Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра іноземних мов і міжкультурної комунікації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор

з науково-педагогічної роботи

_____________А.М. Колот

 

«12» грудня 2016 р.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

до вивчення науки (дисципліни) «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

магістерської програми

                            8М01-Європейська інтеграція

                            8М02-Міжнародна торгівля

                            8М03-Міжнародний бізнес та аудит

                            8М04-Міжнародний фінансовий менеджмент

                            8М05-Управління міжнародним бізнесом

                            8М06-Управління міжнародною конкурентоспроможністю

                            8М07-Міжнародні фінанси

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

Завідувач кафедри___________О.Л. Шевченко

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

 

 

 

 

Київ 2016

 

Укладачі:           Шевченко О.Л., завідувач кафедри іноземних мов, к. ф. н.;

Случайна Л.О., доцент кафедри іноземних мов, к. політ. н.;

Ножовник О.М., доцент кафедри іноземних мов, к. п. н.;

Бескоровайна Н.О., старший викладач кафедри іноземних мов;

Бобрівник С.Л., старший викладач кафедри іноземних мов;

Вдовиченко В.А., викладач кафедри іноземних мов;

Давиденко Т.В., старший викладач кафедри іноземних мов;

Король О.Ю., старший викладач кафедри іноземних мов;

Кучер Л.М., старший викладач кафедри іноземних мов;

Маркова О.В., старший викладач кафедри іноземних мов;

Мельник Г.М., старший викладач кафедри іноземних мов;

Палесіка І.В., старший викладач кафедри іноземних мов;

Теплюк І.Л., старший викладач кафедри іноземних мов;

Федоренко С.Л., старший викладач кафедри іноземних мов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

стор.

Вступ

4

1.1 Мета, предмет та місце навчальної дисципліни

5

1.2 Завдання курсу                                                                                                 

5

1.3 Опис очікуваних результатів

5

2. Тематичний план курсу                                                                     

7

3. Зміст курсу за темами

8

4. Плани занять

12

      4.1. Плани лекцій

12

4.2. Плани практичних занять для студентів денної форми навчання

14

4.4. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

38

4.3. План тренінгу                                                                                    

52

5. Самостійна робота студентів

52

6. Теми завдань для індивідуального опрацювання

55

7. Поточний і підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів                                                                                            

 

56

      7.1. Карти самостійної роботи

      7.2 Зразок екзаменаційного білета                                                   

61

65

8. Рекомендована література

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Вступ

Невпинний процес інтеграції України до світової економіки, підготовка до вступу до Європейської спільноти, глобалізаційні та міграційні процеси, активізація академічної мобільності студентів вимагають особливого підходу до проблем міжкультурного спілкування. В галузі викладання іноземних мов визнається, що студенти потребують не лише суто лінгвістичних знань і компетенцій, а й соціокультурних і міжкультурних.

Курс «Міжкультурна комунікація» розроблений за сприяння і підтримки партнерських університетів  - The University of Redlands (California),  The University of  Potsdam (New York) та зокрема професорів - Джеральда Грошека і Грегорі Гарднера. Курс допомагає студентам розвинути розуміння поняття міжкультурної комунікації та усвідомити її значення для ведення сучасного бізнесу. У процесі викладання передбачається дослідити взаємозв’язок між лінгвістикою, міжкультурним менеджментом, соціальною психологією, міжкультурною комунікацією і т.д. Курс зосереджує увагу на концепції культури та впливу, який можуть мати культурні відмінності на комунікацію; охоплює різні теорії культури та комунікації, культурні системи та сфери, запропоновані відомими вченими з міжкультурної комунікації; акцентує увагу на мові та комунікативних стратегіях, що сприяють розвитку міжкультурної взаємодії.

Опис курсу

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань:

«Соціальні та поведінкові науки»

Нормативна

Модулів – 2

Тренінг– 1

 

Спеціальність  «Економіка»

Спеціалізація «Міжнародна економіка»

 

Триместр підготовки:

Загальна кількість годин - 180

2-й

3-й

Практичні заняття – 62 год.

 

 

Самостійна та

індивідуальна робота

112 год.

 1. Мета, предмет та місце дисципліни

Метою викладання та вивчення даного курсу є підготовка конкурентних фахівців і креативних особистостей до ефективної міжкультурної комунікації на іноземній мові в академічному і професійному оточенні; ознайомлення студентів з теоретичними положеннями щодо особливостей міжкультурної комунікації та формування міжкультурної компетенції та практичних навичок взаємодії з представниками різних культур та різних країн.

 1. Завдання вивчення навчальної дисципліни
 • Завданнями курсу є:
 • проаналізувати основні концепції предмету та головні підходи до міжкультурної комунікації;
 • з’ясувати та критично оцінити основні проблеми та головні теорії міжкультурної комунікації;
 • визначити зміни у характері розвитку міжкультурної комунікації за певний період історії;
 • розвинути ефективні навички спілкування студентів з представниками різних культур;
 • проаналізувати відмінності у міжкультурній комунікації у представників різних професійних груп.
 • розвинути почуття національної гідності студентів у мультикультурному середовищі.

1.3 Опис очікуваних результатів

Опис очікуваних навчальних досягнень. Підходи та принципи викладання курсу, що є міждисциплінарними за своєю сутністю, передбачають, що після закінчення курсу студенти мають

Розуміти:

– місце міжкультурної комунікації в стратегіях управління бізнесом;

– особливості культурних систем, сфер та суб’єктів суспільного розвитку;

– відмінності ключових цінностей та переконань в академічному і професійному середовищі України від міжнародних особливостей;

– особливості корпоративних культур в конкретних професійних контекстах і те, яким чином вони співвідносяться між собою;

Знати:

– засади теорій, що пояснюють поняття культури, міжкультурної комунікації і корпоративної культури;

– сутність комунікативних, культурних та бізнес факторів, які впливають на міжкультурну комунікацію;

– специфіку культурних поведінкових моделей та «культурних ціннісних систем», що демонструються національними культурами;

– причини виникнення невдач в міжкультурній комунікації і міжкультурних конфліктів;

– форми вияву елементів, що впливають на інтерпретацію культурних явищ;

– особливості мовних та комунікативних стилів і стратегій, притаманних різним культурам.

Уміти:

– використовувати концептуальний апарат курсу;

– застосовувати різні види та моделі комунікативної поведінки у типових світських і професійних ситуаціях;

– розробляти та застосовувати доцільні мовні та комунікативні стратегії;

– застосовувати знання у практичних ситуаціях, включаючи переговори, презентації, ділові зустрічі та трудові відносини;

– розробляти стратегію вирішення міжкультурних конфліктів;

– виявляти толерантне ставлення до представників інших культур;

розуміти особливості міжнародних і національних цінностей і переконань;

– аналізувати особливості корпоративних культур у певних професійних контекстах;

застосовувати міжкультурне розуміння у процесі усного і писемного спілкування;

– здійснювати ефективну ділову взаємодію іноземною мовою з представниками різних культур;

– долати культурні стереотипи4

– належним чином поводити себе у типових світських, академічних і професійних ситуаціях.

Володіти стійкими навичками:

– ведення логічного, структурованого дискурсу на засадах партнерства в межах переговорного процесу;

– виступу з індивідуальними презентаціями широкого кола тем у міжкультурному середовищі;

– створення і підтримки діалогу культур щодо широкого кола проблем, пов’язаних зі спеціальністю;

– ведення ділової кореспонденції, укладання колективних угод та контрактів з фахових питань з високим ступенем міжкультурної коректності.

2. Тематичний план курсу

 

Теми

Кількість годин

Всього

годин

включаючи

Л*

ПЗ*

I*

СР*

ПК*

1. Концептуалізація понять культури, міжкультурної комунікації та корпоративної культури. Методика крос-культурного аналізу.

10

2

2

2

4

 

2. Індивідуалістичні та колективістські культури.

6

1

2

1

2

 

3. Високо-контекстуальні та низько-контекстуальні культури.

6

1

2

1

2

 

4. Концепція часу. Лінійний, гнучкий, циклічний час.

6

1

2

1

2

 

5. Поняття влади і лідерства. Відстань влади. Ставлення до влади та лідерства в різних країнах.

8

1

2

1

4

 

6. Культурний вимір уникнення невизначеності. Маскулінність та фемінність культур.

6

1

2

1

2

 

7. Корупція в міжкультурних вимірах.

6

1

2

1

2

 

Модульний контроль

 

 

 

 

 

 

8. Англійська мова як глобальна мова. Використання мови в міжнародному колективі.

10

 

4

2

4

 

9. Комунікативні і мовні стратегії.

12

 

6

2

4

 

10. Міжкультурна письмова комунікація.

12

 

6

2

4

 

11. Невербальна комунікація.

6

1

2

1

2

 

12. Презентація в міжкультурній аудиторії.

14

 

6

2

6

 

13. Міжнародні переговори.

14

1

6

1

6

 

Модульний контроль

 

 

 

 

 

 

Диференційований залік

 

 

 

 

 

 

14. Тренінг «Міжкультурна комунікація»

60

 

30

20

10

 

Іспит

4

 

 

 

 

4

Усього годин

180

10

74

38

54

4

 

Л – лекції, ПЗ – практичні заняття, І – індивідуальні заняття, СР – самостійна робота, ПК – підсумковий контроль.

 

3. Зміст курсу за темами

1. Концептуалізація культури, міжкультурної комунікації та корпоративної культури. Методика крос-культурного аналізу.

 

1.1 Концепти культури та міжкультурної комунікації. Культурні норми і цінності. Поняття міжкультурної компетентності.

1.2 Системний характер культури. Методологія крос-культурного аналізу. Огляд наукових праць: Е. Холла, Г. Хофстеде, Л. Самовера, Р. Портера та ін.

1. 3 Культура і мова. Гіпотеза Сепіра-Уорфа. Особливості формування крос-культурної компетентності в процесі дослідницького вивчення іноземної мови.

1.4 Культура і бізнес. Глобальні, внутрішні та міжособистісні тенденції культурного розвитку. Поняття корпоративної культури.

1.5 Крос-культурний менеджмент в Україні.

2. Індивідуалістичні та колективістські культури.

2.1 Поняття колективізм/індивідуалізм як один з вимірів культури.

2.2 Чотири типи індивідуалізму; горизонтальний колективізм; вертикальний індивідуалізм; вертикальний колективізм.

2.3 Характеристика індивідуалістичних культур і колективістських культур. Політика, економічне зростання, інновації, релігія, сім’я, робота, освіта, цінності, і т. ін. в індивідуалістичних та колективістських культурах.

2.4 Поняття суспільства. Добробут суспільства.

2.5 Вплив індивідуальних та групових ціннісних орієнтацій на спілкування, прийняття рішень, вирішення конфліктів, наставництво. Переваги та недоліки індивідуалістичних та колективістських культур.

3. Високо-контекстуальні та низько-контекстуальні культури.

3.1 Характеристика високо-контекстуальних культур. Неявна (імпліцитна) комунікація; колективна ініціатива та групове прийняття рішень; покладання на інтуїцію або довіру радше ніж на та факти та статистичні дані; непрямий стиль у письмовому та усному мовленні; завдання підпорядковані відносинам, і т. п.

3.2 Характеристика низько-контекстуальних культур. Явна (експліцитна) комунікація, виразна вербальна комунікація, відокремлення робочих завдань від особистих відносин, індивідуальна ініціатива та прийняття рішень, спирання на факти і статистичні дані, прямий стиль у письмовому та усному спілкуванні.

3.3 Загальні принципи спілкування в країнах високо-контекстуальних та низько-контекстуальних культур.

4. Концепція часу в різних культурах. Лінійний, гнучкий, циклічний час.

4.1 Лінійний час. Важливість розкладів, акцентуація на майбутньому, вимір часу маленькими проміжками.

4.2 Гнучкий час. Визначення пріоритетів.

4.3 Циклічний час. Розуміння зв’язків, прийняття рішень, фальшиві взаємовідносини, акцент на минулому.

4.4 Ведення бізнесу у лінійному, гнучкому та циклічному часі.

4.5 Монохронні та поліхронні культури.

5. Поняття влади і лідерства. Відстань влади. Ставлення до влади і лідерства в різних країнах.

 

5.1 Відстань влади. Елементи делегування повноважень. Розподіл обов’язків; підзвітність, відповідальність та прозорість влади. Централізація та децентралізація влади.

5.2 Типи організацій. Переваги та недоліки демократичних та ієрархічних організацій. Відносини між підлеглими та керівниками у різних культурах.

5.3. Патерналізм, непотизм та соціальна відповідальність

5.4. Характеристика і стилі лідерства в різних культурах. Крос-культурне лідерство.

6. Культурний вимір уникнення невизначеності.

Маскулінність та фемінність культур.

 

6.1. Ключові відмінності між культурами з низьким та високим рівнем невизначеності, Уникнення невизначеності в різних спільнотах (сім’я, школа, місце роботи, державна станова і т.п.).

6.2. Індекс ухилення від невизначеності та його важливість для різних країн. Тип культурного уникнення невизначеності в Україні.

6.3. Маскулінність та фемінність як соціальна відмінність. Мужність та жіночність як біологічна відмінність. Ключові відмінності між жіночім та чоловічим суспільством в різних комунікативних групах (сім’я, школа, місце роботи, політика, релігія).

7. Корупція в міжкультурних вимірах.

7.1. Визначення корупції. Форми корупції. Організована корупція. Системна корупція.

7.2 Фактори, що сприяють корупції. Корупція в міжкультурних вимірах.

7.3 Гендерний вимір корупції. Дистанція влади та корупція. Подарунки проти хабарів.

7.4 Мова корупції.

8. Англійська мова як глобальна мова.

Використання мови в інтернаціональному колективі.

8.1 Англійська мова сьогодні: історична ретроспектива.

8.2 Англійська мова як глобальна мова. Базові характеристики глобальної мови: універсальність, гнучкість, нейтральність. Мовні запозичення.

8.3 Англійська мова як інструмент економічної глобалізації. Крос-культурне сприйняття мовної комунікації. Глобальний бізнес говорить англійською.

8.4 Національні варіанти англійської мови.

9. Комунікативні стратегії.

9.1 Стратегії мовної поведінки: дистанціювання за допомогою часових форм дієслова. Дистанціювання за допомогою модальних дієслів. Пом’якшення подання інформації засобами мови. Використання запитань з метою пом’якшення категоричності висловлювання. Інтенсифікація. Розширення коротких відповідей. Уникання тиші. Зміна рівня формальності. Диференціація письмового та розмовного стилів (нейтральний, неформальний, формальний тощо).

9.2 Організаційні стратегії. Відкриті формулювання.  Початок розмови. Структурування діалогу. Стратегії обміну фактами, інтенції та інтерпретації. Відповідь та реагування на непередбачувану реакцію.

9.3 Ведення розмови на безпечні теми для підтримки діалогу. Розмова про небезпечні теми. Специфічні соціокультурні питання.

10. Міжкультурна письмова комунікація.

10.1 Труднощі міжкультурної письмової комунікації. Новітні тенденції в діловому листуванні.

10.2 Основні принципи письмової міжкультурної комунікації.

10.3 Ефективна письмова комунікація між партнерами та співробітниками в різних культурах. Прямі та непрямі повідомлення. Мова ділового документу: Ясність та стислість.

11. Невербальна комунікація.

11.1 Вербальні та невербальні повідомлення та коди. Визначення кодів-посередників (оптичних, акустичних).

11.2 Проксеміка. Територіальність: інтимна, персональна, соціальна, громадська. Простір ділових переговорів.

11.3 Кинесика. Вираз обличчя. Поза. Жести.

11.4 Вербальні та невербальні повідомлення та коди у корпоративному етикеті. Знаки прояву інтересу та уваги.

11.5 Гаптика та паралінгвістика. Формування фрази, голосові характеристики, словесний наголос.

12. Презентація в міжкультурній аудиторії.

12.1 Труднощі виступу перед різними аудиторіями. Типи та цілі презентацій. Підбір інформативних матеріалів. Рівень деталізації. Плагіат.

12.2 Структура презентації: вступ, основна частина, висновок. Мовна акцентуація.

12.3 Взаємодія з аудиторією (зоровий контакт, ходіння, інтонація, мова рухів). Поради від майстрів з презентацій. Вимоги до візуальних засобів та посилань. 12.4 Мова презентації. Стиль подання інформації. Перифраз. Виразні засоби мовлення.

12.5 Стендова презентація.

12.6 Самооцінювання. Експертна оцінка презентації.

13. Міжнародні переговори.

13.1 Типи міжнародних переговорів та їх учасники. Навички ведення ефективних міжнародних переговорів. Техніки та стратегії переговорів. Труднощі крос-культурних переговорів.

13.2. Підготовка та планування переговорів. Сценарії переговорів. Стилі переговорів.

13.3. З’ясування позиції партнерів під час переговорів. Пропозиція та контрпропозиція. Компроміси.

13.4 Конфронтація. Безвихідні ситуації та посередники. Тактики подолання конфронтації під час переговорів. Мовні засоби розв’язання міжкультурних проблем.

13.5 Досягнення згоди. Угоди та контракти.

14. Тренінг «Міжкультурна комунікація»

14.1 Характеристика національної культури (цикл презентацій).

14.2 Ефективна міжкультурна комунікація в умовах міжнародної компанії (проектна робота).

4. Структура курсу

4.1 Плани лекцій

Тема 1. Концептуалізація культури, міжкультурної комунікації та корпоративної культури. Методика крос-культурного аналізу.

1. Концепт культури на науковому та побутовому рівнях.

2. Системний характер культури. Культурні норми і цінності.

3. З історії становлення міжкультурної комунікації як навчальної дисципліни.

4. Методологія крос-культурного аналізу.

5. Культура і мова. Гіпотеза Сепіра-Уорфа.

6. Особливості формування крос-культурної компетентності в процесі дослідницького вивчення іноземної мови.

7. Культура і бізнес.

8. Крос-культурний менеджмент в Україні.

Тема 2. Індивідуалістичні та колективістські культури.

1. Індивідуалізм/колективізм як один з вимірів культури.

2. Основні характеристики індивідуалістичних та колективістських культур.

3. Ключові фактори визначення типу культури.

4. Вплив неоднорідності індивідуалістичних та колективістських ціннісних орієнтацій на стилі спілкування, прийняття рішень і врегулювання конфліктів.

5. Переваги і недоліки індивідуалістичних та колективістських культур.

 • 3. Високо-контекстуальні та низько-контекстуальні культури.

1. Теорія високо-контекстуальних та низько-контекстуальних культур Е. Холла.

2. Принципи розмежування культур з «високим (сильним) контекстом» і культур з «низьким (слабким) контекстом».

3. Особливості мовної поведінки представників високо-контекстуальних та низько-контекстуальних культур у діловій сфері.

Тема 4. Час: лінійний, гнучкий, циклічний.

1.Лінійний час: значення розкладів; спрямованість у майбутнє; розподіл часу.

2. Гнучкий час: увага до взаємовідносин; орієнтація на теперішній час; супротив часовим обмеженням.

3. Циклічний час: орієнтація на минулий час; прийняття рішень у циклічному часі.

4. Бізнес-комунікація в лінійних, гнучких, циклічних культурах: основні рекомендації.

5. Порівняльний аналіз монохронних і поліхронних культур.

Тема 5. Поняття влади і лідерства. Відстань влади. Ставлення до влади і лідерства в різних країнах.

1. Влада. Елементи делегування влади і повноважень. Соціальна ієрархія в різних культурах.

2. Типи організацій. Ділова ієрархія. Переваги та недоліки демократичних і ієрархічних організацій.

3. Характеристики і стилі лідерства.

4. Влада і лідерство в контексті бізнес-організації.

5. Відмінність між владою і відповідальністю в різних культурах.

 

Тема 6. Культурний вимір уникнення невизначеності.

Маскулінність та фемінність культур.

1. Уникнення невизначеності як культурний вимір.

2. Домінантні цінності маскулінних та фемінних культур.

3. Порівняльний аналіз індексу уникнення невизначеності та індексу маскулінності-фемінності різних культур.

4. Відмінності ставлення до чоловіків та жінок в Україні.

Тема 7. Корупція в міжкультурних вимірах.

1. Визначення корупції. Корупція як глобальне явище.

2. Фактори, що сприяють виникненню корупції.

3. Національні форми корупції та боротьби з нею.

4. Культурні виміри корупції.

5. Мова корупції.

Тема 11. Невербальна комунікація.

1. Визначення: вербальне та невербальне повідомлення; медитаційні коди.

2. Проксеміка: шляхи використання простору.

3. Кінесика: вираз обличчя; постава; жести.

4. Тактильний «зворотній зв’язок»; рукостискання.

Тема 13. Міжнародні переговори

1. Типи переговорів.

2. Ключові навички та вміння ведення переговорів (якості успішного учасника переговорів.

3. Методи, стратегії та тактики ведення переговорів.

4. Міжнародні переговори: загальні принципи та особливості.

5. Сучасні виклики щодо ведення переговорів у крос-культурному середовищі.

 

4.2 Плани практичних занять для студентів денної форми навчання

Практичне заняття 1 за лекційною темою №1

«Концептуалізація культури, міжкультурної комунікації та корпоративної культури. Методика крос-культурного аналізу» (2 год.).

 

Мета: дослідити історію виникнення дисципліни «Міжкультурні комунікації», розтлумачити поняття культури, міжкультурної комунікації, міжкультурної компетентності; визначити зв’язок між культурою та мовою; визначити системний характер поняття «культура» та охарактеризувати методологію крос-культурного аналізу; дослідити вплив культурних особливостей на успішне ведення бізнесу.

Завдання:

 • охарактеризувати складники понять «культура», «міжкультурна компетентність», «міжкультурні комунікації»;
 • ідентифікувати системи факторів крос-культурного аналізу;
 • проаналізувати вплив вищевказаних систем факторів на культурну самобутність країн, компаній, особистостей;
 • проаналізувати поняття «корпоративна культура» та розглянути особливості корпоративної культури різних країн світу.

Компетенції:

 • вміння застосовувати методологію крос-культурного аналізу на практиці;
 • здатність застосовувати крос-культурну грамотність у процесі дослідницького вивчення іноземної мови;
 • здатність розуміти сутність комунікативних, культурних та бізнес факторів, які впливають на міжкультурну комунікацію
 • здатність ідентифікувати особливості корпоративної культури різних країн;
 • здатність адаптувати власні організаторські здібності до певних ведення міжкультурних контекстів.

Форма проведення: мозковий штурм, інтерактивна бесіда, робота в малих робочих групах, рольова гра.

Інформаційне забезпечення:

1. Cotton D., Falvey D., Kent S. (2010). Doing business internationally. Market Leader (3 d edition). Pearson education limited, Edinburgh.

2. Hofstede G., (1980). Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA: Sage.

3. Hall E.T., (1981). Beyond Culture: Perspective in Practice (2nd. ed.), Garden City, NY: Anchor/Doubleday.

4. Ting-Toomey S., (1994) Communication across Cultures, Guilford Press No.4;

5. Trompenaars F., (2009). The Layers of Cultures. Retrieved from http://www.culture/content/cont04/htm

6.www.cia.gov/cia/publications/factbook

7. www.bbc.co.uk/countryprofiles

8. www.foia.cia.gov

9. Business English // Business Spotlight. – 2007. – № 2. – Режим доступу: www.bslmedia.com.ua

10. Business English // Business Spotlight. – 2007. – № 5. – Режим доступу: www.bslmedia.com.ua

11. Business English // Business Spotlight. – 2007. – № 6. – Режим доступу: www.bslmedia.com.ua

12. Business English // Business Spotlight. – 2008. – № 1. – Режим доступу: www.bslmedia.com.ua

13. Business English // Business Spotlight. – 2008. – № 2. – Режим доступу: www.bslmedia.com.ua

14. Business English // Business Spotlight. – 2011. – № 2. – Режим доступу: www.bslmedia.com.ua

15. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов / Под ред. А.П. Садохина − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. − 352 с.

16. Биконя О.П. Ділова англійська мова: навчальний посібник / О.П. Биконя − Вінниця: Нова книга, 2010. − 312 с.

17. Кравченко Н.К. Практичний курс з ділової англійської мови: навчальний посібник / Н.К. Кравченко, В.А. Ніколаєва – Л.: Фенікс, 2010. – 304 с.

18. Селіванова О.І. English Through Cultures: навч. посібник / О.І. Селіванова, А.Р. Ровицька, Т.Г. Кириченко. − К.: Ленвіт, 2013. − 480 с.

 

Практичне заняття 1 за лекційною темою №2 «Індивідуалістичні та колективістські культури» (2 год.):

Мета: розтлумачити поняття колективізм/індивідуалізм як один з вимірів культури; визначити ключові фактори визначення типу культури; дослідити вплив індивідуальних та групових ціннісних орієнтацій на стилі спілкування, прийняття рішень і врегулювання міжкультурних конфліктів.

Завдання:

 • ідентифікувати та проаналізувати основні характеристики індивідуалістичних та колективістських культури;
 • визначати різницю між індивідуалістичними та колективістськими культурами, їхні переваги й недоліки , і як це впливає на стилі спілкування, прийняття рішень і врегулювання міжкультурних конфліктів;
 • змоделювати ситуації міжкультурного спілкування на основі контрастного аналізу і порівняння індивідуалістичних і колективістських культур.

Компетенції:

 • здатність до аналізу і синтезу інформації;
 • здатність до визначання типу культури за ключовими факторами;
 • здатність до застосування отриманих знань для прогнозу та попередження конфліктів у процесі міжкультурної комунікації;
 • здатність екстраполювати отримані знання для пояснення подій і процесів в історіі країн (Украіни).

Форма проведення: тестування, семінар–інтерактивна дискусія, робота в малих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Geert Hofstede, Geert Jan Hofstede, Michael Minkov (2010) Cultures and Organizations: Software of the Mind. McGraw-Hill USA, 89-134.

2. Triandis, H. C.(2001). Individualism-collectivism and personality. Journal of Personality, Volume 69, Issue 6, 907–924.

3. Triandis, H. C., Chen, X.-P., & Chan, D. K.-S. (1998). Scenarios for the measurement of collectivism and individualism. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29, 275-289.

4. Chao, C. C., Chen, X. P., & Meindl, J. R. (1998). How can cooperation be fostered? The cultural effects of individualism-collectivism. Academy of Management Review, 23, 285-304.

5. Singelis, T. M., Triandis, H. C., Bhawuk, D. P. S., & Gelfand, M. J. (1995). Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A theoretical and measurement refinement. Cross-Cultural Research, 29, 240–275.

6. Kim, U., Triandis, H. C., Kagitcibasi, C., Choi, S.-C., & Yoon, G. (Eds.) (1994). Individualism and collectivism. Theory, method, and applications. Thousand Oaks, CA: Sage, 85-119.

Практичне заняття 1 за лекційною темою №3 «Високо-контекстуальні та низько-контекстуальні культури» (2 год.)

Мета: розтлумачити поняття високо-контекстуальних культур та низько-контекстуальних культур; надати характеристику загальних принципів спілкування в країнах з високо-контекстуальною та низько-контекстуальною культурою; проаналізувати риси взаємовідносин у високо- та низько контекстуальних культурах та їх вплив на усну і письмову комунікацію.

Завдання:

 • визначити відмінні риси високо-контекстуальних та низько-контекстуальних культур;
 • визначити відмінні риси імпліцитної та експліцитної комунікації;
 • визначити відмінні риси прямого та непрямого стилів у письмовому та усному спілкуванні.

Компетенції:

 • здатність визначити причини конфліктів між представниками високо-контекстуальних та низько-контекстуальних культур;
 • здатність до визначення рівнів культури, що впливають на ефективність функціонування організації та її менеджмент;
 • вміння розробити стратегію подолання перешкод при спілкуванні з представниками високо-контекстуальних та низько-контекстуальних культур;
 • здатність передбачити власну поведінку та поведінку іншої людини у разі виникнення міжкультурного конфлікту.

Форма проведення: тестування, семінар–інтерактивна дискусія, робота в малих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Adler, N., International Dimensions of Organizational Behavior, 5th ed., Cincinnati, Ohio: South-Western, 2008.

2. Hall, E. and M. Hall, Understanding Cultural Differences, Yarmouth, Maine: Intercultural Press, 1990.

3. Hofstede, G., Motivation, Leadership, and Organization: Do American Theories Apply Abroad? (Summer 1980).

4. http://my.ilstu.edu/jrbaldw/372/Values.htm

5. http://www.culture-at-work.com/highlow.html

6. http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/

Практичне заняття 1 за лекційною темою №4 «Час: лінійний, гнучкий, циклічний» (2 год.)

Мета: oзнайомити студентів з поняттям концепції часу та сприяти усвідомленню відмінностей його сприйняття в міжкультурному середовищі.

Завдання:

 • проаналізувати характер взаємовідносин між представниками монохронних і поліхронних культур;
 • ідентифікувати шляхи вирішення проблем міжкультурної комунікації.

Компетенції:

 • здатність до аналізу відмінностей у сприйнятті часу різними культурами;
 • уміння ідентифікувати особливості часового сприйняття народами різних країн.

Форма проведення: міні-лекція, семінар–дискусія з проблемних питань, робота в малих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Hall, E.T., Twitchell, G.M (1983). Dance of Life: The Other Dimension of Time.

2. Sana Reynolds, Debora Valentine (2004). Guide to Cross-Cultural Communication. Upper Saddle Rivers, Pearson-Prentice Hall.

3. Lillian H. Chaney, Jeanette S. Martin. Intercultural Business Communication. 3rd edition, Pearson.

4. Hall, E.T. and Reed Hall, M. (1990) Understanding Cultural Differences, Yarmouth, Maine. Intercultural Press.

5. www.kwintessential.co.uk

6. www.culturaldetective.com

7. www.cambridge.org/elt/communicatingacrosscultures

 1. .com/academy/lesson/cultural-perceptions-of-time-in-organizations

8. www.businessinsider.com/how-different-cultures-understand-time

Практичне заняття 1 за лекційною темою №5 «Поняття влади і лідерства. Відстань влади. Ставлення до влади і лідерства в різних країнах» (2 год.)

Мета: розкрити сутність понять «відстань влади», «делегування повноважень», «децентралізація» та «дерегуляція»; визначити роль цих понять у створенні відповідальності, прозорості та підзвітності влади перед громадою.

Завдання:

 • проаналізувати відстань влади у різних культурах;
 • проаналізувати характер відносин керівника і підлеглих йому службовців у різних культурах;
 • з’ясувати переваги делегування повноважень;
 • ідентифікувати широке коло відповідальності і ефективності виконання завдань в організаціях з ієрархічною та демократичною структурою менеджменту.
 •  
 • здатність до аналізу ефективності делегування повноважень;
 • уміння формулювати та обґрунтовувати власну точку зору щодо відповідальності за прийняття рішень;
 • усвідомлення відмінності між владою і відповідальністю
 • здатність здійснювати крос-культурний менеджмент.

Форма проведення: міні-лекція, семінар дискусія, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Importance and Elements of Delegation of Authority. Business Management. Saritha Pujari.

2. Gaurav Akrani, 2010. Delegation of Authority. Principles and Importance of Delegation.

3. Roebuck, Chris. Effective Delegation. New York: American Management Association, 1998.

4. Straub S., Joseph T. Management’s Guide to Delegating Work. Bristol, VT: Velocity Business Publishing, 1998.

5. Richard R., Change Management. Retrieved from www.referenceforbusiness.com

Практичне заняття 1 за лекційною темою №6  «Культурний вимір уникнення невизначеності. Маскулінність та фемінність культур» (2 год.)

Мета: Розтлумачити ключові відмінності між культурами з низьким та високим рівнем невизначеності; визначити шляхи уникнення невизначеності в різних спільнотах (сім’я, школа, місце роботи, державна установа і т.п.).

 

Завдання:

 • усвідомити роль індексу ухилення від невизначеності та його важливість для різних країн;
 • визначити тип культурного уникнення невизначеності в Україні;
 • дослідити сутність маскулінності та фемінності як біологічної відмінності культур;
 • дослідити сутність маскулінності та фемінності як соціальної відмінності культур.

Компетенції:

 • здатність до розрізнення ключових відмінностей між жіночім та чоловічим суспільством в різних комунікативних групах (сім’я, школа, місце роботи, політична чи релігійна громада);
 • усвідомлення різниці у ставленні до чоловіків та жінок у різних культурах та уміння професійно подолати гендерну нерівність у бізнесі.

Форма проведення: міні-лекція, семінар дискусія, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Hofstede G., Minkov M., Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. The McGraw-Hill companies, Inc., 2010, p.135–184.

2. Lilian H. Chaney, Jeannette S. Martin. Intercultural Business Communication.

3rd ed. Upper Saddle River, New Jersey, 2004, p. 46–57.

4. Hofstede, G (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Reading in Psychology & Culture, 2 (1).

5. http: \\dx.doi.org\10.9707\2307-0919.1014

6. Adrian Pilbeam. Working across cultures. Market Leader. Business English. Pearson Education Limited 2010.

7. https://prezi.com/agemegiukmla/hofstedes-uncertainty-avoidance/

Практичне заняття 1 за лекційною темою №7 «Корупція в міжкультурних вимірах» (2 год.)

Мета: сформувати свідоме ставлення до корупції як до системного явища в культурі різних країн; з’ясувати причини виникнення корупції; визначити особливості національного ставлення до корупції.

Завдання:

 • пояснити різницю у ставленні до корупційних дій у різних культурах
 • проаналізувати та порівняти як ставлення до корупції у різних культурах відображається на особливостях  ведення бізнесу
 • застосовувати отримані знання для аналізу поточного стану, пояснення подій і процесів в Україні.

Компетенції:

 • здатність до виокремлення культурних вимірів корупції; визначення впливу соціальних норм суспільства на рівень корупції; визначення впливу рівня освіченості суспільства на його корумпованість;
 • здатність розуміти гендерний вимір корупції;
 • здатність професійно співвідносити дистанцію влади та рівень корумпованості суспільства.

Форма проведення: міні-лекція, семінар дискусія, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Alhassan-Alolo, N. (2007). Gender and corruption: testing the new consensus. Public Administration and Development, 27, 227–237.

2. Davis, J. & J. Ruhe. (2003). Perceptions of country corruption: antecedents and outcomes. Journal of Business Ethics, 43, 275-88.

3. Hofstede, G. (1997). Cultures and organizations: Software of the mind. New York, NY: McGraw Hill.

4. Lambsdorff, J. (2006). Causes and consequences of corruption: what do we know from a crosssection of countries? In: Rose-Ackerman, S. (Ed.), International Handbook on the Economics of Corruption. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 3–51.

Park, H. (2003). Determinants of corruption: a cross-national analysis. The Multinational Business Review, 11, 29–48.

5. Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. Journal of Public Economics, 76, 399–457.

6. Truex, R. (2011). Corruption, attitudes, and education: survey evidence from Nepal. World Development, 39, 1133–1142.

7. http://ftp.iza.org/dp7685.pdf

8. www.transparency.org

9. http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/slovnyk

10. http://www.academia.edu/7089688/The_Cultural_Dimensions_of_Corruption

Практичне заняття 1 за лекційною темою №8 «Англійська мова як глобальна мова» (2 год.)

Мета: вивчити новітні підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності у різних видах мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо); забезпечити результативне використання потенціалу англійської мови як мови міжнародного бізнесу.

Завдання:

 • надати базові характеристики глобальної мови (універсальність, гнучкість, нейтральність);
 • сформувати активну іншомовну соціально-культурну позицію майбутнього фахівця з міжнародної економіки;
 • поінформувати про особливості національних варіантів англійської мови.

Компетенції:

 • здатність ретроспективного аналізу розвитку англійської мови під впливом історичних подій;
 • здатність сприйняття англійської мови як інструменту економічної глобалізації4
 • здатність професійно застосовувати потенціал англійської мови та її національних варіантів для успішного ведення бізнесу.

Форма проведення: міні-лекція, семінар дискусія, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1.Business Spotlight,Macmillan Publishers LTD and Spotlight Verlag GmbH 2013.

2. Business English Conversation Lessons: English as a Global Language (with TED Talk) http://www.businessenglishresources.com

 1. https://hbr.org/2012/05/global-business-speaks-english +video
 2. . Cross-Cultural Perception of the World through Language Communication http://study-english.info/topic-cross-cultural-perception.php

Практичне заняття 2 за лекційною темою №8 «Англійська мова як глобальна мова» (2 год.)

Мета: вивчити новітні підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності у різних видах мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо); забезпечити результативне використання потенціалу англійської мови як мови міжнародного бізнесу.

Завдання:

 • надати базові характеристики глобальної мови (універсальність, гнучкість, нейтральність);
 • сформувати активну іншомовну соціально-культурну позицію майбутнього фахівця з міжнародної економіки;
 • поінформувати про особливості національних варіантів англійської мови.

Компетенції:

 • здатність ретроспективного аналізу розвитку англійської мови під впливом історичних подій;
 • здатність сприйняття англійської мови як інструменту економічної глобалізації4
 • здатність професійно застосовувати потенціал англійської мови та її національних варіантів для успішного ведення бізнесу.

Форма проведення: міні-лекція, семінар дискусія, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1.Business Spotlight,Macmillan Publishers LTD and Spotlight Verlag GmbH 2013.

2. Business English Conversation Lessons: English as a Global Language (with TED Talk) http://www.businessenglishresources.com

 1. https://hbr.org/2012/05/global-business-speaks-english +video
 2. . Cross-Cultural Perception of the World Through Language Communication http://study-english.info/topic-cross-cultural-perception.php

Практичне заняття 1 за темою №9 «Комунікативні і мовні стратегії» (2 год.)

Мета: проаналізувати мовні засоби спілкування в англомовному середовищі з урахуванням культурних традицій та особливостей англомовних країн; систематизувати комунікативні і мовні стратегії.

Завдання:

 • систематизувати мовні засоби для досягнення дистанціювання; пом’якшення повідомлення; ухиляння від відповідальності; зниження категоричності та різкості висловлювання; перебільшення та інтенсифікації; розширення коротких відповідей; уникання пауз; варіювання рівня офіційності;
 • опанувати стратегії і тактики ведення розмови.

Компетенції:

 • вміння адекватно вживати мовні засоби гіперболізації та інтенсифікації висловлювань;
 • вміння адекватно вживати мовні засоби для дистанціювання, натякання, пом’якшення висловлювання та уникнення відповідальності;
 • вміння вживати запитання з метою зниження категоричності та різкості висловлювання;
 • вміння розширити короткі відповіді, уникнути пауз; варіювати рівень офіційності.
 • вміння вести розмову на побутові теми та делікатні теми.

 

Форма проведення: міні-лекція, семінар дискусія, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Dignen B. Communicating Across Cultures. – Cambridge University Prcss, 2011, 98 p.

2. Gibson R. Intercultural Business Communications. – Oxford University Press, 2010, 123 p.

3. Jackson J. Introducing Language and Intercultural Communication. – Routledge, 2014, 1068 p.

4. Кузьменкова Ю Кузьменков А. Английский язык для межкультурного общения / ABCs of Effective Communication. – Издательство МГУ, 2013, 276 с.

Практичне заняття 2 за темою №9 «Комунікативні і мовні стратегії» (2 год.)

Мета: проаналізувати мовні засоби спілкування в англомовному середовищі з урахуванням культурних традицій та особливостей англомовних країн; систематизувати комунікативні і мовні стратегії.

Завдання:

 • систематизувати мовні засоби для досягнення дистанціювання; пом’якшення повідомлення; ухиляння від відповідальності; зниження категоричності та різкості висловлювання; перебільшення та інтенсифікації; розширення коротких відповідей; уникання пауз; варіювання рівня офіційності;
 • опанувати стратегії і тактики ведення розмови.

Компетенції:

 • вміння адекватно вживати мовні засоби гіперболізації та інтенсифікації висловлювань;
 • вміння адекватно вживати мовні засоби для дистанціювання, натякання, пом’якшення висловлювання та уникнення відповідальності;
 • вміння вживати запитання з метою зниження категоричності та різкості висловлювання;
 • вміння розширити короткі відповіді, уникнути пауз; варіювати рівень офіційності.
 • вміння вести розмову на побутові теми та делікатні теми.

Форма проведення: міні-лекція, семінар дискусія, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Dignen B. Communicating Across Cultures. – Cambridge University Prcss, 2011, 98 p.

2. Gibson R. Intercultural Business Communications. – Oxford University Press, 2010, 123 p.

3. Jackson J. Introducing Language and Intercultural Communication. – Routledge, 2014, 1068 p.

4. Кузьменкова Ю Кузьменков А. Английский язык для межкультурного общения / ABCs of Effective Communication. – Издательство МГУ, 2013, 276 с.

Практичне заняття 3 за темою №9 «Комунікативні і мовні стратегії» (2 год.)

Мета: проаналізувати мовні засоби спілкування в англомовному середовищі з урахуванням культурних традицій та особливостей англомовних країн; систематизувати комунікативні і мовні стратегії.

Завдання:

 • систематизувати мовні засоби для досягнення дистанціювання; пом’якшення повідомлення; ухиляння від відповідальності; зниження категоричності та різкості висловлювання; перебільшення та інтенсифікації; розширення коротких відповідей; уникання пауз; варіювання рівня офіційності;
 • опанувати стратегії і тактики ведення розмови.

Компетенції:

 • вміння адекватно вживати мовні засоби гіперболізації та інтенсифікації висловлювань;
 • вміння адекватно вживати мовні засоби для дистанціювання, натякання, пом’якшення висловлювання та уникнення відповідальності;
 • вміння вживати запитання з метою зниження категоричності та різкості висловлювання;
 • вміння розширити короткі відповіді, уникнути пауз; варіювати рівень офіційності.
 • вміння вести розмову на побутові теми та делікатні теми.

Форма проведення: міні-лекція, семінар дискусія, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Dignen B. Communicating Across Cultures. – Cambridge University Prcss, 2011, 98 p.

2. Gibson R. Intercultural Business Communications. – Oxford University Press, 2010, 123 p.

3. Jackson J. Introducing Language and Intercultural Communication. – Routledge, 2014, 1068 p.

4. Кузьменкова Ю Кузьменков А. Английский язык для межкультурного общения / ABCs of Effective Communication. – Издательство МГУ, 2013, 276 с.

Практичне заняття 1 за темою №10 «Міжкультурна письмова комунікація» (2 год.)

Мета: ознайомити студентів з деякими складнощами та особливостями написання ділових листів бізнес-партнерам за кордоном та надати загальних практичних порад щодо написання вищезгаданих листів.

Завдання:

 • з’ясувати деякі сучасні тенденції написання ділових паперів.
 • з’ясувати поради загального плану, необхідні для письмового ділового міжкультурного спілкування;
 • удосконалити навички ділового писемного спілкування з представниками різних культур.

Компетенції:

 • здатність до розрізнення, аналізу та свідомого вибору технік та засобів письмового ділового спілкування з представниками високо- та низько-контекстуальних культур;
 • здатність визначати та практично застосовувати новітні тенденції у написанні ділових паперів;
 • спроможність писати міжнародні ділові папери у відповідності до сучасних стандартів англійської мови.

Форма проведення: міні-лекція, дискусія, робота у парах/малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Dignen B. Communication Across Cultures. Cambridge University Press, 2011

2. Кинг Г., Энн Кри Д. Коммерческая корреспонденция и документация. – М., 2006.

3. Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. New Edition. Oxford University Press. 2003.

4. Шевченко О.Л. Ділова англійська мова для економістів: письмова та усна комунікація : підручник – К. : КНЕУ, 2009. – 412 С.

Практичне заняття 2 за темою №10 «Міжкультурна письмова комунікація» (2 год.)

Мета: ознайомити студентів з основними принципами та особливостями написання ділових листів бізнес-партнерам за кордоном та надати загальних практичних порад щодо написання вищезгаданих листів.

Завдання:

 • з’ясувати деякі сучасні принципи написання ділових паперів.
 • з’ясувати поради загального плану, необхідні для письмового ділового міжкультурного спілкування;
 • удосконалити навички ділового писемного спілкування з представниками різних культур.

Компетенції:

 • здатність до розрізнення, аналізу та свідомого вибору технік та засобів письмового ділового спілкування з представниками високо- та низько-контекстуальних культур;
 • здатність визначати та практично застосовувати новітні тенденції у написанні ділових паперів;
 • спроможність писати міжнародні ділові папери у відповідності до сучасних стандартів англійської мови.

Форма проведення: семінар-дискусія, робота у парах/малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Dignen B. Communication Across Cultures. Cambridge University Press, 2011

2. Кинг Г., Энн Кри Д. Коммерческая корреспонденция и документация. – М., 2006.

3. Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. New Edition. Oxford University Press. 2003.

4. Шевченко О.Л. Ділова англійська мова для економістів: письмова та усна комунікація : підручник – К. : КНЕУ, 2009. – 412 С.

Практичне заняття 3 за темою №10 «Міжкультурна письмова комунікація» (2 год.)

Мета: узагальнити принципи ефективної письмової комунікації між партнерами та співробітниками в різних культурах;ознайомити студентів з деякими складнощами та особливостями укладання прямих та непрямих повідомлень до бізнес-партнерів за кордоном.

Завдання:

 • з’ясувати деякі сучасні тенденції написання ділових паперів.
 • з’ясувати поради загального плану, необхідні для письмового ділового міжкультурного спілкування;
 • удосконалити навички ділового писемного спілкування з представниками різних культур.

Компетенції:

 • здатність до розрізнення, аналізу та свідомого вибору технік та засобів письмового ділового спілкування з представниками високо- та низько-контекстуальних культур;
 • здатність визначати та практично застосовувати новітні тенденції у написанні ділових паперів;
 • спроможність писати міжнародні ділові папери у відповідності до сучасних стандартів англійської мови.

Форма проведення: міні-лекція, дискусія, робота у парах/малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Dignen B. Communication Across Cultures. Cambridge University Press, 2011

2. Кинг Г., Энн Кри Д. Коммерческая корреспонденция и документация. – М., 2006.

3. Ashley A. Oxford Handbook of Commercial Correspondence. New Edition. Oxford University Press. 2003.

4. Шевченко О.Л. Ділова англійська мова для економістів: письмова та усна комунікація : підручник – К. : КНЕУ, 2009. – 412 С.

Практичне заняття 1 за лекційною темою №11 «Невербальна комунікація»

Мета: проаналізувати та закріпити на практиці складові поняття «невербальна комунікація».

Навчальні цілі:

 • охарактеризувати основні вербальні та невербальні повідомлення та коди;
 • визначити категорії простору та територіальності ділових переговорів;
 • охарактеризувати вербальні та невербальні повідомлення та коди у корпоративному етикеті;
 • визначити основні поняття гаптики та паралінгвістики.

Компетенції:

 • здатність до інтерпретації актів і кодів невербальної комунікації;
 • здатність долати непорозуміння, спричинені неправильним тлумачення актів і кодів невербальної комунікації;
 • здатність професійно здійснювати невербальну комунікацію з урахуванням особливостей різних культур.

Форма проведення: семінар-дискусія, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

Українські джерела:

1. Абрамович С. Д., Мовленнєва комунікація: Підручник/ С. Д. Абрамович, М. Ю, Чікарькова. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.

2. Бороздіна Г. В.: Психологія ділового спілкування. –М.: Ділова книга, 1998. – 247 с.

3. Ділові контакти з іноземними партнерами: навч.- практ. посібник для бізнесменів / Уклад.: Ю.І. Палеха, за заг. ред. І.І. Тимошенка. – К. : Вид- во Європ. ун-ту, 2004. – 284 с.

4. Ковалинська І. В. Невербальна комунікація. – К.: Вид-во «Освіта України», 2014. – 289 с.

5. Кручек В.А. Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування: навчальний посібник. – К. : ДАКККіМ, 2010. – 273 с.

6. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К.:К.І.Н., 2004. – 468 с.

Іноземні джерела:

1. Bowden M. Winning body language. – N.Y., 2013. – 426 p.

2. Bennett M.J. Towards ethnorelativism: A developmental model of intercultural sencitivity // Education for the intercultural experience // ed. R. Michael Paige, Yarmoth, 1993.

3. Buerkel-Rothfus, Nancy. Communication: Competencies and Contexts. New York: Newbery Award Records, 1985. – 430 р. 40. Poyatos F. Paralanguage. John Benjamins Publishing, 1993. – 487 p.

4. Майол Э., Милстед Д. Эти странные англичане –The Xenophobic Guide to the English. — М.: Эгмонт Россия Лтд, 2001. — 72 с.

5. Крейдлин Г.Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык М.: НЛО, 2002. – 581 с.

6. Wierzbicka. Semantics, Culture, and Cognition: Universal Human Concepts in Culture-Specific Configurations. Oxford University Press, 1992.

Відео-ресурси для практичних кейсів:

1. Amy Cuddy. Your body language shapes who you are: https://s3-sa-east-1.amazonaws.com/tedtalkshomework/body+language++final+(Web)/index.html

2. Mark Bowden: The Importance Of Being Inauthentic: https://www.youtube.com/watch?v=rk_SMBIW1mg

3. Vanessa Van Edwards. The Secrets of Body Language: https://www.udemy.com/the-secrets-of-body-language-webinar/

Практичне заняття 1 за темою №12 «Презентація в міжкультурній аудиторії» (2 год.)

Мета: розвивати соціокультурну та міжкультурну компетентність студентів шляхом спостереження, дослідження та розвинення презентаційних вмінь.

Завдання:

 • удосконалити індивідуальний стиль подання презентацій з урахуванням особливостей міжкультурної аудиторії;
 • розробити та диференціювати наочні засоби (слайди) з огляду потреб та інтересів різних культур аудиторії;
 • виступити з презентацією з використанням відповідних лексико-граматичних, синтаксичних та стилістичних засобів, а також мовних формул спілкування, властивих особливостям носіїв англійської мови, та тим, для кого англійська мова є іноземною.

Компетенції:

 • усвідомлення основних критеріїв успішної презентації для міжкультурної аудиторії;
 • здатність адаптувати індивідуальний стиль подання презентацій з урахуванням особливостей міжкультурної аудиторії;
 • здатність розробити та диференціювати наочні засоби (слайди) з огляду потреб та інтересів різних культур аудиторії

Форма проведення: мозковий штурм, інтерактивна бесіда, робота в малих робочих групах, рольова гра, презентація.

1. Мастерство презентации. А. Каптерев. Изд. «Манн, Иванов и Фербер», изд. Эксмо, Москва 2013

2. Presentations in English. Erica J. Williams. Macmillan Publishers Limited 2008

3. Giving a presentation: Quiz (with a focus on linkers) http://www.bbc.co.uk/skillswise/quiz/en38pres-l1-quiz

4. Duarte Design’s 5 Rules for Presentations by Nancy Duarte https://www.youtube.com/watch?v=hT9GGmundag

5. Intercultural Working and Cultural Skills. Barry Tomalin. The Newsletter of the BESIG, summer 2010, ISSUE 75

6. Top Tips from Garr Reynolds http://www.garrreynolds.com/preso-tips/

7. Presenting. Deliver presentations with confidence. Graham Burton. Collins EAP. Academic skills series. (e-book available).

8. Presentations in English. Erica J. Williams. Macmillan Publishers Limited 2008

9. Онлайн презентації з //http:www.TED.coм

Практичне заняття 2 за темою №12 «Презентація в міжкультурній аудиторії» (2 год.)

Мета: розвинути вміння усвідомленої розробки змісту презентацїї з урахуванням потреб та інтересів різних культур аудиторії.

Завдання:

 • проаналізувати логіку структурної та змістовної організації презентації;
 • ідентифікувати типи презентацій, мету, цільову аудиторію;
 • скласти список ймовірних особливостей міжнародної аудиторії та підібрати матеріал для презентації.

Компетенції:

 • здатність чітко формулювати мету презентації;
 • здатність адаптувати матеріал презентації до інтересів та потреб міжкультурної аудиторії;
 • спроможність професійно оформлювати посилання на запозичені першоджерела в слайдах.

Форма проведення: мозковий штурм, інтерактивна бесіда, робота в малих робочих групах, рольова гра, презентація.

Інформаційне забезпечення:

1. How Good are Your Presentation Skills? http://www.mindtools.com/pages/article/newCS_96.htm

2. What is the Meaning of Life and Why Are Presentations Boring? Monica Hoogstad. The Newsletter of the BESIG, summer 2009, ISSUE 73

3. Presenting. Susan and Louise Pile. DELTA Business Communication Skills, DELTA Publishing 2006.

4. Poster presentations. Terri Edwards. ENGLISH TEACHING professional, Issue 38 May 2005

Практичне заняття 3 за темою №12 «Презентація в міжкультурній аудиторії» (2 год.)

Мета: вдосконалити  вміння логічно, чітко і кратко сформулювати мету та окреслити план виступу;вдосконалити техніку мовлення під час презентації з метою оптимального впливу на міжкультурну аудиторію.

Завдання:

 • проаналізувати мовні фрази для вступу;
 • скласти план презентацїЇ
 • проаналізувати «мову тіла» презентера та надати зворотній зв’язок, використовуючи рубрику;
 • опрацювати та скласти список вправ для ефективного використання голосу.

 

КомпетенціЇ

 • вміння застосовувати мовні фрази для логічного зв’язку різних частин презентаціїї для полегшення сприйняття інформацїї аудиторією;
 • вміння підтримувати інтерес аудиторії та спілкуватися із слухачами;
 • вміння управляти своїм голосом;
 • використання пауз, контроль темпу мовлення.

Форма проведення: мозковий штурм, інтерактивна бесіда, робота в малих робочих групах, рольова гра, презентація.

Інформаційне забезпечення:

1. Мастерство презентации. А. Каптерев. Изд. «Манн, Иванов и Фербер», изд. Эксмо, Москва 2013

2. Presentations in English. Erica J. Williams. Macmillan Publishers Limited 2008

3. Giving a presentation: Quiz (with a focus on linkers) http://www.bbc.co.uk/skillswise/quiz/en38pres-l1-quiz

4. Duarte Design’s 5 Rules for Presentations by Nancy Duarte https://www.youtube.com/watch?v=hT9GGmundag

5. Intercultural Working and Cultural Skills. Barry Tomalin. The Newsletter of the BESIG, summer 2010, ISSUE 75

6. Top Tips from Garr Reynolds http://www.garrreynolds.com/preso-tips/

7. Presenting. Deliver presentations with confidence. Graham Burton. Collins EAP. Academic skills series. (e-book available).

8. Presentations in English. Erica J. Williams. Macmillan Publishers Limited 2008

9. Онлайн презентації з //http:www.TED.coм

Практичне заняття 1за темою №13 «Міжнародні переговори» (2 год.)

Мета: визначити і проаналізувати основні концепції та принципи ведення переговорів і дослідити сучасні виклики переговорного процесу у крос-культурному середовищі.

Завдання:

 • ідентифікувати загальні характеристики і типи переговорів
 • з’ясувати ключові навички та вміння ведення переговорів
 • проаналізувати стратегії та тактики ведення переговорів
 • дослідити сучасні виклики щодо ведення міжнародних перемовин

Компетенції:

 • здатність до формування крос – культурної обізнаності щодо ведення міжнародних перемовин
 • вміння визначати загальні принципи та відмінності переговорного процесу
 • здатність до аналізу різноманітних типів і стратегій переговорів
 • вміння використовувати ключові навички та вміння ведення переговорів у модельованих бізнес–ситуаціях
 • здатність застосовувати відповідні надбані знання на практиці

Форма проведення: тестування, семінар–інтерактивна дискусія, робота в малих робочих групах

Інформаційне забезпечення:

1. Dinger, B., McMaster, I. Effective International Business Communication.

2. Lewicki, R., Saunders, D., Minton, J. And Barry, B. 2006. Negotiations. New Yourk: McGraw-Hill Irving.

3.Lewicki, R. 2011.  Essentials of Negotiations. New Yourk: McGraw-Hill Irving.

4. Salacuse, J.W. 2003. The Global Negotiator: Making, Managing and Mending Deals Around the World in the Twenty-first Century. New York: Palgrave Macmillan.

5. Thomson, L.L. 2005. The Mind and Heart of the Negotiator. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education International

Практичне заняття 2 за темою №13 «Міжнародні переговори» (2 год.)

Мета: визначити і проаналізувати основні етапи підготовки та планування переговорів і дослідити стадії просування переговорного процесу у крос-культурному середовищі.

Завдання:

 • ідентифікувати етапи підготовки та планування переговорів;
 • розглянути сценарії та  стилі переговорів у крос-культурному середовищі;
 • дослідити стадії просування переговорного процесу;
 • проаналізувати види переговорів та досягнення компромісу.

Компетенції:

 • вміння визначати етапи підготовки та планування переговорів;
 • здатність до аналізу різноманітних сценаріїв та стилів переговорів;
 • здатність ідентифікувати стадії просування переговорного процесу;
 • вміння будувати переговорні ситуації  та застосовувати навички досягнення компромісу у ході перемовин;

Форма проведення: мозковий штурм, міні–лекція, семінар–дискусія, розгляд міні–кейсів у малих робочих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Dinger, B., McMaster, I. Effective International Business Communication.

2. Lewicki, R., Saunders, D., Minton, J. And Barry, B. 2006. Negotiations. New Yourk: McGraw-Hill Irving.

3.Lewicki, R. 2011.  Essentials of Negotiations. New Yourk: McGraw-Hill Irving.

4. Salacuse, J.W. 2003. The Global Negotiator: Making, Managing and Mending Deals Around the World in the Twenty-first Century. New York: Palgrave Macmillan.

5. Thomson, L.L. 2005. The Mind and Heart of the Negotiator. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education International.

6. Trompenaars, A., Wooloams, P. (2003) Business Across Cultures. Oxford: Capstone.

7. Mascull, B. ( 2007) Business Vocabulary in Use. Cambridge: Cambridge University Press.

Практичне заняття 3 за темою №13 «Міжнародні переговори» (2 год.)

Мета: визначити і проаналізувати складності переговорного процесу, дослідити тактики ведення конфронтаційних переговорів, досягнення згоди та завершення переговорів у крос-культурному середовищі.

Завдання:

 • ідентифікувати та проаналізувати складні моменти і труднощі переговорного процесу;
 • розглянути та проаналізувати переговорні тактики, особливо тактики ведення конфронтаційних переговорів;
 • дослідити шляхи вирішення проблем, досягнення згоди та укладення угоди.

Компетенції:

 • вміння визначати та долати складності переговорного процесу;
 • здатність до аналізу та застосування переговорних тактик у модельованих бізнес – ситуаціях;
 • здатність ідентифікувати тактики ведення конфронтаційних переговорів;
 • вміння будувати переговорні ситуації  та застосовувати навички досягнення згоди та укладання угоди.

Форма проведення: міні–лекція, семінар - інтерактивна бесіда, робота в малих робочих групах - рольова гра

Інформаційне забезпечення:

1. Dinger, B., McMaster, I. Effective International Business Communication.

2. Lewicki, R., Saunders, D., Minton, J. And Barry, B. 2006. Negotiations. New Yourk: McGraw-Hill Irving.

3.Lewicki, R. 2011.  Essentials of Negotiations. New Yourk: McGraw-Hill Irving.

4. Salacuse, J.W. 2003. The Global Negotiator: Making, Managing and Mending Deals Around the World in the Twenty-first Century. New York: Palgrave Macmillan.

5. Thomson, L.L. 2005. The Mind and Heart of the Negotiator. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education International.

6. Trompenaars, A., Wooloams, P. (2003) Business Across Cultures. Oxford: Capstone.

 

4.3 Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

 

Практичне заняття 1 за лекційною темою №1 «Концептуалізація культури, міжкультурної комунікації та корпоративної культури. Методика крос-культурного аналізу» (2 год.).

Мета: дослідити історію виникнення дисципліни «Міжкультурні комунікації», розтлумачити поняття культури, міжкультурної комунікації, міжкультурної компетентності; визначити зв’язок між культурою та мовою; визначити системний характер поняття «культура» та охарактеризувати методологію крос-культурного аналізу; дослідити вплив культурних особливостей на успішне ведення бізнесу.

Завдання:

 • охарактеризувати складники понять «культура», «міжкультурна компетентність», «міжкультурні комунікації»;
 • ідентифікувати системи факторів крос-культурного аналізу;
 • проаналізувати вплив вищевказаних систем факторів на культурну самобутність країн, компаній, особистостей;
 • проаналізувати поняття «корпоративна культура» та розглянути особливості корпоративної культури різних країн світу.

Компетенції:

 • вміння застосовувати методологію крос-культурного аналізу на практиці;
 • здатність застосовувати крос-культурну грамотність у процесі дослідницького вивчення іноземної мови;
 • здатність розуміти сутність комунікативних, культурних та бізнес факторів, які впливають на міжкультурну комунікацію
 • здатність ідентифікувати особливості корпоративної культури різних країн;
 • здатність адаптувати власні організаторські здібності до певних ведення міжкультурних контекстів.

Форма проведення: мозковий штурм, інтерактивна бесіда, робота в малих робочих групах, рольова гра.

Інформаційне забезпечення:

1. Cotton D., Falvey D., Kent S. (2010). Doing  business internationally. Market Leader (3 d edition). Pearson education limited, Edinburgh.

2. Hofstede G., (1980). Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA: Sage.

3. Hall E.T., (1981). Beyond Culture: Perspective in Practice (2nd. ed.), Garden City, NY: Anchor/Doubleday.

4. Ting-Toomey S., (1994) Communication across Cultures, Guilford Press No.4;

5. Trompenaars F., (2009). The Layers of Cultures. Retrieved from http://www.culture/content/cont04/htm

6.www.cia.gov/cia/publications/factbook

7. www.bbc.co.uk/countryprofiles

8. www.foia.cia.gov

9. Business English // Business Spotlight. – 2007. – № 2. – Режим доступу: www.bslmedia.com.ua

10. Business English // Business Spotlight. – 2007. – № 5. – Режим доступу: www.bslmedia.com.ua

11. Business English // Business Spotlight. – 2007. – № 6. – Режим доступу: www.bslmedia.com.ua

12. Business English // Business Spotlight. – 2008. – № 1. – Режим доступу: www.bslmedia.com.ua

13. Business English // Business Spotlight. – 2008. – № 2. – Режим доступу: www.bslmedia.com.ua

14. Business English // Business Spotlight. – 2011. – № 2. – Режим доступу: www.bslmedia.com.ua

15. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для вузов / Под ред. А.П. Садохина − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. − 352 с.

16. Биконя О.П. Ділова англійська мова: навчальний посібник / О.П. Биконя − Вінниця: Нова книга, 2010. − 312 с.

17. Кравченко Н.К. Практичний курс з ділової англійської мови: навчальний посібник / Н.К. Кравченко, В.А. Ніколаєва – Л.: Фенікс, 2010. – 304 с.

18. Селіванова О.І. English Through Cultures: навч. посібник / О.І. Селіванова, А.Р. Ровицька, Т.Г. Кириченко. − К.: Ленвіт, 2013. − 480 с.

Практичне заняття 1 за лекційною темою №2 «Індивідуалістичні та колективістські культури» (2 год.):

Мета: розтлумачити поняття колективізм/індивідуалізм як один з вимірів культури; визначити ключові фактори визначення типу культури; дослідити вплив індивідуальних та групових ціннісних орієнтацій на стилі спілкування, прийняття рішень і врегулювання міжкультурних конфліктів.

Завдання:

 • ідентифікувати та проаналізувати основні характеристики індивідуалістичних та колективістських культури;
 • визначати різницю між індивідуалістичними та колективістськими культурами, їхні переваги й недоліки , і як це впливає на стилі спілкування, прийняття рішень і врегулювання міжкультурних конфліктів;
 • змоделювати ситуації міжкультурного спілкування на основі контрастного аналізу і порівняння індивідуалістичних і колективістських культур.

Компетенції:

 • здатність до аналізу і синтезу інформації;
 • здатність до визначання типу культури за ключовими факторами;
 • здатність до застосування отриманих знань для прогнозу та попередження конфліктів у процесі міжкультурної комунікації;
 • здатність екстраполювати отримані знання для пояснення подій і процесів в історіі країн (Украіни).

Форма проведення: тестування, семінар–інтерактивна дискусія, робота в малих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede, Michael Minkov (2010) Cultures and Organizations: Software of the Mind. McGraw-Hill USA, 89-134.

2. Triandis, H. C.(2001). Individualism-collectivism and personality. Journal of Personality, Volume 69, Issue 6, 907–924.

3. Triandis, H. C., Chen, X.-P., & Chan, D. K.-S. (1998). Scenarios for the measurement of collectivism and individualism. Journal of Cross-Cultural Psychology, 29, 275-289.

4. Chao, C. C., Chen, X. P., & Meindl, J. R. (1998). How can cooperation be fostered? The cultural effects of individualism-collectivism. Academy of Management Review, 23, 285-304.

5. Singelis, T. M., Triandis, H. C., Bhawuk, D. P. S., & Gelfand, M. J. (1995). Horizontal and vertical dimensions of individualism and collectivism: A theoretical and measurement refinement. Cross-Cultural Research, 29, 240–275.

6. Kim, U., Triandis, H. C., Kagitcibasi, C., Choi, S.-C., & Yoon, G. (Eds.) (1994). Individualism and collectivism. Theory, method, and applications. Thousand Oaks, CA: Sage, 85-119.

Практичне заняття 1 за лекційною темою №3 «Високо-контекстуальні та низько-контекстуальні культури» (2 год.)

Мета: розтлумачити поняття високо-контекстуальних культур та низько-контекстуальних культур; надати характеристику загальних принципів спілкування в країнах з високо-контекстуальною та низько-контекстуальною культурою; проаналізувати риси взаємовідносин у високо- та низько контекстуальних культурах та їх вплив на усну і письмову комунікацію.

Завдання:

 • визначити відмінні риси високо-контекстуальних та низько-контекстуальних культур;
 • визначити відмінні риси імпліцитної та експліцитної комунікації;
 • визначити відмінні риси прямого та непрямого стилів у письмовому та усному спілкуванні.

Компетенції:

 • здатність визначити причини конфліктів між представниками високо-контекстуальних та низько-контекстуальних культур;
 • здатність до визначення рівнів культури, що впливають на ефективність функціонування організації та її менеджмент;
 • вміння розробити стратегію подолання перешкод при спілкуванні з представниками високо-контекстуальних та низько-контекстуальних культур;
 • здатність передбачити власну поведінку та поведінку іншої людини у разі виникнення міжкультурного конфлікту.

Форма проведення: тестування, семінар–інтерактивна дискусія, робота в малих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Adler, N., International Dimensions of Organizational Behavior, 5th ed., Cincinnati, Ohio: South-Western, 2008.

2. Hall, E. and M. Hall, Understanding Cultural Differences, Yarmouth, Maine: Intercultural Press, 1990.

3. Hofstede, G., Motivation, Leadership, and Organization: Do American Theories Apply Abroad? (Summer 1980).

4. http://my.ilstu.edu/jrbaldw/372/Values.htm

5. http://www.culture-at-work.com/highlow.html

6. http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/

Практичне заняття 1 за лекційною темою №4 «Час: лінійний, гнучкий, циклічний» (2 год.)

Мета: oзнайомити студентів з поняттям концепції часу та сприяти усвідомленню відмінностей його сприйняття в міжкультурному середовищі.

Завдання:

 • проаналізувати характер взаємовідносин між представниками монохронних і поліхронних культур;
 • ідентифікувати шляхи вирішення проблем міжкультурної комунікації.

Компетенції:

 • здатність до аналізу відмінностей у сприйнятті часу різними культурами;
 • уміння ідентифікувати особливості часового сприйняття народами різних країн.

Форма проведення: міні-лекція, семінар–дискусія з проблемних питань, робота в малих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Hall, E.T., Twitchell, G.M (1983). Dance of Life: The Other Dimension of Time.

2. Sana Reynolds, Debora Valentine (2004). Guide to Cross-Cultural Communication. Upper Saddle Rivers, Pearson-Prentice Hall.

3. Lillian H. Chaney, Jeanette S. Martin. Intercultural Business Communication. 3rd edition, Pearson.

4. Hall, E.T. and Reed Hall, M. (1990) Understanding Cultural Differences, Yarmouth, Maine. Intercultural Press.

5. www.kwintessential.co.uk

6. www.culturaldetective.com

7. www.cambridge.org/elt/communicatingacrosscultures

 1. .com/academy/lesson/cultural-perceptions-of-time-in-organizations

8. www.businessinsider.com/how-different-cultures-understand-time

Практичне заняття 1 за лекційною темою №5 «Поняття влади і лідерства. Відстань влади. Ставлення до влади і лідерства в різних країнах» (2 год.)

Мета: розкрити сутність понять «відстань влади», «делегування повноважень», «децентралізація» та «дерегуляція»; визначити роль цих понять у створенні відповідальності, прозорості та підзвітності влади перед громадою.

Завдання:

 • проаналізувати відстань влади у різних культурах;
 • проаналізувати характер відносин керівника і підлеглих йому службовців у різних культурах;
 • з’ясувати переваги делегування повноважень;
 • ідентифікувати широке коло відповідальності і ефективності виконання завдань в організаціях з ієрархічною та демократичною структурою менеджменту.
 •  
 • здатність до аналізу ефективності делегування повноважень;
 • уміння формулювати та обґрунтовувати власну точку зору щодо відповідальності за прийняття рішень;
 • усвідомлення відмінності між владою і відповідальністю
 • здатність здійснювати крос-культурний менеджмент.

Форма проведення: міні-лекція, семінар дискусія, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Importance and Elements of Delegation of Authority. Business Management. Saritha Pujari.

2. Gaurav Akrani, 2010. Delegation of Authority. Principles and Importance of Delegation.

3. Roebuck, Chris. Effective Delegation. New York: American Management Association, 1998.

4. Straub S., Joseph T. Management’s Guide to Delegating Work. Bristol, VT: Velocity Business Publishing, 1998.

5. Richard R., Change Management. Retrieved from www.referenceforbusiness.com

Практичне заняття 1 за лекційною темою №6 «Культурний вимір уникнення невизначеності. Маскулінність та фемінність культур» (2 год.)

Мета: Розтлумачити ключові відмінності між культурами з низьким та високим рівнем невизначеності; визначити шляхи уникнення невизначеності в різних спільнотах (сім’я, школа, місце роботи, державна установа і т.п.).

Завдання:

 • усвідомити роль індексу ухилення від невизначеності та його важливість для різних країн;
 • визначити тип культурного уникнення невизначеності в Україні;
 • дослідити сутність маскулінності та фемінності як біологічної відмінності культур;
 • дослідити сутність маскулінності та фемінності як соціальної відмінності культур.

Компетенції:

 • здатність до розрізнення ключових відмінностей між жіночім та чоловічим суспільством в різних комунікативних групах (сім’я, школа, місце роботи, політична чи релігійна громада);
 • усвідомлення різниці у ставленні до чоловіків та жінок у різних культурах та уміння професійно подолати гендерну нерівність у бізнесі.

Форма проведення: міні-лекція, семінар дискусія, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Hofstede G., Minkov M., Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. The McGraw-Hill companies, Inc., 2010, p.135–184.

2. Lilian H. Chaney, Jeannette S. Martin. Intercultural Business Communication.

3rd ed. Upper Saddle River, New Jersey, 2004, p. 46–57.

4. Hofstede, G (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context. Online Reading in Psychology & Culture, 2 (1).

5. http: \\dx.doi.org\10.9707\2307-0919.1014

6. Adrian Pilbeam. Working across cultures. Market Leader. Business English. Pearson Education Limited 2010.

7. https://prezi.com/agemegiukmla/hofstedes-uncertainty-avoidance/

Практичне заняття 1 за лекційною темою №7 «Корупція в міжкультурних вимірах» (2 год.)

Мета: сформувати свідоме ставлення до корупції як до системного явища в культурі різних країн; з’ясувати причини виникнення корупції; визначити особливості національного ставлення до корупції.

Завдання:

 • пояснити різницю у ставленні до корупційних дій у різних культурах
 • проаналізувати та порівняти як ставлення до корупції у різних культурах відображається на особливостях  ведення бізнесу
 • застосовувати отримані знання для аналізу поточного стану, пояснення подій і процесів в Україні.

Компетенції:

 • здатність до виокремлення культурних вимірів корупції; визначення впливу соціальних норм суспільства на рівень корупції; визначення впливу рівня освіченості суспільства на його корумпованість;
 • здатність розуміти гендерний вимір корупції;
 • здатність професійно співвідносити дистанцію влади та рівень корумпованості суспільства.

Форма проведення: міні-лекція, семінар дискусія, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1. Alhassan-Alolo, N. (2007). Gender and corruption: testing the new consensus. Public Administration and Development, 27, 227–237.

2. Davis, J. & J. Ruhe. (2003). Perceptions of country corruption: antecedents and outcomes. Journal of Business Ethics, 43, 275-88.

3. Hofstede, G. (1997). Cultures and organizations: Software of the mind. New York, NY: McGraw Hill.

4. Lambsdorff, J. (2006). Causes and consequences of corruption: what do we know from a crosssection of countries? In: Rose-Ackerman, S. (Ed.), International Handbook on the Economics of Corruption. Edward Elgar, Cheltenham, UK, 3–51.

Park, H. (2003). Determinants of corruption: a cross-national analysis. The Multinational Business Review, 11, 29–48.

5. Treisman, D. (2000). The causes of corruption: a cross-national study. Journal of Public Economics, 76, 399–457.

6. Truex, R. (2011). Corruption, attitudes, and education: survey evidence from Nepal. World Development, 39, 1133–1142.

7. http://ftp.iza.org/dp7685.pdf

 

 

Практичне заняття за темою №8 «Англійська мова як глобальна мова» (2 год.)

Мета: вивчити новітні підходи до формування іншомовної комунікативної компетентності у різних видах мовленнєвої діяльності (говоріння, читання, письмо); забезпечити результативне використання потенціалу англійської мови як мови міжнародного бізнесу.

Завдання:

 • надати базові характеристики глобальної мови (універсальність, гнучкість, нейтральність);
 • сформувати активну іншомовну соціально-культурну позицію майбутнього фахівця з міжнародної економіки;
 • поінформувати про особливості національних варіантів англійської мови.

Компетенції:

 • здатність ретроспективного аналізу розвитку англійської мови під впливом історичних подій;
 • здатність сприйняття англійської мови як інструменту економічної глобалізації4
 • здатність професійно застосовувати потенціал англійської мови та її національних варіантів для успішного ведення бізнесу.

Форма проведення: міні-лекція, семінар дискусія, робота в малих творчих групах.

Інформаційне забезпечення:

1.Business Spotlight,Macmillan Publishers LTD and Spotlight Verlag GmbH 2013.

2. Business English Conversation Lessons: English as a Global Language (with TED Talk) http://www.businessenglishresources.com

 1. https://hbr.org/2012/05/global-business-speaks-english +video

4. Cross-Cultural Perception of the World through Language Communication http://study-english.info/topic-cross-cultural-perception.php

 

4.4 План тренінгу

(робота з кейсами)

Мета тренінгу: узагальнити теоретичний матеріал тем курсу.

Завдання тренінгу: актуалізувати та закріпити навички, отримані в ході попередньої тренінгової роботи, тренувати комунікативні стратегії та стратегію мовної поведінки.

Компетенції:

 • уміння мобілізувати міжкультурні здібності під час певної професійної діяльності;
 • уміння адекватно розпізнавати, осмислювати та оцінювати іншу лінгвокультуру, розуміти особливості представників іншомовної культурної спільноти в професійних ситуаціях;
 • уміння прогнозувати можливі культурологічні перешкоди в умовах міжкультурного професійного спілкування і знаходити шляхи їх усунення;
 • уміння мислити в порівняльному аспекті, розглядати свою країну в аспекті перетину культур та демонструвати культурну толерантність.

Зміст завдань:

Вправа 1: Культурний шок

Основні цілі:

 • узагальнити корисні стратегії управління культурним шоком і активізувати процес міжкультурної адаптації.
 • забезпечити можливість випробувати конкретні елементи поведінки, які описують, як кожна стратегія може бути використана на практиці.

Обґрунтування:

Культурний шок, є викликом для людини, яка їде за кордон на тривалий термін. Цей тренінг спрямований на формування корисних стратегій, які допоможуть студентам впоратися з симптомами культурного шоку та швидко адаптуватися до нового середовища. Він також дозволяє студентам визначити зручні способи впровадити ці стратегії у життя.

Процедура:

 • Роздати студентам копію роздаткового матеріалу «Культурний шок»-питальник.
 • Робота за питальником і списком елементів поведінки студента, виявлення спеціальних навичок для роботи з культурним шоком, які можуть бути особливо застосовні в іншій країні або цільовій культурі.

Вправа 2: Що робить людину ефективною у міжкультурній комунікації?

Основні цілі:

 • залучити студентів до роздумів про характеристики людей, груп і організацій, яких можна вважати міжкультурно ефективними.
 • залучити студентів до роздумів про те, як добре розвинені їх власні міжкультурні навички.

Обґрунтування:

Ця вправа призначена для заохочення студентів думати про особисті і командні навички, що лежать в основі міжкультурної комунікативної ефективності.

Процедура:

1. Роздати студентам копію роздаткового матеріалу «Що робить людину міжкультурно ефективною?»

2. Провести загальні обговорення, враховуючи відповіді студентів на роздатковий матеріал.

Вправа 3: Коворкінг.

Мета: Набути досвід спілкування у середовищі «зіткнення культур» через відмінності у проксемиці та кинесиці.

Матеріали: Інструкції для учасників вечірка для груп А і Б, протокольні атрибути міжнародної зустрічі.

Процедура:

Група ділиться на дві частини. Тренер роздає Групі Б та переглядає з ними інструкції, відповідаючи на запитання, які можуть виникнути, надає їм можливість починати взаємодіяти один з одним, щоб вони могли застосовувати ці інструкції у цій взаємодії. Тим часом, тренер інформує іншу групу і роздає інструкції Групі А. Після того, як група А була проінструктована і спрямована, вже Група A приєднується до Група B. (Є сенс у забезпеченні тренінгу протокольними атрибутами міжнародної зустрічі). Мета участі у зустрічі – це познайомитися з якомога більшою кількістю людей, і не обов’язково тільки з тими, хто з іншої групи. Залежно від розміру групи на спілкування може приблизно відводитися 30 хвилин.

Потім, тренер опитує учасників вправи для отримання зворотного зв’язку, зокрема, у зв’язку з проксемикою та кинесикою.

Інформаційне забезпечення:

1. Корольова А.В. Типологія комунікативних стратегій мовленнєвої поведінки в ситуаціях конфлікту // Слов’янський вісник: Зб. наук. пр. Серія «Філологічні науки» Рівненськ. ін-ту слов’ян. Київськ. славістичн. ун-ту. – Вип. 6. – Рівне: РІСКСУ, 2006. – С. 119–122.

2. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Флорій Сергійович Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 376с.

(Проектна робота)

Мета тренінгу: узагальнити теоретичний матеріал попередніх тренінгів, виробити вміння аналізувати, виявляти сильні та слабкі сторони тих чи інших тез, виробляти оптимальне рішення з урахуванням наявних ресурсів, давати оцінку фактам та поєднати їх у тенденцію, оцінювати наслідки та результати дій з точки зору їх ефективності.

Завдання тренінгу:

 • сприяти розширенню кругозору, закріпленню, актуалізації накопичених раніше знань, оволодінню новими знаннями, уміннями та навичками;
 • сприяти розвитку інтелектуальних, лінгвістичних якостей, творчих здібностей.
 • сприяти формуванню морально-світоглядної позиції та установок поведінки, громадянських якостей і навичок життєдіяльності в демократичному суспільстві;
 • залучити до норм і цінностей громадянського суспільства, адаптувати до умов сучасного суспільства, сприяти формуванню культури спілкування, здатності працювати в команді, толерантності до різних поглядів і точок зору.

Вміння та навички, які є на меті розвинути:

 • Вміння критично мислити;
 • Вміння аналізувати та оцінювати інформацію;
 • Вміння та навички обґрунтовувати власну позицію, використовувати переконливі аргументи;
 • Вміння та навички співпрацювати, приймати колективні рішення.

Теми для дебатів:

 1. Why is it important to address the question of power (dominance and non-dominance) when taking a multicultural perspective in the study of culture and communication?
 2. Debate the statement: «English is a neutral language».
 3. How a government’s policy of “language choice” can impact upon cultural processes?
 4. The world’s cultural environment is becoming saturated with cultural products (TV programs, films, magazines) produced by large media corporations in the First World and export to the developing world. Is there a real threat of cultural domination?

Інформаційне забезпечення:

1. Prosser, M. Civic Discourse: Multiculturalism, Cultural Diversity, and Global Communication / M. Prosser. – London: APC. – 1998. – 493 p.

5. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом в період, вільний від лекційно-аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення набутих у процесі аудиторної роботи знань, удосконалення вмінь та навичок, самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів включає такі форми:

 • самостійну роботу з різноманітними інформаційними джерелами;
 • підготовку до виконання модульних завдань;
 • підготовку до аудиторних практичних занять за темами навчального плану.

Усі завдання студенти виконуються у встановлені терміни та відповідно до кафедральних вимог щодо їх змістового наповнення та оформлення.

Перелік завдань для самостійної роботи поданий у Карті самостійної роботи студентів, яка включається до «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщуються на сайті КНЕУ.

 

6. Теми завдань для індивідуального опрацювання

Назва теми

1

Тема 1.

 • Основоположники теорії міжкультурної комунікації.
 • Культура і особистість. Розвиток міжособистісних культурних зв’язків.
 • Мовна картина світу. Національна специфіка мовної поведінки.
 • Проблема розуміння. Міжкультурні конфлікти: причини їх виникнення і способи подолання.
 • Національний характер і етностереотипи.
 • Особливості національних корпоративних культур.

2

Тема 2.

 • Індивідуалістичні та колективістські культури в умовах глобалізації
 • Порівняльний аналіз США та Японії (згідно прислів’їв: «In America, the squeaky wheel gets the grease; in Japan, the nail that stands out gets pounded down.»
 • Відображення американських культурних цінностей в дискурсі про Японію.
 • Стилі управління в індивідуалістичних та колективістських культурах.
 • Ставлення до конфліктів і шляхи їх вирішення в індивідуалістичних і колективістських культурах.
 • Мистецтво ефективного спілкування в індивідуалістичних і колективістських культурах.
 • Поради щодо ведення бізнесу в індивідуалістичних і колективістських культурах.
 • Цінності українців через вимір Хофстеде (індивідуалізм/колективізм).

3

Тема 3.

 • Теорія високо- і низько-контекстуальних культур Э. Хола.
 • Теорія культурних вимірів Г. Хофстеде. Теорія культурної грамотності Э. Хирша.
 • Стилі управління у високо- і низько-контекстуальних культурах.
 • Ставлення до конфліктів і шляхи їх вирішення у високо- і низько-контекстуальних культурах.

4

Тема 4.

 • Визначити, до якої часової культури можна віднести дану країну, надати необхідне обгрунтування.
 • Зробити порівняльний аналіз двох країн з різним сприйняттям концепції часу.
 • Написати короткий нарис про те, до яких непорозумінь може призвести незнання культури сприйняття часу в іншій країні на початку розвитку ділових стосунків.
 • Визначити поліхронність та монохронність народів, які проживають на території України. Що їх об’єднує та як вирішуються конфлікти?

5

Тема 5.

 • Дев’ять переваг «делегування повноважень» влади
 • Як зробити делегування ефективним
 • Чотири етапи в процесі делегування повноважень
 • Перешкоди ефективному делегуванню повноважень
 • Основні риси ефективного лідера
 • Крос-культурне лідерство

6

Тема 6.

 • Ставлення до жінок у різних культурах.
 • Які культурні виміри за Хофстеде найкраще пояснюють причину культурного шоку?
 • Ставлення до толерантності, релігії та ідей в Сполучених Штатах та у вашій країні?
 • Як вирішуються конфлікти у фемінних та маскулінних країнах?

7

Тема 7.

 • Порівняння ставлення до корупції у країнах західної Європи та Азії.
 • Вплив соціальних норм на рівень корупції (порівняльний аналіз).
 • Гендерний вимір корупції.
 • Стан корупції в Україні причини, наслідки, шляхи подолання.
 • Рівень освіченості та корупція (порівняльний аналіз).

8

Тема 8.

 • Прочитати текст «English implementation of the phenomenon of economic globalization» (http://fp.cibs.ck.ua/files/1404/ref/14cliarj.pdf), зробити письмову анотацію і підготувати розгорнуту доповідь за темою.
 • Написати твір за темою: «Should English be the world’s language?

Are there any other languages that you think would be better?»

 • Підготувати презентацію за темою: English as a Global Language.

9

Тема 9.

 • Написати критичний огляд статті.
 • Надати характеристику людини, яка, на Вашу думку, не повинна бути обрана керівником студентської наукової спілки (або представляти університет у міжнародній організації).
 • Надати рекомендації з приводу ефективного спілкування між діловими партнерами з України та Великобританії.
 • Описати Ваші враження від відвідування іншої країни чи спілкування з представниками інших країн з точки зору культурних розбіжностей чи культурної близькості.

10

Тема 10.

 • Написати подяку родині, яка запросила Вас до себе на відпочинок.
 • Скласти прохання, адресоване експерту, наукову книгу якого Ви вивчали, Надати Вам пораду з приводу наукової роботи, над якою ви працюєте.
 • Вибачитися за запізнення на конференцію.
 • Написати лист з описом Ваших несхвальних відгуків про п’єсу, яку ви подивилися (концерт або книгу).
 • Написати листа про Ваше захоплення концертом (презентацією або промовою).

11

Тема 11.

 • Наведіть приклади відмінностей візуальної поведінки представників різних культур.
 • Поясніть суть «подарункового конфлікту» в міжкультурній комунікації.
 • Наведіть приклади невідповідності типів жестів для привітання й прощання в різних культурах
 • Придумайте ситуації використання візиток для різноманітних аудиторій міжкультурного спілкування.
 • Наведіть приклади відмінностей в інтерпретації понять «згода»/ «незгода» в різних культурах.
 • Наведіть приклади невідповідностей у висловленні почуттів в різних культурах.

12

Тема 12.

 • Типи переговірників (Soft bargainers, hard bargainers, and principled bargainers).
 • Маніпуляції при проведенні переговорів і модель поведінки для протидії маніпуляціям.
 • Типові помилки учасників переговорів.
 • Позиційні та раціональні (принципові) переговори як два основних різновиди перемовин.
 • Роль емоцій у переговорному процесі.
 • Невербальна комунікація як складова переговорного процесу.
 • Вплив відмінностей національних культур на міжнародні переговори.
 • Бар’єри, що виникають під час переговорів та способи їх подолання.
 • Національні стилі ведення переговорів:
 • Азійський стиль (Японія, Китай, Північна Корея)
 • Латино – Американський стиль (Бразилія, Мексика і т.д.)
 • Американський стиль (США)
 • Російський стиль (Росія)
 • Німецький стиль (Німеччина)
 • Англійський стиль (Великобританія)
 • Іспанський та Італійський стилі  (Іспанія, Італія)

13

Тема 13.

 • Закон моделювання слухацької аудиторії.
 • Засоби подолання міжкультурних конфліктів.
 • Національні особливості ділового спілкування.
 • Техніка мовлення.
 • Поняття і сутність толерантності.
 • Плакатна (Poster) презентація.
 • Pecha Cucha презентація.

 

7. Поточний і підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів

 

7.1. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

для поточного контролю у формі заліку

з курсу «Міжкультурна комунікація»

освітнього ступеня «магістр»

(денна форма навчання)

 

№ практичного заняття

Форма самостійної роботи студента

Види практичних занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

            Змістові модулі №1, №2

1

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу. Підготовка до семінару–дискусії; підготовка до тестування

(тема №1)

Експрес-опитування

Тестування

Семінар–дискусія

Робота в малих групах

5

2

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу. Підготовка до семінару–дискусії; підготовка до мозкового штурму

(тема №2)

Мозковий штурм

Семінар–дискусія

Робота в малих творчих групах

 

5

3

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу. Підготовка до дискусії за круглим столом

(тема №3)

Круглий стіл – розгорнута бесіда з проблемних питань

Робота в малих творчих групах

 

5

4

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу. Підготовка до семінару–дискусії; підготовка до тестування

(тема №4)

Бліцопитування

Тестування

Семінар – дискусія з елементами аналізу проблемних питань

Доповідь-презентація

5

5

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу. Підготовка до семінару–дискусії; підготовка до мозкового штурму

(тема №5)

Мозковий штурм

Семінар–дискусія

Робота в малих творчих групах

 

5

6

Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу. Підготовка до дискусії за круглим столом

(тема №6)

Круглий стіл – розгорнута бесіда з проблемних питань

Робота в малих творчих групах

 

5

7

Опрацювання лекційного матеріалу

(тема №7)

Аналіз проблем за лекційними темами 1-7. Підготовка до модульного контролю

Круглий стіл – розгорнута бесіда з проблемних питань

Робота в малих творчих групах

 

5

 

Модульний контроль

Теоретичне питання,

тестування

10

8

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка доповіді-презентації

 

Робота в малих творчих групах

Доповідь-презентація

 

 

5

 

9

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка доповіді-презентації

Робота в малих творчих групах

Доповідь-презентація

5

10

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка доповіді-презентації

Робота в малих творчих групах

Доповідь-презентація

 

5

11

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка доповіді-презентації

Семінар-дискусія

Робота в малих творчих групах

Доповідь-презентація

 

 

5

12

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка доповіді-презентації

Семінар-розгорнута дискусія з проблемних питань,

Доповідь-презентація

5

13

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка доповіді-презентації.

Підготовка до модульного контролю

Мозковий штурм

Робота в малих творчих групах

Доповідь-презентація

5

 

Модульний контроль

Теоретичне питання,

тестування

10

Усього балів за роботу на практичних заняттях

65

Усього балів за модульний контроль

20

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

1. Підготувати доповідь-презентацію із заданої теми (проблематики)

2. Провести дослідження та підготувати звіт із заданої теми (проблематики)

3. Підготувати відео звіт за власним дослідженням

15( кожне завдання - 5 балів)

Разом балів за СРС

100

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

для підсумкового контролю у формі екзамену

з курсу «Міжкультурна комунікація»

освітнього ступеня «магістр»

(денна форма навчання)

 

№ практичного заняття

Форма самостійної роботи студента

Види практичних занять

Максимальна

кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

            Змістовий модуль №3

1

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Кейси

Проектна робота

2

2

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

 

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Кейси

Проектна робота

2

3

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

 

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Кейси

Проектна робота

2

4

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Кейси

Проектна робота

2

5

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Кейси

Проектна робота

2

6

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Кейси

Проектна робота

2

7

теоретичних основ прослуханого матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Кейси

Проектна робота

2

8

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Дебати

 

2

 

 

9

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Дебати

Проектна робота

2

10

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Дебати

Проектна робота

 

2

11

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Дебати

Проектна робота

 

2

13

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Дебати

Проектна робота

2

14

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Дебати

Проектна робота

2

15

Опрацювання теоретичних основ матеріалу. Аналіз проблем. Підготовка до тренінгу.

Робота в малих творчих групах

Рольова гра

Дебати

Проектна робота

2

Усього балів за роботу на практичних заняттях

30

За виконання індивідуальних завдань

1. Участь у проектній роботі за темою: Культурні профілі країн світу

15

2. Розробка власних кейсів

15

Разом балів за СРС

60

Разом балів за екзамен

40

Усього

100

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

для поточного контролю у формі заліку

з курсу «Міжкультурна комунікація»

освітнього ступеня «магістр»

(заочна форма навчання)

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 1.

 

Міні-лекція. Міні-семінар

 

Виконання практичних завдань

5

2.

Тема 2.

 

Міні-лекція. Міні-семінар

 

Тестовий контроль знань

5

 

3.

