Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Місцеві фінанси

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА»

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра фінансів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для виконання самостійної роботи

з дисципліни «Місцеві фінанси»

для студентів денної і заочної форм навчання

ОКР – «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2012

Місцеві фінанси: Методичні вказівки для виконання самостійної роботи для студентів денної і заочної форм навчання ОКР – «спеціаліст», «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» // Укл. І.Г. Ткачук, І.І. Плець – Івано-Франківськ, 2012. – 19 с.

 

 

Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Місцеві фінанси» для студентів денної і заочної форм навчання ОКР – «спеціаліст»,«магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» обговорено та схвалено на засіданні кафедри фінансів (протокол № 7 від 28 січня 2013 року)

 

 

Рецензенти:

Пилипів Н.І. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичної і прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Перевозова І.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

 

ЗМІСТ

 

 

Пояснювальна записка……………………………………………………

4

Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів…...........

7

Зміст матеріалу для самостійного вивчення дисципліни.………...........

9

Критерії оцінювання самостійної роботи студента…………………….

16

Рекомендована література………………………………………………..

17

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Місцеві фінанси» є ґрунтовне узагальнення і доступне викладання теоретичних надбань фінансової думки у місцевих фінансах навчальної та методичної літератури задля підготовки висококваліфікованих працівників, які глибоко розуміють функціонування місцевих фінансів, здатні на практиці творчо застосовувати інструментарій управління фінансовими ресурсами місцевого самоврядування.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Місцеві фінанси» є вміння застосовувати в практичній діяльності, науково-дослідній роботі, у навчальному процесі набуті теоретичні знання, практичні навики з місцевих фінансів, обізнаність їх функціонування в умовах ринку.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

1)  структуру місцевих бюджетів і принципи їх формування;

2)  організаційну основу складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємозв'язок з проектом Державного бюджету України;

3)  джерела формування і основних напрямів використання  місцевих бюджетів;

4)  інструменти міжбюджетного регулювання;

5)  систему управління фінансами і фінансового контролю на регіональному рівні;

6)  організацію казначейської системи виконання місцевих бюджетів;

7)  особливості організації фінансів підприємств комунальної форми власності.

8)  принципи формування економічних відносин, які забезпечували б умови вільного розвитку всіх регіонів України, так як важлива роль належить місцевому самоврядуванню, як вагомому чиннику політичного й економічного розвитку суспільства;

9)  що повноцінне функціонування інституту місцевого самоврядування можливе лише за умови створення необхідного економічного підґрунтя для діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення їх фінансової незалежності;

10)    логіку дотримання вивчення дисципліни «Місцеві фінанси», що об’єктивно випливає із зв’язку галузей фінансової науки: теорії фінансів як базису знань, державних фінансів як науки про доктрину держави у фінансовій політиці, державне регулювання як науки про прикладні механізми реалізації економічної політики держави.

вміти:

1)  проводити планування величини, складу і структури доходів  місцевих бюджетів всіх рівнів;

2)  складати розрахунки за витратами бюджетів, забезпечити цільовий напрям бюджетних коштів, проводити нормування витрат бюджету, забезпечити необхідний склад витрат, збалансувало бюджетів;

3)  розробляти і застосовувати в практичній роботі кошториси доходів і витрат бюджетних установ, планувати  бюджетних коштів;

4)  розкривати шляхи раціонального використання бюджетних коштів, економії витрат бюджет всіх рівнів, ефективного використання матеріальних фінансових ресурсів в бюджетних установах.

5)  розвивати і закріплювати навички комплексного асоціативного мислення на основі знань набутих, так як деякі завдання мають наскрізний характер і виконання кожного наступного з них ґрунтується на виконанні попередніх;

6)  спрямувати практичні, семінарські заняття у студентських групах на інтенсифікацію засвоєння матеріалу, набуття знань з місцевих фінансів;

7)  навчити самостійно оцінювати систему формування дохідної бази і напрямку витрачання бюджетних коштів, принципи місцевого оподаткування, створення ефективної системи між бюджетних відносин;

8)  застосувати набуті теоретичні знання на практиці, самостійно оцінювати систему регулятивних заходів порівнювати її із зарубіжною практикою;

9)  проводити індивідуальний вибір із багатоваріантних рішень завдань, обґрунтувати власну позицію щодо розв’язання тої чи іншої проблеми.

