Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Методологія й організація обліку основних засобів

Методологія й організація обліку основних засобів

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чернівецький національний університет

імені Юрія Федьковича

 

 

 

 

Підлягає поверненню на кафедру

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з фінансового обліку

(частина І)

 

 

методичні вказівки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівці

Чернівецький національний університет

2011

 

УДК 657(07)

ББК  65.052.

К 32

 

 

 

 

 

Друкується за ухвалою редакційно-видавничої ради

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К-32   Курсова робота з фінансового обліку (частина І): методичні вказівки. / укл. проф. Т.М.Ковальчук, асист. О.З.Зеленська – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. – 73 с.

 

УДК 657(07)

ББК  65.052.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Чернівецький національний

університет, 2011

 

Вступ

Курсова робота – це самостійно виконане завдання, в якому студент демонструє своє вміння авторитетно аргументувати теоретичні положення, систематизувати й узагальнювати матеріал і розробляти конкретні пропозиції.

Курсова робота показує рівень підготовки студента з даної спеціальності, вміння використовувати нормативні документи з досліджуваної теми (інструкції, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, вказівки, методики тощо) – літературні джерела (праці українських і зарубіжних учених-економістів, підручники тощо); практичні матеріали; володіння методикою наукового дослідження.

У результаті підготовки до написання курсової роботи студенти повинні:

- знати основи теорії й організації бухгалтерського обліку на підприємствах; законодавчі та нормативні акти, що регулюють ведення бухгалтерського обліку, системи та форми бухгалтерського обліку, методологію та методику ведення обліку власного капіталу, необоротних активів підприємства, запасів і зобов’язань; доходів, витрат і фінансових результатів; документи фінансової звітності підприємств різних організаційних форм і форм власності.

- уміти використовувати Міжнародні та Національні стандарти бухгалтерського обліку, відображати господарські  операції на рахунках бухгалтерського обліку, правильно і грамотно оформляти документацію бухгалтерської звітності підприємств, складати фінансову, податкову та статистичну звітність, орієнтуватися у процесі організації фінансового обліку на підприємствах різних організаційних форм та форм власності.

Курсова робота характеризується єдністю цілей і задач. У процесі виконання курсової роботи студент повинен показати високий рівень знань, виявити уміння і навички у виконанні розрахунків, уміння грамотно і системно розв’язувати задачі.

Курсова робота складається з теоретичної та практичної частин.

У теоретичній частині необхідно висвітлити теоретичний аспект вибраної теми, відмітити все нове, що є в науковій літературі, провести аналіз податкового і бухгалтерського законодавств, визначити існуючі проблеми і позначити шляхи їх вирішення.

Практична частина курсової роботи полягає у розв’язанні наскрізної  задачі за всім курсом бухгалтерського обліку.

 

Мета і вимоги до написання курсової роботи

Курсова робота виконується студентами самостійно під керівництвом наукового керівника відповідно до тематики, затвердженої кафедрою, яка засвідчує вміння студента працювати з літературою, узагальнювати і аналізувати матеріал, використовуючи теоретичні знання та практичні навики, які одержані при освоєнні дисципліни фінансовий облік та містить елементи наукового дослідження.

Курсова робота узагальнює підсумки роботи студента над вибраною темою. Вона відображає ступінь засвоєння навиків науково-дослідної роботи і уміннь використовувати їх на практиці, знання вітчизняної та зарубіжної літератури по темі дослідження, а також уміння коротко та рагументовано висвітлювати результати своєї роботи.

Метою курсової роботи є творче, цілісне, системне у логічній послідовності вісвітлення всіх питань плану, систематизація, поглиблення та закріплення теоретичних знань і практичних навичок у галузі фінансового обліку та внесення рекомендацій щодо його вдосконалення.

До курсової роботи висуваються такі вимоги:

1. Курсова робота повинна мати достатній теоретичний рівень. Завдання студента – розкрити вибрану тему на сучасному рівні розвитку фінансового обліку, використовуючи різні підходи, теорії, концепції, думки провідних вчених та наукових шкіл (за останні 2-3 роки), що достатньо висвітлюють сутність теорії, методології й організації фінансового обліку за темою дослідження; охарактеризувати основні поняття і терміни з проблем курсової роботи.

2. Курсова рота повинна мати дослідницький характер і містити елементи дослідження:

 • вивчення чинних нормативно-правових актів з досліджуваної теми, (за наявністю проектів законів та інших нормативних документів використання їх основних положень);
 • вивчення наукових джерел (монографій, статей з періодичних видань та інших розробок вітчизняних і зарубіжних авторів);
 • узагальнення різних поглядів на порушені в роботі дискусійні питання, їх оцінка, аргументування власного погляду;
 • критичні дослідження і узагальнення діючої практики обліку (організації, методології та методики);
 • уміння повязувати теорію з практикою, вправне використання бухгалтерської термінології;
 • розвиток уміння використовувати первинні документи, облікові реєстри, форми звітності тощо;
 • трактування й усвідомлення економічного змісту господарских операцій;
 • виявлення недоліків і слабких сторін у практиці бухгалтерського обліку підприємства та накреслення конкретних пропозицій до її вдосконалення, демонстрація вміння генерувати й оптимизувати нові рішення;
 • з метою перегляду деяких традиційних форм і методів здійснення облікового процесу вивчення нових тенденцій у розвитку обліку та передової практики;
 • висвітлення досягненого на підприємстві рівня автоматизації облікових робіт, обґрунтування пропозиції щодо їх удосконалення;

3. Дослідження теоретичних проблем потрібно обгрунтувати науковими теоріями провідних вчених і наукових шкіл, які становлять основу наукового знання.

4. Творче, цілісне, системне у логічній послідовності висвітлення всіх питань плану.

5. Усі висновки та рекомендації  у курсові роботі повиння бути науково обгрунтовані.

6. У курсовій роботі не повинно бути граматичних і стилистичних помилок. Необхідно дотримуватися правил цитування, оформлення приміток, схем, рисунків, списку використаних джерел.

7. Курсова  робота повиння бути правильно оформлена.

8. Структура, обсяг і оформлення курсової роботи повинні відповідати цим методичним рекомендаціям.

9. Своєчасність написання і здачі на кафедру.

Дотримання всіх вимог до написання курсової роботи засвідчує високий рівень підготовки студента.

Курсова робота повинна носити теоретико-прикладний характер і бути написаною на матеріалах самостійно обраного студентом суб’єкта (організаційно-правова форма господарювання) й об’єкта (виробництво продукції, надання послуг тощо) підприємницької діяльності виробничого характеру. При написанні курсової роботи студент повинен використовувати документи реально діючого підприємства.

У курсовій роботі студент повинен дати теоретичне обґрунтування досліджуваної теми, критично оцінити й узагальнити діючу практику обліку, наукові та літературні джерела. Не допускається переписування, копіювання, пряме відтворення цитат без посилань на першоджерела.

Курсова робота складається з двох частин:

 • Розділ А. Висвітлення теми, передбаченої тематикою, затвердженою кафедрою;
 • Розділ Б. Розв’язання практичного завдання (комплесна наскрізна задача)

 

Послідовність виконання курсової роботи

Виконання курсової роботи складається з таких етапів:

 1. ознайомлення з темою теоретичної частини курсової роботи;
 2. добору й аналізу літератури за запропонованою темою, складання попереднього плану курсової роботи;
 3. консультації з викладачем, затвердження остаточного плану курсової роботи;
 4. написання тексту теоретичної частини роботи згідно з вимогами до її оформлення;
 5. розв’язання наскрізної задачі практичної частини роботи;
 6. подання роботи для перевірки викладачу;
 7. ознайомлення із зауваженнями викладача, виправлення помилок (за їх наявності), повторного подання курсової роботи;
 8. захисту курсової роботи.

При виборі теми курсової роботи студент враховує коло своїх інтересів у вивченні певної проблеми, її актуальність, можливість одержання конкретних облікових і звітних даних, наявність спеціальної наукової літератури.

Разом із затвердженням теми кафедра призначає за кожною курсовою роботою наукового керівника.

Курсова робота виконується на практичних матеріалах підприємств і спрямовуються на розв'язання актуальних проблем. Кафедра заохочує виконання тем на прохання підприємств за замовленнями.

При виборі теми курсової роботи студент зобов’язаний оцінити її зв’язок з питаннями сучасного етапу розвитку економіки, врахувати вимоги, які висуваються на сьогодні до працівників обліку.

Зупинившись на обраній темі, студент узгоджує її з науковим керівником.

За згодою керівника студент подає на ім’я завідуючого кафедрою заяву із проханням затвердити тему. Заява (додаток Б) повинна містити точне формулювання теми курсової роботи із зазначенням підприємства, на базі якого буде виконуватись робота.

Перелік тем курсових робіт розробляється й затверджується кафедрою (додаток А).

За студентом залишається право клопотання про уточнення або зміну назви теми курсової роботи протягом перших 10 днів, але тільки за погодженням з науковим керівником. Будь-яка зміна затвердженої назви теми курсової роботи можлива тільки з дозволу завідуючого кафедрою.

Протягом поетапного виконання курсової роботи студент періодично консультується з керівником, звітує про роботу, надає керівникові початкові варіанти частин роботи (згідно з планом-графіком виконання курсової роботи).

 

Графік

подання курсових робіт студентів

спеціальності «Облік та аудит»,

денної форми навчання

Затвердження плану курсової роботи керівником до 20 вересня  

- подача керівнику:

                                   1 розділу до 05 жовтня

                                    2 розділу до 20жовтня

                                    3 розділу до 05 листопада

                      наскрізної задачі до 20 листопада

Курсова робота має бути подана на кафедру до 25 листопада

Час і періодичність консультацій визначається науковим керівником.

 

Студент зобов’язаний врахувати в роботі зауваження та пропозиції керівника.

Підбір наукової літератури

Важливим етапом у підготовці до написання курсової роботи є підбір і ознайомлення з науковою літературою.

Ознайомтеся з постановами Уряду України, законодавчими та інструктивними матеріалами й основними теоретичними працями (монографіями, статтями в наукових збірниках тощо) з досліджуваної проблеми, попередньо проконсультувавшись з науковим керівником.

Підбір наукової літератури студент здійснює самостійно. При ознайомленні з науковою літературою доцільно завести власну картотеку, аналогічну бібліотечній.

Прочитавши книгу чи журнальну статтю й переконавшись, що вона безпосередньо стосується теми Вашої роботи, заведіть на неї картку, де запишіть прізвище та ініціали автора, назву, видавництво, рік і місце видання, номери використаних сторінок і коротку анотацію. Якщо книга чи журнал не власні, то доцільно на картці зробити помітку, де це видання знаходиться , або відразу в окремому зошиті законспектувати найбільш цікаві розділи.

Особливу увагу зверніть на ознайомлення з нормативно-правовими актами, стандартами бухгалтерського обліку, законами, постановами, інструкціями, вказівками міністерств (відомств), які стосуються досліджуваної теми.

Попереднє ознайомлення з основною літературою, а також з нормативно - правовими актами повинно передувати вивченню стану обліку та звітності. Потрібно мати знання про сучасний стан проблеми, досліджуваної у Вашій роботі.

Попереднє ознайомлення з науковою літературою за темою курсової роботи допоможе раціонально використовувати практичний матеріал: безпосередньо на підприємстві варто виписувати тільки необхідні відомості, не опускаючи при цьому важливі та цікаві факти і не втрачаючи часу на копіювання непотрібних даних.

У курсовій роботі потрібно використовувати досягнення класичної та особливо сучасної науки бухгалтерський облік, провідних учених і наукових шкіл (за останні 2-3 роки).

Показниками якості виконаної роботи є достатня кількість використаних джерел і посилання на них у тексті. Орієнтовна кількість літературних джерел для виконання роботи – 35-50 найменувань, а практичні джерела використовуються без обмежень.

