рівня АТ, то загальний об’єм продажу знизиться до 50 млн. ГО, а на частку АТ будуть приходитися ті ж 27 млн. ГО. Менеджер з продажу передбачає, що при більш високій ціні аніж у конкурентів, можлива загуба стану лідера в конкуренції і подальше 15% падіння продажу на наступний рік, що приведе до 33,3% відносної частки АТ на ринку і загуби лідерства.

В менеджера з виробництва протилежна точка зору. Він вважає, що АТ “Електрод” буде мати більш високий показник прибутку, якщо буде збережена частка ринку 33,3%. Конкуренти будуть змушені звеличити ціни, так як при менших об’ємах виробництва витрати більше, аніж у нього, і це приведе до збитків. Його аргументи аргументуються цифрами, які відображають виробничі витрати для структури об’ємів продажу. (див. табл..9.2).

Таким чином, в результаті оцінки ситуації сформовані чотири  варіанти цінової політики АТ “Електрод” на наступний рік (див. табл.. 9.3).

 

Завдання

 

Визначити ціну на продукцію АТ “Електрод” на наступний рік в заданих цифрах от 5 до 6 тис. ГО.

 

Рекомендації до рішення:

 

< >За запропонованими варіантами цінової політики (Ц) АТ “Електрод” визначити об’єм продажу (N), розрахувати прибуток (П) і собівартість продукції (С) (П = (Ц – С) N). Розрахунки оформити в таблицю.Таблиця 9.2

 

 

1. Об’єм продажу, млн.. ГО

18

*

21

*

24

*

27

*

30

*

2. Собівартість  1 кг, тис. ГО

5,512

 

5,198

 

4,930

 

4,848

 

4,800

 

3. В тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оплата праці

1,180

 

1,150

 

1,120

 

1,150

 

1,180

 

5. Витрати на матеріали

0,647

 

0,641

 

0,637

 

0,643

 

0,644

 

6. Цехові витрати

1,225

 

1,075

 

0,951

 

0,854

 

0,783

 

7. Загальнозаводські витрати

(33,3% від прямих трудових витрат)

0,393

 

0,383

 

0,373

 

0,383

 

0,393

 

8. Витрати на реалізацію

(60% від виробничих витрат)

2,067

 

1,949

 

1,849

 

1,818

 

1,800

 

 

Таблиця 9.3

 

Варіанти цінової політики

 

Варіанти

Ціна, тис. ГО

АТ “Електрод”

Конкуренти

Збереження ситуації

6

5

Оптимістичний варіант

6

6

Песимістичний варіант

6

6

Зниження ціни

5

5

 

< >Сформулювати загальну ціль АТ “Електрод” і стратегію з обліком ситуації яка склалася на ринку – зрілий ринок, ріст ринку майже закінчений.В якості цілей рекомендується розглядати наступне:

 

< >максимальне отримання прибутку протягом невеликого періоду часу;збереження частки ринку протягом тривалого періоду часу.Стратегією підприємства може бути зниження витрат на виробництво, оновлення і вдосконалення реклами та ін.

 

< >В залежності від сформульованої мети і вибраної стратегії її досягнення визначити і обґрунтувати ціну на продукцію АТ “Електрод” на наступний рік.Оцінка варіантів цінової політики подана в таблиці 9.4 

 

Таблиця 9.4

 

Оцінка варіантів цінової політики, тис. ГО

 

Варіанти

Ціна АТ

Ціна конкурентів

Об’єм продажу

Собівартість

Прибуток

Збереження ситуації

6

5

21

5,198

16842

Оптимістичний варіант

6

6

27

4,848

31104

Песимістичний  варіант

6

6

19,55

5,355

12609

Зниження ціни

5

5

27

4,848

4104

 

< >Можливий варіант визначення ціни на продукцію АТ “Електрод”:якщо мета підприємства – отримання максимального прибутку при зниженні собівартості продукції, то рекомендована ціна на наступний рік – 6 тис. ГО;якщо мета підприємства – збереження частки ринку, то рекомендована ціна на наступний рік – 5 тис. ГО. Залишити ціну в розмірі 6 тис. ГО можливо при деяких інвестиціях направлених на оновлення реклами, а також на звеличення іміджу виробу і підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< >Маркетинг  і визначення  оптимального об’єму  виробництва і споживання  продукції.Вивчення споживачів  і сегментація ринку.Визначна роль  виробництва продукції і вивчення можливостей підприємства.Практичне завдання: Забезпечення рівноважного виробництва при  сезонних  змінах попиту.

Вироби

Попит по місяцям, тис. шт.

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

А

240

340

80

620

820

480

430

380

240

240

240

190

В

270

270

270

270

270

280

280

280

280

280

270

280

А*

300

370

600

670

900

610

600

550

500

400

400

350

В*

250

290

320

320

320

350

350

350

350

300

250

230

 

Завдання

 

Розрахувати запаси готових виробів кожного виду на складі по місяцям та середньорічну величину при умовах рівномірного виробництва продукції та реалізації з обліком сезонних колихань  попиту і початкового запасу продукції А на складі на 01.01 в розмірі 71 тис. шт.

 

Рекомендації до вирішення

 

Розрахунки проводити по кожному виду виробів окремо.

Визначити планує мий об’єм реалізації виробів на рік  та по місяцям.

Розрахувати щомісячний об’єм виробництва при умовах рівномірного виробництва.

Розрахувати запаси готової продукції на складі по кожному виду продукції. Розрахунки рекомендується проводити в таблиці (див. форму в табл. 10.2,10.3).

 

Таблиця 10.2

 

Місяць

Об’єм реалізації

Об’єм виробн.

