Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Мікроекономіка

 Міністерство освіти і науки України

 

Національний ТЕХНІЧНИЙ університет

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

Кафедра загальної економічної теорії

 

 

 

 

 

МІКРОекономіка

 

Методичні вказівки
до виконання курсової роботи

для студентів економічних спеціальностей

денної форми навчання

 

 

 

 

 

Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол №

 

 

 

 

 

 

Харків

НТУ «ХПІ»

2014

 

 
 

 

 
Методичні вказівки з дисципліни «Мікроекономіка» до виконання курсової роботи для студентів економічних спеціальностей денної форми навчання / уклад. С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова. – Х. : НТУ «ХПІ», 2014. – 33 с.

 

 

 

 

 

Укладачі: С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова

 

 

 

Рецензент: Н. Б. Решетняк

 

 

 

Кафедра загальної економічної теорії

 

 
 

 

 
передмова

 

 

 

Виконання курсової роботи з дисципліни «Мікроекономіка» є однією з складових частин навчального процесу і являє собою важливий елемент вивчення дисципліни. Це один із видів індивідуальних завдань науково-дослідного характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни «Мікроекономіка», а й застосування їх при вирішенні конкретного завдання моделювання поведінки ринкових суб’єктів в ринковій економіці, здобуття вміння самостійно працювати з навчальною та науковою літературою.

Метою написання курсової роботи є:

 • закріплення та поглиблене засвоєння програмного матеріалу з дисципліни «Мікроекономіка» в цілому та його окремих проблем зокрема;
 • набуття навичок самостійного дослідження складних мікроекономічних явищ і процесів;
 • навчання критичному аналізу першоджерел, монографій, збірників, періодичних видань;
 • розвиток вміння логічно обґрунтовувати положення і висновки, що висуваються.

Курсова робота повинна бути виконана на високому теоретичному і практичному рівні та складається з таких розділів:

Розділ 1 – Теоретична частина.

Розділ 2 – Розрахункове завдання «Моделювання поведінки ринкових суб’єктів в ринковій економіці», що має таку структуру:

 1. Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.
 2. Теорія витрат.
 3. Моделювання поведінки фірми на ринку досконалої конкуренції.
 4. Моделювання поведінки фірми в умовах монополії.

Основними етапами виконання курсової роботи є:

 • вибір теми курсової роботи (варіант курсової роботи обирається за принципом відповідності номеру прізвища студента у журналі обліку групи);
 • підбір та вивчення літературних джерел, уточнення плану та підготовка матеріалів до написання тексту теоретичної частини;
 • виконання розрахункової частини (кожна частина розрахункового завдання передбачає виконання розрахунків, побудову відповідних графіків, моделей та надання короткої пояснювальної записки з описанням ходу розрахунків і економічного змісту реакцій споживача чи фірми);
 • оформлення курсової роботи, тобто написання тексту, оформлення розрахунків, графіків, висновків, додатків;
 • захист курсової роботи.

 

 

1. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ частини КУРСОВОЇ РОБОТИ

Порядковий номер теми відповідає номеру варіанта курсової роботи.

 1. Мікроекономіка у системі економічних знань.
 2. Методи мікроекономічної теорії: можливості, межі та ефективність.
 3. Ринок як засіб координації економічної діяльності. Економічна роль держави.
 4. Ринковий механізм і ринкова рівновага.
 5. Стратегії ринкової поведінки раціонально діючого споживача.
 6. Проблема споживчого вибору і способи максимізації корисності.
 7. Зміст, функції і результати виробничої діяльності фірми.
 8. Теорія трансакційних витрат фірми: інституційний аналіз.
 9. Досконала конкуренція в ринковій економіці.
 10. Теорія монополії і проблема ринкової влади. Державне регулювання природних монополій в Україні.
 11. Порівняльний аналіз монополістичної конкуренції та олігополії.
 12. Цінова дискримінація: економічна природа, види і місце в ринковій економіці.
 13. Моделі олігополії та їх прояв у сучасній економіці України.
 14. Ринки факторів виробництва в умовах досконалої та недосконалої конкуренції.
 15. Проблема оптимального співвідношення і використання ресурсів у виробництві.
 16. Сутність, види, показники та системи заробітної плати в мікроекономічних моделях ринку праці.
 17. Проблема співвідношення монополії і монопсонії на ринку праці.
 18. Сутність, види і ефективність інвестицій у людський капітал.
 19. Сутність ренти, її види і проблема земельного податку.
 20. Ринки капіталів та їх вплив на формування складу і видів реальних інвестицій фірм.
 21. Загальна рівновага конкурентних ринків.
 22. Зовнішні ефекти та економічні проблеми охорони навколишнього середовища.
 23. Провали ринку: теорія провалів ринку і роль держави в ринковій економіці.
 24. Роль інформації в сучасній економіці і ринок Інформаційним послуг.
 25. Асиметрична інформація і несприятливий відбір.