 

Збір інформації

Після вибору теми курсової роботи необхідно з перших днів перебування на підприємстві орієнтувати себе на поглиблене вивчення всіх питань, пов'язаних з обраною темою. Насамперед ґрунтовно познайомитися з обсягом і специфікою виробництва, обліковою політикою підприємств, структурою обліковою апарату, документообігом, системою обліку, звітності та внутрішньогосподарського контролю, ступенем централізації й автоматизації облікових і обчислювальних робіт.

Одночасно з вивченням стану обліку й звітності на підприємстві з'ясуйте питання про ступінь їх прогресивності, а також можливості удосконалення. Адже вдосконалення методології й організації бухгалтерського обліку – процес безперервний, бо в протилежному разі він буде відставати від зростаючих вимог виробництва. Причому вдосконалення форм і методів обліку, складання періодичної та річної звітності повинно обов'язково супроводжуватись їх спрощенням.

При вивченні цих питань ознайомтеся також із положеннями про відділи та служби підприємства та посадовими інструкціями працівників облікового апарату. Одночасно вивчіть місячні, квартальні та річні звіти й пояснення до них. Деякі матеріали аналітичних записів з дозволу керівництва підприємства можна використати в курсовій роботі, але з обов'язковим посиланням на джерело. Крім того, особливу увагу зверніть на такі основні питання, як ознайомлення з організаційною структурою підприємства, організацією роботи бухгалтерії.

Перед складанням плану курсової роботи визначте об’єкт дослідження, встановіть межі досліджуваного матеріалу в часі, покажіть його розвиток у динаміці. Перед поглибленим вивченням сучасного стану доцільно зробити невеликий історичний екскурс і коротко викласти розвиток досліджуваного явища за більш або менш тривалий період.

Установивши наявність необхідної та достатньої інформації, корисно накреслити макети таблиць для копіювання необхідних даних.

 

Складання плану курсової роботи

План курсової роботи визначає основні напрямки роботи, архітектоніку, послідовність викладу, розкриття змісту, логіку передачі знань, тому до його складання потрібно підходити творчо.

Для складання плану курсової роботи рекомендується спочатку ознайомитися з матеріалами за конспектом, підручниками, потім вивчити офіційні матеріали, нормативні документи, монографії, статті. Це дозволить визначити межі досліджуваної проблеми і скласти попередній план.

Приклади планів курсової роботи наведено в додатку Ж.

 

Вимоги до змісту

Курсова робота повинна містити:

 • титульну сторінку
 • завдання на виконання курсової роботи
 • зміст
 • перелік умовних позначень (у разі потреби)
 • вступ
 • основну частину
 • висновки
 • список використаної літератури
 • додатки (у разі потреби)
 • наскрізну задачу, яка містить:

 вихідні дані

журнал реєстрації господарських операцій

синтетичні рахунки та відомості

аналітичні рахунки

розрахункові таблиці

оборотні відомості по рахунках

баланс

звіт про фінансові результати

 

Обсяг курсової роботи

Титульна сторінка

1 стор.

Основна частина.

Обсяг  40 - 45 сторінок

 

Зміст

1 стор.

 

 

Умовні позначення

1 стор.

 

 

 

Вступ

2 - 3 стор.

 

 

 

 

Основна частина: 3 рівновеликих  розділи, що складаються з 2-4 параграфів, кожна частина завершується висновками (до 1 стор.)

до 35 стор.

 

 

 

 

Висновки

2-4 стор.

 

 

 

 

 

Список використаної літератури, що згадується в тексті (посилання, цитування)

35-50 джерел

Обсяг не обмежений

 

 

 

.

 

Додатки

Не регламентується

 

 

 

 

 

Наскрізна задача

Не регламентується

                     
 

 

Курсова робота починається з титульної сторінки. На титульній сторінці для студентів денної та заочної форм навчання (додаток Е), міститься назва відомчого органу, вузу, факультету, кафедри, тема та підприємство, за матеріалами якого виконувалася робота, характер роботи (курсова). Нижче вказується група, курс, прізвище, ім’я та по батькові виконавця, керівник теми (науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я, по батькові), місто і рік виконання роботи.

Обрані студентами теми курсових робіт повинні бути узгоджені з керівником, розглянуті й затверджені рішенням кафедри. Науковий керівник видає студенту завдання на виконання курсової роботи (додаток В) і погоджує календарний графік його виконання. Завдання на виконання курсової роботи повинно міститись у курсовій роботі після титульної сторінки.

За титульною сторінкою та завданням вказується зміст роботи (додаток З). Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, пунктів якщо вони мають заголовки), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаної літератури та ін.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідністю). Якщо в курсовій роботі вжита специфічна термінологія, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розташовують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальну розшифровку. Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

Вступ розкриває сутність і стан досліджуваної проблеми (завдання) та її значущість, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Актуальність теми – шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язками проблеми обґрунтовують актуальність та доцільність роботи. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висвітлити головне - суть проблеми.

Мета і завдання дослідження – формулюють мету роботи і завдання, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети. Не варто формулювати мету як "Дослідження ....", "Вивчення ...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Конкретні завдання, що будуть виконуватися відповідно до визначеної мети, подаються так: установити..., виявити..., дослідити... тощо.

Формулювання завдання треба робити дуже точно і чітко, оскільки опис їх виконання повинен складати зміст розділів роботи. Заголовки розділів роботи постають саме при формулюванні завдань дослідження.

Обов'язковим елементом вступу є визначення об'єкта і предмета дослідження.

Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення.

Предмет дослідження - міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага автора, оскільки предмет дослідження визначає тему роботи.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом. Це дасть змогу пересвідчитись у логістичності та прийнятності вибору саме цих методів.

Методи дослідження як інструмент добування фактичного матеріалу, — обов'язкові елементи вступу до курсової роботи і необхідна умова досягнення поставленої мети. Серед найпоширеніших можна назвати такі методи: порівняння, абстрагування, аналіз і синтез, аналогії тощо.

У вступі описуються й інші елементи наукового процесу. До них, зокрема, відносять посилання, на якому саме фактичному матеріалі виконано курсову роботу. Тут дається характеристика основних джерел отриманої інформації (офіційних, наукових, літературних, бібліографічних) і зазначаються методологічні засади проведеного дослідження.

На завершення вступу необхідно подати структуру курсової роботи, тобто навести перелік її структурних елементів і обґрунтувати послідовність їх розміщення.

Обсяг вступу становить 5% від загального обсягу роботи.

Основна частина роботи. У цій частині курсової роботи детально розкривається зміст питань теми. Вона ділиться на теоретичну та практичну частини. Кожна з них складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

У розділах основної частини роботи детально розглядаються методика і техніка дослідження, а також узагальнюються результати (кожний розділ роботи закінчують короткими висновками). Усі несуттєві для виконання наукового завдання матеріали виносяться в додатки.

Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати.

На початку кожного підрозділу необхідно вказати, які питання в ньому будуть розглянуті, а в кінці підрозділу – викласти основні висновки. Між двома суміжними підрозділами повинен бути взаємозв’язок.

У першому розділі курсової роботи потрібно висвітлити теоретичні, методологічні й організаційні основи обліку, його завдання і нормативну базу (інструкції, положення, закони) за темою дослідження. За обсягом перший розділ становить 20%, від роботи.

У першому параграфі повинні висвітлюватися загальні теоретичні питання (суть і економічний зміст понять, дослідженню яких присвячена курсова робота). Наприклад, суть і зміст поняття “основні засоби” або “прибуток”. Крім того, необхідно описати класифікацію досліджуваних об’єктів обліку, подану вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами; показати роль і значення досліджуваного питання в різні періоди розвитку економіки.

Розкриваючи питання теорії, методології та організації обліку, студент повинен демонструвати володіння навчальним матеріалом і сучасними науковими дослідженнями на підгрунті всього комплексу вивченої спеціальної та наукової літератури, нормативно-правового забезпечення

До літературного огляду висуваються такі вимоги:

а) висвітлити стан вивчення питання на основі обліково-економічних журналів та інших літературних джерел;

б) здійснити критичний аналіз існуючих у літературних джерелах поглядів на питання, яке вивчається;

в) узагальнити рекомендації вчених і практиків з питання, що досліджується.

План огляду літератури за темою

І. Розкриття поняття об'єкта дослідження в літературних джерелах (не менше 10 джерел).

Огляд джерел оформити у вигляді таблиці 1. На підставі проведеного огляду здійснити аналіз наведених значень (табл.2).

Таблиця 1.

Розкриття терміна “основні засоби” в літературних джерелах

№ з/п

Джерело

Визначення

1

2

3

1

Бутинець Ф.Ф.[15]

 

Основні засоби – це матеріальні активи, які використовуються установою багаторазово і безперервно в процесі виконання основних функцій, надання послуг, очікуваний строк корисного використання(експлуатації) яких більше одного року(або одного операційного циклу, якщо він довший за рік) і вартість, яких без податку на додану вартість та інших платежів перевищує 1000 гривень за одиницю(комплект)(ст. 51)

2

Волкова І.А.[16]

Основні засоби – один з найважливіших об’єктів фінансового обліку, що потребує контролю за їх рухом, організації синтетичного і аналітичного обліку,визначення зносу(амортизації), проведення ремонту, модернізації, оновлення застарілих і технічно недосконалих об’єктів і займають значну частку в загальній сумі активів підприємства (ст. 84)

3

Гладких Т.В.[17]

Основні засоби – це матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів із дати введнення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом(ст. 49)

….

 

 

 

Вивчаючи основний зміст праць окремих вчених, студент повинен відмітити їх внесок у вивченні проблеми, а також допущені ними принципові помилки; об’єктивно оцінити застосовану методику, повноту, правильність, значимість зроблених висновків і ефективність висунених пропозицій.

Таблиця 2.

Аналіз дефініцій поняття “основні засоби ”

№ з/п

 

 

 

 

Критерії групування

Джерело

Бутинець Ф.Ф.[15]

Волкова І.А.[16]

Гладких Т.В.[17]

 

 

1

2

3

4

 

 

1

Матеріальні активи

+

-

+

 

 

2

Строк корисного використання(експлуатації) більше одного року(або одного операційного циклу, якщо він довший за рік)

+

-

+

 

 

3

Засоби праці, які беруть участь у виробничому процесі

-

-

 

 

 

4

Потребують визначення зносу(амортизації), проведення ремонту, модернізації, оновлення застарілих і технічно недосконалих об’єктів

-

+

 

 

 

 

II. Питання щодо обліку об'єкта дослідження, розглянені в навчальній літературі (10 джерел).

Огляд здійснювати з використанням неперіодичної літератури (підручників, навчальних посібників, навчально-методичних і практичних посібників).

Огляд оформити у вигляді таблиці 3. На підставі проведеного огляду здійснити аналіз та оформити його у вигляді таблиці 4.

 

Таблиця 3.

Питання щодо обліку основних засобів, розглянені в навчально-практичній літературі

з/п

 

 

 

 

 

Питання,

Що розглядалися

Підручники, посібники та інша навчально-практична література з бухгалтерського обліку

Бутинець Ф.Ф.[15]

Гарасим П. М.[24]

Гладких Т.В.[17]

а Волкова І.А[16]

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

1

Документальне оформлення руху основних засобів

-

-

-

+

 

 

 

 

2

Синтетичний і аналітичний облік основних засобів

+

-

-

-

 

 

 

 

3

Відображення інформації про основні засоби в облікових регістрах

+

+

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.

