Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Місцеві фінанси

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання контрольної роботи

з дисципліни «Місцеві фінанси»

для студентів денної і заочної форм навчання

ОКР – «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2014

Місцеві фінанси: Методичні вказівки для виконання контрольної роботи для студентів денної і заочної форм навчання ОКР – «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» // Укл. І.Г. Ткачук, І.І. Плець – Івано-Франківськ, 2014. – 37 с.

 

 

Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів денної і заочної форм навчання ОКР – «спеціаліст»,«магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» обговорено та схвалено на засіданні кафедри фінансів (протокол № 2 від 11 вересня 2014 року)

 

 

Рецензенти:

Пилипів Н.І. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Перевозова І.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.


ЗМІСТ

 

Пояснювальна записка

4

1. Загальні положення

7

2. Завдання і методичні вказівки до виконання контрольної роботи

8

Рекомендована література

18

Додаток А. Вихідні дані для виконання контрольної роботи

22

Додаток Б. Приклади рішення задач контрольної роботи

25

 


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» є ґрунтовне узагальнення і доступне викладання теоретичних надбань фінансової думки у місцевих фінансах навчальної та методичної літератури задля підготовки висококваліфікованих працівників, які глибоко розуміють функціонування місцевих фінансів, здатні на практиці творчо застосовувати інструментарій управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» є вміння застосовувати в практичній діяльності, науково-дослідній роботі, у навчальному процесі набуті теоретичні знання, практичні навики з місцевих фінансів, обізнаність їх функціонування в умовах ринку.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

1)  структуру місцевих бюджетів і принципи їх формування;

2)  організаційну основу складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв'язок з проектом Державного бюджету України;

3)  джерела формування і основних напрямів використання  місцевих бюджетів;

4)  інструменти міжбюджетного регулювання;

5)  систему управління фінансами і фінансового контролю на регіональному рівні;

6)  організацію казначейської системи виконання місцевих бюджетів;

7)  особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності.

8)  принципи формування економічних відносин, які забезпечували б умови вільного розвитку всіх регіонів України, так як важлива роль належить місцевому самоврядуванню, як вагомому чиннику політичного й економічного розвитку суспільства;

9)  що повноцінне функціонування інституту місцевого самоврядування можливе лише за умови створення необхідного економічного підґрунтя для діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення їх фінансової незалежності;

10)    логіку дотримання вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», що об’єктивно випливає із зв’язку галузей фінансової науки: теорії фінансів як базису знань, державних фінансів як науки про доктрину держави у фінансовій політиці, державне регулювання як науки про прикладні механізми реалізації економічної політики держави.

вміти:

1)  проводити планування величини, складу і структури доходів  місцевих бюджетів всіх рівнів;

2)  складати розрахунки за витратами бюджетів, забезпечити цільовий напрям бюджетних коштів, проводити нормування витрат бюджету, забезпечити необхідний склад витрат, збалансувало бюджетів;

3)  розробляти і застосовувати в практичній роботі кошториси доходів і витрат бюджетних установ, планувати  бюджетних коштів;

4)  розкривати шляхи раціонального використання бюджетних коштів, економії витрат бюджет всіх рівнів, ефективного використання матеріальних фінансових ресурсів в бюджетних установах.

5)  розвивати і закріплювати навички комплексного асоціативного мислення на основі знань набутих, так як деякі завдання мають наскрізний характер і виконання кожного наступного з них ґрунтується на виконанні попередніх;

6)  спрямувати практичні, семінарські заняття у студентських групах на інтенсифікацію засвоєння матеріалу, набуття знань з місцевих фінансів;

7)  навчити самостійно оцінювати систему формування дохідної бази і напрямку витрачання бюджетних коштів, принципи місцевого оподаткування, створення ефективної системи між бюджетних відносин;

8)  застосувати набуті теоретичні знання на практиці, самостійно оцінювати систему регулятивних заходів порівнювати її із зарубіжною практикою;

9)  проводити індивідуальний вибір із багатоваріантних рішень завдань, обґрунтувати власну позицію щодо розв’язання тої чи іншої проблеми.

Процес навчання у вищому закладі освіти передбачає здобуття студентами знань під час аудиторних лекційних і семінарських занять у комплексному поєднанні їх з самостійною та індивідуальною роботою на навчальній базі університету та поза її межами. Контрольна робота студентів формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентами знань.

Дисципліна поглиблює знання, отримані студентами при вивченні курсів «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система» та ін.

Контрольна робота студентів має бути систематичною, послідовною, здійснюватися з використанням методико-технологічних прийомів та принципів, що дасть можливість студенту досконало опанувати предмет курсу. Передусім студент має усвідомити теоретичну та практичну значимість дисципліни; детально ознайомитися із найважливішими розділами курсу; усвідомити, що всі теми курсу взаємопов’язані між собою.

 


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Контрольна робота студента з дисципліни «Місцеві фінанси» містить три основних завдання:

-               теоретичне завдання, в якому розкривається сутність запропонованого теоретичного питання;

-               чотири тестових питання за основними темами дисципліни, кожне з яких може мати одну або декілька вірних відповідей;

-               практичне завдання, в якому студент проводить розрахунки шести типових задач.

 


2 ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Нижче наводяться завдання, які повинні бути вирішені в процесі виконання контрольної роботи. Задачі формулюються інваріантно стосовно числових даних, що в них використовуються. Студент обирає варіант контрольної роботи згідно з двома останніми цифрами своєї залікової книжки.

Перелік вихідних даних наведений у додатку А. Приклади вирішення задач наведені у додатку Б.

 

Розділ 1. Теоретичні питання

 

