Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МИТНИЙ КОНСАЛТИНГ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи


_________________________ А.М. Колот

 

«_____» __________________ 2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

“МИТНИЙ КОНСАЛТИНГ”

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма

«Митна справа»

спеціалізація

8Ф13 «Митна справа»

тип дисципліни

вибіркова

                       

      

 

 

 

      

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

 

 

 

 

Київ – 2018

Розробник: Паєнтко Тетяна Василівна, доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, професор.

email: tpayentko@kneu.edu.ua

 

Навчальний план 2018

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2, 2-3

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська, англійська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Т.В. Паєнтко, 2018

© КНЕУ, 2018

ЗМІСТ

 

 

Вступ…………………………………………………………………………………………..

4

1. Зміст навчальної дисципліни за темами……………………………………………….

7

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання………………………

10

2.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………………………….

10

2.2. Плани контактних занять денної форми навчання……………………………………….

11

2.3.Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………………

15

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання………………………

17

3.1. Карта навчальної роботи студента………………………………………………………….

17

3.2. Плани контактних занять заочної форми навчання………………………………………..

18

3.3.Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни………………………

22

4. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів………………………..

23

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи…………………..

23

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи………………………………………………………………………………………………………

36

5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни (форма підсумкового контролю – залік)……………………………………………………………..

38

5.1. Структура завдання на залік……………………………………………………………………

38

5.2. Критерії оцінювання залікової роботи студента……………………………………………..

38

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на залік………………………………………..

40

6. Рекомендовані інформаційні джерела…………………………………………………….

41

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Митний консалтинг» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньою програмою «Митна справа».

Анотація навчальної дисципліни:

Митний консалтинг – це діяльність. направлена на забезпечення суб’єктів ЗЕД релевантною інформацією щодо митного оподаткування та оформлення товарів. Митний консалтинг охоплює широке коло правових та економічних питань, пов’язаних з митним оформленням вантажів. Митний консалтинг дає можливість вирішити дискусійні питання та знизити ризики у сфері ЗЕД.

Міждисциплінарні зв’язки робочої програми навчальної дисципліни: фінансова експертиза у сфері ЗЕД як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін таких, як: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Бухгалтерський облік», «Міжнародна економіка», «Міжнародні фінанси», «Адміністрування податків», «Митний менеджмент», «Управління ризиками в митній справі».

Мета вивчення дисципліни – опанування студентами основних теоретико-методологічних та організаційних засад у сфері митного консультування, а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності у сфері митного консалтингу;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни:

- ознайомлення із становленням та розвитком митного консалтингу;

- з’ясування методів та форм митного консалтингу;

- вивчення нормативно-правового забезпечення митного консалтингу;

- ознайомлення з митним консультуванням з питань митного оформлення;

- ознайомлення із формуванням системи митного консалтингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду.

Зміст дисципліни розкривається у таких темах:

 • становлення та розвиток митного консалтингу;
 • нормативно-правове забезпечення митного консалтингу;
 • організація та проведення митного консалтингу;
 • митне консультування з питань митного оформлення;
 • митне консультування щодо заходів тарифного і нетарифного регулювання;
 • митне консультування та логістика;
 • розвиток митного консалтингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду.

Предметом дисципліни є форми, способи та методи митного консалтингу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 1. Знання:

основних процедур митного оформлення, основних понять, процедур та правил митного консультування, нормативно-правової бази організації митного консалтингу

 1. Уміння:

формувати вибірку нормативно-правового забезпечення для митного консалтингу; визначати прогнозні обсяги митних платежів залежно від змін у сфері міжнародного партнерства; розраховувати митну вартість товару; використовувати Інкотермс-2010 для розрахунку митної та фактурної вартості.

 1. Комунікація:

здатність працювати у міжнародному просторі, застосовувати управлінські навички у сфері митного консалтингу, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність суб’єктів ЗЕД в цілому чи окремі її складові.

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

ТЕМА 1: Становлення та розвиток митного консалтингу

Поняття митного  консалтингу. Структура послуг в сучасному консалтингу та основні тенденції його розвитку. Спеціалізація консалтингових організацій: по типу клієнтської організації (розмірна, галузева, за рівнем ієрархії), видам консультаційного продукту (навчання, дослідження, власне управлінське консультування), функціям управління. Особливості митного консалтингу на сучасному етапі розвитку України. Фактори, які стримують розвиток  митного консалтингу в Україні. Функціональні потреби бізнесу та управлінський консалтинг. Консультації з митного законодавства. Судові спори з митними органами. роль консалтингу у попередженні митних спорів.

Методи та форми митного консалтингу. Особливості формування ефективної системи управління ризиками як сучасного інструменту митного консалтингу.  Методи аналізу і вирішення проблем в консалтингу. Реінжиніринг. Бенчмаркінг. Аутсорсинг. Коучинг. Аутстафінг. Організація застосування та контролю за процедурами використання гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодія з об'єднаннями експедиторів, незалежними фінансовими посередниками, страховими організаціями та фінансово-кредитними установами.

 

 

ТЕМА 2: Нормативно-правове забезпечення митного консалтингу

Організаційно-правові засади здійснення митного консалтингу. Розвиток національного законодавства у сфері фінансів. Механізм організації митного консалтингу та перспективи його удосконалення в Україні. Організація митного консалтингу за кордоном. Роль фінансових консультантів та аудиторів у митному консультуванні. Компетенція консультантів при проведені досліджень, пов’язаних із здійсненням зовнішньо-економічної діяльності.

Кримінальний кодекс України. Кримінальний процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. Кодекс адміністративного судочинства України. Господарський процесуальний кодекс. Митний кодекс України. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Податковий кодекс України.

Митний кодекс України як основний документ митного законодавства. Нормативні акти  органів фіскальної служби щодо надання узагальнюючих консультацій. Оприлюднення інформації про діяльність митниці. Співробітництво із засобами масової інформації та інформаційними агентствами. Організація контролю за правильністю визначення митної вартості товарів та послуг на підставі загальноприйнятої міжнародної практики, а також за правильністю визначення країни походження товарів, що переміщуються через митний кордон України.. Класифікація консалтингових послуг по Європейському довіднику-покажчику. Параметри якості консалтингових послуг.

 

ТЕМА 3: Організація та проведення митного консалтингу

Загальні підходи щодо організації, проведення та оформлення результатів митного консалтингу. Проблеми становлення митного консалтингу в Україні. Методичні підходи до окремих напрямів митного консалтингу. Визначення сфер взаємодії та напрямів удосконалення систем внутрішнього контролю і митного аудиту як форми зовнішнього контролю суб’єктів ЗЕД.

Організація роботи митного консультанта. Укладання договору на консультаційне обслуговування. Підбір інформації для оформлення консультації. Вивчення інформації щодо предмету консультування. Складання додаткових запитів. Структура консультації. Особливості надання письмових консультацій. Особливості надання усних консультацій. Оформлення результатів консультування. Вирішення спорів, що виникають за наданими консультаціями.

 

ТЕМА 4: Митне консультування з питань митного оформлення

Специфіка взаємодії «консультант - клієнт» у митному консалтингу. Завдання та функції митних консультантів. Вимоги до митних консультантів. Методичний інструментарій консультанта. Відповідальність митних консультантів. Інструктаж «правильної поведінки» у випадку виникнення відповідних проблемних питань у митному оформленні на умовах декларанта, та сприяння їх ефективному вирішенню конкретними діями. Діяльність митних брокерів. Роль митних консалтингових агентів у митному консультуванні. Організація та контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів та послуг через митний кордон України. Проведення консультацій щодо попередньої класифікації та визначення коду товару за УКТ ЗЕД. Вивчення отриманої від клієнта інформації щодо характеристик товару за складом, матеріалом, фізичними властивостями, функціональним і цільовим призначенням. Визначення коду товару. Консультації щодо порядку отримання попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів за УКТ ЗЕД, які приймаються митними органами України. Проведення консультацій щодо визначення країни походження товарів. Вивчення отриманої від клієнта інформації про товар, зовнішньоекономічну операцію та вимог законодавства України щодо визначення країни походження товару. Консультації щодо норм національного та міжнародного законодавства про документи, що підтверджують країну походження товару, щодо вимог із їх заповнення. Проведення консультацій щодо розрахунку можливих митних платежів. Проведення консультацій щодо процедури поетапного здійснення митного оформлення. Надання консультацій щодо прав митних органів на проведення перевірок після митного оформлення.

 

ТЕМА 5: Митне консультування щодо заходів тарифного і нетарифного регулювання

Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів в митних режимах: імпорт, експорт, транзит, тимчасове ввезення, тимчасове вивезення, митний склад і ін. Проведення консультацій щодо застосування преференцій, пільгового режиму, процедури спрощеного митного оформлення. Застосування преференцій, пільгового режиму, процедури спрощеного митного оформлення товарів. Консультації щодо норм діючого законодавства України про порядок отримання документів, необхідних для підтвердження преференційного або пільгового режиму. Проведення консультацій щодо постановки на облік в митних органах (акредитація). Роз’яснення порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України. Необхідні документи для акредитації в митних органах. Послуги з акредитації в митних органах. Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів у митних режимах. Визначення митних процедур, їх правового статусу, умови оподаткування. Роз’яснення норм чинного законодавства щодо митних режимів. Проведення консультацій щодо застосування заходів нетарифного регулювання. Вивчення отриманої від клієнта інформації про товар (його код за УКТ ЗЕД , характеристики за складом, матеріалом, фізичними властивостями, функціональним і цільовим призначенням, тощо) та співставлення отриманих відомостей із нормами національного законодавства України. Надання інформації про організації, уповноважені видавати дозвільні документи, про порядок звернення в такі організації для отримання необхідних дозвільних документів.

 

ТЕМА 6: Митне консультування та логістика

Проведення консультацій щодо умов поставок згідно з міжнародними правилами Інкотермс. Інкотермс (Incoterms) – міжнародні правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосовних в міжнародній торгівлі термінів. Роз’яснення порядку застосування цих термінів з акцентуванням на правах, обов'язках та ризиках, що виникають при поставках товару від продавця до покупця. Попередження клієнта про можливе виникнення певних ризиків у процесі переміщення товарів через митний кордон України, у тому числі і при здійсненні процедури митного оформлення товару. Митний консалтинг при розробці логістичних маршрутів. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн ЄС. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн Азії. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн Близького Сходу. Проведення консультацій щодо уникнення можливих ризиків, що виникають в процесі митного оформлення. Проведення консультацій щодо складання товаросупровідних документів.