Запаси на складі по місяцям

На початок

Зміни

На кінець

Січень

24

40(480/12)

71

+ 16

87

Лютий

34

40

87

+ 6

93

Березень

58

40

93

- 18

75

Квітень

62

40

75

- 22

53

Травень

82

40

58

- 47

11

Червень

48

40

11

- 8

3

Липень

43

40

3

- 3

0

Серпень

38

40

0

+ 2

2

Вересень

24

40

2

+ 16

18

Жовтень

24

40

18

+ 16

34

Листопад

24

40

34

+ 16

50

Грудень

19

40

50

+ 21

71

Всього

480

480

 

 

497

Середньорічний запас продукції А на складі (497/12)

= 42

Початковий запас продукції А на 01.01 наступного року

 71

 

 

Розрахунок запасів готової продукції В на складі, тис. шт..

 

Місяць

Об’єм реалізації

Об’єм виробн.

Запаси на складі по місяцям

На початок

Зміни

На кінець

Січень

27

28 (336/12)

0

+ 1

1

Лютий

27

28

1

+ 1

2

Березень

27

28

2

+ 1

3

Квітень

27

28

3

+ 1

4

Травень

27

28

4

+ 1

5

Червень

29

28

5

- 1

4

Липень

29

28

4

- 1

3

Серпень

29

28

3

- 1

2

Вересень

29

28

2

- 1

1

Жовтень

29

28

1

- 1

0

Листопад

28

28

0

0

0

Грудень

28

28

0

0

0

Всього

336

336

 

 

25

Середньорічний запас продукції В на складі (25/12)

= 2

Початковий запас продукції А на 01.01 наступного року

   0

 

 

 

 

 

< >Управління проектами  нововведень.Підготовка  і структура  проекту  нововведення.Інвестування  нововведень.  Інноваційний лізинг.Практичне завдання:  Аналіз і оцінка  інноваційних проектів.Порівняльний аналіз інноваційних проектів

 

Постановка задачі

На підприємстві розглядаються три інноваційних проекти. Два з них – Ін – 1 і Ін – 2 – пов’язані з  вдосконаленням виробництва продуктів, а третій – Ін – 3 – пов’язаний з розробкою нового продукту. Показники, які характеризують проекти, представлені в таблиці 8.2.

* Для виконання практичного завдання 

Таблиця 11. 2

Характеристика інноваційних проектів

Показники

Значення по виробам

И - 1

*

И - 2

*

И - 3

*

Всього

*

Ціна Ц, ГО / шт.

Змінні витрати Зv, ГО/шт.

Плануємий об’єм  реалізації, шт./рік

Покриття витрат Пв, ГО/шт.

Частка покриття витрат за шт. Dпз

80

60

5000

100

75

 

100

70

3000

120

100

150

100

1000

200

160

 

 

-

 

 

 

100

 

?

 

 

 

Виручка від реалізації  Vр, тис. ДО/рік

Змінні витрати, тис. ГО/рік

Покриття витрат, тис. ГО/рік

Постійні витрати Зс, тис. ГО/рік

 

 

 

 

94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

 

 

 

 

 

850

 

 

240

260

 

 

 

 

 

Прибуток або збиток, тис. ГО/рік

 

 

 

 

 

 

 

 

Точка без збитку ВЕ: тис. ГО шт.

 

 

 

 

 

 

903

 

Завдання

Розрахуйте показники і доповніть таблицю даними. Проаналізуйте інноваційні проекти і дайте пропозиції по збільшенню їх ефективності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 12. Моніторинг  управління банкрутством підприємства.

12.1. Характеристика глибини стану банкрутства. Причини неспроможності підприємства.

12.2. Антикризове  управління банкрутством підприємства.

12.3. Практичне завдання: для виконання практичного завдання використовувати показники  у скобках.

 

Моніторинг управління банкрутства підприємства.

 

Приклад

 

В гр. табл.. 12.1 наведені дані про фінансовий стан підприємства за І квартал 199_ р. (млн. грн..). Значення показників платоспроможності в нормі. Треба проаналізувати можливість втрати платоспроможності в наступні три місяці. В наявності є слідуючи інформація:

< >підприємство планує звеличити щомісячний об’єм виробництва з темпами приросту 0,5%; (1%; 2%; 2,5;);частка останнього місяця в прибутку і витратах облікового періоду складає 35,8 %; (29%; 25%; 20%; 15%;);прогнозований рівень інфляції складе 7 % в місяць; (10%);прогнозований темп приросту цін на сирець який використовується складе 9,5 %;прибуток за базовий (обліковий) період включений в статтю “Джерела приватних коштів”;для наочності   передбачається , що нараховані дивіденди відразу будуть виплачуватися акціонерам. 

 

Таблиця 12.1

 

Аналіз можливості втрати платежоспроможності

 

Показник

Облікові дані за І квартал 200_р.

*

 

 

 

Варіанти прогнозування

1 - й

2 - й

3 - й

А

1

2

3

4

 

а) Облік про фінансові результати

 

Прибуток від реалізації

51,40

 

63,95

67,05

67,05

 

Витрати:

Сировина і матеріали

Інші

 

34,20

12,30

 

 

 

 

44,62

15,30

 

44,62

15,30

 

44,62

15,30

 

Оподаткований прибуток

4,90

 

4,03

7,13

7,13

 

Податки та інші обов’язкові

вирахунки  від прибутку

1,81

 

1,49

2,64

2,64

 

Чистий прибуток

3,09

 

2,54

4,49

4,49

 

Дивіденди до виплати

1,24

 

-

-

0,56

 

Реінвестований прибуток

1,85

 

2,54

4,49

3,93

 

Б) Баланс підприємства

Актив

 

 

Основні кошти

15,20

 

15,20

15,20

15,20

 

