Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методичні вказівки з дисципліни “Соціологія” для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей ВНТУ

Методичні вказівки з дисципліни “Соціологія” для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей ВНТУ

Вінницький національний технічний університет

Кафедра суспільно-політичних наук

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

з дисципліни “Соціологія”

для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання

всіх спеціальностей ВНТУ

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця – 2015
ВСТУП

Курс “Соціологія” є обов’язковим навчальним предметом у системі вищої освіти України з 1993 року .

Так, з перших днів впровадження курсу серйозно постала проблема змісту та його структури. Найбільш суттєвою та актуальною вона є для інженерно-технічних ВНЗ. Становлення на шлях автоматичного переносу програм курсу “Соціологія”, які розроблялись для підготовки професійних соціологів або для студентів гуманітарних ВНЗ, було б недоцільним. У таких програмах включений матеріал досить широкого спектру, який містить у собі деякий матеріал таких курсів, як політологія, теорія держави та права, психологія, соціальна філософія, економіка тощо. Таке розширене представлення проблематики курсу в інженерно-технічному ВНЗ дає можливість соціології здійснювати перманентну “інтервенцію” в сусідні галузі знання. Суто соціологічні кафедри позбавлені таких проблем. На гуманітарних кафедрах інженерно-технічного ВНЗ, де зібрані такі навчальні предмети, як політологія, соціологія, педагогіка, психологія, право тощо, проблема взаємної охорони предметної суверенності курсів є актуальною. Вона вимагає забезпечення високого рівня професіональної компетентності викладачів, коли саме в нюансах предметно-змістовної конкретності і виявляється професіоналізм. Щоб навчальні предмети гуманітарного профілю в жодному разі не дублювалися, а, навпаки, доповнювали один одного, доцільно запропонувати для вивчення студентами технічного ВНЗ спеціально розроблену програму курсу “Соціологія”.

У рамках указу Президента України  “Про розвиток соціологічної науки в Україні”, який вступив у силу 25 квітня 2001 року,  з метою створення сприятливих умов для розвитку соціологічної науки в Україні, підвищення її ролі у здійсненні соціально-економічних і політичних реформ, зміцненні демократичних засад суспільства передбачається збільшення з 2001–2002 навчального року кількості годин викладання соціології у вищих навчальних закладах. Це вимагає особливої уваги до якості та професіоналізму викладання нормативного курсу “Соціологія”.

Сьогодні, коли суспільство характеризується активними процесами перетворення в соціальному, економічному, політичному житті, студентська молодь мотивована на серйозне ставлення до предметів, які безпосередньо пов’язані з їхньою майбутньою професійною діяльністю. Тому з широкого спектру системи соціологічного знання автор включив ті підрозділи, які найбільш тісно пов’язані з характером майбутньої професійної діяльності людини з технічною освітою.

Розробляючи програму даного курсу, автор ставив завдання не лише озброїти студентів цілісною системою соціологічних знань, але й викликати інтерес до соціологічних аспектів життєдіяльності суспільства в цілому та виробничих організацій зокрема, показати значення оволодіння соціологічними знаннями для професійної діяльності інженера-організатора виробництва.

Майбутня робота випускника технічного ВНЗ, особливо в умовах ринкової економіки, постійно буде виводити його на такі ситуації професійної діяльності, вирішення яких без соціологічного аналізу, соціологічного матеріалу буде просто неможливим. Це пов’язано, насамперед, з актуалізацією проблеми менеджментного забезпечення всього комплексу господарчо-економічної, техніко-технологічної, фінансово-комерційної, виробничо-трудової діяльності.

Розробляючи тематику, зміст та конкретні завдання курсу “Соціологія”, автор намагався забезпечити найбільш сприятливі умови для вирішення цілого комплексу взаємопов’язаних, і в той же час відносно самостійних завдань. Найбільш важливі серед них такі:

1. Знайомство студентів з основними методами збору та аналізу соціологічної інформації (програма дає можливість студентам практично випробувати такі методи збору інформації, як конвент-аналіз документів, різні види опитувань, соціологічні тести, включене та невключене спостереження тощо).

2. Оволодіти навичками самостійного соціологічного аналізу, соціально-психологічного діагностування (важливим елементом програми є самостійна робота студентів над розробкою проектів програм для вивчення громадської думки).

