Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

київський національний університет

імені тараса шевченка

 

економічний факультет

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

вступних випробувань

для осіб, які вступають на базі ОР «молодший спеціаліст» на третій курс денної форми навчання за ОР «бакалавр»

ГАЛУЗі ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА і підприємництво»

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 

6.030503 «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

 

 

 

 

Затверджено Вченою радою економічного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № 5 від 20 грудня 2016 р.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

київ – 2017


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Програма розроблена на підставі Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, відповідно Умов прийому до вищих навчальних закладів України та Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 році.

У цій програмі терміни вживаються у такому значенні:

вступне випробування – перевірка згідно з даною програмою рівня знань, умінь, навичок вступника та, відповідно, рівня його здібностей до навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», що проводиться у формі фахового випробування з метою оцінювання зазначеного рівня для конкурсного відбору;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

конкурсний бал – підсумкова сума балів, до якої входять середній бал додатку до диплома молодшого спеціаліста та результати оцінювання фахового випробування вступника;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників на навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за рейтинговим списком вступників;

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання відповідно до Правил прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2015 році та згідно з чинним законодавством;

фахове випробування – форма вступного випробування на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра при прийомі на навчання за скороченим терміном підготовки, порядок проведення якого (письмовий екзамен) визначається Регламентом проведення фахового випробування при вступі до Київського національного університету імені Тараса Шевченка на напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка». Фахове випробування – професійно зорієнтоване випробування, під час якого вступник демонструє компетенції (знання, уміння та здатності) (далі – компетенції), що засвідчують його здатність навчатись у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за означеним напрямом підготовки.

Мета фахового випробування полягає у діагностиці рівня компетенцій, набутих вступниками у процесі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” та необхідних для опанування навчальних дисциплін, передбачених програмою підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка».

Вимоги до вступників. Для успішного опанування освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» вступники повинні:

-                   бути здатними до особистісного формування компетенцій, передбачених навчальними дисциплінами інтегрованого навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»;

-                   мати освітньо-кваліфікаційний рівень “молодший спеціаліст” за однією із споріднених спеціальностей підготовки (зазначених у Правилах прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2017 році);

-                   вільно володіти державною мовою.

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

 

Програма фахового випробування містить питання та практичні завдання з основ міжнародної економіки, які відображають основні аспекти напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка» та відповідають навчальним програмам загальноосвітніх навчальних закладів України.

У процесі визначення балу за фахове випробування враховуються:

– відповідь вступника на запитання зі змістовного модулю І (оцінюється від 0 до 30 балів);

– відповідь вступника на запитання зі змістовного модулю ІІ (оцінюється від 0 до 30 балів);

– вирішення вступником комплексного практичного завдання із проведенням відповідних розрахунків та надання обґрунтованих відповідей (оцінюється від 0 до 40 балів).

Результати фахового випробування у підсумку оцінюються за 100-бальною шкалою.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА“

для проведення фахового випробування

за напрямом підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

 

Змістовий модуль 1: „Теоретичні основи, загальні передумови та закономірності функціонування міжнародної економічної системи

 

Тема 1. Світове господарство та міжнародна економічна система

Світове господарство. Виникнення та етапи розвитку світового господарства. Характерні риси СГ.

Сутність та структурні елементи міжнародної економіки. Критерії аналізу структури міжнародної економіки. Економічна глобалізація та регіоналізація. Відкрита економіка. Система економічних показників для аналізу тенденцій розвитку міжнародної економіки.

Суть та етапи розвитку міжнародних економічних відносин. Основні форми міжнародних економічних відносин.

Світовий ринок: поняття та структура, його сучасні особливості. Регіональна, товарна та соціально-економічна структура світового ринку.

 

Тема 2. Теорії міжнародної торгівлі

Меркантилізм як перша спроба теоретичного обґрунтування міждержавного обміну товарами.

