Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МИТНИЙ КОНТРОЛІНГ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ

 

                                              КАФЕДРА ФІНАНСІВ               

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи


_________________________ А.М. Колот

 

«_____» __________________ 2018 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

з вивчення навчальної дисципліни

“митний контролінг”

 

 

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

спеціальність

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

освітня програма

«Митна справа»

спеціалізація

8Ф13 «Митна справа»

тип дисципліни

вибіркова

                       

      

      

 

Начальник навчально-

методичного відділу ____________Т.В. Гуть

ПОГОДЖЕНО:

на засіданні  кафедри фінансів

протокол  № 4  від 17.10. 2018 р

 

Завідувач кафедри _____________В. Федосов

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018

Розробник: Ломейко Юлія Андріївна, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фінансів.

email: yulya797979@ukr.net

 

Навчальний план 2018 р.

 

Форма навчання —

денна, заочна

Семестр —

2, 2-3

Кількість кредитів ECTS —

5

Форма підсумкового контролю —

залік

Мова викладання

українська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ю. А. Ломейко, 2018

© КНЕУ, 2018

ЗМІСТ

 

 

Вступ

4

1.

Зміст навчальної дисципліни за темами

8

2.

Поточна навчальна робота студентів денної форми навчання

9

2.1.

Карта навчальної роботи студента

9

2.2.

Плани семінарських занять денної форми навчання

10

2.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

15

3.

Поточна навчальна робота студентів заочної форми навчання

17

3.1.

Карта навчальної роботи студента

17

3.2.

Плани контактних занять для студента заочної форми навчання

18

3.3.

Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

21

4

Індивідуальні завданння для самостійної роботи студентів

22

4.1

Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

22

4.2

Критерії оцінювання результатаів виконання завдань для самостійної роботи

25

5.

Підсумкове оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни (форма підсумкового контролю – залік)

26

5.1

Приклади типових завдань, що виносяться на модулі

26

5.2

Зразки індивідуальної контрольної роботи

26

6.

Рекомендовані інформаційні джерела

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

         Навчальна дисципліна «Митний контролінг» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

 

         Анотація навчальної дисципліни.

         Митний контролінг базується на загальних засадах контролінгу, але набуває специфічних рис з огляду на те, що функціонує у сфері митних відносин. Контролінг, як концепція управління, був започаткований на мікрорівні фінансів. Найголовнішою особливістю контролінгу як на мікро-, так і на макрорівні є зацікавленість всіх учасників певної сфери суспільних фінансових відносин у досягненні спільної чітко визначеної мети та усвідомлення ними, що її реалізація може потребувати в окремих ситуаціях прийняття рішень на користь іншої сторони, замість лобіювання окремих власних інтересів. На макрорівні зазначена особливість контролінгу має базуватись, в першу чергу, на соціальній відповідальності кожного з учасників управління фінансовими відносинами..

         Зазначене особливо гостро стосується митних відносин. Найважливішим для впровадження концепції контролінгу у сферу митних відносин є встановлення об’єкта, суб’єктів і мети управління. Метою митного контролю є визначення відповідності переміщення товарів та транспортних засобів митному законодавству. Водночас метою суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності є переміщення товарів через кордон зі сплатою якнайменшого обсягу митних платежів, як в рамках правого поля так і поза ними. В даному контексті запровадження митного контролінгу має сприяти усвідомленню всіма учасниками митних відносин того, що законне переміщення товарів через митний кордон позитивно вплине на діяльність митних органів і суб’єктів ЗЕД, а також сприятиме розвитку економіки в цілому. Важливо, що ефективне управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон приватними установами спільно з державою має особливе значення для соціально-економічного зростання, оскільки покращує її імідж на міжнародній арені та зміцнює міжнародні торгівельні зв’язки.

 

Міждисплінарні зв’язки дисципліни «митний контролінг» проявляють себе, в першу чергу, в необхідності опанування студентами до початку її вивчення таких дисциплін, як: «фінанси», «митний контроль», «податкова система», «фінанси підприємств».

 

         Метою вивчення дисципліни «митний контролінг» є надання студентам знань про методи і напрями управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон спільно суб’єктами ЗЕД і органами митного контролю, а також вмінь їх застосувати в практичній діяльності.

 

         Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні у студентів теоретичних знань і практичних навичок щодо управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон максимально ефективно як для держави, так і для суб’єктів ЗЕД. Після опанування дисципліни студенти мають засвоїти засади дослідницької діяльності, теоретичні основи управління переміщенням товарів через митний кордон, практичні аспекти організації переміщення товарів через митний кордон та методи оцінювання його ефективності.

 

         Предметом дисципліни є фінансові відносини, які виникають в процесі управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон.

 

         В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання:

теоретичних засад функціонування митного контролінгу як концепції управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон; форм та методів управління переміщенням товарів через митний кордон.

 1. Уміння:

управляти організацією переміщення товарів через митний кордон та оцінювання його ефективність як в контексті досягнення мети діяльності митних органів, так і мети суб’єктів ЗЕД; аналізувати митну звітність та нормативно-правові акти, які регламентують здійснення відповідного переміщення товарів через митний кордон.

 1. Комунікація

здатність будувати та застосовувати внутрішньо- та зовнішньосистемні зв’язки в сфері митних відносин з метою управління переміщенням товарів через митний кордон; уміння обробляти митну інформацію; уміння чітко та змістовно обґрунтовувати власні висновки.

 1. Автономність та відповідальність

розуміння особистої відповідальності за професійні та (або) управлінські рішення та надані висновки і рекомендації, які можуть вплинути на якість та ефективність переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон як в контексті мети діяльності митних органів, так і суб’єктів ЗЕД.

 

        

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. «Структура органів митного контролю»

         Розглядається структура органів, які здійснюють митний контроль. Визначаються повноваження органів ДФС Україні в частині супроводження переміщення товарі та транспортних засобів через митний кордон. Розглядаються органи державної влади, які е входять до структури ДФС України і офіційно не вповноважені здійснювати митний контроль, але діяльність яких впливає на якість організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

 

Тема 2. «Порядок взаємодії органів митного контролю та суб’єктів ЗЕД»

         Досліджується порядок взаємодії органів митного контролю та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності при організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України з огляду на особливості окремих митних режимів, визначаються інші органи державної влади, які беруть участь у митних відносинах.

 

Тема 3 «Види суб’єктів ЗЕД»

         Визначаються суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, їх види за формами організації та види операцій, які вони мають право здійснювати.

 

Тема 4. «Митне декларування»

Розглядається порядок митного декларування товарів та транспортних засобів при поміщенні їх у різні митні режими. Досліджуються особи, уповноважені здійснювати митне оформлення, зокрема вивчаються особливості діяльності митних брокерів та митних декларантів. Наводяться напрями визначення ефективності послуг митних брокерів та митних декларантів і способи визначення доцільності «передачі на аутсорсинг» операцій з митного оформлення товарів та транспортних засобів.

 

Тема 5 «Митне оформлення»

         Вивчаються особливості митного оформлення товарів та транспортних засобів при їх переміщенні через митний кордон та їх вплив на зовнішньоекономічну діяльність платників податків, а також на витрати державного бюджету на фінансування діяльності органів митного контролю.

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 МИТНИЙ КОНТРОЛІНГ ЯК КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ТОВАРОПОТОКАМИ

 

Тема 6. Митна інформація та її види

         Досліджується сутність митної інформації, її види та вплив на діяльність органів митного контролю та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема вивчається значення митної інформації для виявлення ймовірних фактів шахрайства платниками податків. Розглядається роль митної інформації для прийняття господарюючими суб’єктами управлінських рішень щодо вдосконалення ЗЕД.