 

 

ТЕМА 7: Розвиток митного консалтингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

Проведення консультацій щодо уникнення можливих ризиків, які виникають як у процесі митного оформлення товарів, так і після. Інформування клієнта про можливі наслідки під час проведення митного аудиту митних оформлень товарів. Теоретичні засади формування митного консалтингу в системі державного контролю в Україні. Аналіз процесу формування та стану нормативно-правового забезпечення митного консалтингу. Порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України у сфері митного консалтингу. Досвід окремих країн щодо організації  та здійснення митного консалтингу (США і країни ЄС). Статус митного консультанта. Етика поведінки митного консультанта. Необхідність постійного підвищення рівня професійних знань митного консультанта. Участь торгово-промислової палати у розвитку митного консультування. Удосконалення законодавства у сфері митного консультування. Розробка стандартів професійної етики митних консультантів. Атестація митних консультантів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

З вибіркової дисципліни «Митний консалтинг»

 

Для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Денна форма навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Становлення та розвиток митного консалтингу

Контактне заняття № 1. Підготовка слайдів

4

2

Становлення та розвиток митного консалтингу

Контактне заняття № 2. Дискусія

4

3

Нормативно-правове забезпечення митного консалтингу

Контактне заняття № 3. Тренінг

4

4

Нормативно-правове забезпечення митного консалтингу

Контактне заняття № 4. Дискусія

4

5

Організація та проведення митного консалтингу

Контактне заняття № 5. Тренінг

4

6

Організація та проведення митного консалтингу

Контактне заняття № 6. Дискусія, тренінг

4

7

Організація та проведення митного консалтингу

Контактне заняття № 7. Розв’язування кейсу, робота в малих групах

4

Змістовий модуль №2

8

Митне консультування з питань митного оформлення

Контактне заняття № 8. Тренінг, дискусія

4

9

Митне консультування з питань митного оформлення

Контактне заняття № 9. Розв’язування кейсу, робота в малих групах

4

10

Митне консультування щодо заходів тарифного і нетарифного регулювання

Контактне заняття № 10. Тренінг, дискусія

4

11

Митне консультування щодо заходів тарифного і нетарифного регулювання

Контактне заняття № 11. Розв’язування кейсу, робота в малих групах

4

12

Митне консультування та логістика

Контактне заняття № 12. Тренінг, дискусія

4

13

Митне консультування та логістика

Контактне заняття № 13. Розв’язування кейсу, робота в малих групах

4

14

Розвиток митного консалтингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

Контактне заняття № 14. Тренінг, дискусія

4

15

Розвиток митного консалтингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

Контактне заняття № 15. Розв’язування кейсу, робота в малих групах

4

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

60

За виконання контрольних (модульних) робіт

Контрольна робота № 1

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Контрольна робота № 2

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт:

20

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Підготовка огляду нормативно-правового забезпечення організації та проведення митної консультації

10

2. Підготовка огляду нормативно-правового забезпечення для консультації з питань визначення митної вартості товару

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

20

РАЗОМ БАЛІВ:

100

 

2.2. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Контактне заняття 1-2:Становлення та розвиток митного консалтингу” (4 год.)

Заняття спрямоване на засвоєння основ базових знань з теорії митного консалтингу, посилення здатності працювати в міжнародному середовищі, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з митного консалтингу;
 •  уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка презентацій (слайдів), обговорення.

 1. Поняття митного  консалтингу. Структура послуг в сучасному консалтингу та основні тенденції його розвитку.
 2. Спеціалізація консалтингових організацій: по типу клієнтської організації (розмірна, галузева, за рівнем ієрархії), видам консультаційного продукту (навчання, дослідження, власне управлінське консультування), функціям управління.
 3. Особливості митного консалтингу на сучасному етапі розвитку України.
 4. Фактори, які стримують розвиток  митного консалтингу в Україні.
 5. Консультації з митного законодавства.
 6. Методи та форми митного консалтингу.
 7. Організація застосування та контролю за процедурами використання гарантій забезпечення сплати митних платежів

Інформаційно-методичне забезпечення: [1, 3, 4, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-31]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Ознайомити студентів із системою поточного і підсумкового контролю їх знань з курсу «Митний консалтинг».

2. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

3. Оцінити роботу студентів з виконання ситуаційних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 1 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

Контактне заняття 3-4: Нормативно-правове забезпечення митного консалтингу” (4 год.) спрямоване на вироблення навиків роботи з нормативно-правовим забезпеченням митного консалтингу.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з нормативно-правового забезпечення митного консалтингу;
 •  уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії

 1. Сутність та структура нормативно-правового забезпечення митного консалтингу.
 2. Пошук інформації для підготовки консультації.
 3. Організація митного консультування за кордоном.
 4. Компетенції митних консультантів у сфері ЗЕД.
 5. Особа митного консультанта, його права і обов’язки.
 6. Параметри якості консалтингових послуг.

Інформаційно-методичне забезпечення: [12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу дискусійних груп.

3. Оцінити роботу студентів.

4. Провести опитування по питаннях, які виносяться на самостійне опрацювання.

Вид заняття: семінар-дискусія

 

Контактне заняття 5-7: Організація та проведення митного консалтингу” (6 год.) направлене на вироблення практичних умінь щодо організації митного консультування.

План для студента. Підготовка до тренінгу

 1. Загальні підходи щодо організації, проведення та оформлення результатів митного консалтингу.
 2. Методичні підходи до окремих напрямів митного консалтингу.
 3. Організація роботи митного консультанта.
 4. Укладання договору на консультаційне обслуговування.
 5. Підбір інформації для оформлення консультації.
 6. Вивчення інформації щодо предмету консультування.
 7. Структура консультації.
 8. Особливості надання письмових консультацій.

Інформаційно-методичне забезпечення: [12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу малих груп.

3. Провести міні-тренінг.

4. Провести опитування по питаннях, які виносяться на самостійне опрацювання.

Вид заняття: семінар-тренінг

 

Контактне заняття 8-9: “Митне консультування з питань митного оформлення” (4 год.) направлене на вироблення навичок митного консультування з питань митного оформлення

Фахові компетентності:

 • здатність до загального аналізу нормативно-правової бази з питань митного оформлення;
 • розуміння процедур митного оформлення.

 

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії

 1. Специфіка взаємодії «консультант - клієнт» у митному консалтингу.
 2. Відповідальність митних консультантів.
 3. Діяльність митних брокерів.
 4. Роль митних консалтингових агент у митному консультуванні.
 5. Організація та контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів та послуг через митний кордон України.
 6. Проведення консультацій щодо попередньої класифікації та визначення коду товару за УКТ ЗЕД.
 7. Вивчення отриманої від клієнта інформації щодо характеристик товару за складом, матеріалом, фізичними властивостями, функціональним і цільовим призначенням.
 8. Визначення коду товару. Консультації щодо порядку отримання попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів за УКТ ЗЕД, які приймаються митними органами України.
 9. Проведення консультацій щодо визначення країни походження товарів.

 

Інформаційно-методичне забезпечення: [1-12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

 

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Обговорити розв’язок кейсу з питань митного консультування щодо країни походження товару.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 4 дисципліни.

Вид заняття: семінар – дискусія з елементами аналізу

 

Контактне заняття 10-11: “Митне консультування щодо заходів тарифного і нетарифного регулювання” (4 год.) направлене на вивчення особливостей митного консультування у сфері тарифного і нетарифного регулювання

Фахові компетентності:

 • здатність до загального аналізу особливостей тарифного і нетарифного регулювання;
 • посилення здатності до підбору та систематизації нормативно-правових актів відповідно до предмету консультування з питань тарифного і нетарифного регулювання.

 

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до розв’язування кейсу

 1. Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів в митних режимах: імпорт, експорт, транзит, тимчасове ввезення, тимчасове вивезення, митний склад і ін.
 2. Проведення консультацій щодо застосування преференцій, пільгового режиму, процедури спрощеного митного оформлення. Застосування преференцій, пільгового режиму, процедури спрощеного митного оформлення товарів.
 3. Консультації щодо норм діючого законодавства України про порядок отримання документів, необхідних для підтвердження преференційного або пільгового режиму.
 4. Проведення консультацій щодо постановки на облік в митних органах (акредитація).
 5.  Роз’яснення порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України.
 6. Необхідні документи для акредитації в митних органах.
 7. Послуги з акредитації в митних органах.
 8. Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів у митних режимах.
 9. Надання інформації про організації, уповноважені видавати дозвільні документи, про порядок звернення в такі організації для отримання необхідних дозвільних документів.

Інформаційно-методичне забезпечення: [1-12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

 

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу в малих групах.

3. Розв’язати кейс з питань тарифного і нетарифного регулювання.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 5 дисципліни.

Вид заняття: семінар - тренінг

 

Контактне заняття 12-13: Митне консультування та логістика” (4 год.) направлене на вивчення особливостей митного консультування у сфері логістики

Фахові компетентності:

 • здатність до організації та проведення оцінки митної вартості товарів;
 • посилення здатності до визначення зон ризику при визначенні митної вартості з урахуванням умов поставки.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії та розв’язування кейсу

 1. Проведення консультацій щодо умов поставок згідно з міжнародними правилами Інкотермс.
 2. Роз’яснення порядку застосування цих термінів з акцентуванням на правах, обов'язках та ризиках, що виникають при поставках товару від продавця до покупця.
 3. Попередження клієнта про можливе виникнення певних ризиків у процесі переміщення товарів через митний кордон України, у тому числі і при здійсненні процедури митного оформлення товару.
 4. Митний консалтинг при розробці логістичних маршрутів.
 5. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн ЄС.
 6. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн Азії.
 7.  Проведення консультацій щодо складання товаросупровідних документів.

Інформаційно-методичне забезпечення: [16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 35, 37, 44]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати обговорення ключових питань за темою.

3. Розв’язати тестові завдання та кейс.

4. Провести обговорення питань, що виносяться на самостійне опрацювання.

Вид заняття: семінар -дискусія

Контактне заняття 14-15: Розвиток митного консалтингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (4 год.) направлене на вивчення зарубіжного досвіду митного консалтингу та перспектив його застосування в Україні

Фахові компетентності:

 • здатність пояснити особливості митного консалтингу в різних країнах;
 • здатність розробляти пропозиції щодо удосконалення митного консалтингу в Україні.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до розв’язання кейсів

 1. Проведення консультацій щодо уникнення можливих ризиків, які виникають як у процесі митного оформлення товарів, так і після. Інформування клієнта про можливі наслідки під час проведення митного аудиту митних оформлень товарів.
 2. Аналіз процесу формування та стану нормативно-правового забезпечення митного консалтингу.
 3. Порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України у сфері митного консалтингу.
 4. Досвід окремих країн щодо організації  та здійснення митного консалтингу.
 5. Статус митного консультанта.
 6. Етика поведінки митного консультанта.
 7. Необхідність постійного підвищення рівня професійних знань митного консультанта
 8. Удосконалення законодавства у сфері митного консультування.
 9. Розробка стандартів професійної етики митних консультантів.

 

Інформаційно-методичне забезпечення:  [16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 35, 37, 44]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу над кейсами.

3. Провести обговорення варіантів розв’язання кейсів.

Вид заняття: семінар - розв’язання кейсів

 

2.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МИТНИЙ КОНСАЛТИНГ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ  «Митна справа»

 

Згідно з Положенням про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (ухвалена Вченою радою КНЕУ від 25 травня 2017 р.) — завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Поточний контроль результатів навчання студентів з дисципліни “Митна справа” проводиться за такою схемою:

А. Результати систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу

Б. Результати виконання контрольних (модульних) робіт

І модуль

ІІ модуль

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (А + Б)

ВІД 0 ДО 100 БАЛІВ

 

А. РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРОТЯГОМ СЕМЕСТРУ НАД ВИВЧЕННЯМ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ

Оцінка знань студентів за контролем систематичності та активності роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу включає такі складові:

(1) активність та рівень знань при обговоренні питань семінарів;

(2) результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання;

(3) участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даної дисципліни.

