Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Методологія наукових досліджень

Міністерство освіти і  науки

Державний вищий навчальний заклад

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра міжнародної економіки

 

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                   Проректором з науково-

                                                       педагогічної роботи____________ А.М.Колот

                                                                    «_____» _______ 2017 р.

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до вивчення дисципліни

«Методологія наукових досліджень»

освітній ступінь магістри

галузь знань «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність «Економіка»

спеціалізація « Міжнародна економіка»

 

ПОГОДЖЕНО:

завідувач кафедри _______________А.М. Поручник

 

 

Начальник навчально-

Методичного відділу _________________Т.В. Гуть

 

 

 

 

КИЇВ 2017

 

 

Укладачі програми : Поручник А.М.,

Столярчук Я.М.,

Ільницький Д.О.

                                                                                                         Чернявська О.І.

 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ

«Методологія наукових досліджень»

1. Вступ.

2. Тематичний план дисципліни .

3. Зміст дисципліни за темами.

4. Плани занять:

4.1. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

5. Самостійна робота студентів.

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

6.2. Заочна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

6.4. Зразок екзаменаційного білета.

7. Рекомендована література (основна і додаткова).

 

 

 

 

ВСТУП

 

«Методологія наукових досліджень» як дисципліна магістерського рівня освіти передбачає послідовне опанування студентами ключових засад проведення досліджень на високому якісному рівні, що є однією з ознак, які відрізняють магістрів від осіб, які опанували компетентності бакалаврського рівня освіти.

Актуальність дисципліни «Методологія наукових досліджень» обумовлена не лише відмінностями між рівнями освіти, але і зростаючим значенням дослідної та інноваційної діяльності в економіці, що базується на знаннях. Ефективність дослідної діяльності ґрунтується на якості досліджень та наукового підґрунтя, на які спираються у прийнятті економічних рішень, а також на спроможність дослідників донести результати досліджень у доступній та переконливій формі.

Дисципліна «Методологія наукових досліджень» входить до циклу спеціалізованих економічних дисциплін на Факультеті міжнародної економіки та менеджменту і спирається на раніше засвоєні студентами предмети: «Філософія», «Міжнародна економіка», «Економічна теорія», «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Маркетинг», «Міжнародна економічна діяльність України», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні організації» та ін. Курс, основуючись на здобутках вітчизняних та іноземних вчених, закладає основи системи знань і навичок щодо організації та проведення дослідницької діяльності.

Мета курсу: набуття базових компетенцій щодо основних процесів, цілей, структури, інформаційних джерел, практик наукового дослідження, зокрема у галузі міжнародної економіки.

Завдання курсу:

 • озброїти студентів навичками застосування знань щодо природи та логіки, методологічних підходів, принципів та загальнонаукових й спеціальних методів, етики, а також особливостей планування, формування мети, гіпотез, обґрунтування методик, і проведення наукових досліджень;
 • розвивати вміння використовувати одержані теоретичні знання у дослідній діяльності.
 • допомогти освоїти базові навики оцінки якості, переваг та недоліків наукових робіт;
 • закріпити творчі навички формулювання дослідницьких питань;
 • поглибити навики оформлення наукових робіт та їх презентацій перед зацікавленими особами.

Об’єктом є теоретичні основи діяльності економістів магістерського рівня освіти.

Предметом курсу є: методологія наукового дослідження, зокрема у сфері міжнародної економіки.

Компетентності, що формуються дисципліною, спрямовані на формування у студентів наступних професійних компетенцій:

 • розуміння та вміння пояснювати теоретичні основи, природу і логіку наукового дослідження;
 • ідентифікація та класифікація методологічних підходів, принципів та загальнонаукових й спеціальних методів наукових досліджень;
 • ранжування інформаційних даних та джерел інформації;
 • рецензування результатів наукових праць;
 • аналіз якості результатів та організації наукових досліджень;
 • складання документів, які є необхідними для оприлюднення результатів наукових досліджень;
 • ідентифікація дослідницьких проблем та формулюванням напрямків і тем досліджень;
 • поглиблення знань та навичок щодо окремих методик досліджень;
 • набуття практичних навичок аналізу та систематизації досвіду дослідної діяльності.

Відповідно до Національної рамки кваліфікацій, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 компетенціями, на здобуття яких спрямована дисципліна «Методологія наукового дослідження» є такі загальні компетентності: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у процесі навчання та професійній діяльності, що передбачає застосування певних теорій та методів науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог; концептуальні знання, набуті у процесі навчання на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи; розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог; зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують; використання іноземних мов у професійній діяльності; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

 

 

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 

Назва теми

Загальна кількість годин

З них

Практичні заняття

Індивідуальна робота

СР

1.

Академічна доброчесність

5

2

1

2

2

Природа і логіка наукового дослідження

5

2

1

2

3

Методологічні підходи до наукових досліджень

6

2

2

2

4.

Принципи та загальнонаукові методи дослідницької діяльності

8

4

2

2

5

Спеціальні методи в економічному дослідженні

8

4

2

2

6.

Вибір та формулювання теми дослідження

6

2

2

2

7.

Робота з науковою літературою

6

2

2

2

8.

Етика наукових досліджень

8

2

1

5

9.

Організація наукових досліджень та дослідницькі стратегії

8

2

1

5

10.

Канали та інструментарій збору інформаційних даних

8

2

1

5

11.

Кількісний та якісний аналіз інформаційних даних

8

2

1

5

12.

Вимоги до виконання магістерської дипломної роботи

6

2

1

3

13.

Підготовка і презентація результатів наукового дослідження

8

2

1

5

Підсумковий контроль, години

-

Усього, годин

90

30

18

42

 

 

 ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Академічна доброчесність

Етичні стандарти вищої освіти. Наукова етика. Правила оформлення бібліографічних списків і бібліографічних посилань. Академічна чесність у наукових дослідженнях: вітчизняний та зарубіжний досвід. Прояви академічної нечесності в освіті і науці: фабрикація даних, фальсифікація даних, хабарництво в академічній сфері, академічний саботаж, професійна нечесність, несанкціонована співпраця, академічне шахрайство, плагіат. Наслідки академічної нечесності. Правові аспекти академічної чесності та боротьби із плагіатом. Стимули для зловживань та фактори, які їх створюють. Кодекс честі КНЕУ - інструмент дотримання академічної чесності науковця і освітянина. Академічна відповідальність. Організація та процедура забезпечення академічної чесності.

 

Тема 2. Природа і логіка наукового дослідження

Наука як специфічна пізнавальна діяльність та соціокультурний феномен. Функції науки у суспільному розвитку. Об’єкт і суб’єкт наукового дослідження. Визначення загальних цілей і сфери наукового дослідження. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження. Етапи наукового дослідження та логіка дослідницького процесу. Класифікація наук та структура економічної науки.

 

Тема 3. Методологічні підходи до наукових досліджень

Методологія як наука про метод. Характеристика методу. Роль методу в науковому пізнанні. Ключові методологічні підходи у дослідницькій діяльності (діалектичний, метафізичний, синергетичний). Закони діалектики у процесі пізнання економічних систем. Категорія «економічний закон» і критерії її класифікації. Закон кількісно-якісних змін, роль закону єдності і боротьби протилежностей. Гносеологічна функція закону заперечення заперечень.

 

Тема 4. Принципи та загальнонаукові методи дослідницької діяльності

Зміст поняття «принцип». Принцип матеріалізму. Роль принципу розвитку. Принцип історизму. Системно-структурний аналіз. Синергетичний метод і принцип коеволюції. Принцип історичності. Принцип граничності.

Методи дедукції і індукції. Емпіричне і теоретичне в економіці. Об’єктивне і суб’єктивне в дії економічних законів. Метод наукової абстракції. Історико-логічний метод дослідження. Теорія і практика.

 

Тема 5. Спеціальні методи в економічному дослідженні

Особливості методів економічного дослідження. Математичне моделювання. Роль статистичних даних в економічному аналізі. Регресійний і кластерний аналіз. Економетричні інструменти економічного аналізу. Спостереження і припущення. Вибіркові методи дослідження, інтерв’ю. Анкетування як інструмент дослідження. Рівні наукового дослідження (мікро, макро, регіональний). Глобалізаційна парадигма економічного аналізу.

 

Тема 6.

Критерії вибору теми дослідження. Формулювання і деталізація загального напряму дослідження. Основні методи формулювання і коригування загального напряму дослідження (оцінка власних сильних сторін та інтересів, ознайомлення з темами магістерських дипломних робіт минулих років, моніторинг літератури, ведення зошита ідей, дослідження власних пріоритетів, метод мозкового штурму). Метод Делфі та сценарний аналіз. Формулювання теми дослідження (формулювання контрольних питань, цілей дослідження, складання плану і його структура). Графік виконання дослідницької роботи, ресурси. Складання списку літературних джерел.

 

Тема 7. Робота з науковою літературою

Планування пошуку літератури. Задача параметрів пошуку. Пошук і огляд літературних джерел. Критичний підхід до написання огляду літератури. Типи джерел літератури (первинний, вторинні, третинні). Особливості роботи з Інтернет-джерелами та пошукові інструменти. Збір літератури та її оцінка. Опрацювання літератури та його результативність.