 

Тема 7 «Порядок обміну інформацією учасниками митних відносин»

         Досліджується порядок обміну інформацією між суб’єктами ЗЕД, органами митного контролю та іншими органами державної влади, діяльність яких впливає на якість організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

 

Тема 8. «Система управління митними ризиками та її використання митними органами та суб'єктами ЗЕД»

         Розглядається сутність митних ризиків. Їх значення для діяльності органів митного контролю зокрема для визначення необхідних його форм та обсягів митних формальностей. Крім того, досліджується значення митних ризиків для діяльності суб’єктів ЗЕД. Розглядається сутність системи управління митними ризиками, зокрема її автоматизована форма. Вивчаються напрями вдосконалення системи управління митними ризиками в контексті взаємодії суб’єктів ЗЕД та органів митного контролю і інших органів державної влади.

 

Тема 9. «Методи оцінки якості організації та управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон суб'єктами ЗЕД»

         Досліджуються показники, які свідчать про рентабельність зовнішньоекономічних операцій, розглядаються зокрема дані бухгалтерської та фінансової звітності. Визначаються фактори, які можуть впливати на якість організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України суб’єктами ЗЕД і визначаються напрями підвищення її ефективності.

 

Тема 10. «Методи оцінки якості діяльності органів митного контролю та її вплив на переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон»

         Досліджуються показники ефективності діяльності органів митного контролю та їх вплив на показники ЗЕД в державі в цілому. Розглядаються ресурси, необхідні для підвищення ефективності митного контролю, а в його складі – митного оформлення і декларування, і напрями їх оптимального використання. Досліджуються «вузькі місця» управління органами митного контролю переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон України, зокрема в частині взаємодії з суб’єктами ЗЕД, органами державної влади, фінансовими установами, представниками іноземних держав.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової/вибіркової) митний контролінг

для студентів спеціальності (спеціалізації) 072 Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація «Митна справа»)

денна форма навчання

№ заняття

Тема заняття

Види навчальних занять (семінарське, практичне, лабораторне заняття), форми їх проведення

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних), лабораторних) заняттях

 

Змістовий модуль №1

1

Структура органів митного контролю

Семінарське заняття 1. Міні-тренінг

5

2

Види суб’єктів ЗЕД

Лабораторне заняття 2. Робота в малих творчих групах

5

3

Порядок взаємодії органів митного контролю та суб’єктів ЗЕД

Семінарське заняття 3. Експрес-опитуавання

5

4

Митне декларування

Лабораторне заняття 4.  Міні-тест

5

5

Митне оформлення

Семінарське заняття 5. Брейн-штурм

5

Змістовий модуль №2

6

Митна інформація та її види

Семінарське заняття 6. Робота в малих творчих групах

5

7

Порядок обміну інформацією учасниками митних відносин

Лабораторне заняття 7. Міні-тренінг

5

8

Система управління митними ризиками та її використання митними органами та суб'єктами ЗЕД

Семінарське заняття 8. Експрес-опитуавання

5

9

Методи оцінки якості організації та управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон суб'єктами ЗЕД

Лабораторне заняття 9.  Міні-тест

5

10

Методи оцінки якості діяльності органів митного контролю та її вплив на переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон

Семінарське заняття 10. Брейн-штурм

5

Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях:

 

За виконання контрольних (модульних) робіт

Контрольна робота № 1

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Контрольна робота № 2

Написання контрольної (модульної) роботи

10

Усього балів за виконання контрольних (модульних) робіт:

 

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Види індивідуальних завдань для самостійної роботи

1. Індивідуальна робота

20

2. Написання доповіді

10

3 Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

10

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи:

 

РАЗОМ БАЛІВ:

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів

 

2.2. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

Плани семінарських (практичних)

Метою практичного заняття є обговорення зі студентами основних тем дисципліни з метою засвоєння необхідних теоретичних понять. Передбачається проведення семінарських та практичних занять.

Семінарські заняття з дисципліни «Митний контролінг» проводяться переважно у формах: співбесіди, дискусії, обговорення, розгляду проектів, виконаних студентами за обраними напрямами. 

Практичні заняття мають на меті організацію викладачем детального розгляду студентами окремих положень дисципліни та формування навичок їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань у вигляді підготовки аналітичних довідок, розв’язання проблемних завдань, вирішення ситуаційних вправ, розгорнутої бесіди тощо.

Глобальні компетентності дисципліни:

 1. Засвоїти та систематизувати теоретичні засади функціонування митного контролінгу.
 2. Набути практичні навички щодо оцінки якості організації та реалізації митного контролінгу та розробки відповідних управлінських рішень.
 3. Проводити аналіз причинно-наслідкових зв’язків в сфері функціонування митного контролінгу та пропонувати напрями вирішення проблемних питань.

Загальні компетентності дисципліни (інструментальні, міжособистісні та системні):

 1. Набути навики аналізу зовнішньоекономічних операцій та визначення негативних тенденцій.
 2. Навчитися приймати науково-обґрунтовані та виважені управлінські рішення за результатами застосування статистичних та економіко-математичних методів аналізу.
 3. Набуття вмінь щодо організації і планування аналітичної роботи щодо отримання максимальних результатів від управлінських рішень в митній сфері.
 4. Навчитись виявляти вплив якості функціонування митного контролю на повноту та своєчасність нарахування та сплати митних платежів та обсяги зовнішнього товарообороту.
 5. Використовувати сучасні інформаційні технології для аналізу статистичних показників функціонування митної системи.
 6. Навчитись взаємодіяти (робота в команді).
 7. Набути навички працювати в міжнародному середовищі (із закордонними класифікаторами, джерелами інформації тощо).
 8. Навчитись застосовувати знання на практиці.
 9. Навчитись генерувати інноваційні ідеї (креативність).
 10. Навчитись приймати ефективні та обґрунтовані управлінські рішення.

 

Семінарське заняття 1.Тема 1: Структура органів митного контролю (2 год.) Спрямоване на засвоєння ролі органів митного контролю в управлінні переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон.

Фахові компетентності

 • засвоєння основних функцій органів митного контролю;
 • визначення структури орнаів митного контролю

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з наступних питань:

 1. Структура та фінансування діяльності органів митного контролю
 2. Мета, завдання, функції органів митного контролю

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 18, 19, 20-22, 24-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

 1. ознайомити студентів із функціями органів митного контролю
 2. надати студентам знанння про структуру органів митного контролю
 3. дослідити зі студентами структуру та особливості фінансування діяльності органів митного контролю;
 4. визначити мету, завдання, функції органів митного контролю

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

Заняття 2 Тема 2 Види суб’єктів ЗЕД (2 год.) Спрямоване на визначення суб’єктів ЗЕД та їх видів.

