Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Мікроекономіка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Факультет економіки та управління

 

         Кафедра економічної теорії

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи
____________ А.М. Колот

 

«___» ___________ 2019 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

«Мікроекономіка»

 

рівень вищої освіти

перший (бакалаврський) – 2 роки

галузі знань

01 «Освіта»

05 «Соціальні та поведінкові науки»

07 «Управління та адміністрування»

усіх спеціальностей

 

усіх освітніх програм

 

тип дисципліни

за винятком спеціалізацій: «Управління персоналом та економіка праці» (спеціальність 051), заочна форма навчання; «Менеджмент агробізнесу» (спеціальність 073), денна форма навчання

 

обов’язкова        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу

 

_____________Т.В. Гуть

                              ПОГОДЖЕНО:

 

 

 Завідувач кафедри     ____________В.І. Кириленко

 

 

 

 

 

Київ – 2019

 

 

 

 

Розробник: 

Євдокимова Ніна Миколаївна, к.е.н., професор кафедри стратегії бізнесу;

nina.yevdokymova@kneu.ua

 

 

 

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

Семестр —

1/2

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю

залік

Мова викладання

українська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            ©  Н.М. Євдокимова,  2018

                                                                             © КНЕУ, 2018

 

 

 

 

 •  

 

Стор.

 

 

ВСТУП……………………………………………………………………….

4

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………

6

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

14

            2.1. Карта навчальної роботи студента

14

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

15

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

16

            3.1. Карта навчальної роботи студента

16

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

            4.1. Карта навчальної роботи студента

            4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисциплін

17

 

19

19

20

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

21

            5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань             для самостійної роботи

 

22

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

23

            6.1. Структура індивідуальної контрольної роботи для перескладання заліку

23

            6.2. Критерії оцінювання контрольної роботи для перескладання заліку

24

            6.3. Приклади типових завдань, що включаються в контрольну роботу для перескладання заліку

25

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

27

            7.1.      Основна література ……………………………………………………

27

            7.2.      Додаткова література ………………………………………………….

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Мікроекономіка» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузей знань: 01 «Освіта», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування».

Анотація навчальної дисципліни:

Сучасна ринкова економіка є результатом еволюційного розвитку  різноманітних типів і моделей економічних систем. Порівняно з іншими ринкова система виявилась найбільш гнучкою, здатною перебудовуватись у відповідності з динамікою  внутрішніх і зовнішніх умов. Її функціонування протягом століть  супроводжувалось нарощуванням якісних характеристик,  у тому числі регульованості і соціальності, що дозволяє зробити припущення про те, що і в третьому тисячолітті суспільство ще довгий час буде вирішувати власні проблеми, знаходячись у зоні ринкової економіки.

Переорієнтація економіки України на  ринкові механізми вимагає відповідної модернізації підготовки спеціалістів різних професій. Першочерговою проблемою є формування, так званої, “ринкової  психології”  учасника суспільного виробництва, здатного на самостійну підприємницьку діяльність або діяльність фахівця з економічних питань. Існує розгалужена система наук, що вивчають економічне життя суспільства. Особливе місце з-поміж них займає мікроекономіка.

Мікроекономічна теорія є цікавою як інструмент інтерпретації складних соціально-економічних процесів, які відбуваються у суспільстві.  Цінність її аналізу полягає у  використанні принципів, з позицій яких можна підходити до розв’язання економічних проблем або тлумачити їх. Метод мікроекономічного аналізу нині став трактуватись як «універсальна граматика» для суспільних наук.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: Мікроекономіка є складовою сучасної теоретичної економіки і сутнісно пов’язана з  дисципліною «Макроекономіка». Базові знання з методології мікроекономічного аналізу закладені наукою «Філософія». В проведенні аналізу соціально-економічних явищ і процесів відбувається інтеграція з базовими та спеціальними дисциплінами соціологічної галузі знань. Мікроекономіка, в свою чергу, є основою для вивчення низки прикладних економічних дисциплін, а саме: «Економіка підприємства», «Стратегія підприємства», «Маркетинг» та ін.

Мета вивчення дисципліни – формування ринково-орієнтованого економічного світогляду майбутнього учасника суспільного виробництва, здатного до  професійної  діяльності  у якості економіста-фахівця чи менеджера або самостійної підприємницької діяльності, а також опанування студентами знань щодо принципів та методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягають у формуванні студентами економічного способу мислення; усвідомленні ними основних закономірностей оптимального режиму функціонування економічних одиниць в умовах ринкової системи господарювання; знання основних принципів прийняття економічно раціональних рішень господарюючими суб’єктами; набуття навичок пояснення явищ, процесів і механізмів взаємодії ринкових агентів засобами інструментарію мікроекономічного аналізу. Одне з завдань курсу – скласти уявлення про те, що успіх всякого бізнесу залежить не лише від наявності стартового капіталу і підприємницького таланту,  а й від знання закономірностей функціонування економічних суб’єктів у різних ринкових ситуаціях та вміння їх ефективно використовувати. Без цих знань неможливо вільно орієнтуватись у пронизаній конкурентною боротьбою ринковій економіці.

Предметом дисципліни є поведінка і механізм прийняття рішень окремими економічними суб’єктами (домогосподарствами, фірмами), які прагнуть досягти мети за наявних обмежених ресурсів і для яких до того ж можна знайти альтернативне використання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

базових положень  мікроекономічної теорії щодо функціонування ринкового механізму, формування попиту і пропозиції, вибору споживача і виробника; принципи раціональної поведінки економічних мікросистем в ринкових умовах; термінологію і основні прийоми мікроекономічного аналізу.

 1. Уміння:

використовувати інструментарій мікроекономічного аналізу для вивчення та оптимізації поведінки економічних суб’єктів у ринкових умовах; застосовувати прийоми мікроекономічних досліджень для аналізу ефективності функціонування  господарських мікросистем; виконувати економічні розрахунки параметрів моделей, пов’язаних з аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки учасників ринку.

 1. Комунікація:

здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні висновки до фахівців і нефахівців; використовуватикомунікаційні технології для тлумачення природи суспільних процесів і явищ з позицій базових положень мікроекономіки;

 1. Автономність та відповідальність:

здатність креативно й критично мислити; демонструвати особисту соціальну відповідальність за теоретичні й практичні рекомендації, які можуть бути покладені в основу управлінських рішень і впливати на діяльністьекономічних суб’єктів.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми. Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності в сфері економіки.

Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст. Обсяг вивчення дисципліни – 120 год.(4 кредити) з підсумковою атестацією у формі заліку.

 

 

1.ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Вступ до мікроекономіки

Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки. Багатоаспектність теоретичного аналізу економічних систем. Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів ринкових відносин. Макро- та мікроекономіка як найважливіші складові сучасної теоретичної економіки, як методологічна, термінологічна, інструментальна база конкретних економічних дисциплін.