Тема 3.

 

Міні-лекція. Міні-семінар

 

Виконання практичних завдань

5

4.

Тема 4.

Міні-лекція. Міні-семінар________

Тестовий контроль знань

 

5

5.

 

Тема 5.

 

Міні-лекція. Міні-семінар

 

Виконання практичних завдань

5

6.

Тема 6.

 

Міні-лекція. Міні-семінар_________

Тестовий контроль знань

 

5

7.

Тема 7.

 

Міні-лекція. Міні-семінар_________

Виконання практичних завдань

 

5

Усього балів за роботу під час контактних занять

35

За виконання контрольних тестових завдань

5

9.

Комплексна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

письмова або електронна

Наприклад: 4-а п’ятниця листопада

 

Захист за графіком «Дня заочника» або захист через обговорення в чаті (Skype доповідь)

 

30

За виконання індивідуальних робіт за вибором (одне завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Підготовка міні-есе за попередньо затвердженою тематикою

3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом за триместр

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

для підсумкового контролю у формі екзамену

з курсу «Міжкультурна комунікація»

освітнього ступеня «магістр»

(заочна форма навчання)

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

1.

 

Тема 8.

 

Міні-лекція. Міні-семінар

 

Виконання практичних завдань

5

2.

Тема 9.

 

Міні-лекція. Міні-семінар

 

Тестовий контроль знань

5

 

3.

Тема 10.

 

Міні-лекція. Міні-семінар

 

Виконання практичних завдань

5

4.

Тема 11.

Міні-лекція. Міні-семінар________

Тестовий контроль знань

 

5

5.

 

Тема 12.

 

Міні-лекція. Міні-семінар

 

Виконання практичних завдань

5

6.

Тема 13.

 

Міні-лекція. Міні-семінар_________

Тестовий контроль знань

 

5

Усього балів за роботу під час контактних занять

30

За участь у тренінгу

10

7.

Комплексна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

10

Усього балів за контактні заняття

50

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання або індивідуальна лабораторна робота-онлайн

письмова або електронна

Наприклад: 4-а п’ятниця лютого

 

Захист за графіком «Дня заочника» або захист через обговорення в чаті (Skype доповідь)

 

30

За виконання індивідуальних робіт за вибором (одне завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Підготовка міні-есе за попередньо затвердженою тематикою

3. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

50

Разом за триместр

100

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

З КУРСУ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ»

 

Органічною складовою навчального процесу є систематичний, комплексний контроль й оцінювання якості набутих знань, умінь та практичних навичок студентів у відповідності з вимогами державних стандартів освіти, а також адаптації до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі ECTS).

Об’єктом загального оцінювання знань студентів є програмний матеріал курсу, засвоєння якого відповідно перевіряється підчас поточного контролю і на екзамені.

Об’єктом поточного контролю є знання студентами окремих складових робочої навчальної програми:

 • матеріалу, викладеного на лекціях;
 • питань, розглянутих та обговорених на практичних заняттях;
 • матеріалу, опрацьованого самостійно;
 • індивідуальних завдань.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за роботу на практичних та контактних заняттях, виконання модульних контрольних робіт, виконання завдань для самостійної роботи та інших завдань. Поточний контроль знань студентів з курсу «Міжкультурна комунікація» у 2-му триместрі здійснюється за 100-бальною шкалою оцінювання; у 3-му триместрі ‒ за 60-бальною шкалою оцінювання.

Об’єктом поточного контролю є:

– систематичність та активність роботи протягом триместру у вивченні програмного матеріалу курсу;

– рівень виконання модульних контрольних робіт;

– виконання завдань для самостійного опрацювання;

– індивідуальна робота.

Систематичність та активність роботи студента протягом триместру базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів на практичних заняттях. Кожна тема оцінюється максимально в 5 балів.

Студент отримує: 5 балів при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні матеріалу в повному обсязі без припущення помилок, та активній участі в практичних заняттях; 4 бали при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні матеріалу в повному обсязі, але з помилками, та активній участі в практичних заняттях; 3 бали при виконанні всіх завдань за темою та засвоєнні матеріалу не в повному обсязі (але не менше 70%, та участі в практичних заняттях); 2 бали при неповному виконанні завдань за темою та засвоєнні матеріалу не в повному обсязі (менше 60%), 0 балів при неповному засвоєнні матеріалу (менше 50%) та виконанні частини завдань з великою кількістю помилок.

Модульні контрольні роботи, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань і тестових вправ. Вивчення курсу «Міжкультурна комунікація» триває 2 триместри і передбачає виконання двох модульних контрольних робіт та підготовку творчих завдань за пройденим матеріалом. Виконання модульних контрольних робіт оцінюється таким чином: 10 балів – якщо студент не припустився жодної помилки, або припустив 1 помилку; 8 балів – якщо студент припустився до 2–3 помилок; 6 балів – якщо студент припустився до 5 помилок; 2 бали - якщо студент припустився більше 6 помилок; 0 балів – якщо студент не виконав модульне завдання. Кожному студенту, у разі необхідності, може нараховуватися до 5 додаткових заохочувальних балів за виконання письмових, або усних завдань, самостійне опрацювання матеріалу або наукову роботу. Тематика та види завдання вказуються викладачами у кожному конкретному випадку.

Шкала оцінювання виконання індивідуальних завдань

Можлива максимальна оцінка виконання індивідуального завдання

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадовільний

 

5

5

4

3

0

 

Об’єктом підсумкового контролю є знання програмного матеріалу курсу у повному обсязі. Підсумковий контроль з курсу «Міжкультурна комунікація» в кінці 3-го триместру проводиться у формі екзамену. Підсумкова оцінка складається з показника поточної успішності за участь у тренінгу, суми балів за виконання індивідуальних творчих завдань і суми балів, набраних за виконання екзаменаційних завдань.

На екзамені оцінюванню підлягають:

 • володіння ключовими теоретичними знаннями;
 • здатність творчо мислити та синтезувати знання;
 • уміння використовувати знання для розв’язання практичних завдань.

Підсумкова оцінка з курсу складається з оцінки за поточну успішність, виконання індивідуальних завдань та оцінки за екзамен. Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу навчальної дисципліни дорівнює 100 балам. За поточну успішність та виконання індивідуальних завдань студент може отримати максимум 60 балів; за екзамен – 40 балів (загальна оцінка не може перевищувати 100 балів).

Екзамен з курсу «Іноземна (англійська) мова спеціальності» проводиться виключно в межах екзаменаційної сесії в процесі підсумкового оцінювання знань студентів згідно навчального плану. Підсумкове оцінювання знань студентів за межами сесії не допускається.

Екзамен проводиться за завданнями, складеними в повній відповідності до програми курсу, які доводяться до студентів на початку навчального року. Екзамен проводиться потоком в письмовій формі за розкладом, що доводиться до студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії. До екзамену допускаються всі студенти незалежно від кількості балів за результатами проміжних контрольних заходів.

Тривалість екзамену – дві астрономічні години. Екзамен проводиться комісією, в склад якої входять викладачі кафедри, співробітники кафедри, які необхідні для організації іспиту. Склад комісії затверджується кафедрою іноземних мов.

Екзаменаційний білет містить 2 рівноцінних завдання: есе та тестове завдання. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за такою шкалою: 20; 15; 10; 5 та 0 балів.

Шкала оцінювання екзаменаційних завдань

 

Оцінка

Рівень знань

Критерії оцінювання знань

40

 

 

 

 

 

 

 

відмінний

Есе. Студентом надано вичерпний аналіз поставленої проблеми та при цьому показав високі знання понятійного апарату  і теоретичних джерел, володіння термінологією культурологічного характеру, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій. Студентом було продемонстровано відповідну грамотність, лексичну складність, логічність та зв’язність розташування тексту.

Тест. Студент правильно виконав тестове завдання і не припустився помилок.

35

 

 

 

 

добрий

 

 

 

 

 

 

 

Есе. Студентом надано вичерпний аналіз поставленої проблеми та при цьому показав високі знання понятійного апарату і теоретичних джерел, проте студент не зміг переконливо аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, не застосував відповідних термінів культурологічного характеру. Студентом було продемонстровано відповідну грамотність, лексичну складність, логічність та зв’язність розташування тексту.

Тест. Студент виконав тестове завдання , проте припустився 1–2 помилки.

25

задовільний

Есе. Студентом надано аналіз проблеми, що у цілому відповідає темі есе, але не аргументував свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання теоретичних джерел. Студентом було продемонстровано задовільну грамотність, недостатню лексичну складність, порушення логічності та зв’язності розташування тексту.

Тест. Студент виконав тестове завдання, проте припустився 3–5 помилок.

менше 20

незадовільний

Есе. Студентом продемонстровано необізнаність у понятійному апараті, теоретичних джерелах, перекручено сенс проблеми та термінів, порушено логічність та зв’язність розташування тексту, показано незадовільну грамотність та лексичне наповнення.

Тест. Студент припустився більше 6 помилок при виконанні тестового завдання.

0

незадовільний

Студент не виконав жодне із завдань.

 

 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTS

Оцінка за шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

90-100

відмінно

A

80-89

добре

B

70-79

C

66-69

задовільно

D

60-65

E

21-59

незадовільно з можливістю повторного складання

FX

0-20

незадовільно із обов’язковим повторним вивченням науки

F

 

Оцінка за 4-х бальною шкалою та за шкалою ECTS виставляється у відомості обліку поточної і підсумкової успішності поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою.

Порядок ліквідації академічної заборгованості:

студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 21 до 59 балів, після належної підготовки мають право повторно скласти іспит;

студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 20 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення науки перед повторним складанням іспиту.

 

7.2 ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

 

Екзаменаційній білет № 1

 

1. You have just finished a course on ICC. Using the acquired knowledge, write an essay (300 words) and answer the question: Learning Intercultural Communication in Ukraine – why now?

 

2. Do the cultural test:

A. Choose the correct option.

 

In … leaders may enhance their informal status by renouncing formal symbols.

A. UAE

C. Ukraine

B. Japan

D. Sweden

 

B. Read the statements and write whether they are True (T) or False (F).

Since fixed time cultures are so concerned about productivity, they welcome unexpected changes in plans because such anomalies allow for the discovery of new knowledge.

 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. The European Higher Education Area. Joint Declaration of the European Ministers of Education (1999).

2. Програма з англійської мови для професійного спілкування. Колектив авторів: Г.Є Бакаєва, О.А. Борисенко, І.І Зуєнок, В.О. Іваніщева, А.О. Ходцева. – К.: Ленвіт, 2005.

3. Adler N. 1995. Competitive frontiers: Cross-cultural management and the 21st century.

4. D’Andrade R. 1984. Cultural Meaning Systems. Cambridge, UK: Cambridge University Press

5. Hofstede G., (1980). Culture’s Consequences: International Differences in Work-Related Values, Beverly Hills, CA: Sage

6. Hall E.T., (1981). Beyond Culture: Perspective in Practice (2nd. ed.), Garden City, NY: Anchor/Doubled

7. Sapir E. 1921. Language: An introduction to the study of speech. New York: Harcourt. Brace&World.

8. Ting-Toomey S., (1994) Communication across Cultures, Guilford Press No.4

9. Trompenaars F., (2009). The Layers of Cultures. Retrieved from http://www.culture/content/;cont04/html

10. Triandis H. 1994. Culture and Social Behavior. New York: McGraw-Hill.

11. Cultural differences – the power distance relationship. (2011, September 18). The Articulate CEO. Retrieved December 11, 2012, from http://thearticulateceo.typepad.com/my-blog/2011/09/cultural-differences-the-power-distance-relationship.html

12. Gladwell, Malcolm. The ethnic theory of plane crashes. New York: Little, brown and company, 2008. 204-07. Print.

13. Hofstede's cultural dimensions theory. (2012, October 22).  Retrieved December 11, 2012, from http://geert-hofstede.com/united-states.html

14. Hofstede, G. Research.  http://geert-hofstede.com/united-states.html. Retrieved December 11, 2012, from http://geert-hofstede.com/united-states.html

15. Hofstede, G. What about the USA?.  http://geert-hofstede.com/united-states.html. Retrieved December 11, 2012, from http://geert-hofstede.com/united-states.html

16. Hofstede’s Value Dimensions.  Saudi Arabia: typologies. Retrieved December 11, 2012, http://dpuadweb.depauw.edu/$1~mkfinney/teaching/Com227/culturalPortfolios/Saudi_Arabia/Typologies.htm

17. Making sense of cross-cultural communication.  Clearly cultural. Retrieved December 11, 2012, from http://www.clearlycultural.com/geert-hofstede-cultural-dimensions/power-distance-index/

18. Neil, R. (2009, December 29). "Power distance" and innovation.  Roger neil's blog. http://rogerneill.blogspot.com/2009_12_01_archive.html

19. Power distance in Saudi Arabia.  International business wiki. http://internationalbusiness.wikia.com/wiki/Saudi_Arabia_Power_Distance

20. Saudi Arabia business etiquette & culture.  Cyborlink. Retrieved December 11, 2012, from http://www.cyborlink.com/besite/saudi-arabia.htm

21. The need for power and power distance.  Dunya blogs. Retrieved December 11, 2012, from http://blogs.dunyanews.tv/?p=3138

22. https://www.chrisliu.ca/the-case-for-a-low-power-distance-culture/