 При контролі активності та рівня знань при обговоренні питань семінарів оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські заняття, правильність написання письмового контролю на семінарському занятті; результати пілотного опитування. Протягом семестру кожен студент з групи на семінарських і практичних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою семінару

0-3 бали

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-5 бали

3.

змістовні доповнення

0-2 бали

4.

пілотне опитування

0-2 бал

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

 

 

Б. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ (МОДУЛЬНИХ) РОБІТ

Завдання, винесені для контрольних (модульних) робіт поділяються на два модулі:

І модуль – контрольна (модульна) робота.;

ІІ модуль – контрольна (модульна) робота. Розв’язування ситуаційних завдань.

Максимально два варіанти комплексних ситуаційних задач загалом оцінюються в 9 або 10 балів поточного контролю, якщо має місце: вірна арифметична відповідь на поставлені задачі; правильно зазначене теоретичне обґрунтування відповідних розрахунків; вірно вказані винятки із зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах; вірно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу.

Загальна оцінка в 7 або 8 бали поточного контролю виставляється загалом, якщо робота виконана на належному рівні, однак є методичні неточності у підготовці експертного висновку.

Загальна оцінка 5 або 6 балів виставляється, якщо в цілому підхід до складання експертного висновку правильний, однак при обґрунтуванні висновку були враховані не всі нормативно-правові акти або порушено методику розрахунку окремих показників.

Загальна оцінка 4 або 3 балів виставляється, якщо має місце: невірна арифметична відповідь на поставлені задачі; невірно зазначене теоретичне обґрунтування (пояснення) відповідних розрахунків; невірно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах; невірно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу.

Мінімальна загальна оцінка в 0, 1або 2 бали поточного контролю виставляється за подані відповідні два варіанти з урахуванням усіх можливих помилок або взагалі не подані студентом.

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент має право їх відпрацювати за графіком консультацій. Відпрацювання аудиторних занять може бути здійснено впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять (завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у відповідному семестрі. Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, повістка, тощо.

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

 

3.1.  КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

З вибіркової дисципліни «Митний консалтинг»

 

Для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Заочна форма навчання

 

Номер заняття

Тема заняття

Види навчальних занять
(семінарське, практичне, лабораторне заняття),
форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Становлення та розвиток митного консалтингу

Контактне заняття № 1. Підготовка слайдів, дискусія

2

2

Становлення та розвиток митного консалтингу

Контактне заняття № 2. Підготовка слайдів, дискусія

2

3

Нормативно-правове забезпечення митного консалтингу

Контактне заняття № 3. Дискусія, тренінг

3

4

Нормативно-правове забезпечення митного консалтингу

Контактне заняття № 4. Дискусія, тренінг

3

5

Організація та проведення митного консалтингу

Контактне заняття № 5. Дискусія, тренінг

3

6

Становлення та розвиток митного консалтингу

Контактне заняття № 6. Дискусія, тренінг, розв’язування кейсу

3

Змістовий модуль №2

7

Митне консультування з питань митного оформлення

Контактне заняття № 6. Тренінг, дискусія, розв’язування кейсу

3

8

Митне консультування з питань митного оформлення

Контактне заняття № 7. Тренінг, дискусія, розв’язування кейсу

3

9

Митне консультування щодо заходів тарифного і нетарифного регулювання

Контактне заняття № 8. Тренінг, дискусія, розв’язування кейсу

3

10

Митне консультування щодо заходів тарифного і нетарифного регулювання

Контактне заняття № 9. Тренінг, дискусія, розв’язування кейсу

3

11

Митне консультування та логістика

Контактне заняття № 8. Тренінг, дискусія, розв’язування кейсу

3

12

Митне консультування та логістика

Контактне заняття № 9. Тренінг, дискусія, розв’язування кейсу

3

13

Розвиток митного консалтингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

Контактне заняття № 8. Тренінг, дискусія, розв’язування кейсу

3

14

Розвиток митного консалтингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

Контактне заняття № 9. Тренінг, дискусія, розв’язування кейсу

3

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

40

За виконання контрольних (модульних) робіт

Контрольна робота № 1

Написання контрольної (модульної) роботи

5

Контрольна робота № 2

Написання контрольної (модульної) роботи

5

Усього балів за виконання контрольних( модульних) робіт:

10

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Підготовка огляду нормативно-правового забезпечення організації та проведення митної консультації

25

2. Підготовка огляду нормативно-правового забезпечення для консультації з питань визначення митної вартості товару

25

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

50

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

3.2. ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

Контактне заняття 1-2:Становлення та розвиток митного консалтингу” (4 год.)

Заняття спрямоване на засвоєння основ базових знань з теорії митного консалтингу, посилення здатності працювати в міжнародному середовищі, розвиток дослідницьких навичок і умінь.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з митного консалтингу;
 •  уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка презентацій (слайдів), обговорення.

 1. Поняття митного  консалтингу. Структура послуг в сучасному консалтингу та основні тенденції його розвитку.
 2. Спеціалізація консалтингових організацій: по типу клієнтської організації (розмірна, галузева, за рівнем ієрархії), видам консультаційного продукту (навчання, дослідження, власне управлінське консультування), функціям управління.
 3. Особливості митного консалтингу на сучасному етапі розвитку України.
 4. Фактори, які стримують розвиток  митного консалтингу в Україні.
 5. Консультації з митного законодавства.
 6. Методи та форми митного консалтингу.
 7. Організація застосування та контролю за процедурами використання гарантій забезпечення сплати митних платежів

Інформаційно-методичне забезпечення: [1, 3, 4, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24-31]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Ознайомити студентів із системою поточного і підсумкового контролю їх знань з курсу «Митний консалтинг».

2. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

3. Оцінити роботу студентів з виконання ситуаційних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 1 дисципліни.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

Контактне заняття 3-4: Нормативно-правове забезпечення митного консалтингу” (4 год.) спрямоване на вироблення навиків роботи з нормативно-правовим забезпеченням митного консалтингу.

Фахові компетентності:

 • засвоєння основ базових знань з нормативно-правового забезпечення митного консалтингу;
 •  уміння знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії

 1. Сутність та структура нормативно-правового забезпечення митного консалтингу.
 2. Пошук інформації для підготовки консультації.
 3. Організація митного консультування за кордоном.
 4. Компетенції митних консультантів у сфері ЗЕД.
 5. Особа митного консультанта, його права і обов’язки.
 6. Параметри якості консалтингових послуг.

Інформаційно-методичне забезпечення: [12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу дискусійних груп.

3. Оцінити роботу студентів.

4. Провести опитування по питаннях, які виносяться на самостійне опрацювання.

Вид заняття: семінар-дискусія

 

Контактне заняття 5-6: Організація та проведення митного консалтингу” (4 год.) направлене на вироблення практичних умінь щодо організації митного консультування.

План для студента. Підготовка до тренінгу

 1. Загальні підходи щодо організації, проведення та оформлення результатів митного консалтингу.
 2. Методичні підходи до окремих напрямів митного консалтингу.
 3. Організація роботи митного консультанта.
 4. Укладання договору на консультаційне обслуговування.
 5. Підбір інформації для оформлення консультації.
 6. Вивчення інформації щодо предмету консультування.
 7. Структура консультації.
 8. Особливості надання письмових консультацій.

Інформаційно-методичне забезпечення: [12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу малих груп.

3. Провести міні-тренінг.

4. Провести опитування по питаннях, які виносяться на самостійне опрацювання.

Вид заняття: семінар-тренінг

 

Контактне заняття 7-8: “Митне консультування з питань митного оформлення” (4 год.) направлене на вироблення навичок митного консультування з питань митного оформлення

Фахові компетентності:

 • здатність до загального аналізу нормативно-правової бази з питань митного оформлення;
 • розуміння процедур митного оформлення.

 

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії

 1. Специфіка взаємодії «консультант - клієнт» у митному консалтингу.
 2. Відповідальність митних консультантів.
 3. Діяльність митних брокерів.
 4. Роль митних консалтингових агент у митному консультуванні.
 5. Організація та контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів та послуг через митний кордон України.
 6. Проведення консультацій щодо попередньої класифікації та визначення коду товару за УКТ ЗЕД.
 7. Вивчення отриманої від клієнта інформації щодо характеристик товару за складом, матеріалом, фізичними властивостями, функціональним і цільовим призначенням.
 8. Визначення коду товару. Консультації щодо порядку отримання попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів за УКТ ЗЕД, які приймаються митними органами України.
 9. Проведення консультацій щодо визначення країни походження товарів.

 

Інформаційно-методичне забезпечення: [1-12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

 

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Обговорити розв’язок кейсу з питань митного консультування щодо країни походження товару.

3. Оцінити роботу студентів з виконання практичних завдань до теми.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 4 дисципліни.

Вид заняття: семінар – дискусія з елементами аналізу

 

Контактне заняття 9-10: “Митне консультування щодо заходів тарифного і нетарифного регулювання” (4 год.) направлене на вивчення особливостей митного консультування у сфері тарифного і нетарифного регулювання

Фахові компетентності:

 • здатність до загального аналізу особливостей тарифного і нетарифного регулювання;
 • посилення здатності до підбору та систематизації нормативно-правових актів відповідно до предмету консультування з питань тарифного і нетарифного регулювання.

 

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до розв’язування кейсу

 1. Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів в митних режимах: імпорт, експорт, транзит, тимчасове ввезення, тимчасове вивезення, митний склад і ін.
 2. Проведення консультацій щодо застосування преференцій, пільгового режиму, процедури спрощеного митного оформлення. Застосування преференцій, пільгового режиму, процедури спрощеного митного оформлення товарів.
 3. Консультації щодо норм діючого законодавства України про порядок отримання документів, необхідних для підтвердження преференційного або пільгового режиму.
 4. Проведення консультацій щодо постановки на облік в митних органах (акредитація).
 5.  Роз’яснення порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України.
 6. Необхідні документи для акредитації в митних органах.
 7. Послуги з акредитації в митних органах.
 8. Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів у митних режимах.
 9. Надання інформації про організації, уповноважені видавати дозвільні документи, про порядок звернення в такі організації для отримання необхідних дозвільних документів.

Інформаційно-методичне забезпечення: [1-12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]

 

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу в малих групах.

3. Розв’язати кейс з питань тарифного і нетарифного регулювання.

4. Розглянути тестові завдання, питання для дискусій і поглибленого вивчення теми.

5. Провести суцільний контроль за темою 5 дисципліни.

Вид заняття: семінар - тренінг

 

Контактне заняття 11-12: Митне консультування та логістика” (4 год.) направлене на вивчення особливостей митного консультування у сфері логістики

Фахові компетентності:

 • здатність до організації та проведення оцінки митної вартості товарів;
 • посилення здатності до визначення зон ризику при визначенні митної вартості з урахуванням умов поставки.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до дискусії та розв’язування кейсу

 1. Проведення консультацій щодо умов поставок згідно з міжнародними правилами Інкотермс.
 2. Роз’яснення порядку застосування цих термінів з акцентуванням на правах, обов'язках та ризиках, що виникають при поставках товару від продавця до покупця.
 3. Попередження клієнта про можливе виникнення певних ризиків у процесі переміщення товарів через митний кордон України, у тому числі і при здійсненні процедури митного оформлення товару.
 4. Митний консалтинг при розробці логістичних маршрутів.
 5. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн ЄС.
 6. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн Азії.
 7.  Проведення консультацій щодо складання товаросупровідних документів.

