Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МІД

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

 

 

1 Вимоги щодо оформлення розрахункової  роботи

 

Розрахункову роботу необхідно виконувати на ком’ютері з використанням шрифту Time New Roman текстового редактораWord. Розмір 14 з 1,5 міжрядкового інтервалу. Усі нетекстові об’єкти створюються за допомогою редактора  Equation.  Текст розрахункової роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве -30 мм, праве – 10 мм, верхнє -20 мм, нижне -20 мм.

Скорочення слів, крім загальноприйнятих, не дозволяється. Всі аркуші повинні бути пронумеровані

( перший аркуш – титульний – не нумерується).  Нумерація сторінок проставляється у верхньому правому куті аркуша. Титульний аркуш (перша сторінка) оформлюється за встановленою  формою (додаток Г).

На другій сторінці викладається план роботи із зазначенням сторінок, на яких записані відповідні розділи і підрозділи.

Текст розрахункової роботи поділяється на розділи і підрозділи (параграфи). Розділи нумеруються порядковими номерами і позначаються арабськими цифрами (1,2,і т.д). Підрозділи нумеруються цифрою розділу і підрозділу через крапку (2.1, 2.2, 2.5 і т.д). Заголовки розділів пишуть великими літерами посередині тексту. Заголовки підрозділів (параграфів) пишуть  з абзацу, відступаючи зліва на 15 мм маленькими літерами. Відстань між заголовками і текстом пованна бути 15-20 мм. Крапку після заголовка ставити не потрібно. Заголовок не підкреслюється і не виділяється іншим коліром.

Текст розрахункової роботи повинен бути проілюстрованим  табличними та графічними матеріалами. Після кожної таблиці повинен наводитися аналіз, який складається з визнечених зв’язків показників  і причин, які їх обумовлюють. Таблиці повинні мати порядковий номер, вони пишуться зліва, потім через тире пишуть назву таблиці.  Слід унікати великих таблиць.

На всі таблиці повинні бути посилання в текті, при цьому слово „Таблиця” в тексті треба писати скорочено, наприклад : табл. 5.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації слід застосовувати скорочене слово „див.”, наприклад: див. табл.7,див. мал.8.

Таблиці, ілюстрації розміщують так, щоб їх можна було читати, не повертаючи сторінки або повертаючи за годинковою стрілкою.

У процесі виконання розрахункової роботи студент користується порадами викладача, але за  достовірність даних, правильність розрахунків, аналізу, висновків і рекомендацій відповідає він сам як автор роботи.

Рівняння і формули виділяють у тексті вільними рядками. Обгрунтування значень символів і числових коєфіцієнтів слід подавати беспосередньо під формулою після слова „де” без двох крапок після нього в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, з нового рядка.

Список літератури слід розміщувати так: спочатку наводять законодавчі матеріали, потім у алфавітному порядку літературу із зазначенням прізвища автора та ініціалів, найменування роботи, назву міста та видавництва, рік видання.

Після списку літератури студент ставить свій підпис і дату виконання роботи. В кінці роботи залишається одна сторінка для реценції.

Закінчену роботу студенти подають на кафедру згідно із строками, визначеними навчальним планом.

 

 

 

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

2. 1 Теоретичні завдання

1.         Метод внутрішньої норми прибутковості.

2.            Дисконтування і компаундування. Коефіцієнт дисконтування.

3.            Метод чистої поточної вартості оцінки інвестиційних проектів.

4.            Поняття ризику.

5.            Характеристика  ранжування інвестиційних проектів.

6.            Поточна вартість майбутнього одиничного грошового потоку, багатоперіодного нерівномірно розподіленого грошового потоку.

7.            Формула визначення прибутковості портфеля цінних паперів.

8.            Метод середньозваженої вартості капіталу (WACC).

9.            Облік впливу інфляції.

10.          Аннуїтетний грошовий потік. Ануїтетний чинник.

11.          Поняття фінансового леверіджу.

12.          Метод терміну окупності.

13.          Метод індексу рентабельності.

14.          Класифікація ризиків.

15.          Причини і чинники різної вартості грошей у часі.

16.          Майбутня і поточна вартість грошового потоку.