Предмет, концептуальні основи і методологія мікроекономіки. Предмет курсу. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні. Індивід. Домогосподарство. Ділова одиниця (підприємство). Держава. Методологія мікроекономіки: граничний аналіз, моделювання (графічне, аналітичне, табличне), оптимізація та визначення рівноваги, порівняльна статика.

Нормативна і позитивна мікроекономіка. Тезаурус науки: благо, попит, пропозиція, ринок, граничні величини, рівновага тощо.

 Мета, завдання і зміст дисципліни. Мета і завдання курсу. Блочно-змістова схема дисципліни. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами.

РОЗДІЛ 1. Мікроекономічна модель ринку.

Тема 2. Основи аналізу попиту і пропозиції

 Попит і закон попиту. Попит на товари в умовах досконало конкурентного ринку. Ринковий попит як сума індивідуального попиту всіх споживачів певного товару. Форми представлення попиту: аналітична, таблична та графічна. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки споживача. Соціальні ефекти, що ускладнюють зв’язок між індивідуальним і ринковим попитом: ефект «юрби», ефект «сноба», ефект «Веблена».

Фактори зміни попиту та їх аналіз. Вплив зміни ціни товару на величину попиту. Вплив зміни нецінових факторів на зміну попиту.                      

Еластичність попиту. Цінова еластичність попиту. Можливі значення коефіцієнта цінової еластичності попиту, їх економічна інтерпретація. Фактори цінової еластичності попиту. Еластичність попиту і виручка продавця. Дохідна еластичність попиту. Перехресна еластичність попиту.

         Пропозиція і закон пропозиції. Функція пропозиції. Закон пропозиції. Фактори зміни пропозиції та їх аналіз. Аналіз змін пропозиції загалом та величини (обсягу) пропозиції. Еластичність пропозиції.

Тема 3. Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції

 Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага. Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної ціни то рівноважної кількості товару. Ринкова рівновага за Вальрасом  і за Маршаллом. Вплив змін попиту й пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку. Павутиноподібна модель ринкової рівноваги. Поняття про надлишок споживача і надлишок виробника.

Зміна ринкової рівноваги. Сталість і динамічність ринкової рівноваги. Деякі варіанти комбінації попиту та пропозиції; множинність рів­новаги. Сталість ринкової рівноваги.

             Можливі наслідки державного втручання у формування ринкової рівноваги. Вплив акцизних податків на ринкове становище покупців і продавців. Аналіз ситуацій за різної еластичності попиту і пропозиції.

РОЗДІЛ 2. Вибір споживача.

Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінка споживача

          Корисність в економічній теорії і проблема її виміру. Поняття «потреби», «види потреб». Економічні блага, їх класифікація. Поняття «корисність», її особливості; спосіб досягнення. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності як залежність між кількістю одиниць споживаного блага та рівнем корисності, що досягається споживачем.

Закон спадної граничної корисності блага. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності. Перший закон Госсена. Закон спадної корисності блага, його графічне подання.

Оптимізація споживання за умови множинності споживаних благ. Вплив на поведінку споживача бюджетних стримувань і цін на блага. Модифікація функції корисності як залежності між кількістю споживаних благ і рівнем корисності за умови бюджетних обмежень. Сутність раціонального вибору споживача.

 Рівновага споживача з кардиналістських позицій. Поняття «рівноваги споживача». Модель споживання набору благ. Другий закон Госсена. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача.

Поняття «попиту на благо». Моделювання поведінки споживача, який прагне раціоналізувати свій вибір з урахуванням спадної граничної корисності блага: визначення індивідуального попиту на благо.

Тема 5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача.

 Вибір споживача з ординалістських позицій. Система переваг споживача та її основні елементи: здатність до ранжування альтернатив; транзитивність переваг; ненасиченість благами; взаємозамінність благ. Множинність благ і повна інформованість споживача як зовнішні умови для здійснення вибору.

 Криві байдужості, їх властивості. Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій. Спадний характер і неможливість перетинання кривих байдужості за інших однакових умов. Карта байдужості.

Гранична норма заміни (заміщення) благ: сутність і методика обчислення. Наслідок динаміки норми у поясненні форми кривих байдужості. Крайні випадки взаємозаміщення та взаємодоповнення благ.

 Бюджетна лінія. Бюджетне обмеження та можливості споживача. Бюджетна лінія: рівняння й графічна побудова. Визначення нахилу бюджетної лінії та його кута за зміни цін на блага. Вплив зміни доходу споживача та положення бюджетної лінії на процес споживання.

 Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору. Два підходи до оптимізації споживчого вибору, їх гранична інтерпретація. Вирівнювання зважених граничних корисностей і рівновага споживача. Різні випадки досягнення рівноваги: «кутова» і «внутрішня» рівноваги.

Тема 6. Аналіз поведінки споживача.

 Реакція споживача на зміну його доходу. Зміна оптимального стану споживача в результаті зміни його доходу. Графічний аналіз і побудова лінії «дохід—споживання». Нахил лінії як свідчення ставлення споживача до благ. Поняття «благо з нормальною споживчою цінністю» і «благо з низькою споживчою цінністю». Крива Енгеля; закон Енгеля—Швабе. Розподіл споживчих затрат за напрямами їх використання.

 Реакція споживача на зміну цін товарів. Зміна вибору споживача в результаті зміни ціни одного з товарів та обох товарів. Побудова лінії «ціна—споживання». Траєкторія розвитку споживання як результат зниження цін. Побудова лінії індивідуального попиту споживача.

Ефект заміщення та ефект доходу. Визначення умов, що аналізуються: моделі зменшення ціни одного з товарів за незмінності цін на інші товари та доходу споживача. Неоднозначність впливу на вибір споживача. Розкладання сукупної зміни обсягу попиту на дві складові: ефект доходу та ефект заміщення. Одно- та різноспрямований вплив ефектів. Парадокс Гіффена.

Ефекти заміщення і доходу як основа побудови функції індивідуального попиту на благо в ординалістській теорії корисності.

Надлишок споживача. Утворення «надлишку споживача» в результаті перевищення корисності товарів, що купуються, щодо ціни. Приріст надлишку споживача як зміна його добробуту. Сукупний надлишок споживачів і формування ринкового попиту на певний товар. Зміна надлишку і витрати в результаті введення податків і дотацій на товари.

РОЗДІЛ 3. Вибір виробника.

Тема 7.  Мікроекономічна модель підприємства.

        Підприємство як суб’єкт ринку та виробничо-ринкова система. Підприємство як суб’єкт ринкових відносин, як економічна організація, як найважливіший різновид мікросистем. Найпростіша схема ринково-виробничої системи (вхід, процесор, вихід). Підприємство як закупівельна система, як товаровиробник, як продавець. Динамічність зовнішнього середовища та його вплив на внутрішню динаміку виробництва. Поняття: адаптивність, гнучкість та гомеостатичність виробничо-ринкової системи.

