Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов

Міжнародні фінанси

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання контрольних робіт

з дисципліни

МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

для студентів заочного економічного факультету

спеціальності 6.030601

“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

 

 

 

 

 

Укладач:

де.н., професор Пузанов І.І.

 

 

 

 

 

Затверджена на засіданні

кафедри менеджменту ЗЕД,

протокол № 12 від 29 серпня 2011р.

 

 

 

 

 

Київ – 2011

 

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

 

У відповідності з вимогами навчального плану студенти заочної форми навчання повинні виконувати одну письмову контрольну роботу та складають залік з дисципліни «Міжнародні фінанси».

Підготовка зо складання заліку полягає у вивченні матеріалів згідно з тематикою, що викладена у робочих програмах.

Виконання контрольної роботи є одним із заключних етапів вивчення курсу для заочної форми навчання, її підготовка сприяє поглибленню та закріпленню теоретичних знань, одержаних студентами при самостійному вивченні окремих розділів дисципліни, набутті навичок самостійної роботи над учбовим матеріалом.

Контрольна робота повинна висвітлити вміння студентів коротко і точно відповідати на поставлені питання, підбирати і використовувати для відповідей необхідний матеріал.

Кожне питання роботи висвітлюється студентом при обов’язковому посиланні як найменше на трьох авторів, при цьому студент порівнює погляди авторів джерел, що цитуються.

Перед виконанням контрольної роботи студент зобов’язаний вивчити рекомендовану літературу з дисципліни, зібрати, проаналізувати та узагальнити практичний матеріал.

Студент виконує контрольну роботу у вигляді реферату на одну із наведених тем чи на тему за власним вибором, яку узгоджує з викладачем. Реферат повинен містити огляд літератури і статей з періодичної преси, а також законодавчих та нормативних документів. Загальний обсяг реферату 15-20 аркушів формату А4 машинописного тексту.

 

2. ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Контрольна робота виконується українською мовою і має бути граматично і технічно слушно оформлена.

Зміст реферату:

вступ: 1-2 сторінки;

основна частина: 12-18 сторінок;

висновки: 1-2сторінки;

список літератури, в тому числі законодавчих актів.

Додатки: статистичні дані, звітні дані підприємств, розрахункові таблиці, приклади розробки документів.

Текс контрольної роботи друкують, залишаючи береги таких розмірів: лівий – не менше 25 мм, правий – не менше 10 мм, верхній та нижній – не менше 20 мм.

Шрифт друку повинен бути з однаковою щільністю тексту, висота шрифту 1,8 мм (14 комп’ютерний).

Нумерацію сторінок контрольної роботи подають арабськими цифрами.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки. Контрольна робота завершується останньою сторінкою – списком літератури.

 

3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Міжнародна торгівля та способи її фінансування.

2. Види і способи фінансування експортно-імпортних операцій.

3. Кредитування зовнішньої торгівлі, його види, сутність, гарантії та особливості.

4. Роль валютної системи в забезпеченні ефективності міжнародного та національного економічного розвитку.

5. Типи валютних ризиків, обсяги можливих прибутків і збитків, на які наражається господарська одиниця від різних типів валютних ризиків.

6. Принципи, схеми та етапи управління валютними ризиками.

7. Національні валютні системи та їх особливості в провідних економічно розвинутих країнах світу.

8. Страхування валютних ризиків, його види, сутність, заходи та схеми.

9. Національні валютні системи та їх особливості в країнах, що розвиваються та країнах з перехідною економікою.

10. Хеджування як ринковий метод страхування валютних ризиків.

11. Структура, функції та особливості світового (міжнародного), регіональних та національних валютних ринків.

12. Принципи розподілу капіталів у світовій економіці, міжнародні фінансові потоки та механізми їх обслуговування.

13. Теорія паритетів купівельної спроможності, її особливості та можливості практичного застосування.

14. Чинники, що визначають динаміку валютних курсів. Механізми їх впливу на валютні курси.

