Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Мікро та макроекономічний аналіз

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Інститут

економіки та менеджменту

 

Кафедра економіки

 

 

  

Методичні рекомендації з виконання курсової  роботи

з дисципліни «Мікро та макроекономічний аналіз»

 

для студентів 5 курсу

 

Спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 Спеціалізації «Підприємницька діяльність в авіації»

(шифр та назва напряму (спеціальності) підготовки)

 

 

 

 

                                               Укладач ___к.е.н., доцент Полоус О.В.____

                                                                                      (науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

                                                        Розглянуто та схвалено

                                                        на засіданні кафедри економіки                                                                                                                                                             (повна назва кафедри)

                                                        Протокол № ____ від «___»_____20__р.

                                    

Завідувач кафедри ___________   __Сунцова О.О.__

 


 

Робочою навчальною програмою дисципліни «Мікро і макроекономічний аналіз» передбачено виконання курсової роботи відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій.

Курсова робота (КР) з дисципліни виконується у першому семестрі, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни.  Виконання КР є важливим етапом у підготовці фахівця зі спеціалізації «Підприємницька діяльність в авіації».

Метою виконання курсової роботи є визначення конкурентних позицій країн на основі оцінки конкурентоспроможності продукції за відповідною товарною групою на світовому ринку.

Для успішного виконання курсової роботи студент повинен знати:

-основні закони і функції попиту і пропозиції в мікроекономічному аналізі;

-алгоритми вибору певної мікроекономічної політики економічними агентами та основі економетричних методів;

-принципи державного регулювання розвитку економіки;

-основні концепції загальної ринкової рівноваги та ефективності ринкової економічної системи;

-характер регулюючої ролі держави,

а також вміти:

-використовувати сучасні методи мікроекономічного аналізу при веденні діяльності економічними агентами;

-робити економетричний опис поставленої задачі;

-обґрунтовувати наслідки економічної політики;

-давати оцінку загальним макроекономічним тенденціям;

-виявляти закономірності взаємодії ринку і його учасників;

-досліджувати причино-наслідкові зв’язки й прогнозувати наслідки прийнятих рішень окремими суб'єктами ринку;

-оцінювати ефективність заходів державної політики відносно регулювання ринків і галузей.

Виконання, оформлення та захист КР здійснюється студентом в індивідуальному порядку відповідно до методичних рекомендацій.

Час, потрібний для виконання КР – до 30 годин самостійної роботи.

 

1. Загальні вимоги до виконання курсової роботи

 

Курсова робота – це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає змогу оцінити якість знань студента, його вміння застосовувати їх на практиці.

Роботу виконують українською мовою на аркушах формату А4 через 1–1,5 міжрядкові інтервали до тридцяти рядків на сторінці, розмір шрифту – Times New Roman 12 або 14. Обсяг роботи становить 50–60 листів. Параметри сторінок: верхнє поле – 20 мм; нижнє поле – 20 мм; ліве поле – 30 мм; праве поле – 10 мм.

Нумерація сторінок має бути в правому верхньому куті аркуша і вказана обов’язково в змісті. Нумерація питань і сторінок повинна відповідати змісту.

Кожну структурну частину роботи (вступ, основну частину роботи, висновки, список використаних джерел) треба починати з нової сторінки і оформлювати великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів оформляють малими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включаються до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.», пишуть посередині безпосередньо під ілюстрацією і нумерують послідовно.

Таблиці нумерують послідовно в правому верхньому куті, над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. При перенесенні частини таблиці на наступний аркуш слово «Таблиця» і номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 2». Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери і не підкреслюють.

Під час виконання курсової роботи необхідно використати статистичні дані за 2007-2016 роки. Викладення матеріалу має бути чітким, змістовним, супроводжуватися графічним матеріалом та посиланням на відповідні законодавчі і нормативні акти, державні програми (концепції) розвитку промисловості, комплексу, регіону, країни тощо.

Курсову роботу здавати у роздрукованому та електронному вигляді.

Робота виконується за варіантом, який обирається відповідно до номеру у списку групи (наведений у кінці даних методичних рекомендацій).

Студенти, які не захистили роботу, до екзамену не допускаються.

