Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Методологія наукових досліджень

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і науки УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА"

 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

та методичні вказівки до проведення семінарсько-практичних занять

з науки

«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 

для магістрів

напряму підготовки  6504 «Економіка підприємства»

спеціалізації 6504/1 «Економіка агропромислових формувань»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – КНЕУ – 2015

 

Навчальні завдання та методичні вказівки до проведення семінарсько-практичних занять з науки «Методологія наукових досліджень» для студентів напряму підготовки 6504 «Економіка підприємства» спеціалізації 6504/1 «Економіка агропромислових формувань» /Уклад.: Коваль П.В. – К.: КНЕУ, 2015. – 41с.

 

Укладачі: Коваль П.В., к.ек.н., доцент

Рецензент: Дем’яненко С.І., д.ек.н., професор

 

 

Відповідальний за випуск завідувач кафедри економіки агропромислових формувань С.І.Дем’яненко.

 

ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………………….4

І. Тематичний план дисципліни………………………………………………….6

ІІ. Методичне забезпечення………………………………………………………7

Ш. Зміст дисципліни…………………………………...…………………………8

ІV. Плани семінарсько-практичних занять і завдання для самостійного виконання студентами……………………………………………………..……14

V. Орієнтовна тематика рефератів (наукових есе)…………………………….38

VI. Самостійна робота студента. Поточний і підсумковий контроль за засвоєнням студентами дисципліни.....………………………………………...39

 

ВСТУП

Мета науки  «Методологія наукових досліджень» полягає в ознайомленні студентів з сучасними методологічними економічними концепціями, з основами методології наукового пізнання та з методикою наукових досліджень в економіці та менеджменті; формуванні цілісного уявлення про науково-дослідницький процес; освоєнні навиків формування і використання усвідомленої методологічної позиції наукового дослідження в галузі аграрної економіки.

Предмет науки - система загальних принципів і підходів наукового пізнання, методи та технології пізнання, що пов'язані з науковою й практичною професійною діяльністю в галузі аграрної економіки та менеджменту.

Основні завдання науки  полягають у формуванні в студентів достатньої компетентності щодо:

 • вивчення теорії та методологічних засад наукових досліджень;
 • теоретичне засвоєння питань сутності понять і категорій методологій наукових досліджень;
 • формування у магістрантів практичних навичок і вмінь щодо дослідницького процесу;
 • набуття навичок застосування теоретичних та емпіричних методів дослідження аграрного розвитку;
 • засвоєння специфіки наукового пізнання в галузях аграрної економіки та менеджменту;
 • формування професійних здібностей, спрямованих на вирішення наукових проблем аграрної економіки та менеджменту;
 • оформлення результатів наукових досліджень та впровадження їх у практику;
 • визначення економічної ефективності специфічних наукових досліджень.

До основних компетенцій набутих у результаті опанування науки слід віднести знання:

 • критичне усвідомлення категоріального апарату наукових досліджень;
 • принципи, методи і поняття наукових досліджень;
 • критичне осмислення парадигми методології науки;
 • спеціалізовані концептуальні знання щодо структури наукового дослідження та  структури публікації наукових результатів;
 • видів та форм науково-дослідної роботи;
 • спеціалізовані концептуальні знання щодо оформлення результатів наукових досліджень.

Уміння:

 • застосовувати доцільні методи при проведенні наукових досліджень залежно від їх цілей;
 • збирати та обробляти інформацію, необхідну для проведення наукових досліджень;
 • використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології у професійних дослідженнях;
 • логічно вибудовувати наукове дослідження відповідно специфіки, логіки та мети дослідження;
 • проводити дослідницьку діяльність;
 • науково обґрунтовувати та структурувати отримані наукові результати;
 • визначати ефективність наукових досліджень.

Наука  «Методологія наукових досліджень»  викладається у циклі основних дисциплін підготовки магістрів з напряму «Економіка підприємства» спеціалізації «Економіка агропромислових формувань». Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях з таких дисциплін бакалаврського рівня підготовки, як: "Філософія", "Економічна теорія", "Основи наукових досліджень", "Економетрія", "Економіка підприємства", "Ризикологія", "Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків", "Менеджмент аграрних підприємств" та ін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

 

Назва теми

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

Контактні

Індивідуальні

Тема 1. Методологія наукових досліджень: зміст та сутність поняття.

1

-

-

-

4

1

-

6

Тема 2. Наука і наукове мислення. 
Концептуальні основи наукового пізнання «Економічної картини світу».

2

2

-

-

8

1

-

6

Тема 3. Наукове дослідження та методика його виконання в економіці.  

Технологія дослідницької роботи.

1

2

-

-

4

2

-

6

Тема 4. Рівні та методи наукового дослідження. Загальнонаукові та загальнологічні методи наукового пізнання.

2

4

-

2

8

4

8

16

Тема 5. Методи лонгітюдного моделювання аграрних економічних процесів. Непараметричні методи дослідження ефективності та продуктивності аграрного виробництва.

4

6

-

4

18

4

6

20

Тема 6. Імітаційно-симулятивне моделювання економічних процесів методом «Монте-Карло». Аналіз нелінійних економічних процесів аграрного розвитку.

4

6

-

4

18

4

4

20

Тема 7. Оформлення результатів наукових досліджень, упровадження їх у практику та оцінювання ефективності.

2

4

-

2

4

2

2

4

Підсумковий контроль

4

4

Усього:

16

24

 

12

64

18

20

78

Разом годин:

годин

120

120

кредитів

4

4

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний . – Львів : Світ, 2001. – 416 с.
 2. Афанасьєв А. О. Основи наукових досліджень : навч. посібн. / А. О. Афанасьєв, Є. В. Кузькін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2005. – 96 с.
 3. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми і приклади) : навч. посібн. / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 120 с.
 4. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібн./ О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 5. Дем’яненко С.І.       Непараметричний     аналіз    в      АПК :   навч. Посіб. / С.І. Дем’яненко, О.В. Нів′євський. – К. : КНЕУ, 2009. – 195, [5] с.
 6. Тадыка И.Б. Управление эффективностью производства. Системно-синергетический поход. / И.Б. Тадыка ; НАН Украины;  [Б.В. Буркинский (науч.ред.)]. — О. : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2007. — 328 c.
 7. Лук'яненко І.Г. Динамічні макроеконометричні моделі. Новий концептуальний підхід./ І.Г. Лук'яненко — К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2003. — 50 с.
 8. Лук'яненко І.Г.  Сучасні  економетричні     методи     у   фінансах: навч. посіб. / Лук'яненко І.Г., Городніченко Ю.О. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 352 с.
 9. Б. Мандельброт. Фрактальная геометрия природы. – Москва: Институт компьютерных исследований. 2002. -  656 стр.
 10. Б. Мандельброт, Ричард Л. Хадсон. (Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах: Пер. с англ. – М.: Вильямс. 2006. – 408с.
 11. Э. Петерс. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка: Пер. с англ. – М.: Мир. 2000. – 333 с. ил.
 12. Коваль П.В. Оцінка ризиків та ймовірності досягнення прогнозованих параметрів процесу відтворення в аграрних підприємствах. / П.В. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. / наук. ред. І. Г. Манцуров. – 2010. – Вип. 11 (114). – С. 71-78.  
 13. Коваль П.В. Методичні підходи щодо прогнозування темпів відтворення аграрного підприємства. / П.В. Коваль // Збірник наукових праць. Наукові записки. Серія «Економіка» – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 14. -  С. 178-187.
 14. Коваль П.В. Дослідження темпів і пропорцій відтворення в сільському господарстві за допомогою моделей лонгітюдних даних./ П.В.  Коваль // Агроінком. – 2006. - № 3-4. – С. 41-46.
 15. Коваль П.В. Ефективність функціонування аграрних підприємств в умовах зміни темпів і пропорцій відтворення ресурсного потенціалу. / П.В. Коваль // Економіка АПК. –2005. - № 8. – С. 45-52.
 16. Сільське господарство України: криза та відновлення / [за ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя, Сергія Дем’яненка, Арніма Куна]. – К. : КНЕУ, 2004. – 2007 с.
 17. Плани семінарсько-практичних занять, подані у цьому виданні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

 

Тема 1. Методологія наукових досліджень: зміст та сутність поняття

Поняття про діяльність людини: пізнавальну (гносеологічну), аксіологічну, праксіологічну. Наука як результат і особливий вид пізнавальної діяльності людини.

Роль філософії в обґрунтуванні проблем наукового дослідження. Логічний аналіз об'єкта, суб'єкта і предмета методології наукового дослідження. Зміст, структура і значення курсу для наукової підготовки магістра, аспіранта, дослідника.

 
Тема 2. Наука і наукове мислення.  Концептуальні основи наукового пізнання «Економічної картини світу»

Підходи до визначення науки. Предмет науки. Ознаки науки як специфічної діяльності. Основні функції науки: пізнавальна, розвиваюча, практично орієнтована. Завдання, що поставлені перед наукою. Наукознавство як вчення про загальні закономірності розвитку й функціонування науки як системи знань. Структура науки та її елементи. Класифікація науки. Основні наукові галузі. Періодизація розвитку науки. Революції у науці. Напрями сучасного розвитку науки. Синергетика, еконофізика. Усвідомлення сучасної «Економічної картини світу».

