Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

МІЖНАРОДНЕ ІНВЕСТУВАННЯ

 

 

ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «МІЖНАРОДНЕ ІНВЕСТУВАННЯ»

 

Вибір варіанта теоретичної частини здійснюється за номером в списку групи, розрахункової частини – за останьою цифрою у списку групи.  Запропоновані 10 варіантів завдань. Якщо кількість студентів в групі перевищує 10, то номер варіанту повторюється. Вихідні дані для виконання розрахунків наведені в додатку А. Вихідні дані для розгляду теоретичної частини наведені в додатку В. Теоретичне питання необхідно представити у вигляді складного плану.

 

 

Вимоги щодо оформлення розрахункової роботи

 

Розрахункову роботу необхідно виконувати на ком’ютері з використанням шрифту Time New Roman текстового редактораWord, розмір шрифту 14 з 1,5 міжрядкового інтервалу. Усі нетекстові об’єкти створюються за допомогою редактора  Equation. Текст  роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве -25 мм, праве – 15 мм, верхнє -20 мм.

Скорочення слів, крім загальноприйнятих, не дозволяється. Всі аркуші повинні бути пронумеровані ( перший аркур – титульний – не нумерується).  Нумерація сторінок проставляється у верхньому правому куті аркуша.

На другій сторінці викладається план роботи із зазначенням сторінок, на яких записані відповідні розділи і підрозділи.

Текст  роботи повинен бути проілюстрованим табличними та графічними матеріалами. Після кожної таблиці повинен наводитися аналіз, який складається з визнечених зв’язків показників  і причин, які їх обумовлюють. Таблиці повинні мати порядковий номер, потім на другому рядку посередені пишуть назву таблиці. 

Таблиці, ілюстрації розміщують так, щоб їх можна було читати не повертаючи сторінки або повертаючи за годинковою стрілкою.

 

 

КРЕДИТНА ПОЛІТИКА ФІРМИ

Завдання 1

 

 

Скласти план погашення кредиту згідно з вихідними даними, які приведені в табл. А.1 додатку А.

 

Банк видав довгостроковий кредит у сумі D млн. грн. на n років під r% річних. Відповідно до договору, погашення кредиту повинно здійснюватися рівними щорічними виплатами наприкінці кожного року. Погашення відсотків здійснюється один раз на рік.

 

Завдання 2

 

Скласти план погашення кредиту (вихідні дані див. в табл. А.1 додатку А).

 

Кредит у сумі D млн.грн. був виданий на n років під r% річних. Нарахування відсотків здійснюється наприкінці фінансового року. Необхідно скласти план погашення кредиту, якщо погашення боргу здійснюється рівними платежами основного боргу.

 

Завдання 3 

 

Скласти план погашення кредиту (вихідні дані см. в табл.А.1 додатку А).

 

Кредит у сумі D млн. грн. був виданий на n років під r% річних із нарахуванням відсотків наприкінці кожного розрахункового періоду. Виплати основного боргу повинні щорічно зростати на d млн. грн. Необхідно скласти план погашення кредиту.

Завдання 4

 

Скласти план погашення кредиту (вихідні дані див. в табл.А.1 в додатку А)

 

Кредит у розмірі D млн. грн. необхідно погасити протягом n  років щорічними виплатами при r% річних. Нарахування відсотків здійснюється один разів наприкінці року. Платежі, що забезпечують погашення основного боргу, повинні збільшуватися в геометричній прогресії на d% щорічно.

 

Завдання 5

 

Скласти план погашення кредиту (вихідні дані див. в табл.А.1 додатку А)

 

 

Підприємством проводиться погашення кредиту в сумі D  млн. грн. виданого на n років під  r% річних. Після виплати третього платежу була досягнута домовленість між підприємством і банком про продовження терміну погашення позики на 2 роки зі збільшенням річних до d відсотків.

 

Завдання 6

 

Скласти план погашення кредиту (вихідні дані див. в табл. А.1 додатку).

 

Фірма одержала кредит у D млн. грн. на n роки під r%  річних у банку “Аваль”. Відповідно до кредитного договору передбачається погашення боргу разовим платежем. Одночасно з одержанням кредиту фірма розпочала формування фонду погашення, для чого відкрила накопичувальний депозитний рахунок в іншому банку під 10 відсотків річних. Необхідно визначити щорічні витрати фірми по амортизації боргу за умови, що в фонд погашення щорічно вносяться рівні суми.