 

2. Послідовність виконання курсової роботи

 

Кожний студент особисто доповнює стандартну тему курсової роботи відповідно до свого варіанту: «Визначення конкурентних позицій країн на основі оцінки конкурентоспроможності продукції за товарною групою «_____________________» на світовому ринку».

Курсова робота має складатися з розділів:

1. Титульний аркуш (перша сторінка) (Додаток 1).

2. Зміст, що включає вступ, перелік питань, висновки та список використаних джерел (друга сторінка) (Додаток 2).

3. Вступ (третя сторінка).

4. Основна частина (з нової сторінки).

5. Висновки (з нової сторінки).

6. Список використаних джерел (з нової сторінки).

Список використаних джерел повинен включати не менше 20-ти найменувань.

Структура основної частини курсової роботи має бути наступною:

Розділ 1. Загальна характеристика виробництва ____________ (відповідний продукт за вашою товарною групою) за країнами

1.1.    Характеристика виробництва ________ в Україні

1.2.    Характеристика виробництва ________ в Країні 1

1.3.    Характеристика виробництва ________ в Країні 2

1.4.    Характеристика виробництва ________ в Країні 3

1.5.    Характеристика виробництва ________ в Країні 4

Розділ 2. Оцінка відносних конкурентних переваг країн за товарною групою ______________________

2.1. Вихідні дані для розрахунку індексів відносних конкурентних переваг країн за товарною групою ____________

2.2. Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн за товарною підгрупою 1 (що є піковою за експортом для України в 2016 році)

2.3. Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн за товарною підгрупою 2 (що є найменш значною за експортом для України в 2016 році)

2.4. Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн за товарною групою ___________________

Розділ 3. Рекомендації щодо поліпшення конкурентних позицій за товарною групою ____________________

3.1. Конкурентна стратегія України за товаром ______

3.2.  Конкурентна стратегія Країни 1 за товаром ______

3.3.  Конкурентна стратегія Країни 2 за товаром ______

3.4. Конкурентна стратегія Країни 3 за товаром ______

3.5. Конкурентна стратегія Країни 4 за товаром ______

Розділ 1 основної частини курсової роботи є оглядовим та виконується за допомогою використання різних джерел інформації (з наведенням їх у списку використаних джерел) та має містити статистичні дані (в динаміці не менш ніж за 5 останніх років) за кожною досліджуваною країною.

Розділ 2 основної частини курсової роботи є розрахунковим та виконується відповідно до прикладу, наведеного в пункті 4 даних методичних рекомендацій.

Розділ 3 основної частини курсової роботи є рекомендаційним та передбачає використання студентом власної або вже існуючої матриці формування конкурентної стратегії країни за відповідною товарною групою.

 

3. Показники для визначення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку

 

Серед показників, які найчастіше використовуються зарубіжними та вітчизняними вченими для визначення конкурентоспроможності продукції на світовому ринку, варто виділити індекс відносних порівняльних переваг RCA (Relative Comparative Advantage Index), індекс відносної експортної конкурентоспроможності RXA (Relative Export Advantage Index), індекс відносної залежності від імпорту RMP (Relative Import Penetration Index), індекс відносних торговельних переваг RTA (Relative Trade Advantage Index) та RSCA. З цією метою використовуються емпіричні методи оцінювання індексів порівняльних переваг RCA, RTA, RXA та RMP, що базуються на класичному індексі В. Balassa, а також індексі RSCA, що є симетричною трансформацією RCA.

Індекс відносних порівняльних переваг RCA та індекс відносної експортної конкурентоспроможності RXA, по суті, описують один процес, та їх можна визначити за формулою:

,                    (1)

за умови, що n≠i, k≠j, дане обмеження відрізняє цей індекс від RCA;

де Х – експорт, i – країна, j – товар, n – сукупність країн, k – сукупність товарів. Значення індексу знаходиться в межах [0;+∞].

Галузь, в експорті продукції якої спеціалізується країна, характеризується значенням більшим 1, а значення між 0 та 1 свідчать про відсутність переваг. Відмінність індексу RXA зводиться до того, що він відрізняється від оригінального RCA тим, що не враховує однакові країни й товари в чисельнику і в знаменнику.