Фахові компетентності

 • вміння визначити вид суб’єкта ЗЕД;
 • засвоєння основних особливостей здійснення суб’єктами ЗЕД організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з наступних питань:

 1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності, основні зовнішньоекономічні операції, які передбачають переміщення товарів через митний кордон.
 2. Види суб’єктів ЗЕД згідно різних класифікаційних ознак.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 16, 34, 55-61]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА

 1. розкрити зовнішньоекономічної діяльності, основні зовнішньоекономічні операції, які передбачають переміщення товарів через митний кордон
 2. навести їх види та форми згідно різних класифікаційних ознак

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

Заняття 3 Тема 3: Порядок взаємодії органів митного контролю та суб’єктів ЗЕД (2 год.) Спрямоване на засвоєння порядку взаємодії органів митного контролю з суб’єктами ЗЕД в процесі організації та здійснення переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

Фахові компетентності

 • вміння взаємодіяти з органами митного контролю в якості суб’єкта ЗЕД;
 • вміння взаємодіяти з суб’єктами ЗЕД в якості представників органів митного контролю

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з наступних питань:

 1. Сутність митного контролю.
 2. Суб’єкт, об’єкт, предмет митного контролю.
 3. Форми митного контролю та митні формальності
 4. Порядок взаємодії органів митного контролю та суб’єктів ЗЕД і інших державних органів під час організації переміщення товарів через митний кордон

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 18, 19, 25-27, 24-60]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА

 1. ознайомити студентів із сутністю митного контролю та його впливом на діяльність суб’єктів ЗЕД;
 2. розкрити мету суб’єкт, об’єкт та предмет митного контролю.
 3. забезпечити студентів знаннями щодо видів зовнішньоекономічних операцій, які є об’єктом митного контролю.
 4. навести порядок взаємодіє органів митного контролю та суб’єктів ЗЕД, а також інших органів державної влади, діяльність яких впливає на організацію переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

Заняття 4 Тема 4 Митне декларування (2 год.) Спрямоване на визначення осіб, уповноважених здійснювати митне декларування, їх обо’язки, відповідальність та роль в організації переміщення через митний кордон України.

Фахові компетентності

 • вміння здійснювати митне декларування товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України
 • вміти оцінити доцільність використання послугами митиних брокерів за можливості здійснити його самостійно в якості суб’єкта ЗЕД.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з наступних питань:

 1. особи, уповноважені здійснювати митне декларування
 2. види митних декларацій та особливості їх подання;
 3. строки та місця митного оформлення товарів та транспортних засобів

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 20, 34, 43-52, 60]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА

 1. Визначити осіб, уповноважених здійснювати митне декларування,
 2. Навести види митних декларацій та особливості їх подання
 1. Дослідити зі студентами строки та місця митного оформлення товарів та транспортних засобів

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

Заняття 5 Тема 5: Митне оформлення (2 год.). Спрямоване на визначення порядку здійснення митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон.

Фахові компетентності

 • вміння здійснювати митне оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України
 • засвоєння основних митних формальностей, які є необхідними для здійснення митними органами митного оформлення товарв, які переміщуються різними видами транспорту

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з наступних питань:

 1. Мета митного оформлення товарів та транспортних засобів;
 2. Місце митного оформлення в реалізації митного контролю
 3. Вплив митного оформлення на якість оргназації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 20, 35, 43-52]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА

 1. Визначити сутність та мету митного оформлення товарів та транспортних засобів.
 2. Встановити співвідношення митного оформлення з митним контролем, митним декларуванням, митним контролінгом

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

Контрольна (модульна) робота 1 (2 години).

 

Заняття 6. Тема 6. Митна інформація та її види (2 год.)  Спямоване на вивчення сутності митної інформації її місця і значення у фінансовій інформації в цілому.

Фахові компетентності

 • володіння знаннями щодо сутності митної інформації та її видів
 • вміння користуватись джерелами митної інформації

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з наступних питань:

 1. Сутність митної інформації та її співвідношення з фінансовою інформацією;
 2. Перелік об’єктів та суб’єктів митної інформаці та джерела її отримання;
 3. Напрями використання митної інформації

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 18, 34-40, 55]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА

 1. Визначити сутність митної інформації та її співвідношення з фінансовою інформацією;
 2. Визначити перелік об’єктів та суб’єктів митної інформації
 3. Встановити напрями використання митної інформації.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

Заняття 7 Тема 7. Порядок обміну інформацією учасниками митних відносин (2 год.) Спрямоване на засвоєння порядку обміну інформацією органами митного контролю з суб’єктами ЗЕД та іншими органами державної влади.

Фахові компетентності

 • вміння здійснювати обмін інформацією з органами митного контролю в якості суб’єкта ЗЕД
 • вміння здійснювати обмін інформацією з суб’єктами ЗЕД та іншими органами державної влади в якості органів ммиитного контролю

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з наступних питань:

 1. порядок обміну інформацією з органами митного контролю суб’єктами ЗЕД, органами державної влади та представниками інших держав;
 2. відмінність між регламентованим порядком обміну інформацією та процесом отримання митної інформації фактично учасниками митних відносин

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 24-39, 45]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА

 1. Визначити порядок обміну інформацією з органами митного контролю суб’єктами ЗЕД, органами державної влади та представниками інших держав;
 2. Визначити відмінність між регламентованим порядком обміну інформацією та процесом отримання митної інформації фактично учасниками митних відносин.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу.

 

Заняття 8. Тема 8. Система управління митними ризиками та її використання митними органами та суб'єктами ЗЕД (2 год.) Спрямоване на визначення сутності митних ризиків, їх видів та напрямів їх мінімізації за допомогою різних методів.

Фахові компетентності

 • володіння знаннями щодо сутності митних ризиків та їх видів
 • вміння користуватись системою управління митними ризиками в якості представників органів митного контролю та мінімізувати митні ризики в якості суб’єктів ЗЕД.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з наступних питань:

 1. Сутність системи управління митними ризиками
 2. Тарифні і нетарифні ризики у митній сфері
 3. Профілі та індикатори митних ризиків
 4. Строки та місця митного оформлення товарів та транспортних засобів

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 18, 19, 20-22, 24-39]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА

 1. Вивчити особливості застосування системи управління ризиками в митній сфері.
 2. Розглянути тарифні та нетарифні митні ризики.
 3. Дослідити зі студентами профілі та індикатори митних ризиків.
 4. Визначити повноваження органів митного контролю щодо управління митними ризиками.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу

 

Заняття 9.Тема 9: Методи оцінки якості організації та управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон суб'єктами ЗЕД (2 год.). Спрямоване на формування у студентів вмінь оцінювати якість організації та управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон суб'єктами ЗЕД

Фахові компетентності

 • володіння знаннями щодо показників, необхідних для оцінювання якості організації та управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон суб'єктами ЗЕД;
 • вміння здійснити оцінку рентабельності операції з переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з наступних питань:

 1. вплив якості організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон на діяльність суб’єктів ЗЕД;
 2. витрати суб’єкта ЗЕД, пов’язані з організацією переміщення товарів через митний кордон;
 3. показники оцінки рентабельності операції з переміщення товарів та транспортних засобів через кордон;
 4. вплив митних формальностей та форм митного контролю на рентабельність операції з переміщення товарів через митний кордон

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 25, 34-36, 45]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА

 1. Визначити вплив якості організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон на діяльність суб’єктів ЗЕД;
 2. Розглянути витрати суб’єкта ЗЕД, пов’язані з організацією переміщення товарів через митний кордон
 3. Визначити показники оцінки рентабельності операції з переміщення товарів та транспортних засобів через кордон;
 4. Встановити вплив митних формальностей та форм митного контролю на рентабельність операції з переміщення товарів через митний кордон.

Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу

 

Заняття 10 Тема 10: Методи оцінки якості діяльності органів митного контролю та її вплив на переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон (2 год.) Спрямоване на формування у студентів вміння оцінити ефективність діяльності орнанів митного контролю при організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон.

Фахові компетентності

 • Володіння проказниками оцінки діяльності органів митного контролю
 • Вміння визначити доцільність здійснення органами митного контролю окремих митних формальностей та форм митьного контролю при організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Семінар-розгорнута бесіда з наступних питань:

 1. показники оцінки якості діяльності органів митного контролю
 2. повноваження державних органів щодо оцінювання якості функціонування митної справи

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 21-24, 34, 41]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА

 1. Розглянути показники оцінки якості діяльності органів митного контролю
 2. Дослідити повноваження державних органів щодо оцінювання якості функціонування митної справи
 3. Вид заняття: семінар-розгорнута бесіда з елементами аналізу

Контрольна (модульна) робота 2 (2 години).