Інформаційно-методичне забезпечення: [16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 35, 37, 44]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати обговорення ключових питань за темою.

3. Розв’язати тестові завдання та кейс.

4. Провести обговорення питань, що виносяться на самостійне опрацювання.

Вид заняття: семінар -дискусія

Контактне заняття 13-14: Розвиток митного консалтингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду (4 год.) направлене на вивчення зарубіжного досвіду митного консалтингу та перспектив його застосування в Україні

Фахові компетентності:

 • здатність пояснити особливості митного консалтингу в різних країнах;
 • здатність розробляти пропозиції щодо удосконалення митного консалтингу в Україні.

ПЛАН ДЛЯ СТУДЕНТА. Підготовка до розв’язання кейсів

 1. Проведення консультацій щодо уникнення можливих ризиків, які виникають як у процесі митного оформлення товарів, так і після. Інформування клієнта про можливі наслідки під час проведення митного аудиту митних оформлень товарів.
 2. Аналіз процесу формування та стану нормативно-правового забезпечення митного консалтингу.
 3. Порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України у сфері митного консалтингу.
 4. Досвід окремих країн щодо організації  та здійснення митного консалтингу.
 5. Статус митного консультанта.
 6. Етика поведінки митного консультанта.
 7. Необхідність постійного підвищення рівня професійних знань митного консультанта
 8. Удосконалення законодавства у сфері митного консультування.
 9. Розробка стандартів професійної етики митних консультантів.

 

Інформаційно-методичне забезпечення:  [16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 35, 37, 44]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

1. Провести усне опитування, зʼясувати рівень засвоєння студентами понять теми.

2. Організувати роботу над кейсами.

3. Провести обговорення варіантів розв’язання кейсів.

Вид заняття: семінар - розв’язання кейсів

 

3.3. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Згідно з Положенням про порядок оцінювання результатів навчальної діяльності студентів (ухвалена Вченою радою КНЕУ від 25 травня 2017 р.) — завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно).

Об’єктами поточного контролю результатів навчання студентів є:

— аудиторна робота під час контактних занять;

— виконання і захисту контрольної роботи (письмової домашньої роботи);

—виконання і захисту одного індивідуального завдання на вибір студента.

 

А. РЕЗУЛЬТАТИ СИСТЕМАТИЧНОСТІ ТА АКТИВНОСТІ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ

Оцінка знань студентів за контролем результатів систематичності та активності аудиторної роботи під час контактних занять включає такі складові: активність та рівень знань при обговоренні питань контактних занять; результати виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання; участь у студентських наукових конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу.

При контролі результатів активності та рівня знань при обговоренні питань контактних занять оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на контактних заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на контактні заняття, правильність написання письмового контролю на контактному занятті; результати пілотного опитування. Протягом сесії кожен студент з групи на контактних заняттях повинен приймати активну участь в обговоренні проблем, які винесені на заняття.

Оцінювання результатів активності роботи відбувається з градацією в 1 бал:

1.

відповіді на питання за темою заняття

0-5 балів

2.

виконання завдань оперативного письмового контролю

0-5 балів

3.

змістовні доповнення

0-3 бали

4.

пілотне опитування

0,1 або 2 бали

5.

участь у науково-пошуковій творчій роботі

0-10 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

4.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Самостійна робота студента (надалі — СРС) — це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи. Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

            Перелік завдань для СРС, форми  її організації та звітності, терміни  виконання та кількість балів, які можна отримати за виконання завдань з СРС, визначаються кафедрою в робочій програмі навчальної дисципліни і включаються до Карти самостійної роботи студента. Карта самостійної роботи студента є основою організації СРС з дисципліни і відображає перелік конкретних форм самостійної роботи, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, планові терміни її складання та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

Самостійна робота студентів з дисципліни охоплює чотири види робіт:

І вид — підготовка до поточних аудиторних занять;

ІІ вид — пошуково-аналітична робота;

ІІІ вид — науково-дослідна робота;

ІV вид — практичні тренінги, виробнича практика.

Для самостійної роботи студентів використовуються такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • переклад іноземних текстів;
 • підготовка до семінарських, лабораторних і практичних, контактних занять;
 • підготовка до колоквіумів;
 • відпрацювання завдань тренінгів;
 • аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);
 • підготовка практикуму з дисципліни з використанням програмного забезпечення;
 • виконання індивідуальних навчальних завдань: написання реферату, контрольних робіт, тестів, окремих і комплексних ситуаційних задач тощо.

4.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу.

Ця робота проводиться студентами самостійно у позааудиторний час і передбачає вивчення лекцій, рекомендованої літератури тощо. Вона здійснюється студентами регулярно і підлягає контролю з боку викладача під час проведення семінарських занять у формі усного опитування та виконання завдань і модулів.

4.2. Підготовка до семінарських, лабораторних і практичних, контактних занять.

Проводиться студентами самостійно згідно з розкладом занять відповідно до планів семінарських, лабораторних і практичних занять, контактних занять, питаннями колоквіумів на основі опрацювання матеріалів та джерел.

4.3. Проведення колоквіуму передбачає самостійну підготовку студентів до визначеної теми, виходячи з переліку питань для самостійного вивчення програмного матеріалу. Для підготовки до усного обговорення запропонованих тем студент повинен використовувати спеціальну літературу, яка стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Державної служби статистики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Мінфіну України, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, періодичних виданнях та звітах про фінансово-господарську діяльність підприємств і фінансово-кредитних установ.

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОЛОКВІУМІВ:

 (у розрізі окремих теми курсу)

ТЕМА 1: Становлення та розвиток митного консалтингу

1. Структура послуг в сучасному консалтингу та основні тенденції його розвитку.

2. Спеціалізація консалтингових організацій по типу клієнтської організації (розмірна, галузева, за рівнем ієрархії),

3. Спеціалізація консалтингових організацій за видам консультаційного продукту (навчання, дослідження, власне управлінське консультування).

4. Спеціалізація консалтингових організацій за функціям управління.

5. Особливості митного консалтингу на сучасному етапі розвитку України.

 

ТЕМА 2: Нормативно-правове забезпечення митного консалтингу

1. Організаційно-правові засади здійснення митного консалтингу.

2. Механізм організації митного консалтингу та перспективи його удосконалення в Україні.

3. Організація митного консалтингу за кордоном.

4. Роль фінансових консультантів та аудиторів у митному консультуванні.

5. Митний кодекс України як основний документ митного законодавства.

6. Нормативні акти  органів фіскальної служби щодо надання узагальнюючих консультацій.

7. Оприлюднення інформації про діяльність митниці.

8. Співробітництво із засобами масової інформації та інформаційними агентствами.

9.  Організація контролю за правильністю визначення митної вартості товарів та послуг на підставі загальноприйнятої міжнародної практики.

10. Класифікація консалтингових послуг по Європейському довіднику-покажчику.

 

ТЕМА 3: Організація та проведення митного консалтингу

1. Проблеми становлення митного консалтингу в Україні.

2. Методичні підходи до окремих напрямів митного консалтингу.

3. Визначення сфер взаємодії та напрямів удосконалення систем внутрішнього контролю і митного аудиту як форми зовнішнього контролю суб’єктів ЗЕД.

4. Організація роботи митного консультанта.

5. Укладання договору на консультаційне обслуговування.

6. Підбір інформації для оформлення консультації.

7. Особливості надання письмових консультацій.

 

ТЕМА 4: Митне консультування з питань митного оформлення

1. Специфіка взаємодії «консультант - клієнт» у митному консалтингу.

2. Методичний інструментарій консультанта.

3. Роль митних консалтингових агент у митному консультуванні.

4. Організація та контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів та послуг через митний кордон України.

5. Проведення консультацій щодо попередньої класифікації та визначення коду товару за УКТ ЗЕД.

6. Проведення консультацій щодо визначення країни походження товарів.

7. Вивчення отриманої від клієнта інформації про товар, зовнішньоекономічну операцію та вимог законодавства України щодо визначення країни походження товару.

8. Консультації щодо норм національного та міжнародного законодавства про документи, що підтверджують країну походження товару, щодо вимог із їх заповнення.

9. Проведення консультацій щодо розрахунку можливих митних платежів.

10. Проведення консультацій щодо процедури поетапного здійснення митного оформлення.

 

ТЕМА 5: Митне консультування щодо заходів тарифного і нетарифного регулювання

1. Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів в митних режимах: імпорт, експорт, транзит, тимчасове ввезення, тимчасове вивезення, митний склад і ін.

2. Проведення консультацій щодо застосування преференцій, пільгового режиму.

3. Проведення консультацій щодо застосування процедури спрощеного митного оформлення.

4. Консультації щодо норм діючого законодавства України про порядок отримання документів, необхідних для підтвердження преференційного або пільгового режиму.

5. Проведення консультацій щодо постановки на облік в митних органах (акредитація).

6. Роз’яснення порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України.

7. Необхідні документи для акредитації в митних органах.

8. Послуги з акредитації в митних органах.

9. Надання інформації про організації, уповноважені видавати дозвільні документи, про порядок звернення в такі організації для отримання необхідних дозвільних документів.

 

ТЕМА 6: Митне консультування та логістика

1. Інкотермс (Incoterms) – міжнародні правила, визнані урядовими органами, юридичними компаніями і комерсантами по всьому світу як тлумачення найбільш застосовних в міжнародній торгівлі термінів.

2. Митний консалтинг при розробці логістичних маршрутів.

3. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн ЄС.

4. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн Азії.

5. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн Близького Сходу.

6. Проведення консультацій щодо уникнення можливих ризиків, що виникають в процесі митного оформлення.

 

ТЕМА 7: Розвиток митного консалтингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

1. Проведення консультацій щодо уникнення можливих ризиків, які виникають як у процесі митного оформлення товарів, так і після.

2. Інформування клієнта про можливі наслідки під час проведення митного аудиту митних оформлень товарів.

3. Теоретичні засади формування митного консалтингу в системі державного контролю в Україні.

4. Аналіз процесу формування та стану нормативно-правового забезпечення митного консалтингу.

5. Порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України у сфері митного консалтингу.

6. Досвід окремих країн щодо організації  та здійснення митного консалтингу (США і країни ЄС).

7. Участь торгово-промислової палати у розвитку митного консультування.

8. Удосконалення законодавства у сфері митного консультування.

 

4.4. Виконання індивідуальних навчальних завдань

Індивідуальна робота студентів охоплює обов’язкові завдання і завдання на вибір студента. Індивідуальні завдання виконуються у наступних формах:

 

 

Форми роботи

Очна форма навчання

Заочна фор-ма навчання

Завдання на вибір

І

Підготовка і презентація міні-лекції

+

ІІ

Підготовка і презентація експертної оцінки

+

+

ІІІ

Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій з питань митного консалтингу

+

+

ІV

Виступ на студентському науковому семінарі з питань митного консалтингу

+

+

V

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

+

+

Обов’язкові завдання

Виконання і захист контрольної (письмової домашньої) роботи

+

VІІ

Виконання окремих задач, практичних та індивідуальних завдань

+

VІІІ

Виконання комплексної ситуаційної задачі щодо підготовки консультації

+

 

Виступ на студентському науковому семінарі з питань митного консалтингу

Кафедра фінансів організовує наукову роботу студентів фінансово-економічного факультету у формі проведення наукового семінару з питань митного консалтингу. Участь у роботі наукового семінару є добровільною і передбачає наступні форми робіт: підготовку і представлення доповіді, участь у дискусії, обговорення проблемних питань, вислуховування доповідей та їх обговорення, отримання нової інформації та формування на цій основі своєї думки, власних висновків.