 

 

2. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ частини КУРСОВОЇ РОБОТИ «МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ РИНКОВИХ СУБ’ЄКТІВ»

2.1. Аналіз попиту та пропозиції. ринкова рівновага

а) Методичні рекомендації

Функція попиту на товар задана Qd, а функція пропозиції Qs. Дослідження здійснюється за даними відповідного варіанту і передбачає виконання таких п’яти завдань:

 1. Обчисліть рівноважні ціну (грн.) і обсяг продажу (тис. од.). Надайте графічну ілюстрацію ситуації (рис. 2.1 Ринкова рівновага (криві D і S).
 2. Визначте аналітично ситуацію (дефіцит або надлишок), якщо ціна товару буде фіксована на рівні p1 та p2 за одиницю. Покажіть графічно на рис. 2.1.
 3. Припустимо, що уряд встановлює податок з продажу на продавця у розмірах вказаних у вихідних даних. Визначте аналітично нові рівноважні ціни і рівноважні обсяги продажу. Які зміни відбудуться на графіку? Надайте графічну ілюстрацію зазначених ринкових ситуацій (рис. 2.2Зміна рівноваги за відсоткової зміни податку та рис. 2.3 – Вплив потоварного податку на ринкову рівновагу). Визначте частини податку, які платять споживач і виробник у двох випадках оподаткування. Визначите дохід держави від введення відсоткового та потоварного податку.
 4. Якими будуть рівноважні ціна і кількість товару, якщо уряд надасть їх виробникам субсидію в розмірі вказаному у вихідних даних на одиницю товару? Визначте аналітично. Які зміни відбудуться на графіку? Надайте графічну ілюстрацію зміни ринкової ситуації (рис. 2.4 – Вплив субсидії на ринкову рівновагу). Визначте загальну суму субсидії, наданої виробникам даного товару.
 5. Визначите коефіцієнт дугової еластичності попиту на даний товар за умови зміни ціни від p1 до p2.

б) Вихідні дані варіантів

Номер
варіанту

Функції попиту та пропозиції

Величина

фіксованої

урядом ціни

Податок з продажу

Величина

субсидії на одиницю товару, грн.

p1,

грн.

p2,

грн.

%

грн. з од.

товару

1

2

3

4

5

6

7

1

Qd = 2675 – p

Qs = 2p1315

1000

1500

10

50

60

2

Qd = 3654 – 7p

Qs = 11p – 4626

440

500

12

22

42

3

Qd = 300 – 3p

Qs = p20

60

100

15

6

5

4

Qd = 260 – 4p

Qs = 140 + 2p

10

35

12

3

4

5

Qd = 400 – p

Qs = 3p160

12

155

15

12

30

6

Qd = 258 – 3p

Qs = 7p192

80

60

10

2

12

7

Qd = 44 – 4p

Qs = 20 + 2p

2

6

14

0,5

1

8

Qd = 100 – p

Qs = 70 + 2p

5

15

12

2

3

9

Qd = 2564 – 9p

Qs = 4p790

210

275

16

19

48

10

Qd = 2400 – 100p

Qs = 1000 + 250p

2

7

12

0,4

0,5

11

Qd = 2800 – 160p

Qs = 1600 + 140p

1,5

6

10

0,5

1

12

Qd = 756 – 12p

Qs = 15p459

35

60

14

5

20

13

Qd = 4750 – 350p

Qs = 1600 + 100p

9,6

5

12

3

4

14

Qd = 4000 – 40p

Qs = -200 + 10p

72

98

15

24

14

15

Qd = 3000 – 30p

Qs = -400 + 20p

58

78

10

11

9

16

Qd = 2800 – 160p

Qs = 1600 + 140p

2,5

6

11

0,5

1

17

Qd = 502 – 2p

Qs = 340 + 4p

17

37

12

4

5

 