Класичні теорії міжнародної торгівлі. Теорія абсолютної переваги А. Сміта. Теорія порівняльної переваги Д.Рікардо. Теорія міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна. Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва в наслідок міжнародної торгівлі Хекшера-Оліна-Самуельсона. Теорема впливу зміни цін товарів на ціни факторів виробництва в наслідок міжнародної торгівлі Столпера – Самуельсона. Теорема Рибчинського та ефект деіндустріалізації в наслідок міжнародної торгівлі. Парадокс Леонтьєва.

Теорія загальної рівноваги. Стандартна модель міжнародної торгівлі. Встановлення світової ціни. Виграш від міжнародної торгівлі та нерівномірність його розподілу.

Альтернативні теорії міжнародної торгівлі та чинники їх розвитку. Теорія життєвого циклу продукту та динамічна теорія міжнародної торгівлі Р. Вернона. Теорія ефекту масштабу та розвиток міжнародної торгівлі. Теорія внутрішньогалузевої міжнародної торгівлі. Недосконала конкуренція та розвиток міжнародної торгівлі. Теорія конкурентних переваг М. Портера.

 

Тема 3. Міжнародна торгівля товарами та послугами

Міжнародна торгівля в системі міжнародних економічних відносин. Умови торгівлі. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі.

Товарна структура міжнародної торгівлі та сучасні зрушення, що в ній відбуваються.

Географічна структура міжнародної торгівлі. Сучасні зрушення в товарній та географічній структурі міжнародної торгівлі.

Міжнародна торгівля послугами: принципи та форми.

Основні тенденції розвитку світової торгівлі. Вплив Світової організації торгівлі на розвиток міжнародної торгівлі.

Місце і роль України в світовій торгівлі.

 

Тема 4. Міжнародна торгівельна політика

Основні види торговельної політики та їх сучасні особливості. Протекціонізм, лібералізм. Особливості сучасного протекціонізму.

Тарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Поняття мита та митного тарифу. Види мита. Функції мита. Економічні наслідки введення мита на імпорт. Випадок малої та великої країни.

Нетарифні методи регулювання міжнародної торгівлі. Кількісні обмеження зовнішньої торгівлі. Квотування, контингентування та ліцензування. Наслідки введення експортних та імпортних квот. «Добровільне» обмеження експорту. Фінансові методи регулювання торговельних потоків. Внутрішні та зовнішні субсидії. Демпінг та антидемпінгові мита. Приховані методи торговельної політики.

 

Тема 5. Міжнародна економічна інтеграція

Сутність економічної інтеграції та чинники її розвитку. Типи інтеграційних об’єднань на мікрорівні міжнародної економічної системи.

Регіональна економічна інтеграція країн. Стадії економічної інтеграції: преференційна торгівля, зона вільної торгівлі, митний союз, спільний ринок, економічний союз.

Принципи оцінки глибини інтеграційних процесів. Статичні і динамічні ефекти регіональної економічної інтеграції.

 

Змістовний модуль 2. Міжнародний рух факторів виробництва та міжнародні фінанси

 

Тема 6. Міжнародний рух капіталу

Поняття та форми міжнародного руху капіталу.Чинники міжнародної міграції капіталу.

Взаємозв’язок міжнародної торгівлі та руху факторів. Правило Вальраса.

Поняття та основні форми здійснення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Економічний ефект ПІІ. Сучасні особливості прямих зарубіжних інвестицій. Державна підтримка ПІІ.

Транснаціональні корпорації як основний суб’єкт здійснення ПІІ в сучасних умовах.

Міжчасова торгівля та міжнародний рух капіталу. Сутність, передумови та тенденції розвитку міжнародного кредитування. Основні інструменти міжнародного кредитування.

Особливості залучення міжнародних інвестицій в Україну.

 

Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили

Поняття міжнародної міграції робочої сили. Основні види та чинники міжнародної міграції. Етапи розвитку міграційних процесів. Основі центри при тяжіння робочої сили та основі міграційні потоки.