17.          Методи оцінки в умовах визначеності.

18.          Майбутня вартість одиничного грошового потоку, майбутня вартість ануїтету.

19.          Поточна вартість майбутнього одиничного грошового потоку, багатоперіодного нерівномірно розподіленого грошового потоку.

20.          Експертний метод оцінки ризику.

21.          Методи оцінки в умовах невизначеності.

22.          Оцінка інвестиційних ризиків статистичним методом.

23.          Критерійна основа оцінки ефективності проектів.

24.          Визначення коефіцієнта .

25.          Модель оцінки капітальних активів.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  Практичні завдання

 

ЧАСТИНА 1

Вартість грошей у часі

Вихідні дані по всім завданням за варіантами наведені в додатку В

 

 Завдання 1

Постановка задачі

 

Визначити, що більш вигідно, одержати в даний час PV грн або одержати через n років FV грн. За умови, що існує  альтернативність розміщення коштів за ставкою складних відсотків і % річних, які нараховуються: а) щокварталу; б) щомісяця.

 

Загальні вказівки

 

Майбутня вартість (Future Value - FV) - вартість,  яку на певну дату в майбутньому матиме сума грошей.

                Поточна вартість (Present Value - PV) – вартість, яку має зараз якась сума грошей, яка буде фактично отримана або сплачена в майбутньому (на певну дату в майбутньому). Поточну вартість ще називають справжньою вартістю.

                Грошові потоки, отримані (або витрачені) в різні  інтервали або моменти часу,  не можуть  зіставлятися (порівнюватися) за допомогою простого складання або віднімання номінальних сум.  Це може бути можливо тільки після їх приведення до вартості на один певний момент часу.

При цьому  процес визначення  майбутньої  вартості (FV) називається   компаундуванням, а процес визначення поточної вартості грошей, які будуть отримані або витрачені в якийсь момент часу в майбутньому, -  дисконтуванням (або приведенням до поточної вартості).

 

 

               

 

                Загальна формула для визначення майбутньої вартості має такий вигляд:

 

                            FVn =PV0 (1+i)(1+i)...(1+i) = PV0 (1+i)n              (2.2.1)

або

 

FVn = PV0. ФМВk,n ,                                            (2.2.2)

 

де ФМВk,n = (1+i)n  - фактор майбутньої вартості за  n періодів при ставці відсотку i.

На практиці  часто  необхідно привести даний грошовий потік до його поточної вартості за період, менший ніж один рік (або місяць), тобто період, для якого визначена ставка дисконту. Загальне правило, яке застосовується для всіх варіантів, таке:

 

Yn = (1+Ym)n/m- 1,                                          (2.2.3)

               

де Yn – ставка дисконту;

Ym – майбутня вартість;

n  і m - тривалість у днях періоду, за який проводиться приведення грошового потоку до поточної вартості  і періоду капіталізації відсотків відповідно.

                У літературі іноді зустрічається універсальна формула для розрахунку фактора поточної вартості:

 

  ФПВnm = 1/ (1+i/n)nm,                            (2.2.4)

 

 де   ФПВ – фактор поточної вартості;

m - число стандартних періодів капіталізації (припустимо років) у періоді дисконтування;

i - ставка відсотку (дисконту) для стандартного періоду;

n - число менших періодів капіталізації (припустимо, місяців) у стандартному періоді капіталізації,

nm - тривалість періоду, за який проводиться приведення грошового потоку до поточної вартості, яка вимірюється  меншими періодами капіталізації (припустимо, місяцяів).

Для визначення фактора майбутньої вартості використовуємо таку формулу:

 

ФМВ = (1+i/n)nm,                                        (2.2.5)

 

Приклад розрахунку

 

Визначити, що більш вигідно, одержати в даний час 7200 грн або одержати через 5 років 8525 грн. За умови, що існує  альтернативність розміщення коштів за ставкою складних відсотків 25 % річних, які нараховуються: а) щокварталу; б) щомісяця.

 

Розвязок:

  ;

б)

Висновок: в даному випадку краще отримати зараз 7200 з подальшим розміщенням їх за ставкою складних відсотків, які нараховуються щомісяця.