1

2

3

4

5

6

7

18

Qd = 40 – 7p

Qs = -6 + 16p

1

3

10

0,4

0,5

19

Qd = 782 – 13p

Qs = 8p – 394

45

70

14

15

20

20

Qd = 561 – 7p

Qs = 6p – 141

40

65

12

4

14

21

Qd = 52 – 0,5p

Qs = p – 11

38

45

10

5

6

22

Qd =131 – p

Qs =p – 13

65

80

12

7

8

23

Qd =435 – 4p

Qs =15 + 8p

31

42

11

4

6

24

Qd =360 – 8p

Qs =2p – 40

32

48

14

7

6

25

Qd =502 – 2p

Qs =340 + 4p

37,5

45,5

10

3

4

2.2. Теорія витрат

а) Методичні рекомендації

Припустимо, що фірма нарощує обсяги виробництва від 0 до 10 одиниць продукції у короткостроковому періоді за певного рівня постійних і змінних витрат, заданих даними варіанту роботи.

Дослідження здійснюється за даними відповідного варіанту і передбачає виконання таких трьох завдань:

1. На основі наведених даних розрахуйте сукупні (TC), середні сукупні (AC), середні постійні (AFC), середні змінні (AVC), а також граничні витрати (MC) фірми і заповніть таблицю 2.1:

 

Таблиця 2.1. – Витрати фірми

Обсяг виробництва (Q), одиниць

Постійні витрати (FC), грн.

Змінні витрати (VC), грн.

Сукупні витрати (TC), грн.

Середні постійні витрати (AFC), грн.

Середні змінні витрати (AVC), грн.

Середні витрати (AT), грн..

Граничні витрати

(MC), грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

2. Побудуйте криві сукупних, постійних і змінних витрат фірми у короткостроковому періоді (рис. 2.8 – Сукупні витрати фірми). Поясніть форми кривих.

3. Побудуйте криві середніх сукупних, середніх постійних, середніх змінних та граничних витрат фірми у короткостроковому періоді (рис. 2.9 – Криві середніх і граничних витрат). Визначте та покажіть точки мінімізації середніх сукупних та середніх змінних витрат. Поясніть форми кривих.

б) Вихідні дані варіантів

Варіант 1

Постійні витрати становлять 65 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

50

90

125

158

195

235

280

335

400

475

Варіант 2

Постійні витрати становлять 50 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

31

54

71

91

114

149

200

256

345

440

 

Варіант 3

Постійні витрати становлять 80 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

63

103

138

170

208

254

307

368

436

514

Варіант 4

Постійні витрати становлять 50 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

51

80

101

116

135

160

191

229

275

331

Варіант 5

Постійні витрати становлять 70 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

39

66

86

107

132

165

208

264

334

424

Варіант 6

Постійні витрати становлять 65 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

38

64

84

105

130

162

203

253

309

375

Варіант 7

Постійні витрати становлять 100 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

82

152

217

277

347

437

547

677

827

997

 

Варіант 8

Постійні витрати становлять 60 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

32

56

74

94

118

148

188

237

296

365

Варіант 9

Постійні витрати становлять 70 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

36

64

86

111

140

176

220

273

338

417

Варіант 10

Постійні витрати становлять 70 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

75

105

125

140

153

173

204

254

324

426

Варіант 11

Постійні витрати становлять 70 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

66

90

107

114

127

146

177

226

299

402

Варіант 12

Постійні витрати становлять 60 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

32

56

74

94

118

148

188

237

296

365

 

Варіант 13

Постійні витрати становлять 85 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

86

130

161

188

217

250

286

336

399

476

Варіант 14

Постійні витрати становлять 65 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

45

85

120

153

188

228

273

328

393

468

Варіант 15

Постійні витрати становлять 65 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

68

108

143

173

208

248

293

348

413

488

Варіант 16

Постійні витрати становлять 70 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

78

100

108

114

127

146

177

226

299

402

Варіант 17

Постійні витрати становлять 80 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

89

130

162

192

227

271

324

389

469

564

 

Варіант 18

Постійні витрати становлять 50 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

60

100

135

165

200

240

285

340

405

480

Варіант 19

Постійні витрати становлять 85 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

34

56

72

90

112

140

178

229

294

375

Варіант 20

Постійні витрати становлять 60 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

32

56

74

94

118

148

188

237

296

365

Варіант 21

Постійні витрати становлять 50 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

31

54

71

91

114

149

200

265

345

440

Варіант 22

Постійні витрати становлять 75 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

70

107

130

147

160

180

211

261

331

433

 

Варіант 23

Постійні витрати становлять 100 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

81

151

216

276

346

436

546

676

826

996

Варіант 24

Постійні витрати становлять 70 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

81

111

131

146

159

179

210

260

330

432

Варіант 25

Постійні витрати становлять 50 грн. Динаміка змінних витрат представлена даними таблиці:

Обсяг
випуску, од.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витрати, грн.

