Написание контрольных, курсовых, дипломных работ, выполнение задач, тестов, бизнес-планов
Главная \ Методичні вказівки \ Методические указания и информация \ Міжнародні стратегії економічного розвитку

Міжнародні стратегії економічного розвитку

Міністерство освіти і науки

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»

 

Факультет міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра європейської інтеграції

 

 

                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                   Проректором з науково-

                                                       педагогічної роботи____________ А.М.Колот

                                                                    «11» травня 2017 р.

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

до вивчення дисципліни

«Міжнародні стратегії економічного розвитку»

 

магістерські програми: «8М01-Європейський бізнес»,

«8М02-Міжнародна торгівля»,

«8М03-Міжнародний облік і аудит»,

«8М04-Міжнародний фінансовий менеджмент»,

«8М05-Управління міжнародним бізнесом»,

«8М06-Управління міжнародною конкурентоспроможністю»

 

освітній ступінь магістр

 

галузь знань «05-Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність «051-Економіка»

спеціалізація (освітня програма) «Міжнародна економіка»

 

 

 

ПОГОДЖЕНО:

В.о. завідувача кафедри _______________О.А.Федірко

 

 

Начальник навчально-

методичного відділу _________________Т.В. Гуть

 

 

Київ 2017

 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

1. Вступ.

2. Тематичний план дисципліни .

3. Зміст дисципліни за темами.

4. Плани занять:

4.1. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять очної форми навчання.

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання.

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період.

5. Самостійна робота студентів.

6. Поточний і підсумковий контроль знань:

6.1. Очна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

6.2. Заочна форма навчання:

- Карта самостійної роботи студента.

- Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни.

6.3. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен.

6.4. Зразок екзаменаційного білета.

7. Рекомендована література (основна і додаткова).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ВСТУП

 

Метою дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» є систематизація набутих і отримання нових знань щодо проблем і методів розробки та реалізації міжнародних макростратегій економічного розвитку.

Завдання дисципліни орієнтовані на розуміння:

 • середовища формування сучасних стратегій розвитку та його ключових компонентів;
 • спектру апробованих у світогосподарській практиці та новітніх найбільш перспективних макроекономічних політик;
 • особливостей розробки та реалізації національних та інтеграційних стратегій економічного розвитку;
 • сучасної міжнародної регуляторно-координаційної політики, зокрема в контексті інтересів країн з перехідними економіками;
 • сутності, умов, проблем і перспектив глобалізації економіки, її впливу на національні стратегії розвитку;
 • економічних аспектів розвитку окремих цивілізацій та міжцивілізаційної взаємодії.

Предмет – методологія формування і практика реалізації сучасних стратегій розвитку окремих країн, міжнародних організацій та регіональних утворень в умовах глобалізації.

Після опанування даного курсу студент повинен володіти наступними професійними компетенціями: розуміти сучасні концептуальні підходи до формування ефективних стратегій економічного розвитку; робити обґрунтовані висновки стосовно перспектив розвитку світогосподарських явищ і процесів; вміти виявляти взаємозв‘язок і протиріччя між стратегічними пріоритетами і тактичними економічними заходами держави,  макро- і мікроекономічними стратегіями розвитку; оцінювати ступінь впливу економічної політики держави на мотивацію та результати господарської діяльності; адаптовувати світовий досвід до відповідних наявних і перспективних проблем економічного розвитку України.

Дослідження визначених мети, завдань і результатів вивчення навчальної дисципліни забезпечується реалізацією 4-х навчальних блоків: теоретичного, практичного, самостійного і контрольного.

Теоретичний блок формує у студентів систему знань про загальні закономірності й тенденції економічного розвитку, методологію формування міжнародних стратегій та особливості їх реалізації в різних країнах світу, практику реалізації сучасних стратегій розвитку міжнародних організацій та регіональних утворень в умовах глобалізації, причинно-наслідкові зв’язки в економічних явищах та процесах.

Блок самостійної роботи передбачає роботу студентів з джерелами інформації у процесі виконання планових завдань, написання рефератів, есе, конспектів першоджерел, складання схем та таблиць, виконання інших творчих завдань.

Індивідуальна робота це вид навчальної роботи викладача, що здійснюється за графіком індивідуально-консультативної роботи у формі: індивідуальних занять, консультацій, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль.

Контрольний блок має на меті стимулювання діяльності в процесі поточного контролю і оцінку якості підготовки в процесі підсумкового контролю.

Для опрацювання та вивчення питань курсу рекомендується користуватися підручниками, навчальними посібниками, монографічною літературою, періодичними виданнями, довідниками, джерелами Інтернет. За результатами вивчення курсу складається іспит.

Загальний бюджет на вивчення дисципліни – 120 год. (4 кредити).

 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ»

 

Назва теми

Денна форма навчання

Заочний факультет

Кількість годин

Л

Пр

ІКР

СРС

ПК

КГ

ІКР

СРС

ПК

1.

Стратегії економічного розвитку і середовище їх формування

2

-

2

4

 

2

2

6

 

2.

Національні стратегії економічного розвитку і міжнародне економічне позиціонування країн. Варіативність сучасних світових економічних стратегій

2

2

4

10

 

4

4

12

 

3.

Особливості національних стратегій країн-лідерів

2

2

2

 

 

2

2

6

 

4.

Стратегії розвитку транзитивних економік

2

2

3

 

 

2

2

6

 

5.

Стратегії розвитку країн, що розвиваються

2

2

2

 

 

2

2

6

 

6.

Міжнародна координація економічної політики країн. Міжнародні інтеграційні стратегії . Європа-2020: мета, завдання, механізм реалізації

2

4

5

 

 

2

2

6

 

7.

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій

2

4

4

8

 

2

 

6

12

 

8.

Стратегія розвитку України в глобальному середовищі

2

2

2

6

 

8

2

6

 

Всього  - 120  год.

16

20

24

56

4

26

24

66

4

 

 

 

 

 

 

3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ

 

Тема 1. Стратегії економічного розвитку і середовище їх формування

 

Світові економічні стратегії як категорія міжнародної економіки. Економічні інтереси і економічні стратегії.

Види, рівні, суб'єкти та об'єкти формування світових економічних стратегій.

Концептуальні засади, мета і завдання формування стратегій.

Геополітичні та геоекономічні інтереси і економічні стратегії.

Внутрішнє та зовнішнє середовище формування і реалізації міжнародних і національних економічних стратегій: мотивації та чинники. Співвідношення національних, регіональних та глобальних стратегій економічного розвитку.

Класифікація економічних стратегій країн за рівнем розвитку, цивілізаційною приналежністю, інституціональною та галузевою структурою економіки, рівнем конкурентоспроможності, параметрами середовища розвитку.

Державна економічна внутрішня та зовнішня політика і міжнародні економічні стратегії. Державне регулювання ринкової економіки.

Етапи еволюції світового господарства і світових економічних стратегій.

Постіндустріальний світовий розвиток і особливості формування сучасних стратегій.

Алгоритм розробки стратегій економічного розвитку в кризових і посткризових умовах.

 

Тема 2. Національні стратегії економічного розвитку і міжнародне економічне позиціонування країн. Варіативність сучасних світових економічних стратегій

 

Соціально-економічні моделі розвитку країн і стратегії їхньої міжнародної  економічної поведінки.

Конфронтаційні і інтеграційні стратегії національного розвитку. Стратегія автаркії як умова формування самодостатньої економіки і як чинник міжнародної конфронтації. Стратегія відкритості як основа формування міжнародної конкурентоспроможності національної економіки та основа інтеграції. Переваги та недоліки відкритості і автаркії.

Міжнародна конкуренція і компоненти міжнародного конкурентного середовища. Національні (регіональні) конкурентні переваги. Рівень економічного розвитку країни і стратегічний вибір типу міжнародної економічної поведінки.

Національні стратегії економічного розвитку і позиціонування країни в глобальному конкурентному середовищі.

Стратегії виживання і периферійність економічного розвитку.

Наздоганяльні стратегії економічного розвитку. Стратегії економічного зростання. «Переваги відсталості».

Стратегії економічного прориву як прагнення домінування. Проблема відкритості як сучасна умова реалізації мобілізаційної моделі. Інноваційний чинник — неодмінна складова національної стратегії економічного прориву. Виклики постіндустріального суспільства і виміри економічного прориву.

Макроекономічне регулювання і макроекономічна стабільність як база реалізації стратегії міжнародної економічної поведінки. Макроекономічні чинники формування міжнародного конкурентного потенціалу.

Конкурентні позиції національної економіки у глобальному економічному середовищі. Індекс глобальної конкурентоспроможності.

Роль держави у формуванні національної макроекономічної моделі розвитку. Державна власність як важіль впливу на макроекономічні процеси.

Особливості національного макроекономічного регулювання в умовах глобальних криз.

Стратегії економічного розвитку домінуючих країн, транзитивних економік,  та  країн, що розвиваються.

Інтеграційні стратегії розвитку національних економік.

Стратегії наднаціональних інституцій і їхній вплив на національні стратегії та стратегії світового економічного розвитку.

Стратегії ТНК і їхній вплив на формування національних економічних стратегій та стратегій світового розвитку.

Основні цивілізаційні розбіжності у принципах економічної організації суспільств і цивілізаційна обумовленість економічних стратегій розвитку країн світу. Синтез економічних стратегій у межах окремих цивілізацій: межі диверсифікації.

Диверсифікація світових економічних стратегій.

 

 

Тема 3. Особливості національних стратегій країн-лідерів

 

Ідея формування монополярного світу. «Вестернізація» як стратегічний проект (І. Валлерстайн). Теорія «Золотого мільярда» (Н. Бердсолл).

Стратегії економічного домінування. Стратегії економічної експансії. Інноваційне оновлення і формування «полюсів розвитку». Політичне домінування як умова і наслідок економічного домінування.

Національні економічні стратегії сталого розвитку країн-лідерів і постіндустріальний відрив.

Антикризові та посткризові стратегії провідних країн світу: порівняльний аналіз.

Стратегії ТНК у контексті стратегій домінування країн-лідерів.

Експансіоністські складові стратегій світового економічного домінування. Домінантна концепція глобалізації.

Країни-лідери і наднаціональні економічні регулюючі інституції. Проблеми формування планетарної стратегії сталого розвитку і економічні інтереси країн-лідерів.

Тема 4. Стратегії розвитку транзитивних економік

 

Транзитивні національні економіки в глобальному середовищі. Транзитивні економіки країн ринкового типу: моделі трансформації. Стратегії  «Тетчеризму» та «Рейганоміки». Ринкова санація і скорочення соціального сектору. Поглиблення внутрішньо економічної конкуренції і міжнародна економічна експансія.

Особливості трансформації ринкової економіки в латиноамериканських країнах. Досвід реалізації стратегій «ринкового оновлення» Чилі, Аргентини, Колумбії. Відкритість економіки, посилення інтеграційних процесів. Особливості застосування стратегії наздоганяльного розвитку: поглиблення внутрішньоекономічної диференціації, імпортної залежності та трансформування економічної структури - формування економіки обслуговуючого типу.

Побудова засад ринкової економіки в країнах доіндустріального типу і загострення проблеми цивілізаційної ідентичності ринкових стратегій.

Концептуальні засади сучасних реформаторських стратегій розвитку країн із перехідною економікою постсоціалістичного простору. Стратегії ринкових реформ: проблема синтезу та національної адаптації реформаторських моделей. Ринкові реформи в пострадянських країнах та країнах ЦСЄ: спільне і відмінності.

Глобальна та цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій у постсоціалістичних країнах.

Проблеми формування стратегії економічного розвитку в транзитивних країнах. Стратегії виживання, наздоганяльного розвитку. Переваги відсталості. Стратегії економічного прориву і використання переваг відсталості. Умови реалізації стратегії економічного прориву  і формування засад конкурентоспроможності та домінування («економічне диво»).

Вашингтонський консенсус: стратегії відкритості - проблеми і наслідки.

Сутність та напрямки економічної допомоги країн-лідерів країнам з перехідною економікою.

Антикризові та посткризові стратегії розвитку перехідних економік: порівняльний аналіз. Наднаціональні інституції та застосування міжнародного антикризового інструментарію в транзитивних економіках.

 

Тема 5. Стратегії розвитку країн, що розвиваються

 

Роль глобальних, геополітичного і цивілізаційного чинників в формуванні засад економічної стратегії країн, що розвиваються. Характеристика стратегій економічного розвитку країн, що  розвиваються. Політика «етатизму» та «Вашингтонського консенсусу». Моделі економічного розвитку країн, що розвиваються. Стратегія виживання. Глобальні соціально-економічні наслідки економічної відсталості країн аграрно-індустріальної периферії

Стратегія сталого розвитку ООН і економічна допомога країнам, що розвиваються.

Стратегії економічного розвитку країн Латинської Америки, країн ОПЕК.

Модель сталого розвитку (світова стратегія розвитку і світова стратегія охорони навколишнього середовища; базові принципи екологічно обґрунтованого розвитку;формування концептуальних засад стратегії сталого розвитку; стратегічна модель сталого безпечного суспільного розвитку; реалізація стратегії сталого розвитку).

 

Тема 6. Міжнародна координація економічної політики країн. Міжнародні інтеграційні стратегії: Європа 2020: мета, завдання, механізм реалізації

 

Наднаціональні міжнародні і регіональні економічні регулюючі інституції та їхня роль у реалізації світових економічних стратегій. Економічні організації як координація економічної політики.

Міжнародна координація економічної політики: суть та її інститути. Середовище координації економічної політики країн.

Концепції економічної політики країн. Чинники економічного зростання.

Стратегія СОТ, МВФ, Світового банку, ЄБРР та умови їхньої реалізації.

Україна і наднаціональні регулюючі світові та регіональні економічні інституції: підсумки стратегічного партнерства.

Економічна інтеграція як напрям світового економічного розвитку. Стратегічна мета та цивілізаційні чинники формування світових економічних співтовариств.

Стратегії загальноамериканської інтеграції (НАФТА, ФТАА).Особливості інтеграційних стратегій країн Азіатсько-Тихоокеанському регіону: стратегічні аспекти формування і розвитку.

Види стратегій ЄС. Механізм розробки та імплементації стратегій ЄС. Стратегія «Європа 2020»: розумне зростання, стале зростання, всеохоплююче зростання. Цілі розвитку ЄС на період 2010-2020, напрямки діяльності. Розподіл обов’язків між інституціями ЄС у процесі реалізації стратегії «Європа 2020».

 

Тема 7. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій

 

Концептуальні основи трансформації світових економічних стратегій в умовах глобалізації. Концептуальні основи економічної глобалізації. Глобалізація як об’єктивний процес розвитку світової економіки. Виміри переваг глобалізації.

Глобалізація як закономірність розвитку світового господарства і як західний проект. Країни як суб'єкти і об'єкти глобальних економічних стратегій домінуючих країн.

Сучасний глобалізм і антиглобалізм у геостратегічному контексті. Економічний націоналізм – стратегія захисту національних економік. Специфіка сучасної стратегії автаркії.

Інформаційно-технологічні, фінансово-економічні й соціальні підстави трансформації світових економічних стратегій в умовах глобалізації. Вибір країнами оптимальних стратегій економічного розвитку в умовах глобалізації.

Регіоналізація як реакція на виклики глобалізації. Проблеми формування планетарної стратегії стійкого розвитку. Стратегії держави в умовах глобалізації.