 

 Завдання 2

 

Постановка задачі

 

Визначити, яким повинен бути розмір внесків, які здійснюються до комерційного банку наприкінці кожного року для створення через n років фонду розміром FV грн, за умови, що банк щорічно нараховує на вклад складні відсотки за ставкою i % річних.

 

Загальні вказівки

 

Визначення поточної  або майбутньої вартості грошей, які будуть отримані або витрачені як серія рівних по сумі платежів, здійснюваних через рівні проміжки часу (ануїтетний грошовий  потік):

 

 

Формула, що дозволяє визначити майбутню вартість ануїтету, має такий вигляд:

,                                       (2.2.6)

де А - сума щоперіодних ануїтетних виплат;

         - аннуїтетний фактор  майбутньої вартості за  n періодів при нормі доходу (ставці відсотка) i .

 

Приклад розрахунку

 

Визначити, яким повинен бути розмір внесків, які здійснюються до комерційного банку наприкінці кожного року для створення через 6 років фонду розміром 45800 грн, за умови, що банк щорічно нараховує на вклад складні відсотки за ставкою 17 % річних.

 

Розвязок

 

Висновок: у кінці кожного року розмір грошових вкладів повинен складати 4978 грн для створення через 6 років фонду розміром 45800 грн, за умови, що банк щорічно нараховує на вклад складні відсотки за ставкою 17 % річних.

 

 

 

 

 

 

Завдання 3

 

Постановка задачі

 

Визначте, яку мінімальну суму, як повернення боргу, погодилися б ви одержати одноразово в даний момент часу, якщо вам альтернативно пропонують щорічно, протягом n років, наприкінці року отримувати на депозитний рахунок суму розміром А грн. За умови щорічного нарахування відсотків за складною ставкою і % річних.

 

Загальні вказівки

 

Якщо суми грошових  потоків  мають однакові значення у всіх періодах (тобто FV1=FV2=...=FVn-=FVn=FV) і є серією аннуїтетних виплат, то рівняння  набуває  такого  вигляду:

 

 

(2.2.7)

де АФПВi,n =  - фактор поточної вартості ануїтету.

 

Приклад розрахунку

 

Визначте, яку мінімальну суму, як повернення боргу, погодились би ви одержати одноразово в даний момент часу, якщо вам альтернативно пропонують щорічно протягом 6 років наприкінці року отримувати на депозитний рахунок суму розміром 2068 грн. За умови щорічного нарахування відсотків за складною ставкою 25 % річних.

 

Розвязок

 

Висновок: мінімальна сума, як повернення боргу становить 6095 грн.

 

ЧАСТИНА ДРУГА

Оцінка інвестиційних проектів в умовах визначеності

 

 Завдання 1

 

Постановка задачі

 

Визначити показники чистої приведеної вартості та індексу рентабельності двох проектів. Вибрати який з інвестиційних проектів є більш вигідним за умови, що ставка відсотку становить а) 8%, б) 15%, n=3 роки.

 

Загальні вказівки

 

Показник чистої приведеної вартості (NPV) являє собою різницю між дисконтованими доходами та дисконтованими затратами інвестиційного проекту. Чиста приведена вартість – це сума початкових інвестицій (зі знаком «-») та дисконтованих грошових потоків за n років.

Показник чистої приведеної вартості визначається за формулою

,                         (2.2.8)

де C0 – величина інвестицій, грош. од.;

Cn – грошовий потік, грош. од.;

r – ставка відсотку, %;

n – кількість років.

Якщо NPV>0, то проект є вигідним, якщо NPV<0, то – невигідним.

 

Показник індексу рентабельності (PI) являє собою відношення дисконтованих доходів до дисконтованих затрат інвестиційного проекту. Індекс рентабельності – це відношення дисконтованих грошових потоків до початкових інвестицій.

Показник індексу рентабельності визначається за формулою:

 

PI=Дисконтовані доходи/Дисконтовані затраты

.                           (2.2.9)

 

Якщо PI>1, то проект є вигідним, якщо PI<1, то проект є невигідним.

 

Приклад розрахунку

 

Визначити показники чистої приведеної вартості та індексу рентабельності двох проектів. Вибрати який з інвестиційних проектів є більш вигідним за умови, що ставка відсотку становить а) 8%, б) 15%, n=3 роки.