        Підприємство як центр прийняття рішень. Мотивація поведінки підприємства. Основні види вибору підприємства: що виробляти (продукція, роботи, послуги)? як виробляти (технологія, фактори виробництва)? для кого виробляти (ринки, споживачі, ціни)? Фактор часу та періоди у функціонуванні оптимального та рівноваж­ного станів підприємства.

        Найважливіші параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Фактори виробництва, їх групування та варіації. Поняття і параметри виробничої функції. Сукупний, середній та граничний продукт. Витрати виробництва, економічний та бухгалтерський підходи до визна­чення. Альтернативні витрати та їх склад. Сукупні, середні та граничні витрати. Поняття: загальний (сукупний, валовий), середній та граничний виторг. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства. Різні концепції прибутку. Сукупний, середній та граничний прибуток.

Тема 8. Варіації факторів виробництва та оптимум виробника.

      Частинна варіація факторів виробництва. Виробнича функція з одним змінним фактором та її графічне відображення. Феномен «згасання» виробничої функції. Правило спадної віддачі (продуктив­ності) змінного фактора виробництва. Еластичність виробництва: поняття, методика обчислення показників, діапазон змін. Обґрунтування управлінських рішень щодо розширення та згортання виробництва.

      Ізоквантна варіація факторів виробництва. Виробнича функція з двома змінними факторами. Крива однакового продукту (вироб­ничої байдужості) — ізокванта. Карта ізоквант. Заміщуваність факторів виробництва. Гранична норма технічного взаємозаміщення. Доповнюваність, подільність, мобільність та інтенсивність використання факторів виробництва.

      Пропорційна варіація факторів виробництва. Збільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів. Постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від масштабу. Графіки віддачі від масштабу однорідних виробничих функцій. Причини зростаючого та спадного ефекту від масштабу. Еластичність масштабу та її взаємозв’язок з еластичністю виробництва.

        Оптимум виробника та ізоклинна варіація факторів. Вибір ком­бінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Умови комбінації (взаємозаміщення) факторів. Лінія однакових витрат — ізокоста; карта ізокост. Спільний графік однакового продукту та однакових витрат. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми у коротко- та довгостроковому періодах. Межі розширення виробництва у короткостроковому періоді. Оптимальний шлях розвитку в довгостроковому періоді. Ізоклинна варіація факторів виробництва. Зміна цін на ресурси. Ефекти взаємозаміщення та випуску. Концепція Х-фактора (Х-ефек­тивності).

Тема 9. Витрати виробництва.

         Витрати виробництва в короткостроковому періоді. Частинна варіація факторів виробництва і функція витрат. Постійні та змінні витрати (сукупні та середні). Типовий характер зміни витрат у короткостроковому періоді. Закон неминучого зростання граничних витрат (зниження дохідності).

Витрати в довгостроковому періоді. Ізоквантна, пропорційна та ізоклинна варіація факторів виробництва та функція витрат. Криві довгострокових витрат (сукупних і середніх) як такі, що огинають криві короткострокових витрат. Види кривих довгострокових середніх витрат. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства. Варіанти технологічного вибору підприємства в процесі

 

 

вироблення довгострокової стратегії розвитку. Мінімально ефективний розмір виробництва та структура ринку.

РОЗДІЛ 4. Ринки продукту.

Тема 10.  Ринок досконалої конкуренції.

Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики. Ознаки та умови досконалої конкуренції: атомістичність, відкритість, мобільність ресурсів, прозорість, однорідність товару тощо. Поліполістичний спосіб поведінки суб’єктів ринку.

Рівновага підприємства та галузі у короткостроковому періоді. Ринковий попит на продукцію підприємства за умов досконалої конкуренції. Графічне відображення попиту, середнього, граничного й сукупного виторгу підприємства. Максимізаційно-мінімізаційні цілі підприємства в короткостроковому періоді. Визначення оптимальних обсягів випуску: два підходи. Поведінка підприємства за умов зміни ринкової ситуації. Правила поведінки підприємства, їх універсальність. Пропозиція підприємства в короткостроковому періоді, її зв’язок з кривими витрат; графік галузевої пропозиції.

Ринок досконалої конкуренції у довгостроковому періоді. Рухомість ринкового попиту і пропозиції. Звуження мотивації діяльності підприємства з одночасним розширенням можливостей маневрування ресурсами. Пропозиція підприємства у довгостроковому періоді. Крива ринкової пропозиції у довгостроковому періоді та можливі її конфігурації (галузі з постійними, зростаючими, спадними витратами, з їх комбінаціями).

Довгострокова рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки.

Тема 11. Монопольний ринок.

Модель «чистої» монополії та її характеристики. Поняття «єдиний продавець», «ринкова (монопольна) влада» у вузькому та широкому розумінні. Ознаки «чистої» монополії: єдиний продавець, відсутність замінників товару, бар’єри для вступу конкурентів до монополізованої галузі. Різновиди монополії. Діагностування монопольної влади. Монополістичний спосіб дій.

Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроковому періодах. Крива попиту монополіста. Вибір монополістом ціни та обсягу виробництва. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція монополіста та особливості її формування. Визначення монопольної ціни. Цінова диференціація та дискримінація. Рівновага підприємства-монополіста у довгостроковому періоді. Досягнення та утримання монополістом ринкової влади.

Особливості функціонування реальних монополізованих ринків. Аналіз поведінки реальних монополій. Економічні наслідки монополізації галузі. Порівняльна оцінка конкурентного та монопольного ринків. Потреба державного регулювання монополії, антимонопольна політика.

Тема 12. Олігополія.

         Основні ознаки олігополії. Нечисленність підприємств в олігополістичних галузях. Загальна взаємозалежність олігополістів. Однорідність або диференційованість продукту. Високі бар’єри для вступу до галузі. Асиметричність ринкової влади олігополістів.

         Теоретичні моделі олігополії. Олігополістична взаємозалежність та еволюція способу дій учасника ринку. Ринкові лідери та аутсайдери. Узагальнення моделей дуополії за Штакельбергом. Моделі дуополії Курно та Бертрана як відображення ринкової поведінки початківця. Моделювання поведінки олігополістів за функціями їх реакції на ринкові зміни. Стратегія постійного співвідношення цін. Теорія ігор у моделюванні олігополії.

         Особливості організації олігополістичного ринку. Взаємозалеж­ність олігополістів, цінові війни та схильність до змови. Таємні змови, мовчазні згоди та легальні угоди. Картелі. Нецінова конкуренція.

         Ефективність олігополії. Суспільна оцінка олігополістичного ринку. Ефективність олігополії порівняно з іншими ринковими структурами. Економічні наслідки олігополії. Можливості державного регулювання за олігополії.

Тема 13. Ринок монополістичної конкуренції

Ознаки і поширення монополістичної конкуренції. Спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою монополією. Кількість товаровиробників і диференціація виробів. Умови вступу до галузі. Нецінова конкуренція за даної ринкової структури.

