Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародна економіка КНЕУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

для всіх спеціальностей (крім 6503 та 6402)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ КНЕУ 2010


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

     

Кафедра міжнародної економіки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЇХ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

для всіх спеціальностей (крім 6503 та 6402)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Завідувач кафедри

                                                                                                                           міжнародної економіки

                                                                                                                                          А.М.Поручник

                                                                                                                                       30 серпня 2010 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ КНЕУ 2010


 

         Методичні рекомендації щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Міжнародна економіка» для всіх спеціальностей (крім 6503 та 6402), (укладачі доц., канд.економ.наук Ольщевська І.П., доц., канд.економ.наук Гайдай Ю.В., Молчанова Е.Ю. – К.: КНЕУ, 2010.

 

 

 

 

 

            Укладачі: Ольшевська І.П., канд.екон.наук, доцент

                               (КНЕУ імені Вадима Гетьмана)

                               Гайдай Ю.В., канд.екон.наук, доцент

                               (КНЕУ імені Вадима Гетьмана)

                               Молчанова Е.Ю., канд.екон.наук, доцент

                               (КНЕУ імені Вадима Гетьмана)

 

 

            Рецензенти: Швиданенко О.А., д.екон.наук, професор

                               (КНЕУ імені Вадима Гетьмана)

                               Столярчук Я.М., д.екон.наук, доцент

                               (КНЕУ імені Вадима Гетьмана)

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедпи міжнародної економіки

Протокол №1 від 30 серпня 2010 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 КНЕУ, 2010

 

ВСТУП

 

 

Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. 

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною “Міжнародна економіка” включає такі форми:

-              підготовка до семінарських (практичних) занять;

-              підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;

-              виконання індивідуальних обов’язкових і вибіркових завдань;

а саме:

-        виконання завдання дослідницького аналітичного характеру;

-        розв’язання варіантів ситуаційних вправ та задач;

-        критичний огляд наукових публікацій за обраною проблематикою;

-              презентація результатів дослідження на задану тематику, в т.ч. виступ на конференції;

-              написання рефератів;

-              підготовка до іспиту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА, ОБСЯГ І ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною оцінкою та  передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються кожним студентом у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи наведений у Карті самостійної роботи студентів, яка включається до “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, що розміщуються на сайті КНЕУ.

Студенти повинні самостійно брати матеріали на внутрішньому сайті КНЕУ відповідно до ухвали Вченої ради від 1 грудня 2005 р. «Про затвердження Положення про організацію самостійної роботи та індивідуально-консультативної роботи» та наказу від 06.12.2005 №683 «Про затвердження положення про організацію самостійної роботи та індивідуально-консультативної роботи у КНЕУ». Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи та на власний розсуд визначитись з вибірковим завданням для самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали проставляються у Журналі обліку поточної успішності студентів та враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

 

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4

Денна та вечірня форми навчання

І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.1.   Підготовка до семінарських  занять

Протягом семестру

Оцінка системності і активності роботи на семінарських та практичних заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2 Модульне завдання № 1

За графіком проведення занять

Оцінка правильності виконання модульних робіт

6

1.3. Модульне завдання № 2

За графіком проведення занять

Оцінка правильності виконання модульних робіт

6

Разом балів за обов’язкові види СРС

42

ІІ. Вибіркові

2.1. Підготовка аналітичної доповіді на основі наукових публікацій і статистичних даних проблемних питань за заданою тематикою

Протягом семестру

Підготовка письмової доповіді та обговорення результатів дослідження під час аудиторних занять з використанням кооперативних методів

4

2.2. Підготовка презентації проблемних питань з використанням мультимедійного проектору (із побудовою схем, графіків, таблиць, діаграм тощо)

Протягом семестру

Презентація та обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять із застосуванням кооперативних методів навчання

4

2.3. Підготовка есе обсягом 4-5 сторінок за тематикою питань курсу, винесених на СРС

Протягом семестру

Перевірка правильності виконання завдання

4

2.4. Критичний огляд наукових публікацій з обраної тематики

Протягом семестру

Перевірка правильності виконання завдань

4

2.5. Вирішення конкретних економічних проблемних ситуацій, розв’язування економічних задач, кейсів, ситуаційних завдань  та розробка пропозицій щодо вирішення виявлених проблем

Протягом семестру

Перевірка правильності виконання завдання

4

2.6. Участь у наукових конференціях, круглих столах, семінарах, симпозіумах тощо

За графіком проведення

Перевірка правильності виконання завдань

8

Разом балів за вибіркові види СРС

8

Всього балів за СРС

50

Заочна форма навчання

Обов’язкове

Виконання індивідуального завдання з аналізу сучасних проблем світової економіки та формування аналітичної записки

Відповідно до навчального плану

Перевірка правильності виконання завдань

20

Разом балів

20

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ І ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

Плани проведення семінарських (практичних) занять, а також методичні вказівки до виконання навчальних аудиторних завдань наведено в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни – Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.М.Поручник, Я.М.Столярчук, О.Д.Павловська та ін. – К.: КНЕУ, 2005.

Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється за максимальною оцінкою 30 балів із 50, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Шкала оцінювання відповідей на семінарських заняттях становить: 0-3 балів за кожне семінарське заняття (0 балів оцінка «незадовільно»; 1 бал – оцінка «задовільно»; 2 бали – оцінка «добре»; 3 бали – оцінка «відмінно»).

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент протягом семестру на семінарах (30 балів), розраховується на підставі реальної кількості занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт (8 семінарів), за виключенням останнього семінарського занять для проведення модульної контрольної роботи:

 • сім семінарських занять максимально по 3 бали (21 бал). Вона базується на оцінюванні активності та рівня знань студентів при обговоренні питань, винесених на семінарські заняття, у тому числі розв’язанні розрахункових завдань, участі у ділових іграх тощо;
 • інші 9 (від 0 до 3) балів студенти отримують на семінарських заняттях за виконання різної складності завдань, що пропонуються для виконання студентам, та різного переліку компетенцій, які повинні сформуватися у студентів під час даного виду занять, зокрема, робота в групі або групах, що передбачає обговорення проблемного питання, обговорення кейсу, ситуаційної вправи, презентації- тощо.

 

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ (ОБОВ’ЯЗКОВИХ І ВИБІРКОВИХ)       ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ І ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

Виконання завдання аналітичного характеру

Завдання аналітичного характеру виконується за обраною студентами денної і вечірньої форм навчання тематикою. Тема аналітичного завдання не повинна повторюватися у студентів однієї групи. Інформаційною базою для підготовки студентами навчального завдання аналітичного характеру є статистичні матеріали у вигляді таблиць, перелік яких формується в рамках певних тематичних блоків.

Статистичні матеріали для виконання даного завдання знаходяться у викладача і видаються студентам за варіантами відповідно до їх порядкового номера у журналі поточної успішності. 

Виконання завдання дослідницького характеру потребує використання інформаційно-довідкових матеріалів:

–                      аналітичних звітів міжнародних фінансово-економічних організацій таких, як МФВ, Світовий банк, різноманітних організацій системи ООН тощо;

–                      статей загальновідомих західних і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики;

–                      статистичних даних авторитетних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: інформаційної бази СБ, Heritage Foundation, Центру міжнародної конкурентоспроможності, Міжнародного економічного форуму та інших.

Студент повинен проаналізувати дані з інформаційно-довідкових матеріалів в динаміці не менше ніж за 5 років за допомогою статистичних показників, серед яких повинні бути абсолютні, відносні (темп росту, приросту, індекси), середні величини, показники варіації тощо. На підставі аналізу статистичних даних студент повинен виявити тенденції і встановити їх причини. Результати досліджень повинні бути представлені у вигляді нових таблиць, діаграм, графіків, що є обов’язковою вимогою до виконання завдання. Висновки, зроблені за результатами дослідження, повинні супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони робляться. Обсяг роботи з виконання завдань дослідницького характеру не повинен перевищувати 5-7 сторінок (без врахування базових статистичних таблиць).