Запаси і витрати

19,60

 

26,12

26,12

26,12

 

Грошові кошти, розрахунки та інші активи

5,50

 

6,84

6,84

6,84

 

Баланс

40,30

 

48,16

48,16

48,16

 

Пасив

 

Джерела власних коштів

23,3

 

23,3

23,3

23,3

 

Прибуток, звітний період

 

 

2,54

4,49

3,93

 

Довгострокові  позичкові кошти

4,6

 

4,6

4,6

4,6

 

Стрічна  кредиторська заборгованість

12,4

 

17,72

15,77

16,33

 

Баланс

40,3

 

18,16

48,16

18,16

 

В) Аналітичні коефіцієнти

 

 

Показник Кn

2,02

 

1,86

2,09

2,02

 

Показник Кос

50,6%

 

46,2%

52,2%

50,5%

 

Показник Кув

-

 

0,93

1,05

1,01

 

                       

 

Примітки до розрахунків.

< >Кумулятивні темпи росту об’ємів виробництва інфляції та цін на споживає му сировину рівняються: 

 

Тn =  1,015 (1,005 х  1,005 х 1,005);

Ти = 1,225 (1,07 х 1,07 х 1,07);

Тс = 1,313 (1,095 х 1,095 х 1,095).

 

< >На підприємстві є резерви основних коштів які не використовуються, тому в прогнозованому періоді не планується їх звеличення. Розуміється, що на кінець прогнозує мого періоду економічний потенціал підприємства не повинен знизитися, тобто об’єми оборотних коштів повинні задовольняти прогнозовані об’єми виробництва. Якщо передбачити, що величина і структура оборотних коштів  в базисному періоді були оптимальними, то на кінець прогнозованого періоду вони можуть змінитися прямо пропорційно росту об’ємів виробництва, інфляції і цін на сировину.Управління  структурою  витрат  за проектом.Постійні  і змінні  витрати.Задача.Тема  14.  Фінансова  санація< >Зовнішні  джерела фінансової санації.Основні мета і порядок  збільшення  уставного  фонду.Задача.Уставний капітал 100000 (2000 акцій по  50 грн.) Прийнято  рішення  про  збільшення  уставного капіталу  на 50%Біржовий курс  до емісії 100 грн.Курс  емісії  нових  акцій  70 грн.Уставний фонд складає 5 млн. грн..Конверсія 5     2У результаті  уставний  капітал  був  зменшений  до 2 млн. грн..  Санаційний прибуток  3 млн. Акції акціонерів, які відмовилися, були продані  на біржі  за курсом 120%. За 200 тис.  акцій  було отримано 240 тис. грн.. і були  видані тим акціонерам, які відмовилися.

 

 

 

 

Тема 15.  Особливості фінансового менеджменту в комерційному банку.

14.1. Управління фінансової стійкістю банку.

14.2. Конкуренція банківських послуг.

14.3. Практичне завдання: Фактичний аналіз  фінансових результатів банку.

 

Таблиця 17 Агрегатований баланс банку

Аг

ре

гат

Стаття активу

В млрд.. грн..

Агрегат

Стаття пасиву

В млрд.. грн..

t1

t2

t1

t2

А1

Касові активи,  разом

21,6

44,4

о2

Вклади до вимоги

61,9

55,74

А6

Цінні папери, разом

6,4

9,7

О4

Строкові зобов’язання, разом

62,2

35,6

А10

Суди, разом

113,8

80,6

О8

Інші зобов’язання, разом

14,9

57,9

А15

Інші активи, разом

49,4

87,4

Разом зобов’язання

(о2 + О4 + О8)

138,0

149,2

а17

Капіталізовані активи

6,0

22,5

С1

Власний капітал

52,2

72,9

а19

Відлучені кошти

43,4

64,9

с2

Уставний фонд

1,9

12,2

с3

Фонди банку

 

Прибуток

16,1

 

34,2

22,3

 

38,4

Баланс

(А1+А6+А10+А15)

191,2

221,1

Баланс

(о1 +О4+О8+С1)

191,2

222,1

 

 

 

Таблиця 9 Аналіз активів банку

Визначення показника

Розрахунок

Оптимальне значення коефіцієнтів

Економічне значення показника означає:

k 1= Доходні активи/Активи

 

 

   

(а5 + А6 + А10 +а16 +а18) :

:(А1+А6+А10+А15)

 

 

 

0,17-0,85

 

 

 

 

удільна вага прибутково утворюючих активів (необхідно розглянути у зв’язку

з k2)

 k 2= Процентні               доходи/Активи

 

 

(а5 +А6 + А10 +а16 + а18):

:(О1+О4)

 

 

³1,0

 

 

 

відношення доходних активів до платних ресурсів (має пріоритет перед k1)

k 3= Суди/ Зобов’язання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А10:(О1+О4+О8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>0,7(агресивна політика);

<0,6(бережлива політика)

 

 

 

 

 

 

 

агресивну чи бережливу кредитну політику банку; при агресивній політиці  верхня межа–0,78, далі –не оправдано небезпечна діяльність; при бережливій кредитній політиці  ніжній придер-0,53; нижче-можливі збитки чи при К10>0,4

 k 4= Банківські займи/Банківські суди

 

 

 

 

 

 

о6 : а12

 

 

 

 

 

 

 

 

³1,0 позичальник;

£1,0 кредитор

 

 

 

 

 

 

можливість проведення агресивної чи бережливої  кредитної політики; якщо банк –позичальник, то допускається k3=0,6; якщо банк –кредитор, то допускається значення k3=0,7

k5 =Суди/ Капітал

 

 

 

 

 

 

А10: (С1+С4)

 

 

 

 

 

 

 

£8,0

 

 

 

