Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

 

Фінансово-економічний факультет

Кафедра банківської справи

 

    ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково –

педагогічної  роботи                                

____________________ А.М.Колот

25 травня 2017р.

 

                             

Навчально-методичні матеріали 

 

до вивчення дисципліни

МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ

 

освітній ступінь магістр

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»,

спеціальність 072«Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізація 6Ф02«Банківська справа»

магістерська програма

8Ф09 «Фінансування інвестиційних проектів»

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Завідувач кафедри _____________________ С.М. Аржевітін

Начальник відділу

 

Начальник навчально-

методичного відділу ______________Т.В. Гуть

 

Київ 2017

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

1.

Вступ

3

2.

Тематичний план дисципліни

4

3.

Зміст дисципліни за темами

5

4.

Плани занять

8

4.1.

Плани лекцій

8

4.2.

Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять для студентів очної форми навчання

9

4.3.

Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання

13

4.4.

Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

18

5.

Самостійна робота студентів

19

6.

Система поточного і підсумкового контролю знань

24

6.1.

Денна форма навчання

24

 

 • Карта самостійної роботи студента

24

 

 • Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів очної форми навчання з дисципліни

25

6.2.

Заочна форма навчання

30

 

 • Карта самостійної роботи студента

30

 

 • Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів заочної форми навчання з дисципліни

31

7.

Рекомендована література (основна і додаткова)

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Вступ

 

 Мета дисципліни: формування у студентів цілісної системи теоретичних знань щодо міжнародних розрахункових і валютних операцій і практичних навичок з їх виконання у банках.

  Завдання дисципліни: вивчити принципи організації міжнародних торговельних розрахунків та операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, оволодіти методами і процедурами їх здійснення у банках.

  Предмет дисципліни: операції комерційних банків з обслуговування зовнішньоекономічної діяльності фізичних і юридичних осіб.

  Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки фахівців. Вивчення дисципліни спирається на знання, здобуті студентами у процесі вивчення обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін бакалаврського рівня підготовки: «Гроші та кредит», «Грошово-кредитні системи зарубіжних країн», «Центральні банки», «Банківські операції» та ін.

  Перелік професійних компетенцій та відповідні їм здатності фахівця, який опанував дисципліну «Міжнародні розрахунки та валютні операції» магістерської програми «Банківський менеджмент» «Фінансування інвестиційних проектів», включає:

1.1.Аналітично-контрольні завдання

1.1.1.Аналізувати:

 • діяльність банків у сфері міжнародних розрахунків і валютних операцій.

1.1.2.Контролювати:

 • оформлення та проведення міжнародних торговельних розрахункових операцій в іноземній валюті;
 • оформлення та проведення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

1.2.Організаційно-управлінські завдання

Координувати:

 • діяльність філій, відділень банку у сфері міжнародних розрахунків та валютних операцій;
 • діяльність структурних підрозділів банку у сфері міжнародних розрахунків та валютних операцій.

1.3. Інноваційно-проектні завдання

1.3.1. Розробляти пропозиції щодо вдосконалення правових актів з регулювання:

 • діяльності банків у сфері міжнародних розрахунків;
 • торгівлі іноземною валютою;
 • порядку відкриття і ведення поточних рахунків клієнтів та кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті.

1.3.2. Розробляти пропозиції щодо:

 • вдосконалення законодавчих та нормативно-правових актів у сфері валютного регулювання економіки.

1.4. Інформаційно-технологічні завдання

1.4.1. Ефективно використовувати сучасні інформаційні банківські технології.

1.4.2. Формувати масиви статистичної та оперативної банківської інформації стосовно міжнародних розрахунків та валютних операцій.

1.4.3. Вести моніторинг:

 • банківських операцій з міжнародних розрахунків;
 • банківських операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

 

2. Тематичний план дисципліни

Назва теми

Кількість годин

Очна

форма навчання

Заочна форма навчання

Навчальні заняття

СРС

Навчальні заняття

СРС

Лекції

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні

 

 

Контактні заняття

Індивідуальні

Тема 1. Основи організації міжнародних валютних і розрахункових операцій

2

 

2

2

-

2

4

Тема 2. Умови поставок і документи в міжнародній торгівлі

2

-

 

2

4

-

2

4

Тема 3. Недокументарні форми розрахунків

2

6

 

4

10

6

2

12

Тема 4. Документарні форми розрахунків

4

10

 

6

4

8

6

18

Тема 5. Поточні

конверсійні операції

4

10

 

4

10

4

4

15

Тема 6. Строкові

конверсійні операції

4

10

 

4

10

6

6

17

Підсумковий контроль, години

4

4

Усього:

18

36

х

22

40

24

22

70

Разом годин:

годин

120

120

кредитів

4

4

 

 

 

3. Зміст дисципліни за темами

 

 

Тема 1. Основи організації міжнародних валютних і розрахункових операцій

 

Висвітлюються мета, завдання, предмет і зміст дисципліни, її структурно-логічне місце у навчальному плані спеціальності «Банківська справа», визначається результат вивчення дисципліни, тобто що має знати і уміти студент після вивчення даної дисципліни та яку роль вона відіграє у майбутній діяльності фахівця з банківської справи. До студентів доводиться обсяг роботи, який має бути виконаний при вивченні дисципліни, порядок та критерії оцінювання їх знань.

  Аналізується суть поняття валютної операції, її визначення за чинним законодавством України. Розкривається мотивація здійснення валютних  операцій – для здійснення розрахунків, хеджування, спекуляції, арбітраж. Класифікація валютних операцій подається за різними ознаками з акцентом на підході Національного банку України у контексті дисципліни.

Розглядаються сутність і особливості міжнародних розрахункових операцій, способи, засоби, інструменти платежів, форми їх здійснення.

Викладається організація міжнародних валютних і розрахун-
кових операцій у банках, роль НБУ у цих процесах. Увагу приділено кореспондентським відносинам банків,  порядку їх встановлення в Україні.

Сучасні платіжні системи і засоби зв’язку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності розглядаються як невід’ємний елемент сучасних фінансових ринків та втілення технологічних інновацій у транскордонній торгівлі активами.

 

Тема 2. Умови поставок і документи в міжнародній торгівлі

 

Розглядається правова основа здійснення ЗЕД, дається поняття договору ЗЕД, наводяться види таких договорів та їх характеристика. Вивчаються основи Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) між українськими та іноземними суб’єктами підприємницької діяльності. Детально висвітлюються умови платежів.

Роз’яснюється призначення стандарту Міжнародної  торговельної палати INCOTERMS-2010, його структура і зміст. Для розуміння студентами логіки укладання зовнішньоторговельного контракту особлива увага приділяється класифікації торговельних  термінів за критерієм розподілу ризику між покупцем і продавцем.

Наводиться стисла характеристика документів, які можуть застосовуватись учасниками зовнішньоекономічної діяльності: розрахункових, товаросупроводжувальних, транспортних, страхових, сертифікатних, дозвільних та митних документів.

 

 

Тема 3. Недокументарні форми розрахунків

 

Роз’яснюється ключова відмінність між документарними й недокументарними формами розрахунків за поставлені товари та надані послуги.

Розкриваються особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків, критерії обрання тієї чи іншої форми експортерами та імпортерами.

Визначаються сутність і механізм авансових платежів, платежу на відкритий рахунок.

Детально розглядається найпоширеніша форма розрахунків ‒ банківський переказ: етапи здійснення, рух взаємопов’язаних потоків коштів та товарних цінностей між експортером та імпортером.

Розглядаються особливості і порядок здійснення банківських переказів у розрахунках за експортовані (імпортовані)товари й надані (отримані) послуги.

Викладається порядок оформлення платіжних доручень для банківських переказів за кордон, дії працівника банку з приймання платіжних доручень для міжнародних банківських переказів до виконання. Розглядається документообіг за міжнародних розрахунків платіжними дорученнями.

Розглядаються особливості використання в міжнародних розрахунках таких платіжних інструментів як чеки, векселі, пластикові картки.

 

Тема 4. Документарні форми розрахунків

 

Подається стисла характеристика правової бази здійснення розрахунків суб’єктами ЗЕД України у формі документарного інкасо, включаючи стандарт Міжнародної торговельної палати – Уніфіковані правила по інкасо.

Визначення і види інкасо розглядаються за текстом Уніфікованих правил по інкасо. Подається порівняльна характеристика підходів до трактування сутності інкасо в навчальній літературі та за стандартом МТП. Розкриваються обов’язки і відповідальність сторін. Приділяється увага особливостям використання документарного інкасо в розрахунках за експортовані (імпортовані) товари й надані (отримані) послуги.

Розглядається порядок стягування комісії та витрат при розрахунках у формі інкасо.

Подається стисла характеристика правової бази здійснення розрахунків суб’єктами ЗЕД України у формі документарного акредитива, включаючи стандарт Міжнародної торговельної палати – Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів.

Визначення і види акредитива розглядаються за текстом Уніфікованих правил та звичаїв для документарних акредитивів. Подається порівняльна характеристика підходів до трактування сутності акредитива в навчальній літературі та за стандартом МТП. Розкриваються обов’язки і відповідальність сторін. Приділяється увага особливостям використання документарного акредитива в розрахунках за експортовані (імпортовані) товари й надані (отримані) послуги.