Цивілізаційні виміри стратегій економічного розвитку. Поняття «цивілізація» та його розвиток. Основні критерії визначення цивілізації. Типи і види цивілізацій. Локальні цивілізації. Особливості православно-слов’янської цивілізації.

Горизонтальний (етно-національний і ментальний) та вертикальний (осьовий) зрізи цивілізаційних процесів і варіативність світових стратегій.

Економічні наслідки зіткнення та взаємодії цивілізацій. Специфіка цивілізаційної поведінки: Схід-Захід. Проблеми вибору стратегії економічного розвитку в світлі цивілізаційних викликів: синтез і цивілізаційна ідентичність. Формування стратегічних альянсів на основі цивілізаційної приналежності.

 

Тема 8. Стратегія розвитку України в глобальному середовищі

 

Формування національної економічної стратегії України. Ринкові трансформації в Україні у геостратегічному та цивілізаційному контексті.

Чинники національного економічного прориву України. Конкурентоспроможність економіки України: якісні і кількісні параметри. Інноваційно-інвестиційна стратегія посилення конкурентоспроможності економіки України. Проблеми забезпечення економічного зростання і інвестиційно-ресурсний потенціал.

Стратегія економічної конвергенції України та ЄС. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні.

Система стратегічного планування економічного розвитку. Механізм стратегії планування України. Джерела фінансування виконання стратегічного плану соціально-економічного розвитку в Україні. Етапи реалізації стратегічних планів соціально-економічного розвитку України. Механізми реалізації національної та секторальних стратегій України. Механізм моніторингу реалізації стратегії соціально-економічного розвитку.

 

 

 

4. ПЛАНИ ЗАНЯТЬ

 

4.1. Плани та завдання до практичних занять

для студентів очної форми навчання

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

Семінар-розгорнута бесіда за темою «Стратегії національного економічного розвитку і середовище їх формування» та «Національні стратегії економічного розвитку і міжнародне економічне позиціонування країн» (2 години)

Мета: Сформувати чітке уявлення про сутність стратегій економічного розвитку та середовище їх формування,  знання щодо впливу на формування стратегій розвитку, з одного боку, еволюціонізуючих механізмів і параметрів ринкового господарства, а з іншого процесу розширення і поглиблення інтернаціоналізації; виявити ключові елементи сучасних середовищ, котрі надають їм властивості динамічної конкурентоспроможності.

 

Завдання:

 • визначити основні засади стратегії економічного розвитку;
 • дослідити середовище формування стратегій економічного розвитку;
 • проаналізувати національні стратегії економічного розвитку;
 • виявити структурні взаємовідносини між компонентами макроекономічної політики;
 • розкрити вплив конкурентоспроможності країни на вибір оптимальної моделі розвитку

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • поняття, види, рівні світових економічних стратегій,  етапи їх еволюції;
 • визначення поняття стратегії економічного розвитку, основні фактори внутрішнього та зовнішнього середовища їх формування;
 • основні моделі економічного розвитку, стратегії автаркії, відкритості і протекціонізму, особливості конфронтаційних та інтеграційних стратегій національного розвитку, наздоганяльних стратегій економічного розвитку, стратегій економічного прориву та стратегій виживання;
 • роль держави у формуванні національної макроекономічної моделі розвитку.

вміти:

 • проводити системний аналіз світових економічних стратегій;
 • проводити системний аналіз різних типів економічного розвитку і відповідних їм моделей

мати навички:

 • образного мислення щодо середовища формування стратегій економічного розвитку;
 • образне вміння ухвалювати рішення щодо застосування економічної стратегії розвитку країни

 

Структура заняттяСемінар-розгорнута бесіда:

 1. Спільний діалог щодо предмету та основних проблемних моментів дисципліни.
 2. Усне експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.
 3. Робота в групах: обговорення видів стратегій – енергосировинна промисловість США та Росії; переробна промисловість США, ЄС, Японії, «азійських тигрів»; відповідно – існування двох основних ліній конкуренції національних економік: серед галузей переробної промисловості — між США, ЄС, Японією та «азійськими тиграми»; з-поміж галузей енергосировинної промисловості — між США та Росією. Визначення нових тенденцій, в тому числі у кризовий та посткризовий період.

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Обговорення основних проблем у сфері міжнародного економічного позиціювання країн
 2. Заповнення таблиці 1 «Чинники зовнішнього середовища формування стратегій економічного розвитку»

Таблиця 1

«Чинники зовнішнього (глобального) середовища формування стратегій економічного розвитку»

Чинник

Сутність, коли з’явився

 

В чому полягає вплив

даного чинника

Функціонування світового ринку

 

 

Мобільність факторів виробництва

 

 

Інтернаціоналізація світового господарства, його галузева структура

 

 

Науково-технічний прогрес

 

 

Транснаціоналізація економічних відносин

 

 

Міжнародна економічна інтеграція

 

 

Глобалізація соціально-економічних процесів

 

 

Джерело: 1. Жук М. В., Бауліна Т. В. Міжнародні стратегії економічного розвитку. — К.: Паливода, 2006. — 348 с.; Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник / За ред. А. О. Задої. — К.: Знання, 2007. — 332 с. — (Вища освіта ХХІ століття).;  Міжнародні стратегії економічного розвитку: / За ред. Ю. Г. Козака, Ю. І. Єханурова, В. В. Ковалевського. — Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 353 с.; Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / Под. ред. Ю.В.Макогона. – К.: Знання, 2007. – 461 с.

 

 1. Заповнення таблиці 2 «Позитивні та негативні риси закритих та відкритих стратегій економічного розвитку»

 

Таблиця 2

«Позитивні та негативні риси закритих та відкритих стратегій економічного розвитку»

Вид стратегії

Характеристика економіки

Закрита економіка

Відкрита економіка

Що це означає

 

 

Як технічно це відбувається (заходи держави)

 

 

Закритість

 

 

Ізольованість

 

 

Ринковість

 

 

Види стратегій

 

 

За яких умов більш і менш ефективні

 

 

Джерело: 1. Жук М. В., Бауліна Т. В. Міжнародні стратегії економічного розвитку. — К.: Паливода, 2006. — 348 с.; Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник / За ред. А. О. Задої. — К.: Знання, 2007. — 332 с. — (Вища освіта ХХІ століття).;  Міжнародні стратегії економічного розвитку: / За ред. Ю. Г. Козака, Ю. І. Єханурова, В. В. Ковалевського. — Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 353 с.; Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / Под. ред. Ю.В.Макогона. – К.: Знання, 2007. – 461 с.

 

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 1. Якими рисами характеризується внутрішнє середовище формування стратегій розвитку?
 2. Які чинники складають зовнішнє середовище формування стратегій розвитку?
 3. Що являє собою модель економічного розвитку?
 4. Окреслити основні риси економічних стратегій закритого типу.
 5. Що таке «національно орієнтована обробна стратегія»? Назвати різновиди цієї стратегії і охарактеризувати.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

Семінар-дискусія

Варіативність сучасних макроекономічних політик

 (2 години)

Мета: сформувати знання щодо варіативності сучасних макроекономічних політик; сформувати чітке уявлення про особливості та типологію сучасних світових економічних стратегій, розкрити фактори впливу на формування національних стратегій та стратегій світового економічного розвитку.

 

Завдання:

 • розкрити стратегії домінування країн-лідерів і проблеми глобальних наслідків такого домінування;
 • проаналізувати вплив стратегій міжнародної економічної поведінки цих країн на параметри національних стратегій міжнародного розвитку;
 • розкрити роль ТНК у глобальній економіці.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • види та основні характеристики національних стратегій; особливості поєднання економічних стратегій  у межах окремих цивілізацій;
 • національні макроекономічні стратегії стійкого поступального розвитку країн-лідерів;

вміти:

 • проводити системний аналіз стратегій розвитку країн різного економічного рівня;
 • аналізувати дії країн-світових лідерів на глобальній арені та передбачати наслідки їхньої поведінки

мати навички:

 • системного аналізу різних стратегій економічного розвитку;
 • володіння типологією сучасних світових економічних стратегій.

 

Структура заняття - Семінар-дискусія:

 1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.
 2. Дискусія на тему: Чому подібні стратегії економічного розвитку (наприклад, за механізмом, інструментами, які використовуються) в провідних  країнах світу приводять до різних результатів? Які об’єктивні та суб’єктивні фактори впливають на національні особливості стратегій країн-лідерів? Як впливають на реалізацію стратегій історичний досвід країни, цивілізаційні чинники, приналежність до певного інтеграційного угруповання, наявність і кількість ТНК? В чому сила і слабкість сучасних стратегій країн-лідерів? Наскільки успішно вони здійснювались під час кризи?  Яку з сучасних стратегій провідних країн Ви вважаєте найбільш успішною і чому?

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Документи Міжнародних економічних та фінансових організацій  (ООН, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, ЄБРР тощо) -  проаналізувати документи, знайти спільне і відмінне в стратегіях цих установ.
 2. Заповнення таблиці 3 «Порівняльна характеристика стратегій економічного розвитку домінуючих країн, транзитивних економік,  та  країн, що розвиваються». Інформаційне забезпечення – статистичні щорічники, дані сайтів.

 

Таблиця 3

Порівняльна характеристика стратегій економічного розвитку домінуючих країн, перехідних економік, та країн, що розвиваються

 

Характеристики

Провідні

країни

Перехідні

країни

Країни, що розвиваються

Основне визначення (характеристика) групи країн

 

 

 

Існуючі соціально-економічні проблеми країн

 

 

 

Основна мета і завдання стратегій

 

 

 

Основні характеристики і види стратегій

 

 

 

Особливості формування стратегій

 

 

 

Основні інструменти та механізми

 

 

 

Успішність /неуспішність під час кризи

 

 

 

Джерело: 1. Жук М. В., Бауліна Т. В. Міжнародні стратегії економічного розвитку. — К.: Паливода, 2006. — 348 с.; Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник / За ред. А. О. Задої. — К.: Знання, 2007. — 332 с. — (Вища освіта ХХІ століття).;  Міжнародні стратегії економічного розвитку: / За ред. Ю. Г. Козака, Ю. І. Єханурова, В. В. Ковалевського. — Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 353 с.; Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / Под. ред. Ю.В.Макогона. – К.: Знання, 2007. – 461 с.

 

 1. Заповнення таблиці 4 «Роль ТНК в глобальній економіці»

Таблиця 4

Роль ТНК в глобальній економіці

Ознаки ТНК за рекомендацією  Комісії ООН

 

Назвіть причини економічної потужності ТНК та їх впливу на національні економіки світу

 

Назвіть головні механізми впливу ТНК на уряди держав, що роблять їх повноправними акторами сучасної світової політики

 

Якими є наслідки діяльності ТНК для країни базування?

 

Яким є наслідки діяльності ТНК для країни перебування?

 

Джерело: 1. Жук М. В., Бауліна Т. В. Міжнародні стратегії економічного розвитку. — К.: Паливода, 2006. — 348 с.; Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник / За ред. А. О. Задої. — К.: Знання, 2007. — 332 с. — (Вища освіта ХХІ століття).;  Міжнародні стратегії економічного розвитку: / За ред. Ю. Г. Козака, Ю. І. Єханурова, В. В. Ковалевського. — Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 353 с.; Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / Под. ред. Ю.В.Макогона. – К.: Знання, 2007. – 461 с.

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 1. Яку роль відіграють макроекономічні теорії у формуванні стратегій економічного розвитку?
 2. Які положення меркантилізму використовуються в сучасних стратегіях розвитку?
 3. Чому монетаризм став найпоширенішою теорією, на якій ґрунтуються економічні стратегії з останньої чверті ХХ ст.?
 4. Що таке політика «дирижизму», де вона була застосована?
 5. Якими, на Вашу думку, мають бути стратегії економічного розвитку провідних країн на найближче десятиліття?
 6. Охарактеризуйте сучасний стан міжнародних господарських зв’язків та місце в них ТНК.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 3.

Семінар дискусія. Дискусія з елементами аналізу на тему «Особливості національних стратегій країн лідерів»

 

Мета: розкрити стратегії домінування країн-лідерів і проблеми глобальних наслідків такого домінування; прослідкувати вплив стратегій міжнародної економічної поведінки цих країн на параметри національних стратегій міжнародного розвитку; розкрити роль ТНК у глобальній економіці.

 

Завдання:

 • розкрити стратегії домінування країн-лідерів і проблеми глобальних наслідків такого домінування;
 • проаналізувати вплив стратегій міжнародної економічної поведінки цих країн на параметри національних стратегій міжнародного розвитку;

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • національні макроекономічні стратегії стійкого поступального розвитку країн-лідерів;

вміти:

 • аналізувати дії країн-світових лідерів на глобальній арені та передбачати наслідки їхньої поведінки

мати навички:

 • системного аналізу різних стратегій економічного розвитку країн-лідерів.

 

Структура заняття - Семінар-дискусія:

 1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.
 2. Дискусія на тему: Чому подібні стратегії економічного розвитку (наприклад, за механізмом, інструментами, які використовуються) в провідних  країнах світу приводять до різних результатів? Які об’єктивні та суб’єктивні фактори впливають на національні особливості стратегій країн-лідерів? Як впливають на реалізацію стратегій історичний досвід країни, цивілізаційні чинники, приналежність до певного інтеграційного угруповання, наявність і кількість ТНК? В чому сила і слабкість сучасних стратегій країн-лідерів? Наскільки успішно вони здійснювались під час кризи?  Яку з сучасних стратегій провідних країн Ви вважаєте найбільш успішною і чому?

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Стратегічні програми розвинутих країн світу.
 2. Заповнення таблиці 5 «Порівняльна характеристика світу бідності і світу добробуту».

 

Таблиця 5

Порівняльна характеристика світу бідності і світу добробуту

 

Характеристика

Приклад країн

Світ бідності

 

 

Світ добробуту

 

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4.

Семінар дискусія. Дискусія з елементами аналізу на тему «Стратегії розвитку транзитивних країн»

 

Мета: сформувати знання щодо особливостей розвитку транзитивних економік; показати, що транзитивний стан економічного розвитку характеризується переходом до нової його економічної моделі,  яка потребує докорінної зміни його концепції (від моделі виживання до наздоганяльної, або від наздоганяльної до інноваційної). 

 

Завдання:

 • розкрити основні засади стратегій країн з перехідною економікою;
 • охарактеризувати основні етапи переходу в транзитивних економіках до розвинутих ринкових відносин.

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • види та характеристики транзитивних економік, основні монетаристські та мобілізаційні моделі;

вміти:

 • проводити системний аналіз моделей економічного розвитку транзитивних країн та оцінювати можливості їх застосування в Україні;

мати навички:

 • володіти способами економічного аналізу щодо розвитку транзитивних країн та власного оцінювання щодо можливості їх застосування в Україні.

