Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МЕВ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

зав.кафедрою менеджменту

зовнішньоекономічної діяльності

д.е.н., проф. Л.Л.Кістерський

__________________________

___”  __________  2014 року

 

 

 

 

 

Методичні вказівки

для виконання контрольних робіт

з навчальної дисципліни

Міжнародні економічні відносини

 

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Галузь знань  0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”

Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Заочної форми навчання

 

 

 

Укладач: ст.викдач Н.А.Гринчак

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту ЗЕД протокол № № ___ від  ____________2014 р.

 

 

 

 

 

 

Київ 2014

 

 

ВСТУП

Робоча програма з навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» складена згідно із програмою цієї дисципліни, відповідно до освітньо-професійної програми Бакалавра з напряму підготовки 6.030601 Менеджмент.

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Міжнародні економічні відносини»  вивчається після вивчення дисциплін «Економічна теорія», «Історія економічних вчень», передує вивченню дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності».

Актуальність та необхідність вивчення міжнародних економічних відносин зумовлена сучасними процесами міжнародного поділу та кооперації праці, інтернаціоналізації господарського життя. У рамках цієї дисципліни передбачається вивчення законів та закономірностей розвитку Світового господарства та міжнародних економічних відносин, основних форм міжнародних економічних відносин, зокрема: міжнародна торгівля, вивіз капіталу, міжнародна інвестиційна діяльність, міжнародні науково-технічні відносини. Необхідність вивчення також зумовлена процесами міжнародної економічної інтеграції та проблемами інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків.

Мета вивчення дисципліни: формування теоретичних знань системи міжнародної економічної діяльності та об’єктивних законів і принципів її розвитку, отримання знань щодо умов форм, методів та основного інструментарію міжнародної економічної взаємодії, а також на розвиток умінь і навичок аналізу зовнішньоекономічної політики України у процесі інтеграції її у сучасні світогосподарські структури.

Предмет дисципліни: аналіз законів, закономірностей, тенденцій і особливостей розвитку світового господарства; взаємовідносин суб’єктів господарювання на міжнародному рівні в процесі інтернаціоналізації та глобалізації.

У результаті вивчення дисципліни «Міжнародні економічні відносини» студент повинен

- знати

структуру міжнародних економічних відносин та місце у ній міжнародного поділу праці, міжнародної торгівлі, міжнародних валютно-фінансових та кредитних відносин, міжнародного бізнесу, міжнародної міграції робочої сили;

етапи становлення та розвитку світового господарства;

форми і види міжнародного поділу праці, спеціалізації і кооперування виробництва;

суть інтернаціоналізації господарського життя;

специфіку дії економічних законів і закономірностей на міжнародному рівні;

поняття міжнародної торгівлі та її місце в системі міжнародних економічних відносин;

вплив зовнішньої торгівлі на функціонування національної економіки;

торговий та платіжний баланси;

види зовнішньоторговельних операцій;

визначення світової ціни, її види;

суть і форми закордонного інвестування;

транснаціональні корпорації як продукт і основний суб’єкт закордонного інвестування;

суть науково-технічних відносин та світовий ринок технологій;

розвиток міжнародної міграції робочої сили;

міжнародні валютні системи і валютні ринки;

міжнародна економічна інтеграція;

проблеми інтеграції України до системи світогосподарських зв’язків;

глобальні проблеми сучасності і світове господарство;

 

- вміти

аналізувати науково-технічну діяльність спільних підприємств та організацій;

пізнавати проблеми міжнародного бізнесу;

аналізувати господарські зв’язки між державами, крупними корпораціями, регіональними об’єднаннями, фірмами, банківськими та кредитно-фінансовими установами;

обґрунтування необхідності входження України в світовий економічний простір.

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

У відповідності з вимогами навчального плану студенти заочної форми навчання повинні виконати одну письмову контрольну роботу та складають іспит з дисципліни Міжнародні економічні відносини". Підготовка до складання іспиту полягає у вивченні матеріалів згідно з тематикою, що викладена у робочих програмах.

Виконання контрольної роботи є одним із заключних етапів вивчення курсу для заочної форми навчання, ії підготовка сприяє поглибленню та закріпленню теоретичних знань, одержаних студентами при самостійному вивченні окремих розділів дисципліни, набутті навичок самостійної роботи над учбовим матеріалом.