Розглядається порядок приймання, перевірки і відсилання документів банками, особливості одержання покриття і здійснення платежів за акредитивами українським експортерам. Визначаються дії працівника банку при виявленні розбіжностей у наданих клієнтом документах.

Переведення акредитива. Розглядається порядок стягування комісії та витрат.

Документарний акредитив в розрахунках за імпортовані товари і отримані послуги. Відкриття акредитивів українськими банками. Переведення акредитивів, зміна умов, анулювання і закриття акредитивів українських банків.

 

Тема 5. Поточні конверсійні операції

 

Наводиться поняття поточних конверсійних операцій, класифікація їх видів за різними критеріями. Подається стисла характеристика валютного ринку як середовища здійснення поточних конверсійних операцій.

Розглядаються нормативно-правові основи здійснення поточних конверсійних операцій в Україні. Особлива увага приділяється «Правилам торгівлі іноземною валютою на міжбанківському валютному ринку України та на міжнародних валютних ринках»,  «Правила проведення Торговельної сесії та здійснення окремих операцій, пов’язаних з купівлею-продажем іноземних валют та банківських металів». Пояснюються відмінності у трактуванні ключових термінів у юридичній та навчальній літературі.

Наводиться поняття валютного курсу та розглядається його економічна сутність. Наводиться класифікація валютних курсів: курс купівлі та курс продажу валют; крос-курси, курси спот і форвард, одностронні та багатосторонні, номінальні й реальні. Визначаються особливості формування валютного курсу спот і його котирування. Розмір маржі при котируванні валютних курсів.

Розкривається сутність відкритої валютної позиції та методологія її оцінки.

Розглядаються сутність та відмінності арбітражних та клієнтських конверсійних операцій, механізм валютних спекуляцій у контексті їх впливу на функціонування валютного ринку (стабілізація/дестабілізація).

 

Тема 6. Строкові конверсійні операції

 

Наводиться визначення поняття «форвардні строки». Розглядається мотивація використання форвардних угод. Визначаються принципи й методи розрахунку форвардного курсу.

Розглядаються курс аутрайт для угод з датою валютування до споту, форвардний курс для нестандартних термінів операції.

Висвітлюється механізм форвардних крос-курсів та методика подовження та закриття форвардного валютного контракту. Розкриваються особливості обліку купівлі-продажу валюти за форвардними угодами. Розглядається сутність валютних ф’ючерсних контрактів.

Подається стисла характеристика свопів: стандартні свопи; короткі одноденні свопи; форвардні свопи. Пояснюється підхід до котирування свопів. Розглядаються мотиви використання угод своп.

 

 

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

 

4.1. Плани лекцій

 

Лекція № 1 (2 год.)

1.Поняття і класифікація валютних операцій.

2. Сутність і особливості міжнародних розрахункових операцій.

Способи платежів.

3. Організаційно-правові основи здійснення міжнародних валютних і розрахункових операцій в Україні.

4.Кореспондентські відносини банків та порядок їх встановлення в Україні.

 

Лекція № 2 (2 год.)

1.Структура, зміст та види зовнішньоекономічних договорів (контрактів) між українськими та іноземними суб’єктами підприємницької діяльності.

2. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торговельної палати  INCOTERMS-2010.

3.Класифікація документів у зовнішньоторговельних відносинах.

 

Лекція № 3 (2 год.)

  1.Особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків.

2. Особливості розрахунку банківським переказом.

3. Вимоги до платіжних доручень в іноземній валюті.

4. Контроль банку за правомірністю операції. 

 

  Лекція № 4 (4 год.)

 1. Поняття і види документарного інкасо
 2. Документарне інкасо у розрахунках за експортовані товари і надані послуги.
 3. Документарне інкасо у розрахунках за імпортовані товари і й отримані послуги
 4. Сутність акредитивної форми розрахунків.
 5. Види акредитивів.
 6. Документарний акредитив у розрахунках за експортовані товари і надані послуги.
 7. Документарний акредитив у розрахунках за імпортовані товари й отримані послуги.
 8. Поняття і особливості банківської гарантії.
 9. Процедура надання банківської гарантії.

 

Лекція № 5 (4 год.)

 1.  Поняття і види конверсійних операцій.
 2. Валютні операції спот.
 3. Відкрита валютна позиція та її оцінка. 
 4. Арбітражні та клієнтські конверсійні операції.
 5. Торгівля іноземною валютою в Україні.
 6. Сутність та інструменти валютної політики.      

 

Лекція № 6 (4 год.)

 1. Поняття форвардної валютної угоди.
 2. Форвардний курс.
 3. Валютні свопи.
 4. Призначення, види і стилі опціонів.
 5. Механізм дії опціонів.
 6. Сутність депозитних операцій.
 7. Строки розміщення депозитів  та депозитні процентні ставки.         

 

 

4.2. Плани семінарських (практичних) занять для студентів денної форми навчання

 

Тема 1. Основи організації міжнародних валютних і розрахункових операцій

(самостійно) (2 год.)

 

Опрацювання теми спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

Аналізувати й контролювати організацію торговельних розрахункових операцій в іноземній валюті

 

План

1.Поняття і класифікація валютних операцій.

2. Сутність і особливості міжнародних розрахункових операцій.

Способи платежів.

3. Організаційно-правові основи здійснення міжнародних валютних і розрахункових операцій в Україні.

4.Кореспондентські відносини банків та порядок їх встановлення в Україні.

 

Інформаційно-методичне забезпечення

 • законодавчі акти з питань організації розрахунків у міжнародній валюті [3; 4];
 • публікації Міжнародної торговельної палати (міжнародні стандарти у сфері зовнішньої торгівлі) [9];
 • Постанови КМУ з впровадження міжнародних стандартів  у сфері платежів і розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності [6];
 • Постанови НБУ з питань організації міжнародних розрахунків, здійснюваних суб’єктами ЗЕД [13; 14; 17];
 • навчальна література [18; 19; 20].

 

Тема 2. Умови поставок і документи в міжнародній торгівлі

(самостійно) ) (4 год.)

Опрацювання теми спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

Аналізувати зміст зовнішньоторговельних контрактів та документи при проведенні торговельних розрахункових операцій в іноземній валюті

План

1.Структура, зміст та види зовнішньоекономічних договорів (контрактів) між українськими та іноземними суб’єктами підприємницької діяльності.

2. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торговельної палати  INCOTERMS-2010.

3.Класифікація документів у зовнішньоторговельних відносинах.

 

Інформаційно-методичне забезпечення

 • законодавчі акти з питань регулювання розрахунків у міжнародній валюті [3; 4];
 • публікації Міжнародної торговельної палати (міжнародні стандарти у сфері зовнішньої торгівлі) [9];
 • Постанови КМУ з впровадження міжнародних стандартів  у сфері платежів і розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності [6];
 • Постанови НБУ з питань регулювання міжнародних розрахунків, здійснюваних суб’єктами ЗЕД [13; 14; 17];
 • навчальна література [18; 19; 20].

 

Тема 3. Недокументарні форми міжнародних розрахунків

Практичне заняття № 1 (6 год.)

Мультимедійна презентація (приклади реальних документів, які використовуються при розрахунках банківським переказом);

Імітаційні ігри у сфері контролю та проведення недокументарних операцій в іноземній валюті.

 

            Проведення заняття спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

 

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

 • ключові міжособистісні

Етичні зобов’язання

 • ключові системні

Здатність застосовувати знання на практиці

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

Контролювати оформлення та проведення торговельних розрахункових операцій в іноземній валюті

 

План

1.Особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків.

2. Особливості розрахунку банківським переказом.

3. Вимоги до платіжних доручень в іноземній валюті.

4. Контроль банку за правомірністю операції. 

 

Інформаційно-методичне забезпечення

 • законодавчі акти з питань регулювання розрахунків у міжнародній валюті [3; 4];
 • публікації Міжнародної торговельної палати (міжнародні стандарти у сфері зовнішньої торгівлі) [9];
 • Постанови КМУ з впровадження міжнародних стандартів  у сфері платежів і розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності [6];
 • Постанови НБУ з питань регулювання міжнародних розрахунків, здійснюваних суб’єктами ЗЕД [13; 14; 17];
 • навчальна література [18; 19; 20];
 • пакет візуального супроводження за темою заняття.

 

 

Тема 4. Документарні форми міжнародних розрахунків

Практичне заняття № 2 (10 год.)

Мультимедійна презентація (приклади реальних документів, які використовуються при розрахунках у формі інкасо та документарного акредитиву);

Імітаційні ігри у сфері контролю та проведення документарних операцій в іноземній валюті.