 

 

Тема 3. Наукове дослідження та методика його
виконання в економіці.
Технологія дослідницької роботи

Поняття об'єкта та предмета наукового дослідження. Поняття про метод, методологію та рівні наукового дослідження. Типологія методів наукового пізнання: філософські, загальнонаукові, загальнологічні, емпіричні та теоретичні.

Особливості наукового дослідження в області економіки. Специфіка та особливості наукового дослідження аграрної економіки та менеджменту.

Основні етапи наукового дослідження і логіка їх пізнавального пошуку. Виявлення, формування і постановка наукової проблеми як однієї з форм наукового знання. Сутність, характер і шляхи вирішення наукової проблеми. 

Формування та обґрунтування наукових гіпотез як процес поглиблення наукового дослідження. Види гіпотез та їх роль у дослідженні явищ і процесів реальної дійсності. Значення гіпотез у прогнозуванні розвитку матеріального та духовного світу.

Формування наукової теорії – основний етап у процесі наукового дослідження. Поняття наукової теорії, її сутності та структури. Ознаки і функції наукової теорії. Роль теорії у формуванні та розвитку знань, науки, наукової картини світу, економічної картини світу.

Пошукові, описові, причинно-наслідкові та прогностичні дослідження. Кабінетні і польові дослідження. Дослідження, які проводяться самостійно суб'єктом. Дослідження, що проводяться спеціалізованими дослідницькими фірмами. Дослідження, які проводяться спільно.

 

Тема 4. Рівні та методи наукового дослідження. Загальнонаукові та загальнологічні методи наукового пізнання

Рівні наукового дослідження: емпіричний і теоретичний, їх відмінність за предметом, методами і формами наукового знання.  Поняття про емпіричні та теоретичні рівні наукового дослідження. Методи нагромадження емпіричного матеріалу та вираження його в різних формах емпіричного знання. Методи спостереження, вимірювання, опису, експерименту та їх роль у дослідженні.

Методи теоретичного узагальнення емпіричного матеріалу та вираження його в різних формах теоретичного знання. Загальнонаукові та загальнологічні методи наукового пізнання. Аналіз і синтез. Порівняння, абстрагування та узагальнення. Індукція, дедукція та аналогія. Моделювання і формалізація. Системний аналіз. Комплексні дослідження.

Аксіоматичний і гіпотетико-дедуктивний методи. Порівняльний і структурно-функціональний методи. Логіко-математичний та імовірнісний методи. Емпіричні методи дослідження у групі економічних наук. Ситуаційні методи, що використовуються у менеджменті та маркетингу. Методи порівнянь, групувань, табличних, графічних, балансових, індексних, ланцюгових підстановок. Теорія масового обслуговування.

Інформаційний підхід у методології пізнання. Наукова інформація та її джерела. Поняття наукової інформації. Види та вимоги до наукових видань: автореферат, дисертації, препринт, збірник наукових праць, матеріали наукової конференції, тези доповідей наукової конференції, науково-популярне видання.

Технологія роботи з науковою літературою. Особливості збирання, обробки та інтерпретації інформації.

 

Тема 5. Методи лонгітюдного моделювання аграрних економічних процесів. Непараметричні методи дослідження ефективності та продуктивності аграрного виробництва

Застосування сучасних підходів до аналізу та оцінки ефективності та ризиковості ведення бізнесу. Суть методу лонгітюдного моделювання та особливості його застосування у прогнозуванні та аналізі динамічних процесів аграрної економіки. Обґрунтування управлінських рішень на основі лонгітюдного моделювання.

Суть непараметричного аналізу ефективності та продуктивності аграрного сектору. Вимірювання ефективності за Фарреллом. Технічна ефективність виробництва. Технічна ефективність використання ресурсів. Інші показники технічної ефективності. Вимірювання загальної ефективності виробництва. Ефективність масштабу виробництва.

Основи моделювання аналізу діяльності. Аксіоми аналізу огинаючої даних (АОД). Виробничі функції. Моделювання  “Шкідливого виробництва”. Моделювання “Перевикористання ресурсів”.  Агрегування показників ефективності за принципом «випуск-ресурс». Аналіз показників ефективності. Індекс продуктивності за  Малмквістом. Вимірювання показників продуктивності за допомогою (АОД).

 

 

Тема 6. Імітаційно-симулятивне моделювання економічних процесів методом «Монте-Карло». Аналіз нелінійних економічних процесів аграрного розвитку

Метод «Монте-Карло», як інструмент оцінки емпіричних динамічних рядів у аграрному бізнесі шляхом імітаційного симулювання. Оцінка ризиків та ймовірності їх настання за допомогою метода «Монте-Карло». Оцінювання чутливості результативних параметрів до пояснюючих факторів.

Аналіз та ідентифікація динамічних процесів у аграрному бізнесі щодо стохастичності та її видів. Аналіз та ідентифікація динамічних рядів на фрактальність. Оцінювання динамічних рядів аграрного розвитку щодо типу фрактала та можливостей прогнозування процесів за допомогою R/S- аналізу, та показника Херста. Побудова стохастичного профілю динамічного процесу та його використання для прогнозування майбутнього розвитку процесу.

 

Тема 7. Оформлення результатів наукових досліджень, упровадження їх у практику та оцінювання ефективності

Систематизація результатів дослідження. Види систематизації результатів дослідження та їх зміст. Докази гіпотези, висновки та рекомендації, науковий експеримент, коригування попередніх пропозицій, літературний огляд дослідження. Викладення висновків та рекомендацій у формі реферату, наукової статті, тез доповіді, звіту про виконану науково-дослідну роботу, курсової, випускної магістерської роботи. Наукова стаття. Звіт про науково-дослідну роботу (НДР).

Упровадження результатів закінчених досліджень та розрахунок їх ефективності. Продукція наукових досліджень: теоретичні і науково-методологічні положення, методики, рекомендації. Кінцеві результати НДР, місце і форми їх застосування. Порядок упровадження результатів НДР у практику діяльності підприємств. Відповідальність за впровадження НДР. Здавання замовнику НДР. Упровадження завершених досліджень: дослідне випробування розроблених методик, рекомендацій, інструкцій, положень.

Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії. Економічна, науково-технічна, соціальна ефективність наукового дослідження.

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКО - ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ СТУДЕНТАМИ

 

Тема 1. Методологія наукових досліджень: зміст та сутність поняття

 

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване семінарсько-практичне заняття:

Ключові інструментальні компетентності:

базові загальні знання; здійснення наукових досліджень; розвиток дослідницьких навичок та умінь.

Ключові міжособистісні компетентності:

міжособистісні навики та уміння; взаємодія (робота в команді).

Ключові системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці; здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Ключові спеціальні (фахові) компетентності: з’ясування та усвідомлення сутності поняття методологія, наукове дослідження,  необхідності та процедури наукового дослідження; вивчення класифікації наукових досліджень; вивчення емпіричних, логічних та теоретичних пізнавальних завдань наукового дослідження.

 

План семінарсько-практичного заняття

 1. Наука як система знань. Наукознавство та його основні розділи.
 2. Суть та основні ознаки наукового дослідження. Системність, доказовість та теоретичність наукового дослідження.
 3. Емпіричні, логічні та теоретичні пізнавальні завдання наукового дослідження.
 4. Класифікація наукових досліджень.
 5. Зміст, структура і значення курсу для наукової підготовки магістра, аспіранта, дослідника.

 

Контрольні запитання:

 1. Дайте визначення категорій «наука», «знання», «діяльність» і поясніть,

у чому повинен виражатися їх результат.

 1. Визначте суть людської діяльності. Вкажіть основні елементи її структури.
 2. Яка структура наукової діяльності? Розгляньте її основні елементи:
 3. суб’єкт, об’єкт, засоби і т.д.
 4. Розкрийте суть поняття «предмет філософії науки», охарактеризуйте основні її концепції.
 5. Які основні ознаки науки і її відмінності від буденного знання?
 6. Визначте суть наукового знання.
 7. Дайте визначення категорії «світогляд». Яка його роль у професійній
 8. діяльності вченого, економіста, менеджера?
 9. Охарактеризуйте ознаки наукового і буденного пізнання.
 10. Що є предметом науки філософії? Яка роль філософії у науковій діяльності?
 11. Прокоментуйте основні функції науки в житті суспільства.
 12. Поясніть, як вирішується проблема співвідношення віри і розуму в

працях мислителів Середньовіччя і сучасності.

 1. Як ви розумієте суть наукового знання і наукової діяльності?
 2. Дайте характеристику основних досягнень науки ХХ-ХХІ століть.
 3. У чому полягає своєрідність сучасного етапу розвитку науки?
 4. Як можна охарактеризувати сучасну картину світу?
 5. Охарактеризуйте  досягнення сучасної фізики як основоположної науки.
 6. Які успіхи сучасної генетики?
 7. Яку науку називають синергетикою? Яким є її вплив на розвиток сучасної науки «Економіка»?
 8. Перерахуйте основні досягнення техніки та технології ХХ ст. і дайте їм оцінку.
 9. Що є основою наукової діяльності в сучасній вищій школі?
 10. Як ви розумієте суть поняття «кар’єра», наукова «кар’єра»?
 11. У чому полягає суть процесу моделювання в науковій діяльності?
 12. У яких аспектах прийнято вести дослідження в науці?
 13. У чому суть висловлюваня «наукове пізнання»?
 14. Поясність принцип "міждисицплінарності".
 15. Поясність сутність та головні принципи синергетичної парадигми економіки.
 16. Чим відрізняється закрита система від відкритої?
 17. Чи є хаотичність економічних систем позитивним чинником їх розвитку?
 18. Яку роль відіграє принцип випадковості у розвитку систем?