0

30

52

68

88

113

145

185

232

290

358

2.3. Моделювання поведінки фірми на ринку досконалої конкуренції

а) Методичні рекомендації

Припустимо, що конкурентна фірма у короткостроковому періоді збільшує обсяги виробництва від 0 до 10 одиниць продукції за певного рівня постійних і змінних витрат та певних ринкових цін, заданих даними варіанту роботи. Витрати фірми за даними індивідуальних варіантів обчислені у таблиці 2.1 розділу 2.3 «Теорія витрат».

Дослідження здійснюється за даними відповідного варіанту і передбачає виконання таких двох завдань:

 1. Оптимізація обсягів виробництва фірми на ринку досконалої конкуренції:
 • обчисліть витрати та економічні прибутки (збитки) фірми і заповніть таблицю 2.2:

Таблиця 2.2 – Витрати та економічні прибутки фірми

Обсяг випуску, одиниць

Сукупні

витрати, грн.

Середні

витрати, грн.

Граничні

витрати, грн.

Граничний

дохід, грн.

Сукупний

дохід, грн.

Економічні

прибутки (+)/

збитки (–), грн.

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

MR1

MR2

MR3

TR1

TR2

TR3

EP1

EP2

EP3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 • визначте оптимальні обсяги виробництва та результати діяльності фірми за кожної з заданих цін (за даними таблиці 2.2) використовуючи принцип співставлення сукупного доходу TR з сукупними витратами TC. Надайте графічну ілюстрацію ринкової ситуації (рис. 2.10 Максимізація прибутку конкурентною фірмою за принципом співставлення TR з TC при ціні p1 (криві TC, VC, FC, TR1, EP1); рис. 2.11 Максимізація прибутку конкурентною фірмою за принципом співставлення TR з TC при ціні p2 (криві TC, VC, FC, TR2, EP2); рис. 2.12Максимізація прибутку конкурентною фірмою за принципом співставлення TR з TC при ціні p3 (криві TC, VC, FC, TR3, EP3);
 • визначте оптимальні обсяги виробництва та результати діяльності фірми за кожної з заданих цін (за даними таблиці 2.2) використовуючи принцип співставлення граничного доходу MR з граничними витратами MC. Надайте графічну ілюстрацію ринкової ситуації (рис. 2.13 Максимізація прибутку конкурентною фірмою за принципом співставлення МR з МC при ціні p1 (криві ATC, AVC, AFC, MC, MR1); рис. 2.14 Максимізація прибутку конкурентною фірмою за принципом співставлення МR з МC при ціні p2 (криві ATC, AVC, MC, MR2); рис. 2.15Максимізація прибутку конкурентною фірмою за принципом співставлення МR з МC при ціні p3 (криві ATC, AVC, MC, MR3);
 • визначте і позначте криву короткострокової пропозиції фірми Si;
 • проаналізуйте графічні ілюстрації ринкових ситуацій фірми на ринку досконалої конкуренції.

б) Вихідні дані варіантів

Варіант 1

Ринкові ціни: p1 = 35 грн., p2 = 40 грн., p3 = 58 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

10000

9500

8500

8000

7000

6000

Ринкові ціни в галузі, грн.

25

30

35

40

50

60

Варіант 2

Ринкові ціни: p1 =  41 грн., p2 = 30 грн., p3 = 22 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

10000

9500

9000

8500

8000

7500

7000

Ринкові ціни в галузі, грн.

25

30

35

40

50

60

80

Варіант 3

Ринкові ціни: p1 =  68 грн., p2 = 52 грн., p3 = 48 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі, грн.

30

40

50

60

70

80

Варіант 4

Ринкові ціни: p1 =  48 грн., p2 = 31 грн., p3 = 24 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

Ринкові ціни в галузі, грн.