Вихідні дані

Варіант (остання цифра залікової)

Проект

Величина початкових інвестицій, млн грн

Грошові потоки по рокам, млн. грн

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Х

А

- 60

35

48

70

В

- 100

75

20

90

 

Розвязок:

 млн грн

 млн грн

 млн грн

 млн грн

Висновок:

    1. при ставці відсотка 8% та 15% за показником чистої теперішньої вартості проект А є більш вигідним;
    2.  при ставці відсотка 8% та 15% за показником індекса рентабельності проект А є більш вигідним.

 

 Завдання 2

 

Постановка задачі

 

Визначити показник внутрішньої норми доходності проекту, який розрахований на 3 роки. Зробити висновки.

 

Загальні вказівки

 

Показник внутрішньої норми доходності (IRR) визначається за формулою

                   (2.2.10)

r1, r2 –ставки відсотку, %;

NPV1 – значення чистої теперішньої вартості при r1, грош. од.;

NPV2 – значення чистої теперішньої вартості при r2, грош. од.

 

 

Приклад розрахунку

 

Визначити показник внутрішньої норми доходності проекту, який розрахований на 3 роки. Зробити висновки.

 

 

 

Вихідні дані

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн

0 (Початкові інвестиції)

1

2

3

Х

- 1100

700

400

100

 

Розвязок:

 

Візьмемо r1=2% и r2 =20%

 (тис. грн)

 (тис. грн)

 

Висновок: IRR= 6,75% – це таке граничне значення доходності, нижче якого при реалізації проекту опускатися не можна.

 

 

 

 

 

 

 Завдання 3

 

Постановка задачі

 

Зробити оцінку прийнятності проекту за показником простого терміну  окупності (PP), використовуючи вихідні дані, наведені в додатку В.

 

 

Загальні вказівки

 

Для визначення показника простий термін окупності спочатку треба скласти затрати., а потім до затрат додавати доходи по рокам.

 

Приклад розрахунку

 

Вихідні дані

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн

1

2

3

4

5

Х

- 70

- 40

20

40

60

 

Розвязок:

 

-70-40=-110 тис. грн.

-110+20=-90   - 1-й рік

-90+40=-50   - 2-й рік

PP=2+50/60=2,833 роки

Висновок: за показником простого терміну окупності проект є прийнятним.

 

 

 Завдання 4

 

Постановка задачі

Розрахувати показник чистої теперішньої вартості, якщо дані наступні ставки відсотку: r=5%, 15%, 10%. Проранжувати показники за ступенем пріоритетності.

Загальні вказівки

 

Показник чистої приведеної вартості визначається аналогічно загальним вказівкам за завданням 1.

Ранжування проектів проводиться таким чином: від найбільш прийнятнішого до найменш прийнятнішого.

 

Приклад розрахунку

 

Вихідні дані

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн

0

1

2

3

Х

-342

205

123

98

 

Розв’язок:

 

( тис. грн)

 (тис. грн)

 (тис. грн)

 

Висновок: за ступенем пріоритетності показники слід проранжувати таким чином: найбільш прийнятний NPV1, далі - NPV3, найменш прийнятний NPV2.

 

 

 

 Завдання 5

 

Постановка задачі

 

Зробити оцінку прийнятності проекту за показником індексу рентабельності, використовуючи вихідні дані, наведені в додатку В.

 

Загальні вказівки

 

Показник індекс рентабельності визначається аналогічно загальним вказівкам за завданням 1.

 

 

 

Приклад розрахунку

 

Вихідні дані

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн

1

2

3

4

5

Х

-110

-65

56

65

80

 

 

Висновок: даний проект за показником індексу рентабельності є неприйнятним, оскільки PI<1.

 

 

 Завдання 6

 

Постановка задачі

 

Розрахувати внутрішню норму доходності проекту, дані по якому наведені у додатку В.

 

 

 

Загальні вказівки

 

Показник внутрішньої норми доходності визначається аналогічно загальним вказівкам за завданням 2.

 

Приклад розрахунку

 

Вихідні дані

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн

0

1

2

3

Х

-50

6

8

19

 

Візьмемо r1=5% і r2 =50%

 (тис. грн.)