 

Оцінювання виконання студентами аналітичного завдання здійснюється за системою критеріїв:

Критерії

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Дотримання вимог до оформлення завдання

0,5

0,5

Адекватність виявлених тенденцій статистичним даним

1

1

Повнота розкриття теми дослідження (змістовності аналізу) 

1

1

Повнота використання статистичного та аналітичного інструментарію

1

1

Обґрунтованість зроблених висновків

0,5

0,5

Всього

4

4

 

         Виконання варіантів ситуаційних вправ та задач

Вирішення ситуаційних вправ та задач здійснюється студентами за варіантами, номера яких визначаються відповідно до їх порядкових номерів в Журналі успішності викладача. Варіанти ситуаційних вправ та задач видаються викладачем за варіантами відповідно до порядкового номера студента у журналі поточної успішності.

Ситуаційні вправи виконуються в довільній формі, але необхідними вимогами виконання і критеріями оцінювання є конкретність відповідей та їх обґрунтованість на основі теоретичного матеріалу. Кожне завдання варіанту оцінюється максимальним балом – 4  

 

        Критичний огляд наукових публікацій

Критичний огляд публікацій виконується студентом за темою, яка обрана для виконання обов’язкового завдання аналітичного характеру, тобто є логічним його продовженням.

Інформаційну базу для виконання цього завдання становлять аналітичні та статистичні матеріали, почерпнуті з довідникової, монографічної, навчальної літератури, видань науково-дослідних інститутів, центрів, служб, агенцій, Інтернет-мережі. Кількість використаних публікацій повинна бути не меншою 5. Метою критичного огляду наукових публікацій є доповнення висновків, зроблених за результатами виконання завдання дослідницького характеру, а також аналіз і оцінка підходів науковців до розгляду і вирішення певної проблеми за темою дослідження. Обсяг дослідження  не повинен перевищувати 5 сторінок.

Обговорення результатів виконаної роботи відбувається під час аудиторних занять або ІКР. Оцінювання якості підготовлених матеріалів здійснюється за системою критеріїв:

 

Критерії

Максимальна кількість балів

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Достатня кількість використаних наукових публікацій

1

1

Наявність зв’язку з темою завдання аналітичного характеру

1

1

Наявність власних узагальнень за результатами аналізу наукових публікацій

2

2

Всього

4

4

 

        Підготовка есе

Підготовка есе здійснюється студентами шляхом вибору тем дослідження із переліку, що визначає викладач. На основі опрацювання монографічної та наукової літератури вітчизняних і зарубіжних вчених необхідно розкрити тему дослідження, обсяг якого не повинен перевищувати 4-5 сторінок. Обов’язковою умовою дослідження є висловлення та обґрунтування власного відношення до даної проблеми. Захист есе відбувається під час ІКР.

Оцінювання підготовки есе

КРИТЕРІЇ

МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ

Достатня кількість використаних наукових публікацій

1

Повнота розкриття змісту теми дослідження

2

Обґрунтованість висновків та наявність власного відношення до досліджувальної проблеми

1

Всього

4

 

 

ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 Виконання письмової роботи студентами заочної форми навчання

Виконання індивідуального завдання здійснюється за варіантами відповідно до порядкового номеру студента в журналі успішності. Варіанти реферату розміщені в (Додатку В) та на внутрішньому сайті КНЕУ:

(ftp://10.1.1.66/Metodicum/mizhnar_econ/k_mizhnar_econ/MIZHN_ECONOM/

файл «CONTR_mizhnar_econ.doc»).

Індивідуальне завдання виконується студентом з метою ґрунтовного опрацювання вибраної проблеми з курсу міжнародної економіки. Індивідуальне завдання повинно обов’язково містити теоретичні засади досліджуваної проблеми та включати аналітичну оцінку статистичного і фактичного матеріалу, що її характеризує (змістовне наповнення кожної теми наведено в навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни - Міжнародна економіка: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А.М.Поручник, Я.М.Столярчук, О.Д.Павловська та ін. – К.: КНЕУ, 2005).

Виконання індивідуального завдання потребує використання інформаційно-довідкових матеріалів:

–                      аналітичних звітів міжнародних фінансово-економічних організацій таких як МФВ, Світовий банк, різноманітних організацій системи ООН тощо;

–                      статей загальновідомих західних і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття та основні категорії поставленої перед студентом проблематики;

–                      статистичних даних авторитетних дослідницьких центрів та міжнародних статистичних баз даних: інформаційної бази СБ, Heritage Foundation, Центру міжнародної конкурентоспроможності, Міжнародного економічного форуму та інших.

Студент повинен проаналізувати дані з інформаційно-довідкових матеріалів в динаміці не менше ніж за останні 5 років за допомогою статистичних показників, серед яких повинні бути абсолютні, відносні (темп росту, приросту, індекси), середні величини, показники варіації тощо. На підставі аналізу статистичних даних студент повинен виявити тенденції і встановити їх причини. Результати досліджень повинні бути представлені у вигляді нових таблиць, діаграм, графіків, що є обов’язковою вимогою до виконання завдання. Висновки, зроблені за результатами дослідження, повинні супроводжуватися посиланнями на таблиці, на підставі яких вони робляться.

Структура індивідуального завдання наступна: титульний аркуш, зміст (план), вступ, основна частина, заключна частина (висновки), список використаної літератури, додатки (таблиці, схеми, графіки, діаграми тощо).

Обсяг індивідуального завдання має бути в межах 15-20 сторінок друкованого тексту. Приблизний обсяг складових індивідуального завдання (кількість сторінок): вступ – 1 с., основна частина – 12-16 с., заключна частина (висновки) – 1-2 с.

У вступі (1с.) розкривається актуальність теми, визначається предмет, мета і завдання індивідуального завдання. Огляд актуальності повинен бути коротким, змістовним і лаконічним. Обов’язковим  елементом вступу є формулювання об’єкта і предмета дослідження (об’єкт – це відносини або процес чи явище, що породжує проблемну ситуацію і обраний для вивчення; предмет – міститься в межах об’єкта).

Основна частина індивідуального завдання (12-16 с.) повинна складатися з параграфів (2-3).

У висновках (1 с.) стисло підсумовуються результати досліджуємої проблеми. Заключна частина передбачає і власну оцінку здійсненого дослідження.

Список літератури включає не меньше 10-15 джерел.

 Оцінювання виконання індивідуального завдання студентами здійснюється за системою критеріїв:

Критерії

Максимальна кількість балів

Повнота обґрунтування теоретичних засад питання: історія, сутність, точки зору різних вчених, форми та види, особливості різних форм та ін.

8

Наявність статистичної бази: широта та новизна даних, динаміка та ін. Графічне та ілюстративне оформлення.

8

Відповідність вимогам оформлення

2

Логічність зв’язку між окремими питаннями письмової роботи

2

Всього

20

 

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

 

Порядок поточного оцінювання знань студентів денної і вечірньої форм навчання

Завданнями поточного контролю роботи студентів є перевірка:

-              засвоєння студентами питань лекційного матеріалу та питань, що виносяться на самостійне опрацювання;

-              вмінь та навичок аналізу інформації (даних статистики, нормативно-правових документів) з вказаних розділів програми дисципліни;

-              здатності брати участь в обговореннях проблемних ситуацій, навичок формулювати і висловлювати власні думки з дискусійних питань дисципліни;

-              вмінь організовувати і проводити ділові ігри з дисципліни, презентувати результати з застосуванням сучасних технічних методів;

-              вмінь використовувати засвоєні знання для виконання розрахункових завдань, вироблення практичних рекомендацій та розробки прогнозів з проблематики дисципліни.

Об’єктом поточного контролю є:

 1. систематичність, активність та результативність роботи на семінарських (практичних) заняттях;
 2. виконання домашньої роботи, серед яких завдання аналітичного та розрахункового характеру;
 3. виконання модульних (контрольних) завдань;
 4. виконання обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань, серед яких: тестові вправи, кейси, проблемні ситуації, розрахункові завдання, ділові ігри, презентації, огляди літератури, в тому числі – іноземними мовами.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до екзаменаційної відомості і враховуються під час виставлення підсумкового балу (поточний контроль). Загальна кількість балів, що вноситься до екзаменаційної відомості за поточну роботу, не може перевищувати 50 балів.

