Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Міждисциплінарна курсова робота (Міжнародні фінанси (магістри))

Міждисциплінарна курсова робота (Міжнародні фінанси (магістри))

Приватний вищий

навчальний заклад

«МІЖНАРОДНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ФІНАНСІВ»

 

Private institution of

higher education

«INTERNATIONAL

UNIVERSITY

OF FINANCE»

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради МУФ

Протокол № _____ від __.______ 2017 р.

Голова Вченої ради ________Л. Г.Смоляр

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання міждисциплінарної курсової роботи

для магістрів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

програма «Міжнародні фінанси»

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМУ РЕКОМЕНДОВАНО

кафедрою фінансів та обліку

Протокол № ____ від ___________ 2017  р.

 

Завідувач кафедри ___________   О.О.  ЛАПКО

                                                                                                                                                               

                                                                 

 

 

Київ-2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Міждисциплінарна курсова робота зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – це самостійна теоретико-дослідницька та аналітична робота, передбачена навчальним планом базової економічної підготовки зазначеної спеціальності.

Міждисциплінарна курсова робота (МДКР) займає важливе місце в розвитку навичок самостійної творчої роботи студентів. Її виконання покликане сформувати навички наукових досліджень, закріпити здобуті знання, поглибити і узагальнити їх, навчити використовувати при вирішенні конкретних завдань. В рамках МДКР студенти набувають практичних навичок по застосуванню отриманих теоретичних знань з таких дисциплін: «Аналіз фінансової звітності», «Міжнародні фінансові ринки», «Інвестиційний аналіз», «Управління фінансовими ризиками», «Фінанси корпорацій та оцінка активів», «Міжнародна економіка» та ін.

МДКР – це основна форма оволодіння навчальним матеріалом під час поза аудиторної роботи, засвоєння як теоретичних знань, так і надбання практичних навичок. Вона є важливою складовою навчального процесу, що впливає на поглиблення та закріплення набутих знань і умінь, які допомагають творчо їх застосовувати у майбутній професійній діяльності.

Метою МДКР є опанування в повному обсязі навчальної програми та послідовне формування у студента самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

У процесі виконання роботи студент повинен проявити свої знання з загальнотеоретичних, загальноекономічних і спеціальних дисциплін; повторити й закріпити лекційні матеріали відповідної дисципліни та опанувати програмні питання тих тем, які визначено для самостійного вивчення.

 

2. ВИБІР ТА КОНКРЕТИЗАЦІЯ ТЕМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Вибір теми МДКР – одна з найвідповідальніших складових частин кожного наукового дослідження. Тема має бути актуальною і перспективною з точки зору можливості використання теоретичних узагальнень для практичного застосування. Вибір теми МДКР має визначатися за такими критеріями:

 • обраний напрям професійного спрямування в рамках блоків: «Фінанси корпорацій та оцінка активів», «Інвестиційний та фінансовий аналіз», «Міжнародні фінансові ринки», «Міжнародне фінансове посередництво».
 • наукова актуальність;
 • значимість для розвитку країни, галузі, підприємства, організації чи установи;
 • перспективність практичного застосування теоретичних висновків;
 • можливість формування інформаційного забезпечення дослідження і розробки теми безпосередньо студентом.

 

Після вибору теми роботи студент має визначити об’єкт дослідження: галузь економіки, сферу діяльності, організацію чи установу, підприємство (з іноземними інвестиціями), на матеріалах яких буде виконана міждисциплінарна курсова робота.

Студент, обравши тему МДКР, надає заяву на ім’я завідувача кафедри фінансів та обліку з проханням затвердити обрану тему роботи.

Після розгляду кафедрою даної заяви виноситься рішення про закріплення за студентом обраного напряму дослідження та призначення наукового керівника.

Після цього студент за допомогою викладача-керівника може приступити до конкретизації мети, складання завдання та виконання роботи.