 1.  Історичний розвиток місцевого самоврядування як основа місцевих фінансів.
 2. Проблеми становлення і розвитку місцевих фінансів в Україні.
 3. Нормативно-правове регулювання місцевих фінансів.
 4. Територіальна громада як первинний об’єкт місцевого самоврядування.
 5. Особливості та характерні ознаки фінансових відносин у сфері місцевих фінансів.
 6. Стратегія і тактика фінансової політики місцевих рад народних депутатів.
 7. Особливості функціонування фінансового механізму на місцевому рівні.
 8. Вплив місцевих фінансів на економічний розвиток регіонів.
 9. Управління фінансами на місцевому рівні.
 10. Права та обов’язки місцевих органів влади та управління щодо формування та використання бюджетів.
 11. Роль місцевих бюджетів в економічному і соціальному розвитку регіонів.
 12. Види місцевих бюджетів та особливості їх формування і використання.
 13. Бюджетний процес на місцевому рівні.
 14. Бюджетний федералізм.
 15. Проблеми реформування місцевого оподаткування.
 16. Фінансова автономія місцевих органів влади, її оцінка та аналіз.
 17. Нормативно-правова база функціонування позабюджетних фондів місцевого самоврядування в Україні.
 18. Досвід формування валютних фондів місцевих рад.
 19. Особливості сучасної практики створення цільових фондів органів місцевого самоврядування.
 20. Напрями зміцнення фінансової незалежності місцевого самоврядування в Україні.
 21. Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв’язок з проектом Державного бюджету та планами економічного і соціального розвитку регіонів.
 22. Розподіл місцевих бюджетів на «загальний» та «спеціальний фонди», їхні джерела та порядок формування.
 23. Шляхи оптимізації структури місцевих бюджетів в Україні.
 24. Реформа адміністративно-територіального устрою на Україні та її вплив на виконання бюджетної політики.
 25. Інвестиційна складова місцевих бюджетів.
 26. Розпорядники кредитів. Їх права та обов’язки.
 27. Комунальний кредит та його форми.
 28. Вплив малого бізнесу на формування фінансових ресурсів місцевого самоврядування.
 29. Джерела, зміст та структура доходів місцевих бюджетів.
 30. Види податкових надходжень до місцевих бюджетів.
 31. Роль загальнодержавних податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів.
 32. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.
 33. Місцеві позики як інструмент поновлення доходів місцевих бюджетів.
 34. Основні напрями використання коштів місцевих бюджетів.
 35. Зміст та структура видатків місцевих бюджетів.
 36. Особливості планування видатків на освіту.
 37. Проблеми фінансування видатків на лікувальні заклади.
 38. Шляхи вдосконалення бюджетного нормування.
 39. Програмно-цільовий метод формування місцевого бюджету.
 40. Історія становлення і розвитку бюджетних відносин в Україні.
 41. Реформа міжбюджетних відносин в Україні.
 42. Міжбюджетні відносини в зарубіжних країнах.
 43. Діючі інструменти міжбюджетних відносин.
 44. Об’єкт взаємовідносин місцевих бюджетів з Державним бюджетом України.
 45. Власні доходи місцевих бюджетів – основа фінансової незалежності місцевого самоврядування.
 46. Види бюджетних трансфертів.
 47. Перерозподіл фінансових ресурсів між «багатими» і «бідними» (у фінансовому розумінні) регіонами.
 48. Особливості фінансового планування в бюджетній сфері на місцевому рівні.
 49. Роль фінансових відділів, управлінь та податкових інспекцій у фінансовому плануванні регіонів.
 50. Контроль фінансових органів за формуванням та використанням коштів місцевих бюджетів.
 51. Контроль місцевих органів влади за формуванням і використанням коштів підприємств комунальної власності.
 52. Особливості контролю в житлово-комунальному господарстві.
 53. Комунальна власність як засіб реалізації громадських послуг.
 54. Фінансове планування на підприємствах комунальної власності.
 55. Особливості формування та розподілу виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності.
 56. Прибуток підприємств комунальної власності та його розподіл.
 57. Структура місцевих бюджетів у зарубіжних країнах.
 58. Світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади.
 59. Застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні.
 60. Зарубіжний досвід місцевого оподаткування.

 

Розділ 2. Тестові питання

 

1. Причиною виникнення місцевих фінансів є:

а) наявність місцевих бюджетів;

б) бажання місцевих органів самоврядування мати самостійну доходну базу;

в) наявність територіальних колективів, відокремлення функцій і завдань, які покладаються на їхні органи влади;

г) поява  різних  ідеологічних  та  політико-економічних  систем  державного розвитку.

2. Основні складові ролі місцевих фінансів:

а) сприяння міжнародному співробітництву;

б)забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування;

в) реалізація завдань державної регіональної політики;

г) вирішення  соціальних,  демографічних,  екологічних,  національних та інших проблем регіонів;

д) забезпечення обороноздатності країни.

3. Категорія «місцеві фінанси» - це:

а) сукупність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування;

б) місцеве господарство адміністративно-територіальних одиниць;

в) система економічних відносин, пов»язаних із фомуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів, необхідних органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них завдань;

г) сукупність матеріальних засобів, які надаються в розпорядження адміністративно-територіальних одиниць.

 1. 4.     До місцевих бюджетів в Україні належать:

а) обласні бюджети;

б) районні бюджети;

в) державний бюджет;

г) зведений бюджет України;

д) бюджети місцевого самоврядування.

 1. 5.     Згідно з Бюджетним кодексом України, місцевий бюджет складається з фондів:

а) унітарного та федерального;

б) загального та спеціального;

в) економічного та соціального;

г) амортизаційного та інвестиційного.

6. Особливості місцевих бюджетів:

а) забезпечують матеріальну незалежність місцевих органів самоврядування;

б) важливе джерело зростання добробуту населення регіону;

в) безпосередня підпорядкованість місцевим органам самовря­дування;

г) забезпечують фінансовими ресурсами всі підприємства, які функціонують на території регіону;

д) усі ланки місцевих бюджетів безпосередньо й органічно зв»я­зані не тільки між собою, а й з установами та підприємствами, які функціонують на території регіону.

7. Фінансова незалежність місцевого самоврядування - це:

а)незалежність  органів  місцевого  самоврядування  від  загальнодержавних  органів  влади  у  прийнятті  певних  рішень щодо місцевих  проблем  при  наявності  забезпечення  їх  вирішення відповідними коштами;

б)незалежність органів місцевого самоврядування від рішень загальнодержавних органів влади;

в) право органів місцевого самоврядування самостійно приймати рішення в сфері місцевих фінансів;

д) залежність  органів  місцевого  самоврядування  від  загальнодержавних  органів  влади  у  прийнятті  певних  рішень щодо місцевих  проблем  при  наявності  забезпечення  їх  вирішення відповідними коштами.

 1. 8.     Доходи місцевих бюджетів поділяються на:

а) загальнодержавні і місцеві;

б) податкові, неподаткові, доходи від операцій з капіталом, трансферти;

в) власні і закріплені;

г) постійні і тимчасові.

 1. 9.     Що не відноситься до фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування:

а) доходи місцевих бюджетів;

б) фінансові ресурси підприємств комунальної власності;

в) видатки місцевих бюджетів;

г) благодійні, спонсорські внески, пожертвування.

10. Які видатки не фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів:

а) видатки, які визначаються функціями держави (освіта, охорона здоров»я, соціальний захист і соціальне забезпечення тощо);

б)видатки для забезпечення конституційного ладу держави, державної цілосностіта суверенітету, незалежного судочинства;

 в) видатки на реалізацію прав та обов»язків місцевого самоврядування;

 г) всі відповіді вірні.

11. Переваги програмно-цільового методу планування бюджету:

а) сприяє ефективнішому використанню бюджетних коштів;

б) дає  можливість  встановити  безпосередній  зв»язок  між  виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання;

в) сприяє дієвому контролю за витрачанням бюджетних коштів.

12. Кошторис видатків – це:

а) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригувальні коефіцієнти до них і прогнозний обсяг кошика доходів місцевих бюджетів;

б) показник, що дорівнює обсягу коштів, необхідних місцевому самоврядуванню для збалансування бюджету;

 в) загальний плановий документ, який визначає обсяг, цільове спрямування та поквартальний розподіл коштів, які виділяються з бюджету на проведення соціально-культурних заходів, господарського та культурного будівництва;

г) гарантований державою в межах наявних бюджетних ресурсів рівень фінансового забезпечення повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.

13.    Міжбюджетні відносини – це:

а) сукупність міжбюджетних трансфертів, що здійснюються протягом бюджетного року;

б) відносини між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, передбачених Конституцією та законами України;

в) відносини між органами місцевого самоврядування, метою яких є збалансування місцевих бюджетів відповідно до Конституції та законів України;

г) надання коштів з державного бюджету місцевим для збалансування доходів і видатків усіх бюджетів.

14. Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами враховує:

а) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригувальні коефіцієнти до них і прогнозний обсяг кошика доходів місцевих бюджетів;

б) коефіцієнт вирівнювання й індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці;

в) кількість муніципальних закладів;

г) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг.

15. Методи бюджетного регулювання:

а) балансовий;

б) відсоткових відрахувань від  загальнодержавних податків і доходів;

в) моделювання;

г) встановлення надбавок до загальнодержавних податків;

д) надання бюджетних трансфертів.