 

 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни «Митний контролінг» здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів проводиться за такою схемою:

А. Результати систематичності та активності роботи протягом семестру з вивчення програмного матеріалу

Б. Результати  виконання контрольних (модульних) робіт

І модуль

ІІ модуль

від 0 до 80 балів

від 0 до 10 балів

від 0 до 10 балів

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (А + Б)

ВІД 0 ДО 100 БАЛІВ

 

Оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється у такому порядку:

 

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

90-100

відмінно

A

80-89

добре

B

70-79

C

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно

з можливістю повторного складання екзамену(заліку)

FX

0-20

незадовільно

з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

\

Оцінювання результатів успішності дисципліни проводиться в балах, які виставляються до електронного журналу. Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються наступним чином:

 

За відповіді (виступи) на аудиторних заняттях

50 (5 б х 10 шт)

Результати виконання і захисту завдань самостійної роботи студента (обов’язковий вид)

20 (20 б х 1 шт)

Написання доповіді / Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) (за вибором студента)

10 (10 б х 1 шт)

Виконання контрольних (модульних) робіт

20 (10 б х 2 шт)

 

 1. Виступи (відповіді) на аудиторних заняттях включають фронтальний контроль, в т.ч

1

Участь у міні-тренінгу

0-5 бали

2

Участь у брейн-штурмі

0-5 бали

3

Експрес-опитування

0-5 бали

 

Написання міні-тесту

0-5 бали

 

Приймання участі у роботі в малих творчих групах

0-5 бали

 

Критерії оцінювання відповідей (виступів) студентів на аудиторних заняттях

Рівень знань

Критерії оцінювання

Бали

 

 

Участь у міні-тренінгу

Участь у брейн-штурмі

Експрес-опитування

Написання міні-тесту

Приймання участі у роботі в малих творчих групах

Відмінний

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • здатність до аргументації, вміння проводити порівняльний аналіз,
 • знання актуальних фактичних даних відповідно до теми

5

5

5

5

5

Добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • у цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки,
 • деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • значні помилки з фактичними даними

3

3

3

3

3

Задовільний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є значні помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • значні труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

1

1

1

1

1

Незадовільний

 • підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття, на рівні ознайомлення з матеріалом,
 • є грубі помилки у розумінні змісту програмного матеріалу або його нерозуміння
 • нездатність до порівняльного аналізу та аргументації,
 • необізнаність з фактичними даними

0

0

0

0

0

Контроль проводиться шляхом перевірки правильності виконання контрольних (модульних) робіт.

 

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

Відмінний

10

90-100%

Дуже добрий

8

80-89 %

Добрий

6

70-79 %

Задовільний

4

60-69%

Мінімальний

2

50-59 %

Незадовільний

0

0-49 %

 

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ.

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з дисципліни (обов’язкової/вибіркової) митний контролінг

для студентів спеціальності (спеціалізації) 072 Фінанси, банківська справа та страхування (спеціалізація «Митна справа»)

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

 

 

заняття

Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс. кіл-ть балів

 

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

Тема 1. «Структура органів митного контролю»

Установча міні-лекція

5

 

Тема 2. «Види суб’єктів ЗЕД»

Тестовий контроль знань

 

2.

Тема 3. «Порядок взаємодії органів митного контролю та суб’єктів ЗЕД»

Міні-лекція

5

 

Тема 4.  «Митне декларування»

Тестовий контроль знань

 

3.

Тема 5.. «Митне оформлення»

Міні-лекція

5

 

Тема 6. «Митна інформація та її види»

Тестовий контроль знань

 

4

Тема 7. «Порядок обміну інформацією учасниками митних відносин»

Міні-лекція

5

 

Тема 8. «Система управління митними ризиками та її використання митними органами та суб'єктами ЗЕД»

Тестовий контроль знань

 

5

Тема 9.  «Методи оцінки якості організації та управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон суб'єктами ЗЕД»

Міні-лекція

5

 

Тема 10.  «Методи оцінки якості діяльності органів митного контролю та її вплив на переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон»

Тестовий контроль знань

 

Усього балів за роботу на аудиторних заняттях

25

 

За виконання контрольних ( модульних) робіт

6.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний контроль

25

 

Усього балів за контактні заняття

50

 

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Індивідуальна лабораторна робота-онлайн

електронна

(15.10.2019 р. на електронну пошту викладача)

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

30

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

3.2 ПЛАНИ КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Контактні заняття, які проводяться за основними темами дисципліни "Бюджетна система" у формі вільного обговорення, мають за мету узагальнення і систематизацію знань отриманих студентами у ході підготовки до занять, а також розвиток у них самостійного мислення, здібностей до вільного обміну думками, уміння знайти правильний підхід до вирішення практичних завдань.

 

Заняття 1.Тема 1: Структура органів митного контролю (1 год.) Тема 2: Види суб’єктів ЗЕД (1 год.) . Спрямоване на засвоєння ролі органів митного контролю в управлінні переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон, а також на засвоєння порядку взаємодії органів митного контролю з суб’єктами ЗЕД в процесі організації та здійснення переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.

Фахові компетентності

 • засвоєння основних функцій органів митного контролю;
 • визначення структури орнаів митного контролю;
 • вміння взаємодіяти з органами митного контролю в якості суб’єкта ЗЕД;
 • вміння взаємодіяти з суб’єктами ЗЕД в якості представників органів митного контролю

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розгорнута бесіда та дискусія з питань:

 1. Структура та фінансування діяльності органів митного контролю
 2. Мета, завдання, функції органів митного контролю
 3. Сутність митного контролю.
 4. Суб’єкт, об’єкт, предмет митного контролю.
 5. Форми митного контролю та митні формальності
 6. Порядок взаємодії органів митного контролю та суб’єктів ЗЕД і інших державних органів під час організації переміщення товарів через митний кордон.

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 18, 19, 20-22, 24-39, 45, 55]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

 1. Дослідити структуру та особливості фінансування діяльності органів митного контролю
 2. Визначити мету, завдання, функції органів митного контролю
 3. Визначити сутність митного контролю та його вплив на діяльність суб’єктів ЗЕД.
 4. Розглянути мету суб’єкт, об’єкт та предмет митного контролю.
 5. Визначити види зовнішньоекономічних операцій, які є об’єктом митного контролю.
 6. Визначити порядок взаємодіє органів митного контролю та суб’єктів ЗЕД, а також інших органів державної влади, діяльність яких впливає на організацію переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон

Вид заняття: міні-семінаррозгорнута бесіда з елементами аналізу; міні-семінардискусія

 

Заняття 2 Тема 3 Порядок взаємодії органів митного контролю та суб’єктів ЗЕД (1 год.) Тема 4: Митне декларування (1 год.) Спрямоване на визначення суб’єктів ЗЕД та їх видів, а також на визначення порядку здійснення митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон.