Процес навчання у вищому закладі освіти передбачає здобуття студентами знань під час аудиторних лекційних і семінарських занять у комплексному поєднанні їх з самостійною та індивідуальною роботою на навчальній базі університету та поза її межами. Самостійна робота студентів формує вміння навчатися, сприяє активізації засвоєння студентами знань.

Дисципліна поглиблює знання, отримані студентами при вивченні курсів «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система» та ін.

Самостійна робота студентів має бути систематичною, послідовною, здійснюватися з використанням методико-технологічних прийомів та принципів, що дасть можливість студенту досконало опанувати предмет курсу. Передусім студент має усвідомити теоретичну та практичну значимість дисципліни; детально ознайомитися із найважливішими розділами курсу; усвідомити, що всі теми курсу взаємопов’язані між собою.

 


МЕТОДИЧНІ РЕ КОМЕНДАЦІЇ ЩОДО

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Основними формами самостійної роботи студентів у процесі вивчення дисципліни є:

• робота над конспектами лекцій;

• вивчення навчального матеріалу за підручниками, навчальними

посібниками;

• робота з нормативно-правовими актами;

• пошук інформації в каталогах бібліотек;

• опрацювання матеріалу за першоджерелами (науковою, спеціальною, періодичною, інформаційно-довідковою літературою);

• підготовка конспектів;

• підготовка доповідей, рефератів;

• участь у практичних заняттях, колоквіумах.

Для опрацювання проблематики кожної теми та при підготовці до практичних занять важливе значення мають лекції, які дають студентам базові знання та орієнтують щодо напрямів подальшого самостійного поглибленого вивчення дисципліни. Конспекти лекцій є основою для підготовки до семінарських і практичних занять.

Питання, визначені для самостійного опрацювання, студент повинен засвоїти за матеріалами рекомендованих підручників, навчальних посібників, нормативної та довідково-інформаційної літератури.

Під час роботи з цими джерелами студент повинен ознайомитися з їх змістом та самостійно відібрати необхідний для вивчення матеріал; проаналізувати прочитане; зробити логічні висновки; позначити незрозумілі положення з метою з’ясувати їх сутність на семінарському або практичному занятті. Доцільно виписувати формулювання конкретних положень та визначень іншими авторами.

Під час роботи з науковою та спеціальною літературою студент може знаходити додаткові джерела (не зазначені в списку рекомендованої літератури цього навчально-методичного комплексу) і опрацьовувати їх, що позитивно вплине на якість підготовлених доповідей та рефератів.

Індивідуальна робота студентів сприяє поглибленню знань з дисципліни шляхом поєднання теоретичної та практичної складових творчого пошуку.

У процесі самостійної та індивідуальної роботи студентам доцільно здійснювати самоконтроль набутих знань за допомогою виконання тестових завдань та вирішення задач.

Індивідуальне завдання виконуються у формі підготовки доповіді реферативного типу. Доповідь має бути написана власноручно, надрукована на друкарській машинці (через 2 інтервали) чи набрана на комп’ютері (кегль 14 Times New Roman, інтервал 1,5). Обсяг доповіді становить 6-8 стандартних аркушів (А-4) друкованого тексту. Доповіді захищаються у ході усної співбесіди викладача зі студентом. Найкращі матеріали наукових доповідей можуть бути використані під час проведення науково-практичних конференцій студентів різного рівня.

Доповідь не має дублювати тексти підручників або інших джерел. Студенту необхідно самостійно сформулювати висновки, узагальнити теоретичні основи та практичні аспекти обраної теми.

 

 


ЗМІСТ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 

Змістовий модуль 1. Місцеві фінанси як складова фінансової системи України.

Тема 1. Місцеві фінанси як галузьфінансової науки.

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання:

–порівняти основні положення Європейської хартії місцевого самоврядування з нормативно-правовими документами України, їх відмінність;

–особливості організації територіальних спільнот в Україні;

–нормативно-правові документи, що забезпечують функціонування місцевих фінансів.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-   опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

-   опрацювання основної та додаткової літератури;

-   робота в інформаційних мережах;

-   підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-   підготовка тез конспекту із даної теми.

Індивідуальне завдання.

Індивідуальне завдання виконуються у формі підготовки доповіді реферативного типу. Типовий перелік тем доповідей:

Наукові основи формування місцевих фінансів.

Історія формування місцевих фінансів у вітчизняній фінансовій науці.