Соціально-економічні наслідки міграції для країн-експортерів та імпортерів робочої сили.

Держане регулювання міграції. Міграційна політика. Основні форми державного регулювання міжнародної міграції.

 

Тема 8. Міжнародна передача технологій

Сутність міжнародних науково-технічних зв’язків та їхні форми.

Світовий ринок технологій та його сутність. Суб’єкти ринку і форми трансферу технологій.

Правові форми захисту технологій. Ліцензійна торгівлі в міжнародній економіці. Специфіка економічних розрахунків при купівлі-продажу ліцензій.

Міжнародна торгівля «ноу-хау».

Франчайзинг як сучасна форма міжнародного руху технологій.

Міжнародний інжиніринг та консалтинг.

Міжнародна технічна допомога.

Державне та міждержавне регулювання передачі технологій, його механізми.

 

Тема 9. Валютний курс та валютний ринок

Валюта та її види. Конвертованість валют. Міжнародні резервні валюти.

Сутність та види валютного курсу. Режими валютного курсу.

Закон єдиної ціни. Паритет купівельної спроможності. Теорія абсолютного та відносного ПКС.

Роль центрального банку в системі вільно плаваючих та фіксованих валютних курсів.

Наслідки девальвації для валютного ринку. Вплив девальвації на чистий експорт (“J-крива”).

Економічна політика та реальний валютний курс.

Валютний ринок – сутність, функції суб’єкти, операції. Рівні функціонування валютного ринку. Формування попиту і пропозиції на валюту.

Сутність та структура міжнародної валютно-фінансової системи.

Система золотого стандарту. Система золото-девізного стандарту. Бреттон-Вудстька валютна система. Ямайська валютна система.

Європейська валютна система – сутність та її основні елементи.

Світові фінансові центри – види та особливості функціонування.

 

Тема 10. Платіжний баланс та зовнішня збалансованість країни

Сутність платіжного балансу. Класифікація статей платіжного балансу.

Рахунок поточних операцій. Рахунок операцій з капіталом. Фінансовий рахунок.

Взаємозв’язок рахунків платіжного балансу.

Зовнішня збалансованість  та рівновага платіжного балансу Методи регулювання платіжного балансу. Методи фінансування дефіциту платіжного балансу.

Макроекономічна політика у відкритій економіці за умови різного рівня мобільності капіталу. Стимулююча та стримуюча бюджетно-податкова політика, монетарна політика та зовнішньоторговельна політики в моделі відкритої малої економіки за  умови фіксованого валютного курсу та низької мобільності капіталу. Стимулююча та стримуюча бюджетно-податкова політика, монетарна політика та зовнішньоторговельна політики в моделі відкритої малої економіки за  умови гнучкого валютного курсу та низької мобільності капіталу.

 

Тема 11. Міжнародні економічні організації

Види та функції міжнародних економічних організацій.

Регіональні міжнародні економічні організації.

Міжнародні неурядові економічні організації.

Міжнародні  та регіональні валютно-кредитні і фінансові організації.

ООН і міжнародне економічне співробітництво.

Україна в міжнародних економічних організаціях.

 

РЕКОМЕНДОВАНА  ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. - 8-ме вид., переробл. і допов. - К. : Знання, 2011. - 470 с. 
 2. Міжнародна економіка: Підручник / за ред. А.П. Румянцева. – 3-тє вид., перероб і доп. - К.: Знання, 2006. – 479 с.
  1. Міжнародна економіка: Практикум. / А.О. Старостіна та ін. - К.: ТОВ НВП "Інтерсервіс" , 2015. - 416 с. 
  2. Міжнародна економіка: навч. посіб. / Білоцерківець В.В. [та ін.] ; за ред. А.О. Задої та В.М. Тарасевича. - Д. : Вид-во ДУЕП, 2010. – 339 с.
  3. Міжнародні економічні відносини: теорія: підруч. для студ. екон.спец.вищ. навч. закл. / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. – 408 с.
  4.  Шнирков О.І. Міжнародні економічні відносини: конспект лекцій / О.І. Шнирков, Р.О. Заблоцька // 3-є вид. – Дніпропетровськ, 2012. – 256 с.