Значення індексу RCA пропонується ділити на чотири групи: A, B, C та D. Група “А” (0 ≤RCA≤1) означає, що в зовнішньоекономічній торгівлі даними товарами країна не має порівняльних переваг. Інші три групи характеризують товари і товарні групи, які мають порівняльні переваги. Так, в групі “В” (1≤RCA≤2) товари мають слабовиражені порівняльні переваги, в групі “C” (2≤RCA≤4) – середньовиражені порівняльні переваги, а в групі “D” (4≤RCA≤∞) – значні порівняльні переваги.

Індекс відносної залежності від імпорту є дуже подібним до індексу RXA, з тією лише різницею, що в даному випадку до уваги береться імпорт, який позначається М:

,                              (2)

за умови, що n≠i, k≠j.

Якщо значення індексу RMP є більшим від 1, то залежність від імпорту висока, інакше кажучи мають місце конкурентні невигоди, якщо ж меншим від 1, то залежність низька, або інакше спостерігаються порівняльні конкурентні переваги.

При розрахунку індексу відносних торговельних переваг до уваги одночасно беруться показники експорту та імпорту певного товару:

,                   (3)

де RXA – індекс відносної експортної конкурентоспроможності j - го товару в i - й країні та RMP індекс відносної залежності від імпорту RMP j - го товару в i - й країні.

Додатне значення цього показника вказує на відносні конкурентні переваги у зовнішній торгівлі, а від’ємне – на відносні конкурентні невигоди.

Проте, за практичного використання всіх трьох індексів виникають численні проблеми. Мінімальні значення індексів RXA і RMP обмежено нулем, тоді як максимальні – не обмежено взагалі. Індекс RTA може бути як додатним, так і від’ємним, відображаючи наявність або відсутність конкурентних переваг, при цьому його мінімальне та максимальне значення також не обмежено.

Проблема інтерпретації значень індексів виникає внаслідок того, що індекси асиметричні. Тому при середньому арифметичному значенні індексів, яке перевищує його медіану, розподіл функції щільності вірогідності зміщено управо. Це означає, що зміни в секціях з великими значеннями RCA будуть перебільшені при аналізі динаміки порівняльних переваг. Для вирішення цієї проблеми пропонують використовувати симетричний індекс виявлення порівняльних переваг RSCA, який визначається так:

              (4)

Від’ємні значення свідчать про відсутність переваг, додатні ж представляють продукцію, в зовнішній торгівлі якою спеціалізується певна країна.

Визначаючи конкурентоспроможність внутрішньогалузевої торгівлі, найбільш широко використовуваним є індекс GL (Grubel-Lloyd):

                    (5)

Зазначений індекс характеризує інтенсивність експортної та імпортної торгівлі одного продукту або товарної групи. Значення індексу коливаються від 0 до 1. Якщо індекс GL дорівнює 0, то це означає існування тільки міжгалузевої торгівлі, у випадку, коли індекс рівний 1, – це свідчить тільки про внутрішньогалузеву торгівлю зазначеною продукцією/товарною. Значення, близькі до 1, свідчать підвищену інтенсивність внутрішньогалузевої торгівлі.

 

4. Приклад виконання розрахункової частини курсової роботи

 

Сформуємо базу вихідних даних для розрахунку індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 10 (Зернові культури) (таблиця 1), використовуючи інформацію сайту Trade Map.

Для зручності введення даних та полегшення подальших розрахунків скористаємося MS Excel, виділивши для вихідних даних за кожною країною окремий листок, а кінцеву таблицю розрахунків та порівняльної характеристики розмістивши на останньому.

Приклад заповнення таблиці вихідних даних для України наведений в таблиці 2. Відповідно за даним прикладом заповнюються таблиці вихідних даних за всіма країнами варіанту.

Заповнивши за відповідним зразком дані за Туреччиною, Аргентиною та Китаєм було розпочато розрахунок та заповнення таблиці 1 за наведеним в даних методичних рекомендаціях алгоритмом (формули 1-5).

Розрахунок було здійснено для підгрупи 1001 (що є піковою для України за експортом в 2016 році), підгрупи 1002 (що є найбільш незначною за експортом для України в 2016 році) та загалом за товарною групою 10. Відповідні розрахунки були оформлені наступним чином (таблиці 3-5).

