Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Мікро

Теоретичні питання до контрольної роботи

 

1.      Економічний вибір в умовах обмеженості ресурсів.

2.      Моделювання поведінки споживача на ринку товарів.

3.      Взаємодія індивідуальних особливостей споживача та зовнішнього середовища у формуванні оптимального споживацького вибору.

4.      Теорія поведінки споживача та можливості її практичного застосування

5.      Ефект доходу та ефект заміщення. Криві Енгеля і можливості їх практичного використання

6.     Характеристика понять попит та пропозиція. Механізм їх збалансування

7.      Цінові та нецінові фактори впливу на попит та пропозицію.

8.      Еластичність попиту і конкуренція виробників.

9.      Еластичність попиту та можливості її використання для розробки цінової стратегії в умовах різних моделей ринку

10. Закон спадаючої граничної продуктивності та його врахування у виробничій діяльності фірми

11. Варіації факторів виробництва та оптимум товарови­робника.

12. Умови функціонування та припинення діяльності підприємства.

13. Критерії ефективного поводження фірми. Умови максимізації прибутку.

14. Економічний прибуток і його роль в ефективному функціонуванні фірми.

15. Поведінка фірми і соціальні наслідки функціонування ринку в умовах досконалої конкуренції

16. Рівновага фірми досконалого конкурента в коротко­строковому та довгостроковому періодах.

17. Монополія та монопольна дискримінація.

18. Природна монополія та особливості її регулювання

19. Поведінка фірми та соціальні наслідки функціонування ринку в умовах чистої монополії

20. Функціонування фірми монополіста в короткостро­ковому та довгостроковому періодах.

21. Цінова стратегія фірми в умовах олігополії.

22. Олігополія та економічні наслідки функціонування ринку в умовах олігополії

23. Функціонування фірми монополістичного конкурента в короткостроковому та довгостроковому періодах.

24. Нецінова конкуренція та диференціація продукту в умовах ринку монополістичної конкуренції.

25. Земельна рента: умови та механізм її отримання.

26. Особливості встановлення ціни на ринках ресурсів

27. Попит та ціноутворення на фактори виробництва

28. Діяльність держави та профспілок на ринку праці

29. Формування заробітної плати в умовах різних моделей ринку праці

30. Ринок факторів виробництва та утворення похідного попиту.

 

 

Варіанти практичних завдань до контрольної роботи

 

Варіант 1

Завдання 1. На основі наведених даних:

Кількість тістечок, шт.

0

1

2

3

4

5

6

7

Сукупна корисність, ютилів

0

5

9

12

14

15

15

14

 

1)           визначте граничну корисність третього тістечка;

2)           побудуйте графіки сукупної та граничної корисності;

3)           за якого значення граничної корисності споживач отримує максимум сукупної корисності?

Завдання 2. Накресліть графік попиту та пропонування курчат за табличними даними.

Ціна 1кг, грн.

Попит, тонн за місяць

Пропонування, тонн за місяць

5

9

18

4

10

16

3

12

12

2

15

7

1

20

0

 

Визначте ціну рівноваги та рівноважний обсяг продукції.

Накресліть нові графіки попиту та пропонування, які відображали б такі події:

а)            підвищення цін на свинину та яловичину;

б)            підвищення податку на прибуток громадян;

в)            зростання цін комбікормів;

г)             виведена нова порода курчат, що швидко ростуть.

Припустимо, що уряд фіксує ціни на курчат на рівні 2 грн. за кг. Які наслідки матиме встановлення такої ціни? Покажіть їх графічно.

Завдання 3. Фермерське господарство має намір виростити і зібрати 500 т картоплі за сезон. Йому запропоновані декілька технологічних проектів виробництва бажаної кількості.

Проекти

Кількість

техніки, од.

Кількість

робітників, чол.