16. Місцевий фінансовий орган - це:

а) установа (організація), що фінансується з місцевого бюджету;

б) установа, яка відповідно до законодавства України організовує та здійснює  функції  зі  складання,  виконання  місцевих  бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів;

в) установа, яка здійснює функції з фінансування місцевих бюджетів;

г) усі відповіді правильні.

17. Казначейське  обслуговування місцевих  бюджетів  здійснюється:

а) територіальними органами Державного казначейства України;

б) Державною податковою адміністрацією;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) в Україні виконання місцевих бюджетів не переведене на казначейське обслуговування.

18. На місцевому рівні є такі методи фінансового контролю:

а) попередній, поточний і наступний;

б) ревізії і перевірки;

в) самоаналіз;

г) аудит;

д) ревізії, перевірки і обстеження.

19. До повноважень органів місцевого самоврядування в галузі управління комунальною власністю відноситься:

а) управління майном комунальної власності;

б) випуск загальнодержавних лотерей;

в) установлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств комунальної власності;

г) заслуховування  звітів  керівників  підприємств  комунальної власності;

д) підготовка  пропозицій  про  відчуження  комунального  майна, місцевих програм приватизації  та переліку об»єктів, які не підлягають приватизації.

20. До підприємств комунальної власності, які знаходяться на повному утриманні з місцевих бюджетів, належать:

а) заклади освіти, охорони здоров»я, соціального забезпечення, спорту, фізичної культури, туризму;

б) житлово-комунальне і транспортне господарство, заклади культури;

в) ремонтні, ремонтно-будівельні підприємства, проектні організації;

г) правильної відповіді серед наведених немає.

21. Мета реформи житлово-комунального господарства в Україні:

а)встановлення державної монополії в сфері житлово­комунального господарства;

б) приватизація державних житлово­комунальних підприємств;

в)створення  ефективного ринкового механізму функціонування житлово­комунального господарства;

г)поліпшення  контролю  за функціонуванням  підприємств житлово­комунального господарства.

22. Сучасні способи розмежування бюджетних доходів у світовій практиці:

а) розподіл доходів між бюджетами різних рівнів;

б) розщеплення надходжень від податків за кожним рівнем бюджетної системи;

в) встановлення територіальних надбавок до місцевих податків на користь центрального уряду;

г) встановлення  територіальних надбавок до загальнодержавних податків на користь місцевої влади.

 1. 23.      Моделі побудови бюджетної системи зарубіжних країн:

а) єдності й самостійності;

б) бюджетного федералізму;

в) соціального федералізму;

г) федерального соціалізму.

24. Критерії фінансового вирівнювання в зарубіжних країнах:

а) чисельність, щільність і склад населення;

б) клімат;

в) кількість учнів у системі дошкільної і обов’язкової шкільної освіти;

г) рівномірність надходження власних доходів місцевої влади;

д) чисельність студентів;

е) податковий потенціал територій.

 

Розділ 3. Практичні завдання

 

Задача 1. Розрахувати суму дефіциту бюджету міста та розмір субвенції за наступними показниками:

- сума власних доходів бюджету – Д тис. грн.

- сума закріплених доходів бюджету – З тис. грн.

- сума видаткової частини бюджету – В тис. грн.

- сума субвенції – 45 % суми дефіциту бюджету.

Задача 2. Розрахувати окремо суми власних і закріплених доходів місцевого бюджету та частку доходів від місцевих податків та зборів, якщо відомі наступні обсяги надходжень доходів до бюджету:

-   єдиний податок  - Є тис. грн.

-   податок на доходи фізичних осіб - Ф тис. грн.

-   збір за місця для паркування транспортних засобів - Тр тис. грн.

-   плата за землю – Зм тис. грн.

-   туристичний збір - Т тис. грн.

-   державне мито - М тис. грн.

-   збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – П тис. грн.

-   плата за ліцензії та сертифікати - Л тис. грн.

-   адміністративні   штрафи   та   інші санкції - Ш тис. грн.

-   реєстраційний збір за проведення державної реєстрації суб»єктів підприємницької діяльності – Р тис. грн.

-   фіксований сільськогосподарський податок – С тис. грн.

-   інші власні доходи – 1006,4 тис. грн.

-   інші закріплені доходи – 735,8 тис. грн.

Задача 3. Розрахувати коефіцієнт фінансової автономії бюджету міста та зробити висновки про фінансову незалежність органів місцевого самоврядування міста за наступними показниками:

Видатки міського бюджету складають:

   - державне управління –  10041,7 тис. грн.

   - правоохоронна діяльність – 10678 тис. грн.

   - освіта – 9390,6 тис. грн.

   - охорона здоров’я – 9873,4 тис. грн.

   - житлово-комунальне господарство – 35150 тис. грн.

   - цільові фонди – 1000 тис. грн.

   - резервний фонд – 800 тис. грн.

Дефіцит бюджету складає Б % суми видаткової частини бюджету.

Закріплені доходи бюджету складають - З тис. грн.

Задача 4.  Визначити окремо суму поточних видатків та видатків розвитку міського бюджету за такими напрямами використання коштів бюджету:

  - соціальний захист і соціальне забезпечення – Н тис. грн.

  - соціально-культурна сфера – К тис. грн.

  - інвестиційна діяльність – І тис. грн.

  - сплата основної частини боргу органів місцевого самоврядування – Бм тис. грн.

  - охорона здоров’я – О тис. грн.

  - державне управління – У тис. грн.

  - придбання обладнання, транспортних засобів та іншої техніки – Оз тис. грн.

  - реалізація програми соціально-економічного розвитку міста – Пр тис. грн.

  - фізична культура і спорт - Кф тис. грн.

Задача 5.  Розрахувати загальну потребу району у лікарняних ліжках враховуючи, що в районі проживає Ч тис. осіб, кількість хворих, які госпіталізовані за рік складає Г осіб, одне лікарняне ліжко використовується 300 днів на рік, а середня тривалість перебування хворого у лікарні становить 12 днів. Розрахувати середньорічну кількість ліжок, якщо з 1 травня планується додатково ввести в експлуатацію Х ліжок.

Задача 6. Обчислити суму доходів житлово-експлуатаційного підприємства від квартирної плати у плановому році на основі наступних даних:

  - середньорічна ставка квартплати у попередньому році – 6,1 грн./кв. м;

  - оплачувана житлова площа на початок планового року – S  кв. м;

  - з 25 t1 планується ввести в дію житлову площу у розмірі 1500 кв. м, а з 27 t2 – у розмірі 460 кв. м;

  - з 20 n1 буде виведено з експлуатації 360 кв. м житлової площі, а з 26 n2 – 240 кв. м;


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова

1.     Податковий кодекс України від 2011, № 13-14, № 15-16, N 17, ст.112 ); Із змінами, внесеними згідно із Законами N 5180-VI ( 5180-17 ) від 06.07.2012, N 5211-VI ( 5211-17 ) від 06.09.2012, N 5412-VI ( 5412-17 ) від 02.10.2012, N 5413-VI ( 5413-17 ) від 02.10.2012, N 5414-VI ( 5414-17 ) від 02.10.2012, N 5471-VI ( 5471-17 ) від 06.11.2012, N 5503-VI ( 5503-17 ) від 20.11.2012, N 5519-VI (5519-17 ) від 06.12.2012. [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2.     Бюджетний кодекс України: Закон України від 10 черв. 2010 р. .  Верховна Рада України  [Електронний           ресурс]. Режим доступу: http//rada@ gov.ua.
 1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 1997, № 24, ст. 170; Із змінами, внесеними згідно із Законами  N 4710-VI (4710-17) від 17.05.2012, N 4711-VI (4711-17) від 17.05.2012, N 4719-VI (4719-17) від 17.05.2012, N 4875-VI (4875-17) від 05.06.2012, N 5029-VI (5029-17) від 03.07.2012, N 5067-VI (5067-17) від 05.07.2012, N 5203-VI (5203-17) від 06.09.2012, N 5400-VI (5400-17) від 02.10.2012, N 5406-VI (5406-17) від 02.10.2012, N 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012, N 5477-VI (5477-17) від 06.11.2012, N 5492-VI (5492-17) від 20.11.2012, N 5498-VI (5498-17) від 20.11.2012. [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.
 2. Владимиров К.М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / К.М.Владимиров, Н.Г.Чуйко, О.Ф.Рогальский. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2010. – 352 с
 3. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, прак­тика) / О.П. Кириленко. – К. : НІОС, 2010. – 384 с.
 4. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О.О. Сунцова; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Центр навч. літ., 2005. – 560 с.