 

Практичні завдання:

(Тести, правильних відповідей може бути декілька)

 

1. Суб’єктами науково-дослідної роботи є:

а) студенти, аспіранти, докторанти        ;                 

б) студенти, аспіранти, професори, доценти;

в) викладачі, студенти, аспіранти, докторанти;                

г) викладачі, професори, доценти, асистенти.

 

2. Система управління науково-дослідною роботою складається з таких складових:

а) організація, контроль, мотивація, облік, аналіз;          

б) планування, облік, аналіз, контроль;

в) облік та контроль;                                                 

г) керівництво, облік, аналіз, планування;

д) немає правильної відповіді.

 

3. Поточний і підсумковий контроль за науково-дослідною роботою студентів здійснює:

а) кафедра та деканат;  

б) науковий керівник;

в) науковий керівник та завідуючий кафедри;      

г) кафедра;

д) усі відповіді правильні.

 

4. Який зв’язок існує між поняттями "наука" та "освіта":

а) прямий;

б) обернений;              

в) обернено-кореляційний;           

г) прямий та обернений;

д) ніякого.

 

5. Які є види науково-дослідної роботи:

а) науково-дослідна компонента наукової роботи (навчального процесу);

б) самостійна науково-дослідна пошукова робота;

в) науково-дослідна робота під науковим керівництвом;

г) все перелічене вище.

 

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми і приклади) : навч. посібн. / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 120 с.
 2. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібн. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 3. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний. – Львів : Світ, 2001. – 416 с.
 4. Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 432 с.

 

 

Тема 2. Наука і наукове мислення.  Концептуальні основи наукового пізнання «Економічної картини світу»

 

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване семінарсько-практичне заняття:

Ключові інструментальні компетентності:

базові загальні знання; наукове пізнання; «Економічна картина світу»; розвиток дослідницьких навичок та умінь.

Ключові міжособистісні компетентності:

міжособистісні навики та уміння; взаємодія (робота в команді).

Ключові системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці; здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Ключові спеціальні (фахові) компетентності: з’ясування та усвідомлення сутності поняття наука, наукове дослідження, функції науки, метод наукового пізнання,  необхідності та процедури наукового дослідження; вивчення типології методів наукових досліджень; принципи наукового пізнання.

 

План семінарсько-практичного заняття

 

 1. Поняття, зміст, мета і функції науки. Форми організації та управління наукою в Україні.
 2. Сутність повсякденного й наукового пізнання.
 3. Поняття про метод і методологію наукового пізнання.
 4. Структура (рівні) методології пізнання.
 5. Типологія методів наукового дослідження.
 6. Принципи наукового пізнання.
 7. Сучасна «Економічна картина світу».

 

Контрольні запитання:

 1. Дайте визначення змісту науки залежно від ролей, які вона виконує в суспільстві.
 2. Які функції науки? Яка з них, на Вашу думку, є головною?
 3. Що є об’єктом науки? На які блоки вона поділяється залежно від об’єкта, що досліджується?
 4. Дайте визначення науковій діяльності і перелічіть її форми.
 5. В чому полягає суть наукознавства? Дайте характеристику його розділам.
 6. Які напрямки наукової інтеграції України у світове співтовариство в умовах глобалізації науки?
 7. Перелічіть форми міжнародного наукового співробітництва.
 8. В чому полягає зміст наступних понять: науковий закон, науковий факт, категорія, принцип, постулат, правило, теорія?
 9. Наведіть діючу в Україні класифікацію наук, затверджену ВАК.
 10.  Дайте характеристику організації наукової діяльності в Україні.
 11.  Які законодавчо-нормативні акти регулюють наукову діяльність в Україні?
 12. Чи є творчість специфічним, чи залежить воно від сфери докладання зусиль творця?
 13.  Назвіть основні етапи розвитку науки в історії цивілізації.
 14.  Охарактеризуйте спільне і відмінне в дослідницькій практиці дослідника та обивателя. Якою є специфіка наукових досліджень?
 15. Опишіть зміст поняття «істина».
 16. Назвіть і охарактеризуйте основні шляхи пізнання світу людиною.
 17. Яка роль логіки та інтуїції в дослідницьких пошуках.
 18.  Як ви розумієте феномен «дослідницька потреба»?
 19.  Як пов’язані між собою пошукова активність та креативність?
 20.  Назвіть основні підходи до вивчення і визначення творчості.
 21.  Охарактеризуйте зв’язок між минулим досвідом індивіда і його здатністю до творчості.
 22.  Яка роль образів і образного мислення в ситуаціях дослідницької поведінки?
 23.  Прокоментуйте творчі якості студента.
 24.  Обґрунтуйте питання "Чи спить творець у кожній людині?
 25.  Обґрунтуйте основні функції викладача при застосуванні кейс-методу.
 26.  Опишіть методику розробки змісту кейсу.
 27.  Дайте визначення системи, зокрема економічної системи.
 28.  Що включає в себе методологія дослідження економічних систем?
 29.  Чому змістовна класифікація систем складає основу системної методології?
 30.  На основі аспектів дослідження виділіть трансформаційні процеси в економічних системах.
 31.  Чому в багатьох випадках конкретні дослідження економічних систем потребують розробки спеціальної дослідницької програми?
 32.  Відзначте особливості програми дослідження трансформаційних процесів у економічних системах.
 33.  Складіть схему системи людської діяльності на основі конкретного виду економічної діяльності.
 34.  Спробуйте розробити дослідницьку програму для конкретного дослідження (за темою Вашої дипломної роботи).

 

Практичні завдання:

(Тести, правильних відповідей може бути декілька)

 

1. Наука – це:

А) системою знань;                                          

Б) форма суспільної свідомості;

В) сфера людської діяльності;                          

Г) все перелічене вище.

 

2. До функцій науки не належить:

А) пізнавальна функція;                                            

Б) культурно-виховна функція;

В) практична функція;                                               

Г) немає правильної відповіді.

 

3. За об’єктною ознакою наука поділяється на наступні блоки:

А) природничі науки, суспільні науки, науки про мислення;

Б) фундаментальна наука, прикладна наука, наукознавство;

В) технічні науки, історико- економічні науки, філософські науки;

Г) немає правильної відповіді.

 

4. Формами наукової діяльності є:

А) природничі науки, суспільні науки, науки про мислення;

Б) пізнавальна, культурно-виховна, практична;

В) фундаментальна наука, прикладна наука, наукознавство;

Г) немає правильної відповіді.

 

5. Наукознавство – це:

А) вивчення історії розвитку науки;

Б) комплекс наукових дисциплін, що узагальнюють і досліджують закономірності функціонування науки; В) дослідження системи методів у науці, складання моделей наукової діяльності і окремих її видів;

 Г) розробка міжнародних і національних систем понять і термінології, стильових особливостей викладення результатів наукових досліджень.

 

6. Напрямками наукової інтеграції України у світове співтовариство є:

А) використання досягнень світової науки, наукове співробітництво, інтеграції української науки в світову;

Б) провадження спільних наукових досліджень, проведення міжнародних конференцій, взаємний обмін науковими кадрами;

В) взаємний обмін науковою та науково-технічною інформацією, взаємний обмін науковими кадрами, спільні дослідження у міжнародних колективах спеціалістів;

Г) немає правильної відповіді.

 

7. Що не є складовим елементом науки?  

А) постулат;   

Б) категорія;   

В) закон;  

Г) аналіз і синтез.

 

8. Вищою науковою організацією України є:

А) Міністерство освіти і науки України;                            

Б) Національна академія наук України;

В) Вищий навчальний заклад;                                           

Г) Вища атестаційна комісія (ВАК) України.

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми і приклади) : навч. посібн. / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 120 с.
 2. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібн. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 3. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний. – Львів : Світ, 2001. – 416 с.
 4. Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 432 с.

 

 

Тема 3. Наукове дослідження та методика його виконання

в економіці. Технологія дослідницької роботи

 

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване семінарсько-практичне заняття:

Ключові інструментальні компетентності:

базові загальні знання; процес наукового дослідження; технологія наукового дослідження; розвиток дослідницьких навичок та умінь.

Ключові міжособистісні компетентності:

міжособистісні навики та уміння; взаємодія (робота в команді).

Ключові системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці; здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Ключові спеціальні (фахові) компетентності: з’ясування та усвідомлення сутності поняття технологія наукового дослідження, компоненти наукового дослідження, формування гіпотези, особливості наукового дослідження в області економіки.

 

План семінарсько-практичного заняття

 

 1. Процес наукового дослідження та його характеристика. Поняття об'єкта та предмета наукового дослідження.
 2. Поняття системного, комплексного та цілісного підходу в науковому дослідженні.
 3. Головні компоненти методики наукового дослідження: зміст та принципи розробки.
 4. Стадії та етапи науково-дослідного процесу.
 5. Формування мети, проблеми наукового дослідження.
 6. Формування гіпотези, методики і робочого плану дослідження. Результати наукових досліджень.
 7. Особливості наукового дослідження в області економіки.

