Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародне право

МВС України

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра державно-правових дисциплін

 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри державно-правових

д.ю.н., професор

_______________Д.П. Калаянов

«___»_______________2018 р.

 

 

 

 

Методичні вказівки

до виконання контрольних робіт для заочної форми навчання

 

 

Напрям підготовки:     6.030401 «Правознавство»

Факультет:                    факультет заочного навчання

                                       цивільних осіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018  рік

 

 

 

Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Міжнародне право» для студентів  4-го курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство».

«___» ________ 201__ року - __ с.

 

Розробник: кандидат юридичних наук, доцент Ярмакі В.Х.

 

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін

Протокол  від «27» серпня 2018 року № 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації

         Відповідно до учбового плану студенти заочної форми навчання виконують у міжсесійній період тематичну контрольну роботу з  міжнародного права.

         Тематична контрольна робота – самостійне дослідження студента згідно завданої теми та одночасно засіб контролю за засвоєнням ним учбового та методичного матеріалу у процесі підготовки до іспиту.

         Теми до контрольних робіт подані у алфавітному порядку, і складаються з 3-х питань. Обсяг питань сформульований таким чином, щоб охопити достатньо широке коло розділів учбової літератури цієї дисципліни і сприяти формуванню навичок роботи з законодавчими актами, науковою літературою, аналізувати тенденції та явища  міжнародного життя.

         Завдання студента складається в тому, щоб проаналізувати відповідні розділи учбової літератури, зміст законодавчих актів конкретної зарубіжної країни і надати повні вичерпані відповіді на поставлені контрольні питання.

         До варіантів контрольних робіт додається список літератури, котру необхідно використовувати при виконання контрольної роботи.

         Заохочується використання додаткової літератури при виконання контрольної роботи, а також періодичних видань.

         Не слід захоплюватись переписуванням застарілих підручників, так як їх зміст може в контексті бути не відповідним справжньому часу. Переписування текстів міжнародних угод та підручників, як правило не зараховується.

         Контрольна робота по об’єму повинна займати учнівський зошит (не менш 12 аркушів), виконуватися письмово, розбірливим почерком, підписана особистим підписом.

         На титульній сторінці роботи указуються повністю: назва навчального закладу, факультет, рівень навчання, назва навчальної дисципліни, тема роботи, прізвище, ім’я та ім’я по батькові слухача, курс, група, домашня адреса.

         На останній сторінці після завершення тексту роботи вказується: місто та рік виконання роботи, а також список використаної літератури та джерел з вказівкою автора (прізвище та ініціали), назва книги чи журналу, рік, номер (для статей), місяця та року видання (для книги),нормативні акти та ті збірники (журнали, газети) де вони надруковані.

         Варіанти домашньої контрольної роботи розподіляються по першій букві фамілії слухача.

 

А. (1)

Б. (2)

В.( 3)

Г.( 4)

Д.(5)

 Е. (6)

Є.(7)
Ж.(8 )

З. ( 9)

И. (10)

І. ( 11)

Й. ( 12)

К. (13 )

Л. (14)

М. ( 15)

Н. (16 )

О. (17 )

П. (18 )

Р. ( 19)

С. ( 20)

Т. ( 21)

У. ( 22)

Ф. ( 23)

Х. (24 )

Ц. (25 )

Ч. ( 26)

Ш. ( 27)

Щ. (28 )

Ю. ( 29)

Я. (30 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список джерел для написання контрольних робіт

 

Базова

Нормативно-правові акти:

 1. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13.
 2. Устав Организации Объединенных Наций, 1945 г. // Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. Том 1. – Москва: Издательство Московского независимого института международного права, 1996. – с.7-33.
 3. Определение агрессии. Резолюция, принятая ХХІХ сессией Генеральной Ассамблеи ООН, 14 декабря 1974 г. // Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. Том 2. – Москва: Издательство Московского независимого института международного права, 1996. – с.199-202.
 4. Договор о коллективной безопасности, 15 мая 1992 г. // Действующее международное право. В 3-х томах. Составители Ю.М.Колосов и Э.С.Кривчикова. Том 2. – Москва: Издательство Московского независимого института международного права, 1996. – с.269–272.
 5. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.
 6. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2,4,7,11 до Конвенції” // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 40. – Ст. 263.
 7. Закон України “Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини” від 29 листопада 2001 року. Див.: Комп’ютерна правова система Ліга: Закон.
 8. Зібрання чинних міжнародних договорів України: Офіційне видання / За заг. ред. А.М. Зленка. –  К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 2001. –  Том 1: 1990-1991 рр. –  456 с.
 9. Зібрання чинних міжнародних договорів України: Офіційне видання / За заг. ред. А.М. Зленка. –  К., Видавничий Дім “Ін Юре”, 2002. –  Том 2. Книга 1: січень-липень 1992 р. - 660 с.
 10. Постанова Пленуму Верховного суду України № 12 від 24.12.1999 р. // Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, учасницею яких є Україна. Х.: “Еспада”, 2001. –  448 c.
 11. Статут Міжнародного Кримінального суду за Римським договором 1998 р. // Український часопис міжнародного права. – 2002. –  №1. – С. 73– 121.
 12. Международное право в документах / Сост.: Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. – 2-е изд. – М., 1999.
 13. Международное публичное право: Сб. документов / Сост.: К.А. Бекяшев, А.Г. Ходаков. – М.: БЕК, 1996– 1997. – Т. I-II.
 14. Закон України „Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 13. – Ст.65; 2005. – № 30. – Ст. 408.
 15. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» вiд 22 вересня 2011 р. № 3773-VI //Голос України. – 2011. – 25 жовтня. - № 199.
 16. Закон України „Про імміграцію» від 7 червня 2001 р. № 2491-III (із змін.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 41. – Ст.197.
 17. Закон України „Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту” від 8 липня 2011 р. № 3671-VI // Голос України. – 2011. – 3 серпня. – № 142.
 18. Закон України “Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців” від 10 січня 2002 р. //Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №17.
 19. Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” від 11 грудня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 1. – Ст. 4.