Допоміжна

 1. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій : підручник/ В.М.Суторміна. – К. : КНЕУ, 2004. – 566 с.
 2. Гапонюк М. А. Місцеві фінанси: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Слав­кова. – К. : КНЕУ, 2002. – 560 с.
 3. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України у 2001 році: нові підхо­ди / О.П. Кириленко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №6. – С. 7–10.
 4. Кириленко О.П. Проблеми реформування міжбюджетних відносин в Україні / О. П. Кириленко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №11. – С. 78–80.
 5. Кириленко О.П. Удосконалення формульних підходів у розрахун­ках бюджетних трансфертів / Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання: Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 25-26 травня 2001 року. – К., 2001. – С. 282–287.
 6. Кириленко О.П. Фінансова незалежність місцевого самоврядуван­ня / О.П. Кириленко // Фінанси України. – 2011. – №1. – С. 34–39.
 7. Кириленко О.П. Формування інституту місцевих фінансів і місцеві бюджети України / Наукові записки Тернопільського державного педагогі­чного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Економіка». – 2001. – №8. – С. 76–81.
 8. Коваленко Л.О. Управління бюджетними ресурсами регіону / Л.О. Коваленко // Фінанси України. – 2012. – №12. – С. 51–54.
 9. Корчинський В.Є. Реалізація принципів вирівню­вання та економічної ефективності при організації міжбюджетних відносин / В.Є. Корчинський, С. Ю. Колодій // Фінанси України. – 2009. – №2. – С. 84–93.
 10. Кравченко В.І. Місцеві податки і збори та проблеми зміцнення фінансів місцевих органів влади в Україні / 36. наук, праць НДФІ при Мініс­терстві фінансів України. – 2005. – Вип. 1. – С. 48–62.
 11. Лагутін В. Міжбюджетні відносини: основні принципи і напрями реформування / В. Лагутін, О. Каун // Збірник наукових праць Українського фінансово- економічного інституту. – 2009. – №3. – С. 96–99.
 12. Лилик О.Я. Міжбюджетні відносини в економічній системі держа­ви / О.Я. Лилик // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 30–35.

Інформаційні ресурси

 1. Міністерство фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/
 2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/
 3. Державна казначейська служба України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток А

Вихідні дані для виконання тестових завдань

Таблиця А.1

 

 

варі-анту

 

Тести

варі-анту

 

Тести

варі-анту

 

Тести

1

1, 4, 7, 10

21

4, 7, 18, 22

41

5, 11, 18, 22

2

13, 16, 19, 22

22

3, 14, 18, 23

42

1, 5, 14, 16

3

2, 5, 8, 11

23

5, 9, 10, 16

43

6, 15, 17, 23

4

14, 17, 20, 23

24

8, 14, 18, 24

44

9, 12, 15, 18

5

3, 6, 9, 12

25

2, 4, 9, 12

45

8, 11, 14, 17

6

15, 18, 21, 24

26

7, 10, 15, 22

46

7, 10, 13, 22

7

1,  5, 9,  11

27

5, 7, 13, 17

47

1, 11, 15, 21

8

3, 16, 20, 24

28

1, 18, 20, 24

48

2, 6, 12, 24

9

4, 10, 14, 22

29

13, 17, 21, 23

49

7, 10, 16, 19

10

2, 13, 18, 19

30

10, 14, 21, 22

50

5, 9, 12, 13

11

9, 10, 16, 21

31

2, 5, 15, 16

51

3, 13, 21, 23

12

6, 11, 15, 23

32

3, 6, 21, 24

52

4, 12, 14, 17

13

1, 8, 13, 17

33

7, 14, 20, 23

53

10, 15, 18, 21

14

2, 12, 16, 22

34

4, 8, 12, 19

54

6, 7, 12, 24

15

4, 7, 10,19

35

15, 17, 19, 22

55

1, 8, 13, 20

16

5, 8, 18, 21

36

3, 4, 16, 21

56

2, 12, 17, 23

17

12, 17, 20, 23

37

6, 11, 13, 20

57

8, 13, 18, 22

18

6, 10, 13, 21

38

1, 5, 15, 18

58

3, 4, 10, 21

19

7, 11, 19, 24

39

6, 7, 16, 24

59

5, 9, 16, 19

20

1, 12, 15, 24

40

2, 13, 18, 21

60

6, 11, 15, 20

 


Таблиця А.2

Вихідні дані для виконання розрахункової частини (задачі 1-2)

 

варі-анту

Задача 1

Задача 2

Д

З

В

Є

 

Ф

 

Тр

 

Зм

 

Т

 

М

 

П

 

Л

 

Ш

 

Р

 

С

 

       1

2300

2800

5900

26,6

27322,5

158

346,1

2771,9

1960,5

342,9

388,6

65,8

148

231,7

2

2325

2790

5905

27,1

27869,0

161,2

353,0

2827,3

1999,7

349,8

396,4

67,1

151,0

236,3

3

2350

2780

5910

27,7

28426,3

164,4

360,1

2883,9

2039,7

356,8

404,3

68,5

154,0

241,1

4

2375

2770

5915

28,2

28994,9

167,7

367,3

2941,6

2080,5

363,9

412,4

69,8

157,1

245,9

5

2400

2760

5920

28,8

29574,8

171,0

374,6

3000,4

2122,1

371,2

420,6

71,2

160,2

250,8

6

2425

2750

5925

29,4

30166,2

174,4

382,1

3060,4

2164,6

378,6

429,0

72,6

163,4

255,8

7

2450

2740

5930

30,0

30769,6

177,9

389,8

3121,6

2207,8

386,2

437,6

74,1

166,7

260,9

8

2475

2730

5935

30,6

31385,0

181,5

397,6

3184,0

2252,0

393,9

446,4

75,6

170,0

266,2

9

2500

2720

5940

31,2

32012,7

185,1

405,5

3247,7

2297,0

401,8

455,3

77,1

173,4

271,5

10

2525

2710

5945

31,8

32652,9

188,8

413,6

3312,7

2343,0

409,8

464,4

78,6

176,9

276,9

11

2550

2700

5950

32,4

33306,0

192,6

421,9

3378,9

2389,8

418,0

473,7

80,2

180,4

282,4

12

2575

2690

5955

33,1

33972,1

196,5

430,3

3446,5

2437,6

426,4

483,2

81,8

184,0

288,1

13

2600

2680

5960

33,7

34651,5

200,4

438,9

3515,4

2486,4

434,9

492,8

83,5

187,7

293,9

14

2625

2670

5965

34,4

35344,6

204,4

447,7

3585,7

2536,1

443,6

502,7

85,1

191,5

299,7

15

2650

2660

5970

35,1

36051,5

208,5

456,7

3657,5

2586,8

452,4

512,7

86,8

195,3

305,7

16

2675

2650

5975

35,8

36772,5

212,6

465,8

3730,6

2638,6

461,5

523,0

88,6

199,2

311,8

17

2700

2640

5980

36,5

37507,9

216,9

475,1

3805,2

2691,3

470,7

533,5

90,3

203,2

318,1

18

2725

2630

5985

37,2

38258,1

221,2

484,6

3881,3

2745,2

480,1

544,1

92,1

207,2

324,4

19

2750

2620

5990

38,0

39023,3

225,7

494,3

3959,0

2800,1

489,7

555,0

94,0

211,4

330,9

20

2720

2625

5980

36,9

37886,7

219,1

479,9

3843,6

2718,5

475,5

538,9

91,2

205,2

321,3

21

2690

2630

5970

35,8

36783,2

212,7

465,9

3731,7

2639,3

461,6

523,2

88,6

199,2

311,9

 