 

Тема 8. Етика наукових досліджень

Етичні кодекси як моральні регулятори поведінки науковця. Різновиди академічного плагіату: (привласнення авторства, копіювання чужих матеріалів без належного оформлення цитування; поєднання власних та запозичених аргументів без належного цитування; приховане некоректне запозичення, само плагіат, парафраза, компіляція). Методи та інформаційні системи контролю за плагіатом. Показники оригінальності текстів наукових робіт. Соціальна та юридична відповідальність дослідника. Проблеми наукової творчості: внесок власних ідей у цивілізаційний науковий доробок.

 

Тема 9. Організація наукових досліджень та дослідницькі стратегії

Методи організації дослідницького процесу. Вибір методу організації дослідження. Класифікація дослідницьких стратегій. Вибір дослідницької стратегії. Використання багатометодного підходу. Оцінка якості результатів дослідження. Перевірка гіпотез.

 

Тема 10. Канали та інструментарій збору інформаційних даних

Проблеми отримання доступу до інформації. Основні стратегії отримання доступу до даних (резервування часу, використання існуючих зв’язків і встановлення нових, чітке формування мети отримання доступу, зацікавленість організації у проведенні дослідження, використання професійної мови).

 

Тема 11. Кількісний та якісний аналіз інформаційних даних

Вивчення зібраних даних. Порівняння загальних показників. Порівняння пропорцій і загальних показників. Розподіл значень змінних. Зв'язок між значеннями змінних показників. Статистичне описання даних. Оцінка ступеня залежності змінних. Вивчення загальних трендів розвитку економічних процесів. Прогнозування і форсайт. Загальне поняття якісного аналізу. Категоризація даних. Стратегії якісного аналізу. Кількісне представлення якісних даних.

 

Тема 12. Вимоги до виконання магістерської дипломної роботи

Щоденник підготовки кваліфікаційної роботи магістра. Загальні вимоги до підготовки кваліфікаційної роботи. Тематика дослідження. Загальні вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи. Етапи виконання кваліфікаційної роботи. Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи магістра.

 

Тема 13. Підготовка і презентація результатів наукового дослідження

Структура звіту про проведене дослідження (резюме, вступ, огляд літератури, методи, результати, висновки, список використаної літератури, додатки). Програмні продукти для презентації (Power Point Presentation). Використання наочного матеріалу та мультимедійної техніки.

 

 ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

 

Лекція №1. Природа і логіка наукового дослідження

 1. Академічна чесність у наукових дослідженнях: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 2. Формування бібліографічного списку (списку використаних джерел) та бібліографічних посилань.
 3. Перевірка на плагіат.

 

Лекція №2. Природа і логіка наукового дослідження

 1. Дослідження наукового пізнання: гносеологія, епістемологія, методологія. Поняття науки.
 2. Специфіка науки як пізнавальної діяльності: відмінність науки від інших типів знання.
 3. Наука як система. Класифікація наук. Функції науки в житті суспільства.

 

Лекція №3. Методологічні підходи наукових досліджень

 1. Передісторія науки, проблема методу у класичній науці, некласична та постнекласична наука.
 2. Ключові методологічні підходи у дослідницькій діяльності.
 3. Закони діалектики у процесі пізнання економічних систем.
 4. Становлення і розвиток позитивізму та непозитивістські концепції.

 

Лекція №4. Принципи та загальнонаукові методи дослідницької діяльності

 1. Принципи дослідницької діяльності.
 2. Загальнонаукові методи дослідницької діяльності.

 

Лекція №5. Спеціальні методи в економічному дослідженні.

 1. Особливості методів економічного дослідження.
 2. Кількісні методи в економічному аналізі.
 3. Якісні методи в економічному аналізі.

 

Лекція №6. Вибір та формулювання теми дослідження.

 1. Критерії вибору теми дослідження.
 2. Основні методи формулювання і коригування загального напряму дослідження.
 3. Формулювання теми дослідження.
 4. Ресурси та графік виконання дослідницької роботи.

 

Лекція №7. Робота з науковою літературою

 1. Планування пошуку і огляд літературних джерел.
 2. Типи джерел літератури та особливості роботи з ними.
 3. Опрацювання літератури та його результативність.

 

Лекція №8. Етика наукових досліджень.

 1. Моральні установки в межах самої науки.
 2. Моральні проблеми соціальної відповідальності наукового співтовариства і окремих дослідників. Етичні кодекси.
 3. Різновиди академічного плагіату.

 

Лекція №9. Організація наукових досліджень та дослідницькі стратегії

 1. Методи організації дослідницького процесу.
 2. Класифікація та вибір дослідницької стратегії.
 3. Оцінка якості результатів дослідження.

 

Лекція №10. Канали та інструментарій збору інформаційних даних.

 1. Проблеми отримання інформації.
 2. Основні стратегії отримання доступу до даних.
 3. Взаємозв‘язок якості дослідження та даними.

 

Лекція №11. Кількісний та якісний аналіз інформаційних даних

 1. Вивчення зібраних даних.
 2. Статистичний аналіз даних.
 3. Якісний аналіз та кількісне представлення якісних даних.

 

Лекція №12. Виконання магістерської дипломної роботи

 1. Управління часом виконання магістерської дипломної роботи.
 2. Загальні вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи.
 3. Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи магістра.

 

Лекція №13. Підготовка і презентація результатів наукового дослідження.

 1. Структура звіту про проведене дослідження.
 2. Особливості використання програмних продуктів для презентації.
 3. Використання наочного матеріалу та мультимедійної техніки.

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Всі заняття ґрунтуються на попередньому вивченні лекційних матеріалів лектора, що дає можливість зосередити увагу лише на проблемних питаннях.

 

ПРАКТИЧНЕ заняття №1

Дискусія

Тема. Академічна доброчесність як цінність

та конкурентна перевага студента

Мета: довести до студента інформацію про цінність академічної доброчесності та її вплив на реалізацію стратегії успішного життя, навчити студентів оформлювати бібліографічні списки і бібліографічні посилання згідно встановлених вимог.

Компетенції: розуміння наукової етики та академічної культури, знання етичних стандартів вищої освіти, вміння оформлювати бібліографічні списки і бібліографічні посилання згідно встановлених вимог.

Форма проведення: робота в малих творчих групах.

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

1. Академічна чесність у наукових дослідженнях: вітчизняний та зарубіжний досвід. Прояви академічної нечесності в освіті і науці: фабрикація даних, фальсифікація даних, хабарництво в академічній сфері, академічний саботаж, професійна нечесність, несанкціонована співпраця, академічне шахрайство, плагіат. Кодекс честі КНЕУ - інструмент дотримання академічної чесності науковця і освітянина.

2. Формування бібліографічного списку (списку використаних джерел) та бібліографічних посилань згідно із встановленими вимогами у кваліфікаційній роботі магістра.

3. Перевірка на плагіат.

Глосарій: академічна доброчесність, бібліографічний апарат, бібліографічний список, бібліографічне посилання.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Критичний перегляд мультимедійних матеріалів за заданою темою;
 • Підготовка аналітичної записки.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття:

- Кодекс честі КНЕУ, приклади відтвореного цитованого тексту, приклад бібліографічного списку та бібліографічних посилань, тексти із завуальованим плагіатом.

- Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей (за видами економічної діяльності)» / І. М. Рассоха; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 76 с.

 

 

ПРАКТИЧНЕ заняття №2

Лекція-дискусія

Тема. Специфіка наукового знання

Мета: сформувати цілісне уявлення про місце дисципліни «Методологія наукових досліджень» в системі наук.

Компетенції: вміння будувати структурно-логічний ланцюг набуття компетенцій, виокремлення особливостей дисципліни «Методологія наукових досліджень» поміж інших наук, навики управління інформацією, вміння взаємодіяти при роботі в команді, здатність засвоювати знання, здатність до навчання, здатність працювати самостійно та породжувати нові ідеї (креативність).

Форма проведення: інтерактивна лекція, дискусія-обговорення, бліц – опитування.

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1. знайомство з аудиторною групою (склад, соціологія, кар’єрні очікування, рівень знань щодо науки);
  1. Міні-лекція:
 • Дослідження наукового пізнання: гносеологія, епістемологія, методологія.
 • Поняття та специфіка науки як пізнавальної діяльності: відмінність науки від інших типів знання.
 • Наука як система. Класифікація та функції науки в житті суспільства.
 1. Бліц – опитування (питання-відповіді щодо теми заняття);
 2. Дискусія-обговорення на тему: «Чи потрібна досліднику методологія?», «Роль науки у вирішенні глобальних проблем сучасності», «Сучасна наукова картина світу», «Взаємозв’язок науки та інших сфер суспільства: наука і релігія,  наука і політика».

Глосарій: наука, наукове пізнання, синергетика, гносеологія, епістемологія, фундаментальна, прикладна наука, сцієнтизм, антисцієнтизм

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Аналітичний огляд наукових публікацій;
 • Критичний перегляд мультимедійних матеріалів за заданою темою;
 • Підготовка аналітичної записки.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література:

 

 

ПРАКТИЧНЕ заняття №3

Робота в малих групах

Тема. Методологія - наука про метод

Мета: набуття базових знань щодо методологічних підходів до наукових досліджень.

Компетенції: освоєння основної інформації щодо методологічних підходів до наукових досліджень, навички використання основних методологічних підходів проведення наукових досліджень, усвідомлення ролі методологічних підходів при наукових дослідженнях.

 1. Форма проведення: робота в малих групах, доповідь-презентації, бліц – опитування.