25

30

35

40

50

60

80

Варіант 5

Ринкові ціни: p1 =  50 грн., p2 = 35 грн., p3 = 21 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

Ринкові ціни в галузі, грн.

25

30

35

40

50

60

70

Варіант 6

Ринкові ціни: p1 =  50 грн., p2 = 35 грн., p3 = 25 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі, грн.

20

30

40

50

60

70

80

Варіант 7

Ринкові ціни: p1 =  105 грн., p2 = 82 грн., p3 = 66 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

11000

10000

9000

8000

6000

5000

3000

2000

Ринкові ціни в галузі, грн.

50

60

70

80

100

115

150

165

Варіант 8

Ринкові ціни: p1 =  55 грн., p2 = 29 грн., p3 = 20 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі, грн.

20

30

40

50

60

70

80

Варіант 9

Ринкові ціни: p1 =  50 грн., p2 = 35 грн., p3 = 28 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

10000

9000

8500

8000

7000

6000

5000

Ринкові ціни в галузі, грн.

20

25

30

40

60

70

80

Варіант 10

Ринкові ціни: p1 =  60 грн., p2 = 32 грн., p3 = 28 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

11000

9500

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі, грн.

25

30

35

40

50

60

70

Варіант 11

Ринкові ціни: p1 =  60 грн., p2 = 30 грн., p3 = 24 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

9000

8000

6500

5000

4000

3000

2500

1000

Ринкові ціни в галузі, грн.

20

22

30

40

60

80

90

100

Варіант 12

Ринкові ціни: p1 =  55 грн., p2 = 29 грн., p3 = 20 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі, грн.

20

30

40

50

60

70

80

Варіант 13

Ринкові ціни: p1 =  62 грн., p2 = 46 грн., p3 = 38 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі, грн.

40

50

60

70

80

90

100

Варіант 14

Ринкові ціни: p1 =  58 грн., p2 = 47 грн., p3 = 36 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

9000

8000

7000

6000

5000

4500

4000

Ринкові ціни в галузі, грн.

30

32

40

50

60

68

80

Варіант 15

Ринкові ціни: p1 =  68 грн., p2 = 45 грн., p3 = 38 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

3000

Ринкові ціни в галузі, грн.

40

50

60

65

70

75

80

85

Варіант 16

Ринкові ціни: p1 =  52 грн., p2 = 32 грн., p3 = 25 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі, грн.

20

30

40

50

60

70

80

90

Варіант 17

Ринкові ціни: p1 =  70 грн., p2 = 52 грн., p3 = 41 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

11000

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі, грн.

20

30

40

50

60

70

80

90

Варіант 18

Ринкові ціни: p1 =  55 грн., p2 = 45 грн., p3 = 35 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі, грн.

25

30

38

45

53

60

65

Варіант 19

Ринкові ціни: p1 =  55 грн., p2 = 36 грн., p3 = 20 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

10000

9500

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі, грн.

25

28

30

35

40

45

50

55

Варіант 20

Ринкові ціни: p1 =  55 грн., p2 = 29 грн., p3 = 20 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

Ринкові ціни в галузі, грн.

20

30

40

50

60

70

80

Варіант 21

Ринкові ціни: p1 =  41 грн., p2 = 30 грн., p3 = 22 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

10000

9500

9000

8500

8000

7500

7000

Ринкові ціни в галузі, грн.

20

30

40

50

60

70

80

Варіант 22

Ринкові ціни: p1 =  55 грн., p2 = 35 грн., p3 = 25 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

10000

8500

7000

6000

5000

4000

3000

2000

Ринкові ціни в галузі, грн.

20

30

35

40

50

58

65

75

Варіант 23

Ринкові ціни: p1 =  115 грн., p2 = 85 грн., p3 = 69 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

12000

11100

12000

8900

7900

6200

4400

3000

Ринкові ціни в галузі, грн.

50

60

70

85

95

115

135

150

Варіант 24

Ринкові ціни: p1 =  65 грн., p2 = 35 грн., p3 = 30 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

10000

9000

8000

7000

6000

5000

Ринкові ціни в галузі, грн.

25

35

45

55

65

75

Варіант 25

Ринкові ціни: p1 =  40 грн., p2 = 28 грн., p3 = 20 грн.