 

Контрольні запитання:

 1. 1.Дайте визначення понять наукове дослідження, “ науково-дослідний процес ”.
 2. Що виступає об’єктом та предметом наукового дослідження; як співвідносяться між собою ці поняття?
 3. Дайте визначення поняття “фактора” та його вплив на досліджуваний об’єкт.
 4. Висвітліть класифікацію об’єктів наукового дослідження.
 5. Дайте визначення понять “метод”, “методика” та “методологія”.
 6. Розкрийте класифікацію методів наукового дослідження.
 7. Охарактеризуйте загально філософські методи пізнання.
 8. Розкрийте склад загальних методів досліджень.
 9. Дайте характеристику частковим методам.
 10. Наведіть приклади застосування методів дослідження, які з них використовує найчастіше при проведенні ваших власних досліджень.
 11. Охарактеризуйте процес наукового дослідження
 12. Висвітліть основні етапи науково дослідного процесу.
 13. Дайте характеристику організаційного етапу.
 14. Розкрийте сутність дослідного етапу наукового дослідження.
 15. Охарактеризуйте етап узагальнення, апробації і реалізації  результатів дослідження.
 16. Охарактеризуйте  основні принципи організації науково-дослідного процесу.
 17. Назвіть елементи організації науково - дослідного процесу і розкрийте їх зміст.
 18. Розкрийте зміст організації управління науково-дослідним процесом.
 19. В чому суть організації обслуговування науково-дослідного процесу.
 20. Чим вимірюється ефективність наукової праці вченого?
 21. Які фактори впливають на ефективність наукової праці?
 22. У чому полягають особливості творчої праці у дослідженні економіки?
 23. Розкрийте зміст організації праці у наукових дослідженнях.
 24. Які етапи розробки і впровадження планів наукової організації праці у дослідницькій діяльності?
 25. В чому полягає раціональний трудовий режим дослідника?
 26. З чого складається наукова організація робочого місця науковця?
 27. В чому зміст організації праці дослідження за критерієм "рефлекс на час"?
 28. В чому зміст оцінки виконаної дослідної роботи за обсягом?

 

Практичні завдання:

(Тести, правильних відповідей може бути декілька)

 

1. Наукове дослідження – це:

а) робота, у якій сформульовано і обґрунтовано предмет і об’єкт;

б) процес цілеспрямованого вивчення певного об’єкта (процесу або явища) використовуючи наукові методи з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення у практичній діяльності людей;

в) це сукупність організаційних, методичних і технічних прийомів, здійснюваних за допомогою певних процедур;

г) це дії, які конкретизують застосування методичних прийомів дослідження процесу відтворення необхідного продукту, забезпечують виявлення конфліктних ситуацій з метою їх своєчасного усунення та запобігання виникненню у підприємницькій діяльності.

 

2. Об’єкт наукового дослідження це:

а) те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника;

б) процес або явище, яке породжує проблемну ситуацію і обране для дослідження;

в) навколишній матеріальний світ і його відображення в дійсності;

г) всі відповіді вірні.

 

3. У назві наукового дослідження завжди міститься:

а) предмет і об’єкт дослідження;

б) предмет дослідження;

в) об’єкт дослідження;

г) методи дослідження.

 

4. На якому етапі науково-дослідного процесу здійснюється вивчення стану обєкта дослідження:            

а) організація;                 

б) узагальнення;                     

в) апробація;                           

г) реалізація.

 

5. Літературний виклад результатів дослідження це:

а) узагальнення;                        

б) дослідження;                         

в) апробація;                      

г) реалізація.

 

6. Колективне обговорення дослідження, результатом якого є його схвалення, ствердження або визнання є:

а) узагальнення;          

б) апробація;                

в) дослідження;               

г) реалізація.

 

7. Виконання досліджень не включає:

а) доведення гіпотез;                                                            

б) формування висновків;

в) вивчення стану об’єкта дослідження;                            

г) корегування попередніх результатів.

 

8. Визначення стану об’єкту дослідження і виконання організаційно-методологічної підготовки дослідження належить до:

а) організаційної стадії;  

б) дослідної стадії;  

в) узагальнення результатів дослідження;

г) стадії апробації.

 

9. Створення нової інформації полягає у:

а) упорядкуванні сукупності елементів арифметичних і логічних операцій, записаних будь-якою вихідною мовою;

б) визначенні стану об’єкту дослідження і виконання організаційно-методологічної підготовки дослідження;

в) у проведенні спостережень і виборі оціночних критеріїв, досліджуваних економічних процесів, а також збереженні і групуванні інформації;

г) виявленні  недоробок, які потім усуваються дослідником.

 

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми і приклади) : навч. посібн. / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 120 с.
 2. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібн. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 3. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний. – Львів : Світ, 2001. – 416 с.
 4. Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 432 с.

 

 

Тема 4. Рівні та методи наукового дослідження. Загальнонаукові та загальнологічні методи наукового пізнання

 

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване семінарсько-практичне заняття:

Ключові інструментальні компетентності:

базові загальні знання; процес наукового дослідження; технологія наукового дослідження; розвиток дослідницьких навичок та умінь.

Ключові міжособистісні компетентності:

міжособистісні навики та уміння; взаємодія (робота в команді).

Ключові системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці; здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Ключові спеціальні (фахові) компетентності: з’ясування та усвідомлення сутності поняття методів теоретичного наукового дослідження, методів емпіричного наукового дослідження, інформаційне забезпечення наукового дослідження, формування гіпотези, особливості наукового дослідження в області економіки.

 

План семінарсько-практичного заняття

 

 1. Методика роботи з поняттями.
 2. Загальнологічні методи досліджень. Методи теоретичного дослідження.
 3. Формалізація та аксіоматизація як методи наукового дослідження.
 4. Методи емпіричного дослідження в економічних дослідженнях.
 5. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.
 6. Пошукові системи Інтернету.

 

 

Контрольні запитання:

 1. Назвіть методи, які входять до складу загальнонаукових?
 2. Дайте характеристику варіантів установлення наслідкового зв’язку методами наукової індукції.
 3. У чому полягає суть загальнонаукового методу аналогія?
 4. Який метод ґрунтується на використанні моделей і на які види вони (моделі) поділяються?
 5. Який метод дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток процесів і подій у хронологічному порядку?
 6. Охарактеризуйте класифікацію конкретно-наукових (емпіричних) методів дослідження та їх методичні основи.
 7. Розкрийте зміст розрахунково-аналітичних методів, процедур та застосування їх у економічних наукових дослідженнях.
 8. Розкрийте суть інформаційного моделювання і можливості його застосування у наукових дослідженнях.
 9. Дайте характеристику економіко-математичних методів і їх застосування у наукових дослідженнях.
 10. Назвіть умову при якій гіпотеза перетворюється на наукову теорію.
 11. Скільки стадій розвитку має гіпотеза? Охарактеризуйте їх.
 12. Розкрийте зміст конкретно-наукових (емпіричних) методів та застосування їх у наукових дослідження.
 13. Назвіть переваги методу формалізації.
 14. Розкрийте зміст поняття „методика дослідження теми”.
 15. Які загальні принципи застосування економіко-статистичних методів в наукових дослідженнях?
 16. Які існують методи факторного аналізу?
 17. Охарактеризуйте метод ланцюгових підстановок та індексний метод факторного аналізу. Який з них простіший?
 18. Яка суттєва різниця між методом абсолютних різниць і методом відносних різниць?
 19. В чому полягає суть інтегрального та логарифмічного методу?
 20. Що таке тренд?
 21. Чим тренд відрізняється від ряду динаміки?
 22. Які основні показники використовують для аналізу рядів динаміки?
 23. Які основні задачі оптимізації?
 24. Що характеризує показник абсолютного приросту?
 25. Яка різниця між поняттями темп зростання (росту) і темп приросту?
 26. На які складові в процесі аналізу поділяються ряди динаміки?
 27. Яка різниця між тенденцією та коливаннями?
 28. Як математично можна записати задачу оптимізації на:

   А) максимум прибутку;

   Б) мінімум витрат?

 1. Які загальноекономічні методи дослідження явищ і процесів вам відомі з інших курсів?
 2. Які основні складові включає в себе структура методики досліджень теми? Дайте їх коротку характеристику.
 3. У якій частині методики досліджень теми визначаються об’єкти і методи дослідження?
 4. Яким методам необхідно надавати перевагу при виборі методики досліджень?
 5. У якій частині методики відображається попереднє узагальнення результатів з досліджуваного питання?
 6. Як класифікується наукова інформація?
 7. Що містить в собі патентна документація?
 8. Де можна знайти вихідну інформацію що до дослідження конкретного питання?
 9. Що представляє інформаційний пошук, яким він може бути?  
 10. Які інститути і організації України здійснюють централізований збір і обробку інформації основних елементів опуб­лікованих документів?
 11. Для чого використовуються, чим відрізняються відомості, дані, інформація, знання?
 12. Що включає в себе ста­дія попередньої підготовки інформації до опрацювання?
 13. Яким вимогам має відповідати проце­дура інтерпретації даних?
 14. Що дозволяє отримати вивчення наукової літератури?
 15. На які етапи доцільно поділити процес роботи з науковою літературою?
 16. Які властивості характерні науковим фактам?
 17. Яких правил треба дотримуватись при цитуванні літератури?
 18. Які Ви знаєте форми обміну науковою інформацією?
 19. Систематизація пошукової інформаційної роботи.
 20. Охарактеризуйте пошукові системи інформації.

 

Практичні завдання:

(Тести)

 

1. Загальнонауковим, фундаментальним, узагальненим методом пізнання є:

 а)історичний;                

б) діалектичний;                    

в) системний;                       

г) формалізація.