Узагальнені дані про питання обліку основних засобів, що розглядалися в навчально-практичні літературі з бухгалтерського обліку

№ п/з

Питання, що розглядалися

Кількість авторів

1

2

3

1

Документальне оформлення  руху основниз засобів

5

2

Синтетичний і аналітичний облік основних засобів

9

3

Відображення інформації про основні засоби в облікових регістрах

5

 

III. Питання щодо обліку об'єкта дослідження, розглянуті в періодичних виданнях (не менше 15 джерел за два останні роки).

Потрібно здійснити огляд періодичних джерел практичного характеру, результати оформити використовуючи таблицю 5. На підставі проведеного огляду здійснити аналіз практичних проблем обліку об’єкта дослідження (табл. 6).

 

Таблиця 5.

Питання щодо обліку основних засобів, які розглядалися в періодичних виданнях *

Джерело

Короткий зміст статті

1

2

3

1

Прокоменко В. Продаж основних засобів(основних фондів). // Все про бухгалтерський облік. – 2010. –  №9[29]

Автором висвітлено найважливіші облікові аспекти продажу основних засобів за гроші(в т.ч. інвалюту), їх обмін на товари(роботи, послуги) та внесення таких активів до статутного капіталу іншої юр.особи(ст. 28-30).

2

Лістрова С. Нараховуємо знос на основні засоби: як виправити помилку та документально оформити. // Все про бухгалтерський облік. – 2010. –  №25[31]

Автором роз’яснюється питання щодо виправлення минулорічних помилок, допущених при нарахуванні зносу та відстеження дати видачі у використання чи в експлуатацію основних засобів, дати їх переміщення та часу знаходження їх на складі(40-41).

 

 

*Примітка: необхідно опрацьовувати мінімум 15 періодичних видань за останні 2-3 роки.

 

Таблиця 6.

Питання, які розглядалися в періодичних виданнях з обліку основних засобів

 

Періодичні видання та автори статей

Питання, що розглядалися

о Знос(амортизація) Основних засобів

Капітал  в основних засобах підприємства

Вибуття (продаж, списання) основних засобів

 

 

І т.д.

1

2

3

4

5

 

 

 

1

Все про бухгалтерський облік

1

Прокоменко В.[29]

-

-

+

 

 

 

2

Лістрова С.[31]

+

+

--

 

 

 

Бухгалтерський облік і аудит

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

IV. Питання щодо обліку об'єкта дослідження, розглянені в науковій літературі (10 джерел).

Потрібно здійснити огляд джерел наукового характеру: монографій, наукових статей, матеріалів конференцій (табл. 7).

Таблиця 7.

Стан висвітлення обліку основних засобів у матеріалах науково-практичних конференцій

№ п/п

Назва конференції

Дата проведення

Місце проведення

Автор і назва статті

Питання, що розглядалися

1

2

3

4

5

6

1

Трансформація господарського механізму в умовах кризи

Матеріали ІХ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і студентів

15-17 квітня 2010р.

Чернівці

Гуцул Ю.В.

Оцінка основних засобів при їх надходженні на підприємство з різних джерел

У статті висвітлено важливість застосування єдиного принципу їх оцінки для підприємств усіх форм власності, оцінка основних засобів при різних шляхах їх надходження та порядок відображення їх вартості у балансі

2

Трансферт технологій: від ідей до прибутку і міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених

27-29 квітня 2010р.

Дніпропетровськ

Булаєва О.А.

Узагальнююча оцінка ефективності використання основних засобів

В статті висвітлено, що ефективність використання основних засобів залежить від його своєчасного технічного обслуговування, модернізації, заміни та ремонту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На підставі проведеного огляду здійснити аналіз проблем обліку об'єкту дослідження, що висуваються та розв’язуються науковцями.

V. Нормативні акти, що регулюють питання обліку об'єкта дослідження.

Огляд нормативних актів належить проводити в порядку їх значимості (Закони, Укази Президента, Постанови Кабміну, П(С)БО ти План рахунків з Інструкцією до нього (табл. 8). Накази інших міністерств і відомств тощо). При підведенні підсумків потрібно зробити висновок про ступінь регулювання питань обліку об'єкта дослідження.

Таблиця 8.

Нормативні акти, які регулюють питання обліку основних засобів

№ п/п

Нормативне джерело

Стислий зміст

1

Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України” від 16.07.99р. №996- XIV.

Закон визначає правові принципи регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в Україні. Відповідно до цього закону підприємство (організація) самостійно визначає облікову політику на рік, де відображаються основні засади організації та ведення обліку на підприємстві.

2

Положення (стандарт)бухгалтерського обліку 2 «Баланс» №87 від 31.03.99 р. [48]

Цим положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. У статті «Основні засоби» відображається їх первісна вартість, залишкова  і знос. На баланс основні засоби зараховуються за залишковою вартістю.

3

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" № 92 від 27 квітня 2000 р.[5]

Дане Положення визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи (основні засоби), а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності.

4

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27
"Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" № 617 від 7 листопада 2003 р.[51]

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про необоротні активи, утримувані для продажу, та групу активів, що належить до вибуття в результаті операції продажу, а також припинену діяльність та розкриття такої інформації у фінансовій звітності.

5

 

 

І т.д.

 

 

 

Характеризуючи рівень наукової розробки досліджуваної теми, не можна обмежуватись тільки переліком назв використаної літератури. Необхідно дати її змістовний узагальнений аналіз, показати ступінь розкриття обраної теми, вказати на найбільш принципові положення, з якими автор не може погодитись. В огляді літератури необхідно відобразити різні погляди з питання, що вивчається, з тим, щоб більш чітко визначити позицію самого пошукувача і місце майбутнього дослідження в науковій літературі. Тут студент повинен демонстувати здатність аналітичного міркування, уміння робити порівняльний аналіз, переконливо аргументувати власний погляд.

Якщо досліджується проблема, яка вже досить розроблена у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі, необхідно переконливо обґрунтувати, чому вона все ж потребує подальшого вивчення. Якщо ж обрана для аналізу тема абсолютно нова, в роботі потрібно навести роз'яснення щодо того, чому вона заслуговує на увагу.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, потрібно назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Рекомендується закінчити огляд літератури коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі.

У другому розділі викладаються результати досліджень з обраної проблеми на прикладі базового підприємства; дається оцінка роботи базового підприємства за звітний період, наводяться необхідні розрахунки та бухгалтерські записи, причини виявлених недоліків та реальні можливості реалізації позитивного досвіду. Наводиться схема структури апарату управління і функціональні обов’язки окремих підрозділів. Розкриваються особливості облікової політики, організації фінансового, управлінського  та податкового обліку, ступінь комп’ютеризації обліково-аналітичних робіт. Тут необхідно продемонструвати уміння пов’язувати теорію з практикою (дослідження практичних пролем обґрунтувати науковими теоріями провідних вчених і наукових шкіл, які становлять основу наукового знання, відображають об’єктивні властивості об’єктів дослідження)

Кожне питання курсової роботи потрібно висвітлювати за такою схемою: спочатку описати діючу методику ведення бухгалтерського обліку, дати її критичну оцінки (якщо в цьому є потреба), а потім викласти методику організації та застосування її на практиці базового підприємства. При цьому студент повинен показати вміння правильно використовувати нормативно-правові акти, проводити їх аналіз.

При написанні курсової роботи, крім навчального матеріалу, потрібно використовувати діючий інструктивний матеріал, а також практичні облікові та звітні матеріали, які належить узяти на підприємстві.

У цьому розділі передбачається послідовний розгляд складових елементів методу бухгалтерського обліку: первинний облік, поточний облік (хронологічний та системний, синтетичний та аналітичний, робочий план рахунків), узагальнення поточного обліку. У цьому ж розділі мають біти розглянені питання організації бухгалтерського обліку ділянки обліку, що визначена темою.

При виконанні роботи висвітлюється обробка первинних документів, якими оформлюються господарські операції з обраної теми з обов’язковим їх поданням у додатках до курсової роботи. Складається номенклатура первинного обліку з досліджуваної проблеми.

При вивченні первинної документації визначається склад документів, які можуть бути застосовані за обраною темою.

Питання про порядок обліку того чи іншого об’єкта повинно бути висвітлено за допомогою таблиць 8,9.

Таблиця 8

Первинний облік

№ п/п

Назва документу

Типова форма

У яких  випадках використовується

Хто підписує

1

ПКО

КО-1

При отримані готівки в касу

Головний бухгалтер, касир

 

Після вивчення документального забезпечення бухгалтерських записів слід перейти до розгляду синтетичного й аналітичного обліку об’єкта з обраної теми.

Необхідно дати характеристику рахунків, що застосовуються для обліку досліджуваної проблеми.

 

Таблиця 9

Характеристика рахунку

Шифр рахунка

Назва рахунка

Класифікаційна група

Сальдо

Дебет

Кредит

Регістри синтетичного обліку

Відображення у звітності

У відношенні до балансу

За призначенням і структурою

Дебетове

Кредитове

Оборот

Документи

Кореспондуючі рахунки

Оборот

Документи

Кореспондуючі рахунки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язково потрібно навести приклади обробки господарських операцій, кореспонденції рахунків з посиланням на первинні документи, які засвідчують факт здійснення господарської операції.

У цьому ж розділі мають бути розглянені питання інвентаризації об’єктів обліку ділянки, що визначена темою, та питання узагальнення інформації у формах звітності.

При викладі матеріалу з питань курсової роботи необхідно пов’язувати ведення обліку з використанням обчислювальної техніки, яка є на підприємстві.

Оскільки виклад методики ведення бухгалтерського обліку проводиться на практичному цифровому матеріалі, до курсової роботи потрібно додати заповнені первинні документи, зведені та накопичувальні, журнали та відомості до них, машинограмми, інші реєстри і на основі їх даних показати методику ведення обліку.

При викладі матеріалу з кожного питання необхідно пов’язувати методику обліку з використанням комп’ютерної техніки, що є на підприємстві.

У третьому розділі студент вносить дві і більше пропозиції по вдосконаленню обліку. Пропозиції мають бути чітко сформульовані, обґрунтовані та випливати з проведеного дослідження. Пропозиції можуть бути щодо вдосконалення як методології, методики, так і організації первинного, синтетичного й аналітичного обліку.

Необхідно приділити увагу порівняльному аналізу вітчизняної практики обліку та зарубіжного з метою використання прогресивного досвіду для підприємства бази дослідження обліку (табл.10).

Таблиця 10.

Порівняльна характеристика П(С)БО та МСБО

Зміст

Відповідні П(С)БО

Відповідні МСБО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При розгляді питання автоматизації обліку необхідно висвітлити огляд програмного забезпечення з автоматизації об’єкта обліку щодо обраної теми. При цьому рекомендується така послідовність викладу матеріалу:

 • загальна характеристика програмного забезпечення та комп’ютеризація предметної сфери;
 • постановка задачі;
 • опис вхідної інформації;
 • технологія обробки інформації;
 • перелік і характеристика вихідної інформації.

У висновках викладають найбільш важливі результати, одержані в курсовій роботи. У першому пункті висновків (констатуюча частина) коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках (конструктивна частина) розкривають методи розв'язування поставленої в роботі проблеми, їх практичний аналіз, порівняння з відомими розв'язками.

Висновки повинні являти собою короткий підсумок проведеного дослідження, мають бути чітко та ясно сформульовані. Особливу цінність являють собою рекомендації та пропозиції щодо теоретичних і методологічних аспектів бухгалтерського обліку, якщо вони одержані студентом у результаті дослідження самостійно та можуть бути використані надалі у роботі суб’єктів господарювання.

Список використаних джерел треба розташовувати одним із таких способів: у порядку посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Приклад оформлення списку використаних джерел наведено в додатку К.