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Порядок складання визначає викладач.

 

Контроль систематичності, активності та результативності роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях

Поточний контроль систематичності, активності та результативності роботи студентів здійснюється за встановленим розкладом та передбачає оцінку:

-             рівня знань, продемонстрованих під час виконання тестових та розрахункових завдань, написання індивідуальних робіт (есе, підбору літератури з окремих питань, рефератів тощо);

-             активності під час обговорення дискусійних питань та виконання завдань обов’язкового і вибіркового компонентів;

-             системності виконання домашньої роботи, що передбачають виконання завдань аналітичного та розрахункового характеру за тематикою курсу дисципліни.

Оцінювання студентів здійснюється з використанням оцінок за 4-ти бальною системою, і передбачає переведення до системи 0,1,2,3 балів за наступним принципом: оцінка «незадовільно» 0 балів; оцінка «задовільно» 1 бал; оцінка «добре» 2 бали; оцінка «відмінно» 3 бали.

Оцінка 0 балів виставляється в тому випадку, коли студент не брав участі у дискусіях та відмовився відповідати на семінарі.

 

Контроль за виконанням модульних завдань

З курсу “Міжнародна економіка” передбачається виконання 2 модульних завдань. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить максимум 12 балів із 50 балів, якими оцінюється вся робота, винесена на поточний контроль.

Перше модульне завдання передбачає проведення письмової контрольної роботи, що триває 30 хвилин і містить 2 теоретичних питань по Темі 1 і 2  навчального курсу. Оцінювання першого модульного завдання проходить за шкалою від 0 до 3 балів. За кожне питання ( 0,1,2,3 балів)

Друге модульне завдання складається з тестових вправ за Темами 3-11 даного курсу. Студент проходить тестування по кожній із дев’яти вищенаведених тем, результати якого зводяться у загальну оцінку від 0 до 6 балів (0,1,2,3,4,5,6).

Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої  програми і доводиться до студентів на початку семестру.

 

    Контроль за виконанням індивідуальних (обов’язкових і вибіркових) завдань студентами всіх форм навчання

Поточний контроль самостійної роботи студентів у формі виконання обов’язкових та вибіркових завдань за обраною тематикою, здійснюється у терміни, визначені викладачем.

Індивідуальне (обов’язкове чи вибіркове) завдання має бути надруковане на комп’ютері (шрифт Times New Roman, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5) на білому папері стандартного формату А4, мати титульний аркуш, викладені за відповідними пунктами роботи матеріали, перелік використаної літератури (за необхідності її використання).

Титульний аркуш завдання повинен мати такі реквізити:

-          назва міністерства підпорядкування;

-          назва університету;

-          назва кафедри;

-          назва об’єкту контролю (наприклад, розробка прогнозів);

-          тема завдання;

-          прізвище, ініціали студента, факультет, курс, спеціальність, номер академічної групи;

-          дата подання завдання викладачеві на перевірку.

За титульним аркушем необхідно навести умову завдання, основну частину виконання завдання, додатки, список літератури (за необхідності її використання).

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Об’єктом поточного контролю знань студентів заочного факультету є домашня письмова робота з дисципліни «Міжнародна економіка», яка представляє собою обовязкове індивідуальне завдання (тематика, вимоги до написання та критерії оцінювання розміщені відповідно на сайті ftp://10.1.1.66/Metodicum/mizhnar_econ/k_mizhnar_econ/zmist.html) та на с. 10-11 даних методичних матеріалів.

Виконані завдання подаються студентами на кафедру для реєстрації не пізніше ніж за місяць до початку сесії.

Самостійно виконані індивідуальні завдання перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди. Загальна оцінка роботи визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить максимум 20 балів.

Результати поточного контролюзнань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення їх у 4-х бальну систему.

В разі невиконання поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Порядок складання визначає викладач.

 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

Об’єктом підсумкового контролю знань студентів усіх форм навчання є письмовий іспит.

Іспит з дисципліни «Міжнародна економіка» проводиться виключно в межах екзаменаційної сесії в процесі підсумкового оцінювання знань студентів з дисциплін навчального плану. Підсумкове оцінювання знань студентів за межами сесії не допускається.

Іспит проводиться за завданнями, складеними в повній відповідності з програмою дисципліни, які доводяться до студентів на початку навчального року.

Іспит проводиться потоком в письмовій формі за розкладом, що доводиться до студентів за місяць до початку екзаменаційної сесії. До іспиту допускаються всі студенти незалежно від кількості балів за результатами проміжних контрольних заходів.

Тривалість іспиту – три астрономічні години.

Іспит проводиться комісією, до складу якої входять лектор потоку, викладачі, що проводять заняття, співробітники кафедри, які необхідні для організації іспиту. Склад комісії затверджується кафедрою міжнародної економіки.

Екзаменаційний білет містить 6 рівноцінних теоретико-практичних завдань для студентів денної і вечірньої форми навчання і 10 – для студентів заочної форми навчання. Кожне завдання екзаменаційного білету оцінюється окремо за такою шкалою: 10;8;6;0 балів. Якщо студент на іспиті набирає менше 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку.

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему (оцінка «незадовільно» — менше 60 балів; оцінка «задовільно» — 60-69 балів; оцінка «добре» — 70-89 балів; оцінка «відмінно» — 90-100 балів). Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за результатами поточної успішності та підсумкового контролю складає відповідно 50 і 50 балів.

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку:

 

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

89-80

4 (добре)

С

70-79

D

69-66

3 (задовільно)

Е

65-60

FX

59-21

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

20-0

2 незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

Для оцінювання відповідей студентів на екзаменаційні питання використовуються такі критерії:

ü  відмінному рівню (10 балів) відповідає правильна і вичерпна відповідь на поставлене питання, в якій студент показав всебічне системне знання програмного матеріалу; засвоєння основної та додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, вивчення яких передбачене програмами дисциплін; уміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій, залежностей та явищ;

ü  рівню «добре» (8 балів) відповідає у цілому правильна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав достатній рівень знань з основного  програмного  матеріалу,  але  не  спромігся  переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел

ü  задовільному рівню (6 балів) відповідає у цілому правильна та неповна відповідь на поставлене запитання, в якій студент показав задовільний рівень знань з основного програмного матеріалу,  але  не  спромігся  аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел;

ü  незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна або неповна відповідь на запитання, в якій студент продемонстрував значні прогалини у знаннях з основного програмного матеріалу; ухилився від аргументувань; показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.

 

Для оцінювання відповідей студентів на тестові екзаменаційні питання використовуються такі критерії:

ü  відмінному рівню (10 балів) відповідає правильна відповідь на 9-10 тестових питань;

ü  рівню «добре» (8 балів) відповідає правильна відповідь на 7-8 питань;

ü  задовільному рівню (6 балів) відповідає правильна відповідь на 5-6 тестових питань;

ü  незадовільному рівню (0 балів) відповідає правильна відповідь на 0-4 тестових питання.

 

Для оцінювання відповідей студентів на екзаменаційні питання у формі задач використовуються такі критерії:

ü  відмінному рівню (10 балів) відповідає правильна відповідь, в якій студент логічно, послідовно і правильно розв’язав задачу, зробив необхідні визначення, пояснення  та висновки, що випливають з одержаного результату (розв’язку);

ü  рівню «добре» (8 балів) відповідає правильна відповідь, в якій студент логічно і вірно розв’язав задачу, але неточно сформулював визначення та не обґрунтував висновки, що випливають з одержаного результату.

ü  задовільному рівню (6 балів) відповідає у цілому правильна відповідь, в якій студент при розв’язанні завдань в цілому правильно визначав хід розв’язання, але допустив помилку;

ü  незадовільному рівню (0 балів) відповідає неправильна відповідь, в якій студент не розв’язав задачі; не зробив основних розрахунків та необхідних визначень, висновків.»

Примітка. У випадку порушення дисципліни на іспиті – використання усіх форм заборонених джерел – студент отримує нульову оцінку і покидає аудиторію.