Модель поведінки підприємства-монополістичного конкурента. Еластичність попиту за монополістичної конкуренції. Прибутковість і збитковість підприємства у короткостроковому періоді. Визначення оптимального обсягу продажів і цінова політика. Умова досягнення та підтримання беззбитковості у довгостроковому періоді.

Нецінова конкуренція. Суть і передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслідки і загрози. Реклама товару. Вплив рекламної діяльності на обсяг продажів і витрат.

Ефективність монополістичної конкуренції. Наслідки нецінової конкуренції споживачів: діапазон споживчого вибору і втрати вільного часу. Позитивний і негативний аспекти рекламної пропаганди товарів. Надлишкова виробнича потужність, її наслідки для товаровиробника та суспільства в цілому.

Розділ 5.  Ринки факторів виробництва.

Тема 14. Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків

Похідний попит. Взаємозв’язок ринків продуктів і факторів виробництва. Попит на продукти та фактори виробництва. Ринки факторів виробництва, їх функції в економіці. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження. Граничний продукт виробничого ресурсу. Виробнича функція, витрати виробництва та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку товару на похідний попит. Особливості поведінки підприємства-покупця на монопсоніч­ному та олігопсонічному ринках факторів виробництва.

Похідний попит за досконалої конкуренції на ринку товару. Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Функція похідного галузевого попиту. Зміна обсягу попиту та попиту в цілому. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. Аналіз залежності між ринком товару та ринком ресурсу щодо обсягів і цін, її графічне представлення.

Монопольний похідний попит. Монопольний ринок товару та ринок факторів виробництва. Функція монопольного похідного попиту, аналітичне та графічне представлення. Порівняння похідних попитів за монополії та за досконалої конкуренції.

Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння граничного виторгу та граничних витрат товаровиробника при споживанні одного фактора виробництва. Вартісний граничний продукт і ціна фактора. Умова довгострокової рівноваги підприємства з урахуванням похідного попиту.

      Загальна характеристика ринку факторів виробництва. Функції ринків ресурсів в економіці. Споживання виробником факторів виробництва: цілі та обмеження. Граничний фізичний продукт ресурсу, методика його обчислення та графічна інтерпретація. Гранична дохідність ресурсу для різних виробників. Граничні витрати ресурсу та максимізація прибутку виробником. Попит на ресурси: зміна обсягу попиту та попиту в цілому. Цінова еластичність попиту на ресурс.

Тема 15. Мікроекономічна модель ринку праці

      Попит на працю за умов досконало конкурентного ринку ресурсів. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Суть та особливості використання поняття «заробітна плата». Характеристики досконало конкурентного ринку праці. Граничний виграш виробника від найму праці. Обґрунтування рішення про найм. Попит окремого виробника на працю. Формування галузевого та ринкового попиту на працю.

      Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку. Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Обґрунтування вибору робітника щодо праці та відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисності. Ефекти доходу і заміщення за зміни заробітної плати. Криві пропозиції праці, що «вгинається всередину». Ринкова пропозиція послуг праці. Диференціація заробітної плати. Рівновага на ринку праці: двосекторна модель.

         Ринок праці з недосконалою конкуренцією. Попит монополії на працю і монопольна рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості. Прийняття рішення про наймання на моно-
псонічному ринку праці. Монопольна влада продавців праці. Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці.

Двостороння монополія і визначення реального рівня заробітної плати. Дискримінація на ринках робочої сили. Проблеми еквівалентності праці.

Тема 16. Ринки капіталу та природних ресурсів

         Капітал і процентний дохід. Капітал як ресурс тривалого використання; форми капіталу. Рух капіталу і капітальні фонди. Поняття «позичковий процент». Вплив ставки позичкового процента на короткострокові інвестиційні проекти підприємців. Обґрунтування інвестиційних рішень у довгостроковому періоді.

         Пропозиція заощаджень. Часова перевага як економічна категорія. Гранична норма часової переваги, її графічна інтерпретація. Міжчасове бюджетне обмеження в результаті зміни ставки позичкового процента.

Визначення ринкової ставки позичкового процента за умов досконалої конкуренції. Ринкова ставка позичкового процента, однозначність її для позичальників і кредиторів. Вплив зміни ставки на рівноважний обсяг підприємницьких інвестицій. Поняття «поточна, або дисконтована вартість», методика обчислення. Поточна вартість і ринкова ціна основних фондів. Обґрунтування інвестиційних рішень щодо придбання основних фондів. Ризик в інвестуванні та оцінка надійності вкладень.

Особливості прийняття рішень щодо інвестування у людський капітал

Функціонування ринків природних ресурсів.

Розділ 6. Загальна ринкова рівновага.

Тема 17. Загальна рівновага та економічна ефективність

Поняття ринкової рівноваги, її аналіз. Часткова та загальна рів­новага. Необхідність визначення ринкової системи як цілого, дослід­ження взаємодії та взаємозалежності її частин. Аналіз загальної рівноваги, його етапи. Ефект зворотного зв’язку. Система рівнянь загальної рівноваги за Вальрасом. Закон Вальраса.

Рівновага обміну. Необхідність і вигоди ринкового обміну. Порівняння граничних норм заміщення для пар товарів, що обмінюються. Діаграма Еджворта. Ефективність при обміні. Крива контрактів. Парето-ефективний розподіл. Крива можливостей споживачів. Загальна рівновага за Парето.

Ефективність у виробничій сфері. Розподіл виробничих ресурсів. Діаграма Еджворта. Крива виробничих контрактів. Парето-опти­мальний розподіл ресурсів. Рівновага виробника на конкурентному ринку факторів виробництва. Крива виробничих можливостей та ефективність випуску. Ефективність на конкурентних ринках товарів.

Загальна рівновага та економіка добробуту. Сукупна (зведена) ефективність конкурентних ринків (при обміні, при використанні вкладень у виробництво, на ринку товарів). Причини обмеженої спро­можності ринкового регулювання: наявність ринкової влади, непрозо­рість ринків і неповна або асиметрична інформація, вплив зовнішніх ефектів, існування суспільно значущих благ, позаринкова діяльність суб’єктів ринку та неринкові механізми регулювання тощо. Оптимум і квазіоптимум ринкової системи. Теорія загальної рів­новаги та політика у галузі економіки добробуту. Критерії оцінки добробуту.

 

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

 1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Змістовий модуль №1

1

Практичне заняття з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ.
Тема 2. Основи аналізу попиту і пропозиції.

 

3

2

Практичне заняття з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ Тема 3. Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції.

3

3

Практичне заняття з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ
Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінки споживача.

3

4

Практичне заняття з обговоренням ситуацій, розвязанням задач і аналітичних вправ.