Кількість

добрив, тонн

Кількість

землі, га

А

3

10

14

5

Б

1

20

19

3

В

3

10

25

3

Г

4

10

25

5

 

1)           Визначте технологічно ефективні способи виробництва.

2)           Визначте економічно ефективний спосіб виробництва, якщо ціна одиниці праці становить 10 грн., одиниці техніки – 50 грн., одиниці добрив – 3 грн., одиниця землі – 20 грн.

Завдання 4. Використовуючи діаграму, що характеризує суб’єкта, який виступає одночасно споживачем і робітником, визначте, якою буде тривалість його робочого дня, якщо заробітна плата дорівнює 7 грн. на годину.

Завдання 5. Фірмі запропоновані три інвестиційних проекти з наступними характеристиками:

Проект

А

Б

В

Виграти (грн.)

150

150

1000

Очікуваний прибуток (грн. / рік)

10

15

75

 

1)           Обчисліть норму прибутку для кожного проекту.

2)           Визначте доцільність реалізації цих проектів для фірми, якщо ринкова став­ка проценту поступово зростає від 5% до 7%, а потім до 10%.

 

 

Варіант 2

Завдання 1. На рисунку показана одна з кривих байдужності споживача і його бюджетна лінія.

 

Завдання:

а) Якщо ціна товару "Y" 150 грн. за одиницю, то який доход споживача? б) Яка ціна товару "X"?

в) Написати рівняння бюджетної лінії.

г) Побудувати бюджетну лінію за умови, що ціна товару "Y" складає 300 грн. за одиницю.

Завдання 2. Функція попиту на товар задається рівнянням: Qd = 4750 – 350Р, функція пропонування: Qs = 1600 + 100Р.

1)       Побудуйте криві попиту та пропонування, визначте рівноважні ціну та обсяг виробництва;

2)       Що відбудеться, якщо на даний товар урядом буде встановлена фіксована ціна 9 грн.?

3)       Порівняйте сукупний виторг продавця за обох значень ціни.

Завдання 3. Для випуску 346 виробів за робочий день фірма може застосувати такі варіанти технологічно ефективних способів виробництва

Варіанти технології

А

В

С

D

Кількість одиниць праці

1

2

3

6

Кількість одиниць капіталу

6

3

2

1

 

Ціна одиниці праці 2 грн., ціна одиниці капіталу 3 грн.

1)     Визначте економічно ефективний спосіб виробництва;

2)     Чи зміниться вибір фірмою технології, якщо ціна одиниці капіталу знизиться до 1 грн.? Яку саме комбінацію праці і капіталу вибере фірма?

Завдання 4. Три фермерські господарства (А,В,С) вирощують пшеницю при однакових витратах на придбання техніки, добрив, робочої сили і тому подібне, а також мають однакові за площею ділянки землі, що відрізняються за родючістю. Ферма А виробляє 600 ц пшениці (при АТС=5 грн.), ферма В – 500 ц (при АТС= 7,5 грн.), ферма С – 400 ц (при АТС=10 грн.).

Якщо встановиться ринкова ціна на пшеницю на рівні 10 грн., то чому буде дорівнювати диференційна рента для кожної ферми?

Завдання 5. У містечку є 2 продавці бензину. Фірма А оцінює, що вона може збільшити щомісячний прибуток на 2 тис. грн., якщо знизить ціни на бензин на 5% за умови, збереження конкурентом своєї ціни. З іншого боку, якщо конкурент фірми А відповість зниженням ціни, то вона втратить 1 тис. грн. за місяць. Якщо фірма А збереже свою ціну, то її прибутки не зміняться, доки конкурент буде утримувати таку ж ціну. Якщо ж конкурент знизить ціну, то фірма А втратить 1,5 тис. грн. за місяць.

За умови, що фірма-конкурент робить такі ж самі розрахунки, складіть матрицю результатів і вкажіть стратегію кожної з фірм.

 

Варіант 3

Завдання 1. Студентка споживає груші та яблука. Представлені в таблиці споживчі кошики є байдужими для неї, вони всі мають однакову корисність.