 

Тема 2. Місцеві бюджети в системі місцевих фінансів.

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання:

– теорія формування доходів місцевих бюджетів;

– соціальна спрямованість місцевих бюджетів;

–історія формування місцевого оподаткування;

– історія виникнення інституту місцевих бюджетів в Україні;

–економічні реформи ХХ ст. у системі місцевих фінансів.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-         самостійне вивчення визначених питань теми;

-         опрацювання основної та додаткової літератури;

-         підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-         підготовка тез конспекту із даної теми;

-         виконання студентом методичних завдань, практичного завдання;

написання реферату.

Індивідуальне завдання.

Індивідуальне завдання виконуються у формі підготовки доповіді реферативного типу. Типовий перелік тем доповідей:

Бюджетний процес прийняття бюджету на місцевому рівні.

Особливості організації виконання бюджету на місцевому рівні.

Теорія формування доходів місцевих бюджетів.

 

Змістовий модуль 2. Фінансове забезпечення місцевого самоврядування та особливості управління місцевими фінансами.

Тема 3. Фінансові ресурси і фінансова незалежність органів самоврядування.

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання:

–       охарактеризувати проблемність формування матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування в Україні;

–       обґрунтувати доцільність підтримки малого бізнесу з позицій формування фінансових ресурсів самоврядування;

–   проблеми збалансування місцевих бюджетів;

–   місцеві запозичення, як елемент фінансових ресурсів місцевих органів самоврядування.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-          опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

-          опрацювання основної та додаткової літератури;

-          поглиблене вивчення окремих питань теми;

-          підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-          підготовка тез конспекту із даної теми;

-          написання реферату.

Індивідуальне завдання.

Індивідуальне завдання виконуються у формі підготовки доповіді реферативного типу. Типовий перелік тем доповідей:

Фінансова незалежність органів самоврядування.

Самостійність місцевих бюджетів у щорічних законах про Державний бюджет України.

Проблеми ресурсного забезпечення місцевих органів самоврядування.

Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування: склад і структура, особливості їх формування.

 

Тема 4. Видатки місцевих бюджетів: порядок їх фінансування.

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання:

–   порівняльна характеристика місцевого оподаткування за кордоном і в Україні;

–   охарактеризувати місцеві фінанси як інструмент державного регулювання на мікрорівні;

–        місцеві бюджети як головний інститут економічного та соціального розвитку регіону;

–        проаналізувати видатки місцевого бюджету, їх економічна спрямованість.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-          опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

-          опрацювання основної та додаткової літератури;

-          поглиблене вивчення окремих питань теми;

-          підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-          підготовка тез конспекту із даної теми;

-          виконання студентом термінологічного завдання, методичних завдань, практичного завдання;

-          написання реферату.

Індивідуальне завдання.

Індивідуальне завдання виконуються у формі підготовки доповіді реферативного типу. Типовий перелік тем доповідей:

Бюджетування у витрачанні коштів місцевого бюджету.

Соціальна спрямованість місцевих бюджетів.

 

Тема 5. Міжбюджетні відносини: теорія фінансового вирівнювання, бюджетні трансферти.

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання:

–       міжбюджетні відносини та їх вплив на формування місцевих бюджетів;

–       обґрунтувати доцільність застосування коригуючих коефіцієнтів до нормативів бюджетної забезпеченості;

–       розкрити механізм розмежування доходів і видатків на субнаціональному рівні у вітчизняній та зарубіжній практиці;

–       вітчизняна та зарубіжна практика надання офіційних бюджетних трансфертів.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-          опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

-          опрацювання основної та додаткової літератури;

-          поглиблене вивчення окремих питань теми;

-          підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-          підготовка тез конспекту із даної теми;

-          виконання студентом термінологічного завдання, методичних завдань, практичного завдання;

-          написання реферату.

Індивідуальне завдання.

Індивідуальне завдання виконуються у формі підготовки доповіді реферативного типу. Типовий перелік тем доповідей:

Механізм дотаційного вирівнювання місцевих бюджетів та його особливості.

Міжбюджетні відносини та їх вплив на формування місцевих бюджетів.

Бюджетне регулювання та напрями його вдосконалення.

Податкоспроможність територіальних громад та її вплив на розмір трансфертів.

 

Тема 6. Система управління місцевими фінансами та їх контроль.

