Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН

(РЕФЕРАТУ)

Контрольна  робота  (реферат) – це  короткий  специфічний  для цього  навчального курсу виклад змісту організації та методики викладання фахових фінансово-економічних дисциплін, з урахуванням психолого-педагогічних явищ проблемної або навчальної теми.

Основні вимоги до роботи:

•  повнота та об’єктивність інформації про досліджувані явища;

•  повнота відображення основних компонентів її змісту;

•  доступність сприйняття тексту як за змістом, так і за логікою визначення основних проблем;

•  доступність мови викладу;

•  авторське ставлення, особиста думка щодо питання роботи.

Структура  контрольної  роботи  (реферату):  титульна  сторінка; зміст  (вступ  (1 – 3 питання),  висновки,  літературні  джерела:  10 – 12; додатки за необхідності).

Технологічні етапи організації та методики підготовки роботи: визначення теми та змісту; аналіз одержаної інформації (ґрунтовне, всебічне вивчення фактів, положень і висновків з проблеми; теоретична та аналітико-синтетична обробка результатів дослідження); оформлення роботи (загальні та вузівські вимоги, обсяг – 0,5 друк. арк.).

Студенти заочної форми навчання, за вказівкою викладача, можуть виконувати  контрольні  роботи  у  двох  видах:  або  ґрунтовне  теоретичне дослідження на підставі практики, або практично-теоретичне виконання  роботи  за  варіантам.  Номер  контрольної  роботи  за  загальною технологією дослідження студент вибирає за номером свого прізвища в журналі або заліковій відомості.

ТЕМИ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ  (РЕФЕРАТІВ)

I варіант

1.  Методологія дидактики вищої школи.

2.  Сучасні методологічні закономірності дидактики.

3.  Основні методологічні категорії дидактики.

4.  Україна і Болонський процес.

5.  Основні зарубіжні дидактичні концепції.

6.  Організаційна технологія навчання у вищих школах Західної Європи.

7.  Дидактичні основи сучасної вищої освіти в США.

8.  Дидактичний аспект навчально-пізнавальної діяльності у вищій школі України.

9.  Педагогічна технологія навчального процесу у ВНЗ України.

10.  Облік результатів підготовки спеціаліста у вищій школі.

11.  Вузівське пояснювально-ілюстративне навчання.

12.  Організація, методика проблемного навчання у ВНЗ.

13.  Модульне навчання у вищій школі.

14.  Структура вузівського навчального процесу.

15.  Загальні дидактичні закономірності та принципи навчання.

16.  Об’єктивні та суб’єктивні аспекти інтенсифікації процесу навчання в вузах України.

17.  Гуманістична спрямованість методики викладання.

18.  Професійно-методична компетентність викладача.

19.  Педагогічні здібності викладача.

20.  Педагогічна техніка викладача.

21.  Педагогічна ситуація у викладацькій діяльності.

22.  Самовдосконалення викладача ВНЗ.

23.  Лекція – основна форма організації  навчання у ВНЗ.

24.  Семінар у системі вузівських форм навчання.

25.  Лабораторна  робота,  консультація,  залік,  іспит  у  навчальному процесі ВНЗ України.

26.  Тезаурус дидактичних методів і засобів.

27.  Методи  організації  та  самоорганізації  навчально-пізнавальної діяльності у ВНЗ.

28.  Методи організації і самоорганізації вузівського навчання.

29.  Внутрішня педагогічна техніка викладача.

30.  Зовнішня педагогічна техніка викладача.

31.  Мовлення – показник загальної культури особистості викладача.

32.  Умови  ефективності,  шляхи  вдосконалення  професійного  мовлення викладача.

33.  Педагогічне спілкування у ВНЗ: сутність, основні чинники ефективності.

34.  Професійно-педагогічний стиль спілкування викладача.

35.  Управлінський стиль спілкування викладача.

36.  Інноваційні технології викладання фахових дисциплін.