 

3. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Блок №1. «Фінанси корпорацій та оцінка активів»

 1. Корпоративні стратегії глобального інвестиційного бізнесу.
 2. Управління фінансами міжнародних корпорацій.
 3. Управління фінансами підприємств з іноземними інвестиціями.
 4. Фінансове забезпечення сталого зростання підприємства.
 5. Фінансова стратегія підприємства (новоствореного підприємства).
 6. Оцінювання фінансового потенціалу розвитку підприємства з іноземним капіталом.
 7. Методи та інструменти управління оборотними активами міжнародних корпорацій.
 8. Управління платоспроможністю міжнародної корпорації.
 9. Управління фінансовою стійкістю підприємства з іноземним капіталом.
 10. Управління ліквідністю активів підприємства.
 11. Оптимізація структури капіталу міжнародних корпорацій.
 12. Оцінка та управління вартістю бізнесу міжнародних корпорацій.
 13. Політика формування позикових фінансових ресурсів підприємства.
 14. Емісійна політика міжнародної корпорації.
 15. Дивідендна політика міжнародної корпорації.
 16. Оцінка кредитоспроможності підприємства як передумова залучення позикових коштів.
 17. Управління залученням позикового капіталу.
 18. Оптимізація форм та умов застосування банківських кредитів для фінансування діяльності підприємств.
 19. Антикризовий фінансовий менеджмент ТНК.
 20. Програма фінансової санації підприємства з іноземним капіталом.
 21. Ефективність фінансового злиття підприємств (об'єднань) і шляхи її підвищення.
 22. Управління фінансами фінансово-банківських холдингів.
 23. Політика управління фінансовими ризиками підприємств.
 24. Організація моніторингу фінансових ризикових подій та ризик-факторів підприємства.
 25. Оцінювання вартості підприємства як цілісного майнового комплексу.
 26. Управління фінансовою безпекою підприємства.
 27. Формування системи фінансового контролінгу підприємства

 

Блок №2. «Інвестиційний та фінансовий аналіз»

 1. Активізація інвестиційного процесу в Україні.
 2. Інвестиційний компонент стратегічного менеджменту ТНК.
 3. Інвестиційні стратегії суб’єктів глобального інноваційного бізнесу.
 4. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств.
 5. Управління інвестиційною привабливістю підприємства.
 6. Аналіз інвестиційної привабливості регіонів України та методи її оцінки.
 7. Управління міжнародними інвестиційними проектами.
 8. Управління інвестиційним портфелем та активами.
 9. Аналіз фінансового стану ТНК та оцінка перспектив їх діяльності.
 10. Обґрунтування інвестиційного проекту перепрофілювання підпри­ємства.
 11. Обґрунтування інвестиційного проекту реконструкції підприємства.
 12. Програма реальних інвестицій підприємства.
 13. Управління ризиками реалізації окремого інвестиційного проекту.
 14. Оцінювання фінансового ризику по окремих управлінських рішеннях (проектах) підприємства та обґрунтування засобів мінімізації його рівня.
 15. Інвестиційна діяльність страхових компаній.
 16. Інвестиційна стратегія корпорації та особливості її формування у сучасних умовах.
 17. Оцінка інвестиційної привабливості корпоративних цінних паперів.
 18. Оцінка інвестиційної привабливості фінансової установи з урахуванням галузевої специфіки.
 19. Методи оцінки та прогнозування рівня інвестиційної привабливості фінансової установи (на прикладі конкретного підприємства).
 20. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями.
 21. Оцінка інвестиційної привабливості галузі.
 22. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.
 23. Оцінка інвестиційної привабливості фінансових інвестицій підприємства.
 24. Оцінка інвестиційної привабливості акцій (облігацій) підприємства.
 25. Фінансова оцінка інвестиційного проекту.
 26. Оцінювання вартості підприємства як об’єкта інвестування.
 27. Сучасні системи фінансування  інвестиційних проектів і програм.

 

Блок №3. «Міжнародне фінансове посередництво»

 1. Система управління фінансами промислово-фінансові групи.
 2. Фінансові аспекти формування промислово-фінансових груп в Україні.
 3. Оцінка потреби підприємства у використанні послуг лізингової компанії (банку).
 4. Зовнішнє страхування як інструмент захисту підприємства від ризикових подій.
 5. Організація страхового захисту підприємства (по окремих видах страхування).
 6. Управління фінансовою безпекою страхової компанії.
 7. Оптимізація портфеля активів страхової компанії.
 8. Фінансове забезпечення розвитку страховика (лізингової компанії, кредитної спілки, ощадних інститутів, інститутів спільного інвестування, недержавного пенсійного фонду).
 9. Фінансові стратегії антикризового управління лізинговими компаніями (страховими компаніями, кредитними спілками, ощадними інститутами, інститутами спільного інвестування, недержавними пенсійними фондами) в Україні.
 10. Управління пасивами і активами недержавних пенсійних фондів .
 11. Фінансовий менеджмент у страхових компаніях (лізингових компаніях, кредитних спілках, ощадних інститутах, інститутах спільного інвестування, недержавних пенсійних фондах).
 12. Механізм функціонування фінансового ринку в Україні.
 13. Фінансовий ринок України в умовах глобалізації.
 14. Діяльність факторингових компанії на ринку фінансових послуг.
 15. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні.
 16. Управління фінансовою діяльністю інвестиційної компанії (фонду).
 17. Діяльність фінансових установ України на ринку проектного  фінансування.
 18. Участь фінансових установ України у реалізації інвестиційних проектів (програм).
 19. Діяльність недержавних пенсійних фондів на фінансовому ринку.
 20. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні.
 21. Формування ринку фінансових послуг та перспективи його розвитку в Україні.
 22. Роль фінансового сприяння розвитку підприємств у прискоренні руху капіталу.
 23. Фонди суверенного добробуту: зарубіжний досвід та можливості для України.
 24. Розвиток ринку державних цінних паперів в Україні та перспективи його розвитку.
 25. Ринок фінансових послуг та перспективи його розвитку в Україні.
 26. Факторингові компанії на ринку фінансових послуг.
 27. Проблеми і загрози для фінансово-кредитних установ в контексті вступу України до СОТ.
 28. Співробітництво України з міжнародними фінансовими інститутами.
 29. Міжнародні фінансово-кредитні організації в забезпеченні фінансової стабільності в Україні.

 

 

 

 

4. ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Міждисциплінарна курсова робота має складатися зі вступу, теоретико-методичної, аналітико-дослідницької та проектно-рекомендаційної частин, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків.

У вступі необхідно довести актуальність досліджуваної проблеми з точки зору теоретичного та прикладного її значення. Слід чітко сформулювати мету роботи, основні завдання, вирішення яких дасть змогу досягти поставленої у роботі мети, предмет і об’єкт дослідження, визначити інформаційну базу і методи дослідження.

У першому розділі (теоретично-методичному – 25-30 стор.) здійснюється огляд літератури: розглядається стан теоретичних напрацювань, окреслюються основні етапи розвитку наукової думки за обраною темою й критично висвітлюються існуючі погляди на предмет дослідження. Відповідно до виявлених невирішених проблем, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані, обираються напрямки досліджень в дипломній роботі магістра – таким чином студент визначає своє місце у розв’язанні висвітленої проблеми.

Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик аналізу визначених проблем, які будуть використовуватись у наступних частинах роботи. Автор має продемонструвати свою обізнаність з методами аналізу і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраного напряму дослідження.

Для констатації та обґрунтування загальнотеоретичних висновків та тенденцій доцільно використовувати дані, опубліковані у відповідних монографіях, зарубіжних джерелах, виданнях, у т.ч. з наукометричної бази Scopus.

У другому розділі (аналітико-дослідницькому – 35-40 стор.) студент повинен виконати ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми виключно на матеріалах конкретного підприємства (банку) з залученням усіх теоретичних знань на базі сучасних методів дослідження.

Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією, статистичними даними, що відображають відповідні результати діяльності організації або галузі за останні 3-5 років.

Розділ повинен закінчуватись переліком основних проблем об’єкту дослідження.

Третій розділ (проектно-рекомендаційний – 30-35 стор.) має містити обґрунтовані пропозиції студента, спрямовані на досягнення мети дослідження. Структурно він вміщує 1 підрозділ.

У висновках та пропозиціях у сконцентрованому вигляді мають бути представлені результати теоретичних та аналітичних досліджень, рекомендаційні узагальнення та висновки.

Список використаних джерел. Перелік джерел, на які є посилання в основній частині роботи,  наводять у кінці тексту МДКР. Список використаних джерел має нараховувати не менше 40 джерел.

У додатки виносяться громіздкі таблиці допоміжного характеру, блок-схеми, зразки форм таблиць, аналітичні дані тощо.

 

5. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИСНОВКІВ І ПРОПОЗИЦІЙ

Висновки – це стислий виклад одержаних результатів з суті поставленої проблеми, а також з побічних питаннях, що мають практичну значимість та можливість застосування.

Висновки рекомендується формулювати ретельно і точно, не перевантажуючи поясненнями і частковостями. Їх обґрунтування має міститися у попередніх параграфах роботи.

Пропозиції і рекомендації з практичного застосування висновків виправдовують себе лише в разі їх перспективності. Тому слід враховувати не лише існуючі умови господарювання, але й ті зміни, що повинні здійснитися в економіці найближчим часом.

Пропозиції можуть мати як позитивний, так і негативний характер, наприклад, відмови від діючої системи управління або методик планування окремих показників.

Висуваючи ті чи інші пропозиції, необхідно визначити їх потенційну ефективність. Позитивний результат треба порівнювати з витратами, які забезпечують отримання даного результату. Не слід забувати і про можливість побічного ефекту.

 

6. ОФОРМЛЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Оформлення МДКР має відповідати вимогам ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Загальні вимоги. Текстовий матеріал МДКР друкується комп’ютерним способом на одному боці білого аркуша паперу формату А4 через 1,5 інтервал з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лівим – 30 мм, правим – 10 мм, верхнім – 20 мм, нижнім – 20 мм. Відстань між заголовком і текстом має бути в межах 15-20 мм (2 рядка). Шрифт – Times New Roman, 14 кегль, через 1,5 інтервал, масштаб 100%, звичайний, абзац 1,0 – 1,25 см.

Структурні елементи: «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не нумерують, а їх назви виступають як заголовки структурних елементів.

Розділи та підрозділи повинні мати заголовки. Заголовки структурних елементів і розділів слід розміщувати посередині рядка та друкувати великими літерами без крапки в кінці. Кожний розділ МДКР має починатися з нового аркуша. Наступний підрозділ починається одразу після завершення попереднього. Заголовки підрозділів друкуються з абзацним відступом без крапки в кінці та без підкреслень. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою. Перенесення слів у заголовках не допускається.

Заголовки розділів і підрозділів слід виділяти напівжирним шрифтом. Відстань між заголовком та наступним або попереднім текстом повинна бути не менше двох рядків. Якщо після заголовка залишається лише один рядок тексту, необхідно перенести сам заголовок на наступну сторінку.

Розділи та підрозділи нумеруються арабськими цифрами. Номер підрозділу включає номер розділу і порядковий номер підрозділу, відокремлені крапкою (1.1., 1.2. і т.д.) і після останньої цифри ставлять крапку.

Таблиці, графічний матеріал, формули. Рисунки, таблиці розташовують після першого посилання на них у тексті, або не далі як на наступній сторінці. На рисунки та таблиці у тексті роблять посилання скороченням слів та порядковим номером – табл. 1.2 (друга таблиця першого розділу), рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). На всі таблиці та рисунки повинні бути посилання в тексті. У разі повторного посилання вказують у скороченому вигляді – «див. табл. 1.3».

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць для уточнення та зручності порівняння показників. Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на  наступній сторінці.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над нею і друкують симетрично до тексту, як показано на рис. 4.1. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Слово «Таблиця» вказують один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть: «Продовження таблиці ___» із зазначенням номера таблиці. Назва таблиці розміщується по центру. Заголовки  граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Назва таблиці має точно і стисло відображати її зміст, а також умови часу (роки, півріччя, квартали, місяці) та місця (конкретна організація, галузь, економічна сфера тощо).

Таблиця   ____   –   _______________________________

                                      (номер)                  (назва таблиці)

 

 

Заголовки стовпців

 

 

 

 

Підзаголовки стовпців

1

2

3

4

5

Нумерація стовпців

 

 

 

 

 

Рядки

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1. – Макет таблиці

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки стовпців – з малої, якщо вони є продовженням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині.

У заголовках стовпців і рядків обв’язково зазначаються одиниці вимірювання, у яких наведено відповідну до них цифрову інформацію. Для одиниць вимірювання може бути окремо передбачений рядок (стовпчик), який розміщується безпосередньо поряд з рядком (стовпчиком) із заголовками. Якщо всі дані таблиці мають одну одиницю вимірювання, її вказують один раз, відокремлюючи комою після назви, або праворуч, над верхньою обмежувальною лінією в дужках чи без них. Одиниці вимірювання слід зазначати, дотримуюючись загальноприйнятих правил скорочення слів.

Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам таблиці. Але за необхідності допускається їх пендикулярне щодо рядків розміщення.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша, тобто використовувати функцію альбомного комп’ютерного друку. За таких умов, назва таблиці повинні розміщуватись з боку брошурування сторінки.

Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю ділять на частини, які розміщують на наступних сторінках, позначають як «Продовження таблиці __», повторюючи при цьому її форму.

У разі поділу таблиці на частини допускається її боковик заміняти відповідно номерами стовпців і рядків. При цьому, обв’язково нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки першої частини таблиці.

Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. При цьому номер таблиці складається з номеру розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» – перша таблиця другого розділу. Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою літери позначення додатка. Наприклад,  «Таблиця В.1» – перша  таблиця у додатку В.

На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які містять слово «таблиця» із зазначенням її номера. Наприклад, «За даними, наведеними у табл. 3.2».

В таблиці використовують шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1. Зразок оформлення таблиці, що характеризує фінансово-економічний стан підприємства, наведено у табл. 2.1.

Таблиця 2.1. – Фінансово-економічний стан підприємства

Показники

Фактично

План* 2018 р.

 

2015 р.

2016 р.

2017 р.

 

А

1

2

3

4

 

Середньорічна чисельність працівників, чол.

82

74

75

75

 

Основні засоби, тис. грн.

3 606

3 953

22 602

22 602

Оборотні активи, тис. грн.

1 393

1 383

2 419

1 993

Валовий дохід, тис. грн.

786

866

1 183

1 279

Річний фонд оплати праці, тис. грн.

663

766

902

1000

Середньорічна оплата праці одного працівника, грн.

8 085

10 351

12 027

13 333

Чистий прибуток, тис. грн.

47

100

134

50

             
 

 

Продовження таблиці 2.1

А

1

2

3

4

Рівень рентабельності, %

3,8

7,2

8,2

3,9

Поточні зобов'язання, тис. грн.

1 255

1 233

2 101

1 602

Довгострокові зобов'язання, тис. грн.

-

-

-

-

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами

0,60

0,60

0,98

0,80

Коефіцієнт платоспроможності

102

423

496

400

 

* – згідно даних бізнес-плану розвитку підприємства на 2017 р.

 

У разі необхідності по тексту чи до таблиць оформлюють примітки, в яких наводять довідкові та пояснювальні дані. Примітки нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток декілька на одному аркуші, то після слова «Примітки» ставлять двокрапку, наприклад:

   Примітки:

   1. ...

   2. ...

 Якщо примітка одна, її не нумерують і після слова «Примітка» ставлять крапку.

Графічний матеріал. Графічний матеріал – рисунки (схеми, діаграми і т. ін.) розміщують у МДКР з метою ілюстрації властивостей або характеристик об’єкта, а також для ліпшого розуміння змісту тектовового викладення того чи іншого питання.

На графічний матеріал обов’язково мають бути посилання в тексті роботи. Розміщувати графічний матеріал треба безпосередньо після тексту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку.

За наявності у роботі таблиць, які доповнюють графічний матеріал, їх слід розміщувати одразу (або на наступній сторінці) після графічного матеріалу.

Графічний матеріал повинен мати тематичну назву, яку розміщують під ним. За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані (примітки, посилання на джерела інформації тощо).

Графічний матеріал позначають словом «Рисунок ___». Наприклад, «Рисунок 3.2. – Структура витрат виробництва кінцевого продукту підприємства «ХХХ»».

Рисунок (діаграму, схему і т. ін.), як правило, слід виконувати на одній сторінці. Якщо ілюстрація не вміщується на одній сторінці, можна переносити її на інші сторінки з зазначенням пояснювальних даних на кожній сторінці: «Рисунок ___, аркуш ___».

Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Номер рисунка складається з номерів розділу та порядкового номера рисунка, відокремлених крапкою, наприклад, «Рисунок 3.2.» – другий рисунок третього розділу.

Приклад оформлення графічного матеріалу представлено на рис. 3.2.

 

 

Фінансовий стан підприємства

Ліквідність і платоспроможність

Фінансова стійкість

Рентабельність

Ділова активність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. – Основні складові фінансового стану підприємства

Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка. Наприклад, «Рисунок В.3» – третій  графічний матеріал у додатку В.

Допускається виконання великих рисунків на аркушах формату А3, відповідно згорнувши їх для брошурування роботи. Але звичайно такі рисунки виносять у додатки.

Формули. Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, посередині сторінки. Формули за винятком тих, які є в додатках, мають нумеруватися арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою: (2.3) означає, що це 3-тя формула 2-го розділу. Номер зазначають на рівні формули або рівняння в круглих дужках, у крайньому правому положенні на рівні відповідної формули.

Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою літери позначення додатка. Наприклад: «…відповідно до формули (В.1) додатка В ...».

Символи (умовні позначення) величин, які є складовими формул, слід використовувати відповідно встановленим стандартам або загально прийнятним скороченням.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою. Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок пояснення має починатися словом «де» без двокрапки після нього.

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, відокремлюють комою. Підставляти чисельні значення в початковий аналітичний вираз категорично забороняється. Переносити формули на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак на початку наступного рядка повторюють. При перенесенні формули на знаку множення застосовують знак «х».

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка.

Приклад:

Чиста теперішня вартість розраховується за формулою (2.3):

 

                                     ,                                          (2.3)

 

де   Bt – валовий дохід за рік t;

Ct – повні витрати за рік t;

t – відповідний рік дії проекту;

n – загальна кількість років реалізації проекту; 

і – ставка дисконту [7, с. 121].

Посилання в тексті на порядкові номери формули дають у дужках. Наприклад: «Розрахуємо чисту теперішню вартість проекту згідно формули (2.3)».

Додатки. Матеріал, що доповнює положення роботи, допускається розміщувати в додатках. Додатками можуть бути: графічний матеріал, таблиці великого розміру, розрахунки, опис алгоритмів і програм задач, що розв’язуються на ПК і т. ін. Додатки необхідно вказувати в порядку появи посилань на них у тексті.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Г, Ґ, Є, З, И, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова «Додаток» друкують  літеру, що позначає його послідовність. Допускається позначення додатків літерами латинської абетки, за винятком літер І, О.

Кожний додаток слід починати  з нової сторінки із зазначенням вгорі посередині сторінки слова «Додаток» і його позначенням. Додаток повинен мати заголовок, який друкують симетрично відносно тексту з великої літери окремим рядком.

У разі потреби текст додатка можна поділити на розділи, підрозділи і пункти (наприклад, А 4.1. – пункт 4.1. додатка А). Ілюстрації, таблиці, формули і рівняння необхідно нумерувати в межах кожного додатка (наприклад, рисунок Е.3, таблиця Б, формула А.1).

Список використаних джерел. Приклади оформлення літературних джерел для оформлення переліку посилань представлені в додатку.

Правила цитування та посилання на використані джерела.

При написанні МДКР студент повинен давати посилання на  джерела, матеріали з яких наводяться у роботі. Такі посилання дають змогу, за необхідності, відшукати ті чи інші документи і перевірити як достовірність наведених у роботі відомостей, так і отримати необхідну інформацію щодо змісту і обсягу опрацьованого автором першоджерела. Посилатися слід переважно на останні (свіжі) видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі, коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання.

З метою підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору доцільно наводити цитати.

Загальні вимоги до цитування наступні:

а) текст цитати варто починати і закінчувати лапками та наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи особливості авторського написання. Наукова термінологія, що вживається іншими авторами, не виділяється лапками, крім тієї, яка викликала загальну дискусію. У цих випадках використовується вираз «так званий»;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту та без перекручень думок автора;

в) після кожної цитати обов’язково необхідно вказати посилання на джерело;

г) у разі непрямого цитування (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), варто точно викладати думки автора, бути коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

д) у разі необхідності виявлення ставлення автора праці до окремих слів або думок з цитованого тексту варто після них у круглих дужках ставити знак оклику або знак питання.

Посилання даються одразу після закінчення цитати у квадратних дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку використаних джерел та відповідна сторінка джерела (наприклад, [3, с. 18]) – означає, що використано інформацію з джерела під номером 3 у списку використаних джерел, яка знаходиться на сторінці 18).

Нумерація сторінок. Нумерація сторінок МДКР здійснюється арабськими цифрами в правому верхньому кутку без крапки в кінці, зі збереженням наскрізної нумерації усього тексту, але на титульному аркуші номер не проставляють.

 

7. ЗАХИСТ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Виконана студентом МДКР реєструється на кафедрі фінансів та обліку. На закінчену МДКР науковий керівник обов’язково повинен написати рецензію (див. додаток).

У випадку незадовільної оцінки МДКР до захисту не допускається та повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен усунути зазначені у рецензії недоліки і повернути роботу для повторного рецензування. При цьому попередня рецензія обов’язково додається.

Якщо роботу допущено до захисту, студент повинен ознайо­митися з рецензією. При цьому він повинен підготувати відповіді на запитання, згадані у рецензії, та показати виправлені у роботі недоліки, відмічені рецензентом.

Захист проекту проводиться у встановлений час згідно розкладу, складеного на кафедрі, перед сформованою комісією.

Порядок захисту МДКР:

а) виступ автора (до 10 хвилин), в якому розкривається основний зміст роботи, результати експериментального дослідження, висловлюються власні пропозиції та методичні рекомендації;

б) відповіді автора на запитання членів комісії щодо досліджуваної проблеми;

в) оцінювання членами комісії змісту та захисту МДКР студента.

При оцінці МДКР враховуються:

< >науково-теоретичний рівень змісту, практична обґрунтованість об’єкту дослідження, чітко розроблений науковий апарат;вироблення навичок щодо розробки і вирішення наукової проблеми: вміння самостійно працювати з літературними джерелами, виділяти й аналізувати провідні концепції, ставити експеримент, грамотно оформляти бібліографію;використання методів дослідження, самостійний і творчий підхід до аналізу явищ і процесів;планомірний і систематичний характер роботи студента над темою;правильність оформлення роботи і своєчасність її здачі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток А

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИ ЗАКЛАД

«МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ»

Кафедра фінансів та обліку

 

 

 

 

 

 

 

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КУРСОВА РОБОТА

 

 

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

 

 

Студента (ки) ___ курсу групи _________

Спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)  

 

 

 

Національна шкала ________________   

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS _____

 

 

                                                                   

 Члени комісії          ________________  ___________________________

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                              ________________  ___________________________

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали)

                                                                                                                                             ________________  ___________________________

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       м. Київ – 20___ рік

 

Додаток Б

Зразок оформлення рецензії наукового керівника

на міждисциплінарну курсову роботу

 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

керівника міждисциплінарної курсової роботи

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

виконаної на тему «_______________________________»

студентом групи _______

                     (шифр групи)

____________________________________________

                        (прізвище, ім’я, по-батькові студента повністю)

 

 

 

Актуальність обраної теми МДКР.................

 

Характеристика МДКР (кількість розділів та що в них розкривається).

 

Якість проведеного аналізу проблеми у МДКР...............

 

Практична цінність висновків і рекомендацій.................

 

Наявність недоліків...................

 

Характеристика студента та його роботи над МДКР............

 

Загальний висновок (відповідність роботи вимогам кафедри, рекомендація до захисту перед комісією та рекомендована оцінка наукового керівника).

 

 

 

 

Керівник МДКР

 

______________________               _______________            ____________________

            (вчені звання і ступінь)                                               (підпис)                                                 (прізвище та ініціали керівника)

 

 

Додаток В

Зразки оформлення бібліографічних описів у списку використаних джерел відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»