 

2. До загальнонаукових методів не відносяться:

       а) теоретичні;              

       б) часткові;              

       в) емпіричні;                 

       г) емпірико-теоритичні.

 

3. Методологія – це:

а) вчення про методи пізнання та перетворення дійсності;

б) сукупність прийомів, методів та процедур дослідження, що застосовуються в тій чи іншій соціальній галузі знань;

в) філософське вчення про методи пізнання;

г) концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища.

 

4. Спостереження, обстеження, вибір критеріїв оцінки, збирання і групування інформації здійснюється на етапі:

              а) вивчення;            

              б) організації;              

              в) дослідження;                  

              г) апробації.

 

Завдання 1.

На основі фактичної інформації вибраного об'єкта дослідження проаналізувати баланс основних засобів, баланс основних виробничих ресурсів, баланс запасів, для галузі – наприклад: зернофуражний баланс, продовольчий баланс, баланс енергетичних ресурсів і т. ін., зробити висновки, що випливають з одержаних результатів.

Завдання 2.

За матеріалами обраного студентом наукового дослідження, відповідно до його мети і завдань, обґрунтувати вибір економічної стохастичної залежності між параметрами, яка має бути дослідженою за допомогою кореляційно-регресійного методу, а також результативний параметр і факторні ознаки, за якими буде побудована кореляційна модель. Навести аргументи на користь вибраного типу математичної моделі (математичного рівняння), на основі якого має здійснюватися такий аналіз.

Завдання 3.

На персональному комп’ютері, відповідно до змісту завдання 1, побудувати кореляційну модель і здійснити її оцінку за такими параметрами:

- оцінити достовірність моделі в цілому за критерієм Фішера і достовірність факторів за t-критерієм (критерієм Ст’юдента);

- здійснити оцінку моделі за коефіцієнтами детермінації і кореляції;

- здійснити економічне трактування параметрів кореляційної моделі;

- зробити висновки про правомірність використання побудованої кореляційної моделі за можливими напрямами. Обов’язковий напрям - оцінка ступеня раціональності використання досліджуваним об’єктом факторів, включених в кореляційну модель;

- на основі коефіцієнтів еластичності визначити найбільш істотні фактори, що впливають на досліджуваний результат, і обґрунтуйте, які заходи може вжити досліджуваний об’єкт, щоб створити найбільш сприятливі умови для повнішого використання такого фактора.

 

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми і приклади) : навч. посібн. / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 120 с.
 2. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібн. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 3. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний. – Львів : Світ, 2001. – 416 с.
 4. Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 432 с.

 

Тема 5. Методи лонгітюдного моделювання аграрних економічних процесів. Непараметричні методи дослідження ефективності та продуктивності аграрного виробництва

 

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване семінарсько-практичне заняття:

Ключові інструментальні компетентності:

базові загальні знання; процес наукового дослідження; технологія наукового дослідження; розвиток дослідницьких навичок та умінь.

Ключові міжособистісні компетентності:

міжособистісні навики та уміння; взаємодія (робота в команді).

Ключові системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці; здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Ключові спеціальні (фахові) компетентності: з’ясування та усвідомлення сутності методів лонгітюдного моделювання, методів непараметричного аналізу, інформаційне забезпечення емпіричними даними, формування гіпотези, аналіз та оцінювання одержаних результатів розв’язування моделей.

 

План семінарсько-практичного заняття

 

 1. Суть методів лонгітюдного моделювання економічних процесів.
 2. Обґрунтування специфікації лонгітюдної моделі.
 3. Розв’язок моделі та оцінювання результатів і формулювання висновків.
 4. Поняття непараметричних методів дослідження ефективності.
 5. Множинний підхід непараметричного моделювання.
 6. Ефективність аграрного виробництва за Фарреллом.
 7. Оцінювання продуктивності за допомогою непараметричного моделювання.
 8. Аналіз згинаючої даних (АОД), як методологія оцінювання ефективності та продуктивності аграрного виробництва.

 

Контрольні запитання:

 1. Дати визначення та приклад виробничої функції
 2. Дати визначення та зобразити графічно криву загального продукту
 3. Дати визначення та зобразити графічно криву середнього продукту
 4. Дати визначення та зобразити графічно криву граничного продукту.
 5. Зобразити та описати три стадії виробництва
 6. Віддача від масштабу. Суть, типи та визначення.
 7. Крива загальних змінних витрат. Яким чином графічно можна отримати криву загальних змінних витрат із кривої загального продукту.
 8. Ізокоста, ізокванта та мінімізація витрат. Пояснити логіку підходу до розв’язку задачі мінімізації витрат (використовуючи графік). Правило (умова) мінімізації витрат.
 9. Максимізація прибутку. Пояснити логіку підходу до розв’язку задачі максимізації прибутку (використовуючи графік). Правило (умова) максимізації прибутку.
 10. Розкрийте суть методу лонгітюдного моделювання.
 11. В чому полягає аналітична необхідність розробки лонгітюдних моделей.
 12. Які ви знаєте типи лонгітюдних моделей, в залежності від специфікації моделі.
 13. Суть тесту Дарбіна-В’ю-Хаусмана та його здійснення.
 14. Суть тесту Ватсона та його здійснення у лонгітюдному моделюванні.
 15. В чому полягає суть аналізу розрахунку лонгітюдної моделі та оцінка параметрів моделі.
 16. Функції прибутку та лема Хотеллінга
 17. Функції витрат та лема  Шепарда.
 18. Властивості функцій прибутку.
 19. Властивості функцій витрат.
 20. Три способи визначення технології (через множини).
 21. Головні аксіоми регулярності технологічної множини
 22. Функція відстані випуску. Означення та суть. Пояснити графічно.
 23. Функція відстані ресурсів (факторів). Означення та суть. Пояснити графічно.
 24. Моделювання віддачі від масштабу.
 25. Технічна ефективність випуску Фаррелла. Дати визначення та пояснити графічно
 26.  Алокативна ефективність випуску. Дати визначення та пояснити графічно.
 27. Загальна (економічна) ефективність випуску. Дати визначення та пояснити графічно.
 28. Технічна ефективність використання ресурсів Фаррелла. Дати визначення та пояснити графічно
 29.  Алокативна ефективність використання ресурсів. Дати визначення та поснити графічно.
 30. Загальна (економічна) ефективність використання ресурсів. Дати визначення та пояснити графічно.
 31. Ефективність масштабу використання ресурсів. Дати визначення та пояснити графічно.
 32. Ефективність масштабу випуску. Дати визначення та пояснити графічно.
 33. Індекс продуктивності Малмквіста. Його декомпозиція та графічне поснення.

 

 

Практичні завдання:

(Тести)

 

 1. Технічна ефективність випуску це:

А) показник, що характеризує раціональну сукупність кінцевих продуктів, за умови повного використання ресурсів, порівняно із іншими підприємствами;

Б) відношення виручки до прибутку;

В) відношення прибутку до собівартості;

Г) показник, що характеризує випуск продукції та враховує ціни реалізації продукції.

 

 1. Програмний пакет OnFront 2.0 це:

          А) електронна таблиця;

Б) текстовий редактор;

В) програмний пакет, що дозволяє розрахувати технічну, алокативну та інші показники ефективності;

Г) програма для обробки БД.

 

 1. Межа ресурсних потреб це:

А) ізокванта ресурсів;

Б) крива, що відображає залежність випусків від співвідношення цін на ресурси;

В) ізокоста випусків;

Г) бюджетна лінія.

 

 1. Алокативна ефективність це:

А) добуток технічної ефективності на загальну економічну ефективність;

Б) частка від ділення загальної економічної ефективності на технічну ефективність;

В) відношення прибутку від реалізації продукції до виручки від реалізації;

Г) показник аналогічний до показника рентабельності виробництва.

 

 1. Технічна ефективність використання ресурсів це:

А) обернено-пропорційна величина до функції відстані Шепарда;

Б)  обернено-пропорційна величина до технічної ефективності випуску;

В) відношення значення комбінації ресурсів, яке знаходиться на межі технологічних можливостей до фактичного значення;

Г) відношення загальної економічної ефективності до алокативної ефективності;

Д) всі відповіді вірні.

 

 1.  Математично загальна економічна ефективність випуску це:

А) добуток технічної ефективності випуску на алокативну ефективність випуску;

Б) частка від ділення алокативної ефективності на функцію відстані Шепарда;

В) добуток технічної ефективності на функцію відстані Шепарда;

Г) частка від ділення функції відстані Шепарда на технічну ефективність.  

 

 

Завдання 1.

Припустимо ми маємо 5 агропідприємств з наступними даними щодо їх відповідних             випусків та факторів:

 

агропідприємство

у

х1

х2

х1/у

х2/у

1

1

2

2

2

2

2

2

2

4

1

2

3

3

6

6

2

2

4

1

3

2

3

2

5

2

6

2

3

1

 

Побудуйте на графіку їх значення та огинаючу даних. Вкажіть також які з підприємств є технічно-ефективні, а які не ефективні.

 

 

 

Завдання 2.

За матеріалами обраного студентом напрямку наукового дослідження та обраними параметрами оцінити технічну та загальну економічну ефективність використання ресурсів чи /та виробництва й надання послуг об’єктом дослідження, за допомогою метода аналіз огинаючої даних (АОД), використовуючи програмний пакет OnFront 2.0.

