Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МІЖНАРОДНА СТАТИСТИКА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчально-науковий інститут "Інститут інформаційних технологій в економіці"

Кафедра  статистики

 

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Проректор з науково-педагогічної роботи

_________________________ А. М. Колот

« 29 »       січня      2019 р.

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНА СТАТИСТИКА»

 

рівень вищої освіти

другий (магістерський)

 

галузь знань

 

05 "Соціальні та поведінкові науки"

 

спеціальність

051 Економіка

освітні програми /

спеціалізаціїя

 

тип дисципліни

 

8і04 Соціально-економічна статистика

_____________________________

 

обов’язкова

 

 

 

 

 

Начальник навчально –                                                ПОГОДЖЕНО:

 

методичного відділу __________ Т.В. Гуть           Завідувач кафедри

                                                                              

                                                                                      ____________ І.Г.  Манцуров

 

 

 

 

 

Київ – 2018

 

Розробник:  Сіренко Катерина Вікторівна, к.е.н, доцент кафедри статистики,  sirenko1983@ukr.net

 

 

Форма навчання —

денна, заочна, дистанційна

 

Семестр —

1

 

Кількість кредитів ECTS —

4

Форма підсумкового контролю —

екзамен / дистанційний екзамен

       

Мова(и) викладання

українська      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Сіренко К.В., 2018

© КНЕУ, 2018

 

 

 •  

 

ВСТУП

Стор.

 1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

6

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

6

Тема 1. Організація міжнародної статистики

6

Тема 2. Міжнародні класифікації і реєстри

6

Тема 3. Міжнародна демографічна статистика

Тема 4. Міжнародна статистика праці

Тема 5. Система національних рахунків як основа міжнародних порівнянь

6

    6

7

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

7

Тема 6. Міжнародні зіставлення валового внутрішнього продукту на основі паритету купівельної спроможності валют

7

Тема 7. Статистика міжнародної торгівлі і зовнішньоекономічних зв`язків

8

Тема 8. Статистика національного багатства

8

Тема 9. Міжнародна статистика фінансів

Тема 10. Міжнародна статистика рівня життя населення та людського розвитку

Тема 11. Статистика навколишнього середовища

8

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

9

9

            2.1. Карта навчальної роботи студента

9

            2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

10

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

12

            3.1. Карта навчальної роботи студента

12

            3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

13

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

14

            4.1. Карта навчальної роботи студента

14

            4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

16

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

18

            5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

18

            5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для      самостійної роботи

20

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

 

20

            6.1. Структура екзаменаційного білету

20

            6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

22

            6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

22

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

23

            7.1.      Основна література

23

            7.2.      Додаткова література

24

            7.3.      Дистанційні курси та інформаційні ресурси

24

Вступ

Навчальна дисципліна «Міжнародна статистика» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі  знань  «Соціальні і поведінкові науки»  спеціальності 051 «Економіка», Спеціалізації «Соціально-економічна статистика».

 

Анотація навчальної дисципліни:

 

На сучасному етапі розвитку економіки значення міжнародної статистики стає дедалі важливішим. Міжнародна статистика – одна з фундаментальних економічних наук, яку опановують студенти багатьох напрямів підготовки. Статистичний інструментарій і методи статистики широко використовуються у практичній діяльності працівниками різноманітних підприємств, установ та організацій. Як навчальна дисципліна, міжнародна статистика забезпечує формування у фахівців економічної підготовки комплексу професійних знань щодо організації статистичних досліджень, а також навичок збору, оброблення, систематизації та аналізу отриманих аналітичних даних. Оволодіння методами статистичного вимірювання і аналізу складних суспільно-економічних явищ і процесів у світовій економіці є неодмінною умовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

 

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна «Міжнародна статистика» базується на сукупності нормативних і вибіркових навчальних дисциплін бакалаврського рівня освіти: зокрема, міжнародна економіка, статистика, економічна статистика, соціальна статистика, статистика ринків, статистика фінансів та інші.

 

Метою вивчення дисципліни «Міжнародна статистика» є освоєння методів та прийомів статистичних досліджень і набуття практичних навичок збирання, обробки та аналізу інформації про явища і процеси у світовому господарстві,а також:

1) надання студентам теоретичних знань і розуміння основних положень курсу, як основи для набуття ними професійних умінь і навичок;

2) розроблення комплексу практичних завдань, вирішення яких забезпечує набуття студентами цілісної системи умінь виконувати типові завдання професійної діяльності;

3) розроблення методичних рекомендацій і завдань для самостійної роботи над вивченням курсу, що слугує засобом формування у студентів здібностей до проведення науково-практичних досліджень і презентації їх результатів.

 

Предметом дисципліни є розміри і кількісні співвідношення між масовими явищами у світовому господарстві, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв’язку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі  результати навчання:

 

 1. Знання:

теоретичні основи статистичного спостереження як способу формування інформаційної бази для дослідження та прийняття управлінських рішень;  методичні підходи до узагальнення та оброблення статистичних даних; логічне обґрунтування та алгоритм розрахунку різних за аналітичною функцією статистичних показників; методи аналізу закономірностей розподілу, оцінювання варіації, диференціації та концентрації явищ з використанням Excel; методи аналізу взаємозв’язків між явищами з використанням Excel; методи  вимірювання інтенсивності динаміки, виявлення та екстраполяції тенденцій розвитку з використанням Excel, методи оцінювання точності результатів вибіркових обстежень, правила перевірки статистичних гіпотез; графічно-візуальні методи узагальнення і аналізу даних з використанням Excel.

 методологію і методику екстенсивного та інтенсивного статистичного аналізу соціально - економічних явищ і процесів; - методику прогнозування та статистичного моделювання соціально - економічних параметрів.

 1. Уміння:

застосовувати методи статистичного спостереження для формування масиву первинних даних для статистичного дослідження з використанням Excel; - здійснювати оброблення первинних даних з метою одержання узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх величин, показників варіації тощо; - виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням комп'ютерної техніки у відповідності із метою статистичного дослідження, наявною вихідною статистичною інформацією; - здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської діяльності, рівня соціально - економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію одержаних результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки з використанням Excel.

 1. Комунікація:

здатність майбутнього фахівця до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій  є інтегральною характеристикою особистості, що охоплює наявність професійно орієнтованих знань про комунікаційні технології, особливості ділової поведінки, усвідомлену мотивацію до комунікаційної діяльності, спектру умінь та навичок спілкування, письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу у процесі документального забезпечення управлінської діяльності, особистісних якостей, що забезпечать успішну побудову кар’єри та конкурентоспроможність фахівця.

 1. Автономність та відповідальність:

продемонструвати розуміння особистої відповідальності за економічні розрахунки, професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність підприємств, установ, корпоративних суб’єктів бізнесу в цілому чи окремих  складових.

Засвоєні студентами знання та набуті під час вивчення даної дисципліни навички є основою для здійснення практичної діяльності. Досягненню мети та ефективній реалізації завдань вивчення дисципліни підпорядкована логіка її викладання, структура і зміст.

 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Тема 1. Організація міжнародної статистики

Предмет курсу. Об`єкт вивчення міжнародної статистики, джерела статистичної інформації про економічну діяльність різних країн та їх об`єднань. Історія міжнародної статистики: основні етапи розвитку. Сучасний стан глобальної статистичної системи. Принципи організації статистики в країнах світу і в міжнародних організаціях. Статистичні служби ООН: основні завдання, напрями їх діяльності, взаємодія з міжнародними організаціями, національними статистичними органами.

 

Тема 2. Міжнародні класифікації і реєстри

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку і статистики. Система національних рахунків як один з основних міжнародних стандартів. Провідна роль Статистичної комісії ООН в розробці системи стандартів. Міжнародні статистичні класифікації. Міжнародні класифікації видів економічної діяльності. Міжнародні класифікації продукції. Міжнародні функціональні класифікації (витрат за цілями). Міжнародні класифікації занять, професій і освіти. Побудова статистичних реєстрів: міжнародний досвід. 

 

Тема 3. Міжнародна демографічна статистика

Населення як економічна категорія, показники його чисельності і складу. Фонд ООН в галузі народонаселення. Організація перепису населення. Поточний облік чисельності і складу населення. Показники відтворення населення. Найважливіші соціально-економічні і демографічні групування населення. Міграція населення, її види, абсолютні і відносні показники міграції. Міжнародна організація з міграції. 

 

Тема 4. Міжнародна статистика праці

Організація сучасної міжнародної статистики праці. Основні напрями статистичної діяльності Міжнародної організації праці (МОП). Методологія розрахунку чисельності працездатного населення, економічно активного населення і економічно неактивного населення. Рекомендації МОП щодо методології визначення зайнятості і безробіття. Основні характеристики зайнятості в неформальному секторі. Система абсолютних і відносних показників зайнятості і безробіття. Особливості обліку зайнятості і безробіття в різних країнах. Статистика робочого часу, показники його використання. Статистика оплати праці. Показник продуктивності праці в сучасній міжнародній статистиці.  

 

Тема 5. Система національних рахунків як основа міжнародних порівнянь

Етапи розвитку міжнародної системи національних рахунків (СНР). Загальна характеристика СНР ООН – 1993. Інтегровані економічні рахунки та їх компоненти. Рахунки поточних операцій. Рахунки нагромадження. Баланси активів та пасивів. Рахунки операцій. Рахунок іншого світу.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

 

Тема 6. Міжнародні зіставлення валового внутрішнього продукту на основі паритету купівельної спроможності валют

Міжнародні зіставлення: етапи проведення, вимоги. Програма міжнародних зіставлень ООН. Використання ВВП різних країн з метою міжнародних порівнянь. Основні методи міжнародних зіставлень ВВП. Паритети купівельної спроможності валют, визначення „реальних обсягів”. Вимоги до товарів-представників. Агрегування. Межі співставлення.

 

Тема 7. Статистика міжнародної торгівлі і зовнішньоекономічних зв`язків

Основні поняття зовнішньої торгівлі. Ціни на світових ринках. Контракт та його складові. Основні види розрахунків. Міжнародні товарні класифікації і номенклатури – основа порівняльного економічного аналізу зовнішньої торгівлі. Експорт і імпорт: оцінка, види. Основні показники статистики зовнішньої торгівлі товарами. Система індексів зовнішньої торгівлі: індекс вартості, індекси цін, індекси фізичного обсягу. Ефективність зовнішньої торгівлі. Поняття послуги. Види послуг, їх класифікація, оцінка і облік. Статистика міжнародної торгівлі послугами, основні показники. Світова організація торгівлі. Комісія ООН з права міжнародної торгівлі.    

 

Тема 8. Статистика національного багатства

Поняття і склад національного багатства в міжнародній статистиці. Система показників національного багатства. Проблема оцінки його складових частин. Поняття основного капіталу і види його оцінки. Амортизація, методи її визначення в різних країнах. Інвестиції, капіталовкладення в основний капітал. Ефективність основного капіталу і капіталовкладень.   Оборотний капітал, його склад, показники обертання. Показники матеріаломісткості. Вивчення динаміки основного капіталу, переоцінка. Основні показники статистики землі і природних ресурсів. Земельний фонд. Найважливіші показники природних ресурсів.

 

Тема 9. Міжнародна статистика фінансів

Основи міжнародного стандарту в галузі статистики державних фінансів. Міжнародний стандарт з грошово-кредитної статистики. Фінансова статистика. Біржові індекси, проблеми їх побудови. Платіжний баланс: призначення, напрями використання даних, джерело даних для СНР. Статистика платіжного балансу. Валютний ринок як система відносин з операцій купівлі-продажу іноземних валют. Показники світового ринку валют і цінних паперів. Методи розрахунку валютних курсів. Недоліки міжнародних зіставлень ВВП на основі офіційних валютних курсів.  Інфляція у світовій економіці. Джерела статистичної інформації міжнародних фінансових організацій. Міжнародний валютний фонд.

 

Тема 10. Міжнародна статистика рівня життя населення та людського розвитку

Визначення категорії „рівень життя”. Соціальні і економічні фактори, які визначають рівень життя. Система показників рівня життя населення. Статистика доходів і витрат населення. Умови праці. Статистика охорони здоров`я, освіти і культури. Всесвітня організація охорони здоров`я. Рівень і якість життя населення. Основні елементи концепції людського розвитку. Міжнародна методологія: індекс людського розвитку. Програма розвитку ООН.

 

Тема 11. Статистика навколишнього середовища

Проблеми навколишнього середовища як результат людської діяльності. Глобальна екологічна перспектива. Індикатори навколишнього середовища. Водні ресурси. Забруднення повітря. Кліматичні зміни. Сміття: збір, утилізація, небезпека. Використання землі. Комплексний екологічний і економічний облік. Програма ООН з навколишнього середовища.

 

2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

2.1. Карта навчальної роботи студента

 

КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

з   дисципліни (обов’язкової) «Міжнародна статистика»

для студентів спеціалізації Соціально-економічна статистика

денна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[1]

Змістовий модуль №1

1

Семінарське заняття 1.
Організація міжнародної статистики

3

2

Семінарське заняття 2.

Міжнародні класифікації і реєстри

3

3, 4

Практичне заняття 3.
Міжнародна демографічна статистика

3

5

Практичне заняття 4.

Міжнародна статистика праці

3

6, 7

Практичне заняття 5.

Система національних рахунків як основа міжнародних порівнянь

3

 

Контрольна (модульна) робота № 1

5

Змістовий модуль №2

8

Практичне заняття 6

Міжнародні зіставлення валового внутрішнього продукту на основі паритету купівельної спроможності валют

3

9, 10

Практичне заняття 7

Статистика міжнародної торгівлі і зовнішньоекономічних зв`язків

3

11

Практичне заняття 8

Статистика національного багатства

3

12, 13

Практичне заняття 9

Міжнародна статистика фінансів

14

Практичне заняття 10

Міжнародна статистика рівня життя населення та людського розвитку

3

15, 16

Практичне заняття 11

Статистика навколишнього середовища

3

 

Контрольна (модульна) робота № 2

5

Усього балів за роботу на заняттях:

40

За виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів

(студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1. Підготовка та презентація інтелект-карти: «Класифікації в міжнародній статистиці»

5

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікації і методичних розробок Держстату України щодо розвитку економічної статистики (макроекономічна статистика) (реферат)

5

3. Аналіз вартісної структури валового випуску за видами економічної діяльності (аналітична записка на матеріалах Держстату України).

5

4. Порівняльний аналіз умов торгівлі за окремими товарними групами (аналітичний огляд)

5

Усього балів за виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів:

10

РАЗОМ БАЛІВ:

50

[1] Оцінка може відповідати результатам навчальної діяльності студентів на одному або декількох заняттях

 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

 

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюється відповідно до максимально можливої кількості балів для кожного виду робіт, вказаних в «Карті самостійної роботи студента».

Кожний вид роботи оцінюється за шкалою:

 • «відмінно»;
 • «добре»;
 • «задовільно»;
 • «незадовільно».

Переведення наведеної шкали в кількісну оцінку здійснюється відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року в залежності від максимально можливої кількості балів на одному занятті (або за один вид роботи):

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадові-

льний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

 

а) практичні заняття.

Робота студента на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями:

 • «відмінно» - студент активно працював на практичному занятті, правильно відповів на всі теоретичні питання, розв'язав всі запропоновані задачі, надав змістовну інтерпретацію отриманим результатам;
 • «добре» -  студент працював на практичному занятті, допускав помилки у відповідях на теоретичні питання, не закінчив розв'язок 1-2 запропонованих задач, допускав незначні помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «задовільно» - студент допускав принципові помилки у відповідях на теоретичні питання, розв'язав менше половини запропонованих задач, допускав принципові помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «незадовільно» -  студент не проявляв активності на практичному занятті, не відповів правильно більше ніж на половину теоретичних питань, розв'язав менше 30% запропонованих задач, але не зміг надати змістовну інтерпретацію отриманим результатам.

б) модульний контроль.

Модульні контролі (2 заняття), передбачені Робочою програмою дисципліни «Міжнародна статистика» включають по 5 аналітичних завдань за тематичними блоками. Для їх виконання студент повинен:

 • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
 • зробити необхідні розрахунки;
 • пояснити економічну суть отриманих результатів.

Критерії оцінювання завдань модульного контролю:

 • рівню «відмінно» (5 балів) відповідає правильне розв’язання всіх п’яти завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів;
 • рівню «добре»  (4 бали) відповідає правильне розв’язання не менше чотирьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів, але допускаються незначні непринципові помилки;
 • рівню «задовільно»  (3 бали) відповідає правильне розв’язання не менше трьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів.
 • рівню «незадовільно»  (0 балів) відповідає розв’язання двох і менше завдань, наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; відсутність розв’язку завдань взагалі.

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

3.1. Карта навчальної роботи студента

з   дисципліни (обов’язкової) «Міжнародна статистика»

для студентів спеціалізації Соціально-економічна статистика

 

заочна форма навчання

Номер заняття

Вид та тема навчального заняття

Максимальна

кількість балів[2]

Змістовий модуль №1

1

Контактне заняття 1.
Міжнародні класифікації і реєстри

2

2

Контактне заняття 2.
Система національних рахунків як основа міжнародних порівнянь

2

3

Контактне заняття 3.

Міжнародні зіставлення валового внутрішнього продукту на основі паритету купівельної спроможності валют

4

4

Контактне заняття 4.

Статистика міжнародної торгівлі і зовнішньоекономічних зв`язків

4

5

Контактне заняття 5

Міжнародна статистика фінансів

4

6

Контактне заняття 6

Міжнародна статистика рівня життя населення та людського розвитку

4

Усього балів за роботу на контактних заняттях

20

За результати виконання контрольних модульних робіт

 

10.

Написання контрольної модульної роботи

Поточний контроль

5

Усього балів за за роботу на контактних заняттях та написання контрольної модульної роботи

25

           

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання  «Розрахункова  робота  фахового спрямування»

 

письмова або електронна

на електронну пошту викладача згідно з графіком навчального процесу

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

10

Індивідуальна розрахункова робота або проходження онлайн курсу на платформах дистанційного навчання

електронна

на електронну пошту викладача згідно з графіком навчального процесу

Викладачем в онлайн-режимі

10

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Підготовка та презентація інтелект-карти: «Класифікації в міжнародній статистиці»

2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікації і методичних розробок Держстату України щодо розвитку економічної статистики (макроекономічна статистика) (реферат)

3. Аналіз вартісної структури валового випуску за видами економічної діяльності (аналітична записка на матеріалах Держстату України).

4. Порівняльний аналіз умов торгівлі за окремими товарними групами (аналітичний огляд)

електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

5

Усього балів за виконання та захист позааудиторних індивідуальних завдань

25

Разом

50

 

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Сіренко Катерина Вікторівна, к.е.н, доцент кафедри статистики,  sirenko1983@ukr.net

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

7-й корпус, аудиторія 412, тел. 537-07-41,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30 та у день заочника

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Львівська площа 12, 7-й корпус університету, ауд. 412, тел. 537-07-41,  з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у день заочника

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Поточний контроль студентів заочної форми навчання оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів на підставі виконання таких видів навчальної роботи:

 • активна та якісна робота студентів на контактних заняттях;
 •  захист домашніх індивідуальних робіт «Розрахункова  робота  фахового спрямування»;
 • індивідуальних завдань за дистанційним курсом;
 • захист індивідуальних завдань за вибором

Оцінювання знань на контактних заняттях

Контроль якісної та активної роботи по вивченню програмного матеріалу курсу здійснюється :

під час контактних занять   - не більше 25 балів:

 • за активну і систематичну роботу   -1 бал
 • міні – семінар (розгорнута бесіда) – 1 бал
 • тестовий контроль знань – 2 бали
 • виконання практичних завдань – 2 бали
 •  виконання модульних завдань  -10 балів

        в міжсесійний період  не більше 25 балів

 •  за виконання  індивідуальних завдань   -2 бали
 • захист індивідуальних завдань   - 8 балів
 • за виконання  завдань за дистанційним курсом  5 балів
 • за виконання  індивідуальних завдань за вибором   -5 балів

   підсумкове оцінювання знань.

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється під час екзаменаційної сесії у формі іспиту. Іспит проводиться у письмовій формі протягом трьох астрономічних годин.  Екзаменаційний білет містить 5 завдань. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за шкалою: 10; 8; 6; 0 балів.

Для оцінювання результатів розв'язку задач використовуються такі критерії:

 • «відмінно» (10 балів) - обґрунтовано методику розв'язку задачі та надано змістовну інтерпретацію отриманих результатів;
 • «добре» (8 балів) – зроблено правильні розрахунки із незначними арифметичними помилками, при наданні змістовній інтерпретації отриманих результатів є непринципові помилки;
 • «задовільно» (6 балів) –  арифметичний розв'язок задачі здійснено без обґрунтування методики розрахунку та відсутня (або містить принципові помилки) змістовна інтерпретація кінцевих результатів;
 • «незадовільно» (0 балів) - відсутні розрахунки, невірна кінцева відповідь; та відсутня змістовна інтерпретація кінцевих результатів.

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

4.1. Карта навчальної роботи студента

з   дисципліни  (обов’язкової) «Міжнародна статистика»

 для студентів спеціалізації Соціально-економічна статистика

 дистанційна форма навчання

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЗА РОБОТУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Тема заняття відповідно до робочої програми

Вид навчальної роботи

Кінцевий термін подання для

перевірки

Форма подання або виконання

Макс. к-сть балів

Тема 1.
Організація міжнародної статистики

тестування через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

через дистанційний курс в системі Moodle

4

Тема  2.

Міжнародні класифікації і реєстри

тестування через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через дистанційний курс в системі Moodle

4

Тема 3.
Міжнародна демографічна статистика

тестування через засоби системи Moodle

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема  4.

Міжнародна статистика праці

домашнє індивідуальне завдання та його захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання Moodle

4

Тема  5.

Система національних рахунків як основа міжнародних порівнянь

семінар-розгорнута бесіда

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

Дистанційний режим (асинхронно)

форум

4

Тема  6

Міжнародні зіставлення валового внутрішнього продукту на основі паритету купівельної спроможності валют

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 7

Статистика міжнародної торгівлі і зовнішньоекономічних зв`язків

лабораторна робота та її захист через чат

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема 8

Статистика національного багатства

обговорення певної проблеми.

Електронний звіт

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

дистанційний режим (синхронно)

чат

4

Тема  9

Міжнародна статистика фінансів

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Тема  10

Міжнародна статистика рівня життя населення та людського розвитку

розрахункова робота та її захист через дистанційне обговорення в чаті

дату повідомляє викладач через кабінетну систему Moodle, але не пізніше (дата)

електронна

через електронну пошту викладача в системі дистанційного навчання

4

Усього балів за роботу в дистанційному режимі

40

ЗА ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБОРОМ СТУДЕНТА

Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)

1.     Виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування

5

2.     Підготовка власних досліджень до конференцій

5

3.     Підготовка презентації за заданою тематикою

5

4.     Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою

5

5.     Аналіз конкретних практичних ситуацій (кейсів) фахового спрямування

5

Усього балів за виконання завдань за вибором студента

10

УСЬОГО БАЛІВ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

50

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА РОБОТА

підсумковий контроль

за графіком екзаменаційної сесії

письмова в аудиторії університету

50

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни

Оцінювання поточної успішності студентів здійснюється відповідно до максимально можливої кількості балів для кожного виду робіт, вказаних в «Карті самостійної роботи студента».

Кожний вид роботи оцінюється за шкалою:

 • «відмінно»;
 • «добре»;
 • «задовільно»;
 • «незадовільно».

Переведення наведеної шкали в кількісну оцінку здійснюється відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року в залежності від максимально можливої кількості балів на одному занятті (або за один вид роботи):

Шкала оцінювання видів робіт поточного контролю знань студентів

Можлива максимальна оцінка за певну форму роботи (завдання), балів

Рівень виконання

Відмінний

 

Добрий

 

Задовільний

 

Незадові-

льний

 

2

2

1,5

1

0

3

3

2

1

0

4

4

3

2

0

5

5

4

3

0

 

а) практичні заняття.

Робота студента на практичних заняттях оцінюється за наступними критеріями:

 • «відмінно» - студент активно працював на практичному занятті, правильно відповів на всі теоретичні питання, розв'язав всі запропоновані задачі, надав змістовну інтерпретацію отриманим результатам;
 • «добре» -  студент працював на практичному занятті, допускав помилки у відповідях на теоретичні питання, не закінчив розв'язок 1-2 запропонованих задач, допускав незначні помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «задовільно» - студент допускав принципові помилки у відповідях на теоретичні питання, розв'язав менше половини запропонованих задач, допускав принципові помилки при змістовній інтерпретації отриманих результатів;
 • «незадовільно» -  студент не проявляв активності на практичному занятті, не відповів правильно більше ніж на половину теоретичних питань, розв'язав менше 30% запропонованих задач, але не зміг надати змістовну інтерпретацію отриманим результатам.

б) модульний контроль.

Модульні контролі (2 заняття), передбачені Робочою програмою дисципліни «Міжнародна статистика» включають по 5 аналітичних завдань за тематичними блоками. Для їх виконання студент повинен:

 • обґрунтувати методику вирішення (алгоритм розрахунку);
 • зробити необхідні розрахунки;
 • пояснити економічну суть отриманих результатів.

Критерії оцінювання завдань модульного контролю:

 • рівню «відмінно» (5 балів) відповідає правильне розв’язання всіх п’яти завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів;
 • рівню «добре»  (4 бали) відповідає правильне розв’язання не менше чотирьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів, але допускаються незначні непринципові помилки;
 • рівню «задовільно»  (3 бали) відповідає правильне розв’язання не менше трьох завдань модуля з відповідними формулами, висновками та змістовною інтерпретацією отриманих результатів.
 • рівню «незадовільно»  (0 балів) відповідає розв’язання двох і менше завдань, наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; відсутність розв’язку завдань взагалі.

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

Метою самостійної роботи студентів є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого даною Робочою програмою,  та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного професіонала з прикладної статистики.

Самостійна робота студентів з дисципліни «Статистичні методи досліджень» включає:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • виконання домашніх завдань;
 • підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять;
 • підготовка до поточного модульного контролю;
 • вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;
 • систематика вивченого матеріалу дисципліни перед іспитом;
 • виконання індивідуальних завдань.

Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Згідно тематичного плану робочої програми науки (дисципліни) «Статистичні методи досліджень» до індивідуальних завдань належать:

 • пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою;
 • виконання індивідуальних розрахункових робіт фахового спрямування з метою контролю досягнення фахових компетенцій відповідно до Робочої програми дисципліни
 • підготовка презентації за заданою тематикою;
 • аналіз конкретних практичних ситуацій (Case study) фахового спрямування.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. В окремих випадках, коли завдання мають комплексний характер (презентації), до їх виконання можуть залучатися кілька студентів (мала група).

Відповідно до «Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи студентів і викладачів» від 20.12.2012 року перелік завдань для самостійної роботи студентів включається до «Карти самостійної роботи студента»

 

 Самостійна робота студентів заочної форми навчання з дисципліни «Міжнародна статистика»  включає такі форми:

 • опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;
 • вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;
 • вирішення і письмове оформлення навчальних завдань вказаних викладачем;
 • систематика вивченого матеріалу дисципліни перед написанням модуля та екзаменом;
 • аналіз конкретної виробничої ситуації (Case study).

Однією з форм самостійної роботи студентів – заочників є виконання індивідуальних завдань.  До складу індивідуальних завдань відносять написання і захист рефератів, есе, виконання розрахункових робіт,  аналіз практичних ситуацій, підготовка аналітичних оглядів фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладача. Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів.

Інформація про організацію СРС надається викладачем на першій лекції з дисципліни “Міжнародна статистика”. Викладач оголошує:

 • Завдання для СРС;
 • Терміни їх виконання;
 • Кількість балів за кожну форму СРС;
 • Час проведення індивідуально-консультаційної роботи;

Кожний студент самостійно роздруковує для себе Карту СРС. У визначені терміни, погоджені з викладачем він виконує завдання і звітує перед викладачем про їх виконання.

 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи

 

Індивідуальні завдання обираються студентами відповідно до «Карти самостійної роботи студента». Зміст роботи та графік виконання встановлюється викладачем індивідуально для кожного студента (або малої групи у випадку комплексного завдання). Термін подання робот до захисту встановлюється відповідно до затвердженого розкладу занять.

Для оцінювання рівня виконання студентами індивідуальних завдань використовують такі критерії:

 • рівню «відмінно»  (5 балів) відповідає актуальність теми, широка джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу, коректне подання матеріалу; чітке викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни); обов’язково наявність посилань на використану літературу;
 • рівню «добре» (4 бали) відповідає актуальність теми; сучасна, але обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни) містить незначні, непринципові помилки; обмежені посилання на використану літературу;
 • рівню «задовільно» (3 бали) відповідає актуальність теми; обмежена джерельна база; наявність сучасного фактичного матеріалу в обсязі, недостатньому для розкриття теми; подання матеріалу та викладення понятійного апарату, методів, методик та інструментів, передбачених програмою науки (дисципліни) здійснюється із значними принциповими помилками, в неповному обсязі; обмежені або відсутні посилання на використану літературу;
 • рівню «незадовільно» (0 балів) відповідає наявність значних прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; погане викладення окремих понять, методик та інструментів, коли, використовуючи їх, студент допускає принципові помилки під час виконання самостійної роботи.

 

6. ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (форма підсумкового контролю — екзамен)

 

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється під час екзаменаційної сесії у формі іспиту. Іспит проводиться у письмовій формі протягом трьох астрономічних годин.  Екзаменаційний білет містить 5 завдань. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за шкалою: 10; 8; 6; 4,0 балів.

 

6.1. Структура екзаменаційного білету

 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Для студентів денної і заочної  форми навчання

 

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки, Молоді та спорту України 29 березня 2012року №384   Форма № Н-5.05

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Навчальна дисципліна «Міжнародна статистика»  

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №________                                                                                 

 

1. За наведеними даними порівняти показники валового і чистого заощадження двох країн. Зробити висновки.

 

Показник

Країна А

Країна Б

Валовий наявний доход, млрд. грн.

400

450

Частка витрат на кінцеве споживання, %

40

42

Споживання основного капіталу, млрд. грн.

28

35

 

 

 

2. Є наступні дані двох країн (у фактичних цінах, млн. дол. США) за поточний рік:

 

Країна А

Країна Б

Чисте заощадження

170

260

Капітальні трансферти, одержані від інших країн

27

60

Капітальні трансферти, передані іншим країнам

19

10

Валове нагромадження основного капіталу

18517

17350

Споживання основного капіталу

17342

15400

Зміни запасів

1346

1643

Придбання за виключенням вибуття цінностей

160

100

 

 

1. Побудувати рахунок капіталу для кожної країни.

2. Розрахувати його балансуючу статтю – чисте кредитування (+), чисте запозичення (-) для двох країн та порівняти отримані результати.

 

 

4. Маємо дані про розподіл прямих іноземних інвестицій за галузями в країнах, млн. дол.:

Галузі економіки

Країна А

Країна Б

Промисловість

6,8

 

10,0

 

Сільське та лісове господарство

 

3,1

 

5,1

 

Будівництво

 

2,5

 

4,9

 

Транспорт і зв'язок

 

1,9

 

2,9

 

Інші галузі

 

7,2

 

9,5

 

 

Розрахувати: 1) структуру інвестицій у кожній країні; 2) узагальнюючий коефіцієнт подібності структур. Зробити висновок.

 

 

4. За наведеними в млрд. дол. США визначити: 1) індекс середніх цін експорту; 2) індекс середніх цін імпорту; 3) індекс умов торгівлі: вартість експорту в поточних цінах за поточний період становила 20,4; імпорту 31,7; вартість в порівнянних цінах експорту 18,2, імпорту 29,4. Зробити висновок щодо зміни умов торгівлі.

 

5. Визначити за наведеними даними для кожної країни: 1) зовнішньоторговельний оборот; 2) сальдо зовнішньої торгівлі; 3) коефіцієнт покриття імпорту; 4) рівень імпортозалежності і зробити висновки.

 

Показник

Країна А

Країна Б

Експорт, млрд. дол. США

29067

707

Імпорт, млрд. дол. США

24020

991

ВВП, млрд. дол. США

150210

18064

 

 

 

6.2. Критерії оцінювання екзаменаційної роботи студента

Для оцінювання результатів розв'язку задач використовуються такі критерії:

 • «відмінно» (10 балів) - обґрунтовано методику розв'язку задачі та надано змістовну інтерпретацію отриманих результатів;
 • «добре» (8 балів) – зроблено правильні розрахунки із незначними арифметичними помилками, при наданні змістовній інтерпретації отриманих результатів є непринципові помилки;
 • «задовільно» (2-6 балів) –  арифметичний розв'язок задачі здійснено без обґрунтування методики розрахунку та відсутня (або містить принципові помилки) змістовна інтерпретація кінцевих результатів;
 • «незадовільно» (0 балів) - відсутні розрахунки, невірна кінцева відповідь; та відсутня змістовна інтерпретація кінцевих результатів

 

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

 

1. Є наступні дані двох країн (у фактичних цінах, млн. дол. США) за поточний рік:

 

Країна А

Країна Б

Валовий національний доход

110270

51267

Споживання основного капіталу

38625

18200

Поточні податки на доходи, майно тощо, одержані від інших країн

50

30

Інші поточні трансферти, одержані від інших країн

3068

1623

Поточні податки на доходи, майно тощо, сплачені іншим країнам

22

19

Інші поточні трансферти, сплачені іншим країнам

817

400

 

 

1. Побудувати рахунок вторинного розподілу доходу для кожної країни.

2. Розрахувати його балансуючу статтю – валовий наявний доход.

3. Розрахувати показник чистого наявного доходу. Результати порівняти та зробити висновки.

 

2. За наведеними даними (млн. дол. США) для кожної країни: а) розрахувати ВВП; б) розрахувати витратомісткість валового випуску.  Провести порівняльний аналіз показників та зробити висновки.

 

Показники

Країна А

Країна Б

Випуск в основних цінах

809988

995630

Податки на продукти

33122

54183

Субсидії на продукти

1055

1332

Проміжне споживання

496942

607029

 

 

3. У поточному році порівняно з базисним доходи державного бюджету двох країн зростали однаково – на 4,8%, приріст видатків становив, %:

 

Країна А

Країна Б

 • державне управління

3,5

4,1

 • національну оборону

1,7

2,5

 • розвиток ринкової інфраструктури

3,2

3,7

 

Для кожного виду витрат визначити коефіцієнти еластичності від доходів державного бюджету у кожній країні, пояснити їх зміст.

 

4. Зовнішньоторговельний оборот країни у поточному році склав 990 млн. дол. США і збільшився порівняно з минулим роком на 12%. При цьому експорт у поточному періоді зменшився на 20% і склав 540 млн. дол. Розрахувати:  

1. Зовнішньоторговельний оборот країни в базисному році.

2. Обсяги експорту та імпорту в базисному році.

3. Темп приросту імпорту у поточному періоді порівняно з базисним.

 

5. Експорт продукції тваринництва в країні характеризується даними:

 

 

Товар

Базисний період

Поточний період

Фізичний обсяг,

тис. т

Вартість,

млн. дол. США

Фізичний обсяг,

тис. т

Вартість,

млн. дол. США

А

3,7

14,6

4,3

19,9

Б

9,9

42,9

8,5

48,8

 

 

Розрахувати індекс середніх цін експорту продукції тваринництва в цілому та індекс умов торгівлі, якщо індекс середніх цін імпорту для цієї країні становить 1,22. Зробити висновки.