37.  Методичні підходи до змісту та характеру викладання фінансово-економічних дисциплін.

38.  Формування понятійного апарату викладання фінансово-економічних дисциплін.

39.  Система відбору та обробки інформації для викладання фундаментальних фінансово-економічних дисциплін.

40.  Організація роботи викладача спеціальних дисциплін.

41.  Сучасна методика проведення семінарських і практичних занять з фінансово-економічних дисциплін.

42.  Форми організації контролю знань і особливості їх застосування для викладання фінансово-економічних дисциплін.

II варіант

Щодо варіанту теоретичної частини контрольної роботи, то студент обирає його за останньою цифрою залікової книжки студента.

 

Варіант 1

 1. Економічне навчання як процес зміни економічної поведінки.
 2. Оволодіння прийомами як реалізація методу навчання, послідовність навчальних дій, що закріплюються у навиках і звичках.
 3. Види практичних занять: семінар, дискусія, лабораторне заняття, колоквіум, практикум.

Варіант 2

 1. Соціально-психологічні умови навчання конкурентоздатного фахівця в системі економічної освіти.
 2. Види прийомів: логічні, організаційні, технічні.
 3. Алгоритм проведення практичних занять.

Варіант 3

 1. Економічні знання та їхня роль у формуванні світогляду людини.
 2. Класифікація методів навчання.
 3. Місце та роль семінарських і практичних занять у викладанні облікових дисциплін.

Варіант 4

 1. Класифікація та різновиди економічних знань, практичне призначення їх.
 2. Систематизація методів навчання за джерелом передачі знань.
 3. Методичні вимоги до підготовки та проведення семінарських і практичних занять з облікових дисциплін.

Варіант 5

 1. Сутність та особливості економічного мислення.
 2. Систематизація методів навчання за ступенем участі суб’єктів освітнього процесу у створенні навчального матеріалу.
 3. Теоретична та методична робота викладача в процесі підготовки семінарського заняття.

Варіант 6

 1. Моделі економічної поведінки.
 2. Систематизація методів навчання за способом передавання інформації у навчальному процесі.
 3. Методи проведення семінарських занять з облікових дисциплін.

Варіант 7

 1. Основні принципи Болонської декларації, їх реалізації в світі та Україні, їх значення для організації економічної освіти.
 2. Систематизація методів навчання за способом передавання інформації у навчальному процесі.
 3. Психолого-педагогічні проблеми самостійної роботи.

Варіант 8

 1. Нормативно-правова база організації навчального процесу у вищій школі.
 2. Особливості застосування тих чи інших методів при викладанні облікових дисциплін.
 3. Методичне забезпечення та контроль самостійної роботи майбутніх фахівців з обліку і оподаткування.

Варіант 9

 1. Державні стандарти економічної освіти.
 2. Варіанти читання лекцій.
 3. Завдання науково-дослідної практики фахівців з обліку і оподаткування.

Варіант 0

 1. Засоби діагностики якості вищої освіти.
 2. Комплекс допоміжних методичних прийомів при читанні лекцій.
 3. Організація переддипломної практики фахівців з обліку і оподаткування

 

Рекомендована література

Базова література

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

2. Аксьонова О.В. Методика викладання економічних дисциплін: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2015. – 708 с

3. Економічна освіта в класичному університеті. / За ред. В.Д. Базилевича // Вища школа. – 2013. - № 6.

4. Лекції з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник /За ред. В.І. Лозової. –  Харкiв, 2015.

5. Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський процес. / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: Знання, 2015.

 

Допоміжна література

6. Педагогіка вищої школи: Навч. пос. /З.Н.Курлянд, Р.І.Хмелюк, А.В.Семенова та ін.; За ред. З.Н.Курлянд. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2013.

7. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: «Академвидав», 2012.

8. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. – К.: Центр учбової літератури.- 2013.- 232 с.

 

Інформаційні ресурси в Інтернеті

2.3.1.  http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

2.3.2. http:// sfs.gov.ua