 

Завдання 3.

Створити в середовищі OnFront 2.0 інформаційний масив вихідних даних за такою інформацією, для оцінки технічної ефективності випусків:

 

Підприємство

У (випуск)

Х1

Х2

Х3

1

63.3

45

64.4

16

2

2724.9

600

1944.2

154

3

199.1

133

286

34

4

48.1

51

117.2

11

5

1471.6

420

1266.4

114

6

493.3

120

492

53

7

2093

510

1792

135

8

1346.5

260

1263

77

9

925.1

276

712

66

10

692.6

250

554

48

 

 

 Завдання 4.

Використовуючи інформаційну панель для завдання 3 даної теми, сформувати інформаційний пул (дані не лише крос секційного перетину, а й часової зміни за роками) та побудувати лонгітюдну модель для прогнозування результативного параметра під впливом факторних ознак, та їх зміни в часі. Для виконання завдання використати програмний пакет статистичного кореляційно-регресійного аналізу EViews 3.0.

 

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Лук'яненко І.Г. Динамічні макроеконометричні моделі. Новий концептуальний підхід./ І.Г. Лук'яненко — К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2003. — 50 с.
 2. Лук'яненко І.Г.  Сучасні  економетричні     методи     у   фінансах: навч. посіб. / Лук'яненко І.Г., Городніченко Ю.О. – К. : Літера ЛТД, 2002. – 352 с.
 3. Коваль П.В. Дослідження темпів і пропорцій відтворення в сільському господарстві за допомогою моделей лонгітюдних даних./ П.В.  Коваль // Агроінком. – 2006. - № 3-4. – С. 41-46.
 4. Дем’яненко С.І.       Непараметричний     аналіз    в      АПК :   навч. посіб.       / С.І. Дем’яненко, О.В. Нів′євський. – К. : КНЕУ, 2009. – 195, [5] с.
 5. Коваль П.В. Ефективність функціонування аграрних підприємств в умовах зміни темпів і пропорцій відтворення ресурсного потенціалу. / П.В. Коваль // Економіка АПК. –2005. - № 8. – С. 45-52.
 6. Сільське господарство України: криза та відновлення / [за ред. Штефана фон Крамона-Таубаделя, Сергія Дем’яненка, Арніма Куна]. – К. : КНЕУ, 2004. – 2007 с.

 

 

Тема 6. Імітаційно-симулятивне моделювання економічних процесів методом «Монте-Карло». Аналіз нелінійних економічних процесів аграрного розвитку

 

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване семінарсько-практичне заняття:

Ключові інструментальні компетентності:

базові загальні знання; процес наукового дослідження; технологія наукового дослідження; розвиток дослідницьких навичок та умінь.

Ключові міжособистісні компетентності:

міжособистісні навики та уміння; взаємодія (робота в команді).

Ключові системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці; здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Ключові спеціальні (фахові) компетентності: з’ясування та усвідомлення сутності методів імітаційно-симулятивного моделювання, методів непараметричного аналізу, методів оцінювання параметрів нелінійної динаміки, інформаційне забезпечення емпіричними даними, формування гіпотези, аналіз та оцінювання одержаних результатів розв’язування моделей.

 

План семінарсько-практичного заняття

 

 1. Суть методів симулятивно-імітаційного моделювання.
 2. Оцінка чутливості результативної ознаки щодо пояснюючих факторів.
 3. Оцінювання ризиків та ймовірності настання майбутніх подій щодо розвитку процесу.
 4. Поняття нелінійності в економіці.
 5. Поняття фрак тал та фрактальної геометрії.
 6. Оцінювання динамічних рядів на фрактальність та прогнозування їх розвитку.

 

 

Контрольні запитання:

 1. Як класифікуються економіко-математичні моделі за цільовим призначенням?
 2. Що таке параметри та оцінки моделі?
 3. Які цілі та завдання побудови економіко-математичних моделей?
 4. Як класифікують імітаційні моделі в економіці?
 5. Порядок побудови імітаційної моделі в економіці.
 6. Які причини використання в імітаційному моделюванні методу Монте-Карло?
 7. Чому згенеровані спостереження методом Монте-Карло називають квазі-випадковими?
 8. Які головні типи розподілу ймовірностей використовують у ІМ?
 9. В чому полягає суть критерію Пірсона?
 10. Алгоритм та організація виконання ІМ в програмному пакеті Crystal Ball.
 11. Що дає для аналізу графік «торнадо»?
 12. Як Ви розумієте не лінійність у економіці?
 13. Що таке самоподібність та масштабування в динамічних процесах?
 14. Що таке фрак тал?
 15. Що таке атрактор?
 16. Які ви знаєте штучні фрак тали?
 17. Які типи «шумів» вам відомі?
 18. За якими параметрами диференціюють фрактали?
 19. Як ви розумієте поняття топологічна та фрактальна розмірність?
 20. Про що говорить коефіцієнт Ляпунова?
 21. Як використовують типологію фракталів у економіці?

 

 Практичні завдання:

 

Завдання 1.

Використовуючи імовірнісну (стохастичну) залежність одержану в завданні теми 5 завданні 4, за допомогою методу «Монте-Карло» зімітувати пул спостережень та оцінити імовірність настання майбутніх станів прогнозованих процесів обґрунтованої моделі.

Оцінити чутливість факторних ознак, побудувати графіки «торнадо» та дати економічне трактування одержаних результатів.

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Лукашов А. Монте-Карло для аналитиков. Как грамотно моделировать и измерять риски. / А. Лукашов // Риск-менеджмент – 2007. - № 3. – С. 42 – 48.
 2. Федотов А.В. Прогнозирование динамики банковских ресурсов методом Монте-Карло // Сиб. журн. вычисл. математики / РАН. Сиб. отд-ние. –– Новосибирск, 2006. ––Т. 9, № 4. –– С. 369–378.
 3. Тадыка И.Б. Управление эффективностью производства. Системно-синергетический поход. / И.Б. Тадыка ; НАН Украины;  [Б.В. Буркинский (науч.ред.)]. — О. : Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2007. — 328 c.
 4. Коваль П.В. Оцінка ризиків та ймовірності досягнення прогнозованих параметрів процесу відтворення в аграрних підприємствах. / П.В. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. / наук. ред. І. Г. Манцуров. – 2010. – Вип. 11 (114). – С. 71-78.  
 5. Коваль П.В. Методичні підходи щодо прогнозування темпів відтворення аграрного підприємства. / П.В. Коваль // Збірник наукових праць. Наукові записки. Серія «Економіка» – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – Випуск 14. -  С. 178-187.
 6. Б. Мандельброт. Фрактальная геометрия природы. – Москва: Институт компьютерных исследований. 2002. -  656 стр.
 7. Б. Мандельброт, Ричард Л. Хадсон. (Не)послушные рынки. Фрактальная революция в финансах: Пер. с англ. – М.: Вильямс. 2006. – 408с.
 8. Э. Петерс. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка: Пер. с англ. – М.: Мир. 2000. – 333 с. ил.

 

 

Тема 7. Оформлення результатів наукових досліджень, упровадження їх у практику та оцінювання ефективності

 

Перелік компетентностей, на формування яких спрямоване семінарсько-практичне заняття:

Ключові інструментальні компетентності:

базові загальні знання; процес наукового дослідження; технологія наукового дослідження; розвиток дослідницьких навичок та умінь.

Ключові міжособистісні компетентності:

міжособистісні навики та уміння; взаємодія (робота в команді).

Ключові системні компетентності:

здатність застосовувати знання на практиці; здатність пристосовуватись до нових ситуацій.

Ключові спеціальні (фахові) компетентності: з’ясування та усвідомлення сутності поняття результати наукового дослідження, вимоги до наукової статті, магістерської роботи, наукової доповіді, автореферату, дисертації.

 

План семінарсько-практичного заняття

 

 1. Форми подання результатів наукового дослідження. Магістерська робота.
 2. Вимоги до наукової статті, наукової доповіді, наукової роботи.
 3. Упровадження результатів наукових досліджень.
 4. Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії.

 

 

Контрольні запитання:

 1. Яким чином обирається тематика магістерської роботи?
 2. Чим магістерська дипломна робота відрізняється від курсової роботи?
 3. Основні вимоги до виконання дипломної роботи.
 4. Які еле­менти дослідження мають міститись у дипломній роботі?
 5. Як відбувається обгрунтування теми дипломної роботи?
 6. Поняття об'єкта та предмета дослідження.
 7. Мета та зав­дання дослідження, звязок між ними. Складові завдання дослідження.
 8. З чого складається перший етап дипломної роботи?
 9. З якою метою складається попередній план дипломної роботи?
 10. Вимого до тексту дипломної роботи.
 11. Яке значення мають вступ та висновки дипломної роботи?
 12. Структура дипломної роботи.
 13. Що включає процедура захисту дипломної роботи?
 14. Які питання треба висвітлити в доповіді на захисті дипломної роботи?
 15. В чому полягають обов'язки наукового керівника дипломної роботи?
 16. Що визначається у відгуці наукового керівника дипломної роботи?
 17. Що таке магістерська робота? Чим вона відрізняється від дипломної роботи, кандидатської, докторської дисертації?
 18. Структура магістерської роботи.
 19. Які вміння студента враховуються під час оцінки магістерської роботи.
 20. Процедура підготовки і захисту магістерської роботи.

 

Практичні завдання:

 

Завдання 1.