Навчальна та науково-монографічна література:

 1. Лукашук И.И. Международное право. Общая часть: Учебник. – М.: Издательство БЕК, 1999. – 384 с.
 2. Международное право: Учебник для вузов / Отв.ред. Г.В. Игнатенко, О.И. Тиунов. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – 584 с.
 3. Нешатаева Т.Н. Международные организации и право. Новые тенденции в международно-правовом регулировании. – М.: Дело, 1998. – 272 с.
 4. Тункин Г.И. Теория международного права. / Под общ. ред. проф. Л.Н. Шестакова. – М.: Изд-во «Зерцало», 2000. – 416 с.
 5. Баймуратов М.А. Международное публичное право. – Харьков: «Одиссей», 2003. – 752 с.
 6. Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. Учебник для вузов. – М.: Изд. Группа НОРМА-ИНФРА, 1999. – 328 с.
 7. Гусейнов Л.Г. Международная ответственность государств за нарушения прав человека: Монография. – К.: Ин-т государства и права НАН Украины, 2000. – 316 с.
 8. Дмитрієв А.І., Муравйов В.І. Міжнародне публічне право: Навчальний посібник / Відп. ред. Ю.С. Шемшученко, Л.В. Геберський. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 640 с.
 9. Ушаков Н.А. Международное право: Учебник. – М.: Юристъ, 2000. – 304 с.
 10. О`Коннелл Д.П. Правопреемство государств: Пер. с англ. – М.: Изд. иностр. лит., 1957. –  589 с.
 11. Броунли Я. Международное право: Пер. с англ. В 2-х кн. –  М.: Прогресс, 1977. –  Кн. 2. –  507 с.
 12. Черниченко С.В. Теория международного права: В 2 т. –  М.: Изд-во “НИМП”, 1999. - Т. ІІ: Старые и новые теоретические проблемы. –  320 c.
 13. Фердросс А. Международное право: Пер. с нем. –  М., Изд. иностр. лит., 1961. –  652 c.
 14. Гроций Г. О праве войны и мира. –  М.: Юрид. изд-во, 1956. –  202 с.
 15. Международное право. Учебник. / Отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. –  М.: Международные отношения, 1995. – 608 c.
 16. Действующее международное право. –  М.: Изд-во МНИМП, 1996. - Т. 1. –  826 c.
 17. Мережко О.О. Право міжнародних договорів. Сучасні проблеми теорії та практики. - К.: “Таксон”, 2002. – 345 c.
 18. Маланчук П. Вступ до міжнародного публічного права за Ейкхерстом. -  Харків, 2000. – 591 с.
 19. Бекяшев К.А. Международное право. – М., 2000. – 697 с.
 20. Алексидзе Л.А. Некоторые вопросы теории международного права: императивные нормы (jus cogens). Тбилиси, 1982. – 325 с.
 21. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. – М., 1996.
 22. Право Европейского Союза: Учебник для вузов // Под ред. С.Ю.Кашкина. –  М.: Юристь, 2002. – 925 с.
 23. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним правом. Матеріали науково-практичної конференції.- К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – 447 с.
 24. Сунь-Цзы. Трактат о военном искусстве. – М.: Воениздат, 1955. – 123 с.
 25. Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца: Сборник Уставов и других документов. – М.: МККК, 1995. – 235 с.
 26. Конституційне право України: підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко. — 2-ге вид., переробл. — К.: Прав. єдність, 2010. — 432 с.
 27. Європейська Хартія про місцеве самоврядування  //Європейська Хартія про місцеве самоврядування та розвиток місцевої та регіональної демократії в Україні. Науково-практичний посібник /За ред. М.О. Пухтинського, В.В. Толкованова. – К.:Крамар, 2003.