 

Структура заняття - Семінар-дискусія:

 1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.
 2. . Розв’язання проблемних завдань та дискусія з елементами аналізу на тему «Оптимальна трансформаційна модель України (на прикладі країн Центральної та східної Європи)»

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Аналітичні та статистичні матеріали за темою.
 2. Проведення компаративного аналізу трансформаційних моделей у країнах ЦСЄ за даними таблиці 6:

Таблиця 6

Індикатори транзитивності Угорщини, Румунії, Словенії,

Словаччини та Польщі

 •  
 •  
 •  

Велика

 •  

Мала

 •  

Управління та реструктуризація підприємства

 •  
 •  

Торгівля та

обмінні системи

 •  
 •  

Банківські реформи

 •  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  

Швидше шокова терапія за чеським

зразком, ніж градуалізм

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  

Шокова терапія

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 

Джерело: MarangosJ. A Political Economy Approach to The Neoclassical Gradualist Model of Transition//Journal of Economic Surveys. – 2005. – Issue (Month) 2 (04) – P. 287.

 

 1. Проаналізувати ефективність трансформаційних процесів в Україні, використовуючи табл.7.

Таблиця 7.

Неокласичні градуалістські процеси транзиції (трансформації) за Джоном Марангосом

Напрямки

Заходи

 
 

1.Цінова лібералізація

Дерегуляція цін

 

Політика доходів

 

2.Приватизація

Приватизація малих підприємств

 

Реструктуризація великих підприємств

 

Приватизація великих підприємств

 

3.Інституційна структура

Формальні інституції

 

Неформальні інституції

 

4.Монетарна політика та

фінансові системи

Стійка сталість бюджету

 

Незалежність центрального банку

 

5.Фіскальна політика

Бюджетний дефіцит

 

Податкова структура

 

6. Міжнародні торгівля та

іноземна допомога

Зарубіжні запозичення

 

Тарифи

 

Плаваючий обмінний курс

 

Умовна іноземна допомога

 

7.Соціальна політика

Системна безпека

 

Особистий добробут

 

Джерело:MarangosJ. A Political Economy Approach to The Neoclassical Gradualist Model of Transition//Journal of Economic Surveys. – 2005. – Issue (Month) 2 (04) – P. 286.

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

1. Які основні засади світового досвіду трансформації застосовують транзитивні економіки країн ринкового типу?

2. В чому полягає глобальна та цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій у постсоціалістичних країнах?

3. Які умови реалізації стратегії економічного прориву і формування засад конкурентоспроможності та домінування?

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5.

Семінар дискусія. Дискусія з елементами аналізу на тему «Особливості стратегії розвитку країн, які розвиваються»

 (2 години)

Мета: сформувати уявлення про особливості економічного розвитку країн, що розвиваються, та специфіку їх національних стратегій.

 

Завдання:

 • дослідити особливості реалізації стратегій країн, які розвиваються (НІК, країн ОПЕК, інших)

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • особливості економічного розвитку країн, що розвиваються та специфіку їх національних стратегій.

 вміти:

 • аналізувати стратегії економічного розвитку країн, що розвиваються

мати навички:

 • системного аналізу економічного розвитку країн, що розвиваються

 

Структура заняття - Семінар дискусія. Дискусія з елементами аналізу:

 1. Поточний модульний контроль №1
 2. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Аналітичні та статистичні матеріали за темою.
 2. Заповнення таблиці 8

Таблиця 8

Характеристика країн, які розвиваються

 

Характеристика стратегій

Гальмуючи чинники

Приклади країн

Країни НІК

 

 

 

Країни ОПЕК

 

 

 

Інші країни, що розвиваються

 

 

 

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 1. Які основні засади проведення політики «етатизму» та «Вашингтонського консенсусу»?
 2. Які глобальні соціально-економічні наслідки економічної відсталості країн аграрно-індустріальної периферії.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 6.

Семінар – «мозковий штурм». Дискусія з елементами аналізу на тему «Міжнародна координація економічної політики країн»

 (2 години)

Мета: сформувати уявлення щодо міжнародної координації економічної політики країн; розглянути роль і місце регулятивних інститутів в сучасному світі.

 

Завдання:

 • визначити основну суть та інститути міжнародної координації економічної політики країн;
 • дослідити регулятивні функції інститутів в сучасному світі;

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • основні наднаціональні міжнародні і регіональні економічні регулюючі інституції;
 •  
 • проводити порівняльний аналіз стратегій регулюючих інституцій у різних країнах і на різних етапах їх економічного розвитку;

мати навички:

 • працювати у групах, критично мислити та генерувати ідеї щодо вирішення важливих проблем.

 

Структура заняття - Семінар – «мозковий штурм». Дискусія з елементами аналізу:

 1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

 

Інформаційне забезпечення:

1.1. Аналітичні та статистичні матеріали за темою.

Заповнення таблиці 9 та проведення її аналізу

Таблиця 9.

Міжнародна координація економічної політики країн

 

Інститути

Напрямки, інструменти, регуляторна політика

СОТ

 

МБРР

 

ЄБРР

 

МВФ

 

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 1. В чому полягає сутність міжнародної координації економічної політики?
 2. Що таке середовище економічної політики країн?
 1. Які концепції економічної політики країн ви знаєте?

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 7.

Семінар – «мозковий штурм». Дискусія з елементами аналізу на тему «Міжнародні інтеграційні стратегії: Європа 2020: мета, завдання, механізм реалізації»

 (2 години)

Мета: сформувати знання щодо особливостей розвитку інтеграційних процесів; визначити євро інтеграційні перспективи України.

 

Завдання:

 • розкрити міжнародні інтеграційні стратегії;
 • проаналізувати механізм розробки стратегії Європа 2020

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • закономірності економічної інтеграції на сучасному етапі;
 •  
 • вміти аналізувати особливості інтеграційних процесів на сучасному етапі;
 • проводити системний аналіз еволюційних змін в європейській інтеграційній моделі; працювати у групах, критично мислити та генерувати ідеї щодо вирішення важливих проблем

мати навички:

 • формулювати власні думки щодо особливостей розвитку інтеграційних процесів;
 • здійснювати аналіз стратегії європейської країни (за власним вибором студента) з урахування  Стратегії «Європа 2020»;
 • володіння способами самовизначення у ситуаціях вибору (євроінтеграції України чи Митного союзу) на основі власних позицій.

 

Структура заняття - Семінар – «мозковий штурм». Дискусія з елементами аналізу:

 1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.
 2. Робота в групах (обговорення та виявлення результатів Стратегії «Європа 2020» для Франції і Польщі)

 

Інформаційне забезпечення:

1.1. Аналітичні та статистичні матеріали за темою.

Заповнення таблиці 10 та проведення її аналізу

 

 

Таблиця 10.

Основні макроекономічні показники розвитку

(Європейська країна за вибором студента)

 

Приклад країни (Польща)

2010

2011

2012

2014

2015

2016

PL

ВВП в національній валюті, млрд.*

 

 

 

 

 

 

PL

Рівень безробіття, %

 

 

 

 

 

 

PL

Чистий зовнішній борг, % від ВВП

 

 

 

 

 

 

PL

Питома вага у світовому експорті, %, 5 років порівняння

 

 

 

 

 

 

PL

Рівень інфляції, %

 

 

 

 

 

 

Джерело: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries

 

1.2. Обговорення: «Показники стратегії Європа 2020» (країна за вибором студентів), виявити спільні та відміні риси стратегічного розвитку європейських країн у відповідності з результатами, які мають бути досягненні протягом майбутнього десятиріччя.

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 1. Охарактеризувати принципи інтеграційної стратегії
 2. Пояснити чому інтеграція та дезінтеграція являють собою об'єктивні взаємопов’язані процеси?
 3. Які основні засади стратегії Європа 2020?

 

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8.

Семінар - розв’язання проблемних завдань. Вирішення ситуаційних вправ на тему «Глобалізація як основа сучасних геоекономічних і геополітичних стратегій»

(2 години)

Мета: сформувати знання щодо глобалізації як економічного явища. Формування геоекономічних та геополітичних стратегій у контексті глобалізації

 

Завдання:

 • визначити концептуальні основи економічної глобалізації;
 • дослідити процеси глобалізму і антиглобалізму у геостратегічному контексті
 • розкрити інформаційно-технологічні, фінансово-економічні й соціальні підстави трансформації світових економічних стратегій в умовах глобалізації

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • як формується взаємозалежність національних економік на основі поглиблення транснаціоналізації економіки;
 • біполярність понять глобалізації та антиглобалізації в контексті глобального розвитку світового господарства;

вміти

 • аналізувати оптимальний вибір стратегій економічного розвитку для кожної країни

мати навички:

 • образного мислення щодо глобалізації та антиглобалізації в контексті глобального розвитку світового господарства

 

Структура заняття - Семінар - розв’язання проблемних завдань. Вирішення ситуаційних вправ:

 1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.
 2. Робота в групах (розділення на прихильників глобалізації та анти глобалізації)

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Аналітичні та статистичні матеріали за темою.
 2. Бізнес-кейс: розвиток глобалізації в світі та як це відображається на бізнесі окремої корпорації

 

Кейс наданий компанією AT Kearney

«Північно-західний телеком-2010» Стратегія розвитку комунікаційних продуктів і послуг.

Після консолідації міжрегіональних компаній (МРК) ВАТ «Связьинвест» в 2010-2011 рр.. перед головним російським постачальником послуг електрозв'язку стоїть завдання визначення оптимального шляху розвитку цифрових мереж з урахуванням перспектив розвитку внутрішнього і міжнародного ринку традиційних і нових комунікаційних послуг. З численних варіантів розвитку мережі необхідно вибрати найбільш відповідає запитам споживача, максимізувати охоплення ринків і доходи, одночасно виконуючи вимогу універсального доступу до послуг телефонії.

Для цього необхідний аналіз ринку та відпрацювання підходів до розвитку цифрової мережі в пілотному проекті в рамках репрезентативною МРК, наприклад ВАТ «Північно-західний телеком» (ПЗТ), що включає регіони різної щільності мереж, рівня промислового розвитку та доходів населення, ступеня цифровізації. Таким чином, принципи та підходи, розроблені в ПЗТ, зможуть бути з найменшими зусиллями тиражовані в інших МРК і послужити основою для вироблення продуктової, мережевий і технологічної політики ВАТ "Связьинвест". В рамках цього завдання необхідно відповісти на наступні питання:

- Чи можуть виникнути принципово нові послуги зв'язку, які змінять структуру галузі?

- У послугах зв'язку важливу роль відіграє так званий «контент», зміст всього, що передається по мережах і представляє окрему цінність для споживача. Уже зараз оператори зв'язку по всьому світу працюють з Інтернет-контентом. Як ПЗТ зможе максимізувати цінність контенту для себе - чи повинен оператор сам розробляти контент, забезпечувати його дистрибуцію, маркетувати його, або ж тільки надавати канали зв'язку?

- Ким будуть затребувані всі ці послуги, яким буде розподіл доходів по сегментам споживачів, і де будуть знаходитися найцінніші для ПЗТ сегменти?

- Як повернути ПЗТ «загублених» конкурентам корпоративних абонентів (частка оператора на ринку послуг зв'язку b2b скорочується)?

- Чи можлива перспектива виходу на ринок ЄС до 2015 року? Яку стратегію повинна розробити компанія?

Завдання. Сформулювати пропонований Вами підхід до вирішення поставленого завдання і до отримання відповідей на зазначені питання. Вказати основні складові передбачуваного аналізу. Вказати спектр (діапазон) можливих практичних рішень з основних стратегічних питань. Описати набір можливих ринкових сценаріїв, за якими потрібно проводити аналіз враховуючи глобальні чинники розвитку економіки країни.

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 • Чому глобалізація є об’єктивним процесом розвитку світової економіки?
 • Які основні інформаційно-технологічні, фінансово-економічні й соціальні підстави трансформації світових економічних стратегій в умовах глобалізації?

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 9.

Семінар - розв’язання проблемних завдань на тему «Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій»

(2 години)

Мета: Сформувати уявлення про цивілізаційні виміри світових економічних стратегій.

 

Завдання:

 • визначити концептуальні основи цивілізаційних вимірів стратегій економічного розвитку;
 • дослідити специфіку цивілізаційної поведінки: Схід-Захід

 

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • сутність цивілізацій, цивілізаційні парадигми, типи і види цивілізацій, локальні і всесвітні цивілізації;
 • цивілізації за А.Тойнбі;

вміти

 • аналізувати стратегій економічного розвитку країни в залежності від її приналежності до цивілізації

мати навички:

 • образного мислення щодо вибору стратегії економічного розвитку в світлі цивілізаційних викликів

 

Структура заняття - Семінар - розв’язання проблемних завдань. Вирішення ситуаційних вправ:

 1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

 

Інформаційне забезпечення:

 1. Аналітичні матеріали за темою
 2. Обговорення на тему «Цивілізаційний розвиток країн і стратегії їх економічного розвитку»

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 1. Що являють собою горизонтальний (етно-національний і ментальний) та вертикальний (осьовий) зрізи цивілізаційних процесів?
 2. Які економічні аспекти зіткнення та взаємодії цивілізацій ви знаєте?
 3. Цінності провідної цивілізації
 4. Проблеми вибору стратегії економічного розвитку в світлі цивілізаційних викликів: синтез і цивілізаційна ідентичність
 5. Цивілізаційна диверсифікація і постсоціалістичні країни

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 10.

Семінар - розв’язання проблемних завдань. Дискусія з елементами аналізу на тему «Україна в міжнародному конкурентному середовищі: вибір стратегії розвитку»

(2 години)

Мета: сформувати знання щодо місця й ролі України в глобальному середовищі, виявлення особливостей формування стратегії її економічного розвитку.

 

Завдання:

 • визначити місце України в глобальному економічному середовищі;
 • розкрити чинники національного економічного розвитку України;
 • визначити стратегії економічного розвитку України;
 • розкрити та проаналізувати механізм реалізації стратегії соціально-економічного розвитку

 

Компетентності. Проведені заняття зі студентами повинні сформувати в них систему знань, вмінь та навичок. Зокрема, опанувавши курс вони повинні:

знати:

 • особливості розвитку України за умов глобалізації;
 • знати чинники національного економічного розвитку;
 •  
 • аналізувати чинники національного економічного розвитку;
 • оцінювати варіанти розвитку економіки України за умов, які передбачаються різними моделями

мати навички:

 • образного мислення щодо подальшого стратегічного розвитку України;
 • системного аналізу щодо стратегічного розвитку України

 

Структура заняття - Семінар - розв’язання проблемних завдань. Дискусія з елементами аналізу:

 1. Поточний модульний контроль №2
 2. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.
 3. Дискусія щодо варіантів розвитку економіки України за різними моделями

 

Інформаційне забезпечення:

 • Обговорення проблеми формування Україною національної економічної внутрішньої та зовнішньої стратегій розвитку у контексті аспектів варіативних світових економічних стратегій;
 • Обговорення / презентація «Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 рр. шляхом європейської інтеграції»;
 • Обговорення / презентація Стратегія національної безпеки України;
 • Обговорення / презентація Державна стратегія регіональної політики до 2015 року
 • Обговорення / презентація «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки» в умовах глобалізаційних викликів

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 1. Назвіть основні характерні риси стратегії розвитку України
 2. Які чинники національного економічного розвитку України у контексті моделі економічного прориву ви знаєте?
 3. Розкрийте механізм реалізації стратегії соціально-економічного розвитку

 

 

4.2. Плани контактних занять для студентів заочної форми навчання 

 

Контактне заняття 1

 

СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І СЕРЕДОВИЩЕ ЇХ ФОРМУВАННЯ

(2 години)

План

 

1. Міні-лекція «Середовище, види, суб'єкти та об'єкти світових економічних стратегій»  (30 хв.)