 

 

 

 

рискованість судної політики: значення вище 8,0 говоре про недостаток капіталу чи про агресивну кредитну політику банку (позоставляти з значеннями k3 і k4

 

 k6= Прострочені суди/Суди

 

 

а14 : А10

 

 

 

£0,04

 

 

 

удільна вага прострочених суд у судному портфелі банку

k7= Резерви на суду/Суди

с6 : а10

£0,04

 

резерви на покриття збитків; не менше величини k6

 

 

Таблиця 10 Аналіз пасивів банку

Визначення показника

Розрахунок

Оптимальне значення коефіцієнтів

Економічне значення показника означає:

k11= Капітал/ Активи

(С1+С4):(А1+А6+А10+А15)

0,08-0,15

Фінансову стійкість банку: при k<0,08-границя незвичайної бережливості-ризик банкрутства;

при k >0,15-нетехнологічний та неконкурентоспроможній банк

k 12= Онкольні та строкові зобов’язання /Активи

(О1+О4):(А1+А6+А10+А15)

0,5-0,7

Рівень строковості та надійності

k13= Займи/ Активи

(О6 + о7): :(А1+А6+А10+А15)

0,2-0,35

Рівень строковості та надійності

 k 14= Онкольні зобов’язання / усі зобов’язання

О1:(О1+О4+О8)

0,2-0,4

Ступень мінімізації риску стійкості чи витрат:

k14=0,2-мінімізація риску стійкості;

k14=0,4-мінімізація операційних витрат

k15= Строкові вклади/Усі зобов’язання

О5:(О1+О4+О8)

0,1-0,3

Ступень  мінімізації риску стійкості чи витрат k15=0,1-мінімізація витрат;

k15=0,3-мінімізація стійкості

k16= Займи по всім зобов’язанням

0,25-0,40

0,25-0,40

Ступень мінімізації риску стійкості чи витрат:

k16=0,25-мінімізація затрат;

k16=0,40 мінімізації риску стійкості

k17= Інші зобов’язання /Усі зобов’язання

О8:(О1+О4+О8)

Наближається до min

Ступень пасивної стійкості та якість управління іншими зобов’язаннями (штрафи, пені)

k18= Стержневий капітал/Власний капітал

С1:(С1+С4)

³0,5

Рівень недостатності стержневого капіталу

 

Таблиця 11 Аналіз ліквідності банку

 

Визначення показника

Розрахунок

Оптимальне значення коефіцієнтів

Економічне значення показника означає:

 k 8= Касові активи/Онкольні забовя’зання

А1:О1

0,2-0,5

Ступень покриття найбільше нестійких забовя’зання ліквідними засобами

  k 9= Касові активи/Онкольні та строкові забовя’зання

 

 

 

А1:(О1+О4)

0,05-0,3

Ступень покриття ліквідними засобами депозитів та вкладів; використовуються разом з k8 для згладжування можливих відхилення структури депозитів та вкладів; приоритетний коефіцієнт k8

  k 10= Портфель цінних паперів/ Зобов’язання

  а7:(О1+О4+О8)

0,15-0,40

Потенціальний запас ліквідності при використанні вторинних ліквідних ресурсів;

при  k 10=0,4 та  k13=0,35 виникає ризик збитків;

при  k 10£0,15 та

k 3³0,7 виникає ризик ліквідності банківського портфеля

Ефективність діяльності  (див. табл. 12), чи прихильність банку, побудована на основі формули Дюпона. Ця комбінація дозволяє аналітику “моментально” оцінити значимість  практично кожного з основних компонентів діяльності банку  та вирішити які параметри банківської діяльності в найбільшій ступені впливають на його прибутковість.

 

Таблиця 12 Аналіз ефективності діяльності банку

 

Визначення показника

Розрахунок

Оптимальне значення коефіцієнтів

Економічне значення показника означає:

 k19= Прибуток/ Активи

С8:(А1+А6+А10+А15)

1,0-4,0

Ефективність роботи активів

  k20= Прибуток/ Доход

 

 

с8: d3

8,0-20,0

Скільки прибутку маємо з кожної гривні доходу

k21= Доход/

Активи

(d1 +d2):

:(А1+А6+А10+А15)

14,0-22,0

Скільки доходу маємо з кожної гривні активів

k22= Прибуток/

Капітал

с8 : С1

15,0-40,0

Ефективність використання власного капіталу

k23*= Мультиплікатор капіталу

(А1+А6+А10+А15):(С1+С4)

8-16 раз

Об’єм активів , який зможемо мати з кожної гривні власного капіталу

*Якщо дане співвідношення більш 16, то це говоре про те, що база капіталу банку дуже мала, і його змога надалі залучати за ємні кошти вичерпано и неадекватні розміри (росту) активів.

Якщо дане співвідношення менш 8, то це говоре про те, що банк некваліфіковано використовує мультиплікативний ефект капіталу та не професійно управляє структурою за ємного та власного капіталу, недотримуючи можливий прибуток.