Тема 5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача

3

5

Практичне заняття з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ

Тема 6. Аналіз поведінки споживача

3

 

Контрольна (модульна) робота № 1

10*

 

Змістовий модуль №2

 

6

Практичне заняття з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ

Тема 7. Мікроекономічна модель підприємства

3

7

Практичне заняття з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ

Тема 8. Варіації факторів виробництва та оптимум виробника

3

8

Практичне заняття з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ

Тема 9. Витрати виробництва

3

9

Практичне заняття з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ

Тема 10. Ринок досконалої конкуренції

3

10

Семінарське заняття з  розглядом кейсів

Тема 11. Монопольний ринок.

5

11

Семінарське заняття з  розглядом кейсів

Практичне заняття з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ

Тема 12. Олігополія.

5

12

Семінарське заняття з  розглядом кейсів

 Тема 13. Ринок монополістичної конкуренції

5

 

Контрольна (модульна) робота № 2

10*

13

Практичне заняття з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ

Тема 14. Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків

3

14

Семінарське заняття з розглядом практичних ситуацій(кейсів)

Тема 15. Мікроекономічна модель ринку праці

5

15

Семінарське заняття з розглядом практичних ситуацій(кейсів)

Тема 16. Ринки капіталу та природніх ресурсів

5

16

Семінарське заняття з розглядом практичних ситуацій(кейсів)

Тема 17. Загальна рівновага та економічна ефективність

5

Усього балів за роботу на заняттях:

60

                            За виконання контрольних (модульних) робіт

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

1. Виконання і захист комплексного індивідуального завдання № 1[3, c.430 – 445].

2. Виконання і захист аналітико-розрахункового ситуаційного завдання № 2 [3, c.446– 455].

10

 

10

2. Підготовка доповіді з презентацією за заданою викладачем тематикою

5

3. Написання реферату(есе) за заданою викладачем тематикою

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

20

Додатково. Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

 

10

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

            2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Заняття проводяться у вигляді лекцій, практичних занять з обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ, семінарських  занять з розглядом практичних ситуацій (кейсів). Упродовж семестру проводиться письмове міні-тестування (вхідний та вихідний контроль знань). Двічі за семестр, по завершенні 1-го та 2-го модулів  проводиться письмова контрольна (модульна) робота. Завдання для проведення контрольної (модульної) роботи включають у себе вирішення тестових і розрахунково-аналітичних завдань.

В самостійному режимі студенти поетапно і синхронізовано з відповідними темами  практичних занять   виконують індивідуальні комплексні розрахунково-аналітичні завдання №1 і №2. Зміст  та структура індивідуальних завдань, а також деталізовані рекомендації по їх виконанню подані у Практикумі [3, с. 430 – 445; c. 446-455].

При поточному контролі результатів навчання студентів оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • виконання індивідуальних розрахунково-аналітичних завдань;
 • виконання завдань «вхідного» та «вихідного» тестового контролю;
 • результати виконання контрольних (модульних) робіт.

Кількість балів, яку може отримати студент за різними формами контролю, подана в таблиці.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

 

Форми контролю

 

Максимальна кількість балів

Денна
форма навчання*

Усна відповідь в  обговоренні ситуацій, етапи в розв’язанні задач і аналітичних вправ,

«3» х 10 = 30

Участь в розгляді кейсів

«5» х 6 = 30

Усна доповідь (1 раз на семестр) /реферат -  вибіркова складова**

«5» х 1 = 5**

Контрольна (модульна) робота № 1

Теми 1 – 6

10

Контрольна (модульна) робота № 2

Теми 7 – 11

      10

 

Індивідуальне розрахунково-аналітичне завдання

«10» х 2 = 20

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

+ Бонусні бали

(до 10)

Всього

100

 •  Добуток, відповідно,  максимальної кількості балів, яку може отримати студент і

 залікової кількості робіт (завдань).

 

 

 

Шкала оцінювання за певний вид робіт на  семінарському (практичному)  занятті, диференційована  відповідно до рівня знань студентів, наведена в таблиці.

 

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень якості виконання

 

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

недостатній

мінімальний

незадовільний

3

3

2

1

0

0

0

5

5

4

3

2

1

0

10

10

8

6

4

2

0

 

Рівень якості виконання  робіт та їх оцінювання

 

 

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

 1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Установча сесія

1

Контактне заняття: міні-лекція з  обговоренням ситуацій. Тестування.
Тема 1. Вступ до мікроекономіки.

Тема 2. Основи аналізу попиту і пропозиції.

Тема 3. Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції (Самостійне опрацювання)

5

2

Контактне заняття: міні-лекція з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ. Тестування.
Тема 4. Теорія граничної корисності та поведінки споживача(Самостійне опрацювання).

Тема 5. Ординалістський підхід щодо вибору споживача

Тема 6. Аналіз поведінки споживача(Самостійне опрацювання)

5

3

Контактне заняття: міні-лекція з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ. Тестування.

Тема 7. Мікроекономічна модель підприємства(Самостійне опрацювання)

Тема 8. Варіації факторів виробництва та оптимум виробника

Тема 9. Витрати виробництва

5

 

Екзаменаційна сесія

 

4

Контактне  заняття з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ

Тема 10. Ринок досконалої конкуренції.

Тема 11. Монопольний ринок.

5

5

Контактне  заняття з  обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ

Тема 12. Олігополія.

Тема 13. Ринок монополістичної конкуренції

5

6

Контактне  заняття з розглядом практичних ситуацій(кейсів)

Тема 14. Мікроекономічна модель функціонування факторних ринків

Тема 15. Мікроекономічна модель ринку праці.

Тема 16. Ринки капіталу та природніх ресурсів

5

7

Контактне  заняття з  розглядом кейсів

10

 

Усього балів за роботу на заняттях:

40

 

Контрольна  робота

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

 1. Виконання комплексного індивідуального завдання №1[3, c.430– 445]

10

 1. Захист комплексного індивідуального завдання №1

15

 1.  Виконання  індивідуального розрахунково-аналітичного завдання №2 [3, c.446 – 455]

10

 1. .Захист виконаного індивідуального розрахунково-аналітичного завдання

15

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

50

Додатково. Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

 

10

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

 

 

            3.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Заняття проводяться у вигляді міні-лекцій, контактних занять з обговоренням ситуацій, розв’язанням задач і аналітичних вправ, розглядом практичних ситуацій (міні-кейсів).

Для студентів заочної форми навчання також передбачено:

– 1 контрольна (модульна) робота;

– виконання і захист індивідуального розрахунково-аналітичного завдання.

Упродовж контактних занять проводиться письмове міні-тестування (вихідний контроль знань). На екзаменаційній сесії проводиться письмова контрольна робота. Завдання для проведення контрольної роботи включають у себе вирішення тестових і розрахунково-аналітичних завдань.

В самостійному режимі студенти виконують індивідуальне розрахунково-аналітичне завдання. Зміст  та структура індивідуального завдання подані у Практикумі [3, c. 446-455].

При поточному контролі результатів навчання студентів оцінці підлягають результати навчання, що виявляються через набуті компетентності (знання, уміння, навички тощо), а саме:

 • відповіді (виступи) на аудиторних заняттях;
 • результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента;
 • виконання індивідуальних розрахунково-аналітичних завдань;
 • виконання завдань «вихідного» тестового контролю;
 • результати виконання контрольної роботи.