Розробити концепцію наукової роботи (тези конференції, наукова стаття, магістерська робота…):

Мета, структура, завдання, методи наукового дослідження, гіпотеза очікуваних результатів, висновки по дослідженню.

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Дороніна М. С. Технологія соціально-економічних наукових досліджень (схеми і приклади) : навч. посібн. / М. С. Дороніна. – 3-тє вид., випр. і доп. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2007. – 120 с.
 2. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень : навч. посібн. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.
 3. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження / С. В. Мочерний. – Львів : Світ, 2001. – 416 с.
 4. Пономаренко В. С. Аналіз даних у дослідженнях соціально-економічних систем / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2009. – 432 с.

 

V. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ (НАУКОВИХ ЕСЕ)

 

 1. Пріоритетні напрями розвитку науки в Україні.
 2. Оформлення наукових праць.
 3. Поняття про науку, її сутність, цілі та функції.
 4. Структура наукових праць.
 5. Етапи становлення і розвитку науки.
 6. Поняття наукового методу та його основні риси.
 7. Структурні елементи науки.
 8. Система методів дослідження.
 9. Організаційна структура науки.
 10. Методи економічного дослідження.
 11. Поняття, види та етапи економічного дослідження.
 12. Поняття, функції та структура програми соціально-економічного дослідження.
 13. Науково-дослідна робота студентів.
 14. Основні етапи проведення наукових досліджень.
 15. Наука як система знань.
 16. Вибір напряму наукового дослідження.
 17. Основні види та ознаки наукового дослідження.
 18. Методи пошуку і збору наукової інформації.
 19. Соціологічні методи досліджень.
 20. Оформлення звітів про результати НДР.
 21. Кількісні методи досліджень.
 22. Економічна інформація в документах.
 23. Якісні методи досліджень.
 24. Класифікація літературних джерел.
 25. Планування експериментів.
 26. Керівництво, планування та облік НДР.
 27. Обробка результатів досліджень.
 28. Види, джерела інформації та режим доступу до неї.
 29. Інтерпретація результатів досліджень.
 30. Методологія написання наукових праць.
 31. Економіко-математичні методи обробки результатів досліджень.
 32. Оформлення наукових праць.
 33. Статистичні методи обробки результатів досліджень.
 34. Раціональна організація праці в процесі наукового дослідження.
 35. Робота із літературними джерелами.
 36. Структура наукових праць.
 37. Національна система науково-технічної інформації.
 38. Економічна ефективність наукових досліджень.
 39. Розробка презентації наукового дослідження.
 40. Методичні підходи та вимоги до презентації результатів наукового дослідження.

 

VІ. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАСВОЄННЯМ СТУДЕНТАМИ ЗМІСТУ НАУКИ

 

Мета самостійної роботи студентів:  засвоєння  студентами в повному обсязі навчальної програми змісту науки, формування в них навичок самостійного опрацювання теоретичних і прикладних питань економіки та менеджменту аграрних підприємств.

  При вивченні науки «Методологія наукових досліджень» можуть бути використані наступні види самостійної роботи студентів:

1. Самостійна робота, що забезпечує засвоєння матеріалу до поточних аудиторних/контактних занять.

2. Пошуково-аналітична робота.

3. Науково-дослідницька робота.

Вказані види СРС здійснюються за такими напрямами:

Види і форми самостійної роботи студентів

Форма контролю та звітності

1. Підготовка до поточних аудиторних/контактних занять

1.1. Вивчення  теоретичних питань науки і опанування методиками розв’язання економічних завдань на рівні підприємства

Активна участь в практичних заняттях

1.2. Самостійне вивчення окремих тем або питань, що передбачені змістом СРС

Активна участь в практичних заняттях

1.3. Виконання домашніх індивідуальних практичних завдань за фактичними даними статистичної звітності підприємств

Перевірка правильності виконання завдань

1.4. Виконання практичних завдань за інформацією, наданою викладачем

Перевірка правильності виконання завдань

1.5. Підготовка до контрольних робіт

Написання контрольних робіт і перевірка їх викладачем

1.6. Підготовка до здавання модулів за самостійно виконаними завданнями

Захист виконаних індивідуальних завдань

ІІ.  Пошуково-аналітична робота

2.1. Підготовка рефератів - есе

Розгляд підготовлених матеріалів під час ікр

2.2. Підготовка матеріалів для презентації перед академічною групою за результатами аналізу конкретних виробничих ситуацій, одержаних при виконанні індивідуальних завдань за фактичною статистичною інформацією підприємств

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять

ІІІ. Наукова робота

3.1. Участь в наукових студентських конференціях, семінарах, гуртках

Доповідь на наукових студентських конференціях, семінарах, гуртках та участь в їх обговоренні

3.2. Підготовка до публікації  (тези) апробації  результатів наукових досліджень на конференціях

Доповідь та публікація тез на конференціях

3.3. Підготовка та публікація наукових статей згідно вимог ВАК

Публікація наукової статті в періодичних виданнях України та за кордоном

 

 

Карта самостійної роботи студентів (карта СРС) відображає перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Усі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати обов’язково під час вивчення науки.

До вибіркових належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. Оцінки (бали), одержані студентами за виконання різних видів роботи, вносяться до «Журналу обліку поточної успішності студентів».

Відповідно до навчального плану підсумковий контроль з вивчення науки здійснюється у формі екзамену, при цьому передбачений поточний контроль знань.

Поточний контроль засвоєння змісту науки здійснюється у формі:

 - усного опитування студентів на практичних заняттях;

 - письмового експрес – контролю знань;

 - виконання тестів за темами змісту науки;

 - приймання і захист індивідуальних завдань, виконаних на практичних заняттях і самостійно;

 - проведення проміжного контролю за модулями.

При здійсненні контролю за систематичністю та активністю роботи студентів оцінці підлягають:

а) рівень знань, продемонстрований студентами на практичних заняттях під час відповідей на питання теоретичного і методичного характеру;

б) регулярне виконання домашніх завдань, доведення правильності та самостійності їх виконання;

в) підготовка реферату і його захист; оцінці підлягає розуміння предмету дослідження, здатність до концентрованої ретрансляції основних положень теми, обґрунтованість відповідей на запитання, оформлення реферату.

Максимальна кількість балів за напрямом поточного контролю становить 50 балів: за першою складовою - 26 балів; за другою складовою – виконання розрахункових завдань - 6 балів; за третьою складовою – 5 або 10 балів.

Проміжний контроль здійснюється з метою виявлення рівня засвоєння студентами теоретичних знань і практичних навичок з питань методології та методики наукових досліджень, здійснення конкретних емпіричних та теоретичних досліджень за обраною темою, підготовки та оформлення їх результатів. Він забезпечує контроль знань студентів за модулями, визначеними в рамках програми науки. Це дозволяє своєчасно виявити рівень знань студентів, стимулювати їх поточну роботу.

Згідно з тематичним планом дисципліни студент може отримати за кожне із 12 практичних занять різну кількість балів, залежно від складності теми та насиченості її завданнями розрахункового та логічного характеру. При цьому студент може отримати 0, 1, 2, 3, 4, 5 балів залежно від теми.

Оцінка “5 балів ” виставляється тоді, коли студент:

а) з питань теоретико-методологічного спрямування чітко сформулював поняття і терміни, які необхідно знати для висвітлення змісту даного питання; обґрунтував методичні принципи, підходи до розв’язання передбаченої  питанням проблеми;

б) правильно виклав економічний механізм чи методичні підходи до розв’язання сформульованої економічної проблеми, спираючись на теоретичні знання;

в) з практичної реалізації набутих теоретичних знань через здійснення наукового дослідження, розв’язання завдання за вихідною заданою інформацією у логічній послідовності правильно розв’язав задачу, зробив відповідні висновки, які випливають із одержаного результату.

Оцінка "4 бали" ставиться в тоді, коли студент:

а) сформулював поняття і терміни в основному правильно, але не повністю. За допущених ним неістотних похибок; правильно, але поверхово розкрив сутність економічних явищ і процесів; назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання аграрно-економічних завдань без належного їх обґрунтування;

б) допускає неістотні похибки при викладенні економічного механізму або підходів до розв’язання економічної проблеми; або ж допускає незначні похибки, що свідчить про дещо поверхневі знання студента з даного питання;

в) правильно охарактеризував методики здійснення досліджень, не повністю розкрив їх сутність і взаємозв’язок, не розкрив логічних підходів до якісного їх застосування, сформулював поверхнево оцінки одержаних результатів дослідження;

г) правильно окреслив хід розв’язання задачі, але допустив помилку в розрахунках і отримав неправильний результат.

  Оцінка "3 бали" ставиться тоді, коли студент:

а) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму розв’язання економічної проблеми; або ж допускає одну істотну похибку, що свідчить про поверхневі знання студента з даного питання;

б) концептуально виклав основні напрями (шляхи) розв’язання тієї чи іншої проблеми, але здійснив лише поверхневе їх обґрунтування, допустив логічні похибки; або ж студентом названо і здійснено належне обґрунтування не з усіх основних напрямів розв’язання проблеми.

Оцінка «2 бали» ставиться тоді, коли студент:

а) в цілому правильно, але неточно дав оцінку економічним явищам, дає неточне правове та економічне обґрунтування процесів організації досліджень, правильно, але не послідовно виклав методику обґрунтування етапів дослідження чи обраних методів;

б) при розв’язанні задачі допустив незначні помилки, виконав її не послідовно, не зробив належного висновку.