Контрольна робота повинна висвітлити вміння студентів коротко і точно відповідати на поставлені питання, підбирати і використовувати для відповідей необхідний матеріал. При цьому студенту необхідно врахувати, що механічно переписані тексти з літературних джерел: монографій, учбових посібників та інше, не будуть зараховані, якщо вони будуть надані без логічної послідовності, повного висвітлення питання.

Контрольна робота повинна містити відповідь на питання. Номер питання кожному студенту визначається по таблиці в залежності від першої літери його прізвища. Перелік питань поданий на стор. 4-5. Кожне питання роботи висвітлюється студентом при обов'язковому посиланні, як найменше на трьох авторів (на три джерела). При цьому студент порівнює погляди авторів джерел, що цитуються.

Перед виконанням контрольної роботи студент зобов'язаний вивчити рекомендовану літературу з дисципліни, зібрати, проаналізувати та узагальнити практичний матеріал. Крім того слід використовувати нормативні та інструктивні матеріали, статті періодичного друку, які висвітлюють вітчизняний та зарубіжний досвід з питань менеджменту.

Із списку рекомендованої літератури, що приведений в кінці методичних вказівок, в контрольній роботі наводяться тільки ті, які використовуються.

Загальний обсяг роботи 20-25 друкованих сторінок. В роботі слід зазначити номери питань. Відповіді на завдання повинні бути повні і обгрунтовані. В кінці роботи студент зобов'язаний навести перелік використаної літератури з зазначенням автора, повного найменування книги (посібника, брошури, статті тощо), міста, видавництва, року видання.

Контрольну роботу слід представити на кафедру міжнародного менеджменту та маркетингу у встановлений графіком строк, але не пізніше 15 діб до початку екзаменаційної сесії.

2. ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота виконується українською мовою і має бути стилістично, граматично та технічно слушно оформлена. Композиція роботи складається у наступній послідовності:

титульний аркуш;

зміст;

основна частина;

список літератури.

Контрольна робота відкривається титульним аркушем, на якому вказані назва вузу та кафедри; тема контрольної роботи; прізвище, ім'я та по батькові автора, домашню адресу, рік написання роботи та інші відомості, які ідентифікують контрольну роботу (додаток ).

Після титульного аркуша вміщується сторінка змісту, яка подається до початку контрольної роботи з найменуваннями та номерами початкових сторінок усіх складових контрольної роботи.

Текст контрольної роботи друкують на аркушах з одною боку білого паперу формату А4 (210x297 мм) на комп'ютері через 1,5 інтервали або машинописним способом через 2 інтервали, або може бути написаним від руки чорнилом (до тридцяти рядків на сторінці).

Текст контрольної роботи друкують, залишаючи береги таких розмирів: лівий - не менше 25 мм, правий - не менше 10 мм, верхній та нижній - не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка - чорною кольору середньої жирності. Висота шрифту 1,8 мм (14 комп'ютерний).

Нумерацію сторінок контрольної роботи подають арабськими цифрами.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Контрольна робота завершується останньою сторінкою -списком літератури. Список використаної літератури має суцільну нумерацію.

 

Таблиця 1

Варіанти питань

Початкова літера

прізвища

студента

Номер питання

Початкова літера прізвища

студента

Номер питання

А

1, 31

Н

16, 46

Б

2, 32

О

17, 47

В

3, 33

П

18, 48

Г

4, 34

Р

19, 49

Д

5, 35

С

20, 50

Е

6, 36

Т

21, 51

Є

7, 37

У

22, 52

Ж

8, 38

Ф

23, 53

3

9, 39

X

24, 54

І

10, 40

Ц

25, 55

Ї

11, 41

Ч

26, 56

Й

12, 42

Ш

27, 57

К

13, 43

Щ

28, 58

Л

14, 44

Ю

29, 59

М

15, 45

Я

30, 60

 