 

УЗГОДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВЕКСЕЛЬНОГО ОБІГУ

Завдання 1

 

Необхідно визначити процентні платежі і суми, які проставляються у векселях( вихідні дані см. в табл. А.2 додатку А)

 

Була досягнута домовленість про вексельну оплату за постачання продукції вартістю P тис. грн. Постачальнику були видані n векселів, із терміном погашення через кожне півріччя. Процентна ставка за наданий кредит –  I% річних (простих). Необхідно визначити процентні платежі і суми, які проставляються у векселях.

 

 

 

Завдання 2

 

Необхідно розрахувати значення коригуючого множника Z1 (вихідні дані см. в табл. А.2 додатку А)

 

Використовуючи дані попереднього прикладу, необхідно розрахувати значення коригуючого множника Z1, якщо річна проста дисконтна ставка, що використовується банком для обліку векселів d %.

 

Завдання 3

 

 Необхідно розрахувати значення коригуючого множника Z2   (вихідні дані див. в табл. А.2)

 

Використовуючи дані попереднього прикладу, розрахувати коригуючий множник 1/Z2, при річній простій дисконтній ставці, що використовується банком для обліку векселів d %.

 

 

Завдання 4

 

Розрахувати суму, отриману дисконтуванням векселів по оптимальній обліковій ставці d* (вихідні дані в табл. А.2)

 

 Використовуючи дані попереднього прикладу, розрахувати суму, отриману дисконтуванням векселів по оптимальній обліковій ставці d*.

Завдання 5

 

Розрахувати суму, отриману дисконтуванням векселів по оптимальній обліковій ставці  j*. (вихідні дані див. в табл. А.2)

 

Використовуючи дані попереднього прикладу, розрахувати суму, отриману дисконтуванням векселів по оптимальній процентній ставці j*.

Завдання 6

 

Розрахувати  приведений до поточного моменту розмір платежів (вихідні дані див. в табл. А.2)

Використовуючи дані попереднього прикладу, розрахувати приведений до поточного моменту розмір платежів по векселях при середній ринковій ставці відсотка по позичках r = 12 % річних.

 

ДОДАТОК А

 

ВИХІДНІ ДАНІ ДО РОЗВЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ

 

 

Таблиця А.1

 

Вихідні дані до розділу «Кредитна політика фірми»

 

Варіант

Розмір наданного кредиту, (D),млн.грн.

Кредитна ставка(r),% річних

Термін, на який надано кредит(n), років

Виплати змінюються (збільшуються /зменшуються) на (d)млн.грн. щорічно

1

250

20

5

20

2

300

22

5

20

3

150

15

4

10

4

350

23

4

30

5

200

18

6

10

 6

350

25

6

30

7

450

35

5

30

8

100

10

5

10

 9

400

30

4

30

10

200

20

4

10

 

 

 

 

Таблиця А.2

Вихідні дані до розділу «Вексельний обіг»

 

Варіант

Вартість продукції (Р), тис.грн.

Кількість виданих вексклів(n),шт

Процентна ставка за наданий кредит І,%

1

20,0

4

12,5

2

25,0

5

11,0

3

15,5

4

12,0

4

17,0

3

13,0

5

12,0

3

10,0

6

0,55

2

10,5

7

13,7

3

15,0

8

15,2

4

12,0

9

20,5

4

13,0

10

15,0

3

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ДОДАТОК В

 

ВИХІДНІ ДАНІ

 

Теми для виконання теоретичної частини 

 

1. Інвестиційна стратегія підприємства.

2. Фінансування інвестиційних проектів і програм.

3. Сутність та оцінка  інвестиційних ризиків.

4. Визначення рейтингу інвестиційної привабливості регіону.

5. Кредитування інвестиційної діяльності підприємства.

6. Форфейтингові операції та вексельний обіг.

7. Формування та управління інвестиційним портфелемв.

8. Методи оцінки акцій та облігацій.

9. Оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів.

10. Стратегічні напрямки інвестиційної політики України.

11. Вплив іноземних інвестицій на економіку України.

12. Вплив інвестицій на структурні зрушення в економіці.

13. Процедура ранжування інвестиційних проектів.

14. Обґрунтування прийняття інвестиційних рішень.

15. Процес управління комунікаціями проекту.

16. Управління комунікаціями та інформаційні технології.

17. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів

18. Реальні та портфельні інвестиції в економіку України.