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1. Інтерактивна-лекція:
 • Методологія як наука про метод.
 • Характеристика методу.
 • Ключові методологічні підходи у дослідницькій діяльності.
 1. Робота в малих групах та презентації з обговоренням на тему: «Роль системної методології в науковому пізнанні»
 2. Бліц – опитування (питання-відповіді щодо теми заняття)

Глосарій: діалектика, метафізика, синергетика, логіка, методологія, позитивізм, інтерпретивізм, реалізм.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Критичний перегляд мультимедійних матеріалів за заданою темою;
 • Підготовка аналітичної записки.
 • Вивчення філософських концепцій, що сприяють проведенню наукового дослідження.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література:

 

ПРАКТИЧНЕ заняття №4

Аналіз-обговорення

Тема. Закони науки та наукові дослідження

Мета: набуття базових знань щодо ролі законів науки у наукових дослідженнях.

Компетенції: систематизація умінь та навиків працювати в команді, комунікативність в груповій роботі при аналізі та спільному обговоренні поставленого завдання, компетентність в процесі трактування законів науки в наукових дослідженнях, набуття задатків лідера при виконанні першого етапу індивідуальних завдань.

Форма проведення: Аналіз-обговорення презентацій, контроль виконання індивідуальних завдань.

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1. Міні-лекція:
 • Закони діалектики у процесі пізнання економічних систем.
 • Категорія «економічний закон» і критерії її класифікації.
 • Закон кількісно-якісних змін, роль закону єдності і боротьби протилежностей.
 • Гносеологічна функція закону заперечення заперечень.
  1. Аналіз-обговорення презентацій на тему: «Аналіз прикладів дії законів діалектики у сфері економіки», «Роль категорій діалектики в дослідженні економічних систем»
  2. Питання-відповіді щодо теми.
  3. Аналіз перших проектів виконання індивідуальних завдань.

Глосарій: закони діалектики, економічний закон, метафізичний метод, діалектична суперечність, закон заперечення заперечень, еклектика, софістика, догматизм.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Аналітичний огляд наукових публікацій;
 • Критичний перегляд мультимедійних матеріалів за заданою темою;
 • Підготовка аналітичної записки.
 •  Вивчення метафізичного методу в економічному дослідженні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література:

- Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Ігор Вдовичин]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 247 с.

 

ПРАКТИЧНЕ заняття 5

Семінар-презентація

Тема. Принципи дослідницької діяльності

Мета: набуття базових компетентностей щодо принципів та загальнонаукових методів дослідницької діяльності.

Компетенції: уміння вибирати ефективний метод для виконання наукової роботи, аналізувати механізм перетворення економічної системи в цілісність, освоєння базових знань щодо структури економічного дослідження та його основних принципів, а також теоретико-методологічні форми дослідження економічних явищ і процесів, здатність застосовувати свої знання на практиці, навики виокремлення емпіричного і теоретичного в економіці.

Форма проведення: бліц-опитування, презентація-доповідь, контроль виконання індивідуальних завдань.

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1.  Інтерактивна-лекція:
 • Зміст поняття «принцип».
 • Принцип матеріалізму.
 • Системно-структурний аналіз.
 • Синергетичний метод і принцип коеволюції.
 • Принцип граничності.
 1. Презентації на тему: «Нормативний характер ідеалів науки», «Перевірюваність і передбачувальна сила теорії», «Пояснювальна сила теорії і вимога простоти» та їх рецензування.
 2. Бліц-опитування (питання-відповіді щодо теми заняття).
 3. Аналіз проектів виконання індивідуальних завдань.

Глосарій: принцип, синергія, коеволюція, матеріалізм, економічна система, принципи розвитку та історизму.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Аналітичний огляд наукових публікацій;
 • Критичний перегляд мультимедійних матеріалів за заданою темою;
 • Підготовка аналітичної записки.
 • Визначення ролі принципів розвитку та історизму.
 • Вивчення об’єктивного і суб’єктивного в дії економічних законів.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література: - Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для сту­дентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Семінар-дискусія

Тема. Загальнонаукові методи дослідницької діяльності

Мета: набуття базових компетентностей щодо принципів та загальнонаукових методів дослідницької діяльності.

Компетенції: уміння вибирати ефективний метод для виконання наукової роботи, аналізувати механізм перетворення економічної системи в цілісність, освоєння базових знань щодо структури економічного дослідження та його основних принципів, а також теоретико-методологічні форми дослідження економічних явищ і процесів, здатність застосовувати свої знання на практиці, навики виокремлення емпіричного і теоретичного в економіці.

Форма проведення: дискусія з елементами аналізу, написання звіту по результатам дискусії та його рецензування.

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1. Інтерактивна-лекція:
 • Методи дедукції і індукції.
 • Емпіричне і теоретичне в економіці..
 • Метод наукової абстракції.
 1. Дискусія з елементами аналізу на тему: «Вибір методу організації наукового дослідження: переваги й недоліки», написання звіту та його рецензування.
 2. Питання-відповіді щодо теми.

Глосарій: дедукція, індукція, економетрика, емпіричне і теоретичне в економіці, наукова абстракція.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Аналітичний огляд наукових публікацій;
 • Критичний перегляд мультимедійних матеріалів за заданою темою;
 • Підготовка аналітичної записки.
 • Вивчення історико-логічного методу дослідження.
 • Самостійне ознайомлення з питанням щодо теорії і практики дослідження.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література: - Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» [Текст] / Ф.О. Чмиленко, Л.П.Жук. – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 48 с.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Семінар - тренінг

Тема. Кількісні та якісні методи в економічних дослідженнях

Мета: поглибити знання студентів щодо спеціальних методів в економічних дослідженнях

Компетенції: здатність опрацьовувати статистичні дані в економічному аналізі, навички ефективного вибору методів в економічних дослідженнях, вміння презентувати результати своєї роботи, здатність засвоювати знання на практиці та працювати самостійно, визначаючи підходящі інструменти дослідження.

Форма проведення: теоретичне опитування, робота в малих групах.

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1. Тренінг-лекція:
 • Математичне моделювання.
 • Регресійний і кластерний аналіз.
 • Економетричні інструменти економічного аналізу.
 1. Робота в малих групах на тему: «Сучасні особливості методів та інструментів економічного дослідження: зарубіжний досвід»
 2. Теоретичне опитування по темі заняття.
 3. Аналіз проектів виконання індивідуальних завдань.

Глосарій: математичне моделювання, регресія, кластерний аналіз, економетричні інструменти.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Аналітичний огляд наукових публікацій;
 • Вивчення особливостей методів економічного дослідження
 • Вивчення ролі статистичних даних в економічному аналізі.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література: - Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Ігор Вдовичин]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 247 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Ділова гра

Тема. Кількісні та якісні методи в економічних дослідженнях

Мета: поглибити знання студентів щодо спеціальних методів в економічних дослідженнях

Компетенції: здатність опрацьовувати статистичні дані в економічному аналізі, навички ефективного вибору методів в економічних дослідженнях, вміння презентувати результати своєї роботи, здатність засвоювати знання на практиці та працювати самостійно, визначаючи підходящі інструменти дослідження.

Форма проведення: ділова гра, презентація, контроль виконання індивідуальних завдань.

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1. Інтерактивна-лекція:
 • Спостереження і припущення.
 • Вибіркові методи дослідження, інтерв’ю.
 • Анкетування як інструмент дослідження.
 1. Ділова гра: «Які методи краще для економістів: кількісні чи якісні».
 2. Презентації на тему: «Проведення наукового дослідження на регіональному та макрорівнях» та їх рецензування.
 3. Питання-відповіді щодо теми.
 4. Аналіз проектів виконання індивідуальних завдань.

Глосарій: Спостереження і припущення, інтерв’ю, анкетування, вибірка.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Аналітичний огляд наукових публікацій;
 • Критичний перегляд мультимедійних матеріалів за заданою темою;
 • Підготовка аналітичної записки.
 • Вивчення рівнів наукового дослідження (мікро, макро, регіональний).
 • Визначення глобалізаційної парадигми економічного аналізу.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література: - Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  9

Мозковий штурм

Тема. Вибір та формулювання теми дослідження

Мета: набуття та розвиток навичок вибору та формулювання теми дослідження.

Компетенції: навички оперативного пошуку ідей та генерування теми дослідження, формування розуміння щодо технології та логіки наукового дослідження, компетентність в процесі вибору вірного напряму наукової роботи.

Форма проведення: мозковий штурм, презентація, контроль виконання індивідуальних завдань та модульний контроль

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1. Міні-лекція:
 • Критерії вибору теми дослідження.
 • Основні методи формулювання і коригування загального напряму дослідження.
 • Метод Делфі та сценарний аналіз.
 1. Презентації на тему: «Вплив теми дослідження на його зміст» та його рецензування.
 2. Мозковий штурм «Оцінка власних сильних сторін, інтересів та пріоритетів дослідження»
 3. Питання-відповіді щодо теми.
 4. Модульний контроль за темами 1-8.