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання:

–       охарактеризувати систему виконання місцевих бюджетів через реформування касового виконання місцевих бюджетів;

–       обґрунтувати необхідність запровадження програмно-цільового методу бюджетування;

–       проблеми розмежування видатків між бюджетами різних рівнів;

–       обґрунтувати відмінність між «бюджетним зобов’язанням» та «бюджетним фінансовим зобов’язанням» .

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-          опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

-          опрацювання основної та додаткової літератури;

-          поглиблене вивчення окремих питань теми;

-          підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-          підготовка тез конспекту із даної теми;

написання реферату.

Індивідуальне завдання.

Індивідуальне завдання виконуються у формі підготовки доповіді реферативного типу. Типовий перелік тем доповідей:

Організаційно-правове регулювання фінансової діяльності органів самоврядування.

Фінансові органи самоврядування та їх роль у наповненні місцевих бюджетів.

Основні напрями зміцнення фінансової незалежності органів самоврядування.

Зарубіжний досвід у організації бюджетного процесу на місцевому рівні.

 

Тема 7. Фінансове забезпечення діяльності виробництв комунальної власності.

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання:

–                   проаналізувати систему комунальної власності і які зміни відбулися у сфері управління від 1991 року;

–                   описати процес формування тарифів на послуги організацій житлово-комунального господарства;

–                   охарактеризувати діяльність транспортних підприємств.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-          опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

-          опрацювання основної та додаткової літератури;

-          поглиблене вивчення окремих питань теми;

-          підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-          підготовка тез конспекту із даної теми.

Індивідуальне завдання.

Індивідуальне завдання виконуються у формі підготовки доповіді реферативного типу. Типовий перелік тем доповідей:

Проблеми законодавчо-правового формування комунальної власності органів самоврядування.

Житлово-комунальне господарство органів самоврядування та їх фінансова забезпеченість.

 

Тема 8. Основи організації фінансів місцевих органів влади у зарубіжних країнах.

Зміст матеріалу для самостійного опрацювання:

–       механізм взаємодії державного та місцевих бюджетів у зарубіжних країнах;

–       світовий досвід надання бюджетних трансфертів місцевим органам влади;

–       можливість застосування світового досвіду організації місцевих фінансів в Україні, з урахуванням її історичних, економічних та демографічних особливостей.

Із даної теми передбачаються такі види робіт:

-          опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

-          опрацювання основної та додаткової літератури;

-          поглиблене вивчення окремих питань теми;

-          підготовка студентом до виступу на семінарському занятті;

-          підготовка тез конспекту із даної теми;

-          виконання студентом термінологічного завдання, методичних завдань, практичного завдання;

-          написання реферату.

Індивідуальне завдання.

Індивідуальне завдання виконуються у формі підготовки доповіді реферативного типу. Типовий перелік тем доповідей:

Зарубіжний досвід організації і управління фінансами місцевих органів самоврядування на прикладі країн Європейського Союзу.

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Самостійна робота студента оцінюється за п’ятнадцятибальною системою.

15 балів виставляється за умови, що тему доповіді повністю розкрито; студент показує глибокі знання використаної основної і додаткової літератури; висловлює своє ставлення до різних точок зору з даної проблеми; викладає матеріал логічно грамотно, послідовно і самостійно.

10 балів виставляється за умов, викладених вище. Але разом із тим студент при викладенні матеріалу допускає неточності і робить помилки; має місце недостатня аргументованість при викладанні матеріалу.

5 балів виставляється у випадку, коли тему доповіді в основному розкрито, студент оволодів суттю питання, показує знання використаної літератури, намагається аналізувати факти і події, робити висновки, але при цьому допускає грубі помилки і не може самостійно викласти матеріал.

Робота не зараховується за умови, коли тему доповіді не розкрито, студент не розуміє основної суті питання, не може зробити висновки і узагальнення.