 

Варіант 0 (приклад)

Таблиця 1

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 10 (Зернові культури)

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

відсутність(-) переваг

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

1

Україна

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

2

Туреччина

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

Аргентина

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

4

Китай

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

Остання колонка (наявність/відсутність переваг) дозволяє прослідкувати динаміку за кожною товарною підгрупою та за групою «Зернові культури», зробити відповідні висновки про можливі тенденції розвитку виробництва даного виду продукції, а також виявити основного конкурента. В даному випадку ми можемо побачити, що основним конкурентом України виступає Аргентина. У висновках слід зосередитися на статистиці України та виявленого конкурента, щоб продемонструвати наочно виявлені переваги та рекомендувати заходи щодо усунення недоліків вітчизняного виробництва.

До методичних рекомендацій з виконання курсової роботи надається pdf-файл «Гайд з Trade Map (формування вихідних даних)», який призначений для поглиблення розпочатого вивчення користування даним ресурсом та полегшення формування вихідних даних за країнами варіанту для подальших розрахунків та формування висновків.

 

 

 

Таблиця 2

Вихідні дані для розрахунку індексів відносних конкурентних переваг України за товарною групою 10 (Зернові культури)

Код

Рік

Експорт

Імпорт

Код

Рік

Експорт

Імпорт

Код

Рік

Експорт

Імпорт

1001

2007

190063

1295

1004

2007

5876

961

1007

2007

4241

1391

2008

1605244

1645

2008

2032

683

2008

8932

4265

2009

1778021

691

2009

722

12

2009

14322

510

2010

906420

936

2010

2672

10

2010

6032

64

2011

1070292

1961

2011

153

1370

2011

11912

744

2012

2330541

1336

2012

545

1277

2012

24873

3638

2013

1891519

1932

2013

662

0

2013

42501

3130

2014

2290754

1932

2014

1595

0

2014

35903

1643

2015

2238182

1426

2015

7409

0

2015

23485

2068

2016

2672986

2614

2016

8758

10

2016

15147

1293

1002

2007

0

96

1005

2007

175195

53887

1008

2007

9966

1065

2008

34

22

2008

670163

103667

2008

9249

453

2009

564

132

2009

1012751

62673

2009

1835

50

2010

10102

231

2010

785902

109327

2010

13608

101

2011

1514

85

2011

1982725

166988

2011

10973

147

2012

2483

225

2012

3892991

204229

2012

13205

1871

2013

3357

424

2013

3833302

255110

2013

12089

3083

2014

9254

34

2014

3350704

313286

2014

11648

3493

2015

2997

90

2015

3002493

107507

2015

13458

2505

2016

155

2154

2016

2363964

103450

2016

22665

2305

1003

2007

375371

3425

1006

2007

3019

24458

10 (всього)

2007

763731

86578

2008

1405268

1719

2008

2865

34049

2008

3703787

146503

2009

730093

237

2009

1371

34147

2009

3539679

98452

2010

740047

1693

2010

2278

33193

2010

2467061

145555

2011

537599

16915

2011

2044

31645

2011

3617212

219855

2012

693726

9986

2012

12683

26462

2012

6971047

249024

2013

575715

3803

2013

12189

39043

2013

6371334

306525

2014

841893

2688

2014

238

43547

2014

6541989

366623

2015

768523

1433

2015

943

39677

2015

6057490

154706

2016

393765

1069

2016

488

21330

2016

5477928

134225

 

 

 

 

 

Всього (продуктів)

2007

49294390

60600581

2008

66952306

85448381

2009

39695648

45412944

2010

51430286

60737135

2011

68393034

82607537

2012

68694495

84656667

2013

63320469

76986013

2014

53913302

54381409

2015

38127040

37516153

2016

36838979

38282525

 

 

 

 