Глосарій: тема дослідження, метод Делфі,сценарний аналіз, ціль та напрям дослідження, моніторинг літератури.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Аналітичний огляд наукових публікацій;
 • Критичний перегляд мультимедійних матеріалів за заданою темою;
 • Вивчення питань щодо: формулювання і деталізація загального напряму дослідження; формулювання теми дослідження.
 • Визначити графік виконання дослідницької роботи, ресурси; складання списку літературних джерел.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література:

-  Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Каламбет С. В., Іванов С. В., Півняк Ю. В. - Дніпропетровськ : Герда, 2015. - 190 с. 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10

Семінар-обговорення

Тема. Робота з науковою літературою

Мета: розвиток навичок роботи з науковою літературою.

Компетенції: навички використання наукової літератури, уміння стратифікувати наукову літературу, планувати її пошук, компетенції управління інформацією (уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел), вміння працювати з Інтернет-джерелами.

Форма проведення: презентація-обговорення в малих групах, рецензування результатів.

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1. Інтерактивна-лекція:
 • Пошук і огляд літературних джерел.
 • Типи джерел літератури (первинний, вторинні, третинні).
 • Особливості роботи з Інтернет-джерелами та пошукові інструменти.
 1. Презентація-обговорення в малих групах на тему: «Сучасні інформаційно-пошукові джерела науково-дослідного процесу» та їх рецензування.
 2. Питання-відповіді щодо теми.
 3. Аналіз проектів виконання індивідуальних завдань.

Глосарій: первинний, вторинні, третинні джерела, пошукові системи, монографія, метод «мозкової атаки», бенчмаркінг.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Критичний перегляд мультимедійних матеріалів за заданою темою;
 • Вивчення критичного підходу до написання огляду літератури.
 • Збір літератури та її оцінка.
 • Планування та задача параметрів пошуку літератури.
 • Опрацювання літератури та його результативність.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література:

- Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей (за видами економічної діяльності)» / І. М. Рассоха; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 76 с.

 • Методологія досліджень та використання інтернет-ресурсів (для науковців сектору безпеки та оборони) [Текст] : підручник / [Акульшин О. В. та ін.] ; (за заг. ред. Л. Ф. Компанцевої) ; Нац. акад. Служби безпеки України. - Київ : Нац. акад. СБУ, 2015. - 344 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  11

Робота в малих групах

Тема. Етика наукових досліджень

Мета: розвиток культури проведення наукових досліджень та оприлюднення їх результатів.

Компетенції: формування навиків культурного мислення та норм етики при проведенні наукових досліджень,  розвиток якостей лідера під час роботи в команді, набуття знань  щодо соціальних та юридичних аспектів організації дослідницької діяльності.

Форма проведення: бліц-опитування, робота в малих групах, міні-кейс, контроль виконання індивідуальних завдань

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1. Проблемна лекція:
 • Етичні кодекси як моральні регулятори поведінки науковця.
 • Методи та інформаційні системи контролю за плагіатом.
 • Показники оригінальності текстів наукових робіт.
 1. Робота в малих групах на тему: «Соціальна та юридична відповідальність дослідника», «Проблема соціального управління наукою», «Правові аспекти організації науково-дослідної роботи: право на наукове відкриття і винахід» та загальне обговорення результатів.
 2. Розв’язання міні-кейсу: «Проблема та сучасні особливості застосування різних видів академічного плагіату»
 3. Бліц-опитування (питання-відповіді щодо теми заняття).
 4. Аналіз проектів виконання індивідуальних завдань.

Глосарій: цитування, самоцитування, імпакт-фактор, інтелектуальна власність, плагіат, антиплагіат, креативність, само-плагіат, парафраза, компіляція, винахід, авторське право.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Аналітичний огляд наукових публікацій;
 • Критичний перегляд мультимедійних матеріалів за заданою темою;
 • Підготовка аналітичної записки.
 • Вивчення проблем наукової творчості: внесок власних ідей у цивілізаційний науковий доробок.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література:

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

Семінар-мозкова атака

Тема. Організація наукових досліджень та дослідницькі стратегії

Мета: розвиток навичок обґрунтування дослідницьких стратегій та управління організацією наукових досліджень

Компетенції: загальні систематизовані знання щодо методів і стратегій наукового дослідження, уміння виконувати оцінку якості результатів дослідження, комунікація: самостійна робота та взаємодія в колективі для виконання поставлених завдань, індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань у навчанні.

Форма проведення: презентація-обговорення, мозкова атака, контроль виконання індивідуальних завдань

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

        План роботи на практичному занятті:

 1. Міні-лекція:
 • Методи організації дослідницького процесу.
 • Класифікація дослідницьких стратегій.
 • Оцінка якості результатів дослідження
 1. Презентація-обговорення на теми: «Переваги і недоліки використання багатометодного підходу в науковому дослідженні», «Перспективи розвитку соціально-економічних наук» та їх рецензування.
 2. Мозкова атака: «Вибір стратегії та методу організації дослідження»
 3. Аналіз проектів виконання індивідуальних завдань.

Глосарій: експеримент, опитування, анкетування, стратегія етнографії, тактика дослідження, фокус-група.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Аналітичний огляд наукових публікацій;
 • Критичний перегляд мультимедійних матеріалів за заданою темою;
 •  Вибір дослідницької стратегії.
 •  Перевірка гіпотез у науковому дослідженні.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література:

- Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для сту­дентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  13

Семінар- дискусія

Тема. Канали та інструментарій збору інформаційних даних

Мета: поглиблення навичок вибору та використання каналів та інструментарію збору інформаційних даних

Компетенції: знання щодо використання інформаційних джерел пошуку інформації, використання існуючих зв’язків і встановлення нових при зборі інформації, використання професійної мови у дослідній діяльності; здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та самостійним.

Форма проведення: теоретичне опитування, дискусія з елементами аналізу,  презентація-обговорення.

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1. Міні-лекція:
 • Проблеми отримання доступу до інформації.
 • Основні стратегії отримання доступу до даних.
 1. Презентація-обговорення на тему: «Проблеми зниження надійності даних в сучасних наукових дослідженнях та шляхи їх вирішення» та її рецензування.
 2. Дискусія з елементами аналізу «Проблема інформаційного забезпечення науково-дослідної діяльності в Україні»
 3. Теоретичне опитування.
 4. Аналіз проектів виконання індивідуальних завдань.

Глосарій: наукометрична база, індекс цитування, стратегія резервування часу.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Аналітичний огляд наукових публікацій;
 • Критичний перегляд мультимедійних матеріалів за заданою темою;
 • Підготовка аналітичної записки.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література:

 • Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. І. Назаренко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2014. - 123 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 119.
 • Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / В. А. Голіков, М. А. Козьміних, О. А. Онищенко ; Одес. нац. мор. акад. - Одеса : ОНМА, 2014. - 163 с.
 • Методологія наукових досліджень у схемах, таблицях, прикладах [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Г. М. Азаренкова та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук., проф. Г. М. Азаренкової ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ). - Київ : УБС НБУ, 2014. - 223 с.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 14

Семінар-диспут

Тема. Кількісний та якісний аналіз інформаційних даних

Мета: розвиток компетенцій критичного мислення та свідомого використання кількісного та якісного аналізу інформаційних даних.

Компетенції: формування навиків аналізу інформаційних даних за допомогою загальних показників, таблиць, діаграм, отримання знань щодо особливостей застосування індукційного та дедукційного підходів до аналізу даних, здатність до аналізу і синтезу інформації, вміння працювати в команді.

Форма проведення: дискусія-обговорення, диспут, колоквіум, контроль виконання індивідуальних завдань.

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1. Інтерактивна-лекція:
 • Вивчення зібраних даних та порівняння загальних показників.
 • Розподіл та зв'язок між значеннями змінних показників.
 • Загальне поняття  та стратегії якісного аналізу.
 1. Дискусія–обговорення на тему: «Загальні тренди розвитку економічних процесів».
 2. Диспут: «Характеристика основних переваг та недоліків використання комп’ютерних систем аналізу якісних даних CAQDAS»
 3. Колоквіум  по ключовим категоріям теми.
 4. Аналіз проектів виконання індивідуальних завдань.

Глосарій: Прогнозування і форсайт, пакетування даних, аналітична індукція, дедукційний метод, категоризація даних, візуалізація інформації, типи кодування даних.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Порівняння пропорцій і загальних показників.
 • Статистичне описання даних.
 • Оцінка ступеня залежності змінних.
 • Категоризація даних.
 • Прогнозування і форсайт
 • Стратегії якісного аналізу.
 • Кількісне представлення якісних даних.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література:

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  15

Семінар-обговорення

Тема. Вимоги до виконання магістерської дипломної роботи

 

Мета: набуття знань щодо вимог до виконання магістерської дипломної роботи та навичок аналізу шляхів виконання та перевершення цих вимог.

Компетенції: уміння виконувати магістерську дипломну роботу відповідно до вимог та у визначені терміни, застосовувати здобуті раніше знання на практиці, компетенції оцінювання кваліфікаційної роботи магістра.

Форма проведення: аналіз-обговорення, бліц-опитування, контроль виконання індивідуальних завдань.

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1. Міні-лекція:
 • Загальні вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи.
 • Етапи виконання кваліфікаційної роботи.
 • Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи магістра.
 1. Аналіз-обговорення:  на тему: «Дайте коротку характеристику складових елементів магістерського дослідження» та їх рецензування.
 2. Бліц-опитування (питання-відповіді щодо теми заняття).
 3. Аналіз проектів виконання індивідуальних завдань.