15. Активи валютного ринку, їх класифікація, ризиковість та прибутковість.

16. Режими валютного курсу та їх різновиди. Передумови для запровадження та успішної реалізації основних режимів валютного курсу та їх різновидів.

17. Міжнародна ринкова ціна капіталу, чинники, що впливають на неї та механізми реалізації цього впливу.

18. Центри світового (міжнародного) валютного ринку, особливості їх функціонування, перспективи та тенденції розвитку.

19. Заходи впливу на валютний курс держави та окремих суб'єктів валютних ринків, механізми їх реалізації.

20. Характеристика міжнародних фінансових організацій, їх функції та принципи діяльності, забезпечення фінансовими ресурсами та роль у розвитку світових економічних процесів.

21. Складові валютної політики держави та їх взаємозв'язок з монетарною (грошово-кредитною) та фіскальною (податково-бюджетною) політиками.

22. Міжнародний валютний фонд: держави - члени фонду, їх квоти, органи управління Фонду, джерела створення його ресурсів та їх використання, типи позик Фонду, умови їх надання та отримувачі.

23. Міжнародний банк реконструкції та розвитку (Світовий банк), держави - члени Світового банку, джерела створення ресурсів та їх використання, типи позик Світового банку, умови їх надання та отримувачі.

24. Валютні угоди з негайною поставкою: сутність, особливості, розрахунки та умови застосування операцій типу "спот" та їх різновидів.

25. Форвардні валютні угоди: сутність, методика обчислення курсу "форвард", основні параметри, особливості, розрахунки та умови застосування.

26. Участь України в міжнародних фінансових організаціях, перспективи розвитку.

27. Ф'ючерсні валютні угоди: сутність, розрахунки та умови застосування

28. Види, строки та ефективність міжнародної фінансової допомоги розвиткові України. Критерії вибору та умови фінансування резидентів України міжнародними фінансовими організаціями.

29. Опціонні валютні угоди: види, сутність, розрахунки та умови застосування.

30. Валютне регулювання в Україні.

31. Ліцензування валютних операцій в Україні.

32. Становлення Європейської валютної системи.

33. Організація біржового валютного ринку в Україні. Історія та перспективи розвитку.

34. Валютний арбітраж: види, особливості реалізації та оцінка обсягів прибутків та збитків.

35. Організація позабіржового валютного ринку в Україні. Історія та перспективи розвитку.

36. Здійснення міжнародних розрахунків за допомогою акредитивів. Види, сутність, особливості та правила використання міжнародних акредитивів, відповідальність по акредитивах.

37. Організація готівкового валютного ринку в Україні. Історія та перспективи розвитку.

38. Здійснення операцій "інкасо" в міжнародних розрахунках: види, сутність, особливості, розрахунки та правила використання операцій "інкасо".

39. Правила відкриття валютних рахунків в Україні резидентами та нерезидентами.

40. Здійснення міжнародних розрахунків за допомогою векселів: види, сутність, особливості, розрахунки та правила складання і використання міжнародних векселів.

41. Конвертованість національної валюти України та етапи її запровадження.

42. Міжнародні розрахунки за допомогою банківських переказів. їх властивості та особливості застосування.

43. Аналіз структури платіжного балансу України. Тенденції, висновки та пропозиції щодо поліпшення його показників.

44. Міжнародні розрахунки за допомогою пластикових карток. Види, сутність, умови використання та принципи грошового забезпечення пластикових карток.

45. Аналіз стану іноземного інвестування в економіку України. Висновки та пропозиції щодо активізації-залучення іноземних інвестицій.

