Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Мікро МУФ

ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ  «МІКРОЕКНОМІКА»

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОД МІКРОЕКОНОМІКИ

1.1. Питання для обговорення

1. Макро- та мікроекономіка як найважливіші складові сучасної теоретичної економіки.

2. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб'єктів ринкових відносин.

3. Характеристика дії мікросистем у різних ринкових ситуаціях.

1.2. Основні поняття, категорії

Абстрагування: взаємозаміщуваність; взаємодоповнюваність; граничний аналіз; дедукція; держава; домогосподарство; економіч­на модель; економічні змінні; ефект “Робін Гуда”; індукція; капітал; макроекономіка; методи статики і динаміки; мікроекономіка; мікросистема; нормативна мікроекономіка; обмеженість ресурсів; під­приємницькі здібності; підприємство; позитивна мікроекономіка; праця; припущення "при інших рівних умовах"; природні ресурси; рівноважний підхід; фактори виробництва; функціональ­ний аналіз.

 

ТЕМИ 2. ТЕОРІЯ ГРАНИЧНОЇ КОРИСНОСТІ Й ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

2.1. Питання для обговорення

1. Вплив на поведінку споживача бюджетних обмежень і цін. Модифікація функції корисності як залежності між кількістю споживаних благ та рівнем корисності за умови бюджетних обмежень.

2. Суть раціонального вибору споживача.

3. Моделювання поведінки споживача, який прагне раціоналізувати свій вибір з урахуванням спадної граничної корисності блага: визначення індивідуального попиту на благо.

2.2. Основні поняття, категорії

Благо; благо Гіффена; благо з від'ємною корисністю; благо з додатною корисністю; благо низької споживчої цінності; бюджетне обмеження; гранична корисність; гранична корисність грошей; дру­гий закон Госсена; економічне благо; закон спадної граничної корисності; звичайні блага; зростаюча гранична корисність; ієрархія по­треб; індивідуальні потреби; кардиналістська вимірність корисності; кінцеві потреби; колективні потреби; корисність; непряма корисність; нормальне благо; ординалістська вимірність корисності; первинні по­треби; повна корисність; сукупна корисність; функція корисності.

2.3. Практичні завдання

2. Споживач витрачає 38 грн. на місяць на яблука і банани. Гранична корисність яблук для нього визначається виразом: 28 - 2Х, де Х - кількість яблук, кг. Гранична корисність бананів становить: 20 - 2Y, де Y - кількість бананів, кг. Ціни товарів відповідно: Рх = 2 грн., Ру = 4 грн. Яку кількість яблук та бананів придбає раціональний споживач?

4. Споживач здійснює вибір між купівлею лимонів і апельсинів. У таблиці наведено корисність різної кількості лимонів і апельсинів для споживача.

Кількість товару, кг

Сукупна корисність лимонів, ютилів

Сукупна корисність апельсинів, ютилів

1

24

20

2

42

36

3

54

48

4

60

56

5

63

60

 

Ціна лимонів - 6 грн., апельсинів - 4 грн. за 1 кг. Споживач зазвичай купує 5 кг лимонів і 1 кг апельсинів на місяць і витрачає весь свій бюджет, виділений для даних цілей.

1. Яку корисність він отримує від споживання такого набору товарів?

2. Яку комбінацію лимонів та апельсинів варто купувати для максимізації корисності?

5. Споживач розподіляє частину місячного бюджету, що виділена для купівлі трьох товарів (115 грн.). Сукупну корисність, яку він отримує від споживання різних видів товарів, наведено в таблиці.

Завдання: а) обчисліть граничні корисності;

б) обчисліть значення зваженої граничної корисності, якщо Ра = 15 грн., Рб = 10 грн., Рс = 5 грн.;

в) який набір товарів максимізує його корисність? Яка буде при цьому сукупна корисність?

г) якщо частина бюджету, виділена на купівлю цих товарів, зросте на 30 грн., то який набір тоді буде максимізувати корисність? Яка буде при цьому сукупна корисність?

д) побудуйте графіки сукупної та граничної корисностей для трьох товарів і поясніть характер їхніх змін.