Глосарій: гіпотеза, предмет й об’єкт дослідження, відгук та апробація результатів, щоденник магістра.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Щоденник підготовки кваліфікаційної роботи магістра.
 • Загальні вимоги до підготовки кваліфікаційної роботи.
 • Вивчення тематики дослідження.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література: -  Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Каламбет С. В., Іванов С. В., Півняк Ю. В. - Дніпропетровськ : Герда, 2015. - 190 с. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №  16

Семінар-дискусія

Тема. Підготовка і презентація результатів наукового дослідження

Мета: поглиблення навичок підготовки і презентації результатів наукового дослідження.

Компетенції: здатність застосовувати набуті раніше знання на практиці, навики презентації результатів магістерського дослідження, вміння використовувати наочний матеріал та сучасну техніку для  захисту кваліфікаційної роботи магістра

Форма проведення: презентації, дискусія, модульний тестовий контроль.

Види інноваційних технологій навчання, які можуть використовуватися під час цієї лекції (використовуються в залежності від рівня готовості аудиторії): кейс-метод, заняття-дослідження, мозковий штурм, банки візуального супроводження, конференція, рольові та дидактичні ігри.

План роботи на практичному занятті:

 1. Інтерактивна-лекція:
 • Структура звіту про проведене дослідження.
 • Програмні продукти для презентації.
 • Використання наочного матеріалу та мультимедійної техніки.
 1. Презентації на тему: «Спеціальнонаукова і загальнонаукова картина світу»,  «Процеси диференціації та інтеграції наукового знання».
 2. Дискусія: «Основні аспекти планування та проведення усної презентації звіту».
 3. Питання-відповіді щодо теми.
 4. Модульний тестовий контроль №2.

Глосарій: резюме, вступ, огляд літератури, методи, результати, висновки, список використаної літератури, додатки.

Форми самостійної роботи студентів:

 • Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо;
 • Аналітичний огляд наукових публікацій;
 • Критичний перегляд мультимедійних матеріалів за заданою темою;
 • Підготовка аналітичної записки.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: матеріали лекцій, опорний конспект, рекомендовані джерела, основна та додаткова література: - Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 180 с.

 

 

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою. Особливу увагу студентам варто звернуту на питання організації самостійної роботи, вибір місця та часу її проведення для своєчасного представлення результатів виконання індивідуальних завдань.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання має виконати кожен студент у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи поданий у Карті самостійної роботи студентів, яка включається до «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщуються на сайті КНЕУ.

Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві. Набрані ним бали враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
з дисципліни «Методологія наукових досліджень»

№ практичного  заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських занять*

Максимальна

кількість балів

 

За систематичність і активність роботи на семінарських заняттях

Одне практичне заняття, як правило, передбачає участь у 2-х формах роботи і максимальну оцінку у 6 балів

 

Змістовий модуль №1

1

Дискусія

Підготовка пропозицій для вирішення конкретних проблем

Робота в малих групах

0-3

2

Лекція-дискусія

Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо.

Бліц – опитування

0-3

Підготовка пропозицій для розв’язання конкретних проблем.

Дискусія-обговорення

0-3

3

Робота в малих групах

Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо.

Бліц – опитування

0-3

Підготовка пропозицій для розв’язання конкретних проблем

Доповідь-презентація

0-3

4

Аналіз-обговорення

 

Підготовка питань-відповідей для розв’язання конкретних проблем

Дискусія - обговорення

0-3

Підготовка до аналізу конкретної ситуації та пропозиції з розв’язання проблеми

 Аналіз презентацій

0-3

5

Семінар-презентація

Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо.

Бліц-опитування

0-3

Підготовка до аналізу конкретної ситуації та пропозиції з розв’язання проблеми

 Доповідь-презентація

0-3

6

Семінар-дискусія

Підготовка до аналізу конкретної ситуації та пропозиції з розв’язання проблеми

 Дискусія з елементами аналізу

0-3

Написання звіту по результатам дискусії та його рецензування

Рецензування звіту

0-3

7

Семінар-тренінг

Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо.

Теоретичне опитування

0-3

Підготовка пропозицій з розв’язання проблеми

Робота в малих групах

0-3

8

Ділова гра

Підготовка пропозицій для розв’язання конкретних проблем

Презентація

0-3

Підготовка статистичної інформації та опрацювання завдання для самостійної роботи.

Ділова гра

0-3

 

Підготовка аналітичних доповідей та пошук, підбір, огляд літературних джерел за заданою тематикою (завдання №1)

практичне заняття, міні-кейс

30 (за 5 тижнів до закриття відомості)

Змістовий модуль №2

9

Мозковий штурм

Підготовка пропозицій з розв’язання проблеми

Мозковий штурм

0-3

Підготовка пропозицій для розв’язання конкретних проблем

Презентація

0-3

10

Семінар-обговорення

Підготовка пропозицій з розв’язання проблеми

Презентація-обговорення в малих групах

0-3

Написання звіту по результатам дискусії та його рецензування

Рецензування звіту

0-3

11

Робота в малих групах

Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо.

Бліц-опитування

0-3

Підготовка пропозицій з розв’язання проблеми

Робота в малих групах,

0-3

Підготовка до аналізу конкретної ситуації та пропозиції з розв’язання проблеми

Міні-кейс

0-3

12

Семінар-мозкова атака

Підготовка пропозицій з розв’язання проблеми

Мозкова атака

0-3

Підготовка пропозицій з розв’язання проблеми

Презентація-обговорення

0-3

 

13

Семінар-дискусія

Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо.

Теоретичне опитування

 

0-3

Підготовка пропозицій для розв’язання конкретних проблем

 Дискусія з елементами аналізу

0-3

Підготовка пропозицій для розв’язання конкретних проблем

Презентація-обговорення.

 

0-3

14

Семінар- диспут

Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо.

Колоквіум

0-3

Підготовка до аналізу конкретної ситуації та пропозиції з розв’язання проблеми

Диспут

0-3

Підготовка пропозицій для розв’язання конкретних проблем

Дискусія-обговорення

0-3

15

Семінар- обговорення

Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо.

Бліц-опитування

0-3

Підготовка пропозицій для розв’язання конкретних проблем

Аналіз-обговорення

0-3

16

Семінар-дискусія

Підготовка пропозицій для розв’язання конкретних проблем

 Презентації

0-3

Підготовка пропозицій для розв’язання конкретних проблем

 Дискусія

0-3

 

Підготовка аналітичних доповідей та пошук, підбір, огляд літературних джерел за заданою тематикою (завдання №2)

практичне заняття, міні-кейс

15 (за 3 тижні до закриття відомості)

 

Підготовка аналітичних доповідей та пошук, підбір, огляд літературних джерел за заданою тематикою (завдання №3)

практичне заняття, міні-кейс

15 (за 2 тижнів до закриття відомості)

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

60

За виконання модульних (контрольних) завдань**

Модуль 1

Написання модульної контрольної роботи №1(теорія) протягом 3 тижнів з початку навчання

0-10

Модуль 2

Написання модульної контрольної роботи №1(тести) за 2 тижні до закриття відомості

0-10

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

 1. Написання есе

0-10

 1. Підготовка рецензії

0-10

 1. Участь у конференції, підготовці наукових публікацій за тематикою магістерської роботи

0-10

 1. Реферування аналітичних звітів, наукової та навчальної літератури іноземною мовою

0-10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань

20

Разом балів за  СРС

100

         

 

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»:

 

Основними завданнями контролю знань магістрів з дисципліни «Методологія наукових досліджень» є оцінювання засвоєння набутих ними теоретичних знань і практичних навичок. При цьому, контрольні заходи мають:

 1. стимулювати систематичну самостійну роботу над навчальним матеріалом;
 2. забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретичних знань при виконанні практичних завдань на базах виробничої практики (за місцем роботи);
 3. сформувати навички відповідального ставлення до своїх обов‘язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної інформації, чіткої організації свого робочого дня.

Оцінювання знань студентів по дисципліні здійснюється на основі результатів поточного контролю знань (заліку) за 100 бальною шкалою. Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів.

Під час участі у лекційних та практичних занять, самостійної роботи, виконання індивідуальних завдань студенти мають орієнтуватися на перелік питань для контролю знань програмного матеріалу з дисципліни «Методологія наукових досліджень». Для зручності поточного і підсумкового контролю знань складено Карту самостійної роботи. В разі виникнення питань студенти можуть скористатися можливістю індивідуально-консультативної роботи з викладачем.

 

 

Порядок оцінювання поточної успішності студентів

протягом семестру

Максимальна оцінка – 60 балів (при проведенні практичних занять)
+ 20 балів (модульні)
+ 20 балів (вибіркові)

ОБОВ`ЯЗКОВІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

 

БЛОК 2

 

Модульне завдання 1 (теорія)

Максимальна оцінка – 10 балів

 

Модульне завдання 2 (тести)

Максимальна оцінка – 10 балів

 

БЛОК 1

 

Контроль систематичності та активності роботи студентів протягом семестру

 

Максимальна оцінка – 60  балів

Активність студента в обговоренні питань семінарів, проблемних ситуацій, розв’язанні розрахункових завдань, обговореннях, мозкових атаках тощо

ВИБІРКОВІ

БЛОК 4

Студентська наукова робота

Максимальна оцінка – 10 балів

Участь у наукових конференціях, круглих столах, симпозіумах, написання та подання до друку тез конференцій, статей, брошур або інших видів наукових робіт

БЛОК 3

Максимальна оцінка – 10 балів

Підготовка та презентація есе, огляду літературних джерел (рецензування) або інших видів аналітичних робіт.     