 

Проведення заняття спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

 

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

 • ключові міжособистісні

Етичні зобов’язання

 • ключові системні

Здатність застосовувати знання на практиці

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

 

Контролювати оформлення та проведення торговельних розрахункових операцій в іноземній валюті

 

План

 1. Поняття і види документарного інкасо
 2. Документарне інкасо у розрахунках за експортовані товари і надані послуги.
 3. Документарне інкасо у розрахунках за імпортовані товари і й отримані послуги
 4. Сутність акредитивної форми розрахунків.
 5. Види акредитивів.
 6. Документарний акредитив у розрахунках за експортовані товари і надані послуги.
 7. Документарний акредитив у розрахунках за імпортовані товари й отримані послуги.
 8. Поняття і особливості банківської гарантії.
 9. Процедура надання банківської гарантії.

 

Інформаційно-методичне забезпечення

 • законодавчі акти з питань регулювання розрахунків у міжнародній валюті [3; 4];
 • публікації Міжнародної торговельної палати (міжнародні стандарти у сфері зовнішньої торгівлі) [7; 8; 9];
 • Постанови КМУ з впровадження міжнародних стандартів  у сфері платежів і розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності [6];
 • Постанови НБУ з питань регулювання міжнародних розрахунків, здійснюваних суб’єктами ЗЕД [13; 16; 17];
 • навчальна література [18; 19; 20];
 • пакет візуального супроводження за темою заняття;

 

 

Тема 5. Поточні конверсійні операції

Практичне заняття № 3 (10 год.)

       Мультимедійна презентація (приклади реальних документів, які використовуються при купівлі/продажу валют для здійснення розрахунків з міжнародної торгівлі).

Операційні ігри у сфері обчислень поточного валютного курсу, контролю та проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти, пов’язаних з міжнародною торгівлею.

 

          Проведення заняття спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

 

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

 • ключові міжособистісні

Етичні зобов’язання

 • ключові системні

Здатність застосовувати знання на практиці

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

 

Контролювати оформлення та проведення торговельних розрахункових операцій в іноземній валюті

 

Інформаційно-методичне забезпечення

 • законодавчі і нормативні акти з питань регулювання валютних операцій за зовнішньоторговельними розрахунками [1; 2; 3; 4; 5];
 • Постанови КМУ з питань регулювання валютних операцій за зовнішньоторговельними розрахунками [5; 6; 7; 4];
 • Постанови НБУ з питань регулювання валютних операцій за зовнішньоторговельними розрахунками [10; 11; 13; 15];
 • навчальна література [18; 19; 20];
 • пакет візуального супроводження за темою заняття.

 

 

Тема 6. Строкові конверсійні операції

Практичне заняття № 4 (10 год.)

Мультимедійна презентація (приклади реальних документів, які використовуються при купівлі/продажу валют для здійснення розрахунків з міжнародної торгівлі).

Операційні ігри у сфері обчислень валютного курсу за строковими контрактами, контролю та проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти, пов’язаних з міжнародною торгівлею.

 

          Проведення контактного заняття спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

 

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

 • ключові міжособистісні

Етичні зобов’язання

 • ключові системні

Здатність застосовувати знання на практиці

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

Контролювати оформлення та проведення операцій в іноземній валюті

Інформаційно-методичне забезпечення

 • законодавчі і нормативні акти з питань регулювання валютних операцій за зовнішньоторговельними розрахунками [1; 2; 3; 4; 5];
 • Постанови КМУ з питань регулювання валютних операцій за зовнішньоторговельними розрахунками [5; 6; 7; 4];
 • Постанови НБУ з питань регулювання валютних операцій за зовнішньоторговельними розрахунками [10; 11; 13; 15];
 • навчальна література [18; 19; 20];
 • пакет візуального супроводження за темою заняття.

 

 

4.3. Плани контактних занять

(для студентів заочної форми навчання)

 

4.3.1. Плани контактних занять під час установчої сесії

            Тема 1. Основи організації міжнародних валютних і розрахункових операцій

(самостійно) (4 год.)

1.Поняття і класифікація валютних операцій.

2. Сутність і особливості міжнародних розрахункових операцій.

Способи платежів.

3. Організаційно-правові основи здійснення міжнародних валютних і розрахункових операцій в Україні.

4.Кореспондентські відносини банків та порядок їх встановлення в Україні.

 

Опрацювання теми спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

Аналізувати й контролювати організацію торговельних розрахункових операцій в іноземній валюті

 

Тема 2. Умови поставок і документи в міжнародній торгівлі

(самостійно) ) (4 год.)

1.Структура, зміст та види зовнішньоекономічних договорів (контрактів) між українськими та іноземними суб’єктами підприємницької діяльності.

2. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної торговельної палати  INCOTERMS-2010.

3.Класифікація документів у зовнішньоторговельних відносинах.

Опрацювання теми спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

Аналізувати зміст зовнішньоторговельних контрактів та документи при проведенні торговельних розрахункових операцій в іноземній валюті

 

 

 

Тема 3. Недокументарні форми міжнародних розрахунків (6 год.)

 

            Установча міні-лекція.

Опрацювання методів контролю документів, які використовуються при здійсненні розрахунків у формі банківського переказу та перевірки правомірності здійснення операції згідно з чинним законодавством.

            Проведення заняття спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

 • ключові міжособистісні

Етичні зобов’язання

 • ключові системні

Здатність застосовувати знання на практиці

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

Контролювати оформлення та проведення торговельних розрахункових операцій в іноземній валюті

Інноваційні методи навчання:

- демонстрація прикладів реальних документів, які використовуються при розрахунках банківським переказом, з використанням мультимедійного обладнання;

-     імітаційні ігри у сфері контролю та проведення недокументарних операцій в іноземній валюті.

 

Тема 4. Документарні форми міжнародних розрахунків (8 год.)

 

Установча міні-лекція.

Опрацювання методів контролю документів, які використовуються при здійсненні розрахунків у формі документарного та чистого інкасо, документарного акредитиву та перевірки правомірності здійснення операції згідно з чинним законодавством.

Проведення заняття спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

 • ключові міжособистісні

Етичні зобов’язання

 • ключові системні

Здатність застосовувати знання на практиці

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

 

Контролювати оформлення та проведення торговельних розрахункових операцій в іноземній валюті

 

 

Інноваційні методи навчання:

 • демонстрація прикладів реальних документів, які використовуються при розрахунках у формі інкасо та документарного акредитиву, з використанням мультимедійного обладнання;
 • імітаційні ігри у сфері контролю та проведення документарних операцій в іноземній валюті.

 

Тема 5. Поточні конверсійні операції (4 год.)

 

          Установча міні-лекція.      

          Опрацювання методів контролю документів, які використовуються при здійсненні купівлі/продажу валюти на ринку спот для здійснення розрахунків за міжнародними торговельними операціями та перевірки правомірності здійснення операції згідно з чинним законодавством.

          Проведення заняття спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

 • ключові міжособистісні

Етичні зобов’язання

 • ключові системні

Здатність застосовувати знання на практиці

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

 

Контролювати оформлення та проведення торговельних розрахункових операцій в іноземній валюті

Інноваційні методи навчання:

 • демонстрація прикладів реальних документів, які використовуються при купівлі/продажу валют для здійснення розрахунків з міжнародної торгівлі  з використанням мультимедійного обладнання;
 • імітаційні ігри у сфері контролю та проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти, пов’язаних з міжнародною торгівлею.

 

 

Тема 6. Строкові конверсійні операції (6 год.)

 

          Установча міні-лекція.      

          Опрацювання методів контролю документів, які використовуються при купівлі/подажу валюти на форвардному ринку для здійснення розрахунків за міжнародними торговельними операціями та перевірки правомірності здійснення операції згідно з чинним законодавством.

          Проведення контактного заняття спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

 • ключові міжособистісні

Етичні зобов’язання

 • ключові системні

Здатність застосовувати знання на практиці

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

 

Контролювати оформлення та проведення операцій в іноземній валюті

 

 

Інноваційні методи навчання:

 • демонстрація прикладів реальних документів, які використовуються при купівлі/продажу валют для здійснення розрахунків з міжнародної торгівлі  з використанням мультимедійного обладнання;
 • імітаційні ігри у сфері контролю та проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти, пов’язаних з міжнародною торгівлею.

 

 

4.3.2. Плани контактних занять під час екзаменаційної сесії

 

Тема 3. Недокументарні форми міжнародних розрахунків (1 год.)

 

Міні-семінар – розгорнута бесіда. Тестовий контроль знань.

Проведення контактного заняття спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

 

Контролювати оформлення та проведення операцій в іноземній валюті

 

 

Інноваційні методи навчання:

 • активізація процесу навчання шляхом проведення розгорнутої бесіди з питань контролю та проведення недокументарних операцій в іноземній валюті.

 

Тема 4. Документарні форми міжнародних розрахунків (1 год.)

 

Міні-семінар – розгорнута бесіда. Тестовий контроль знань.

Проведення контактного заняття спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

 

Контролювати оформлення та проведення операцій в іноземній валюті

 

 

Інноваційні методи навчання:

 • активізація процесу навчання шляхом проведення розгорнутої бесіди з питань контролю та проведення документарних операцій в іноземній валюті.

 

Тема 5. Поточні конверсійні операції (1 год.)