Кількість балів, яку може отримати студент за різними формами контролю, подана в таблиці.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

 

Форми контролю

 

Максимальна кількість балів

Заочна
форма навчання

Усна відповідь в  обговоренні ситуацій, етапи в розв’язанні задач і аналітичних вправ,

«5» х 6 = 30

 

Участь в розгляді кейсів

«10» х 1 = 10

Виконання Індивідуального розрахунково-аналітичного завдання

«10» х 2 = 20

Захист виконаного індивідуального розрахунково-аналітичного завдання

«15» х 2 = 30

Контрольна  робота 

«10» х 1 = 10

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

+ Бонусні бали

(до 10)

Всього

100

 •  Добуток, відповідно,  максимальної кількості балів, яку може отримати студент і

 залікової кількості робіт (завдань).

 

 

 

Шкала оцінювання за певний вид робіт на  семінарському (практичному)  занятті, диференційована  відповідно до рівня знань студентів, наведена в таблиці.

 

 

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень якості виконання

 

Відмінний

Добрий

Задовільний

Незадовільний

недостатній

мінімальний

незадовільний

5

4

3

2

1

0

 

10

10

8

6

4

2

0

15

15

10

6

4

2

0

 

Рівень якості виконання  робіт та їх оцінювання

 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

 1. Карта самостійної роботи студента ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема заняття
відповідно до
робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий
термін подання для перевірки

Форма подання або виконання

Макс.

к-сть балів

Тема 1. «Вступ до мікроекономіки»

індивідуальне завдання

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (26.02.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

1

Тема 2. «Основи аналізу попиту і пропозиції»

індивідуальне завдання

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (26.02.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

1

Тема 3. «Ринковий механізм погодження попиту і пропозиції»

індивідуальне завдання

тестування  через засоби системи Moodle

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (5.03.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

3

Тема 4. «Теорія граничної корисності та поведінка споживача»

індивідуальне завдання

тестування  через засоби системи Moodle

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (12.03.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

3

Тема 5. «Ординалістський підхід щодо вибору споживача»

індивідуальне завдання

тестування  через засоби системи Moodle

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (19.03.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

3

Тема 7. «Мікроекономічна модель підприємства»

індивідуальне завдання

тестування  через засоби системи Moodle

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (26.03.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

3

Тема 8. «Виробнича функція»

індивідуальне завдання

тестування  через засоби системи Moodle

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (26.03.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

3

Тема 9. «Витрати виробництва»

індивідуальне завдання

тестування  через засоби системи Moodle

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (2.04.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

3

Тема 10. «Ринок досконалої конкуренції»

індивідуальне завдання

тестування  через засоби системи Moodle

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (9.04.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

3

Тема 11. «Монопольний ринок»

індивідуальне завдання

тестування  через засоби системи Moodle

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (16.04.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

3

Тема 12. «Олігополія»

індивідуальне завдання

тестування  через засоби системи Moodle

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (23.04.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

3

Тема 13. «Ринок монополістичної конкуренції»

індивідуальне завдання

тестування  через засоби системи Moodle

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (30.04.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

3

Тема 15. «Мікроекономічна модель ринку праці»

індивідуальне завдання

тестування  через засоби системи Moodle

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (7.05.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

3

Тема 16. «Ринки капіталу та природних ресурсів»

індивідуальне завдання

тестування  через засоби системи Moodle

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (14.05.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

3

Тема 17. «Загальна рівновага та економічна ефективність»

індивідуальне завдання

тестування  через засоби системи Moodle

дата повідомляється через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (21.05.2018)

електронна
через дистанційний курс в системі Moodle

3

Усього балів за роботу в дистанційному режимі

40

ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА
Види індивідуальних завдань
(студент виконує або ЗВС 1, або обирає 5 інших завдань упродовж семестру)

 1. Виконання комплексного індивідуального завдання ЗВС 1

10

 1. Виконання завдань ЗВС 2 – ЗВС 17

10

Усього балів за виконання завдань за вибором студента

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

50

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА

Підсумковий контроль

За графіком екзаменаційної сесії

Письмова робота в аудиторії університету

50

 

4.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

 Заняття на дистанційній формі навчання відбуваються шляхом опанування студентом навчального матеріалу, виконання завдань для самоперевірки знань та контролю засвоєння курсу у формі виконання індивідуальних завдань через дистанційний курс в системі Moodle. Робочою навчальною програмою передбачено також виконання завдань за вибором студента:
студент виконує або ЗВС 1, або обирає 5 інших завдань упродовж семестру.

 

Кількість балів, яку може отримати студент за різними формами контролю, подана в таблиці.

 

Форми контролю результатів навчальної діяльності студентів та їх оцінювання

 

Форми контролю

 

Максимальна кількість балів

Дистанційна
форма навчання*

Виконання  індивідуальних завдань

«1» х 2 = 2

Виконання  індивідуальних завдань з тестуванням через засоби системи Moodle

«3» х 13 = 39

Виконання комплексного індивідуального завдання

«10» х 1 = 10

Представлення результатів науково-дослідних робіт на студентських конкурсах, конференціях, олімпіадах тощо

+ Бонусні бали

(до 10)

Всього

50

* Добуток, відповідно,  максимальної кількості балів, яку може отримати студент і

 залікової кількості робіт (завдань).

 

 

 

Шкала оцінювання, яка диференційована  відповідно до рівня знань студентів, передбачена в системі Moodle.

 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

5.1. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

      Впродовж семестру студенти  виконують різноманітні види робіт, що зазначені в Карті навчальної роботи за відповідними формами навчання (розділи 2.1, 3.1, 4.1). 

Основними видами індивідуальних завдань  є підготовка доповідей та презентацій за темою дослідження, рефератів, які виконуються з використанням елементів наукового дослідження; виконання аналітико-розрахункових ситуаційних завдань; захист розрахункових робіт; роботу на навчальних платформах у відкритих онлайнових курсах, виконання  індивідуальних завдань з тестуванням через засоби системи Moodle тощо.

Виконання індивідуальних робіт з елементами наукового дослідження в галузі мікроекономічного аналізу має на меті надбання студентами досвіду теоретичного (модельного) пояснення стратегічних та тактичних рішень окремих суб’єктів товарних чи ресурсних ринків, особливостей функціонування різних моделей ринку, ефективності впливу різних інструментів державного регулювання на ринкову рівновагу, механізмів обґрунтування варіанту ринкової поведінки окремих мікросистем тощо. 

Основними вимогами щодо виконання зазначених завдань є, перш за все, використання методології та інструментарію мікроекономіки при дослідженні обраної проблеми чи напрямку творчого пошуку. Виконання робіт має містити ілюстрацію практичного підтвердження мікроекономічних принципів поведінки чи прийняття рішень суб’єктів ринкової економіки. Презентація результатів виконання завдань з елементами дослідження студентами денної форми навчання проводиться на практичних заняттях, присвячених розгляду відповідних розділів курсу, за необхідності – подання виконаного реферату під час індивідуально-консультативної роботи викладача зі студентами.