     Оцінка - 0,6,8,10 балів

БЛОК 5

Максимальна оцінка – 10 балів

Реферування аналітичних звітів, наукової та навчальної літератури іноземною мовою

Завдання оцінюється у 0,6,8,10 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Система поточного контролю магістрів передбачає оцінювання їх за двома основними напрямками:

а) перевірка теоретичних знань (0-3);

б) перевірка виконання індивідуальних практичних завдань.

Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань в залежності від вибору викладача може проводитись в одній з альтернативних форм:

 • за результатами захисту звітів про виконання завдань написання есе згідно з тематичним планом за тематикою питань, винесених на самостійне опрацювання студентом;
 • за підсумками проведення модульних робіт, на які виносяться питання навчального курсу. Теоретичні знання оцінюються в діапазоні 0-10 балів.

Для оцінювання відповідей студентів на практичних заняттях використовуються такі критерії:

 • відмінному рівню (3 бали) відповідає правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами наук; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ;
 • рівню «добре» (2 бали) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного  програмного  матеріалу,  але  не  спромігся  переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел
 • задовільному рівню (1 бал) відповідає у цілому правильна та неповна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав задовільний рівень знань з основного програмного матеріалу, але не спромігся  аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел;

незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі.

 

Оцінка результатів написання модульних контрольних робіт, які відбуваються у формі теоретичних і тестових завдань.

Оцінка «10 балів»

відповідає виявленню всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу (для модулю №210-9 вірних відповідей);

Оцінка «8 балів»

відповідає виявленню знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки (для модулю №2 8-7 вірних відповідей);

Оцінка «6 балів»

відповідає виявленню знань основного матеріалу допускаючи окремі незначні помилки; володіння окремими методами, методиками та інструментами передбаченими програмою для проведення аналізу навчально-програмного матеріалу та вирішення типових завдань допускаючи при їх використанні принципові помилки (для модулю №2 6-5 вірних відповідей);

Оцінка «0 балів»

відповідає виявленню значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки (для модулю №2 до 5 вірних відповідей).

 

Оцінювання рівня набутих практичних навичок здійснюється за результатами виконання та захисту звітів індивідуальних практичних завдань. Такі завдання (наведені вище) також включаються до навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисципліни, розміщуютьсь на сайті університету або видаються безпосередньо студентам.

Діапазон оцінки практичних навичок 0-30/15 балів (завдання 1 макс 30 балів, завдання 2 і 3 – по 15 балів кожне).

 

 

 

Оцінка рівня виконання індивідуальних практичних завдань

Оцінка «30/15 балів»

студент виявляє глибокі знання з обраної теми, користується спеціальною літературою, здійснює аналіз статистичних даних, самостійно робить узагальнення і висновки.

Оцінка “24/12 балів»

студент виявляє глибокі знання з обраної теми, користується спеціальною літературою, демонструє володіння методами, методиками та інструментарієм для проведення комплексного аналізу статистичної інформації, вирішенню типових і нетипових практичних ситуацій.

Оцінка «18/9 балів»

студент виявляє достатні знання з обраної теми, демонструє навички розв'язання реальних економічних завдань, володіє необхідним інструментарієм для проведення аналізу базових статистичних даних, вирішенню типових практичних ситуацій

Оцінка «12/5 балів»

студент виявляє лише поверхні знання з обраної теми, самостійно робіть узагальнення і висновки, допускаючи окремі незначні помилки.

Оцінка «0/0 балів»

студент не виявляє достатніх знань з обраної теми, не володіє методами, методиками та інструментарієм для проведення аналізу статистичних даних та вирішенню типових практичних ситуацій, робить принципові помилки щодо узагальнень та висновків.

 

 

Студенти, що брали активну участь в науковому житті університету за тематикою дисципліни мають можливість додатково отримати до 10 балів. Переможці олімпіад та конференцій мають можливість додатково отримати 10 балів, студенти, які мають опубліковані наукові праці, статті, тези – 8 балів, учасники олімпіад, конференцій, круглих столів, семінарів, симпозіумів тощо – 6 балів.

 

В разі несвоєчасного подання студентом виконаних самостійних робіт викладач зменшує максимальну оцінку на 5 балів при запізненні до 1 тижня, 10 балів при запізненні до 2 тижнів та не оцінює роботи подані пізніше ніж через 2 тижні після сплину строків подання виконаних робіт.

Тематика есе з ДИСЦИПЛІНИ

«Методологія науковИХ дослідженЬ»

 

Студент обирає тему есе з запропонованого кафедрою переліку та узгоджує її з лектором. Дублювання тем рефератів (вибір студентами однакових тем) забороняється:

 

 1. Особливості наукового знання за В. І. Вернадським.
 2. Наука як особливий соціальний інститут та феномен духовної культури.
 3. Поглиблення та поширення процесів математизації та комп’ютеризації наук.
 4. Прискорений розвиток науки.
 5. Етапи історичного розвитку науки в процесі її виникнення і функціонування.
 6. Зміна типів наукової раціональності в історії науки.
 7. Наука за часів доби Відродження.
 8. Особливості науки Нового часу.
 9. Зародження і розвиток класичної науки в період Нового часу.
 10. Наука в системі техногенної цивілізації.
 11. Персональна етика вченого.
 12. Етичні проблеми в контексті новітньої біотехнології.
 13. Етична складова постнекласичної науки.
 14. Етика генно-інженерних досліджень.
 15. Наука і релігія.
 16. Актуальні проблеми науки ХХІ ст.
 17. Емпіризм і схоластичне теоретизування.
 18. Екологічна етика.
 19. Специфіка засад науки і історичні типи наукової раціональності.
 20. Зміна засад розуміння реальності в сучасній науковій картині світу ― від незмінності до глобального еволюціонізму.
 21. Філософські засади сучасної наукової картини світу: причинність і детермінізм.
 22. Динамічний хаос як єдність порядку і безладу.
 23. Філософські засади сучасної наукової картини світу: простір і час.
 24. Зміна ставлення людини до природи в контексті постнекласичної науки.
 25. Нелінійне мислення як новий стиль наукового мислення.
 26. Тенденції до інтеграції та диференціації знання у сучасній науці.
 27. Міждисциплінарність як характерна риса сучасних наукових досліджень.
 28. Проблема цінностей у науковому пізнанні.
 29. Моральні установки в межах науки і відповідальність вченого перед науковим співтовариством.
 30. Моральні проблеми використання результатів досліджень і відповідальність вчених перед суспільством.
 31. Однобічність сцієнтизму і антисцієнтизму як крайніх поглядів на роль науки.
 32. Категоріальні засади екологічного пізнання природи.
 33. Інформаційне забезпечення організації наукових досліджень.
 34. Збір і обробка інформації в процесі організації наукового дослідження.
 35. Класична схема отримання інформації за темою наукового дослідження.
 36. Роль інформаційно-пошукового апарату бібліотеки в інформаційному забезпеченні наукових досліджень.
 37. Особливості опрацювання спеціальної літератури.
 38. Індекс цитування та його роль в інформаційному забезпеченні наукових досліджень.
 39. Можливості отримання наукової інформації за допомогою Інтернет-технологій.
 40. Специфіка творчого підходу в організації наукового дослідження.
 41. Роль наукової комунікації в сучасній науці.
 42. Проблема підвищення ефективності наукових досліджень.
 43. Проблема відкриття і винаходу в науковому дослідженні.
 44. Проблема авторського права, захист авторських прав.
 45. Проблема плагіату і правила його уникнення.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 

Логіка виконання індивідуальних завдань підпорядкована ідеї сприяння проведенню магістрантами самостійних досліджень під керівництвом наукових керівників за обраними напрямками, у т.ч на прикладі конкретних суб’єктів господарювання та/або органів влади, міжнародних організацій, ТНК тощо. Найбільш оптимальним є виконання всіх індивідуальних завдань з дисципліни «Методологія наукового дослідження» у прив’язці з конкретними темами досліджень, підприємствами та організаціями. Індивідуальні завдання формують основний обсяг завдань, які мають бути виконані студентами для опанування цією наукою.

Для їх виконання студенти повинні визначитися з напрямком, темою, підприємством чи організацією, які (яке) вони розглядатимуть у якості предмета дослідження та можливої розробки рекомендацій. Студенти, які мають досвід роботи, можуть використовувати практичний досвід та взаємозв’язки з підприємствами. Студенти, які не мають досвіду практичної роботи, повинні визначитися з певним підприємством чи організацією, налагодити зв'язок з ними, адже це може бути майбутня база практики, з метою проведення серій контактів, інтерв’ю чи співбесід. Одним з варіантів є вибір одного з підприємств, що публічно оприлюднює свою річну звітність.

На вибір студента в залежності від специфіки обраного підприємства чи організації та його наукових інтересів пропонується набір завдань, що можуть бути уточнені з викладачем та представником підприємства чи організації.

Індивідуальне завдання №1.

Підготувати аналітичну доповідь «Огляд літератури щодо використання методик при проведенні наукових досліджень за темою _________».

Структура аналітичної доповіді обґрунтовується студентом самостійно. Структура аналітичної доповіді має обов’язково містити титульний аркуш, зміст, основну частину, висновки та літературу.