 

          Опрацювання розрахунків курсу спот, крос-курсів валют, валютної позиції. Тестовий контроль знань.

          Проведення контактного заняття спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

 

Контролювати оформлення та проведення операцій в іноземній валюті

 

Інноваційні методи навчання:

- операційні ігри: вивчення специфіки обчислень у валютній сфері;

- активізація процесу навчання шляхом проведення міні-семінару у формі дискусії з проблемних питань здійснення валютних операцій.

 

Тема 6. Термінові конверсійні операції (1 год.)

 

          Опрацювання розрахунків форвардного курсу, ситуативних прикладів укладання і закриття форвардних контрактів. Тестовий контроль знань.

          Проведення контактного заняття спрямовано на формування у студента таких компетентностей:

Глобальні

Вміння проводити дослідження міжнародного характеру та масштабу

Загальні

 

 • ключові інструментальні

Засвоєння основ базових знань з професії

Фахові

 

 • аналітично-контрольні завдання

 

 

 

 

Контролювати оформлення та проведення операцій в іноземній валюті

 

 

Інноваційні методи навчання:

 • операційні ігри: вивчення специфіки обчислень у валютній сфері;
 • активізація процесу навчання шляхом проведення міні-семінару у формі дискусії з проблемних питань здійснення валютних операцій.

 

 

4.4. Плани навчальної роботи студента заочної форми навчання в міжсесійний період

 

4.4.1. Індивідуальні завдання є однією з форм самостійної роботи студентів, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів і має на меті поглиблення теоретичних знань, а також застосування цих знань на практиці.

Студенти заочної форми навчання у міжсесійний період виконують обов’язкові домашні індивідуальні завдання та індивідуальні завдання за дистанційним курсом.

До вибіркових індивідуальних завдань належать: підготовка і виконання розрахункових, графічних робіт, оформлення звітів, аналіз практичних ситуацій, підготовка реферативних матеріалів з фахових публікацій, власні дослідження до конференцій, участь в олімпіадах тощо.

Складовою індивідуальних завдань є підготовка курсових і дипломних робіт, яка здійснюється відповідно до робочого навчального плану та вимог щодо їх змісту.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно із одержанням необхідних консультацій з боку викладача. Допускаються випадки виконання робіт з комплексної тематики кількома студентами.

 

4.4.2. Студент заочної форми навчання на установчій сесії одержує індивідуальне домашнє завдання, яке полягає у підготовці аналітичного звіту з управління вартістю банку. Виконання даного завдання може здійснюватися студентом з використанням математичних, графічних методів і представляється викладачу електронною поштою в одному з форматів: текстовий, презентація. 

Представлення індивідуального домашнього завдання здійснюється студентом впродовж міжсесійного періоду за тиждень до чергового «Дня заочника» згідно із графіком, затвердженим кафедрою.

Індивідуальне домашнє завдання підлягає захисту у «День заочника» за погодженням з викладачем.

 

4.4.3. Студент заочної форми навчання у міжсесійний період на установчій сесії також одержує індивідуальне  завдання за дистанційним курсом, яке полягає в здійсненні аналізу і статистичної оцінки чинників зміни обмінного курсу гривні. Виконання даного завдання може здійснюватися студентом з використанням математичних, графічних методів і представляється викладачу електронною поштою в одному з форматів: текстовий, презентація. 

Студент представляє виконане індивідуальне завдання за дистанційним курсом за графіком, що затверджується кафедрою і повідомляється студенту під час установчої сесії.

Індивідуальне завдання за дистанційним курсом підлягає захисту в інтерактивному режимі (з використанням технологій дистанційного навчання).

 

5. самостійна робота студентів

 

5.1. Загальні засади

 

5.1.1. Самостійна робота студента (СРС) — це форма організації навчального процесу, за якої заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, але без безпосередньої останнього.

 СРС є важливою складовою навчального процесу, яка позитивно впливає на глибину засвоєння знань і вмінь, що є передумовою творчого застосування їх у майбутній професійній діяльності.

 Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасного фахівця вищої кваліфікації.

Під час самостійної роботи студент має бути активним учасником навчального процесу, свідомо ставитися до оволодіння теоретичними і практичними знаннями, вільно орієнтуватися в інформаційному просторі.

 

5.1.2. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента денної форми навчання над вивченням дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції», визначається навчальним планом і становить 40 год., що визначається  з урахуванням специфіки та змісту даної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в реалізації освітньо-професійної програми.

 

5.1.3. Поточне оцінювання результатів самостійної роботи студентів з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» здійснюється відповідно до чинного Порядку оцінювання знань студентів, за такими об’єктами контролю:

а)   виконання завдань та відповіді на практичних (семінарських) заняттях для денної форми навчання або на контактних заняттях (заочна форма навчання);

б)  виконання завдань для самостійної (пошуково-аналітичної) роботи;

в)   виконання модульних контрольних робіт.

 

 

5.2. Види самостійної роботи студентів

 

1. З урахуванням змісту, цілей та завдань, що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС, студент при опануванні дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» виконує чотири основні види самостійної роботи:

І —  підготовка до практичних (семінарських) занять для денної форми навчання або до контактних занять (заочна форма навчання);

ІІ  — пошуково-аналітична робота;

ІІІ — наукова робота;

ІV — переддипломна практика (магістри денної форми навчання).

 

 

5.3. Форми самостійної роботи студентів

 

Самостійна робота студентів при опануванні дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» охоплює:

- опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання;

- підготовка до практичних(семінарських) або контактних занять;

- підготовка до контрольних робіт та інших форм поточного контролю;

- вирішення і письмове (у тому числі комп’ютерне) оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;

- систематизація вивченого матеріалу науки (дисципліни) перед написанням модулів та екзаменом;

- аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study) у рамках підготовки модульних завдань;

- виконання індивідуальних завдань тощо.

Можливі форми практичної реалізації СРС, а також форми контролю представлені в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1

Можливі види самостійної роботи студентів та форми контролю знань

з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції»

 

Види та форми самостійної роботи студентів

Форми контролю

І. Підготовка до контактних занять

 

1.1. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо

1.2. Виконання домашніх завдань

 

 

1.2. Перевірка правильності виконання завдань

1.3. Перевірка розв’язку задач, виконання завдань під час заняття, тестування

ІІ. Пошуково-аналітична робота

 

2.1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

 

2.2. Аналітичний розгляд наукової публікації

 

2.3. Аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study) у рамках виконання модульного завдання

2.4. Підготовка дипломної роботи

2.1. Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або в дистанційному форматі

2.2. Обговорення результатів проведеної роботи під час ІКР

2.3. Розгляд підготовлених матеріалів, у тому числі у дистанційному форматі

 

2.4. Захист дипломної роботи

ІІІ. Науково-дослідна робота

 

3.1. Участь у наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Підготовка наукових публікацій

 

 

3.1. Доповіді на наукових студентських конференціях і семінарах

3.2. Обговорення з викладачем підготовлених матеріалів до публікації

ІV. Стажування, педагогічна практика або практичний тренінг

 

4.1. Проходження  переддипломної практики у банках

 

4.1. Звітування (у рамках виконання модульного завдання) за результатами переддипломної практики у банках

 

 

5.4. Організація самостійної роботи студентів

 

      5.4.1. Перелік завдань для СРС, форми її організації, терміни виконання та кількість балів, які можна отримати за  виконання завдань з СРС визначаються кафедрою банківської справи і містяться у Карті самостійної роботи студентів.

 

      5.4.2. Карта самостійної роботи студентів (Карта СРС) є основою організації СРС з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції». Вона відображає перелік конкретних форм самостійної роботи студента, види контактних занять, види навчальних робіт, які необхідно виконати студенту відповідно до робочої навчальної програми та кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.

     

    5.4.3. Карта самостійної роботи студентів є обов’язковою складовою робочої навчальної програми з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції», що розміщуються на сайті університету.

   

   5.4.4. На першому занятті дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» викладач інформує студентів щодо організації самостійної роботи: термінів виконання завдань, кількості балів за кожен вид роботи, часу проведення консультацій, а також про розміщені на сайті університету «Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки (дисципліни)», в структуру яких включена Карта самостійної роботи студента.

 

    5.4.5. Порядок планування та організації самостійної роботи студента при вивченні дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції» є таким:

    

    5.4.5.1. Після одержання інформації про всі форми організації самостійної роботи з дисципліни та максимальну кількість балів, які можна набрати за їх виконання, кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студента із «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю знань з науки (дисципліни)», що розміщені на сайті університету, обирає індивідуальні завдання .

   

    5.4.5.2. Бали, одержані студентами за виконання різних видів самостійної роботи, проставляються викладачем в Електронному журналі обліку поточної успішності студентів.

   

   5.4.5.3. Поточні консультації студентів з питань виконання завдань СРС, а також підведення підсумків з деяких видів виконаних робіт здійснюються під час планових занять з індивідуально-консультативної роботи.

    

    5.4.5.4. Організація контролю знань студентів у формі тестування та виконання завдань на контактних заняттях забезпечує всім присутнім на занятті студентам реальну можливість заробити бали (за всіма видами контролю) на кожному занятті за умови належної підготовки.