Система ліквідації академічних заборгованостей здійснюється у відповідності до загальних університетських правил.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

                                                                                                                         

 

ДОДАТОК А

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ  «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

 

 

 1. Національні економіки та їх систематизація.
 2. Загальна характеристика країн з перехідною економікою.
 3. Загальна характеристика країн, що розвиваються.
 4. Країни-лідери світової економіки та їх загальна характеристика.
 5. Взаємодія національних економік на основі міжнародного поділу праці (МПП).
 6. Форми та фактори МПП.
 7. Сучасна міжнародна спеціалізація країн.
 8. Світова економіка, її ресурси та потенціал розвитку.
 9. Структуризація сучасної світової економіки.
 10. Міжнародна економічна діяльність, її суб’єкти та форми.
 11. Міжнародна економічна діяльність підприємств та її форми.
 12. Середовище міжнародної економічної діяльності, його особливості і структуризація.
 13. Політико-правове середовище розвитку міжнародної економічної діяльності.
 14. Економічне середовище розвитку міжнародної економічної діяльності.
 15. Соціально-культурне середовище розвитку міжнародної економічної діяльності.
 16. Складові сучасної інфраструктури міжнародних економічних відносин та їх загальна характеристика.
 17. Міжнародні економічні відносини, їх принципи та рівні розвитку.
 18. Інтернаціоналізація господарського життя як об'єктивний процес економічного розвитку.
 19. Рівень інтернаціоналізації економіки України.
 20. Міжнародний бізнес та міжнародне виробництво.
 21. Виробнича кооперація в міжнародному бізнесі.
 22. Форми виробничої кооперації.
 23. Сутність і показники міжнародної торгівлі.
 24. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.
 25. Види міжнародної торгівлі.
 26. Торгівля товарами й послугами.
 27. Традиційна торгівля, торгівля у межах кооперації, зустрічна торгівля.
 28. Методи міжнародної торгівлі.
 29. Основні види посередницьких операцій в міжнародній торгівлі та їх характеристика.
 30. Біржова торгівля, міжнародні аукціони та тендери.
 31. Ціноутворення у міжнародній торгівлі.
 32. Базисні умови постачання (INCOTERMS-2000).
 33. Тарифне і нетарифне регулювання міжнародних торгово-економічних відносин.
 34. Протекціонізм, його сутність і форми.
 35. Світова організація торгівлі (СОТ).
 36. Перспективи та наслідки вступу України до СОТ.  Україна в СОТ
 37. Світовий ринок товарів та послуг і розвиток його структури.
 38. Україна на світовому ринку товарів і послуг.
 39. Сучасна міжнародна торгівельна політика України.
 40. Інвестиції в системі міжнародного руху капіталу.
 41. Мотивація міжнародної інвестиційної діяльності.
 42. Теорії прямих зарубіжних інвестицій та транснаціональних корпорацій.
 43. Міжнародні спільні підприємства.
 44. Стратегічні альянси.
 45. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі.
 46. Міжнародний інвестиційний ринок, його структура і особливості розвитку.
 47. Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях.
 48. Міжнародна інвестиційна діяльність України.
 49. Міжнародний кредит та його функції в сучасній економіці.
 50. Види та форми міжнародних кредитів.
 51. Кредитна політика міжнародних фінансових організацій.
 52. Особливості діяльності МВФ.
 53. Група Світового Банку: принципи та напрямки діяльності.
 54. Міжнародна офіційна допомога розвитку.
 55. Міжнародний кредитний ринок.
 56. Міжнародне кредитування української економіки.
 57. Сутність і причини міжнародної трудової міграції.
 58. Характеристика видів міжнародної міграції робочої сили.
 59. Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країни-імпортера.
 60. Позитивні і негативні наслідки трудової міграції для країни-експортера.
 61. Світові центри експорту та імпорту робочої сили.
 62. "Відплив умів" („Втеча інтелектуального капіталу”) у міжнародних міграційних процесах.
 63. Регулювання трудової міграції на національному, міжнародному і наднаціональному рівнях.
 64. Міжнародна організація праці, її завдання і напрямки діяльності.
 65. Міжнародна організація з міграції, її завдання і напрямки діяльності.
 66. Світовий ринок праці, його структура і сучасні особливості розвитку.
 67. Соціальні аспекти міжнародної міграції робочої сили.
 68. Україна в процесах міжнародної трудової міграції.
 69. Елементи світової валютної системи та їх характеристика.
 70. Характеристика етапів розвитку світової валютної системи.
 71. Паризька валютна система.
 72. Генуезька валютна система
 73. Бреттон-Вудська валютна система.
 74. Ямайська валютна система.
 75. Регіональні валютні системи.
 76. Валютний ринок, його функції та структура.
 77. Валютні операції та їх основні види.
 78. Міжнародні валютно-кредитні організації.
 79. Створення МВФ і його сучасна роль.
 80. Становлення національної валютної системи України.
 81. Валютний ринок України і особливості його функціонування.
 82. Міжнародні розрахунки і фактори, що впливають на їх розвиток.
 83. Характеристика типів і видів міжнародних розрахунків.
 84. Форми міжнародних розрахунків та їх порівняльна оцінка.
 85. Платіжний баланс, його структура і основні складові.
 86. Методика МВФ складання платіжного балансу країни.
 87. Особливості міжнародних розрахунків України.
 88. Стан і особливості формування платіжного балансу України.
 89. Показники зовнішньої заборгованості країн.
 90. Проблема зовнішньої заборгованості України і шляхи її розв'язання.
 91. Сучасна світова фінансова криза, її причини і наслідки для різних країн.
 92. Сутність і фактори розвитку міжнародної економічної інтеграції.
 93. Рівні, форми і типи міжнародної економічної інтеграції.
 94. Шляхи формування і фактори ефективності міжнародних інтеграційних угрупувань.
 95. Європейський Союз, його склад, напрямки і перспективи розвитку.
 96. Цілі і особливості Чорноморського економічного співробітництва.
 97. Особливості інтеграції центральноєвропейських країн.
 98. Особливості і проблеми інтеграції в межах СНД.
 99. Етапи і особливості розвитку інтеграційних процесів у Північній Америці.
 100. Економічна інтеграція країн Латинської Америки.
 101. Азія у світових інтеграційних процесах.
 102. Особливості інтеграції країн Африки.
 103. Передумови і особливості інтеграції України у сучасну світогосподарську систему.
 104. Передумови та прояви глобалізації.
 105. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів.
 106. Сутність і основні напрямки розвитку фінансової глобалізації.
 107. Сутність і основні напрямки розвитку інформаційної глобалізації.
 108. Склад і сутність сучасних глобальних проблем людства.
 109. Пріоритетні напрями геополітичної та галузевої орієнтації України.
 110. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Європейського Союзу.
 111. Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях.
 112. Проблеми та перспективи співпраці України та Російської Федерації.

                                                                                                                        ДОДАТОК Б

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ І ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

 

Тема 1. Міжнародна економічна система

 1. Різні типи класифікацій країн за рівнем соціально-економічного розвитку.
 2. Принципи МЕВ, історія розробки і впровадження принципів у систему МЕВ, сутність принципів, їх дієвість та роль у розвитку МЕВ.
 3. Суб’єкти МЕВ України.
 4. Економічне середовище МЕВ.
 5. Політико-правове середовище.
 6. Соціально-культурне середовище.
 7. Інфраструктурне середовище (Міжнародний транспорт та інформаційно-комунікаційні системи).

 

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність

 1. Міжнародний менеджмент.
 2. Міжнародний маркетинг.
 3. Критерії класифікації суб’єктів міжнародної економічної діяльності.
 4. Мікрорівень міжнародної економічної діяльності та його характеристики.
 5. Макрорівень міжнародної економічної діяльності та його характеристики.
 6. Регулювання міжнародної економічної діяльності на наддержавному рівні.
 7. Взаємозв'язок форм міжнародної економічної діяльності підприємств.
 8. Основні теорії розвитку ТНК.
 9. Проблеми відносин країн та ТНК.
 10. Новітні форми корпоративної організації і управління.
 11. Види вільних економічних зон, критерії їх виділення.
 12. Розвиток вільних економічних зон та основні результати їх діяльності.
 13.  Офшорні зони та офшорний бізнес.
 14. Міжнародна економічна діяльність суб’єктів МЕВ України.