 
Книги

Однотомний документ

Один автор

< > Сорокіна Л. В. Моделі і технології управління ринковою вартістю будівельних підприємств : [монографія] / Л. В. Сорокіна. — К. : [Лазурит-Поліграф], 2011. — 541 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 511—529. — Загол. обкл. : Моделі і технології в управлінні ринковою вартістю будівельних підриємств. — ISBN 978-966-1543-18-7. Фесенко І. А. Фінанси : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Фесенко, І. Є. Алфьорова ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. техн. ун-т. — Алчевськ : [ДонДТУ], 2012. — 334 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 331-334. — ISBN 978-966-310-277-1.Докієнко Л. М. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Докієнко Л. М., Клименко В. В., Акімова Л. М. — К. : Академвидав, 2011. — 408 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 401—405. — (Серія “Альма-матер”) — ISBN 978-617-572-013-4.  Фінансова санація та банкрутство підприємств : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. М. Штангрет, В. В. Шляхетко, О. Б. Волович, І. В. Зубрей. — К. : Знання, 2012. — 374, [1] с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 288-294. — ISBN 978-966-346-715-3.Фінансове забезпечення розвитку підприємств : монографія / [І. О. Бланк, Л. О. Лігоненко, Н. М. Гуляєва та ін.] ; за ред. І. О. Бланка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К. : [КНТЕУ], 2011. — 344 с. — Бібліогр.: с. 329-343. — ISBN 978-966-629-518-0.Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [за ред. В. Фещенка]. — К. : Українське агентство фінансового розвитку, 2011. — 392 с. — ("Фінансові операції". Бібліотека фахівця). — 1000 (1-й з-д 500) экз. — ISBN 978-966-96819-8-0.Докиенко Л. Н. Финансы предприятия : учеб. пос. [курс подготовки магистров учебной спец. «Финансы»] : в 2 т. / Л. Н. Докиенко. — К. : Банковский институт «Высокая школа», 2009 — (Навчально-методична серія «Європейська освіта). — ISBN 978-80-7265-167-2. Т. 2. — 2009. — 240 с. — Бібліогр.: с. 78-83. — ІSBN 978-80-7265-167-Х. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. : Право, 2002 — . — ISBN 966-95754-6-Х. Т. 4 : Косвенные налоги. — 2007. — 534 с. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ІSBN 966-8467-91-4. Матеріали конференцій, з’їздів< >Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів, (Київ, 20 квіт. 2012 р.) / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів ; редкол.: Л. Г. Смоляр [та ін.]. — К. : УВОІ «Допомога» УСІ», 2012. — 192 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці доп.Фінансово-економічні та інноваційні аспекти управління підприємством в умовах глобалізації світової економіки : матеріали ІІ наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, (Київ, 27 трав. 2010 р.) / ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів ; редкол.: К. А. Андрющенко (голов. ред.) [та ін.]. — К. : УВОІ «Допомога» УСІ», 2010. — 295 с. : іл., табл. — Бібліогр. в кінці доп.Школьник І. О. Фінансовий стан підприємств України: аналітичний статистичний огляд / Школьник І. О., Лєонов С. В. — Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2012. — 69 с. : іл., табл. (Препринт / Національний банк України, Держ. вищ. навч. заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» ; ДВНЗ «УАБС НБУ» 2012-002). — Библиогр.: с. 68 (6 назв.).Словники< > Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довідник / [за ред. В. Фещенка]. — [К.] : Українське агентство фінансового розвитку, 2011. — 392 с. : порт. — ("Фінансові операції") (Бібліотека фахівця). — ISBN 978-966-96819-8-0.Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. : іл., табл. — ISBN 966-8039-97-1.  

 

Законодавчі та нормативні документи

< >Податковий кодекс України / Держ. податк. адмін. України, Держ. п-во "Інформ.-вид. центр ДПА України". — Офіц. вид. — К. : ІВЦ ДПА України, 2010. — 336 с. — ISBN 978-966-1609-21-0.Про цінні папери та фондовий ринок : Закон № 3480-15 від 23 лютого 2006 року / Україна. Закон // Офіційний вісник України. — 2006. — № 13. — C. 61-84. 

Стандарти

< >Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. — Чинний з 1996-01-01. — К. : Держстандарт України, 1996. — 38 с. : іл. — (Державний стандарт України).Природне і штучне освітлення : Інженерне обладнання будинків і споруд : ДБН В.2.5-28.2006. — Чинний з 2006-10-01. — К. : Мінбуд України, 2006. — 76 с. : іл. — (Державні будівельні норми України). 

Каталоги

 

< >Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт», 2006 —. — (Серия «Нормативная база предприятия»). — ISBN 966-7961-77-Х. Т. 5. — 2007. — 264 с. — ІSBN 966-7961-75-3. Т. 6. — 2007. — 277 с. : табл. — Библиогр.: с. 277 (6 назв.). — ІSBN 966-7961-76-1. Бібліографічні покажчики< >Фінансово-економічна криза: рекомендаційний бібліографічний покажчик (2000-2011 рр.) / [упоряд.: Боровенська К. О., Українцева О. А.] ; Наукова бібліотека ДонДТУ, Довідково-бібліографічний відділ. — Алчевськ : ДонДТУ, 2011. — 20 с.Овчар О. С. Інноваційно-інвестиційне забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / Овчар Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НТУУ "КПІ ". — К., 2012. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 17—18.  

 

 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

< >Щербина О. В. Облігаційні позики: сутність, види, особливості емісії та розміщення облігацій // Управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва / О. В. Щербина. — К. : МУФ, 2009. — С. 233-246. — Бібліогр.: с. 269. Савкова О. М. Ринок офісної нерухомості: інвестиційно-фінансові аспекти функціонування // Формування ринкових відносин в Україні — 2011. — Вип. 9 (124). — С. 94-99. — Бібліогр.: с. 99.Електронні ресурси< >Овчар О. С. Концептуальні засади реалізації організаційно-економічного механізму активізації інноваційно-інвестиційного забезпечення стратегії розвитку промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. С. Овчар // Проблеми системного підходу в економіці. — 2011. — Вип. 4. — Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2011_4/Ovchar_411.htm. — Назва з екрану.