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

 1. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів" від 30.10.1996 №448/96-ВР.
 2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 №959-XII.
 3. Закон України "Про лізинг" від 16.12.1997 №723/97-ВР.
 4. Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливостях електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10.12.1997 №710/97-ВР.
 5. Закон України "Про платіжні системи і переказ грошей в Україні" від 05.04.2001 №2346-III. .
 6. Закон України "Про товарну біржу" від 10.12.1991 №1956-XII.
 7. Закон України "Про фінансові послуги и державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 №2664-III.
 8. Закон України “Про банки и банківську діяльність” від 07.12.2000 №2121-ІІІ.
 9. Закон України “Про внесення змін в Закон України “Про попередження та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом” від 24.12.2002 №345-IV
 10. Закон України “Про попередження та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом” від 28.11.2002 №249-IV.
 11. Банковское дело: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. В.И. Колесникова, проф. Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 464 с.
 12. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. Т.1. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2001.– 592 с. – (Серия “Библиотека финансового менеджера”; Вып. 3).
 13. Василик О.Д. Теорія фінансів. – К.: НІОС, 2000.
 14. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях: Навч. посіб. для студентів екон. спец. вищ. навч. зал. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000.
 15. Козик В.В., Панкова Л.А.,Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2000. – 227 с.- (Вища освіта ХХІ століття)
 16. Лисенков Ю.М. Валютно-фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності: Навч. пос. для ВНЗ. – К.: Вид-во «Зовнішня торгівля», 2005.
 17. Лисенков Ю.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. пос. для ВНЗ. – К.: Вид-во «Зовнішня торгівля», 2004.
 18. Лысенков Ю. М., Рымарук А. И., Музыченко О. В. Фондовый рынок: Терминологический словарь-справочник. - К.: Діалог-прес, 1997. - 266 с.
 19. Лысенков Ю.М., Педь И.В. Расчеты во внешней торгове / Под ред. Ю.М. Лысенкова. – К.: Вестник Фондового рынка. – 2003. – 336с.
 20. Лысенков Ю.М., Рымарук А.И., Капустин В.В., Синянский С.А. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. – К.: Юстиниан, 2003. – 543 с.
 21. Лысенков Ю.М., Рымарчук А.И., Педь И.В. Договорно-правовое регулирование фондового рынка, 1998. – 374с.
 22. Михайлов Д. М. Мировой финансовый рынок. Тенденции развития и инструменты. - М.: «Экзамен», 2000. - 768 с.
 23. Моринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2002. – 311 с.
 24. Петенко С.В. Денежно-кредитная политика США. – М.: Наука, 1988.
 25. Печникова А.В. Денежно-кредитное регулирование экономики Великобритании. – М.: Финансы и Статистика, 1998.
 26. Рисін В.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. для ВНЗ / Національній банк України; Львів. банківський інститут. – Львів, 2001.
 27. Рогач О.І., Філіпченко А.С., Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Либідь, 2002.
 28. Світова економіка / А.С.Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирков та інш. – К.: Либідь, 2000.
 29. Уніфікований закон про переказні векселя і прості векселя, додаток 1 до Конвенції № 358, прийнятої на Женевській міжнародній конференції 07.06.1930 р.
 30. Уніфіковані правила по інкасо. Публікація МТП №322 (редакція 1978 р.)
 31. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів. Публікація МТП №500 (редакція 1993 р.)
 32. Хмыз О.В. Международный рынок капиталов. – М., 2002.
 33. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001.
 34. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000.
 35. Шихирев В.В. Кредитно-финансовые институты в системе финансового капитала. – М., 1990.
 36. Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов Ю.А. Международные валютно-кредитные отношения. – СПб.: Питер, 2001.
 37. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Управління валютними ризиками: Навчальний посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 1998. – 444с.

 

Додаток 1

Зразок титульного аркуша

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

контрольна робОта

з дисципліни

«МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ»

для студентів спеціальності 6.030601

“Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”

 

На тему: «___________________________________________» 

 

 

Слухача ___курсу

Економічного факультету

Група МЗЕДз_____

________________________

                                                                                     (ПІБ)

________________________

                                                                             (підпис)

 

Датаз дачі роботи на

перевірку___________

 

Оцінка_____________

 

 

Київ 2012