Фахові компетентності

 • вміння визначити вид суб’єкта ЗЕД;
 • засвоєння основних особливостей здійснення суб’єктами ЗЕД організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон
 • вміння здійснювати митне оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України
 • засвоєння основних митних формальностей, які є необхідними для здійснення митними органами митного оформлення товарв, які переміщуються різними видами транспорту

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розгорнута бесіда та дискусія з питань:

 1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності, основні зовнішньоекономічні операції, які передбачають переміщення товарів через митний кордон.
 2. Види суб’єктів ЗЕД згідно різних класифікаційних ознак.
 3. Мета митного оформлення товарів та транспортних засобів;
 4. Місце митного оформлення в реалізації митного контролю
 5. Вплив митного оформлення на якість оргназації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 16, 34, 43-52, 55-61]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

 1. Визначити сутність ЗЕД її основні види та притамання лише їй особливості.
 2. Розглянути види суб’єктів ЗЕД, їх класифікаційні ознаки (право власності та форма організації) відповідно до них визнаити види суб’єктів ЗЕД.
 3. Визначити сутність та мету митного оформлення товарів та транспортних засобів.
 4. Встановити співвідношення митного оформлення з митним контролем, митним декларуванням, митним контролінгом

Вид заняття: міні-семінаррозгорнута бесіда з елементами аналізу; міні-семінардискусія

 

Заняття 3 Тема 5 Митне оформлення (1 год.) Тема 6. Митна інформація та її види (1 год.) Спрямоване на визначення суб’єктів ЗЕД та їх видів, а також на визначення порядку здійснення митного оформлення товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон.

Фахові компетентності

 • вміння здійснювати митне декларування товарів та транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України
 • вміти оцінити доцільність використання послугами митиних брокерів за можливості здійснити його самостійно в якості суб’єкта ЗЕД.
 • володіння знаннями щодо сутності митної інформації та її видів
 • вміння користуватись джерелами митної інформації

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розгорнута бесіда та дискусія з питань:

 1. особи, уповноважені здійснювати митне декларування
 2. види митних декларацій та особливості їх подання;
 3. строки та місця митного оформлення товарів та транспортних засобів
 1. порядок обміну інформацією з органами митного контролю суб’єктами ЗЕД, органами державної влади та представниками інших держав;
 2. відмінність між регламентованим порядком обміну інформацією та процесом отримання митної інформації фактично учасниками митних відносин

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 16, 34-40, 55-61]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

 1. Визначити осіб, уповноважених здійснювати митне декларування,
 2. Розглянути види митних декларацій та особливості їх подання
 3. Дослідити строки та місця митного оформлення товарів та транспортних засобів
 4. Навчити студентівзаповнювати митну декларацію.
 5. Визначити сутність митної інформації та її співвідношення з фінансовою інформацією;
 6. Визначити перелік об’єктів та суб’єктів митної інформації
 7. Встановити напрями використання митної інформації

Вид заняття: міні-семінаррозгорнута бесіда з елементами аналізу; міні-семінардискусія

 

Заняття 4. Тема 7. Порядок обміну інформацією учасниками митних відносин (1 год.) Тема 8. Система управління митними ризиками та її використання митними органами та суб'єктами ЗЕД (1 год.) Спрямоване на засвоєння порядку обміну інформацією органами митного контролю з суб’єктами ЗЕД та іншими органами державної влади, а також на визначення сутності митних ризиків, їх видів та напрямів їх мінімізації за допомогою різних методів.

Фахові компетентності

 • вміння здійснювати обмін інформацією з органами митного контролю в якості суб’єкта ЗЕД
 • вміння здійснювати обмін інформацією з суб’єктами ЗЕД та іншими органами державної влади в якості органів ммиитного контролю
 • володіння знаннями щодо сутності митних ризиків та їх видів
 • вміння користуватись системою управління митними ризиками в якості представників органів митного контролю та мінімізувати митні ризики в якості суб’єктів ЗЕД.

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розгорнута бесіда та дискусія з питань:

 1. Сутність системи управління митними ризиками
 2. Тарифні і нетарифні ризики у митній сфері
 3. Профілі та індикатори митних ризиків
 4. Строки та місця митного оформлення товарів та транспортних засобів

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 16, 34, 43-52, 55-61]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА

 1. Визначити порядок обміну інформацією з органами митного контролю суб’єктами ЗЕД, органами державної влади та представниками інших держав;
 2. Визначити відмінність між регламентованим порядком обміну інформацією та процесом отримання митної інформації фактично учасниками митних відносин
 3. Навести особливості застосування системи управління ризиками в митній сфері.
 4. Розглянути тарифні та нетарифні митні ризики.
 5. Дослідити профілі та індикатори митних ризиків.
 6. Визначити повноваження органів митного контролю щодо управління митними ризиками

Вид заняття: міні-семінаррозгорнута бесіда з елементами аналізу; міні-семінардискусія

 

Заняття 5. Тема 9: Методи оцінки якості організації та управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон суб'єктами ЗЕД (1 год.).Тема 10: Методи оцінки якості діяльності органів митного контролю та її вплив на переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон (1 год.) Спрямоване на формування у студентів вмінь оцінювати якість організації та управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон суб'єктами ЗЕД, а також на формування у студентів вміння оцінити ефективність діяльності орнанів митного контролю при організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон.

Фахові компетентності

 • володіння знаннями щодо показників, необхідних для оцінювання якості організації та управління переміщенням товарів та транспортних засобів через митний кордон суб'єктами ЗЕД;
 • вміння здійснити оцінку рентабельності операції з переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон.
 • володіння проказниками оцінки діяльності органів митного контролю
 • вміння визначити доцільність здійснення органами митного контролю окремих митних формальностей та форм митьного контролю при організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон

План ДЛЯ СТУДЕНТА. Міні-семінар – розгорнута бесіда та дискусія з питань

 1. Оцінювання результатів діяльності митних органів: мета і завдання
 2. Показники оцінки якості роботи митних органів
 3. Повноваження держави щодо оцінювання роботи митних органів

Інформаційно-методичне забезпечення заняття: [1-9, 16, 34, 43-52, 55-61]

План ДЛЯ ВИКЛАДАЧА:

 1. Визначити вплив якості організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон на діяльність суб’єктів ЗЕД;
 2. Розглянути витрати суб’єкта ЗЕД, пов’язані з організацією переміщення товарів через митний кордон
 3. Визначити показники оцінки рентабельності операції з переміщення товарів та транспортних засобів через кордон;
 4. Встановити вплив митних формальностей та форм митного контролю на рентабельність операції з переміщення товарів через митний кордон.
 5. Розглянути показники оцінки якості діяльності органів митного контролю
 6. Дослідити зі студентами повноваження державних органів щодо оцінювання якості функціонування митної справи

Вид заняття: міні-семінаррозгорнута бесіда з елементами аналізу; міні-семінардискусія

Контрольна (модульна) робота 2 (2 години).

 

3.3 Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни.

Оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни «Митний контролінг» здійснюється за результатами поточного контролю в діапазоні від 0 до 100 балів проводиться за такою схемою:

А. Результати систематичності та активності роботи протягом семестру з вивчення програмного матеріалу

Б. Результати  виконання контрольних (модульних) робіт

І модуль

від 0 до 75 балів

від 0 до 25 балів

ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛІВ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ (А + Б)

ВІД 0 ДО 100 БАЛІВ

Оцінюванню підлягають:

 • володіння категорійним апаратом, фаховою термінологією та теоретичними знаннями;
 • вміння демонструвати практичні навички при розв’язуванні задач, вирішенні ситуацій;
 • вміння продемонструвати креативність та системність знань, володіння сучасними методами, методиками при вирішенні практичних питань.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ЕСТS здійснюється у такому порядку:

 

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

90-100

відмінно

A

80-89

добре

B

70-79

C

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно

з можливістю повторного складання екзамену (заліку)

FX

0-20

незадовільно

з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

Оцінювання результатів вивчення дисципліни на контактних заняттях проводиться в балах, які виставляються до електронного журналу. Максимальна сума балів поточного контролю – 100, які розподіляються наступним чином:

 

За відповіді (виступи) на аудиторних(контактних)заняттях (5 балів * 5 шт.)

25

Виконання контрольних (модульних) робіт під час сесії (25 балів * 1 шт.)