 

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг

 1. Показники масштабів, структури, динаміки й результативності зовнішньої торгівлі України.
 2. Еволюція теорій міжнародної торгівлі.
 3. Торгівля у межах кооперації.
 4. Зустрічна торгівля.
 5. Торгівля науково-технічною продукцією та послугами.
 6. Біржова торгівля, види бірж, біржові операції.
 7. Міжнародні аукціони. Види та способи проведення.
 8. Міжнародні торги (тендери). Функції тендерного комітету.
 9. Демпінг та його основні види. Антидемпінгові та компенсаційні мита.
 10. Інструменти стимулювання експорту.
 11. Протекціонізм, суть і форми.
 12. Світова організація торгівлі (СОТ), роль СОТ у світовій торгівлі, проблеми та наслідки вступу України до СОТ.  Україна в СОТ
 13. Порядок врегулювання торговельних суперечок за допомогою переговорів.
 14. Україна на світовому ринку товарів та послуг, структура торговельного балансу України.

 

Тема 4. Світовий фінансовий ринок

 1. Показники руху капіталу.
 2. Характерні риси сучасного етапу міжнародного руху капіталу.
 3. Експорт підприємницького капіталу та його види.
 4. Міжнародна офіційна допомога розвитку.
 5. Світові фінансові ресурси.
 6. Джерела зовнішнього фінансування країн.
 7. Функціональна, інституціональна, валютна та географічна структура світового фінансового ринку.
 8. Основні світові фінансові центри, передумови їх формування.
 9. Транснаціональні банки, основні показники та результати діяльності.
 10. Транснаціональні біржі.
 11. Світові фінансові кризи.
 12. Зв‘язок міжнародного фінансового ринку з іншими ресурсними ринками.

 

Тема 5. Прямі інвестиції і міжнародне виробництво

 1. Види, типи і форми міжнародного бізнесу.
 2. Мотивація міжнародної інвестиційної діяльності.
 3. Спільні підприємства, умови їх розвитку, ознаки, проблеми створення, види, особливості розвитку в Україні.
 4. Транснаціональні корпорації, їх роль в процесах міжнародного інвестування.
 5. Діяльність ТНК в Україні: галузева, товарна, регіональна структура.
 6. Вільні економічні зони, їх сутність та проблеми створення в Україні.
 7. Стратегічні альянси.
 8. Злиття та поглинання у міжнародному бізнесі.
 9. Форми і методи регулювання міжнародного інвестування на національному і міжнародному рівнях.
 10. Міжнародні інвестиції в Україні: прямі та портфельні.

 

Тема 6. Міжнародний кредит

 1. Форми міжнародного кредитування.
 2. Єврокредити. Лізинг. Факторинг. Форфейтинг.
 3. Основні світові фінансові центри.
 4. Капіталізація світових ринків акцій.
 5. Інвестиційний сектор (ринок цінних паперів): єврооблігації, іноземні облігації.
 6. Сек’юритизація кредитів.
 7. Міжнародні кредитно-фінансові інститути та їх діяльність.
 8. Україна в міжнародних кредитних відносинах.
 9. Зовнішня заборгованість України: динаміка розвитку, сучасний стан.

 

Тема 7. Світовий ринок праці

 1. Етапи формування та розвитку світового ринку праці.
 2. Висококваліфікована робоча сила.
 3. Низькокваліфікована робоча сила та нелегальна робоча сила, використання праці жінок і дітей.
 4. Особливості формування ринку праці робітників, зайнятих проблемами управління та інтелектуальною працею, зайнятість серед „громадян світу”.
 5. Проблема „відпливу умів” („втечі інтелектуального потенціалу”) і її вплив на розвиток конкурентоспроможності національних економік.
 6. Україна на світовому ринку праці. 

 

Тема 8. Міжнародна трудова міграція

 1. Особливості формування світового та окремих регіональних ринків праці.
 2. Економічні і соціальні наслідки міжнародної трудової імміграції та еміграції.
 3. Міжнародна організація праці (МОП) в процесах регулювання міграційних процесів.
 4. Міжнародна організація з міграції (МОМ): функції та результати діяльності.
 5. Регулювання міграційних процесів на окремих регіональних ринках. Шенгенська зона.
 6. Тенденції розвитку міграційних процесів в Україні.

 

Тема 9. Світова валютна система

 1. Конвертованість валюти.
 2. Валютний паритет і валютний курс. Режим курсу валюти.
 3. Міжнародна валютна ліквідність.
 4. Особливості кожної із систем світової валютної системи: Паризької, Генуезької,       Бреттон-Вудської, Ямайської.
 5. Історія та особливості Європейської валютної системи.
 6. Котирування валют.
 7. Основні валютні операції.
 8. Валютний ринок та ринок золота в Україні.

 

Тема 10. Міжнародні розрахунки

 1. Особливості кожної з форм міжнародних розрахунків та пов’язаний з ними ступінь ризику.
 2. Механізм та суб’єкти акредитивних розрахунків.
 3. Особливості здійснення розрахунків при інкасо.
 4. Особливості розрахунків векселями та чеками.
 5. Ефективність форм розрахунків для експортера та імпортера.

 

Тема 11. Платіжний баланс і макроекономічна рівновага

 1. Методологія складання платіжного балансу за МВФ.
 2. Взамозв’язок рахунків платіжного балансу. 
 3. Валютний курс, валютна політика країни як інструменти регулювання рівноваги її платіжного балансу.
 4. Інструменти та механізми регулювання та підтримки рівноваги платіжного балансу. 
 5. Платіжний баланс України, його стан, структура, динаміка розвитку.

 

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція

 1. Європейські інтеграційні процеси.
 2. Європейський Союз.
 3. Інтеграція східноєвропейських країн.
 4. Чорноморське економічне співробітництво.
 5. Інтеграція в рамках СНД.
 6. НАФТА. США у світових інтеграційних процесах.
 7. Економічна інтеграція у Латинській Америці.
 8. Інтеграційні зусилля арабських країн.
 9. Співробітництво країн Африки.

 

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку

 1. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів.
 2. Суперечливість процесу глобалізації: прогресивні та негативні наслідки.
 3. Основні напрямки розвитку фінансової глобалізації.
 4. Взаємозв’язок демографічних, екологічних, продовольчих, паливно-енергетичних проблем людства.
 5. Військові глобальні проблеми.
 6. Проблеми нерівності (асиметрії) розвитку країн світу.
 7. Охарактеризувати роль міжнародних організацій в регулюванні глобальних проблем

 

Тема 14. Інтеграція України в світову економіку

 1. Етапи інтеграції України у світове господарство.
 2. Проблеми інтеграції України у світове господарство.
 3. Пріоритетні напрями галузевої орієнтації України.
 4. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Європейського Союзу.
 5. Проблеми та перспективи співпраці України з країнами Центральної, Східної та Південної Європи.
 6. Участь України в регіональних інтеграційних угрупованнях: Організація Чорноморського економічного співробітництва, Співдружність Незалежних Держав, Єдиний економічний простір, ГУАМ.
 7. Проблеми та перспективи співпраці України та Російської Федерації в енергетичній сфері.
 8. Виробнича кооперація суб’єктів господарювання України та Російської Федерації.
 9. Співробітництво України з Російською Федерацією в сфері високотехнологічного виробництва.
 10. Довгострокові структурні тенденції у експорті та імпорті України.