 

Таблиця 13 Додаткові показники ефективності

Визначення показника

Розрахунок

Оптимальне значення коефіцієнтів

Економічне значення показника означає:

k24= Процентна моржа/Доходні активи

е1:

:(а5 +А6 +А10 +а16)

1,0-3,0

Ефективність роботи доходних активів; рівень чистого процентного доходу від доходних активів

 

Та бліца 15 Фінансові коефіцієнти

Визначення показника

Розрахунок

Оптимальне значення коефіцієнтів

Економічне значення показника означає:

k27= Процентна моржа/Доходи

е1: d3

6,0-18,0

Рівень чистого процентного  доходу-свідкує про ефективність процентної політики (див. k25)

k28= Процентні доходи/Активи

d1:(А1+А6+А10+А15)

10,0-18,0

Розмір процентного доходу на гривню активів; відображує  рівень ефективності та ризикованості вкладів

k29= Непроцентні доходи/Активи

 d 2- d2*:

:(А1+А6+А10+А15)

1,0-3,0

Можливості використання внутрішньобанківських резервів

k30= Недоходні активи/Капітал

(а2 +а3 +а4 + а17+ а18 +а19):

:(С1+С4)

0,5-2,0 разу

Пріоритетність направлень використання капіталу

k31= Доходні активи/Капітал

(а5 +А6 +А10 +а16): :(С1+С4)

8,0-18,0

Розмір доходних активів, які можливо отримати з кожної гривні капіталу

Власні кошти банку для цілей даного аналізу  розподіляють по двом складовим: власним коштам – брутто та власним коштам - нетто. Розмір власних коштів –брутто  банку більше, так як вони включають в себе розмір іммобілізованих власних коштів та фактичний залишок  власних коштів-нетто (див. таб. 16).

 

Таблиця 16. Власні кошти банку.

С9

С10

С11

Власні кошти – брутто (С1 +С4 + рах. 96)

Сума  іммобілізації (а16 +а17 +а19)

 Власні кошти – нетто (С9-С10)

 

 

 

 

 

 

Тема 16. Формування цінової  політики  підприємства.

 

< >Основні фактори і методи  ціноутворення.Стратегічні підходи  до проблеми  ціноутворення, якими  може  користуватися  керівник  фірми.Задача. На підставі  наданих даних  розрахувати ціни:

 

А) обмежену;

Б) беззбиткову;

В) цільову.

         Визначити  результати діяльності  підприємства при  кожному варіанті ціни.

Вихідні дані:

< >інвестиційний капітал: 240000 грош. одиниціочікувана  рентабельність: 10 % змінні витрати  на одну ШТ: 1050 гр. од.;постійні  витрати: 90 тис. гр.. од.прогнози  продаж:а) песимістичний – 90 тис. шт..

 

б) оптимістичний  - 150 тис. шт..

 

Література:

Основи маркетингу./ за  ред.   Ф.Котлера, Дж. Сондерса, В. Ванг. – К., 2001

Герасимчук В.Г.  Маркетинг. – 1994

 

            

 

Тема 17.  Аналіз  ринку  товарів  виробничого призначення.

< >Основні  фактори, які впливають на поведінку покупців товарів  виробничого  призначення.Зміни  поточного ринкового  попиту.Задача.На підставі даних, які надані в таблиці 1.  провести  аналіз  динаміки  частки ринку  товару  марки А, виявити  причини, які впливають  на  зміни частки ринку.

 

Рішення.

< >Аналіз частки ринку починається з визначення об’єму  продаж  товару в натуральному і вартісному  вираженні (см. Табл.. 1)Розрахунок часток ринку передбачає, що фірма точно визначила свій базовий   ринок, т.б.  багато товарів, які є для неї конкурентними. Після того як базовий ринок  визначений, частка ринку  товарів  розраховується за формулою:Для вивчення попиту  аналізу динаміки частки ринку  в натуральному вираженні проводять за трьома  показниками:А) рівню  проникнення (Упрон)

 

Упрон = стр4 : стр5

                   Б) рівню ексклюзівності (Уекс)

                            Уекс= (стр1 : стр4): (стр2 : стр4)

                   В) рівню  інтенсивності (Уінт)

                            Уін = (стр2 : стр4): (стр3 : стр5)

         Частка ринку  рівняється добутку цих трьох показників:

                   Дн = Упрон  х У екс х Уінт

Дн – частка ринку товару  марки  А в натуральному вираженні.

< >Визначення частки ринку  у вартісному вираженні  через індекс  відносної ціни:Дс = Дн х Іц;

 

Іц – індекс відносної ціни;

         Іц =   середня ціна товару А

                   середня ціна   за всіма

           конкурентними товарами цієї групи

< >Зробити висновки.

Показники

Значення показників у динаміці

1 кв.

2 кв.

3 кв.

1. Кількість товарів марки А  (група С), придбаних покупцями, шт...

1100

1000

900

2.  Кількість товарів групи С, придбаних  покупцями товарів марки А, шт..

2300

2000

2100

3. Кількість  товарів групи С, придбаних  покупцями цієї групи, шт..

4000

3800

3700

4.  Число покупців товарів марки А, осіб

100

90

90

5. Число  покупців товарів групи С, осіб

130

115

120

6. Частка  ринку  товарів марки  А в натуральному вираженні (стр1 : стр3), %

27,5

26,3

24,3

7. Об’єм  продаж товарів марки А, (тис.грош.один)

117,5

95,0

90,0

8. Об’єм  продаж товарів групи С, (тис. грош. Один.)

445,8

410,0

384,0

9. Частка ринку товару марки А у вартісному  вираженні (стр 7 : стр 8), %

26,4

23,1

23,4

 

 

 

 

 

 

Тема 18. Функції і структура служби маркетингу фірми.

 

< >Сегментація ринку.Організація і стимулювання збуту  товару.Задача.Тема 19. Організація  основних виробничих процесів  промислового виробництва.

 

 

< >Форми  організації виробництва.Організація виробничих процесів за часом.Задача.Тема 20. Організація трудових процесів на підприємстві.

 

< >Принципи і методи  управління персоналом.Об’єкти нормування праці і структура норм.Задача.

Показники

Вироби:

А

Б

В

Г

1. Річний випуск, шт.

1000

1200

2500

700

2. Собівартість, тис.  грн..

200

130

100

250

3. Матеріальні витрати в собівартості продукції, тис. грн..

110

60

40

120

4. Зарплата  виробничих працівників, тис. грн...