     

 

5.5. Обов’язкові види самостійної роботи студентів заочної форми навчання і контроль за їх виконанням

 

Обов’язковими видами самостійної роботи студента заочної форми навчання є участь у контактних заняттях, підготовка і захист індивідуальних завдань.

Вивчаючи дисципліну, студент з метою самоперевірки засвоєння матеріалу теми чи курсу в цілому відповідає на питання, які містяться у навчальному посібнику для вивчення даної дисципліни.

Якщо студент самостійно не зміг розібратись у деяких питаннях курсу, він може отримати консультацію у викладача, який цей курс викладає (читає лекції чи проводить практичні заняття) на індивідуальних заняттях (див. розд.6).

На контактних заняттях під керівництвом викладача студенти заочної форм навчання прослуховують установчі лекції, ознайомлюються з документами, які використовуються при здійсненні розрахункових і валютних операцій, розв’язують типові практичні ситуації та задачі, які зустрічаються у цій діяльності, беруть участь у міні-семінарах, семінарах-дискусіях тощо.

Викладач перевіряє рівень засвоєння студентами питань, які ними вивчаються самостійно, видає їм завдання для самостійної роботи та надає поради щодо подальшого вивчення курсу.

До контактних занять з курсу, які проводяться напередодні іспиту, студенти-заочники готуються у міжсесійний період у зазначеному вище порядку.

 

 

5.6. Приклади модульних завдань для студентів денної форми навчання

 на базі практики

 

            Студенти очної форми навчання під час проходження переддипломної практики виконують модульні завдання з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції», виконання яких відображається у звіті про практику.

     

      Модуль 1. Міжнародні розрахунки

Зміст: Ознайомитися з практичною діяльністю фахівців уповноваженого банку і на прикладах реальних операцій (з додаванням ксерокопій відповідних документів) лаконічно, самостійно описати їх дії (включаючи бухгалтерські записи по рахунках) щодо виконання міжнародних торговельних розрахунків як імпортерами так і  експортерами  у формах:

 • банківського  переказу;
 • документарного інкасо;
 • документарного акредитиву.

Додаткові вимоги:

Обсяг: не нормований

Поради до виконання. Конкретні види кожної з форм розрахунків обираються студентом самостійно, але перевага має надаватися більш складним. Пошук необхідних реальних прикладів не обмежується однією установою банку чи поточним періодом часу. Якщо матеріалами однієї установи банку користуються кілька студентів, то приклади у кожного з них повинні бути різні.

 Для виконання вимог  щодо збереження комерційної таємниці допускається не вказувати справжні суми здійснених платежів, оскільки це не суттєво для змісту операцій.

Типові помилки. Спроби ухилитися від пошуку реальних прикладів і підміна їх навчальними з літературних джерел або копіювання однакових практичних прикладів різними студентами.

 

      Модуль 2. Валютні операції

Зміст: Ознайомитися з практичною діяльністю фахівців уповноваженого банку і на прикладах реальних операцій (з додаванням ксерокопій відповідних документів) лаконічно, самостійно описати їх дії (включаючи бухгалтерські записи по рахунках) щодо продажу і купівлі іноземної валюти на внутрішньому або зовнішньому міжбанківських ринках  на умовах:

 • “спот“;
 • “тод“ чи “том“;
 • “форвард“.

Додаткові вимоги:

Обсяг: не нормований

Поради до виконання. Пошук необхідних реальних прикладів не обмежується однією установою банку чи поточним періодом часу. Якщо матеріалами однієї установи банку користуються кілька студентів, то приклади у кожного з них повинні бути різні.

 Для виконання вимог  щодо збереження комерційної таємниці допускається зміна  назв клієнтів, але не величини сум та курсів, оскільки це є головним у змісті валютних операцій.

Типові помилки. Спроби ухилитися від пошуку реальних прикладів і підміна їх навчальними з літературних джерел або копіювання однакових практичних прикладів різними студентами.

Студенти денної форми навчання повинні на місцях проходження практики знайти і опрацювати реальні приклади.  Припускається виконання даних модульних завдань у формі презентації.

 

 

 

 

6. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

6.1. Денна форма навчання

 

6.1.1.Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції»

для студентів спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування»

спеціалізації «Банківська справа».

Освітній ступінь магістр

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного) заняття

Форма самостійної роботи студента

Види семінарських (практичних)  занять*

Максимальна

кількість балів

За рівень засвоєння навчального матеріалу (набуття знань, формування навичок)  на аудиторних заняттях

Змістовий модуль №1

1-3

Тема 3. Недокументарні форми розрахунків

 

Підготовка до участі в імітаційних іграх у сфері контролю та проведення недокументарних операцій в іноземній валюті:

- опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

- систематизація вивченого матеріалу за темою

Імітаційні ігри

5

4-8

Тема 4. Документарні форми розрахунків

 

Підготовка до участі в імітаційних іграх у сфері контролю та проведення документарних операцій в іноземній валюті:

- опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

- систематизація вивченого матеріалу за темою

Імітаційні ігри

15

Змістовий модуль №2

9-13

Тема 5. Поточні конверсійні операції

 

Підготовка з питань обчислень поточного валютного курсу, контролю та проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти, пов’язаних з міжнародною торгівлею:

- опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

- систематизація вивченого матеріалу за темою

Операційні ігри

20

14-18

Тема 6. Строкові конверсійні операції

 

Підготовка з питань обчислень поточного валютного курсу, контролю та проведення операцій з купівлі/продажу іноземної валюти, пов’язаних з міжнародною торгівлею:

- опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

- систематизація вивченого матеріалу за темою

Операційні ігри

20

Усього балів за роботу на семінарських (практичних) заняттях

60

За виконання контрольних (модульних) робіт

Модуль №1

Написання і захист аудиторної контрольної (модульної) роботи

30

                                       Усього балів за модульний контроль                                

30

За виконання і захист вибіркових завдань самостійної роботи студента

(студент обирає не більше 1 завдання впродовж семетсру)

1. Пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою

10

2. Аналітичний розгляд наукової публікації

10

4. Формування статистичних баз даних з розвитку валютних ринків, форм міжнародних розрахунків

10

Усього балів за виконання вибіркових індивідуальних завдань

10

Разом балів за  СРС

100

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній роботі (в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо) можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів

Довідкова інформація:

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Шемет Тетяна Станіславівна, доцент, к.е.н., tshemet@gmail.com

 

Дмітрієв Віталій Сергійович, ст. викл., к.е.н.

vitos333@gmail.com

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

3-й корпус, аудиторія 045-048, тел. 456-98-15,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у «День заочника»

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Вул. Дегтярівська, 49-Г, 3-й корпус університету, ауд.039, тел. 371-62-96,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у «День заочника»

 

 

6.1.2. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань студентів денної форми навчання з дисципліни

 

Контроль рівня засвоєння навчального матеріалу студентами очної форми навчання здійснюється за такими об’єктами:

а) рівень засвоєння знань за темою практичного заняття у ході усних відповідей та експрес-контролю;

б) результати роботи на практичних заняттях (в малих групах, у мозкових атаках тощо);

в) результати виконання ситуаційних завдань, кейсів на практичних заняттях;

г) результати виконання презентація вибіркового виду самостійної роботи, в тому числі з використанням Power Point.

 

6.1.2.1. Оцінювання рівня засвоєння знань при проведенні практичних занять

 

Шкала оцінювання результатів виконання завдань та відповідей за видами навчальної роботи при проведенні практичних занять представлена у табл.6.1 (для денної форми навчання).

                                                                                                        Таблиця 6.1

Шкала оцінювання результатів виконання завдань та відповідей

 за видами навчальної роботи при проведенні практичних занять

(для студентів денної форми навчання)

 

Види начальної роботи (завдань)

Кількість балів

1

Участь у семінарі-розгорнутій бесіді (відповіді, доповнення)

0; 1

2

Участь в імітаційних іграх

0; 1 

0; 1

2

Розв’язування задач (операційні ігри)

0; 1

 

 

Студент денної форми навчання на практичному занятті отримує агреговану оцінку в балах за результати виконання завдань за видами навчальної роботи. Загальна кількість балів, набраних на практичних заняттях, не може перевищувати 30 балів.         

Оцінювання знань студента за виконання завдань та відповідей за видами навчальної роботи при проведенні практичних занять здійснюється в балах на основі критеріїв оцінювання.

Основні критерії для виставлення оцінок (балів) за результати вивчення програмного матеріалу на практичних заняттях за видами навчальної роботи представлені у табл.6.2  (для денної  форми навчання).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Таблиця 6.2

Критерії оцінювання результатів виконання завдань та відповідей

при проведенні практичних занять

(для студентів денної форми навчання)

У сесійний період

Види начальної роботи (завдань)

Критерії оцінювання

Кількість балів

1

Участь у семінарі -розгорнутій бесіді)

 • відсутність участі
 • стисле правильне зауваження, доповнення, аргументоване доповнення до відповіді або з дискусійного питання

0

1

 

 

2

Участь в імітаційних іграх

 • відсутність участі; невиконання або хибне виконання аудиторного завдання
 • правильне виконання аудиторного завдання

0;

 

 

1

1

3

Розв’язування задач (участь в операційних іграх)

 • відсутність участі; помилкове або часткове розв’язання задачі,

 

 • правильне розв’язання задачі

0

 

 

1

1

 

 

Студенти, які з поважних причин не з’явилися на практичні заняття, мають право на перескладання заборгованості з дозволу декана факультету.