Обсяг попиту на продукцію галузі представлений даними таблиці:

Обсяг попиту на продукцію галузі, од.

11000

10000

8500

7000

6000

3000

Ринкові ціни в галузі, грн.

20

25

30

40

60

65

2.4. Моделювання поведінки фірми в умовах монополії

а) Методичні рекомендації

Припустимо, що ринок досконалої конкуренції, що складався з 1000 фірм, монополізується. Витрати монополії ідентичні витратам усіх фірм на ринку досконалої конкуренції. Витрати окремої типової конкурентної фірми за даними варіанту обчислені у табл. 2.1 розділу 2.3 «Теорія витрат» та у табл. 2.2 розділу 2.4 «Моделювання поведінки фірми на ринку досконалої конкуренції». Дослідження здійснюється за даними відповідного варіанту і передбачає виконання таких двох завдань:

1. Оптимізація поведінки фірми-монополіста у короткостроковому періоді:

 • визначте величини сукупного і граничного доходів та економічного прибутку фірми-монополіста. Заповніть колонки 1–8 таблиці 2.4, добравши необхідні дані з таблиці 2.2:

 

 

 

 

Таблиця 2.4Витрати та прибутки монополії

Обсяг попиту (QD), тис. од.

Ціна (p),

 грн.

Сукупний дохід (TR),

 грн.

Граничний дохід (MR), грн.

Граничні витрати (MC), грн.

Середні витрати (ATC), грн.

Сукупні витрати (TC), грн.

Економічні прибутки (EP), грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 • визначте оптимальний обсяг виробництва та результат діяльності монополії використовуючи принцип співставлення сукупного доходу TR з сукупними витратами TC (за даними таблиці 2.3). Надайте графічну ілюстрацію ринкової ситуації (рис. 2.17 Максимізація прибутку монополією за принципом співставлення TR і TC (криві TCm, TRm, EPm);
 • визначте оптимальний обсяг виробництва та результат діяльності монополії використовуючи принцип співставлення граничного доходу МR з граничними витратами МC (за даними таблиці 2.3). Надайте графічну ілюстрацію ринкової ситуації (рис.2.18 Максимізація прибутку монополією за принципом співставлення МR і МC (криві Dm, MRm, AТCm, MCm).

2. Визначення суспільних втрат від монополізації галузі:

 • визначте рівноважні обсяг випуску та ціну, які встановилися б на галузевому ринку за умов досконалої конкуренції. Порівняйте їх з ціною і обсягом випуску простої монополії. Додайте графічну ілюстрацію даної ситуації на рис. 2.18;
 • визначте і проілюструйте графічно величину та складові суспільних втрат від монопольної влади. Зробіть висновки відносно економічної ефективності монополії.

б) Вихідні дані варіантів

Варіант 1

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

Варіант 2

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

Варіант 3

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

149

139

129

119

109

99

89

79

69

59

Варіант 4

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

240

220

200

180

160

140

120

100

80

60

Варіант 5

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

Варіант 6

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Варіант 7

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

146

136

126

116

106

96

86

76

66

56

Варіант 8

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

Варіант 9

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

 

Варіант 10

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

Варіант 11

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

Варіант 12

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Варіант 13

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Варіант 14

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

122

112

102

92

82

72

62

52

42

32

Варіант 15

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

110

105

100

95

90

85

80

75

70

65

Варіант 16

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

126

121

116

111

106

101

96

91

86

81

 

Варіант 17

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

Варіант 18

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

118

108

98

88

78

68

58

48

38

28

Варіант 19

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

92

84

76

68

60

52

44

36

28

20

Варіант 20

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

112

104

96

88

80

72

64

56

48

40

Варіант 21

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

124

118

112

106

100

94

88

82

76

70

Варіант 22

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

160

156

152

148

144

140

136

132

128

124

Варіант 23

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

Варіант 24

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

120

115

110

105

100

95

90

85

80

75

Варіант 25

Обсяг попиту на продукцію

монополії, тис. од.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ціни на продукцію монополії, грн.

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

 

 

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ
КУРСОВОЇ РОБОТИ

Курсова робота повинна бути оформлена відповідно до вимог стандарту університету.

Курсова робота виконується у вигляді друкованого тексту з ілюстраціями та таблицями. Роботу друкують на одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали, 14 кегль. Можна також використовувати папір формату А3, коли це необхідно та міліметровий папір для графічних ілюстрацій до розрахункових завдань.