За необхідністю до додатків доцільно відносити допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи:

 • таблиці допоміжних цифрових даних;
 • інструкції та методики, опис алгоритмів і програм розв'язування задач на ЕОМ, розроблених у процесі виконання курсової роботи;
 • ілюстрації допоміжного характеру;
 • наказ про облікову політику;
 • структуру апарату управління підприємства;
 • організаційно-технологічна структура виробництва;
 • структура облікового апарату;
 • посадова інструкція бухгалтера;
 • досліджуваної ділянки облікової роботи;
 • первинні документи; реєстри аналітичного та синтетичного обліку;
 • форми звітності.

Для розв’язування практичного завдання необхідно:

 • Скласти початковий баланс. 
 • Заповнити Журнал реєстрації господарських операцій відповідно до наведеної форми.
 • При заповненні Журналу реєстрації господарських операцій провести розрахунки для визначення необхідних сум.
 • Заповнити первинні документи за даними господарських операцій.
 • Обчислити фактичну собівартість продукції.
 • Відкрити необхідні Журнали та Відомості і рознести в них операції.
 • Скласти Головну книгу
 • Скласти баланс підприємства, звіт про фінансові результати

Варіанти практичного завдання встановлюються по останнім двом цифрам залікової книжки згідно з таблицею 11.

Таблиця 11

Таблиця для вибору варіанта завдання до курсової роботи

Номер варіанта

 

Варіант 1 - 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Останні дві цифри номера залікової книжки студента

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

 

Варіант 11 - 20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

 

Варіант 21 - 30

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

 

Кожна господарська операція фіксується у відповідному первинному документі. Студент повинен заповнити на свій вибір 25 форм первинних документів, що наведені нижче (кожний в одному примірнику), або інші. Первинні документи заповнюються тільки за даними господарських операцій, які відбувалися у звітному кварталі.

Необхідно заповнити такі форми первинних документів: ПКО, ВКО, звіт касира, платіжна відомість, платіжне доручення, заява на акредитив, розрахунково-платіжна відомість, табель обліку використаного робочого часу, особовий рахунок працівника підприємства, інвентарна картка основних засобів, акт приймання-передачі основних засобів, акт введення в експлуатацію основних засобів, акт на списання основних засобів, податкова накладна, рахунок-фактура, довіреність, прибутковий ордер, накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, лімітно-забірна карта, карта складського обліку матеріалів, довідки та розрахунки бухгалтерії.

Журнал реєстрації господарських операцій має бути такої форми:

№з/п

Дата

Первинний документ

 

 

 

 

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Кореспондуючі рахунки

Регістри обліку

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі господарські операції за звітний період необхідно рознести у відповідні реєстри обліку (Журнали ).

Розрахунок фактичної собівартості випущеної підприємством продукції здійснюється у відповідних таблицях .

 

Правила оформлення роботи

Курсову роботу пишуть від руки, друкують машинописним способом або за допомогою комп'ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5-міжрядковий інтервал, 28-29 рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм.

Обсяг основного тексту - 2,5 авт. аркушів (45 рукописних сторінок)

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 25 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Вписувати в текст роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання курсової роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка, машинописним способом). Допускається наявність не більше 2-х виправлень на одній сторінці.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх враховують при загальній нумерації сторінок, розміщають, як правило, в додатках.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи "ЗМІСТ", "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного вступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої), з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової роботи потрібно починати з нової сторінки.

До загального обсягу курсової роботи, визначеного порядком, не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Перша сторінка роботи – титульна сторінка, яка входить до загальної нумерації сторінок. На титульній сторінці номер не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні компоненти роботи, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Номер розділу ставлять після слова "РОЗДІЛ", після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: "1.2." (другий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку.

У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: "1.2.3" (третій пункт, другого підрозділу, першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщенні на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більші від формату А4, враховують як одну сторінку і розміщають у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.2.1. (перший рисунок, другого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують надпис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад : "Таблиця 1.1" (перша таблиця першого розділу). При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть слова "Продовження таблиці" і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл. I.I".

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщають над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони самостійні. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблиці з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки.

Приклад побудови таблиці

Таблиця №

Назва таблиці

 

 

 

 

 

 

Заголовки граф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підзаголовки граф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рядки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (1.1) (перша формула першого розділу).

Нумеруються лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується. Порядкові номери позначаються арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який не вміщається в рядку з формулою, переноситься у наступний, нижче формули.

При використанні формул необхідно дотримуватися певних техніко-орфографічних правил. Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщають на окремих листках. Це стосується і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі.

Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починається зі слова "де" без двокрапки. Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

Примітки до тексту і таблиць, в яких указують довідкові та пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1.____

2.____

 

Якщо є одна примітка, то її нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку.

При написанні курсової роботи автор повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі. Посилатися потрібно на найновіші видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не увійшов до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела потрібно зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "..... у працях [1-3]...-.

Якщо в тексті роботи необхідно зробити посилання на складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна наводити посилання у висновках, при цьому номер посилання має відповідати його бібліографічному опису за переліком посилань.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того або іншого друкованого твору необхідно наводити цитати. Науковий елемент вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується ланками і наводиться в такій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі з збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий";

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручень авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, в кінці). Якщо перед пропущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, доречно бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

д) якщо необхідно виявити ставлення автора роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання.

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічний опис використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за працями або виписують з каталогів і бібліографічних показників повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т. ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела можна розміщати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні курсової роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

Додатки оформляють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової роботи.

Якщо додатки оформляють на наступних сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово "Додаток _" і велика літера, що позначає додаток. Додатки потрібно позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є,І,Ї,Й,0,Ч,Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульній сторінці під назвою роботи друкують великими літерами слово “Додатки”.

Матеріали курсової роботи повинні підшиватись у такому порядку:

Титульна сторінка

завдання на виконання курсової роботи

Розділ А:

Зміст

перелік умовних позначень (у разі потреби)

Вступ

Основна частина

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Розділ Б. Практична частина:

Вихідні дані

Журнал реєстрації господарських операцій

Первинні документи

Синтетичні рахунки та відомості

Аналітичні рахунки

Розрахункові таблиці

Розрахунок фактичної собівартості випущеної підприємством продукції

Реєстри обліку

Оборотно-сальдова відомість

Головна книга

Форми звітності (Баланс, Звіт про фінансові результати)

 

Типові недоліки підготовки курсових робіт

Аналіз практики підготовки курсових робіт показує, що трапляються такі типові недоліки:

а) щодо обґрунтування дослідницької проблеми:

 • проблема сформульована розпливчасто, відсутнє чітке визначення характеру і мети дослідження;
 • викликає сумнів наукова значимість теми дослідження і можливість здобути після її завершення нові результати, які б заслуговували на увагу;
 • досить широке і повне висвітлення теми, але не наводиться переконлива аргументація необхідності її подальшого аналізу;
 • формулювання наукової проблеми випадає із загального спектра дослідницьких тем;

б) щодо огляду літератури:

 • поверховість, що може свідчити про авторську необізнаність з науковою літературою з обраної теми;
 • роботи, зазначені в огляді літератури, застарілі і не мають прямого відношення до теми дослідження;
 • огляд літератури являє собою компіляцію робіт без спроби пояснити, яке відношення вони мають до проблеми дослідження;
 • огляд літератури не містить критичного аналізу основних робіт, що мають відношення до теми дослідження;

в) щодо основних положень дослідження:

 • основні проблеми сформульовані дуже широко і мають невиразний характер;
 • деякі з визначених для дослідження проблем уже достатньо глибоко та повно висвітлені в науковій літературі;
 • виділені для дослідження основні проблеми не сприяють розкриттю обраної теми: вони або самоочевидні, або взагалі не підлягають науковому аналізу;
 • зміст перевантажений фактами і цитатами, які завуальовують власну думку автора та його авторську позицію з тих чи інших питань;

г) щодо методології дослідження:

 • у вступі перелічуються всі відомі автору методології без вказівки на те, які саме з них найбільше відповідають завданням даного дослідження;
 • запропонована методологія застаріла чи така, що дискредитувала себе як науковий метод;
 • методи та прийоми наукового дослідження, що пропонуються, не відповідають меті роботи;

д) щодо висновків і пропозицій:

 • допускаються загальні міркування декларативного характеру;
 • формулюються пропозицій, які не випливають зі змісту дослідження;
 • відсутність у роботі узагальнюючих висновків.

У цілому найбільш істотними недоліками курсової роботи є: компілятивність, поверхове осмислення та висвітлення питань, дефіцит авторства, тобто самостійного творчого осмислення явищ, процесів.

Написавши курсову роботу в чорновому варіанті, можна приступити до її остаточного редагування. Передусім необхідно вдумливо прочитати роботу і внести редакційні правки, далі - знову перечитати роботу і самокритично проаналізувати її з погляду розкриття теми в цілому, логічності та послідовності змісту розділів і параграфів, глибини і ґрунтовності розкриття в них основних питань теми, переконливості, аргументованості, доказовості позиції автора з тих чи інших питань дослідження, конкретність висновків і пропозицій, відсутність повторів.

Доцільно звернути увагу на оформлення науково-довідкового апарату, а також переліку використаної літератури, на змістові аспекти додатків – чи допомагають вони поглибити основну частину, чи сприяють аргументованості і переконливості курсової роботи.

Під час редагування роботи доцільно користуватися тлумачними та орфографічними словниками, словниками синонімів.

Спочатку потрібно уважно переглянути чернетку курсової роботи, потім - звірити цитати з першоджерелами, а також перевірити достовірність фактологічного, статистичного та іншого матеріалу, запозиченого з літератури.

Далі приступають до остаточного редагування тексту. На цьому етапі потрібно вилучити з тексту несуттєвий матеріал, занадто довгі висловлювання, замінивши їх на короткі, лаконічні речення. Критерій успіху правки - стислість, конкретність, простота викладу і разом з тим збереження попереднього смислового значення абзацу (речення) та його змістового навантаження.

 

Керівництво курсовою роботою

Курсові роботи виконуються у термін, вказаний у навчальному плані. При виконанні курсової роботи студент повинен одержувати індивідуальні консультації у наукового керівника.

Наукове керівництво курсовою роботою передбачає:

 • бесіду зі студентами з обраної теми, рекомендації щодо підбору та використання основної та додаткової літератури;
 • консультації з найскладніших питаннь теми й оформлення курсової роботи;
 • рецензування виконаної  роботи;
 • підготовку рецензії на роботу;
 • співбесіду зі студентами за темою курсової роботи і щодо підготовки студентів до захисту курсової роботи.

 

Захист курсової роботи

Виконана студентом курсова робота реєструється на кафедрі.

Роботу повинен прорецензувати керівник. На курсові роботи за ухвалою ЧНУ дається рецензія, яка оформлюється на спеціальному бланку викладачем (рецензентом від кафедри),  виставляється оцінка курсової роботи.

Рецензент відзначає її позитивні сторони та недоліки, а у випадку необхідності вказує, що необхідно доопрацювати. Рецензія закінчується висновком, чи може бути робота допущена до захисту, а також можуть бути сформовані пропозиції, в якому напрямку студенту продовжити дослідження.

Як заохочення кращі курсові роботи можуть рекомендуватися до друку, а також до участі в накових конференціях, конкурсах і дослідницьких грантах.

У випадку незадовільної оцінки курсова робота до захисту не допускається та повертається на доопрацювання. Студент повинен усунути вказані у рецензії недоліки і повернути роботу для повторного рецензування. При цьому попередня рецензія обов'язково додається.

Якщо роботу допущено до захисту, студент повинен ознайомитися з рецензією та підготуватися до захисту. При цьому він повинен підготувати відповіді на зауваження, згадані у рецензії, та показати виправлені у роботі недоліки, зазначені рецензентом.