 

 

Допоміжна

 1. Ярмаки В.Х. Международное  гуманитарное право и уголовное законодательство Украины: проблемы имплементации основных институтов. // Монография. Одесса: Изд-во Одесского юридического института НУВД. 2003. –152 с.
 2. Ярмакі В.Х. Історико –правові аспекти виникнення та розвитку інституту нейтралітету в міжнародному гуманітарному праві.// Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – №1. – С. 249 – 252.
 3. Ярмакі В.Х. Особливості імплементації міжнародних договорів  до національного законодавства України. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – №4. – С. 99 – 103.
 4. Ярмакі В.Х. Особливості міжнародно-правової регламентації повітряної і морської воєн. //Південноукраїнський правничий часопис.  Одеса: ОЮІ ХНУВС,  2007. –№1. – С.66– 71.
 5. Ярмакі В.Х. Правові наслідки початку воєнних дій. // Південноукраїнський правничий часопис.  Одеса: ОЮІ ХНУВС,  2008. – № 1. – С17–20.

 

Інформаційні ресурси

Офіційні веб-сторінки державних органів Україних

 1. www.president.gov.ua – Президент України
 2. Законодавча влада
 3. www.rada.gov.ua – Верховна Рада України
 4. www.ombudsman.kiev.ua – Уповноважений Верховної Ради з прав людини
 5. Виконавча влада 
 6. www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України
 7. www.minjust.gov.ua - Міністерство юстиції
 8. Судова влада
 9. www.scourt.gov.ua – Верховний Суд України
 10. www.ccu.gov.ua/pls/wccu/indx - Конституційний Суд України

Рекомендовані науково-аналітичні ресурси

 1. www.liga.kiev.ua – останні юридичні та економічні новини (інформація оновлюється щохвилини)
 2.  www.lawschool.lviv.ua – український юридичний портал
 3. www.niss.gov.ua – Національний інститут стратегічних досліджень
 4. http://www.justinian.com.ua/ - юридичний журнал „Юстиніан”.
 5. http://www.khpg.org/  - інформаційний портал Харківської правозахисної групи.
 6. http://www.nbuv.gov.ua/ - Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант № 1

 1. Історія формування права збройних конфліктів в міжнародному праві.
 2. Правовий режим Арктики.
 3. Поняття та джерела дипломатичного права.

 

Варіант № 2

 1. З’ясуйте поняття, джерела та порядок укладання міжнародних договорів.
 2. Правове регулювання захисту прав особи під час збройних конфліктів в міжнародному праві.
 3. Правовий статус дипломатичних представників в міжнародному праві. 

 

Варіант № 3

 1. Європейський Союз: історія створення, умови вступу, головні органи.
 2. Загальна характеристика регіональних міжнародних організацій.
 3. Засоби та методи регулювання та ведення повітряної війни.

 

Варіант № 4

 1. Система органів ООН.
 2. Правове положення працівників-мігрантів.
 3. Поняття та види суб’єктів міжнародного права.

 

Варіант № 5

 1. Мирні способи розгляду спорів між державами в міжнародному праві та їх характеристика.
 2. Свободи і принципи використання „відкритого моря” і їх характеристика.
 3. Державні утворення в міжнародному праві та їх правовий статус.

 

Варіант № 6

 1. Правовий режим внутрішніх (морських) вод.
 2. Поняття права міжнародної безпеки. Регіональна безпека.
 3. НАТО: історія створення, мета, основні органи.

 

Варіант № 7

 1. Доктринальні концепції про співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права.
 2. Європейський Союз: історія створення, умови вступу, головні органи.
 3. НАТО: історія створення, мета, основні органи.

 

 

 

 

Варіант № 8

 1. Юридична природа та види міжнародних організацій, їх загальна характеристика.
 2. НАТО: історія створення, мета, основні органи.
 3. Правонаступництво нових незалежних держав в міжнародному праві.

 

 

Варіант № 9

 1. Міжнародна організація кримінальної поліції.
 2. Загальна характеристика міжнародних судових установ.
 3. НАТО: історія створення, мета, основні органи.

 

 

Варіант № 10

 1. Системи органів ООН та їх загальна характеристика.
 2. Класифікація, форми та найменування міжнародних договорів.
 3. Європейський Союз: історія створення, умови вступу, головні органи.

 

 

Варіант № 11

 1. Умови виникнення та розвиток міжнародного права.
 2. Визначте та охарактеризуйте правовий статус міжнародних річок.
 3. Охарактеризуйте правовий статус нейтральних держав під час ведення війни.