Одиниця товару

Товар А

Товар Б

Товар С

TUc

MUc

MUc/Pc

TUя

МUя

МUя/Ря

TUБ

МUБ

МUББ

1

105

 

 

80

 

 

50

 

 

2

195

 

 

150

 

 

95

 

 

3

270

 

 

210

 

 

135

 

 

4

330

 

 

260

 

 

170

 

 

5

375

 

 

300

 

 

200

 

 

6

405

 

 

330

 

 

225

 

 

7

420

 

 

350

 

 

245

 

 

 

 

ТЕМА 3. ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

3.1. Питання для обговорення

1. Система переваг споживача та її основні елементи.

2. Два підходи до оптимізації споживчого вибору, її гранична інтерпретація.

3.2. Основні поняття, категорії

Бюджетна лінія; бюджетне обмеження; бюджет споживача; ви­бір споживача; внутрішня рівновага; гранична корисність; гранична норма заміщення; карта кривих байдужості; корисність; крива бай­дужості; кутова рівновага; повні доповнення; повні субститути; рин­ковий кошик; рівновага споживача; спадна гранична корисність; су­купна корисність; теорія поведінки споживача; транзитивність по­треб споживача; уподобання споживача; функція корисності.

3.3. Практичні завдання

2. Студентка споживає груші та яблука. Представлені в таблиці споживчі кошики є байдужими для неї, вони всі мають однакову корисність.

Споживчі кошики

А

В

С

D

Кількість груш, кг

5

3

2

1

Кількість яблук, кг

1

2

3

5

 

1) На основі наведених даних побудуйте криву байдужості, відклавши кіль­кість груш на вертикальній осі, а кількість яблук - на горизонтальній.

2) Визначте граничну норму заміни груш яблуками та її динаміку, якщо сту­дентка послідовно змінює уподобання щодо споживчих кошиків від А до D.

3. Дані наступної таблиці характеризують криві байдужості споживача, який розподіляє свій тижневий доход 40 грн. між продуктами харчування та розвагами. Ці­на одиниці продуктів харчування (товар X) становить 1 грн., ціна одиниці розваг (товар У) - 2 грн. Криві байдужості позначені як U1 та U2 .

Поверхні байдужості

U1

U2

Кількість товарів, одиниць

Товар X

Товар У

Товар X

Товар У

10

25

5

25

15

15

10

15

20

10

15

10

30

7.5

20

7.5

-

-

30

5

 

1. Накресліть криві байдужості та бюджетну лінію.

2. Визначте, який набір продуктів харчування та розваг є оптимальним для споживача. Чи задовольняє ваша відповідь умові рівноваги споживача?

4. Крива байдужості задана рівнянням: Y = 12/х + 2. Ціни товарів Х та Y відповідно дорівнюють 4 і 3 грн., а дохід споживача - 30 грн.

1. Запишіть рівняння лінії бюджетного обмеження.

2. Побудуйте графічно криву байдужості та лінію бюджетного обмеження.

3. Визначте оптимальний набір споживача за даних умов.

4. Розрахуйте граничну норму заміщення товару Х товаром Y у точці рівноваги.

5. Графічне зображення вибору споживача наведено на рисунку. Рівновага споживача досягається в точці А.

1. Знайдіть  величину  місячного  доходу  (І)  споживача,  якщо відомо, що ціна товару Х становить Рх = 6 грн.

2. Якою в такому випадку повинна бути ціна товару Y: Ру - ?

3. Запишіть рівняння зображеної бюджетної лінії.

4. Визначте граничну норму заміщення MRSxY товару Х товаром Y у точці А.

 

 

ТЕМА 4. АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧА

4.1. Питання для обговорення

1. Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу.

2. Зміна вибору споживача в результаті зміни ціни одного з товарів, двох товарів.

3. Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального попиту на благо в ординалістській теорії корисності.

4.2. Основні поняття, категорії

Ефект доходу; ефект заміщення; нормальний товар; парадокс Гіффена; попит; розширене бюджетне обмеження; товар Гіффена; закон Ангеля; крива "дохід - споживання"; крива Ангеля; крива ін­дивідуального попиту; крива "ціна - споживання".

4.3. Практичні завдання

1. Бюджетна лінія споживача задається рівнянням: X + 2У = 60.

1. Побудуйте графік бюджетної лінії.

2. Визначте альтернативні витрати придбання додаткової одиниці товару X.

3. Якою є абсолютна величина кута нахилу бюджетної лінії?

4. Як зміниться положення бюджетної лінії, якщо:

а) за інших рівних умов доход споживача зросте до 80 грн.?

б) ціна товару X зросте вдвічі, а ціна товару У і доход споживача зали­шаться на рівні початкових?