Участь у роботі наукового семінару дає можливість сформувати низку важливих навичок: навчитися виступати перед аудиторією, навчитися викладати свою думку з тих питань, що обговорюються, аргументувати її, обґрунтовувати і відстоювати свою позицію, вислуховувати думку інших людей, розширити свій професійний світогляд, отримати досвід проведення наукових досліджень і участі в наукових дискусіях.

У роботі наукового семінару діє принцип студентського самоврядування: для проведення засідань серед студентів обирається організатор (або кілька), який реєструє учасників, теми їх доповідей, проводить засідання, визначає регламент виступу і обговорення, стежить за його дотриманням, регулює активність обговорення.

Роль викладача полягає у визначенні загальної тематики роботи наукового семінару, а також надання консультацій з приводу підготовки студентами тем доповідей.

Виступ на науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

            Для виступу на щорічній науковій студентській конференції студент самостійно обирає проблему і досліджує її під керівництвом наукового керівника (викладача, який проводить лекції або проводить семінари).

 

4.5. Підготовка міні-лекції, експертної оцінки, огляду наукових публікацій з питань митного консалтингу

 

ТЕМАТИКА ДЛЯ МІНІ-ЛЕКЦІЙ ТА АНАЛІТИЧНОГО (КРИТИЧНОГО) ОГЛЯДУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ З ПИТАНЬ МИТНОГО КОНСАЛТИНГУ

ТЕМА 1: Становлення та розвиток митного консалтингу

1. Особливості митного консалтингу на сучасному етапі розвитку України.

2. Політичні та економічні фактори, які стримують розвиток  митного консалтингу в Україні.

3. Функціональні потреби бізнесу та управлінський консалтинг.

4. Консультації з митного законодавства.

5. Судові спори з митними органами.

6. Роль консалтингу у попередженні митних спорів.

7. Методи аналізу і вирішення проблем в консалтингу. Бенчмаркінг. Аутсорсинг. Коучинг. Аутстафінг.

8. Взаємодія з об'єднаннями експедиторів, незалежними фінансовими посередниками, страховими організаціями та фінансово-кредитними установами у сфері консалтингу.

 

ТЕМА 2: Нормативно-правове забезпечення митного консалтингу

1. Механізм організації митного консалтингу та перспективи його удосконалення в Україні.

2. Роль фінансових консультантів та аудиторів у митному консультуванні.

3. Компетенція консультантів при проведені досліджень, пов’язаних із здійсненням зовнішньо-економічної діяльності.

4. Інформаційна база митного консалтингу: Кримінальний кодекс України. Кримінальний процесуальний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. Кодекс адміністративного судочинства України. Господарський процесуальний кодекс. Митний кодекс України. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Податковий кодекс України.

5. Митний кодекс України як основний документ митного законодавства.

6. Нормативні акти  органів фіскальної служби щодо надання узагальнюючих консультацій.

7. Організація контролю за правильністю визначення митної вартості товарів та послуг на підставі загальноприйнятої міжнародної практики.

8. Класифікація консалтингових послуг по Європейському довіднику-покажчику.

 

ТЕМА 3: Організація та проведення митного консалтингу

 1. Проблеми становлення митного консалтингу в Україні.
 2. Методичні підходи до окремих напрямів митного консалтингу.
 3. Укладання договору на консультаційне обслуговування.
 4. Підбір інформації для оформлення консультації.
 5. Вивчення інформації щодо предмету митного консультування.
 6. Складання додаткових запитів у сфері митного консалтингу.
 7. Структура консультації.
 8. Особливості надання письмових консультацій.
 9. Особливості надання усних консультацій.
 10. Оформлення результатів консультування.
 11. Вирішення спорів, що виникають за наданими консультаціями.

 

ТЕМА 4: Митне консультування з питань митного оформлення

 1. Специфіка взаємодії «консультант - клієнт» у митному консалтингу.
 2. Завдання та функції митних консультантів.
 3. Методичний інструментарій консультанта.
 4. Відповідальність митних консультантів.
 5. Інструктаж «правильної поведінки» у випадку виникнення відповідних проблемних питань у митному оформленні на умовах декларанта.
 6. Діяльність митних брокерів.
 7. Роль митних консалтингових агентів у митному консультуванні.
 8. Організація та контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів та послуг через митний кордон України.
 9. Проведення консультацій щодо попередньої класифікації та визначення коду товару за УКТ ЗЕД.
 10. Консультації щодо порядку отримання попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів за УКТ ЗЕД, які приймаються митними органами України.
 11. Проведення консультацій щодо визначення країни походження товарів.
 12. Проведення консультацій щодо процедури поетапного здійснення митного оформлення.
 13.  Надання консультацій щодо прав митних органів на проведення перевірок після митного оформлення.

 

ТЕМА 5: Митне консультування щодо заходів тарифного і нетарифного регулювання

 1. Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів в митних режимах.
 2. Проведення консультацій щодо застосування преференцій, пільгового режиму, процедури спрощеного митного оформлення.
 3. Проведення консультацій щодо постановки на облік в митних органах (акредитація).
 4. Роз’яснення порядку ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України.
 5. Необхідні документи для акредитації в митних органах.
 6. Послуги з акредитації в митних органах.
 7. Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів у митних режимах.
 8. Проведення консультацій щодо застосування заходів нетарифного регулювання.

 

ТЕМА 6: Митне консультування та логістика

 1. Роз’яснення порядку застосування Інкотермс.
 2. Попередження клієнта про можливе виникнення певних ризиків у процесі переміщення товарів через митний кордон України.
 3. Митний консалтинг при розробці логістичних маршрутів.
 4. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн ЄС.
 5. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн Азії.
 6. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн Близького Сходу.

 

ТЕМА 7: Розвиток митного консалтингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

 1. Аналіз процесу формування та стану нормативно-правового забезпечення митного консалтингу.
 2. Порівняльний аналіз законодавства Європейського Союзу та України у сфері митного консалтингу.
 3. Досвід США щодо організації  та здійснення митного консалтингу.
 4. Досвід країн Західної Європи щодо організації  та здійснення митного консалтингу.
 5. Досвід країн Східної Європи щодо організації та здійснення митного консалтингу.
 6. Статус митного консультанта. Етика поведінки митного консультанта.
 7. Необхідність постійного підвищення рівня професійних знань митного консультанта.
 8. Участь торгово-промислової палати у розвитку митного консультування.

Примітка. Студент за власним бажанням може запропонувати додатково актуальну тему, яка має відповідати програмі курсу та бути узгоджена з викладачем.

 

СТРУКТУРА МІНІ-ЛЕКЦІЇ ТА АНАЛІТИЧНОГО (КРИТИЧНОГО) ОГЛЯДУ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

Вибір теми міні-лекції, а також термінів її представлення узгоджується з викладачем, який проводить семінари. Міні-лекція триває протягом 7 хвилин. Вона складається з наступних структурних частин:

1. Постановка проблеми на основі опрацювання підручників, монографій, періодичних публікацій і законодавства,

2. Аналіз проблеми, явища, процесу чи дискусійного питання.

Аналіз проблеми включає:

— розкриття та оцінку поточної ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч;

— визначення причин, наслідків;

— аргументація власної позиції.

Аналіз проблеми займає до 4 хвилин міні-лекції.

3. Заключення

Заключення містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думку фахівців.

У міні-лекції не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є предметом дискусії.

Обов’язково: представлення міні-лекції є основою для проведення дискусії. У ході представлення міні-лекції можна користуватися зібраними матеріалами.

Критеріями оцінки міні-лекції є змістовність її структурних частин, зрозумілість і лаконічність.

РАЗОМ ІЗ МІНІ-ЛЕКЦІЄЮ ЗА ЦІЄЮ Ж ТЕМОЮ студент укладає аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій. Метою є критично-аналітичний огляд літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за обраною вище темою.

Готуючи огляд наукових публікацій, студент:

— обирає тему і консультується з викладачем;

— систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо). Джерела добираються самостійно;

— оформлює його у друкованому вигляді (обсяг – до 5 сторінок тексту набраного на комп’ютері, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5).

Структура огляду наукових публікацій: титульна сторінка, основний текст, висновки, список опрацьованої літератури.

Критеріями оцінки огляду наукових публікацій є кількість опрацьованих літературних джерел (не менше семи джерел) і якість систематизації матеріалу.

Міні-лекція разом із оглядом наукових публікацій готується на той семінар, на якому розглядається відповідна тема. Якщо тема на семінарських заняттях не розглядається, тоді студент має їх здати викладачу, який проводить семінари, не пізніше ніж за 2 тижні до закінчення семестру.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ НАДАННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ:

ТЕМА 1: Становлення та розвиток митного консалтингу

1. Структура послуг в сучасному консалтингу та основні тенденції його розвитку.

2. Фактори, які стримують розвиток  митного консалтингу в Україні.

3. Функціональні потреби бізнесу та управлінський консалтинг.

4. Консультації з митного законодавства.

 

ТЕМА 2: Нормативно-правове забезпечення митного консалтингу

1. Механізм організації митного консалтингу та перспективи його удосконалення в Україні.

2. Роль фінансових консультантів та аудиторів у митному консультуванні.

3. Компетенція консультантів при проведені досліджень, пов’язаних із здійсненням зовнішньо-економічної діяльності.

4. Митний кодекс України як основний документ митного законодавства.

 

ТЕМА 3: Організація та проведення митного консалтингу

1. Проблеми становлення митного консалтингу в Україні.

2. Методичні підходи до окремих напрямів митного консалтингу.

3. Організація роботи митного консультанта.

4. Укладання договору на консультаційне обслуговування.

5. Підбір інформації для оформлення консультації.

 

ТЕМА 4: Митне консультування з питань митного оформлення

1. Відповідальність митних консультантів.

2. Роль митних консалтингових агент у митному консультуванні.

3. Проведення консультацій щодо попередньої класифікації та визначення коду товару за УКТ ЗЕД.

4. Визначення коду товару.

5. Консультації щодо порядку отримання попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів за УКТ ЗЕД, які приймаються митними органами України.

6. Проведення консультацій щодо визначення країни походження товарів.

7. Консультації щодо норм національного та міжнародного законодавства про документи, що підтверджують країну походження товару, щодо вимог із їх заповнення.

8. Проведення консультацій щодо розрахунку можливих митних платежів.

 

ТЕМА 5: Митне консультування щодо заходів тарифного і нетарифного регулювання

1. Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів в митних режимах: імпорт, експорт, транзит.

2. Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів в митних режимах: тимчасове ввезення, тимчасове вивезення, митний склад.

3. Проведення консультацій щодо застосування митних преференцій.

4. Проведення консультацій щодо застосування пільгового режиму.

5. Проведення консультацій щодо застосування процедури спрощеного митного оформлення.

6. Порядок акредитації в митних органах.

 

ТЕМА 6: Митне консультування та логістика

1. Застосування різних груп правил Інкотермс.

2. Попередження клієнта про можливе виникнення певних ризиків у процесі переміщення товарів через митний кордон України.