 

 

 

                                                                                                                             ДОДАТОК В

Тематика індивідуальних завдань (рефератів)

для заочної форми навчання

 

Студент обирає тему індивідуального завдання (реферату) з запропонованого кафедрою переліку та узгоджує її з лектором. Дублювання тем рефератів (вибір студентами однакових тем) забороняється:

 1. Світова економіка, її ресурси та потенціал розвитку.
 2. Основні тенденції розвитку сучасного світового господарства.
 3. Стратегії розвитку національних економік у світовому господарстві.
 4. Рівень інтернаціоналізації економіки України.
 5. Мотивація вибору форм міжнародного бізнесу.
 6. Сучасні тенденції інтернаціоналізації міжнародного бізнесу.
 7. Розвиток виробничої кооперації в міжнародному бізнесі.
 8. Роль ТНК в міжнародному бізнесі.
 9. Вплив екстернальних та інтернальних чинників на розвиток ТНК.
 10. Основні теорії ТНК.
 11. ТНК і суверенітет країн: пошук балансу інтересів.
 12. Стратегічні альянси у світовій економіці.
 13. Злиття і поглинання у міжнародному бізнесі.
 14. Проблеми захисту інтелектуальної власності в міжнародному бізнесі.
 15. Особливості  зовнішньоторговельної політики в Україні.
 16. Характеристика діяльності ГАТТ/СОТ.
 17. Переваги та недоліки  України від членства в СОТ. 
 18. Характеристика особливостей та проблем зовнішньої торгівлі України.
 19. Принципи діяльності та інструменти СОТ.
 20. Приховані методи торгівельної політики, їх економічний сенс. Приклади застосування даних методів в Україні.
 21. Характеристика ролі демпінгу в міжнародній торгівлі. Участь України в антидемпінгових процесах.
 22. Характеристика методів торгівельної політики, які дозволені і заборонені. міжнародними угодами. Приклади застосування даних методів в Україні.
 23. Макроекономічний аналіз зовнішньої торгівлі провідних країн світу.
 24. Кон’юнктура міжнародних товарних ринків.
 25. Україна на світовому ринку товарів і послуг.
 26. Сучасні світові товарні ринки і Україна.
 27. Оцінка потенційних і реальних умов залучення іноземних інвестицій в економіку України.
 28. Мотивація та стратегія залучення іноземних інвестицій у глобальному середовищі.
 29. Динаміка розвитку міжнародних інвестиційних процесів в світі (1999 – 2009 рр.)
 30. Проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні.
 31. Роль ТНК в активізації інвестиційних процесів в Україні.
 32. Проблеми та суперечності розвитку спільних підприємств в Україні.
 33. Особливості сучасного етапу міжнародного руху капіталу.
 34. Проблема зовнішньої заборгованості країн та можливі шляхи її розв’язання.
 35. Кредити міжнародних фінансових організацій та їх вплив на розвиток національних економік.
 36. Шляхи вирішення проблеми зовнішньої заборгованості України.
 37. Кредити МВФ, МБРР та ЄБРР – “за” і “проти”.
 38. Діяльність Світового банку в Україні.
 39. Основні напрямки взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями.
 40. Кредитна політика міжнародних фінансових організацій.
 41. Міжнародне кредитування української економіки.
 42. Світові фінансові кризи, її причини і наслідки для країн світу.
 43. Концепції транснаціоналізації капіталу та їх відображення у стратегіях ТНК.
 44. Специфіка фінансових стратегій ТНК щодо приймаючих країн та країн базування.
 45. Світогосподарський досвід формування інвестиційної привабливості середовища в державах та їх співтовариствах.
 46. Стратегія взаємодії України з фінансовими організаціями.
 47. Стратегія розвитку фінансової системи в Україні (в контексті світового досвіду).
  1. Соціально-економічні наслідки міграції для країн-експортерів (на прикладі конкретної країни або групи країн).
  2. Соціально-економічні наслідки міграції для країн-імпортерів (на прикладі конкретної країни або групи країн).
  3. Особливості формування світових ринків робочої сили з характеристикою окремих регіонів.
  4. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки у ХХІ сторіччі.
  5. Україна в процесах міжнародної трудової міграції.
  6. Соціально-економічні наслідки “відпливу умів” для країн світу.
  7. Загострення демографічної проблеми світової економіки.
  8. Боротьба з торгівлею людьми та нелегальною міграцією.

56. Управління людськими ресурсами в міжнародних компаніях та ТНК.

 1. Міграційні процеси в Європі: тенденції та перспективи
 2. Соціально-економічні наслідки введення євро для країн світу.
 3. Аналіз проблем розвитку сучасної світової валютної системи.
 4. Проблема конвертованості гривні та шляхи її розв’язання.
 5. Етапи розвитку валютного ринку України.
 6. Сучасний стан розвитку валютного ринку України.
 7. Особливості функціонування ринку золота. Джерела попиту та пропозиції на ринках золота.
 8. Валютні ризики та методи їх страхування в Україні.
 9. Міжнародний банківський бізнес в Україні.
 10. Міжнародні операції комерційних банків.
 11. Міжнародні міжбанківські операції та їх розвиток в Україні.
 12. Основні теорії валютних курсів.
 13. Платіжний баланс, його структура і методологія складання.
 14. Платіжний баланс України, стан, структура, динаміка.
 15. Порівняльна характеристика економічних факторів, що впливають на платіжний баланс держави.
 16. Головні протиріччя процесів глобалізації та регіоналізації.
 17. Глобальна трансформація та еволюція процесів інтеграції у світовому господарстві.
 18. Місце і роль інтеграційних угруповань у системі розвитку світогосподарських зв’язків.
 19. Дезінтеграційні процеси у сучасному світі: причини, масштаби, наслідки.
 20. Етапи розвитку Європейського Союзу.
 21. Особливості інтеграції Країн Центральної та Східної Європи.
 22. Динаміка макроекономічного розвитку країн Центральної та Східної Європи після приєднання до ЄС.
 23. Стратегічні та політичні зрушення в системі європейської інтеграції.
 24. Реалії та проблеми інтеграції України у світове господарство.
 25. Світ і Україна у ХХІ столітті: взаємозв’язок і співвідношення глобального та національного розвитку.
 26. Стратегічний вибір України у ХХІ столітті: інтеграційний аспект.
 27. Потенціал розвитку економічних відносин між Україною та ЄС.
 28. Потенціал та напрямки розвитку економічних відносин України з НАФТА.
 29. Шляхи розвитку загальноамериканської економічної інтеграції (Великої американської зони вільної торгівлі).
 30. Особливості та напрямки розвитку інтеграційних процесів в Азійсько-Тихоокеанському економічному співробітництві.
 31. Безпекові та економічні аспекти співпраці країн Шанхайської організації співробітництва.
 32. Інтеграційні перспективи арабських країн.
 33. Перспективи інтеграції України у світогосподарську систему.
 34. Особливості і проблеми інтеграції в межах СНД.
 35. Перспективи розвитку загальноєвропейської економічної інтеграції.
 36. Регіональна та структурна політика ЄС.
 37. Проблеми створення і функціонування вільних економічних зон в Україні.
 38. Суперечливість сучасного процесу глобалізації.
 39. Економічний глобалізм і його сучасні виміри.
 40. Загострення демографічної проблеми світової економіки.
 41. Шляхи розв’язання продовольчої та сировинної проблем світової економіки.
 42. Проблема роззброєння та її значення для економічного розвитку.
 43. Наслідки глобалізації для країн, що розвиваються.
 44. Роль глобалізації у сучасній системі розвитку світового господарства.
 45. Проблеми формування глобального середовища.
 46. Альтернативні концепції глобалізації у контексті посилення конкуренції у світі.
 47. Роль і місце ТНК у трансформації “Інтеграція – Глобалізація”. Ступінь еволюційності даного процесу.
 48. Глобалізація як основа транснаціоналізації світової економіки.
 49. Теорія глобалізації (стратегічний аспект).
 50. Концепції транснаціоналізації капіталу та їх відображення у стратегіях ТНК.
 51. Конкурентні переваги ТНК.
 52. Критерії та стратегії успішного інтегрування націй-держав у глобальному просторі.
 53. Виклики та ризики глобалізації.
 54. Соціальні та економічні наслідки збільшення розриву у показниках ВВП й рівнях життя багатих та бідних країн.
 55. Транснаціоналізація капіталу як основа формування нової глобальної економіки (її риси та механізми функціонування).
 56. Види та типи ТНК.
 57. Специфіка фінансових стратегій ТНК щодо приймаючих країн та країн базування.
 58. Світогосподарський досвід формування інвестиційної привабливості середовища в державах та їх співтовариствах.
 59. Стратегія економічного співробітництва з Росією.
 60. Особливості торгівлі товарами та послугами України з Російською Федерацією.
 61. Механізм адаптації країн до стандартів СОТ.
 62. Стратегія взаємодії України з фінансовими організаціями.
 63. Валютний ринок України з урахування критеріїв глобалізації.
 64. Діяльність ТНК на ринках України.
 65. Регіоналізм в умовах глобалізації
 66. Цивілізаційні аспекти формування регіональних співтовариств.
 67. Інституціональний устрій ЄС.
 68. Геополітичні та геоекономічні фактори створення ЄС.
 69. Регіональна конвергенція країн ЄС.
 70. Реалізація транзитної складової національної економіки України в контексті поглиблення співпраці України з ЄС.
 71. Стратегія розвитку ГАТТ/СОТ.
 72. Економічні аспекти безпекової політики України в контексті зближення з ЄС.