Захист курсової роботи проводиться перед початком сесії. Захист приймає комісія у складі двох-трьох викладачів кафедри за участю наукового керівника. За 10-15 хв. студент повинен коротко викласти мету, зміст і висновки з теми проведеного дослідження. Потім відповісти на запитання комісії.

При оцінці курсової роботи береться до уваги :

 • зміст роботи;
 • якість роботи;
 • відповідність оформлення роботи вимогам;
 • навички студента пов'язувати теоретичні питання з практикою господарювання;
 • повнота і точність відповіді на запитання.

Оцінка курсової роботи виставляється у заліковій книжці та реєструється на спеціальному бланку відомості.

Студент, який одержав на захисті незадовільну оцінку, до іспиту з курсу “Бухгалтерський фінансовий облік” не допускається.

 

Критерії оцінювання курсової роботи

У цілому якісно виконанана курсова робота оцінюється маскимально 100 балами.

Оцінювання курсової роботи проводиться рецензентом у листку оцінювання курсових робіт (додаток М ) за такими критеріями (додаток Л).

Оцінка курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, яка складається з двох частин:

 1. виконання курсової роботи– до 70 балів;
 2. захисту– до 30 балів.

Він виставляє оцінку в межах 70 балів.

Кількість балів, яка знімається за порушення вимог:

1. Невідповідне оформлення (значне перевищення обсягу текстової частини роботи – більше 5 сторінок; шрифт та інтервал не відповідає встановленим нормам; відсутня або неправильна нумерація сторінок; неправильне оформлення графічного матеріалу тощо) – 5 балів

2. Несвоєчасне затвердження плану, несвоєчасна реєстрація курсової роботи, несвоєчасне подання до захисту – 5- 10  балів

3. Вступ не відповідає стандарту (відсутнє обгрунтування актуальності теми, її значущості, невизначена мета і завдання курсової роботи, предмет і об'єкт дослідження, не наведена характеристика структури роботи тощо) – 5 балів

4. Відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладення – 5-10 балів

5. Виклад теоретичної частини не відповідає вимогам (відсутність глибини, всебічності, повноти викладення, визначення дискутивних питань тощо) – 5-10 балів

6. Відсутність табличного та ілюстративного матеріалу, його аналізу та прив'язки до змісту тексту – 5- 10 балів.

7. Відсутність визначених проблем у вивченні теми, шляхів їх вирішення, відсутність власної точки зору та аргументації – 5-10 балів.

8. Невідповідність висновків вимогам (відсутність зв”язку з результатами дослідження, підсумків з розглядуваних питань) – 5 балів.

9. Неправильно оформлений список використаних джерел – 5 балів.

Кількість балів за виконання курсової роботи визначається науковим керівником у процесі перевірки. При захисті курсової роботи студентом кількість балів може бути змінено.

Курсова робота допускається до захисту за умови отримання студентом не менше 35 балів.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості курсової роботи:

Змістові аспекти роботи:

- актуальність обраної теми дослідження;

-спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

-відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

- рівень обґрунтування запропонованих рішень;

- ступінь самостійності проведення дослідження;

- розвиненість мови викладу роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:

- уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

- здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

- загальний рівень підготовки студента.

Курсова роботи до захисту не допускається, якщо вона:

– подана науковому керівникові на перевірку з порушенням строків, установлених календарним планом;

– написана на тему, яка своєчасно не була затверджена по кафедрі;

– виконана несамостійно;

– побудова структури не відповідає вимогам;

–не містить економічного обґрунтування запропонованих рекомендацій.

Остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, що враховує:

1) попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником –   0-70 балів;

2) оцінювання захисту курсової роботи – 0-30 балів.

Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS за критеріями, наведеними в табл. 12.

Ухвала щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується в екзаменаційну відомість і проставляється в залікову книжку студента.

Таблиця 12

Критерії оцінювання знань студентів

Оцінка за шкалою ESTS

Визначення

За національною системою

За  кредитно-модульною системою

А

Відмінно – відмінне виконання роботи

5 (відмінно)

90-100

В

Дуже добре – виконання роботи з незначними помилками (до 5%)

4 (добре)

82-89

С

Добре – взагалі правильна робота, відповідь з кількома незначними помилками (до 10%)

75-81

Д

Задовільно – непогано, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25%)

3 (задовільно)

69-74

Е

Достатньо – виконання робіт задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40%)

60-68

FX

Незадовільно – потрібно додатково попрацювати для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35-59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота для отримання позитивної оцінки

1-34

 

 

 

 

Додаток А

Тематика курсових робіт

 1. Бухгалтерський облік як інформаційна система для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
 2. Особливості ведення обліку на приватних підприємствах.
 3. Особливості ведення бухгалтерського обліку на малих підприємствах.
 4. Методологія та організація обліку основних засобів.
 5. Облік ремонтів основних засобів.
 6. Облік основних засобів в умовах комп’ютерної обробки.
 7. Облік амортизації основних засобів, оцінка методів її нарахування.
 8. Облік лізингових операцій.
 9. Облік нематеріальних активів.
 10. Фінансові інвестиції, їх облік.
 11. Облік капітальних інвестицій.
 12. Облік надходження виробничих запасів і формування їх собівартості.
 13. Облік наявності та руху виробничих запасів.
 14. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів.
 15. Облік матеріалів на складі та його взаємозв’язок з обліком у бухгалтерії.
 16. Облік матеріалів у переробці.
 17. Первинний облік виробничих запасів та його вдосконалення.
 18. Удосконалення обліку матеріальних витрат.
 19. Облік запасів та їх оцінка на різних етапах руху.
 20. Облік переоцінки матеріальних цінностей.
 21. Облік виробничих запасів в умовах комп’ютерної обробки.
 22. Облік прямих виробничих витрат.
 23. Облік витрат на оплату праці.
 24. Облік витрат за елементами та статтями калькуляції.
 25. Облік відходів та непродуктивних витрат.
 26. Облік браку продукції.
 27. Облік та оцінка незавершеного виробництва.
 28. Облік витрат виробництва та калькулювання собівартості виготовленої продукції (за галузями).
 29. Облік накладних витрат і вплив методів їх розподілу на рівень собівартості продукції.
 30. Облік загальновиробничих витрат і порядок їх віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг).
 31. Облік адміністративних витрат.
 32. Облік діяльності допоміжних виробництв.
 33. Облік собівартості продукції, робіт і послуг допоміжних виробництв.
 34. Облік витрат виробництва в умовах комп’ютерної обробки.
 35. Облік випуску продукції та визначення її собівартості.
 36. Облік витрат на збут.
 37. Облік цінних паперів.
 38. Організація  обліку безготівкового обігу.
 39. Облік інших грошових коштів
 40. Організація обліку готівкового обігу.
 41. Облік іноземної валюти в Україні.
 42. Облік безготівкових розрахунків на поточному рахунку банку
 43. Облік вексельних операцій.
 44. Розрахунки по заробітній платі та їх облік.
 45. Облік складу додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
 46. Облік виплат за невідпрацьований час.
 47. Облік нарахування заробітної плати для різних категорій працівників на підприємствах різних форм власності.
 48. Облік утримань із заробітної плати.
 49. Облік розрахунків з робітниками та службовцями в умовах комп’ютерної обробки.
 50. Шляхи вдосконалення обліку праці та зарплати.
 51. Облік кредитних операцій.
 52. Облік  розрахунків з ПДВ.
 53. Облік розрахунків з податку на прибуток.
 54. Облік розрахунків з ПДФО.
 55. Облік податку на прибуток і нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).
 56. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.
 57. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
 58. Облік розрахунків з підзвітними особами підприємства.
 59. Облік розрахунків за претензіями.
 60. Облік розрахунків по відшкодуванню завданих збитків.
 61. Порядок створення та облік резервів сумнівних боргів.
 62. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами в умовах комп’ютерної обробки.
 63. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.
 64. Облік операцій з надзвичайних подій.
 65. Ведення обліку операцій на позабалансових рахунках.
 66. Облік розрахунків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
 67. Формування й облік власного капіталу.
 68. Порядок формування й облік статутного капіталу.
 69. Облік додаткового та резервного капіталу.
 70. Дивідендна політика підприємства: сутність, значення, облік.
 71. Облік розрахунків з учасниками.
 72. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.
 73. Облік доходів від реалізації.
 74. Облік процесу збуту і визначення фінансових результатів.
 75. Облік відвантаження та реалізації продукції.
 76. Облік наявності та реалізації готової продукції в умовах комп’ютерної обробки.
 77. Порядок визначення й облік фінансових результатів.
 78. Облік витрат і доходів від фінансової та інвестиційної діяльності.
 79. Облік процесу інвестування.
 80. Облік фінансової діяльності.
 81. Облік фінансових результатів в умовах комп’ютерної обробки.
 82. Облік доходів підприємства.
 83. Інвентаризаційні процеси на підприємстві: організація, проведення, документування.
 84. Методика та техніка узагальнення даних фінансового обліку та складання балансу підприємства.
 85. Методика та техніка узагальнення даних фінансового обліку та складання звіту про фінансові результати.
 86. Методика та техніка узагальнення даних фінансового обліку та складання Звіту про власний капітал.
 87. Методика та техніка узагальнення даних фінансового обліку та складання Звіту про рух грошових коштів.

 

 

Додаток Б

                                

Завідувачу кафедри  ________________

                                    (П.І.Б. завідувача)

__________________________________

__________________________________

        (від кого - П. І. Б. Студента, група)

 

З А Я В А

Прошу затвердити мені тему курсової роботи ___________________________

___________________________________________________________________Робота буде пов’язана з ______________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________ (надаються об’єкт і предмет дослідження, основні задачі, які будуть розв’язані у роботі )

Підстави для вибору теми __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 (тема запропонована підприємством, кафедрою, обрана за власною ініціативою )

 

Тема узгоджена з керівником курсової роботи _____________

___________________________________________________________________

(П. І. Б. , науковий ступінь, учене звання, посада керівника роботи)

 

                                              

(підпис студента)

(дата)

 

Додаток В

 

Завідувач кафедри

                                                                          __________  д.т.н., професор Ковальчук Т.М.

 “__” ________ 201_ р.

 

 

ЗАВДАННЯ

НА ВИКОНАННЯ курсовОЇ РОБОТИ

 

 

Студент ___________________________________________ Група_______________

 

1. Тема курсової роботи

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Затверджена на засіданні кафедри обліку й аудиту “___”______201__ р.

 

2. Строк подання студентом готової роботи -  “___”_______ 201___ р.

 

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи  _______________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст роботи  _____________________________________________________________________________

                                      (перелік питань,  що підлягають розробці)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу  ______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

6. Консультанти по роботі:

Прізвище та ініціали консультантів

Розділи роботи

 

 

 

 

 

 

 

7. Календарний план виконання роботи:

№  з/п

Назва частин роботи

Дата

Виконання роботи (%)

За планом

Фактично

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата видачі завдання  “____” _________________ 201__ р.

 

 

Керівник роботи _______________________________________________

        (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 _____________________________

                                                       (підпис)

 

Завдання прийняв до виконання студент групи _____                                                                                                                      

________________________________________________

                                           (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                 ____________________________

                                                           (підпис)

           

 

 

Додаток Д

Зразок оформлення

календарного плану-графіка виконання курсової роботи

 

№ п/п

Назва етапів

курсової роботи

Термін виконання

етапів курсової роботи

Примітка

 1.  

Ознайомлення  з методичними рекомендаціями до написання курсової роботи

до10  вересня

 

 1.  

Вивчення літературних джерел з предмету дослідження

10 - 15 вересня

 

 1.  

Збір і вивчення матеріалів досліджуваного підприємства

15 - 20 вересня

 

 1.  

Ознайомлення наукового керівника з розгорнутим планом курсової роботи

до 20 вересня

 

 1.  