3. Митний консалтинг при розробці логістичних маршрутів.

4. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн ЄС (країна за вибором).

 

ТЕМА 7: Розвиток митного консалтингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

1. Проведення консультацій щодо уникнення можливих ризиків, які виникають як у процесі митного оформлення товарів.

2. Інформування клієнта про можливі наслідки під час проведення митного аудиту митних оформлень товарів.

3. Теоретичні засади формування митного консалтингу в системі державного контролю в Україні.

4. Досвід окремих країн щодо організації  та здійснення митного консалтингу (США і країни ЄС – країна за вибором студента).

Критеріями оцінки є кількість опрацьованих статистичних матеріалів, якість аналізу, вміння сформулювати висновки та обґрунтовувати їх.

 

4.7. КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ

ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

5.7.1. Мета контрольної роботи

Написання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів. Вона показує, наскільки глибоко студент засвоїв даний курс.

Підготовка контрольної роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою і статистичними матеріалами, робити узагальнення і висновки.

В ході виконання контрольної роботи студент повинен вивчити законодавчі акти, літературні джерела, статистичні та інші матеріали в яких розглядаються питання обраної теми. Отже, мета контрольної роботи полягає в напрацюванні навичок самостійного розв’язання практичних проблем з наукових позицій і письмового викладу отриманих результатів.

5.7.2. Вимоги до змісту контрольної роботи

В контрольній роботі студент повинен всебічно і глибоко розкрити зміст обраної теми, показати добрі знання літературних джерел і нормативних актів, статистичних та інших матеріалів.

Контрольна робота повинна містити: титульний аркуш, зміст, основну частину, список використаних джерел.

Титульний аркуш роботи містить: найменування вищого навчального закладу і кафедри, де виконана робота; назву роботи; прізвище, ім’я та по батькові студента з назвою факультету, якого курсу, шифром і найменуванням спеціальності; науковий ступінь, вчене звання або посада, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника; місто і рік.

Зміст подають на початку роботи. Він повинен відповідати плану роботи до теми і відображати суть теми, що розглядається. Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та підрозділів, якщо вони мають заголовок.

Основна частина контрольної роботи складається з трьох розділів:  два теоретичні розділи та один розрахунковий розділ. Розділи можуть мати підрозділи. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Зміст теоретичних розділів основної частини роботи має відповідати сучасному рівню розвитку економічної дисципліни. У текстовій частині повинні бути висвітлені всі питання, передбачені планом теми контрольної роботи. Особливу увагу слід звернути на використання тих матеріалів, що характеризують практику виконання договорів ЗЕД, проблеми та спори, які виникають у зв’язку із визначенням митної вартості, розрахунками мита та митних платежів.

Висвітлення питань плану роботи слід супроводжувати аналізом статистичних даних, прикладами з діючої практики. Необхідно також показати уміння співставляти різні підходи до вирішення тих чи інших проблем, самостійно робити висновки на основі вивченої літератури, зібраного, обробленого і узагальненого фактичного матеріалу.

В дослідницькому розділі основної частини контрольної роботи необхідне обґрунтоване вирішення практичної ситуації.

Обсяг контрольної роботи — 20-25 сторінок формату А4 (у тому числі — таблиці, схеми, діаграми, графіки тощо).

Виправлення, закреслювання, вставлення, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальноприйнятих) у готовому (чистовому) тексті не дозволяються.

5.7.3. Вибір теми контрольної роботи

Першим етапом виконання контрольної роботи є вибір теми. Кожний студент виконує за вибором одну з контрольних робіт, запропонованих нижче.

Студенти прізвища

яких починаються з

букви

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

Я; С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Номер теми контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Вибір теми контрольної роботи студенти здійснюють самі з урахуванням їх практичної діяльності та можливостей використання практичних матеріалів із судової практики та практики діяльності митниць і суб’єктів господарювання, які замаються ЗЕД, але за тематикою робіт, яку визначила кафедра фінансів.

Наведена тема контрольної роботи і вказаний перелік розділів теми повинен бути обов’язково висвітлений у роботі.

Студентам дозволяється виконувати контрольну роботу на іншу тему відповідно до напрямку їх практичної діяльності, але в цьому випадку вибрана тема і план роботи повинні бути узгоджені з кафедрою.

4.7.4. Підбір літератури, статистичної інформації та інших матеріалів

Навчальну та спеціальну літературу з теми контрольної роботи студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог та список літератури наведений нижче.

Особливу увагу слід звернути на першоджерела, періодичні видання, наукові статті, передовий досвід, законодавчі та нормативні акти. Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями законодавчих і нормативних актів.

Зібраний статистичний та практичний матеріал необхідно опрацювати, згрупувати, зробити аналіз і подати в таблицях, графіках, діаграмах тощо.

Список використаних джерел необхідно систематизувати та подати після основної частини контрольної роботи. Він складається так: першими до списку вносяться Конституція України, закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради України і Кабінету міністрів України, рішення центральних та місцевих органів влади в хронологічному порядку; далі література розміщується в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць.

4.7.5. Правила оформлення контрольної роботи

Зібраний, вивчений і опрацьований матеріал з теми контрольної роботи необхідно викладати відповідно до плану роботи. Кожний розділ, зазначений в змісті роботи, починається з нової сторінки і повинен мати свій заголовок.

Контрольна робота має бути написана або надрукована чітко, розбірливо, без помилок на одній стороні білого паперу формату А4 (210х297 мм) через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Текст роботи повинен мати береги таких розмірів: лівий — не менше 20 мм; правий — не менше 10 мм; верхній і нижній — не менше 20 мм. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.

Заголовки структурних частин роботи "ЗМІСТ", "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ" друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком і текстом повинна дорівнювати трьом інтервалам.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака № . Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, а на кожній наступній сторінці номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони  згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які  розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної  нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті.

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: "Таблиця 1.2" (друга таблиця першого розділу). Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова "Продовження табл." і вказують номер таблиці, наприклад: "Продовження табл.1.2".

Заголовки граф таблиці повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в  другому випадку — боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами "Те ж", а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, математичних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Примітки до таблиць і тексту, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова "Примітки" ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1. ….

2. ….

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова "Примітка" ставлять крапку.

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символа і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (—), множення (х) і ділення (:).

При написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела з яких наводяться матеріали в роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають зʼясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з навчальної літератури, оглядових  статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі.

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за списком використаних джерел, виділеним двома квадратними дужками із зазначенням   номера   сторінки, наприклад:  [17, С.154] .

Допускається  наводити посилання на джерела у виносках при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за списком використаних джерел  із зазначенням номера.

Приклад: цитата в тексті: "… щорічно в Україні порушується близько 30000 кримінальних проваджень щодо несплати митних платежів … [99] 1)".

Відповідний опис у списку використаних джерел:

99. Перевозова І.В. Теоретико-методологічні основи економічної експертизи як форми фінансового контролю: монографія/ І.В. Перевозова. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013. – 320 с.

Відповідне подання виноски:

1) [99] Перевозова І.В. Теоретико-методологічні основи економічної експертизи як форми фінансового контролю: монографія/ І.В. Перевозова. – Івано-Франківськ: Тіповіт, 2013. – 320 с.

Посилання на джерела у формі цитат мають бути оформлені певним чином: для книг — вказується автор, назва книги, номер тому, частини,
місце видання (місто), назва видавництва, рік видання, порядковий номер сторінки; для журналів — автор статті, її назва, назва журналу, рік і номер видання, номер сторінки; для газет — автор статті, її назва, назва газети, дата випуску, номер сторінки.

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад: " на рис.1.2". Посилання на формули роботи вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад: "... у формулі (2.1)".

На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “... в табл.1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див.табл.1.3".

Робота повинна бути написана державною мовою, чітким, розбірливим почерком, грамотно і охайно. Текст роботи можна писати від руки чорнилами (пастою) чорного або синього кольору, друкувати на машинці чи за допомогою комп"ютера.

Після тексту роботи в кінці списку використаних джерел студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Контрольна робота виконується відповідно до вимог цієї тематики та методичних вказівок, інакше вона не буде допущена до захисту, незалежно від її змісту.

Завершена робота подається студентом на заочний факультет університету у термін, визначений навчальним графіком.

4.7.6. Рецензування і захист контрольної роботи

Контрольну роботу рецензує викладач кафедри фінансів. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту.

Якщо робота написана з порушенням цих вимог, її повертають для доопрацювання. До другого варіанту роботи студент обовʼязково додає рецензію на перший варіант.

Дату і час захисту роботи встановлює деканат факультету фінансів університету. Робота зараховується тільки за підсумками співбесіди її автора з викладачем.

4.7.7. Тематика контрольних робіт

Контрольна робота № 1

Тема. Становлення та розвиток митного консалтингу

План

1. Поняття митного  консалтингу. Структура послуг в сучасному консалтингу та основні тенденції його розвитку.

2. Функціональні потреби бізнесу та управлінський консалтинг. Консультації з митного законодавства.

3. Дослідницьке завдання. Вивчити судову практику за останні 2 роки щодо митних спорів у сфері визначення митної вартості товару.

Контрольна робота № 2

Тема. Нормативно-правове забезпечення митного консалтингу.

План

1. Структура нормативно-правового забезпечення митного консалтингу.

2.Вимоги до митних консультантів.

3. Дослідницьке завдання. Проаналізувати судову практику за три останні роки на предмет кількості спорів у сфері ЗЕД.

Контрольна робота № 3

Тема. Організація та проведення митного консалтингу

План

1. Загальні підходи щодо організації, проведення та оформлення результатів митного консалтингу.

2. Організація роботи митного консультанта.

3. Дослідницьке завдання. Розробити договір щодо надання послуг з митного консалтингу.

 

Контрольна робота № 4

Тема. Митне консультування з питань митного оформлення.

План

1. Проведення консультацій щодо попередньої класифікації та визначення коду товару за УКТ ЗЕД.

2. Консультації щодо норм національного та міжнародного законодавства про документи, що підтверджують країну походження товару, щодо вимог із їх заповнення.

3. Практичне завдання. На підставі аналізу договору (надається викладачем) та додаткових умов підготувати консультацію з приводу визначення коду товару за УКТ ЗЕД.

 

Контрольна робота № 5

Тема. Митне консультування з питань митного оформлення.

План

1. Організація та контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів та послуг через митний кордон України.

2. Консультації щодо норм національного та міжнародного законодавства про документи, що підтверджують країну походження товару, щодо вимог із їх заповнення.

3. Практичне завдання. На підставі аналізу договору (надається викладачем) та інших додаткових умов підготувати консультацію щодо визначення країни походження товару.

 

Контрольна робота № 6

Тема. Митне консультування щодо заходів тарифного і нетарифного регулювання.

План

1. Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів в митних режимах: імпорт, експорт, транзит, тимчасове ввезення, тимчасове вивезення, митний склад.

2. Проведення консультацій щодо постановки на облік в митних органах (акредитація)..

3. Практичне завдання. Підготовка консультації щодо застосування преференційного режиму.

 

Контрольна робота № 7

Тема. Митне консультування щодо заходів тарифного і нетарифного регулювання.

План

1. Консультації щодо норм діючого законодавства України про порядок отримання документів, необхідних для підтвердження преференційного або пільгового режиму.