Таблиця 3

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною підгрупою 1001

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

відсутність(-) переваг

1

Україна

2007

0,69

0,04

0,65

-0,53

0,01

 -

2008

1,16

0,02

1,13

0,34

0,00

 +

2009

1,34

0,01

1,32

0,79

0,00

 +

2010

1,46

0,02

1,44

1,13

0,00

 +

2011

1,05

0,02

1,03

0,09

0,00

 +

2012

1,08

0,02

1,06

0,16

0,00

 +

2013

1,69

0,01

1,67

1,84

0,00

 +

2014

1,48

0,02

1,46

1,18

0,00

 +

2015

1,27

0,05

1,22

0,60

0,00

 +

2016

1,39

0,08

1,31

0,93

0,00

 +

2

Туреччина

2007

0,38

1,58

-1,20

-0,86

1,97

 -

2008

0,39

1,40

-1,01

-0,85

1,99

 -

2009

0,79

1,49

-0,70

-0,38

1,87

 -

2010

2,28

1,76

0,53

4,21

1,53

 +

2011

0,08

1,73

-1,64

-0,99

2,00

 +/-

2012

0,65

2,19

-1,54

-0,58

1,94

 +/-

2013

2,57

1,51

1,06

5,58

1,88

 +

2014

1,18

2,34

-1,16

0,39

1,96

 +/-

2015

1,02

3,72

-2,70

0,04

1,94

 +/-

2016

0,32

3,18

-2,87

-0,90

1,97

 -

3

Аргентина

2007

1,20

0,00

1,19

0,43

0,00

 +

2008

1,00

0,01

0,99

0,01

0,00

 +

2009

0,83

0,00

0,83

-0,31

0,00

 -

2010

0,77

0,00

0,77

-0,40

0,00

 -

2011

1,06

0,00

1,06

0,12

0,00

 +

2012

1,00

0,00

0,99

-0,01

0,00

 -

2013

0,50

0,02

0,49

-0,75

0,00

 -

2014

0,49

0,01

0,48

-0,76

0,00

 -

2015

0,73

0,02

0,71

-0,47

0,00

 -

2016

0,76

0,16

0,60

-0,42

0,00

 -

4

Китай

2007

0,68

0,11

0,57

-0,54

0,08

 -

2008

0,12

0,02

0,10

-0,99

0,39

 -

2009

0,01

0,46

-0,45

-1,00

1,98

 -

2010

0,00

0,58

-0,58

-1,00

2,00

 -

2011

0,10

0,43

-0,33

-0,99

1,92

 -

2012

0,00

0,68

-0,68

-1,00

2,00

 -

2013

0,01

0,86

-0,85

-1,00

2,00

 -

2014

0,00

0,55

-0,55

-1,00

2,00

 -

2015

0,01

0,53

-0,52

-1,00

2,00

 -

2016

0,02

0,58

-0,56

-1,00

1,99

 -

 