В тому разі, якщо студентом повністю розкрито тему доповіді, проведений глибокий аналіз стану предмету дослідження на Україні, запропоновані шляхи подолання виявлених проблем, доповідь має наукову новизну та результати дослідження носять практичний характер, студент до свого доробку отримує додаткові п’ять балів.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Базова

1.     Податковий кодекс України від 2011, № 13-14, № 15-16, N 17, ст.112 ); Із змінами, внесеними згідно із Законами N 5180-VI ( 5180-17 ) від 06.07.2012, N 5211-VI ( 5211-17 ) від 06.09.2012, N 5412-VI ( 5412-17 ) від 02.10.2012, N 5413-VI ( 5413-17 ) від 02.10.2012, N 5414-VI ( 5414-17 ) від 02.10.2012, N 5471-VI ( 5471-17 ) від 06.11.2012, N 5503-VI ( 5503-17 ) від 20.11.2012, N 5519-VI (5519-17 ) від 06.12.2012. [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
2.     Бюджетний кодекс України: Закон України від 10 черв. 2010 р. .  Верховна Рада України  [Електронний           ресурс]. Режим доступу: http//rada@ gov.ua.
 1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 1997, № 24, ст. 170; Із змінами, внесеними згідно із Законами  N 4710-VI (4710-17) від 17.05.2012, N 4711-VI (4711-17) від 17.05.2012, N 4719-VI (4719-17) від 17.05.2012, N 4875-VI (4875-17) від 05.06.2012, N 5029-VI (5029-17) від 03.07.2012, N 5067-VI (5067-17) від 05.07.2012, N 5203-VI (5203-17) від 06.09.2012, N 5400-VI (5400-17) від 02.10.2012, N 5406-VI (5406-17) від 02.10.2012, N 5461-VI (5461-17) від 16.10.2012, N 5477-VI (5477-17) від 06.11.2012, N 5492-VI (5492-17) від 20.11.2012, N 5498-VI (5498-17) від 20.11.2012. [Електронний ресурс] : сайт Верховної ради України. – Режим доступу – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/.
 2. Владимиров К.М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / К.М.Владимиров, Н.Г.Чуйко, О.Ф.Рогальский. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2010. – 352 с
 3. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, прак­тика) / О.П. Кириленко. – К. : НІОС, 2010. – 384 с.
 4. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О.О. Сунцова; Національний ун-т "Києво-Могилянська академія". – К. : Центр навч. літ., 2005. – 560 с.

Допоміжна

 1. Суторміна В.М. Фінанси зарубіжних корпорацій : підручник/ В.М.Суторміна. – К. : КНЕУ, 2004. – 566 с.
 2. Гапонюк М. А. Місцеві фінанси: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А. Слав­кова. – К. : КНЕУ, 2002. – 560 с.
 3. Кириленко О.П. Місцеві бюджети України у 2001 році: нові підхо­ди / О.П. Кириленко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №6. – С. 7–10.
 4. Кириленко О.П. Проблеми реформування міжбюджетних відносин в Україні / О. П. Кириленко // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №11. – С. 78–80.
 5. Кириленко О.П. Удосконалення формульних підходів у розрахун­ках бюджетних трансфертів / Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання: Міжнародна науково-практична конференція. Київ, 25-26 травня 2001 року. – К., 2001. – С. 282–287.
 6. Кириленко О.П. Фінансова незалежність місцевого самоврядуван­ня / О.П. Кириленко // Фінанси України. – 2011. – №1. – С. 34–39.
 7. Кириленко О.П. Формування інституту місцевих фінансів і місцеві бюджети України / Наукові записки Тернопільського державного педагогі­чного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Економіка». – 2001. – №8. – С. 76–81.
 8. Коваленко Л.О. Управління бюджетними ресурсами регіону / Л.О. Коваленко // Фінанси України. – 2012. – №12. – С. 51–54.
 9. Корчинський В.Є. Реалізація принципів вирівню­вання та економічної ефективності при організації міжбюджетних відносин / В.Є. Корчинський, С. Ю. Колодій // Фінанси України. – 2009. – №2. – С. 84–93.
 10. Кравченко В.І. Місцеві податки і збори та проблеми зміцнення фінансів місцевих органів влади в Україні / 36. наук, праць НДФІ при Мініс­терстві фінансів України. – 2005. – Вип. 1. – С. 48–62.
 11. Лагутін В. Міжбюджетні відносини: основні принципи і напрями реформування / В. Лагутін, О. Каун // Збірник наукових праць Українського фінансово- економічного інституту. – 2009. – №3. – С. 96–99.
 12. Лилик О.Я. Міжбюджетні відносини в економічній системі держа­ви / О.Я. Лилик // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 30–35.

Інформаційні ресурси

 1. Міністерство фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/
 2. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/
 3. Державна казначейська служба України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.treasury.gov.ua/