25

Результати виконання і захисту завдань в міжсесійний період (в т.ч. з використанням дистанційних технологій) (обов’язкова індивідуальна робота) (30 балів * 1 шт.)

30

Результати виконання і захисту завдань в міжсесійний період (в т.ч. з використанням дистанційних технологій) (вид роботи за вибором студента) (20 балів * 1 шт.)

20

Оцінювання за відповіді (виступи) на аудиторних(контактних)заняттях:

Рівень знань

Критерії оцінювання

Бали

Тестовий контроль знань

Відмінний

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • правильне розуміння змісту програмного матеріалу,
 • здатність до аргументації, вміння проводити порівняльний аналіз,
 • знання актуальних фактичних даних відповідно до теми

5

Добрий

 • повна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • у цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки,
 • деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • значні помилки з фактичними даними

4

Задовільний

 • неповна підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття,
 • є значні помилки у розумінні змісту програмного матеріалу,
 • значні труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,
 • необізнаність з фактичними даними

2,5

Незадовільний

 • підготовка студента з усіх питань, які виносяться на семінарське заняття, на рівні ознайомлення з матеріалом,
 • є грубі помилки у розумінні змісту програмного матеріалу або його нерозуміння
 • нездатність до порівняльного аналізу та аргументації,
 • необізнаність з фактичними даними

0

 

Виконання контрольних (модульних) робіт виконується у письмовій формі:

Контрольна (модульна) робота проводиться один раз і включає всі теми курсу. Контрольна (модульна) робота складається із 2 блоків –  І блок включає теоретичне питання курсу, ІІ блок охоплює тестові питання, які відповідають програмі курсу. Оцінюється контрольна (модульна) робота від 0 до 5 балів.

Термін виконання модулю – до 2 академічних годин.

Контроль проводиться шляхом перевірки правильності виконання контрольної (модульної) роботи.

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

Відмінний

25

90-100%

Дуже добрий

20

80-89 %

Добрий

15

70-79 %

Задовільний

10

60-69%

Мінімальний

5

50-59 %

Незадовільний

0

0-49 %

 

4. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

4.1 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ.

Самостійна робота студентів включає обов’язкові завдання, завдання на вибір студента та завдання на вибір викладача.

Результати виконання завдань самостійної роботи студента та інших видів робіт, що передбачені робочою програмою, обов’язково мають бути презентовані на контактному занятті (або в «дні заочника», дискусійному клубі чи на конференції) та підлягають обговоренню.

Самостійна робота студентів охоплює обов’язкові завдання і завдання на вибір студента. Завдання самостійної роботи студента та інших видів робіт, що передбачені робочою програмою, виконуються у наступних формах:

 

№ п/п

Форми роботи

Очна форма навчання

Заочна форма навчання

Вид

1.

Виконання індивідуальної роботи (Обрання виду переміщення товарів через митний кордон України та оцінка якості його впливу на діяльність суб’єкта ЗЕД та на діяльність органів митного контролю)

+

+

Обов’язкова

2.

Підготовка аналітичної доповіді (підготовка доповіді із критичним аналізом сучасних наукових підходів щодо вирішення проблемних питань в сфері митного контролінгу)

+

+

За вибором студента

3.

Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

+

+

За вибором студента

 

ПІДГОТОВКА Індивідуального завдання

(обов’язковий вид робіт)

Кейс виконується одноосібно і підлягає захисту. Для оцінки надсилаються файли Word (оформлена належним чином робота) та Excel (з розрахунками митних платежів).

Здати кейс необхідно: 1) в електронному вигляді надіслати на електронну адресу викладача..

Розрахунки мають бути в одному листі Excel у різних вкладках для різних митних платежів. В розрахунках по кожному з митних платежів мають бути формули в Excel.

Обов’язковим є посилання на офіційний сайт – джерело відповідної законодавчо затвердженої форми звітності.

Письмове оформлення роботи є обов’язковим.

Тема роботи обирається за номером студента в журналі.  

 

Перелік митних режимів та умов поставок (обирається за номером студента в журналі):

 1. Імпорт EXW «Франко-завод» автомобільним видом транспорту
 2. Реімпорт CIP «Перевезення та страхування сплачені до місця призначення, яке знаходиться до терміналу країни призначення» залізничним видом транспорту
 3. Експорт FCA «Франко-перевізник» морським видом транспорту
 4. Реекспорт DAT «Перевезення сплачено до вказаного терміналу» авіаційним видом транспорту
 5. Транзит DDP «Перевезення до місцезнаходження покупця сплачено повністю з урахуванням митних платежів і зборів» автомобільним видом транспорту
 6. Тимчасове ввезення CPT «Перевезення сплачено до місця призначення, яке знаходиться до терміналу країни призначення» автомобільним видом транспорту
 7. Тимчасове вивезення FOB «Вільно на борту» річковим видом транспорту
 8. Переробка на митній території України CFR «Вартість і фрахт» морським видом транспорту
 9. Переробка за межами митної території України FAS «Вільно вздовж борта судна» річковим видом транспорту
 10. Імпорт EXW «Франко-завод» авіаційним видом транспорту
 11. Реімпорт FCA «Франко-перевізник» залізничним видом транспорту
 12. Експорт CIF «Вартість, страхування і фрахт» морським видом транспорту
 13. Реекспорт CIP «Перевезення та страхування сплачені до місця призначення, яке знаходиться до терміналу країни призначення» автомобільним видом транспорту
 14. Транзит DAT «Перевезення сплачено до вказаного терміналу» залізничним видом транспорту
 15. Тимчасове ввезення DAР «Перевезення сплачено до вказаного місця призначення, яке знаходиться до митниці розмитнення» авіаційним видом транспорту
 16. Тимчасове вивезення DDP «Перевезення до місцезнаходження покупця сплачено повністю з урахуванням митних платежів і зборів» автомобільним видом транспорту
 17. Переробка на митній території України FCA «Франко-перевізник» автомобільним видом транспорту
 18. Переробка за межами митної території України EXW «Франко-завод» трубопровідним видом транспорту
 19. Імпорт DDP «Перевезення до місцезнаходження покупця сплачено повністю з урахуванням митних платежів і зборів» лініями електропередач
 20. Реімпорт EXW «Франко-завод» залізничним видом транспорту
 21. Експорт FOB «Вільно на борту» морським видом транспорту
 22. Реекспорт FCA «Франко-перевізник» річковим видом транспорту
 23. Транзит CFR «Вартість і фрахт» морським видом транспорту
 24. Тимчасове ввезення DAР «Перевезення сплачено до вказаного місця призначення, яке знаходиться до митниці розмитнення» автомобільним видом транспорту
 25. Тимчасове вивезення FCA «Франко-перевізник» залізничним видом транспорту
 26. Переробка на митній території України FCA «Франко-перевізник» авіаційним видом транспорту
 27. Переробка за межами митної території України DDP «Перевезення до місцезнаходження покупця сплачено повністю з урахуванням митних платежів і зборів» залізничним видом транспорту
 28. Імпорт EXW «Франко-завод» залізничним видом транспорту
 29. Реімпорт EXW «Франко-завод» повітряним видом транспорту
 30. Транзит DDP «Перевезення до місцезнаходження покупця сплачено повністю з урахуванням митних платежів і зборів» залізничним видом транспорту

АЛГОРИТМ ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ

І. Етап.

- визначити вид товару згідно УКТ ЗЕД та країну відправлення (якщо товар ввозиться в Україну), або країну призначення (якщо товар вивозиться з України);

- визначити перелік необхідних документів, подання яких є обов’язковим для митного оформлення товарів у відповідний митний режим.