 

Продовження таблиці А.2

 

варі-анту

Задача 1

Задача 2

Д

З

В

Є

 

Ф

 

Тр

 

Зм

 

Т

 

М

 

П

 

Л

 

Ш

 

Р

 

С

 

22

2660

2635

5960

34,8

35711,8

206,5

452,4

3623,0

2562,5

448,2

507,9

86,0

193,4

302,8

23

2630

2640

5950

33,8

34671,7

200,5

439,2

3517,5

2487,8

435,1

493,1

83,5

187,8

294,0

24

2600

2645

5940

32,8

33661,8

194,7

426,4

3415,0

2415,4

422,5

478,8

81,1

182,3

285,5

25

2570

2650

5930

31,8

32681,4

189,0

414,0

3315,6

2345,0

410,2

464,8

78,7

177,0

277,1

26

2540

2655

5920

30,9

31729,5

183,5

401,9

3219,0

2276,7

398,2

451,3

76,4

171,9

269,1

27

2510

2660

5910

30,0

30805,3

178,1

390,2

3125,2

2210,4

386,6

438,1

74,2

166,9

261,2

28

2480

2665

5900

29,1

29908,1

173,0

378,9

3034,2

2146,0

375,3

425,4

72,0

162,0

253,6

29

2450

2670

5890

28,3

29037,0

167,9

367,8

2945,8

2083,5

364,4

413,0

69,9

157,3

246,2

30

2420

2675

5880

27,4

28191,2

163,0

357,1

2860,0

2022,8

353,8

401,0

67,9

152,7

239,1

31

2390

2680

5870

26,6

27370,1

158,3

346,7

2776,7

1963,9

343,5

389,3

65,9

148,3

232,1

32

2360

2685

5860

25,9

26572,9

153,7

336,6

2695,9

1906,7

333,5

377,9

64,0

143,9

225,3

33

2330

2690

5850

25,1

25799,0

149,2

326,8

2617,3

1851,2

323,8

366,9

62,1

139,7

218,8

34

2300

2695

5840

24,4

25047,5

144,8

317,3

2541,1

1797,3

314,3

356,2

60,3

135,7

212,4

35

2270

2700

5830

23,7

24318,0

140,6

308,0

2467,1

1744,9

305,2

345,9

58,6

131,7

206,2

36

2240

2705

5820

23,0

23609,7

136,5

299,1

2395,2

1694,1

296,3

335,8

56,9

127,9

200,2

37

2210

2710

5810

22,3

22922,1

132,6

290,4

2325,5

1644,7

287,7

326,0

55,2

124,2

194,4

38

2180

2715

5800

21,7

22254,4

128,7

281,9

2257,7

1596,8

279,3

316,5

53,6

120,5

188,7

39

2150

2720

5790

21,0

21606,2

124,9

273,7

2192,0

1550,3

271,2

307,3

52,0

117,0

183,2

40

2165

2705

5805

21,2

21822,3

126,2

276,4

2213,9

1565,8

273,9

310,4

52,6

118,2

185,1

41

2180

2690

5820

21,5

22040,5

127,5

279,2

2236,0

1581,5

276,6

313,5

53,1

119,4

186,9

42

2195

2675

5835

21,7

22260,9

128,7

282,0

2258,4

1597,3

279,4

316,6

53,6

120,6

188,8

43

2210

2660

5850

21,9

22483,5

130,0

284,8

2281,0

1613,3

282,2

319,8

54,1

121,8

190,7

44

2225

2645

5865

22,1

22708,4

131,3

287,7

2303,8

1629,4

285,0

323,0

54,7

123,0

192,6

Продовження таблиці А.2

 

варі-анту

Задача 1

Задача 2

Д

З

В

Є

 

Ф

 

Тр

 

Зм

 

Т

 

М

 

П

 

Л

 

Ш

 

Р

 

С

 

45

2240

2630

5880

22,3

22935,5

132,6

290,5

2326,8

1645,7

287,8

326,2

55,2

124,2

194,5

46

2255

2615

5895

22,6

23164,8

134,0

293,4

2350,1

1662,2

290,7

329,5

55,8

125,5

196,4

47

2270

2600

5910

22,8

23396,5

135,3

296,4

2373,6

1678,8

293,6

332,8

56,3

126,7

198,4

48

2285

2585

5925

23,0

23630,4

136,6

299,3

2397,3

1695,6

296,6

336,1

56,9

128,0

200,4

49

2300

2570

5940

23,2

23866,7

138,0

302,3

2421,3

1712,5

299,5

339,4

57,5

129,3

202,4

50

2315

2555

5955

23,5

24105,4

139,4

305,3

2445,5

1729,7

302,5

342,8

58,1

130,6

204,4

51

2330

2540

5970

23,7

24346,4

140,8

308,4

2470,0

1747,0

305,6

346,3

58,6

131,9

206,5

52

2345

2525

5985

23,9

24589,9

142,2

311,5

2494,7

1764,4

308,6

349,7

59,2

133,2

208,5

53

2360

2510

6000

24,2

24835,8

143,6

314,6

2519,6

1782,1

311,7

353,2

59,8

134,5

210,6

54

2375

2495

6015

24,4

25084,2

145,1

317,7

2544,8

1799,9

314,8

356,8

60,4

135,9

212,7

55

2390

2480

6030

24,7

25335,0

146,5

320,9

2570,3

1817,9

318,0

360,3

61,0

137,2

214,8

56

2405

2465

6045

24,9

25588,4

148,0

324,1

2596,0

1836,1

321,1

363,9

61,6

138,6

217,0

57

2420

2450

6060

25,2

25844,2

149,5

327,4

2621,9

1854,4

324,3

367,6

62,2

140,0

219,2

58

2435

2435

6075

25,4

26102,7

150,9

330,6

2648,1

1873,0

327,6

371,3

62,9

141,4

221,4

59

2450

2420

6090

25,7

26363,7

152,5

334,0

2674,6

1891,7

330,9

375,0

63,5

142,8

223,6

60

2465

2405

6105

25,9

26627,3

154,0

337,3

2701,4

1910,6

334,2

378,7

64,1

144,2

225,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця А.3

Вихідні дані для виконання розрахункової частини (задачі 3-5)

 

варі-анту

Задача 3

Задача 4

Задача 5

Б

З

Н

 

К

 

І

 

Бм

 

О

 

У

 

Оз

 

Пр

 

Кф

 

Ч

 

Г

 

Х

 