4. Споживач має дохід 20 грн. і використовує його на придбання блага Х за ціною 4 грн., блага Y - 5 грн. Вибір споживача, що максимізує корисність, включає 2,5 одиниць Х і 2 одиниці Y. Збільшення доходу на 20 грн. зміщує точку рівноваги (5Х; 4Y), а збільшення доходу ще на 10 грн. - відповідно (5,5Х; 5,6Y).

1. Побудуйте лінію "дохід-споживання".

2. Побудуйте криву Енгеля для товару X.

5. Споживач має дохід 200 грн. і використовує його на придбання блага Х за ціною 10 грн., блага Y - 20 грн. Вибір споживача, що максимізує корисність, включає 12 одиниць Х і 4 одиниці Y. Збільшення ціни товару Х до 20 грн. викликає зміщення точки рівноваги (4Х; 6Y), зниження до 5 грн. - відповідно (20Х; 5Y).

1. Побудуйте лінію "ціна - споживання".

2. Побудуйте криву попиту споживача на товар X.

6. Бюджет споживача становить 60 грн., ціна блага Х - 15 грн., блага Y - 5 грн. Функція корисності U = 4XY.

1. Розрахуйте оптимальну комбінацію товарів.

2. Намалюйте криву "ціна - споживання" для блага X, якщо ціна на нього зменшується і набуває значень 10, 6 та 4 грн.

3. Зобразіть криву попиту для блага X.

7. Під час соціологічних досліджень були визначені рівноцінні з точки зору споживачів ринкові кошики, що містять різні кількості двох товарів.

Маючи інформацію про можливі варіанти придбання наборів і розмір доходу, який споживач готовий витратити на покупки, необхідно, використовуючи ординалістський підхід пояснення поведінки споживача, визначити:

  1. оптимум (рівновагу) споживача;
  2. реакцію споживача на зміну ціни товару (детермінується лінією «ціна-споживання);
  3. характер кривої індивідуального попиту на товар В.

Вихідні дані

Ціна 1 кг товару А

Ціна 1 кг товару В, дол.

PF1

PF2

PF3

PF4

PF5

1,0

 

0,75

 

1,0

 

1,5

 

2,0

 

4,0

 

 

Індивідуальні умови

Крива байдужості

 

 

Ринковий кошик

Бюджет, дол.

1

2

3

4

5

В

А

В

А

В

А

В

А

В

А

U1

1

18

2

12

4

8

8

4

12

2

 

 

   20

 

 

U2

3

16

5

10

8

6

12

3

18

1

U3

5

18

6

12

8

8

13

4

19

2

U4

9

18

10

14

12

9

14

6

18

4

U5

11

18

14

11

18

7

22

5

26

4

 

 

 

ТЕМА 5. ПОПИТ Й ПРОПОНУВАННЯ, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ

5.1. Питання для обговорення

1. Соціальні ефекти, що ускладнюють зв'язок між індивідуальним та ринковим попитом: ефекти "юрби", "сноба", "Веблена".

2. Принципова оцінка дії цінових та нецінових детермінант попиту в діагностиці реальних ситуацій на товарних ринках.

3. Суть поняття "пропонування".

4. Цінові та нецінові детермінанти пропонування.

5. Табличне та графічне зображення ринкового пропонування.

5.2. Основні поняття, категорії

Еластичність попиту за доходом; еластичність попиту за ці­ною; еластичність пропонування за ціною; закон попиту; закон пропонування; індивідуальне пропонування; крива попиту; крива пропонування; перехресна еластичність попиту; ринковий попит; ринкове пропонування; ринкова рівновага; рівноважна ціна; рівноважний обсяг; фу­нкція попиту; функція пропонування.

5.3. Практичні завдання.

1. У таблиці наведені дані, що характеризують різні ситуації на ринку молока.

Ціна за 1 кг, грн.

Обсяг попиту, тис. т

Обсяг пропонування, тис. т

1,0

80

20

1,1

70

40

1,2

60

60

1,3

50

80

1,4

40

100

 

1. За даними таблиці накресліть криві попиту і пропонування.

2. Якщо ринкова ціна молока дорівнює 1,1 грн., що характерно для даного ринку надлишок чи дефіцит? Який його обсяг?

3. Якщо ринкова ціна молока дорівнює 1,4 грн., що характерно для даного ринку надлишок чи дефіцит? Який його обсяг?