ДОДАТОК Д

Зразок екзаменаційного білету для студентів денної і вечірньої форми навчання

 

Екзаменаційний білет № 1

 

 1. Особливості економічної інтеграції країн Африки.
 2. Місце України на світовому ринку товарів і послуг.
 3. Характеристика світових центрів експорту та імпорту робочої сили.
  1. Особливості становлення та розвитку європейської валютної системи.

5.   Дайте обґрунтовану відповідь на питання задачі.

6.   Дайте відповідь на тестові питання.

 

 

 

ЗАДАЧА.

 1. На основі наведених у таблиці показників розрахувати:

-            сальдо торгівельного балансу у 2007 і 2008 роках;

-            зовнішньоторговельний обіг товарів і послуг у 2007 та 2008 роках;

-            темпи росту експорту товарів, імпорту послуг й зовнішньоторговельного обігу у 2008 році;  

-            експортну, імпортну й зовнішньоторговельну квоти у 2008 році.

 1. На основі отриманих показників охарактеризувати стан та динаміку розвитку зовнішньої торгівлі Австрії.  

Таблиця. Основні показники міжнародної торгівлі Австрії за 2007-2008 рр.

Роки

2007

2008

Валовий внутрішній продукт, млрд. дол. США

322,4

377

Обсяг експорту послуг, млрд. дол. США.

45,7

55,2

Обсяг імпорту послуг, млрд. дол. США.

33,2

39

Обсяг експорту товарів, млрд. дол. США.

136,7

162,9

Обсяг імпорту товарів, млрд. дол. США.

137,2

162,4

.

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ.

1. Яке з нижченаведених визначень розкриває зміст категорії «міжнародний кредит»?

А) це переміщення інвестиційного капіталу в межах світового господарства у пошуках найприбутковіших сфер вкладення;

Б) це надання капіталу в грошовій або товарній формі суб’єктами однієї країни у власність суб’єктам іншої країни на умовах безоплатності;

В) це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов’язаний з наданням позики у грошовій чи товарній формі кредитором однієї країни позичальнику іншої на умовах платності, поверненості, виплати відсотків.

2. Яка з наявних форм міжнародних розрахунків містить найбільший ризик для експортера?

А) банківський переказ;

В) інкасо;

Д) відкритий рахунок.

Б) 100%-й аванс;

Г) акредитив;

 

3. Яке з нижченаведених визначень розкриває зміст понять “світова валютна система ”?

А) форма організації міжнародних валютних відносин, сукупність правил та механізмів, що закріплені міждержавними угодами, за допомогою яких здійснюється валютне регулювання і координація валютних політик різних країн;

Б)форма організації валютних відносин країни, за допомогою якої здійснюються міжнародні розрахунки, утворюються та використовуються валютні кошти держав;

В)специфічна організаційно-економічна форма відносин у валютній сфері між країнами-членами інтеграційного союзу з наявністю спільної валюти.

 

 1. 4.     Платіжний баланс – це

Aбалансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження сукупності світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів;

Б)  відображення економічних відносин окремих країн з рештою світу протягом певного періоду часу;

В)  статистичний звіт, де у систематичному вигляді наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції двох країн.

 1. 5.          Під терміном «міжнародна економічна інтеграція» розуміють:

Aвідсутність будь яких форм дискримінації іноземних партнерів у кожній із національних економік, а також стирання відмінностей між економічними суб'єктами різних країн;

Б) відсутність будь-яких обмежень на ввезення товарів та надання послуг;

В)  посилення взаємодії суб’єктів господарського життя на основі поглиблення МПП.

 1. 6.                    Яке з визначень найбільш повно розкриває термін «глобалізація»?

A)

наявність світового суспільства без всесвітнього уряду і держави;

Б)

феномен злиття ринків окремих продуктів, які виробляються великими багатонаціональними корпораціями;

В)

це процес посилення взаємозв’язку національних економік країн світу, що знаходить своє вираження в утворенні світового ринку капіталів, товарів і послуг.

 1. 7.          Україна є членом наступних міжнародних інтеграційних угрупувань:

A)

СНД, ГУАМ, ОЧЕС;

В)

Карпатський єврорегіон;

Б)

ЄС, НАФТА, АСЕАН;

Г)

Світова організація торгівлі.

 1. 8.          Міжнародна економіка вивчає:

А) закономірності функціонування відкритих національних економік і світового господарства в цілому в умовах глобалізації фінансових ринків;

Б) закономірності міжкраїнного руху конкурентних товарів і факторів їх виробництва, а також їхні ринкові характеристики (попит, пропозицію, ціну тощо);

В) закономірності взаємодії господарських суб’єктів різних держав у сфері міжнародного обміну товарами та послугами, руху факторів виробництва та фінансування і формування міжнародної економічної політики.

9. Світовий фінансовий ринок складається з таких, тісно пов’язаних між собою через систему міжнародних розрахунків, сегментів:

А) ринку цінних паперів, ринку валютних та фінансових деривативів;

Б) ринку валют, ринку цінних паперів та ринку фінансових деривативів;

В) ринку валют, ринку цінних паперів та ринку валютних деривативів.

 1. 10.       Історично першою формою МЕВ є:

А) міжнародна трудова міграція;

В) міжнародна торгівля;

Б) міжнародний рух капіталу;

Г) міжнародне науково-технічне співробітництво.

 

 

Завідувач кафедри ________________проф. Поручник А.М.

 

 


                                                                                                                       ДОДАТОК К

Зразок екзаменаційного білету для студентів заочної форми навчання

 

 

Екзаменаційний білет № 2

 1. 1.      Проблема зовнішньої заборгованості країн і шляхи її вирішення.
 2. 2.      Сутність і форми протекціонізму в торгівельно-економічних відносинах.
 3. 3.      Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в Україні.
  1. 4.      Рівні регулювання процесів міжнародної трудової міграції.
  2. 5.      Вільні економічні зони: види, особливості організації
   1. 6.      Міжнародний кредит, його функції та форми.
   2. 7.      Особливості організації та наслідки кризи Бреттон-Вудської валютної системи.
   3. 8.      Сутність і класифікація глобальних проблем.
   4. 9.      Дайте обґрунтовану відповідь на питання задачі.
   5. 10.  Дайте відповідь на тестові питання.

 

ЗАДАЧА. Обсяги експорту товарів з Зімбабве за 2007 рік складали 25,5 млрд.дол.США, експорту послуг – 1,5 млрд.дол.США, імпорту товарів та послуг - 29,5 млрд.дол.США. Кількість емігрантів склала 3,3 млн.осіб, іммігрантів – 1,7 млн.осіб. Емігранти перерахували на батьківщину на 4 млрд.дол.США більше коштів ніж сплатили іммігранти. Чистий приплив капіталу в країну склав 2,7 млрд.дол.США.

Завдання: 1) за наявними даними визначте сальдо платіжного балансу країни; 2) визначить міграційне сальдо країни; 3) обґрунтуйте можливий напрямок руху курсу національної валюти Зімбабве.

 

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ.

 

1.    За американським законодавством частка іноземної участі в акціонерному капіталі фірми, що дає право контролю становить:

А) 10%;

Б) 25%;

В) 50%.

 

2. За якою ознакою виокремлюється форма міжнародного кредиту «товарний»?

А) характер забезпечення;

Г) форма надання;

Б) цільове призначення;

Д) призначення.