Текст курсової роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: з лівого боку – 30 мм, з правого – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм. Використовується шрифт Times New Roman.

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ЛІТЕРАТУРА», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати двом інтервалам.

У вступі (до 2-х стор.) додається наукове обгрунтування актуальності і значення обраної теми, ступеню наукової вивченості проблеми, формується мета та завдання, об’єкт і предмет дослідження, наводиться перелік застосованих методів дослідження, структура роботи.

Висновки (2–4 стор.) є завершальною частиною курсової роботи. Вони містять стислий виклад основних положень теоретичної теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу розрахункової частини.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака «№».

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці нумерують послідовно в межах розділу. Номер повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад «Рис. 1.4 – Назва» (тобто рисунок четвертий першого розділу) або «Табл. 2.5 – Назва» (тобто таблиця п’ята другого розділу).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Формули нумерують в межах розділу. Номер формули складається з порядкового номера формули в розділі; між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться у роботі. Такі посилання дають змогу відшукувати документи і перевірити достовірність відомостей при цитуванні документа.

Посилання в тексті курсової роботи на джерела інформації слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1–3]» або [1, 2]. Якщо наводиться конкретна інформація чи цитата з джерела, то після її закінчення у тексті без крапки чи іншого розділового знаку ставлять квадратні скобки й вказується номер джерела, а після коми номер сторінки, крапка ставиться після скобок. Наприклад: [1, с. 25], чи [1, с. 25–29].

Список використаних джерел слід розміщувати одним з таких способів: у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку.

До списку літератури включають всі використані джерела, на які зроблені посилання в тексті роботи. Відомості про літературні джерела, які включено до переліку літератури, слід подавати згідно з вимогами державного стандарту. Відомості про книги (монографії, підручники, довідники та ін.) повинні містити: прізвище та ініціали автора, заголовок книги, місце видання, назву видавництва, рік видання, загальну кількість сторінок. Відомості про статтю з періодичного видання повинні містити: прізвище та ініціали автора (авторів), заголовок статті, назву видання (журналу), номер журналу, рік видання, сторінки, на яких розміщена стаття.

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Якщо додаток тільки один, він оформлюється на окремому аркуші і повинен мати заголовок, надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток А». Якщо в роботі кілька додатків, то на окремому аркуші посередині друкується великими буквами слово «ДОДАТКИ». На наступних аркушах оформлюють відповідні додатки.

 

Додаток А. Зразок оформлення титульного листа

 

Міністерство освіти і науки України

 

 

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

 

Кафедра загальної економічної теорії

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Мікроекономіка»

на тему:

«_________________________________________________»

 

Варіант № _____

 

 

 

 

 

 

 

Виконав(ла) студент(ка)

гр.___________

______________________

 

Керівник

______________________

 

Харків

2014

 
Додаток Б. Зразок оформлення змісту курсової роботи

 

 

ЗМІСТ

 

Вступ…………………………………………………………………...

Розділ 1. Теорія поведінки споживача……………………………….

1.1. Бюджетне обмеження споживача………………………………..

1.2. Оптимізація вибору на основі кардиналістської теорії………...

1.3. Оптимізація вибору на основі ординалістського підходу……..

Розділ 2. Моделювання поведінки ринкових суб’єктів…..………...

2.1. Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага……………….

2.2. Теорія витрат……………………………………………………...

2.3. Моделювання поведінки фірми на ринку досконалої
конкуренції…………………………………………………………….

2.4. Моделювання поведінки фірми в умовах монополії…………...

Додатки………………………………………………………………...

Додаток А.……………………………………………………………..

Додаток Б.……………………………………………………………...

Додаток В.……………………………………………………..….........

Висновки……………………………………………………………….

Список використаних джерел………………………………………...