( тис. грн.)

 

 

Висновок: IRR=36,6% – це таке граничне значення доходності, нижче якого при реалізації проекту опускатися не можна.

 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Оцінка інвестиційних проектів в умовах невизначеності

 

Завдання 1

 

Постановка задачі

 

Розрахувати дохідність активу за допомогою моделі оцінки дохідності капітальних активів, використовуючи вихідні дані, наведені у додатку В.

 

Загальні вказівки

 

Дохідність активу  відповідно до моделі оцінки дохідності капітальних активів визначається за формулою

 

                             (2.2.11)

 

Ra – дохідність активу;

Rf – дохідність безризикового активу;

Rm - середня норма дохідності по ринку в цілому;

β - бета-коефіцієнт (рівень систематичного ризику, властивого для активу).

 

Приклад розрахунку

 

Вихідні дані

Варіант

Дохідність безризикового активу,%

Середня норма дохідності по ринку в цілому,%

бета-коефіцієнт

Х

9

17

1,3

 

 (19,4%)

 

Висновок: дохідність активу дорівнює 19,4%

 

 

 

 

Завдання 2

 

Постановка задачі

 

Розрахувати середньозважену вартість капіталу підприємства А, використовуючи вихідні дані, наведені в Додатку В. Як зміниться середньозважена вартість капіталу підприємства А, якщо частку позичкового капіталу зменшити на 10%

 

Загальні вказівки

 

Середньозважена вартість капіталу визначається за формулою

 

                         (2.2.12)

де Wd, Weвідповідно частина позикового та власного капіталу в структурі

kd, keвідповідно вартість власного та позикового капіталу

T – ставка податку на прибуток

 

Приклад розрахунку

 

Вихідні дані

 

Варіант

Частка власного капіталу

Частка позичкового капіталу

Рівень дивідендних виплат, %

Рівень ставки відсотків за кредит, %

Ставка податку на прибуток, %

Х

0,25

0,75

7

11,5

25

 

Середньозважена вартість капіталу дорівнює:

 (8,2%)

Якщо частку позичкового капіталу зменшити на 10%, то середньозважена вартість капіталу буде дорівнювати:

 (5,1%)

Висновок: середньозважена вартість капіталу дорівнює 8,2%, якщо частку позичкового капіталу зменшити на 10%, то середньозважена вартість капіталу буде дорівнювати 5,1%

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОДАТОК А

(довідковий)

 

Вихідні дані

Номер варіанта визначається за останньою цифрою залікової книжки.

 

ЧАСТИНА ПЕРША

Завдання 1

 

№ варіанта

PV грн

FV грн

n років

і %

0

10500

15350

5

15

1

5525

6900

7

20

2

7250

8950

6

25

3

4200

5800

4

12

4

25400

32500

3

18

5

21200

24000

6

17

6

12540

14500

2

10

7

5666

7000

7

23

8

12000

14500

5

22

9

7200

8665

4

20

 

 

 

Завдання  2

 

№ варіанта

n років

FV грн

і %

0

6

30520

15

1

7

42821

20

2

2

6250

12

3

3

10421

12

4

5

25600

22

5

4

24100

17

6

9

56200

25

7

8

45000

23

8

6

36140

13

9

5

25175

10

 

 

 

 

ДОДАТОК А

(довідковий)

Завдання  3

№ варіанта

n років

A грн

і %

0

6

2000

22

1

7

5620

17

2

5

3210

18

3

4

4560

22

4

2

2300

15

5

8

5662

25

6

5

4890

23

7

9

5890

25

8

7

7854

17

9

6

6587

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Б

(довідковий)

 

 

Вихідні дані

ЧАСТИНА ДРУГА

Завдання 1

 

Варіант (остання цифра залікової)