Підготовка розділу 1 „..................””

до 05 жовтня

 

 1.  

Підготовка розділу 2 „                    .”

до 20 жовтня

 

 1.  

Підготовка розділу 3 „               ”

до 05 листопада

 

 1.  

Розв’язавання наскрізної задачі

20 вересня - 20 листопада

 

 1.  

Оформлення курсової роботи

до 25 листопада

 

 1.  

Подання курсової роботи на кафедру для рецензування

 до 25 листопада

 

 1.  

захист курсової роботи

 

 

 

 

Додаток Е

Зразок титульної сторінки курсової роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

 ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ Й АУДИТУ

 

 

Методологія й організація обліку основних засобів

 

(на матеріалах ………………….)

 

КУРСОВА  РОБОТА

 

 

 

 

Робота допущена до захисту

 

«___» ____________201__р.

 

Завідувач кафедри обліку й аудиту

Д.е.н., проф. Ковальчук Т.М.

______________________

(підпис)

 

 

 

 

Студента (ки) _________ курсу

денної (заочної) форми навчання

за спеціальністю 6.050106

«Облік і аудит»

_____________________________

(прізвище, ім’я по батькові)

_______________________(підпис)

Науковий керівник:

______________________________

(прізвище, ім’я по батькові)

______________________________

(науковий ступінь, звання)

________________________(підпис)

______________________________

(дата виконання роботи)

 

 

 

 

 

 

Чернівці – 201_ рік          

 

   Додаток Ж

Орієнтовний план курсової роботи

 

Додаток Ж.1

Облік наявності та використання виробничих запасів

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні основи обліку операцій з руху запасів

1.1. Еволюція поняття "запаси'' та основні тенденції розвитку їх обліку на сучасному етапі

1.2. Класифікація й оцінка запасів

1.3. Огляд літературних джерел і нормативної бази з обліку запасів

1.4. Облікова політика

Розділ 2. Стан обліку наявності та використання виробничих запасів

2.1. Економічна характеристика діяльності та загальні аспекти організації обліку на підприємстві

2.2. Документування руху виробничих запасів

2.3. Організація синтетичного й аналітичного обліку виробничих запасів

2.4. Методика проведення інвентаризації  виробничих запасів

2.5. Відображення інформації про виробничі запаси в облікових реєстрах та звітності підприємства

Розділ 3. Удосконалення обліку виробничих запасів на підприємстві

3.1. Удосконалення первинного, синтетичного й аналітичного обліку виробничих запасів

3.2. Порівняльний аналіз організації вітчизняного обліку запасів з іншими країнами світу

3.3. Облік виробничих запасів в умовах комп’ютерної обробки даних

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

 

 

 

 

Додаток Ж.2

Бухгалтерський облік валютних операцій

Вступ

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади обліку валютних операцій.

 1. Економічна суть і зміст валютних операцій в умовах ринку та різниць, що виникають  при їх здійснені.
 2. Нормативно-правове забезпечення
 3. Обґрунтування елементів облікової політики валютних операцій.

Розділ 2. Оцінка валютних операцій та їх відображення в обліку

2.1. Економічна характеристика підприємства й аналіз його облікової політики

2.2. Методика оцінки окремих видів активів і пасивів, виражених в іноземній валюті при здійсненні експортно-імпортних операцій.

2.3. Облік валютних операцій.

2.4. Порядок відображення в бухгалтерському обліку різниць.

Розділ 3. Удосконалення обліку валютних операцій

3.1. Методичні підходи до організації й ведення обліку на базі комп’ютерних технологій.

3.2. Можливості використання в обліку валютних операцій зарубіжного досвіду

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток З

Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП

 

РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ

 

1.1. Назва підрозділу

 

1.2. Назва…

 

1.3. Назва..

 

 

 

РОЗДІЛ 2. НАЗВА…

 

2.1. Назва..

 

2.2. Назва..

 

2.3. Назва…

 

 

 

РОЗДІЛ 3. НАЗВА…

 

3.1. Назва…

 

3.2. Назва…

 

3.3. Назва…

 

 

 

ВИСНОВКИ

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

 

 

ДОДАТКИ (за необхідності)

 

 

 

 

(Розділи за обсягом мають бути приблизно однаковими)

 

Додаток К

Зразок оформлення списку використаних джерел

 

(згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»)

 

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

 

Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).
 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

 

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.
 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.
 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

 

Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007—    .— (Джерела з історії науки в Україні).

               Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005—    .— (Серия "Нормативная база предприятия").

                Т. 1. — 2005. — 277 с.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006—    .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).
 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002—    .—
      Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.
 3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006—    .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]).       Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.
 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

 

Матеріали конференцій, з’їздів

 

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.
 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).
 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.
 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.
 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.
 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.
 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.
 2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.
 3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006—    . — (Серия "Нормативная база предприятия").
  Т. 5. — 2007. — 264 с.

      Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.
 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.
 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні покажчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.
 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

 

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :   http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

Примітки:

1. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

2. Опис складається з елементів, які поділяються на обов'язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов'язкові чи обов'язкові та факультативні елементи. Обов'язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі. Проміжки між знаками та елементами опису є обов'язковими і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

3. У списку опублікованих праць здобувача, який наводять в авторефераті, необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

 

Додаток Л

Критерії оцінювання курсових робіт

 

 

Крітерії

бали

1

2

3

1

Чіткість визначення мети і завдань

 

 

Мета, завдання, предмет, об’єкт чітко визначені, виходячи з теми дослідження

Структура роботи є логічною, науково-обгрунтованою, дозволяє повністю висвітлити тему, відповідає методичним вказівкам

5

 

Мета, завдання, об’єкт, предмет в роботі не визначені, або сформульовані не чітко, або не зовсім вірно, або не узгоджені з предметом дослідження

Структура у загальному відповідає вимогам, однак несуттєво виходить за межі предмета дослідження або не охоплює всіх питань

0

2

Рівень аналізу нормативно-правового забезпечення

 

 

В роботі коректно використано та докладно проаналізовано  положення всіх основних частин нормативно-правових актів;

за наявності законопроектів – розглянуто їх основні положення;

аналіз нормативно-правових джерел здійснюється на належному теоретичному рівні

 

 

10

 

В роботі використано та проаналізовано положення основних чинних нормативно-правових актів, проте

- не розглянуто окремих спеціальних актів, що стосуються предмета дослідження та/або;

- аналіз положень нормативно-правових актів має дещо поверховий характер, та/або;

- не використано проектів законодавчих актів щодо предмета дослідження, які є загальнодоступними.

 

 

 

 

5

 

В курсових роботі:

- не використано основних нормативно-правових актів щодо предмета дослідження, або

- аналіз положень нормативно-правових актів не носить наукового характеру, або

- аналіз нормативних джерел не має послідовного логічного характеру, викладений безсистемно, або

- зміст роботи свідчить про відсутність у студента уміння та навичок аналізувати нормативний матеріал

 

 

0

3

Використання та аналіз літератури щодо предмета дослідження

 

 

В курсовій роботі використано досягнення класичної та обов’язково сучасної економічної думки провідних вчених та наукових шкіл (останні 2-3 роки видання), розглядаються різні підходи, теорії концепції, проводиться їх критичний аналіз, порівняння з коректним посиланням на джерела

 

10

 

В роботі використано наукові джерела, однак обмежено, або ж не використано основних загальновідомих праць, або не використано наукових праць, або їх аналіз поверховий

 

5

 

В роботі не використано наукових праць, або вони не стосуються предмета дослідження, або відсутні праці останніх 2-3 років, або вони використані у змісті без посилань на авторів(джерела).

 

 

 

1

2

3

4

Наявність аналізу практичних матеріалів за темою роботи

 

 

В курсовій роботі проаналізовано практичні матеріали з  методики та організації обліку проводиться їх аналіз з точки зору відповідності вимогам, регламентованими нормативно-правовими актами, всі кореспонденції рахунків, які складаються на підприємстві підтверджені сумами, розкривається техніка складання відомостей і журналів.

 

 

10

 

В курсовій роботі розглядаються практичні  матеріали з методики та організації обліку (на прикладі підприємства, на основі якого проводиться дослідження), однак студентом не дається обґрунтована оцінка, аналіз його є поверховим, не має наукового характеру, чи відсутній взагалі, всі кореспонденції рахунків, які складаються на підприємстві підтверджені сумами, розкривається техніка складання відомостей і журналів.

 

5

 

В курсовій роботі не використовуються практичні матеріали, не проводиться їх аналіз, або вони наводяться недоречно, кореспонденції рахунків не підтверджуються сумами, відсутня техніка складання відомостей і журналів

0

5

Ступінь розкриття теми, рівень одержаних результатів, новизна, обґрунтованість, цінність висновків і пропозицій

 

 

У курсовій роботі творчо, цілісно, системно у логічній послідовності висвітлено всі питання плану, а також проблемні питання з теорії, методології та організації облік.

Студент усвідомлює економічний зміст господарських операцій, вправно користується бухгалтерською термінологією

Студент демонструє здатність аналітичного міркування, уміння робити порівняльний аналіз, переконливо аргументувати власну точку зору, уміє пов’язувати теорію з практикою за результатами дослідження студент робить ґрунтовні висновки, розробляє дві і більше пропозиції з вдосконалення  методології та організації обліку, кожен висновок має констатуючу та конструктивну частину

У курсовій роботі є всі необхідні додатки, вірно оформленні, описані в текстовій частині

 

 

 

 

 

 

15

 

У курсовій роботі висвітлено тільки основні питання й не зачіпаються проблемні питання теорії, методології та організації обліку, не дано критичної  оцінки стану методології та організації обліку та не доведена власна точка зору.

У курсовій роботі є  всі необхідні додатки, вірно складені, однак деякі з них не описані.

Оформлення курсової роботи у загальному відповідає вимогам, проте при цьому зустрічаються поодинокі  помилки чи некоректності.

За результатами дослідження студент формулює висновки, розробляє хоча б одну пропозицію, щодо вдосконалення обліку,

Не всі висновки мають конструктивну частину, деякі висновки не мають прикладного характеру, є відомими положеннями облікової науки

 

 

 

 

 

5

 

У роботі не розкрито основних питань щодо теми дослідження, або вона ґрунтується на не наукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану).

В роботі відсутні висновки як результати дослідження, або вони є некоректними, чи нс науковими або не ґрунтуються на положеннях роботи.