Аналітична доповідь має спиратися не менше ніж на 10 наукових праць, з яких:

 • не менше 3-х іноземною мовою з видань, які входять до міжнародної наукометричної бази даних ScienceDirect – http://www.sciencedirect.com/science/search
 • не менше 3-х українською мовою з переліку фахових видань ВАК України;
 • не менше 2-х провідних видань за напрямком наукового дослідження (магістерської дипломної роботи), наприклад, журнали «Економіка України», «Актуальні проблеми економіки», вісники національних університетів України.

Обсяг аналітичної доповіді має складати 10-12 сторінок. Оформлення: 14 кегль, Times New Roman, 1,5 міжрядковий інтервал. Межі сторінки – по 20 мм. Літературу та джерела необхідно оформляти згідно вимог ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5).

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичного звіту (доповіді) належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу. Звіт має містити рекомендації щодо використання методик(и) проведення досліджень з обраним напрямком (темою).

До аналітичної доповіді може додаватися рецензія одного з студентів, які не є авторами цієї аналітичної доповіді із зазначенням актуальності, переваг та недоліків, загального висновку щодо доцільності оприлюднення цієї аналітичної доповіді. Обсяг рецензії аналітичної доповіді має складати до 1 сторінки. На окремому аркуші автором(ами) аналітичної доповіді подається обґрунтування врахування чи відмови від врахування рекомендацій рецензії.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-30 балів.

Окремо бали отримує студент, який здійснював рецензування 0-10 балів.

 

Індивідуальне завдання №2.

Підготувати аналітичну доповідь «Актуальність фундаментальних або прикладних досліджень з напрямком __________».

У доповіді має розкриватися блок питань щодо:

 • ідентифікації проблемної ситуації,
 • обґрунтування можливої теми дослідження,
 • структури дослідження,
 • часових рамок дослідження.

Крім того, чітко мають бути розкриті питання щодо:

 • визначення мети дослідження,
 • логічне обґрунтування,
 • обґрунтування актуальності для певного суб’єкта,
 • гіпотези,
 • огляд літератури за обраною темою.

Структура аналітичної доповіді обґрунтовується студентом самостійно. Структура аналітичної доповіді має обов’язково містити титульний аркуш, зміст, основну частину, висновки та літературу.

Аналітична доповідь має спиратися не менше ніж на 10 наукових праць, з яких:

 • не менше 3-х іноземною мовою з видань, які входять до міжнародної наукометричної бази даних ScienceDirect – http://www.sciencedirect.com/science/search
 • не менше 3-х українською мовою з переліку фахових видань ВАК України;
 • не менше 2-х провідних видань за напрямком наукового дослідження (магістерської дипломної роботи), наприклад, журнали «Економіка України», «Актуальні проблеми економіки», вісники національних університетів України.
 • Не менше ніж на 1 монографію.

Обсяг аналітичної доповіді має складати 10-12 сторінок. Оформлення: 14 кегль, Times New Roman, 1,5 міжрядковий інтервал. Межі сторінки – по 20 мм. Літературу та джерела необхідно оформляти згідно вимог ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5).

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичної доповіді звіту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу.

До аналітичної доповіді може додаватися рецензія одного з студентів, який не є автором цієї аналітичної доповіді із зазначенням актуальності, переваг та недоліків, загального висновку щодо доцільності оприлюднення цієї аналітичної доповіді. Обсяг рецензії аналітичної доповіді має складати до 1 сторінки. На окремому аркуші автором(ами) аналітичної доповіді подається обґрунтування врахування чи відмови від врахування рекомендацій рецензії.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-15 балів.

Окремо бали отримує студент, який здійснював рецензування 0-10 балів.

 

Індивідуальне завдання №3.

Підготувати аналітичну доповідь «Аналіз структури наукових публікацій».

Структура аналітичної доповіді обґрунтовується студентом самостійно. Структура аналітичної доповіді має обов’язково містити титульний аркуш, зміст, основну частину, висновки та літературу.

В доповіді має аналізуватись не менше 10 наукових праць, з яких:

 • не менше 3-х іноземною мовою з видань, які входять до міжнародної наукометричної бази даних ScienceDirect – http://www.sciencedirect.com/science/search
 • не менше 3-х українською мовою з переліку фахових видань ВАК України;
 • не менше 2-х провідних видань за напрямком наукового дослідження (магістерської дипломної роботи), наприклад, журнали «Економіка України», «Актуальні проблеми економіки», вісники національних університетів України.
 • Не менше ніж на 1 звіт міжнародної організації.

Обсяг аналітичної доповіді має складати 10-12 сторінок. Оформлення: 14 кегль, Times New Roman, 1,5 міжрядковий інтервал. Межі сторінки – по 20 мм. Літературу та джерела необхідно оформляти згідно вимог ВАК (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5).

Результати виконаної роботи подати у формі аналітичної доповіді звіту належним чином оформленого з використанням фактичного та аналітичного матеріалу.

До аналітичної доповіді може додаватися рецензія одного з студентів, який не є автором цієї аналітичної доповіді із зазначенням актуальності, переваг та недоліків, загального висновку щодо доцільності оприлюднення цієї аналітичної доповіді. Обсяг рецензії аналітичної доповіді має складати до 1 сторінки. На окремому аркуші автором(ами) аналітичної доповіді подається обґрунтування врахування чи відмови від врахування рекомендацій рецензії.

Діапазон оцінки практичних навичок за цим завданням 0-15 балів.

Окремо бали отримує студент, який здійснював рецензування 0-10 балів.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 

Індивідуально-консультативна робота з даної дисципліни здійснюється у наступних формах: індивідуальні консультації, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захист завдань, що внесені на самостійне опрацювання і поточний контроль. Графік використання цих форм для денної форми навчання наведено у наступній таблиці.

Графік індивідуально-консультаційної роботи

Вид навчальної роботи

Час проведення

1.

Індивідуальні консультації

Протягом семестру (триместру)

За затвердженим графіком

2.

Перевірка індивідуальних завдань

Протягом семестру (триместру)

3.

Перевірка та захист завдань, що винесені на самостійне опрацювання і поточний контроль

Протягом 6 тижнів до закриття відомості

 

 

Індивідуально-консультативну роботу проводять викладачі, які читають лекції з курсу та керують дипломними магістерськими роботами студентів. Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з кожної дисципліни доводиться до відома студентів на початку вивчення дисципліни та складається за формою:

 

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень»

на __ семестр 201__/201__ н.р.

Викладач _____________________________________

№ з/п

Види індивідуально-консультативної роботи

Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

Х

 1.  

Індивідуальні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  

Консультації

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Індивідуальні заняття

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Консультації

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

Назва теми

 

 

Інтерактивні/

Тренінг лекції

Міні-лекції/

Конференції

Робота в малих

групах

Семінари-дискусії

Мозкові атаки

Кейс-метод

Презентації/

есе

Дидактичні ігри/

ділові ігри

Банки візуального супроводження

 

Тема 1. Академічна мобільність

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

Тема 2. Природа і логіка наукового дослідження

Х

 

 

X

 

 

Х

 

X

 

Тема 3. Методологічні підходи до наукових досліджень

Х

Х

Х

 

 

 

Х

 

Х

 

Тема 4. Принципи та загальнонаукові методи дослідницької діяльності

X

 

 

 

 

 

Х

 

 

 

Тема 5. Спеціальні методи в економічному дослідженні

Х

 

Х

 

 

 

Х

Х

X

 

Тема 6. Вибір та формулювання теми дослідження

 

Х

 

Х

Х

 

Х

 

Х

 

Тема 7. Робота з науковою літературою

Х

 

Х

Х

 

 

Х

 

 

 

Тема 8. Етика наукових досліджень

 

Х

Х

 

Х

X

 

 

X

 

Тема 9. Організація наукових досліджень та дослідницькі стратегії

 

Х

 

X

 

 

X

 

Х

 

Тема 10. Канали та інструментарій збору інформаційних даних

X

 

 

Х

 

 

Х

 

Х

 

Тема 11. Кількісний та якісний аналіз інформаційних даних

Х

 

 

Х

 

Х

 

 

Х

 

Тема 12. Вимоги до виконання магістерської дипломної роботи

 

Х

 

Х

 

 

 

Х

 

 

Тема 13. Підготовка і презентація результатів наукового дослідження

Х

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

 Доцільними засобами активізації навчального процесу під час викладання курсу в розрізі тем є наступні:

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 

 1. Поняття науки та дослідження наукового пізнання: гносеологія, епістемологія, методологія.
 2. Специфіка науки як пізнавальної діяльності: відмінність науки від інших типів знання.
 3. Класифікація та функції науки в житті суспільства.
 4. Об’єкт і суб’єкт наукового дослідження.
 5. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження.
 6. Етапи наукового дослідження та логіка дослідницького процесу.
 7. Ключові методологічні підходи у дослідницькій діяльності.
 8. Закони діалектики у процесі пізнання економічних систем.
 9. Категорія «економічний закон» і критерії її класифікації.
 10.  Гносеологічна функція закону заперечення заперечень.
 11. Становлення і розвиток позитивізму та непозитивістські концепції.
 12. Принципи дослідницької діяльності.
 13. Загальнонаукові методи дослідницької діяльності
 14. Особливості методів економічного дослідження.
 15. Кількісні методи в економічному аналізі.
 16. Якісні методи в економічному аналізі.
 17. Методи дедукції і індукції.
 18. Емпіричне і теоретичне в економіці.
 19.  Об’єктивне і суб’єктивне в дії економічних законів.
 20. Метод наукової абстракції.
 21.  Історико-логічний метод дослідження.
 22. Математичне моделювання.
 23. Роль статистичних даних в економічному аналізі.
 24. Регресійний і кластерний аналіз.
 25. Економетричні інструменти економічного аналізу.
 26. Анкетування як інструмент дослідження.
 27. Рівні наукового дослідження
 28. Критерії вибору теми дослідження.
 29. Основні методи формулювання і коригування загального напряму дослідження.
 30. Формулювання теми дослідження.
 31. Метод Делфі та сценарний аналіз.
 32. Складання списку літературних джерел.
 33. Критичний підхід до написання огляду літератури.
 34. Особливості роботи з Інтернет-джерелами та пошукові інструменти.
 35. Опрацювання літератури та його результативність.
 36. Ресурси та графік виконання дослідницької роботи.
 37. Вивчення зібраних даних.
 38. Статистичний аналіз даних.
 39. Якісний аналіз та кількісне представлення якісних даних.
 40. Управління часом виконання магістерської дипломної роботи.
 41. Загальні вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи.
 42. Структура звіту про проведене дослідження.
 43. Особливості використання програмних продуктів для презентації.
 44. Використання наочного матеріалу та мультимедійної техніки.
 45. Планування пошуку і огляд літературних джерел.
 46. Типи джерел літератури та особливості роботи з ними.
 47. Моральні установки в межах самої науки.
 48. Моральні проблеми соціальної відповідальності наукового співтовариства і окремих дослідників.
 49. Етичні кодекси як моральні регулятори поведінки науковця
 50. Різновиди академічного плагіату.
 51. Методи та інформаційні системи контролю за плагіатом.
 52. Соціальна та юридична відповідальність дослідника.
 53. Проблеми наукової творчості: внесок власних ідей у цивілізаційний науковий доробок
 54. Методи організації дослідницького процесу.
 55. Класифікація та вибір дослідницької стратегії.
 56. Оцінка якості результатів дослідження.
 57. Проблеми отримання інформації.
 58. Основні стратегії отримання доступу до даних.
 59. Взаємозв‘язок якості дослідження та даними.
 60. Загальні вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи.
 61. Етапи виконання кваліфікаційної роботи.
 62. Критерії оцінювання кваліфікаційної роботи магістра.

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни "Методологія наукових досліджень" є залік. До заліку допускаються всі студенти незалежно від кількості балів за результатами проміжних контрольних заходів.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на залік (за умови, що студент набрав 60 балів і вище).

Академічні успіхи студента визначаються за допомоги системи оцінювання, що використовуються у КНЕУ з обов'язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ЕСТS:

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка у формі заліку

(для вибіркових дисциплін)

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

зараховано

А

80-89

добре

зараховано

В

70-79

С

66-69

задовільно

зараховано

D

60-65

Е

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано — з можливістю повторного складання заліку

FX

0-20

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано —

з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

 

ЛІКВІДАЦІЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 

Складання академічної заборгованості студентами всіх форм навчання з дисципліни передбачає виконання модульних (контрольних) та індивідуальних завдань.

Магістранти, які набрали за всі форми роботи в сумі 21―59 балів, перескладають ті форми роботи (модульні роботи, індивідуальні завдання), з яких вони не отримали достатньо балів.

Магістрантам, які в сумі набрали 0―20 балів, рекомендовано повторно вивчити курс.

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

 

 1. Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку [Електронний ресурс] / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна . – Режим доступу:   http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2015-07-17/2015.pdf
 2. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.В.Фінікова, А.Є.Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с. – Режим доступу: http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf
 3. Арутюнов В. Х., Мішин В. М., Свінціцький В. М. Методологія соціально-економічного пізнання: Навчальний посібник. ― К.: КНЕУ, 2005. ― 353 с. ― ISBN 966-574-688-Х.
 4. Базилевич В. Д. Інтелектуальна власність : підручник / В. Д. Базилевич. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2014. – 671 с.
 5. Гетманцева Н. Д. Методологія наукових досліджень: [навч. посіб. для магістерських програм «Менеджмент корпорацій (АТ)» та «Менеджмент малого бізнесу»] / ― К.: КНЕУ, 2009. ―516,[4] с. ― ISBN 978-966-483-230-1.
 6. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. Державний стандарт України ДСТУ 3008-95. [Електронний ресурс]. ― Електрон. дан. ― Режим доступу: http://www.zakon.nau.ua/, вільний. Назва з екрану. ― Мова укр.
 7. Еко Умберто. Як написати дипломну роботу [Текст]: Гуманітарні науки / Пер. за ред. О. Глотова. ― Тернопіль: Мандрівець, 2007. ― 224 с. ISBN 978-966-634-317-1.
 8. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) [Текст]: Навч. посіб. / за ред. А. А. Мазаракі. ― К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. ― 280 с. ― ISBN 978-966-629-431-2.
 9. Загальні вимоги та правила складання. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис [Електронний ресурс]. ― Електрон. дан. ― режим доступу: http://www.hklib.npu.edu.ua/zrazok.htm, вільний. Назва з екрану. ― Мова укр.
 10. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ (зі змін. і доповн.) [Електронний ресурс]. ― Електрон. дан. ― режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3792-12, вільний. Назва з екрану. ― Мова укр.
 11. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р. № 2984-ІІІ (зі змін. і доповн.) [Електронний ресурс]. ― Електрон. дан. ― режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/, вільний. Назва з екрану. ― Мова укр.
 12. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-ХІІ (зі змін. і доповн.) [Електронний ресурс]. ― Електрон. дан. ― режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/, вільний. Назва з екрану. ― Мова укр.
 13. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. № 1977-ХІІ (зі змін. і доповн.) [Електронний ресурс]. ― Електрон. дан. ― режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1977-12, вільний. Назва з екрану. ― Мова укр.
 14. Каламбет С. В., Іванов С. В., Півняк Ю. В. Методологія наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. - Дніпропетровськ : Герда, 2015. - 190 с. 
 15. Конверський А. Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для сту­дентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.
 16. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітнього-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальностей (за видами економічної діяльності)» / І. М. Рассоха; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 76 с.
 17. Кохановский В. П., Золотухина Е. В., Лешкевич Т. Г., Фатхи Т. Б. Философия для аспирантов [Текст]: Учебное пособие. ― Ростов н/Д.: Феникс, 2003. ― 448 с. ― (Серия «Высшее образование») ― ISBN 5-222-03544-1.
 18. Крушельницька О.В Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 206 с.
 19. Мазак А. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень [Текст]: Конспект лекцій для слухачів магістратури за спеціальністю «Державна служба» / Андрій Мазак. ― Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. ― 180 с. ― ISBN 978-966-428-095-9.
 20. Методологія та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Ігор Вдовичин]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 247 с.
 21. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник / Б. І. Мокін, О. Б. Мокін. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 180 с.
 22. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження [Текст] - Л. : Світ, 2001. - 416 с.
 23. Мочерний С.В. Методологія економічної науки [Текст] / С. В.Мочерний, Я. С. Ларіна, В. В. Некрасова; Північно-Кавказька акад. держ. служби. - Ростов-на-Дону: Изд-во СКАГС, 2010. - 318 с
 24. Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 2017 / Переклад з англ. – Інститут розвитку освіти, – К.; Таксон, 2017. – 184 с.
 25. Основи методології та організації наукових досліджень [Текст]: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. ― К.: Центр учбової літератури, 2010. ― 352 с. ― ISBN 978-611-01-0082-3.
 26. Правила оформлення бібліографічних списків: елетронний ресурс. Режим доступу:  http://lib.kneu.edu.ua/ua/scientists/guidelines_dissert/
 27. Присухін С. І. Методологія системного підходу та наукових досліджень у сфері державного управління: навч. посіб. / С. І. Присухін. ― К.: КНЕУ, 2012. ― 159 [1] с.
 28. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень [Текст]: навч. посіб. ― К.: Центр учбової літератури, 2007. ― 254 с. ― ISBN 966-364-399-4.
 29. Сондерс М. Методы проведения экономических исследований / МСондерс, Ф. Льюис, Э. Торнхилл; [пер. с англ.]. — 3-е изд. — М. : Эксмо, 2006. — 640 с.
 30. Студентський порадник [Електронне видання]. — 14-те вид., доп. і перероб. — К. : КНЕУ, 2017. — 260 с.
 31. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: У 2 т. / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Дмитро Григорович Лук'яненко (заг.ред.), Анатолій Михайлович Поручник (заг.ред.) — К. : КНЕУ, 2006. — 592с.
 32. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень [Текст]: Конспект лекцій: Навч. посіб. ― К.: Академвидав, 2005. ― 208 с. (Альма-матер). ― ISBN 966-8226-15-1.
 33. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. - Київ: Видавничий Дім «Слово», 2004. - 240 с.
 34. Чмиленко Ф.О., Жук Л.П. Посібник до вивчення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» [Текст] – Д.: РВВ ДНУ, 2014. – 48 с.
 35. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст]: Підручник. ― 3-тє вид., стер. ― К.: Знання-Прес, 2003. ― 295 с. ― ISBN 966-7767-88-4.
 1.  
 1.