стор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література

 

 1. Базилевич В. Д. Мікроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич ; ред. В. Д. Базилевич. – К. : Знання, 2007. – 677 с.
 2. Базілінська О. Я. Мікроекономіка : теорія та практика / О. Я. Базілінська. – К. : Києво-Могилянська академія, 2007. – 272 с.
 3. Веріан Г. Р. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід : підручник / Г. Р. Веріан ; пер. з англ. С. Слухай. – К. : Видавництво «Лібра», 2006. – 632 с.
 4. Горбачевська О. В. Графічні побудови в мікроекономіці / О. В. Горбачевська. – Львів : ЛБІНБУ, 2002. – 175 с.
 5. Гронтковська Г. Е. Мікроекономіка. Практикум : навч. посібник. / Г. Е. Гронтковська, А. Ф. Косік. – К. : ЦУЛ, 2008. – 418 с.
 6. Економічна теорія. Мікроекономіка : підручник / В. М. Тарасевич та ін.; за ред. В. М. Тарасевича. – К. : Знання, 2012. – 134 с.
 7. Косік А. Ф. Мікроекономіка : навчальний посібник / А. Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – К. : ЦУЛ, 2008. – 438 с.
 8. Макконнелл К. Мікроекономіка ; пер. з англ. / К. Макконнелл, С. Брю. – Львів : Просвіта, 1999. – 650с.
 9. Мікроекономіка : навч. посібник / за ред. С.І. Архієреєва, Н.Б.Решетняк. – Харків : НТУ «ХПІ», 2003. – 176 с.
 10. Мікроекономіка : підручник / А. П. Наливайко та ін. – К. : КНЕУ, 2011. – 446 с.
 11. Пилипенко В. В. Мікроекономіка / В. В. Пилипенко. – Суми : ТОВ «Мрія», 2007. – 284 с.
 12. Пиндайк Роберт С. Микроэкономика / Роберт С. Пиндайк, Даниэль Л. Рабинфельд – СПб. : Питер, 2002. – 606 с
 13. Стеблій Г. Я. Мікроекономіка : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г. Я. Стеблій. – К. : Інкос, 2007. – 221 с.
 14. Фишер С. Экономика ; пер. с англ. / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. – М. : Дело ЛТД, 1993. – 864 с.
 15. Экономическая теория. Вводный курс. Микроэкономика : учебник / под ред. И. Е. Рудаковой. – М. : ИНФРА-М, 2008. – 576 с.

 

 

ЗМІСТ

 

      Передмова....................................................................................... 3

1.   Завдання до виконання теоретичної частини курсової роботи.... 4

2.   Завдання до виконання розрахункової частини курсової

      роботи «моделювання поведінки ринкових суб’єктів»................ 5

      2.1.  Аналіз попиту та пропозиції. Ринкова рівновага.................. 5

             а)   Методичні рекомендації.................................................... 5

             б)   Вихідні дані варіантів....................................................... 6

      2.2.  Моделювання поведінки споживача...................................... 7

             а)   Методичні рекомендації.................................................... 7

             б)   Вихідні дані варіантів....................................................... 9

      2.3.  Теорія витрат.......................................................................... 9

             а)   Методичні рекомендації.................................................... 9

             б)   Вихідні дані варіантів....................................................... 10

      2.4.  Моделювання поведінки фірми на ринку досконалої

             конкуренції.............................................................................. 15

             а)   Методичні рекомендації.................................................... 15

             б)   Вихідні дані варіантів....................................................... 17

      2.5.  Моделювання поведінки фірми в умовах монополії............. 21

             а)   Методичні рекомендації.................................................... 21

             б)   Вихідні дані варіантів....................................................... 22

3.   Методичні вказівки щодо оформлення курсової роботи............. 26

Додаток А. Зразок оформлення титульного листа............................. 29

Додаток Б. Зразок оформлення змісту курсової роботи................... 30

Рекомендована література................................................................... 31

 

 

 

 

 

Навчальне видання

 

                         Укладачі:   Архієреєв Сергій Ігоревич

                                           ВОЛОСНІКОВА Наталія Миколаївна

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання курсової роботи з дисципліни «Мікроекономіка»

для студентів економічних спеціальностей

денної форми навчання

 

 

 

 

Відповідальний за випуск С. І. Архієреєв

Роботу до друку рекомендував М. І. Погорєлов

 

В авторській редакції

Комп’ютерна верстка Т. В. Афанасьєва

 

 

 

 

 

 

 

План 2014, поз.

 

Підп. до друку   .  .  . Формат 60 х84 1/16. Папір офісний. Riso-друк.
Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 1,25. Наклад 100 прим.

Зам №      . Ціна договірна.

______________________________________________________________

Видавничий центр НТУ «ХПІ» 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 3657 від 24.12.2009 р.

______________________________________________________________

 

Друкарня НТУ «ХПІ». 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21