Споживчі кошики

А

В

С

D

Кількість груш, кг

5

3

2

1

Кількість яблук, кг

1

2

3

5

 

1)           На основі наведених даних побудуйте криву байдужості, відклавши кіль­кість груш на вертикальній осі, а кількість яблук – на горизонтальній.

2)           Визначте граничну норму заміни груш яблуками та її динаміку, якщо сту­дентка послідовно змінює уподобання щодо споживчих кошиків від А до D.

Завдання 2. З друку вийшов новий навчальний посібник з мікроекономіки. Попит на посіб­ник заданий рівнянням: Qd = 6 – Р, пропонування описується рівнянням: Qs = Р – 2.

1)           Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважну кількість (тис. шт.) посіб­ників. Подайте графічну ілюстрацію.

2)           Припустимо, що уряд вводить податок, який виплачується продавцем у розмірі 2 грн. з одного посібника. Визначте нову рівноважну ціну і рів­новажний обсяг продажу. Які зміни відбудуться на графіку?

Завдання 3. Пан Черкаський працював менеджером у державній друкарні і отримував 24 тис. грн. заробітної плати на рік, але вирішив заснувати власну друкарню. Річна оренда приміщення обійшлася йому у 32 тис. грн., оренда обладнання – 64 тис. грн. Для оплати ліцензії він був змушений зняти 1000 грн. з власного строкового ра­хунку в "Приватбанку" у 20 тис. грн., на які нараховувалось 20% річних. Витрати на сировину та матеріали становили 10 тис. грн. на рік. Очікуваний річний виторг від надання друкарських послуг становить 200 тис. грн.

Визначте величини бухгалтерського та економічного прибутку підприємця і поясніть, чи було доцільним його рішення щодо заснування власного бізнесу.

Завдання 4. Фірма-монополіст на регіональному ринку праці реалізує готову продукцію на конкурентному зовнішньому ринку. Виробнича функція фірми в короткотерміновому періоді має вигляд Q(L)=300L-  (випуск – тис. шт., обсяг використання праці – тис. людино-годин). Функція пропонування праці на регіональному ринку  Ls=2W-160. Ціна готової продукції на світовому ринку дорівнює 0,5 дол. Визначте, яку кількість праці буде використовувати монополія, і яку ставку заробітної плати вона встановить, скільки продукції буде реалізовувати і яку виручку одержувати?

Завдання 5. Нехай продуктивність праці і капіталу дорівнює значенням, наведеним нижче. Продукція, що виробляється за допомогою цих ресурсів, реалізується на ринку досконалої конкуренції за ціною 0,5 грн. за одиницю. Ціна праці – 2 грн., капіталу – 3 грн.

Кількість одиниць капіталу

МР капіталу

Кількість одиниць  праці

MP праці

1

21

1

10

2

18

2

8

3

15

3

6

4

12

4

5

5

9

5

4

6

6

6

3

7

3

7

2

 

1)           Яким буде співвідношення праці і капіталу, що забезпечить найменші витрати при виробництві 64 одиниць продукції?

2)           Яке співвідношення праці і капіталу забезпечить максимальний прибуток фірми?

3)           Якщо фірма застосовує таке співвідношення праці і капіталу, що забезпечує їй максимальний прибуток, то чи гарантує це співвідношення одночасно  мінімальні витрати?

4)           За умови, що фірма отримує максимальний прибуток, знайдіть загальний обсяг продукту (ТР), загальну виручку (TR), загальні витрати (ТС) та величину прибутку.

 

Варіант 4

Завдання 1. Бюджетна лінія споживача задається рівнянням: X + 2У = 60.

1)           Побудуйте графік бюджетної лінії.

2)           Визначте альтернативні витрати придбання додаткової одиниці товару X.

3)           Якою є абсолютна величина кута нахилу бюджетної лінії?