0

 

 

1

2

3

6

Якість оформлення роботи

 

 

Оформлення всіх частин курсових робіт повністю відповідає вимогам методичних вказівок щодо виконання курсових робіт ( у т.ч., зокрема, оформлення посилань на джерела та списку літератури є коректним), список літературних джерел складено відповідно з вимогами, текст роботи належно вичитано, викладено логічно та грамотно і стилістично правильно

 

 

 

5

 

Оформлення курсової роботи дозволяє прийняти її до захисту, проте мають місце граматичні чи стилістичні  помилки, або допущено некоректності в оформленні посилань на джерела чи списку літератури

0

7

Дотримання календарного плану виконання  курсової роботи

 

 

На всіх етапах виконання курсової роботи студент виконував завдання згідно із завданням затвердженим керівником;

Робота вчасно подана на кафедру у завершальному, готовому до захисту вигляді

 

 

10

 

Робота завершена і подана на кафедру у визначені терміни, однак в процесі її виконання студент допускає певні відхилення від завдання на виконання курсової роботи, або не завжди погоджував свої дії з науковим керівником

 

5

 

Курсова робота подана на кафедру у встановлені терміни, в процесі її виконання студент допустив  суттєві порушенні календарного плану виконання курсової роботи

0

 

 

Додаток М

Листок оцінювання курсових робіт

відповідно до вимог кредитно-модульної системи

 

 

Критерії оцінювання

Кількість балів

максимальна

фактично

відхилення

 

Перевірка курсової роботи:

70

 

 

 

Чіткість визначення мети і завдань

5

 

 

 

Рівень аналізу нормативно-правового забезпечення

10

 

 

 

Використання та аналіз літератури щодо предмета дослідження

10

 

 

 

Наявність аналізу практичних матеріалів за темою роботи

10

 

 

 

Ступінь розкриття теми, рівень одержаних результатів, новизна, обґрунтованість, цінність висновків і пропозицій

10

 

 

 

Якість оформлення роботи

5

 

 

 

Дотримання календарного плану виконання  курсової роботи

5

 

 

 

Рішення наскрізної задачі

15

 

 

 

Захист курсової роботи

30

 

 

 

доповідь

10

 

 

 

правильність відповідей на поставлені запитання

20

 

 

 

РАЗОМ

100

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент                                                                         ________________________

 

Комісія

                                                                                          _________________________

                                                                                         _________________________

                                                                                         _________________________

                                                                                         _________________________

 

Додаток Н

Рекомендована література

 

 1. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій: Монографія. — К.: КНЕУ, 2001. — 268 с.
 2. Альфа і омега бухгалтерського обліку або моя болісна несповідь: / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “РУТА”, 2007. –328с.
 3. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2-х кн. — Кн. 2: Мікроекономіка. Затверджено МОН / За ред. С.М. Панчишина. — К., 2010. — 437 с.
 4. Аналітична економія: Макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: У 2-х кн. — Кн. 1: Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка. Затверджено МОН / За ред. С.М. Панчишина. — К., 2009. — 723 с.
 5. Бардаш С.В. Інвентаризація: теорія, практика, комп’ютеризація.: Монографія. —  Житомир, ЖІТІ, 1999.-372 с.
 6. Белоусова І. А. Управлінський облік – інформаційна складова системи економічної безпеки підприємства: монографія. – К. : Дорадо-Друк, 2010. – 412 с.
 7. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку:  монографія / М.М. Бенько - К. : КНТЕУ, 2010. - с. 336.
 8. Березін О.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. — К.: Знання, 2009. — 390 с. — (Вища освіта ХХІ століття). 
 9. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку:  Навч.посіб. У 2-х частинах. – Житомир: ЖІТІ, 1999. – 928с.
 10. Бутинець Ф.Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії:  Монографія. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 324 с
 11. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку:  Підручник. – 3-е вид., доп. І перероб. - Житомир: ЖІТІ, 2003. – 440с.
 12. Бухгалтерский учет, анализ и контроль: теория, методология, организация. Результаты научных исследований проблем бухгалтерского учета и контроля Житомирской бухгалтерской научной школы:  Монография. – Житомир: ЖГТУ, 2007. – 448 с.
 13. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Сук Л.К., Сук П.Л. — К., 2008. — 507 с.
 14. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації Збірник наукових праць. Випуск 1/ Держ. ком. статистики України. Держ. акад. статистики, обліку та аудиту; Ред. кол.: I.I. Пилипенко(голов. ред.) та ін. -К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство» 2008-133 с.
 15. Бухгалтерський облік: [навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів] / [за ред. М.Д. Корінька]. Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К. : ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2009. – 495 с.
 16. Бухгалтерський облік: актуальні проблеми та рішення : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. С. С. Герасименка, д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова ; [С. С. Герасименко, А. О. Єпіфанов, М. Д. Корінько та ін.]. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – 162 с.
 17. Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень Житомирської наукової бухгалтерської школи:  Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 620 с
 18. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики:  Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. Затверджено МОН / Загородній А.Г., Партин Г.О. — К., 2009. — 422 с., тв. пал., (ст. 10 пр.). 
 19. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) / Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільіна С.Б., Издательство: Кондор, 2011 172 cтр.
 20. Бухгалтерський словник / За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001.– 224с.
 21. Войнаренко М.П. Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики :  Колективна монографія. Київ: Наукова думка, 2002, 718 с.
 22. Войнаренко М.П., Мошенський С.З., Пономарьова Н.А. Корпоративні цінні папери: обліково-фінансовий аспект :  Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 260 с
 23. Волкова І.А.Фінансовий облік : Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 228 с.
 24. Гарасим П.М., Хомин П.Я. Бухгалтерський облік за журнальною формою рахівництва :  Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003.– 296 с.
 25. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні : аналіз стану та перспективи розвитку: Монографія. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 522 с.
 26. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартам: приклади та коментарі:  Практичний посібник .– К.: Лібра, 2001. – 840 с
 27. Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві: теорія і практика.: Навч. посіб.  - К.: Знання, 2006. - 351 с.
 28. Гура Н.О., Мельник Т.Г., Моторина Т.М.Облік на підприємствах малого бізнесу:Навч. посіб. — К.: Знання, 2007. — 310 с.— (Вища освіта XXI століття).
 29. Давидюк Т.В. Екологічний, інтелектуальний та людський капітал в теорії бухгалтерського обліку: Монографія / Т.В. Давидюк, І.В. Замула, С.Ф. Легенчук; під заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 480с.
 30. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 243 с.
 31. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Стандартизація обліку і аудиту: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2006. - 350 с. - (Вища освіта ХХІ століття)
 32. Дем’яненко М.Я., Чудовець В. В. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку:  Монографія. – К.: ННЦ “ІАЕ”, 2008. – 288 с.
 33. Дерій В.А. “Витрати і доходи підприємств у системі обліку і контролю” [Текст]:, видавництво ТНЕУ  “Економічна думка” (Тернопіль, 2009. – 272 с.)
 34. Дікань Л.В., Вороніна О.О. Фінансовий результат підприємств: теоретичні узагальнення та прикладний аналіз: Монографія. - Харків: СПД ФО Лібуркіна Л.М., 2008. – 92 с.
 35. Е.П. Милявська, О.І. Жабін Облік па підприємствах малого бізнесу: Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 162 с.
 36. Економіка підприємств: Підручник. Затверджено МОН / Горбонос Ф.В., Черевко Г.В. — К., 2010. — 463 с.
 37. Жиглей І.В.Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку: Монографія // І.В. Жиглей. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 496 с.
 38. Задорожний Г.В., Хомин О.В. Інтелектуальне підприємництво у економіці знань: монографія. – Харків: ХНУ, 2008. – 171 с.
 39. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999р. №966 – ХІV
 40. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки : монографія / І.В. Замула. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 440 с.
 41. Звітність підприємств: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Давидов Г.М., Шалімова Н.С. — К., 2010. — 623 с.
 42. Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції [Текст]: Наукове видання. – Житомир: ПП «Рута», 2010. – 432 с.
 43. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту  : Навч. посіб. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 343 с.
 44. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом міністерства фінансів України від 30.11.99 № 24.
 45. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена наказом МФУ від 11.08.1996 р. № 69
 46. Кальченко Т. В.Глобальна економіка: методологія системних досліджень: Монографія. — К.: КНЕУ, 2006. — 248 с.
 47. Каменська Т.О. та ін. Облік, аналіз та внутрішній аудит витрат виробництва: Навч. посіб. / к.е.н, доцент каф. бух. обліку та аудиту ДАСОА Т.О. Каменська, д.е.н., проф., ректор ДАСОА, засл. економіст України І.І. Пилипенко, к.е.н., проф. Національного Центру обліку та аудиту ДАСОА О.Ю. Редько. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2007. - 128 с.
 48. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.
 49. Клименко О.В  Інформаційні системи і технології в обліку: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с
 50. Корінько М.Д., Тітаренко Г.Б. Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, методологія, організація: Моногр. – К.: Видавництво ТОВ "Клякса", 2009. – 472с.
 51. Котенко Л.М., Польова Т.В. Облік, аудит і аналіз  нематеріальних активів: сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку: Монографія.– Харків: ХДУХТ, 2008. – 175с
 52. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Мельник Р.О. Облік у будівництві: Підручник. - К.: Знання, 2008. - 631 с.
 53. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: Таврійській державний агротехнологічний університет, 2007. – 297 с.
 54. Кузнецова С. А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: [навчальний посібник] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий буди-нок ММД», 2008. – 230 с.
 55. Кузнецова С. А. Організація облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання: [монографія] / С.А. Кузнецова. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2008. – 224 с.
 56. Кузнецова С.А. Кучеркова С.О. Синергія бухгалтерської звітності в управлінні АПК України: Монографія. За заг. ред. С.А. Кузнецової. – Мелітополь: ТОВ «Видавничій будинок ММД», 2009. – 156 с.
 57. Кузнецова С.А. Синергетичний розвиток бухгалтерського обліку для становлення «економіки знань» в Україні :  Монографія – Мелітополь: ТОВ «Видавничій будинок ММД», 2010. – 148 с.
 58. Кундря-Висоцька О.П.Організація обліку : Навчальний посібник. Рекомендовано МОН України. / О.П. Кундря-Висоцька – К.: Алерта, 2007.-223 с. ISBN 978-966-8533-57-0
 59. Левченко З.М., Некрасенко Л.А., Кравець О.М., Сіренко О.В  Господарський облік в програмному середовищі «Б-ТУЗ»:- К.: Центр учбової літератури, 2009. – 176 с. (з грифом МОН України)
 60. Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки: монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 652 с.
 61. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — Київ: Вид-во "Центр навчальної літератури", 2008. — 219 с.
 62. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 311 с.
 63. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.
 64. Малюга Н.М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку [Текст]:  Монографія. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 388 с.
 65. Малюга Н.М. Шляхи удосконалення оцінки в бухгалтерському обліку: теорія, практика, перспективи:  –Житомир: ЖІТІ, 1998.-384 с.
 66. Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-теоретический аспект :  Монография. – Житомир: ЧП “Рута”, 2003. – 512 с.
 67. Международные стандарты учета и финансовой отчетности. Учебное пособие для ВУЗов  Вахрушина М.А., Мельникова Л.А., Пласкова Н.С. / Под ред. Вахрушиной М.А., Издательство: Омега-Л, 2010 – 320 cтр.
 68. Метафизика экономики : Монография. — 2-е изд., испр. и доп. / Базилевич В.Д. — К. Знання, 2010. — 925 с.
 69. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006 р. № 1315.
 70. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 16 листопада 2009 р. N 1327
 71. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 р. № 132.
 72. Михайлов М.Г., Полятикіна Л.І., Ставкова О.П.Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу : Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.
 73. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
 74. Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці" від 25.01.2011 р. № 27
 75. Нашкерська Г. Методологія і практика оцінювання у фінансовому обліку: монографія / Галина Нашкерська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 426 с.
 76. Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник /За ред. Жука В.М. – К.: Видавництво ТОВ “Юр-Агро-Веста”, 2007. – 368 с.
 77. Організація виробництва: Підручник. Затверджено МОН / Гриньова В.М., Салун М.М. — К.Знання,  2009. — 582 с.
 78. Орлов І.В. Бухгалтерський облік і контроль зобов’язань суб’єктів господарювання: теорія і методологія: монографія / І.В. Орлов. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 400 с.
 79. Oстап’юк М.Я., Лучко М.Р., Даньків Й.Я. Історія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. — 2-ге вид., випр. і доп. Рекомендовано МОН К.: Знання, 2009. — 278 с. — (Вища освіта ХХІ століття).
 80. Парасій-Вергуненко І.М., Бродська І.І. Оцінка вартості підприємства: обліково-аналітичні аспекти:  Монографія. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. – 211 с.
 81. Пасько, Т. О. Історичні аспекти розвитку подвійної парадигми бухгалтерського обліку / Т. О. Пасько // Актуальні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю: зб.наук. праць молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів. – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2009. – Випуск 3. – С. 275 - 280.
 82. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с.
 83. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і господарських організацій. Затверджено наказом МФУ від 30.11.1999 р. № 291.
 84. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ N 2755-VI, 02.12.2010 ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010 )
 85. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Нацбанку України від 15.12.2004 р. № 637 із наступними змінами та доповненнями.
 86. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку

П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87

П(С)БО 2 «Баланс». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87

П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87

П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87

П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87

П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.05.99 р. № 137

П(С)БО 7 «Основні засоби». Затверджено наказом Мінфіну України від 27.04.2000 р. № 92

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Затверджено наказом Мінфіну України від 18.10.99 р. № 24

П(С)БО 9 «Запаси». Затверджено наказом Мінфіну України від 20.10.99 р. № 246

П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Затверджено наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. № 237

П(С)БО 11 «Зобов’язання». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.01.2000 р. № 20

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Затверджено наказом Мінфіну України від 26.04.2000 р. № 91

П(С)БО 13 «Фінансові інструменти». Затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.2001 р. № 559

П(С)БО 14 «Оренда». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.07.2000 р. № 181

П(С)БО 15 «Дохід». Затверджено наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. № 290

П(С)БО 16 «Витрати». Затверджено наказом Мінфіну України від 31.12.99 р. № 318

П(С)БО 17 «Податок на прибуток». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.12.2000 р. № 353

П(С)БО 18 «Будівельні контракти». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.04.2001 р. № 205

П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». Затверджено наказом Мінфіну України від 07.07.99 р. № 163

П(С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність». Затверджено наказом Мінфіну України від 30.06.99 р. № 176

П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Затверджено наказом Мінфіну України від 10.08.2000 р. № 193

П(С)БО 22 «Вплив інфляції». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.02.2002 р. № 147

П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін». Затверджено наказом Мінфіну України від 18.06.2001 р. № 303

П(С)БО 24 «Прибуток на акцію». Затверджено наказом Мінфіну України від 16.07.2001 р. № 344

П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Затверджено наказом Мінфіну України від 25.02.2000 р. № 39

П(С)БО 26 «Виплати працівникам». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.10.2003 р. № 601

П(С)БО 27 «Діяльність, що припиняється». Затверджено наказом Мінфіну України від 07.11.2003 р. № 617

П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів». Затверджено наказом Мінфіну України від 24.12.2004 р. № 817

П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами». Затверджено наказом Мінфіну України від 19.05.2005 р. № 412

П(С)БО 30 «Біологічні активи». Затверджено наказом Мінфіну України від 18.11.2005 р. № 790

П(С)БО 31 «Фінансові витрати». Затверджено наказом Мінфіну України від 28.04.2006 р. № 415

П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість", затверджене наказом Мінфіну України від 02.07.07 р. № 779

П(С)БО 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин", затверджене наказом Мінфіну України від 26.08.08 р. № 1090

П(С)БО 34 "Платіж на основі акцій", затверджене наказом Мінфіну України від 30.12.08 р. № 1577

 1. Понікаров В.Д. Правове забезпечення господарської діяльності: Навчальний посібник / В.Д. Понікаров, В.В. Сергієнко, С.Ф. Денисюк, О.В. Джафарова, Ж.О. Андрійченко, І.В. Ялдін, Д.В. Назаренко, О.В. Кожушко; за ред.. проф.. В.Д. Понікарова. – Харків: ФО – П Шейніна О.В., 2009. – 343с.
 2. Професійна діяльність бухгалтера: аутсорсинг, ризики, захист інформації: монографія / Л.В. Чижевська, І.М. Вигівська, А.П. Дикий, Л.С. Скакун. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 404 с. 
 3. Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні :  Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 1999.– с.422
 4. Ришар Ж. Бухгалтерський учет: теория и практика: Пер. с франц. / Под ред. Я.В.Соколова.- М.: Финансы и статистика, 2000.-208 с.
 5. Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: Теорія, методологія, організація: Тези доповідей учасників IX Міжнародної наукової конференції. — K.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2011. — 324 с.
 6. Ротань В. Г., Зуб І. В., Сонін О. Є. Науково-практичний коментар законодавства України про працю / 11-е вид., допов. та переробл. – К., Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010 – 584 с.
 7. Садовська І.Б., Мачулка О. В. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень: Монографія. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. – 352 с.
 8. Соколов Я.В. Бухгалтерський учет: от истоков до наших дней: Учеб.пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996, - 638с.
 9. Становлення і розвиток бухгалтерського обліку в світових цивілізаціях: історичний аспект: Навч. посібник / Укладачі: В.С.Совінський, Г.І.Ляхович, Н.М.Шостаковська, С.Р.Матейко.- Тернопіль, 2005.-287с.
 10. Стратегічний аналіз: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Давидов Г.М., Малахова В.М. — К., 2011. — 389 с.
 11. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. — 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Кіндрацька Г.І. — К., 2010. — 406 с
 12. Сучасний інформаційний ринок (концептуально-пізнавальний контекст): Монографія / Ковальчук Т.Т. — К., 2011. — 255 с.
 13. Сучасні платіжні системи: Монографія / Ковальчук Т.Т., Лук’янов В.С. — К., 2010. — 190 с.
 14. Теорія бухгалтерського обліку:  монографія / Л.В. Нападовська, М. Добія, Ш. Сандер, Р. Матезіч; за заг. ред. Л.В. Нападовської. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - С. 735.
 15. Ткаченко Н. М.Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 3-те вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2008. – 926 с.ISBN 978-966-8533-92-1
 16. Філософія: Словник-довідник: Навчальний посібник / Надольний І. Ф., Черушева Г. Б., Пархоменко В. В. та ін. — 2-е вид., доп., випр. і перероб. — К.: «Видавництво Дельта», 2009. — 284 с.
 17. Фінанси підприємств: Підручник для студентів ВНЗ, слухачів факультетів післядипломної освіти. Затверджено МОН / Слав’юк Р.А. — К., 2010. — 550 с.
 18. Фінансове право: Загальна та особлива частини: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Мацелик М.О. — К., 2011. — 815 с.
 19. Фінансовий облік: первинна документація та облікова реєстрація: Навчальний посібник М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк, Й.Я. Даньків та ін. — К.: Знання, 2005. — 319 с.
 20. Фінансово-господарський контроль: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Дікань Л.В. — К., 2010. — 395 с.
 21. Хендриксен Е.С. Ван Бреда М.Ф. Теорія бухгалтерського учета: пер. с англ.. / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997.- 576 с.
 22. Чижевська Л.В. Бухгалтерський баланс: проблеми  теорії і практики.- Житомир, ЖІТІ, 1998.-408 с.
 23. Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2007. – 528 с.
 24. Шайкан А. В. Формування інструментарію бухгалтерського обліку у стратегічному управлінні промисловим підприємством: монографія / А. В. Шайкан, Є. В. Афанасьєв. - Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2011. - 156 с. - ISBN 978-966-2311-41-9
 25. Шайкан А.В. Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень: монографія / А. В. Шайкан; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2009. - 304 c. - Бібліогр.: с. 262-287. - ISBN 978-966-483-203-5
 26. Шарманська В.М. Первинна документація і регістри бухгалтерського обліку:Навчальний посібник К.: Знання-Прес, 2003. — 268 с.
 27. Швець В. Є. Розвиток обліково-аналітичних систем суб’єктів господарювання в Україні: монографія / Володимир Швець. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 448 с.
 28. Шигун М.М. Розвиток моделювання системи бухгалтерського обліку: теорія і методологія: монографія / М.М. Шигун. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 632 с.
 29. Шуремов Е.Л., Умнова Э.А., Воропаева Т.В. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета, анализа, аудита: Учеб. пособ. для вузов. - М.: Перспектива, 2001. - 363 с.
 30. Яремко І.Й. Економічні категорії в методології обліку: Монографія. – Львів: Каменяр, 2002. - 192 с.
 31. Яровенко, Г. М. Перспективи автоматизації внутрішнього контролю на підприємствах / Г. М. Яровенко // Сучасні та перспективні методи і моделі управління в економіці : монографія / ред. А. О. Єпіфанов. – Суми, 2008. – Ч. 2. – С.166-175.

 

 

 

 

Електронні адреси сайтів

 

ww.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України.

www.me.gov.ua – Міністерство економіки України

www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України.

www.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України.

www.sta.gov.ua – офіційний сайт Державної податкової адміністрації України.

www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України.

www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку України.

www.bucoda.cv.ua - Офіційний сайт Чернівецької області.

www.alpha.rada.kiev.ua – Національна парламентська бібліотека

www.dev.lac.lviv.ua/lib - Електронна бібліотека Львівської комерційної академії

www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету міністрів України.

www.lawukraine.com – База українського законодавства в Інтернет

www.lib.com.ua – Електронна бібліотека

www.lib-gw.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. Максимовича

www.libr.dp.ua – Дніпропетровська обласна наукова бібліотека

www.library.dongu.donetsk.ua – Наукова бібліотека Донецького університету

www.lsl.lviv.ua – Львівська електронна бібліотека ім. В. Стефаника

www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

www.ognb.odessa.ua – Одеська державна наукова бібліотека ім. М. Горького

www.visnuk.com.ua – офіційний сайт Вісника податкової служби України.

 

 

 

Зміст

 

Вступ--------------------------------------------------------------------------------------------- 3

Мета і вимоги до написання курсової роботи------------------------------------------------ 4

Послідовність виконання курсової роботи---------------------------------------------------- 7

Підбір наукової літератури--------------------------------------------------------------------- 9

Збір інформації--------------------------------------------------------------------------------- 10

Складання плану курсової роботи------------------------------------------------------------ 11

Вимоги до змісту------------------------------------------------------------------------------- 11

Правила оформлення роботи----------------------------------------------------------------- 28

Типові недоліки підготовки курсових робіт------------------------------------------------- 36

Керівництво курсовою роботою-------------------------------------------------------------- 38

Захист курсової роботи------------------------------------------------------------------------ 39

Критерії оцінювання курсової роботи------------------------------------------------------- 40

Додаток А. Тематика курсових робіт--------------------------------------------------------- 44

Додаток Б. Заява------------------------------------------------------------------------------- 47

Додаток В. завдання на виконання курсової роботи---------------------------------------- 48

Додаток Д. Зразок оформлення календарного плану-графіка виконання курсової роботи 50

Додаток Е. Зразок титульної сторінки курсової роботи------------------------------------ 51

Додаток Ж. Орієнтовний план курсової роботи-------------------------------------------- 52

Додаток З. Зразок оформлення змісту курсової роботи------------------------------------- 54

Додаток К. Зразок оформлення списку використаних джерел----------------------------- 55

Додаток Л. Критерії оцінювання курсових робіт------------------------------------------- 61

Додаток М. Листок оцінювання курсових робіт відповідно до вимог кредитно-модульної системи    64

Додаток Н. Рекомендована література------------------------------------------------------- 65

 

 

 

Навчально-методичне видання

 

Курсова робота з фінансового обліку (частина І)

Методичні вказівки

 

Укладачі: Ковальчук Тетяна Миколаївна

          Зеленська Олена Зінов’ївна

 

Відповідальний за випуск Ковальчук Т.М.

Літературний редактор Лупул О.В.

Технічний редактор                         .

 

Свідоцтво про державну реєстрацію

 ДК № 891 від 08.04.2002 р.

 

Підписано до друку 08.09.2011 р.….Формат 60х84/16

Папір офсетний. Друк офсетний. Ум. Друк. арк.………

Обл.-вид. арк. ………Зам. …………Тираж………….…

Видавництво та друкарня Чернівецького національного університету

58012, Чернівці, вул.Коцюбинського,2

Свідоцтво субєкта видавничої справи ДК №891 від 08.04.2002 р.