 

1. Середовище формування та тенденції розвитку економічних стратегій.

2. Види, рівні та суб'єкти світових економічних стратегій

3. Розробка економічних стратегій. Етапи еволюції світових економічних стратегій

4. Передумови і фактори примноження та диверсифікації світових економічних стратегій

5. Особливості розробки стратегій економічного розвитку в кризових і посткризових умовах.

 

2. Міні-семінар розгорнута бесіда за темою «Середовище, види, суб'єкти та об'єкти світових економічних стратегій» (30 хв.)

 

 1. Спільний діалог щодо предмету та основних проблемних моментів дисципліни.
 2. Усне експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.
 3. Робота в групах (Обговорення передумов і факторів примноження та диверсифікації світових економічних стратегій на сучасному  етапі розвитку).

 

3. Виконання практичних завдань (20 хв.)

 

Заповнення таблиці 1 «Чинники зовнішнього середовища формування стратегій економічного розвитку»

Таблиця 1

«Чинники зовнішнього (глобального) середовища формування стратегій економічного розвитку»

Чинник

Сутність, коли з’явився

 

В чому полягає вплив

даного чинника

Функціонування світового ринку

 

 

Мобільність факторів виробництва

 

 

Інтернаціоналізація світового господарства, його галузева структура

 

 

Науково-технічний прогрес

 

 

Транснаціоналізація економічних відносин

 

 

Міжнародна економічна інтеграція

 

 

Глобалізація соціально-економічних процесів

 

 

Джерело: 1. Жук М. В., Бауліна Т. В. Міжнародні стратегії економічного розвитку. — К.: Паливода, 2006. — 348 с.; Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник / За ред. А. О. Задої. — К.: Знання, 2007. — 332 с. — (Вища освіта ХХІ століття).;  Міжнародні стратегії економічного розвитку: / За ред. Ю. Г. Козака, Ю. І. Єханурова, В. В. Ковалевського. — Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 353 с.; Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / Под. ред. Ю.В.Макогона. – К.: Знання, 2007. – 461 с.

 

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

1. Якими рисами характеризується внутрішнє середовище формування стратегій розвитку?

2. Які чинники складають зовнішнє середовище формування стратегій розвитку?

 

Контактне заняття 2

 

НАЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПОЗИЦІОНУВАННЯ КРАЇН

(2 години)

План

 

1. Міні-лекція «Національні стратегії економічного розвитку і міжнародне економічне позиціонування країн» (30 хв.)

 

1. Основні моделі економічного розвитку

2. Конфронтаційні і інтеграційні стратегії національного розвитку.

3. Стратегія автаркії, відкритості і протекціонізму.

4. Стратегії виживання і периферійність економічного розвитку

5. Наздоганяльні стратегії економічного розвитку

6. Стратегії економічного прориву як прагнення домінування

7. Макроекономічне регулювання і макроекономічна стабільність як база реалізації стратегії міжнародної економічної поведінки

8. Конкурентні позиції національної економіки у глобальному економічному середовищі. Індекс глобальної конкурентоспроможності.

9. Роль держави у формуванні національної макроекономічної моделі розвитку.

10. Особливості національного макроекономічного регулювання в умовах глобальних криз.

 

2. Міні-семінар  розгорнута бесіда за темою «Стратегії національного економічного розвитку і міжнародне економічне позиціонування країн»

 (30 хв.)

 

1. Спільний діалог щодо предмету та основних проблемних моментів дисципліни.

2. Усне експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

3. Робота в групах (Обговорення видів стратегій, які простежуються (у генералізованій формі) в сучасній світовій економіці (енергосировинна промисловість США та Росії; переробна промисловість США, ЄС, Японії, «азійських тигрів»; відповідно – існування двох основних ліній конкуренції національних економік: серед галузей переробної промисловості — між США, ЄС, Японією та «азійськими тиграми»; з-поміж галузей енергосировинної промисловості — між США та Росією). Визначення нових тенденцій, в тому числі у кризовий та посткризовий період.

 

3. Виконання практичних завдань (20 хв.)

 

Заповнення таблиці 2. «Позитивні та негативні риси закритих та відкритих стратегій економічного розвитку»

Таблиця 2

«Позитивні та негативні риси закритих та відкритих стратегій економічного розвитку»

Вид стратегії

Характеристика економіки

Закрита економіка

Відкрита економіка

Що це означає

 

 

Як технічно це відбувається (заходи держави)

 

 

Закритість

 

 

Ізольованість

 

 

Ринковість

 

 

Види стратегій

 

 

За яких умов більш і менш ефективні

 

 

Джерело: 1. Жук М. В., Бауліна Т. В. Міжнародні стратегії економічного розвитку. — К.: Паливода, 2006. — 348 с.; Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник / За ред. А. О. Задої. — К.: Знання, 2007. — 332 с. — (Вища освіта ХХІ століття).;  Міжнародні стратегії економічного розвитку: / За ред. Ю. Г. Козака, Ю. І. Єханурова, В. В. Ковалевського. — Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 353 с.; Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / Под. ред. Ю.В.Макогона. – К.: Знання, 2007. – 461 с.

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 

 1. Що являє собою модель економічного розвитку?
 2. Окреслити основні риси економічних стратегій закритого типу.
 3. Що таке «національно орієнтована обробна стратегія»? Назвати різновиди цієї стратегії і охарактеризувати.

 

Контактне заняття 3

 

ВАРІАТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ

(2 години)

 

План

 

1. Міні-лекція «Варіативність сучасних світових економічних стратегій»

 (30 хв.)

 

1. Стратегії економічного розвитку домінуючих країн, транзитивних економік,  та  країн, що розвиваються. Ринкове і державне регулювання економікою.

2. Стратегії наднаціональних інституцій і їхній вплив на національні стратегії та стратегії світового економічного розвитку

3. Структурна перебудова економіки в регіонах світу та їх оцінка.

4. Мікроекономічні стратегії розвитку. Стратегії ТНК і їхній вплив на формування національних економічних стратегій та стратегій світового розвитку.

5. Синтез економічних стратегій у межах окремих цивілізацій

6. Модифікація економічних стратегій за умов глобальної кризи.

 

2. Міні-семінар дискусія на тему «Варіативність сучасних макроекономічних політик» (30 хв.)

 

1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

2. Дискусія на тему: В чому полягають спільні  та особливі риси стратегій економічного розвитку домінуючих країн, транзитивних економік,  та  країн, що розвиваються. Як і чому змінюються стратегії розвитку під час глобальної кризи?

 

3. Виконання практичних завдань (20 хв.)

 

 1. Документи Міжнародних економічних та фінансових організацій  (ООН, Міжнародного валютного фонду, Світового банку, ЄБРР тощо) – проаналізувати документи, знайти спільне і відмінне в стратегіях цих установ.
 2. Заповнення таблиці 3 «Порівняльна характеристика стратегій економічного розвитку домінуючих країн, транзитивних економік,  та  країн, що розвиваються». Інформаційне забезпечення – статистичні щорічники, дані сайтів.

 

 

Таблиця 3

Порівняльна характеристика стратегій економічного розвитку домінуючих країн, перехідних економік,  та  країн, що розвиваються

 

Характеристики

Провідні

країни

Перехідні

країни

Країни, що розвиваються

Основне визначення (характеристика) групи країн

 

 

 

Існуючі соціально-економічні проблеми країн

 

 

 

Основна мета і завдання стратегій

 

 

 

Основні характеристики і види стратегій

 

 

 

Особливості формування стратегій

 

 

 

Основні інструменти та механізми

 

 

 

Успішність /неуспішність під час кризи

 

 

 

Джерело: 1. Жук М. В., Бауліна Т. В. Міжнародні стратегії економічного розвитку. — К.: Паливода, 2006. — 348 с.; Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник / За ред. А. О. Задої. — К.: Знання, 2007. — 332 с. — (Вища освіта ХХІ століття).;  Міжнародні стратегії економічного розвитку: / За ред. Ю. Г. Козака, Ю. І. Єханурова, В. В. Ковалевського. — Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 353 с.; Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / Под. ред. Ю.В.Макогона. – К.: Знання, 2007. – 461 с.

 

 1. Заповнення таблиці 4 «Роль ТНК в глобальній економіці»

Таблиця 4

Роль ТНК в глобальній економіці

Ознаки ТНК за рекомендацією  Комісії ООН

 

Назвіть причини економічної потужності ТНК та їх впливу на національні економіки світу

 

Назвіть головні механізми впливу ТНК на уряди держав, що роблять їх повноправними акторами сучасної світової політики

 

Якими є наслідки діяльності ТНК для країни базування?

 

Яким є наслідки діяльності ТНК для країни перебування?

 

Джерело: 1. Жук М. В., Бауліна Т. В. Міжнародні стратегії економічного розвитку. — К.: Паливода, 2006. — 348 с.; Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник / За ред. А. О. Задої. — К.: Знання, 2007. — 332 с. — (Вища освіта ХХІ століття).;  Міжнародні стратегії економічного розвитку: / За ред. Ю. Г. Козака, Ю. І. Єханурова, В. В. Ковалевського. — Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 353 с.; Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие / Под. ред. Ю.В.Макогона. – К.: Знання, 2007. – 461 с.

 

Інформаційне забезпечення: Статистичні  щорічники, мережа інтернет.

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

1. Охарактеризуйте сучасний стан міжнародних господарських зв’язків та місце в них ТНК.

 1. Яку роль відіграють макроекономічні теорії у формуванні стратегій економічного розвитку?
 2. Які положення меркантилізму використовуються в сучасних стратегіях розвитку?

Контактне заняття 4

 

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ КРАЇН-ЛІДЕРІВ

(2 години)

План

 

1. Міні-лекція «Особливості національних стратегій країн-лідерів»

(30 хв.)

 

1. Експансіоністські складові стратегій світового економічного домінування

2. Національні макроекономічні стратегії стійкого поступального розвитку країн-лідерів. Реалізація стратегій економічного розвитку у провідних країнах світу

3. Антикризові та посткризові стратегії провідних країн світу: порівняльний аналіз

4. Стратегії ТНК у контексті стратегій домінування країн-лідерів

5. «Вестернізація» як стратегічний проект: стратегія «Золотого мільярда»

 

2. Міні-семінар - дискусія на тему «Особливості національних стратегій країн-лідерів» (30 хв.)

1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

2. Дискусія на тему: Чому подібні стратегії економічного розвитку (наприклад, за механізмом, інструментами, які використовуються) в провідних  країнах світу, приводять до різних результатів? Які об’єктивні та суб’єктивні фактори впливають на національні особливості стратегій країн-лідерів? Як впливають на реалізацію стратегій історичний досвід країни, цивілізаційні чинники, приналежність до певного інтеграційного угруповання, наявність і кількість ТНК? В чому сила і слабкість сучасних стратегій країн-лідерів? Наскільки успішно вони здійснювались під час кризи?  Яку з сучасних стратегій провідних країн Ви вважаєте найбільш успішною і чому?

 

3. Заповнення таблиці 5 «Порівняльна характеристика світу бідності і світу добробуту».

Таблиця 5

Порівняльна характеристика світу бідності і світу добробуту

 

Характеристика

Приклад країн

Світ бідності

 

 

Світ добробуту

 

 

 

Інформаційне забезпечення:

 • Стратегічні програми розвинутих країн світу. Статистичні  щорічники, мережа інтернет.

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 1. Чому монетаризм став найпоширенішою теорією, на якій ґрунтуються економічні стратегії з останньої чверті ХХ ст.?
 2. Що таке політика «дирижизму», де вона була застосована?
 3. Якими, на Вашу думку, мають бути стратегії економічного розвитку провідних країн на найближче десятиліття?

 

 

Контактне заняття 5

 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРАНЗИТИВНИХ ЕКОНОМІК

(2 години)

План

 

1. Міні-лекція «Стратегії розвитку транзитивних економік» (30 хв.)

 

1. Транзитивні економіки країн ринкового типу: світовий досвід трансформації.

2. Побудова засад ринкової економіки в країнах постсоціалістичних країнах  і загострення проблеми цивілізаційної ідентичності ринкових стратегій.

3. Глобальна та цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій у постсоціалістичних країнах.

4. Умови реалізації стратегії економічного прориву і формування засад конкурентоспроможності та домінування

5. Антикризові та посткризові стратегії розвитку перехідних економік: порівняльний аналіз

 

2. Міні-семінар дискусія з елементами аналізу «Особливості стратегії розвитку країн з перехідною економікою» (30 хв.)

 

1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

2. Розв’язання проблемних завдань та дискусія з елементами аналізу на тему «Оптимальна трансформаційна модель України (на прикладі країн Центральної та східної Європи)».

 

3. Виконання практичних завдань (20 хв.)

 

1. Проведення компаративного аналізу трансформаційних моделей у країнах ЦСЄ за даними таблиці 6:

 

 

 

 

 

Таблиця 6

Індикатори транзитивності Угорщини, Румунії, Словенії,

Словаччини та Польщі

 

 •  
 •  
 •  

Велика

 •  

Мала

 •  

Управління та реструктуризація підприємства

 •  
 •  

Торгівля та

обмінні системи

 •  
 •  

Банківські реформи

 •  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  
 •  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  

Швидше шокова терапія за чеським

зразком, ніж градуалізм

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 •  

Шокова терапія

 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 1.  
 

Джерело: MarangosJ. A Political Economy Approach to The Neoclassical Gradualist Model of Transition//Journal of Economic Surveys. – 2005. – Issue (Month) 2 (04) – P. 287.

 

Інформаційне забезпечення: Аналітичні та статистичні матеріали за темою.

 

4. Тестовий контроль знань  (20 хв.)

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

1. Які основні засади світового досвіду трансформації застосовують транзитивні економіки країн ринкового типу?

2. В чому полягає глобальна та цивілізаційна специфіка ринкових трансформацій у постсоціалістичних країнах?

3. Які умови реалізації стратегії економічного прориву і формування засад конкурентоспроможності та домінування?

 

 

Контактне заняття 6

 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ

(2 години)

План

 

1. Міні-лекція «Стратегії розвитку країн, що розвиваються» (30 хв.)

 

1. Характеристика стратегій економічного розвитку країн, що розвиваються. Політика «етатизму» та «Вашингтонського консенсусу»

2. Моделі економічного розвитку країн, що розвиваються. Стратегія виживання і чинники її реалізації.

3. Глобальні соціально-економічні наслідки економічної відсталості країн аграрно-індустріальної периферії.

4. Стратегія сталого розвитку ООН і економічна допомога країнам, що розвиваються

 

2. Міні-семінар  «Стратегії розвитку країн, що розвиваються» (30 хв.)

 

 1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

 

3. Заповнення таблиці 7

Таблиця 7

Характеристика країн, які розвиваються

 

Характеристика стратегій

Гальмуючи чинники

Приклади країн

Країни НІК

 

 

 

Країни ОПЕК

 

 

 

Інші країни, що розвиваються

 

 

 

 

4. Тестовий контроль знань  (20 хв.)

 

Інформаційне забезпечення:Аналітичні та статистичні матеріали за темою.

 

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 1. Які основні засади проведення політики «етатизму» та «Вашингтонського консенсусу»?
 2. Які глобальні соціально-економічні наслідки економічної відсталості країн аграрно-індустріальної периферії.

 

 

Контактне заняття 7

 

МІЖНАРОДНА КООРДИНАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН

(2 години)

План

 

1. Міні-лекція «Міжнародна координація економічної політики країн» (30 хв.)