Проект

Величина інвестицій, млн грн

Грошовий поток по рокам, млн грн

1-й

2-й

3-й

0

А

- 100

90

45

38

В

- 80

20

50

75

1

А

- 55

30

40

60

В

- 62

80

27

55

2

А

- 110

100

30

20

В

- 135

50

250

45

3

А

- 60

70

40

90

В

- 75

25

30

10

4

А

- 90

40

70

80

В

- 115

35

150

10

5

А

- 85

25

60

47

В

- 65

50

80

32

6

А

- 130

80

60

150

В

- 100

55

47

80

7

А

- 127

75

50

120

В

- 110

40

80

100

8

А

- 120

57

65

110

В

- 80

50

30

85

9

А

- 60

35

48

70

В

- 100

75

20

90

 

 

 

ДОДАТОК Б

(довідковий)

 

Завдання  2

 

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн

0

1

2

3

0

- 1200

100

250

1100

1

- 1100

300

500

600

2

- 1000

450

300

500

3

- 900

70

250

680

4

- 1300

300

900

200

5

- 800

100

250

500

6

- 1500

900

150

800

7

- 1400

550

400

1000

8

- 1100

700

400

100

9

- 1300

200

800

500

 

Завдання  3

 

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн

1

2

3

4

5

0

-130

- 70

20

150

50

1

- 80

- 15

- 10

60

70

2

- 50

-25

25

40

5

3

- 40

- 20

- 30

85

30

4

- 60

- 45

35

45

55

5

- 75

-20

30

20

60

6

- 100

- 80

65

100

40

7

-35

- 60

25

80

50

8

- 70

- 40

20

40

60

9

- 90

- 80

50

35

70

 

 

ДОДАТОК Б

(довідковий)

 

Завдання 4

 

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн

0

0

1

2

3

1

-256

100

200

300

2

-258

120

130

140

3

-260

150

160

170

4

-290

180

185

210

5

-350

95

110

120

6

-328

80

90

140

7

-330

125

124

320

8

-342

205

123

98

9

-350

45

215

100

 

Завдання 5

 

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн

0

1

2

3

4

5

1

-260

-150

160

170

-260

2

-25

-52

35

30

20

3

-48

-20

33

15

40

4

-50

-25

42

25

30

5

-152

-15

70

80

30

6

-158

-35

60

115

50

7

-163

-85

68

123

70

8

-110

-65

56

65

80

9

-123

-25

87

78

32

 

 

ДОДАТОК Б

(довідковий)

 

Завдання 6

 

Варіант

Грошові потоки по рокам, тис. грн

0

1

2

3

0

-10

7

8

9

1

-20

6

14

25

2

-30

4

8

12

3

-40

12

7

23

4

-50

15

23

45

5

-60

12

10

5

6

-70

35

4

8

7

-80

40

8

17

8

-50

6

8

19

9

-40

25

10

2

 
 
ДОДАТОК В

(довідковий)

 

 

Вихідні дані

ЧАСТИНА ТРЕТЯ

Завдання 1

 

Варіант

Дохідність безризикового активу,%

Середня норма дохідності по ринку в цілому,%

Бета-коефіцієнт

0

9

12

1,3

1

8

15

1,4

2

6

16

1,5

3

4

14

1,2

4

5

9

1,2

5

13

19

1,5

6

10

21

1,6

7

11

17

1,3

8

12

16

1,4

9

7

11

1,1

 

Завдання  2

 

Варіант

Частка власного капіталу, %

Частка позичкового капіталу, %

Рівень дивідендних виплат, %

Рівень ставки відсотків за кредит, %

Ставка податку на прибуток, %

0

15

85

7,0

11,1

0,25

1

20

80

7,1

11,5

0,25

2

25

75

7,2

12,0

0,25

3

30

70

7,3

12,5

0,25

4

35

65

7,4

13,0

0,25

5

40

60

7,5

13,5

0,25

6

45

55

7,6

14,0

0,25

7

50

50

7,7

14,5

0,25

8

55

45

7,8

15,0

0,25

9

60

40

7,9

15,5

0,25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДОДАТОК Г

(обовязковий)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

 

 

 

 

 

Розрахункова робота

з дисципліни  “МІЖНАРОДНЕ ІНВЕСТУВАННЯ”

Номер залікової книжки

 

 

 

 

 

Виконав

 

студент групи,

факультету

(прізвище, ініціали)

Перевірив

к.е.н., доцент кафедри міжнародних фінансів

Машина Юлія Павлівна

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2019