4)           Як зміниться положення бюджетної лінії, якщо:

а)    за інших рівних умов доход споживача зросте до 80 грн.?

б)     ціна товару X зросте вдвічі, а ціна товару У і доход споживача зали­шаться на рівні початкових?

Завдання 2. Попит на фотоапарати описується рівнянням: Qd = 100 – Р їх пропонування задається рівнянням: Qs = 2Р – 50.

1)           Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважну кількість (тис. шт.) фото­апаратів. Подайте графічну ілюстрацію.

2)           Як зміняться рівноважні ціна та кількість фотоапаратів, якщо буде вве­дений 10% податок з продажу? Які зміни відбудуться на графіку?

Завдання 3. Фірма планує виробляти 490 одиниць продукції на тиждень, їй запропоновано декілька технологічно ефективних способів виробництва, представлених даними таблиці.

Ціна одиниці праці – 30 грн./ тиждень. Ціна одиниці капіталу – 50 грн./ тиждень. Визначте економічно ефективний варіант технології.

Зобразіть графічно оптимальний вибір фірми за допомогою ізокванти та ізокости.

Технологія

А

Б

В

Г

Капітал, од.

6

4

3

2

Праця, од.

2

3

4

6

 

Завдання 4. За наведеними даними обчисліть кількість робітників, яких найме фірма, якщо вона реалізує продукцію на конкурентному ринку за ціною 2 грн. і виплачує заробітну плату у розмірі 12 грн.

L, чол.

Сукупний продукт (ТР)

0

0

1

12

2

22

3

28

4

33

5

37

6

40

7

42

 

Завдання 5. На рисунку подано фірму, яка діє в умовах монополістичної конкуренції:

а)            при якому обсязі виробництва фірма максимізує свій прибуток;

б)            за якою ціною вона буде продавати даний обсяг продукції;

в)            чи буде фірма в даній ситуації отримувати економічний прибуток;

г)             фірма знаходиться у коротко- чи довготерміновому періоді;

д)            як може змінюватися ситуація, якщо фірма стане діяти в іншому періоді?

 

 Варіант 5

Завдання 1. Уявіть, що ви робите вибір між покупкою морозива та шоколадок, граничні ко­рисності яких представлені даними таблиці:

Одиниці благ за порядком

1

2

3

4

5

6

Гранична корисність морозива, ютилів

10

8

6

4

3

2

Гранична корисність шоколадок, ютилів

8

7

6

5

4

3

 

Визначте, яка кількість морозива та шоколадок максимізуватиме корис­ність, якщо ваш тижневий доход становить 9 грн., ціна одного морозива -2 грн., однієї шоколадки – 1 грн. Визначте величину сукупної корисності оптимального набору. Перевірте правильність вашого вибору за прави­лом максимізації корисності.

Як зміниться оптимальний набір товарів та його сукупна корисність, якщо за інших рівних умов ціна морозива знизиться до 1 грн.? Чи задовольняє ваш вибір правилу максимізації корисності?

Завдання 2. Квиток у кіно коштує 4 грн., при цьому кінотеатр відвідують 200 чол. на день. Кі­нотеатр розрахований на 325 глядачів. Директор кінотеатру вважає, що попит на квитки високо еластичний (Еdр = -5) і вирішує знизити ціну квитка до 3,5 грн.

1)       Визначте, чи є правильним його рішення. Чи дозволить зниження ціни квит­ків заповнити 125 місць?

2)       Як внаслідок зниження ціни квитків зміниться виторг кінотеатру?

Завдання 3. Фірма нарощує обсяги виробництва у   короткостроковому періоді. Взаємо­зв'язок між обсягами використання змінного фактора та сукупним випуском продукції представлений даними наступної таблиці:

Кількість змінного  фактора (L), робіт./день

0

1

2

3

4

5

6

Сукупний випуск продукції (ТР), од./день

0

40

90

126

150

165

170

 

1)           Обчисліть величини граничного та середнього  продуктів змінного факто­ра за кожного з обсягів випуску.