       1

5

51240

2844,0

493

43

12

6170

628

252

351

146

170

32300,0

75

2

7

51250

2872,4

497,9

43,4

12,1

6231,7

634,3

254,5

354,5

147,5

180

32400,0

77

3

9

51260

2901,2

502,9

43,9

12,2

6294,0

640,6

257,1

358,1

148,9

190

32500,0

79

4

11

51270

2930,2

507,9

44,3

12,4

6357,0

647,0

259,6

361,6

150,4

200

32600,0

81

5

13

51280

2959,5

513,0

44,7

12,5

6420,5

653,5

262,2

365,3

151,9

210

32700,0

83

6

15

51290

2989,1

518,1

45,2

12,6

6484,7

660,0

264,9

368,9

153,4

220

32800,0

85

7

17

51300

3019,0

523,3

45,6

12,7

6549,6

666,6

267,5

372,6

155,0

230

32900,0

87

8

19

51310

3049,2

528,6

46,1

12,9

6615,1

673,3

270,2

376,3

156,5

240

33000,0

89

9

21

51320

3079,6

533,8

46,6

13,0

6681,2

680,0

272,9

380,1

158,1

250

33100,0

91

10

23

51330

3110,4

539,2

47,0

13,1

6748,0

686,8

275,6

383,9

159,7

260

33200,0

93

11

25

51340

3141,5

544,6

47,5

13,3

6815,5

693,7

278,4

387,7

161,3

270

33300,0

95

12

27

51350

3173,0

550,0

48,0

13,4

6883,7

700,6

281,1

391,6

162,9

280

33400,0

97

13

26

51360

3204,7

555,5

48,5

13,5

6952,5

707,6

284,0

395,5

164,5

290

33500,0

99

14

25

51370

3236,7

561,1

48,9

13,7

7022,0

714,7

286,8

399,5

166,2

300

33600,0

101

15

24

51380

3269,1

566,7

49,4

13,8

7092,3

721,9

289,7

403,5

167,8

310

33700,0

103

16

23

51390

3301,8

572,4

49,9

13,9

7163,2

729,1

292,6

407,5

169,5

320

33800,0

105

17

22

51400

3334,8

578,1

50,4

14,1

7234,8

736,4

295,5

411,6

171,2

330

33900,0

107

18

21

51410

3368,2

583,9

50,9

14,2

7307,2

743,7

298,4

415,7

172,9

340

34000,0

109

19

20

51420

3401,8

589,7

51,4

14,4

7380,2

751,2

301,4

419,8

174,6

350

34100,0

111

20

19

51430

3302,8

572,5

49,9

13,9

7165,3

729,3

292,6

407,6

169,6

345

34200,0

113

21

18

51440

3206,6

555,8

48,5

13,5

6956,6

708,1

284,1

395,7

164,6

340

34300,0

115

 

 

Продовження таблиці А.3

 

варі-анту

Задача 3

Задача 4

Задача 5

Б

З

Н

 

К

 

І

 

Бм

 

О

 

У

 

Оз

 

Пр

 

Кф

 

Ч

 

Г

 

Х

 

22

17

51450

3113,2

539,7

47,1

13,1

6754,0

687,4

275,9

384,2

159,8

335

34400,0

117

23

16

51460

3022,5

523,9

45,7

12,8

6557,2

667,4

267,8

373,0

155,2

330

34500,0

119

24

15

51470

2934,5

508,7

44,4

12,4

6366,3

648,0

260,0

362,2

150,6

325

34600,0

121

25

14

51480

2849,0

493,9

43,1

12,0

6180,8

629,1

252,4

351,6

146,3

320

34700,0

123

26

13

51490

2766,0

479,5

41,8

11,7

6000,8

610,8

245,1

341,4

142,0

315

34800,0

125

27

12

51500

2685,4

465,5

40,6

11,3

5826,0

593,0

238,0

331,4

137,9

310

34900,0

127

28

11

51510

2607,2

452,0

39,4

11,0

5656,3

575,7

231,0

321,8

133,8

305

35000,0

129

29

10

51520

2531,3

438,8

38,3

10,7

5491,6

558,9

224,3

312,4

129,9

300

35100,0

131

30

8

51530

2457,6

426,0

37,2

10,4

5331,6

542,7

217,8

303,3

126,2

295

35050,0

128

31

6

51510

2386,0

413,6

36,1

10,1

5176,3

526,9

211,4

294,5

122,5

290

35000,0

125

32

4

51490

2316,5

401,6

35,0

9,8

5025,6

511,5

205,3

285,9

118,9

285

34950,0

122

33

7

51470

2249,0

389,9

34,0

9,5

4879,2

496,6

199,3

277,6

115,5

280

34900,0

119

34

10

51450

2183,5

378,5

33,0

9,2

4737,1

482,2

193,5

269,5

112,1

275

34850,0

116

35

13

51430

2119,9

367,5

32,1

8,9

4599,1

468,1

187,8

261,6

108,8

270

34800,0

113

36

16

51410

2058,2

356,8

31,1

8,7

4465,2

454,5

182,4

254,0

105,7

265

34750,0

110

37

19

51390

1998,2

346,4

30,2

8,4

4335,1

441,2

177,1

246,6

102,6

260

34700,0

107

38

22

51370

1940,0

336,3

29,3

8,2

4208,8

428,4

171,9

239,4

99,6

255

34650,0

104

39

20

51350

1883,5

326,5

28,5

7,9

4086,3

415,9

166,9

232,5

96,7

250

34600,0

101

40

18

51330

1846,6

320,1

27,9

7,8

4006,1

407,8

163,6

227,9

94,8

265

34550,0

98

41

16

51310

1810,4

313,8

27,4

7,6

3927,6

399,8

160,4

223,4

92,9

280

34500,0

95

42

14

51290

1774,9

307,7

26,8

7,5

3850,6

391,9

157,3

219,1

91,1

295

34450,0

92

43

12

51270

1740,1

301,6

26,3

7,3

3775,1

384,2

154,2

214,8

89,3

310

34400,0

89

44

10

51250

1706,0

295,7

25,8

7,2

3701,0

376,7

151,2

210,5

87,6

325

34350,0

86

 

Продовження таблиці А.3

 

варі-анту

Задача 3

Задача 4

Задача 5

Б

З

Н

 

К

 

І

 

Бм

 

О

 

У

 

Оз

 

Пр

 

Кф

 

Ч

 

Г

 

Х

 

45

8

51230

1672,5

289,9

25,3

7,1

3628,5

369,3

148,2

206,4

85,9

340

34300,0

83

46

6

51210

1639,7

284,2

24,8

6,9

3557,3

362,1

145,3

202,4

84,2

355

34250,0

80

47

4

51190

1607,6

278,7

24,3

6,8

3487,6

355,0

142,4

198,4

82,5

370

34200,0

77

48

5

51170

1576,0

273,2

23,8

6,6

3419,2

348,0

139,6

194,5

80,9

355

34150,0

74

49

6

51150

1545,1

267,8

23,4

6,5

3352,2

341,2

136,9

190,7

79,3

340

34100,0

71

50

7

51130

1514,8

262,6

22,9

6,4

3286,4

334,5

134,2

187,0

77,8

325

34050,0

68

51

8

51110

1485,1

257,4

22,5

6,3

3222,0

327,9

131,6

183,3

76,2

310

34000,0

65

52

9

51090

1456,0

252,4

22,0

6,1

3158,8

321,5

129,0

179,7

74,7

295

33950,0

62

53

10

51070

1427,5

247,4

21,6

6,0

3096,9

315,2

126,5

176,2

73,3

280

33900,0

59

54

11

51050

1399,5

242,6

21,2

5,9

3036,1

309,0

124,0

172,7

71,8

265

33850,0

56

55

12

51030

1372,0

237,8

20,7

5,8

2976,6

303,0

121,6

169,3

70,4

250

33800,0

53

56

13

51010

1345,1

233,2

20,3

5,7

2918,2

297,0

119,2

166,0

69,1

235

33750,0

50

57

14

50990

1318,8

228,6

19,9

5,6

2861,0

291,2

116,9

162,8

67,7

220

33700,0

47

58

15

50970

1292,9

224,1

19,5

5,5

2804,9

285,5

114,6

159,6

66,4

205

33650,0

44

59

16

50950

1267,6

219,7

19,2

5,3

2749,9

279,9

112,3

156,4

65,1

190

33600,0

41

60

17

50930

1242,7

215,4

18,8

5,2

2696,0

274,4

110,1

153,4

63,8

175

33550,0

38

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця А.4

Вихідні дані для виконання розрахункової частини (задача 6)