4. Чому дорівнює рівноважна ціна на цьому ринку?

5. Зростання доходів споживачів збільшило споживання молока на 10 тис. т при кожному рівні цін. Визначить нову рівноважну ціну та обсяг рівноваги.

6. Порівняйте сукупний виторг продавця за всіх чотирьох значень ціни.

2. Функція попиту населення на даний товар Qd = 7 - Р. Функція пропонування даного товару Qs = -5 + 2Р, де Qd і Qs – відповідно обсяг попиту й обсяг пропонування в млн. шт. у рік, Р – ціна в тис. грн.

Визначити:

А) Рівноважну ціну і рівноважний обсяг продажів.

Б) Припустимо, на товар установлена фіксована ціна на рівні 3 тис. грн. за одиницю. Визначити обсяг продажів і обсяг незадоволеного попиту (дефіциту).

В) Припустимо, на даний товар уведений податок, що сплачується продавцем у розмірі 1,5 тис. грн. за одиницю.  Визначити рівноважний обсяг продажів і рівноважні ціни для покупця (Р+) і продавця (Р-).

6. Дитячий атракціон розрахований на 16 місць. Рівняння лінії попиту на квитки: Хd = 20 - 4Р. Побудуйте лінію попиту та визначте, яку ціну за квиток потрібно призначити організаторам атракціону, щоб усі місця були зайняті? При якій ціні виручка буде найбільша?

13. За допомогою наведених у таблиці даних про залежність між ціною і попитом розрахуйте коефіцієнти еластичності попиту за ціною та сукупну виручку.

Ціна Р, грн.

Обсяг попиту X, кг

Коефіцієнт еластичності, Е

1

32

 

2

23

 

3

15

 

4

8

 

5

3

 

6

1

 

 

14. У таблиці наведено структуру витрат споживача за два роки (ціни благ незмінні). Заповніть до кінця таблицю, проаналізуйте результати.

Блага

Витрати на купівлю, грн.

Частка у бюджеті, %

Еластичність попиту за доходом

Категорія товару

1-й рік

2-й рік

1-й рік

2-й рік

А

Б

В

Г

20

40

30

10

25

95

20

60

 

 

 

 

Разом

100

200

100

100

 

 

 

16. Квиток у кіно коштує 4 грн., при цьому кінотеатр відвідують 200 чол. на день. Кі­нотеатр розрахований на 325 глядачів. Директор кінотеатру вважає, що попит на квитки високо еластичний (Еdр = -5) і вирішує знизити ціну квитка до 3,5 грн.

1. Визначте, чи є правильним його рішення. Чи дозволить зниження ціни квит­ків заповнити 125 глядацьких місць?

17. Накреслити криві ринкового попиту та ринкової пропозиції.

Визначити рівняння (формули) для даних кривих попиту і пропозиції.

Знайти за допомогою виведених формул рівноважну ціну та кількість, порівняти їх з розмірами, отриманими на графіку – їх значення повинні збігатися.

Розрахувати точкову і дугову еластичність попиту за ціною (для дугової еластичності взяти перші дві ціни та відповідні їм кількості, для точкової – другу ціну і відповідну їй кількість.

Результати розрахунків вписати у подану нижче таблицю. Зробити висновки.

Ціна

% скорочення

Виручка, грн.

Коефіцієнт еластичності

ціни

попиту

до скоро-чення ціни

після скоро-чення ціни

різниця

точкової

дугової

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Вихідні дані

Ціна Р, коп.

 

Попит QD , кг

 

Пропозиція QS , кг

 

5

600

300

15

500

500

30

300

700

40

200

800

 

 

 

ТЕМА 6. МІКРОЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Питання для обговорення

1. Підприємство, його сутність, основні ознаки та особливості.

2. Форми підприємств залежно від власності, розмірів та сфери діяльності.

3. Основні форми організації бізнесу.

6.2. Основні поняття, категорії

Бухгалтерський прибуток; бухгалтерські витрати; виробницт­во; виробнича функція; гранична виручка; граничний продукт; гра­ничні витрати; довгостроковий період; земля; економічний прибу­ток; економічні (альтернативні) витрати; капітал; короткостроковий період; неявні витрати; підприємницькі здібності; підприємство; праця; середні витрати; середній продукт; середня виручка; сукупна виручка; сукупний прибуток; сукупний продукт; сукупні витра­ти; явні витрати.

6.3. Практичні завдання.