Додаткова:

 1. Базилевич В.Д., Ільїн В.П. Інтелектуальна власність: креатини метафізич­ного пошуку. - К.: Знання, 2008. - 687 с.
 2. Дідківський М.І. Міжнародний трансфер технологій: навч. посіб. - К. : Знання, 2011. - 365 с. 
 3. Кругман Пол Р., Обстфельд М. Международная экономика: Учебник / В. Кузин (пер.с англ.), О. Лисочкина (пер.с англ.). - 5. междунар. изд. - СПб. : Питер, 2003. - 831 с.
 4. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях: Навч. посіб. / К.І. Ржепішевський (ред.). - К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 5. Міжнародні економічні відносини: практикум / О.І Шнирков та ін.; за ред. О.І Шниркова. – Черкаси: видавець Ю.А Чабаненко, 2013. - 387 с.
 6. Світова економіка: Навч. посіб. / Рогач А.І. та ін. – К.: ІМВ, 2012. - 288 с.
 7. Софіщенко І.Я. Торговельно-економічні відносини між Україною та ЄС: стан та перспективи: Навч. посіб. – К.: Міленіум, 2009. – 314 с.
 8. Старостіна А.О. Економіка зарубіжних країн : навч. посіб. / А.О. Старостіна,  А.О. Длігач, Н.В. Богомаз. – К. : Знання, 2009. – 454 с. 

 

 

 

ПРИКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

 

вступних випробувань

для осіб, які вступають на базі ОКР «молодший спеціаліст» на ТРЕТІЙ курс денної форми навчання за ОС «бакалавр»

зА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 6.030503  «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

 

 

Теоретичне запитання 1 (20 балів). Розподіл вигоди від міжнародної торгівлі між країнами: підхід неокласичної теорії міжнародної торгівлі.

 

Теоретичне запитання 2  (20 балів). Міжнародний рух робочої сили суть, форми та сучасні напрями. Економічні наслідки міжнародного руху робочої сили: розподіл виграшу між країнами.

 

Тести (20 балів).

1. Який з наведених ефектів визначає характер виграшу країни від міжнародної торгівлі за моделлю Д. Рікардо? Оберіть правильну відповідь.

 

 

 1. Економічний ефект від обміну;
 2. Економічний ефект від спеціалізації виробництва та збільшення споживання;
 3. Економічний ефект від збільшення масштабу виробництва.

 

2. Відповідно до теореми Хекшера-Оліна країни спеціалізуються на виробництві і експорті (оберіть правильну відповідь): 

1)                 продуктів інтенсивного використання дефіцитних факторів виробництва;

2)                 продуктів інтенсивного використання надлишкових для країни факторів виробництва;

3)                 спеціалізація у міжнародній торгівлі не визначається забезпеченістю економіки країни факторами виробництва.

3. У неокласичній теорії міжнародної торгівлі на основі базової моделі Хекшера-Оліна (оберіть правильну відповідь):

1)      заперечуються класичні підходи у теорії міжнародної торгівлі;

2)      доведено, що експорт товарів – це субститут експорту факторів виробництва;

3)      можна пояснити зростання внутрішньофірмової торгівлі ТНК;

4)      В. Леонтьєвим була обгрунтована структура зовнішньої торгівлі США. 

4. Якщо із зростанням видобування та експорту мінеральної сировини в країні занепадає експорт продукції оброблювальної промисловості, економісти говорять про (виберіть правильну відповідь): 

1)                 трансформаційний спад економіки країни;

2)                 шоки пропозиції; 

3)                 «голландську хворобу» в економіці країни.