50

40

30

90

5. Норматив рентабельності  відносно  до собівартості  обробки, % Р

15

15

15

15

Заробітна плата  промислово-виробничого персоналу підприємства  (Зп.п.п.) складає 300 млн. грн.. ,  в тому числі  виробничих працівників (Зпр) – 120 млн. грн..

Рішення:

< >Коефіцієнт заробітної плати: Кз= Зп.п.п. – Зпр Зпр

 

< >Заробітна плата  працівників з управління і обслуговування  виробництва  з даного виробу:Зо.у. = Зпр х Кз;

 

< >Нормативний прибуток:Пн = ст. х Р;

 

де ст. – (стр. 2 – стр. 3)

< >Норматив  чистої продукціїНч.п. =  Зпр + Зо.у. + Пн;

 

< >Визначити об’єм  нормативної чистої продукції. 

 

Тема 21.  Управління фінансами і оцінка  фінансового стану  підприємства.

 

< >Управління фінансами і фінансова політика.Комплексна оцінка  фінансового стану  підприємства.Задача.коефіцієнт  використання  грошових коштів;коефіцієнт  ліквідності грошових коштів.

Грошові агрегати

На 01.01.

На 31.12.

Мо

173,5

1448

М1

765,1

5880

М2

935,7

6037

М3

951,4

6054

 

Дробозина Л.А. Фінанси, 2000

Поддерегин А.М. Фінанси, 2000

 

 

Тема 22. Маркетинг як  інструмент планування діяльності фірми.

 

< >Маркетингове стратегічне планування.Маркетингові  концепції  управління  підприємством комерційних організацій.Задача.23. Управління  трудовими  ресурсами.

 

< >Економічна природа ринку  праці.Економічний аналіз забезпечення  підприємства  трудовими ресурсами.Практичне завдання.Які задачі стоять  перед  аналізом фонду оплати праці?Що таке  абсолютне і відносне відхилення по фонду  оплати праці?Таблиці для відповідей на запитання.

Категорії працюючих

По бізнес-плану

Фактично

Виконання плану, %

Відхилення від плану

недоліки

залишки

Робочі  - всього:

 

 

 

 

 

В тому числі:

 

 

 

 

 

Основні виробничі

 

 

 

 

 

Додаткові

 

 

 

 

 

Спеціалісти

 

 

 

 

 

Службовці

 

 

 

 

 

Учні

 

 

 

 

 

МОП

 

 

 

 

 

 

< >Проаналізуйте  показники руху  промислово-продуктивних робочих,  розрахував  при цьому коефіцієнти  обороту робочої сили  по прийому  і звільненню.  Для аналізу використовувати довідку 1.

Показники

 

Поперед

ній  рік

Рік, який аналізується

1. Вибуло робочих з підприємства, осіб

 

 

2. Прийнято на підприємство, осіб

 

 

3. Середньосписочне число робочих

 

 

4. Коефіцієнт звороту  робочої сили по звільненню (стр.1: стр.3)

 

 

5. Коефіцієнт звороту робочої сили по прийому (стр.2:стр.3)

 

 

 

< >Проведіть аналіз виконання бізнес-плану  і динаміки основних показників по трудовим ресурсам і їх  використанню. Для цього використовуйте довідки 1 і 2, витяг з пояснювальної записки до річного звіту  про виробничо-фінансову  діяльність підприємства у звітному році.

Показники

За попередній рік

Звітний рік

Виконання бізнес-плану, %

Відхилення

Звітний рік до попереднього, %

По бізнес-плану

Фактично

По бізнес-плану

фактично

1. Товарна продукція, тис.грн..

 

 

 

 

 

 

 

2. Середньосписочна

чисельність працюючих(промислово-виробничий персонал), осіб

 

 

 

 

 

 

 

3. Середньосписочна чисельність працюючих, осіб

 

 

 

 

 

 

 

4. Питома вага    робочого  в загальній чисельності працюючих, %

 

 

 

 

 

 

 

5. Середньорічна виробітка на одного працюючого, грн..

 

 

 

 

 

 

 

6. Загальне число працюючих осіб-днів

 

 

 

 

 

 

 

7. Загальне число опрацьованих осіб-годин

 

 

 

 

 

 

 

8. Середня кількість  днів, які відпрацьовані одним працівником

 

 

 

 

 

 

 

9. Середня тривалість  робочого дня, годин

 

 

 

 

 

 

 

10. Середнього динна виробітка одного  працюючого, грн..

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розрахувати  методом  ланкових  підстановок  вплив  на відхилення  від плану  чисельності персоналу і середньорічнох виробітки одного працюючого на виконання  бізнес-плану з чисельності  робітників і середньорічної виробітки  одного  робітника. Для аналізу використовувати  витяг з пояснювальної записки до річного звіту, довідку 1 і 2.

 

5. Визначити методом  ланкових  підстановок  вплив на відхилення  фактичного випуску продукції від бізнес-плану зміни середньорічної виробітки одного робітка, зміни середнього числа  відпрацьованих днів, зміни середньої тривалості  робочого дня і середнього динної виробітки. Для цього  використовувати данні  таблиці і довідки 1 і 2.

 

Підстановки

Фактори

Річна продуктивність (середня виробітка, грн.)

Вплив взаємодіючих показників на середню річну виробітку

Чисельність робітників, фактична, осіб

Вплив факторів на об’єм продукції, яку випустили, тис. Грн..

 

Число днів, відпрацьовані одним робітником

Середня тривалість робочого дня, годин

Середня годинна виробітка, грн..