1. На основі даних таблиці про співвідношення ресурсів за різних технологій виробництва вкажіть, яку з технологій вибере підприємство (за технологічною і економічною ефективністю)?

Ресурси

Ціна одиниці ресурсу, грн.

Технологія виробництва,

одиниць ресурсів

І

II

III

Праця

Земля

Капітал

Підприємницькі здібності

2

4

2

3

5

4

5

2

6

3

4

2

4

4

5

1

 

На ринку праці збільшення пропонування робочої сили викликало зниження її ціни до 1 грн. Як ця ситуація вплине на вибір підприємства?

3. Фірма нарощує обсяги виробництва у   короткостроковому періоді. Взаємо­зв'язок між обсягами використання змінного фактора та сукупним випуском продукції представлений даними наступної таблиці:

Кількість змінного  фактора (L, робітників/день

0

1

2

3

4

5

6

Сукупний випуск продукції (ТР), одиниць /день

0

40

90

126

150

165

170

 

1. Обчисліть величини граничного та середнього  продуктів змінного факто­ра за кожного з обсягів випуску.

2. Накресліть криві сукупного, граничного та середнього продуктів праці.

3. Визначте і поясніть, з наймом якого робітника фірма відчує дію закону спадної віддачі?

4. За яких значень змінного ресурсу граничний та середній продукти дося­гають максимуму? за якого значення граничного продукту максимізується сукупний продукт?

5. Заповніть пропуски у таблиці на підставі наведених даних.

Обсяг змінного ресурсу

Сукупний продукт

Граничний продукт

Середній продукт

1

11

 

 

2

 

5

 

3

20

 

 

4

 

 

5,75

5

 

 

5

6

 

1

 

 

6. Ви збираєтеся відкрити мале підприємство. Придбання устаткування обійдеться вам у 50 тис. грн. власних коштів, які при альтернативному їх використанні могли б щорічно приносити 5 тис. грн. доходу. Устаткування розраховано на 10 років роботи. Місячний фонд оплати праці робітників становитиме 2 тис. грн., оренда виробничого приміщення - 6 тис. грн. за рік, а на сировину, матеріали та електроенергію витрачатиметься 14 тис. грн. щорічно. Річний дохід підприємства після сплати податків становитиме 70 тис. грн. На іншому підприємстві вам пропонують посаду менеджера з річною оплатою 7,2 тис. грн. Обчисліть розміри бухгалтерського та економічного прибутку підприємства.

 

ТЕМА 7. ВИТРАТИ І РЕЗУЛЬТАТ ВИРОБНИЦТВА

1. Для виробництва продукту підприємство використовує 20 одиниць капіталу та 16 одиниць праці. Яка гранична продуктивність праці, якщо гранична продуктивність капіталу дорівнює 4 (ефект масштабу при цьому має сталий характер)?

2. За допомогою рисунка дайте відповіді на питання:

1. Якщо АР = 30 при L = 15, а граничний продукт 16-ої одиниці праці дорівнює 40, то яка величина сукупного продукту при L = 16?

2. Яким буде значення ТР, якщо АР = 20?

 

3. За даними виробничої сітки побудуйте ізокванти для Q = 70 і Q = 85. Обчисліть граничну норму технологічного взаємозаміщення капіталу працею для таких точок:

Капітал, од.

Праця, од.

1

2

3

4

5

1

20

40

55

65

70

2

40

60

70

80

85

3

55

70

85

100

100

4

65

80

100

110

115

5

70

85

105

115

120

 

а) для ізокванти Q = 70 - при переході від L = 1 до L = 3 та від L = 3 до L = 5;

б) для ізокванти Q = 85 - при переході від L = 2 до L = 3 та від L = 3 до L = 5.

 

4. За допомогою рисунка дайте відповіді на питання:

1. Яка гранична норма технічного взаємозаміщення в точці А?

2. Чому дорівнює величина середніх витрат виробництва 50 одиниць продукції, якщо в точці В Рк= 5 грн. і Рl = 3, а підприємство використовує 40 одиниць капіталу та 30 - праці?

7. У таблиці показана залежність загальних витрат підприємства від випуску продукції:

Випуск в одиницю часу, шт., Q

Загальні витрати, тис. грн., ТС

0

60

1

140

2

180

3

240

4

420

 

Розрахувати постійні витрати, змінні витрати, середні постійні витрати, середні змінні витрати, середні загальні витрати.