 

Варіант № 12

 1. Міжнародне співробітництво та проблеми його удосконалення в сфері захисту прав людини.
 2. Підготовка, скликання та порядок прийняття рішень міжнародних конференцій.
 3. Визначте правовий режим державних кордонів та дотримання і здійснення державами принципів непорушності кордонів та територіальної цілості держав.

 

 

Варіант № 13

 1. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного права.
 2. Європейський Союз: історія створення, умови вступу, головні органи.
 3. Визнання його види і форми.

 

 

Варіант № 14

 1. Походження та розвиток міжнародного повітряного права.
 2. Характеристика та правовий статус держав-архіпелагів.
 3. НАТО: історія створення, мета, основні органи.

 

 

Варіант № 15

 1. Надайте поняття, порядок створення, види та ієрархію норм міжнародного права.
 2. Охарактеризуйте правовий статус міжнародних проток та їх відмінності від правового статусу міжнародних каналів.
 3. Визнання, його види і форми.

 

Варіант № 16

 

 1. Особливості розвитку міжнародного права на сучасному етапі та участь у цьому процесі України.
 2. Загальна характеристика регіональних міжнародних організацій.
 3. Засоби та методи регулювання та ведення повітряної війни.

 

 

Варіант № 17

1.      Визначте умови виникнення та розвитку міжнародного права.

2.      Визначте поняття громадянства та основні способи його набуття.

3.      Охарактеризуйте дипломатичні привілеї та імунітети.

 

 

Варіант № 18

 1. Походження і розвиток міжнародного права.
 2. Визнання, його види і форми.
 3. Охарактеризувати міжнародні морські організації.

 

 

Варіант № 19

 1. Охарактеризуйте інститут об’єктивної відповідальності держав.
 2. Міжнародно-правові акти, що регулюють право притулку та їх характеристика.
 3. Загальна характеристика регіональних міжнародних організацій.

 

Варіант № 20

 1. Дайте визначення та з’ясуйте відмінності між міжнародним публічним правом та міжнародним приватним правом.
 2. Класифікація, форми та найменування міжнародних договорів.
 3. Проаналізуйте відмінності правових режимів територіального моря та внутрішніх водних просторів держави.

 

Варіант № 21

 1. Міжнародні судові установі (поняття та загальна характеристика).
 2. Міжнародно-правові акти, що регулюють право притулку та їх характеристика.
 3. Загальна характеристика регіональних міжнародних організацій.

 

 

Варіант № 22

 1. Поняття та джерела права міжнародної безпеки. Роль міжнародного права в запобіганні війни.
 2. Охарактеризуйте принципи міжнародного права: суверенної рівності держав та невтручання у внутрішні справи держав.
 3. Правовий режим архіпелажних, водних просторів в міжнародному праві.

 

Варіант № 23

 1. Поняття правонаступництва, його види і об’єкти.
 2. Європейський Союз: історія створення, умови вступу, головні органи.
 3. Визначте правовий статус цивільного населення та цивільних об’єктів в збройних конфліктах.

 

Варіант № 24

 1. Надати поняття міжнародної суперечки та характеристика засобів розв’язання міжнародних суперечок.
 2. Видача злочинців в міжнародному праві.
 3. Охарактеризуйте міжнародне співробітництво в сфері використання засобів масової інформації.

 

Варіант № 25

 1. Проблеми підвищення ефективності міждержавного співробітництва в сфері прав людини.
 2. Охарактеризуйте правовий режим Арктики.
 3. Надайте поняття воєнної окупації та її правовий режим.

 

Варіант № 26

 1. Регіональні міжнародні організації і їх характеристика в міжнародному праві.
 2. Поняття нейтралітету в збройному конфлікті в міжнародному праві.
 3. Правовий статус Чорноморських проток в міжнародному праві.

 

Варіант № 27

 1. Поняття, джерела та принципи міжнародного повітряного права.
 2. Охарактеризуйте Лігу Націй – як міжнародну організацію.
 3. Поняття і свободи „відкритого моря” в міжнародному праві.

 

 

Варіант № 28

 1. Поняття та характеристика нейтралітету в період війни в міжнародному праві.
 2. Охарактеризувати правовий режим космічного простору, небесних тіл, космічних об’єктів.
 3. Характеристика принципів співробітництва та сумлінного виконання міжнародних обов’язків.

 

 

 

 

Варіант № 29

 1. Система органів ООН.
 2. Правове положення працівників-мігрантів.
 3. Поняття та види суб’єктів міжнародного права.

 

 

Варіант № 30

 1. Дайте поняття, порядок створення, види та ієрархія норм міжнародного права.
 2. Визначте правовий режим державних кордонів та дотримування і здійснення державами принципів непорушності кордонів та територіальної  цілості держав.
 3. Правовий статус консульських установ в міжнародному праві.