 
 

6. Розрахувати способом різниць  відсотків  вплив на об’єм випущеної  продукції факторів, які характеризують  використання трудових ресурсів. Результати  зіставити з висновками, які отримані при рішенні  попередньої задачі. Для цього  використовувати  таблицю 3, результати рішення  цієї задачі.

№ п/п

Показники

Виконання бізнес-плану, %

Різниця рівнів показників, %

Вплив на об’єм виробництва продукції, тис. Грн.. (збільшення +, (зменшення -)

Найменування факторів

1.

Середньосписочне число робочих, осіб

 

 

 

 

2.

Загальне число відпрацьованих осіб-днів

 

 

 

 

3

Загальне число відпрацьованих осіб-годин

 

 

 

 

4

Об’єм випущеної продукції, тис. грн..

 

 

 

 

 

7.  За результатами рішення попередніх задач здійсніть  підрахунок  результатів  збільшення  випуску продукції, які пов’язані з покращенням використання  живої  праці, і зробіть відповідні висновки.

< >Дайте оцінку виконанню плану з продуктивності праці, рішення виконайте в таблиці.

№ п/п

 показники

По бізнес-плану

За звітом

Виконання бізнес-плану,

%

Відхилення від бізнес-плану

сума

%

1.

Випуск продукції, тис. грн..

 

 

 

 

 

2.

Середньосписочна чисельність персоналу, осіб

 

 

 

 

 

 

В тому числі

 

 

 

 

 

3.

Середньорічна  виробітка, тис. грн..

 

 

 

 

 

В тому числі:

 

 

 

 

 

На одного працюючого

 

 

 

 

 

На одного робітника

 

 

 

 

 

 

         Додаткові  матеріали про діяльність підприємства

Довідка 1.

“Про  чисельність  і рух робочої  сили на підприємстві”

Категорії працюючих

Середньорічна чисельність персоналу

Прийнято

звільнено

В попередньому році, фактично

У звітному році

В попередньому році

В звітному році

В попередньому році

У звітному році

За бізнес-планом

Фактично

Робочі всього:

192

193

185

46

66

40

73

В тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

Основні виробничі

100

102

105

26

38

24

33

Додаткові

92

91

80

20

28

16

40

Спеціалісти

26

26

23

8

5

10

8

Службовці

10

11

11

3

1

5

-

Учні

4

5

3

4

-

4

1

МОП

2

2

2

1

-

1

-

Всього

234

240

224

62

72

60

82

 

Довідка 2.

 

 

За попередній рік

За бізнес-планом

Фактично

1. Загальна кількість  відпрацьованих людино-днів

21540

21423

20535

2. Загальне число  відпрацьованих людино-годин

168012

169241

158120

 

 

 

Довідка 3

“Про  фонд оплати праці”

Категорії  працюючих

Попередній рік

Звітний рік

За бізнес-планом

фактично

Робочі

2745,8

3220,0

3649,8

Спеціалісти

847,6

980,8

1015,2

Службовці

103,2

120,0

138,9

Учні

20,6

20,6

28,2

МОП

12,2

12,2

14,5

Всього

3729,4

4353,6

4846,6

 

24. Управління дебіторською заборгованістю.

< >Політика управління дебіторською заборгованістю.Сучасні форми реформування  дебіторської заборгованості.Практичне завдання.

 

 

де Идз – необхідна сума  фінансових коштів, які інвестуються в дебіторську  заборгованість;

         Орк – запланований об’єм реалізації продукції в кредит;

         Кс/к – коефіцієнт співвідношення собівартості  і ціни продукції, яка виражена десятиною дрібню;

         ППК – середній період надання кредиту  покупцям, в днях;

         ПР – середній період прострочки платежів з наданого  кредиту, в днях.

Приклад:

Визначити  необхідну суму фінансових коштів, які інвестуються в наданому періоді в дебіторську  заборгованість, при наступних умовах:

         Запланований об’єм реалізації продукції  в наданням  товарного (комерційного)  кредиту  - 3200 тис. умовних     одиниць; планова питома вага  собівартості  продукції в її ціні – 75%;

         Середній  період  надання  кредиту оптовим  покупцям – 40 днів;

         Середній  період  прострочки  платежів з наданого  кредиту  за результатами аналізу – 20 днів.

 

25. Управління грошовими активами.

< >Основні види  грошових активів підприємства.Сучасні моделі визначення середнього  залишку грошових активів.Практичне завдання.26. Управління  незворотними  активами.

 

< >Політика управління незворотними  активами.Принципи фінансування незворотних активів.Практичне завдання. 

 

п/п

Показатели

Фактические

Отклонение

(+, -)

Темп роста,

%

За предыдущий год

За

отчетный год

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

Среднегодовая производственная мощность, тыс. грн.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. грн.

Стоимость активной части производственных фондов, тыс. грн.

Удельный вес активной части в общем объеме основных фондов, %

Стоимость действующего оборудования, тыс. грн.

Удельный вес действующего оборудования в стоимости активной части

Фонд времени работы действующего оборудования тыс. станко-часов

Время работы единицы оборудования за период, тыс. станко-часов

Часовая выработка действующего оборудования, тыс. грн.

Фондоотдача активной части производственных фондов, грн.

114995

 

91059

 

49682

 

54,56

 

30974

 

62,34

 

 

107530

 

3,472

 

1,069

 

2,315

123523

 

93875

 

51988

 

55,38

 

32159

 

61,86

 

 

115180

 

3,582

 

1,072

 

2,376

+8528

 

+2816

 

+2306

 

+0,82

 

+1185

 

-0,48

 

 

+7650

 

+0,110

 

+0,003

 

+0,061

107,4

 

103,1

 

104,6

 

101,5

 

103,8

 

99,2

 

 

107,1

 

103,2

 

100,3

 

102,6

 

Определить: какие возможности у предприятия по увеличению доходов и прибыли.