8. Постійні витрати підприємства становлять 60 тис. грн., величини змінних витрат наведено в таблиці. Заповніть таблицю.

Сукупний обсяг виробництва одиниць, Q

Постійні витрати FC

Змінні витрати VC

Сукупні витрати ТС

Середні постійні витрати AFC

Середні змінні витрати AVC

Середні сукупні витрати ATC

Граничні витрати MC

0

1

2

3

4

 

0

40

75

105

130

 

 

 

 

 

 

1. Побудуйте на графіку 1 криві сукупних, постійних і змінних витрат. Пояс­ніть форми кривих.

2. Побудуйте на графіку 2 криві середніх сукупних, середніх постійних, се­редніх змінних та граничних витрат. Визначте і поясніть точки мінімізації середніх сукупних та середніх змінних витрат.

3. Обчисліть і покажіть графічно, як вплине на різні види витрат зростання заробітної плати робітників на 20%.

 

ТЕМА 8. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ

8.1. Питання для обговорення

1. Ознаки й умови досконалої конкуренції

2. Ринковий попит за умов досконалої конкуренції та графічне зображення попиту, середнього, граничного та сукупного доходу підприємства.

3. Поняття ринкової рівноваги.

4. Крива ринкового пропонування та її конфігурації.

8.2. Основні поняття, категорії

Граничний аналіз; досконала (чиста) конкуренція; крива попи­ту для конкурентного виробника; лінія граничної виручки; лінія се­редньої виручки; лінія сукупної виручки; максимізація прибутків; мінімізація збитків; сукупний аналіз.

8.3. Практичні завдання.

2. На графіку зображені граничні (МС) та середні (AC, AVC) витрати конкурентної фірми на виробництво продукції.

  1. Чи буде фірма здійснювати виробництво, якщо ціна товару сягатиме 7 грн.?
  2. Чи буде фірма здійснювати виробництво, якщо ціна товару сягатиме 10 грн.?
  3. Чи буде фірма здійснювати виробництво, якщо ціна товару сягатиме 20 грн.?

 

3. Конкурентна фірма функціонує у короткостроковому періоді. У таблиці наведено динаміку сукупних витрат в залежності від зміни обсягу виробництва:

Обсяг випуску продукції (Q), од.

0

1

2

3

4

5

Сукупні витрати (ТС), грн.

10

12

16

22

30

40

 

1) ціну беззбитковості фірми;

2) обсяг продукції, який фірма буде виробляти за ціною беззбитковості;

3) побудуйте модель рівноваги фірми в ситуації беззбитковості;

4) обчисліть, який обсяг випуску вибере фірма, якщо ринкова ціна станови­тиме: а) 5 грн.; б) 9 грн. Яким буде результат діяльності фірми ?

4. Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Функція її сукупних витрат має вигляд: ТС=0,7Q2+15Q+10. Ринкова ціна товару становить 25 грн. за одиницю. Визначте, який обсяг випуску дозволить фірмі максимізувати прибуток.

5. Уявіть, що ви - незалежний консультант з економічних питань. Вашими пора­дами постійно користуються фірми, що працюють у короткостроковому періоді в умовах досконало конкурентного ринку. Надана ними інформація є неповною, але ваші знання дозволяють дати певні рекомендації для кожного випадку.

Спробуйте визначити необхідні вам дані й відповідно до ситуації виберіть для кожної фірми одну з наступних рекомендацій, яка дозволить оптимізувати її стан:

• збільшити обсяг випуску;

• зменшити обсяг випуску;

• припинити виробництво;

• залишити галузь;

• не змінювати обсягу випуску.

Поясніть ваше рішення відносно кожної фірми.

Фірма

P

MR

TR

Q

TC

MC

ATC

AVC

Прибуток

/збиток

Рекоме-ндації

А

4

 

 

2000

7400

2,9

 

3,2

 

 

Б

5,9

 

 

10000

 

5,9

4,7

4,2

 

 

В

 

 

40000

4000

 

10

10

8,7

 

 

Г

 

25

 

100

3500

26

35

23,9

 

 

Д

9

 

 

500

 

9

15

12

 

 

 

 

ТЕМА 9. МОНОПОЛЬНИЙ РИНОК

9.1. Питання для обговорення

1. Підприємство (фірма) - монополіст.

2. Рівновага в короткочасному періоді.

3. Рівновага в довготривалому періоді. Цінова дискримінація.