        Текст доповіді(реферату) має бути відповідно оформлений (комп’ютерний текст українською мовою, Times New Roman, 14 pt, полуторний інтервал, обсяг до 10 сторінок) зі списком використаних джерел (з  посиланнями на них в тексті).

Зміст, структура розрахунково-аналітичних  індивідуальних завдань №1 і №2 та вимоги щодо їх виконання подані у Практикумі [3, c. 430-455].

         Окремою формою самостійної роботи студента та такою, що оцінюється понад обсягів завдань, які встановлені робочою навчальною програмою з відповідної дисципліни,  є науково-дослідна діяльність — участь студентів у роботі наукових конференцій, студентських наукових гуртків та проблемних груп, підготовці публікацій, участь у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах та Міжнародних конкурсах тощо. Тематична спрямованість таких робіт визначається переважно темами відповідних наукових заходів, проте для систематичної дослідницької діяльності можна скористатись актуалізованою орієнтовною тематикою, яка міститься в Практикумі [3, с. 487 - 489]. Вибір теми дослідження необхідно узгодити з науковим керівником ( викладачем, який веде семінарські чи контактні заняття).

 

5.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ
ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Рівень якості підготовленої  доповіді студентом денної форми навчання оцінюється за такими критеріями: глибина вивчення та осмислення теми; репрезентативність масиву опрацьованої інформації. Такими ж є вимоги до змісту реферату. Рівень якості презентації доповіді з елементами наукового дослідження: розвиненість мови; вільне володіння матеріалом; чіткий та зрозумілий виклад; лаконічність та дотримання регламенту; здатність надавати відповідь на питання та аргументувати свою позицію, адекватність презентаційних матеріалів. Максимальна кількість балів – 5.

Вимоги щодо виконання індивідуальних розрахунково-аналітичних завдань №1 і №2 подані у Практикумі [3, c. 430-455]. Завдання виконується поетапно, розрахунки супроводжуються графічними ілюстраціями і аналітичними висновками. Максимальна кількість балів за кожне з завдань – 10.

Захист виконаних індивідуальних завдань має на меті підтвердити вміння студента використовувати засоби мікроекономічного аналізу в поясненні змодельованих ситуацій. Максимальна оцінка – 15 балів (заочна форма навчання).

 

 

 1. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

 Підсумковий контроль рівня засвоєння студентом  навчального матеріалу з дисципліни «Мікроекономіка» відбувається виключно на підставі результатів поточного контролю рівня знань, умінь та навичок студентів.

                  Результат поточного контролю визначається в діапазоні:

0—100 балів.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою    ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

89-80

4 (добре)

С

70-79

D

69-66

3 (задовільно)

Е

65-60

FX

59-21

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

20-0

2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

 Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі    заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після   належної підготовки роботи мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

 

 

6.1. СТРУКТУРА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ

 

Завданням контрольної роботи є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми галузі знань тощо.

        

В контрольній роботі оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні модельних задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати системність знань, розуміння логіки та взаємозв’язків між окремими розділами галузі знань;
 • володіння сучасними інструментами мікроекономічного аналізу для пояснення закономірностей, процесів та явищ реальної економіки;
 • оцінка здатності творчо використовувати накопичені знання.

                     Типова структура контрольної роботи включає такі різновиди завдань:

 • Завдання на виявлення знань понятійного апарату науки та розуміння їхнього призначення в мікроекономічному аналізі.
 • Завдання на виявлення розуміння основних принципів  і закономірностей поведінки мікросистем, здійснення процесів та виникнення явищ в економіці.
 • Завдання на виявлення вміння розв’язувати ринково-виробничі ситуації та виконувати обчислення параметрів економічних моделей.
 •  Завдання на виявлення навичків обґрунтовувати економічний вибір споживача/ виробника (виконувати комплексне розрахунково-аналітичне завдання).
 • Завдання на вміння творчо поєднувати графічні та вербально-аналітичні засоби у поясненні економічних явищ.

 

 

6.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ

Результати виконання індивідуальної контрольної роботи оцінюються у діапазоні від 0 до 100 балів.            Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета, тобто за шкалою від 0 до 10 балів залежно від рівня знань. 

Відповідь студента на кожне із завдань, залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

 

Кількість балів за

10 баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

Відмінний - всебічне системне і глибоке знання програмного матеріалу науки; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою

8

Добрий – ґрунтовне знання програмного матеріалу; засвоєння основної літератури;  володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою, допущення незначних погрішностей в окремих елементах процедур

6

Задовільний – посереднє знання основного програмного матеріалу; викладення у відповіді виключно нормативного матеріалу, механічно засвоєного з лекційного курсу, або навчального посібника; допущення незначних помилок у застосуванні інструментарію мікроекономічного аналізу та тлумаченні результатів

4

Не достатній – неповне та нечітке  викладення сутності питання; допущення грубих методичних помилок у розрахунках та невміння пояснювати результати

2

Мінімальний – некоректне використання понятійного апарату(омонімів з інших дисциплін); часткове вміння використовувати окремі методи розрахунків

0

Незадовільний – відсутність відповіді на поставлене питання чи виконаного розрахунково-аналітичного завдання

 

 

 

  6.3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ
В КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ ДЛЯ ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ

 • Розкрити зміст понять і пояснити їхнє призначення в мікроекономічному аналізі :

                        Приклад 1. Ізокоста; пряма цінова еластичність попиту; картель.

                        Приклад 2. Земля як фактор виробництва; рівновага Курно; економічний       прибуток.

 • Пояснити явища та процеси, використовуючи інструменти мікроекономічного аналізу:

                 Приклад 3. Пояснити закономірності зміни витрат виробництва в короткостроковому періоді та їх вплив на вибір виробником обсягів випуску продукції.

                Приклад 4. Виконати розрахунки, проаналізувати та проілюструвати рішення графічно:

Функція попиту на товар описується рівнянням Qd = 50 - P, а функція пропозиції  Qs = p - 25.

Визначити:

а)рівноважну ціну ( грн.) та рівноважний обсяг товару (тис.шт.);

б)що відбудеться, якщо держава встановить цінове обмеження на цей товар у розмірі 30 грн.;

в)рішення проілюструвати графічно.

 • Розв’язати та проаналізувати розрахунково-ситуаційне завдання.