 

1. Міжнародна координація економічної політики: суть та її інститути.

2. Середовище координації економічної політики країн.

3. Концепції економічної політики країн. Чинники економічного зростання.

2. Міні-семінар «Міжнародна координація економічної політики країн» (30 хв.)

 

1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

 

3. Заповнення таблиці 8 та проведення її аналізу

Таблиця 8.

Міжнародна координація економічної політики країн

Інститути

Напрямки, інструменти, регуляторна політика

СОТ

 

МБРР

 

ЄБРР

 

МВФ

 

 

4. Тестовий контроль знань  (20 хв.)

 

Інформаційне забезпечення: Аналітичні та статистичні матеріали за темою.

 

 

Інформаційне забезпечення: Аналітичні та статистичні матеріали за темою.

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

1. В чому полягає сутність міжнародної координації економічної політики?

2. Що таке середовище координації економічної політики країн?

3. Які концепції економічної політики країн Ви знаєте?

 

 

Контактне заняття 8

 

МІЖНАРОДНІ ІНТЕГРАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ. ЄВРОПА 2020: МЕТА, ЗАВДАННЯ, МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ

(2 години)

План

 

1. Міні-лекція «Міжнародні інтеграційні стратегії. Європа 2020: мета, завдання, механізм реалізації» (30 хв.)

 

1. Теорія і політика економічної інтеграції як напрям світового економічного розвитку.

2. Європа 2020: мета, завдання стратегії, напрямки діяльності.

3. Механізм розробки та імплементації стратегій ЄС.

 

2. Міні-семінар – «мозковий штурм». Дискусія з елементами аналізу (30 хв.)

 

 1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.
 2. Робота в групах (обговорення та виявлення результатів Стратегії «Європа 2020» для Франції і Польщі)

 

3. Виконання практичних завдань (20 хв.)

1. Заповнення таблиці 9 та проведення її аналізу

Таблиця 9

Основні макроекономічні показники розвитку

(Європейська країна за вибором студента)

 

На прикладі Польщі

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

PL

ВВП в національній валюті, млрд.*

 

 

 

 

 

 

 

PL

Рівень безробіття, %

 

 

 

 

 

 

 

PL

Чистий зовнішній борг, % від ВВП

 

 

 

 

 

 

 

PL

Питома вага у світовому експорті, %, 5 років порівняння

 

 

 

 

 

 

 

PL

Рівень інфляції, %

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries

 

2. Обговорення: «Показники стратегії Європа 2020» (країна за вибором студентів), виявити спільні та відміні риси стратегічного розвитку європейських країн у відповідності з результатами, які мають бути досягненні протягом майбутнього десятиріччя.

 

Інформаційне забезпечення: Аналітичні та статистичні матеріали за темою.

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 • Які основні елементи мікроекономічної стратегії міжнародного розвитку?
 • Які основні принципи інтеграційної стратегії?
 • Пояснити, чому інтеграція та дезінтеграція являють собою об'єктивні взаємопов’язані процеси?
 • Які основні засади стратегії Європа 2020?

 

 

Контактне заняття 9

 

СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИМІРИ СВІТОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ

(2 години)

План

 

1. Міні-лекція «Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації» (30 хв.)

 

1. Концептуальні основи економічної глобалізації. Глобалізація як об’єктивний процес розвитку світової економіки.

2. Сучасний глобалізм і антиглобалізм у геостратегічному контексті.

 1. Інформаційно-технологічні, фінансово-економічні й соціальні підстави трансформації світових економічних стратегій в умовах глобалізації.

 

Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій

(самостійне опрацювання за  питаннями)

 

 1. Цивілізаційні виміри стратегій економічного розвитку.

2. Горизонтальний (етно-національний і ментальний) та вертикальний (осьовий) зрізи цивілізаційних процесів і варіативність світових стратегій.

3. Економічні аспекти зіткнення та взаємодії цивілізацій

 

2. Міні-семінар - розв’язання проблемних завдань. Вирішення ситуаційних вправ на тему «Глобалізація як основа сучасних геоекономічних і геополітичних стратегій»  (30 хв.)

 

 1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

2. Обговорення на тему «Цивілізаційний розвиток країн і стратегії їх економічного розвитку»

3. Робота в групах (розділення на прихильників глобалізації та антиглобалістів)

 

3. Виконання практичних завдань (20 хв.)

1.Бізнес-кейс «Розвиток глобалізації в світі та як це відображається на бізнесі окремої корпорації»

 

Кейс наданий компанією AT Kearney

«Північно-західний телеком-2010» Стратегія розвитку комунікаційних продуктів і послуг.

 Після консолідації міжрегіональних компаній (МРК) ВАТ «Связьинвест» в 2010-2011 рр.. перед головним російським постачальником послуг електрозв'язку стоїть завдання визначення оптимального шляху розвитку цифрових мереж з урахуванням перспектив розвитку внутрішнього і міжнародного ринку традиційних і нових комунікаційних послуг. З численних варіантів розвитку мережі необхідно вибрати найбільш відповідає запитам споживача, максимізувати охоплення ринків і доходи, одночасно виконуючи вимогу універсального доступу до послуг телефонії.

 Для цього необхідний аналіз ринку та відпрацювання підходів до розвитку цифрової мережі в пілотному проекті в рамках репрезентативною МРК, наприклад ВАТ «Північно-західний телеком» (ПЗТ), що включає регіони різної щільності мереж, рівня промислового розвитку та доходів населення, ступеня цифровізації. Таким чином, принципи та підходи, розроблені в ПЗТ, зможуть бути з найменшими зусиллями тиражовані в інших МРК і послужити основою для вироблення продуктової, мережевий і технологічної політики ВАТ «Связьинвест». В рамках цього завдання необхідно відповісти на наступні питання:

- Чи можуть виникнути принципово нові послуги зв'язку, які змінять структуру галузі?

- У послугах зв'язку важливу роль відіграє так званий «контент», зміст всього, що передається по мережах і представляє окрему цінність для споживача. Уже зараз оператори зв'язку по всьому світу працюють з Інтернет-контентом. Як ПЗТ зможе максимізувати цінність контенту для себе - чи повинен оператор сам розробляти контент, забезпечувати його дистрибуцію, маркетувати його, або ж тільки надавати канали зв'язку?

- Ким будуть затребувані всі ці послуги, яким буде розподіл доходів по сегментам споживачів, і де будуть знаходитися найцінніші для ПЗТ сегменти?

- Як повернути ПЗТ «загублених» конкурентам корпоративних абонентів (частка оператора на ринку послуг зв'язку b2b скорочується)?

- Чи можлива перспектива виходу на ринок ЄС до 2015 року? Яку стратегію повинна розробити компанія?

Завдання. Сформулювати пропонований Вами підхід до вирішення поставленого завдання і до отримання відповідей на зазначені питання. Вказати основні складові передбачуваного аналізу. Вказати спектр (діапазон) можливих практичних рішень з основних стратегічних питань. Описати набір можливих ринкових сценаріїв, за якими потрібно проводити аналіз враховуючи глобальні чинники розвитку економіки країни.

 

Інформаційне забезпечення: Аналітичні та статистичні матеріали за темою.

1.3. Заповнення таблиці 10 та проведення її аналізу

Таблиця 10.

Характеристика та роль антиглобалістських організацій

Антиглобалістські організаії

Характеристика: де, коли виникли, суть їх діяльності

«Глобальна дія»

 

«Блек Блок»

 

«Третя позиція»

 

«La Basta»

 

«Хактівіст»

 

«Радикальні екологи»

 

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 • Чому глобалізація є об’єктивним процесом розвитку світової економіки?
 • Які основні інформаційно-технологічні, фінансово-економічні й соціальні підстави трансформації світових економічних стратегій в умовах глобалізації?
 • Що являють собою горизонтальний (етно-національний і ментальний) та вертикальний (осьовий) зрізи цивілізаційних процесів?
 • Які економічні аспекти зіткнення та взаємодії цивілізацій ви знаєте?

 

 

Контактне заняття 10

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

 

(2 години)

План

 

1. Міні-лекція «Україна в міжнародному конкурентному середовищі: вибір стратегії розвитку» (30 хв.)

 

 1. Проблема формування Україною національної економічної внутрішньої та зовнішньої стратегій розвитку у контексті аспектів варіативних світових економічних стратегій.

2. Чинники національного економічного розвитку України у контексті моделі економічного прориву.

3. Національні стратегії економічного розвитку України.

4. Механізм реалізації стратегії соціально-економічного розвитку.

 

2. Міні-семінар - розв’язання проблемних завдань. Дискусія з елементами аналізу на тему «Україна в міжнародному конкурентному середовищі: вибір стратегії розвитку»  (30 хв.)

 

1. Експрес-опитування, бліц-опитування, усне опитування для з’ясування рівня засвоєння студентами даної теми заняття.

 1. Дискусія щодо варіантів розвитку економіки України за різними моделями
 2. Обговорення проблеми формування Україною національної економічної внутрішньої та зовнішньої стратегій розвитку у контексті аспектів варіативних світових економічних стратегій;

 

3. Виконання практичних завдань (20 хв.)

Заповніть таблицю 11:

Таблиця 11

Основні стратегічні програм країни

 •  

Основні напрямки та суть

Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 рр. шляхом європейської інтеграції

 

Програма стратегічного розвитку «Український прорив», 2008 Ю.Тимошенко

 

Державна стратегія регіональної політики до 2015 р

 

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»

 

Інші – за власним вибором

 

 

 1. Презентація/ обговорення «Стратегія економічного і соціального розвитку України на 2004-2015 рр. шляхом європейської інтеграції»;
 2. Презентація/ обговорення Стратегія національної безпеки України;
 3. Презентація/ обговорення Державна стратегія регіональної політики до 2015 року
 4. Презентація/ обговорення «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки» в умовах глобалізаційних викликів

 

Інформаційне забезпечення: програмні документи щодо соціально-економічного розвитку України

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 • Назвіть основні характерні риси стратегії розвитку України;
 • Які чинники національного економічного розвитку України у контексті моделі економічного прориву ви знаєте?
 • Розкрийте механізм реалізації стратегії соціально-економічного розвитку

 

 

Контактне заняття 11

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

(2 години)

План

 

1. Міні-семінар - розв’язання проблемних завдань. Дискусія з елементами аналізу на тему «Ефективність трансформаційних процесів в Україні»  (30 хв.)

 

1. Дискусія щодо ефективності трансформаційних процесів в Україні.

2.Обговорення різних варіантів національної економічної внутрішньої та зовнішньої стратегій розвитку у контексті трансформаційних процесів.

 

 

2. Захист індивідуальних науково-дослідних завдань у формі дискусії (50 хв.).

 

Інформаційне забезпечення: програмні документи щодо соціально-економічного розвитку України

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 • Назвіть основні характерні риси трансформаційних процесів в Україні;
 • Розкрийте механізм реалізації стратегії соціально-економічного розвитку України.

 

 

Контактне заняття 12

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

(2 години)

План

 

1. Міні-семінар – дискусія на тему «Україна та ЄС: проблеми та перспективи взаємодії. Перспективи укладення Угоди про асоціацію та Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС» (30 хв.).

 

1. Дискусія щодо проблем та перспектив взаємодії Україна-ЄС

2.Обговорення можливості та необхідності укладення Угоди про асоціацію та Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

 

2. Контрольна модульна робота №1 (50 хв.)

 

 

Інформаційне забезпечення: програмні документи щодо соціально-економічного розвитку України та ЄС

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 • Охарактеризуйте позиції України в європейській економіці.
 • Назвіть основні напрямки конвергенції України та ЄС.
 • В чому полягає інституційні основи зближення між Україною та ЄС
 • Що таке гармонізація горизонтальних та секторальних політик України та  ЄС.
 • Розкрийте сутність єврорегіонального співробітництво України та ЄС.
 • Визначте особливості Угоди про асоціацію та Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

 

Контактне заняття 13

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

(2 години)

План

 

1. Міні-семінар – дискусія на тему «Створення Спільного європейського економічного простору та участь в ній України» (30 хв.).

 

1. Дискусія щодо перспектив створення Спільного європейського економічного простору.

2.Обговорення Послання Європейської Комісії Європарламенту «Ширша Європа-сусідство» (березень 2003 р.) в контексті відносин Україна-ЄС.

 

2. Контрольна модульна робота №2 (20 хв.)

 

Інформаційне забезпечення: програмні документи щодо соціально-економічного розвитку України та ЄС

 

Завдання для закріплення навчального матеріалу:

 • Охарактеризуйте позиції України в європейській економіці.
 • Назвіть основні напрямки конвергенції України та ЄС.
 • В чому полягає інституційні основи зближення між Україною та ЄС
 • Що таке гармонізація горизонтальних та секторальних політик України та  ЄС.
 • Розкрийте сутність єврорегіонального співробітництво України та ЄС.
 • Визначте особливості Угоди про асоціацію та Угоди про поглиблену зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

 

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях студент може заробити максимум 20 балів, 5 балівза виконання модульних завдань, 25 балів – за виконання і захист самостійної роботи. Таким чином, в сесійний період студент заочної форми навчання може заробити на контактних заняттях максимум 50 балів.

 

 

 

4.3. Плани навчальної роботи студентів заочної форми навчання в міжсесійний період

 

 

Для студентів заочної форми навчання передбачається:

 

Виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань:

 

1) Есе на основі аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій.

Варіант есе обирається за порядковим номером студента за журнальним списком. Передбачається опрацювання 2-3 наукових статей або однієї монографії із заданої теми (виданих за останні 2-3 роки) та викладення власних думок щодо цього в есе на 1-2 сторінки машинописного тексту. Готова робота в термін, зазначений в картці самостійної роботи, представляється студентом у паперовому вигляді (наукові матеріали у формі ксерокопій) або висилаються на електронну адресу викладача у форматах  Word, PDF. Загальна оцінка роботи визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить максимум 10 балів. Шкала оцінювання письмових домашніх робіт студентів становить: 0, 2, 4; 6, 8, 10 балів.

 

Оцінювання виконання студентами реферату та написання есе здійснюється за системою критеріїв:

Критерії

Максимальна кількість балів

Дотримання вимог оформлення завдання

2

Достатня кількість використаних наукових джерел

2

Опрацювання сучасних статистичних баз

2

Повнота розкриття теми дослідження

2

Обґрунтованість зроблених висновків

2

Всього

10

 

 

Тематика есе для студентів заочної форми навчання наведена у п.6.3.

 

Виконання вибіркових позааудиторних індивідуальних завдань:

1)  Підготовка презентації щодо проблемного питання, що входить до програми навчальної дисципліни.

2) Проведення самостійного комплексного теоретичного дослідження проблемного питання, що входить до програми навчальної дисципліни.

3)   Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4) Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)

Виконані студентом завдання в термін, зазначений в картці самостійної роботи, представляються студентом у паперовому вигляді (наукові матеріали у формі ксерокопій) або висилаються на електронну адресу викладача у форматах  Word, PDF. Загальна оцінка виконання вибіркових позааудиторних індивідуальних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить максимум 10 балів.

Таким чином, в міжсесійний період студент заочної форми навчання може заробити максимум 25 балів.

За результатами поточного контролю студент може заробити  максимум 50 балів (25 балів під час сесії+25 балів у міжсесійний період).