 

 

27. Управління  капіталом підприємства.

< >Систематизація і принципи  формування капіталу.Вартість капіталу і принципи його оцінки.Практичне завдання. 

 

Практичне завдання до теми №27

Необхідно мінімізувати структуру капіталу підприємств згідно критеріїв мінімізації рівня фінансових ризиків по наступним даним:

< >планова середньорічна вартість необоротних активів : 120 тис. умов. грош. од.;з загальної вартості оборотних активів постійна  їх частина 80 тис. умов. грош. од.; максимальна додаткова потреба в оборотних активах в періоді виробництва (6 міс.)-100 тис. умов. грош. од.

 

Згідно з даних визначаємо, що при консервативному підході до фінансування активів власний капітал повинен складати:

120+80+100/2=250 тис. умов. грош. од.

залучений  капітал повинен складати:

100/2=50 тис. умов. грош. од.

 

(к теме № 27)

Определить цену компании для 3 фирм, выпускающих однородную продукцию,

 при средней 10% ставке на ссудный капитал

 и различных ходовых расходов

 

Компа-нии

Балан-совая стои-мость

т.д.е.

Годовая при-быль

Уровень рента

бель-ности,

%

Базовая стоимость компании

Цена ком-пании

При-ме-чание

алго-ритм рас-чета

сум-ма,

т.д.е.

алго-ритм рас-чета

Сумма,

т.д.е.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

8500

3000

?

?

?

?

?

 

2.

12400

4300

?

?

?

?

?

 

3.

7900

2800

?

?

?

?

?

 

 

 

28. Управління залученням  банківського  кредиту.

< >Основні  види  банківських кредитів і формування  політики  їх залучення  підприємством.Сучасні  кредитні інструменти в умовах ринку.Практичне завдання.Практичне завдання до теми 28

        Згідно з пропозицією комерційних банків кредит строком на три роки  може  надаватись  підприємству на наступних умовах:

Варіант “А”: рівень річної кредитної ставки -!8%; процент за кредит  виплачується авансом; погашення основної суми боргу - в кінці кредитного періоду;

Варіант “Б” : рівень річної кредитної ставки -!6%; процент за кредит  виплачується в кінці кожного року; основний борг амортизується рівномірно (по одній треті його суми) в кінці кожного року;

Варіант “В” : рівень річної кредитної ставки –20 %; процент за кредит виплачується в кінці кожного року; погашення основної суми боргу - в кінці кредитного періоду;

Варіант “Г” : рівень річної кредитної ставки встановлюється диференційно – на перший рік-16%;  на другий рік-19%; на третій рік-22%; процент за кредит виплачується в кінці кожного року; погашення  основної суми боргу - в кінці кредитного періоду.

     Підприємству необхідно привабити  кредит у сумі 100 тис. умов. грош. од. Середньорічна ставка проценту за кредит по аналогічним кредитним інструментам складає 20% в рік.

     Згідно до приведених даних розрахуємо грант-елемент по кожному з варіантів.

     Згідно цим  цілям  у процесі умов здійснення банківського кредитування в розрізі видів кредитів використовується  спеціальний показник «грант-елемент», який дозволяє порівняти вартість привабливості  фінансового кредиту на умовах окремих комерційних банків с середніми умовами на фінансовому ринку (тобто на ринку грошей чи на ринку капіталу в залежності від тривалості кредитного періоду). Розрахунок цього показника відбувається по таким формулам:

ГЕ=100-∑ ПР+ОД/БК (1+i)ⁿ

Де ГЕ- показник грант-елемента, який характеризує розмір відхилень вартості конкретного фінансового кредиту на умовах, пропонованих комерційним банком, від середньо-ринкової вартості аналогічних кредитних інструментів, в відсотках;

     ПР- сума виплаченого відсотку в конкретному інтервалі (n) кредитного періоду;

     ОД-сума амортизуємого  основного боргу в конкретному інтервалі (n) кредитного періоду;

     БК- загальна сума банківського кредиту, приваблюємого підприємством;

     i –процентна ставка за кредит, яка склалась на фінансовому ринку по аналогічним кредитним інструментам, яка виражається десятинною дробью;

n- конкретний інтервал кредитного періоду, згідно якого відбувається платівка коштів комерційному банку;

     t- загальна тривалість кредитного періоду, виражена числом вхідних в нього інтервалів.

     Так як грант-елемент рівняють відхилення вартості привабливості кредитного кредиту від середньо-ринкової (виражене в відсотках до суми кредиту), його значення можуть характеризуватися як позитивними, так і негативними величинами. Ран жируючи значення грант – елементу  можливо оцінити рівень  ефективності умов залучення підприємством фінансового кредиту згідно з пропозицією окремих комерційних банків.

 

Варіант «А»:

ГЕ=100-(54/100*(1+0,2)1)+(100/(100*(1+0,2)3)*100=100-(54/120+100/173)*100=100-(0,45+0,58)*100=-3%

Варіант «Б»:

ГЕ=

 

 

Варіант и Г визначити самостійно.

 

 

29. Управління  фінансовими ризиками.

< >Принципи  управління  фінансовими  ризиками.Внутрішні механізми  нейтралізації фінансових ризиків.Практичне завдання.30. Сучасні інформаційні технології, які використовуються в економіці.

 

< >Інформаційні системи та їх ув’язка з економічними службами підприємства.Види інформаційних технологій та їх використання (експертні  системи, об’єктно-орієнтована технологія проектування систем,  системи підтримки  прийняття  рішень, технологія WORKLOW, технологія INTRANET). Практичне завдання (в якості  практичного  прикладу  надати  будь-яку  економічну інформацію, яка оброблена у вибраній вами системі).