 

Задача 6

Задача 6

варі-анту

S

t1

t2

n1

n 2

варі-анту

S

t1

t2

n1

n 2

1

125400

червня

липня

лютого

жовтня

31

292587

серпня

листопада

січня

червня

2

129162

січня

квітня

серпня

жовтня

32

289691

січня

березня

травня

липня

3

133037

травня

серпня

березня

квітня

33

286822

квітня

червня

лютого

серпня

4

137028

лютого

серпня

жовтня

листопада

34

283983

серпня

жовтня

лютого

липня

5

141139

червня

серпня

травня

жовтня

35

281171

березня

квітня

березня

липня

6

145373

січня

листопада

лютого

березня

36

278387

квітня

жовтня

липня

серпня

7

149734

травня

липня

січня

лютого

37

275631

лютого

жовтня

січня

липня

8

154226

червня

жовтня

лютого

квітня

38

272902

червня

листопада

березня

серпня

9

158853

січня

травня

жовтня

листопада

39

270200

січня

червня

лютого

листопада

10

163619

березня

червня

лютого

квітня

40

267524

березня

листопада

квітня

жовтня

11

168527

лютого

травня

червня

липня

41

264876

січня

лютого

липня

жовтня

12

173583

квітня

жовтня

січня

травня

42

262253

жовтня

листопада

січня

серпня

13

178790

лютого

жовтня

травня

серпня

43

259657

лютого

березня

червня

жовтня

14

184154

червня

листопада

лютого

серпня

44

257086

серпня

листопада

травня

червня

15

189679

січня

червня

лютого

березня

45

254540

січня

березня

липня

листопада

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці А.4

 

Задача 6

Задача 6

варі-анту

S

t1

t2

n1

n 2

варі-анту

S

t1

t2

n1

n 2

16

195369

березня

липня

січня

лютого

46

252020

квітня

травня

січня

жовтня

17

201230

квітня

серпня

жовтня

листопада

47

249525

червня

липня

лютого

жовтня

18

207267

лютого

липня

січня

березня

48

247054

січня

квітня

серпня

жовтня

19

213485

квітня

липня

серпня

листопада

49

244608

травня

серпня

березня

квітня

20

219890

липня

серпня

січня

березня

50

242186

лютого

серпня

жовтня

листопада

21

226486

січня

липня

квітня

травень

51

239788

червня

серпня

травня

жовтня

22

233281

березня

серпня

січня

листопада

52

237414

січня

листопада

лютого

березня

23

240279

лютого

листопада

травня

липня

53

235064

травня

липня

січня

лютого

24

247488

квітня

листопада

червня

жовтня

54

232736

червня

жовтня

лютого

квітня

25

254912

липня

жовтня

січня

травня

55

230432

січня

травня

жовтня

листопада

26

262560

січня

серпня

березня

червня

56

228151

березня

червня

лютого

квітня

27

270437

березня

жовтня

лютого

травень

57

225892

лютого

травня

червня

липня

28

278550

травня

червня

квітня

жовтня

58

223655

квітня

жовтня

січня

травня

29

286906

липня

листопад

лютого

жовтня

59

221441

лютого

жовтня

травня

серпня

30

295513

січня

жовтня

червня

листопада

60

219248

червня

листопад

лютого

серпня

 

 

Додаток Б

Приклади рішення задач контрольної роботи

 

Задача 1. Розрахувати суму дефіциту бюджету міста та розмір субвенції за наступними показниками:

- сума власних доходів бюджету – 2 300 тис. грн.

- сума закріплених доходів бюджету – 2 800 тис. грн.

- сума видаткової частини бюджету – 5 900 тис. грн.

- сума субвенції – 45 % суми дефіціту бюджету.

Рішення:

Бюджетний дефіцит = Витрати – Надходження

Надходження = Власні доходи + Закріплені доходи

Бюджетний дефіцит = 5 900 – (2 300 + 2 800) = 800  тис. грн.

Сума субвенції = 0,45 * 800 = 360 тис. грн.

 

Задача 2. Розрахувати окремо суми власних і закріплених доходів місцевого бюджету та частку доходів від місцевих податків та зборів, якщо відомі наступні обсяги надходжень доходів до бюджету:

-   єдиний податок  - 26,6 тис. грн.

-   податок на доходи фізичних осіб - 27322,5 тис. грн.

-   збір за місця для паркування транспортних засобів - 158,0 тис. грн.

-   плата за землю – 346,1 тис. грн.

-   туристичний збір - 2771,9 тис. грн.

-   державне мито - 1960,5 тис. грн.

-   збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 342,9 тис. грн.

-   плата за ліцензії та сертифікати - 388,6 тис. грн.

-   адміністративні   штрафи   та   інші санкції - 65,8 тис. грн.

-   реєстраційний збір за проведення державної реєстрації суб»єктів підприємницької діяльності – 148 тис. грн.

-   фіксований сільськогосподарський податок – 231,7 тис. грн.

-   інші власні доходи – 1006,4 тис. грн.

-   інші закріплені доходи – 735,8 тис. грн.

 

 

Рішення:

За економічною природою доходи місцевих органів влади поділяються на:

- власні доходи: доходи, які формуються внаслідок дій і рішень, прийнятих місцевими органами самоврядування на підвідомчій їм території. До власних доходів належать місцеві податки і збори; платежі, які запроваджуються органами місцевого самоврядування; доходи від комунального майна та підприємств комунальної власності та інші.    

- закріплені доходи: доходи, які на довготривалій основі передаються до місцевих бюджетів у повному обсязі або у визначеній, єдиній для усіх бюджетів частині. До закріплених належать загальнодержавні податки, збори або доходи, які традиційно формують дохідну частину місцевих бюджетів (податок з доходів фізичних осіб, державне мито, плата за ліцензії та торгові патенти тощо).

Згідно з положеннями Бюджетного кодексу України, дохідна частина місцевих бюджетів складається з доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (закріплені доходи), та доходів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (власні доходи).

Перелік власних та закріплених доходів регламентується Бюджетним кодексом України (Розділ ІІІ «Місцеві бюджети» Глава 2, статті 64 – 69,71).

Перелік місцевих та загальнодержавних податків і зборів регламентується Податковим кодексом України (Розділ І, стаття 9).

Власні доходи:

-   єдиний податок  - 26,6 тис. грн.

-   збір за місця для паркування транспортних засобів - 158,0 тис. грн.

-   плата за землю – 346,1 тис. грн.

-   туристичний збір - 2771,9 тис. грн.