Підсумкова семестрова оцінка студентів заочної форми навчання формується як результат додавання 50 балів за результатами поточного контролю та 50 балів за результатами письмового іспиту. Таким чином, підсумкова семестрова оцінка, що заноситься у відомість, перебуває у діапазоні від 0 до 100 балів.

Види завдань та шкалу їх оцінювання представлено у карті самостійної роботи студента.

 

 

 

 

5. САМОСТІЙНОЇ РОБОТА СТУДЕНТІВ

Перелік завдань та форми організації самостійної роботи студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни

 

При самостійному вивченні теми 1 важливо усвідомити вплив на формування стратегій розвитку, з одного боку, еволюціонізуючих механізмів і параметрів ринкового господарства, а з іншого – процесу розширення і поглиблення інтернаціоналізації. Слід виявити ключові елементи сучасних середовищ, котрі надають їм властивості динамічної конкурентоспроможності.

Виявленню структурних взаємовідносин між конпонентами макроекономічної політики слід приділити особливу увагу при вивченні тем 2. Доцільно поглиблено проаналізувати вплив співвідношення протекціонізму і відкритості на стратегії розвитку. Важливими є питання реалізації ефективних національних стратегій розвитку з акцентуванням уваги на проблемі синтезу різних реформаторських моделей в економіках перехідного типу, можливостях використання позитивного досвіду в Україні.

Серед питань теми 3 поглибленої уваги потребують, насамперед, стратегії домінування країн-лідерів і проблеми глобальних наслідків такого домінування. Необхідно прослідкувати як стратегії міжнародної економічної поведінки цих країн впливають на параметри національних стратегій міжнародного розвитку.

При вивченні теми 4 мати на увазі, що транзитивний стан економічного розвитку характеризується переходом до нової його економічної моделі   яка потребує докорінної зміни його концепції (від моделі виживання до наздоганяльної, або від наздоганяльної до інноваційної). Тому транзитивною є не лише економіка постсоціалістичних країн - це, також,  економіки певного періоду розвитку як  домінуючих країн, які її оновлюють (запровадження монетаристських моделей - «Рейганоміка», «Тетчеризм», або мобілізаційних моделей - «Нового курсу», «Голлізму», «Ордолібералізму»), так і країн, що розвиваються та намагаються здійснити економічний прорив.

Проблематика теми 5  вимагає особливої уваги з огляду на те, що стратегії «країн третього світу» узалежнюються від стратегій країн, які посідають домінуючі позиції на світовому ринку і у поле інтересів яких потрапляють країни, що розвиваються;  від позицій ТНК, які господарюють у їхньому національному економічному просторі.

Вивчаючи тему 6 доцільно не тільки з нових позицій розглянути роль і місце регулятивних інститутів в сучасному світі, але й спробувати провести порівняльний аналіз їх стратегій у різних країнах і на різних етапах їх економічного розвитку. Слід через призму суто практичних стратегічних завдань розвитку економіки України проаналізувати можливі наслідки вступу України В ГАТТ/СОТ. Серед питань поглибленого вивчення потребують, насамперед, процеси Європейської економічної інтеграції, з точки зору інтеграційного вибору України.

Як теоретичне, так і практичне значення матимуть знання студентів у галузі економічного глобалізму, теорії криз (тема 7). Важливо усвідомити проблему оптимізації національних та інтеграційних стратегій розвитку в умовах глобалізації. У відповідності із орієнтацією необхідно усвідомити потенціал новітніх цивілізаційних викликів, можливості глобальних регуляторів розвитку та визначити їхній вплив на параметри стратегій як національного, так і світового економічного розвитку.

Тема 8 вимагає застосування набутих професійних компетенцій студентів - теоретичного моделювання варіантів розвитку економіки України за умов, які передбачаються різними моделями. Проблеми, які мають бути висвітлені, витікають із теоретичного адаптування моделей до національних особливостей економічного розвитку України у глобальному середовищі та її євроінтеграційної стратегії.

 

Самостійна робота студентів з дисципліни

«Міжнародні стратегії економічного розвитку»

Назва теми

Кількість годин

Денна

форма навчання

Заочна форма навчання

Тема 1. Стратегії економічного розвитку і середовище їх формування

5

6

Тема 2. Національні стратегії економічного розвитку і міжнародне економічне позиціонування країн. Варіативність сучасних світових економічних стратегій

8

10

Тема 3. Особливості національних стратегій країн-лідерів

7

8

Тема 4. Стратегії розвитку транзитивних економік

7

8

Тема 5. Стратегії розвитку країн, що розвиваються

7

8

Тема 6. Міжнародна координація економічної політики країн. Міжнародні інтеграційні стратегії. Європа 2020: мета, завдання, механізм реалізації

8

10

Тема 7. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій

8

10

Тема 8. Стратегія розвитку України в глобальному середовищі

6

6

ВСЬОГО

56

66

Перелік індивідуальних завдань

 

Виконання індивідуальних письмових робіт студента передбачає самостійне комплексне теоретичне дослідження проблемного питання, що входить до програми дисципліни. Для студентів заочної форми навчання варіант реферату обирається за порядковим номером студента за журнальним списком.

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ ГРУП 1, 3, 5, 7, 9,11,13,15

 

 1. Світові економічні стратегії як категорія міжнародної економіки.
 2. Економічні інтереси як складова і чинник міжнародних економічних стратегій.
 3. Концептуальні засади і мотивації формування світових економічних стратегій.
 4. Проблеми формування планетарної стратегії стійкого розвитку.
 5. Державна економічна внутрішня і зовнішня політика та міжнародні економічні стратегії.
 6. Міжнародні економічні стратегії країн у контексті геополітичних та геоекономічних інтересів.
 7. Стратегії економічного зростання і державне регулювання ринкової економіки.
 8. Співвідношення національних, регіональних та глобальних стратегій економічного розвитку.
 9. Моделі розвитку національних економік і диверсифікація світових економічних стратегій.
 10. Україна в міжнародному конкурентному середовищі: вибір стратегії розвитку.
 11. Інституціональні мотивації міжнародних економічних стратегій країн.
 12. Рівень економічного розвитку країни і міжнародні економічні стратегії.
 13. Цивілізаційна приналежність, як чинник формування міжнародних економічних стратегій країни.
 14. Галузева структура національної економіки, як чинник формування міжнародних економічних стратегій країни.
 15. Рівень конкурентоспроможності національної економіки і національні міжнародні економічні стратегії.
 16. Параметрами середовища розвитку, як чинник формування міжнародних економічних стратегій країни.
 17. Порівняльна характеристика стратегій економічного розвитку домінуючих країн, транзитивних економік, та країн, що розвиваються.
 18. Стратегії наднаціональних інституцій і їхній вплив на національні стратегії та стратегії світового економічного розвитку.
 19. Стратегії ТНК і їхній вплив на формування національних економічних стратегій та стратегій світового розвитку.
 20. Основні цивілізаційні розбіжності у принципах економічної організації суспільств і цивілізаційна обумовленість економічних стратегій розвитку країн світу.
 21. Синтез економічних стратегій у межах окремих цивілізацій: межі диверсифікації.
 22. Глобальні проблеми сучасності та антикризові стратегії економічного розвитку.
 23. Стратегія стійкого розвитку як імператив і виклик.
 24. Антикризова стратегія регіональних співтовариств.
 25. Взаємозалежність глобальних і національних стратегій економічного розвитку.
 26. Постіндустріальний світовий розвиток і особливості формування сучасних стратегій.
 27. Сучасні світові інноваційні економічні стратегії в умовах глобалізації та регіоналізації.
 28. Проблема формування Україною національної економічної внутрішньої та зовнішньої стратегій розвитку з урахуванням варіативності світових економічних стратегій.
 29. Економічні стратегії стійкого поступального розвитку країн-лідерів.
 30. Стратегії ТНК у контексті стратегій домінування країн-лідерів.
 31. Експансіоністські складові стратегій світового економічного домінування.
 32. Країни-лідери і наднаціональні економічні регулюючі інституції.
 33. Проблеми узгодження планетарної стратегії стійкого розвитку і економічних інтересів країн-лідерів.
 34. «Вестернізація» як стратегічний проект: стратегія «Золотого мільярда».
 35. Реформаторські стратегії розвитку країн із перехідною економікою: концептуальні засади.
 36. Стратегії ринкових реформ: проблема синтезу та національ­ної адаптації реформаторських моделей.
 37. Переваги відсталості і стратегії економічного розвитку.
 38. Складові національних стратегій економічного прориву («економічного чуда»).

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ ДЛЯ ГРУП 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

 

 1. Міжнародні економічні стратегії відкритості: мета, проб­леми і наслідки.
 2. Специфіка стратегій ринкових трансформацій у країнах Центральної та Східної Європи.
 3. Сутність та напрямки економічної допомоги країн-лідерів країнам з перехідною економікою.
 4. Антикризові стратегії перехідних економік.
 5. Стратегічні напрямки трансформування пострадянського простору.
 6. Стратегія ринкових реформ в Україні: мета і досвід реалізації.
 7. Проблеми формування стратегії економічного розвитку в Україні.
 8. Стратегії наднаціональних міжнародних і регіональних економічних регулюючих інституцій та їхня роль у реалізації світових економічних стратегій.
 9. Стратегії МВФ, Світового банку, ЄБРР та мета їхньої реалізації.
 10. Стратегічні завдання СОТ у регулюванні міжнародної тор­гівлі та світового економічного розвитку.
 11. Стратегія сталого розвитку ООН і економічна допомога країнам, що розвиваються.
 12. Україна і наднаціональні регулюючі світові та регіональні економічні інституції: підсумки стратегічного партнерства.
 13. Глобалізація як основа сучасних геоекономічних і геополітичних стратегій.
 14. Монодетермінантні концептуальні основи трансформації світових економічних стратегій в умовах глобалізації.
 15. Країни як суб’єкти і об’єкти глобальних економічних стратегій домінуючих країн.
 16. Стратегія захисту національних економік. Економічний націоналізм.
 17. Структурна закритість, як специфічна форма автаркії і складова сучасної стратегії економічного прориву.
 18. Інноваційні, інформаційно-технологічні, фінансово-економічні чинники трансформації світових економічних стратегій в умовах глобалізації.
 19.  Інституціональні й соціальні засади трансформації світових економічних стратегій в умовах глобалізації.
 20. Регіоналізація як стратегія і відповідь на виклики глобалізації.
 21. Україна і стратегії регіоналізації.
 22. Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій.
 23. Економічні аспекти зіткнення та взаємодії цивілізацій і стратегії економічного розвитку країн.
 24. Проблеми вибору стратегії економічного розвитку в світлі цивілізаційних викликів: синтез і цивілізаційна ідентичність.
 25. Стратегічні альянси і цивілізаційна приналежність країн.
 26. Стратегічні регулятори економічного розвитку в межах окремих цивілізацій.
 27. Цивілізаційні витоки стратегій домінування та «вестернізації».
 28. Специфіка економічних стратегій країн Ісламу.
 29. Цивілізаційна специфіка стратегій економічного розвитку країн конфуціанського поясу.
 30. Цивілізаційна диверсифікація і стратегії постсоціалістичних країн.
 31. Україна і цивілізаційний чинник формування нею міжнародних економічних стратегій розвитку.
 32. Стратегічна мета та цивілізаційні чинники формування світових економічних співтовариств.
 33. Регіональні стратегії розвитку і інтеграція як основа формування регіональних об’єднань.
 34. Світові фінансово-економічні кризи у контексті геоекономічних стратегій.
 35. Антикризові стратегії регіональних співтовариств.
 36. Стратегії та проблеми розвитку спільноти і національних держав.
 37. Стратегії загальноамериканської інтеграції (НАФТА, ФТАА).
 38. Особливості інтеграційних стратегій країн Азіатсько-Тихоокеанському регіону: стратегічні аспекти формування і розвитку.
 39. Стратегічний інтеграційний вибір України: мета, проблеми та перспективи.

 

Індивідуально-консультативна робота

Формами організації індивідуально-консультативної роботи з курсу «Міжнародні стратегії економічного розвитку» є індивідуальні завдання, консультації, а також перевірка та захист індивідуальних завдань, які винесено на поточний контроль і виконуються студентами на базах практики.

Індивідуально-консультативна робота проводиться за графіком, який складається та затверджується на початку семестру.

 

Тема

Кількість
годин

Форма індивідуально-консультативної роботи

1

Стратегії економічного розвитку і середовище їх формування.

3

консультація

2

Варіативність сучасних макроекономічних політик. Національні стратегії економічного розвитку і міжнародне економічне позиціонування країн

3

індивідуальні заняття, консультація

3

Особливості національних стратегій країн-лідерів

3

індивідуальні заняття, консультація

4

Стратегії розвитку транзитивних економік

3

індивідуальні заняття, консультація

5

Стратегії розвитку країн, що розвиваються

3

консультація

6

Міжнародна координація економічної політики країн. Міжнародні інтеграційні стратегії

3

консультація, перевірка та захист завдань, які винесено на поточний контроль

7

Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій

3

індивідуальні заняття, консультація

8

Стратегія розвитку України в глобальному середовищі

3

індивідуальні заняття, консультація

 

 

 

6. ПОТОЧНИЙ І ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

6.1. ОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ:

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

з дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку»

«05-Соціальні та поведінкові науки», спеціальність «051-Економіка»

спеціалізація (освітня програма) «Міжнародна економіка»

магістерські програми: «8М01-Європейська інтеграція», «8М02-Міжнародна торгівля», «8М03-Міжнародний облік і аудит», «8М04-Міжнародний фінансовий менеджмент», «8М05-Управління міжнародним бізнесом», «8М06-Управління міжнародною конкурентоспроможністю»

№ практичного заняття

Форма самостійної роботи студента

Види практичних занять

Максимальна кількість балів

За систематичність і активність роботи на практичних заняттях

Змістовний модуль №1

1

Попередня підготовка з визначених питань. Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій

Семінар-розгорнута бесіда

3

2

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар-дискусія

3

3

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар дискусія

Дискусія з елементами аналізу

3

4

Завчасна підготовка за визначеними темами

Семінар дискусія

Дискусія з елементами аналізу

3

5

Завчасна підготовка за визначеними темами.

Підготовка до модульної роботи

Семінар дискусія

Дискусія з елементами аналізу

3

Змістовний модуль №2

6

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми.

Аналітичний розгляд наукової публікації

Семінар – «мозковий штурм»

Дискусія з елементами аналізу

3

7

Завчасна підготовка за визначеними темами.

Семінар – «мозковий штурм»

Дискусія з елементами аналізу

3

8

Виконання домашніх завдань. Підготовка до модульної роботи

Семінар - розв’язання проблемних завдань.

Вирішення ситуаційних вправ

3

9

Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій тощо.

Підготовка до модульної роботи

Семінар - розв’язання проблемних завдань

3

10

Підготовка конкретних пропозицій щодо розв’язання поставленої проблеми.