Таблиця 4

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною підгрупою 1002

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

відсутність(-) переваг

1

Україна

2007

0,00

0,45

-0,45

-1,00

2,00

2008

1,51

0,09

1,42

1,28

0,79

 +

2009

2,14

7,33

-5,20

3,57

0,38

 +/-

2010

3,23

9,67

-6,44

9,45

0,04

 +/-

2011

3,12

19,10

-15,98

8,72

0,11

 +/-

2012

1,66

26,22

-24,55

1,77

0,17

 +/-

2013

2,27

24,01

-21,74

4,17

0,22

 +/-

2014

1,84

19,19

-17,34

2,39

0,01

 +/-

2015

1,75

70,70

-68,95

2,06

0,06

 +/-

2016

0,68

51,71

-51,04

-0,54

1,87

 +/-

2

Туреччина

2007

0,00

1,60

-1,60

-1,00

2,00

 -

2008

0,00

1,40

-1,40

-1,00

2,00

 -

2009

0,00

1,23

-1,23

-1,00

2,00

 -

2010

0,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

 -

2011

0,07

0,00

0,07

-1,00

0,00

 -

2012

28,01

0,02

27,99

783,76

0,00

 +

2013

0,00

0,00

0,00

-1,00

-

 -

2014

0,13

0,00

0,13

-0,98

0,00

 -

2015

0,00

0,00

0,00

-1,00

-

 -

2016

0,23

0,00

0,23

-0,95

0,00

 -

3

Аргентина

2007

1,60

0,00

1,60

1,56

0,00

 +

2008

0,83

0,02

0,81

-0,32

0,06

 -

2009

0,00

0,00

0,00

-1,00

0,00

 -

2010

0,00

40,98

-40,98

-1,00

2,00

 -

2011

0,15

0,00

0,15

-0,98

0,00

 -

2012

0,08

0,00

0,08

-0,99

0,00

 -

2013

0,11

0,00

0,11

-0,99

0,00

 -

2014

0,05

126,37

-126,32

-1,00

0,08

 -

2015

0,15

0,00

0,15

-0,98

0,00

 -

2016

1,33

0,00

1,33

0,76

0,00

 +/-

4

Китай

2007

0,00

0,00

0,00

-1,00

-

 -

2008

0,00

0,00

0,00

-1,00

-

 -

2009

0,00

0,00

0,00

-1,00

-

 -

2010

0,00

0,00

0,00

-1,00

-

 -

2011

0,00

0,00

0,00

-1,00

-

 -

2012

0,00

0,00

0,00

-1,00

-

 -

2013

0,00

0,00

0,00

-1,00

2,00

 -

2014

0,00

0,00

0,00

-1,00

-

 -

2015

0,00

0,03

-0,03

-1,00

2,00

 -

2016

0,00

0,00

0,00

-1,00

2,00

 -

 

Таблиця 5

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 10

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

відсутність(-) переваг

1

Україна

2007

2,98

1,10

1,88

7,86

0,20

 +

2008

8,40

0,84

7,56

69,64

0,08

 +/-

2009

16,47

1,21

15,25

270,10

0,05

 +

2010

10,89

1,49

9,40

117,61

0,11

 +

2011

9,25

1,36

7,89

84,59

0,11

 +

2012

13,93

0,99

12,94

193,16

0,07

 +/-

2013

16,36

1,27

15,09

266,78

0,09

 +

2014

25,76

1,76

24,00

662,67

0,11

 +

2015

35,23

0,73

34,50

1239,99

0,05

 +/-

2016

26,74

0,95

25,79

713,89

0,05

 +/-

2

Туреччина

2007

0,12

4,41

-4,29

-0,99

1,87

 -

2008

0,04

5,19

-5,14

-1,00

1,96

 -

2009

0,37

4,78

-4,41

-0,86

1,71

 -

2010

0,70

3,54

-2,84

-0,52

1,50

 -

2011

0,14

4,09

-3,95

-0,98

1,89

 -

2012

0,15

2,16

-2,00

-0,98

1,80

 -

2013

0,19

2,53

-2,35

-0,96

1,84

 -

2014

0,17

2,52

-2,35

-0,97

1,90

 -

2015

0,17

1,43

-1,26

-0,97

1,88

 -

2016

0,13

1,56

-1,43

-0,98

1,84

 -

3

Аргентина

2007

16,05

0,41

15,64

256,52

0,01

 +

2008

14,70

0,28

14,42

214,95

0,01

 +

2009

10,66

0,31

10,35

112,70

0,01

 +

2010

15,39

0,35

15,04

235,92

0,01

 +

2011

17,19

0,22

16,97

294,40

0,01

 +

2012

16,36

0,21

16,15

266,64

0,01

 +

2013

17,80

0,08

17,72

315,67

0,00

 +

2014

16,25

0,06

16,20

263,21

0,01

 +

2015

18,91

0,04

18,87

356,45

0,01

 +

2016

21,72

0,09

21,64

470,92

0,01

 +

4

Китай

2007

0,31

0,42

-0,11

-0,90

0,42

 -

2008

0,07

0,30

-0,23

-0,99

1,02

 -

2009

0,09

0,49

-0,39

-0,99

1,17

 -

2010

0,08

0,67

-0,59

-0,99

1,47

 -

2011

0,06

0,59

-0,53

-1,00

1,54

 -

2012

0,03

0,88

-0,85

-1,00

1,83

 -

2013

0,04

0,83

-0,79

-1,00

1,82

 -

2014

0,04

0,82

-0,78

-1,00

1,87

 -

2015

0,03

0,99

-0,96

-1,00

1,93

 -

2016

0,04

0,96

-0,93

-1,00

1,86

 -


 

Варіант 1

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 27 (Палива мінеральні)

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

відсутність(-) переваг

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

1

Україна

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2

Узбекистан

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

Бразилія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

4

Сербія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

5

Єгипет

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 2

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 87 (Засоби наземного транспорту)

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

відсутність(-) переваг

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

1

Україна

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2

Вірменія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

Канада

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

4

Греція

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

5

Мексика

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 3

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 90 (Прилади та апарати)