2)           Накресліть криві сукупного, граничного та середнього продуктів праці.

3)           Визначте і поясніть, з наймом якого робітника фірма відчує дію закону спадної віддачі?

4)           За яких значень змінного ресурсу граничний та середній продукти дося­гають максимуму? За якого значення граничного продукту максимізується сукупний продукт?

Завдання 4. Домогосподарка вирішує питання: зберігати далі чи витратити свої заощадження у розмірі 100 дол. Якщо вкласти гроші в банк, то через рік можна отримати 112 дол. Інфляція становить 14% річних. Чому будуть дорівнювати номінальна і реальна процентні ставки?

Завдання 5. Конкурентна фірма функціонує у короткостроковому періоді. У таблиці наведено динаміку сукупних витрат в залежності від зміни обсягу виробництва:

Обсяг випуску продукції (Q), од.

0

1

2

3

4

5

Сукупні витрати (ТС), грн.

10

12

16

22

30

40

 

1)           ціну беззбитковості фірми;

2)           обсяг продукції, який фірма буде виробляти за ціною беззбитковості;

3)           побудуйте модель рівноваги фірми в ситуації беззбитковості;

4)           обчисліть, який обсяг випуску вибере фірма, якщо ринкова ціна становитиме: а) 5 грн.; б) 9 грн. Яким буде результат діяльності фірми ?

 

Варіант 6

Завдання 1. Дані наступної таблиці характеризують криві байдужості споживача, який розподіляє свій тижневий доход 40 грн. між продуктами харчування та розвагами. Ці­на одиниці продуктів харчування (товар X) становить 1 грн., ціна одиниці розваг (товар У) – 2 грн. Криві байдужості позначені як U1 та U2 .

 

Поверхні байдужості

U1

U2

Кількість товарів, одиниць

Товар X

Товар У

Товар X

Товар У

10

25

5

25

15

15

10

15

20

10

15

10

30

7.5

20

7.5

-

-

30

5

 

1)           Накресліть криві байдужості та бюджетну лінію.

2)           Визначте, який набір продуктів харчування та розваг є оптимальним для споживача. Чи задовольняє ваша відповідь умові рівноваги споживача?

Завдання 2. Коли ціна товару X зросла з 10 до 15 грн., споживання товару Y збільшилось з 50 до 75 одиниць. Обчисліть дуговий коефіцієнт перехресної еластичності попиту і визначте, якими є ці товари – замінниками чи доповнювачами.

Завдання 3. Припустимо, що фірма нарощує обсяги виробництва від 0 до 10 одиниць продукції у короткостроковому періоді, її постійні витрати дорівнюють 60 грн. Ди­наміка змінних витрат задається даними таблиці:

Обсяг випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні виграти, грн.

0

45

85

120

150

185

225

270

325

390

465

 

1)           На основі наведених даних розрахуйте у вигляді таблиці сукупні, середні сукупні, середні постійні, середні змінні, а також граничні витрати фірми.

2)           Побудуйте на графіку 1 криві сукупних, постійних і змінних витрат. Пояс­ніть форми кривих.

3)           Побудуйте на графіку 2 криві середніх сукупних, середніх постійних, се­редніх змінних та граничних витрат. Визначте і поясніть точки мінімізації середніх сукупних та середніх змінних витрат.

4)           Обчисліть і покажіть графічно, як вплине на різні види витрат зростання заробітної плати робітників на 20%.

Завдання 4. Заповніть таблицю і визначте, який обсяг виробництва вибере фірма, що бажає максимізувати  прибуток за ціною 5 грн. При якій ціні підприємство має закритися?

    Q

    TC

   FC

   VC

    MC

   ATC

   AFC

  AVC

    0

     4

    2

 

 

 

 

 

    1

     8

 

 

 

 

 

 

    2

     10

 

 

 

 

 

 

    3

     14

 

 

 

 

 

 

    4

     20

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 5. Фірма "АВС" працює на ринку досконалої конкуренції. Ціна на її готову про­дукцію становить 2 грн. за одиницю. Динаміка сукупного продукту в залежності від кількості найнятих робітників представлена даними таблиці:

Кількість робітників, чол./день

1

2

3

4

5

6

Обсяг випуску продукції, од./день

20

50

70

85

95

100

 

1)           Виконайте необхідні розрахунки і побудуйте криву попиту фірми на працю.

2)           Визначте, скільки робітників буде наймати фірма, якщо ставка заробітної плати становитиме 25 грн. на день

3)           Як зміниться кількість найнятих робітників, якщо ставка заробітної плати знизиться до 15 грн.?

 

Варіант 7

Завдання 1.  Споживач витрачає весь свій доход у 200 грн. на придбання двох товарів – X і У.

Ціна одиниці X = 10 грн., ціна одиниці У = 20 грн. Оптимальний споживчий ко­шик складається з 12 одиниць X і 4 одиниць У. Зростання ціни товару X до 20 грн. за одиницю призводить до зміщення точки рівноваги, тепер оптимальний ко­шик включає 4 X і 6 У. Зниження ціни товару X до 5 грн. за одиницю дає новий оптимум, кошик складається з 20 X і 5 У.

1)           Проілюструйте графічно зміни у стані рівноваги споживача.

2)           Побудуйте криву „ціна – споживання", а на її основі – криву індивідуально­го попиту споживача на товар X.

Завдання 2. Припустимо, що доходи родини зросли з 600 грн. до 1500 грн. на місяць, а її видатки на товар N за цей же період збільшились відповідно з 50 грн. до 100 грн. Обчисліть коефіцієнт еластичності попиту за доходом і визначте, яким є товар N – предметом першої необхідності чи предметом розкоші.

Завдання 3. Залежність довгострокових сукупних витрат деякої фірми від обсягу випуску представлена даними таблиці:

Обсяг випуску, од. / тижд.

0

1

2

3

4

5

6

Сукупні витрати (ТС)

0

32

48

82

140

228

352

 

1)           Доповніть таблицю і обчисліть величини середніх (АС) і граничних (МС) витрат фірми. Побудуйте криві довгострокових середніх і граничних витрат.

2)           На яких обсягах випуску фірма відчуватиме зростаючий ефект масштабу? спадний ефект масштабу?

3)           Визначте мінімальний ефективний обсяг випуску для цієї фірми.

Завдання 4. Фірма монополізувала виробництво самоварів. Скільки продукції буде випущено фірмою і за якою ціною реалізовано, якщо: MR=1000-20Q;           TR=1000Q-10 ;   MC=100+10Q, де Р – ціна одного самовару, Q – обсяг випуску.

Завдання 5. Фірма, що діє на досконало конкурентному ринку готової продукції і купує працю на досконало конкурентному ринку праці, стає монополістом на ринку готової продукції. Вона виробляє продукцію за незмінною технологією: Q = 2L. Ціна одиниці праці становить 8 грн./годину. Функція попиту на продукцію фірми опи­сується рівнянням: Qd = 12 - Р.

Визначте:

1)       скільки робітників наймала фірма, коли була продавцем на конкурентному ринку готової продукції? Якими були її оптимальний обсяг випуску та ціна продукції?

2)       скільки робітників найме фірма, ставши монополістом на ринку готової продукції? Якими тепер будуть її оптимальний обсяг випуску та ціна про­дукції?

 

Варіант 8

Завдання 1. Набір споживача складається з двох товарів: Х та У. Загальна корисність характеризується наступними даними:

Х (од.)

Загальна корисність Х

У (од.)

Загальна корисність У

1

10

10

7

2

18

20

13

3

24

30

18

4

28

40

22

5

31

50

25

6

33

60

27

 

Ціна товару Х – 1 грн., ціна товару У – 50 коп. Загальний доход споживача, який він може витратити на ці товари – 28 грн. Яку кількість товарів він купує у стані рівноваги?

Завдання 2. Припустимо, що на ринку певного товару є лише два покупця, індивідуальний попит яких характеризують дані наступної таблиці.

Ціна товару, грн.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Обсяг попиту першого споживача

0

0

0

1

2

4

6

10

15

21

25

Обсяг попиту другого споживача

0

3

5

7

9

12

15

18

21

24

25

 

1)           Побудуйте криві попиту кожного споживача та криву ринкового попиту.

2)           Нехай попит на товар з боку першого споживача збільшився на полови­ну. Відобразіть ці зміни на графіку.

3)           Які чинники могли спричинити зміни у попиті першого споживача?

Завдання 3. У виробництві продукції фірма застосовує два види ресурсів – працю та ка­пітал. Ціна одиниці праці – 8 грн./год., ціна одиниці капіталу – 12 грн./год. За певно­го рівня випуску граничний продукт праці становить 40 одиниць, граничний продукт капіталу – 60 одиниць. Визначте, чи мінімізує фірма свої сукупні витрати, чи їй по­трібно змінити співвідношення ресурсів.

Завдання 4. Нехай функція витрат монополіста має вигляд: ТС = 50 + , (тобто постійні витрати FC складають 50 грн., а змінні – ). Попит на продукцію монополіста задано як Р = 40 - Q. Знайти, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб максимізувати прибуток.

Завдання 5. Уявіть, що ви - незалежний консультант з економічних питань. Вашими пора­дами постійно користуються фірми, що працюють у короткостроковому періоді в умовах досконало конкурентного ринку. Надана ними інформація є неповною, але ваші знання дозволяють дати певні рекомендації для кожного випадку.

Спробуйте визначити необхідні вам дані й відповідно до ситуації виберіть для кожної фірми одну з наступних рекомендацій, яка дозволить оптимізувати її стан:

·  збільшити обсяг випуску;

·  зменшити обсяг випуску;

·  припинити виробництво;

·  залишити галузь;

·  не змінювати обсягу випуску.

Поясніть ваше рішення відносно кожної фірми.

Фірма

P

MR

TR

Q

TC

MC

ATC

AVC

Прибуток/

збиток

Рекоме-

ндації

А

4

 

 

2000

7400

2,9

 

3,2

 

 

Б

5,9

 

 

10000

 

5,9

4,7

4,2

 

 

В

 

 

40000

4000

 

10

10

8,7

 

 

Г

 

25

 

100

3500

26

35

23,9

 

 

Д

9

 

 

500

 

9

15

12

 

 

 

 

Варіант 9

Завдання 1. На рисунку зображено рівновагу споживача, який витрачає 40 грн. на придбання товару Х (Рх = 20 грн.) та У (Ру = 20 грн.). Побудуйте лінію "ціна-споживання" для даного споживача і криву попиту на товар Х за умови, що ціна на товар Х послідовно змінюється з 20 до 10 грн. і з 10 до 5 грн., а доход і ціна товару У залишаються  незмінними.

            

Завдання 2. Криві попиту і пропонування Qd = 6 – 0,5Р; Qs = 0,25Р.

1)           Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважний обсяг продукції (тис. шт.). Як зміняться параметри ринкової рівноваги, якщо на виробників відеокасет буде встановлено потоварний податок у 6 грн. з одиниці товару?

2)           Визначте загальну суму податкових надходжень.

3)           Визначте частки податкового тягаря продавців і покупців.

4)           Як зміняться параметри ринкової рівноваги, загальна сума податкових над­ходжень та розподіл податкового тягаря, якщо платниками податку такої ж величини законодавча будуть визначені не виробники, а покупці відеока­сет? Поясніть, чи впливає законодавче визначення платника податку на економічний розподіл податкового навантаження.

5)           Подайте графічну ілюстрацію до розв'язку задачі.

Завдання 3. Побудуйте ізокванти для кожного рівня виробництва за даними таблиці:

L, люд.-год на місяць

К, машино-години на місяць

100

200

300

400

500

100

100

141

173

200

224

200

141

200

245

282

316

300

173

245

300

346

447

400

200

282

346

400

447

500

224

316

387

447

500

 

Знайдіть для будь-якої ізокванти значення граничної норми технологічної заміни   працею капіталу.

Завдання 4. Фірма виготовляє кавоварки і діє на ринку монополістичної конкуренції. Граничний доход цієї фірми задається формулою: MR=20-2q, а її граничні витрати в довготерміновому періоді (на зростаючому відрізку) – формулою МС=3q-10. Якщо мінімальне значення довготермінових середніх витрат (LRAC) дорівнює 11, то який надлишок виробничих потужностей у цієї фірми?

 Завдання 5. На олігополістичному ринку комп’ютерів діє 7 фірм. Якщо попит на продукцію домінуючої фірми – DL, а її гранична виручка для цього попиту MRL, то якими будуть величина пропозиції і ціна для інших 6 виробників комп’ютерів?

 

Варіант 0

Завдання 1. Нехай споживач витрачає 20 грн. на придбання товарів Х та У, ціна яких однакова і дорівнює 10 грн. Побудуйте криву "доход-споживання" для даного споживача, якщо рівень його доходу послідовно змінюватиметься з 20 до 40 грн., з 40 до 60 грн., а рівень цін залишатиметься незмінним. Для якого типу товарів характерна така конфігурація кривої?

Завдання 2. У таблиці наведені дані про різні товари.    

 

Ринок А

Ринок Б

Ринок В

Ринок Г

10 грн.

400 грн.

 

25 грн. за 1 шт. тов. Х

15 млн. шт.

600 тис. шт.

16 шт.

160 шт. товару У

16 грн.

800 грн.

 

35 грн. за 1 шт. тов. Х

10 млн. шт.

1800 тис. шт.

40 шт.

160 шт. товару У

 

 

20 000 грн.

 

 

 

40 000 грн.

 

 

(,   – попередня і нова ціни за одиницю товару;  –  попередній і новий обсяг попиту;  – попередній і новий доход споживача).

На основі наведених даних визначте:

а)      який вид еластичності можна встановити для товарів, що представлені на кожному ринку;

б)      коефіцієнти еластичності;

в)      до якого виду відноситься товар, представлений на ринку В;

г)        якими по відношенню один до одного є товари, представлені на ринку Г.

Завдання 3. Підприємець, який займається тиражуванням відеокасет, орендує приміщення за 200 грн. на місяць і використовує власну апаратуру вартістю 15 000 грн., що повністю втрачає свою вартість за один рік. Коли він працював продавцем у магазині технічних товарів, його заробітна плата складала 250 грн. на місяць. Зайнявшись бізнесом, він став отримувати доход 25 000 грн. за рік.  Які його зовнішні витрати та економічний прибуток, якщо депозитна ставка банку становить 20%  річних?

Завдання 4. Нехай у виробництві продукту використовуються два ресурси: праця і капітал. Граничний продукт праці - 2 одиниці, граничний продукт капіталу - 5 одиниць, ціна одиниці праці становить 1 грн., ціна одиниці капіталу - 20 грн. Продукція фірми продається на конкурентному ринку за ціною 3 грн. за одиницю.

Визначте, кількість якого ресурсу потрібно збільшити, а якого - зменшити, щоб фірма одержала максимальний прибуток.

Завдання 5. Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Функція її сукупних витрат має вигляд: ТС=0,7+15Q+10. Ринкова ціна товару становить 25 грн. за одиницю. Визначте, який обсяг випуску дозволить фірмі максимізувати прибуток.