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ

 1. Сутність та предмет міжнародних економічних відносин.
 2. Об’єкти та суб’єкти міжнародних економічних відносин.
 3. Поняття середовища міжнародних економічних відносин, його структура і особливості.
 4. Світове господарство як глобальна система виробництва.
 5. Етапи розвитку світового господарства.
 6. Характерні ознаки сучасного етапу розвитку міжнародної економіки.
 7. Особливості розвитку сучасних міжнародних економічних відносин.
 8. Відкритість економіки та показники виміру ступеня відкритості.
 9. Суть міжнародного поділу праці.
 10. Сутність міжнародної спеціалізації та кооперації праці.
 11. Суть інтернаціоналізації господарського життя. Форми прояву інтернаціоналізації економічного життя.
 12. Поняття міжнародної торгівлі та її місце в системі міжнародних економічних відносин.
 13. Етапи розвитку світового ринку.
 14. Основні характеристики зовнішньої та міжнародної торгівлі.
 15. Вплив зовнішньої торгівлі на функціонування національної економіки.
 16. Сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі.
 17. Платіжний та торговий баланси.
 18. Види зовнішньоторговельних операцій.
 19. Види угод на зовнішньому ринку.
 20. Біржова та аукціонна торгівлі. Міжнародні торги.
 21. Передумови і особливості участі України в СОТ.
 22. Світові ціни та фактори, що впливають на них.
 23. Сучасна цінова стратегія фірми.
 24. Суть і форми закордонного інвестування.
 25. Види та масштаби іноземних інвестицій.
 26. Транснаціональні корпорації.
 27. Суть науково-технічних відносин.
 28. Світовий ринок технологій.
 29. Форми міжнародного обміну технологіями.
 30. Нові форми передачі технологій.
 31. Наслідки міграції капіталів для країн-експортерів та країн-імпортерів.
 32. Експортно-промислові зони, зони розвитку нових і високих технологій, оффшор-центри.
 33. Основні види ліцензійних угод.
 34. Етапи і основні операції міжнародного перевезення вантажу.
 35. Міжнародний рух капіталу як форма МЕВ.
 36. Міжнародний кредит, його роль у світовій економіці.
 37. Світовий ринок позичкових капіталів. Світовий грошовий ринок і ринок цінних паперів.
 38. Проблеми зовнішньої заборгованості у МЕВ.
 39. Проблеми заборгованості і значення іноземних кредитів для економічного розвитку України.
 40. Міжнародні фінансові центри, передумови їх функціонування.
 41. Економічна діяльність ООН, її рівні.
 42. Міждержавні галузеві організації.
 43. Світовий ринок послуг і його структура.
 44. Україна на міжнародному ринку послуг.
 45. Основні поняття валютно-фінансових відносин.
 46. Міжнародні валютні системи.
 47. Сучасний валютний ринок.
 48. Механізм валютного регулювання.
 49. Міжнародні фінансові організації.
 50. Валютні курси і фактори, що їх визначають.
 51. Прямі і непрямі методи регулювання валютних курсів.
 52. Об’єктивні умови та суть міжнародної економічної інтеграції.
 53. Етапи міжнародної економічної інтеграції.
 54. Основні світові центри інтеграційних процесів.
 55. Інтеграційні процеси між країнами, що розвиваються.
 56. Економічні наслідки вступу країн в торгово-економічні союзи.
 57. Європейський Союз – сутність та етапи розвитку.
 58. Проблеми участі України в інтеграційних процесах.
 59. Проблеми іноземного інвестування в економіку України.
 60. Розвиток спільних підприємств з іноземним капіталом та спільних виробництв в Україні.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Нормативно-правові акти

 

 1. Закон України «Про єдиний митний тариф» від 05.02.1992 № 2097-ХІІ.
 2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. —№29.
 3. Закон України «Про іноземні інвестиції» // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 36.
 4. Закон України «Про митну справу в Україні» від 25.06.1991 № 1262-XII.
 5. Закон України «Про промислово-фінансові групи в Україні» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 23. — С. 301—306.
 6. Закон України «Про регулювання товарообмінних операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності» від 23.01.1995 № 351-ХІУ.
 7. Закон України «Про режим іноземного інвестування» // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 19.
 8. Указ Президента України «Про заходи по вдосконаленню кон'юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності» від 10.02.1996 № 124-96.
 9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про вдосконалення контролю якості і безпеки харчових продуктів» від 09.11.1996 № 1371.

 

Базова

 

1. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. - М.: Юристъ, 1999. - 368 с.

2. Акопова Е. С., Воронкова О. Н., Гаврилко Н. Н. Мировая экономика и  международные экономические отношения. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. –

416 с.

3. Багрова І. В., Гетьман О. О., Власик В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Навч. посіб./За ред. І. В. Багрової. - К.: ЦНЛ, 2004. -
384 с.

4. Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Внешнеэкономические связи: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 544 с.