4. Державне регулювання монополії. Антимонопольна політика.

9.2. Основні поняття, категорії

Картель; ліцензія; монополізація ринку; монополістичні об'єд­нання; недобросовісна конкуренція; патент; синдикат; трест; цінова дискримінація; чиста монополія.

9.3. Практичні завдання.

3. Функція витрат монополіста має вигляд: ТС = 50 + Q2 , тобто постійні витрати дорівнюють 50 грн., а змінні - Q2. Попит на продукцію монополіста складає: Р = 40 - Q. Знайдіть обсяг виробництва товару, що максимізує прибуток монополіста.

4. Модель простої монополії описується наступною системою рівнянь: Qd = 5 - Р; ТС = 0,5 + 2Q; TR = 5Q - Q2. Визначте:

1) обсяг виробництва і ціну, що забезпечують монополісту максимізацію економічного прибутку, а також величину економічного прибутку;

2) обсяг виробництва і ціну, що забезпечують монополісту максимізацію сукупного виторгу; якою буде величина економічного прибутку у цьому випадку?

5. Галузева функція попиту на благо має вид: Qd = 80 - Р. Постійні витрати виробництва галузі дорівнюють 100, а змінні змінюються за формулою: TVC = Q2. Виробничі можливості галузі в короткому періоді обмежені: Q < 20.

 Визначити рівноважні значення Q і Р, якщо:

а) галузь монополізована;

б) у галузі існує досконала конкуренція за тих самих умов виробництва.

2) Чим розрізняються ситуація а) і б)?

6. Фірма-монополіст, застосовуючи цінову дискримінацію ІІІ ступеня, постачає продукцію на три сегментовані ринки (А, В, С). Криві попиту на продукцію на кожному ринку мають вигляд прямої, спадний характер якої визначено точками з певними координатами

Для спрощення розрахунків прийнято, що граничні витрати фірми-монополіста незмінні, тому крива МС у нашому випадку буде горизонтальною лінією, координати точок якої наведено в табл..

Визначити:

  1. кількість і ціну товару на кожному з трьох ринків;
  2. загальний розмір прибутку, який отримає фірма, і порівняти його з прибутком, який би вона мала, якби продавала всю продукцію за єдиною найвищою ціною.

Координати точок лінії попиту

Граничні витрати

Ринок А

Ринок В

Ринок С

Точка 1

Точка 2

Точка 1

Точка 2

Точка 1

Точка 2

х

у

х

у

х

у

х

у

х

у

х

у

0

25

240

0

0

14

120

0

0

18

160

0

8

 

ТЕМА 10. ОЛІГОПОЛІЯ ТА МОНОПОЛІСТИЧНИЙ РИНОК

10.1. Питання для обговорення

1. Олігопольний ринок.

2. Рівновага в короткочасному та в довготривалому періодах.

3. Ціноутворення на олігопольному ринку. Економічні наслідки олігополії.

4. Спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою монополією.

5. Прибутковість та збитковість підприємства монопо­лістичного конкурента у короткостроковому періоді.

6. Суть і передумови розвитку нецінової конкуренції.

7. Наслідки нецінової конкуренції для споживачів.

10.2. Основні поняття, категорії

"Жорстка" олігополія; ламана крива попиту; лідерство в цінах; "м'яка" олігополія; ціноутворення за принципом "витрати плюс"; ціноутворення, зумовлене таємним зговором.

Диференціація продукту; максимізація прибутку; мінімізація збитку; монополістична конкуренція; недосконалий замінник; нецінова конкуренція; після продажне обслуговування; реальні та уда­вані відмінності продукту; реклама; стимулювання збуту.

10.3. Практичні завдання.

2. На ринку будівельних склоблоків функціонують три підприємства, однакові за розміром. Граничні витрати кожного підприємства незмінні й однакові для всіх - 4 грн. за блок. Ринковий попит на продукцію галузі показано в таблиці:

Ціна за 1 склоблок, грн.

10

8

6

4

2

Обсяг попиту, тис. шт.

0

200

400

600

800

 

Якщо підприємства за таємною угодою розділять ринок порівну, то якою буде квота виробництва кожного підприємства і їх рівноважна ціна?