-   збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 342,9 тис. грн.

-   адміністративні   штрафи   та   інші санкції – 65,8 тис. грн.

-   фіксований сільськогосподарський податок – 231,7 тис. грн.

-   інші власні доходи – 1006,4 тис. грн.

Загальна сума власних доходів:   4949,4 тис. грн.

Закріплені доходи:

-   податок на доходи фізичних осіб - 27322,5 тис. грн.

-   державне мито - 1960,5 тис. грн.

-   плата за ліцензії та сертифікати - 388,6 тис. грн.

-   реєстраційний збір за проведення державної реєстрації суб»єктів підприємницької діяльності – 148 тис. грн.

-   інші закріплені доходи – 735,8 тис. грн.

Загальна сума закріплених доходів:  30555,4 тис. грн.

Загальна сума доходів: Власні доходи + Закріплені доходи = 35504,8 тис. грн.

Місцеві податки та збори:

-   єдиний податок  - 26,6 тис. грн.

-   збір за місця для паркування транспортних засобів - 158,0 тис. грн.

-   туристичний збір - 2771,9 тис. грн.

-   збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності – 342,9 тис. грн.

Загальна сума місцевих податків та зборів:  3299,4 тис. грн.

Частка доходів від місцевих податків та зборів:

Загальна сума місцевих податків та зборів / Загальна сума доходів = (3299,4 тис. грн. / 35504,8 тис. грн.) * 100  = 9,29%.

 

Задача 3. Розрахувати коефіцієнт фінансової автономії бюджету міста та зробити висновки про фінансову незалежність органів місцевого самоврядування міста за наступними показниками:

Видатки міського бюджету складають:

   - державне управління –  10041,7 тис. грн.

   - правоохоронна діяльність – 10678 тис. грн.

   - освіта – 9390,6 тис. грн.

   - охорона здоров»я – 9873,4 тис. грн.

   - житлово-комунальне господарство – 35150 тис. грн.

   - цільові фонди – 1000 тис. грн.

   - резервний фонд – 800 тис. грн.

Дефіцит бюджету складає 17% суми видаткової частини бюджету.

Закріплені доходи бюджету складають - 51300 тис. грн.

 

 

Рішення:

Одним з основних показників самостійності місцевих бюджетів від доходної бази Державного бюджету є співвідношення власних доходів до загального обсягу місцевих бюджетів, яке виражається коефіцієнтом фінансової автономії (Кфа):

Кфа  = (Власні доходи / Загальна сума доходів) * 100

Загальна сума видатків місцевого бюджету: 76933,7 тис. грн.

Дефіцит бюджету: 0,17 *  76933,7 тис. грн. = 13078,7 тис. грн.

Доходи бюджету: Загальна сума видатків - Дефіцит бюджету = 63855 тис. грн.

Власні доходи: Доходи бюджету - Закріплені доходи =  12555 тис. грн.

Кфа = 19,7%

 

Задача 4.  Визначити окремо суму поточних видатків та видатків розвитку міського бюджету за такими напрямами використання коштів бюджету:

  - соціальний захист і соціальне забезпечення – 2844 тис. грн.

  - соціально-культурна сфера – 493 тис. грн.

  - інвестиційна діяльність – 43 тис. грн.

  - сплата основної частини боргу органів місцевого самоврядування – 12 тис. грн.

  - охорона здоров»я – 6170 тис. грн.

  - державне управління – 628 тис. грн.

  - придбання обладнання, транспортних засобів та іншої техніки – 252 тис. грн.

  - реалізація програми соціально-економічного розвитку міста – 351 тис. грн.

  - фізична культура і спорт - 146 тис. грн.

Рішення:

Видатки всіх бюджетів поділяються окремо на поточні видатки і видатки розвитку.

Поточні видатки — це витрати бюджету на фінансування мережі підприємств, установ, організацій та органів, які діють на початок бюджетного періоду, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення, утримання апарату управління та служб органів місцевого самоврядування, соціального обслуговування та інших заходів.

Видатки розвитку – витрати бюджету на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, кошти на реалізацію програми соціально-економічного розвитку міста, капітальне будівництво, придбання обладнання, транспортних засобів та іншої техніки, інші видатки на розширене відтворення, а також на фінансування субвенцій та на сплату основної частини боргу органів місцевого самоврядування.

 Поточні видатки:

  - соціальний захист і соціальне забезпечення – 2844 тис. грн.

  - соціально-культурна сфера – 493 тис. грн.

  - охорона здоров»я – 6170 тис. грн.

  - державне управління – 628 тис. грн.

  - фізична культура і спорт - 146 тис. грн.

Загальна сума  поточних видатків:  10281 тис. грн.

Видатки розвитку:

  - інвестиційна діяльність – 43 тис. грн.

  - сплата основної частини боргу органів місцевого самоврядування – 12 тис. грн.

  - придбання обладнання, транспортних засобів та іншої техніки – 252 тис. грн.

  - реалізація програми соціально-економічного розвитку міста – 351 тис. грн.

Загальна суму видатків розвитку: 658 тис. грн.

 

Задача 5.  Розрахувати загальну потребу району у лікарняних ліжках враховуючи, що в районі проживає 170 тис. осіб, кількість хворих, які госпіталізовані за рік складає 32300 осіб, одне лікарняне ліжко використовується 300 днів на рік, а середня тривалість перебування хворого у лікарні становить 12 днів. Розрахувати середньорічну кількість ліжок, якщо з 1 травня планується додатково ввести в експлуатацію 75 ліжок.

 Рішення:

Загальна потреба у ліжковому фонді району здійснююється за формулою:

К = (В * Н) / (О * 100),

де К – середньорічна кількість ліжок;

     В – відсоток госпіталізації;

     Н – чисельність населення;

     О – оборот одного ліжка.

Відсоток госпіталізації = (32300 / 170000) * 100 = 19%

Оборот одного ліжка = 300 / 12 = 25 днів

К = (19 *170000) / (25 * 100) = 1292 ліжка

При плановому збільшенні ліжок протягом року середньорічна кількість ліжок К1 буде складати:

К1 = К + (Д * М /12),

де Д – плановий приріст ліжок;

     М – час функціонування додаткової кількості ліжок.

К1 = 1292 + (75*8/12) = 1342 ліжка

 

Задача 6.  Обчислити суму доходів житлово-експлуатаційного підприємства від квартирної плати у плановому році на основі наступних даних:

  - середньорічна ставка квартплати у попередньому році – 6,1 грн./кв. м;

  - оплачувана житлова площа на початок планового року – 125400 кв. м;

  - з 25 квітня планується ввести в дію житлову площу у розмірі 1500 кв. м, а з 27 червня – у розмірі 460 кв. м;

  - з 20 липня буде виведено з експлуатації 360 кв. м житлової площі, а з 26 серпня – 240 кв. м;

Рішення:

Розмір середньорічної оплачуваної житлової площі (Ж) у плановому році обчислюється за формулою:

Ж = П + В * М : 12 – Н * (12 – М) : 12,

де П – розмір житлової площі на початок року;

     В –  розмір житлової площі, яка вводиться в дію;

     Н – розмір житлової площі, яка вибуває з експлуатації;

     М – кількість місяців функціонування житлової площі за рік, яка обчислюється починаючи з 1 числа місяца, наступного за місяцем її введення (виведення) в експлуатацію.

Ж =  125400 + 1500 * 8:12+460*6:12-360*(12-7):12-240*(12-8):12 = 126400 кв. м

Доходи від квартирної плати = 126400 кв. м * 6,1 = 771040 грн.