5. Герчикова И. Н. Международные экономические организации: регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. - М.: Консалтбанкир, 2009. - 624 с.

6. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. - К.: КНЕУ, 2007. - 660 с.

7. Гоголь Г. П. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. - Л.: Львів. політехніка, 2004. - 148 с.

8. Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини: Підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. - К.: Кондор, 2005. - 266 с.

9. Гриффин Р. Международный бізнес/International business / Р. Гриффин, М. Пастей; Под ред. А. Г. Медведева. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 1088 с.

10. Дахно І. І. Міжнародна економіка: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. І допов. - К.: МАУП, 2006. - 248 с.

11. Жук М. В. Комерційні відносини України: Підручник. - Чернівці: Рута, 2002. - 576 с.

12. Козик В. В., Панкова Л. Я., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. — 6-те вид., стер. — К.: Знання, 2006. - 406 с.

13. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: Монографія / Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк, Я. В. Белінська та ін. - К.: Знання України, 2005. - 493 с.

14. Лук’яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 204 с.

15. Международные экономические отношения: Ученик / Н. Н. Ливенцев и др.; под ред. Н. Н. Ливенцева. — 2-е изд., перераб. И доп. - М., 2006. - 648 с.

16. Международные экономические отношения: Учебник / Под ред. Б. М. Смитиенко. — М.: ИНФРА-М, 2005. - 512 с.

17. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / За ред. І. І. Дахна. — К.: Центр навч. літ., 2006. — 304 с.

18. Міжнародна економіка: Підручник / А. П. Румянцев, Г. Н. Климко, В. В. Рокоча та ін.; За ред. А. П. Румянцева. - К.: Знання-Пресс, 2003. - 447 с.

19. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. / А. П. Румянцев, А. І. Башинський, І. М. Корилова, Ю. В. Коваленко - К.: ЦНЛ, 2004. - 376 с.

20. Міжнародні організації: Навч. посіб. / Ред. Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, З. Кутайн та ін. — К.: ЦУЛ, 2007. - 440 с.

21. Мочерний С. В. Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, С. В. Фомішин. - К.: Ніка-Центр, 2006. - 200 с.

22. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 948 с.

23. Осика С. Світова організація торгівлі: Підручник / С. Осика, В. П’ятницький. — 3-тє вид., переробл. і допов. - К.: К.І.С., 2005. - 514 с.

24. Основи міжнародної торгівлі: Навч. посіб. / Ред. Ю. Г. Козак, Н. С. Логвинова, К. І. Ржепішевський - 2-ге вид., переробл. і допов. - К.: ЦНЛ, 2005. - 656 с.

25. Передрій О. С. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Д. Даниленко. — 5-те вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2006. - 406 с.

26. Рыбалкин В. Е. Международные экономические отношения: Учеб. для вузов / В. Е. Рыбалкин, Ю. А. Щербанин, Л. В. Балдин и др.; Под ред. В. Е. Рыбалкина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2000. - 503 с.

27. Рут Ф., Філіпенко А. Міжнародна торгівля та інвестиції: Пер. З англ. - К.: Основи, 1998. — 743 с.

28. Світове господарство в умовах глобалізації: Монографія / Кол. авт.; За ред. Я. Б. Олійника, Б. П. Яценка, В. К. Бабарицької. - К.: Вид.-полігр. центр “Київ. ун-т”, 2004. - 145 с.

29. Світовий бізнес: Навч. посіб. / Ред. Ф. Ф. Бутинець. - Житомир: Рута, 2004. - 498 с.

30. Семенов Г. А. Міжнародні економічні відносини: аналіз стану, реалії та проблеми: Навч. посіб./ Г. А. Семенов, М. О. Панкова, А. Г. Семенов. - К.: ЦНЛ, 2006. - 232 с.

31. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко, В. С. Будкін, А. С. Гальчинський, В. М. Гаєць, М. А. Дудченко. - К.: Либідь, 2002. - 470 с.

32. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За ред. І. І. Дахна. - К.: Центр навч. л-ри, 2007. - 324 с.

33. Фомишин С. В. Международные экономические отношения. - Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 608 с.

34. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2001. - 488 с.

35. Шпак В. Міжнародна торгівля: Практикум / В. Шпак, А. Кондорі-Ромео. - К.: МАУП, 2007. - 384 с.