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

відсутність(-) переваг

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

1

Україна

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2

Турречина

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

Іспанія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

4

Румунія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

5

Грузія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 4

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 85 (Електричні машини, обладнання та їх частини)

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

відсутність(-) переваг

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

1

Україна

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2

Молдова

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

Литва

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

4

Польща

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

5

Ісландія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 5

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг світу за товарною групою 84 (Реактори ядерні)

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

відсутність(-) переваг

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

1

Україна

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2

Білорусь

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

Азербайджан

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

4

Кіпр

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

5

Естонія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 6

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 39 (Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них)

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

відсутність(-) переваг

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

1

Україна

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2

Індія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

Словаччина

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

4

Туркменістан

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

5

Болгарія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 7

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 61 (Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні)

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

відсутність(-) переваг

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

1

Україна

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2

Корея

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

Нідерланди

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

4

Сінгапур

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

5

Бельгія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 8

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 38 (Різноманітна хімічна продукція)

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

відсутність(-) переваг

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

1

Україна

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2

Австралія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

Великобританія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

4

Чехія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

5

Японія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 9

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 44 (Деревина і вироби з деревини)

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

відсутність(-) переваг

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

1

Україна

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2

Німеччина

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

Нідерланди

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

4

Куба

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

5

Індонезія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 10

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 62 (Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні)

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

відсутність(-) переваг

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

1

Україна

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2

Франція

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

Австрія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

4

Мальдіви

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

5

Нова Зеландія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 11

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 89 (Судна, човни та інші плавучі засоби)

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

відсутність(-) переваг

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

1

Україна

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2

Китай

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

Ірландія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

4

Бейліз

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

5

Росія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 12

Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн світу за товарною групою 95 (Іграшки, ігри та спортивний інвентар)

№ п/п

Країна світу

Рік

Значення індексу

Наявність(+),

відсутність(-) переваг

RCA

RMP

RTA

RSCA

GL

1

Україна

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

2

В’єтнам

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

3

Гонконг

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

4

Фінляндія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

5

Латвія

2007

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту

Кафедра економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни : «Мікро та макроекономічний аналіз»

на тему: «Визначення конкурентних позицій країн на основі оцінки конкурентоспроможності продукції за товарною групою «_____________________» на світовому ринку»

 

 

 

 

 

Виконав:

студент групи 517

Спеціалізації «Підприємницька діяльність в авіації»

Петров О.О.

 

Перевірила: к.е.н., доцент Полоус О.В.

 

 

 

 

 

 

Київ 2017

Додаток 2

ЗМІСТ

 

Вступ………………………………………………………………..……….3

 

Розділ 1. Загальна характеристика виробництва ____________ (відповідний продукт за вашою товарною групою) за країнами….…………..

1.1.    Характеристика виробництва _______ в Україні………….………

1.2.    Характеристика виробництва _______ в Країні 1…………..….....

1.3.    Характеристика виробництва ________ в Країні 2…………..………

1.4.    Характеристика виробництва ________ в Країні 3……………..……

1.5.    Характеристика виробництва ________ в Країні 4…………..………

 

Розділ 2. Оцінка відносних конкурентних переваг країн за товарною групою ____________________..............................................................................

2.1. Вихідні дані для розрахунку індексів відносних конкурентних переваг країн за товарною групою ____________.................................................

2.2. Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн за товарною підгрупою 1 (що є піковою за експортом для України в 2016 році)…………………………………………………………...….

2.3. Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн за товарною підгрупою 2 (що є найменш значною за експортом для України в 2016 році)………………………………………………...………..

2.4. Порівняльна характеристика індексів відносних конкурентних переваг країн за товарною групою ___________________....................................

 

Розділ 3. Рекомендації щодо поліпшення конкурентних позицій за товарною групою ____________________..............................................................

3.1. Конкурентна стратегія України за товаром ______..............................

3.2.  Конкурентна стратегія Країни 1 за товаром ______............................

3.3.  Конкурентна стратегія Країни 2 за товаром ______......................

3.4. Конкурентна стратегія Країни 3 за товаром ______.........................

3.5. Конкурентна стратегія Країни 4 за товаром ______........................

 

Висновки……………………………………………………………………..

 

Список використаних джерел......................................................................