Аналітичний розгляд наукової публікації

Семінар - розв’язання проблемних завдань. Дискусія з елементами аналізу

3

Разом балів за роботу на практичних заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

Модуль 1

Написання модульної роботи

5

Модуль 2

Написання модульної роботи

5

Разом балів за модульний контроль

10

Додаткові бали: науково-дослідна діяльність студента

10

За виконання індивідуальних завдань

Види індивідуальних завдань

Написання есе, критичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою

4

Наукове обґрунтування заданої/обраної проблематики на основі використання іноземної літератури (монографічних видань) як у паперовому, так і в електронному вигляді

6

Разом балів за виконання індивідуальних завдань

10

ВСЬОГО БАЛІВ ЗА СРС

50

 

 

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

 

Згідно навчального плану система оцінювання включає блок поточного та підсумкового контролю знань для студентів денної форми навчання.

ОБ'ЄКТОМ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ знань студентів денної форми навчання є: систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; рівень виконання модульних завдань, а також індивідуальних завдань для самостійного опрацювання.

Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється з врахуванням активності та рівня знань студентів при обговоренні питань семінарських занять.

Для денної форми навчання максимальна кількість балів за роботу на практичних заняттях складає 50 балів. Згідно робочої навчальної програми для практичних занять відведено 20 акад. год. На написання двох поточних модульних контрольних робіт відведено по 20 хвилин. Таким чином реальна кількість практичних занять, протягом яких студент може отримати максимальну кількість 50 балів складає 10 занять (еквівалент 20 акад. год.). Отже, максимально можлива оцінка кожного заняття складає 5 бали. Підсумкова семестрова оцінка студентів денної форми навчання формується як результат додавання 50 балів за результатами поточного контролю та 50 балів за результатами письмового іспиту. Таким чином, підсумкова семестрова оцінка, що заноситься у відомість, перебуває у діапазоні від 0 до 100 балів.

Шкала оцінювання рівня знань студентів виглядає таким чином:

 • відмінному рівню (5 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу; обов’язковою є участь у експрес-опитуванні та активному методі підчас практичних занять;
 • доброму рівню (4 бали) відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення типових, практичних ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки; обов’язковою є участь або в експрес-опитуванні, або в активному методі підчас практичних занять;
 • задовільному рівням (3 бали) відповідає виявлення знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; допускаються помилки;
 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки; відмова від участі в експрес-опитуванні, або активному методі підчас практичних занять.

Вказані бали студент отримує за відповіді та доповнення відповідей на семінарських заняттях, розв’язування проблемних та ситуативних завдань, презентації, доповіді, тощо. Алгоритм розрахунку кількості балів за семінарські заняття такий: викладач підсумовує всі оцінки, отримані студентом протягом семестру.

Дані про отримані студентами оцінки на практичних заняттях заносяться до академічного журналу групи (під час заняття) та до електронного журналу (не пізніше, ніж протягом семи днів з дат проведення практичного заняття).

Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ.

З курсу «Міжнародні стратегії економічного розвитку» передбачається виконання двох модульних завдань. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 10 балів  (відповідно по 5 за кожну модульну роботу).

Перше модульне завдання складається з трьох варіантів по дванадцять тестових вправ за Темами 1-4 даного курсу:

Тема 1. Стратегії економічного розвитку і середовище їх формування

Тема 2. Національні стратегії економічного розвитку і міжнародне економічне позиціонування країн. Варіативність сучасних світових економічних стратегій

Тема 3. Особливості національних стратегій країн-лідерів

Тема 4. Стратегії розвитку транзитивних економік

Модульна робота студентів оцінюється за шкалою 0; 3; 4 та  5 балів.

Друге модульне завдання складається з п’ятнадцяти варіантів по три теоретичні питання за Темами 5-8 даного курсу:

Тема 5. Стратегії розвитку країн, що розвиваються

Тема 6. Міжнародна координація економічної політики країн. Міжнародні інтеграційні стратегії. Європа 2020: мета, завдання, механізм реалізації

Тема 7. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. . Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій

Тема 8. Стратегія розвитку України в глобальному середовищі

Модульна робота студентів оцінюється за шкалою 0; 3; 4 та  5 балів.

 

Критерії оцінювання модульного завдання 1:

 

 

Види модульних завдань

Методика оцінки

К-сть балів

Критерії оцінки

Тести

5

Відмінну оцінку студент отримує за умови успішного виконання більше 90% всіх тестових вправ;

4

Оцінку добре студент отримує за правильну відповідь на 70-89% тестів;

3

Задовільну оцінку студент отримує за 60-69% вірних відповідей;

0

Незадовільну оцінку студент отримує за 59% і менше вірних відповідей;

РАЗОМ

5

Максимальна загальна оцінка за виконання модульних завдань

Критерії оцінювання модульного завдання 2:

Теоретичні питання

5

відмінному рівню (5 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

 

4

доброму рівню (4 бали) відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення типових, практичних ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

 

3

задовільному  рівню (3 бали) відповідає виявлення знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципілни; допускаються помилки;

 

0

незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

 
 

РАЗОМ

5

Максимальна загальна оцінка за виконання одного модульного завдання

 

Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру.

Активність та успішність на практичних заняттях та виконання модульних завдань − обов’язкові види поточної роботи студентів,  дозволяють в сумі набрати максимум 50 для студентів денної форми навчання.

Індивідуальні завдання для самостійного опрацювання дозволяють набрати 10 балів із 50 для студентів денної форми навчання.

Для цього пропонується альтернативний вибір з трьох видів наукової роботи:

Альтернативним видом індивідуального завдання є написання студентами есе (критичний огляд наукових публікацій) за заданою тематикою, яка пропонується студентам та погоджується з викладачем. Есе оцінюється за шкалою 0; 2; 4 балів.

Виконання есе потребує використання статей загальновідомих західних і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття, основні категорії, розкриває обрану проблематику, яка поставлена перед студентом. Студент повинен критично підійти до аналізу наукових публікацій за останні 3 роки і використати не менше 3 статей у періодичних виданнях. На підставі даного критичного огляду слід сформулювати власне ставлення до обраної проблематики. Результати дослідження та висновки повинні бути представлені своєчасно викладачу. Самостійно виконані студентом роботи перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди. Загальний обсяг роботи становить 2-3 сторінки.

 

Оцінювання виконання студентами аналітичного звіту

здійснюється за системою критеріїв:

Критерії

Максимальна кількість балів

Дотримання вимог до оформлення завдання, критичний підхід до аналізу обраної проблематики, висловлення власної позиції

1

Дотримання вимог до оформлення завдання

1

Розкриття теми дослідження, використання для аналізу сучасних публікацій

2

Всього

4

 

Другим видом індивідуального завдання є наукове обґрунтування студентами заданої/обраної проблематики на основі використання іноземної літератури (монографічних видань) як у паперовому, так і в електронному вигляді, яка пропонується студентом та погоджується з викладачем. Оцінка цього виду роботи здійснюється під час ІКР за шкалою 0;3; 5  балів.

Пошук, підбір та огляд літературних іноземних джерел за заданою тематикою виконується за обраною студентом тематикою. Інформаційну базу для виконання цього завдання становлять періодичні, аналітичні, статистичні матеріали, монографічна та навчальна література, видання науково-дослідних інститутів, навчальних закладів. Кількість використаних публікацій повинна бути не меншою 1-3 (що залежить від виду публікації). Метою дослідницької роботи на основі наукових публікацій є аналіз і оцінка підходів науковців до розгляду і вирішення певної проблеми за темою дослідження. Обсяг дослідження  не повинен перевищувати 10 сторінок. Оцінювання якості підготовлених матеріалів здійснюється за системою критеріїв:

 

 

Критерії

Максимальна кількість балів

Достатня кількість використаних наукових публікацій

2

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу)

2

Наявність власних узагальнень за результатами аналізу наукових публікацій

2

Всього

6

 

 

ОБ'ЄКТОМ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ знань студентів денної форми навчання  є письмова екзаменаційна робота, яка включає  п’ять  теоретичних питань.

Оцінювання екзаменаційної роботи здійснюється за шкалою 0; 2; 4; 6; 8; 10 балів. При цьому, при підсумковому контролі, кафедрою визначено  наступні критерії оцінювання знань студентів:

відмінному рівню (10 балів) − відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

доброму рівню (8 балів) − відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення типових, практичних ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

задовільному рівню (6 балів) − відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи помилки;

не достатній рівню (4 балів) − відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи помилки;

мінімальний рівень (2 балів) − відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, передбаченими програмою;

незадовільному рівню (0 балів) − відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

 

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ базується на зведенні результатів поточного та підсумкового контролів у загальну семестрову оцінку студента з врахуванням особливостей за формами навчання.

Підсумкова семестрова оцінка студентів денної форми навчання формується як результат додавання 50 балів за результатами семестру та 50 балів за результатами письмового іспиту. При цьому, підсумкова семестрова оцінка, що заноситься у відомість, перебуває у діапазоні від 0 до 100 балів.

Підсумкова семестрова оцінка знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему (оцінка «незадовільно» менше 60 балів; оцінка «задовільно» 60-69 балів; оцінка «добре» 70-89 балів; оцінка «відмінно» 90-100 балів) та систему оцінювання за шкалою ECTS.

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

 

 

 

6.2. ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

 

Карта самостійної роботи студента

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

з дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку»

для студентів галузі знань «05-Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність «051-Економіка»

спеціалізація (освітня програма) «Міжнародна економіка»

 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

заняття

 

Контактні заняття

(теми відповідно до робочої програми)

Форма занять і контролю

Макс.

кіл-ть балів

За систематичність і активність роботи на контактних заняттях

 

1.

 

Тема 1 Стратегії економічного розвитку і середовище їх формування

 

Установча міні-лекція

 

Міні-семінар – розгорнута бесіда

-

Виконання практичних завдань

-

2.

Тема 2 Національні стратегії економічного розвитку і міжнародне економічне позиціонування країн

Міні-лекція

 

Міні-семінар – розгорнута бесіда

1

Виконання практичних завдань

1

3.

Тема 3. Варіативність сучасних світових економічних стратегій

 

Міні-лекція

 

Міні-семінар – дискусія

1

Виконання практичних завдань

1

4.

Тема 4 Особливості національних стратегій країн-лідерів

Міні-лекція

 

Міні-семінар – дискусія

1

Тестовий контроль знань  

1

5.

Тема 5 Стратегії розвитку транзитивних економік

 

Міні-лекція

 

Міні-семінар – дискусія з елементами аналізу

1

Виконання практичних завдань

1

6.

Тема 6. Стратегії розвитку країн, що розвиваються

Міні-лекція

 

Міні-семінар

1

Тестовий контроль знань  

1

7.

Тема 7. Міжнародна координація економічної політики країн

Міні-лекція

 

Міні-семінар – дискусія

 

Тестовий контроль знань  

1

8.

Тема 8 Міжнародні інтеграційні стратегії. Європа-2020: мета, завдання, механізм реалізації

Міні-лекція

 

Міні-семінар – «мозковий штурм». Дискусія з елементами аналізу

1

Виконання практичних завдань

1

9.

Тема 9 Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації

Тема 10 Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій (самостійне опрацювання)

Міні-лекція

 

Міні-семінар - розв’язання проблемних завдань. Вирішення ситуаційних вправ.

1

Виконання практичних завдань

1

10.

Тема 11 Стратегія розвитку України в глобальному середовищі

Міні-лекція

 

Міні-семінар - розв’язання проблемних завдань. Дискусія з елементами аналізу

1

Виконання практичних завдань

 

11

Тема 11 Стратегія розвитку України в глобальному середовищі

Міні-семінар - розв’язання проблемних завдань. Дискусія з елементами аналізу Захист  індивідуальних науково-дослідних завдань у формі дискусії

*

12

Тема 11 Стратегія розвитку України в глобальному середовищі

Міні-семінар – дискусія

Контрольна модульна робота №1

**

13

Тема 11 Стратегія розвитку України в глобальному середовищі

Міні-семінар – дискусія

Контрольна модульна робота №2

**

 

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

 

 

Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота

Поточний модульний контроль

5

Усього балів за контактні заняття

 

25

         

* отримані бали враховуються в оцінці за виконання  індивідуальних науково-дослідних завдань

** отримані бали враховуються в оцінці за поточний модульний контроль

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД

За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань

Види завдань

Форма подання

 

Термін подання і реєстрація

Форма контролю

Макс.

кіл-ть балів

1) Есе на основі аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій.

 

паперова (на-укові мате-ріали у фор-мі ксероко-пій) або еле-ктронна (на-укові матері-али у форма-тах  Word, PDF)

15.04.2015  на кафедру або на електронну адресу викладача

 

Викладачем у вільному режимі

10

За виконання індивідуальних робіт  за вибором 

1) Підготовка презентації щодо проблемного питання, що входить до програми навчальної дисципліни.

2) Проведення самостійного комплексного теоретичного дослідження проблемного питання, що входить до програми навчальної дисципліни.

3)   Аналітичний звіт власних наукових досліджень

4) Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*

(письмова або електронна)

15.04.2015 р. на кафедру або на електронну адресу викладача

 

Викладачем у вільному режимі

15

Усього балів за виконання позааудиторних індивідуальних завдань у міжсесійний період

25

Разом за поточний контроль знань

50

* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

 

 

 

Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни

 

Згідно навчального плану система оцінювання включає блок поточного та підсумкового контролю знань для студентів заочної форми навчання.

ОБ'ЄКТОМ ОЦІНЮВАННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ знань студентів заочної форми навчання є: систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни; рівень виконання модульних завдань, а також індивідуальних завдань для самостійного опрацювання.

Систематичність та активність роботи студента протягом семестру оцінюється з врахуванням активності та рівня знань студентів при обговоренні питань контактних занять.

Студенти заочної форми навчання за результатами поточного контролю можуть заробити  максимум 50 балів. В сесійний період студент заочної форми навчання може заробити максимум 25 балів. Згідно робочої навчальної програми для 13 контактних занять відведено 26 акад. год. Максимально можлива оцінка заняття складає 2 бали. На написання двох поточних модульних контрольних робіт відведено по 20хв. Таким чином реальна кількість контактних занять, протягом яких студент може отримати максимальну кількість 50 балів, що складає 13 занять (еквівалент 26 акад. год.). В міжсесійний період студент заочної форми навчання може заробити максимум 25 балів – за виконання  обов’язкового завдання (10 балів) та виконання індивідуальної роботи  за вибором  (15 балів). Підсумкова семестрова оцінка студентів заочної форми навчання формується як результат додавання 50 балів за результатами поточного контролю та 50 балів за результатами письмового іспиту. Таким чином, підсумкова семестрова оцінка, що заноситься у відомість, перебуває у діапазоні від 0 до 100 балів.

Шкала оцінювання рівня знань студентів виглядає таким чином:

 • відмінному рівню (5 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу; обов’язковою є участь у експрес-опитуванні та активному методі підчас практичних занять;
 • доброму рівню (4 бали) відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення типових, практичних ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки; обов’язковою є участь або в експрес-опитуванні, або в активному методі підчас практичних занять;
 • задовільному рівням (3 бали) відповідає виявлення знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; допускаються помилки;
 • незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки; відмова від участі в експрес-опитуванні, або активному методі підчас практичних занять.

Вказані бали студент отримує за відповіді та доповнення відповідей на контактних заняттях, розв’язування проблемних та ситуативних завдань, презентації, доповіді, тощо. Алгоритм розрахунку кількості балів за контактні заняття такий: викладач підсумовує всі оцінки, отримані студентом протягом семестру.

Дані про отримані студентами оцінки на контактних заняттях заносяться до академічного журналу групи (під час заняття) та до електронного журналу (не пізніше, ніж протягом семи днів з дат проведення практичного заняття).