5. Теорія міжнародного життєвого циклу товару Р. Вернона (оберіть правильну відповідь):

1)                 належить до теорії попиту на імпортні товари;

2)                 пояснює динаміку структури міжнародної торгівлі;

3)                 є складовою неокласичних концепцій міжнародної торгівлі.

 6. В наслідок міжнародної трудової міграції при незмінності інших умов чистий економічний виграш отримують (оберіть правильну відповідь): 

1)                 наймані працівники  в країні-донорі і підприємці в країні-реципієнті.

2)                 підприємці в країні донорі і працівники в країні-реципієнті.

3)                 наймані працівники  в країні-реципієнті і наймані працівники  в країні-донорі.

4)                 підприємці в країні-донорі і в країні-реципієнті.

5)                 немає правильної відповіді.

7. Яку назву має інтеграційне угруповання країн, в якому скасовано мито у взаємній торгівлі та збережено національні митні обмеження у торгівлі з третіми країнами?

1. Економічний союз.

2. Митний союз

3. Зона вільної торгівлі

8. До прямих іноземних інвестицій належить вкладення капіталу за кордоном (оберіть правильну відповідь): 

1)                 з метою отримання відсотку за надану іноземному позичальнику позику;

2)                 з метою отримання контролю над об'єктом і реалізації довгострокових інтересів інвестора;

3)                  у проекти заздалегідь обумовлені міждержавними угодами;

4)                 немає правильної відповіді.

9. Виберіть із запропонованого визначення зв'язаного міжнародного кредиту. 

 

 

 1. Кредит, який зобов'язує позичальника повернути гроші у визначений термін.
 2. Кредит, отримання якого пов'язане з політичними поступками кредиторові.
 3. Кредит, що припускає придбання позичальником товарів і послуг, заздалегідь визначених кредитором.

 

10. До якого виду валют належить національна валюта, що використовується для міжнародних розрахунків, кредитування, інвестицій ?

 

 

 1. Вільноконвертована валюта;
 2. Частково конвертована валюта;
 3. Резервна валюта;
 4. Неконвертована валюта.

 

 

Задача 1 (20 балів).  

Країна виробляє і використовує постійні магніти. Їх внутрішній попит становить D d = 800 – 20P, а пропозиція S d = 100 + 10P. Світова ціна на магніти P w = 20 USD. Уряд вводить квоту, яка обмежує імпорт магнітів 100 штуками.

1)      Скільки магнітів і за якою ціною Україна буде виробляти в умовах вільної торгівлі?

2)      Який буде обсяг імпорту, якщо світова ціна на магніти встановиться на рівні Pw = 20 USD?

3)      Як імпортна квота вплине на доходи імпортерів, які отримали право на імпорт у рамках квоти, від її введення?

4)      Які будуть втрати споживачів?

Покажіть ці наслідки введення імпортної квоти графічно.

 

Задача 2 (20 балів).  

Однакові за споживчими характеристиками та якістю товари в одній країні коштують 5 тис. дол., а в іншій – 100 тис. грн. За умови обмінного співвідношення валют 1 USD = 25 UAH  розрахувати показник реального валютного курсу.

Визначити:

 

 

 1. Як зміниться реальний валютний курс, за умови, що в наслідок інфляції в Україні вартість товару збільшиться на 10%, а номінальний валютний курс залишиться незмінним?
 2. Поясніть, як вплине зміна реального валютного курсу на конкурентні позиції виробників товару на зовнішньому ринку?

 

 

___________________________________________________________________

 

 

 

 

Критерії оцінювання:

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання – 100 балів.

 

 

Характер завдання

Макс. к-ть балів

1

Теоретичне питання проблемного характеру

20 балів

2

Теоретичне питання проблемного характеру

20 балів

3

Тести

20 балів

4

Задачі

40 балів

Всього

100 балів