 

З дисципліни  “Соціологія” для студентів заочного відділення необхідно виконати контрольну роботу та засвоїти теоретичний курс згідно з програмою дисципліни.

 

 1. Контрольна робота:

 

В процесі виконання контрольної роби провести учбове соціологічне дослідження емпіричного спрямування за визначеною темою (вибір теми соціологічного дослідження відбувається за 2 останніми цифрами номера залікової книжки, перелік тем наводиться нижче стор. 11). Контрольна робота оформляється на листках формату А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, поля 2х2х2х1 см, нумерація сторінок в верхньому правому кутку, об’єм контрольної роботи від 15 сторінок формату А4.  

 

Контрольна робота повинна містити:

1) титульну сторінку (приклад

оформлення наводиться нижче);

 

2) зміст (в змісті подається назви чотирьох розділів роботи та пункт "Список використаних джерел")

 

3) виконання даної роботи представляється у вигляді основних 4 етапів дослідження (сутність етапів наводиться нижче)

В процесі виконання контрольної роботи необхідно:

а) розробити програму соціологічного дослідження:

1. Методологічний розділ:

– обґрунтування проблеми і формування теми СД;

– визначення об'єкту та предмету дослідження;

– визначення мети та постановка завдань дослідження;

– інтерпретація основних понять за темою дослідження;

– системний аналіз об'єкту дослідження;

– висунення гіпотез.

2. Процедурний розділ:

– розробка принципового плану дослідження;

– обґрунтування вибірки.

б) скласти анкету для проведення опитування (кількість питань в основній частині анкети від 10);

в) провести опитування за розробленою анкетою (вибірка не менше 30 осіб);

г) зробити статистичну обробку та аналіз результатів анкетування;

д) згрупувати отримані дані, узагальнити їх, зробити відповідні висновки та методичні рекомендації за проблемою дослідження.

 

4) список використаних джерел

 

 1. З теоретичного курсу:

 

Засвоїти теоретичні положення (програмні питання наводяться окремо) за розділами:

 

а) характеристика соціології як науки, історія її розвитку;

б) суспільство як соціальна система;

в) методологія соціологічного дослідження;

г) методи збору соціологічної інформації;

д) методи обробки результатів соціологічного дослідження.

 

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ

соціологічного дослідження в рамках курсу “СОЦІОЛОГІЯ”

для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання

всіх спеціальностей ВНТУ

 

Перший

етап дослідження

ТЕМА: Розробка методологічного розділу програми конкретного соціологічного дослідження.

МЕТА: Зробити аналітичний аналіз проблеми, визначити основні проблемні ситуації з теми дослідження.

ЗАВДАННЯ:

 1. обґрунтувати проблему дослідження, визначити її сутність;
 2. показати актуальність даної проблеми в сьогоденні;
 3. показати ступінь вивчення та розробки проблеми (які соціологічні дослідження проводились раніше);
 4. визначити проблемну ситуацію в даній проблемі.

 

Хід роботи

В ході роботи необхідно знайти і подати теоретичний матеріал, в якому буде описана сутність досліджуваної проблеми (як вона виглядає, які існують підпроблеми даної проблеми тощо), актуальність проблеми на даний момент часу для українського суспільства, навести статистичну інформацію про результати вже проведених соціологічних досліджень за даної темою та визначити проблемну ситуацію, показавши суперечність між станом проблеми на необхідністю її вирішення.

Теоретичні відомості

Проблемна ситуація – це протиріччя між потребами розв’язання проблеми та її сучасним станом.

Необхідно зазначити, що будь-яка проблема може містити в собі декілька проблемних ситуацій. Визначаючи проблемну ситуацію, дослідник показує напрям самого дослідження.

Необхідно розрізняти соціальні та наукові проблеми.

Соціальні проблеми – це соціальне, життєве протиріччя, яке потребує ціленаправлених для їх усунення дій.

Наукове протиріччя – це стан “знання про незнання”. В науковій проблемі фіксується протиріччя між знаннями про потреби суспільства з однієї сторони і незнанням шляхів та засобів реалізації дій для досягнення цих потреб з другого боку.

 

Другий

етап дослідження

ТЕМА: Визначення основних понять програми за темою дослідження.

МЕТА: Описати та зробити чіткий аналіз основних понять, які використовуються в програмі дослідження.