2. Проведення консультацій щодо особливостей митного оформлення товарів у митних режимах. Визначення митних процедур, їх правового статусу, умови оподаткування.

3. Практичне завдання. Підготувати консультацію з щодо особливостей митного оформлення товарів у режимі імпорт.

Контрольна робота № 8

Тема. Митне консультування та логістика

План

 1. Проведення консультацій щодо умов поставок згідно з міжнародними правилами Інкотермс.
 2. Попередження клієнта про можливе виникнення певних ризиків у процесі переміщення товарів через митний кордон України.

3. Практичне завдання. Підготувати консультацію з щодо особливостей митного оформлення товарів у режимі транзит.

Контрольна робота № 9

Тема. Митне консультування та логістика

План

1. Роз’яснення застосування правил Інкотермс.

2. Митний консалтинг при розробці логістичних маршрутів.

3. Практичне завдання. Підготувати консультацію щодо особливостей митного оформлення товарів у режимі тимчасове ввезення.

 

Контрольна робота № 10

Тема. Розвиток митного консалтингу в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду

План

1. Проведення консультацій щодо уникнення можливих ризиків, які виникають як у процесі митного оформлення товарів, так і після.

2. Інформування клієнта про можливі наслідки під час проведення митного аудиту митних оформлень товарів.

3. Практичне завдання. Підготувати консультацію щодо особливостей митного регулювання у країнах ЄС.

 

4.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

4.2.1. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи (денна форма навчання)

 

Під час контролю виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: підготовка і презентація міні-лекцій з проблемних питань, експертної оцінки, перекладу, укладання огляду наукових публікацій, а також участь у роботі  наукового семінару з питань митного консалтингу і науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

підготовка і презентація міні-лекції

0-3 балів

2.

підготовка і презентація експертної оцінки

0-5 балів

3.

укладання огляду наукових публікацій з питань митного консалтингу

0-2 балів

4.

підготовка і презентація перекладу літературних джерел

0-5 балів

5.

виконання окремих задач

0-3 балів

6.

виконання практичних завдань № 1 і № 2

0-5 балів

(3) Під час контролю участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

участь у роботі наукового семінару з питань фінансової експертизи

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

0-5 балів

 

4.2.1. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи (заочна форма навчання)

 

Під час контролю результатів виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за тематикою експертних оцінок з презентацією, аналітичний звіт власних наукових досліджень з презентацією, підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів, а також виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) і участь в науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів).

Оцінювання результатів індивідуальних завдань відбувається з градацією в 1 бал:

1.

підготовка і укладання аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з питань митного консалтингу за тематикою експертних оцінок без презентації

0-2 балів

2.

підготовка презентації до аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій з питань митного консалтингу за тематикою експертних оцінок

0-3 балів

3.

укладання аналітичного звіту власних наукових досліджень з презентацією

0-5 балів

4.

підготовка презентації з проблемних питань за тематикою рефератів

0-5 балів

5.

виконання практичного завдання до заняття 2

0-5 балів

(3) Під час контролю результатів участі у студентських конференціях, гуртках, конкурсах, олімпіадах з питань даного курсу протягом семестру оцінюється викладачем з градацією в 1 бал:

1.

виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

0-5 балів

2.

участь у науковій студентській конференції КНЕУ (секція кафедри фінансів)

0-5 балів

 

 

Б. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ПИСЬМОВОЇ ДОМАШНЬОЇ РОБОТИ)

Оцінка знань студентів при контролі результатів виконання контрольної (письмової домашньої) роботи  проводиться у формі написання її студентом та захисту у встановленому порядку (згідно з підрозділом 6.7 поданим вище). Результати виконання і захисту контрольної (письмової домашньої) роботи разом з роботою за вибором студента оцінюється за європейською семибальною системою, які переводяться в бали поточного контролю за такою шкалою: якщо студент отримав оцінку A семибальної системи — 10 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку B семибальної системи — 8 або 9 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку C семибальної системи — 6 або 7 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку D семибальної системи — 5 балів поточного контролю; якщо студент отримав оцінку E семибальної системи — 4 бали поточного контролю; якщо студент отримав оцінку FX семибальної системи — 2 або 3 бали поточного контролю; якщо студент отримав оцінку F семибальної системи або не отримав ніяких оцінок чотирибальної системи за невиконання і/або незахист контрольної (письмової домашньої) роботи — 0 або 1 бал поточного контролю.

Письмові роботи зберігаються на кафедрі до закінчення семестру.

 

 

В. ОГЛЯД НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ З ПИТАНЬ МИТНОГО КОНСАЛТИНГУ ЗА ТЕМАТИКОЮ ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК

Мета укладання огляду наукових публікацій – дати аналітичний (критичний) огляд літературних джерел (монографій, підручників, навчальних посібників тощо) за обраною темою. Готуючи огляд наукових публікацій, студент:

 • обирає тему і погоджує її з викладачем;
 • систематизує різні погляди і підходи до вивчення досліджуваного питання (фінансові категорії, поняття і терміни, принципи, ознаки, класифікації тощо);
 • літературні джерела добираються самостійно;
 • готує огляд наукових публікацій у друкованому вигляді (обсяг – до 5 сторінок тексту набраного на комп’ютері, Times New Roman, шрифт 14, інтервал 1,5.

Структура: титульна сторінка, основна частина, список опрацьованої літератури).

Огляд наукових публікацій готується до «Дня заочника». Студент має здати огляд наукових публікацій викладачу, який проводить семінари, не пізніше ніж за місяць до початку екзаменаційної сесії.

Критеріями оцінки огляду наукових публікацій є кількість опрацьованих літературних джерел і якість систематизації матеріалу.

 

 

 

 

5. Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни

 

5.1. Структура завдання на залік

Індивідуальна контрольна робота складається із 5 теоретичних питань та 5 питань ситуаційного або дискусійного характеру.

Зразок індивідуальної контрольної роботи:

1. Структура послуг в сучасному консалтингу та основні тенденції його розвитку.

2. Організаційно-правові засади здійснення митного консалтингу.

3. Укладання договору на консультаційне обслуговування..

4. Методичний інструментарій консультанта.

5. Проведення консультацій щодо попередньої класифікації та визначення коду товару за УКТ ЗЕД.

6. Консультації щодо норм національного та міжнародного законодавства про документи, що підтверджують країну походження товару, щодо вимог із їх заповнення.

7 Застосування преференцій, пільгового режиму, процедури спрощеного митного оформлення товарів.

8. Митний консалтинг при розробці логістичних маршрутів.

9. Проведення консультацій щодо доступу товарів на ринок країн Близького Сходу.

10. Етика поведінки митного консультанта.

 

5.2. Критерії оцінювання залікової роботи

На заліку для студентів денної форми навчання оцінюванню підлягають:

–            володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

–            вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

–            вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Залік виставляється за результатами поточного контролю.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни не може перевищувати 100 балів і складається з суми балів за результатами поточного контролю знань студента, які можна набрати за результатами роботи на контактних заняттях, виконання індивідуальних робіт та написання контрольних (модульних) робіт.

Якщо студент не набрав достатньої кількості балів, то підсумкова оцінка виконується за результатами написання індивідуальної контрольної роботи. Індивідуальна контрольна робота має складатися з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. Кожне завдання оцінюється в діапазоні 0–10 балів. Відповідно загальний результат оцінюється в діапазоні 0–100 балів.

Відповідь студента на кожне із завдань індивідуальної контрольної роботи,   залежно від рівня її повноти й коректності, оцінюється різною кількістю балів:

Шкала оцінювання одного завдання контрольної роботи

Кількість балів за 10 баловою шкалою

Рівень повноти й коректності відповіді

10

відмінний

8

добрий

6

задовільний

4

не достатній

2

мінімальний

0

незадовільний

Повна відповідь на питання, яка оцінюється у 10 балів, повинна відповідати таким вимогам:

1) наведені визначення основних понять питання;

2) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми або аспекту;

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання класифікацій та характеристик;

3) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-програмного матеріалу;

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз та самостійно робити логічні висновки й узагальнення;

5) уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми виявлення;

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання;

7) використання актуальних фактичних та статистичних даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези відповіді на питання під час розкриття питань, які того потребують;

8) знання необхідних законів і нормативних матеріалів України, міжнародних та міждержавних угод з обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того потребують;

9) знання точних назв та функцій бюджетних інституцій та їх ролі при вирішенні проблем, які ставляться у конкретному питанні;

10) результати знань після засвоєння матеріалу основної та додаткової літератури;

11) вільно володіє категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;

12) демонструє практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;

13) демонструє креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Відповідь на питання оцінюється у 8 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені значні помилки під час:

а) використання цифрового матеріалу;

б) посилання на конкретні історичні періоди та дати;

в) формулювання назв бюджетних установ та завдань, які перед ними ставляться.

Відповідь на питання оцінюється у 6 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) одночасно присутні один чи два типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, частково обґрунтовані.

Відповідь на питання оцінюється у 4 бали, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття чотирьох пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) одночасно присутні три чи чотири типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 6 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, частково обґрунтовані.

Відповідь на питання оцінюється у 2 бали, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття шести пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання) або, якщо

2) одночасно присутні п’ять типів недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 8 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, частково обґрунтовані.

Відповідь на питання оцінюється у 0 балів, якщо:

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони явно потрібні для вичерпного розкриття питання);

2) одночасно присутні два чи більше типи недоліків, які окремо характеризують критерій оцінки питання в 0 балів;

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи загальновизнаним при відсутності доказів супроти нього аргументами, зазначеними у відповіді;

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає екзамен, неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді ї тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.

До відомості обліку поточної і підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах поточного контролю (загальна підсумкова оцінка).

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу ECTS:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за 100-бальною шкалою

Оцінка за чотирибальною шкалою

A

90-100

5 (відмінно)

B

80-89

4 (добре)

C

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

E

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного

                         перескладання заліку

F

0-20

2 (незадовільно) з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

 

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості в термін, який становить для студентів денної форми навчання — не пізніше 2-х робочих днів після проведення останнього аудиторного заняття з дисципліни.

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Види (теоретичні, тестові) завдань індивідуальної контрольної роботи визначаються робочою програмою дисципліни.

Результат підсумкового контролю у формі заліку фіксується в заліковій відомості.

 

5.3. Приклади типових завдань, що виносяться на залік

Варіант 1

1. Особливості формування ефективної системи управління ризиками як сучасного інструменту митного консалтингу.

2. Організація митного консалтингу за кордоном.

3. Структура нормативно-правового забезпечення митного консалтингу.

4. Організація та контроль за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами установленого законодавством порядку переміщення товарів та послуг через митний кордон України.

5. Проведення консультацій щодо попередньої класифікації та визначення коду товару за УКТ ЗЕД..

Варіант 2

1. Методи аналізу і вирішення проблем в консалтингу.

2 Роль фінансових консультантів та аудиторів у митному консультуванні.

3. Загальні підходи щодо організації, проведення та оформлення результатів митного консалтингу..

4. Необхідні документи для акредитації в митних органах.

5. Необхідність постійного підвищення рівня професійних знань митного консультанта.