 

         

6.1.2.2. Оцінювання результатів виконання контрольних модульних робіт

                                                  

Модульний контроль на денній формі навчання проводиться у формі тестування у спеціально відведені години або під час індивідуального консультування студентів.

Якщо правильні відповіді на тести становлять менш від 60% запитань, тест вважається не виконаним.

У табл.6.3 наведено шкалу оцінювання відповідей студентів очної форми навчання на тести аудиторної модульної роботи.

                                                                                              Таблиця 6.3

Шкала оцінювання відповідей на тести модуля № 1

(денна форма навчання)

№ з/п

Питома вага правильних відповідей, %%

Оцінка в балах

1

60

2

4

61-70

4

5

71-80

6

6

81-90

8

7

91-100

10

 

Студенти, які з поважних причин не з’явилися на модульний контроль, мають право на перескладання заборгованості з дозволу декана факультету.

                                                  

6.1.2.3. Оцінка результатів виконання вибіркового завдання студентами денної форми навчання

Працюючи над вивченням дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції», студент має можливість за власним вибором виконувати такі види самостійної роботи: підготовка аналітичних оглядів матеріалів періодичного друку, підготовка наукових доповідей на студентських конференціях, гуртках, участь в олімпіадах тощо.

 

Вимоги до якості вибіркових видів самостійної роботи

Аналітичний огляд наукових публікацій – це самостійний критичний огляд наукових статей із фахових видань за темами, які стосуються одного із напрямів діяльності банків (за вибором студента). Для огляду студент має зробити копії не менше 3-х наукових статей, опублікованих у фахових економічних виданнях за останні 2-3 роки, і надати їх разом з текстовою частиною викладачу у зазначені терміни для перевірки.

Аналітичний огляд має бути виконаний в реферативній формі шрифтом Times New Roman,14, міжрядковий інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Допускається менший шрифт та міжрядковий інтервал для ілюстративного матеріалу. Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис. Обсяг аналітичного огляду не повинен перевищувати 10 сторінок.

           

Підготовка наукової публікації щодо актуальних проблем міжнародних розрахунків або валютних операцій в Україні оцінюється за шкалою  

10; 0 балів        – для денної форми навчання.

 

Підготовка аналітичного огляду матеріалів періодичного друку,  оцінюється за шкалою:

  10; 5; 0 балів       – для денної форми навчання;

 

 

Основні критерії для виставлення оцінок (балів) за результати виконання вибіркових видів робіт для студентів денної форми навчання представлені у табл. 6.4.

 

                                                                                           Таблиця 6.4

Критерії оцінювання результатів виконання вибіркових видів робіт

(денна форма навчання)

Вид вибіркової роботи (завдання)

Критерії оцінювання

Кількість балів

Очна форма навчання

1

Підготовка реферату

 з актуальних проблем міжнародних розрахунків і валютних операцій

 • підготовка реферату з дотриманням вимог, викладених у п.6.1.2.
 • підготовка реферату з порушенням вимог, викладених у п.6.1.2.
 • відсутність реферату

10

 

5

 

0

2

Аналітичний огляд матеріалів періодичного друку

 

 • Підготовка і оформлення огляду з дотриманням вимог, викладених у п.6.1.2;
 • Правильні відповіді під час захисту огляду

 

 • Підготовка і оформлення огляду з порушенням вимог, викладених у п.6.1.2;
 • Правильні відповіді під час захисту огляду

 

 • Підготовка і оформлення огляду з порушенням вимог, викладених у п.6.1.2;
 • Неправильні відповіді під час захисту огляду

10

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

0

 

 

6.1.2.4. Загальна підсумкова оцінка студента денної форми навчання

з дисципліни
«Міжнародні розрахунки і валютні операції»

 

Заключною формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» є залік.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни студента денної форми навчання становить від 60 до 100 балів і складається з оцінювання результатів виконання обов'язкових та вибіркових видів роботи згідно із карткою самостійної роботи студента (КСРС), з них:

‒ не більше 60 балів за рівень засвоєння навчального матеріалу (набуття знань, формування навичок)  на аудиторних заняттях;

‒ не більше 30 балів за контрольні (модульні) роботи;

‒ не більше 10 балів за вибіркові завдання.

Величина набраних студентом балів за результатами поточного оцінювання знань виставляється викладачем у залікову відомість і враховується при виставленні загальної підсумкової оцінки.

Якщо за результатами підсумкового контролю студент набрав менше 60 балів, він отримує оцінку «незадовільно». Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку (дистанційного екзамену) набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи

Згідно з Ухвалою Вченої ради університету «Про внесення доповнень до чинного «Порядку оцінювання знань студентів» від 29 жовтня 2015 р., у виключних випадках студенту надається можливість дострокового складання заліку не раніше календарного місяця до початку сесії. Дозвіл на дострокове складання заліку надається ректором (проректором) за поданням декану факультету за умови, що студент на момент подання заяви отримав не менше 50 балів за результатами поточної успішності з вибіркових дисциплін та засвоїв увесь обсяг навчальної програми.

Дострокове складання екзаменів (заліків) дозволяється у випадках:

 • необхідності проходити невідкладний курс лікування під час проведення сесії;
 • офіційного запрошення на навчання чи стажування за профілем спеціальності (спеціалізації);
 • в інших випадках, що не суперечать нормам чинного законодавства України, нормативним документам Університету, та мають документальне підтвердження».

 

 

6.2. Заочна форма  навчання

 

6.2.1. Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції»

для студентів спеціальності   «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціалізація «Банківська справа»

Освітній ступінь - магістр

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За рівень засвоєння навчального матеріалу (набуття знань, формування навичок)  на контактних заняттях під час установчої сесії

1

Тема 1. Основи організації міжнародних валютних і розрахункових операцій

Установча міні-лекція

 

1

2.

Тема 2. Умови поставок і документи у міжнародній торгівлі

Установча міні-лекція

 

1

 

3.

Тема 3. Недокументарні форми розрахунків

Установча міні-лекція

1

 

 

4.

Тема 4. Документарні форми розрахунків

Установча міні-лекція

1

Виконання практичних завдань

4

5.

Тема 5. Поточні конверсійні операції

Установча міні-лекція

1

Виконання практичних завдань

2

6.

Тема 6. Термінові валютні операції

Установча міні-лекція

1

Виконання практичних завдань

2

 

14

За рівень засвоєння навчального матеріалу (набуття знань, формування навичок) на контактних заняттях під час екзаменаційної сесії

 

3

Тема 3. Недокументарні форми розрахунків

 

Міні-семінар – розгорнута бесіда

2

Тестовий контроль знань

2

4

Тема 4. Документарні форми розрахунків

Міні-семінар – розгорнута бесіда

2

Тестовий контроль знань

2

5

Тема 5.Поточні конверсійні операції

 

Розрахунки поточного курсу, розгляд ситуативних прикладів з укладання і закриття форвардних контрактів

2

Тестовий контроль знань

2

6

Тема 6.Термінові валютні операції

 

Розрахунки форвардного курсу, розгляд ситуативних прикладів з укладання і закриття форвардних контрактів

2

Тестовий контроль знань

2

 

16

За результати виконання контрольних (модульних) завдань

 

4.

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

30

Усього балів за контактні заняття

60

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

Домашнє індивідуальне завдання:

 • аналітичний звіт з власних наукових досліджень стану валютного ринку України

 

Електронна

Впродовж міжсесійного періоду за тиждень до «Дня заочника» за графіком

Захист

і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

За виконання індивідуальних робіт  за вибором (1-го завдання)

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій

2. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

Електронна

Індивідуально викладачу за графіком «Дня заочника»

Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»

20

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань

40

Разом балів за  СРС

100

                 

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науково-дослідній діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача

Шемет Тетяна Станіславівна, доцент, к.е.н., tshemet@gmail.com

Дмітрієв Віталій Сергійович, ст. викл., к.е.н.

vitos333@gmail.com

Адреса, телефон та режим роботи кафедри

3-й корпус, аудиторія 045-048, тел. 456-98-15,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30

та у «День заочника»

Адреса, телефон та режим роботи деканату

Вул. Дегтярівська, 49-Г, 3-й корпус університету, ауд.035, тел. 371-62-95,

з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 16-30, та у «День заочника»

 

6.2.2. Порядок оцінювання поточного і підсумкового  оцінювання знань студентів заочної форми навчання

 

Самостійна робота студентів виконується студентом та оцінюється відповідно до картки самостійної роботи студента.

Виконання самостійної роботи студентами заочної форми навчання передбачає повноту і правильність розкриття теми завдання, самостійність і творчий підхід до висвітлення теми (вирішення завдання).

