Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародна економіка

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

                                Факультет міжнародної економіки

Кафедра міжнародної економіки і світових фінансів

 

                                                                                                                                                                                     «ЗАТВЕРДЖУЮ»

                                                                                                    Завідувач кафедри

                                                                                                         ______________

                                                                                             «___»__________20__р

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ПП 3.13 МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

(назва навчальної дисципліни)

 

для студентів ОКР «бакалавр»

 

з напрямів підготовки  6.030504 Економіка підприємства

                                     6.030507 Маркетинг  

                                     6.030509 Облік і аудит  

                                   6.030506 Прикладна статистика

                         6.030508 Фінанси і кредит

 

інститут, факультет, відділення Економічний факультет

                                                                                                                                (назва центру, факультету)

 

                                                                                                      Схвалено:

                                                                                        на засіданні кафедри

                                                                                        Протокол  № ___­

                                                                                        від «___»  _______ 20 _ р.

 

 

Розробник:

Ст. викладач кафедри

Головко Л.С.

 

 

 

 

Дніпро – 2017 рік

Зміст практичної  частини індивідуального завдання

         Розрахункова робота містить 6 розрахункових завдань. Номер варіанту студентом обирається відповідно номеру у списку групи.

Завдання 1.

Визначити всі відсутні у таблиці показники відповідно до номеру варіанту [див. табл. 1]

Примітка:

C – споживчі витрати домашніх господарств і держави;

I – інвестиційні витрати фірм, підприємств;

X – експорт товарів і послуг;

IM – імпорт товарів і послуг;

Xn – чистий експорт товарів і послуг;

ВВП – валовий внутрішній продукт;

ВНП – валовий національний продукт;

ВНД - валовий національний дохід;

ЧФД – чистий факторний дохід з – за кордону (NY);

ЧТ – чисті трансферти   з – за кордону (NT);

А – абсорбція;

САВ – сальдо платіжного балансу;

S – заощадження.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2.

Внутрішня ціна імпортного товару А після введення адвалерного мита складає а грн. Ціна, за якою даний товар імпортується, складає в дол. Визначте ставку адвалорного тарифу на імпорт даного товару.

         Непряме котирування грн.  до долара складає с   [див. табл. 2].

Завдання 3.

За грудень 2007 р. номінальний валовий курс гривні по відношенню до долара змінюється з а до в. За цей місяць ціни у США зросли на с%, а в Україні – на d%. Що відбулося з реальним валютним курсом гривні до кінця грудня? Проаналізуйте динаміку національного і реального валютного курсу через індекси, прийняв номінальний валютний курс гривні на початок грудня за 100% [див. табл. 3].  

Завдання 4.

За даними таблиці 4 виконайте наступні завдання відповідно номеру варіанту:

Таблиця 4.

Показники

2006

2007

2008

Експорт товарів і послуг

385,6

491,5

589,5

Імпорт товарів і послуг

3795,4

5101,3

590,5

Експорт капіталу

528,7

720,7

820,2

Імпорт капіталу

525,1

820,5

932,8

ВВП

7015,2

8075,5

9010,1

Зовнішній борг

10,1

11,2

11,5

Потреба в інвестиціях в країні

20

30

35

Чисельність населення, млн. осіб

51,8

52

52,08

Світовий експорт товарів і послуг

25010,8

25320,5

25943,2

Варіант 1. Розрахувати показники ступеню відкритості економіки даної країни по кожному року.

Варіант 2. Розрахувати торговий оборот, сальдо торгового балансу даної країни по кожному року.

Варіант 3. Оцінити динаміку показників ступеню відкритості економіки даної країни за 2006 – 2008 рр.

Варіант 4. Визначити показники даної країни у міжнародному поділі праці.

Варіант 5. Оцінити динаміку торгового обороту і сальдо торгового балансу за 2006 – 2008 рр.

Варіант 6. Оцінити динаміку показників участі країни у міжнародному поділі праці за 2004 -2006 рр.