 

ІІ. Етап

 • визначити митні платежі та митні збори, обов’язкові для сплати згідно митного режиму, країни відправлення, виду товарів

ІІІ. Етап

 • розрахувати обсяг митні платежів та зборів

ІV. Етап

 • заповнити митну декларацію та інші обов’язкові документи

V. Етап

 • визначити обсяг митних формальностей в межах конкретних форм митного контролю, а також назвати перелік органів державної влади, які взаємодіють з органамми митного контролю та суб’єктами ЗЕД при організації переміщення товарів через митний кордон.

Обґрунтувати розрахунок митних платежів та митних зборів.

Підготовка аналітичної ДОПОВІДІ

Студенти, які обрали зазначений вид самостійної роботи, мають виявити актуальні проблемні питання в сфері митної діяльності. Дослідити існуючі наукові підходи щодо їх вирішення. Оцінити міжнародний досвід організації та функціонування контролінгу у складі митної системи. Запропонувати на основі проведеного аналізу доцільні напрями вирішення проблемних питань та обґрунтувати свою думку.

 

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ В РАМКАХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ КАФЕДРИ (ФАКУЛЬТЕТУ)

Студенти, які обрали такий вид самостійної роботи, повинні виконати вимоги в межах відповідної проекту (бажано пов’язати їх дослідженням напрямів розвитку митного контролінгу в Україні).

4.2.Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 1. Критерії оцінювання виконанння студентами індивідуальної роботи

Рівень знань

Критерії оцінювання

Відмінний

 • Правильне визначення митної вартості відповідним методом;
 • Правильне визначення умов поставок товарів відповідно до Інкотермс,
 • Правильне обгрунтування розрахунків митних платежів з урахуванням митного тарифу та переліку підакциних товарів;
 • Правильне заповвнення митної декларації

Добрий

 • Правильне обгрунтуванння методу визначення митної вартості,
 • У цілому правильне розуміння змісту програмного матеріалу, можливі несуттєві помилки в розрахунквах митних платежів або в митній декларації,
 • Деякі труднощі з порівняльним аналізом та аргументацією,

Задовільний

 • Заповнена з помилками митна декларація,
 • Є помилки у розрахунках митних платежів або митної вартості,
 • Труднощі в обгрунтуванні проведених розрахунків

Незадовільний

 • Відсутня або незаповнена митна декларація,
 • Грубі помилки у розрахунках митних платежів
 • Необізнаність з фактичними даними

 

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Відмінний

20

30

90-100%

Дуже добрий

15

25

80-89 %

Добрий

10

20

70-79 %

Задовільний

5

15

60-69%

Мінімальний

2

10

50-59 %

Незадовільний

0

0

0-49 %

 

 1. Критерії оцінки аналітичної доповіді

Рівень знань

Критерії оцінювання

Відмінний

 • Обрано та обґрунтовано актуальну тему доповіді;
 • Правильно визначено обєкт, предмет, мету та завдання дослідження,
 • Ілюстративний матеріал актуальний з відповідними посиланняями по тексту;
 • Досягнуто визначених завдань, висновки відповідають поставленій меті;
 • Окреслено доцільні напрями подальших досліджень;
 • Список використаних джерел відповідає вимогам оформлення та містить серед інших посилання на джерела 2018 року;

Добрий

 • Обрано та обґрунтовано актуальну тему доповіді;
 • Обєкт, предмет, мету та завдання дослідження визначено з певними неточностями,
 • Висновки в цілому відповідають поставленій меті, але є дещо неконкретизованими;
 • Ілюстративний матеріал актуальний з відповідними посиланняями по тексту;
 • Напрями подальших досліджень сформульовано загальними фразами;
 • Список використаних джерел відповідає вимогам оформлення та містить серед інших посилання на джерела 2016 – 2018 р.р.;

Задовільний

 • Обрано актуальну тему доповіді, але не в повній мірі обгрунтовано;
 • Обєкт, предмет, мету та завдання дослідження визначено з певними неточностями,
 • Висновки не в повній мірі відповідають поставленій меті;
 • Ілюстративний матеріал актуальний без відповідних посилань по тексту;
 • Напрями подальших досліджень несформульовано;
 • Список використаних джерел відповідає вимогам оформлення, але в ньому є застарілі джерела (більше 10-річної давності);

Незадовільний

 • Обрано неактуальну тему доповіді;
 • Обєкт, предмет, мету та завдання дослідження не визначено,
 • Висновки не відповідають поставленій меті і темі;
 • Ілюстративний матеріал є неактуальним без відповідних посилань по тексту;
 • Напрями подальших досліджень несформульовано;
 • Список використаних джерел не відповідає вимогам оформлення;

 

Рівень знань

Кількість балів

Критерій оцінювання – це рівень розкриття завдань модуля

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Відмінний

10

20

90-100%

Дуже добрий

8

18

80-89 %

Добрий

6

15

70-79 %

Задовільний

4

10

60-69%

Мінімальний

2

5

50-59 %

Незадовільний

0

0

0-49 %

 

5.ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

 1. Приклади типових завдань, що виносяться на модулі.
 1. Дайте визначення і розкрийте сутність митного контролінгу.
 2. Визначте суб’єктів зовнішньоекономічних відносин.
 3. Наведіть структуру органів митного контролю, та назвіть органи державної влади, діяльність яких впливає на організацію переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України..
 4. Визначте основні види митної інформації.
 5. Наведіть перелік показників оцінки ефективності діяльності органів митного контролю.

 

 1.  Зразки індивідуальної контрольної роботи

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета.

 

ІНДИВІДУАЛЬНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

 1. Сутність митного контролінгу та його розвиток як концепції управління.
 2. Суб’єкти митного контролінгу.
 3. Об’єкт і предмет митного контролінгу.
 4. Митна інформація та її види.
 5. Сутність митних ризиків та напрями їх мінімізації органами, які здійснюють митний контроль та суб’єктами ЗЕД.
 6. Органи державної влади, діяльність яких впливає на якість організації переміщення товарів та транспортних засобів через митний кордон України.ю
 7. Розрахувати обсяги митних платежів при переміщенні товарів (будь-який код УКТ ЗЕД згідно митного тарифу України) на умах CPT при імпорті. Довести результати проведених розрахунків згідно чинного податкового та митного законодавства.
 8. Основні показники, які необхідні для визначення рентабельності операції з переміщення товарів через м итний кордон України.
 9. Форми митного контролю, їх відмінність із митними формальностями.
 10. Основні критерії ефективності здійснення органами ДФС України митного контролю.

 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА.

Основні:

 1. Контролінг: [навч. посіб.] / Г. О. Швиданенко, В. В. Лаврененко, О. Г. Дерев’янко, Л. М. Приходько. – К. КНЕУ, 2008. – 264 с.;
 2. Терещенко О. О. Фінансовий контролінг: навч. посіб. / О. О. Терещенко, Н. Д. Бабяк. – К.: КНЕУ, 2013. – 407 с.
 3. Басанцов І. В. Впровадження системи державного фінансовго контролінгу на стратегічних підприємствах України / І. В. Басанцов, О. М. Галайко // Вісник СумДУ. Серія: «Економіка». – 2011. – № 4. – С. 35 – 41;
 4. Брітченко І. Г. Контролінг: навч. посіб. / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – Рівне: Волинські обереги, 2015. – 280 с.
 5. Паєнтко Т. В. Митний контролінг у сфері фінансових послуг: реалії та перспективи в Україні [Електронний ресурс] / Т. В. Паєнтко // Ефективна економіка. – 2014. – № 12. – Режим доступу до журн.: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3601
 6. Партин Г. О. Завдання та основні функції фінансового контролінгу на підприємстві / Г. О. Партин, Г. Т. Гирик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – № 23.8. – С. 272 – 278;
 7. Пісьмаченко Л. М. Реформування системи державного управління на засадах концепції контролінгу [Електронний ресурс] / Л. М. Пісьмаченко // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління. – 2010. – № 2. – С. 91 – 101. - Режим доступу до журн.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vamcudu_2010_2_15
 8. Паєнтко Т. В. Організаційні засади митного контрлінгу в сфері фінансових послуг / Т. В. Паєнтко, М. І. Рудая // Проблеми економіки. – 2014. – № 4. – С. 382 – 387;
 9. Федосов В. М. Концептуальні засади фінансового контролінгу / В. М. Федосов, Т. В. Паєнтко // Фінанси України. – 2017. – № 12. – С. 53 – 71.
 10.  
 1. Актуальні питання теорії та практики митної справи: монографія / [Бережнюк І. Г., Пашко П. В., Войцещук А. Д. та ін.]; за ред. І. Г. Бережнюка. – Х.: П. П. Мельник А. А., 2013. – 428 с. (Серія «Митна справа в Україні». Т. 21) ;
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/paran571#n571
 3. Закон України «Про ратифікацію «Договору про зону вільної торгівлі із Україною та СНД». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5193-vi;
 4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII.  [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/959-12;
 5.  Закон України «Про Рахункову палату» від  02.07.2015 № 576-VIII. [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/576-19;
 6.  Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 № 2939-XII [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
 7. Закон України «Про Митний тариф України» від 19.09.2013 № 584-VII. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/584-18
 8. Закон України «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину»   від 07.05.1996 № 180/96-ВР. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/180/96-%D0%B2%D1%80
 9.  Закон України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» від 10.09.1999 № 1033-XIV. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1033-14
 10.  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»  від 03.06.2008 № 309-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/309-17/page2
 11. Закон України «Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів» від 24.10.2002 № 216-IV.  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/216-15
 12. Закон України «Про ставки вивізного (експортного) мита на брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням» від 13.12.2006 № 441-V. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/441-16
 13. Закон  України від 03.09.2015 р. № 666-VІІІ «Про внесення змін до Розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо експерименту в Одеській, Волинській, Львівській, та Чернівецькій областях з фінансового забезпечення реконструкції, поточного ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення». [Електронний ресурс] – Режим доступу: : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/666-19
 14. Інкотермс – 2010. Офіційни сайт Internetional chamber of commerce. [Електронний ресурс] – Режим доступу:   http://www.iccwbo.org/products-and-services/trade-facilitation/incoterms-2010/
 15. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20120117/page6
 16. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
 17. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-IV. Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/92-15;
 18. Митний індекс Європейської Бізнес Асоціації. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.eba.com.ua/uk/press-and-media/press-room/indices/customs-index.
 19. Наказ Міністерства фінансів України 14.09.2012 р. № 995 «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/106386;jsessionid=3B9AED9EAD1BA8F1890AB9514056FA49.app2
 20. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2012 р. № 1011 «Про затвердження відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються в процесі оформлення митних декларацій». [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon5.rada.gov.ua/rada/show/v1011201-12/page
 21.  Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 629 «Про митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередач» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1036-12;
 22. Наказ Міністерства фінансів України від  31.07.2015 р. № 684 «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1021-15
 23. Наказ Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 448 «Про затвердження переліку товарів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною митницею Державної фіскальної служби України». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0491-15
 24. Наказ Міністерства фінансів України № 524 від 02.06.2015 р.  «Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0751-15
 25. Наказ Міністерства фінансів України від 07.04.2016 р. № 422 «Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджету, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0751-16
 26. Огонь Ц. Г. Аудит надходжень платежів за користування надрами до бюджету / Ц. Г. Огонь // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки». – 2015. –  № 11 (173) – С. 345 – 352
 27. Пашко П. В. Захист митних інтересів як критерій оцінювання ефективності митних органів / П. В. Пашко // Дослідження теоретичних аспектів та розробка системи оцінювання ефективності митних процедур. Науково-практична заочна конференція: збірник тез. – м. Хмельницький, 2014 р.  – С. 6 – 9.;
 28. Пашко В. П.  Щодо термінів «митна політика» та «митна справа» / П. В. Пашко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Економіка. Науковий журнал. – 2012. – № 2. – С. 41 – 46.;
 29. Перелік угод Про вільну торгівлю. Офіційний сайт Міністерства закордонних справ. [Електронний ресурс] – Режим доступу:   http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/economic-cooperation/trade-agreements
 30. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 31. Постанова Кабінету міністрів України від 21.05.2014 № 236 Про Державну фіскальну службу України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF;
 32. Постанова Кабінету міністрів України від 27.12.2010 р. № 1251 «Про затвердження положення Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного збору та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів». [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1251-2010-%D0%BF
 33. Постанова Кабінету міністрів України від 06.08.2014 № 311 «Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету міністрів України» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/311-2014-%D0%BF;
 34. Постанова Кабінету міністрів України від 21.05.2012 р. № 451 «Питання пропуску через державний кордон України осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників та товарів, що переміщуються ними». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/451-2012-%D0%BF;
 35. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 р. № 446 «Про затвердження порядку включення суми роялті та інших ліцензійних платежів до ціни, що сплачена або підлягає сплаті зо оцінювані товари, під час визначення їх митної вартості». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/446-2012-%D0%BF;
 36. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1185 «Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 432 «Про затвердження переліку підстав для призупинення митного оформлення товарів, щодо яких правовласником не подано заяву про сприяння захисту належних йому майнових прав на об’єкт права інтелектуальної власності, за ініціативою митного органу». [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/432-2012-%D0%BF/print1408223954430015
 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.11.2014 р. № 658 «Про затвердження Положення про Державну службу інтелектуальної власності України». [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/658-2014-%D0%BF
 39. Приймаченко Д. В. Митна політика держави та її реалізація митними органами: монографія / Приймаченко Д. В. – Д.: Академія митної служби України, 2006. – 332 С.;
 40. Симоненко В. К., Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект): монографія / В. К. Симоненко, О. І. Барановський, П. С. Петренко – К.: Знання України. 2006. – 280 С.;
 41. Угода Про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі від 1994 р. Електронний ресурс.Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_003/page
 42. Угода про створення зони вільної торгівлі. Міжнародний документ від 15.04.1994 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_051
 43. Угода про Асоціацію між Україною та Європейським союзом / Урядовий портал /  Європейська інтеграція. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246581344
 44. Угода про вільну торгівлю між Україною та державами ЄАВТ від 24.06.2010 р.  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_456
 45. Угода між Урядом України та Урядом Республіки Грузія від 09.01.1995 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/268_600
 46. Угода про вільну торгівлю між Урядом України та Урядом Чорногорії від 18.11.2011 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/892_008
 47. Угода про вільну торгівлю між Республікою Македонія та Україною від 18 січня 2001 р.  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/807_200
 48. Угода між Урядом України та Урядом  Азербайджанської Республіки про вільну торгівлю від 28.07.1995 р.  [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/031_518
 49. Угода між Урядом України та Урядом  Республіки Узбекистан про вільну торгівлю від 29.12.1994 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/860_003
 50. Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом  Республіки Таджикистан про вільну торгівлю від 06.07.2001 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/762_008
 51. Угода між Урядом України та Урядом  Туркменістану про вільну торгівлю від 05.11.1994 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/795_523
 52. Шишка Р. Б. Митне право України: підручник / Р. Б. Шишка – Київ:, 2008.  – 320 С.;

 

Дистанційні курси та інформаційні ресурси

 1. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://sfs.gov.ua
 2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 3. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/index
 4. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулюванняу сфері ринків фінансових послуг. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua
 5. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua