Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародна торгівля

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ  САМОСТІЙНОЇ ТВОРЧОЇ РОБОТИ  З КУРСУ

«Міжнародна торгівля»

 

Вимоги до знань та умінь студентів у процесі виконання  самостійної роботи. Студент повинен вміти:

 • отримувати та аналізувати економічну інформацію з національних та зарубіжних джерел;
 • робити аналітичну оцінку кількісних та якісних міжнародних торговельних параметрів (наприклад, динамічних рядів, коефіцієнтів, аналітичних порівнянь);
 • робити розрахунки аналітичних показників;
 • здійснювати аналіз показників та виявляти на їхній основі тенденції розвитку різних аспектів торгівлі конкретної країни.

 

Робота складається з 2 розділів, вступу, висновків та списку джерел.

Вступ: актуальність дослідження зовнішньої торгівлі країни для її розвитку.

Розділ 1. Розвиток зовнішньої торгівлі країни. В цьому розділі рекомендовано дати характеристику таким тенденціям:

 • зміна місця країни на світовому ринку (динаміка частки країни в світовому експорті та імпорті);
 • розвиток зовнішньої торгівлі країни (динаміка експорту та імпорту у порівнянні з динамікою ВВП; зіставлення зі світовими тенденціями);
 • значення зовнішньоторговельного сектора (динаміка експортної та зовнішньоторговельної квот; обсяг експорту/імпорту на душу населення та порівняння основними країнами-партнерами);
 • стан зовнішньої торгівлі (динаміка сальдо торговельного балансу та коефіцієнту покриття експорту імпортом в цілому та за основними товарними групами);
 • основні та нові країни-партнери (динаміка географічної структури експорту та імпорту);
 • зміни в товарній структурі зовнішньої торгівлі (динаміка товарної структури експорту та імпорту; спеціалізація та її тенденції; аналіз коефіцієнту концентрації експорту; аналіз коефіцієнту диверсифікації експорту; критичний імпорт та вирішення проблем; чи є країна великим гравцем на певних товарних ринках; внутрішньогалузева торгівлі за окремими товарними групами);

Розділ 2. Зовнішньоторговельна політика країни:

 • характер торговельного режиму;
 • використання мита, середній рівень мита, митні процедури;
 • використання нетарифних інструментів (квот, ліцензій, прихованих інструментів, фінансових інструментів);
 • політика щодо підтримки експортерів, валютно-кредитне регулювання;
 • функціонування організованих товарних ринків.

Висновки та рекомендації.

 

Вимоги до написання. Робота не повинна перевищувати 20 стор. чистого тексту (без первинних таблиць і списку джерел). Шрифт 14 пт Times New Roman, через 1 інтервал.

Таблиці з первинними статистичними даними та розрахунковими показниками даються в додатку.

Вступ і висновки – по 1 стор.

У списку джерел електронні джерела повинні надаватися із назвами з екрану.

 

Оцінювання. Робота оцінюється у 20 балів: 10 балів – текст (подається в електронному вигляді; 10 балів – презентація.