ЗАВДАННЯ:

                                  1 визначити об’єкт та предмет дослідження;

 1. визначити мету та завдання соціологічного дослідження;

3 зробити логічний аналіз ключових понять, які використовуються в дослідженні;

 1. висунути гіпотезу дослідження.
 2. дати теоретичне визначення поняттям "суцільне соціологічне дослідження”, “вибіркове соціологічне дослідження”, “генеральна сукупність”, “вибіркова сукупність”, “репрезентативність вибірки”, “помилка вибірки”.
 3. визначити необхідну кількість респондентів (не менше 30 респондентів), місце та час проведення опитування.

 

Хід роботи

В ході роботи необхідно описати основні структурні елементи методологічного та методичного розділів програми конкретного соціологічного дослідження: об’єкт, предмет, мету, завдання, дати визначення основним термінам за темою дослідження, спрогнозувати майбутні результати, дати теоретичне визначення поняттям "суцільне соціологічне дослідження”, “вибіркове соціологічне дослідження”, “генеральна сукупність”, “вибіркова сукупність”, “репрезентативність вибірки”, вказати місце та час проведення майбутнього опитування, визначити необхідну кількість респондентів для опитування.

Приклад:

Об'єктом даного соціологічного дослідження є працівники приватного підприємства «Гефест», м. Вінниця. Об’єкт складається з 30 осіб, з яких 18 чоловічої статі та 12 — жіночої, віком від 20 до 40 років.

Предметом соціологічного дослідження є ставлення представників приватного підприємства до приватизації та приватної власності взагалі.

Метою даного соціологічного дослідження е з'ясувати, як ставляться працівники приватного підприємства «Гефест» до проведення приватизації та до приватної власності та на основі отриманих результатів розробити практичні рекомендації щодо можливих шляхів вирішення проблеми.

Завдання соціологічного дослідження:

1. З’ясувати актуальність проблеми приватизації в українському суспільстві.

2. З'ясувати ставлення до проведення приватизації.

3. З'ясувати участь у приватизаційному процесі.

4. З'ясувати ставлення до приватної власності.

5. З'ясувати ставлення співробітників підприємства до приватизації дрібних та великих державних підприємств.

6. З'ясувати ставлення співробітників підприємства до приватизації землі.

7. Розробити практичні рекомендації щодо можливих шляхів вирішення проблеми.

Основні поняття:

Приватизація - це відчуження майна, яке перебуває в загальнодержавній, республіканській та комунальній власності, на користь фізичних і недержавних юридичних осіб.

Приватна власність — власність, яка належить особі або групі осіб, які у створюють не державне об'єднання.

"Дрібна приватизація" - приватизація дрібних підприємств.

Гіпотеза соціологічного дослідження.

В даному дослідженні висувається гіпотеза, що більшість респондентів мало цікавляться даною проблемою, не беруть значної участі у процесі приватизації але взагалі відносяться до неї позитивно.

Суцільне соціологічне дослідження –

Вибіркове соціологічне дослідження –

Генеральна сукупність –

Вибіркова сукупність –

Репрезентативність вибірки –

Опитування буде проводитись на території приватного підприємства «Гефест», м. Вінниця, в квітні 2015 року.

Оскільки об'єктом даного соціологічного дослідження є конкретне приватне підприємство «Гефест», м. Вінниця у кількості 30 осіб і є можливість опитати кожного з них, то використовувати вибіркове дослідження недоцільно. Тобто дослідження буде суцільне, результати отриманні в ході дослідження будуть стосуватися лише даної групи.

Третій

етап дослідження

ТЕМА: Розробка та логічний аналіз анкети.

МЕТА: Скласти анкету за конкретною темою дослідження та опитати необхідну кількість респондентів.

ЗАВДАННЯ:

                                  1 з’ясувати структуру анкети;

2 скласти вступну, основну (не менше 10 запитань) та демографічну частини анкети;

 1. при складанні анкети використати різні види та типи питань (обов’язково передбачити шкальне запитаня);

4 підготувати кодувальний листок (таблиця де фіксуються варіанти відповідей респондентів по кожному питанню анкети);

5 опитати необхідну кількість респондентів та зафіксувати їх відповіді.

 

Хід роботи

 

1. В ході роботи необхідно розробити ВСТУПНУ частину анкети

Приклад:

Вінницький національний технічний університет

Кафедра СПН

 

АНКЕТА

 

Шановні співробітники!

Вам пропонується взяти участь у соціологічному дослідженні на тему: “Ваше ставлення до проблем приватизації”

Ваші відверті відповіді дадуть можливість визначити та проаналізувати ставлення людей до проблеми приватизації.

В анкеті Вам запропоновано питання та декілька варіантів відповідей на них, оберіть той варіант, який найбільш відображає вашу думку і обведіть його номер ручкою або олівцем.

Анонімність гарантується. Ваші відповіді ні в якому разі не вплинуть негативно на Вас.

Щиро дякуємо за Ваші відверті відповіді.

 

2. Розробити на основі завдань програми дослідження ОСНОВНУ частину анкети:

 

Приклад:

1. Наскільки добре ви розумієте що таке приватизація і в чому вона полягає 

1) повністю розумію всю суть питання

2) знаю загальні положення

3) не маю уявлення про суть питання

2.  Наскільки проблеми приватизації актуальні для вас на даний момент ?

1) найбільш актуальна на даний момент

2) актуальна, проте займає не перше місце

3) важко сказати актуальна чи ні

4) актуальна, але майже непомітна на фоні інших питань

5) не актуальна взагалі

… і так далі (від 10 запитань)

 

 

3. Розробити ДЕМОГРАФІЧНУ частину анкети (паспортичку)

 

Приклад:

11. Вкажіть ваш вік (повних років) __________

12. Ваша стать:

1) жіноча

2) чоловіча

13. Місце проживання _____________________

 

4. Підготувати та заповнити КОДУВАЛЬНИЙ ЛИСТОК (таблиця де фіксуються варіанти відповідей респондентів по кожному питанню анкети)

 

№ питання

№ респондента

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

12

13

1

 

2

 

2

 

3

 

4

 

1

 

2

 

1

 

1

 

2

 

1

 

20

1

м. Вінниця

2

 

3

 

3

 

2

 

3

 

1

 

1

 

3

 

1

 

1

 

2

 

41

2

м. Вінниця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

3

 

4

 

2

 

4

 

1

 

1

 

4

 

1

 

3

 

2

 

23

2

м. Вінниця

 

 

Четвертий

етап дослідження

ТЕМА: Статистика, обробка та аналіз інформації.

МЕТА: Представити та проаналізувати статистичний матеріал, отриманий в ході даного соціологічного дослідження.

ЗАВДАННЯ:

 1. підрахувати кількісний та відсотковий одномірний розподіл відповідей респондентів;
 2. проаналізувати отримані в ході дослідження дані;
 3. перевірити наскільки підтвердилась чи спростована гіпотеза дослідження;
 4. розробити практичні рекомендації, направлені на вирішення проблемних ситуацій.

Хід роботи

Приклад:

В результаті опитування респондентів були отримані такі результати

 

№ питання

 

Варіанти відповідей

 

Кількість голосів

 

%

 

1 Наскільки добре ви розумієте що таке приватизація і в чому вона полягає 

 

 

1 повністю розумію всю суть питання

2 знаю загальні положення

3 не маю уявлення про суть питання

 

 

8

17

5

 

26,7

56,6

16,7

 

Е

30

100

… таким чином представити статистику по всім питанням

 

По шкальним запитанням підрахувати середнє значення за формулою для 5-ти шкали:

1*n1+2*n2+3*n3+4*n4+5*n5 , де n1-n5 – частота ознаки.

                      ∑n

Приклад:

2. Оцініть рівень Вашої поінформованостіпро шляхи передачі СНІД за п’ятибальною шкалою (поставте галочку).

 

 1. – не поінформований взагалі

2

3

4

5 – знаю все про дану проблему

0

1

12

15

2

0

3

40

50

7

 

30

100

Середнє значення

3,6

 

Після побудови статистичної таблиці одномірного розподілу ознак необхідно побудувати статистичну таблицю двомірного розподілу ознак, об’єднавши результати по двом питанням.

Приклад статистичної таблиці двомірного розподілу ознак:

Ознака 12. Задоволеність умовами праці

Запитання: Чи задоволені Ви умовами праці на Вашому підприємстві ?

Ознака 86. Стать

Запитання: Вкажіть Вашу стать

 

 

Стать

 

Повністю задоволе­ний

 

Скоріше так, ніж ні

 

Скоріше ні, ніж так

 

Повністю не задоволений

 

Разом

 

Чоловік

 

18,4 %

39

86,6 %

25,5 %

54

61,4 %

33,0 %

70

66,7 %

23,1 %

49

44,5 %

100%

212

60,9 %

Жінка

 

4,4 %

6

13,3 %

25,0 %

34

38,6 %

25,7 %

35

33,3 %

44,9 %

61

55,5 %

100%

136

39,1 %

Разом опитаних

12,9 %

45

100%

25,3 %

88

100%

30,2 %

105

100%

31,6 %

110

100%

100%

348

100 %

 

Після статистичних таблиць необхідно написати аналітичний матеріал, зробивши аналіз та інтерпретацію отриманих та оброблених статистичних даних. По кожному запитанню має бути представлена інформація:

 1. Про що запитання;
 2. Як виглядає розподіл голосів по варіантах відповідей;
 3. Інтерпретація даного розподілу (що з цього слідує, або які висновки з цього можна зробити)

 

Приклад:

В ході даного соціологічного дослідження було опитано 30 осіб. Серед них 18 осіб (60%) - представники чоловічої статі і 12 (40%) - представниці жіночої статі. Віком 20-25 років - 5 осіб (16,7%), 25-35 років - 17 осіб (56.6%), 35-40 роки - 8 осіб (26,7%).

В ході даного соціологічного дослідження були отримані таки результати:

На питання  "Наскільки добре ви розумієте, що таке приватизація і в чому вона полягає ?" переважна більшість опитаних (17 чоловік - 56,6%) відповіли, що знають загальні положення, трохи більше четвертої частина опитаних (8 чоловік - 26,7%) відповіли, що повністю розуміють всю суть питання, і лише 5 (16,7%) - що не мають уявлення про суть питання. Це свідчить про те, що переважна більшість цікавляться економічним становищем країни, зокрема питанням приватизації, але не дуже заглиблюються у нього.

… і так далі

В кінці необхідно зробити висновок чи підтвердилась чи спростована гіпотеза дослідження та розробити практичні рекомендації, направлені на вирішення проблемних ситуацій.

 

Перелік тем контрольних  робіт для студентів заочної  форми навчання.

1.    Перехід до ринку в дзеркалі суспільної думки.

2.    Мотиви вибору спеціальності.

3.    Проблеми приватизації.

4.    Ставлення до кохання.

5.    Ставлення до дружби.

6.    Ставлення до передачі землі у приватну власність.

7.    Проблема злочинності молоді.

8.    Ставлення до еміграції людей.

9.    Морально-психологічний клімат у колективі.

10.  Ефективне використання кадрів на виробництві в організації.

11.  Роль чоловіка та жінки в сучасному суспільстві.

12.  Підвищення цін і режим харчування.

13.  Сімейні відносини.

14.  Стан дисципліни у колективі, організації.

15.  Придбання предметів одягу студентами.

16.  Що ми читаємо? Соціологічна оцінка періодичного видання (журналу).

17.  Ставлення до мистецтва.

18.  Сучасна жінка: соціально-психологічний портрет.

19.  Ставлення до страхової, платної медицини.

20.  Що ми читаємо? Соціологічна оцінка періодичного видання (газети).

21.  Ставлення до розвитку космічних технологій.

22.  Ставлення до праці.

23.  Причини труднощів при навчанні у ВНТУ.

24.  Громадське харчування на підприємствах і організаціях.

25.  Погляди на політику.

26.  Дослідження роботи міського громадського транспорту.

27.  Погляди на громадський порядок.

28.  Жінка в науці та політиці.

29.  Погляди на сучасну особистість.

30.  Джерело коштів існування.

31.  Головні цінності нашого життя.

32.  Проведення вільного часу.

33.  Жінка в бізнесі.

34.  Ставлення до нових економічних реформ.

35.  Сенс життя.

36.  Матеріальні труднощі студентів.

37.  Погляди на мораль, зміни у вимірюванні цінностей.

38.  Мотиви отримання вищої освіти.

39.  Житлові умови.

40.  Стан життєвих цінностей у наш час.

41.  Ставлення до фізкультури та спорту.

42.  Безробіття як актуальна проблема суспільства

43.  Джерела інформації про повсякденні події.

44.  Людина і моральність.

45.  СНІД: міф чи реальна загроза?

46.  Розлучення як шлях розриву невдалого шлюбу.

47.  Сімейні труднощі студентів і фактори, котрі на них впливають.

48.  Труднощі при заочній або денній формі навчання.

49.  Здоровий спосіб життя.

50.  Взаємозв'язок здоров'я і сім'ї.

51.  Виховання дітей в сім'ї.

52.  Взаємозв'язок здоров'я і куріння.

53.  Взаємозв'язок здоров'я і алкоголю.

54.  Взаємозв'язок здоров'я і вживання наркотиків.

55.  Основні причини розлучення.

56.  Соціальний захист населення.

57.  Причини конфліктів у колективі.

58.  Шляхи попередження конфліктів у колективі.

59.  Стиль відношення і спілкування керівника з колективом і особистістю.

60.  Підготовленість і здібності керівника.

61.  Шляхи формування авторитету керівника.

62.  Політичні стереотипи студентської молоді.

63.  Естетичне виховання.

64.  Оцінка якостей керівника.

65.  "Чутки" як соціальний феномен.

66.  Риси молодіжної субкультури.

67.  Соціально-демографічні фактори, які впливають на вибір професії.

68.  Праця громадських організацій колективу.

69.  Характеристика ділових і людських рис Вашого керівника.

70.  Соціальний портрет підприємця.

71.  Якій формі міжособистісних відносин Ви віддаєте перевагу (товариш, пан).

72.  Наслідки ринкових відносин.

73.  Які життєві цінності мають для Вас найбільше значення.

74.  Робота, яка приносить задоволення.

75.  Умови життя, які приносять задоволення.

76.  Мотиви вибору професії і Ваше ставлення до неї сьогодні.

77.  В якій мірі робота відповідає вашим інтересам.

78.  Особливості працевлаштування сучасної молоді.

79.  Взаємовідносини у колективі, в якому Ви працюєте.

80.  Ставлення до релігії.

81.  Яка армія потрібна.

82.  Ставлення до професійної (найомної) армії.

83.  Соціальні конфлікти в умовах перехідного періоду.

84.  Ставлення до скорочення озброєння сил.

85.  Ставлення людини до здоров'я.

86.  Організація виробництва і праці.

87.  Система оплати праці.

88.  Ставлення до музики.

89.  Забруднення оточуючого середовища.

90.  Ставлення до атомних електростанцій.

91.  Бачення майбутнього нашого суспільства.

92.  Ставлення до заключення шлюбу і розлучення.

93.  Ставлення до інженерно-технічної освіти.

94.  Професійна направленість студентів ВНЗ.

95.  Ставлення до вищої освіти.

96.  Сучасні міграційні явища: біженці та емігранти.

97.  Зовнішня і внутрішня міграція.

98.  Проблеми спілкування між людьми.

99.  Аспекти незадоволеного читацького попиту.

100.            Сучасні екологічні проблеми.

 

 

Програмні питання

з дисципліни "Соціологія" для студентів денної та заочної форми навчання

всіх спеціальностей

 

 1. Соціально-культурні і наукові передумови виникнення соціо­логії як науки.
 2. Місце соціології в системі суспільствознавства, її зв’язок з іншими науками.
 3. Об’єкт і предмет соціології.
 4. Структура соціологічного знання.
 5. Мікро- та макросоціологічні підходи в соціології.
 6. Європейська та американська соціологія.
 7. Основні функції соціології як науки.
 8. Соціологія і пробле­ма наукового управління суспільством.
 9. Завдання соціології.
 10. Основні етапи розвитку соціологічного знання (протосоціологічний, академічний, сучасний).
 11. Со­ціологічна система О.Конта та її вплив на подальший розвиток соціології.
 12. Розвиток соціологічної думки в Росії.
 13. Основні напрямки соціологічних досліджень в 20-30 роки ХХ століття.
 14. Становлення і розвиток соціологічної думки в Україні.
 15. Особливості розвитку соціології у XX столітті.
 16. Соціальні і соціологічні дослідження.
 17. Методологія, метод, методика, процедура, техніка соціологічного дослідження.
 18. Види соціологічного дослідження:  за характером дослідження; за типом логічних завдань; за строками проведення.
 19. Основні етапи та процедури соціологічного дослідження.
 20. Програма як виклад і обґрунтування методологічних, мето­дичних і процедурних основ дослідження.
 21. Функції та вимоги до програми КСД.
 22. Основні елементи програми і зв’язок між ними.
 23. Методологічний розділ програми.
 24. Формулювання проблеми дослідження.
 25. Об’єкт соціологічного дослідження. 
 26. Предмет  соціологічного дослідження.
 27. Мета та завдання дослідження.
 28. Уточ­нення і інтерпретація понять.
 29. Гіпотеза у соціологічному дослідженні, її види, загальні вимоги.
 30. Процедур­ний розділ програми.
 31. Стратегічний план дослідження.
 32. Послідовність процедур дослідження та координація діяльності його виконавців.
 33. План науково-дослідницької роботи. Сітковий графік.
 34. Етапи дослідження.
 35. Сутність вибірки в соціологічному дослідженні.
 36. Суцільне і вибіркове обстеження.
 37. Генеральна і вибіркова сукупність.
 38. Репрезентативність вибірки.
 39. Процес формування вибіркової сукупності.
 40. Способи відбору об’єктів репрезентації: ймовірний відбір, районований, гніздовий, квотний відбори, систематичний і стихійний відбори, метод основного масиву.
 41. Методи соціологічних досліджень.
 42. Методи збору соціологічної інформації.
 43. Опитування як метод збору інформації.
 44. Інтерв’ю як метод опитування. Різновиди інтерв’ю.
 45. Анкетування як метод опитування. Різновиди анкетування.
 46. Класифікація питань за змістом.
 47. Класифікація питань за формою.
 48. Класифікація за функціями.
 49. Структура та оформлення анкети.
 50. Загальна характеристика соціологічного спостереження.
 51. Включене та невключене спостереження.
 52. Польове та лабораторне спостереження.
 53. Систематичне та несистематичне спостереження.
 54. Аналіз документів як джерело соціологічної інформації.
 55. Методи аналізу документів.
 56. Традиційний аналіз, його особ­ливості і логіка проведення.
 57. Кількісний аналіз (контент-аналіз) змісту документів.
 58. Методи обробки соціологічної інформації.
 59. Методи аналізу та інтерпретації соціологічної інформації.
 60. Сутність суспільства.
 61. Типологія суспільства.
 62. Теорії виникнення суспільства.
 63. Теорія структурного функціоналізму.
 64. Теорія символічного інтеракціонізму.
 65. Теорія соціального обміну.
 66. Теорія розподілу ресурсів.
 

Перелік рекомендованих джерел

 

 1. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.). – К.: Либідь, 1993. – 336 с.
 2. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. Курс лекцій. – К.: Наукова думка, 1996. – 232 с.
 3. Піча В.М. Соціологія: навчальний курс. Навчальний посібник для студентів  вищих закладів освіти України. – К.: Каравела, 2000. – 248 с.
 4. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч.посіб. – К.: Атіка, 2004. – 480 с.
 5. Соціологія: короткий енциклопедичний словник. Уклад.: В.І.Волович, В.І.Тарасенко, М.В.Захарченко та ін.; за заг. ред. В.І.Воловича. – К.: Укр.  центр духовної культури, 1998. – 736 с.
 6. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. В.Г.Городяненка. – К.: Видавничий центр ”Академія”, 2002. – 560 с.
 7. Социология. Наука о обществе. Учебное пособие / Под общ. ред. проф. В.П.Андрущенко, проф. Н.И.Горлача. – Харьков: ИМП “Рубикон”, 1997. –C. 341
 8. Социологический справочник / Под общ. ред. В.И.Воловича. – К.: . Политиздат Украины, 1990. – 382 с. 7. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Випуск 1–6. – Львів: Кальварія, 1996.
 9. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довідник / За заг. ред. В.М.Пічі. – К.: Каравела, 2002. – 480 с.
 10. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Випуск 1–6. – Львів: Кальварія, 1996.
 11.  Журнал “Соціологія: теорія, методи, маркетинг”.
 12.  Журнал “Социологические исследования”.
 13. http://www.library.tane.edu.ua/files/EVD/m_socio_komp.pdf
 14. http://library.if.ua/books/138.html

 

Електронна сторінка Лабораторії соціологічних досліджень ВНТУ –

http://socio-lab.vntu.edu.ua 

 

Приклад оформлення титульної сторінки

 

 

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

 

 

 

                      ФМІБ

Кафедра СПН

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольна робота

з соціології на тему:

“Професійна направленість студентів ВНЗ”

 

 

 

 

 

 

Виконав: ст.гр. ММ-17 (з.в.)                                 Василенко Р.П.
Перевірив: к.соц.н., доц.                                        Слободянюк А.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця-2017