Оцінка "1 бал" ставиться тоді, коли студент:

а) зовсім не дає визначення понять і термінів або сформулював їх неправильно, що засвідчує про відсутність у студента розуміння суті даного питання; в основному неправильно назвав методологічні принципи, підходи до розв’язання економічних завдань, зробив невдалу спробу їх обґрунтування;

б) допускає істотні похибки при викладенні економічного механізму або методичних підходів до розв’язання проблеми, що у підсумку свідчить про відсутність у студента системних знань з даної проблеми;

в) неправильно визначив більшість показників, що передбачені питанням, не зробив або ж зробив  невдалу спробу розкрити сутність цих показників та їх взаємозв’язок, що в цілому свідчить про незасвоєння студентом методики розв’язання даного питання;

г) неправильно окреслив більшість основних напрямів (шляхів) розв’язання тієї чи іншої проблеми;

д) допустив неправильний хід розв’язання задачі, що призвело до одержання неправильного результату.

Оцінка «0» балів виставляється в тому разі, коли студент:

не відповідав на поставлені теоретичні питання в усній чи письмовій формі, не розв’язував задач, або не з'явився на заняття.

Для проведення проміжного контролю знань студентів з науки доцільно провести один модуль. Основною формою проміжної перевірки є контрольна робота, яка складається з теоретичних чи методичних питань і  емпіричних задач, присвячених темам даного модуля. Кожне завдання, включене до модуля, оцінюється за шкалою 0; 6; 8; 10 балів.

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю оформлюється під час останнього контактного заняття – за розкладом екзаменаційно-лабораторних сесій.

 

 

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки «Методологія наукових досліджень»

для студентів напряму підготовки 6504 «Економіка підприємства»

галузі знань (спеціалізації) 6504/1

«Економіка агропромислових формувань»

денна форма навчання

Тема та № семінарського (практичного, лабораторного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних, лабораторних) занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Змістовий модуль №1

1. Методологія наукових досліджень: зміст та сутність поняття. № 1

Експрес-контроль

Семінар-розгорнута бесіда

2

Попередня підготовка з визначених питань

2. Наука і наукове мислення.  Концептуальні основи наукового пізнання «Економічної картини світу». № 1

Експрес-контроль

Семінар-дискусія

2

Опрацювання проблемних ситуацій

3. Наукове дослідження та методика його виконання в економіці.

Технологія дослідницької роботи. № 2

Експрес-контроль

Семінар-розгорнута бесіда

2

Завчасна підготовка за визначеними темами

4. Рівні та методи наукового дослідження. Загальнонаукові та загальнологічні методи наукового пізнання. № 3-4

Експрес-контроль

Міні-кейс

6

Відпрацювання виконання конкретних операцій

5. Методи лонгітюдного моделювання аграрних економічних процесів. Непараметричні методи дослідження ефективності та продуктивності аграрного виробництва. № 5-7

Експрес-контроль

Міні-кейс

8

Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру

6. Імітаційно-симулятивне моделювання економічних процесів методом «Монте-Карло». Аналіз нелінійних економічних процесів аграрного розвитку. № 8-10

Експрес-контроль

Міні-кейс

8

Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру

7. Оформлення результатів наукових досліджень, упровадження їх у практику та оцінювання ефективності. № 11-12

Експрес-контроль

Міні-кейс

4

Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру

Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу

Усього балів за роботу  на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

32

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль №1

Написання модульної контрольної роботи

8

Усього балів за модульний контроль

8

За виконання індивідуальних завдань***

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою, підготовка статті

10

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

10

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

50

 

* Види семінарських (практичних, лабораторних занять) затверджуються робочою навчальної програми науки.

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Кількість  балів за поточну успішність студентів денної форми навчання становить 50 балів, максимальна кількість балів за екзамен – 50, підсумкова оцінка становить 100 балів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

науки «Методологія наукових досліджень»

напрям підготовки 6504 "Економіка підприємства"

спеціалізація 6504/1 «Економіка агропромислових формувань»

заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Тема контактного заняття

Форма роботи студента

Види контактних занять*

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

Змістовий модуль №1

1. Методологія: сутність, зміст, поняття наукових досліджень.

Попередня підготовка з визначених питань

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

-

2. Наука і наукове мислення.  Концептуальні основи наукового пізнання «Економічної картини світу».

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар-вирішення ситуаційних вправ

1

3. Наукове дослідження та методика його виконання в економіці. Технологія дослідницької роботи.

Відпрацювання виконання конкретних операцій

Міні-кейс

2

4. Рівні та методи наукового дослідження. Загальнонаукові та загальнологічні методи наукового пізнання.

Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру

Міні-кейс

2

5. Методи лонгітюдного моделювання аграрних економічних процесів. Непараметричні методи дослідження ефективності та продуктивності аграрного виробництва.

Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру

Міні-кейс

4

6. Імітаційно-симулятивне моделювання економічних процесів методом «Монте-Карло». Аналіз нелінійних економічних процесів аграрного розвитку.

Вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру

Міні-кейс

4

7. Оформлення результатів наукових досліджень, упровадження їх у практику та оцінювання ефективності.

Виконання індивідуальних завдань тощо

Міні-кейс

2

Усього балів за роботу  на контактних  заняттях

15

Усього балів за модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

25

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

Домашнє індивідуальне завдання

Виконання,

Захист  результатів за графіком «Дня заочника»

20

Види індивідуальних завдань

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою

5

2. Написання реферату (есе)

5

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою

5

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5. Підготовка презентації за заданою тематикою

5

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

5

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань (за вибором студента)

5

Разом балів за  СРС

50

         
 

* Види контактних занять затверджуються робочою навчальної програми науки.

** Кількість модульних (контрольних) робіт з однієї науки визначає кафедра. За семестр не повинно проводитись більше 2-х модульних (контрольних) робіт.

*** За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

Підсумковий контроль знань студентів

 

Підсумковий контроль з вивчення науки передбачається у формі іспиту. Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є іспит здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань (іспиту).

Результати поточного контролю знань студентів у цілому (з урахуванням систематичності й активності роботи, за виконання модульних завдань) оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. В разі невиконання завдань поточного контролю у встановлений строк з об’єктивних причин, студент має право з дозволу декана скласти їх до останнього семінарського (практичного, лабораторного) заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів у формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних завдань. На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних задач тощо.

Перелік питань, що охоплюють зміст програми науки, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються кафедрою, включаються до робочої програми дисципліни і доводяться до студентів на початок семестру.

Екзаменаційний білет містить 5 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 8; 6; 0 балів, залежно від рівня відповіді:

Оцінка за 100-бальною шкалою

РІВЕНЬ ЗНАНЬ

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

0

незадовільний

 

Оцінка 10 балів виставляється в тому разі, коли студент:

а) з питань теоретико-методичного характеру:

розкрив суть економічної категорії, виклав методичні підходи до організації економічних процесів, дав їх економічне та правове обґрунтування.

б) з емпіричних завдань:

в логічній послідовності і правильно розв’язав завдання за наведеними у білеті вихідними даними, зробив відповідний висновок, що випливає з одержаного результату розв’язку.

Оцінка 8 балів виставляється в тому разі, коли студент:

в цілому вірно, але не точно, дав оцінку економічним явищам, дає неточне правове та економічне  обґрунтування процесів організації наукового дослідження, вірно, але не послідовно виклав методику організації. При розв’язанні задачі допустився незначних помилок, виконав її не послідовно, не зробив належного висновку.

Оцінка 6 балів виставляється у тому разі, коли студент: дає поверхове, неточне правове та економічне обґрунтування процесів організації виробництва, методику організації досліджень викладає з помилками. При розв’язанні задачі припустився помилок.

Оцінка 0 балів виставляється в тому разі, коли студент:

не розкрив суті економічних явищ, дає поверхове, неточне правове та економічне обґрунтування процесів організації виробництва, методику організації наукових досліджень викладає з помилками. При розв’язанні задачі припустився суттєвих помилок.

Загальна підсумкова оцінка з науки складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит.

 

ПРИКЛАД ТИПОВОГО ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

 і науки України

29 березня 2012 року №384

Форма № Н-5.05

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»

Напрям підготовки «Економіка підприємства»

Спеціалізація  «Економіка агропромислових формувань»                                        Семестр І

Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень»

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

 

 1. Розкрити сутність категорії "наука" та її складових, ознаки науки.
 2. Розкрити сутність та призначення морфологічного аналізу як методу наукових досліджень.

 

 1. Навести приклади оформлення списку літературних джерел: монографія (один автор), монографія (чотири автора), стаття з журналу, закон України.

 

 1. Сформулювати мету, об'єкт, предмет дослідження за такою темою магістерської роботи: "Економічне обґрунтування альтернативних стратегій розвитку персоналу підприємства".

 

 1. Сформувати в програмному пакеті  базу вихідних даних для розрахунку оцінювання технічної ефективності випуску продукції за статистичними даними підприємств (наданих викладачем).

 

 

Затверджено на засіданні кафедри економіки агропромислових формувань

протокол № _ від __ грудня 201_ р.

 

ЗАВІДУВАЧ  КАФЕДРОЮ                                                                                                                   ДЕМ'ЯНЕНКО С.І.  

 

ЕКЗАМЕНАТОР                                                                                                                                       КОВАЛЬ П.В.