Модульні завдання, які входять до загального порядку оцінювання поточної успішності студента, складаються з виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт і тестових вправ.

З курсу «Міжнародні стратегії економічного розвитку» передбачається виконання двох модульних завдань. Оцінка всіх модульних завдань визначається на основі розроблених кафедрою критеріїв і становить 10 балів  (відповідно по 5 за кожну модульну роботу).

Перше модульне завдання складається з трьох варіантів по дванадцять тестових вправ за Темами 1-4 даного курсу:

Тема 1. Стратегії економічного розвитку і середовище їх формування

Тема 2. Національні стратегії економічного розвитку і міжнародне економічне позиціонування країн. Варіативність сучасних світових економічних стратегій

Тема 3. Особливості національних стратегій країн-лідерів

Тема 4. Стратегії розвитку транзитивних економік

Модульна робота студентів оцінюється за шкалою 0; 3; 4 та  5 балів.

Друге модульне завдання складається з п’ятнадцяти варіантів по три теоретичні питання за Темами 5-8 даного курсу:

Тема 5. Стратегії розвитку країн, що розвиваються

Тема 6. Міжнародна координація економічної політики країн. Міжнародні інтеграційні стратегії. Європа 2020: мета, завдання, механізм реалізації

Тема 7. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. . Цивілізаційні виміри світових економічних стратегій

Тема 8. Стратегія розвитку України в глобальному середовищі

 

Критерії оцінювання модульного завдання 1:

 

 

Види модульних завдань

Методика оцінки

К-сть балів

Критерії оцінки

Тести

5

Відмінну оцінку студент отримує за умови успішного виконання більше 90% всіх тестових вправ;

4

Оцінку добре студент отримує за правильну відповідь на 70-89% тестів;

3

Задовільну оцінку студент отримує за 60-69% вірних відповідей;

0

Незадовільну оцінку студент отримує за 59% і менше вірних відповідей;

РАЗОМ

5

Максимальна загальна оцінка за виконання модульних завдань

Критерії оцінювання модульного завдання 2:

Теоретичні питання

5

відмінному рівню (5 балів) відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

 

4

доброму рівню (4 бали) відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення типових, практичних ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

 

3

задовільному  рівню (3 бали) відповідає виявлення знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; допускаються помилки;

 

0

незадовільному рівню (0 балів) відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

 
 

РАЗОМ

5

Максимальна загальна оцінка за виконання одного модульного завдання

 

 

Порядок і час складання модульних завдань визначається кафедрою, включається до робочої програми і доводиться до студентів на початку семестру.

Активність та успішність на контактних заняттях та виконання модульних завдань − обов’язкові види поточної роботи студентів, зміст та порядок оцінки яких дозволяють в сумі набрати максимум 50 балів.

Індивідуальні завдання для самостійного опрацювання дозволяють набрати 25 балів із 50 для студентів заочної форми навчання.

Для цього пропонується альтернативний вибір з трьох видів наукової роботи:

Альтернативним видом індивідуального завдання є написання студентами есе (критичний огляд наукових публікацій) за заданою тематикою, яка пропонується студентам та погоджується з викладачем.

Виконання есе потребує використання статей загальновідомих західних і вітчизняних науковців, які аналізують зміст, поняття, основні категорії, розкриває обрану проблематику, яка поставлена перед студентом. Студент повинен критично підійти до аналізу наукових публікацій за останні 3 роки і використати не менше 3 статей у періодичних виданнях. На підставі даного критичного огляду слід сформулювати власне ставлення до обраної проблематики. Результати дослідження та висновки повинні бути представлені своєчасно викладачу. Самостійно виконані студентом роботи перевіряються викладачем та підлягають захисту у ході співбесіди. Загальний обсяг роботи становить 2-3 сторінки.

 

Оцінювання виконання студентами аналітичного звіту

здійснюється за системою критеріїв:

Критерії

Максимальна кількість балів

Дотримання вимог до оформлення завдання, критичний підхід до аналізу обраної проблематики, висловлення власної позиції

3

Дотримання вимог до оформлення завдання

2

Розкриття теми дослідження, використання для аналізу сучасних публікацій

5

Всього

10

 

Другим видом індивідуального завдання є наукове обґрунтування студентами заданої/обраної проблематики на основі використання іноземної літератури (монографічних видань) як у паперовому, так і в електронному вигляді, яка пропонується студентом та погоджується з викладачем. Оцінка цього виду роботи здійснюється під час ІКР за шкалою 0;5; 10; 15 балів.

Пошук, підбір та огляд літературних іноземних джерел за заданою тематикою виконується за обраною студентом тематикою. Інформаційну базу для виконання цього завдання становлять періодичні, аналітичні, статистичні матеріали, монографічна та навчальна література, видання науково-дослідних інститутів, навчальних закладів. Кількість використаних публікацій повинна бути не меншою 1-3 (що залежить від виду публікації). Метою дослідницької роботи на основі наукових публікацій є аналіз і оцінка підходів науковців до розгляду і вирішення певної проблеми за темою дослідження. Обсяг дослідження  не повинен перевищувати 10 сторінок. Оцінювання якості підготовлених матеріалів здійснюється за системою критеріїв:

 

 

Критерії

Максимальна кількість балів

Достатня кількість використаних наукових публікацій

5

Повнота розкриття теми дослідження (змістовність аналізу)

5

Наявність власних узагальнень за результатами аналізу наукових публікацій

5

Всього

15

 

ОБ'ЄКТОМ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ знань студентів заочної форми навчання  є письмова екзаменаційна робота, яка включає  п’ять  теоретичних питань.

Оцінювання екзаменаційної роботи здійснюється за шкалою 0; 2; 4; 6; 8; 10 балів. При цьому, при підсумковому контролі, кафедрою визначено  наступні критерії оцінювання знань студентів:

відмінному рівню (10 балів) − відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу, засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових практичних ситуацій; виявлення творчих здібностей в розумінні, викладі і використанні навчально-програмного матеріалу;

доброму рівню (8 балів) − відповідає виявлення системного знання програмного матеріалу, засвоєння основної літератури; володіння понятійним апаратом, методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою дисципліни; вміння використовувати їх для вирішення типових, практичних ситуацій, допускаючи окремі незначні помилки;

задовільному рівню (6 балів) − відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, методиками та інструментами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи помилки;

не достатньому рівню (4 бали) – відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій, допускаючи помилки;

мінімальному рівню (2 бали) – відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; володіння необхідними методами, передбаченими програмою;

незадовільному рівню (0 балів) − відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методиками та інструментами, допускаючи при їх використанні принципові помилки.

 

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ базується на зведенні результатів поточного та підсумкового контролів у загальну семестрову оцінку студента з врахуванням особливостей за формами навчання.

Підсумкова семестрова оцінка студентів заочної форми навчання формується як результат додавання 50 балів за результатами семестру та 50 балів за результатами письмового іспиту. При цьому, підсумкова семестрова оцінка, що заноситься у відомість, перебуває у діапазоні від 0 до 100 балів.

Підсумкова семестрова оцінка знань студентів здійснюється за 100-бальною системою з наступним переведенням у традиційну 4-бальну систему (оцінка «незадовільно» менше 60 балів; оцінка «задовільно» 60-69 балів; оцінка «добре» 70-89 балів; оцінка «відмінно» 90-100 балів) та систему оцінювання за шкалою ECTS.

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому порядку

 

Оцінка ECTS

Оцінка за шкалою КНЕУ

Оцінка за 4-бальною шкалою

А

90-100

5 (відмінно)

В

80-89

4 (добре)

С

70-79

D

66-69

3 (задовільно)

Е

60-65

FX

21-59

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-20

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивчення дисципліни

 

 

6.3. ПРИКЛАДИ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН

 

 

На екзамен виносяться виключно питання, які зазначені у змісті дисципліни за темами (див. 3)

 

 

6.4. ЗРАЗКИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ

 

Екзаменаційний білет для №Х (денної форми навчання)

 

1. Середовище та фактори формування міжнародних  стратегій економічного розвитку.

2. Наздоганяльні стратегії національного економічного розвитку

3. Особливості інтеграційних стратегій країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

4. Умови та наслідки реалізації стратегії МВФ.

5. Тестові питання:

1. Яка модель притаманна Японії?

а) ліберальна

б) континентальна

в) ієрархічного корпоративізму

г) середземноморська

д) скандинавська

 

2. Стратегічною метою розвитку транзитивних країн на сьогоднішньому етапі є:

а) технологічна перебудова економіки

б) перехід від аграрної до індустріальної стадії розвитку

в) формування моно спеціалізації експорту

г) боротьба з надмірною народжуваністю

д) побудова командно-адміністративної економіки

 

3.В економічному вимірі глобалізація узгоджується з:

а) аграрною стадією цивілізаційного розвитку суспільства

б) переходом від аграрної до індустріальної стадії цивілізаційного розвитку суспільства

в) переходом від індустріальної до постіндустріальної стадії цивілізаційного розвитку суспільства

г) поверненням до аграрної стадії цивілізаційного розвитку суспільства

д) поверненням до індустріальної стадії цивілізаційного розвитку суспільства

 

 

 

Екзаменаційний білет для №Х (заочної форми навчання)

 

1. Економічне середовище, види й суб'єкти міжнародних економічних стратегій.

2. Національна економіка в глобальному середовищі: стратегія відкритості і наслідки її реалізації.

3. Стратегії виживання (інерційні стратегії) економічного розвитку

4. Глобальні економічні проблеми сучасності і їхнє відображення у міжнародних стратегіях економічного розвитку.

5. Тестові питання

 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА (основна і додаткова)

 

 

Основна

 1. Глобальний конкурентний простір: Монографія / О. Г. Білорус та ін.; кер. автор. колективу і наук. ред. О. Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2007. – 680 с.
 2. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри / За заг. ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К.: Знання, 2007. – 595 с.
 3. Козак Ю.Г., Ковалевський В.В., Захарченко О.В. та ін. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник. – Київ, Аврио, 2011 – 262 с.
 4. Жук М.В. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч.посіб./ М.В.Жук, Т.В.Бауліна. – К.:Вид. ПАЛИВОДА А.В.,2006.
 5. Міжнародні стратегії економічного розвитку короткий консп. лекцій. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 147 с. [Електронний ресурс]: http://library.tneu.edu.ua
 6. Міжнародні стратегії економічного розвитку: / За ред. Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, І. В. Ліганенко. – 2-ге вид., навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 356 с.
 7. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навчальний посібник/ За ред. А. О. Задої. – К.: Знання, 2007. – 332 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 8. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Підручник для студ. економіч. фак-тів і економіч вузів України / За ред. Ю.В.Макогона. – К.: Знання, 2009. – 420 с.
 9. Регіональна політика Європейського Союзу [Електронний ресурс]: підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; за ред. В. І. Чужикова. – Електрон. текстові дані. – Київ: КНЕУ, 2016. – 496 с.
 10. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / [Д.Г. Лук’яненко, А. М. Поручник, А. М. Колот, Я. М. Столярчук, та ін.]; за заг. ред. докторів екон. наук, професорів Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. − К. : КНЕУ, 2011. – 703 с
 11. Чужиков В.І, Федірко О.А. та ін., всього 8 авторів. Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції (Тренінг «Підготовка фахівців з європейської інтеграції»). – К.: КНЕУ, 2014. – 224с. 
 12. Чужиков В.І., Федірко О.А. та ін. всього 10 авторів. Практикум з проведення тренінгів з європейської інтеграції (Тренінг «Інноваційно-інвестиційний розвиток ЄС»). –  К.:КНЕУ, 2015.- 231 с.

 

Додаткова

 1. Аджемоглу Дарон, Робінсон Джеймс. Чому нації занепадають / Аджемоглу Д., Робінсон Дж. ; пер. с англ. О. Демянчука. – К.: Наш Формат, 2016. – 440с.
 2. Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социологии ХХІ века / Пер. с англ. – Москва, 2003 – 368 с.
 3. Вінська О.Й. Особливості середземноморської соціально-економічної моделі: кейс Італії. Науковий вісник  Херсонського державного університету. Серія: економічні науки –  Випуск 7 –  Частина 1  Херсон: Гельветика, 2014. –  204с. (с.71-74) – Режим доступу до журналу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_07/18.pdf
 4. Вінська О.Й., Ярков О.В. Трансформація соціально-економічної моделі Греції в умовах боргової кризи // Науковий вісник  Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. –  Випуск 15. –   Частина 5. –   Херсон: Гельветика, 2015. –  С.13-17  –  (0,74д.а.) Режим доступу до журналу: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_15/5/4.pdf
 5. Геращенко А.Л. Экономика ХХІ: страны, предприятия, человека/ Алексей Геращенко - Харьков: Фолио, 2015.- 286 с.
 6. Гражевська Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін: [монографія] / Н. І. Гражевська. - К. : Знання, 2008. - 431 с
 7. Данилюк Н. І., Омельченко Р. В. Механізми економічної конвергенції України та ЄС. Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 203: В 5 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 777-795.
 8. Європейська регіональна політика: основні засади регулювання / Ткаленко С.І., Пархоменко В.В. // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту – К.НАСОА, 2015. – № 2 (45). – 76 с. – С.32-39 
 9. Ли Куан Ю. Мой вигляд на будующее мира/ Ли Кван Ю ; Пер. С англ. –  М.: Альпина нон-фикшн, 2017. –  446с.
 10. Лі Куан Ю. Із третього світу в перший. Історія Сингапуру:1965-2000. / Лі Куан Ю ; пер. с англ. Є.Сагайдака – К.: Видавнича група КМ-БУКС, 2016. – 760 с.
 11. Ломакин В. К. Мировая экономика. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ. 2007
 12. Петті Томас. Капітал у ХХІ столітті – К.: Наш формат, 2016 – 696 с.
 13. Сенор Д., С. Сингер. Країна стартапів. Історія ізраїльського економічного дива. –  Yakaboo Publishing, Київ, 2016. – 360стор.
 14. Стратегії сталого розвитку «Україна-2020». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua
 15. Стратегічні виклики ХХІ століття суспільству та економіці України: В 3 т. / За ред. акад. НАН України В. М. Гейця, акад. НАН України В. П. Семиноженка, чл.-кор. НАН України Б.Є.Кваснюка. — К.: Фенікс, 2007.
 16. Флорида Р. Креативный класс. Люди, которые создают будующее/Ричайрд Флорида; пер. с анг. Н. Яцюк ; [науч. Ред.. Р. Хусаинов]. – М: Манн, Иванов и Фербер, 2016.- 384 с.
 17. Anders Aslund. The great rebirth: lessons from the victory of capitalism over communism. – Washington: Peterson Institute for International Economics, 2014.- 320p.
 18. The Global Competitiveness Index Historical Dataset 2006-2015 [Online], available at: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/.
 19. Thomas Piketty. Capital in the twenty-first century/ translated by Arthur Goldhammer. –  The Belnap Press of Harvard University Press, 2014.- 686 p.
 20. Vinska O.Y., Tokar V.V. LGBT Inclusion Culture: Impact on Economic Growth of the USA, China and Poland/ O.Y. Vinska, V.V. Tokar // Бізнесінформ. –  2016. – №10. С. 54-60 (0,73 д.а.) Режим доступу до журналу: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2016-10_0-pages-54_60.pdf