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є такі:

1. Рівень засвоєння навчального матеріалу (набуття знань, формування навичок) на контактних заняттях під час установчої та екзаменаційної сесії;

2. Результати виконання контрольних) завдань.

3. Результати виконання обов’язкового позааудиторного індивідуального завдання, яке виконується у міжсесійний період;

4. Результати виконання вибіркового завдання.

 

6.2.2.1. Оцінювання знань при проведенні контактних занять

 

При проведенні контактних занять студентів заочної форми навчання оцінюванню підлягають результати виконання таких видів завдань та відповідей: відповідь, включаючи розв’язування задач; участь у семінарі-бесіді; ведення міні-конспекту лекції; результат експрес-опитування (усного або  письмового у формі тестування); виконання практичних завдань згідно з тематикою, затвердженою робочою програмою дисципліни. 

         Оцінювання результатів виконання студентом завдань та відповідей за видами навчальної роботи при проведенні контактних занять здійснюється в балах на основі критеріїв оцінювання.

Шкала оцінювання результатів виконання завдань та відповідей за видами навчальної роботи при проведенні контактних занять представлена у табл.6.5 (для заочної форми навчання).

                                                                                                        Таблиця 6.5

Шкала оцінювання результатів виконання завдань та відповідей

 за видами навчальної роботи при проведенні контактних занять

(для студентів заочної форми навчання)

 

Види начальної роботи (завдань)

Ліміт часу

(хвилини)

Кількість балів

1

Участь у дискусії; участь у семінарі-бесіді; доповнення

5

0; 1

4

Тестування

15

0; 1;

5

Огляд статистичних матеріалів

(усно)

5

0; 1

6

Розв’язування задач

5

0; 2;

 

        

Студент заочної форми навчання на контактному занятті отримує агреговану оцінку в балах за результати виконання завдань за видами навчальної роботи. Загальна кількість балів, набраних на контактних заняттях, не може перевищувати 60 балів.   

Оцінювання знань студента за виконання завдань та відповідей за видами навчальної роботи при проведенні контактних занять здійснюється в балах на основі критеріїв оцінювання.

Основні критерії для виставлення оцінок (балів) за якість та систематичність роботи над вивченням програмного матеріалу на контактних заняттях за видами навчальної роботи представлені у табл.6.6  (для заочної форми навчання).                                                                                                                                                                                  Таблиця 6.6

Критерії оцінювання результатів виконання завдань та відповідей

при проведенні контактних занять

(для студентів заочної форми навчання)

У сесійний період

Види начальної роботи (завдань)

Критерії оцінювання

Кількість балів

1

Розв’язування задач

 • часткове розв’язання задачі, неправильні відповіді на допоміжні запитання
 • правильне розв’язування задачі

0

 

 

2

 (Теми 5-6)

 

2

Дискусія (участь у семінарі -дискусії; розгорнутій бесіді)

 • відсутність участі
 • стисле правильне зауваження, доповнення, аргументоване доповнення до відповіді або з дискусійного питання

0

1

 

 

3

Тестування

 • менше 60% правильних відповідей
 • 60 % і більше правильних відповідей

0

1

 

Студенти, які з поважних причин не з’явилися на контактні заняття чи на модульний контроль, мають право на перескладання заборгованості з дозволу декана факультету.

    

 

6.2.2.2. Оцінювання результатів контрольних модульних робіт (заочна форма навчання)

 

 Поточний модульний контроль знань студентів заочної форми навчання здійснюється під час контактних занять на екзаменаційній сесії.

Студенти, які з поважних причин не з’явилися на модульний контроль, мають право на перескладання заборгованості з дозволу декана факультету.

Під час модульного контролю студенти заочної форми навчання виконують аудиторну контрольну модульну роботу, яка передбачає розв’язування задач.

Кожне завдання складається з 6 задач, з яких кожна оцінюється за шкалою 5,0; 3,0; 0 балів.

Критерії оцінювання представлені у табл. 6.7.

Таблиця 6.7

Критерії оцінювання виконання завдань при проведенні поточного модульного контролю

(для студентів заочної форми навчання)

У сесійний період

Види начальної роботи (завдань)

Критерії оцінювання

Кількість балів

1.

Розв’язування задач

 • невірне розв’язання задачі

 

 • часткове розв’язання задачі

 

 • правильне розв’язування задачі

0

 

3,0

 

5,0

 

Приклади типових завдань, що виносяться на поточний модульний контроль

(заочна форма навчання)

 

І. Задачі на котирування валют

 

 1. Задача. Курс EUR/USD = 1,2717/1.27205;   USD/UAH = 7.9000/7.9100.

       Знайти крос-курс євро до української гривні.

 

 1. Задача. Курс GBP/USD = 1.5358/1.5360;   USD/UAH = 7.9100/7.9200.

       Знайти крос-курс фунта стерлінгів до української гривні GBP/UAH.

       Навести інші приклади.

 

 1. Задача. Курс USD/CAD = 1.0370/1.0380;   USD/СHF = 1.0190/1.0198

Знайти крос-курс швейцарського франка до канадського долара.

 

 1. Задача. Курс AUD/USD = 0.9263/0.9265;   NZD/USD = 0.7283/0.7285.

Знайти крос-курс австралійського долара до новозеландського долара AUD/NZD.

 

 1. Задача. Курс EUR/USD = 1,2716/1.2720;   USD/JPY = 84.1326/ 84.1336

            Знайти крос-курс євро до єни EUR / JPY.

 

 1. Задача. Розрахувати крос-курси валют за актуальними даними за умови, що (і) долар є валютою котирування; (і) долар є базовою валютою.

 

            ІІ. Задачі на котирування форвардних контрактів

 

 1. Задача. На 1 квітня на ринку котируються такі валютні курси та процентні ставки (середні, без урахування маржі):

 

       EUR/USD = 1,1271

       EUR 3m  -  2.9%

       USD 3m  -  2.4%.

      

       Розрахувати курс для тримісячного форвардного контракту.

 

 1. Задача. На 1 квітня на ринку котируються такі валютні курси та процентні ставки (середні, без урахування маржі):

 

       EUR/USD = 1,1281

       EUR 6m  -  4.0%

       USD 6m  -  2.4%.

      

       Розрахувати курс для шестимісячного форвардного контракту.

 

ІІІ. Задачі на розрахунки валютної позиції.

 

 1. Задача. Дилер за день зробив кілька операцій спот з купівлі – продажу американських доларів і євро в обсягах і за курсами, наведеними нижче.

 

 

Buy”+” / Sell “-”   USD

 

 

Курс EUR/USD

 

Sell “-” /  Buy”+”   EUR

1

2

3

4

5

1.1271

1.1261

1.1261

1.1261

1.1262

- 10 000 000,00      15 000 000,00

+ 7 500 000,00

   -  11 000 000,00

- 1 000 000,00

Long USD “+”

 

Short EUR “-” 

 

Розрахувати кількість валюти євро за кожною операцією, валютні позиції по долару та євро і курс, за яким дилер закрив валютну позицію за євро, якщо в результаті закриття він отримав прибуток 750 доларів.

 

 1. Задача. Курс EUR/USD на рынку Форекс становить 1.2818 / 1.2821. Трейдер купив 20 000 EUR за USD. Упродовж дня курс EUR/USD підвищився до 1.2825 / 1.2826. Трейдер вирішив закрити позицію протилежною угодою – продажем 20 000 EUR за USD.

 

            Розрахувати прибуток (збиток) трейдера від обох угод.

 

 1. Задача. Клієнт уклав з банком форвардний контракт на купівлю 100 000 євро за долари США за курсом EUR/USD 1.2818. Але платіж був відкладений на 1 місяць. На дату виконання початкової угоди котирування є такими:

       EUR/USD 1.2873 – 1.2876

       1m                    11           13

 

       Розрахувати результат закриття контракту за курсом спот. Яку суму буде списано з рахунку клієнта в разі укладення нової угоди ?

 

 

6.2.2.3. Оцінювання результатів виконання обов’язкового позааудиторного індивідуального завдання, яке виконується у міжсесійний період

 

     Студенти заочної форми навчання виконують домашнє обов’язкове індивідуальне завдання: аналітичний звіт з власних наукових досліджень стану валютного ринку України.  

     За дистанційним курсом студенти виконують обов’язкове індивідуальне завдання:  аналіз і статистична оцінка  чинників зміни обмінного курсу гривні.

Кожне завдання оцінюється за шкалою 20; 10; 0 балів.

Критерії оцінювання представлені у табл. 6.8.