 

Додаткова

36. Багиев Г. Л. Международный маркетинг/ Г. Л. Багиев, Н. К. Моисеева, С. В. Никифорова. - СПб.: Питер, 2001. - 512 с.

37. Біла С. Україна в міжнародному торговельному просторі: (концептуальні проблеми та завдання) // Вісн. Нац. академії управління при президентові України. - 2003. - № 4. - С. 124-132.

38. Богачев В. И., Кравченко К. В. Экономическая теория рыночных отношений. Основы бизнеса. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - К.: Арістей, 2008. - 344 с.

46. Гаврилюк В. Україна-СОТ: плюси чи мінуси? // Голос України. - 2005. - 19 листоп. - С. 8.

47. Гальчинський А. С. Україна: поступ у майбутнє. - К.: Основи, 1999. - 220 с.

48. Голуб Н. В. Україна та міжнародні організації: Інформ.-довід. вид. / Н. В. Голуб, П. А. Клімкін. — К.: Кондор, 2003. — 212 с.

49. Гребельник О. П. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Підручник. - К.: ЦНЛ, 2005. - 696 с.

50. Данильчук В. Ф. Мировой рынок услуг турбизнеса: Учеб. пособие. - Донецк: ДІТБ, 2000. - 146 с.

61. Мазаракі А. А. Міжнародний маркетинг: Підручник / За ред. А. А. Мазаракі. - К.: КДТЕУ, 2000. - 306 с.

62. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. — 608 с.

63. Международные стратеги экономического развития: Учеб. пособие / Под ред. Ю. Н. Пахомова. — Донецк: ДонНУ, 2001. — 239 с.

64. Международные экономические отношения: Учебник для вузов / Под ред Е. Ф. Жукова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. — 485 с.

65. Мельник Т. Світова організація торгівлі // Освіта України. - 2005. — № 47, 48. — С. 10.

66. Мировая экономика / Под ред. проф. А. С. Булатова. — М.: Юристъ, 2009. — 734 с.

67. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой. — М.: Флинта, МПСИ, 2000. - 480 с.

68. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980–2000 роки): Підручник / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Губерський та ін. - К.: Либідь, 2001. - 624 с.

74. Новицький В. Є. Економічні ресурси цивілізаційного розвитку: Навч. посіб. — К.: НАУ, 2004. — 268 с.

75. Новошинська Л. В. Міжнародний маркетинг як засіб нарощування експортного потенціалу підприємства/ В. Онищенко, І. Кравченко // Антикризове управління підприємством: проблеми і шляхи їх розв’язання в умовах України. — 2001. — Вип. 1. — С. 160–162.

76. Одягайло Б. М. Міжнародна економіка: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005. — 397 с.

77. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений: Учебник / Науч. ред. В. В. Круглов. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 432 с.

78. Павловський М. А. Стратегія розвитку суспільства. Україна і світ (економіка, політологія, соціологія). — К.: Техніка, 2001. — 312 с.

79. Пахомов Ю., Лук’яненко Д., Губський Б. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. — К.: Україна, 1997. - 237 с.

 1. Портер М. Конкуренция: Пер. с англ. — СПб.: Изд. дом “Вильямс”, 2010. - 896 с.

 

Інформаційні ресурси

 

81. http://www.delukr.cec.eu.int — офіційний сайт Представництва Європейської Комісії в Україні.

82. http://www.president.gov.ua/topics/prior_eurochoice — офіційне Інтернет-представництво Президента України / Європейський вибір.

83. http://www.ukraine-eu.mfa.gov.ua — сайт співпраці України з ЄС.

84. http://www.ukrstat.gov.ua — офіційний сайт Державного комітету статистики України.

85. http://www.imf.org — офіційний сайт Міжнародного валютного фонду.

86. http://www.worldbank.org — офіційний сайт Світового банку.

87. http://www.un.org — офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй.

88. http://www.wto.org — офіційний сайт Світової організації торгівлі.

 

 

 

Додаток 1

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОГО АРКУША

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Міжнародні економінчі відносини»

 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Галузь знань  0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”

Професійне спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 

На тему «_______________________________________________________»

 

 

Слухача ___ курсу

Відділення заочного навчання

Група МЗЕДз _____

 

(П.І.Б)

________________________

                    (підпис)

 

Домашня адреса:

 

Дата здачі роботи на перевірку___________________

 

 

Оцінка______________________

 

 

 

 

Київ 201_