             Приклад 5. Розрахувати середні змінні, середні постійні, середні загальні  та граничні витрати виробництва продукції, якщо відомо, що ціна одиниці капіталу дорівнює 20 грн, а ціна одиниці праці 40 грн. Проаналізувати динаміку витрат у короткостроковому періоді. (10 балів)

 

В ситуації моделюється вибір підприємства в  короткостроковому періоді.  Капітал є фіксованим фактором виробництва і дорівнює 5 одиницям. Співвідношення між витратами праці і випуском продукції наведене  у таблиці:

 

Кількість одиниць праці, чол/період

0

2

4

6

8

10

12

Обсяг виробництва, шт/період

0

10

40

60

72

80

84

 

Підприємство  функціонує в умовах досконало конкурентного ринку, на якому присутні 500 фірм, які мають аналогічні витрати виробництва. Функція галузевого попиту на продукцію визначається такими даними:

 

Обсяг попиту, тис. шт.

50

40

36

30

28

25

20

10

5

Ціна продукції, грн.

1

2

3

4

10

20

22,5

30

50

 

 •  Обґрунтувати економічний вибір товаровиробника.

Приклад 6. За отриманими у п. 3 результатами визначити умови ефективного функціонування підприємства в умовах досконало конкурентного ринку. Обґрунтувати, який обсяг випуску є раціональним. Визначити. Якою буде величина прибутку (збитків) підприємства та як це вплине на вибір довгострокового періоду(10 балів).

 

               Приклад 7-8. Виконати необхідні обчислення (завдання 7) й обгрунтувати раціональний вибір споживача (завдання 8).

 В ситуації моделюється, як споживач здійснює вибір між купівлею цукерок і печива. В таблиці наведено корисність, яку він отримує від споживання різної кількості цукерок і печива. Ціна цукерок — 3 грош. од., печива — 2 грош. од. за 1 кг.

Припустимо, що споживач зазвичай купує 4 кг цукерок і 2 кг печива на місяць і витрачає весь бюджет, виділений для цих цілей.

Кількість товару,
кг

Сукупна корисність цукерок, ютилів

Сукупна корисність печива, ютилів

1

21

20

2

39

38

3

54

54

4

66

68

5

75

80

6

81

90

7

84

98

8

85

104

 

 

 Використовуючи наведену інформацію:

 1. Розрахувати бюджет споживача, граничну та зважену граничну корисність по кожному виду благ.

4.Проаналізувати, яку корисність отримує споживач, купуючи 4 кг цукерок і 2 кг печива. Обґрунтувати, в якій комбінації споживачу варто купувати цукерки та печиво для максимізації корисності.       

 

 • Пояснити та графічно проілюструвати за допомогою інструментів мікроекономічного аналізу економічні явища:

         Приклад 9.

Використання концепції еластичності попиту в обґрунтуванні цінової політики продавців (виробників) товарів.

                  Приклад 10.

Ефект від збільшення масштабу виробництва та його відображення в структурі галузі.

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

 

7.1. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Мікроекономіка : підручник / [А. П. Наливайко, Л. А. Азьмук, П. Г. Банщиков та ін.] ; за наук. ред. А. П. Наливайка. – К. : КНЕУ, 2011. – 446 с.
 2. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. За заг. ред. А.П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 1999. – 208с.
 3. Практикум з мікроекономіки до підручника «Мікроекономіка» за наук. ред.  А.П.Наливайка / [ Є.В.Прохорова (кер.кол.авт., Л.А.Азьмук, П.Г.Банщиков та ін..]. – К.:КНЕУ, 2013. – 522[6]с.

 

                                7.2.         ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

 1. Азьмук Л.А., Задорожна Н.В. Мікроекономічна теорія виробництва та витрат: Навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.:КНЕУ, 2005. – 100 с.
 2. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Підручник: у 2-х кн.. – Кн. 2: Мікроекономіка. Затверджено МОН України / За ред. С.М. Панчишина. – К., -2010. – 437с.
 3. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін: Навч. посібник. — К.: Заповіт, 1996. — 240 с.
 4. Ватаманюк З.І., Панчишин С.М., Ревенчук С.К. та ін. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З. Ватаманюка та С. Панчишина. – К.: «Видавничий дім» Альтернативи, 2001. – 606 с.
 5. Веріан Гел. Р. Мікроекономіка: проміжний рівень. Сучасний підхід: Підручник. 6-те вид. /За ред. С.Слухая, П. Банщикова. – К.: Лібра, 2006. – 632с.
 6. Гальперин В.М., Игнатьев С.И., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2 – х т. / Под ред. В.М. Гальперина. Т.1. – СПб: Экономическая школа, 2006.-348 c.
 7. Гальперин В.М., Игнатьев С.И., Моргунов В.И. Микроэкономика: в 2 – х т. / Под ред. В.М. Гальперина. Т.2. – СПб: Экономическая школа, 2006.-512 c
 8. Задорожна Н.В. Мікроекономічна теорія виробництва і витрат: Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2003. – 219 с.
 9. Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т. / Пер. с англ. 2-го изд. — М.: Республика, 1992. — Т. 1. — 399 с.; Т. 2. — 400 с.
 10. Мікроекономіка і макроекономіка: Підручник для студентів екон. спец. закладів освіти / За заг. ред. С. Будаговської. — К.: Основи, 1998. — 518 с.
 11. Мікроекономіка: Навч.-методичний комплекс: У 3-х ч. / Укл. А. П. Наливайко та ін. — К.: КДЕУ, 1997. — 267 с.
 12. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учеб. для вузов. — 2-е изд., изм.–  М.: Издат. группа НОРМА-ИНФРА. М, 2005 — 576 с.
 13. Піндайк Р., Рубінфелд Д. Л. Мікроекономіка / Пер. з англ. А. Олій­ника, Р. Скільського. — К.: Основи, 1996. — 646 с.
 14. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Микроэкономика, 18-е издание. –М., 2008.- 752с
 15.  Сборник задач по микроэкономике: К "Курсу микроэкономики" Р. М. Нуреева / [Р. М. Нуреев, Д. В. Акимов, А. В. Аносова и др. ; гл. ред. Р. М. Нуреев]. - М. : Норма : ИНФРА-М, 2010. – 416 с.
 16. Слухай С. В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. — К.: Лібра, 1998. — 256 с.
 17. Теория фирмы / Под. ред. В. М. Гальперина. — СПб.: Экон. шк., 1995. — Вехи экономической мысли; Вып.2. — 534 с.
 18. Фандель Г. Теорія виробництва і витрат: / Пер. з нім.; — К.: Таксон, 2000. — 520 с.
 19. Фель У., Оберендер П. Основи мікроекономіки / Пер. з нім. 6-го вид.; За ред. А. П. Наливайка. — К.: Укртиппроект, 1998. — 478 с.
 20. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика / Пер. с англ. 2-го изд. — М.: Дело ЛТД, 1995. — 864 с.
 21. Чемберлин Э. Теория монополистической конкуренции. Реориентация теории стоимости / Пер. с англ.; Под ред. Ю. Я. Ольсевича. - М.: Экономика, 1996. - 351 с.
 22. 50 лекций по микроэкономике: В 2-х т. – СПб.:Экон. шк., 2000. – т.1. – 624; т. 2 – 770 с.

 

 1.