Варіант 7. Оцінити динаміку сальдо експорту-імпорту капіталу даної країни за період 2006 – 2008 рр. і класифікуйте країну по відповідному показнику.

Варіант 8. Оцінити динаміку основних показників у розрахунку на душу населення.

Варіант 9. Оцінити динаміку показників участі країни у світовій торгівлі товарами та послугами у 2006 – 2008 рр.

Варіант 10. Визначити сальдо торгового балансу і сальдо експорту-імпорту капіталу по кожному року. На скільки процентів повинен змінитися ВВП країни у 2009 р., щоб коефіцієнт імпорту капіталу збільшився до 10% при незмінній величині іноземного капіталу.

Варіант 11. Класифікуйте країну по сальдо експорту-імпорту капіталу. На скільки процентів повинен змінитися ВВП країни у 2009 р., щоб коефіцієнт імпорту капіталу збільшився до 20% при незмінній величині іноземного капіталу.

Варіант 12. Визначити показники ступеню відкритості економіки даної країни по кожному року і оцінити їх динаміку.

Варіант 13. Обчислити всі можливі показники щодо наявних даних стосовно участі країни у міжнародному поділі праці.

Варіант 14. Оцінити динаміку показників ступеню відкритості економіки за період у 2006 – 2008 рр.

Варіант 15. Визначити показники міграції капіталу даної країни по кожному року за період 2006 – 2008 рр.

Варіант 16. Визначити експортну квоту, імпортну квоту і зовнішньоторгову квоту і проаналізувати за період 2006 – 2008 рр.

Завдання 5.

Україна виробляє і споживає товар В. Внутрішня пропозиція товару В складає S = а + в . р, а попит на нього D = c – d . р. Світова ціна товару В складає е дол. Яка кількість товару В і за якою ціною Україна буде випускати в умовах вільної торгівлі? Яким буде обсяг імпорту товару В при світовій ціні е на нього? Яка імпортна квота, встановлена урядом у розмірі 50 од., вплине на внутрішню ціну товару В? На скільки збільшаться доходи імпортерів, отриманих право на імпорт у рамках квоти від її введення? Якими будуть втрати споживачів? [див. табл. 5].

Завдання 6.

Варіант 1.

Класифікуйте країни залежно від величини експорту-імпорту капіталу. Визначте показники участі країни у процесах ММК. Визначте відносні показники участі країни у процесах ММК (міжнародної міграції капіталу).

млн. євро

країна

ВВП

IMк

Д (к)

А

270

85

43

210

В

300

80

10

15

С

398

58

120

180

Д

5135,6

1200

1850

3527

Варіант 2.

Які відносні показники участі даної країни у процесах ММК можна розрахувати, використовуючи дані таблиці?

(млн. дол.)

Показник

2007 р.

2008 р.

1. Продукція іноземних компаній у даній країні

1985

 

2. Продукція змішаних компаній у даній країні

265,2

 

3. Імпорт капіталу

225,3

198

4. Експорт капіталу

1356,1

2151,5

5. Прямі іноземні інвестиції

1820,5

 

6. Чисельність населення, млн. осіб

48,62

 

7. ВНП

7351,9

 

Варіант 3.

Внутрішня потреба у капіталовкладеннях у країні N, становить 135 млн. EUR. Визначте величину імпорту, необхідну країні для покриття 15% її потреби в інвестиціях.

Варіант 4.

Імпорт капіталу у країні  М у 2007 р. досяг 5,2  млн. EUR. На скільки повинен збільшитися ВВП країни М наступного року, щоб при колишньому обсязі імпорту, коефіцієнт імпорту капіталу знизився на 10%. ВВП 2007 року досяг у країні М 28,7 млн. EUR.

Варіант 5.

Виявіть, зміна якого показника вплинула на динаміку КЕК більшою мірою. Визначити коефіцієнт експорту капіталу для 2007 і 2008 рр. Зробити висновки.