 

6. Рекомендовані інформаційні джерела

 

ОСНОВНІ

 1. Конституція України // Затверджена Верховною Радою України 28.06.1996 р. – № 254/96-ВР.
 2. Бюджетний кодекс України // від 8.07.2010 р. № 2456-VІ // Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua
 3. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 4. Господарський кодекс України від 06.11.1991. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 5. Закон України «Про Митний тариф України» від 2014, № 20-21, [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/584-18
 6. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII. [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
 7. Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".[Електронний ресурс]. Режим доступу:http://zakon5.rada.gov.ua
 8. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 17 травня 2012 р. № 4782-VI.[Електронний ресурс]. Режим доступу:http://zakon5.rada.gov.ua
 9. Кодекс адміністративного судочинства від 06.07.2005 № 2747-IV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
 10. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 11. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
 12. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
 13. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
 14. Цивільний процесуальний кодекс України від 01.04.2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
 15. Податковий кодекс України // від 02.12.2010 р. № 2755-VІ – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon1.rada.gov.ua
 16. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.
 17. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні закон України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV // Урядовий кур'єр від 01.09.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.
 18. Про виконавче провадження : Закон України від 21.04.1999 № 606-XIV. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/606-14.
 19. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3206-17.
 20. Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 № 4038-XII. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.
 21. Реєстр методик проведення судових експертиз – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://rmpse.minjust.gov.ua.
 22. Інструкція про проведення виконавчих дій від 22.12.2015 № 2710/5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1620-15.
 23. Порядок здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості товарів : Постанова Кабінету Міністрів України : від 09.04.08 р., № 339 // Митний брокер. – 2011. – № 1. – С. 54.
 24. Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_643?test=qY4Mfbtc78fVKxBUZiQSo0Q8HI4Uks80msh8Ie6.
 25. Положення про державну фіскальну службу України, затверджене постановою Кабінету міністрів України від 21 травня 2014 р. № 236 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-п

 

 

Підручники (посібники)

 1. Актуальні питання теорії та практики митної справи [Текст] : монографія / [І. Г. Бережнюк та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук І. Г. Бережнюка ; Держ. НДІ мит. справи. - Хмельницький : Мельник А. А., 2013. - 427 с. : рис., табл. - (Серія "Митна справа в Україні" ; т. 21)
 2. Батанова Л. О. Фінансовий контроль у сфері державної митної справи [Текст] : монографія / Л. О. Батанова ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Чернівці : Технодрук, 2015. - 153 с.
 3. Державна митна справа в Україні [Текст] : бібліогр. покажч. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Сосновська Т. О., Жихорєва Ю. В.]. - Харків : ХДНБ ім. В. Г. Короленка, 2014. - 274 с.
 4. Додін Є. В. Міжнародне співробітництво з питань митної справи [Текст] : навч. посіб. / Є. В. Додін, В. В. Серафімов ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - О. : [б. в.], 2012. - 175 с.
 5. Жорін Ф.Л. Правові основи митної справи в Україні: Навчальний посібник.– К.: КНЕУ, 2011. – 248 с.
 6. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон [монографія]. /Ю. Г. Козак, Н. В. Притула, О. А. Єрмакова та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 240 с.
 7. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навчальний посібник/за ред. Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової. – К.: Освіта України, 2012. –300 с.
 8. Кузьмін О.Є. Митна справа: навч. посібник-практикум / О.Є.Кузьмін, О.Г.Мельник, О.Ю.Григор’єв, А.О.Босак, К.О.Дорошкевич, А.В.Тодощук, М.Г.Книш, О.О.Маслак; За аг.ред.проф.О.Є.Кузьміна. — Київ: Каравела, 2014. — 232 с.
 9. Митне регулювання: Навч.посібник / В.М.Голомовзий, Л.А.Панкова, О.Ю.Григор’єв О.Ю., А.О.Босак, Н.Л.Калиновська, В.Г.Саяпіна. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 240 с.
 10. Міжнародні комерційні угоди та розрахунки: нормативно-правове регламентування: Навч. посіб. / За ред. Козака Ю.Г., Логвінової Н.С. – К.: ЦУЛ, 2010. - 648 с.
 11. Пашко П.В Каленский Н.Н.. Основы таможенного дела в Украине: Учебное пособие – К.: Знання, 2012. – 493 с.
 12. Таможенный контроль: на пути к международным стандартам : монография / А.В. Полищук, П.В. Пашко, Е.Б. Самсонов, С.Н. Семка, В.В. Ченцов. – Одесса : «Пласке» ЗАО, 2009. – 476 с.
 13. Терещенко С. С. Основи ризик-менеджменту в митній справі та зовнішньоекономічній діяльності [Текст] / С. С. Терещенко. - О. : Пласке, 2012. - 504 с. : рис. - (Серія "Зовнішня торгівля: спрощення процедур")
 14. Тоцька Т. С. Митне оподаткування. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. С. Тоцька ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпропетровськ : Акцент, 2016. - 127 с.
 15. Тюріна Н. М. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [текст] навчальний посібник / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. - К.: "Центр учбової літератури", 2013. - 408 с.
 16. Управління ризиками в митній справі: зарубіжний досвід та вітчизняна практика [Текст] : монографія / [І. Г. Бережнюк та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, доц. Бережнюка І. Г. ; Держ. НДІ митної справи. - Хмельницький : Мельник А. А., 2014. - 287 с. 
 17. Формування системи митного аудиту в Україні [Текст] : монографія / [О. М. Вакульчик та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Вакульчик ; Держ. НДІ мит. справи, Акад. мит. служби України. - Хмельницький : Мельник А. А., 2014. - 207 с. : рис., табл. - (Серія "Митна справа в Україні" ; т. 25)
 18. Krugman P, Obstfield M., Melitz M. International economics: Theory and Policy (ninth edition). – Addison – Wesley. – 2012.

 

ДОДАТКОВІ

 

 1. US Code . – Customs brokers. – 1641(19). – [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/19/1641.
 2. Білинець Д. А. Митний брокер як субєкт господарської діяльності у зоні митного контролю / Д. А. Білинець. // Митна справа. – 2015. – С. 139–143.
 3. Бондаренко І. О. Організаційно-правові засади надання митних послуг / І. О. Бондаренко. // Фінанси підприємств. – 2015. – №15. – С. 36–42.
 4. Воронкова К., Муратов І. Із впровадженням електронного декларування ми виходимо на якісно новий рівень митного контролю і митного оформлення / К. Воронова, І. Муратов // Митниця. – 2013. – № 5(78). – С.9-12.
 5. Воронова К. Кількість необхідних для митного оформлення документів буде зменшено / К. Воронова // Митниця. – 2011. – № 5(78). – С.8 - 22
 6. Гончарук О.А. Особливості проведення і шляхи удосконалення митного пост-аудиту / О.А. Гончарук // Південноукраїнський правничий часопис. – 2011. – № 3. – С.303-305.
 7. Давидюк В. М. Особливості документування злочинів у сфері діяльності митних брокерів / В. М. Давидюк. // Право і суспільство. – 2015. – №6. – С. 142–145.
 8. Дьомін Ю.П. Поняття та місце митного контролю в системі функцій Української держави / Ю. Дьомін // Право України. – 2013. – № 8. – С. 40–44. 4.
 9. Єдинак Т.О. Постмитний аудит як фактор забезпечення безпеки країни: зарубіжний досвід та українська перспектива / Т. Єдинак, В. Єдинак // Вісник Академії митної служби України. Сер.: “Економіка”. – 2014. – № 4. – С. 70–76.
 10. Єсипчук Н. Перспективи митного контролю: постаудит / Н. Єсипчук // Митниця. – 2009. – № 2(51). – С.8-9.
 11. Казунари И.О. Посттаможенный аудит [Електронний ресурс] / И. Казунари // World custom organization. – Режим доступу : www.wcoomd.org.
 12. Глазунова Н. Новая философия таможенного контроля в соответствии с Киотской конвенцией / Н. Глазунова // Промышленник России. – 2006. – № 2. – С. 32. 
 13. Копцева Л.Р. Вплив міжнародних митних правил на законодавство України щодо митного аудиту / Л. Копцева // Митна справа. – 2010. – № 4 (70). – С. 62–71.
 14. Коробкова О. М. Вдосконалення механізму регулювання митної брокерської діяльноті в Україні / О. М. Коробкова. // Вісник НТУ “ХПІ». – 2014. – С. 79–84.
 15. Коробкова О.М. Економічні аспекти діючої системи державного регулювання митної брокерської діяльності / Коробкова О.М .//Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/
 16. Коробкова О.М. Узагальнення та адаптація іноземного досвіду регулювання митної брокерської діяльності  / О. М. Коробкова. // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" включено до переліку наукових фахових видань України з питань. – 2016. – №2.
 17. Лебедєва Є.О. Інфрмаційне забезпечення митного оформлення товарів і транспортних засобів: вивчення досвіду зарубіжних країн / Лебедєва Є.О.. // Митна справа. – 2014. – С. 48–53
 18. Митні брокерські послуги «Брокер Сервіс» – [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://broker-service.com.ua/htmlPages/111/menuid/111
 19. Митно-брокерські послуги "Профі Карго Сервіс" – [Електронний ресурс]  Режим доступу: http://proficargo.com.ua/ua/poslugi-ta-tsini/mitno-brokerski-poslugi.html
 20. Міжнародна торгівельна палата -  Інкотермс:  Офіційні правила тлумачення торговельних термінів / Міжнародної торгової палати (редакція 2000 року) (укр.) (рос. - неофіційний переклад) Видання МТП N 560 Введені в дію з 01.01.2000 р – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/988_007МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ  Л И С Т  11.08.2009  N 9429-0-33-09-20
 21. Мостовий А. особливості реалізації правового статусу митного брокера в Україні / А. Мостовий. // Вісник Львівського університету. Серія юридична.. – 2014. – №60. – С. 202–211.
 22. Олійник Д. С. Управління ризиками митного контролю в контексті вимог Кіотської конвенції // Д. С. Олійник / Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2, Т.1. – С.197-201.
 23. Пашко В. П. Щодо окремих питань забезпечення ефективності митного контролю / В.П. Пашко // Митна безпека. – 2010. – №1 Серія «Економіка». – С. 6-13.
 24. .Приймаченко Д. В. Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та /або перебувають під митним контролем як форма митного контролю / Д. В. Приймаченко, В. В. Прокорепенко. // Lex Portus. – 2016. – №1. – С. 64–91.
 25. Самойловська В.П. Економічна сутність митного посереднитства. // Інноваційна економіка. – 2015. – №4. – С. 259–264.
 26. Світлак І.І. Організаційно правові засади провадження діяльності митного брокера та митного перевізника в Україні : дис. канд. : 12.00.07 / Світлак І.І.. – Ірпінь, 2006. – 156 с.
 27. Стирник Г.А. Сучасні тенденції реалізації митної політики України [Електронний ресурс] / Г. Стирник, Я. Базилюк // НІСД. Аналітичні записки щодо проблем і подій суспільного розвитку. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/Juni/3.htm.
 28. Федотов О.П. Концепція здійснення посередницької діяльності у сфері державної митної справи / Федотов О.П.. // Наукові праці НАОЮА. – 2015. – С. 285–298.
 29. Федотова І.О. Суб"єкти митного права / Федотова І.О.. // Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – 2011.
 30. Фоменко В.П. Про митну та контрактну вартість товарів, що імпортуються [Електронний ресурс] / В. Фоменко // Правовий тиждень. – Режим доступу : http://www.legalweekly.com.ua/ article/?uid=401.