        

Таблиця 6.8

Критерії оцінювання результатів виконання обов’язкових індивідуальних завдань, які виконуються у міжсесійний період

(для студентів заочної форми навчання)

У міжсесійний період

Види начальної роботи (завдань)

Критерії оцінювання

Кількість балів

1

Домашнє індивідуальне завдання:

-           аналітичний звіт з власних наукових досліджень стану валютного ринку України

 • Відсутність виконаного завдання або представлення пізніш 7 днів до початку сесії
 • Матеріали без коректного зазначення джерел інформації; аналіз статистичних даних, підготовлений самостійно, але без використання графічних та/або математичних методів аналізу
 • Аналіз статистичних даних, підготовлений самостійно, з елементами порівняльного аналізу та графічного супроводу (міні-презентація)

0

 

 

10

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

6

Виконання індивідуального завдання за дистанційним курсом:

-аналіз і статистична оцінка чинників зміни обмінного курсу гривні

 • Відсутність виконаного завдання або представлення пізніш 7 днів до початку сесії
 • Матеріали без коректного зазначення джерел інформації; аналіз статистичних даних, підготовлений самостійно, але без використання графічних та/або математичних методів аналізу,
 • Огляд статистичних даних, підготовлений самостійно, з елементами порівняльного аналізу та графічного супроводу (міні-презентація)

0

 

 

10

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

Виконані обов’язкові індивідуальні завдання надсилаються електронною поштою викладачу даної дисципліни:

 • домашнє обов’язкове індивідуальне завдання - впродовж міжсесійного періоду за тиждень до «Дня заочника» за графіком (але не пізніше, ніж за 7 днів до початку сесії).
 • За представлення завдань на п’ять днів пізніше встановленого терміну знімається п’ять балів, пізніше за 7 днів до початку екзаменаційної сесії ‒ вважається таким, що не виконане;
 • обов’язкове індивідуальне завдання за дистанційним курсом – за графіком, який затверджується кафедрою і повідомляється студенту під час установчої сесії (але не пізніше, ніж за 7 днів до початку сесії).
 • За представлення завдань на п’ять днів пізніше встановленого терміну знімається п’ять балів, пізніше за 7 днів до початку екзаменаційної сесії ‒ вважається таким, що не виконане.

 

 

6.2.2.4. Оцінювання результатів самостійної роботи за вибором студентів  усіх форм навчання

 

Працюючи над вивченням дисципліни «Міжнародні розрахунки та валютні операції», студент має можливість за власним вибором виконувати такі види самостійної роботи: підготовка аналітичних оглядів матеріалів періодичного друку, підготовка наукових доповідей на студентських конференціях, гуртках, участь в олімпіадах тощо.

 

Вимоги до виконання вибіркових видів самостійної роботи

Аналітичний огляд наукових публікацій – це самостійний критичний огляд наукових статей із фахових видань за темами, які стосуються одного із напрямів діяльності банків (за вибором студента). Для огляду студент має зробити копії не менше 3-х наукових статей із економічних журналів фахових видань за останні 2-3 роки і надати їх разом з текстовою частиною викладачу у зазначені терміни для перевірки.

Аналітичний огляд має бути виконаний в реферативній формі шрифтом Times New Roman,14, міжрядковий інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загальновизначених). Допускається менший шрифт та міжрядковий інтервал для ілюстративного матеріалу. Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис. Обсяг аналітичного огляду не повинен перевищувати 10 сторінок.

      

Підготовка реферату з актуальних проблем міжнародних розрахунків або валютних операцій в Україні оцінюється за шкалою

20;10; 0 бали          ‒ для заочної форми навчання.

 

Підготовка аналітичного огляду матеріалів періодичного друку,  оцінюється за шкалою

  20; 10; 0 балів           ‒ для заочної форми навчання.

 

Основні критерії для виставлення оцінок (балів) за результати виконання вибіркових видів робіт для студентів заочної форми навчання представлені у табл. 6.9.

      Таблиця 6.9

Критерії оцінювання результатів виконання вибіркових видів робіт

(заочна форма навчання)

Вид вибіркової роботи (завдання)

Критерії оцінювання

Кількість балів

Заочна форма навчання

1

Підготовка

реферату

 з актуальних проблем міжнародних розрахунків і валютних операцій

 • підготовка реферату з дотриманням вимог, викладених у п.6.1.2.
 • підготовка реферату з порушенням вимог, викладених у п.6.1.2.
 • відсутність реферату

20

 

10

 

0

3

Аналітичний огляд матеріалів періодичного друку

 

 • Підготовка і оформлення огляду з дотриманням вимог (п.6.1.2);
 • Правильні відповіді під час захисту огляду
 • Підготовка і оформлення огляду з порушенням вимог (п.6.1.2);
 • Неправильні відповіді під час захисту огляду, невиконання огляду

20

 

 

 

10

 

0

 

 

6.2.2.4. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів заочної форми навчання

                       

Самостійна робота студентів виконується студентом та оцінюється відповідно до картки самостійної роботи студента.

Об’єктами поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання є такі:

1. Рівень засвоєння навчального матеріалу (набуття знань, формування навичок) на контактних заняттях під час установчої та екзаменаційної сесії;

2. Результати виконання контрольних) завдань.

3. Результати виконання обов’язкового позааудиторного індивідуального завдання, яке виконується у міжсесійний період;

4. Результати виконання вибіркового завдання.

      

      

Загальна підсумкова оцінка студентів заочної форми навчання

з дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції»

 

Для студентів заочної форми навчання заключною формою підсумкового оцінювання знань з дисципліни «Міжнародні розрахунки і валютні операції» є залік, який передбачає оцінку знань з дисципліни на основі загальної суми набраних балів.

Для студентів заочної форми навчання загальна підсумкова оцінка складається з таких елементів:

1) оцінка поточної успішності у сесійний період (результати виконання обов’язкових та вибіркових видів робіт) у діапазоні 0‒60 балів;

2) оцінка успішності у міжсесійний період (результати виконання обов’язкових та вибіркових видів робіт) у діапазоні 0‒40 балів.

 

Студенти, які за результатами підсумкового контролю у формі заліку (дистанційного екзамену) набрали від 0 до 59 балів (включно), після належної підготовки мають право повторно скласти залік у формі виконання індивідуальної контрольної роботи.

Індивідуальна контрольна робота складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється за вимогами, що є аналогічними вимогам до екзаменаційного білета. У відомості поряд із загальною підсумковою оцінкою за 100-бальною шкалою виставляється оцінка за 4-бальною шкалою та за системою ECTS.

Шкала КНЕУ, балів

Оцінка за 4-бальною шкалою

Шкала EСTS

90 – 100

Відмінно

A

80 – 89

Добре

B

70 – 79

C

66 – 69

Задовільно

D

60 – 65

E

21 – 59

незадовільно з можливістю повторного

складання екзамену (заліку)

FX

 0 – 20

незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-консультативної роботи

F

 

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Закон України  “Про банки і банківську діяльність” від 7.12.2000 р. № 2121-ІІІ (З урахуванням подальших змін.)
 2. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16.04.1991р. №959-XII (З    урахуванням подальших  змін.)
 3. Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994р. № 185/94-ВР (З урахуванням подальших змін.)
 4. Закон України „Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 05.04.2001 р. № 2346-ІІІ.
 5. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993 р. № 15-93. (З урахуванням подальших змін).
 6. Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті. Постанова Кабінету міністрів України і НБУ від 21.06.95 № 444. (З урахуванням подальших змін.)
 7. Уніфіковані правила і звичаї для документарних акредитивів. Публікація Міжнародної торговельної палати № 600 (ред. 2007 р.).
 8. Уніфіковані правила по інкасо. Публікація Міжнародної торговельної палати № 522 (ред. 1995 р.).                              
 9. Міжнародні правила по тлумаченню термінів “Інкотермс - 2010” [Електронний ресурс] / ICC Ukraine. – Режим доступу: http://www.incoterms.zed.ua
 10. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України. Затв. постановою Правління НБУ від12.12.02 № 502. (З урахуванням подальших змін.)
 11. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків–резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях. Затв. постановою Правління НБУ від 26.03. 98 № 118. (З урахуванням подальших змін.)
 12. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Затв. Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09. 2001 р. № 201 (З урахуванням подальших змін).
 13. Положення про валютний контроль. Затв. постановою Правління НБУ від 08.02.2000 № 49. (З урахуванням подальших змін.)
 14. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України. Затв. постановою Правління НБУ від 29.12.2000 № 520. (З урахуванням подальших змін.)
 15. Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів. Затв. Постановою Правління НБУ від 12.11.03 №  496. (З урахуванням подальших змін.)
 16. Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями. Затв. постановою Правління  НБУ від 03.12.03 № 514. (З урахуванням подальших змін.)
 17. Про скасування обмежень на попередню (авансову) оплату за імпортними договорами. Затв. постановою Правління НБУ від 10.06.99 № 281.
 18. Шемет Т.С. Міжнародні розрахунки та валютні операції: навч. посіб./ Т.С Шемет, А.М Коряк, О.М Диба; за заг. ред.Т.С Шемет. – К.: КНЕУ, 2009. – 348 с.
 19. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки. Підручник. –Тернопіль. Карт-бланш, 2004. – 223с.
 20. Міжнародні розрахунки та валютні операції. Навч. посібник . За  заг. ред.. М.І.Савлука. – К. КНЕУ, 2002. – 392с.

 

Додаткова:

1.Нидерхоффер В., Кеннер Л. Практика биржевых спекуляций  / Пер. с англ. М., 2003.

2.Руденко Л.В. Міжнародні кредитно – розрахункові і валютні операції. Підручник. – К. ЦУЛ, 2007. – 632с.