Х, млн. дол.

ВВП, дол.

КЕК, %

2007

2008

2007

2008

2007

2008

925

1007,5

3572,1

3398,9

 

 

Варіант 6.

Коефіцієнт експорту капіталу у 2007 р. для Австрії склав 20,5% при експорті капіталу у даному році у розмірі 835 млн. EUR. Визначте ВНП Австрії у 2007 р., якщо чисті факторні доходи з-за кордону складають 57,6 млн. EUR.

Варіант 7.

Імпорт товару В до України обмежений 7 тис. од. Визначте суму надходжень до державного бюджету у випадку:

а) впровадження адвалерного мита у розмірі 10%;

б) впровадження специфічного мита у розмірі 5 дол.

Визначте на скільки зміняться доходи державного бюджету, якщо світова ціна товару В зміниться на 15% у випадку:

в) введення адвалерного мита у розмірі 7 %;

г) введення  специфічного мита у розмірі 5 дол.

Варіант 8.

Д = 45 ум. гр. од., Ф1 = 26%. Визначте, як зміниться величина доданої вартості у випадку дії митної системи (DД¢), якщо фактичний рівень протекції збільшиться на 5 %.

 

 

 

 

 

 

Варіант 9.

Проаналізуйте міжнародну позицію країни.

(млн. грн.)

Показник

2008 р.

1. Вартість активів, проданих іноземцям

295,6

2. Вартість активів, куплених у іноземців

305,8

3. Вартість % на вкладений капітал, отриманих з-за кордону

110

4. Вартість % на вкладений капітал, виплачених іноземцям

93,1

5. Імпорт

1274,2

6. Сальдо торгового балансу

- 12,5

Варіант 10.

Дайте оцінку стану грошового сектору країни, якщо:

1. Чисті міжнародні резерви Центрального банку

1605 млн. гр. од.

2. Чисті міжнародні резерви комерційних банків

631,2 млн. гр. од.

3. Чисті внутрішні активи

1453,6 млн. гр. од.

4. Пасиви

3689,8 млн. гр. од.

Варіант 11.

Що відбудеться з величиною міжнародних резервів держави (R), якщо сукупний доход в економіці складає 68,5 млрд. дол., абсорбція – 71,2 млрд. дол., а рух капіталу відсутній?

Варіант 12.

Центральний банк не застосовує валютних інтервенцій і не змінює величини офіційних валютних резервів.

Х = 2060 млн. дол., IM = 2052,5 млн. дол., I = 617 млн. дол.

Визначте внутрішні заощадження. Дайте оцінку стану зовнішнього і внутрішнього балансу країни.

Варіант 13.

Центральний банк не застосовує валютних інтервенцій і не змінює величини офіційних валютних резервів.

Х = 593 млн. дол., IM = 602,7 млн. дол., S = 354 млн. дол.

Визначте величину внутрішніх інвестицій. Дайте оцінку стану зовнішнього і внутрішнього балансу країни.

Варіант 14.

Визначте  для Франції.

Країна-торговий партнер

Індекс номінального валютного курсу поточного року, %

Індекс номінального валютного курсу базового року, %

Експорт млрд. дол.

Імпорт, млрд. дол.

Австрія

108,5

106,2

5,38

4,52

Німеччина

112,5

102,1

3,27

3,11

Франція

103,8

105

3,96

3,75

Варіант 15.

Визначте середній строк кредиту за умови рівномірного використання і погашення. Кредит надано на початку 1998 р. із терміном використання у 1998 – 2010 рр. На скільки середній строк кредиту менше повного строку? У якому випадку вони збігаються?

Варіант 16.

Визначте середній строк кредиту за умови нерівномірного його використання або погашення. У яких випадках кредит використовується нерівномірно?

Дата

Непогашена заборгованість, грн.

01.01.2000

5350

01.01.2001

4900

01.01.2002

3250

01.01.2003

815

01.01.2004

200

01.01.2005

100

Сума кредиту

9875