В) термін надання;

 

 1. 3.         Які види міжнародного поділу праці належать до територіального:

А) одиничний

Б) технологічний

В) міжрегіональний

 

4. Непряме (опосередковане) валютне котирування – це:

А)множинність валютних курсів;

Б)одиниця національної валюти дорівнює певній кількості іноземної валюти;

В)одиниця іноземної валюти дорівнює певній кількості національної валюти.

 

 1. 5.    Міжнародний стандарт «Керівництво з платіжного балансу» розробила наступна міжнародна організація:

A)

Міжнародний банк реконструкції та розвитку;

Б)

Європейський центральний банк ;

В)

Міжнародний валютний фонд;

Г)

Банк міжнародних розрахунків.

 1. 6.       Яка кількість країн на сучасному етапі його розвитку входить до Європейського союзу?

A)

П'ятнадцять;

В)

Двадцять п’ять ;

Б)

Сімнадцять;

Г)

Двадцять сім.

 1. 7.       Який з варіантів найбільш чітко відображає сутність поняття «фінансова інновація»?

A) це поглиблення ступеня інтеграції національних фінансових ринків до світового ;

Б) цестворення нових фінансових інструментів та технологій;

В) це розвиток та творче застосування фінансових технологій для розв’язання фінансових проблем та використання фінансових можливостей;

Г) це зростання обсягів використання цінних паперів на глобальних фінансових ринках.

 1. 8.       Яке із зазначених положень не передбачено у Європейській політиці сусідства для України?

A)

перспективу переходу від співробітництва до високого рівня інтеграції, в тому числі, шляхом участі у внутрішньому ринку ЄС;

Б)

перспективу вільного руху міграційних потоків;

В)

отримання доступу до спільного ринку ЄС у вибраних секторах за умови дотримання стандартів та практики ЄС у цих секторах;

Г)

надання Україні можливості поступової участі в ключових аспектах політик і програм ЄС.

9.  Об’єктивними обмеженнями міграції робочої сили є:

А)обмеженість місткості ринків праці в окремих країнах;

Б) відсутність угод про визнання дипломів про освіту;

В) відсутність угод про взаємне працевлаштування громадян.

 

10.  Ринок деривативів включає такі сегменти:

А) ринок спот, ф’ючерсний ринок, ринок валютних свопів та валютних опціонів;

Б) ринок спот, форвардний та ф’ючерсний ринок, ринок валютних свопів, ринок валютних опціонів;

В) форвардний та ф’ючерсний ринок, ринок свопів та опціонів.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол №6 від 22 грудня 2008 р.

Завідувач кафедри ________________проф. Поручник А.М.

 

Література

Основна

1.         Cвітова економіка Підручник/ А.С.Філіпенко, О.І.Рогач, О.І.Шнирков та ін. – К.Либідь, 2007

2.         Козак Ю.Г. та ін.Міжнародна економіка Навчальний посібник видання 2-ге, перероблене та доповнене. К. Центр учбової літератури, 2008

3.         Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини Теорія Підручник для студентів ек.спец.вищ.навч.закл. /А.С.Філіпенко – К.Либідь, 2008

 1. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 672 с.
 2. 5.                  Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція та глобальні проблеми сучасності. Навчально-методичний посібник. К.: КНЕУ, 2005. – 206 с.
 3. Міжнародна економіка: навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. / А.М.Поручник, Я.М.Столярчук, О.Д.Павловська та ін.; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Поручника. – К.: КНЕУ, 2005. – 156 с.
 4. Лук’яненко Д.Г., Поручник А.М., Столярчук Я.М. Практикум з міжнародної економіки: тести, вправи, задачі, проблемні ситуації, ділові ігри. – К.: КНЕУ, 2006. – 287 с.
 5. Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В., Мозговий О.М. та ін. Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник /за ред. Д.Г.Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003. – 387 с.
 6. Киреев А.П. Международная экономика: в 2-х ч. Учебное пособие для вузов. – М.: Международные отношения, 2001. – т.1. – 416 с.
 7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник /под ред. Л.Н.Красавиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2000.
 8. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003.
 9. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, А.С.Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002.

 

Додаткова

 1. Циганкова Т. М., Петрашко Л. П., Кальченко Т. В. Міжнародна торгівля: навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 487 с.
 2. Чужиков В.І. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2005. 
 3. Міжнародні фінанси: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 221 с.
 4. Європейська інтеграція та Україна: Навч.-метод. посібник. – К.: ТОВ "Макрос", 2002.
 5. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації: Монографія /За ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненка. - К.: КНЕУ, 2001.
 6. Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: теоретичні моделі та бізнес-технології: Монографія. – К.: КНЕУ, 2004. – 400 с.
 7. Циганкова Т.М.,Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації: Навч.-метод.посіб. для самост.вивч.дисц. - К.: КНЕУ, 2003. – 183 с.
 8. Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ: Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. Т. М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2003. – 660 с.
 9. Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації стратегії розвитку: монографія. - к.: ВІПОЛ, 1998.
 10. Гаврилишин Б. ” Дороговкази в майбутнє ”. – К.: Наукова думка, 1990 р.
 11. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г.Білорус, Д.Г.Лук'яненко та ін. - К.: КНЕУ, 2001.
 12. Джон Д. Дениелс, Ли Х.Радеба. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994.
 13. Економіка зарубіжних країн: Підручник – 2-ге видання. А.С.Філіпенко, В.А. Вергун, І.В. Бураківський та ін. – К.: Либідь, 1998.
 14. Козак Ю.Г., Лук’яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка: Навчальний посібник.- Одеса: Астропринт, 1998.
 15. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч.посіб. – 4-те вид., стер. – К.: Знання – Прес, 2003. – 406 с.
 16. Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей: Пер.с англ./ Общ. ред. и пред. О.В. Ивановой. - М.: Прогресс, 1992.
 17. Лук’яненко Д.Г., Білошапка В.А., Пестрєцова О.І. Спільні підприємства в Україні: Організація і умови ефективного розвитку: Підручник / За ред. Д.Г.Лук’яненка. – К.: Вид-во “Хвиля-Прес”, 1995.
 18. Міжнародні економічні відносини. Система регулювання міжнародних економічних відносин. А.С. Філіпенко, І.В. Бураковський, В.С. Будкін та ін.- К.: Либідь, 1994.
 19. Овчинников Г.П. Международная экономика: Учеб. Пособие. – СПб: изд-во Михайлова В.А. “Полиус ”, 1998.
 20. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д.Г., Губський Б.В. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. - К.: Україна,1997.
 21. Пахомов Ю.М., Крымский С.Б. Павленко Ю.В. Пути и перепутья современной цивилизации. - К.: “Международный деловой центр ”, 1998.
 22. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения: Пер. с фран. / Общ. Ред. Н.С. Бабинцевой. - М.: Прогресс, Универс, 1994. 
 23. Портер М. Международная конкуренция. /Пер. с англ. - М.: Международные отношения, 1993.
 24. Світова економіка: Підручник / А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, О.І.Рогач та ін. – К.: Либідь, 2007. – 640 с.
 25. Соколенко С.И. Глобальные рынки XXI столетия: перспективы Украины. – К.: Логос, 1998. –568 с.
 26. Соколенко С.І. Сучасні світові ринки та Україна: (Наук.вид.). – К.: Демос, 1995.
 27. Тодаро М.П. Экономическое развитие: Учебник /Пер. с англ. под ред. С.М. Яковлева, Л.З. Зевина .- М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997.  
 28. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: історія: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 392 с.
 29. Інтернет сайти міжнародних організацій.

www.apec.org – Офіційний сайт АТЕС

www.asean.org – Офіційний сайт АСЕАН

www.cis.org – Офіційний сайт СНД

www.e.u.org - Офіційний сайт ЄС

www.ebdr.org – Офіційний сайт ЄБРР

www.imf.org – Офіційний сайт МВФ

www.karicom.org – Офіційний сайт КАРІКОМ

www.mercosur.org – Офіційний сайт МЕРКОСУР

www.nafta.org – Офіційний сайт НАФТА

www.un.org – Офіційний сайт ООН

www.wordbank. gov.ua – Офіційний сайт Групи Світового банку

www.wto.org – Офіційний сайт СОТ