 

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА

7.1. Основна література

 1. Башкатов Б.И. Практикум по международной экономической статистике. – М.: Дело и сервис, 2000.
 2. Галіцка Е.В., Моторина Т.М. Міжнародна статистика. – К.: Київ.ун-т, 2000.
 3. Герасименко С.С., Головко В.А., Нікітіна І.М. Система національних рахунків: Навч. посібник. – К.: ІОЦ Держкомстату України, 2005. – 217с.
 4. Елисеева И.И., Костеева Т.В., Хоменко Л.Н. Международная статистика: Учеб.пособие. – Мн.: Выш.шк., 1995. – 224 с.
 5. Иванова М.В. и др. Международная статистика: Учеб.пособие/ М.В.Иванова, П.Я.Октябрьский, С.Л.Третьяков. – СПб.: СПбГУ, 1993.
 6. Клупт М.А., Силинский В.П. Международная экономическая статистика: Учеб.пособие. – Спб.: Изд-во Санкт-Петербург. Ун-та экономики и финансов, 1993.
 7. Манцуров І.Г. Статистика економічного зростання та конкурентоспроможності країни: [монографія] – К. : КНЕУ, 2006. – 388c.
 8. Международные организации системы ООН. Справочник. – М.: Международные отношения, 1990.
 9.  Моторин Р.М. Міжнародна економічна статистика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 324 с.
 10.  Сидорова А.В. Міжнародна статистика: Підручник. – Донецьк : Каштан, 2013. – 384 с.
 11.  Сидорова А.В. Практикум по международной экономической статистике. – Донецк: УкрНТЭК, 2001.

 

7.2.Додаткова література

 1. Сиденко А.В., Башкатов Б.И., Матвеева В.М. Международная статистика: Учебник – М.:  “Дело и сервис”, 1999. – 272 с.
 2. European Union and Ukraine – Facts and figures. – Luxembourg: European Communities, 2001.
 3. World Development Indicators 2000 / The World Bank. – Washington, 2000.
 4. http://unstats.un.org/unsd/default.htm - Департамент статистики ООН;
 5. http://www.unfpa.org/ - Фонд ООН в галузі народонаселення;
 6. http://www.uncitral.org/ - Комісія ООН з права міжнародної торгівлі;
 7. http://www.unep.org/ - Програма ООН з навколишнього середовища;
 8. http://www.ilo.org/   - Міжнародна організація праці;
 9. http://www.worldbank.org/ - Всесвітній банк;
 10. http://www.imf.org/ - Міжнародний валютний фонд;
 11. http://www.who.int/en/ - Всесвітня організація охорони здоров`я;
 12. http://www.wto.org/ - Світова організація торгівлі;
 13. http://isi.cbs.nl/ -  Міжнародний статистичний інститут;
 14. http://eurostat.ec.europa.eu/ - Статистичний офіс Європейської співдружності.
 15. http://www.ukrstat.gov.ua/ - Державна служба статистики України

 

7.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси

Дистанційні курси

 1. Prometheus: Аналіз даних та статистичне виведення на мові R [Електронний ресурс]: дистанційний курс . Режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/IRF/Stat101/2016_T3/about
 2. Навчальні курси з Excel [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://support.office.com/uk-ua/article/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%B7-Excel-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?wt.mc_id=otc_home&ui=uk-UA&rs=uk-UA&ad=UA
 3. Основы статистики [Електронний ресурс]: дистанційний курс. Режим доступу: https://stepik.org/course/76/
 4. Статистика – Мазуренко О.К., Єрін Д.Л. – IEIF25032U [Електронний ресурс]:дистанційний курс Moodle для студентів спеціалізації 051 Економіка      / О.К.. Мазуренко, Д.Л.. Єрін. — К.: КНЕУ, 2016    -    Режим доступу: http://do-m.kneu.kiev.ua/course/view.php?id=40.

Державна статистика

 1. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
 2. Національний банк України [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=65162&cat_id=36674
 3. Державна фіскальна служба [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://sfs.gov.ua/
 4. Міністерство фінансів [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://www.minfin.gov.ua/
 5. CIS Stat [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://www.cisstat.org/eng/index.htm
 6. Eurostat [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/
 7. United Nations >> Department of Economic and Social Affairs >> Statistics Division [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://unstats.un.org/home/
 8. World Bank Open Data [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://data.worldbank.org/
 9. Відео-поради «Де шукати макроекономічну статистику». Доступп та YouTube-каналі Дмитра Єфремова: https://goo.gl/wyEoXN  [Електронний ресурс]  - Режим доступу:

https://www.youtube.com/watch?list=PL47J5SK7_WorzNx7wWSI9BXQtpj-1uqV0&v=e3sXvvMpBPw&app=desktop

    Електронні підручники

 1. Відкритий посібник з відкритих даних для громадських організацій, журналістів, і не тільки… [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://socialdata.org.ua/manual/
 2. Ілюстрований підручник по SPSS [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://man.odn.org.ua/Page-1/SPSS_10/index.html
 3. Statistica [Електронний ресурс]  - Режим доступу: http://bourabai.kz/tpoi/statistica/index.htm
 4. Інтерактивний продукт візуалізації та обработки даних Tableau [Електронний ресурс]  - Режим доступу: https://community.tableau.com/thread/153776