3. Підприємство виробляє чоловічі костюми і діє на ринку монополістичної конкуренції. Гранична виручка підприємства описується формулою: MR = 20 - 2Q, а зростаючий відрізок кривої граничних витрат - формулою: МС = 3Q - 10. Якщо мінімальне значення довгострокових середніх витрат (LAC) дорівнює 11 грн., то який буде надлишок виробничих потужностей у підприємства?

4. Функція попиту на картоплю має вид: Qd = 27 - 3Р. Його вирощує три ферми при наступних загальних витратах: TC1 = Q1; TC2 = 2Q2; ТС3 = 3Q3.

Розміри земельних ділянок такі, що кожна ферма не може запропонувати на ринку більше 6 од. картоплі. Визначити рівноважні значення Q і Р за умов:

а) досконалої конкуренції на ринку картоплі;

б) створення картелі (монополії), що прагне до максимуму прибутку.

в) олігополії – рівному розподілі ринку між фермерами.

 

ТЕМА 11. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРНИХ РИНКІВ. РИНОК ПРАЦІ

11.1. Питання для обговорення

1. Попит на товар та на фактори виробництва.

2. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва.

3. Монопольний ринок товару та ринок факторів виробництва.

4. Порівняння граничного доходу та граничних витрат при споживанні одного фактору виробництва.

5. Праця як фактор виробництва.

6. Попит на працю. Формування галузевого та ринкового попиту на працю.

7. Ринкове пропонування послуг праці.

8. Двостороння монополія і визначення реального рівня заробітної плати.

11.2. Основні поняття, категорії

Диференціація продукту; граничний продукт у грошовому ви­раженні; граничні витрати на ресурси; еластичність похідного по­питу; ефект заміщення; ефект обсягу продукції; похідний попит; правило максимізації прибутку; правило мінімізації витрат; ресурсозаміщення; темпи спадання граничного продукту.

Двостороння монополія; відкритий тред-юніонізм; замкнутий (цеховий) тред-юніонізм; монопсонія; попит на працю; пропонування праці; ринок праці.

 

ТЕМА 12. РИНОК КАПІТАЛУ

12.1. Питання для обговорення

1. Капітал як ресурс тривалого використання.

2. Рух капіталу і капітальні фонди.

3. Інвестиційне рішення підприємства.

12.2. Основні поняття, категорії

Вибір у часі; диференційна рента; дисконт; інвестування; ка­пітал; майбутня вартість; норма відсотка; позичковий відсоток; те­перішня вартість; ціна землі.

12.3. Практичні завдання.

1. Для продажу пропонуються облігації за 100 грн. кожна, які через два роки будуть погашені за 140 грн. Чи вигідно придбати такі облігації, якщо банківський відсоток дорівнює: а) 10%, б) 20%?

2. Фірмі запропоновані три інвестиційних проекти з наступними характеристиками:

Проект

А

Б

В

Виграти (грн.)

150

150

1000

Очікуваний прибуток (грн. / рік)

10

15

75

 

1) Обчисліть норму прибутку для кожного проекту.

2) Визначте доцільність реалізації цих проектів для фірми, якщо ринкова став­ка проценту поступово зростає від 5% до 7%, а потім до 10%.

3. За даними таблиці визначить із трьох інвестиційних проектів найкращий:

 

Роки

Перший проект

Другий проект

Третій проект

інвестиції, тис. грн.

дохід, тис. грн.

інвестиції, тис. грн.

дохід, тис. грн.

інвестиції, тис. грн.

дохід, тис. грн.

1

300

-

200

-

100

-

2

100

-

200

-

300

-

3

100

200

100

200

100

100

4

 

500

-

400

-

500

5

 

300

-

400

-

400

 

Ринкова процентна ставка дорівнює 10%.

4. Фірма бажає придбати виробниче устаткування, яке приносило б їй доход протягом трьох років: 110 тис. грн. за перший рік, 121 тис. грн. за другий рік, 133 тис. грн. - за третій.

Визначте максимальну суму, яку фірма може заплатити за устаткування, як­що ставка проценту становить 10%.

5. Фірмі, що здійснює перевезення пасажирів по місту, пропонують купити ще одне маршрутне таксі за 350 тис. грн. Фірма очікує одержувати від експлуатації маршрутного таксі доходи протягом трьох років: у перший рік - 200 тис. грн., на другий рік 100 тис. грн., на третій - 50 тис. грн. Наприкінці третього року фірма розраховує продати автомобіль за 60 тис. грн. Ставка проценту - 10%.

Визначте, чи буде вигідною для фірми така покупка.